Кредиттік оқу жүиесінепзінде оқу-әдістемелік кешен түзу ерекшеліктері


Г.А.БАКИРОВА, М.Әуезов атындагы ОҚМУ, Шымкент цаласы
Білім берудің кредиттік жүйесі оку-эдістемелік жұмысты жаңаша кұруды талап етеді. Оқытушылардың әдістемелік жұмыстарының негізгі максаты - оку-әдістемелік кешенге біріктірілетін эдістемелік кұжаттардың бірыңғай жүйесін камтамасыз ету.
Осы орайда біз М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың "Кәсіпке баулудың теориясы мен эдістемесі" кафедрасы базасында кредиттік оку жүйесі бойынша жинактаған тэжірибемізді ортаға салғымыз келді. Оку бағдарламасының негізгі бөлімі алғысөзден басталады. Оның мазмүны төмендегідей бағыттарды карастырады: пэнді окытудың көкейтестілігі мен кажеттілігі, пәнді окытудың максаты мен міндеттері, курстың пререквизиті жэне постреквизиті, курстың қызметті керек ету көлемі.
Бүгінгі таңда жиі колданылып жүрген дэстүрлі жүмыс бағдарламаларының мазмүнында курстың көкейтестілігіне жете кеңіл бөлінбеді. Кейде ол кажетсіз артык материалдарды қамтыды. Біздің ойымызша кез-келген оқытылатын пэннің кажеттілігі мен бүгінгі таңдағы көкейтестілігіне студенттің көзін жеткізе отырып, кажетті деңгейде дэлелдейтін тұракты кызығушылык тудыру кажет. Әсіресе пэннің болашак маман дайындауда қаншалықты маңызы зор екендігін ашып көрсетуіміз кажет.
Жүмыс бағдарлама мазмүнындағы оқыты-латын пэннің максаты мен міндеттерін айкын көрсете білу де өте манызды. Оқу үрдісінде студенттер қандай көлемдегі аукымды материал-дарды меңгеруі кажет? Ол кыска эрі мәнді негізде накты күрылуды талап етеді. Окыту мақсатынан келіп пэнді оқыту міндеті шығады. Міндеттер бірнешеу болуы мүмкін, бірак олардың әркайсысынан кейін студент кандай ептілік пен дағдыны меңгеретіні, кандай экономикалық жэне элеуметтік функцияларды дамып отырған нарык ортасында өз бетінше орындай алуға жағдай жасайтыны анык көрініп түруы тиіс.
Студенттің болашақ маман болып калып-тасуында эр пэн өзінше жеке-жеке емес, бір-біріментығыз байланысаотырып, бірлесе кызмет жасайды. Сондықтандаоқу-әдістемелік кешеннің келесі маңызды элементі болып пэннің пререквизиті мен постреквизиті саналады. Бүған дейін де барлык жүмысшы оқу бағдарлама-ларында пэнаралык байланыстар көрсетілетін. Дегенмен оларда нақты пэннің байланысы кай жерде калай болатыны ашылмайтын. Сауатты
жазылған пререквизит пен постреквизит окытылатын пэннің қажеттілігі мен маңыз-дылығын тағы да бір қырынан аша түседі.
Пэнді оқығаннан кейін студенттің алатын білімі мен ептілігін анык жэне айқын көрсету өте маңызды, себебі ол ертеңгі қызмет ортасында сол маманның қүзыреттілігін анықтай түсуі тиіс.
Алғысөздің мазмұнында ашылатын келесі маңызды мэселе - пэннің кызметті керек ету көлемі, яғни пәнді оқып меңгеруге берілетін кредит көлемі. Бэрімізге белгілі 1 кредит оқу көлемі-аптасына 1 сағатаудиториялыксабак, 1 сағат студенттің окытушымен бірге өзіндік жұмысы жэне 1 сағат аудиториядан тыс студенттің өзіндік жұмысы. Сонымен оқытушы барлық оку материалдарын үшке бөліп қарастыруы кажет: интерактивті лекциялар; лекция материалдарын пысыктауға, толыктыруға, үй тапсырмаларын орындауға және корғауға арналған студенттердің оқытушымен бірге топтык немесе жеке жұмыстары; оқытушы тапсырмаларын студент-тің жеке орындауы.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
КРЕДИТТІК ОҚУ ЖҮИЕСІНЕПЗІНДЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН ТҮЗУДЩ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Г.А.БАКИРОВА, М.Әуезов атындагы ОҚМУ, Шымкент цаласы
Білім берудің кредиттік жүйесі оку-эдістемелік жұмысты жаңаша кұруды талап
етеді. Оқытушылардың әдістемелік жұмыстарының негізгі максаты - оку-
әдістемелік кешенге біріктірілетін эдістемелік кұжаттардың бірыңғай жүйесін
камтамасыз ету.
Осы орайда біз М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың "Кәсіпке баулудың теориясы мен
эдістемесі" кафедрасы базасында кредиттік оку жүйесі бойынша жинактаған
тэжірибемізді ортаға салғымыз келді. Оку бағдарламасының негізгі бөлімі
алғысөзден басталады. Оның мазмүны төмендегідей бағыттарды карастырады:
пэнді окытудың көкейтестілігі мен кажеттілігі, пәнді окытудың максаты мен
міндеттері, курстың пререквизиті жэне постреквизиті, курстың қызметті керек
ету көлемі.
Бүгінгі таңда жиі колданылып жүрген дэстүрлі жүмыс бағдарламаларының
мазмүнында курстың көкейтестілігіне жете кеңіл бөлінбеді. Кейде ол кажетсіз
артык материалдарды қамтыды. Біздің ойымызша кез-келген оқытылатын пэннің
кажеттілігі мен бүгінгі таңдағы көкейтестілігіне студенттің көзін жеткізе
отырып, кажетті деңгейде дэлелдейтін тұракты кызығушылык тудыру кажет.
Әсіресе пэннің болашак маман дайындауда қаншалықты маңызы зор екендігін
ашып көрсетуіміз кажет.
Жүмыс бағдарлама мазмүнындағы оқыты-латын пэннің максаты мен міндеттерін
айкын көрсете білу де өте манызды. Оқу үрдісінде студенттер қандай
көлемдегі аукымды материал-дарды меңгеруі кажет? Ол кыска эрі мәнді негізде
накты күрылуды талап етеді. Окыту мақсатынан келіп пэнді оқыту міндеті
шығады. Міндеттер бірнешеу болуы мүмкін, бірак олардың әркайсысынан кейін
студент кандай ептілік пен дағдыны меңгеретіні, кандай экономикалық жэне
элеуметтік функцияларды дамып отырған нарык ортасында өз бетінше орындай
алуға жағдай жасайтыны анык көрініп түруы тиіс.
Студенттің болашақ маман болып калып-тасуында эр пэн өзінше жеке-жеке емес,
бір-біріментығыз байланысаотырып, бірлесе кызмет жасайды. Сондықтандаоқу-
әдістемелік кешеннің келесі маңызды элементі болып пэннің пререквизиті мен
постреквизиті саналады. Бүған дейін де барлык жүмысшы оқу бағдарлама-
ларында пэнаралык байланыстар көрсетілетін. Дегенмен оларда нақты пэннің
байланысы кай жерде калай болатыны ашылмайтын. Сауатты
жазылған пререквизит пен постреквизит окытылатын пэннің қажеттілігі мен
маңыз-дылығын тағы да бір қырынан аша түседі.
Пэнді оқығаннан кейін студенттің алатын білімі мен ептілігін анык жэне
айқын көрсету өте маңызды, себебі ол ертеңгі қызмет ортасында сол маманның
қүзыреттілігін анықтай түсуі тиіс.
Алғысөздің мазмұнында ашылатын келесі маңызды мэселе - пэннің кызметті
керек ету көлемі, яғни пәнді оқып меңгеруге берілетін кредит көлемі.
Бэрімізге белгілі 1 кредит оқу көлемі-аптасына 1 сағатаудиториялыксабак, 1
сағат студенттің окытушымен бірге өзіндік жұмысы жэне 1 сағат аудиториядан
тыс студенттің өзіндік жұмысы. Сонымен оқытушы барлық оку материалдарын
үшке бөліп қарастыруы кажет: интерактивті лекциялар; лекция материалдарын
пысыктауға, толыктыруға, үй тапсырмаларын орындауға және корғауға арналған
студенттердің оқытушымен бірге топтык немесе жеке жұмыстары; оқытушы
тапсырмаларын студент-тің жеке орындауы.
Кредиттік оқыту жүйесінің негізгі қағида-ларында лекцияға студент басты
терминдер мен аныктамалар негізі деңгейінде дайындалып келуі тиіс. Ол үшін
студент қандай материалдардың негізінде және ол материалдарды қайсыбір
эдебиеттен альгп меңгеруі тиістігін білуі керек. Сол ушін тапсырманы бере
отырып, окытушы оған кететін уакыт көлемін де есепке алуы кажет. Әрбір
студенттің берілген материалға дайындалу жэне оны меңгеру деңгейлері
эртүрлі болатыны окытушы тэжірибесінен белгілі. Кейбір студенттерге
материал түсініксіз, біреулерге үй тапсырмасын орындау қиынға соғуда, ал
кейбір студенттер берілген материалдан да көбірек білгісі келеді.
Сондыктандаоларғажүйелітүрде кеңестер беріпотыруләзім.
Кредиттік оку жүйесі студенттердің ез бетінше шығармашылык деңгейде
белсенді жұмыс істеуін камтамасыз ететін болғандыктан, оқытушы студентті
өзіндік жүмыстармен жүктеп отыруы кажет. Дегенмен біздің сабағымыздан бөлек
тағы да бес-алты пэн окытылатынын, олардың да өз бетінше орындауға
тапсырмалар беретінін ескеруіміз керек. Өзіндік жұмыс тапсырмасын орындауға
кететін уақыттың көлемін окытушы есептеп, бір апталық өзіндік жұмыс
тапсырмаларын анықтап береді.
Оку-эдістемелік кешенде алғысөзден кейін интерактивті түрде өтетін
лекцияның мазмұны жасалады. Лекция мазмұнын тұзу типтік оку бағдарламасын
негізге ала ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Геология оқу - әдістемелік кешен
Геоморфология оқу - әдістемелік кешен
Оқу-әдістемелік кешен
Оқу-әдістемелік кешен «Корпоративтік қаржы»
Студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)
“Мектеп педагогикасы” оқу-әдістемелік кешен
Жануарлар физиологиясы пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Оқу-әдістемелік кешен "Жаратылыстану негіздері" пәнінен
«Хорды дирижерлау» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь