Windows жүйесіңдегі Excel программасы туралы


WINDOWS ЖҮЙЕСІҢДЕГІ EXCEL ПРОГРАММАСЫ 2
1.1 Excel программасы туралы жалпы мағлұматтар 2
1.2 Excel программасын іске қосу 2
1.3. Excel менюімен жұмыс атқару 3
1.4. Ұяшықтардагы мәліметтер 5
2.1 Мәтін енгізу 6
2.2. Сандарды енгізу 6
2.3. Формулаларды енгізу 6
2.4. Бағаналар ені мен жолдар биіктігін өзгерту 7
2.5 Ұяшықтағы мәліметтерді түзету 7
2.5. Жолдармен, баганалармен, блоктармен олерациялар орындау 7
3.1. Орын ауыстыру 7
3.2. Көшірме алу 8
Бұл сабақта Microsoft Excel электрондық кестесімен танысасыздар. "Электрондық кесте" термині мөтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өндеуге арналған программаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді өңдеуге жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мея формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. Тиімді ету мөселелерін шепгу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын таңдап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды тұрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық таддау.
Электрондық кестелердің құндылығы олардағы мөліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Microsoft фирмасының Excel программасы — кестелік ироцессорлар немесе электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық дестелердің бірі. Бірақ Excel жәй программа ғана емес, оны көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен жұмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді және т. б. қамтамасыз ете алады.
Excel мүмкіндіктерінің оны тек экономика саласьгада ғана емес, сондай-ақ, оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық жұмыстарында да кеңінен пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жұмыс істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа ұғымдарды енгізелік.
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен баганапардан (тік және жатық жолдар) тұрады. Жолдардың максималдық саны 16384-ке, ал бағаналар саны 256-ға тең. Әрбір бағана мен жолдың қиылысуы ұяшықты құрайды, ол ұяшыққа мәліметтерді (мәтін, сан, формула ) енгізеді.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОСПАРЫ

WINDOWS ЖҮЙЕСІҢДЕГІ EXCEL ПРОГРАММАСЫ 2
1.1 Excel программасы туралы жалпы мағлұматтар 2
1.2 Excel программасын іске қосу 2
1.3. Excel менюімен жұмыс атқару 3
1.4. Ұяшықтардагы мәліметтер 5
2.1 Мәтін енгізу 6
2.2. Сандарды енгізу 6
2.3. Формулаларды енгізу 6
2.4. Бағаналар ені мен жолдар биіктігін өзгерту 7
2.5 Ұяшықтағы мәліметтерді түзету 7
2.5. Жолдармен, баганалармен, блоктармен олерациялар орындау 7
3.1. Орын ауыстыру 7
3.2. Көшірме алу 8

WINDOWS ЖҮЙЕСІҢДЕГІ EXCEL ПРОГРАММАСЫ

1.1 Excel программасы туралы жалпы мағлұматтар

Бұл сабақта Microsoft Excel электрондық кестесімен танысасыздар.
"Электрондық кесте" термині мөтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде
өндеуге арналған программаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді
өңдеуге жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мея формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер
жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. Тиімді ету мөселелерін шепгу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын
таңдап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды тұрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық таддау.
Электрондық кестелердің құндылығы олардағы мөліметтерді өңдеу
тәсілдерін пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Microsoft фирмасының Excel программасы — кестелік ироцессорлар немесе
электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық дестелердің
бірі. Бірақ Excel жәй программа ғана емес, оны көптеген математикалық
амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады.
Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар тұрғызып,
мәліметтер базасын даярлап, олармен жұмыс істеуді, сандық эксперимент
жүргізуді және т. б. қамтамасыз ете алады.
Excel мүмкіндіктерінің оны тек экономика саласьгада ғана емес, сондай-
ақ, оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық
жұмыстарында да кеңінен пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жұмыс істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа ұғымдарды
енгізелік.
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен баганапардан (тік және
жатық жолдар) тұрады. Жолдардың максималдық саны 16384-ке, ал бағаналар
саны 256-ға тең. Әрбір бағана мен жолдың қиылысуы ұяшықты құрайды, ол
ұяшыққа мәліметтерді (мәтін, сан, формула ) енгізеді.

1.2 Excel программасын іске қосу

Excel программасын іске қосу үшін осы программамен байланысқан
шартбелгіні (ішктограмманы) тауып, окы тышқанмен екі рет шерту керек. Ол
Excel программасын іске қосқаннан кейін компьютер экранында 21.1-
суреттегідей терезе шығады (программаны баптауға байланысты өзгеруі
ықтимал),
Енді осы стандартты Excel терезесінің элементтерін қарастырайық.
Экрандағы Excel терезесінде мынадай объектілер орналасқан:
Жоғарғы жол - басқару батырмалары бар терезе тақырыбы.
Екінші жол - Excel менюі.
Үшінші және төртінші жолдар - Стандартты және Форматтау аспаптар
тақтасы.
Бесікші жол - енгізу мен түзету жолы немесе формулалар жолы. Бесінші
жөне соңғы жолдың арасына электрондық кестенің жұмыс парағы (беті)
орналасқан. Жұмыс парағындағы жолдар мен баганалар белгілі бір тәртіппен
белгіленеді.
Терезенің ең төменгі жолы - қалып-күй (қалып) жолы. Теменгі жолдың сол
жақ шетінде Excel жұмыс режимдерінің индикаторы (көрсеткіші) орналасқан.
Мысалы, Excel мәлімет енгізуді күтетін сәтте, ол Дайын режимінде болып,
режим индикаторын - "Дайын" (Готов) деген сөзді көрсетеді.

1.3. Excel менюімен жұмыс атқару

Меню жүйесін екпінділеу Win Word программасындагыдай стаңдартты
тәсілмен жүргізіледі: ягаи Alt не F10 пернесін басу кажет. Сол сәтге
менюдегі сөздердің бірі ерекшеленіп басқа түске боялады. Керекті меню
пункті басқару пернелері көмегімен тандалынады. Enter пернесін басқавда,
сол тавдап алған менюдің ішкі командалары ашылады, оларды пернелермен
ауысшрады, ал команданы тавдау үшін Enter пернесін басу керек. Менюден шығу
үшін Esc пернесі басады.
Excel менюімен жұмыс істеу үшін тышқан көмегін пайдалану өте ыңғайлы,
қажетті меню пунктін таңдап алып, тышқан курсорын оған қойып, тышқанның сол
жақ батырмасын шерту керек. Осы тәрізді тәсілмен менюдің ішкі командалары
таңдалынып, косымша беті ашылады да, жалаушалар орнатьшады.
MS - Word редакторындағыдай Excel-де де орындалып жатқан әрекетке
сәйкес берілетін контекстік тәуелді анықтамалық жүйе бар. Әрбір істеп
жатқан жұмысымызға байланысты әрқашанда көмек ала аламыз.
Енді злектрондық кестенің негізгі ұғымдарымен танысалық.
Жол нөмірі - электрондық кестедегі жолды анықтайды. Ол келденең
орналасқан жұмыс аймағының сол жақ шекарасында нөмірмен белгіленген.
Бағана әрпі — электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын)
анықтайды. Әріптер жұмыс аймағьшын. жоғарғы шекарасында орналасқан.
Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді:А —X, содан соң АА — AZ, одан кейін ВА
— BZ

және т. c. c.
Ұяшық — электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші элементі.
Әрбір ұяшықтың багана өрпі мен жол нөмірінен тұратын адресі бар. Мысалы, ВЗ
адресі В бағанасы мен нөмірі 3 жолдың қиылысындагы ұяшықты анықтайды.
Ұяшық көрсеткіші — ағымдағы ұяшықты анықтайтын көмескленген
тіктөртбұрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен немесе тышқан арқылы кесте
бойынша ұяшықтан ұяшыққа орын ауыстыруға болады.
Ағымдағы ұяшық — көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя. Келісім бойынша
моліметтер енгізу операциясы және басқа Іс-әрекет осы ағымдағы ұяшыққа
жатады.
Блок (ұялар жиыны, аймағы) —Тіркесе орналасқан ұяшықтардың
тіктөртбұрышты аймағы. Блок бір немесе бірнеше жолдардан, бағаналардан
тұрады. Блок адресі қос нүктемен бөлінген қарама қарсы бүрыштар
координатынан тұрады. Мысалы: B13:D19 блогы - бүл B13~D13- D19 В19-В13
торларымен шектелген ұяшықтар жиыны, А1:Н1, А1:А20, A12:D27 немесе D:F - D,
E, F бағаналарының барлық торлары, т. с. с. Әртүрлі формулалар енгізу
кезінде немесе командаларды орындау сәттерінде блокты диагональ бойынша
қарсы орналасқан торлар адрестерімен немесе экран бетінде тышқанмен
(пернелермен) белгілей отырып ешізуге болады.
Жұмыс парагымен және кітаппен жұмыс істеу. Ехсеі-де электрондық кесте
үш өлшемді қурылымнан тұрады. Ол кітап секілді парақтардан (16 парақ)
тұрады. Экрандатек бір парақ — кітаптың ең үстіңгі ашық түрған беті көрініп
тұрады. Парақтың теменгі шетінде кітаптың қалған беттерінің нөмірлері
жарлық ретінде бейнеленеді. Тышқан курсорымен сол көрініп тұрған
жарлықтарпың нөмірлерін тандау арқылы кез келген беттіашыіі көруге болады.
Кестені, блоктарды, жолдарды және бағаналарды ерекшелеу. Осы
объектілермен белгілі бір жұмыс атқару үшін тышқанмен былай ерекшелейді:
бағананы белгілеу — бағана атына сәйкес әрііггі тышқанмен тандап алып,
оны бір рет шерту;
бірнеше бағананы ерекшелеу — алдыңғы шерткен тышқан батырмасын басулы
күйінде ұстап курсорды оңға не солға жылжыту;
жолды ерекшелеу — жол нөміріне сәйкес санды тышқанмен ерекшелеп алып,
оны бір рет шерту;
бірнеше жолды ерекшелсу алдыңғы шерткен тышқан батырмасын басулы
күйінде ұстап курсорды жоғары не төмен созу;
блокты ерекшелеу - тышқан батырмасын блоктың алғашқы ұясында басамыз
да, оны сол басулы күйінде ұстап курсорды блоктьщ ең соңғы ұяшығына
жеткізу;
жұмыс парағын толық ерекшелеу — тышқан курсорын бағана ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Windows жүйесіндегі excel программасы
Excel программасы туралы
Windows жүйесіндегі Excel электрондық кестесі.
Excel программасы туралы мағлұматтар
Excel программасы
Excel программасы
Microsoft Excel (Windows)
Ms excel программасы
Microsoft excel программасы
Excel программасы туралы жалпы мағлұматтар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь