Кредиттік оқу жүиесінепзінде оқу-әдістемелік кешен түзу ерекшеліктері

Г.А.БАКИРОВА, М.Әуезов атындагы ОҚМУ, Шымкент цаласы
Білім берудің кредиттік жүйесі оку-эдістемелік жұмысты жаңаша кұруды талап етеді. Оқытушылардың әдістемелік жұмыстарының негізгі максаты - оку-әдістемелік кешенге біріктірілетін эдістемелік кұжаттардың бірыңғай жүйесін камтамасыз ету.
Осы орайда біз М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың "Кәсіпке баулудың теориясы мен эдістемесі" кафедрасы базасында кредиттік оку жүйесі бойынша жинактаған тэжірибемізді ортаға салғымыз келді. Оку бағдарламасының негізгі бөлімі алғысөзден басталады. Оның мазмүны төмендегідей бағыттарды карастырады: пэнді окытудың көкейтестілігі мен кажеттілігі, пәнді окытудың максаты мен міндеттері, курстың пререквизиті жэне постреквизиті, курстың қызметті керек ету көлемі.
Бүгінгі таңда жиі колданылып жүрген дэстүрлі жүмыс бағдарламаларының мазмүнында курстың көкейтестілігіне жете кеңіл бөлінбеді. Кейде ол кажетсіз артык материалдарды қамтыды. Біздің ойымызша кез-келген оқытылатын пэннің кажеттілігі мен бүгінгі таңдағы көкейтестілігіне студенттің көзін жеткізе отырып, кажетті деңгейде дэлелдейтін тұракты кызығушылык тудыру кажет. Әсіресе пэннің болашак маман дайындауда қаншалықты маңызы зор екендігін ашып көрсетуіміз кажет.
Жүмыс бағдарлама мазмүнындағы оқыты-латын пэннің максаты мен міндеттерін айкын көрсете білу де өте манызды. Оқу үрдісінде студенттер қандай көлемдегі аукымды материал-дарды меңгеруі кажет? Ол кыска эрі мәнді негізде накты күрылуды талап етеді. Окыту мақсатынан келіп пэнді оқыту міндеті шығады. Міндеттер бірнешеу болуы мүмкін, бірак олардың әркайсысынан кейін студент кандай ептілік пен дағдыны меңгеретіні, кандай экономикалық жэне элеуметтік функцияларды дамып отырған нарык ортасында өз бетінше орындай алуға жағдай жасайтыны анык көрініп түруы тиіс.
Студенттің болашақ маман болып калып-тасуында эр пэн өзінше жеке-жеке емес, бір-біріментығыз байланысаотырып, бірлесе кызмет жасайды. Сондықтандаоқу-әдістемелік кешеннің келесі маңызды элементі болып пэннің пререквизиті мен постреквизиті саналады. Бүған дейін де барлык жүмысшы оқу бағдарлама-ларында пэнаралык байланыстар көрсетілетін. Дегенмен оларда нақты пэннің байланысы кай жерде калай болатыны ашылмайтын. Сауатты
жазылған пререквизит пен постреквизит окытылатын пэннің қажеттілігі мен маңыз-дылығын тағы да бір қырынан аша түседі.
Пэнді оқығаннан кейін студенттің алатын білімі мен ептілігін анык жэне айқын көрсету өте маңызды, себебі ол ертеңгі қызмет ортасында сол маманның қүзыреттілігін анықтай түсуі тиіс.
Алғысөздің мазмұнында ашылатын келесі маңызды мэселе - пэннің кызметті керек ету көлемі, яғни пәнді оқып меңгеруге берілетін кредит көлемі. Бэрімізге белгілі 1 кредит оқу көлемі-аптасына 1 сағатаудиториялыксабак, 1 сағат студенттің окытушымен бірге өзіндік жұмысы жэне 1 сағат аудиториядан тыс студенттің өзіндік жұмысы. Сонымен оқытушы барлық оку материалдарын үшке бөліп қарастыруы кажет: интерактивті лекциялар; лекция материалдарын пысыктауға, толыктыруға, үй тапсырмаларын орындауға және корғауға арналған студенттердің оқытушымен бірге топтык немесе жеке жұмыстары; оқытушы тапсырмаларын студент-тің жеке орындауы.
        
        КРЕДИТТІК ОҚУ ЖҮИЕСІНЕПЗІНДЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН ТҮЗУДЩ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Г.А.БАКИРОВА, М.Әуезов атындагы ОҚМУ, Шымкент цаласы
Білім берудің кредиттік жүйесі оку-эдістемелік жұмысты жаңаша ... ... ... ... жұмыстарының негізгі максаты - оку-
әдістемелік ... ... ... ... бірыңғай жүйесін
камтамасыз ету.
Осы орайда біз М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың "Кәсіпке баулудың теориясы мен
эдістемесі" ... ... ... оку ... ... жинактаған
тэжірибемізді ортаға салғымыз келді. Оку бағдарламасының негізгі ... ... Оның ... ... бағыттарды карастырады:
пэнді окытудың көкейтестілігі мен кажеттілігі, ... ... ... ... ... пререквизиті жэне постреквизиті, курстың қызметті керек
ету ... ... жиі ... ... ... ... бағдарламаларының
мазмүнында курстың көкейтестілігіне жете кеңіл бөлінбеді. ... ол ... ... қамтыды. Біздің ойымызша кез-келген оқытылатын пэннің
кажеттілігі мен бүгінгі таңдағы көкейтестілігіне студенттің көзін ... ... ... ... ... кызығушылык тудыру кажет.
Әсіресе пэннің болашак маман ... ... ... зор ... ... ... бағдарлама мазмүнындағы оқыты-латын пэннің максаты мен міндеттерін
айкын ... білу де өте ... Оқу ... студенттер қандай
көлемдегі аукымды материал-дарды меңгеруі ... Ол ... эрі ... негізде
накты күрылуды талап етеді. Окыту мақсатынан келіп ... ... ... ... ... ... мүмкін, бірак олардың әркайсысынан кейін
студент кандай ептілік пен дағдыны меңгеретіні, ... ... ... ... дамып отырған нарык ортасында өз бетінше орындай
алуға жағдай жасайтыны анык көрініп түруы тиіс.
Студенттің болашақ ... ... ... эр пэн ... жеке-жеке емес,
бір-біріментығыз байланысаотырып, бірлесе кызмет жасайды. Сондықтандаоқу-
әдістемелік кешеннің келесі маңызды элементі болып пэннің ... ... ... ... ... де ... жүмысшы оқу бағдарлама-
ларында пэнаралык байланыстар көрсетілетін. Дегенмен оларда нақты пэннің
байланысы кай жерде калай ... ... ... пререквизит пен постреквизит окытылатын пэннің қажеттілігі мен
маңыз-дылығын тағы да бір қырынан аша ... ... ... ... алатын білімі мен ептілігін анык ... ... өте ... ... ол ... қызмет ортасында сол маманның
қүзыреттілігін анықтай ... ... ... ... келесі маңызды мэселе - пэннің кызметті
керек ету ... яғни ... оқып ... ... ... көлемі.
Бэрімізге белгілі 1 кредит оқу көлемі-аптасына 1 сағатаудиториялыксабак, 1
сағат студенттің окытушымен бірге өзіндік жұмысы жэне 1 ... ... ... ... ... Сонымен оқытушы барлық оку ... ... ... ... интерактивті лекциялар; лекция материалдарын
пысыктауға, толыктыруға, үй ... ... және ... ... оқытушымен бірге топтык немесе жеке жұмыстары; оқытушы
тапсырмаларын студент-тің жеке орындауы.
Кредиттік оқыту ... ... ... лекцияға студент басты
терминдер мен аныктамалар негізі деңгейінде дайындалып келуі тиіс. Ол үшін
студент ... ... ... және ол ... қайсыбір
эдебиеттен альгп меңгеруі тиістігін білуі керек. Сол ушін ... ... ... оған ... ... ... де ... алуы кажет. Әрбір
студенттің берілген материалға дайындалу жэне оны меңгеру ... ... ... ... белгілі. Кейбір студенттерге
материал түсініксіз, біреулерге үй ... ... ... ... ... студенттер берілген материалдан да көбірек білгісі ... ... ... оку ... ... ез бетінше шығармашылык деңгейде
белсенді жұмыс істеуін камтамасыз ететін болғандыктан, ... ... ... ... ... кажет. Дегенмен біздің сабағымыздан бөлек
тағы да бес-алты пэн окытылатынын, ... да өз ... ... ... ... керек. Өзіндік жұмыс тапсырмасын орындауға
кететін уақыттың көлемін окытушы есептеп, бір ... ... ... ... ... ... алғысөзден кейін интерактивті түрде өтетін
лекцияның мазмұны жасалады. ... ... тұзу ... оку ... ала ... ... Лекцияда оқытылатын материалдың тұтас жинагы
қарастырылмайды. Аудиториялык лекция барысында материалдың қиын, түйінді
жэне ... ... ... ... Осы ... қарастырылган
мэселелердің терең-детілген, игеруге оншалыкты ... ... ... ... студенттің өзіндік жұмысына беріледі. Ал өз
бетінше игере алатын материалдар студенттің өзіндік жүмысына қалдырылады.
Осылайша оку-эдістемелік ... ... ... ... ... материалдарын
үш бөлікке бөліп карастырады. Студенттің меңгеруіне қиын соғатын күрделі
материалдар лекция сағаттарына ... ... ... ... ... ... ... Бұл жерде бюджет сағаттарының эрбір
минутын есептеп, жоспарлау элементтері көзделген.
Біз қарастырып ... ... ... ... - ... ... ... жұмысы. Оқытушы студенттердің окытушымен ... ... ... ... топ ... бір ... келуі мұмкін екеніне қашан да дайын
болуы кажет. Сондықтан да окытушының ... - жеке ... ... ... ... ... да, немесе бірнеше студентке бір
мезгілде түсінбеген сұрактарына жауап беруге де ... ... ... ... бұл ... ... ... ең бір мұкият
жасалынатын бөлігі болып ... ... ... ... ... ... ... лекция
материалдарын қайталамайтын, лекцияның ... ... ... ... ... жағдайларды зерделеу ептіліктерін калыптас-
тыратын материалдар дайындалуы кажет. Өйткені лекцияда берілген материалдар
пэнді меңгеруге жеткіліксіз ... ... ... ... ... эдебиеттер мен эдістемелік кұралдардың кең ... ... мен ... ... жасауды қаматамасыз етуі тиіс.
ОСӨЖ аудиторияда кафедрада белгіленген кесте бойынша өтіледі жэне ... ... ... өз ... ... істей алатын студенттерге оған
катысу шарт емес.
Оқу көлемінің үшінші бөлігін студент ... ... өз ... Ол үшін ... өз ... ... тапсырмалармен жэне оны
орындау нұсқау-ларымен қамтамасыз етіледі. Тапсырмаларды бүкіл семестр
мерзімінде ... етіп ... ... ... Ол үшін ... өткізу уақыты көрсетілген кесте жасауы керек. Бұл кестенің
оры ндалуын окытушының өзі ... ... ... отырса, ол студент
үлгерімінің нэтижелі ... ... ... ... ... жұмыс тапсырмаларын екіге бөліп карастыруға болады. Оның
біріншісі -лекция сабактарына дайын болу үшін ... ... ... мен ... сөздерден глоссарий түзу, эссе жазу, т.б.
Екіншісі - эрбір пәннің өзіндік ерекшеліктеріне ... ... ... мен ... ... ... ... арнайы тапсырмалар. Мысалы:
презентация, топтық және жеке жобалар, кейс тапсырмалары және т.с.с. ... ... ... ... ... ... жұмыс
тапсырмаларының көптеген түрі қолданылып жүр. Студенттің өзіндік жұмысын
жоспарлауда эр ... ... ... тапсырмаға кететін уакыт көлемі
ескерілуі кажет. Мысалы, топтык жоба ... ... ... ... ... көп ... ... ететіні бәрімізге белгілі. Сондықтан да
кез келген тапсырманы берген кезде оны жан-жақты ой елегінен ... ... өз ... ... ... үшін ... ... қамтамасыз етілуі де маңызды. Әдебиеттер тізімін оқытушы
эрдайым жаңартып отыруға тиіс. Ол негізгі жэне ... ... екі ... ... ... ... екі-үш эдебиет /аналық және
нормативтік кұжаттар/ берілсе, жетерлік. Кейбір міндетті пэндердің ... ... ... ... ... эдебиеттер жоқтың касы.
Сондықтан да өзі оқытатын пэн бойынша оқытушы "Қысқаша лекциялар жинағын"
өңдеп, оқу ... ... ... ... ... ... ... көрсеткендей, соңғы екі-үш жыл
көлемінде оку үрдісіне енгізілген ... оку ... ... ... ... әдебиеттер
1. Основы кредитной системы обучения в ... ... ... ... ... С.М.Омирбаев; Под
общ.ред. Ж.А.Кулекеева, Г.Н.Гамарника, Б.С.Абдрасилова. - Алматы: Қазак
университеті, 2004.-198с.
2. ... Б.С. и др. ... ... по ... учебно-
методических комплексов для преподавателей и студентов.-Шымкент: ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кредиттік технология негізінде жоғары мектепте оқыту процесі5 бет
"Экологиялық нормалау түрлері."6 бет
Тарихи ономастикалық кеңістік (Х-ХІV ғғ. түркі жазба ескерткіштері негізінде)48 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Алтынвалюта6 бет
Ақша туралы4 бет
Ақшаның шығу тарихы4 бет
Біртұтас педагогикалық процестің теориялық мәні14 бет
Банктік менджменттің және оның даму ерекшеліктері79 бет
Банктік тәуекелдер27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь