Сумен жабдықтау көзі

КІРІСПЕ бет
I. ЖОБАНЫ ЖАСАУҒА ТАПСЫРМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I.1. Курстық жобаның міндеті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I.2. Жобаның құрамы мен көлемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I.2.1. Есептік түсіндірме хат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
І.2.2. Жобаның графикалық бөлімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I.3. Жобалауға арналған бастапқы мәліметтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. ЖОБАНЫ ЖАСАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР. . . . . . . . . . 6
2.1. Жалпы әдістемелік нұсқаулар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2. Су қабылдау құрылыстарының типін таңдау мен схемасын жасау . . . . . . . . . 8
2.3. Тоғандардың гидравликалық есептеулері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.1. Есептік шығындарды анықтау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.2. Су қабылдау саңылауларының ауданын есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.3. Торлардың ауданын есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.4. Құбырларды есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.5. І көтеру сорғылары осінің белгісін анықтау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.6. Құбырлар мен су қабылдау саңылауларын шаюды есептеу . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4. Технологиялық құрылғыны таңдау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.1. Торлар мен торшалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.2. Жүк көтеру құрылғысы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.3. Су қабылдағыштардан тұнбаларды жоюға арналған құрылғы . . . . . . . . . . . . . 27
2.5. Тоғандарды жобалау бойынша ұсыныстар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.1. Батырылған су қабылдағыштар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.2. Су өткізгіш құрылғылар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5.3. Жағалық құрылыстар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.6. Су қабылдағыштың орнықтылығын есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7. Жағалық бекітулер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.8. Тоғандардың санитарлық қорғау аймақтарын ұйымдастыру мен күту . . . . . . 39
ӘДЕБИЕТТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Инженерлік құрылыстар комплексі болып табылатын тоғандық құрылыстар сумен жабдықтау жүйесінің ең маңызды элементтерінің бірі болып табылады, себебі, олардың конструкциялық шешімінен, жергілікті жерде орналасуы мен эксплуатация барысында жұмыс істеу жағдайларынан бүкіл сумен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен оның техника-экономикалық көрсеткіштері тәуелді.
Су қабылдағыштарға келесідей талаптар қойылады: ең сапалы және белгіленген мөлшерде су қабылдау; оны алдын-ала қоқыстан, қалқып жүрген заттардан, флора мен фаунадан торлар, торшалар және басқа да құрылғылар көмегімен сүзу арқылы тазарту; эксплуатацияның қарапайымдылығы мен қолайлылығы.
Бұған тоған барлық табиғи факторларды (топографиялық, геологиялық, гидрологиялық, т.б.) ескере отырып жобаланып, құрастырылған жағдайда ғана қол жеткізуге болады.
Сумен жабдықтау көзінен, табиғи жағдайлардан тәуелді іс жүзінде қолданылатын су қабылдағыш құрылғылар конструкциялық, сондай-ақ технологиялық шешімдері бойынша әр түрлі болып келеді.
Су қабылдағыш құрылғыларды жобалауға байланысты сұрақтар бойынша қажетті білім алу үшін 1209 «Сумен жабдықтау және канализация» мамандығының студенттері үшін оқу жоспарына сәйкес орындалатын курстық жұмыс қарастырылған:
- күндізгі оқу формасының студенттері үшін – 7 семестрде,
- кешкі және сырттай оқу формалары үшін – 10 семестрде.
Берілген әдістемелік нұсқаулар өзен су қабылдағыштарын жобалау сұрақтарына арналған. Бұнда өзен тоғандарының негізгі типтері мен схемалары, олардың конструкциялық ерекшеліктері мен қолдану шарттары жайлы мәліметтер келтірілген.
Жобаны жасау бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар берілген, су қабылдағыштың негізгі элементтерінің (су қабылдау саңылаулары, құбырлар, т.б.) өлшемдерін анықтауға арналған есептік тәуелділіктер, өздігінен ағатын жолдарды шаю мен жағалаулық құдықтардан тұнбаларды жою әдістерін таңдау, жүк көтеру құрылғысын таңдап алуға арналған мәліметтер мен басқа да сұрақтар келтірілген.
1. Н. Н. Абдрамов. Водоснабжение. Стройиздат, 1974.

2. СНиП ІІ-3І-74. М., Госстройиздат, 1975.

3. А. С. Образовский и др. Водозаборные сооружения для водоснабжения из поверхностных источников. М., Стройиздат, 1976.

4. А. Е. Белан, А. Д. Хоружий. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. Киев, изд. «Будивельник», 1976.

5. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Под общей редакцией И. А. Назарова. М., Стройиздат, 1977.

6. А. М. Тугай. Расчет и конструирование водозаборных узлов. Киев, изд. «Будивельник», 1978.

7. Ф. И. Бондарь и др. Специальные водозаборные сооружения. М., Стройиздат, 1963.

8. В. П. Сироткин. Водоприемные сооружения. М., «Высшая школа», 1965.

9. Под общей редакцией В. Р. Булдея. Водохозяйственное строительство на малых реках. Киев, изд. «Будивельник», 1977.

10. Лазарян Э. П. Водоприемники. М., Изд. Мин. ком. хоз. РСФСР, 1960.

11. Справочник по специальным работам. Трубы, арматура и оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под редакцией А. С. Москвитина. М., Госстройиздат, 1970.
        
        М А З М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ
бет
I.
ЖОБАНЫ ЖАСАУҒА ТАПСЫРМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... мен көлемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... хат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... графикалық бөлімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... мәліметтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... типін таңдау мен схемасын жасау . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... қабылдау саңылауларының ауданын есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... анықтау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... мен су ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ... ... таңдау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... мен ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... қабылдағыштардан тұнбаларды жоюға арналған құрылғы . . . . . . . . . . . . .
27
2.5.
Тоғандарды жобалау ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... су ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... орнықтылығын есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... мен күту . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... І Р І С П ... ... ... ... табылатын тоғандық құрылыстар сумен жабдықтау жүйесінің ең маңызды элементтерінің бірі болып табылады, себебі, олардың конструкциялық шешімінен, жергілікті ... ... мен ... барысында жұмыс істеу жағдайларынан бүкіл сумен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен оның техника-экономикалық көрсеткіштері тәуелді.
Су ... ... ... қойылады: ең сапалы және белгіленген мөлшерде су қабылдау; оны алдын-ала қоқыстан, қалқып жүрген заттардан, ... мен ... ... ... және ... да ... ... сүзу арқылы тазарту; эксплуатацияның қарапайымдылығы мен қолайлылығы.
Бұған тоған барлық ... ... ... ... ... т.б.) ескере отырып жобаланып, құрастырылған жағдайда ғана қол жеткізуге болады.
Сумен жабдықтау көзінен, табиғи жағдайлардан тәуелді іс жүзінде қолданылатын су ... ... ... ... ... шешімдері бойынша әр түрлі болып келеді. ... ... ... ... ... ... бойынша қажетті білім алу үшін 1209 мамандығының студенттері үшін оқу ... ... ... ... ... қарастырылған:
* күндізгі оқу формасының студенттері үшін - 7 ... ... және ... оқу ... үшін - 10 семестрде.
Берілген әдістемелік нұсқаулар өзен су қабылдағыштарын жобалау сұрақтарына арналған. Бұнда өзен ... ... ... мен ... ... конструкциялық ерекшеліктері мен қолдану шарттары жайлы мәліметтер ... ... ... ... жалпы әдістемелік нұсқаулар берілген, су қабылдағыштың негізгі элементтерінің (су қабылдау саңылаулары, құбырлар, т.б.) өлшемдерін анықтауға ... ... ... ... ... ... шаю мен жағалаулық құдықтардан тұнбаларды жою әдістерін таңдау, жүк ... ... ... алуға арналған мәліметтер мен басқа да сұрақтар келтірілген.
І. ЖОБАНЫ ЖАСАУҒА ТАПСЫРМА.
І.1. ... ... ... ... ... ... жабдықтау көзінен (өзеннен) тоғандық құрылыстар жобасын жасап шығару болып табылады.
Тоғандық құрылыстар бүкіл шығындар мен өзендегі су ... ... ... ... кем емес ... су ... ... мөлшер мен сапада судың берілуін қамтамасыз ете алатындай жобаланып, ... ... Су ... ... кез ... ... қолайсыз гидрологиялық, гидравликалық, термомұздық және басқа да жағдайлардың қабысуында да қамтамасыз етілуі тиіс.
Тоғандық құрылыстар қарапайым, эксплуатацияда қолайлы және арзан ... ... ... ... олар ... ұзақ ... тұрақты және архитектуралық безендірілген болуы шарт.
Жоба шарттары ... ... ... тұрғындар саны 1000 адамнан кем болмайтын елді мекендердің шаруашылық-ауыз ... ... ... ... ... ... жасау барысында студенттер алынған теориялық білімін бекітіп, жобаланатын құрылыстар кешенінің құрылым ерекшеліктерімен егжей-тегжейлі танысып, ғылыми-техникалық және анықтамалық әдебиетті ... ... ... ... құрылыстарды жобалау икемін жетілдіруі тиіс.
Тоғандық құрылыстарды жобалау кезінде олардың құрылысы бойынша ... ... ғана ... су ... ... ... мен қорғау бойынша міндеттердің шешілетіндігін ерекше атап өткен жөн.
I.2. Жобаның құрамы мен көлемі
Курстық жоба түсіндірме хат пен ... ... ... ... ... ... келтірілуі тиіс:
А) тоғанның типі мен технологиялық схемасын таңдау және олардың негіздемелері;
Б) сорғы-күштік құрылғыны таңдау мен негіздеу;
В) элементтердің (су ... ... ... ... және т.б.) ... ... тоғанның негізгі элементтерінің конструкцияларының сипаттамалары мен олардың құрылымы бойынша негізгі құрылыстар;
Д) технологиялық су ... ... ... алу нәтижелері (жүк көтеруші, құдықтан тұнбаларды жою үшін, т.б.) мен оның сипаттамасы;
Е) су ... ... ... ... қалуға, қозғалып кетуге және т.б. (жетекші тапсырмасы бойынша) тұрақтылығын есептеу;
Ж) су ... ... ... ... тізімі (бар болған жағдайда);
З) жобаланған жағалаулық бекітудің сипаттамасы;
И) санитарлық қорғау ... ... ... және ... ... режимді ұстау бойынша іс-шараларды әзірлеу.
Есептік-түсіндірме хаттың көлемі 15-20 бетті құрайды.
Оған қосымша ... ... ... ... ... ... ... хатта мәтін алдында қойылатын тақырып, хат соңында қойылатын пайдаланылған ... ... ... ... ... есептеулердің қасында ҚНмЕ пунктеріне сілтемелер мен есептеулерге негіз ... ... да ... ... ... ... ... Есептеулерге түсіндірмелер, қабылданған шешімдердің негіздемелері қысқа да нұсқа, кезекпен жүруін, және де ... ... ... қадағалау қажет. Құрылғылар мен құрылыстардың барлық есептеулері мәтін арасында қарындашпен орындалған есептік схемалар негізінде ... ... ... хат ... ... ... парақтары нөмірленуі керек.
І.2.2. Жобаның графикалық бөлімі
Жобаның графикалық бөлімі келесілерден құралуы тиіс:
- ... ... өзен түбі мен ... пішініне сәйкес барлық қажетті белгілеулер мен су деңгейі көрсетілген құрылыстардың ... мен осі ... ... және де бекітулер белгілеудегі мен бекітпе типі ... ... еңіс пен өзен ... ... ... - ... 1:200-1:500;
- торлары, торшалары, балықтан қорғау құрылғысы бар қабылдау терезелері, жағалаулық ... ... ... ... І ... сорғысы станциясы (су қабылдау құдығы сорғы қондырмамен қосылған жағдайда) көрсетілген 1:100-1:200 масштабындағы су қабылдау ... ... мен ... ... мен ... ... мен ... ерекшеліктерін мейлінше толық көрсетілетін дей етіп берілуі керек;
- ... орны ... ... ... су ... ... бірінің сызбалары (торлар, торшалар, балықтан қорғау құрылғысы, т.б.) - масштаб 1:10-1:20.
Жобаның графикалық бөлімінің көлемі 1-1,5 бет. ... ... жеке ... ... ... құбырлардың осьтерінің, түптеодің, жабындылардың, су деңгейінің, сорғы осьтерінің, фундаменттердің және т.б. белгілеулерін көрсету қажет.
Сызбалар Конструкторлық Құжаттаманың Бірыңғай Жүйесінің ... ... ... тиіс ... ... 2.301-68-2.306-68 және т.б. МЕМСТ-тер).
Сызбалар қарындашпен немесе тушьпен орындалуы керек.
I.3. Жобалауға арналған ... ... ... ... ... ... берілетін тапсырма матерталдары болып табылады. Ол өзеннің тоған жармасындағы түбі мен жағасының схема ... ... су ... жүйелерінің өнімділігінің сандық мәндерінен, су көзінің гидрологиялық сипаттамаларынан және де су қабылдау құрылыстарының жармасының ... ... ...
І ... ... станцияларындағы сорғылардың қажетті көтеру биіктігі тазарту станциясының ең жоғары ... ... - ... су ... ... ... ондағы су деңгейі тапсырмада беріледі. Сонымен қатар, күштік су өткізгіштердің ... мен саны ... ... ... ... және ... мәліметтер су қабылдағыш типі мен оның технологиялық схемасын таңдауда шешуші рөл атқарады. Су қабылдағыштың секциялар санын, өздігінен ... ... ... ... ... ... ... сұрақтары тоғанның өнімділігінен, су берілудің қажетті сенімділігінен және т.б. тәуелді шешіледі.
Құрылыс элементтерінің гидравликалық есептеулері олардың жұмысының сипатты жағдайлары (қалыпты ... ... ... ... т.б.) ескерілген есептік шығындар негізінде жүргізіледі.
Кемелердің жүзуі мен сал ағынының болуы тоғанның конструкциясы мен орналасуына әсер етеді.
Жобаны орындау барысында тапсырмада ... ... ... ... ... да ... Бұл жағдайда студент оларды әдебиеттік немесе анықтамалық-нормативтік көздерден міндетті түрде сілтеме ... ... ... ... ЖАСАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
2.1. Жалпы әдістемелік нұсқаулар
Курстық жоба тоғандық құрылыстарды жобалау, құрастыру және ... ... ... ... зерттеулері негізінде өңделеді.
Су қабылдау құрылыстарының типі мен технологиялық схемасын таңдау, және де олардың элементтерінің ... ҚНмЕ ... [2] сай ... ... ... ... және ... бөлімін орындау барысында кафедра фондындағы типтік жобалар ішінара қолданылуы мүмкін.
Жобалау барысында ... ... ... отырып, студент келесілерді есінде ұстауы керек:
1) типтік жоба қойылған техникалық мәселенің шешімінің жалғыз ғана нұсқасы емес;
2) курстық жобаның сәтті ... тек ... ... ... ... сонымен қатар түрлі анықтамалық және ғылыми-техникалық әдебиеттерді өздігінен жан-жақты саралай келе ғана жүзеге ... ... ... ... ... типтерін таңдау кезінде беріктік пен сенімділік шарттары орындауға ғана көңіл бөлмей, қазіргі заманғы типтеу, стандарттау және ... ... ... ... ... келесідей ретпен орындау ұсынылады:
1) тапсырма бланкінде жобалауға берілген бастапқы мәліметтерді зерттеп тану.
2) су қабылдау құрылысьарының осі бойынша пішін сызып, сол ... ... су мен мұз ... өзен түбі мен ... топырақтарын бейнелеу. Вертикалды масштабты горизонтальды масштабқа тең етіп алу ... ... 1:200 ... 1:500.
3) Су қабылдағыш типін таңдау (өзен аңғарлық, жағалаулық, аралас).
4) Су қабылдағыштар мен ... ... су ... пен ... станция (сорғылық станция жағалаулық су қабылдау-торлы құдықтан ... ... ... су ... ... ... ... сифонды және т.б.) схемасын таңдау мен оларды пішінде көрсету. Бұл ... ... мен ... ... ... ... ... қалқалар, жабындылар) бір сызықпен көрсету керек (денеде емес).
5) су қабылдау құрылыстарының схемасын жасап, планда сызу, олардың ... ... ... ... белгілеу. Схеманы жасау барысында қажет:
- су қабылдағыштың әр секциясы үшін су жинаудың қалыпты (барлық секциялар жұмыс істейді) және төтенше (бір ... ... ... ... ... шығынын есептеу;
- сорғылар мен қозғалтқыштарды таңдап алу (жеке сорғылардың саны, ... ... ... элементтерінің гидравликалық есептеулерін жүргізу және оларды таңдау.
7) өздігінен ағатын жолдары бар су қабылдағыш үшін ... шаю ... ... табу жәнк оның ... ... ... болған жағдайда су ішілік мұзбен күресу іс-шараларын ойластыру.
9) қажетті жүк көтеру, құдықтардан тұнбаларды жою құрылғыларының есептеулерін жүргізіп, таңдау.
10) су ... ... ... ... ... су қабылдау-торлы құдықтың - су қабылдағыш құрылысы жағалаулық типті болған жағдайда;.
- жоғарғы тірек бөліктер мен жағалаулық торшалы құдықтың - су ... ... өзен ... типті болған жағдайда.
Бұл кезде олардың өлшемдері конструктивті беріктілік шарттары, олардағы қажетті құбырлардың, жылжытпалардың, сатылардың, жүк көтеру құрылғыларының, тұнба жою ... ... және ... күту ... ... су ... ... кету, қалқып шығу, аударылып қалуға қарсы тұрақтылығын есептеу (оқытушы тапсырмасы бойынша).
12) өзен түбі мен жағасын бекіту схемасын жасау, және оны ... ... ... су ... ... ... ... жұмыстардың жүзеге асырылу әдісін көздеу.
14) су жинау орнында сумен ... ... ... қорғау аймақтарының жобасын жасау.
2.2. Су қабылдау құрылыстарының типін таңдау мен схемасын жасау
Су қабылдағыш типі гидрогеологиялық, ... ... және ... ... ... ... ... су сапасына, оның үздіксіз берілуіне деген талаптарынан және басқа да ... ... ... жүзе ме, орман ағызу барма және т.с.с) тәуелді.
Беттік көздерден су жинаудың бір-бірінен жағалауға қатысты су қабылдағыштың орналасуы бойынша ерекшеленетін екі ... типі ... ... ... су ... ... ... ал оның су қабылдау саңылаулары әрқашан күтуге қол жетімді ... ... өзен ... ... ... су ... ... және жағадан алыс орналасқан, ал олардың су қабылдау саңылаулары қол жетімді емес.
Сорғылық станцияның жағалаулық ... ... ... ... ... олардың жиналуының сипатты екі типі бар: біріккен және бөлек.
Жағалаулық торлы ... ... ... бір ... ... тоғанды күтуді айтарлықтай жеңілдетеді, оның жұмысының сенімділігін арттырады, сору биіктігі төмен сорғылар қолданылып, өзендегі су деңгейі өзгеруінің ... ... ... ... ... табылады.
Жағалаулық тоғандардың су қабылдауының қиын жағдайларында су қабылдауы аралас немесе ... ... ... бір ... ... және су ... (жағалау-су арналық) су қабылдағыш құрастыру арқылы құрылыстар жұмысының сенімділігінің талап етілетін сабалық және ең минималды мәндеріне қол жеткізіледі. Су ... ... да бір ... таңдау бойынша ойлар ұсынылатын әдебиеттерде жан-жақты толық келтірілген [1-3, 5, 6, 8, 10].
Тоғанның типі мен мен схемасын алдын-ала таңдау үшін ... ... ... болады.
Жобалау барысында студент өзендердегі тоғандық түйіндердің келтірілген негізгі схемаларының тоғандардың басқа, нақты ... ... ең ... болатын типтерін қолдану мүмкіндігін жоққа шығармайтындығын түсінуі керек. Ең бастысы, таңдалған схема техникалық және ... ... ... су ... суды қабылдау мен оны тұтынушыға жеткізу сенімділігінің қажетті дәрежесі мен категориясын ... етуі ... ... есептеулері
Тоғандардың барлық типтерінің гидравликалық есептеулерін келесілерді анықтау үшін жүргізеді:
А) су қабылдау маңылауларының өлшемдерін, құбылардың су тазалау торлары мен тоғанның басқа да ... ... су ... ... ... ... су ... ең төменгі белгілерін және сорғы осінің рұқсат етілген ең биік ... ... ... режимінің гидравликалық сипаттамаларын
2.3.1. Есептік шығындарды анықтау
Гидравликалық шығындарды тоғанның қалыпты және төтенше жағдайлардағы жұмысы үшін жүргізеді.
Қалыпты ... ... бір ... тоғанның резервті секцияларынан басқа барлық секциялары жұмыс істеп тұрады.
Тоғандардың типтері және олардың қолданылу салалары
Кесте 1.
Тоғандық құрылыстар
Қолданулу ... мен ... ... ... кең ... ... ... тереңдіктердің жоқтығы;
Жартастық грунт.
Бөлек типті
Өзендегі су жиегінің өзгеру амплитудасы 6-8 м-ге дейін; сорғылардың сору биіктігі 3-4 м-ден жоғары; тоғанның ... 1 ... ... ... бар дәл сондай
Өздігінен ағатын жолдардың үлкен тереңденуң; өздігінен ағатын жолдарды салудың жағымсыз геологиялық және гидрологиялық жағдайлары.
Торлы жағалаулық құдығы жоқ дәл ... ... ... ... таза ... ... ... өнімділігі.
Су қабылдағышы батырылмаған дәл сондай
Ірі әрі жауапты нысандарды сумен жабдықтау; суды бірнеше жиектен жинау.
Біріккен типті
Су жиегі өзгеруінің амплитудасы ... 1 ... ... ... - 6 ... ... ... 1-6 м3/с болғанда - кез келген.
Жағалаулақ:
Жағалау қасында өзен аңғарында жеткілікті тереңдіктердің болуы; тік жар; ... ... жаға ... судың ластанбағандығы.
Бөлек типті
Су жиегі өзгеруінің амплитудасы 6-8 м; сорғылардың сору биіктігі 3-4 м-ден жоғары; тоғанның өнімділігі 1,5 м3/с-қа дейін
Біріккен типті
Су ... ... ... кез ... ... өнімділігі кез келген; сорғыларды шығанақ астына орнату қажеттілігі.
Жер асты бөлігі жеңілдетілген жағалаулық біріккен типті
Жартастық грунт
Қосымша арналық су жинауы бар дәл ... ... ... ... жаға ... саба ... ... және тасқын суының ластанбағандығы; су жиегінің өзгеру амплитудасы кез келген; өнімділік - 4-5 м3/с.
Эксплуатацияның төтенше жағдайларында секциялардың бірі ... ... ... салдарынан жиналған судың барлығы қалған секциялар арқылы өтеді. Тоған элементтерінің өлшемдері жұмыстың қалыпты жағдайларына қолданылатындай етіп есептеледі, ал су күші ... мен ... ... ... ең жоғарғы белгісінің есептеулерін төтенше жағдайларда қолданылатындай ... ... ... тоғанның бір секциясының есептік шығыны (Qе):
Qе=Qтn
(1)
Мұндағы, Qт - тоғанның есептік шығыны;
n - тоғанның жұмысшы секцияларының ... ... ... (форсацияланған) жағдайларындағы тоғанның бір секциясының (Qеф) есептік шығыны:
Qеф=m∙Qтn-1
(2)
Мұндағы, m=0.7-1 - су ... ... ... ... ... ... ... саңылауларының ауданын есептеу
Су қабылдау саңылауларының өлшемдері мен ауданын анықтау келесі формулаға сәйкес жүргізіледі:
ωбр=1.25QеV∙К
(3)
Мұндағы, ωбр- су қабылдағыштың бір ... ... ... ... - бір ... ... ... м3/с;
V - жарықтағы қимасына бөлінген су өткізетін саңылауларға судың ағу ... ... - ... ... ... ... ... коэффициент, ол келесі формула бойынша анықталады:
К=a+ca
(4)
Мұндағы, a - жарықтағы стерженьдер арасындағы арақашықтық, см;
c - стерженьдердің қалыңдығы, см.
V-ның ... ... ... ... үшін су ... режимінің ерекшеліктерінен, негізінен оның лайлылығынан, мұз қатудан, балықтан қорғау талаптарынан, су ... ... қол ... мен ... ... ... жиналатын шығын мөлшерінен тәуелді қабылдайды.
Балықтан қорғау талабын ескермегенде су қабылдау сағылауларына судың рұқсат етілген ағып кіру ... ... ... үшін - 0,2-0,6 ... ... ... тоғандар үшін - 0,1-0,3 м/с деп қабылдау керек.
Күрделі мұз қату жағдайындағы тоғандар үшін кіру жылдамдықтарының мәндерін азырақ етіп ... қату ... өте ... су ... үшін су қабылдағыштарға ағып кіру жылдамдығын 0,05 ... ... ... ұсынылады.
Өзендердегі балықтан қорғау талаптарын ескергенде, ағыс жылдамдығы 0,4 м/с-тан кем емес өзендер үшін рұқсат ... ағып кіру ... - 0,25 м/с, ал су ... үшін - 0,1 ... ... есептеу
Жағалаулық торлы құдықтағы судың ең төменгі деңгейінің астында (төтенше жағдайларда) ... ... ... айналмалы торлардың жұмысшы ауданын келесі формула бойынша анықтайды:
ωт=1.25QеV∙К
Мұндағы, Qе - бір секцияның есептік шығыны, м3/с;
К - саңылаулардың ... ... ... ... ол келесі формула бойынша анықталады:
К=a+ca21+ρ
(5)
Мұндағы, a - жарықтағы тор ұяшығының өлшемі, см;
c - сым ... ... - ... ... ... ... және ... жылжуын ескеретін коэффициент; тордың типі мен конструкциясына байланысты қабылданады;
V - ... ... ... ... ... ... ... ағын жылдамдығы, жалпақтар үшін - 0,2-0,4 м/с және айналмалы торлар үшін - 0,4-0,5 м/с деп ... ... ... балықтан қорғау құрылғыларын орналастырған кезде V=0.8-1.2 м/с.
2.3.4. Құбырларды есептеу
Тоған тараптарының құбырларының диаметрлерін есептеу тоғанның қалыпты жағдайдағы ... ... ... ... үшін ... ағатын құбырлар үшін V=0.7-1.5 м/с, және де судағы ... ... көп ... ... ағатын жолдардың ұзындығы қысқа болғанда үлкен есептік шығындар үшін V-ның үлкен мәндерін алады;
сифондық үшін - ... ... үшін - ... ... үшін - V=1.5-3.0 м/с.
Құбырлардың өлшемдерін келесі формула бойынша есептейді:
D=4∙QеPI∙V
(6)
Мұндағы, Qе - бір секцияның есептік шығыны, ... - ... ... етілген есептік жылдамдық, м/с.
Өздігінен ағатын құбырларды таңдалған қозғалыс режимі мен берілген су сапасында лайланбауын келесі формула бойынша тексеру керек:
V>=Vкр=ρω∙D0.111-ωu4.3
(7)
Мұндағы, V - ... ... ... ... ... ... м/с;
ρ - өзен суындағы салмақты заттың мөлшері, ... - ... ... ... ... м/с;
D - құбыр диаметрі, м;
u=gcV≈0.07 V;
c - Шези формуласындағы коэффициент.
Сифондық жолдарды жобалау кезінде ондағы ... ... ... жасау шарттарына сәйкес сифонның ең жоғарғы нүктесінің белгісін тексеру керек. Сифондық жолдың м-мен берілген жоғарғы нүктесінен ... ... су ... максималды асуын келесі формуламен анықтайды:
hc=Hвак-∑h
(8)
Мұндағы, Hвак - ... 7-8 м-ге тең деп ... ... ... ... - ... құбырдағы су күшін жоғалтудың жалпы қосындысы, м;.
Өздігінен ағатын және ... ... су ... ... ... i - Ф. Шевелев кестесінен алынатын құбыр ұзындығының бірлігіне су күшінің ... - ... ... ұзындығы, м;
ξ - анықтамалық берілгендерден алынатын жергілікті кедергілерден тәуелді қолданылатын қарсылық ... ... ең жиі ... ұлғаюсыз құбырға кіру - 0,5
* құбырға бірқалыпты сызықты кіру - ... ... ... торы - ... торы бар ... ... - 5-10
* кері клапан - 1,7
* сұрыптама бойынша буын - 1
* ... буын - ... 450 ... ... ... бұру - 0,25-0,3
* 450 бұрышпен ... бұру - ... ... ... - 0,25
* Кеңейетін өткел - 0,46-0,9
* Тура бағыттағы үштік - 0,1
* Салалану бағытындағы ... - 2
* ... ... ... - 1,5
* Толығымен ашық дроссельді клапан - ... ... ... шығу - 1
* ... ... ... тәуелді) - 0-97,8
Кіру торларындағы су күшінің жоғалымдары 0,03-0,6 м, ал ... - 0,1-0,3 м-ге тең деп ... ... ... жоғалымдарын тоғанның қалыпты және төтенше жағдайлардағы жұмысы үшін есептеледі, ал олардан өзендегі судың есептік жиектеріндегі жағалаулық құдықтардағы су деңгейінің ... ... ... ... ... ... анықтау
Сорғы осінің рұқсат етілген ең жоғарғы белгілеулерін ∇с.о. есептеуді келесі формула бойынша жүргізеді:
∇с.о.=∇с.е.т.+hco-∑hf-hv
(10)
Мұндағы, ∇с.е.т. - ... ... ... сору бөліміндегі су деңгейінің ең төменгі белгісі, ... - ... ... ... ... ... ... сору биіктігі, м;
∑hf - сорғыш құбырдағы су күшінің жоғалымдарының қосындысы, м;
hv - сорғыға кіре ... ... ... мен су ... ... ... ... ағатын және сифондық су жүру қолданылатын су қабылдағыштары батырылған тоғандық құрылыстар ... ... ... ... ... оны ... тасымалдау үшін жеткілікті шаю жылдамдығымен қозғалатын сумен шаю керектігін көрсетеді.
Шаюшы жылдамдықтың ... ... ... ... ... ... ең төменгі шаю жылдамдығын келесі формула бойынша анықтауды ұсынады:
Vмин=(1,25-1,5)Vл.м
(11)
Мұндағы, Vл.м - құбырдағы (7) формула бойынша лайланбауға тексерілген, құбыр ... ... ... ... ... ... су ағынының бағытына қарай тура және кері шаю ажыратылады. Ең көп ... ... ... - ... ... ... құрылыстарда өздігінен ағатын және сифондық су жолдарын І көтеру сорғылық станциясының күштік су ... қосу және шаю ... ... ... жұмысқа қосу мүмкіндігі қарастырылған. Кері шаюдың артықшылығы - құбфрлармен бірге бас бөліктегі торлар да шайылады.
Құбырларды сорғыдан шаюдың гидравликалық ... ... ... үшін жүргізеді:
А) шаюға қажетті су күші Н; ал егер су күші ... ... оның ... ... Шаюдың қажетті ұзақтығын Т;
В) шаюға қажетті су көлемі Wш.
Н-ды ... ... ... ... ... ... S - құбыр ұзындығы бойындағы меншікті кедергі, ол келесі формула бойынша анықталады:
S=A∙k1∙k2∙l
(14)
112.1∙D4 - су ... ... су ... ... ... - м3/с-пен берілген шығындар үшін меншікті жергілікті кедергі.
SM=ξ12.1∙D4- меншікті кедергі коэффициенті
D - құбырдың есептік ішкі ... м
Q - шаю ... ... м3/с, ол ... ... ... - құбыр ұзындығы бойындағы кедергі коэффициенті, ол келесі формула ... ... - ... ... ... қажетті ұзақтығын В.П.Сироткин ұсынған формула [8] бойынша анықтауға болады.
T=133.5D2lρ-ρ0Q
(18)
Мұндағы, ρ - шаю жылдамдығындағы құбырдағы ағынның тасымалдау қабілеті, ... - ... ... ... лай мөлшері, кг/м3.
ρ-ның мәнін В.П.Сироткин ұсынған формула [8] бойынша анықтауға болады.
ρ215=Vмин3,65∙ω415∙Q15
(19)
ω415, Q15 ... ... ... ... 1) ... болады. Табылған мәндерді (19) формулаға қоя отырып, ρ215 мәні есептеледі де, сол график бойынша ρ-ның мәні ... Т ... ... ... ... су ... келесі формула бойынша анықтайды:
Wш=Q∙T
(19*)
H, Q, T, Wш мәндерін, шаю схемасын және І көтеру сорғыларының сипаттамаларын талдай отырып, келесі ... шешу ... ... сорғылық қондырғымен құбырларды шаюды жүзеге асыру мүмкін бе?
* Құбырларды шаю үшін судың артық мөлшері қажет пе; қажет ... оның ... ... ω415, Q15 мәндерін анықтауға арналған график
Сурет 1
2.4. Технологиялық құрылғыны таңдау
2.4.1. Торлар мен торшалар
Суды өзеннен алған кезде оны ... ала ... ... үшін су қабылдау саңылаулары су қабылдағыш ішіне ... ... ірі ... ... ... бермейтін торлармен жабдықталады. Әдетте шешілетін жалпақ торлар орнатылады, олар бұрышты ... ... ... (60*6 мм) не ... (∅ 8-12 мм) болаттан жасалған металдық біліктері бар швелерден балқытып біріктірілген металдық жақтаулар түрінде болады. тор біліктерінің арасындағы арақашықтық көп ... 50-100 мм етіп ... ... әдетте су ағыны бағытына нормаль бойынша тігінен орнатады. Торларды құрастыру орнында дайындайды. ... ... ... торлардың өлшемдерін су қабылдау саңылауларының өлшемдерінен тәуелді ... ... алу ... Сәйкес негіздемелер жасалған жағдайда басқа өлшемді торларды да пайдалануға болады. ... ... ... ... ... ... ... саңылаулары-ның өлшемдері, мм
Тордың эскизі
Тордың негізгі өлшемдері, мм
Тор-дың ... ... ... су ... ... ... алдын алу үшін олар гидрофобты материалдардан дайындалады (каучук, эбонит, ағаш, резина, т.с.с) немесе олармен біліктің бетін қаптайды. ... ... ... мұз ... алдын алу үшін оларды жылытады. Өзен арналық тоғандардың қоқыс ұстап қалатын торларын жиналған ... ... ... ... ... кері шаю ... тазалайды. Жағалаулық тоғандардың жалпақ көлемді торларын әдетте қызметтік ... ... ... ... ... ... ... торшалы құдықта орналасқан және судан қоқыс пен лайды толығырақ жоюға арналған торлар екі ... ... - ... ... және ... ... ... > 1 м3/с болғанда айналмалы торларды қолдану ұсынылады.
Кесте 2.
Жалпақ торлар.
Жабылатын саңылау өлшемдері, ... ... ... өлшемдері, мм
Сым диаметрі 1,2 мм және ұяшықтар ... 2*2 мм тор ... ... ... ... ... техникалық мәліметтері
Тор типі
Торға судың берілу схемасы
Өнімділік, м3/с
Тор төсемінің ені, м
Төсемнің жыл-жу жылдамды-ғы, м/мин
Электр қозғалт-қышының қуа-ты, квт
Тордың төменгі дөңгеленуінің радиусы, м
1
2
3
4
5
6
7
Судың ... ... ... типті
Гидроспец-промстрой конструкциялары
0,15-2,2
1,84-2,24
4
2
0,61
Водоканал-проект конструкциялары
1,3-1,7
1,84-2,24
4
2
0,75
Гидросталь-проект конструкциялары
5,5
3,1
5,25
4,5
1,075
2. Каркассыз типті:
Водоканал-проект конструкциялары
1,5-2,5
2
4
4
0,73
Ішкі су жеткізуімен
Каркасты типті
Гидромонтаж конструкциялары
2,6-
4
2
4
2-3,6
0,73
Сыртқы су жеткізуімен
Каркасты типті
Гидросталь-проект конст-рукциялары
1,5-
8
1,5-
3
4
2,8-4,5
0,99
Қарсы-сыртқы су ... ... ... ... жұлдызша осінің есептік су деңгейінің астына батыру теріңдігін h келесі формулалар бойынша анықтау керек:
А) қарсы су ... ... ... ішкі және ... су жеткізуі бар торлар үшін
h=0,5FcB-PIR2
(21)
Мұндағы, R - ... ... ... ... - ... ... көтеру құрылғысы
Тоғандарды жобалау барысында жағалаулық торлы құдықта жүк көтеру ... ... ол ... ... сорғылық-күштік қондырғыны,ілмекті-реттеуші арматураны, қосалқы құрылғыларды монтаждау мен демонтаждау үшін ... Жүк ... ... ... ... жағалаулық құдықтың архитектуралық-жобалық шешімін алдын-ала анықтайды.
Жүк көтеру құрылғысы ретінде көбінесе жүкарбалар, тали, имек ... ... ... Олардың типі мен жүк көтеру шамасы көтерілетін элементтер салмағына (сол үшін олардың ... ... білу ... және ... ... өндірілетін күшке байланысты анықталады.
Кез келген механизмнің жүк көтеру қабілеті құрылғының мантаждалатын бірлігінің ... ... ... немесе одан жоғары болуы керек.
Құрылғының, арматураның және құбырлардың монтаж, жөндеу және демонтажы үшін қолмен айналдырылатын келесідей көтеру-жылжыту құрылғыларын ... ... ... ... 1 т-ға ... ... - монорельс бойынша имек темірлер немесе ... ... ... салмағы 5 т-ға дейін болғанда - ілінбелі ... ... ... 5 т-дан артық болғанда - көпірлі кран.
Қондырғыны 6 м-ге және одан да биік көтергенде, немесе машиналық залдың ұзындығы 18 м және одан да көп ... ... ... салмағы 5 т-дан жоғары болғанда электрлік кран-арқалық немесе көпірлі электрлік крандар қолдану ... мен ... ... ... ... күш ... формула бойынша анықталады:
R=G+pc∙f∙F∙k
(22)
Мұндағы, G - тордың немесе торшаның салмағы, т;
pc - тор ... ... ... м2-на су ... ... етілген төмендеуде сәйкесінше 0,5 м және 0,15 м-де 0,5 тс/м2 және 0,15 ... ... - ... ... ... бетінде үйкелу коэффициенті, 0,44-ке тең;
F - ... ... ... ... ... - артық мөлшер коэффициенті, 1,5-ке тең.
Сорғылық-күштік қондырғының, торшалардың, тордың, қосалқы құрылғының арматурасын ... ... ... ... ... ... әдістемелік нұсқаулықтарда кейбір жүк көтеру құрылғыларының техникалық сипаттамалары берілген (4-9-кестелер). Қажет болған жағдайда студенттер басқа да ... ... [11] ... болады.
Қол жүкарбаларының техникалық сипаттамалары
Кесте 4
Параметрлер
Жүкарба маркасы
М-238
М-234
Т-69
Т-102
Т-78
Турту күші, ... ... ... ... күш, ... ... айналдырылатын бір моторлы жүкарбалардың техникалық сипаттамалары
Кесте 5
Параметрлер
Жүкарба маркасы
Т-224
Т-97
ЛЭМ-3
ЛЭМ-5
Соңғы ... ... ... ... ... ... ... жылдамдығы, м/с
0,46-0,56
0,72-1,02
0,12-0,17
0,45-0,55
Электрлік қозғалтқыштың қуаты, квт
10
14
12
30
Салмақ, тс
0,69
1,37
1,67
2,94
Габаритті өлшемдер, мм
ұзындығы
ені
биіктігі
1050
1175
670
1988
1729
1225
1800
1400
1190
2100
1800
1110
Электрлік талилердің техникалық сипаттамасы
Кесте ... ... ... ... ... 2
ТЭ 3
ТЭ 5
Жүк көтеру қабілеті, мың.
0,25
0,5
1,0
2,0
3,2
5,0
Көтеру жылдамдығы, м/мин
8
8
8
8
8
8
Барабанның орналасуы бойыншакөтеру биіктігі, м:
жол бойымен
жолға ... ... ... ... ... ... механизмінің
0,4
0,75
1,7
3,0
4,5
7,5
қозғалу механизмінің
-
0,12
0,18
0,4
0,4
2*0,6
Қолмен айналдырылатын көпірлі бір арқалықты крандардың (кран-арқалық) ... ... ... жүк ... ... тс
Кран аралығы, м
Көтеру биіктігі, м
Тарту күші, кгс, артық емес
Кранның жалпы салмағы, тс, артық ... ... ... ... шынжыры
Түйірлер, арбалардың
кранның
3,2
4,5
7,5
10,5
12
65
18
10
0,85
1,05
1,40
5
4,5
7,5
10,5
13,5
16,5
12
75
25
15
1,20
1,45
1,90
2,55
3,10
8
4,5
7,5
10,5
13,5
16,5
12
75
20
20
1,95
2,25
2,80
3,60
4,25
Электрлік талі бар көпірлі бір арқалықты крандардың (кран-арқалық) техникалық сипаттамалары
Кесте 8
Жүк көтеру қабілеті, ... ... ... ... таль маркасы
Кран салмағы, т
1
4,5
6
12
18
ТЭ1-511
ТЭ1-521
ТЭ1-531
1,37
1,39
1,42
7,5
6
12
18
ТЭ1-511
ТЭ1-521
ТЭ1-531
1,55
1,57
1,70
10,5
6
12
18
ТЭ1-511
ТЭ1-521
ТЭ1-531
1,99
2,01
2,04
2
4,5
6
12
18
ТЭ2-511
ТЭ2-521
ТЭ2-531
1,45
1,48
1,52
7,5
6
12
18
ТЭ2-511
ТЭ2-521
ТЭ2-531
1,72
1,75
1,79
10,5
6
12
18
ТЭ2-511
ТЭ2-521
ТЭ2-531
2,14
2,18
2,21
3,2
4,5
6
12
18
ТЭ3-511
ТЭ3-521
ТЭ3-531
1,66
1,71
1,75
7,5
6
12
18
ТЭ3-511
ТЭ3-521
ТЭ3-531
1,94
1,98
2,03
10,5
6
12
18
ТЭ3-511
ТЭ3-521
ТЭ3-531
2,50
2,55
2,59
5
4,5
6
12
18
ТЭ5-911
ТЭ5-921
ТЭ5-931
1,95
2,00
2,06
7,5
6
12
18
ТЭ5-911
ТЭ5-921
ТЭ5-931
2,34
2,40
2,46
10,5
6
12
18
ТЭ5-911
ТЭ5-921
ТЭ5-931
2,82
2,87
2,93
Стационарлы кансольды бұру крандарының техникалық сипаттамалары
Кесте 9
Параметрлері
Қабырғалық крандар
Астыңғы және үстіңгі тіректері бар крандар, бос ... ... ... ... ... 1
2; ... 1; 2; ... максималды ұшып шығуы, м
2,5; 3,2; 6,3
4; 5;
2,5; 4
2,5
3,2; 4; 5
Көтеру биіктігі
Қол ... бар ... үшін 4-ке ... ... бар ... үшін 6 -ға ... 2,5; 3,2; ... көтеру механизмі
Электрлік тальдар, бұрамдықты қозғалтпалы тальдар, қолмен ... ... ... қол ... тальдар
Қолмен айналдыру
Қолмен айналдыру
Электрлік айналдыру
Қолмен айналдыру
Қолмен айналдыру
Электрлік айналдыру
Консольді бұру
Қолмен айналдыру
Қолмен айналдыру
Электрлік айналдыру
Қолмен айналдыру
Қолмен айналдыру
Электрлік айналдыру
Кранды басқару
Жерден
Жерден
2.4.3. Су қабылдағыштардан тұнбаларды жоюға арналған ... ... ... ... қалған тұнбалар мен лай шапшып ағатын су мен ... ... ... ... ... Су ... түскен жаңқалар, шөптер мен басқа да сол сияқты қоқысты жою әдетте тоғанның кейбір жеке секцияларын ... ... ... ... ...
Шапшып ағатын сулы сорғылар (гидроэлеваторлар) стационарлы немесе жылжытпалы болады, шағын тоғандардағы су қабылдау ... ... жою үшін ... жеке ... ... ... ... келтірілген.
Шойын гидроэлеваторлардың техникалық сипаттамалары (Арматурстроения ОКБ )
Кесте ... ... ... судың күші, кгс/см2
Гидроэлеватордың өндіретін күші, м
Салмақ, кг
1
2
3
4
0,4
0,6
0,5
1
3-4 емес
3-4 емес
3-4
3-4
3-ке дейін
3-ке дейін
10-ға дейін
10-ға дейін
0,8
1,2
2
3,2
Лайларды кетіруге арналған сорғылар өнімділігі жоғары тоғандарда қолданылады. ... ... ... ... әкетуге мүмкіндік беретін жұмысшы дөңгелектер күрекшелерінің арасында үлкен саңылаулары бар канализациялық фекальды сорғылар ең жарамды болып табылады.
ВСН-50 маркалы ... ... ... ... ... л/с
Су күші
Жұмысшы су шығыны, л/с
П.Ә.К
Салмақ, кг
ВСН-50
14-17
6-8
8-10
0.19
9
Стационарлы гидроэлеваторлардың техникалық сипаттамалары (Союзводоканалпроект)
Кесте 12
Бағыттаушы және бас бөлігінің диаметрі, ... су ... ... су ... л/с
Жұмысшы су күші, м
Өнімділік, л/с
П.Ә.К.
Салмақ, кг
dc=30
10
15
23
22
50
52
54
42
0,25
0,26
75
dr=55
20
25
65
45
0,25
dc=36
dr=70
4
7
14
23
15
26
32
43
0,26
0,23
75
10
27
46
54
0,25
Сорғылардың тиімді жұмысы үшін қоқысты алдын-ала жұмсарту керек, ол үшін су ... ... ... ... тесікті түтікшелер қолданылуы мүмкін. Қопсыту І көтеру сорғыларымен туындатылатын, ... ... ... ... судың өтуі есебінен іске асырылады.
2.5. Тоғандарды жобалау бойынша ұсыныстар
2.5.1. Батырылған су қабылдағыштар
Басқы бөліктер судың минималды есептік деңгейі мен мұз қату ... мұз ... ... ... ... 0,3 м және 0,2 м төмен орналастырылады. Басқы бөліктердің конструкциясы мен орналасуы су ағыны мен өзен түбі лайының ... ... ... керек, ол үшін олар ыңғайлы ағылмалы болуы тиіс. Су қабылдау саңылауларын оларға өзен түбі ... ... ... ... ... ... қарлар мен қоқыс, және де балық мейлінше аз кіретіндей етіп орналастыру қажет. Басқы бөліктерді ... ... және ... ... қарсы) су қабылдаумен жасайды, себебі, су қабылдау ... ... ... ... ... ағынмен шайылып кетеді. Су қабылдау саңылауларының өзен түбінен жоғарылау орналасуы өзен түбі ... ... ... ... ... ... жағдай болмасын, арақашықтық 0,5 м-ден кем болмауы керек. Жоғары босағаның болуы шарт болған жағдайда су ... ... су ... ... ... Жиналатын су ағынынан бөлінетін ауаның тұрып қалуы, лай мен ... ... ... ... орын ... су ... ішінде тұрып қалған және шайылмайтын аймақтардың түзілуіне жол беруге болмайды. Бұл әдетте тұтынушыға жеткізілетін су сапасының нашарлауына алып ... ... су ... ... ... ... жинап, кейін суға түсіреді де, жүзген күйінде орнататын жерге апарады. Үлкен су қабылдағыштарды жағада котловандарда орнатып, өзенмен жалғайды да, ... ... Бұл ... су ... ... шығады, оларды котлованнан шығарып, орнату бекетіне жеткізеді. Жұмыс өнімділігін арттыру үшін ... ... ... ... ... ... типті конструкция). Дайындалған негізге су қабылдағышты сумен толтырып түсіреді, ал эксплуатация барысындағы қажетті тұрақтылыққа оның ішкі қуысын ... ... ... да балласпен толтыру арқылы қол жеткізеді. Басқы бөлік айналасындағы котлованның қуыстары құммен жабылып, тас немесе темір-бетонды плиталармен ... ... ... ... ... бөліктің негізі түп деңгейінің астына 1,25-1,5 м-ге тереңдетіледі.
Қазіргі уақытта басқы бөліктерді ... ауа райы ... ... ... ... конструктивті шешімдері бар [1, 3, 6, 7, 10]
2.5.2. Су өткізгіш құрылғылар
Басқы бөліктер мен жағалаулық су қабылдау-торлы ... ... ... ... сорғы станцияларымен біріктірілген) өздігінен ағатын және сифондық су жолдарымен, ал ... ... мен ... ... ... су жолдарымен жалғайды.
Өздігінен ағатын су жолдарын ашық котловандар бойымен немесе су астына траншеялар арқылы түсіру, немесе траншеясыз құбырлар салу әдісімен ... ... ... ... ... ету ... су ... әдетте дубляжданады. Өздігінен ағатын және сифондық су жолдарының саны 2-ден кем болмауы керек. Әдетте ... саны ... ... ... ... ... ... әдісіне байланысты өздігінен ағатын су жолдары: су ағызуы бар траншея арқылы салынса - ... ... және ... ... ... су астына салғанда және траншеясыз әдісте - болат құбырлардан жасалады.
Болат құбырлар сыртынан ағаш ... ... ... бар антикоррозиялық оқшаулаумен жабылады, ал ішкі жағынан судың коррозиялық қасиеттеріне байланысты цементпен немесе басқа жабындамен қапталады.
Өздігінен ағатын су ... ... ... вертикальды жазықтықта лайдың, қоқыстың және анжырдың тұнуына себепші болатын және олардың шайылуын ... ... ... ... кеңеюсіз салған жөн. Су қабылдағыштан жағалаулық құдыққа су жолдарын көлденең де, тура немесе кері бұрышпен де салуға болады, алайда, олардың ... ... ... ... ... мен ... өзендегі судың төмен есептік деңгейінде іске қосу кезінде ... ... ... қабілеті қамтамасыз етілуі керек. Өзендегі өздігінен ағатын су ... өзен ... ағып ... және ... зәкірлерімен зақымданудан сақтандырылуы тиіс. Бұл мақсатта оларды кеме ... ... 0,8-1,5 м-ге, ал кеме ... ... 0,5 м-ге өзен түбінен терең орналастыру керек. Өздігінен ағатын су жолдарын ... ... ... ... енгізу керек.
2.5.3. Жағалық құрылыстар
Жағалаулық құрылыстардың конструкциясы тоғанның типі мен схемасынан тәуелді. Жағалаулық типті тоғандық түйін жаға қасында су жинау құрылыстарының кешені ... ... және су ... ... ... құдықтан және І көтеру сорғылық станциясынан тұрады. Бұл тоғандардағы өзеннен суды қабылдау дәне оны дөрекі механикалық тазалау ... ... ... ... ... ... жағалаулық-торшалы құдықпен жүзеге асырылады. Тоғанға су әкеліп түсіретін су қабылдау саңылаулары әдетте ... ... ... ... ... ... ... бұл сапасы жоғары судың алынуын қамтамасыз ете отырып, суды ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Жағалаулық тоғандарда су қабылдау саңылауларының бір ... ... тек су ... ... таза ... ... ... құдық алдында тұнбаландырушы немесе шөміш орналастырылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
Су қабылдау саңылаулары жоғары құрастырған кезде олардың минималды ... су ... және мұз ... жағдайда мұз төсемесінің төменгі жақтауындағы кемінде сәйкесінше 0.3 және 0.2 м-ге ... ... ... ... жөн. Саңылаудың төменгі жақтауы мен өзен түбі арасы 0.5 м-ден ... ... ... Сонымен қатар, саңылаулардың мұз жүру аумағында құрастырылуының алдын алған жөн.
Су қабылдау саңылаулары су қабылдағыштың сыртқы жағындағы жіктерге орналастырылған ... ... ... торлармен жабдықталады. Жаңқалар жүру кезеңінде қажет болған жағдайда оларды торлар-реостаттармен ... ... ал ... ... - балықтан қорғау құрылғыларымен (торшалармен). Су қабылдау ... ішкі ... кез ... ... су жинау саңылауларын басқа ярус саңылауларымен толығымен немесе ... ... ... жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін қысқартылған жылжытпалармен, клапандармен, шиберлермен, немесе щеткалармен ... су ... ... ішінде қоқыс ұстап қалатын торлар (жалпақ көлемді және айналмалы) орналастырылады, олар ... ... ... ... ... ете ... ... екі бөлімге бөледі: су қабылдау бөлімі - тордың алдында, және сору бөлімі - тордың ... Суды ... сору ... сорғылардың сору құбырлары арқылы жүзеге асырылады. Құдықтың сумен бірге түсетін және құдықта су қозғалысы жылдамдығының күрт төмендеуі ... ... ... ... ... ... болдырмас үшін жағалаулық-торлы құдық лай жоятын құрылғылар-эжекторлармен жабдықталуы тиіс. Олар лайлы жиындыларды соратын құбырлар, арнайы шұңқырлар, ал үдкен шығында лайлаушы ... ... ... ... ... ... құдығы көп жағдайда темір-бетоннан, жағада орналасқан жері мен құрастыру әдісіне қарай планда тікбұрышты немесе дөңгеленген етіп жасалуы мүмкін, ... ... өзен ... - ... ... және су қабылдау саңылауларын орналастыру үшін айтарлықтай аудан қажет болған ... ... ... ... тік ... бар екі ... шеңберден құралған болуы да мүмкін.
Жұмыстың үздіксіздігі мен су берудің тоқтатуынсыз су қабылдау ... ... мен ... ... ... үшін ол ... орналасқан аралық қалқалармен параллелбді жұмыс істейтін бірнеше (кемінде 2) ... ... ... ... ... санын орнатылатын жұмысшы сорғылар санына тең етіп алады.
Өзен арналық тоғандардың жағалаулық су қабылдау-торлы құдықтары құрылысы бойынша жағалаулық тоғандардың ... ... ... ... ... ... қиынрақ болып табылады. Ең алдымен құдыққа кіретін өздігінен ағатын су ... ... ... жылжытпалар, клапандармен, оларды басқаруға арналған құралдармен, сифондық су ... ... ... ... ... ... қондырғылармен жабдықталады. Көп жағдайда құдықта кері шаю жүйесінің құбырларын да, сонымен қатар шаюды басқаратын арматураны да орналастырады.
Жағалық ... суды ... ... ... және ... ... өзендегі су деңгейін көрсететін қондырғылар, сонымен қатар, ... ... ... ... ескерген жөн.
Айналмалы торларды шаю торлармен жинақтамада бірге ... ... шаю ... ... ... ал жалпақ торлар қызмет павильонында арнайы ванна-экрандардың үстінде торларды олардың фронты бойымен орналасқан ванна-экрандарға көтергенде брандспойдтан шайылады. Құдықтың үстінде ... ... ... ... ондағы ауа температурасы онда орнатылған приборлар мен қондырғылардың қызметін ... ету ... ... ... тиіс. Қызметтік павильондағы еден белгісі су деңгейі максималды ... ... ... ... 0,5 м-ге жоғары болады. Павильонда сорғылық-күштік қондырғыны ... мен ... ... пен І ... ... ... ... жағдайда), торлар мен торшаларды, ілмекті-реттеуші арматураны көтеу және түсіру үшін жүк көтеру құрылғылары қарастырылған.
Жағалық су ... ... ... ... су ... саңылаулары мен торлардың габариттері мен орналасуынан, өздігінен ағатын сорғыш құбырлар мен ондағы арматураның диаметрі және санымен, су деңгейін ... ... ... ... ... арналған қондырғы мен құдыққа түсуга арналған сатының габариттерімен анықталады.
Судың ... ... ... ... әр ... су ... сорғыларды іске қосу мен өздігінен ағатын және ... су ... мен су ... құдықтың бірлескен жұмысы жағдайынан анықталып, секциядан жиналатын су секундтық шығынынан 30-35 еседен кем болмауы керек.
Сору құбырларының 1,5 ... d тең ... кең ... ... ... , ұзындығы l=2,5.... 1,5(Дкіру- d) вертикалды сору құбырлары ... ... 0,75... 1 ... ... және бір уақытта жұмыс істейтін басқа сору құбырларынан 1,5.... 2 Дкіру қашықтықта орналасуы керек. Вертикалды сору ... кіру ... ... төменгі есептік деңгейінің астына кемінде 2 Дкіру - ге тереңдетеді де, құдық түбінен 0,8 Дкіру қашықтықта орналастырады. Горизонтальды сору ... кіру ... ... жағын да дәл солай тереңдету керек.бұл параметрлердің мәндерінің барлығын ұсынылатын ең минималды деп қабылдау керек.
2.6. Су қабылдағыштың орнықтылығын есептеу
Тоғандық ... ... ... қамтамасыз ету үшін түрлі механикалық әсерлерге ұшыраушылығын есептеуді қажет ететін арнайы гидротехникалық құрылыстарға жатады. Мысалы, судың гидродинамикалық және гидростатикалық қысымы, ... әсер және ... ... ... ... және ... қысымы, т.б. Есептеулерді басқы бөліктер, құбырлар және жағалық құдықтар үшін жүргізеді.
Курстық ... өзен ... ... ... үшін - басқы бөліктің, ал жағалық типті тоғандар үшін - ... су ... ... ... есеп жүргізу қажет.
Өзен арналық басқы бөліктерге негізгі ... ... ... ... және гидростатикалық қысымы жатады. Олардың әсерінен құрылыс тұрақтылығын ... ... ... мүмкін.
Табанға түсірілетін гидростатикалық қысым құрылысты қозғалып кету мен аударылып кетуге тексергенде ескеріледі және кері қысымды ескере отырып, құрылыс табаны ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
Pc=kк∙γ∙H
(23)
Мұндағы, kк - кері қысым коэффициенті, ұсақ және ... құм үшін - ... саз - 0,7-0,8, ... пен ... - 0,85-0,9, қатты жарықшақтанған жартас - 0,75-1,0, бұзылмаған жартас - 0,35-ке тең деп қабылданады;
H - ... су ... ... ... ... ... биіктігі, м;
γ - судың көлемдік салмағы, кг/м3.
Гидродинамикалық қысым су ағынының оған нормальды орналасқан құрылысқа күштік әсерінің мөлшерімен ... ... ... ... Сх - тура ... ... - ... V (м/с) ағын қозғалысы бағытына нормальды құрылыс проекциясының ауданы (м2);
Есептеулер үшін Сх-ті құрылыс формасына байланысты 13-кестеден алуға болады.
Тура қарсылық ... ... ... ... ... тәрізді
Тамшы тәрізді
дөңгелек
0,6
0,3
0,07
0,4
Басқы бөлікті аударылып қалуға келесі формула бойынша тексеруге болады:
Кауд=∑МРд∙b+Рс∙a
(25)
Мұндағы, Кауд - тұрақтылық қорының коэффициенті, құрылыс класына байланысты 1,1-1,4 ... ... - ... ... ескермегендегі вертикалды ұстап тұрушы күштер соменттерінің қосындысы;
b - ... ... қалу орын алуы ... ... қатысты гидродинамикалық қысым иіні;
a - дәл сондай, гидродинамикалық қысым үшін.
Жылжып кетуге тексеруді келесі формула арқылы жүргізеді:
Kжыл=G-PcfPд
(26)
Мұндағы, Kжыл - ... ... ... коэффициенті, 1,1-1,4-ке тең;
G - ... ... ... салмағы;
f - құрылыс табанының негізінің сипаттамасынан тәуелді үйкелу коэффициенті:
Бетон:
бетон бойынша - 0,5
тас төсемелер бойынша - ... ... - ... бойынша - 0,45
балшық бойынша - 0,35
құмдақ үшін - 0,25
Шеген:
тас төсемелер бойынша - ... ... - ... ... ... ... тексеру келесі формула бойынша тексеріледі:
Kжыл=Tп+Rп+2TсRa
(27)
Мұндағы, Tп, 2Tс - ... түп пен ... ... ... ... ... күші;
Rп, Ra - грунттың сәйкесінше пассивті және ... ... күші ... 2).
Сурет 2. Құдықты жылжып кетуге тексерудің есептік схемасы
Түптің грунтпен үйкелуінің толық күші ... ... ... f - ... ... ... жылжу кезінде үйкелу коэффициенті, сазды грунтта 0,2-0,25-ке, ал құмды грунтта 0,45-0,55-кең тең деп ... ... ... ... мәні ... ... ... анықталады:
Tс=Rгр∙f
(29)
Мұндағы, Rгр - бүйір қабырғаларына грунт қысымының тең ... - ... ... ... - ... түбінің салмағы;
Tст - толық үйкеліс күші, келесі формула бойынша анықталады:
Tс=f∙UH-1.5
(30)
Мұндағы, U - ... ... ... ұзындығы;
H - құдықты түсіру тереңдігі.
Гидростатикалық қысымның әсерінен құдықтың қалқып шығуын тексеру келесі теңсіздік орындалған шартта ... G - ... ... - грунттық сулар деңгейінің түп үстінен максималды жоғарылауы;
Fк - сыртқы пышақ жақтауы бойынша ... ... - ... шығу ... ... тең деп алынады.
2.7. Жағалық бекітулер
Жағалық бекітулер жағалық құрылыстарды өзен ... ... су ... ... ағып ... қорғау үшін қажет; су қабылдау құрылғыларының орналасқан жерінде түптік лайлардың, анжыр-мұздық массалар мен ... ... ... ... ететін өзен арнасының жағымды формаларын немесе су қоймаларының жағалауларын сақтап қалу ... өзен ... ... қалпын бекітіп, тоғандық құрылыс қасындағы қажетті тереңдікті сақтау үшін ... ... ... ... шектері арнаның қалыптасу процесін, шайылымдылығы мен өзеннің ... ... ... ... ... жүргізілетін реттеу жұмыстарын зерттеу негізінде, және оның тоғандық ... ... ... ... ... ... ... бекітіледі.
Негізінен шайып кетуден бұзылуға ұшырайтын өзеннің толқынды жағасын ... ... ... және ... ... табиғи факторлардан тәуелді жағалық бекітудің түрлі типтері ... ... ... қарапайым және сенімді бекітудің бірі тас төсеме болып табылады. Оның ... ... ... ... ... - ... ... шыдауы мен төсеу профилі формасының иілгіштігі, яғни шайылудан кейін екі тас төсеме шайындыны толтыра отырып құлап түседі. Тас төсемеден жасалған ... ... ... ... және метаморфтық жыныстардан үзілген тастардан, берік, желдену ... жоқ, ... және суға ... ... ... Жабындыны сұрыпталмаған тау массасынан да, сұрыпталған тастардан да ... ... ... ... ... ... ... жасалған еңіс жабындылары кеңінен қолданылып келеді. Олар жұмыс ... ... ... жіне де ... ... ... ... омнолиялық плиталардан жасалған жабындылар картасының өлшемдерін су деңгейі бойымен - 30 м-ға ... еңіс ... - 20 м-ге ... етіп ... 8*8-ге ... ... ... тұтас фильтрлік дайындамаға, ал ірі өлшемділерді - асты бойынша ені 0,6-1 м жіктер астындағы ... ... ... жөн. ... ... астындағы еңіс грунтының тығыздығы қауіпті және бңрқалыпты емес тұнбаларды болдырмайтынкүйге дейін жеткізілуі тиіс. ... ашық ... ... ... ... ... сәйкес минималды етіп тағайындалуы керек. Вертикалды ашық жіктерді ... ... ... ұсынылады.
Карталардағы жеке плиталар монолиттауға дейін бір-бірімен арматураларын ... ... ... ... болат арматурасы топсалы қосылған карталар арасында асфальт-бетонмен толтырылатын деформациялық жіктердің орналасуын ескерген жөн.
Фашиналық төсеніш салу жағаның су асты ... ... ... ... ... Оның иілгіштігі жоғарырақ болу керек және су үшін өткізгіштігі төмен болғаны жөн, ... ... оның ... негіз грунтының бөліктерінің шығуын максималды төмендетуі керек. Су асты ... ... ... 30 см ... қабаттар арасына шалғын шөп сабақтарын, сабан, жертезек салып ... ... ... ... ... ... ... гранит, т.б.). фашиналық батырылмалы төсеме ағыспен немесе иірімдермен шайылып кетпеуі үшін оның ұштары жағаға жақсылап ... су асты ... ... арзан түрлерінің бірі шөпшекті төсеме болып табылады. Ол ұзақ уақытқа шыдайды, ... ... ... Ол - жағаға шыбықтармен, арқандармен және қазықтармен бекітілген қалыңдығы 15-20 см шөпшек қабаты. Ең жақсы әсерді ... ... ... ... ... ... береді. Жағалық бекітулер құрылысы бойынша қосымша мәліметті ІІ тарауда [5], VII тарауда [3], 3-тарауда [9] ... ... ... ... ... ұйымдастыру мен күту
Сумен жабдықтау көздері мен тоғандық құрылыстарды санитарлық қорғау аймақтарын олардың санитарлық-эпидемиологиялық сенімділігін арттыру мақсатымен орнатады. ... ... ... санитарлық қорғау аймақтарын ұйымдастыру мен күту регламенттеледі.
Сумен жабдықтаудың беттік ... ... ... ... қолданылатын су қоймасын және ішінара оның тұтыну бассейнін қамтитын арнайы ... ... ... табылады. Бұл территорияда сумен жабдықтау көзін ластанудан қорғап, судың талапты санитарлық қасиеттерінің ... ... ... ... ... ... қорғау аймағының шектері мен аймақ территориясын санитарлық сауықтыру бойынша іс-шаралар тізімі санитарлық қорғау аймағының жобасымен орнатылады. ... ... ... ... әр сумен жабдықтау жобасының ажырамас бөлігі болып табылады, онсыз жоба бекітілмейді. Бірінші белдеу (ескі режим белдеуі) қолданылатын су қоймасының одан су ... ... бір ... және ... ... ... территорияны қамтиды. Бірінші белдеу территориясы бөгде адамдардың кіруге мүмкіндігінен оқшауланады, қоршаулармен қоршалып, когалдандырылады. ... ... ... бакендермен қоршалуы керек.
Өзенді санитарлық қорғау аймағының бірінші белдеу шектері ... ... және ... ... ... ... алайда барлық жағдайларда:
* ағын бойымен жоғары - тоғаннан ... 200 ... ағын ... ... - ... ... 100 м;
* тоғанға іргелес жаға бойымен судың ең жоғарғы деңгейінде су сызығынан кемінде 100 ... ... ... жаға ... өзен ені 100 ... кем ... су қоймасы жаққа - бүкіл акватория мен қарсы жаға судың ең жоғарғы деңгейінде су ... ені 50 м; өзен ені 100 ... көп ... - ... жолы ені ... 100 м ... ... қорғаудың екінші белдеуі сумен жабдықтау көздерінен және оның тұтыну бассейнінен құралады, яғни ... ... және ... жабдықтауға қолданылатын су көзіндегі су сапасына әсерін тигізуі мүмкін акваториялар.
Сумен жабдықтау көзі болып табылатын өзеннің екінші белдеуінің шектері су ... ... ... ... ... ... отырып орнатылады:
* 3-тен 5 тәулікке дейін 95% қамтамасыз етілген шығында судың белдеу шектерінен тоғанға дейін жүрген жолына ... ағыс ... ... ағыс ... төмен - кемінде 250 м; бүйір шектері - су бөлу бойынша.
Курстық жобада сумен жабдықтау ... және ... ... ... ... ету ... іс-шараларды жасау, санитарлық қорғау аймақтарының шектерін анықтап, оларды өзен аумағының ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Н. Н. Абдрамов. Водоснабжение. Стройиздат, 1974.
2. СНиП ІІ-3І-74. М., Госстройиздат, 1975.
3. А. С. Образовский и др. ... ... для ... из поверхностных источников. М., Стройиздат, 1976.
4. А. Е. Белан, А. Д. Хоружий. Проектирование и ... ... ... ... изд. , ... ... проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Под общей редакцией И. А. Назарова. М., Стройиздат, ... А. М. ... ... и ... водозаборных узлов. Киев, изд. , 1978.
7. Ф. И. Бондарь и др. Специальные водозаборные сооружения. М., Стройиздат, 1963.
8. В. П. ... ... ... М., , ... Под общей редакцией В. Р. Булдея. Водохозяйственное строительство на малых реках. ... изд. , 1977.
10. ... Э. П. ... М., Изд. Мин. ком. хоз. ... 1960.
11. Справочник по специальным работам. Трубы, арматура и оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под редакцией А. С. ... М., ... 1970.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
«Батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау24 бет
«батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау туралы37 бет
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі58 бет
«Достық» қонақ үйінің инженерлік-техникалық жабдықталуы19 бет
«Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері»31 бет
Айналмалы су өткізуші желілерде тұрақсыз үрдістердің пайда болуы30 бет
Атбасар қаласын сумен жабдықтау жүйесі50 бет
Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы76 бет
Гидравлика пәнінен дәрістер, әдістемелік құралдар22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь