Қылмыстылықтың себептері

Кіріспе 3.4.
Қылмыстық қоғам өміріндегі келеңсіз құбылыс ретінде ... ... ... ... ...5.7.
2 Қылмыстық себептері мен жағдайларына сипаттама ... ... ... ... ... ... .7. 11.
2.1. Қылмыстылықтың себептерінің ұғымы жөне жетілуі ... ... ... .11. 13.
2.2 .Қылмыстың жағдайларынын ұғымы жэне жетілу і ... ... ... ... ... ...14. 17.
3. Қылмыстылықтың себептерімен жағдайларын
оюдағы сақтандырудың ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17.27.
3.1. Қылмыстық сақтандырудың түсінігі жэне маңызы ... ... ... ... ... ..28.42.
32 Қылмыстық саясаттың қылмыстылықпен күрестегі ролі ... ... ...43.45.
Корьпынды. 46.47.
Колданылған әдебиеттер. 48.49.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық жэне эулеметтік түрғыдан даму, өркендеу процесі берік орын алды. Елімізде жалдан-жылға алға өрлеушілік, дүниежүзілік деңгейге көтерілуге қадам баскандық айқын көрініс тапты. Тэуелсіздік алынғаннан бері реформалар жүзеге асты. Елімізде екі мэрте 1993 жылы жэне 1995 жылы Конституция қабылданды. Мемлекетіміздің қүқықтық негізгі берік қабылданды. Осы аз уақыт ішінде Қазақстан Республикасында көптеген кодекстер - қылмыстық, қылмыстык атқару, қылмыстық іс-жүргізу жэне тағы басқа қабылданды. Осындай заңдылық актілердің қабылдануы күқық бүзылутылықтың алдын- алуға жэне ондай қүбылыстармен пэрменді күрес жүргізуге күқықтық негіз жасап берді. Елімізде орын алған онды жетістіктермен бірге қоғамның одан эрі серпінді дамуына кедергі келтіріп жатқан теріс қүбылыстар да бар.Сондай қоғамға жат қүбылыстардың бірі - қылмыстылық болып табылады.Қылмыстылық көрсеткіші де жылма-жыл өсуде. Қылмыс-тылықпен пэрменді күрес жүргізуде мемлекет көптеген үйымдастырушылық шараларын іске қосуда. Қылмысқа қарсы күрестің бірі - кінэлі адамды қылмыстық заңға сэйкес жауапқа тартып, оның іс эрекетін қоғамга қауіпті жасаған ниетіне байланысты дүрыс саралау жэне эділ жаза тағайындау болып табылады.Қазақстан Республикасында 1997 жылы жаңа қылмыстық кодекс кабылданды,осы кодекстің қылмыстық ниет институтына еректе мән берілген. Бірақ бүлмэселе әлі күнге дейін теориялық негізінде зерттелмеген. Осыған орай сотпрактикасында қылмыстық ниетке байланымты бір келкі кағида қалыптаспаған.
Зерттеліп отырған проблема Қазақстан Республикасында арнайы зерттеу объектісі болған емес. Бүл проблема қылмыстық күқық теориясында көптен бері шешімін таппай келе жатқан өзекті мэселе. Қылмыстылық себептері мен жағдайларының үғымы туралы түрлі көзқарастар, ой-пікірлер баршылық, осы проблемаларға оның ішінде қылмыстылық жағдайын анықтаудағы қылмыстылық себептердің маңызы қылмысты саралауда, қылмыстылықпен қарсы күрес шараларын белгілеуде маңызы терең зерттеу обьектісі болмаған.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж30 тамыз.
2. Қ. Р. Қылмыстық кодесі 1997 ж 16 шілде.
3. Ағыбаев А.Н, Қылмыстық кұқық ( жалпы бөлім ) Алматы 2007ж
4. Алауханов Е.О. Криминология Алматы 2005ж
5. Жұмағали А. Криминология Алматы 2003ж
6. Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казакстан. Алматы 1999ж
7. Қайыржанов Е.І. Причиность в криминологии Алматы 2002ж
8. Қайыржанов Е.І. Понятие, структура и виды профилактики Караганды 1986ж
9. КузнецоваН.Ф. Проблемы криминологической детерминации Ю.Номаконов В.А. Преступное поведение: детерменизм
и ответственность. Владивосток. 1989ж
П.А.Солженицын. Выступление в Международной академии философии. 14 сентябрь 1993г.
12. Лунеев В.В. Преступность 20 века. М., 1999г.
13. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1997г.
14. Курманов К.Ш. Квалификация преступлений: теория и практика. Бишкек, 2001г.
15. Теоретические основы предупреждения преступности. Под ред. В.К.Збирбуль, В.В.Клочков, Г.М.Миньковского. М., 1977г.
16. Криминология. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 1998г.
17. КарпецИ.И. Проблема преступности. М., 1969г.
18. Криминолгия. Учебник для юридических вузов. Под ред. А.И.Долговой. М., І999г.
19. Қайыржанов Е.И. Криминология. Алматы, 1995г.
20. Гилинский Я.И. Криминология. Санкт - Петербург, 2002г.
21. Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. М., 1998г.
22. Литвинов А.Н.. Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. М., 2003г.
23. Криминология. Словарь справочник. М., 1998г.
24. Курс уголовного права. Общая частъ. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 1999г.
25. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.М., 1961.
26.Спиридонов Л.И. Проблема причинного комплекса преступности. М., 1981г.
27. Қазақстан Республикасының конституциясы 1995 ж 30 тамыз
28. Қ.Р. Қылмыстық кодексі 1997 ж 16 шілде
29. Ағыбаев А.Н, Қылмыстык кұкык (жалпы бөлім) Алматы 2007 ж 30 Алауханов Е.О. Криминология Алматы 2005ж
31. Жұмағали А. Криминология Алматы 2003ж
32. Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахста. Алматы 1999ж
33. Қайыржанов Е.І. Причиноность в криминологии Алматы 2002 ж
34. Қайыржанов Е.І. Понятие, структура и виды профилактики Караганды 1986ж
35. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации
36. Номаконов В.А. Преступное поведение: детерменизм и ответственность. Владивосток. 1989ж
37. А. Солженицын. выступление в Международной академии философии. 14 сентябрь 1993 г.
38 . Лунеев В.В. Преступностиь 20 века м.. 1999г.
39. Теоретические основы предупреждения преступности. М, 1997г.
40. Курманов К.Ш. Квалификация преступлений : теория практика. Бишвек
, 2001г.
41. Теоретические основы предупреждения преступности. Поп ред Збирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковского. М., 1977г.
42. Криминология. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. м., 1998г.
43. Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969г.
44. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под ред. А.И. Долговой. М., 1999г.
45. Қайыржанов Е.И. Криминология. Алматы, 1995г.
46. гилинский Я.И. Криминология. Санкт - Петербург, 2002 г. 47 . Кудрявцев В.Н. Популярная криминология . М., 1998г
        
        Тақырыбы: «Қылмыстылықтың себептері»
Жоспар
Кіріспе
3-4.
Қылмыстық қоғам өміріндегі келеңсіз құбылыс ретінде...................5-
7.
2 ... ... мен ... ... ... ... ұғымы жөне жетілуі.............11-
13.
2.2 .Қылмыстың жағдайларынын ... жэне ... ... ... себептерімен ... ... ... ... ... ... Қылмыстық саясаттың қылмыстылықпен күрестегі ролі...........43-45.
Корьпынды.
46-47.
Колданылған әдебиеттер.
48-49.
Кіріспе
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси, ... жэне ... ... ... ... ... орын алды. Елімізде жалдан-жылға алға
өрлеушілік, дүниежүзілік деңгейге көтерілуге қадам баскандық айқын көрініс
тапты. Тэуелсіздік алынғаннан бері ... ... ... ... ... 1993 жылы жэне 1995 жылы Конституция қабылданды. ... ... ... ... Осы аз уақыт ішінде ... ... ... - ... ... ... қылмыстық
іс-жүргізу жэне тағы басқа қабылданды. Осындай заңдылық актілердің
қабылдануы ... ... ... ... жэне ... ... ... жүргізуге күқықтық негіз жасап берді. Елімізде орын алған
онды жетістіктермен бірге қоғамның одан эрі ... ... ... ... ... ... да бар.Сондай қоғамға жат қүбылыстардың
бірі - қылмыстылық болып табылады.Қылмыстылық көрсеткіші де ... ... ... күрес жүргізуде мемлекет көптеген
үйымдастырушылық шараларын іске қосуда. Қылмысқа ... ... бірі ... адамды қылмыстық заңға сэйкес жауапқа тартып, оның іс ... ... ... ... ... ... саралау жэне эділ жаза
тағайындау болып табылады.Қазақстан Республикасында 1997 жылы ... ... ... ... ... ниет ... ... берілген. Бірақ бүлмэселе әлі күнге дейін теориялық негізінде
зерттелмеген. ... орай ... ... ниетке байланымты бір
келкі кағида қалыптаспаған.
Зерттеліп отырған проблема Қазақстан Республикасында ... ... ... ... Бүл проблема қылмыстық күқық теориясында көптен бері
шешімін таппай келе жатқан өзекті мэселе. ... ... ... ... туралы түрлі көзқарастар, ой-пікірлер баршылық, осы
проблемаларға оның ішінде ... ... ... ... ... ... саралауда, қылмыстылықпен қарсы күрес шараларын
белгілеуде маңызы терең зерттеу обьектісі болмаған.Ол проблемаға ... ... ... көрген мақалаларда басқа республика аумағында осы
институттың ... ... ... Дргелі еңбекттер жоқ.
Осы мақсатқа жету үшін қылмыстылықтың ... ... жэне ... ... ,оны ... ... ... жеңілдететін немесе ауырлататын маңызды кызметі ... мен ... ... түрде қарастырылады.
1. Қылмыстылық қоғам өміріндегі келеңсіз кұбылыс ретінде.
Қылмыстық іс қимылдын тетігін қарастырганда адам үшін орта мен оның ... ... ... ... отырып қылмыс жасауга сыппаудың
(мотивация) туындауын, одан кейінгі мінез қүлықтың ... ... ... ... күннің өзінде де үрлық затын лайдалануға,
қылмыс ізін жасыруға жэне тағы ... ... ... ... ... іс ... ... туындау, қалыптасу процесін жэне оның мақсатын
қамтиды. Іс-қимылдың сылтауы ... ... ... үмытылыс, сыртқы ортамен
нақты жағдайдың ықпалынан туындаған жэне асқынған мүқтаждық, мүлде, сезім
анықтайтын ниет. ... ... ... бір ... ... ала
көрінген жэне қалаулы нэтижесі ретінде мақсат қалыптасады.
Қылмыс жасау туралы шешім қабылданғанда сол ниеті ... ... ... ... болжамданады, нақты жағдай, өз мүмкіндігі жэне басқа мэн-
жайлар ескеріліп алдағы эрекет ... ... ... ... ... жэне ... ... мүдденің, сезімнің
ықпалымен адамға белгілі бір ... ... ... онда бір ... ... ... адам сол ... сәйкес бірден әрекетке
көшпейді, ол мақсаттан қоғамдағы моралдық, қүқықтың жэне басқа нормалармен,
қоғамның жэне ... ... ... адамдар пікірімен олшеп көреді.
Сонымен қатар ... ... оның ... ... ... ... ... жүйесін немесе кэсіпорындағы есеп - кисап
жағдайын жэне т.б) ахуалын ескереді.
Сондай-ақ ... ... қою, оның ашу жэне ... жазалау
практикасы да есекеріледі. Қылмыстан не ... не зиян ... ... ... аса ірі ... ... жайында болса, ол үшін
жаза ретінде сол сомадан едэуір аз айып пұ_л ... ... ... ондай
қылмыстаи адам пайда көреді. Бүл кезде сол адамның санасының сипаттамасы,
сондай -ақ, ол ... ... ... өзі ... ... ... ... рөл атқарады. Егер төңіректегі жалпы кылмысты айынтағанмен
эконоимкалық қылмыстарга саусақ ... ... ... онда ... ... алган адам үрлық жасауды емес, басқа қылмысты, мысалы, пара алғанды
жөн ... ... ... ... ... ... ... болса сол
шешім қабылданған адамның өзі қылмыстық жазаланатынын ... ... ... деп ... онда ол ... жасаудан бас тартуы не оны
басқалардың күшті қысымымен немесе қалыптасқан мән ... ... ... ... ... ... сатысында адамда туындаған ниет
қоғамда қалыптасқан нормалармен, пікірлермен, көзқарастармен, болуы мүмкін
салдарлармен тағы бір салыстырылады. ... ... ... бір ... тиым ... ... ... деген үран болған. Бүл қылмыстық іс-
қимылға тосқауыл болатын жэне ... ... ... атқарушы тек заң
ғана емес, сонымен қатар моралдык ... ... ... ... ... де ... елемегендік еді.Әрбір шешім қабылдарда
бүларлың барлығы жиынтықта ескерілуі тиіс. Қабылданған шешім заңға, эсіресе
қылмыстық заңға қайшы ... ... ... ... оны атап өткен
адам қылмыстык заңның әрекет аясына түседі.
Қылмыстылық салыстырмалы жаппай, тарихи ... ... ... ... ие, ... бір мемлекетте белгілі бір уақыт аралыгында
жасалған қылмыстардың ... ... ... ... ... элеуметтік қүбылыс,өзінше бір қоғамның өзіне бағытталған
сырқаты. Қылмыстылық белгілері оны ... ... ... ... ... қауіптілігі элуметтік дамуды жэне
экономикалық өзгерістерді ... ... ... ... ... элеуметтік институттардың оункциясына ықпал етеді. Елеулі
материядық жэне өзгеде ... ... ... ... ... ... ... күш жүмсауды талап етеді.
Қылмыстылықпен күресте қылмыскерліктің сипатына сай ... ... ... ... ... тэртіпті нығайту мэселесін элеуметтік өзара
әрекетестікте қылмыстылық ... ... ... ... ... ... мен жағдайларына сипатама.
Қылмыстылықты зерделеу кезеңі мен ... ... ... ... детерминациясы мен себептілігін
айқындау кезеңі міндітті түрде ... ... оның ... ... пайда болуын жан-жақты
түсіндіріп берітін қандайда бір жалпы, ... ... ... ... уақыт пен халықгардың қылмыстылығы ортақ. Қандайда бір -себептердің
эмбебап каталогын»жасауда мүмкін емес. Қылмыстылықтың себептеріне баса ... ... ол ... аса ... ... уақытқа лейін кеңестік
криминологияда да орын алды. ... ... ... ... «эр ... ... «буржуазиалық меншік қүмарлық психология» деп
санады.
Криминалогиялық эдебиетте неғүрлым көп тараған, ... ... мэн - ... ... ... ... ... әзінің әр-түрлі
көрнісінде жэне үйлесімінде бүл мэн -жайлар кылмыстылықтың сан алуан түрін
туындатуы, оның сапалық және ... ... эр ... ... Сондықтанда әр түрлі аймақтағы адамдардың нақты өмір ... сол ... ... сондай-ақ қылмыстылықтың соған дейінгі
күйін эр уақытта талдау ... ... бэр мэн - ... ... ... ... жай ... ғана емес, сол байланыстың сипатын
айқындаудыңда маңызы зор, мысалы: өзінің қандай нақты көрністерінде ... ... ... жэне ... ... қандай мән-жай
қылмыстық іс-қимыл гудырады. Міне,осы ғана орын мен ... ... ... ... алу ... максатты даярлауға мүмкіндік
береді. Кылмыстылықтың себептілігін ... ... екі ... бірдей
пайдалануды көздейді.
1. Қоғамның жайы, оның эр түрлі жақтары жэне ... ... ... ... ... ... Жекелеген қылмыстардың себептерімен жағдайларын зерттеу, оларды
жинақтап қорыту жэне ... ... ... ... ретінде
айқындау деңгейіне оту.
3. Бүл ... ... ... ... ... байланыста
салыстырылады жэне талданады. Бірнші кезеңде қылмыстылықпен байланысты
қоғамдық қүбылыстар мен ... ... ... ... ... бүрынгы криминологиялық зерттеулердің нэтижелері, кылмыстық өзге
қүбылыстармен жэне процестермен ... ... ... ... ... Екінші кезеңде кылмыскерліктің бөлініп
алынған көрсеткіштері мен әр ... ... ... ... Мысалы, криминолог, қоғамды көші - қонының
үлғайғанын ескеріп жэне мигранттардың ... ... ... ... ... ... ... ол қылмыстық статистиканы,
алғашқы есепке алу карточкаларын, ... ... ... ... ... ... мигрант - қылмыскерлердің абсолюттік сынының
үлғайған оііғаймағандығын, ... ... ... ... үлестік
салмағының өскен - өспегендігін айқындайды.
Корреляциялық талдау ... ... ... ... ... туралы, оның ішіндегі мигранттар қылмыстылығы гуралы
мэліметтермен салыстырылады.
Ал, тиісті байланыстылықтың болуы себептік байланыстылық бар деп ... ... ... бола ... ... - ... мигранттарды қандай ... ... ... ... көші қонды жою» немесе «жүмысыздықты» жою ... ... ... тиіс ... кезеңде статискалық тэуелділік фактысын анықтағанда оның сипаты
ашылады: себептік-салдарлық байланыс, ... ... ... ... байланыстылық. Бүл жерде криминалогиялық барлық әдістемелік жолдары
пайдаланылады.
Зерттеу, себептері талданып жатқан қылмыстық ... ... ... Одан ... бүл ... ... бір бағдарлама бойынша зертеледі.
Қылмыстық істерді алғашқы есеп жүргізу карточкаларындағы және статистикалық
нысандардағы ... алу үшін ғана ... ... ... ... ... ... қылмыскерліктің іетерминациясына,
себептілегіне қатысты элеуметтік қүбылыс деп, жаппай күбылыс деп қабылдамау
керек. Жеке дара ... ... кең ... ... сол
қүбылыстардың өзін тудыратын мекен жайларды көре білу қажет. Мысалы, егер
білімі төмен қылмыскерлер саны көп ... ол - ... ... ... халі нашар отбасылардан шыққан оалалардың қылмыс жасауы ондай
отбасылармен жүмыстың нашар жүргізілгендігін, коғамдық жэне мемелекеттік
институттардың ... ... ... ... көрсетеді, ал соңғы
жағдай - ондай отбасылары жайында ... ... ... ... ... бүл ... ... органдар қызметкерлерінің
немкүрайдылығы, отбасыларына элеуметтік қолдау көрсетудің материалдық
оазасының жүпынылығы да ... ... ... ... экономикаға көшудің
нэтижесінде жұмыссыздар саны көбейді, халықтың тұрмыстық ахуалы эр ... ... эр ... топтар арасындағы алшақтайтын өсіп бара жатқанына назар
аудармасқа болмайды. 1997 жылғы 25 ... ... және заң» ... адамдармен кедейлердің табысы жайында мэліметтер келтірген. Әлеуметтік
детерминанттың мазмүнын, бәрінен бүрын, қоғамдағы кайшылықтар жэне олардың
шешудің қаншалықты тиімді ... ... деп В.Н. ... ... ... ... бір ерекшелік - түрмысы өте нашарлаған адамдар саны
күннен-күнге көбейіп Зарады, олардың ... ... ... т.б. ... ... ... олар ... бүзбай мэселе
шешілмейді деген түжырым жасайды. ... ... пен ... қүбылыс емес, ол фактор кейбір жағдайларда пайда қорлық - ... ... ... ... ... ... туралы мэліметтердің пайдалана отырып кылмыскерліктің
себептерін айқындау екі жолмен жүзеге асырылады.
Біріншіден, жекелеген қылмыстардың себептерін ... олар ... ... ... ... ... жэне ... жалпы
мемлекеттік масштабтағы элеуметтік қүбылыстарға макро-, микроорта
деңгейінде шыға ... ... ... ... ... ... орташа деңгейдегі элеуметтік мемелекеттік ... ... да ... бақылағанның пайдасы бар. Бүл ... ... ... ... мен ... дамытуға
көмектеседі.
Сол аймаққа, сол элеуметтік топқа тэн кылмыстық ... не ... ... жэне ... ... ... ... мен
байланыстылыққа көз жүгірте ... ... іс - ... ... ... ... зерделенеді. Бүл ретте мыналар маңызды
болып табылады. І.Жекелеген ... ... ... ... ... ... бүл ... қылмыстарды тудыратын
себептер айқыналады; ... эр ... ... іс ... ... ... ... салыстыруда: а) ұқсастық; э) жеке даралық, қайталанбастық табылады.
Үқсастықты талдау негізінде ... әр ... ... ... ... үғым ... бір ... неғүрлым ірілеу топтарға жэне жинақтап қорытуға көше
отырып өхдері топтастырылады.
Қылмыстылықтың қандай да бір ... ... жек дара ... ... сипаттамалары бірдей болған күннің өзінде әлеуметтік - топтық,
элеуметтік - аймақтық ортаның және ... ... ... ... ... бейнеленуі мүмкін.
2.1. Қылмыстылықтың себептерінің ұғымы және жіктелуі
Орыс тілінде «келтіру» (причинь) сөзі ... ... ... ... - бүл ... мен қүбылыстар оайланыстарының бір
түрі, бүл- ... ... ... ... «генетикалық» байланыс, яғни
қандайда бір қүбылыстын, ... ... ... ... байланыс.
Себептілік туралы айтқанда «себеп жэне салдар», «себептік кешендер» ... да ... ... байланыстардың айрықша ерекшілігі ... ... ... ... одан ... ... ... эрекет туындау үшін
қандай да бір жағдайлар ... ... ... бүл ... өздігінен салдар
экелмейді.
Қылмысты көзімен көргендердің ең ... ... ... ... ... ... себебі емес.
Себептің эрекет ету аймағы, ол, ... ... ... ... ... кезеңдері. Нақты тэсілді таңдау (қорқытып талап ету
немесе алаяқтық), қылмыстық қастандық ... ... ... ... ... өзге де бір ... сипаттамалары едэуір ідамада жағдайлармен
анықталады (әр түрлі объектілердің күзетілу жағдайы, криминалдық ... жоғы жэне т.б) ... ... мен ... уақыт бойынша кезектілік бар. Себеп уақыт
бойынша эрқашанда салдардан бүрын келеді, бірақ ол ... ... ... аз ... ... Сондықтан да қылмыскерліктін элеуметтік салдарларын
оның себебі жэне оның өзгеруінің себебі деп қабылдамау керек. ... сол ... ... бола ... ... ... жаңа күйі
қоғамның жаңа күйін тудырады, ал қоғамның мүндай жаңа күйі өз кезегінде,
бүрынғы ... ... жаңа ... бар ... қылмыскерлікті
тудырады. Төртіншіден, себеп пен салдардың бір мағыналы қатнасы бар: бірдей
жағдайдағы эрекетті бірдей ... ... ... ... ... ... Салдар :ебепті қайталамайды. Ол- объектінің қайта
қүрылуының өзгеруінің нәтижесі . Егер, ... ... іс- ... нашар болса, олардың біліктілігі төмен болса онда бүл мекемеде пара
қорлық жаппай сипат алғанға тейінгі ... ... ... деп санау керек.
Криминологтардың жүмыстарына жасалған талдама оларда ... ... ... бар ... ... Оның эр қайсысы өзіндік рөл атқарады
жэне олар криминалогияның дамуының белгілі бір ... тэн. ... ... деп ... сол салдар үшін қажетті жэне жеткілікті жағдайды
немесе салдар орын алған мэн ... ... ... деп ... ... криминологтердің еңбектерінде қылмыскерлікке ықпал ететін көптеген
факторлар көрсетілген. Г .М . Миньковскии олардың ... ... ... ... ... ... жиынтықа қарай «толықтай :ебеп» жэне ... ... ... ... Бүл, іс ... факторлык немесе көп
факторлық деп аталатын тэсіл, бүл ... ... ... әр ... каблетілігі
ескеріледі. Объективтік жэне субъективтік ... ... ... ... ... жэне бір ... деп түсіндіріледі: адамдардың
матириалдық түрмыстық жағдайы ... ... ... ал ол өз ... анықтайды.
Қоғамдық психологиялық немесе жеке адамның санасын қылмыстылықтың тікелей,
жақын себептері деп санау осыдан барып туындайды.Төртінші ... өз ... ... Қылмыстық іс- қимылдармен қылмыстылықтың :ебебі, ол -
элеуметтік ортаны адамның жеке басы арасындағы өзара ^рекетестік.
2.2 ... ... ... және жіктелуі.
Бүл қүбылыстарды себеп деп, басқа ... ... деп ... сипат бар. Қүбылыс өзара эрекеттестіктін бірінде себеп Золуы,
екіншісінде жағдай ... ... ... ... өте теріс болса да, қылмыстың себебі деп ... ... Оның жеке ... эр ... ... ... ... қарама -қарсы нэтижелер беруі мүмкін. Егер қылмыстық с-
қимылды мүлде үнатпайтъш адам үшін объектінің нашар ... ... ... ... ... ат ... Ал ... баюға бағдар алған адам
үшін күзеттің ... ... ... ... ... ... басқа жағдайларға қарағанда адамдарды қылмысқа жиірек апаратын
мэн-жайларды ... ... ... ... ... деп ... қылмыстық эрекетке баруға мүмкіндік мол. ... ... ... ... ... ... тпы күш. Себептің түрін
анықтау, оларды белгілі бір топтарға жатқызу іс-эрекетке дүрыс баға ... ... эділ жаза ... жэне ... :ть н ... ... асыруға мүмкіндік береді. Зерттеліп тыргш проблеманың ... ... ... ... Республикасының Конституциясы 1995ж30 тамыз.
2. Қ. Р. Қылмыстық кодесі 1997 ж 16 шілде.
3. Ағыбаев А.Н, ... ... ( ... ... ) Алматы 2007ж
4. Алауханов Е.О. Криминология Алматы 2005ж
5. Жұмағали А. ... ... ... ... Г.С. ... ... ... Республике Казакстан. Алматы 1999ж
7. Қайыржанов Е.І. Причиность в криминологии Алматы 2002ж
8. Қайыржанов Е.І. Понятие, структура и виды профилактики Караганды 1986ж
9. ... ... ... ... Ю.Номаконов В.А.
Преступное ... ... ... ... 1989ж
П.А.Солженицын. Выступление в ... ... 14 ... ... ... В.В. Преступность 20 века. М., 1999г.
13. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1997г.
14. Курманов К.Ш. ... ... ... и ... ... ... ... предупреждения преступности. Под ... ... ... М., ... Криминология. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 1998г.
17. КарпецИ.И. Проблема преступности. М., ... ... ... для юридических ... Под ... М., ... Қайыржанов Е.И. Криминология. Алматы, 1995г.
20. Гилинский Я.И. Криминология. Санкт - Петербург, 2002г.
21. Кудрявцев В.Н. ... ... М., ... ... А.Н.. Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. М., 2003г.
23. Криминология. Словарь справочник. М., 1998г.
24. Курс уголовного права. Общая частъ. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., ... ... А.Б. О ... ... и ... преступности в СССР.М.,
1961.
26.Спиридонов Л.И. Проблема причинного комплекса преступности. М., ... ... ... ... 1995 ж 30 тамыз
28. Қ.Р. Қылмыстық кодексі 1997 ж 16 шілде
29. Ағыбаев А.Н, Қылмыстык кұкык (жалпы бөлім) ... 2007 ж 30 ... ... ... 2005ж
31. Жұмағали А. Криминология Алматы 2003ж
32. Мауленов Г.С. ... ... ... в ... Алматы 1999ж
33. Қайыржанов Е.І. Причиноность в криминологии Алматы 2002 ж
34. Қайыржанов Е.І. Понятие, структура и виды профилактики Караганды 1986ж
35. ... Н.Ф. ... ... ... ... В.А. ... поведение: детерменизм и ответственность.
Владивосток. 1989ж
37. А. ... ... в ... ... философии. 14
сентябрь 1993 г.
38 . ... В.В. ... 20 века м.. ... ... ... ... ... М, 1997г.
40. Курманов К.Ш. Квалификация преступлений : теория практика. Бишвек
, 2001г.
41. Теоретические основы предупреждения ... Поп ред ... ... Г.М. ... М., ... Криминология. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. м., 1998г.
43. Карпец И.И. Проблема преступности. М., ... ... ... для ... ... Под ред. А.И. ... 1999г.
45. Қайыржанов Е.И. Криминология. Алматы, 1995г.
46. гилинский Я.И. Криминология. Санкт - ... 2002 г. 47 . ... ... криминология . М., 1998г

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздарға байланысты қылмыстылықтың негізгі себептері6 бет
«Криминология» пәнінен дәрістер25 бет
Криминология пәнінің түсінігі31 бет
Криминологияның пәні, түсінігі және жүйесі49 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыскерлігі - әлеуметтік мәселе ретінде56 бет
Қылмыстылық73 бет
Әйелдер қылмыстылығы: түсінігі және оны алдын-алу шаралары66 бет
Адам саудасы қылмыстарына қарсы күрес мәселелерін теориялық тұрғыдан қарау, әсіресе, Қазақстандық және халықаралық дәрежеде осы мәселенің шешілу жолдарын көрсету, адам саудасы қылмыстарының пайда болуының себептері мен олармен күрес жолдарын көрсету64 бет
Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының себептері және олардың алдын алудың тиімді жолдары55 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының негізгі себептері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь