Тұрғын үй саясаты


Кіріспе
1. Түрғын үй саясатынын мемлекеттік бағдарламасы мен оны жүзеге асыру механизмдері
2.1 Түрғын үй қүкықтык катынастары. Түрғын үй заңнамасы
2.2 Мемлекеттік түрғын үй қорынан түрғын үй беру. Мемлекеттік түрғын үй корынын түрғын үйлерін пайдалану.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Нарықтық экономика жағдайында мемлекет үшін құрылыс кешеніне инвестициялық процессті реттеу мәселесі маңызды. Құрылыс кешеніндегі инвестициялық процесстерді жүргізу мен ұйымдастыру механизмі нарықтық экономика талаптарына баламалылық және «нарық ойынының заңдарын» инвесторлар (заңды тұлға), банктер, тапсырыс беруші және құрылысшыларды ескеру қажет. Шетелдік тәжірибені толық қолдану Қазақстан экономикасының ерекшелігі мен нарықтық қатынастардың толық орындалмауы салдарынан қиындатылған. Оған қарамастан, тұрғын үй тәжірибесіне сүйене отырып, оның тәжірибелік қолдануының мүмкіндігін куәландырады.
Жұмыстың тәжірибелі маңыздылығы, осы тақырыпты одан ары зерттеу үшін қолдану мүмкіндігі, сонымен қатар, жұмыстың орындалуы барысында алынған білім, келешек кәсіпшілік қызметте өте бағалы және пайдалы бола алады.
Тұрғын үй құрылысы - біздің экономикамызды алға сүйреуші қуатты күші.
Жұмыстың бірінші бөлімінде, түрғын үй саясатынын мемлекеттік бағдарламасы мен оны жүзеге асыру механизмдері тәжірибесі сипатталған.
Екінші бөлімде, түрғын үй қүкықтык катынастары, заңнамасы, мемлекеттік түрғын үй қорынан түрғын үй беру, корынын түрғын үйлерін пайдалану, қызметтік түрғын үйлерді және мемлекеттік түрғын үй корынын жатакханаларындағы түрғын болмелерді пайдалану зерттелді.
Үшінші бөлімінде, турғын үй және түрғын үй қүрылыс кооперативтік мүшелерінін жоне олардың отбасы мүшелерінің түргын үй қүқықтары мәселелер талданды.
1. ҚРК 1995ж толықтырулар мен өзгертулер.
2. ҚПА кодекс 2008ж шықан, 7-жарғы
3. Алдаберген Ә. Тұрғын үй алудың қолайлы мүмкіндігі // Егемен Қазақстан. – 2003.
4. Наурызбаева Н. Тұрғын үй проблемасын шешудің оңтайлы жолы // Егемен Қазақстан. – 2004.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

Кіріспе
1. Түрғын үй саясатынын мемлекеттік бағдарламасы мен оны жүзеге асыру
механизмдері
2.1 Түрғын үй қүкықтык катынастары. Түрғын үй заңнамасы
2.2 Мемлекеттік түрғын үй қорынан түрғын үй беру. Мемлекеттік түрғын үй
корынын түрғын үйлерін пайдалану.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында мемлекет үшін құрылыс кешеніне
инвестициялық процессті реттеу мәселесі маңызды. Құрылыс кешеніндегі
инвестициялық процесстерді жүргізу мен ұйымдастыру механизмі нарықтық
экономика талаптарына баламалылық және нарық ойынының заңдарын
инвесторлар (заңды тұлға), банктер, тапсырыс беруші және
құрылысшыларды ескеру қажет. Шетелдік тәжірибені толық қолдану Қазақстан
экономикасының ерекшелігі мен нарықтық қатынастардың толық орындалмауы
салдарынан қиындатылған. Оған қарамастан, тұрғын үй тәжірибесіне сүйене
отырып, оның тәжірибелік қолдануының мүмкіндігін куәландырады.
Жұмыстың тәжірибелі маңыздылығы, осы тақырыпты одан ары зерттеу үшін
қолдану мүмкіндігі, сонымен қатар, жұмыстың орындалуы барысында алынған
білім, келешек кәсіпшілік қызметте өте бағалы және пайдалы бола алады.

Тұрғын үй құрылысы - біздің экономикамызды алға сүйреуші қуатты күші.
Жұмыстың бірінші бөлімінде, түрғын үй саясатынын мемлекеттік
бағдарламасы мен оны жүзеге асыру механизмдері тәжірибесі сипатталған.
Екінші бөлімде, түрғын үй қүкықтык катынастары, заңнамасы, мемлекеттік
түрғын үй қорынан түрғын үй беру, корынын түрғын үйлерін пайдалану,
қызметтік түрғын үйлерді және мемлекеттік түрғын үй корынын
жатакханаларындағы түрғын болмелерді пайдалану зерттелді.
Үшінші бөлімінде, турғын үй және түрғын үй қүрылыс кооперативтік
мүшелерінін жоне олардың отбасы мүшелерінің түргын үй қүқықтары мәселелер
талданды.

1. Түрғын үй саясатынын мемлекеттік бағдарламасы мен оны жүзеге асыру
механизмдері
Түрғын үймен камтамасыз ету қазіргі кезеңде маңызды әлеуметтік
мәселелердін бірі болып табылады және соған орай белгілі бір саясатты жасап
шыгармау мүмкін емес. Әрине, ол оны бірден шешпейді, бірақ бірте-бірте
азаматгарды түрғын үймен неғүрлым тиімді түрде қамтамасыз етуте кол жеткізе
отырып, бүл осы мәселені бақылауда үстауға мүмкіндік береді. Түрғын үй
катынас-тары аясында жүргізілетін саясаттын мазмүнын жалпылама түрде
аныктайтын Қазакстан Республикасының Конституциясы түркын үй қатынастарына
тиісті түрде ыкпал етеді.
Тұрғын үй саясатының тарихына қысқаша тоқталып отейік. 1917 жылгы
октябрь революциясынан кейінгі және КСРО-ның омір сүрген кезеңінде түрғын
үй мәселесін шешудің әртүрлі жолдарын боліп корсетуге болады. Бастапқы
кезде еңбекші халық түрғын үймен байларға тиесілі түрғын үйлерді кайта болу
есебінен қамтамасыз етілді. Кейіннен XX ғасырдың отызыншы жылдарында КСРО-
да индустриалдық негізде түрғын үй қүрылысы басталды. Алғашқы уақытта
барлығын тегін түрғын үймеп камтамасыз ету ойластырылды. Бірақ азаматтарга
түргын үй бергеннен кейін бірден отан ақы телеу бойынша белгілі бір
нормаланған ставкалар енгізідді, ойткені экономикалық түрғыдан толығымен
тегін түргын үй беру ойга қонымсыз еді. О. С. Иоффе айтқандай: "Социалистік
үйымдарға қатысты заңды түлга институты 1918 жылдан бастап жарық кергсн
занды актілерде пайда-ланғанымен, озінің қавдай да бір елеулі ауқымдағы
шынайы көрінісін бүл институт тауарлы-ақша қатынастарын тікелей
орталықтандырылған қайта болу жүйесімен алмастыру процесі аяқталғанға дейін
ала алмады. Бірақ ол қарама қайшы процеске - тауарлы ақша қатынастарын
мүліктік қатынастар аясына, со-ның ішінде мүліктік катынастар аясына
катысүмен байланысты қатынастарға енгізуге - орын берген кезде-ақ
соцғыларының жекелеген нормативті актілерден басқа РСФСР-дің бірінші
Азаматтык Жарғысының (1922 ж.) жалпы нормаларында бекітілген, азаматтық
қүқық қабілеттілігі кеңестік цивилистік теорияның ең елеулі және маңіізды
мәселелерінің біріне айналады".1 Осы айтылған ой түрғын үй қатынастарына да
катысты екені созсіз.
Сонымен бірге, түрғын үймен қамтамасыз ету барлығын тегін түрғын
үймен' қамтамасыз ету туралы үран сақталғандықтан жоспарлы жүйенің
белгілері басым болған аялардың бірі еді. Түрғын үймен тсгін камтамасыз ету
социализмнің идеологиялық жалаүының бір элементі болды, өйткені ол жалпы
халықтық өндірілген өнімді жеке тәртіпте бөлуді көздеген аз ғана аялардың
бірі болган еді.
Халықты түрғын үймен кезекті қамтамасыз етудің қол жет-кізілген
пайыздары жария етілетін бесжылдықтар жоспарлары түрақты түрде сәтсіздікке
үшырай бастайды, жалпы бүл, түргын үй алған Кеңес Одағы қалалары, соның
ішінде Қаз ССР қалшіары, түрғындарының саны аз болмағанмен негізге алынған
жүйеніц өміршең еместігін дөлелдеп берді.
Бүл жүйені қайта қалпына келтірудщ соңғы талпынысы 1987 жылы жасалды. Сол
жылы "Түрғьш үй - 91" Бағдарламасы қабылданған болатын. Ол алғашқы бес жыл
ішінде 1987 жылдың 1 қаңтарында кезекте түрған қалалардағы барлык
жанүяларды түрғын үймен қамтамасыз етуді көздеді.
Ауылда түрғын үйге мүқтаждардың өрқайсысы бір жыл ішінде пөтер алуға тиіс
болды.[1] Ол сол күйінде орындалусыз қалды.
Түрғын үймен қамтамасыз етудің бөліп тарату жүйесі көптеген асыра
пайдаланушылықтарға алып кедіи отырды. "70-80 жылдары Республикада бірқатар
басшылар тарапынан кеңестік түрғын үй заңнамасының талаптарынан саналы
түрде ауытқуға бой алдырған коптеген фактілер орын алды, олар қызметтік
жағдайын теріс пайдалана отырып, кезектілікке қарамастан түр-ғын үй берудің
тәртібін дорекі түрде бүзып отырды және іс жү-зінлеғі мүқтаждыгын
ескерместен өз жанүяларын, туған-туыс-қандарып, жолдастарын, жерлестерін
пөтерлермен қамтамасыз етіп отырды. Түрғын үйді пайдалануды бөліп тарату
аясында тамыр-таныстық пен коррупция жиі көрініс беріп отырды, бүл коп
жылдар бойы кезекге түрған мүқтаж азаматтарға түрғын үй берудің мерзімдерін
елеулі түрде үзартып қана койған жоқ, сонымен қатар, ол кезектік
органдардың беделіне, социалистік әділеттілік сеніміне орасан зор нүқсан
келтірді".
1984 жылғы Қаз ССР-дің Түрғын үй кодексінің орнына, 1 шілде 1992 жылы
қабылданған Қазакстан Республикасының "Жаңа" Түрғын үй кодексі, әлеуметтік-
экономикалык жағдай-лардыц озгергендігіне карамастан, ескі заңнамада болган
пози-цияларды сактап калды және оларды тек "елеусіз жондеуден" ғана
өткізді. Осылайша, түрғын үймен қамтамасыз етудің ескі бөліп тарату
жүйесінін сақталғандығын білдірғен азаматтардыц түрғын үйге деген қүқығы
туралы декларация сақталып қалды.
Қайта қалыгггасып келе жатқан нарықтық экономикалық қатынастар
жүйесінде бүл мүмкін емес болатын және ол толы-ғымен, оның логикасына
қарама-қайшы еді. Соның салдарынан 6 қыркүйек 1993 жылы Қазақстан
Республикасы Президентінің "Жана түрғын үй саясаты туралы" Жарлығы
қабылданды (ол казіргі уақытта нарық инфрақүрылымның бірте-бірте озгеруіне
және ез рөлін орындап болуына байланысты озінің занды күшін тоқтатты. Нарық
инфрақүрылымы мен өлеумсттік-экономика-лық жағдайдың озгеруінің көрінісі
мынада — сол ксзенде мемлекет акциялардың бақылаушы пакетін мемлекеттік
орғанға, қүрылыс, түрғын үй жөне аумақты салу Министрлігіне бере отырып
қүрылыс холдингілерін қүру ниетімен "мемлекеттік капитализмге" сенім артқан
еді. Қазіргі таңда қүрылыс жекс компаниялармен жүргізілуде және мемлекеггің
осы компания-лармен ара қатынасы тек шарттық негіздс қүрылуда.
Қазақстан Республикасы Президентінің аталған Жарлы-ғында осы сәтте
орын алған озгерістер атап отілген Мемлекеттік түрғын үй қорын
жекешелендіру, баға еркіндігі және нарыққа отудің озге де процестері,
инфляция салдарынан түрғындардын сатып шіушылық қабілеттілігінің томендеуі
түрғын үй аясындағы жағдайды елеулі түрде өзгертті. Жаңа түрғын үй саясатын
жүр-гізу және оны қоғамның негізғі басымдықтарыныц бірінс айнал-дыру талап
етідді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 15 шілде 1992 жыл-ғы
"Қазақстанньщ егеменді мемлекет ретінде қшіыптасуы мен дамуъіның
стратегиясын жүзеге асыру жөніндеіі шаралар туралы" № 853 қаулысын орындау
аясында сол кезде жасап шыға-рылған - жаңа түрғын үй саясатының мемлекеттік
бағдарламасы аса зор маңызға ие болды. Оның басқа нормативтік актілерден
ерекшелігі - ол тоқтатылмайды және соған орай қазіргі танда да маңызды
болып табылады. Түрғын үй саясатының анықтамасындағы бірінші тармақпен
мемлекеттік түрғын үйді бөлін таратудан оны жекелеген азаматтармен және
олардың меншік нысанына қарамастан, кәсіпорындармен басым жағдайда еңбек
етіп алуға өту көзделді. Мемлекет, сонымен бірғе, азаматтардың түрғын үйге
деген конституциялық қүқықтарын, соның ішінде, азаматтардың жекелеген
категорияларын түрғын үймен мемле-кеттік қамтамасыз ету үшін жағдайлар
қүрута міндеттенді.
Түрғын үй қорын жөндеу мен пайдалану жүйесін қаржы-ландырудың непзп
қайнар көзі ретінде түрғын үй қорының иелерімен түрғын үй коммуналдық
қызметтер үшін акы төлеу қарастырылды. Түпкілікті мақсат ретінде түрғын үй
қорын пайдалану жүйесінің өзін-өзі ақтаушылығы қойылды, сол сәтте ол 95-98
%-ға осы шығындардың орын толтыру үшш жеткілікті қайнар көздерге ие
болмаған жергілікті бюджеттер есебінен дотацияланды.
Азаматтардың түрғын үймен қамтамасыз етшу жағдайын жақсартуға бірқатар
шаралар арқылы қол жеткізу көзделген болатын. Олар: 1) түрғын үй қүрылысы
процесінде қатысатын аза-матгар мен занды түлғалар үшін жеңілдіктер жүйесін
қүру; 2) қолда бар түрғын үй қорының сақталуын қамтамасыз ету, түртын үйді
пайдалану мерзімін үзарту; 3) кезекке түрушылар-дың түрғын үйге деген
қуқықтарын сақтауға қатысты турғын үй саясатының сабақтастығын сақтау.
Қажетті сатып алушылық қабілеттілігінің болмауы, әрине, көптеген қатардағы
азаматтарға түрғын үйді өз қаражаттарыньщ есебінен алуға мүмкіндік бермес
еді. Сондықтан оны алуды қаржыландырудың белгілі бір жүйе-сін қүру
көзделді. Бүл орайда, тәжірибелік түрғыдан алғанда, ең маңыздысы болып
ипотекалық несиелеу жүйесі табылады. Ол туралы алғаш рет ресми түрде осы
бағдарламада мәлімденген болатын. Оған дейін мемлекет, сондай-ак түрғын үй
алуды несиелеудің баска да төсілдерін енгізуге талпынған еді, бірақ олар
нарық жағдайларына сәйкес келмеді.
Ипотекалық несиелеудің маңыздыдығын сақтап отырғаны Қазақстан
Республикасы Үкіметішң 22 тамыз 1997 жылғы "Мемлекеттік түрғын үй саясатын
жаңа экономикалық жағдай-ларда жүзеге асыру туралы" № 1 277 каулысымен
туындайды. Онда жеке түлғалармен түрғын үй алу үшш банктік ипотекалық
несиелеу көлемін үлғайту мәселелері ғана қарастырылған. Мем-лекеттік үтыс
алушылық түрғын үй заемы, түрғын үй лотерея-лары сияқты түсініктер зым-зия
жоқ болды.
Қазіргі уақытта "Қүрылыс қорлары туралы" Қазақстан Рес-публикасыньщ Заңы
қабылданған. Онда көзделген жүйе, жалпы-лама түрде түрғын үй саясатының
мемлексттік бағдарламасымен көзделген несие жинақтаушы жүйені еске
түсіреді. Жаңа жүйе-нің мәнісі мынада: азаматтарға арнайы мамандандырылған
несие жинақтаушы банктермен түрғын үй қүрылысына, оны сатып алу мен
жондеуден өткізуге сыйақының томен ставкасы бойынша несиелер берілетін
болады. Оның тиімділігін мынадан көруге бо-лады - несие алған қазақстандық
сонымен бірге банктің салым-шысы да болып танылады. Соған орай ол
проценттер, сондай-ақ өз міндеттерін орындаған жағдайда премиялар алатын
болады.[2] Осындай жолмен мемлекет бірте-бірте түргын үй саясатының
бағдарламалық ережелерін жүзеге асыруда.
Түрғын уй саясаты бағдарламасының өзекті идеясы консти-туцияда
бекітілгендігін атап өткіміз келіп отыр. Мемлекет азаматтардың түрғын үйге
деген қүкықтарының көлемін бүрын болған көлемде мәлімдеуден бас тартты.
Сонымен бірге Қазақ-стан Республикасы Конституциясының 25-бабының 2-тармағы
бекіткендей, Қазақстан Республикасында азаматтарды түрғын үймен қамтамасыз
ету үшін жағдайлар жасалады.. Мүны азаматтарды түрғын үймен қамтамасыз ету
үшін кез келген гәсілдер-мсн және занды актілермен көзделген тәртіпте
жағдайлар жасау деп түсінген жон.
2.1 Түрғын үй қүкықтык катынастары. Түрғын үй заңнамасы.
Түрғын үй қүқықтық қатынастарының түсініп, түрғын үй қүқықтық
қатынастарыныд түрлері. Біздің түрғын үй қүқықтық қатынастарын азаматтык
күқық аясында қарастыратынымызға қарамастан, бүл қүқықтық қатынастардың
жария-қүқықтық нормаларға жатқызуға болатын нормалармен ғана реттелмей-
тіндігін атап откен жон. Сонымен бірге түрғын үй қатынастарын кешенді
қүқықтык реттеудің түпкі мақсаттары да жеткілікті түрде айқын болып
табылады. Біріншіден, ол түрғын үймен қамтамасыз етуде азаматтардың
қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін тиімді занды нысандарды жасауға
септеседі. Екіншіден, ол түрғын үй иелері ездерінің соған деген қүқықтарын
жеткілікті шамада тежірибе жүзінде асыру мүмкіндігіне ие болатын режим-ді
қолдайды. Бүл орайда, түрғын үйді иелену басқа да мүлікті иелену жүзеге
асырылатын нысандарда корініс беретіндігін және мүнда түрғын үйдің
ерекшелігі ескерілетіндігін тағы бір рет атап еткіміз келіп отыр. Бүл,
нәтижесінде түрғын үйлерге қатысты туындайтын мүліктік қатынастарға барлық
ортақ азаматтық-қүқықтык ережелерді қолдануға мүмкіндік береді.
Алдымен түрғын үй қүқықтық қатынастарының аясы мен жүйесін аныктап
апайык, содан кейін түрғын үй қүқықтық қатынастарынын түсінігіне
тоқталамыз.
Заңнама жеке түрғын үй қүқықтық қатынастары ретінде түргын үй қорын
(түрғын үй коры жатпы алғанда азаматтық қүкыктардың объектісі болып
табылмайды) пайдаланумен байланысты қүқықтық қатынастарды да ажыратады.
Заңнамада түрғын үй қорының мынадай анықтамасы берілген: "түрғын үй қоры -
Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық меншік нысандарындағы түрғын
үйлер". Ол бірнеше түрге бөлінген. Ол өз ксзегінде түрғын үйге меншік
қүқығын жүзеге асырумен және оларды пайдаланумен байланысты туындайтын
жекелеген қүқықтык катынастардың қүрылымы үшін маңызды болып табылады (олар
түрғын үйдің қай түрғын үй қорына жата-тындығына байланысты әртүрлі
болады).
Қазақстан Республикасы түрғын үй қорының қүрамына жеке түрғын үй қоры
мен мемлекеттік түрғын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тұрғын үй саясаты туралы
Муниципалдық тұрғын үй саясаты
Тұрғын үй
Тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативтері
Тұрғын үй құрылысын дамыту
Тұрғын үй нарығы
Аз қабатты тұрғын үй
Тұрғын үй құқығы
Бір қабатты тұрғын үй
Бес бөлмелі тұрғын үй
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь