Терроризмнің ұғымы және белгілері туралы

TAPAУ 1 ТЕРРОРИЗМНІҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕРІ
1.1 Терроризмнің түсінігі пайда болу негіздері
1.2 Терроризмнің шығу тегі мен түрлері
1.3 Терроризм және халықаралық террористік әкстремистік ұйымдар
Тарау 2.ТЕРРОРИЗМНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ.ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ
2.1 Террористтік әрекеттердің қылмыстық құрамы және оның ерекшеліктері
2.2 Терроризмді басқа қылмыс түрлерінен шектеу және ажырату
Тарау З.ХАЛЫҚАРАЛЫҚТЕРРОРИЗММЕН КҮРЕС ЖОЛЬШДАҒЫ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ЫҚПАЛДАСТЫҚ
3.1. Халықаралық терроризммен күрес жолындағы мемлекетаралық ықпалдастық нысандары
3.2 Терроризммен күресудің халықаралық.құқықтық імеханизмдері
3.3 Дайындалып жатқан террористік акт жайлы ақпаратты тіркеудің ерекшеліктері
3.4. Банктер мен өзге де несие ұйымдарының халықаралық терроризмді қаржыландыруын қадағалаудың Қазақстандағы тәжірибесі
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Терроризм латынның "terror" — қорқыныш деген сөзінен шыққан. Дипломатиялық сөздікте халықаралық терроризмге мынадай анықтама берген: "Адамдардың орынсыз өліміне әкеп соғатын, мемлекеттер мен олардың өкілдерінің қалыпты дипломатиялық қызметін бұзатын және халықаралық байланыстардың, кездесулердің, сондай-ақ, мемлекеттер арасындағы көлік байланыстарының жүзеге асуын қиындататын халықаралық көлемдегі қоғамға қауіпті әрекет" .
Терроризм — қазіргі дәуірдегі ең қауіпті халықаралық қылмыс түрі болып табылады. Мұндай қылмыстар көп жағдайларда ұлттық шектен шығып халықаралық сипат алуда. Террорлық әрекеттер әр түрлі болуы мүмкін, бірақ оның бәрін біріктірген екі түрлі элемент бар. Оның біріншісі терроризм — мемлекеттік үкімет билігін күйретуге бағытталған; екіншісі — терроризмді жүзеге асыру арқылы яғни террористердің ұйымдасқан, қатыгездік әрекеттері арқылы түрғындарға үрей, қорқыныш, қорғансыздық, сезімін туғызу болып табылады
Әлемдегі барлық мемлекеттер терроризм, ақша белгілерін қолдан жасау, әуе кемелерін басып алу және айдап кету, есірткі және психотропты заттардың заңсыз айналымы, қарақшылық және басқа халықаралық сипаттағы қылмыс түрлерімен күресуде ынтымақтастықты белсенді түрде жүзеге асыруға бірлесіп мүдделілік танытуда.
Халықаралық терроризм халықаралық қылмыстардың ауыр түрлерінің біріне жатады. Қылмыстың бұл түрімен күрес 1937 ж. басталды. Осы жылы "Терроризмнің алдын алу және оны болдырмау" Женева конвенциясы қабылданды. Бұл конвенцияда террористік деп танылған және жазалануға жататын әрекеттердің тізімі көрсетілді. Аталған конвенция күшіне енбесе де, ол терроризммен күресуге бағытталған кейінгі конвенциялардың қабылдануына негіз болды.
Халықаралық терроризм актілеріне (әрекеттеріне) шетелдік мемлекет және үкімет басшыларын, дипломаттарды және халықаралық қорғаудағы басқа да тұлғаларды өлтіру, дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың штаб-пәтерлерін жару, жоғарыда аталған тұлғалардың үй-жайлары мен көлік кұралдарына шабуыл жасау, қоғамдық орындардағы, аэропорттардағы, вокзалдардағы, көшелердегі және т.б. диверсиялар.
Бұл қылмыс түрінің субъектілеріне жеке тұлғалар да, террористік ұйымдар да жатады.
Қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру мемлекеттік органдарды, шет мемлекеттің немесе халықаралық ұйымның шешімдер қабылдауына ықпал ету мақсатында адамның өміріне қастандық жасау, сондай-ақ дәл сол мақсатта оның мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не осындай қызметі үшін кек алу мақсатында мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне қастандық жасау осы халықаралық қылмыс құрамынан аса ауырлататын түрі болып табылады.
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.
(өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2007 ж. мамырдьщ 2Ы №254 -
III) ЗаңыУ/Егемен Қазақстан 22 мамыр. 2007 ж.
2.Қазақстан Республика 26 ақпан 2005 ж. қабылданган заң «Әстремизмге қарсы
күрес іс—қимылдары».
З.Қазақстан Республикасының «Ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы 26 маусым
1998 ж.
4. «Терроризмнің алдын алу және оны болдырмау» Женева конвенциясы 1937 ж.
5. «Терроризм актілерінің алдын алу және оларды жасағаны үшін жазалар туралы» Америка конвенциясы 1971 ж.
7. «Терроризммен күрес туралы» Европалық конвенция 1976 ж.
8.1978 жылы 4 тамызда терроризммен күресу бойынша аумақтық Конвенция
9,Оңтүстік Азияның аумақтық ынтымақтастық Ассоциясы мақұлдаған
«Терроризмнің алдын туралы» Конвенция біріккен Араб мемлекеттерінің
1987 ж.
10. «Халықаралық сипатта болатын тұлғаларға қарсы қылмыс
нысанындағы және қорқытып талап етушілікпен байланасты, терроризм
актілерінің алдын алу және оларды жасағаны үшін жазалар туралы»
Конвенция 1991 ж.
11 .Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Герман Федерациялық
Республикасының Үкіметі арасында «Үйымдасқан қылмыспен,терроризммен
және қылмыстардың басқа да қауіпті түрлерімен күресудегі
ынтымақтастық туралы» 1995 ж. 10 сәуірде келісім бекітілді
12. БұҮ Бас Ассамблеясының сессиясында «Мемлекеттік терроризм
саясатына және басқа тәуелсіз мемлекеттердегі қоғамдық саяси қүрылымда
бүзуға бағытталған мемлекеттердің кез келген әрекеттеріне жол бермеу
туралы» 1984 ж. қарар қабылданды
ІЗ.БҮҮ-ның 1994 ж. «Халықаралық терроризмді жоюдың әдістері туралы»
декларациясы
14. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблей ООН от 9 декабря 1999
года.
15.2000 жылы 21 сәуірде қабылданған «Қазақстан Республикасы, Қырғыз
Республикасы, Тәджікістан Республикасы және Өзбекстан Республикасы
арасындағы терроризм, саяси және діни әкстремизммен, трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстылықпен және Тараптардың басқа да қауіпсіздің және
түрақтылық қауіп қатерлерімен күресу бойынша бірлескен әрекеттер туралы
келісім шарт».
16. 2003 жылы 24 ақпанда Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен
«Терроримзді қаржыландырумен күрес бойынша Халықаралық конвенция».

Жеке зерттеулер
І.Агыбаев Қылмыстық құқық. Ерекше белім: Оқулық. Өнделген, толықт., 2-
бас. -Алматы. Жеті жарғы, 2003.
2.Абишева А.К. Правовые вопросы борьбы с международным
терроризмом.// Халықаралық ғылыми -тәжірибелік конференция
материалдары. ҚазГЗУ Алматы заң академиясы. 2006.
З.Аушарин Г. Контроль за деятельностью банков и кредитных
организаций в целях противодействия финансирования международного
терроризма в Республике Казахстан и иммунитет государства.// Научно -
практические конференции по әкономико - правовой тематике. Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Астана: данекер, 2004.
4.Әбілезов Е.Т. 9-тарау. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне
түсінік.-Алматы: ЖШС «Баспа», 2001.
5.Борчашвили И.Ш. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Ерекше
белім: Дәрістер баяны/ И.Ш. Борчашвилидің және Р.Б. Қрвкақаеваньщ
жалпы редакциялауымен. -Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К», 2007.
б.Иванов К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности
в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дисс.канд, юрид.
наук. Екатеринбург, 2002.
У.Кулжабаева Ж.О. Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
международным терроризмом // "Право и государство", № 3, 2000.
8,Қабаева Ж.Н. Қазақстан Республикасындағы әкстремизмнің алдын алу
мәселелері және қазіргі жағдайы // "Әділеттің ғылыми еңбектері" №1 (19-а)
2006.
9.Қайыржанов Е.І., а. заң. ғыл. док. проф. Жұмағалиев А.Қ. з.ғ. кан. Қазақстан
Республикасының мемлекеті мен қ^қығының негіздері. Оқулық./Қураст.
Е,Баянов. Алматы. 2003.
Ю.Қарбеков Қ.С.233-бап. Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексіне түсінік. - Алматы: ЖСШ «Баспа», 2001.
П.Канафин Д.К. Материалы научно-практической конференции. "Право и
государство" №3.2000.
12.Кайдаров Р.Е. Терроризм: причины возникновения, разрастания и меры
противодействия // "Право и государство", № 3, 2000.
ІЗ.Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. гл,2. Международно-правовые механизмы
борьбы с терроризмом.// Современный терроризм: взгляд из Центральной
Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
Н.Кокурин Г.А. Теоретические и практические основы поисковой
деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений:
Дисс... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
ІЗ.Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьб с международңым
терроримом. М., 1979.

Іб.Мейрқұлова. Террористік ұйымдардың жалпы сипаттамасы.// Жас
ғаламдардың халықаралық гылыми-тәжірибелік конференциясының
материалдары.-Астана, 2006.
17.Международно - правовые механизмы борьбы с терроризмом. Под ред.
Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. и др. -Алматы: Дайк - Пресс, 2002.
18.Маханова Қ.А. 15-тарау. Қылмыстылықпен күресудегі мемлекеттердің
ынтымақтастығы. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы. -Алматы. ҚазГЗУ,
2003.
19.Муканов С. Некоторые аспекты классификации террористической
деятельности // "Право и государство", № 3, 2000.
20. Назарбаев Н.Ә. "Сындарлы он жыл" - Алматы: Атамура, 2003.
21 .Накипова А.Ш. Об особенностях фиксации информации о готовйщемся
акте терроризма// Д.А. Қонаев атындағы университет хабаршысы. №1(18)
2006.
22.Некоторые рекомендации по переговорам с террористами по телефону
//Борьба с преступностью за рубежом. 1994. №7.
23,Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год.
Послание Президента народу Казахстана. - Астана, 4 апреля 2003 г. // Огни
Алатау. 2003. 8 апреля.
24.Распространение әкстремизма и терроризма в Центральной Азии и
Казахстана. Под ред. Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. и др. -Алматы: Дайк -
Пресс, 2002.
25.Салимов К.Н. «Современные проблемы терроризма».2006.
26.Тоқсанбаев А.Б. Интерпол "Международный терроризм- Алматы, 2004.
27.Терроризм в системе международных отношений. Под ред. Косиченко
А.Г., Ашимбаев М.С. и др. -Алматы: Дайк - Пресс, 2002.
28.Федосенко В.В. Ңекоторые вопросы международно-правового опыта
борьбы с финансированием трроризма // Халықаралық гылыми -
практикалық конференцияның материалдары. ҚазГЗУ Алматы заң
академиясы. 2007.
29.Хан Г.Б.? Хан И.Г., Кунгейбаев Р.Р. Терроризм и антитеррористические
законы. // - Алматы, 2007.
ЗО.Шерматова С. Исламский фактор в руках полтических әлит// Ислам на
постсовестком пространсте: взгляд изнутри.-М.: Арт-Бизнес-Центр, 200Т
    
    TapaУ 1 ТЕРРОРИЗМНІҢ  ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ  БЕЛГІЛЕРІ    1.1
Терроризмнің түсінігі ... болу ... ... "terror" — ... деген сөзінен шыққан.
Дипломатиялық сөздікте ... ... ... анықтама берген:
"Адамдардың орынсыз өліміне әкеп ... ... мен ... ... дипломатиялық қызметін бұзатын және халықаралық
байланыстардың, кездесулердің, сондай-ақ, мемлекеттер ... ... ... ... ... ... көлемдегі қоғамға
қауіпті әрекет" .
Терроризм — қазіргі дәуірдегі ең ... ... ... ... ... Мұндай қылмыстар көп жағдайларда ұлттық ... ... ... ... ... ... әр ... болуы мүмкін, бірақ
оның бәрін біріктірген екі түрлі элемент бар. Оның ... ... ... ... ... ... ... екіншісі — терроризмді
жүзеге асыру арқылы яғни террористердің ұйымдасқан, қатыгездік әрекеттері
арқылы түрғындарға ... ... ... ... ... ... барлық мемлекеттер терроризм, ақша белгілерін қолдан жасау,
әуе кемелерін басып алу және ... ... ... және ... заттардың
заңсыз айналымы, қарақшылық және ... ... ... қылмыс
түрлерімен күресуде ынтымақтастықты белсенді түрде ... ... ... ... ... ... ... ауыр түрлерінің біріне
жатады. Қылмыстың бұл ... ... 1937 ж. ... Осы ... алдын алу және оны болдырмау" Женева конвенциясы қабылданды.
Бұл ... ... деп ... және ... ... тізімі көрсетілді. Аталған конвенция күшіне енбесе де, ол
терроризммен күресуге бағытталған кейінгі ... ... ... терроризм актілеріне (әрекеттеріне) шетелдік мемлекет және
үкімет басшыларын, дипломаттарды және халықаралық қорғаудағы ... ... ... дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың штаб-
пәтерлерін жару, жоғарыда аталған тұлғалардың үй-жайлары мен ... ... ... ... ... ... көшелердегі және т.б. диверсиялар.
Бұл қылмыс түрінің субъектілеріне жеке тұлғалар да, ... да ... ... бұзу, халықты үрейлендіру мемлекеттік
органдарды, шет мемлекеттің ... ... ... ... ... ету мақсатында адамның өміріне қастандық жасау, сондай-ақ дәл сол
мақсатта оның мемлекеттік ... өзге де ... ... тоқтату не осындай
қызметі үшін кек алу мақсатында мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне
қастандық жасау осы халықаралық ... ... аса ... түрі ... түрғыдағы халықаралық қылмысты іс-әрекеттердің ... бір ... ... ... ... ... ... мемлекет, қоғам
қайраткерлері болады. Адамның, белгілі бір шешім қабылдауға ықпалының
болған болмағаны нақты ... ... ... ... өрт қою ... өзге де ... ... дейін
тиісті органдарға хабарлап, көрсетілген зардаптардың қаупін болғызбауды
тиятын, сөйтіп мемлекеттік өкімет ... ... ... ... ... тойтаруға нақты мүмкіндік ... ... ... істегендерді мемлекеттік органдарға дер кезінде ескөрту жасаған
адам деп білеміз. Басқа жолмен терроризм ... ... ... ... адамның өзінің жарылысты, өртті, қылмыскерлердің
қару-жарақты, не мүлікті өз бетімен ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінде өзге қылмыс құрамы (мысалы
қаруды, жарылғыш заттарды, жарылғыш құрылымдарды ... ... ... ... ... т.б.) болмаса, ол терроризм үшін халықаралық қылмыстық
жауаптылықтан босатылады.
Терроризмді насихаттау немесе терроризм ... ... ... ... сондай-ақ, көрсетілген мазмұндағы материалдарды таратқандық үшін
жеке халықаралық қылмыстық жауаптылық көзделген.
Терроризмді насихаттау деп ... ... ... басқа да тәсілдермен
көпшілік арасында осындай іс-әрекеттерді істеу үшін жүргізілген әр түрлі
ұйымдастырушылық қызметтерді айтамыз.
Жария түрде шақыру деп ашық ... ... ... ... ... ... ... айтамыз.
Материалдарды тарату деп бөтен адамдарға жазбаша түрде жазылған
терроризмді насихаттайтын немесе сол терроризм ... ... ... ... ... ... айтамыз.
Террористік ұйымға террористік іс-әрекетті жүзеге асыру мақсатында құрылған
немесе өзінің іс-әрекетінде терроризмді пайдалану ... ... ... осы ... ... ... бірінің келісімімен оның
құрылымдық бөлімшелерінің бірі террористік іс- әрекетті ... ... онда ... ... ұйым деп ... осы топқа басшылық ету деп, террористік топты құрған, оған адамдар
тартқан, осы топтың қызметін тікелей ұйымдастырған іс-әрекеттерді ... акт - ... ... өрт қою ... ... қаза ... мүліктік зиян келтіру не қоғамға қауіпті зардаптар туындау қаупін
төндіретін өзге де ... ... ... ... деп қорқыту, егер
ондай іс-әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру не
Қазақстан Республикасы ... ... шет ... ... ... ... қабылдауына ықпал ету ... ... адам ... дәл сол ... ... жасау, сол сияқты
мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне оның мемлекеттік немесе өзге ... ... ... не ... қызметі үшін кек алу мақсатында қастандық
жасау болып табылады.
Терроризм актісін дайындауға қатысқан адам, егер ол ... дер ... ... немесе басқа жолмен терроризм актісінің
жүзеге асырылуын болдырмауға жәрдемдессе және егер ол адамның ... өзге ... ... болмаса, халықаралық қылмыстық жауаптылықтан
босатылады.
Заң террорлық әрекетке-адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян
келтіру не қоғамға қауіпті басқа ... қаза ... ... ... ... не ... ... басқа зардаптардың болу қаупін төндіретін
жарылыс жасауды, өрт қою немесе өзге де іс-әрекеттер жасауды, егер осы ... ... ... ... ... қорқыту не мемлекеттік
органдарының шешім қабылдауына ықпал ету мақсатында ... ... ... дәл сол ... ... қорқытуды іске асыру деген
анықтама береді.
Заң тұрғысынан алғандағы мағынасына сәйкес терроризмді адамдар көбірек
шоғырланатын құнды мүліктер сақталатын ... ... ... ... ең
бастапқыда-ақ белгілі бір маңыздылығы бар ғимаратты не құрылысты жоюға
бағытталған жарылыс жасау, өртеп ... ... ... ... қаза ... ... мүліктік зиян келтіру қаупін немесе өзге де қоғамдық қауіпті
салдардың орын алуын ... ... да ... осы ... ... ... ... ( гранатамен ататын немесе дәрімен ататын қарудың
басқа түрлерінен атм электрмен, сумен не газбен жабдықтаушы жүйелерді істен
шығару, т.б).
Көрсетілген әрекеттерді ... ... деп ... ... ... оны ... ... жасау арқылы (жарылғыш заттар алу,
жарылғыш қондырғыларды орнату, т.б) қуаттай отырып, террорлық әрекет ... ... ... түсінеміз. Адамдардың қаза болу, елеулі мүліктік
зиян келтіру не қоғамға қауіпті басқа зардаптардың орын алу ... ... ... белгісі болып табылады.
Қоғамға қауіпті басқа зардаптардың қатарына ... ... ... үйлер, өндірістік немесе басқа ғимараттар мен құрылыстар орналаскан
төңіректің үлкен жерлерін су ... ... ... ... ... ... ... заттармен ластануы, т.б.
Терроризм адамдардың қаза болуына, елеулі зиян ... ... ... ... ... орын алуына шынайы қауіп тондіретін жарылыс,
өртеу не басқа әрекеттердің ... ... ... ... ... ретінде танылады. Терроризмді аяқталған қылмыс ретінде тану үшін
өлімнің не басқа ... ... ... түрде орын алуы талап
етілмейді.
Тұлға адамдардың қаза ... ... ... зиян ... ... ... басқа зардаптар орын алатындай қауіп төндіруші жарылыс,
өртеу не ... ... ... ... ... ... түсініп біледі және нақ сол әрекеттерді жасауды тілейді.
Терроризмнің мақсаты, яғни ... ... ... халықты
қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ықпал ... ... ... ... ... ... сол ... халықты қорқыту мақсаттары
тұлғаның қоғамды ... ... ... ... ... өздерінің
өмірі, денсаулығы, мүлкінің сақталуы үшін ... ... ... ... ... ... ықпал ету мақсаты
айыптының бұл органдарды терроршылар үшін тиімді, бірақ заңсыз әрі тиімсіз
әрекеттер жасауға не ... ... ... қылатындай ниетінің
болуымен байланысты. Қазіргі кезде терроризм ... ұғым мен ... ... ... ... ... шын мәнінде, исламның өз басында ешқандай
агрессияшылдық жоқ, әрине ... ... ... тағы бір ... ... ... ... Қоғамдық көңіл күйдің радикалдауының кез-келген
түрі белгілі бір ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Сонымен, терроризм проблемасы бүгінгі таңға дейін әрбір мемлекеттің
ішкі ісі деп ... ... ... қылмыстылықпен күресу жағдайы қазіргі
уақытта жекелеген мемлекеттерге ғана емес, бұкіл адамзатқа қауіп төндіретін
қылмыстардың өсуімен күрделеніп, мемлекеттердің бірлесіп ... ... ... ... ... ... Мұндай ынтымақтасуды бірқатар
факторлар қажет етеді.
1.2 Терроризмнің шығу тегі мен түрлері
Терроризмнің пайда болу ... ... ... екі ... ... биологилық және әлеуметтік. Бірінші пікірді үстанушылар адамды - ... ... және ... тән деп, тек қана биологиялық жәндік
ретіде қарастырады. Ал екінші пікірдің (әлеуметтік) ... ... ... ... ... ... адамдардың саяси,
экономикалық, әлеуметтік, рухани өмірін.
Терроризм өзінің тамырларымен терең ғасырларға кетеді, және сондықтан
да саяси соғыстың ... түрі ... ... алып ... ... ... институтының пайда болуымен және әлиталар арасында әлеуметтік-
саяси қайшылықтардың пайда болуымен бірге терроризм саяси соғыста кеңірек
қолданыла ... ... ... азамат тарихында болғанын дәлелдейді,
оған Ежелгі Мысыр, Жақын және Орта ... ... ... мемлекеттерінің
тарихы дәлел болады.
Мемлекеттік төңкерістердің классикалық тәсілі б.з.д. 44 жылдағы ... және Марк Юний ... ... Гай Юлий ... ... сөз
байласу болды. Цезарьды өлтірудің себебі - оның өте қысқа уақытта ... ... ... жаулап алуға себеп болған оның саяси белсенділігі
болды. Ол фактілі түрде ... ... ... ... ... ... сақтаған.
Ең өрте пайда болған террористтік топтардың бірі - жаңа ... ... ... әрекет еткен сикарийлер сектасы болды. Осы ... ... ... ... ... ... жойған.
Сикарийлер қару ретінде қанжарды немесе қысқа қылышты - яғни ... Осы ... ... ... ... ... байланысы көрінеді.
Сикарийлер сияқты бірдей идеологияны ... ... ... де ... ... Олар халифтерді, префекттерді
губернаторлармен басқарушыларды өлтірген.
Осы ... ... әр ... ... ... өмір сүрген. «Жан
қылқындырушылар» сектасының мүшелері ... ... ... ... ... Олардың осындай өлтіру әдісі Кали қүдайына құрбан
шалудың дәстүрі ретінде саналған. Осы сектаның ірі мүшесі былай деп ... де ... кім бір рет ... да құрбан шалудың тәттілігін сезінсе, ол
қандай да ... ... ... де ... оның ... ... ... алтыны
болса да - ол біздікі. Мен өз басым жоғарғы лауазымды иеленіп жақсы жұмыс
істегенмін. ... ... ... ғана ... өзім деп ... ... қүпиялы қоғамдастықтардың бірінің атауы -ол
қүпиялы қоғамдастық «Триада», оның ... он ... ... ... яғни ... ... болсақ, маньчжурлар Қытай территориясының
екіден үш бөлігін ... ... ... ... ол ... ... ... императорлық тақта Минь династиясын орнату үшін қүпиялы
қоғамдастық ретінде құрылды. Осы қоғамдастық ... ... ету ... ... ... ... ... басқару құралына
айналып, өзіне көптеген әкімшілік және сот функцияларын жүктеді. ... ... ... ... ... кейін маньчжурлармен
-жүздеген қытайлықтарды тірі көзімен жерге ... ... ... ... ... ... нәтижесінде Триаданың көптеген
мүшелері Гонконг және АҚШ-та баспана іздеуге мәжбүр ... ... ... ... ... ... үшінің халқы әр түрлі
Триадалардың мүшелігінде тұрған еді. XX ғасырдың басында Триадалардың ... ... ... ... ... ... еді.
Триада ақырындап өзінің қызметін қамтамасыз ... ... ... көшті: рэкетке, контрабандаға, теңіз қарақшылығына, қорқытып
алушылыққа. 1911 жылы ... ... ... ... ... ... ... діни соғыстың логикалық
жалғасы - XVI ... ... түн ... Француздық король Карл IX
және оның анасы Екатерина Медичи 1572 жылы 24 ... ... ... ... қырылуын ұйымдастырды. Осы түні Францияның
астанасында 2 мыңнан астам гуверноттар өлтірілген. Ал жалпы ... екі ... ... 30 ... жуық адамдар өлтірілді.
Римдік Папалар осы хабарламаны ынтамен қабылдады ал ағылшын ... ... ... папа ... XIII ... жаңа ... қайталағысы келген.
Осындай түрмен, сол кездегі мемлекеттік террор көптеген мемлекеттердегі
сыртқы және ішкі саясаттың ... ... ... болған еді.
Ресей мемлекетінде Иван Грозный билік ету кезінде билікті ... ... ... «крамоланы» жою басты мақсат болып табылатын,
опричинина сияқты қүбылысы пайда болды. Осы мақсатпен царь ... ... ... ... және царьға бағынатын 6 мың адамнан тұратын әскер
қүрылды.
Терроризм баяғыдан бастап саяси күштер ... ... ... ... ... ... ... Француз буржуазиялық
революцияның «якобиндік» кезеңінде пайда болды. Яғни, 1793 ... 1794 ... ... ... және ... билік етуі»
дегенді білдірген. Массалық террордың жану кезінде бір күннің ішінде 60-қа
жуық адамдарды өлтірген. Айып тағылғандарды ... ... ... ... ... ... берілген.
Сонымен қатар мемлекеттік террорды Наполеонда жүргізген болатын. Ол
1795 жылы ол демонстранттарды атуға ... ... ... ... қиратып жіберді.
Жүйелі террористтік акциялар XIX ғасырдың екінші жартысынан басталады:
70-ші 90-шы ... ... ... ... назарға алды
(террорлық актілер, саботаж), ал олардың негізгі идеясы қандай да бір
мемлекеттік билікті ... ... ... Анархизмнің оның дамуының әр
түрлі ... ... ... ... ... ... ... тек қана мемлекекеттік емес, сонымен ... ... ... ... ... бас тартады, және қоғамдық тәртіпті ... ... ... ... қажеттілігі туралы айтады. 90-шы ... ... ... Францияда, Италия, Испания Америка Құрама
Штаттарында жүргізді.
XIX ғасырдың ... ... ... ... ... ... қоғамдық өмірінің түрақты факторы болды. Осы мемлекеттерде
революционды-саяси немесе ... ... ... ... ... ... Ресейдің орыс ұлтшылдары, Ұлыбританияның ... ... ... (Сербия), Испанияның радикалды ... ... және АҚШ ... ... ... ... арқылы
әлеуметтік әділеттікке, жалпылық ырыс-берекеге жетіп, ұлттық автономия және
тәуелсіздікті алуға болады деп санаған. XIX ғасырдың аяғына таман ... ... ... көбісі анархисттердің әрекеттерінен зардап
шеккен.
Революциялық дәуірдің бітуімен террористтер де революционерлер де
жоғалып кетті. Бірақ, ... ... ... жойылған жоқ.
«Бомба философиясы» және «іспен пропаганда» концепциялары өз ... ... ... Осы ... ... ... және ... XX
ғасырдың басында пайда болды. Ол зорлаудың, шовинизм, расизм, антисемитизм,
әскери экспансия идеяларын және мемлекеттік аппараттың бүкіл билік ... ... ... ең ... ... ... болды. Фашисттік Германияда диктатураның ... ... аса ... ... террорлық аппаратты қосқан: СА, СС,
Гестапо, «Халықтық трибунал» және т.б.
Бірінші дүниежүзілік соғыс ... ... ... ... ретінде болды. Осы соғыстың аяқталуымен бірге террорды оң ұлтшыл-
сепаратисттер және ... ... ... және ... фашисттік
қозғалыстарын қаруға алды.
Екінші дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... көтеріле бастады. ӘТА Басктік
ұйымы, Ирландық Республикалық армия, бұрынғы Колониялардың және жақын шығыс
мемлекеттер қатарының ... ... ... ... ... ... және т.б. ... қол жеткізген.
Осы кезеңде тағы бір жаңа тенденция пайда ... - ... ... бір саяси мақсаттарға жету үшін қолданылады. Мысалы
Израиль және Палестина арасындағы, Индия және ... ... ... қарсы түру, Пиночет және Зия-уль-Хактың ішкі терроры,
Пол Пот және Иенг Сари ... және ... ... да ... көрінеді, адамдардың кейбір топтары үшін
ол кәсіп түрі, өмір сүруінің түріне айналады. ... ... ... ... мемлекеттің аумагындагы даудың және террордың әкспорты болады.
Палестинада «Группа Штерн» (Израильдің бостандығы үшін ... ... ... деп ... ... террористтік ұйымдар
әрекет еткен. Олардың Палестинадағы ... ... ... және полицейліктерге қарсы қозғалыстар жасаған бірнеше жүздік
боевиктері болған.
Терроризмнің глобальды, үлкен масштабтарын назарға ала ... ... ол ... ... өлім ... ... деп ... болады.
Террористтік акттің субъектісі қандай идеяларга негізделеді және қандай
мақсаттарды көздейтініне байланысты ... ... ... ... ... Идеологиялық терроризм. Ол миниритарлы саяси идеологиялардың
өкілдері жағынан жүзеге асырылады.
Осы идеологиялар азшылықтардікі, ол қоғамнан қоғамга ... және ... ... ... және ... болса, ал басқа мемлекетте ол
парламенттің козқарасында бар және билікте де болуы ... ... ... ... ... ... ... құрылыстың легитимді емес фундаментальды және ... ... ... ... ... мысалдары ретінде келесілерді
келтіруге болады: орыс ұлтшылары, ... ... ... фашисттер, Италиядагы неофашисттер, Италия, Франциядағы
«Қызыл бригадалар», ФРГ-дагы «Қызыл армия» және т.б.
2) ... ... — ол ... ... ... ... да террорлық әрекеттердің басты объектілері дәрменсіз адамдардың
көп көлемі. Яғни, саяси күштер немесе халық олардан қажетті нәрселерді
жасаса онда ... тез ... ... ... ауруханалар, босану үйлері,
балабақшалар, мектептер, түрғын үйлер саяси террористтер үшін идеалды
объектілер. ... ... ... ... ... ... объектісі адамдар
емес,
ол саяси жағдай. Қазіргі саяси терроризм қылмыстық қылмыстылықпен бірге
бас қосты, олар бір бірімен ... ... және бір ... ... ... мен ниеттері әр түрлі болса да олардың әдістері мен
нысандары сәйкес келеді. ... ... ... ... ал корсикандық ұйымдар - сицилийлік мафиямен өзара әрекет
етеді. Көп жағдайларда саяси террорлық топтар өзінің қызметінің қажетті
қаржылық ресурстарын алу үшін ... қару ... ... сатудың
қылмыстық әдістерін қолданады. Осыдан басқа, тұтқынға алуы белгілі
журналисттерді өлтіру сияқты актілерді мақсаты қандай екенін түсіну қиын.
Олар қандай сипатта ... - ... па әлде ... ... ... ... ... қауымдастық болып
табылатын терроризмнің түрі. Осы жерде мажоритарлық топтың құрамына
қосылған миноритарлы этникалық топ туралы сөз жүріп жатыр.
Этнотерроризмнің жарық мысалдары - Баскілер (ЕТА) ... ... ... және жаңа кезеңде карабахтық
армяндармен шешендер.
4)Діни ... ... ... және революцияның субъектісі діни
азшылық немесе биліктердің қарсы ... ... ... тигізетін діннің
белсенді авангарды. Осы жерде сектанттардың дуализмі және олардың
тұжырымдамалары орын табады: «таңдалғандар», «құтқарылғандар» және
«қарғысталынгандар». Мысалы: Палестинадағы ... ... ... исламдық терроризм.
5) Криминалды ... Жай ... ... ... ... ... глобальды талаптарды алға қою керек. Көбінесе
осындай терроризм ... ... ... ... бірге жүреді -
мысалы, белгілі бір зонаны тастап кету үшін жүру қүралдарын беру, ... ... ... ... және ... Ядролық терроризм. Ядролық терроризмнің қауіпі әлемдік
қоғамдастықпен әлі 1960-1970 жылдары танылған болатын. Дәл сонда ... ... ... ... ... ... ... Осы
құжаттарды әзірлеу Атомдық әнергия бойынша халықаралық агенттікке
(АӘХА) тапсырылған болатын. Осылай, 1980 жылы наурызда АӘХА-мен
әзірленген ядролық материалдарды физикалық қорғау туралы Конвенцияға ... қол ... және ... ... ... ету ... жетіспеушілігі
коптеген мемлекеттерде қылмыстық және террористтік топтардың әрекет ету
салдарының кеңеюі үшін объективті себептер тудырған. Осы ... ... ... ... ... одан әрі қиындатылды. Ал осы болған
қорғау жүйелерін әлсіреткен. Нақты ... ... ... болып
саналатын ядролық қару қауіптің қайнар көзі болуы ... ... 11 ... терракттардан кейін АҚШ Конгресі
«кибөртерроризм» деп ... ... жаңа ... ... ... ... ... және мемлекеттік мекемелердің қорғалған
компьютерлік торларына зиян келтірудің және хакерліктің ір түрлі нысандарын
жатқызды.
«Кибөртерроризм» ... ... бес ... ... ... ... ... түрі ретіндегі жазамен немесе аса көлемді айыппүлдармен
жазаланатын, 5 мың доллардан жоғары сомаға зиян келтіретін хакерлік қол
сүғушылықтарды ... ... ... ... ұғымын да жасады. ... ... ... көп ... ... ... ... актілері төмен. Мысалы, 2001 жылы күзде АҚШ ... ... ... ... Ол екі ... ... табады: ішкі
мемлекеттік және халықаралық қатынастарда.
Ішкі мемлекеттік терроризм - жалғыз-террористтердің ... ... ... топтардың қызметі. Олардың акциялары ... және ... ... ... ... алу), әуедегі (әуе кемелерін
ұстау, бортта ... алу және ... ... ... ... ... да ... кездеседі.
Мысалы, пайда болу және ... асу ... ... ... «жақын шығыстық»; әрекеттердің мақсаттары және көлемі
және құрбандарға ... ... ... ... топтық, жеке
даралық); материалды зиян бойынша (катастрофалық, аса үлкен мөлшерде);
моральды-психикалық зиян ... ... саны ... ... ... ... және т.б.
1.3 Терроризм және халықаралық террористік әкстремистік ұйымдар
Қазақстан Республика 26 ақпан 2005 ж. қабылданған заң ... ... ... 1 ... 8 ... ... экстремистік деп тану
сот тәртібімен жүзеге асырылады. Егер ... ... ... мен өкілдіктерінің біреуі болсада осы ... ... ... ... эстремизімде жүзеге асыратын болса, ұйым
экстремистік деп танылады.
ұйымды ... деп тану ... ... ... Қазақстан
Республикасының прокуроры, ішкі-істер органдары немесе азаматтары береді.
Мемлекет органдарының экстремизімді ... және оның ... ... құзыреті, экстремистік ұйымдары және экстремизмді жүзеге асырғаны
үшін жауаптылыққа тартылған ... ... алу. ... және ... тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бірлестігінің мынадай
экстремистік мақсаттарды; ... ... ... ... ... ... оның аумағының тұтастығын, қол
сұғылмауын және ... ... ... ұлттық қауіпсіздігімен
қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіруді өкіметті ... ... ... ... ... ... түруды, заңсыз әскерилендірілген құрылымдарды құруды,
оған басшылық жасауды және қатысуды, қарулы бүлік ұйымдастыруды және оған
қатысуды, әлеументтік тектік-топтық ... ... ... қоздыруды
сондай- ақ азаматтардың қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, имандылығына
немесе ... ... ... ... ... діни
практиканы қолдануды, діни экстремизмді көздейтін іс-әрекет ұйымдастыру
және ... ... ... ... ұйымдастыру Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексінің 236 ... ... ... ... ... ... ... өзгеде топ) құру, сондай-ақ ондай
құраманы ... үшін ... ... ... ... құрама деп аталатын немесе суық карумен қаруланған
түрақты, берік ұйымдаеқан адамдардың тобын айтамыз.
Тсрроризм ... ... ... тшія^ъшя дүиіүг капымы
сақталып отырган нәсілдік пен ұлтшылдық идеясы бар. ұлтшылдықгьщ кез-келген
түрі терроризмның ... ... ... ... ... ... жоқ. ... екінші ұлттың үстемдігін орнату үшін терроризмді қол жаулык етеді
әбден мүмкін. Бүгінгі ... ... ... ... себепше
ретінде діни фундаментализм жиі-жиі ауызға алынады. Соңғы жылдарда байқалып
отырған халықаралық террористік ұйымдардың ірі қылмыстық ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексінің 235 бабында Ұйымдық топты немесе қылмыстық ... ... құру және ... қылмыстық
қоғамдастыққа қатысу (235 бап) көрсетілген ... ... ... ... кодексінде тұңғыш рет енгізіліп отыр.
Ұйымдасқан қылмыс жеке ... ... ... үшін аса ... ... ... осыған орай қылмыстың тікелей обьектісі— қоғамдық
немесе мемлекеттік қауіпсіздік болып ... 1992 жылы ... ... бір жола ... ... орналасып алды. 1995
жылы Шешен Республикасына біраз араб ұлттарынан ... ... ... осы аталмыш мемлекетте лаңкестік шараларды ... ... ... ... ... содырларын үйретіп, алдын-ала дайындық
шараларын өткізді. Халықаралық Интерпол ... ... ... ... ұйымдарға мына ұйымдар жатады:
- ... ... ... ... 1987 жылы палестиналық
тарамынан шыққан «Мұсылман ағайын» деген ұйымнан жеке дара ... ... ұйым ... ... осы ... ... ұйым
лаңкестік іс-әрскеттерін 1967 жылғы окуппация кезіңдеге жерлерін қайтару
үшін деп ... ... ... ... ... ол 1982 жылы израильдіктер
Ливанға
басып көктеп кіргенен кейін құрылған, бұл радикалды шиіттік ... ... ... ирандық революцияның идеяларына
тікелей насихаттаумен ықпал тигізіп, әрі қарай дамуын көздеп отырған партия
жөнінде ... ... ... ... отыр;
«Аль-Кайда» экстремистік топ 1980 жылдың аяғанда Усаман бен Ладен
Ауғанстандағы соғыс ... ... ... ... ... ... кірді деген пікір оймен, Кеңестер Одағына қарсы үзілді кесілді
қарсылықтар көрсету үшін ... ... ... оның ... ... ... ... үйретіп жаттықтыру, қарсы қастандықтар жасау
үшін ынталандырып отырған, осы ұйым ... ... ... ... тигізіп
топтарды жинақтап отыр;
«Аль-Кайда» террористік экстремистік ұйымның негізгі бағыттарының бірі-
бір тұтас ислам мемлекетін құру—яғни дүние жүзінде халифат құру.
-Өзбекстан ислам қозғалысы (ИДУ) бұл ... ... ... ... ислам мемлекетіне ауыстыру. Ислам жауынгерлерінің
коалициясы өзінің ... ... ... ... ... ... ... насихаттану тұғырнамасы Батысқа және Израильге
саяси қарсылық, ал, негізгі мақсаты Өзбекстан мемлекетінің қоғам мүддесіне
зардап келтіру.
Лаңкстік экстремистік ұйымдар ... ... ... ... ... Аль-Аксы;
Исламдық қарулы топ (ВИТ); Асбат аль-Ансар суиниттік экстремистік; Күрт
жұмысшы партиясы 1974 жылы құрылған; «Аум Сенрике» негізінде ... ... Секо ... ... діни ұйым ... ... ланкестік топқа
айналған.
Негізінде лаңкестік экстремистік ұйымдар бір-бірімен тығыз
байланыста жұмыс жасайды. ... ... ... ... ... елдер
бар. Қазіргі кезде терроризм орталығы ... ... ... мен ... Бұл ... ... ... жақсы жолға қойылған
Мысалы, Ауғанстанда жан-жақты дайындықтан өткен террористер әлемнің түпкір-
түпкіріне тарап кетті. 2001 жылғы ... ... ... ... ... ... лагеріндегі әлемнің 20 мемлекетінен келген 15 мыңдай
содырлар дайындықтан өткен. Ауған ... ... ... ... аяқ ... АҚШ, ... ... Испания, Қытай, Үндістан,
Пәкістан сияқты мемлекеттердің аумақтарында ланкестік қимылдар жасады.
Қазақстан ... ... ... барлық жолдары
қарастырылған Қазір «Ұйымдық келісім-шарт» (ДКБ) бойынша ... ... ... Орта Азия ... терроризмнің алдын-алу шараларын бірігіп
жүзеге асыруда. Осындай ... ... ... ... Орта ... ... ынтымақтастық одағы (ШОС) арқылы да келуде. Еуразия
аймағында біртіндеп антитеррорлық коалиция қалыптасып отыр.
Антитеррорлық әрекеттердің ... ... ... түрғыдағы
басым бағытына айналуы лаңкестердің алдын-алудың ... ... ... «Экстремизмге қарсы күрес іс-қимылдары» осы
заңның 1 ... 2 ... ... ... мен бостандықтары
экстремизмнен қорғауға, экстремизімге болғызбауға анықтауға оның жолын
қесуге және зардаптарын жоюға, сондайақ ... ... ... ықпал
ететін себептер мен жағыдайларды анықтауға және жоюға бағытталған қызметі
көрсетілген және осы ... 3 ... ... Республика аумағында
экстремистік ұйымдарды құруға тиым салу ... ... ... ... ... «Хизб-ут-Тахрир» ұйымының
заңсыз кейбір әрекеттері алаңдатушылық білдіреді. Экстремистік ұйымдардың
түпкі пиғылын түсіну үшін Оңтүстіктегі керші ... ... ... ланкестік ұйымдар өздерінің іс-қимылдарында діни
экстремистік идеяларды насихаттауды кеңінен қолданады. Тәжікстан, Өзбекстан
және Қырғызстан секілді ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаттарының бірі-мемлекеттің ішкі саясатын
тұрақсыздандыру. ... ... діни ... ... ... өз эмиссарларын жіберген оқиғалар анықталды, Қазақстанда ресми
мемлекеттік құрылысты қабылдамайтын, оны ... ... ... діни
әкстремизм кең етек алған жоқ. Террористік әрекетгерді іске асыруды мақсат
тұтқаң лаңкестік топтарда байқалған жоқ. Алайда, ... Азия ... ... ... жүрген «Хизб-Тахрир», «Таблиги Джамаат», «Өзбекстан
ислам қозғалысы» ваххабиттер ... діни ... ... ... ... ... жиі байқалуда. «Хизб-ут-
Тахрир» сунниттік діни партиясы 1953 жылы Иерусалимде Таки-ад-дин Набхани
ал-Фаластин кдаған ... үйым ... ... ... азат
партиясы» деген мағынаны білдіреді. «Хизб-зпг-Тахрир» діни ұйымның негізгі
мақсаты ... ... ... құру. Осы ұйымның жұмысын жоспарлау
стратегиялық орталығы
Лондонда орналасқан.
Алғашқы рет Кеңестер Одағы кезінде Орталық Азия мемлекеттер ... ... ... ... ... дін ұйым ... 1979 жылы
мәлім болды.
Қазіргі кездегі экстремистік ... ... ... емес
мемлекеттерді жойып, оның ... ... ... халифатын» орнатуды
көздейді Осы ұйымның өкілдерінің насихатшілік ... ... ... жиі ... ... ... ... пиғылдағы топ мүшесіне қылмыстық іс қозғалып сотталды.
Кептеген дамыған ... шет ... діни ... дін ... ... жұмыс жасауына қатаң тиым салынған .
Қазіргі кезде ислам экстремизм мен терроризм деген ұғым мен ұйымдардың
кеңінен ... ... атап айту ... ... исламның ез басында
ещқандай агрессияшылдық жоқ, әрине терроризмнің ... ... тағы ... ... ... болуыда мүмкін.
Тарау2.ТЕРРОРИЗМНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ
2.1 Террористтік әрекеттердің қылмыстық ... және ...... ... ең ... ... түрі болып табылады.
Мұндай қылмыстар көп жағдайларда ұлттық ... ... ... сипат
алуда. Террорлық әрекеттер әр түрлі болуы ... ... оның ... екі түрлі элемент бар. Оның біріншісі терроризм — ... ... ... ... екіншісі — терроризмді жүзеге асыру
арқылы яғни террористердің ұйымдасқан, қатыгездік әрекеттері ... ... ... ... сезімін туғызу болып табылады,
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 233-бабы бойынша:
"Теорроризм, жарылыс жасау, өрт қою ... ... қаза ... ... зиян келтіру не қоғамға қауіпті өзге де зардаптардың туындау
қаупін тендіретін езге де ... ... егер осы ... ... ... ... ... не Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының, шет мемлекеттің ... ... ... ... ықпал ету мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған іс-әрекеттер
дәл сол мақсатқа ... деп ... ... ... террорлық әрекетке-адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян
келтіру не қоғамға қауіпті басқа зардаптардың қаза болуы, ... ... ... не ... ... басқа зардаптардың болу қаупін тендіретін
жарылыс жасауды, өрт қою немесе өзге де іс-әрекеттер жасауды, егер осы ... ... ... ... халықы қорқыту не мемлекеттік
органдарының шешім қабылдауына ықпал ету
мақсатында жасап, сондай-ақ, аталған ... дәл сол ... ... іске ... ... анықтама береді.
Қылмыстың тікелей объектісі — қоғамдық қауіпсіздігі қамтамасыз ететін,
реттейтін ... ... ... ... ... ... ... сезім мүдделері осы қылмыстың қосымша тікелей обьектісі
болады.
Қылмыстық кодекстің 233-бабында көрсетілген қылмыс ... 1) ... қаза ... ... ... зиян келтіру не қоғамға
қауіпті басқа зардаптардың болу қауіпін төндіретін жарылыс жасау, өрт ... өзге ... ... 2) ... ... ... деп
қорқыту
арқылы сипатталған. Жарылыс жасау, өрт қоюдан басқа езге де іс-әрекеттерге
көліктердің апатқа үшырауын, ... ... ... және ... ... ... радиоактивті, химиялық,
бактериологиялық ... ... ... ... немесе басқадай жолмен уландыруды тарату,
қоймаларға, тұрғын-жайларға, құрылыстарға, алаңдарға су жіберіп, ... ... ... жағынан ерекшелік белгісі — осы баптың
диспозициясында көрсетілген (қылмыс ... ... орын алуы ... болу ... ... ... болып табылады. Яғни өрт
қою, жарылыс жасау немесе өзге де әрекеттерді жүзеге асыру арқылы ... ... ... ... орын ... да, ... аяқталған деп
табылады, өйткені мұндай әрекет адамдардың, қаза болуы, ... ... ... не қоғам үшін қауіпті басқа зардаптардың болу қаупін тікелей
төндіріп түр. Осыған байланысты қылмыс құрамы формальдық ... ... ... терроризм тек қана тікелей қасақаналықпен жасалады.
Кінәлы адам заңда көрсетілген әрекеттерді істеу арқыды ... ... ... ... соны ... деп қорқытудын, қоғамға қауіптілігін
сезеді және соны ... ... ... субъективтік- жалпұлт қажетті белгісіне зан — қоғамдық
қауіпсіздікті бұзу, халықты қорқыту не ... ... ... ... халықаралық ұйымның шешім қабылдауына ықпал ету арнаулы
мақсатын қосып көрсеткен.
Қылмыстың субъектісі — 14-ке толған, есі ... кез ... ... Заң
тұрғысынан алғандағы мағынасына сәйкес ... ... ... ... ... сақталатын жерлерде жүзеге асырьшатын немесе ең
бастапқыда-ақ белгілі бір маңыздьшығы бар ... не ... ... жарлыс жасау, өртеп жіберу немесе басқа, адамдардың қаза болуы
не елеулі мүліктік зиян келтіру қаупін немесе өзге де ... ... орын ... ... ... да ... осы қылмысты жасау
тәсілдері болып табылады ( гранатамен ататын немесе дәрімен ататын қарудың
басқа түрлерінен ату, электрмен, ... не ... ... ... шығару, т.б).
Көрсетілген әрекеттерді жасаумен қорқыту деп аталған пиғылдың шын
екендігін оны ... ... ... ... ... ... алу,
жарылғыш қондырғыларды орнату, т.б) қуаттай отырып, террорлық
әрекет ... ... ... айтуды түсінеміз. Егер қуаттай
отырып, террорлық әрекетті жасау туралы ... өзі ғана ... ... ... және ... ... әрекеттермен қылмыстың обьективті
жағының белгісі ретіндегі террорлық ... ... ... да ... ... қаза ... елеулі мүліктік зиян келтіру не қоғамға
қауіпті басқа зардаптардың орын алу ... ... ... белгісі болып табылады.
Қоғамға қауіпті басқа зардаптардың ... ... ... ... ... өндірістік немесе басқа ғимараттар мен құрылыстар
орналасқан төңіректің ... ... су ... ... ... апат
аймақтың химиялық немесе радиоктивті заттармен ластануы, т.б.
Терроризм адамдардың қаза ... ... зиян ... ... ... басқа зардаптардың орын алуына шынайы қауіп төндіретін ... не ... ... ... ... ... ... қылмыс ретінде
танылады. Терроризмді аяқталған қылмыс ретінде тану үшін өлімнің не басқа
зиянды зардаптардың міндетті ... орын алуы ... ... ... 233-бабының 2-тармағына осы қылмыстың ауырлататын
түрлері: бірнеше рет; атыс қаруын қолдана отырып ... ... ... ... Қылмыстық кодекстің 11-бабында бірнеше рет істелген
қылмыстың түсінігі берілген. Атыс ... ... ... 1998 жылғы 30 желтоқсандағы "Жекелеген қару түрлерінің
айналымынан мемлекеттік бақылау жасау туралы Заңында берілген.
Осы баптың бірінші ... ... ... ... әрекеттер: а)
жаппай қырып-жоятын қаруды, радиоактивті материалдарды қолдануға немесе
қолданамын деп ... және ... ... ... мен эпизотияны
таратуды, сондай-ақ адамдарды жаппай қырып-жоюға әкеп соғуы ықтимал өзге де
іс-әрекеттерді жасауға немесе жасаймын деп қорқытуға ұштасса; б) ... ... ... өзге де ауыр ... әкеп ... онда бұл ... ... түрі үшін жауаптылық туындайды. Жаппай қырып жоятын
қарудың, ... ... ... ... ... ... түсінігі Қылмыстық кодекстің 243,247, 265, 267, 280-баптарында
берілген.
Өзге де ауыр зардаптарға (абайсызда адам ... ... екі ... да көп адамның денсаулығына ауыр дене жарақатын келтіру, көп адамның
денсаулығына орта дәрежелі ... ... ... ... ... ... тоқтату, жарьшыс жасау немесе өрт қою арқылы ... жою т. ... ... ... адам ... ... басқа ауыр зардашарға әкеп
соққан терроризмнің субъективтік жағы кінәның екі нысанымен сипатталады.
Бұл ретте кінәлының ... ...... ал одан ... ... ... ... Егер кінәлының әрекеті және одан туатын зардап
— адам өліміне деген қатынасы ... ... ... онда оның
әрекеті қьшмыстардың жиынтығы (ҚК-тің 96-бабы ... ... ... 233-бап) бойынша сараланады.
Қоғамдық қауіпсіздікті бүзу, халықгы үрейлендіру не Қазақстан
Республикасы мемлекеттік ... шет ... ... ... ... ... ... ету мақсатында адамның
өміріне қастандық жасау, сондай-ақ дәл сол мақсатта оның мемлекеттік немесе
өзге де саяси қызметін ... не ... ... үшін кек алу мақсатында
мемлекет немесе қоғам ... ... ... ... осы ... аса ... түрі ... табылады. Бұл тұрғыдағы қылмысты іс-
әрекеттердің жәбірленушілері белгілі бір шешім қабылдауға ықпал ететін
адамдар ... ... ... ... ... Адамның, белгілі бір
шешім қабылдауға ықпалының болған болмағаны нақты жағдайларға байланысты
анықталады.
Мемлекет-қайраткері деп-еліміздің тікелей басқару, ... ... ... ... ... жауапты мемлекеттік өкімет
билігінің лауазымды адамдарын айтамыз. Оған ... ... ... ... ... ... Жоғарғы Сот төрағасы, Жоғарғы Сот мүшелері, Кон-ституциялық
Кеңестің ... оның ... Бас ... ... Қауіпсіздік
комитетінің, Қауіпсіздік Кенесінің жауапты қызметкерлері, облыстың әкімдері
және т.б.
Қоғамдық қайраткерлердің қатарына әр ... ... ... ... ... немесе көрнекті мүшелері жатады.
Қылмыстық кодекстің 233-бабының ескертуінде: "Терроризм ... ... ... егер ол мемлекеттік органдарды дер ... мен ... ... ... ... ... ... асырылуын
болдырмауға жәрдемдессе және егер оның іс-әрекетінде езге қылмыс құрамы
болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады, — ... ... өрт қою ... өзге де ... ... ... органдарға хабарлап, керсетілген зардаптардың қаупін болғызбауды
тиятын, сөйтіп мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тойтаруға нақты мүмкіндік алуға мүмкіндік беретін
әрекеттерді ... ... ... дер кезінде ескөрту жасаған
адам деп білеміз. Басқа ... ... ... жүзеге асырылуын
болдырмауға жәрдемдесуге адамның езінің жарылысты, өртті, қылмыскерлердің
қару-ждрақты, не мүлікті ез бетімен ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінде езге қылмыс қүрамы (мысалы
қаруды, жарылғыш заттарды, жарылғыш құрылымдарды заңсыз сақтау, ... ... ... т.б.) ... ол ... үшін ... жауаптлықтан
босатылады.
Терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде
шақыру, сондай-ақ, көрсетілген мазмұндағы материалдарды ... ... ... ... көзделген.
Қылмыстың тікелей объектісі — ... ... ... ... ... әр түрлі материалдар. Объективтік жағынан қылмыс
белсенді әрекет арқылы: терроризмді ... ... ... ... ... шақыру; соларға байланысты материалдарды тарату арқылы жүзеге
асырылады.
Терроризмді насихаттау деп ауызша, жазбаша немесе басқа да
тәсілдермен кепшілік ... ... ... ... үшін ... түрлі ұйымдастырушылық қызметтерді айтамыз.
Жария түрде шақыру деп ашық түрде кепшілік алдында терроризм актісін
жасауға ... ... ... ... деп ... ... ... түрде
жазылған терроризмді насихаттайтын немесе сол ... ... ... ... жазылған мәтіндерді үлестіруді айтамыз.
Қылмыс субьективтік жағынан тікелей қасақаналықпен және ... ... ... оны насихаттау мақсатымен істеледі. ... ... есі ... ... ... қызметтік жағдайын пайдаланып не қоғамдық ... бола ... не ... ... ... ... жасаған
әрекеттер терроризмді насихаттау немесе терроризм актісің жасауға жария
түрде шақырудың ауырлататын түріне ... ... ... ... ... ... ... 228, 307-баптағы
ескөртулерінде берілген. Бұқаралық ақпарат қүралдарына — ... ... ... т.б. ... топ ... оған ... ету және оның қызметіне қатысу
(233-2-бап).
Террористік ... ... ... ... үшін тогі құру
(террорлық топ) сондай-ақ оған басшылық еткені үшін ... ... ... 1-бөлігінде көрсетілген.
Қылмыс объективтік: ... ... ... әрекет
арқылы -
террористік қылмыстарды жасау үшш топ, үиым қүру ... оған ... ... ... ... ... ... террористік іс-әрекетті жүзеге
асыру мақсатында қүрылған немесе өзінің іс-әрекетінде терроризмді ... ... ... ... осы ұйымның басқарушы органдарының
бірінің келісімімен оның құрылымдық бөлімшелерінің бірі террористік іс-
әрекетті ... ... ... онда ... террористік үйым деп танылады.
Қылмыстық, топтың түсініп-Қьілмыстық кодекстің 31 бабының 1 бөлігінде
берілген. Ал осы ... ... ету деп, ... ... ... ... тартқан, осы топтың қызметін тікелей ... ... ... ... келте, террористік топты қүрған сәттен бастап
аяқталған деп саналады. Қылмыс ... ... ... ... ... ...... кез келген есі дцфыс адам. Осы
баптың екінші бөлігінде - қылмыстың ауырлататын түрі — ... ... ... ол ... террорлық актілерге қатысушылық үшін жауаптылық
көзделген. Кінәлы адам ... ... ... ... барлық қызметіне,
сондай-ақ террорлық актілерге белсене қатысады. Террорлық акт - жарылыс
жасау, өрт қою ... ... қаза ... ... ... зиян ... қоғамға қауіпті зардаптар туындау қаупін төндіретін өзге де ... ... ... деп ... егер ондай іс-әрекеттер қоғамдық
қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру не ... ... ... шет ... ... ... ұйымдардың
шешім қабылдауына ықпал ету мақсатында
жасалса, сондай-ақ адам оміріне дәл сол ... ... ... ... ... ... қоғам қайраткерінің өміріне оның мемлекеттік немесе
өзге де еаяси қызметін ... не ... ... үшін кек алу ... ... болып табылады .
Адам өзінің қызметтік ... ... не ... бірлестіктің
басшысы бола отырып жасаған, осы баптың бірінші немесе екінші ... ... ... осы қылмыстың (ҚК-тің 233-бабының 3-бөлігі) өте
ауырлататын түрі ... ... ... ... ... лауазым иесі
немесе қоғамдық бірлестік басшылары.
Терроризм актісін дайындауға ... ... егер ол ... дер ... ... немесе басқа жолмен терроризм актісінің
жүзеге ... ... ... және егер ол ... ... өзге қылмыс қүрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.
Қылмыстың субъективті жағы тікелей ... ... ... ... қаза ... ... ... зиян келтіру немесе қоғамға қауіпті
басқа зардаптар орын алатындай қауіп тондіруші жарылыс, ... не ... ... ... осындай әрекеттермен қорқытатындығын түсініп
біледі және нақ сол әрекеттерді жасауды тілейді. Терроризмнің мақсаты, яғни
қоғамдық қауіпсіздікті ... ... ... не ... ... ... ықпал ету-оның негізгі белгісі болып табылады.
Қоғамдық қауіпсіздікті бүзу, сол сияқты халықты қорқыту мақсаттары
түлғаның қоғамды ... ... ... ... ... өздерінің
өмірі, денсаулығы, мүлкінің сақталуы үшін ... ... ҚР ҚК ... 3-, ... «б» ... қарастырылған
қылмыстың субъективтік жағы кінәнің екі нысанымен ... осы ... ... ... мен ... ерекшеленеді. Іс -әрекетке
(терроризмге ... кінә ... ... ал келтірілген зардаптарғд
қатысты (өлім немесе өзге де ауыр зардаптар)-абайсыздықпен, менмендікпен
немесе озге де саяси қызметін ... не ... ... үшін кек ... ... немесе қоғам қайраткерінің өміріне қастандық жасау».
И.Ш. Борчашвилидің пікірнше, бүрын ҚР ҚҚ ... ... ... немесе қоғам қайраткерінің өміріне оның мемлекеттік
немесе озге де саяси қызметіне не нақ сол ... үшін кек алу ... ... ... акт ... ... заң ... толық
көлемінде, яғни ешқандай озгеріссіз осы норманы ҚР ҚК 233-бабының 4-
болігіне орналастырған. ... ... ... ... әрекеттерді жасау
кезіндегі қылмыстық қол сүғу ... ... деп ... ... ... ... келіп, жоғарыда аталған әрекеттерді жасау кезіндегі
қылмыстық қол сүғу ... ... деп ... ... ... Егер ... ҚР ҚК 167-бабының 1-бөлігі Ерекше бөлімінің
«Мемлекеттің конституциялық ... және ... ... ... ... ... болса, онда қол сұғу ... ... ... ... ал ... ... ... немесе
қоғам қайраткерінің өмірі мен денсаулығы деп танылады, ал енді қылмыстық
қол сұғу объектісі қоғамдық қауіпсіздік болып табылады. ... ... ... ... қалды. Сөйтіп, ҚР ҚК 233-бабының жаңа редакциясы
неғүрлым жаңартылған және терроризм ұғымына заңға ... ... ... жолдарын жатқызуға болады.
ҚР ҚК 233-бабының 4-бөлігі бойынша саралау үшін қылмыстық-
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті бүзу, халықты үрейлендіру не Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының, шет ... ... ... ... ... ... ету ... адам
өміріне қол сүғумен жасалады. Мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне
қастандық жасау, оның мемлекеттік немесе өзге де ... ... ... не
осындай қызметі үшін кек алу мақсатында жүргізіледі. Мемлекет немесе ... ... ... ... қол сүғу ... ... ... мысалы ҚР ҚК 96-бабы «Адма өлтіру». Террорлық актінің ... ... оның ... ... де жатады. Бүл қылмыс
жәбірленушінің мемлекеттік немесе өзге де ... ... ... не ... үшін кек алу мақсатында жасалуы мүмкін.
2.2 Терроризмді ... ... ... ... және ... ... (ҚК 233-бабы) ажырату
Диверсия — бүл «Қазақстан ... ... мен ... ... ... ... ... жаппай қырып-жоюға, олардың
денсаулығына зиян келтіруге, кәсіпорындарды, қүрылыстарды, қатынас жолдары
мен ... ... ... ... ... ... ету
объектілерін қиратуға, немесе зақымдауға бағыттылған жарылыс жасау, орт қою
немесе өзге іс-әрекеттер жасау, сол сияқты осы мақсатга ... улау ... мен ... ... (ҚК ... ... мен тіндерінің
қызметіне сыртқы факторлардың әсері арқылы нұқсан келтіру деп білуғе
болады.
ҚР ... ... ... 2004 ж. 20 ... ... сараптама жүргізу және ұйымдастыру Ережесін бекіту туралы»
бұйрығына сәйкес денсаулыққа келтірілген зиянның ... ... ... заң ... ... ... ... заңда керсетілген халықшаруашылығы
объектілерін бұзуға немесе бүлдіруге бағытталып жасалған ... ... ... ... мүмкін емес немесе әкономикалық жағынан
тиімсіз ... ... ... ... жарамсыз күйге келтіру деп
түсінуге болады.
Бүлдіру дегенді жөндеу арқылы қалпына ... ... ... үшін маңыздылығын төмендететін диверсиялық жолмен зиян
келтіру деп ... ... ... екі нысанының әдістеріне заң шығарушының тікелей
белгілеп берген жарылыс жасау мен өрт қою ғана ... ... ... ҚР ... ... ... ... жаппай қырып-жою, олардың
денсаулықтарына зиян келтіруге немесе ... бүзу мен ... озге де ... жатады. Сонымен бірге өзге әрекеттерге,
мысалы, апат пен зілзала, ... мен ... жөне ... ... ... диверсияның құрамы — формальды, бұл қылмыстың аяқталуы
заңда көрсетілген әрекеттерді жасаған ... ... ... ... ... жасалған әрекетті саралауға әсер етпейді, бірақ ... ... мен жаза ... ... ... ... ... жаппай уландырумен көрінеді, яғни адамдарды
тағамның, судың, дәрі-дәрмектердің және басқа да ... улы ... ... ... ...... ... улы заттардың өтіп кетуі салдарынан ауру-
сырқаулық ... ... ... ... ... ... ... өлімге
үшырауында.
Диверсияның бұл нысаны басқа түрлері ... ... ... ... Қылмыс жаппай улану басталған сәттен аяқталған деп саналады.
Диверсияның төртінші түрі ... ... ... ... 2002 жылғы 4-желтоқсандағы «Халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық аман-саулығы ... ... ... ... деп «әдеттегі
тіркелетін науқастылық деңгейін елеулі түрде кебейтетін жүқпалы ауруларды
жаппай тарату» деп түсіндіріледі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тек санында ғана емес,
оның сипатына байланысты. Мәселен, обамен, ... ... ... езін ... деп ... ... нысандағы диверсияны адамдардың жұқпалы аурулармен ауыра бастаған
кезінен-ақ аяқталған деп ... ... ... ... ... ... ... 2002 жылғы 12-шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңы негізінде
эпизоотия деп «тиісті бір өкімшілік-аумақтың бірлік жеріндегі
жануарлардың аса қауіпті және басқа да ... ... ... ... ... ... жағы тура ... сипатталады. Диверсияның
себебі әртүрлі болуы мүмкін, ол жасалған ... ... әсер ... субъектісі болып жасы 16-ға толған есі дүрыс жеке тұлға
танылады.
Объективтік жағына қарай диверсия кейбір жалпы ... ... атап ... көптеген адамның өміріне қауіпті тәсілдермен жасалған
кісі өлтіру (ҚК ... ... ... ... мүлкін
касақана жою немесе бүлдіру (ҚК 187-бабы), ... ... мен ... касақана жарамсыздыққа келтіру (ҚК 299-бабы). Бұл аталған
қылмыстардың диверсиядан айырмашылығы — ... ... ... зиян келтіруінде. Сонымен бірге оны ... ... ҚР ҚК ... арнайы мақсат — Қазақстан ... ... мен ... ... ... келтіру жоқ.
Диверсияның терроризмнен (ҚК 233-бабы) айырмашылығы — ең бастысы
қылмыстың ... ... ... ... ... ... ... үрейлендіруді мақсат түтады; диверсант өзінің
күшімен, әрекетімен адамдарды қырып-жоюға, ... ... ... елдің қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне нүқсан келтіру
мақсатында маңызы бар ғимараттарды қиратады.
Террорпзмді адамды ... ... ҚР ҚК ... ... сипатқа ие болған қауіпті қылмыстардың бірі адамды кепілге
алу болып табылады.
Бұл қылмыстың қоғамдык қауіптілігі қоғамның қауіпсіздігіне, ... ... ... ... ... адамның жеке
бостандығы мен тәуелсіздігіне кол сүғумен көрінеді.
Қылмыстың объектісі қоғамдық қауіпсіздік, косымша объектісі — ... онын ... мен ... ... ... жағы кепілге алынған адамды босату шарты
ретінде мемлекетті, ұйымды немесе азаматты қандай да бір іс-әрекет ... ... да бір іс - ... ... ... ... ету ... кепілге немесе кепілдік ретінде үстаумен көрінеді.
Адамды кепілге алу деп, бір ... ... ... кез ... әдіспен
(жасырын, ашық, алдау немесе күш көрсету) бостандығынан шектеу танылады,
оларды босатудың қажетті шарты күш ... ... ... ... Адамды кепілге ұстау деп, кепілге алынған адамның бостандыққа
шығуына күштеп кедергі жасауды тануға болады.
Қылмыстың бұл ... ... ... ... ... ... ... жағдайына (лауазымды, лауазымы жоқ адам да)
қарамастан кез келген адам, Қазақстан азаматы да және шет ... ... бола ... ... ... ... адамның бостандығы шектелген немесе
уақытына қарамастан оның ... ... ... ... аяқталған деп
танылады.
Бұл қылмыстың субъективтік жағы кінәнің тура ... ... ... ... адам ... адамды кепілге алып және оны
қыстап ұстап отырғанын ұғынады және осы әрекетінің ... ... ... ... ... ... белгісі кінәлі адамның
өзінің алдына қойған арнайы мақсаты болып табылады. Ондай мақсат ... ... ... ... мемлекетті, ұйымды, жекелеген азаматтарды
қандайда бір әрекет жасауға немесе одан ... ... ... ... ... немесе сотталған адамды босату үшін ақша қара-жатын, есірткі,
колік кұралдарын, қару беру, ... ... ... ... ... ... міндеттемелер жасасудан бас тарту.
Қылмыстың субъектісі 14 жасқа толған адам бола алады.
ҚР ҚК ... ... осы ... ... ... ... белгілер ретінде заң шығарушы келесідей мән-жайларды ескерген:
а) адамдар тобының ... ала сөз ... ... ... ... ... ... денсаулыққа қауіпті күш қолдана отырып;
в) қаруды немесе қару ретінде пайдаланылатын заттарды ... ... ... ... ... қатысты;
ғ) айыптыға жүктілік жағдайы корінеу мәлім әйелге қатысты;
д) көпе-көрінеу дәрменсіз күйдегі адамға ... екі ... одан да көп ... ... ... немесе жалдау арқылы жасалса.
Егер қатысушылар арасында осы ... ... ... алдын ала
келіскен болса, онда адамды кепілге алу адамдар тобының ... ала ... ... ... деп ... (ҚР ҚК 31-6. 2-бөл.).
Егер бүрын адамды кепілге алу қылмыс жасаған адам заңмен белгіленген
тәртіп бойынша ... ... ... ... не ... үшін ... ... немесе алынып тасталмаған болса немесе
сондай қылмысы үшін қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... ... ... алу қылмысын бірнеше рет жасады деп танылады.
Өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш ... деп, ... ... жәбірленушінің денсаулығына жеңіл, орташа ауырлықтағы немесе
ауыр зиян келтіруді тануға болады.
Қару қолдана отырып дегенді осы ... ... ... ... ... ... зиян келтіруді түсінуге болады.
Қару ретінде пайдаланылатын озге де заттарға адам денсаулығына зиян
келтіретін кез ... ... ... ... Атап айтқанда, оларға түрмыстық-
шаруашылыққа арналған қүралдар, мысалы, балта, шалғы, айыр, күрек, темір
шыбық, қүбыр-түтік, ... және ... ... кәмелетке толмаған адамға қатысты дегенді жасы 18-ге ... ... алу. ... ... ... ... ... отырған
адамның кәмелеке толмағанын білумен корінеді.
Айыптыға жүктілік жағдайы ... ... ... ... ... оның
уақытының ешқандай мәні жоқ) 234-бабының осы ... ... ... ... үшін кінәлі жәбірленушісінің жүкті екенін білуі керек.
Кінәліге жәбірленушінің ... ... оның сырт ... ... ... айтуымен немесе медициналық қүжаттарымен танысу
нәтижесінде мәлім болуы ... ... ... әйелдің жүкті екенін білмей
жасаған әрекет ҚР ҚК 234-бабының 1-болігі бойынша саралануы ... ... ... адамға қатысты кепілге ұстау. Бүл
жердегі дәрменсіз күй жәбірленушінің дене қүрлысының белгілі бір кемшілігін
және озге де ... ... ... дене ... ... қол-аяғы жоқ, ауыр сырқат және басқалар) қылмыскерге қарсылық
корсете алмайтын халін білдіреді.
Екі немесе одан да коп адамға қатысты кепілге алу бір ... ... одан да коп ... ... ... ... Екі немесе одан да
кеп адамды кепілге алу әртүрлі уақытта және бір ниетті қамтымаган жағдайда
болса онда ол кепілге алу ... ... рет ... деп ... ... немесе жалдау арқылы жасалған кепілге алу кінәлі
адамның езінің бас пайдасын кездеп, сол үшін ... ... ... ... немесе материалдық шығындарынан қүтылуды (қарыз, ақы төлеу)
мақсат түтуымен көрінеді.
Адамды кепілге алуда кінәлі адам осы ... ... ... адамнын муддесі үшін жасайды.
ҚР ҚК 234-бабының 3-бөлігі осы қылмыстың ерекше сараланған қүрамы ... ... ... және ... ... кезделген әрекеттерді
үйымдасқан топ жасаған не олар ... адам ... ... өзге де ауыр
зардаптарға әкеп соқтырған жағдайын қарастырады.
ұйымдасқан топ үғымы ҚР ҚК ... ... ... алынатын адамды өлімге әкеп соқтыруды заң ... ... ... ... де ауыр зардаптар деп жәбірленушіні не оның жақын-туыстарын ауыр
науқасқа үшыратуы, ірі материалдық шығын ... ... ... және басқа осы сияқты жағдайлар танылады.
ҚР ҚК 234-бабының ескөртуінде кепілге адам алу ... ... ... негіздемесі анықталады. Ондай негіздеме ... ... өз ... ... ... ... етуі бойынша босатқан
адам, егер оның іс-әрекеттерінде өзге қылмыс ... ... ... босатылуы ... ... ... — ҚР ҚК237-бабы
ажырату
Бұл қылмыстың қоғамдық қауіптілігі ... ... ... ... ... ... сезімін тудырады, олардың заңды
мүдделеріне қатер төндіреді, мемлекеттік, қоғамдық және өзге ... ... ... ыңғайсыздық тудырады, мүның бәрі қоғамның
психологиялық түрақтылығына және оның қызметіне берекесіздік
жағдай туғызады.
Бандитизмнің объектісі қоғамдық қауіпсіздік, қосымша объектісі тұлға.
Бандитизмнің объективтік жағы ... ... ... ... (ҚР ... ... ... басқару (ҚР ҚК 237-6. 1-бел.); бандаға қатысумен
(ҚК 237-6. 2-бол.); банда жасаған ... ... (ҚР ҚК 237-6. ... ...... ... ... ұйымға шабуыл жасау үшін алдын
ала біріккен, екі немесе одан да коп ... ... ... ... және ... ... ... Банда - бұл төмендегідей
белгілер тән үйымдасқан қылмыстық бірлестіктің нақты бір ... екі ... одан көп адам ... ... ... азаматтарға немесе ұйымға шабуыл жасау мақсатының болуы.
Екі немесе одан да коп ... ... ... бар ... деп ... үшін
ондағы екі адамның біреуінің жасы 16-ға толған болуы керек, ал ... ... 13, 14, 15 ... ... да жеткілікті.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы ... ... және ... да ... ... қылмыстар үшін
жауаптылық туралы заңнамаларды қолдануының кейбір мәселелері туралы» № 2
нормативті қаулысының түсіндірмесіне ... ... ... оның ... оның ... арасындағы тығыз ... ... ... ... қылмыстық қызмет нысандары
мен әдістерінің бірқалыптылығы, оның үзақ уақыт ... етуі ... өте ... ... ... ететін бір ғана қылмыс жасау үшін
құрылуы мүмкін.
Банданың міндетті белгісі оның мүшелерінде оқ-дәрімен атылатын ... ... ... ... суық қару, сондай-ақ газды және қысымды
қарулармен ... ... ... ... ... ... заттарын қару деп тану үшін Қазақстан
Республикасының 1998 ... ... ... ... ... ... ... туралы» №339-1 Заңының ережелерін
басшылыққа алу керек. Қаруланғандық кем дегенде банданың бір мүшесінің қару
ұстауымен және ол жөнінде басқа мүшелерінің хабардар ... ... ... ... ... ... ... жататындығын анықтау
үшін арнайы сараптама тағайындауға тура келеді. ҚР ҚК 237-бабы бойынша
саралау үшін ... ... ... ... ... суық ... оқ-дәрімен атылатын қаруға жататындығы, сондай-ақ банда мүшелерінің
бәрінің қаруланған немесе қаруланбаған мән - ... мәні ... ... банданың міндетті белгілерінің бірі болғандықтан,онда
ұйымдастырушының, басшының немесе бандаға қатысушының банданы ұйымдастаруға
және оның одан әрі ... ... ... бар ... ... ... ... мен жарғыш кондырғыларды заңсыз айналысқа салу
сияқты ... ... ... міндетті белгісі — оның
қаруланғандығымен қамтылатын ... ҚР ҚК ... ... саралауға жатпайды.
Бандаға қатысушының өзге де мақсаттар үшін ... қару ... ... жасауын (мысалы, қару сату, қару үрлау) ҚР ҚК ... ... ... ... және ... ... тиісті
баптарымен саралауға болады.
Түрақты қарулы топ (банда) құру деп нәтижесі іс жүзінде ... ... ... ... ... ... мақсаттылықпен бағытталған әрекет
жасау танылады. Бүл әрекеттер қатысушылар, ... ... ... ... ... және өзге де ... ... құрылымдар мен қылмыстық жоспарлар жасау, адамдар жалдау
арқылы корінуі ... ... ... топ ... құру оның ... ... жоспарланғанына немесе жасалғанына қарамастан қылмыстың аяқталған
қүрамы деп танылады. Аталған қылмыстық қүрылымның қалыптасу процесінің өзің
оны қүруға ... деп ... ... осы ... ... бір ауыр ... аса ауыр ... жасау үшін
(мысалы, адам өлтіру) құрылғаны анықталған болса, онда ... ... осы ... ... ... деп ... ... қарулы топ (банда) құруға бағытталған белсенді ... ... ... ... оны болдырмауға бағытталған
қимылдарының салдарынан не ... да бәр ... ... топты (банданы)
құра алмай қалған болса, онда ол ... ... топ ... ... деп ... ... деп, ... нақты бір қылмыстық қызметті
ұйымдастыру, ... және ... ... ... қатысты шешімдер
қабылдауы танылады. Оларға, мысалы, мыналар жатады: шабуыл жасау жоспарын
құру, ... бір ... ... ... ... ... ету бір ... де, бірнеше адаммен де жүзеге
асырылуы мүмкін.
Бандаға нақты адамның басшылық етуі туралы дәлелдемені ... ... ... ... ... ... басшысыз да болуы мүмкін. Мүндайларға саны аз ... өз ... топ ... айырықша көрсетпей-ақ қылмасқа
қатысты мәселелерді бәрі бірдей ортақтасып ... ... ... және олар ... ... қоса ... ... саналады.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы ... ... ... ... ... ҚР ҚК ... ... бойынша банда қүру мақсаты азаматтар мен ... ... ... ... ... бірге заң шабуыл жасау барысында қандай
қылмыстардың бандамен жасалатынын ... бұл ... ... ... ... ақшасын немесе өзге де құндылықтарын ғана емес және ... ... ... ... ... ... құрту немесе бүлдіру
болуы да ... ... ... ... деп, ... күш ... ... қолданамын деп қоркытумен жасалатын қылмыс нәтижесіне жетуге
бағытталған әрекет танылады.
Осы ... ... ... да ... белгілері бар жағдайдағы және
адамдар болмаған және ешқандай күш қолдану болмаған ... ... ... ... ... ... құрту (офистерді жару, пәтерге,
автомашинаға өрт қою және т.т.) фактісін де бандитизм ретінде таныған ... ... ... ... ... ... ... мақсатқа қол жеткізуге
богет келтірген кез келген адамға күш ... өзір ... ... ... ... ... жасауы деп оның қатарындағы мүшелердің
қару қолданғандығы ғана саналады.
Бандитизмнің ... жағы ... тура ... ... яғни ... адам ... ... құрып, оны басқарып отырғанын
не банда қүрамында оның жасаған шабуылдарына қатысқанын ... ... ... ... ... ... ... біледі және
соның болуын тілейді. Жоғарыда атап отілгендей, бандитизмнің субъективтік
жағының міндетті белгісі арнаулы ...... ... ... жасау.
Бандитизм субъектісі 16 жасқа толған, есі дүрыс жеке адам. Егер банда
жасаған қылмыстық ... 14 ... ... ... ... онда ... үшін емес, ҚР ҚК 15-бабы бойынша басқа қылмыстар жасағаны үшін 14
жастан жауаптылық белгіленген қылмыс үшін ғана ... ҚР ҚК ... ... ... ... ... ҚК ... 5-болігінің талаптарына қарай, банданы қүрған не оны
басқарған адамның әрекеті ҚР ҚК 237-бабының ... ... ... бір ... ... ... ... қылмыс жасағаны үшін
қылмыстық жауаптылық коздейтін Қылмыстық ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге, Қылмыстық кодекстің Ерекше
бөлімінің тиісті ... ... ... ... бір ... ... қоса ... болған басқа жағдайларда
ҚР ҚК 28-бабына сілтеме жасай отырып жүзеге асырылады.
Бандамен жасалған ... ... ... банданы ұйымдастырушы
немесе басқарушының әрекеті ҚР ҚК 237-бабының 2-бөлігі бойынші қосымша
саралауға жатпайды.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы ... 2001 ... ...... ... түсіндірмесіне сәйкес, ҚР ҚК 237-бабынын 2-бөліғі
бойынша қаруланған бандаға қатысу оны ... ... ... оны ... ... көлікпен қамтамасыз етумен,
объектілер іздестірумен, ақпараттар тауып берумен және сол ... ... ... ... ... ... ... банда қызметінің қылмыстық сипатын білген және
оның нақты ... ... ... ... оған ... ... ... сәтінен бастап аяқталған қылмыс деп танылады.
Бандаға қатысушылардың (мүшелердің) әрекеттерін ҚР ҚК ... ... ... және ... ... ... ... тиісті баптары
бойынша саралауға болады.
Бандамен жасалған қылмысқа қатысқан адам өзінің қатысқандығын
ұғынып, мойындаған жағадайда ғана ҚР ҚК 237-бабы 2-бөлімі ... ... ... Қылмыстық құрылымның болғаны туралы ... ... ол тек қана өзі ... қылмыс үшін ғана жауапқа
тартылады.
Банданың мүшесі болмаған және оның ... ... ... ... бандитизмге қатысу деп саралауға болмайды.
ҚР ҚК 237-бабының 3-бөлігі өз ... ... ... ... ... ... (мысалы, ішкі істер органының қызметкері, ... сол ... ... емес ... ... ... жеке меншіктік күзет қызметтері, түрлі қаржы немесе коммерциялық
құрылымдардың және тағы басқалардың қызметкерлері) ... ... ... ... коздейді.
Егер бандитизм жәбірленушіні өлтірумен үштасқан болса, онда мүндай
әрекет ҚР ҚК 96-бабы және ҚР ҚК ... ... ... ... ... қылмыстардан ажыратып алу үшін бандитизмді қүрайтын
белгілердің мән - ... ... ... ... мен ... ала ... ... қару қолданумен жасаған қарақшылық шабуылы бір бірінен
осы қылмыстарды сипаттайтын ... ... ... Бүл ... бандитизм үшін бандыға қатысушылардың арасындағы
түрақты байланысы олардың әрекеттерінде ... ... ... жоспарлау, және сондай - ақ қаруланғандық міндетті түрде ... ... ... ... ... ... қорқытып алудан — ҚР ҚК
248-бабы ажырату.
Бұл қылмыстың қоғамдық қауіптілігі радиоактивті материалдарды үрлау
қорқытып алуға ... ... ... зиян ... ... отырған қылмыстың объектісі радиоактивті материалдар
айналысы саласындағы ... ... ... ... ... ... ... денсаулығы, меншігі ... пәні ... ... ... ... жағы ... ... үрлау немесе
қорқытып алу сияқты заңға қайшы әрекеттермен керінеді.
Үрлау — бүл пайдакүнемдік мақсатта радиоактивті материалдарды заңсыз
жолмен ... алып қою ... ... не ... ... ... ... түсіру. Алып кою жолдары (жасырын, ашық, алдау ... ... ... ... әсер ... ... қорқытып алуды күш қолдану арқылы өзіне
беруді талап ету деп тануға болады. Не ... ... оның ... ... ... ... таратамын деп қорқыту арқылы да
жасалатын бетеннің мүлкін жою немесе бүлдіру деп те тануға болады.
Радиоактивті материалдарды үрлауды ... ие болу ... ... ... ... материалдарды беру туралы талап үсыну сәтінен
аяқталған қылмыс деп ... ... болу ... адамның радиоактивті материалдарға ... ... ... ... ... болады.
Қылмыстың субъективтік жағы кінәнің тура ниетімен сипатталады.
Талданып ... ... ... 16 ... толған, есі дұрыс, жеке
адам.
ҚР ҚК 248-бабының 2-бөлігінде көзделген әрекеттің саралаушы белгілері:
а) адамдар тобының алдын ала сөз ... ... ... ... рет ... адам өз ... ... пайдаланып жасау;
г) өмірге немесе ... ... емес күш ... ... ... күш қолданамын деп қорқыта отырып жасау
Радиоактивті материалдарды үрлау ... ... ... бір ... ... ... үшін екі ... одан да көп адамның күні ... ... (ҚР ҚК 31-6. ... ... ... алдын ала сөз
байласуы бойынша жасалған әрекет деп танылады.
ҚР ҚК 175-бабы ескөртуінің 3-болігіне сәйкес, осы ... ... ... рет ... қылмыс деп осы баптарда, сондай-ақ осы
Кодекстің 248, 255, 260-баптарында козделген бір ... одан да ... ... өз ... ... ... деп, ... немесе мемлекеттік
емес ұйымдарда қызмет атқаратын адамдардың радиоактивті материалдарды ұрлау
немесе қорқытып алуын тануға болады. Олар ... да ... емес ... ... ... ... ... адамдарға өзінің
қызмет қатыстылығына байланысты радиоактивті ... ... осы ... ... жердегі медицина қызметкерлері, күзет
қызметкерлері, жүргізушілер, қойма жұмысшылары жатады.
Өмірге немесе ... ... емес күш ... деп, ... ... бостандығын шектеу немесе айырумен, денсаулыққа жеңіл залал
келтірумен, денсаулығының ... ... ... немесе онша елеулі емес
уақытша еңбекке жарамсыз етуімен көрінетін әрекеттер танылады.
Күш қолданамын деп қорқыту күш қолданамын деп ... ... ҚК ... 3-бөлігі — осы қылмыстың ерекше сараланған түрі.
Заң шығарушы ерекше ауырлатушы мән-жайлар ретінде ҚР ҚК 248 -бабының 1
және 2 ... ... ... ... ... ... өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш қолдана отырып немесе осьшдай
күш қолданамын деп қорқыта ... ... топ ... ... ... ... қауіпті күш қолдану деп, ... ... ... ... ... ауыр залал келтіруді тануға
болады. Ал ... деп ... ... ... ... ... ... деп сескендіруді тусінуге болады.
Радиоактивті материалдарды ұрлау немесе қорқытып ... ... ... деп, ... бір ... ... ... жасау үшін күні бұрын
біріккен адамдардың түрақты тобы жасаса, ол үйымдасқан ... ... (КР ҚК 31-6. ... ҚК ... ... «в» тармағында қарастырылған —
ұрлағаны не қорқытып алғаны үшін екі немесе одан да көп рет ... ... ... ... ... ... күші жойылған.
2.3 Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы террористік
әрекеттер үшін жауапкершілікеің сипаттамасы
Егер бұрын ... ... ... ... тек ... немесе қоғамдық
қайраткерлерге қарсы жасалған терроризм үшін жауапкершілік көзделсе, ... ... ... оның ... ... нақты адам мен азаматқа қатысты
жасалған террорлық сипаттағы әрекеттер үшін ... ... ... Қылмыстық кодексінде терроризм ... екі ... 167 және ... ... ... ... ... 167-бабы ҚазКСР Қылмыстық кодексінін 52-бабының орнына
келсе, 233-бап жаңадан енгізілген.
ҚР ҚК 233 -бабаның ... ... ... яғни ... ... ... ... зиян келтіру, не қоғамға қауіпті басқа зардаптардың
болу қаупін төндіретін жарылыс жасау, өрт қою немесе әзге де ... егер осы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдардың шешім кабылдауына ықпал ету мақсатында жасалса,
сондай-ақ аталған іс-әрекеттерді дәл сол мақсатта ... деп ... ... ... ... ... мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Дәл сол әрекет:
а) ... ... ... ала соз ... ... бірнеше рет. Бірнеше рет жасау деп екі және одан да коп адамның
террорлық әрекет ... ... ... бірге оның алдындағы жасаған
террорлық әрекет үшін заңмен белгіленген тәртіп бойынша қылмыстық
жауаптылықтан босатылғаны, терроризм үшін қылмыстық жауаптылыққа
тартудың ескіру мерзімінің өтпегені не ... ... ... ... ... ... тасталған немесе жойылғаны анықталуы керек.
в) атыс қаруын қолдана отырып жасалса ... ... он ... ... мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
233 баптың ... ... ... ... ... әрекеттер, егер
оларды:
а) ... топ ... ... ... ... ... материалдарды
қолдануға немесе қолданамын деп қорқытуға және адамдарды
жаппай қырып - жоюға әкеп соғуы ықтимал езге де ... ... ... деп ... ұштасса;
в) абайсызда адам өліміне немесе басқа ауыр зардаптарға әкеп соқса-он
жылдан он бес жылға дейінгі ... бас ... ... ... үшін ... жауаптылық сондай-ақ осы әрекеттерді жасау
жөніндегі қорқытуды да қарастырады. Бүл жерде қорқыту нақты және шын
болуы ... ... ... осы ... ... ел аумағының көлемінде
орын алса жауапкершілік осы ... ... ... ... ... қатысты істі тергеу барысында осы террористік әрекеттерге
итермелеуші немесе ынталандырушылардың ықпалы мен ролін ерекше ... ... ... іс ... ... тергеу әрекеттерін
жүзеге асыруға жол берілетін нормаларды заңдарға ендіру туралы ... бері ... және ... ... кең ... ... ... алпысыншы жылдарда терроризмге қатысты қылмыстық істі қозғаудың
алдында терроризмге қатысы бар деп танылған күдікті тұлғаларды ұстау, тінту
және ... ... ... ... ... деп ... пікірді Н.В.
Жогин мен Ф.Н. Фаткулин ұстанған болатын.
Терроризмге қатысты қылмыстық істі қозғау алдында алға ... ... осы ... ... ... бар ... мен өзге ... жинау табылады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... серіктестігіне максималды өзара көмек көрсетеді
және іске асырады. Қазақстан Республикасы халықаралық серіктестікті
кеңейтуі үшін ... ... ... сот ... ... өзара
көмек туралы шарттары жасайды,
Мемлекеттерді халықаралық ... ... ... ... нормалары және принциптеріне қатаң сай ... ... ... ... қамтамасыз етуге жол береді.
Яғни, құқық субъектілері арасында сенушілікті бекіту үшін.
Қазақстан Республикасы ... үшін ... ... ... бар, жаңа келісімдерді жасау бойынша, мемлекеттердің серіктестігіне
белсенді түрде қосьшады. Қажетті жағдайларда Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жылы террорлық актілердің алдын алу және олар үшін жазалау туралы
Американың 13 ... (АМұ ... ... ... ... ... жылы ... акциялардан, соның ішінде теңіз кемелеріне қарсы
террорлық акциялардан қорғауға бағытталған Рим ... ... ... 3 бабында «әрбір тұлға қылмыс жасайды, егер ол ... ... а) ... басып алады немесе күшпен немесе күш қауіп-қатерімен
немесе қорқытудың басқа нысанын ... ... ... асырса; б)
белгілі бір қылмыс жасауға азғырады, ... ... ... ... ... 5 ... сәйкес «осы қылмыстардың ауырлық сипатына қарай
әрбір мемлекет-қатысушы қылмыстарға сәйкес жазалар коздейді».
Осыдан басқа, Рим конвенциясының 7 бабында ... ... ... егер оның ... ... немесе қылмысқа деп
саналатын адам болса және осыны жағдайлар ... етсе ... ... ол оны ... алады».
.
ТарауЗ.ХАЛЫҚАРАЛЫҚТЕРРОРИЗММЕН КҮРЕС ЖОЛЬШДАҒЫ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ЫҚПАЛДАСТЫҚ
3.1. ... ... ... ... ... ... - халықаралық қатынастарға жағымсыз әсер ... ... ... ... бірі ... табылады. Террористтік актілердің
құрбандарының саны өсіп, ал террористер қолданған әдіс, тәсілдер әр ... ... ... ... ... сипатына және қоғамға қауіптілік деңгейіне
байланысты ұлттық құқық бойынша және халықаралық құқық бойынша ... ... яғни оның ... халықаралық құқық бойынша көзделеді.
Терроризммен күрес барлық ... ... ... және
халықаралық құқықтың нормаларында жүргізілуі керек. ... ... ... жолы ... ... ... ... терроризммен күресудің саяси-құқықтық қатынастары
белгілі деңгейлерден етті, және олардың ... ... ... ... ... ... ... болады.
Осы зерттеліп жатқан саладағы халықаралық серіктестік XX ғасырдың 20-шы
жылдардың екінші болігінде 30-шы жыларда халықаралық заңнаманы бірыңғайлау
бойынша ... ... ... ... жылы V Халықаралық конференцияда терроризм түсінігі келесідей
анықталған болатын - ... ... жою ... ... ... ... әр түрлі тәсіл қолдану. Осы әрекеттерге, ... ... ... жасауға бағытталған заттарды дайындау, сақтау, қолдану
немесе тасымалдау теңестірілді. 1934 жылы ... ... ... ... Александр I және Францияның премьер-министрі
- Луи Борту өлімімен байланысты терроизммен күресудің қажеттілігі бірінші
рет ... айта ... жөн ... 1937 жылы ... ... ... юрисдикция институтына маңызды өзгерістер енгізілген, ұлттық құқық
қорғау органдары арсында ... ... ... ... ... және ол үшін жаза ... ... және
"Халықаралық Қылмыстық Сот қүру туралы ... ... ... тараптар арасындағы келісімдер, арбитражды немсе сот талқылауы,
Ұлттар ... ... ... Ассоциациясына дауды шығару негізінде
дипломатиялық каналдар бойынша дауларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтады.
Осылай 1937 ... ... ... ... ... ... ... Осыған қарамастан, соңғылары күшке енбесе де, осы саладағы
қазіргі қолданыста болатын келісімдерге мысал болды.
Терроризммен күресудегі мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... жатқан
қажеттілігімен, екіншіден, халықаралық және ішкі мемлекеттік тәсілдердің
келісімдерінің нақты мүмкіндіктермен ... ... ... ... ... және ... саралау, реттеу -мемлекеттің
ішкі құзыреті екендігі даусыз факт. Осында ұлттық-құқықтық және халықаралық-
құқықтық тәсілдердің әрекеттесуі, келісуі тиімді болады.
Егер бүрын, құқықтық ... ... ... ... жеке ... нақты жағайлар бойынша фрагментарлы бірлескен акциялар бірінші
болса, ал соңғы он жылдықта, ... ... ... байқалады.
Біздің көзқарасымыз бойынша, серіктестіктің қазіргі жолдарын, келесідей
анықтауға болады.
1. Қылмыстарды саралау мәселелерін реттеуге ... ... ... қажеттілігі.
2. Біріккен Ұлттар Үйымының, оның арнайы мекемелерінің потенциялын
қолданумен ... ... ... ... ... ... Серіктестіктің әмбебапты және локальды тәсілдерін ... Екі ... ... ... ... ... ... Халықаралық-құқықты және ішкі мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... айтылған, серіктестіктің құқықтық нысандары келесі механизммен
қамтамасыз етіледі. Біріншіден, қылмыстарды ... ... ... координационды шаралар қажет. Екіншіден, ... ... ... ... бүзушылықтан юрисдикция орнату. ... ... ... ... ... ... ... көрсету.
Халықаралық терроризммен күресте мелмекеттердің ... ... ... ... ... ... Осы шаралар озіне, құқық қорғау, тергеу және сот органдары
арасындағы серіктестікті қосады, және ... ... ... ... мен бостандықтарын қүрметтеу мәселелері қарастырылады. Халықаралық
терроризммен күресу мәселері бойынша құқық ... ... ... ... және ... кеңейтуді қамтамасыз етуге
қажет.
Қазақстан Республикасы, ... ... ... ... терроизммен күресудегі мемлекеттердің серіктестігінің
нысандарын жетілдіреді. Қазақстан Республикасы, 1992 жылы ... ... ... ... ... ... ... 1994 жылы
-Моңғолиямен шешімді күніне енгізу үшін, қылмыстылық ... ... ... ... ... беру ... Келісімді, 1996 жылы -
халықаралық қорғалуы бар, ... ... ... ... ... алдын алу және жазалау туралы Конвенцияны бекітті, ал 1996 жылы
- аманаттарды ... ... ... бойынша Халықаралық конвенцияға қосылды.
Терроризм туралы заңды ұлттық деңгейде қолдану - ... ... ... ... ... ... үшін ... казіргі басылымы болып табылады.
Келесі тұжырымдарды келтірейік:
а) Халықаралық терроризм деп - ... ... ... ... ... ... және ... қатар мемлекет
арасындагы колік байланыстарын қиындататын, мемлекеттердің жақсы
дипломатиялық қызметін және олардың өкілеттерінің ... ... ... алып ... ... ... ... қауіпті
әрекеттердің жиынтыгын айтамыз.
Осындай тұжырым ұлттық заңнама шеңберінде ... ... ... ... коз ... ... езінің мазмүны ойынша
әлдеқайда кеңірек.
б) Алтернативты нұсқа болуы мүмкін. Халықаралық терроризм -
халықаралық құқық, шет ел ... ... ... ... немесе
мекемелер, немесе олардың қызметкелерінің, халықаралық көлік және
байланыс құралдары, ... ... ... ... ... қарсы мемлекет территориясында зорлық-зомбылықты актті
заңға қайшы және әдейі адаммен (адамдар тобымен) жасауы.
в) Террорлық акт - ... ... ... ... конфликттерді және соғыстарды туғызу мақсаттарында ұлттық,
мемлекеттік, қоғамдық қайраткелер, халық немесе басқа объектілерге қатысты
белгілі бір мемлекет территориясында заңсыз және ... ... ... ... ... ... жасау.
Әлемдік тәжирибе, терроризммен күресуде үлкен сәттілікке, оған қатысты
қатаң линияны ұстанып ғана жетуге ... ... ... ол ... құқыты кеңістік шеңберлерінде жүргізілу керек.
Халықаралық терроризм ... ... ... Бұұ-ның басты органдары мен қосалқы ... және ... ... (асі һос) ... ... ... жж. ... Соты Ирандағы кепілге алынған американдықтардың ісін қарады;
1986 ж. сот Никарагуаның АҚШ-қа қойған Никарагуаның аумақтық ... ... ... ... ... бойынша шешім қабылдады. Бұұ Қауіпсіздік
Кеңесі басқыншылық барысындағы халықаралық терроризм актілеріне байланысты
мемлекеттердің шағымдарын ... ... ... Ливанға қарсы (70—80-
жж.), АҚШ-тың Гренадаға қарсы (1983 ж.) шағымдары. Қарастырылып отырған
мәселеде Бұұ Бас ... ... ... ретінде 1972 ж. 18
желтоқсанда 27-сессияда қабылданған
қарарды айтуға болады, ол Бұл мүше ... ... ... ... ... берді және оны қарау үшін халықаралық
терроризм жөніндегі Арнайы Комитетке мандат берді. Террористік актілердің,
әсіресе ... ... кең ... жаюы ... 1973 ж.
«Халықаралық қорғауы бар тұлғаларға, соның ішінде дипломатиялық агенттерге
қарсы қылмыстарды тоқтату мен ... ... ... қабылдауға
итермеледі.
БҰҰ Бас Ассамблеясының 1987 ж. 7 ... және 1989 ... ... ... да ... аса зор. ... Бұұ ... және басқа
да халықаралық ұйымдар жанынан халықаралық терроризм проблемалары жөніндегі
арнайы органдар мен орталықтарды құру ... ... ... ... ... ... проблемаларды шешуде Бұұ-ның қосалқы органдары
белсенділік танытты, оның ... ... ... алу және ... ... жөніндегі БҰҰ Комитеті.
Халықаралық терроризммен күресудегі ынтымақтастыққа халықаралық
қылмыстық полиция ұйымы - Интерпол да оз ... ... ... ... ... ... терроризммен күрестегі қызметінің негізгі
бағыттарына ақпараттар алмасу және осы құбылысқа деген ұйымның қатынасын,
оның шешу жолдарын ... ... ... ... болып табылады.
Интерпол қызметіне ұйымдасқан қылмыс пен есірткі заттарының заңсыз айналымы
шеңберінде жасалатын қылмыстарға байланысты терроризм мәселелерін шешу ... ... ... шаралары туралы мәселелерді шешуге
бағытталған мемлекеттердің кез келген әрекеттері халықаралық ... ... ... ол өз кезегінде халықаралық ... ... ... ішкі ... ... қол ... қолдау және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты
қағидаларының негізінде жүзеге асырылуы керек.
Халықаралық ... ... ... жөніндегі халықаралық
келісімдерді саралағанда ... жиі ... ... мүмкіндік туды:
* елшілік, миссиялар, халықаралық ұйымның өкілдігі немесе штаб-пәтерлерінің
ғимараттарын жару;
* мүліктерді бұзуға немесе ... және ... дене ... ... өлтіруге байланысты көшелердегі, әуе-жай, вокзал, мәдени орталықтар,
өндірістік ғимараттар, сауда және кәсіби қызметпен айналысатын орындардағы
бүлдіру актілері;
* ... ... ... ... және ... да ... ... салынған жарылғыш құрылғыларды қасақана қолдану;
* қоғамдық ғимараттарға қарсы ... кез ... ... ... ... ... ... жасау мақсатында және оған кез ... ... ... сөз байласу және басқалары.
Халықаралық террористік актілерге (халықаралық терроризм ... ... ... ... алу, ... ... ... актілер, қарақшылық (теңіздегі терроризм), сондай-ақ заңсыз
басқыншылық және ... ... ... ... ... халықаралық
қауіптілігіне, кең таралғандығына және жасалу нысандарының әр түрлілігіне
байланысты мемлекеттер олармен күрес жолында арнайы ... ... ... сипаттағы жеке қылмыстар деп боледі.
Халықаралық заңдылық пен ... ... ... ... ... және тиімді имплементациялау - құзыретті
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, халықаралық қатынастың ... ... ... негізгі талаптардың бірі. Егер жалпы
қылмыстық істермен күресте ең алдымен ішкі ... ... ... ... ... нормалары негізінде әрекет ететін құқық қорғау
органдары (полиция, сот органдары, прокуратура және басқалары) және ... ... ... ... ... халықаралық қылмыспен
күресте аталған органдар мен ... ... ... ... ... сыртқы саяси қағидалар негізінде, қажетті ... ... ... ... ... қатынас органдары, халықаралық,
үкіметаралық ұйымдар қатысады.
Халықаралық терроризммен күрес жоніндегі келісімдердің ... ... да бір ... ішкі ... ... ... ... яғни трансформациялануынан байқауға болады.
Қазақстан Республикасы халықаралық ... ... ... ... ... ... ... 1995 ж.
Конституциясында, оның ішінде 1-баптың 1-тармағында: «1. ... өзін ... ... ... және ... ... орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы -адам және адамның омірі,
құқықтары мен ... - деп ... ... ... ... ерекше қорғауында болады. Мемлекеттердің конституциялық сыртқы
саяси қағидаларына келсек, олардың ... ... пен ... мемлекетаралық қатынастарға жағымсыз әсер ететін халықаралық
терроризмнің алдын алу және ... үшін ... асуы ... ... ... ... 8-бапқа сәйкес, Қазақстан Республикасы
халықаралық құқық қағидалары мен ... ... ... ... пен тату ... ... жасау, олардың
теңдігі мен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау, ... ... ... шешу ... жүргізеді, қарулы күшті бірінші болып
қолданудан бас тартады.
Сонымен, Қазақстан Республикасының 1995 ж. ... ... ... ... ... қатынасы күш қолдану немесе күш
қолданамын деп ... ... ... бас ... ... мен
ынтымақтасу қағидасын сақтау негізіне қүрылған.
Осы қағидалар халықаралық терроризммен күреске ... ... ... және қылмыстылық пен ... ... ... ... Республикасының кіруіне және қатысуына
бағдар болады.
1992 ж. 25 ... ... ... ... мен ... ... достық, ынтымақтастық және өзара кемек туралы Шартқа
қол қойылды, оны ... сол ... ... ... бекітті. 34-бапта:
«Елдер үйымдасқан, оның ... ... ... ... ... сондай-ақ есірткілер мен қарулардың... заңсыз
айналымымен, теңіз кеме ... мен ... ... ... ... ... ... және тереңдетін болады»— деп жарияланған.
1992 ж. осыған үқсас шарттар Қазақстан Республикасы мен ... ... ... ... 1993 ж. ... ... Армения, және Тәжікстанмен жасалды. 1994 ж. Қазақстан
Республикасы мен Украина арасында достық, ынтымақтастық және өзара ... ... қол ... Республикасы көптеген мемлекеттермен халықаралық
терроризммен ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Иран Ислам Республикасы Үкіметі
арасында 1999 ж. 6 қазанда ... ... ... ... ... ... ... туралы» Келісім. Осы келісімнін
кіріспесінде «үйымдасқан қылмыс пен ... ... ... ... ... маңыздылығы» ерекше атап көрсетілген.
Тараптар осы салада мәліметтер алмасуға уағдаласты және өз қызметтерінің
негізгі бағыттарын айқындаған:
- ... ... және ... ... ... алдын алу және тергеу;
* қүжаттар, ақша, бағалы қағаздарды ... қолдан жасаумен күрес;
* қару, оқтар және жарылғыш заттар ... контрабандасымен ... ... ішкі ... ... мен басқа да органдардың
окілдерінен Бірлескен комиссия қүрды, осы шартқа қатысушы-мемлекеттер
аумағында кезекпен сессия откізіп түруға уағдаласты.
Қазақстан Республикасы ... мен ... ... ... ... таңда Германия) арасында 1995 ж. 10 сәуірінде ... ... ... ... және ... да ... ... күресуге ынтымақтастық» туралы келісім 10 ... ... ... «1992 ж. 22 ... қол қойылған Қазақстан
Республикасы мен ... ... ... ... негізі туралы» Бірлескен мәлімдеме негізінде тараптар «екі ел
арасындағы байланыстарды дамытуға үлес ... ... ... ... мен ... ... ... тыс пайдаланумен, әуе
жолымен заңсыз шығып кетудің тиімді алдын алу және ... ... ... - деп белгіленген. 1-бапта осындай
ынтымақтастықтың шегі әр ... ішкі ... ... Терроризммен күресу мақсатында жоспарланып ... ... ... ... олардың жүзеге асырылу нысандары, террорлық
топтар туралы акпараттар алмасу кезделген.
Келісімде терроризм актілері қоғамдық ... ... ... қылмыс деп жарияланған. Осы шартқа орай, адамдардың әуе жолымен
заңсыз кіруімен күресу және жауап қайтару шараларын ... ... ... ... ... ... тобы ... Қатысушы екі елдің
осы бағыттағы қызметтеріне жауапты құзыретті огандар айқындалды.
Халықаралық терроризмнін мемлекетаралық қатынастарға ... ... оның ... ... ... ... ... іскер ынтымақтастыққа, халықаралық бейбітшілік пен ... ... ... ... ... отырып, әрбір мемлекеттің өзін
қорғау реакциясын түсінуге ... Ол ішкі ... ... ... ... ... сол ... халықаралық завдылық пен құқықтьщ тәртіптің
нормативті-құқықтық негіздері мен бірлігін нығайтуға жәрдемдесетінін айтуға
болады.
Қазақстан Республикасынын «Терроризмге қарсы күрес ... 1999 ... ... ... терроризмге қарсы күрестің құқықтық және
ұйымдастырушылық ... ... ... және ... ... ұйымдардың қызмет тәртібін, сондай-ақ азаматтардың
терроризмге қарсы күресті жүзеге асыруға байланысты құқықтарын, міндеттері
мен ... ... Онда ... ... ... «террорлық әрекет», «халықаралық терроризм», ... ... ... ... ... ... ... қарсы
операциялар», «арнаулы мақсаттағы белімшелер» және т.б.
Сонымен қатар, аумақтық сипаттағы бірнеше конвенциялар қабылданды.
Мысалы: 1971 ж ... ... ... алу және ... жасағаны үшін
жазалар туралы» Америка конвенциясы, 1976 ж, «Терроризммен күрес туралы»
Европалық ... 1987 ж. ... ... аумақтық ынтымақтастық
Ассоциациясы мақүлдаған «Терроризмнің алдын алу туралы» Конвенция біріккен
Араб ... 1991 ... ... сипатта болатын іүлғаларға
қарсы қылмыс нысанындағы және қорқытып талап етушілікпен ... ... ... алу және ... жасағаны үшін жазалар туралы»
Конвенция.
Сонымен қатар, мемлекеттер терроризммен күресуге бағытталған ... да ... Атап ... 1995 ж. 10 ... ... ... мен ... Федерациялық Республикасының Үкіметі
арасында «Үйымдасқан ... ... ... ... да қауіпті түрлерімен күресудегі ынтымақтастық ... ... ... үшін ... ... да ... ... Бұұ
жүйесінде халықаралық терроризм жонінде арнайы комитет қүрылған. Оның 35
мүшесі бар. Бұл ... ... ... ... ... ... ... дайындалады. БҰҰ Бас Ассамблеясы Комитет
дайындаған үсыныстардың негізінде мемлекеттердің әрекеттерін терроризммен
күресуге бағыттайды.
3.2 Терроризммен күресудің ... ... ... заңнамалық негіздері ұлттық және халықаралық
деңгейде де бар. Бірақ 2001 жылғы 11 ... ... ... көбісі олардың заңнамасы терроизммен күресу туралы арнайы
заңдары мүлдем жоқ ... ... осы ... ... ... ... сай
келмейтінін анықтады.
Евроодақта тек кана кейбір мемлекеттерде ғана, терроризмге қатысты
заңдар бар. Мамандардың пікір бойынща ... ... ... ең жақсы
заң ұлыбританияда (2000 жылы қабылданған болатын). 2000 жылғы ... ... ... әсер ету немесе адамдарды саяси, діни,
немесе идеологиялық көзқарастар бойынша қорқыту мақсаттарында әрекетпен
қауіп тондіру» деп ... ... ... ... жататын, әрекеттерге
жатады: «өлімге қауіп-қатер, халықтың денсаулығына және ... ... ... зиян ... ғасырда әлемдік үйымдастық терроризммен күресудің заңнамалық
қамтамасыз ету ... ... ... дүниежүзілік соғыс алдында ұлттар Лигасының әгидасында
терроризмді алдын-алу және ... ... үшін ... ... Халықаралық сотты (1937 жылы) қүру Конвенциялар ... Олар іске ... ... ... ... ... тыс терроршылдардың ізін қуу механизмі», «терроршылдарды беру»
сияқты үғымдар пайда болды. Терроризмді алдын-алу және террорлық әрекеттер
үшін жазалау туралы ... ... рет ... ... ... нормалар және ұлттық заңнаманы үйлестіру қажеттілігіне
көрсетілген болатын. Басты назар мемлекет ... және ... ... ... аударылады және
жалпы халықты терроримзнен қорғауға назар аударылмаиды ... ... Бұұ ... ... күресу бойынша
мемлекеттердің серіктестігінің көпжақты жүйесі бар. Жерде, ... ... ... ... ... 11 ... және протоколар әрекет
етеді.
Олардың ішінде азаматтық авиацияның қауіпсіздігіне қол сүғатын террорлық
актілермен күресу бағытталған, 1963 ... ... 1970 ... ... ... ... Монреалдық конвенциялар.
Токиялық, Гаагтық және Монреальдық конвенцияларға 1988 жылы қабылданған
халықаралық әуежайлардағы заңсыз зорлық-зомбылықты актілермен күрес туралы
Протокол байланысты болады. 1991 жылы ... ... ... ... ... әрекеттерді тану және алдын-алу мақсаттарында ядерлы
материалды қорғау туралы Конвенция және ... ... ... ... ... қабыланды.
1977 жылдың қаңтарында европалық деңгейде 1978 жылы 4 тамызда
терроризммен күресу ... ... ... қол ... ол ... ... Онда ... ұғымынының деполитизациясы ... ... ... ... тура ... ... ... ұлттық қауіпсіздігі туралы» ҚР
Заңының 5 бабында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне ... ... «шет ... ... қызметтері мен
ұйымдарының, еондай-ақ жеке адамдардың Қазақстан Республнкасының ... ... ... бағытталған баршалылық, террорлық,
диверсиялық және өз де ... ... ... саяси
әкстремизм, оның ішінде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, ... ... ... ... алаусыздықты қоздыру». Осыған сәйкес, 19 бапқа
сәйкес «қылмысқа, соның ішінде оны ... ... ... ... ... ... күресті күшейту» меншіктің нысандарына байланысты
емес мемлекеттік органдардың, лауазымды түлғалардың және ... ... ... ... ... ... бірі болу керек.
2000 жылғы 10 ақпандағы «Терроризм және экстремизм көріністерін
алдын-алу және кесу ... ... ... ... ... ... ... билік органдары алдында келесідей
мақсаттар қойылған:
«- халықаралық ... екі ... және ... ... ... ... әскери техника және оқ-дәрілерді сақтау, қолдану және әкелу-
әкету ... ... ... және ... миграционды ағымдарға мемлекеттік реттеушілік
және бақылау бойынша шаралардың жүйесін әзірлеу;
-діни бірлестіктердің қызметіне мониторинг жүргізу; -мемлекетте
таратылатын ... діни ... ... ... ... ... ... жол, өзен және автокөлік хабарламаларды
реттеу бойынша шараларды әзірлеу;
-шетел азаматтары және ... жоқ ... ... болу ... ... ... ... қамтамасыз ету;
-жоғары оқу органдарының студенттерін және оқытушыларын халықаралық
ауыстыру әкспөртизасын жүргізу;
-жалпы білім беру ... ... ... үшін ... бойынша багдарлама және оқулықты әзірлеу;
-оңтүстік, оңтүстік-батыс және батыс багыттарда кедендік ... ... ... ... және діни білім мекемелерімен, ... ... ... қайырымдылық, мәдени және білім ұйымдарының заңдылықты
сақтауды тексеру;
-терроризммен күресу болімшелерінің ныгайту, сонымен қатар ... ... ... алу және ... кесу бойынша жедел іздестіру
қызметін күшейту;
-легалды емес мигранттарды мемлекет шекалараларына тыс ... ... ... және ... ... ... ... өмірмен
қамтамасыз ету аумақтардың объектілерін және ... да ... және ... қатар маңызды қогамдық саяси шараларды откізу
жерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... және ... ... және қарсылық білдіруге қатысты
заңнамалық актілердің қатарына 2000 жылгы 16 ... ... ... және ... ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлыгы жатады. ... және ... ... ... ... ... жүзеге асыру үш озара
байланысты кезеңге болінді - 1-кезең 2001 жылды ... 2-ші ... ... ... 3-ші ... ... ... қамтиды.
Экстремизм және терроризмді таратудың ішкі қауіп қатерімен ... ... ... ... терроризммен күресудің саласында
халықаралық шарттардың қатарына қол ... ... ... бірі ... 2000 жылы 21 ... ... «Қазақстан
Республикасы, Қыргыз Республикасы, Тәджікістан Республикасы және
Өзбекстан Республикасы арасындагы терроризм, саяси және ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздің және түрақтылық қауіп қатерлерімен күресу бойынша бірлескен
әрекеттер туралы келісім шарт» табылады.
Көрсетілген төртжақты Шарттың ... ... ... ... күресу бойынша бірлескен шаралар ретінде келесі корсетілген:
«1. Тараптар терроизм, саяси және діни әкстремизм, конституциялық
қүрылысты ... ... ... ... ... ... ... трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсылық білдіруге
байланысты бірлескен күштер ... ... ... және ... ... ... азаматтарының
оміріне, құқықгарына және заңды мүдделеріне қауіп төндіретін көрсетілген
қүбылыстармен оздерінің ... ... ... ... ... бойынша шаралар жасау керек».
Корсетілген торт жақты Шарттан басқа, 2000 мамырда Қазақстан «1992 ... ... ... ... ... ... ... арттыру
туралы және оның қазіргі геосаяси жағдайға бейімделу туралы Меморандумға»
қол қойды.
Жеткен ... ... ... Қазақстан әкстремизм ... әр ... ... ... ... халықаралық келісімдердің
инициаторы болды.
3.3 Дайындалып жатқан террористік акт жайлы ақпаратты ... ... ... ... әлемдік қауымдастық терроризм
күрес мәселелеріне көп коңіл ... ... ... ... бұрын
омір сүрген глобальды және аумақтық қауіпсіздік жүйелерінен алда түр».
Терроризмнің қауіптілігі - қылмыстың қүрбандарына келтірілетін тікелей
қауіп та ғана емес. Ол ... ... де аз емес зиян ... ... келтіретін қорқыныш, атаусыз және желаяқ қауіптің
алдындағы толық күшсіздіктің сезімі, мемлекеттік құрылымдарың өздерінің
азаматтарын ... ... ... ... - ... ... қазіргі кезеңіндегі терроризмнің қаупіне жеткіліксіз нәтижелі
қайшылық корсетудің ... Н.Ә. ... ... ... ... ... жылдық» атты кітабында айтады: «терроризм өзінің кенеттілігімен ең нақты
қорқыныш сезімін келтіреді, ал осы ... ... ... ... ... да ... және фатальды қауіп сезімін қалдырады».
«Соңғы уақыттағы оқиғалардан ... ... ... ... конеенсустың, конфессионалды әлемнің мүдделері тек
қана мемлекеттік емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... акт туралы алдын ала жалған хабарламаның қоғамға қауіптілігі
анық. Ол келесідей қорытындыланады, яғни, осындай ... ... ... ... ... ... терроримзмен күресудегі
билік және басқару органдарының күшсізідігі туралы ой ... ... ... ... ... ... туғыздырады. Осыдан басқа,
террорлық акт туралы алдын ала жалған ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғау
органдарының маңызды күштерін алады және ... ... ... және
кәсіпорын, мекеме, көліктердің қалыпты жұмысын бүзады.
Дайындалып жатқан террорлық акт
туралы хабарлама ішкі істер органдарының ... ... ... ... ... ... яғни, басқа құқық қорғау органдарына, жарылыс
қаупі бар объекттің өкілдерінен, хабарлама жасалған немесе жаралысы қаупі
туралы ... ... жеке ... ... ... ... ... тікелей қаскөйдің өзінен хабарлама
келгенде, кезекші абонентпен сөйлеуді қалай болса да үзарту керек ... ... ... ... үшін, сонымен қатар қауіпті жүзеге
асыруды ... үшін және ... ... ... ... ... беру үшін абоненттен максимальды мәліметті алу керек.
Хабарламаның келуі кезіндегі алынған мәлімет осындай ... ... ... бір ғана ... ... ... Хабарламаны алатын
түлғаның қызметі сапасынан кейіннен қылмыс ашылады ма жоқ па, тәуелді. ІІО
(әсіресе аудандық және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің жеткілісіздігіне
байланыеты, біздің пікірімізше, сүрақтары бір уақытта ананоммен сөйлесудің
жоспары болып ... ... ... ... ... ... алатын қүрылғысы бар телефон болса да формулярды да толтыру керек.
Осындай формулярлар шет ел ... ... ... де ... ... ... жарылыс қаупі туралы хабарлама келген кезде
толтырылатын форма өзіне келесілерді қосу керек: хабарламаның ... ... және ... ... ... (жергілікті немесе қалааралық);
хабарлама алынған телефонның нөмірі; хабарлама ... ... ... ... ... нөмірі; абонент сөздері (айтылғандай ... ... ... ... телефон шалған адамның дауыс және
сөйлеуінің ерекшеліктері туралы ... ... ... ... ... және т.б.
Формуляр жарылыс қаупі туралы хабарлаған түлғамен ... ... ... ... Тек қана еске ... ... ... құқық қорғау
органдарының қызметкерлеріне потенциалды қызығушылығы бар ... және ... ... ... үмытылуы мүмкін.
Осындай формулярлар тек құқық ... ... ... ғана ... ... ... пікірімізше, дайындалып жатқан
террорлық акт туралы хабарламаны алған кезде не істеу ... ... бар ... ... ... түлғалардың (кәсіпорындар, мекеме
және ұйымдар) қызметкерлеріне де пайдалы болуы мүмкін. ... ... ... ... көбінесе жарылыс қаупіне тиетін объектілерде
(оқу мекемелері, вокзалдар және т.б.) тарату терек. Осы
формулярды толтыру, сонымен қатар, «террористпен» ... ... және ... ... бойынша әрекеттердегі кепілдемелерді сақтау қаскөйді
іздеу және істі ... ... ... ... жеңілдету керек. Осыдан басқа
кәсіпорындар, мекеме және ұйымдардың қызметкерлерімен террорлық актті
жасау қаупі ... ... ... ... ... ... методикасы мәселелері бойынша ... ... ... - іздеушілік жұмыстың нәтижелігі потенциалды «миналанатын»
объектілерде кезекші және диспетчерлік ... ... ... яғни осындай объектілерге білім, ... ... ... ету, ... ... ... ... телефондық станциялар
және т.б. жатады.
Толтырылған формулярдың және сонымен қатар телефондық қоңыраудың дауыс
жазылуының жедел анализі кезінде құқық ... ... ... ... келесідей аспектілерге аудару керек:
1) қауіп-қатердің мазмұны;
2) телефон шалған адамның ... және ... ... ... ... кезінде бекітілген шулардың болуы және сипаты.
Хабарламаның ... - ... ... ... ... ... бағыт беретін іздеу мәліметін бере
алады.
Телефон шалған адамның дауыс және сөйлеу ерекшелігінің жедел анализі -
жынысы, жасы, ... ... ... сияқты қылмыскер түлғасының осындай
сипаттамаларын анықтауға комектеседі. Әрине, телефон шалған адам түлғасының
сипаттамалары бойынша диагностикалық ... шешу ... ... (зерттеуді) кейіннен тагайындау және жүргізу,
қылмыскерді анықтау және іздеу бойынша алынған мәліметтердің ... ... ... бере алады.
Телефондық сойлесу болған шулар сипатының ... ... ... ... орналасуын анықтау кезінде көмектеседі. Осылай, мысалы,
автоколік двигательдерінен шу, даладағы шу ... ... ... хабарламаның түскенін, ал бөтен шулардың болмауы пәтерлік
телефоннан қоңырау ... ... ... ... ... ... ... алған кезде,
жедел іздестіру шараларын және тергеу әрекеттерін (мысалы, ... ... ... ... ... ... және ... қолданылуы мүмкін, барлық іздердің сақталынуы туралы шараларды
қабылдау қажет. Хабарлама алынған конвөрт және хаттың өзі ... ... ... ... ... тез ... ... күшіне байланысты,
хабарламаны берген түлғаны анықтау нақты күрделілікті туғызатынын айтып өту
керек және ... ... ішкі ... ... ҰҚҚ ... комитеті), ТЖА (Төтенше жағдайлар агенттігі), және басқа
қызметтермен әсіресе бастапқы деңгейде озара ... ... ашу үшін ... ... ... жетекші қызметтерінің,
ішкі істер, ТЖА және дайындалынып жатқан ... ... ... кобісі келетін қызметтердің қызметкерлерінің әрекеттеріне
үлкен маңыздылық беріледі, ... ... ... ... ... ... ... бар: жынысын және жасын орнату; ... ... - ... террорлық акт туралы хабарлайтын түлғаның
әмоционалды жағдайын анықтау.
Сөйлеудің мазмұндылығы осы хабарлама - ... дені сау емес ... әлде ол ... ... есірткілік мастықтағы адамның ба екенін
анықтауға болатындығын айтып өту керек. ... 2001 жылы 29 ... ... ... Ішкі ... ... ... бөліміне №27
орта мектепте салынған жарылыс қүрылғысы бар ... ... ... ... қабылданған шаралармен хабарламаның авторы анықталған - осы
мектепте ... ... ... ... алуда түрған,
жасөспірім. Тергеу барысында осы жасөспірімнің ... ... ... ... бес ... ... ... анықталды.
Хабарлама түскен телефондық аппараттың орналасқан жері ... ... ... тобы ... ... телефон шалған адам ұсталған ба
әлде үсталынбағанына тәуелсіз, оқиға болған жерді қарау жүргізіледі,
телефондық ... және ... да ... қол ... ... ... шаралар қабылданады, және осында сезіктінің оның ... ... ... ... болуына назар аударылады.
ІІО, ҰҚК, ТЖА және басқа ... ... ... ... ... ... жерді анықтауға көмектесетін техникалық
құрылғылармен қамтамасыз ету тек қана қылмысты ашқанда ғана ... ... ... ... ... де ... ... болады.
Осы қарастырылып жатқан қылмыстың ерекшілігі, бастапқы ... ... ... кеп ... ... да бір ... іздер
алынбайды. Тергеушінің қолында дайындалып жатқан террорлық акт туралы
мәліметті берген кезде қолданылған телефондық ... ... ... ... ... және ... объектілер кей кездерде ғана
болады. Осы себептерге байланысты сезіктінің жасалынған қылықтағы қатысуын
дәлелдеуде кейбір қиыншылықтар пайда болады.
Осындай ... ... ... ... ... ... болады. Осыған байланысты мәліметті ... ... ету ... көп ... ... ... ... дайындалып жатқан жарылым туралы хабарламаны берген түлғаның
тіркелген дауысымен салыстырып ... үшін ... ... ... ... ... жатқан террорлық акт туралы хабарламаны алу кезеңінде
нақты іздестіру жағдайлары туындауы ... ... ... ... ... ... ... барыеын, іздеу шараларын және олар
өтетін жағдайларды жүзеге асыру ... ... ... жиынтығын» қосады.
Осы кезең үшін келесідей іздеу жағдайлары тән: хабарламада ... ... ... жері және ... жатқан жарылыстың
басқа да мән жайлары (террорлық акттің ... ... ... және т.б.) ... ... ... хабарламаның нақты емес
сипаты, нақтылататын мәліметтердің жоқтығы. Осы ... ... ... ... ... әсер ... ... мен өзге де несие ұйымдарының халықаралық терроризмді
қаржыландыруын қадағалаудың Қазақстандағы тәжірибесі
1991 жылы 16 ... ... ... ... ... ... толық құқықты субъектісі болды. Жас тәуелсіз мемлекет
сыртқы саясаттың, ... ... ... ... ... ... ... қызметтің стратегиясының қалыптастыру мақсаты алдында
түрды.
2001 жылғы қыркүйектегі ... ... ... сыртқы саяси
бағытына белгілі бір ықпал етті. Біздің мемлекет Нью-Йоркте, Вашингтон ... ... ... ... алуларды қатаң сынға алып,
халықаралық терроизммен күресуге және барлық осындай актілерді жою ... ... жылы 24 ... ... ... Президенті Нурсұлтан
Назарбаев Казақстан халықтарының Сегізінші ассамблеясының ашылуында, «Орта
Азия мемлекеттерінің ... ... ... ... үшін,
халықаралық терроршылдарға сылтау бермеу керек». «Терроризм әрбір нысанда
жойылу керек». ... ... ... ... ... керек» - деп айтты Қазақстанның Президенті.
Қазіргі тәжірибе дәлелдейтіндей, халықаралық терроризммен күресу
мәселелеріне, ұлттық ... ... ... ... сипатты
алатын наркомафия, үйымдастырылған қылмыстылық деген әрекеттер тығыз
байланысты болып келеді.
Осыған байланысты, терроизмге ... ... ... ... ... ... ... әлемдік және ішкі мемлекеттік
қаржылы ағуларды жабу саласындағы халықаралық серіктестікті қалыптастыру,
ұлттық заңнаманы ... және ... ... ... ... істеу
сүрақтары ең маңызды болып табылады.
Қазіргі уақытта мемлекеттердің кебісімен террористтік және ... ... ... ... күдікті банкілік құрылыстар және ұйымдарды
тоқтату бойынша қызмет белсенді түрде жүріп жатыр. Осында терроримзді
тамақтандырып жатқан ... ... ... ... ... ... терроршылдық акцияларға дайындағы немесе қатысуға, немесе олардың
іске асырылуына көмектесетін ... ... ... ... ... ... табылады.
Әлемдік қаржылық ағуларға халықаралық бақылауды орнатудың ... ... - 2002 жылы 2 ... Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаев қол ... және 2003 жылы 24 ... ... Парламенті бекіткен «Терроримзді ... ... ... конвенцияны» қолдануға болады. Конвенцияның 8
бабына сәйкес әрбір мемлекет өзінің ішкі ... ... ... ... кіретін, қылмыстарды жасау мақсаттарына қолданылатын
әрбір тәсілдерді анықтау, табу, немесе алу үшін қажетті ... ... ... ... ағуларды кесу мәселеріндегі
біркелкі келулерді және стандарды әзірлеу бойынша жұмыс ... ... ... жылдардың ортасынан басталған болатын. Оның ... ... ... ... ... ... (АМҰ) сияқты
халықаралық ұйымдардың қатары түрған еді.
Терроризммен күресу «Үлкен ... ... 1996 жылы 30 ... ... ... ... қорытынды құжаты бойынша,
мемлекеттерге террористтік қызметті қаржыландырумен күресу бойына келесідей
шараларды қолдануға туралы ұсыныс жасалған: яғни, тікелей және ... ... ... әлеумметтік және мәдениетті мақсаттары бар ұйымдар
арқылы, терроршылдарды және ... ... ... ішкі
мемлекеттік тәсілдерде қолданып алдын алу және ... ... Осы ... ... ... банктік қүпияны ашу процедурасы және
ақшалай аудармаларға мониторинг және ... ... ... ... соңғы емес рольді - Иллинойс
штатында орналасқан, ... ... ... деп ... қайырымдылық үйым ойнайды. Халықаралық терроризмді қаржыландыруда
АҚШ территориясында әрекет ететін басқа да ... ... ... ... глобальды комектің Қоры? «Әулие жер» деп аталатын көмек
және дамудың Қоры. Осындай ұйымдар тек АҚШ ... ғана ... ... ... да ... ... ... етеді.
Халықаралық терроризмді тамақтандырудың қаржылық каналдарын тау және
жолын кесу мәселесі - бірншіден қылмыскерлердің қажетті ... ... әр ... ... ... Оларды легальды және легальды
емес қайнар көздер болуы мүмкін.
Сонымен бірге, XX ғасырдың 90-шы ... ... ... ... ... ... және ... терроризммен
күресудің ең жақсы және тиімді ... - ол ... ... мен ... ... ... жіңішке және сол уақытта да оте қарапайым ақшаны
жылыстатудың жүйелері бар. Мысалы ... ... ... ... ... ... ... немесе европалық банкілермен
корреспонденттік қатынастар бар, исламдық банкттардың шотарын жібереді.
Кейін ... ... ... ... қаражаттар тікелей Америка
Қүрама Штаттарына ... ... ... ... ... және ... жеке ... тыйым еалынған, мұеылмандық құқықтың негізінде
әрекет етеді. Оындай банкілер, XX ғасырдың 70-шы жылдарынан бүкіл Азия ... ... ... кең ... еді, ал қазір бүкіл әлем бойынша таралып
кетті. Осында Усама бен Ладен ... ... ... «Әль ... сипатты болып табылады. Осыдан басқа, 2001 ... 11 ... ... ... ... ... террористтер халықаралық қаржылық жүйеде
тесіктерді белсенді түрде қолданғаны белглі болды. Олар глобальды ... ... ... ... ... ... ... («хавала») деп
аталатын жүйе бойынша ақшаларды жіберу яғни, қолдан қолға жіберу сияқты
қыин тәсілдерді ... Осы ... ... Орта ... ... ... ... алып, Қазақстанға ақшаны жылыстату және
терроризмді қаржыландырудың қарлысықты тиімді нәтижесін қүр қажет. ... ... ... ... ... ... уақытта Қазақстан Республикасының заңнамасында терроримзді
қаржыландыруға қарсылық білдіру және қылмыстық ... ... ... ... көздейтін Заң жоқ.
Шынымен, Қазақстанның ұлттық қылмыстық заңнамасына терроризмді
қаржыландыру үшін ... ... ... ... ... кемістік
болып көрінеді.
Біздің көз қарасымыз бойынша,кредитті ұйымдар және банкілердің барлық
сезікті ... ... ... ... ... ... ... көздейтін, «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен
алынған кірістерді легализациялауға (жылыстату) қарсылық ... ... ... ... ... ... ... - өзінің табиғаты бойынша жай ... ... жоқ, өте ... ... ... пайдаланушылық
күреспен Халықаралық үйымның үсыныстарын атқармайтын ... ... ... ... ... ... ... ақшалармен операциялардың тізімін орнату қажет.
Бір уақытта заң жобасыына сезікті операциялар туралы ҚР ... ... ... ... ... ... сезікті
операиялар туралы ҚР өкілеттік органдарына ... ... ... (мысалы, банк, кредиттік ұйымдардың қызметкерлер, ... ... ... мүлікті тіркеуі жүзеге асыратын,
аудиторлар, нортаристар, сақтандыру және ... ... ... ... профқатысушылары, ломбарды, ақшалай аударымдарды жасайтын
ұйымдар, казино және ... ... ... ... керек.
Сонымен қатар, заң жобасы ... ... ... ... ... ... ... 1998 жылғы 13 тамыздағы 1189, 2001
жылғы 28 қыркүйектегі 1373, Бұұ ... ... ... және
басқа да халықаралық терроризмді ... ... ... сай болу ... және кредитті ұйымдар операциялардың көрунішілігінде, өзінің
имиджін ұстауда және қаржылық операцияларды ... ... ... ... ... ... ... қызметтің тиімділігін және іске
асырудың сапасын, қаржылық және басқарушылық ақпараттың толықтылығын және
оны іске ... ... ... және ... ... ... бақылау жүргізу керек.
Заң жобасында «банкттік шотты банкпен бір жақты ... ... ... Егер банк ... ... ... ... немесе терроризмді қаржыландырумен байланысты болатын
күдікті, күмәнді операцияларды жасағанын корсе немесе сезіксе». Банк ... ҚР ... ... ... бұзу ... хабарлау керек.
Осыдан басқа, сезікті қаржылық орперациялар ... ... ... ... банкттар, кредитті ұйымдар, биржалалар сақтандыру және
қайтадан сақтандыру ұйымдар және ... ... ... ... ... ... ... кредитті ұйымдарды ҚР өкілетті орнгандарына міндетті бақылауға
жататын заңды тұлғалармен ... ... және ... ... сезікті
операцйиялар бойынша санауларды және осындай операцияларды жасайтын заңды
тұлғалардың тіркеулі номері ... ... ... ... ... ... керек.
«Қазақстан Республикасындағы банкттар және банктік қызмет туралы»
Заңның 51 бабында, банкта орналасқан заңды немесе жеке ... ... ... да ... ... алу, тек қана ... рұқсат етлген,
атқарушы ондіріс органдарының қаулыларында және сонымен қатар қаулылар,
шешімдер және ... ... ғана ... ... ... және ... жолмен алынған кірістерді
легализациялауға (жылыстату) қарсылық білдіру туралы» Заңның ... ... ... ... асыратын және террорлық
қызметтің қаржыландыруын іздейтін ... ... ... ... ... ... көз ... бойынша терроризмді қаржыландыру фактілерін табу
және жолын кесу бойынша 2003 жылдың 25 желтоқсанында Қазақстан Республикасы
Президенті ... ... ... ... ... ... жемқорлық қылмыстылығымен (қаржылық полиция) күрес бойынша
Агенттік жұмыс істеу керек.
Сонымен брге 2003 ... 31 ... ... ... Президентінің
Жарлығымен Қазақстан Республикасының ұлттық банкі қаржылық нарықты және
қаржылық ұйымдарға мемлекеттік реттеу және ... іске ... ... және ... ... ... реттеу және бақылау
бойынша Қазақстан Республикасы Агенттігінің» бөліну жолымен ... ... ... ... ... қатысушыларына бақылау үшін жеке
реттеушілікті органды қүру осы қызмет саласын ... ... ... ... ... Әлем тәжірибесі реттеудің осы схемасы қаржылық
сектор, қаржылық құралдар және қаржылық ... ... үшін ... ... ... қаржылық нарық және қаржылық операцияларды реттеу
және бақылау бойынша ... ... ... ... ... ... ... барлық үлкен қаржылық
операциялар туралы ... ... және ... ... ... және ... қызметті қаржыландыруды іздейтін қүзыретті орган
болады.
Қаржылық нарық және ... ... ... және ... бойынша
Қазақстан Республикасының Агенттігі қаржылық ағуларды
бақылаушыға бірінші және ең мықты үміткер болады деп ... көз ... ... ... ... ... және ... ұйымдарды терроризмді қаржыландыруға және
қылмыстылық ... ... ... қаражаттарды легализациялауды
болғызбауга жол ... ... ... ... туралы» Заңның 7 бабында әкономикалық
және сыбайлас жемқорлық қылмыстылықпен (қаржылық полиция) ... ... ... ... қаржылық операцияларды жүзеге асыратын
және террорлық қызметті қаржыландыруды анықтайтын орган ретінде көрсету
керек.52
Ешбір ... ... ... үйым Қазақстанда халықаралық
терроризмді қаржыландыруға қарсылық ... ... ... ... ... ... ... Осындай бақылау тек қана
Қазақстанның мемлекеттік және ... ... және ... ... сүраулары бойынша іске аса алады. Осында Қазақстан
Республикасының суверенитет және иммунитетітің маңызы болады.
"
ҚОРЫТЫНДЫ
Терроризмнің ... яғни ... ... ... халықты
қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ықпал ету-оның негізгі
белгісі болып табылады.
Қоғамдық ... ... сол ... ... қорқыту мақсаттары
тұлғаның қоғамды дүрбелең күйге ұшыратуға, қалың копшілікті ... ... ... ... үшін ... ... әрекеттер әр түрлі болуы мүмкін, бірақ оның ... екі ... ... бар. Оның ... ...... билігін күйретуге бағытталған; екіншісі — терроризмді жүзеге асыру
арқылы яғни ... ... ... ... ... ... ... қорғансыздық ... ... ... ... ... ... ішкі саясатын
түрақсыздандыру. Қазақстан аумағында діни террористердің әкстремистіқ
ұйымдардың түрақтану ... оз ... ... оқиғалар
анықталды, Қазақстанда ресми мемлекеттік құрылысты қабылдамайтын, ... ... ... діни әкстремизм кең етек алған жок. Террористік
әрекеттерді іске ... ... ... ... ... ... жоқ.
Алайда, Оңтүстік Азия аймағында ... ... ... ... ... ... Джамаат", "Өзбекстан излам қозғалысы" ваххабиттер ... ... ... ... ... Оңтүстік обылыстарында
жиі байқалуда.
Қазіргі кездегі террористердің әкстремистік ұйымдардың мүшелері ... ... ... оның ... ... ... ... орнатуды
көздейді. Осы ұйымның ... ... ... ... ... жиі ... ... ұйымының бірнеше
әкстремистік пиғылдағы топ мүшесіне қылмыстық іс қозғалып ... ... ... шет ... діни ... дінн ... ... жұмыс жасауына қатаң тиым салынған.
Қазіргі терроризмнің феномені халықаралық масштабтағы саяси зорлық-
зомбылықтың спецификалық нысанын ... ... ... ... де, жеке топтармен де саяси мәселелердің қатарын шешу үшін
қару және әдіс-тәсіл ... ... ... ... ... ... акцияларды өткізудің
жалпы мақсаттары болып, дәстүр бойынша мыналар саналады: қорқыныштың
жағдайын ... ... және көру ... ... ... қарағанда, кеңірек аудиторияны тікелей қамту; азаматтар халық
құрбандар ... ... ... объектілерді басу; қоғаммен
танылатын нормалрдың шектеріне ... ... ... ... ... таралуының өсіп жатқан қаупіне жауап ретінде әлемдік
қауымдастық соңғы жылдары ... ... ... ... қаралуын бастауға мәжбүр болды. Халықаралық қауіпсіздіктің бүкіл
жүйесінің дамуында жаңа сапалы кезең басталды.
Терроризмді таратуға ... ... ... ... барлық
әрекеттеріне келісімділік және жүйелілік беру үшін есептердің бүкіл кешенін
шешу керек. Ал олардың актуальдігі қазір өте өткір сезініле ... ... ... діни ... ... колемді және
сапалы озгерістер болып жатыр. Коммуникациялық қазіргі қүралдары ... ... ... енуі үшін ... жасайды, соның
ішінде радикальды исламның енуіне де бар.
Қазақстандағы діни ... және ... ... екі тобы әсер ете ... ... біреуі Қазақстанның діни
қауымының ішінде жағдайдың өткірленуімен байланысты. Ал екіншісі Орта ... ... ... яғни ... геосаяси ықпалымен
түсіндіріледі.
Көрші мемлекеттердің тәжірибесінің санауы және Қазақстандағы ішкі
жағдайдың анализі, ... ... ... ... ... нақты қауіп-қатерлердің қатарын шығаруға ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға
болады.
Қазақстандағы исламдық сипаттағы діни әкстремизмнің және терроризмнің
таралуы мемлекет ... ... ... идеологиялық
әкспансиясы арқылы импульс ала алады.
1999 жылғы ... ... ... ... ... ... Назарбаевтің бұйрығы бойынша әкстремизм және терроризмге қарсылық
білдіру бойынша Қазақстан Республикасының ... ... ... еді. «Әкстремизм және терроризм көрінулерінің алдын-алу және жолын
кесу бойынша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және комиссияның қүрылуынан бастап әкстремизм және
терроризмнің әр түрлі көрінулерін алдын-алу және ... кесу ... ... ... ... болатын. Құқық қорғау органдарымен және
мемлекеттің арнайы қызметтерімен діни бірлестіктердің заңдылықты сақтау
бойынша тексеріс жүргізілді, ... ... ... ... ... және ... ... күшейтілді, миграционды және
туристтік ағымдарды реттеу бойынша ... ... ... ... ... барлық түрлеріне бақылаудың күшейтуі
бойынша шаралар іске асырылған. Есеңгірететін заттарты транзитті кеңейстуді
алдын-алу, ... ... ... және легальды емес
миграцияның мүкіндіктерін алдын алу мақсаттарында ... ... және ... қызметтер нақты профилактикалық шаралар қабылдайды.
Осылай Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында
жаңа 30 ... ... ... ... ... бағытта ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық ... ... ... ... Яғни, екі шекаралық отряд? жиырма
бақылау-өткізу пункттер және сонымен қатар қосымша блокпосттар шыгарылган.
Оңтүстік ... ... ... жабу үшін ... әскери округы
қүрылган. Қазақстан Республикасының Ішкі ... ... ... - ... ... ал ... ... аудандарда миграционды және
жол полициясы бекітілді.
Бір сөзбен ... ... ... ... ... ... әкстремисттік әрекетке жол ... ... ... ... ... багытта қабылданган шаралар белгілі шеңберлерде Қазақстаннның
ұсыныстарымен аумақтық деңгейде және ... ... ... ... ... шеңберінде Қазақстан Республикасы
Президентінің үсынысы бойынша осы ... ТМД ... ... ... ... ... ... қүрылды.
Қазақстанмен Орта Азиядагы проблемаларга дүниежүзінің ... ... ... - ... және ... қоғамдастықтың
назарына аудару үшін белсенді әрекеттер жасалган. Аумақтық ынтымақтастықты
одан әрі ... ... 2000 ... сәуірінде біздің тікелей
көршілеріміз - ... ... және ... ... бірігушілік әрекеттері бойынша шартқа қол қойылған болатын.
Орта Азияда Казақстанның Ресеймен, ... ... ... Орта ... ... ... дамуы маңызды болып
келеді. Терроршылдармен мен әкстремисттерге мәліметтердің жалпы қорын қүру,
террористік және әкстремисттік ... ... ... ... жұмыспен
тәжірибен ауыстыру, осы ... ... ... ... ... және ... - осының барлығы Шанхай форумы
мемлекеттерінің әрекеттесунің болашақтағы бағыттар ... ... ... күні ... ... саяси багытында әкстремизм және
терроризммен күресу мәселелеріне бойынша мәселелерге назар аударылады.
Қазақстандық тарап ... ... ... ... Шарттың
мемлекеттер-қарысушыларының қызметі белсендіріледі. Қазіргі кезде ұжымдық
қауіпсіздік туралы ... ... ... багытталған маңызды
қүжаттарга қол қойылган.
Орталық Азия аумагында ... және ... ... ... көзі ... ... Ауганстандагы көп жылгы согысының ерекше
маңызын назарга алып, Қазақстан өз уақытында осы мемлекетте жағдайды ... ... ... ... ... ... ... келу күресуші
тараптарга әрбір сыртқы тамақтандыруды тоқтатуга және Ауғанстан бойынша Бұұ
Қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... бүрыннан бері айтылып келе жатқан еді. ӨмІрдің өзі осы көзқарасты
дәлелді. Және ... ... ... ... Ауганстандағы жагдайды
түрақтандыруга әрбір комекті корсетуге өзінің дайындығы туралы айтады.
Жалпы, ... ... көп ... Орта Азия ... ... ... ... туралы айтуға болады. Осы, біріншіден,
осы жылдар бойы біздің мемлекетіміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев ... ... ... ... ... ... ... әкстремизм
және терорризммен таралуымен күреске қатысты айтатын болсақ, Қазақстанның
биліктері оның әрбір нысандарымен ... да ... ... ... және терроризмде ұлттық белгі жоқ, ол ... тыс. ... ... мемлекетіміздің принципиалды үстанымы осында қорытындылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР Нормативтік-құқықтық актілер
1.Қазақстан ... ... 30 ... ... мен толықтырулар енгізу туралы 2007 ж. мамырдьщ 2Ы №254 ... ... ... 22 ... 2007 ж.
2.Қазақстан Республика 26 ақпан 2005 ж. қабылданган заң «Әстремизмге қарсы
күрес іс—қимылдары».
З.Қазақстан Республикасының «Ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы 26 ... ... ... ... алу және оны ... Женева конвенциясы
1937 ж.
5. «Терроризм актілерінің ... алу және ... ... ... туралы» Америка конвенциясы 1971 ж.
7. «Терроризммен ... ... ... ... 1976 ... жылы 4 ... терроризммен күресу бойынша аумақтық Конвенция
9,Оңтүстік Азияның аумақтық ынтымақтастық Ассоциясы ... ... ... ... ... Араб ... ж.
10. «Халықаралық сипатта болатын тұлғаларға ... және ... ... ... байланасты, терроризм
актілерінің алдын алу және оларды ... үшін ... 1991 ... ... ... Үкіметі мен Герман
Федерациялық
Республикасының Үкіметі арасында «Үйымдасқан ... ... ... да ... ... ... 1995 ж. 10 ... келісім бекітілді
12. БұҮ Бас ... ... ... және ... ... ... қоғамдық саяси қүрылымда
бүзуға бағытталған мемлекеттердің кез келген ... ... 1984 ж. ... ... 1994 ж. ... ... ... әдістері туралы»
декларациясы
14. Международная ... о ... с ... резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблей ООН от 9 декабря 1999
года.
15.2000 жылы 21 сәуірде қабылданған ... ... ... ... ... және Өзбекстан
Республикасы
арасындағы терроризм, саяси және діни ... ... және ... ... да ... ... қауіп қатерлерімен күресу бойынша бірлескен әрекеттер туралы
келісім шарт».
16. 2003 жылы 24 ... ... ... ... ... ... ... бойынша Халықаралық конвенция».
Жеке зерттеулер
І.Агыбаев Қылмыстық құқық. Ерекше белім: ... ... ... ... ... Жеті ... ... А.К. Правовые вопросы борьбы с ... ... ... -тәжірибелік
конференция
материалдары. ҚазГЗУ Алматы заң академиясы. 2006.
З.Аушарин Г. ... за ... ... и
кредитных
организаций в ... ... ... в ... Казахстан и иммунитет государства.// Научно
-
практические конференции по әкономико - правовой тематике. Евразийский
национальный университет ... Л.Н. ... ... ... ... Е.Т. 9-тарау. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне
түсінік.-Алматы: ЖШС «Баспа», 2001.
5.Борчашвили И.Ш. ... ... ... ... ... ... баяны/ И.Ш. Борчашвилидің және Р.Б. Қрвкақаеваньщ
жалпы редакциялауымен. ... ЖШС ... ... 2007.
б.Иванов К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности
в раскрытии и ... ... ... ... Екатеринбург, 2002.
У.Кулжабаева Ж.О. Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
международным терроризмом // "Право и государство", № 3, 2000.
8,Қабаева Ж.Н. ... ... ... ... ... және қазіргі жағдайы // "Әділеттің ғылыми еңбектері" №1 (19-
а)
2006.
9.Қайыржанов Е.І., а. заң. ғыл. док. ... ... А.Қ. з.ғ. ... ... мен ... ... ... 2003.
Ю.Қарбеков Қ.С.233-бап. ... ... ... түсінік. - Алматы: ЖСШ «Баспа», 2001.
П.Канафин Д.К. Материалы научно-практической конференции. "Право и
государство" ... Р.Е. ... ... ... разрастания и меры
противодействия // "Право и государство", № 3, 2000.
ІЗ.Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. гл,2. Международно-правовые механизмы
борьбы с ... ... ... ... из ... Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
Н.Кокурин Г.А. Теоретические и практические ... в ... ... и ... д-ра ... наук. Екатеринбург, 2001.
ІЗ.Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьб с международңым
терроримом. М., 1979.
Іб.Мейрқұлова. ... ... ... ... ... ... ... 2006.
17.Международно - правовые механизмы борьбы с терроризмом. Под ред.
Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. и др. ... Дайк - ... ... Қ.А. ... ... күресудегі
мемлекеттердің
ынтымақтастығы. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы. -Алматы. ҚазГЗУ,
2003.
19.Муканов С. ... ... ... // ... и ... № 3, 2000.
20. Назарбаев Н.Ә. "Сындарлы он жыл" - ... ... ... ... А.Ш. Об ... ... ... о готовйщемся
акте терроризма// Д.А. Қонаев атындағы университет хабаршысы. №1(18)
2006.
22.Некоторые рекомендации по ... с ... по ... с ... за ... 1994. ... направления внутренней и ... ... на ... ... народу Казахстана. - Астана, 4 апреля 2003 г. // ... 2003. 8 ... ... и ... в ... ... Под ред. ... А.Г., Ашимбаев М.С. и др. -Алматы: Дайк ... ... К.Н. ... ... терроризма».2006.
26.Тоқсанбаев А.Б. Интерпол "Международный терроризм- Алматы, 2004.
27.Терроризм в системе международных отношений. Под ред. ... ... М.С. и др. ... Дайк - ... ... В.В. ... ... международно-правового опыта
борьбы с ... ... // ... ... ... ... ҚазГЗУ Алматы
заң
академиясы. 2007.
29.Хан Г.Б.? Хан И.Г., Кунгейбаев Р.Р. ... и ... // - ... ... С. Исламский фактор в руках полтических әлит// Ислам ... ... ... ... ... 200Т

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Терроризмнің ұғымы және белгілері19 бет
Мемлекет туралы35 бет
Қаржы пәнінен оқу құралы196 бет
Қылмыстық құқықтың дәрістері177 бет
Әкімшілік құқықтың пәнінен дәрістер43 бет
Терроризмнің жалпы сипттамасы, терроризмнің түсінігі, түрлері және негізгі белгілері87 бет
Көне Түркі мәдениеті туралы8 бет
Қола дәуірі қоныстарындағы құдықтар6 бет
Құрылыс аланың инженерлік дайындау технологиясы4 бет
Лаңкестік (терроризм)10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь