Машина жасау технологиясы

Кіріспе 7
1 Дипломлық жобаны жасау үшін бастапқы ақпарат 8
2 Жалпы жағдайлар 9
2.1 Өндіріс объектісінің қызметтік тағайындалуы 9
2.2 Өндіріс түрін анықтау 9
3 Бұйымды құрастырудың технологиялық процесі 11
3.1 Бұйымның қызметтік тағайындалуына техникалық талаптар мен
дәлдік нормаларының сәйкестік талдауы 11
3.2 Бұйымның қажет дәлдігіне қол жеткізу әдістерін таңдау 11
3.3 Бұйым конструкциясының технологиялылығын талдау 15
3.4 Бұйым дәлдігін технологиялық бақылау әдістері мен жабдықтары 16
3.5 Құрастыру схемасын жобалау 17
4 Тетікті дайындаудың технологиялық процесі 18
4.1 Тетіктің қызметтік тағайындалуы мен конструктивті ерекшеліктері 18
4.2 Тетіктің конструкциясының технологиялылығын талдау 19
4.3 Тетікті дайындауға техникалық жағдайларды талдау 20
4.4 Тетікті дайындаудың қолданыстағы технологиялық процесті
талдау 20
4.5 Дайындаманы таңдау. Келтірілген шығындардың минимумы
бойынша дайындаманы таңдаудың алдын.ала
техникалық.экономикалық бағасы 21
4.6 Тетік бетін өңдеудің әдістерін таңдау 24
4.7 Тетік сапасын техникалық бақылаудың әдістері мен
жабдықтарын таңдау 25
4.8 Технологиялық негіздерді таңдау. Тетікті дайындаудың
маршрутты және операциялы технологиялық процесін жобалау. 25
4.9 Технологиялық процестің өлшемдік талдауы. Әдіптерді есептеу. 27
4.10 Кесу режимдерін есептеу 35
4.11 Технологиялық процестің операцияларын нормалау. 35 4.12 Технологиялық процесс операциясының қалыптасуы 45 5 Технологиялық әбзелді есептеу және жобалау 50 5.1 Фрезерлік білдектің құрал.жабдықтарын есептеу және жобалау 50
6 Арнайы кесу құралдарын жобалау 53
6.1 Сатылы тесікті өңдеу үшін комбинирленген үңгіні есептеу және
жобалау. 53
7 Тетікті дайындау бойынша бөлімшені есептеу, сәйкес орналастыру
және жоспарлау. 55
7.1 Негізгі құрал.жабдық санын есептеу. 55
7.2 Ауданды есептеу және құрамын анықтау 56
7.3 Ғимарат түрін таңдау 57
7.4 Бөлімшені технологиялық жоспарлау 57
8 Өндірістік экология 59
8.1 ЖШС «Құрылысмет» зауыты қоршаған ортасының күйін талдау 59
8.2 Соташық жасау үшін жылдық зиянды заттарды есептеу. 62 8.3 Қалдықтарды жою 65
9 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 67
9.1 Кәсіптік аурулар мен жарақаттануды талдау 67
9.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды жасау 71
9.3. Жалпы алмасудың желдету кезінде ауаның қажетті
санын есептеу 72
9.4 Қауіпсіздік техникасы 75
10 Жобаның техникалық.экономикалық негізделуі 79
10.1 Жобаның техникалық.экономикалық негізделуіне
бастапқы берілгендер 79
10.2 Өндіріс түрін анықтау және өндіріс процесін ұйымдастыру 79
10.3 Негізгі қорлар мен амортизациялы шығарылымдарлың құнын
анықтау 85
10.4 Жұмысшылардың еңбек ақысын есептеу 87
10.5 Материалдарға қажеттілікті есептеу 92
10.6 Құрал.жабдықты пайдалану мен ұстау үшін шығындарды есептеу
(ҚПҰШЕ) 97
10.7 Бұйымның өзіндік құнын есептеу 99
10.8 Техникалық.экономикалық көрсеткіштерді есептеу 100
Қорытынды 101
Қолданылғын әдебиеттер тізімі 102
А қосымшасы
Б қосымшасы
Машина жасауда техникалық процесс машиналардың конструкциясын жақсартумен ғана емес, олардың өндірісін технологиясын үздіксіз жетілдірумен де сипатталады.
Өндіріс тиімділігі, оның техникалық прогресі, шығарылатын өнім сапасы өндіріс дамуына, жаңа құрал-жабдықты, машиналарды, білдектерді және аппараттарды пайдалануға және техникалық-экономикалық талдауды енгізуге байланысты болады.
Қазіргі берілген уақытта аз шығындана отырып, машинаны сапалы дайындау керек, өнімділігі жоғары, жабдық, құрал, технологиядық әбзел, өндіріс процестерін механизациялайтын жабдықтарды пайдалану керек.
Қабылданған өндіріс технологиясынан шығарылатын машиналардың ұзаққа төзімділігі мен сенімділігі және де оларды пайдалану кезіндегі шығындары тәуелді болады. Өңдеудің жаңа технологиялық процестерінен және әдістерінің дамуы көбірек жетілдендірілген машиналарды жасауға, олардың өзіндік құнының төмендеуіне және дайындауға еңбекті шығындауды азайтуға әкеледі.
Көтергіштердің соташықтар тетігі Құрылысмет зауытында дайындалады. Шығарылымның жылдық бағдарламасы дана. Берілген тетіктің қолданыстағы дайындау технологиясы жетілдендірілмеген және бірқатар ақаулары бар.
Бұл дипломдық жоба соташық жасаудың бар жаңа процесінің негізінде жасауға және негіз технологиялық процесін талдауға арналған. Жетілдендірілген технология бұйымды шығарудың жылдық бағдарламасын есепке алып, берілген зауыттың жағдайларына бейімделген.
1) Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: [Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. школа, 1983. – 256с., ил.
2) Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2.— 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1980.—728с., ил.
3) Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Расчеты и конструкции. Изд. 3-е., стереотипное. М.: «Машиностроение»,1966. 650с., ил.
4) Солонин И.С., Солонин С.И. Расчет сборочных и технологических размерных цепей, - М.: Машиностроение, 1980. 110 с.
5) Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для машиностроительных специальностей вузов/ А.А. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480с.: ил.
6) Худобин Л.В. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. пособие для машиностроит. спец. Вузов/ Л.В. Худобин, В.Ф. Гурьянихин, В.Р. Берзин. – М.: Машиностроение, 1989 – 288с.: ил.
7) Основы технологии машиностроения. Базров Б.М, Учебное пособие: Машиностроение. - 2005.
8) Руденко П.А. и др. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: Учеб. пособие/П.А. Руденко, Ю.А Харламов, В, М. Плескач; Под общ. ред. В.М. Плескача. – К.: Выща шк., 1991.– 247 с.: ил.
9) Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение ,1986. 496 с., ил
10) Справочник контролера машиностроительного завода. Допуски, посадки, линейные измерения /Под ред. А.И, Якушева. М.: Машиностроение, 1980. 527с.
11) Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и механизмов. – М.: Машиностроение. 1980. – 592 с.: ил.
13) Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 277с., ил.
14) Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н. Проектирование металлорежущих инструментов/ Под общ. ред. И.И. Семенченко. – М.: МАШГИЗ, 1963. 952с., ил.
15) Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент». – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: «Машиностроение», 1990. – 448 с., ил.
16) Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроит. специальностей вузов/Под ред. А.М. Дальского – М.: Машиностроение, 1990. – 352с.: ил. – (Технология автоматизированного машиностроения).
17) Экологический паспорт завода ТОО «Құрылысмет»
21) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г.
22) Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов/ Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Машиностроение, 1983, 442 с., ил.
23) Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: Учебник. – М.: Высшая школа, 1980. – 294 с., ил.
24) Аубакирова Г. М. Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика и управление в машиностроении» - КарГТУ, 2002. – 28с.
        
        Андатпа
Берілген дипломдық жоба орта сериялық өндірістегі жағдайында соташық
дайындаудың технологиялық процесін жобалау үшін ... ... ... жағдайларға талдау, ... ... ... ... ... ... талдау керек, оның әлсіз жақтарын тауып, өнімділігі ... ... ... ... мен өңдеу әдістерін пайдаланып, шындалған
технологиялық процесті ... ... ... ... мен ... ... және де ... технологиялық операцияларға кесу режимдерін
есептеу керек. Конусты тіс ... ... ... ... ... ... пен арнайы кесу құралын ... ... ... ... ... мен ... ауытқымаларын анықтау үшін
бақылау текшесін жобалау керек.
Аннотация
Данный дипломный проект посвящен разработке технологического процесса
изготовления штока в ... ... ... ... ... ... технических условий на гидроцилиндр, анализ
конструкции технологичности детали, проанализирован базовый ... ... его ... ... и предложен усовершенствованный
технологический процесс с применением ... ... ... ... и ... обработки.
Разработана планировка участка механической обработки и мероприятия по
охране труда и техники ... ... ... веществ на участке изготовления вала.
Предложены мероприятия по утилизации и ликвидации промышленных отходов.
Выполнено ... ... ... ... ... ... үшін бастапқы ақпарат
8
2 Жалпы жағдайлар
9
2.1 Өндіріс объектісінің қызметтік тағайындалуы
9
2.2 Өндіріс түрін анықтау
9
3 Бұйымды құрастырудың технологиялық ... ... ... ... ... техникалық талаптар мен
дәлдік нормаларының сәйкестік талдауы ... ... ... ... қол ... ... ... ... ... ... ... ... ... Бұйым дәлдігін технологиялық бақылау әдістері мен
жабдықтары
16
3.5 Құрастыру схемасын жобалау
17
4 Тетікті дайындаудың технологиялық ... ... ... ... мен конструктивті
ерекшеліктері
18
4.2 Тетіктің конструкциясының технологиялылығын талдау ... ... ... техникалық жағдайларды талдау
20
4.4 Тетікті дайындаудың қолданыстағы технологиялық процесті
талдау ... ... ... ... шығындардың минимумы
бойынша дайындаманы таңдаудың алдын-ала
техникалық-экономикалық бағасы
21
4.6 Тетік бетін өңдеудің әдістерін таңдау
24
4.7 Тетік сапасын техникалық бақылаудың әдістері ... ... ... ... ... Тетікті дайындаудың
маршрутты және операциялы технологиялық процесін жобалау.
25
4.9 ... ... ... ... ... есептеу.
27
4.10 Кесу режимдерін есептеу
35
4.11 Технологиялық процестің операцияларын нормалау.
35 4.12 ... ... ... ... 5 ... әбзелді есептеу және жобалау
50 5.1 ... ... ... және жобалау 50
6 Арнайы кесу ... ... ... ... өңдеу үшін комбинирленген үңгіні есептеу және
жобалау.
53
7 Тетікті дайындау ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдық санын есептеу.
55
7.2 Ауданды есептеу және құрамын анықтау
56
7.3 Ғимарат ... ... ... технологиялық жоспарлау
57
8 Өндірістік экология
59
8.1 ЖШС «Құрылысмет» зауыты қоршаған ортасының күйін талдау ... ... ... үшін ... ... заттарды есептеу. ... ... ... ... ... және ... ... Кәсіптік аурулар мен жарақаттануды талдау
67
9.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды жасау
71
9.3. Жалпы алмасудың желдету ... ... ... ... ... техникасы
75
10 Жобаның техникалық-экономикалық негізделуі
79
10.1 Жобаның техникалық-экономикалық негізделуіне
бастапқы берілгендер
79
10.2 Өндіріс ... ... және ... ... ... ... қорлар мен амортизациялы шығарылымдарлың құнын
анықтау
85
10.4 Жұмысшылардың еңбек ақысын есептеу
87
10.5 Материалдарға қажеттілікті есептеу
92
10.6 Құрал-жабдықты пайдалану мен ұстау үшін шығындарды есептеу
(ҚПҰШЕ)
97
10.7 ... ... ... ... ... ... есептеу
100
Қорытынды ... ... ... ... қосымшасы
Кіріспе
Машина жасауда техникалық процесс ... ... ғана ... олардың өндірісін технологиясын үздіксіз
жетілдірумен де сипатталады.
Өндіріс тиімділігі, оның техникалық прогресі, ... өнім ... ... жаңа ... ... ... және
аппараттарды пайдалануға және техникалық-экономикалық ... ... ... ... уақытта аз шығындана отырып, машинаны сапалы дайындау
керек, өнімділігі ... ... ... ... ... ... ... жабдықтарды пайдалану керек.
Қабылданған өндіріс технологиясынан шығарылатын машиналардың ұзаққа
төзімділігі мен сенімділігі және де ... ... ... ... болады. Өңдеудің жаңа технологиялық процестерінен және әдістерінің
дамуы көбірек жетілдендірілген машиналарды жасауға, олардың өзіндік ... және ... ... ... ... ... ... тетігі Құрылысмет зауытында дайындалады.
Шығарылымның жылдық бағдарламасы дана. Берілген тетіктің қолданыстағы
дайындау технологиясы жетілдендірілмеген және ... ... ... ... жоба ... ... бар жаңа ... негізінде
жасауға және негіз технологиялық ... ... ... ... бұйымды шығарудың жылдық бағдарламасын есепке
алып, берілген зауыттың ... ... ... жобаны жасау үшін алғашқы ақпараттар
Соташық механикалық өңдеудің технологиялық процесін жобалау үшін алғашқы
берілгендер:
– тетік сызбасы;
– түйіннің құрастырма сызбасы;
– тетік пен құрастырама ... ... ... ... ... негіз технологиялық процесі;
– қарастырылып отырған бәсеңдеткіш түйінін құрастырудың технологиялық
процесі;
– тетік шығарудың жылдық бағдарламасы; берілген дипломдық жобада ... ... ... технологиясын жасау кезінде Құрылысмет зауытының
дайындау өндірісінің мүмкіншіліктері және ... ... ... сайлануы есепке алынады. Жобалау ... ... ... ... және ... ... ... ұсынылады.
2 Жалпы жағдайлар
2.1 Өндіріс объектісін қызметтік тағайындау
Соташық гидроцилиндр ішіне кіреді, ал ол көтергіштін ішіне кіреді.
ТКУ МЕСТ 25843-83 забой ... ... ... ... ... ... көтеріп тұрады, олар қуаты 1,82–3,41м.
2.2. Өндіріс түрін анықтау.
Тетікті шығару үдеуін осы формула арқылы анықтайық [1]:
, ... – бір ... ... ... ... жылдық фонд
уақытының жұмысы сағат;
– бөлшек шығарылымының жылдық көлемі, 3000 дана.
сонда:
(2.2)
Өндіріс типі ...... ... ... мен ... өндірісінде экономикалық организациялық ерекшеліктер анықталуын
айтамыз. Жұмыс орны ... бір ай ... ... ... ... сандары қатынастарының ең негізгісі, өндіріс
мінездемесі болып табылады.
Формула ... ... ... ... ... ... ... (2.3)
осындағы: – операция орындалуына даналық уақыты;
– құрал – жабдық коэффицентінің нормативі, қабылданған
Алынған ... ... ... ... ... тұтастыққа
дөңгелектейміз, – қабылданған жұмыс орнының саны. Шығын есебін 2.1.
кестеге енгіземіз.
Құрал – ... ... ... мына ... ...... ... есебі;
– қабылданған жұмыс орнының саны.
Шығын есебін 2.1 кестеге енгіземіз.
Мына формуламен ... саны мен бір ... ... орындалуын анықтаймыз:
, (2.5)
осындағы: – құрал – жабдық тиегішінің нормативті коэффиценті;
– құрал –жабдық тиегішінің ... ... 2.1. ... ... есебінің бекіту коэффиценті
|Наименование операции |, | | | | |
| |мин | | | | ... |17,96 |0,01 |1 |0,01 |8 ... |22,2 |0,02 |1 |0,02 |4 ... |4,8 |0,001 |1 |0,001 |80 ... |23,4 |0,02 |1 |0,02 |4 ... |5,2 |0,001 |1 |0,001 |80 ... | | | | | ... 3.1108 – 74 сәйкес өндіріс түрінің есебін операциялар коэффиценті
сипаттайды, ол ай бойы ... ... ... ... ... ... технологиялық операциялардың жұмысшы ... ... ... (2.6)
осындағы: – операция орындалуының суммалық ... ... ... ... ... = 6,72 ... ... ... ... ... типі – ірі ... ... оны қабылдаймыз.
3 Бұйымды құрастырудың технологиялық процессі
3.1 Техникалық талаптар және дәлдік нормаларының бұйымның және тетіктің
қызметтік тағайындалуына сәйкестігін сараптау
Бұйым және ... ... ... және ... сараптау олардың
қызметтік тағайындалуына байланысты орындалады.
Соташық қажетті шеңберлік күшті беру үшін ... ... ... дәлді, бір қалыпты және жұмыс кезінде ... ... ... ... ... 8 ... ... цилиндрлі жұпқа келесі талаптар
қойылады [5]:
- дөңгелектердің айналу ... ... ... ... ось ... ... мүмкіндік ауытқуы мм;
- тісті берілістегі кепілдендірілген бүйір саңылауы мм;
- жанасу ізі биіктігі бойынша 50% кем ... ... ... 60% кем
емес.
Гидроцилиндр бәсеңдеткішіне келесі талаптар қойылады:
... ... ... төсеніштермен реттеу және шектерде ұстау
керек: кіру білігін үшін 0,08÷0,12 мм; аралық ... үшін 0,3÷0,6 ... ... ... ... ... бәсеңдеткіште біліктер қолмен жеңіл, бір ырғақпен және
қысылмай бұрылуы қажет;
– біліктердің айналу ... ... ... қатысты параллель
еместігі 100 мм ұзындықта 0,1-ден аспау керек;
– подшипниктер мен ... МЕСТ 21150-87 ... ... ... ... ... және ... ашылу бетін «Герметик» пастасымен тығыздау
қажет;
– бәсеңдеткішті МЕСТ 23652-79 ТАД 17И ... ... ... ... ... ... ... орнату алдында сүзгі бөлігін ТАД 17И майға батыру қажет;
– шлицті қосылыстарды пресс-солидолмен МЕСТ 4366-76 жағу керек;
– әрбір ... ... ... ... ... құжат
бойынша 20-ші шрифтпен Пр3 МЕСТ 26.020-80 бояумен, эмаль НЦ-132 ... ... 6.В5 екі ... маркирлеу керек;
– сыртқы беттерді қаптау, эмаль НЦ-132П сары МЕСТ 6631-74 6.В5.
3.2 Бұйымның ... ... ... ету ... ... ... процесінде машинаның қажет дәлдігі технологиялық өлшемді тізбелер
арқылы түзіледі. Дөңгелектің айналу осімен бірге ... ... ... ... ... ... керек құрастырмалы өлшемді ... ... ... тәжінің осьтік ығысуы байқалады. Өлшемді тізбе 3.1-
ші суретте көрсетілген [4].
Сурет 3.1. Құрастырмалы ... ... ... ... ... ... құралатын түзілімнің құрастырмалы
сызбасынан көрінеді. Бұл реттеу ... ... ... есептеуге арналған бастапқы мәліметтер 3.1-кестеде келтірілген.
Кесте 3.1
Құрастырмалы өлшемді тізбені есептеуге арналған бастапқы мәліметтер
|Буын |Мөлшер, мм |ESAi, мм |EIAi, мм |ТАi, мм ... мм ... |0 |+0,0125 |-0,0125 |0,025 |0 ... |0 |+0,015 |-0,015 |0,03 |0 ... |0 |+0,012 |-0,0125 |0,025 |0 ... |234,25 |+0,04 |-0,04 |0,08 |0 ... |90 |0 |-0,25 |0,25 |-0,125 ... |75 |0 |-0,3 |0,3 |-0,15 ... |74 |0 |-0,3 |0,3 |-0,15 ... |50 |0 |-0,2 |0,2 |-0,1 ... |0,1 |+0,03 |-0,03 |0,06 |0 ... |50 |0 |-0,2 |0,2 |-0,1 ... |0 | | | | ... |30 |+0,08 |-0,08 |0,16 |0 ... |603,35 |+0,22 |-0,22 |0,44 |0 ... |0 |+0,06 |-0,06 |0,12 |0 ... ... ... ... буынның қажет дәлдігі қайырушы деп
аталатын алдын ала ... ... ... ... арнайы өзгерту
арқылы түзіледі. Осы өлшемді тізбедегі ... ролі ... ... болады. Осы жағдайда өлшемді тізбеге жататын тетіктер осы өндіріс
жағдайларына экономикалық ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен жүргізіледі:
1) Тұйықтаушы буынның қателігі келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... келесі формуламен анықталады:
(3.2)
мәні келесі шартты қанағаттандыруы қажет:
(3.3)
Тм.к..=0,06 мм деп алынады, сонда:
мм
3) ... буын ... ... өрісі ортасының координатасы
келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... буын ... ... ... шақтама
өріс ортасының координатасын келесі формуламен анықтау қажет:
, ... ... ... мөлшерінің шекті мәндері келесі ... ... ... ... қажет саны анықталады, ол үшін бір төселгіштің қалыңдығы
қажет: мм. Төселгіш саны келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... ... ... бөлгіш конус
төбесінің шақтамалы ығысуын тексеру қажет келесі құрастырмалы ... яғни ... тіс ... ... ығысуы байқалады. Өлшемді тізбе
3.2-ші суретте келтірілген.
Сурет 3.2 – Құрастырмалы өлшемді тізбе
Тізбені есептеуге қажет ... ... 3.2-ші ... ... ... ... ... есептеуге арналған бастапқы мәліметтер.
|Буын |Мөлшер, мм |ESAi, мм |EIAi, мм |ТАi, мм ... мм ... |0 |+0,0125 |-0,0155 |0,025 |0 ... |0 |+0,0125 |-0,0155 |0,025 |0 ... |0 |+0,0125 |-0,0125 |0,025 |0 ... |0 |+0,015 |-0,015 |0,03 |0 ... |15 |+0,055 |-0,055 |0,11 |0 ... |0 | | | | ... |93 |0 |-0,25 |0,25 |-0,125 ... |142 |0 |-1 |1,0 |-0,5 ... |148,7 |+0,2 |-0,2 |0,4 |0 ... |398,7 |+0,18 |-0,18 |0,36 |0 ... |0 |+0,06 |-0,06 |0,12 |0 ... ... ... шешу ... құралатын түзілімнің құрастырмалы
сызбасынан көрінеді. Бұл реттеу тәсілі болып табылады.
Расчет размерной цепи производится в следующем порядке:
1) Тұйықтаушы ... ... ... ... ... ... Қайыру мөлшері келесі формуламен анықталады:
(3.10)
мәні келесі шартты ... ... мм деп ... ... ... буын қателігінің шақтама өрісі ортасының координатасы
келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... буын ... ... мәнінің шақтама
өріс ортасының координатасын келесі формуламен анықтау қажет:
, ... ... ... мөлшерінің шекті мәндері келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... ... саны анықталады, ол үшін бір төселгіштің қалыңдығы
қажет: мм. Төселгіш саны келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... ... ... ... жеткілікті түрде технологиялық болып табылады.
Құрылыс механикаландырылған және автоматтандырылған қолданумен ... ... ... ... ... ... ... процесінде тез
қажитын тетіктерді айырбастауды қамтамасыз етеді.
Құрастырмалы бірліктер және гидроцилиндр тетіктері өзара ауыстырымды,
осының әсерінен тез қажитын бөліктерді ... ... құру және ... ... Ол ... ... жақсы әсерін тигізеді [7].
Гидроцилиндр құруды жүргізгенде құндық ... ... ... және ... төселгіш жиыны көмегімен реттеу технологиялық емес болып
табылады. Ол осы ... ... ... және құру уақытын
жоғарылатады.
3.4 Бұйым дәлдігін технологиялық бақылаудың ... мен ... ... ... түзілім мен бұйымды құру процесінде және құру
соңында жүргізіледі. Құру ... ... ... ... жүргізіледі. гидроцилиндр құру процесінде 3.1-ші пункте
көрсетілген техникалық талаптар тексерілуі тиіс.
Котергіш-гидроцилиндр ... ... құру ... ... ... ... ... бақылау маңызды болып табылады. Құру
операциясындағы жалпы бақылау ТББ (ОТК) ... ... ... ... ... ... бақылау
операциясы арнайы текшелерде сынау ... ... ... ... ... бірліктерден май ағызып алынады және олардың
тексерілуі жүргізіледі [6].
Гидроцилиндр қолданылмалы ... егер ол ... ... ... ... майдың қызып кетуі гидроцилиндр жұмысының номиналды
жүктемесі кезінде айналадағы ауа температурасынан жоғары ... ... ... ... ... ауа ... жоғары 80оС-
ден аспауы тиіс;
– жұмыс істеп ... ... шу ... ... ... ... ... тиіс;
– сынау соңында электрқозғалтқыштың қызуы 100оС-ден аспауы қажет.
Күш берілістің дұрыс және ұзақ ... ... үшін ... ... ... ... орналасуы және мөлшері маңызды болады.
Түйісу дағын ... тіс ... ... ... жүктемелердің
шоғырлануына және тістердің жоғарғы қажуына әкеледі. Тістердің түйісу
дағының ... бір ... ... ... ... ... бір ... жоғарғы қажу және тістер бояуының кетуіне әкеледі. Құрылған
тістердің ... бояу ... ... ол үшін бір ... ... ... және ... көмегімен екінші дөңгелекті тексереді.
3.5 Құру схемасын дайындау
Бұйым құрылысы зерттелгеннен кейін, құрастырмалы ... ... ... байланысы орнатылғаннан кейін, қажет дәлдікке жетудің
әдістері мен тәсілдері ... ... және ... мен ... түзету жүргізілгеннен кейін жүргізілген өлшемді ... ... ... ... ... ... ... Осы диплом
жобасының шегінде редуктордың бөлек түзілімін – конус жұбын құру ... ... құру ... қарапайым, оны бөлек түзілімдерге бөлуге
болады. Жалпы және ... құру ... ... ... басталады,
құру осы элементтен басталады. Көтергіш жұбын құру кезінде орнықты элемент
редуктор корпусы болып саналады. Құру кезінде келесі екі ... ... ... ... ... ... болатын құрастырудағы
тез жүретін білік және ... ... ... ... ... ... құру ... құру процесінің ұйымдастырылуы әсер ... ... құру ... ... ... ... Осы тәсіл бойынша
құру жұмысшылар бригадасымен жүргізіледі. Бригадада жұмыстың кейбір бөлінуі
бар: бір топ жұмысшылар тез ... ... құру ... ... істейді, ал
басқалары аралық білікті құрады, үшіншілері конус ... ... ... ... ... ... Бұл құру сапасын және еңбек өндірісін
жоғарылатады.
Құру ... ... ... ... құру ... ... ... жұбын құрудың жалпы схемасы курстық жобаның графикалық бөлігінің 4-
ші парағында көрсетілген.
4 Тетікті дайындаудың технологиялық процесі
4.1 Тетіктің ... ... және ... ... ... ... екі ... арасындағы күш және берілісі
үшін қолданылады. Тетіктің құрылысы оның ... ... ... ... ... ... бар пішіні сатылы болып келетін айналу
денесі тәріздес ... ... ... ... ... атап ... ... біліктің бір бетінде Ø100 мм кілтекті ойық бар, ол ... ... ... ... ... және ... ... керек; айналу моментінің мәні кілтекті қосылысты пайдалануға және
шлицтік қосылысты пайдаланбауға мүмкіндік ... ... ол ... ең ... ... бар екі ... цилиндрлік беттер Ø120к6 және Ø110к6
редукторда білік-тістегеріш орнығатын ... ... ... осы ... ... Ø110к6 ... арналған бөлікшесі
болады; ол беттің жоғары тазалығын қажет ететін ... ... ... оң ... ... фаскасы бар бұрандалы тесігі болады, ол ... ... ... ... және тіс кесу ... ... ... қызмет етеді;
Соташық пайдалану кезінде тістердің беріктігіне, ... ... ... ... ... ... ... беттердің
кедір-бұдырлық параметріне әсерін тигізетін материалды дұрыс таңдау қажет.
Осы тетік ... ... ... сапалы болаттан жасалады, оның
маркасы 20Х2Н4А МЕМСТ 4543-71. Материалдың механикалық және ... 4.1-ші ... ал ... ... ... ... ... МЕМСТ 4543-71 болаттың физикалық-механикалық қасиеттері
|Созылуға |Ағу беріктік|Қатыстық ұзару, |Бриннель |Соққылы ... ... ... МПа |% |бойынша |кгс м/см ... | | ... | |
| | | | |+20 |-20 ... |532 |10 |285 |8 |–– ... ... болаттың химиялық құрамы
|Химиялық элементтердің құрамы, % ...... Si ... Mn ... Cr |Никель, Ni |
|0,17–0,22 ... ... ... |3,30–3,7 |
Таңдалған материал ... ... ... ... Бұл ұсақ ... ... және ... төмен
құрамы бар керіштенген болат, осының әсерінен термоөңдеуден кейін ... ... ... ... ... ... ... береді.
4.2 Тетік құрылысының технологиялығын талдау
Механикалық өңдеуге жіберілетін тетіктің құрылысына қойылатын техникалық
талаптар өңдеудің еңбек сыйымдылығын төмендетуге ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын және
өңделетін беттердің жоғары сапасын алуға ықпал ... ... ... ... ... ... Тетіктің қатаңдығы – білік
тәріздес ... ... ... ... Ол ... орташа диаметрге қатынасына тең:
(4.1)
Қатынас 12-ден аз болғандықтан, білік құрылысы жеткілікті ... ... ... ... ... ... кезінде көп құралды баптауларды және
жоғары өндірісті кесу мәзірлерін қолдануға мүмкіндік береді.
Механикалық ... ең кіші ... ... жету үшін тетік
экономикалық принциптерді сақтау арқылы дайындаманы ... және ... ... ... ... жақындату және пайдалану коэффициентін
жоғарылататын дайындама ... ... ... мүмкіндік ету қажет.
Осы ұсыныстарға толық түрде штамптау тәсілі сәйкес келеді.
Механикалық өңдеудің ... ... ... ... ... ... орнықты таңдау сұрағы туады. Соташықты өңдеу кезінде
орнықтырудың негізгі ... ... ... ... Соташықтаың
негізгі технологиялық орнығы шетжақтардың бірі болып табылады, осылайша
барлық ... ... ... тұрақтылық принципі
сақталады. Бұл өңдеу процесіне жақсы әсер ... ... ... ... ... және беттердің орналасуының дәлдігі
жоғарылайды, қателіктер төмендейді.
Сызбамен берілген беттер өлшемінің дәлдігі, олардың қатыстық орналасуы
және ... сапа ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуі мүмкін.
Осы тетіктегі ең технологиялық емес бет – тесік. Тесікті кесу еңбек
сыйымдылығын ... ... ... ... ... Осы технологиялық
процесте бұл ... 2Н135 ... ... ... ... ... дайындауға арналған техникалық шарттарды талдау
Тетіктің сызбасында техникалық талаптардың ... ... ... ... пішінге, беттердің өзара орналасуына және термоөңдеуге
қойылатын талаптар.
Сызбаның талдауы ең жоғары талаптар ... және ... ... ... ... беттерге мойынтіректердің астына орнатылатын
тіреу мойыншалары және басқа беттер жатады. Сызбада барлық ... ... ... ... ... ... түрлер бар. Тетіктің
материалы үшін болат 20Х2Н4А термоөңдеу дұрыс таңдалған – ... ... мм, ... ... ... ... талдайық:
– тіреу мойыншалардың цилиндрлік және шеңберлік шақтамасы Ø120к6 және
Ø110к6 0,01мм-ден көп емес;
– беттің осьтестік шақтамасы Ø120к6 бетке ... Ø110к6 ... ... ... ... ... ... параллельдік шақтамасы білікке қатысты
0,02мм-ден көп емес;
– кілтекті ойықтың бүйір бетінің параллельдік шақтамасы білікке қатысты
0,05мм-ден көп ... ... ... ... орнық мойыншалар беттерінің
осьтестік емес шақтамасы ... көп ... ... ... ... және ... диаметр бойынша
шақтаманың жартысынан аспауы қажет.
Сызбада көрсетілген техникалық талаптар тісті дөңгелектерге ... ... ... Тетікті дайындау технологиялық процесінің талдауы
Талдау мақсаты базалы технологиялық процестің кемшіліктерін табу.
Соташық механикалық өңдеу ... ... ... ... келесі
қорытындылар жасалды.
Соташық алу үшін дайындама ретінде прокат Ø250 мм және ұзындығы 320 мм
болады. ... ... ... ... және ... болуынан осы
дайындама материал пайдаланудың төмен коэффициентімен (), ... ... ... ... ... осының әсерінен уақыт
шығыны көп болады, еңбек сыйымдылығы жоғарылайды, ... ... Осы ... жою үшін ... ... ... ... Дайындама пішінін дайын тетік пішініне жақындату керек. Дайындама
ретінде ГКМ арқылы алынатын соғылманы қолдану тиіс.
Көптеген ... ... ... ... осі және ... ... ... орнық тұрақтылығының принципі сақталады. Технологиялық
орнықты дайындау 163 ... бар ... ... жүргізілетінін
айта кету қажет. Осы операцияда шетжақтарды кесу және орталық ұяларды
бұрғылау жүргізіледі. Дайындама ... ... ... операция
қайта орнату арқылы жүргізіледі, осының әсерінен ... ... ... өңдеу қателігі жоғарылайды. Жоғарыда аталғаннан технологиялық орнықты
алу үшін негізінен фрезерлі-орталық ... ... ... ... екені
шығады (шетжақтарды фрезерлеу және орталық тесіктерді тесу үшін).
Содан кейін білік-тістегеріштің сыртқы ... кір және таза ... ... 163 қайта орнатумен ... ... ... ... ... ... ... білік-
тістегеріштің жону өңдеуі 1Б732ФЗ үлгісі бар СББ ... ... ... ... контур кескішпен контур бойынша жүргізіледі.
Базалы технологиялық процесте тістерді кесу тіскескіш білдекте 5С280П
таза тіскескіш бастиекпен бір ... ... ... Кесілетін
дөңгелектің дәлдік дәрежесін ескеріп (сегізінші) ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін бір ... ... ... ... ... процесте білік-тістегеріште
тістерді кесудің кір және таза ... ... кір және ... ... ... ұсынылады. Осы операцияларға өзі
орталықтандыратын айлабұйымды ... ... ... таңдау. Келтірілген шығындардың минимумы бойынша
дайындама таңдауды алдын ала техникалық-экономикалық бағалау ... ... ... таңдау мәселесі экономикалық негіздеуден кейін
шешіледі [8].
Базалы технологиялық процесте бастапқы дайындама ретінде М1345 ... ... ... Осы ... жобада дайындаманы ГКМ
арқылы қалыптаумен алынатын соғылмаға айырбастау ұсынылады.
Дайындама алудың екі ... ... ... ... ... және ... ... соғылма.
Соқпада соғу арқылы алынатын дайындама қарастырылады.
Бастапқы мәліметтер:
1) Дайындама массасы: 131,3 кг;
2) Дайын тетік массасы: 57 кг;
3) Материал құны ... ... ... ... формуламен анықталады:
, ... ... ... ... ... талаптарына жауап бермейді.
Соғу арқылы алынатын дайындама құны келесі формуламен ... ...... ... ... 1 кг металдың құны;
– дайын тетік массасы;
– 1 кг қалдықтың құны, тенге/кг;
... ... ... кезінде соғылма дәлдігін
ескеретін коэффициент;
– дайындама материалынан және соғудың күрделілік тобынан ... ... ... ... тобы үшін ... ... материалын және оның ... ... ... ... ... үшін ... маркасын ескеретін
коэффициент ;
– дайындама массасын және шығарылымның жылдық ... ... кг және ... ... ... дайындама қарастырылады.
Қалыптаумен алынатын дайындама массасы анықталады:
, ...... ... ол ... ... ... (4.5)
мұндағы – ... ... ... ... көлемі:
см3, см3, см3, см3, см3, см3;
– материал тығыздығы, г/см3.
Сонда:
кг
... ... ол ... ... ... ...... ... ... ... мм;
Сонда:
кг
– угар массасы, ол соғылма массасынан 2% мөлшерде алынады:
кг
Қалыптаумен алынатын дайындама массасы анықталады:
кг
Материалды пайдалану коэффициенті 4.2-ші формуламен анықталады:
Материалды ... ... ... ... ... алынатын дайындамаға айырбастау кезінде жоғарылайтыны
есептеуден ... ... ... ... құны 4.3-ші ... анықталады:
тенге
Екі нұсқаны салыстыра отырып, ГКМ-да қалыптаумен алынатын ... ... ... ... алу ... ... ... тиімдылық келесі формуламен анықталады:
, ... ... ... ... ... Жабдық ретінде ГКМ
қолданылатындықтан баспалау күші ... ... ... ...... ... ... ауданы, баспалау күшінің
есептеуі дайындаманың ең ... ... ... ... ол келесі
формуламен анықталады:
, ...... ... ең ... диаметрі.
Сонда:
см2
Сонда баспалау күші:
т
Баспалау күшінің мәніне сәйкес жабдық моделі таңдалады, [9].
4.6 Тетік беттерін өңдеу тәсілдерін таңдау
Тетік беттерін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету негізінде (неғұрлым қыысқа маршрутты таңдауды
ескеріп), ... ... ... ... ... ... ... Өңдеудің технологиялық процесі тетіктің
қажет дәлдігін және бет сапасын ... етуі ... ... ... ... ... ... дәлдік кестесі негізінде алынуы
мүмкін [1].
4.7 Тетік сапасын технологиялық бақылаудың әдісі мен тәсілдерін таңдау
Бақылаудың әдісі мен ... ... ... ... және
техникалық құжаттары, бақылау тәсілдеріне арналған әр түрлі дәрежедегі
стандарттар, бақылау ... ... мен ... ... ... мен тәсілдерін дұрыс таңдау үшін бақылау
нәтижелеріне өлшеу ... ... ... ... ... ... ... арналған шақтама және ... ... ... ... ... ... ... соң өлшеу құралды таңдайды,
оның өлшеу қателігі шақтамалы қателіктен аспауы тиіс.
Диаметр өлшемдері ... ... ... штангенциркульмен ШЦ-II-
250-0,1 МЕМСТ 166-89, микрометрлермен МК125-1 МЕМСТ 5507-90 тексеріледі.
Мойынтірек асты (мойыншалар) қондырма беттердің ауытқымасын ... ... ... ... ... ... ... бақылау
үшін арнайы жобаланған бақылау-өлшеу текшесі қолданылады. Текшенің құрылысы
мен сипаттамасы 5.2-ші пункте келтірілген.
Бұрыштық өлшемдерді ... үшін 1-2 ... 5378-88 ... ... ... ... үшін кедір-бұдырлық эталондары
қолданылады.
Соташық кинематикалық қателігін және берілісті ... ... (43ИП) ... қолданады. Тісті тәждің ауытқымасын бақылау
үшін ауытқымаөлшегіш-3 «Измерон» 2504 (43ИП) қолданылады. Қадамның жиналған
беті ... ... ... ... ... 27501 ... ... Қадам ауытқуы қадам өлшегіш көмегімен өлшенеді, ілініс
қадамын және қадамдардың айырымын ... үшін ... (тип ... берілген бүйір саңылау щуп көмегімен ... ... ... ... ... ... индикатордың
тісөлшегіші БВ-5085-01 көмегімен өлшенеді. Тіс ... ... ... Тісті тәждің осьтік
ығысуы, құндық ... ... ... ... ... және ... ... бақылау-обкат білдекте 5Б726 индикаторлардың И4010КЛО
МЕМСТ 577-68 көмегімен тексеріледі.
4.8 Технологиялық ... ... ... ... маршрутты
технологиялық процесін алдын - ала жобалау.
Технологиық негіздерді таңдауды орнықтырудың негізгі ұстанымдарында
жүргізеді. ... ... ... ... осі мен бір ... ... ... өзі орталықтанатын призмаларды дайындамаларды орнату кезінде
фрезерлеу – ... ... ... ... Екі ... ... осі білік тіс тегершіктердің механикалық өңдеулердің
келесі ... ... үшін ... ... ... ...... өңдеудің толық ... ... Б ... ... ... ... өлшемдік тізбегі. Әдіптерді есептеу
4.9.1 Әдіптерді және негізгі операция аралық ... 2Д = ... ... Д ... ... ... соңғы операциясынан (ақырғы
ажарлау) бастап дайындамаға дейін.
Бірінші технологиялық тізбек өлшемін ... ол ...... 110 ... ... өлшемнің тізбегі
(ақырғы ажарлау)
Мыналар белгілі:
– осы операцияда орындалатын өлшем:;
– орындалатын өлшем шақтамасы: мм;
– орындалатын өлшем шек өрісінің ортасының координатасы: мм;
... ... оның ... өлшемі белгісіз және өлшемдік
тізбекті есептеу ... ... ... ... ... ... ... өлшем шек өрісі ортасының координатасы: мм;
–305 беттің 1501 бетке ... ... ... 306 ... 1501 ... ... осьтестігі: мм;
– тұйықтаушы буын (осы операциядағы әдіп), ... ... ... ... ... ... ... келесі тәртіпте орындаймыз:
1) осы операциядағы ең аз әдіптің шамасы келесі ... ... ... – алдыңғы қайта өтулегі тегіссіздіктер биіктігі,мм;
– алдыңғы қайта өтулегі беттік ақаулар тереңдігі, ... ... ... ... буынның (әдіп) шек өрісінің ортасының координатасын келесі
формуламен анықтаймыз:
, ... ... ... ... шек ... ... ... анықтаймыз:
, (4.13)
мм
4) Тұйықтаушы буынның (әдіптің) номинальды ... мына ... ... ... буынның (әдіптің) жоғарғы және төменгі ауытқуын, сонымен
қатар оның жоғарғы мәнін мына формуламен анықтаймыз:
, ... ... ... ... ... мәнін аламыз:.
Онда әдіптің ең жоғарғы өлшемі келесі түрде анықталады:
, ... ... ... номинальды өлшемін келесі қатынастан
анықтаймыз:
, ... ... ... ... ... ... қарастырайық.
4.6 – сурет. 110 операцияның технологиялық өлшемнің тізбегі
(ақырғы ажарлау)
Мыналар белгілі:
– осы ... ... ... ... орындалатын өлшем шақтамасы: мм;
– орындалатын өлшем шек өрісі ортасының координатасы: мм;
– алдыңғы өлшем, оның ... ... ... және ... ... кезінде анықталады;
– алдыңғы өлшемнің шақтамасы: мм;
– алдыңғы өлшем шек ... ... ... ... 305 ... 1501 қатысты осьтестігі: мм;
– 303 беттің 1501 қатысты осьтестігі: мм;
– тұйықтаушы буын (осы ... ... ... тізбегін шешу
кезінде анықталады.
Бұл технологиялық өлшем тізбегі ... ... ... ... ... ... ... Осы операциядағы ең аз әдіптің шамасы келесі формуламен анықталады:
(4.19)
мұндағы – ... ... ... ... биіктігі,
мм;
– алдыңғы қайта өтулегі беттік ақаулар тереңдігі,мм.
Онда мынаны аламыз:
мм
2) Тұйықтаушы ... ... шек ... ... координатасын келесі
формуламен анықтаймыз:
, ... ... ... ... шек өрісін (шақтамасын) келесі
формуламен анықтаймыз:
, (4.21)
мм
4) ... ... ... ... шамасын мына формуламен
анықтаймыз:
, (4.22)
мм
5) Тұйықтаушы буынның (әдіптің) жоғарғы және ... ... ... оның ... ... мына формуламен анықтаймыз:
, ... ... ... ... ... ... ... .
Онда әдіптің ең жоғарғы өлшемі келесі түрде анықталады:
, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мәнді жоғары
жағына қарай шақтама дәлдігіне қарай дөңгелектейміз:
4.7-суретте ... ... ... ... ... – сурет. 040 операцияның технологиялық өлшем тізбегі
(тазалап жону)
Мыналар белгілі:
– осы операцияда орындалатын өлшем: ;
– орындалатын өлшем шақтамасы: мм;
– орындалатын өлшем шек ... ... ... мм;
– алдыңғы өлшем, оның номинальды өлшемі белгісіз және ... ... ... ... ... өлшемнің шақтамасы:мм;
– алдыңғы өлшем шек өрісі ортасының координатасы: мм;
– 301 беттің 1501 қатысты ... ... 303 ... 1501 ... ... ... ... буын (осы операциядағы әдіп), өлшем тізбегін шешу
кезінде анықталады.
Бұл технологиялық өлшем ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
1) Осы операциядағы ең аз әдіптің шамасы келесі формуламен анықталады:
, ...... ... өтулегі тегіссіздіктер биіктігі,мм;
– алдыңғы қайта өтулегі беттік ақаулар тереңдігі,мм.
Онда мынаны аламыз:
мм
2) Тұйықтаушы буынның (әдіп) шек өрісінің ... ... ... ... ... Тұйықтаушы буынның (әдіптің) шек өрісін (шақтамасын) келесі
формуламен анықтаймыз:
, ... ... ... ... мәні мына ... ... ... Тұйықтаушы буынның жоғарғы және төменгі ауытқуының және оның ең үлкен
мәнін мына формуламен анықталады:
, ... ... ... толық мәні : .
Онда әдіптің ең үлкен өлшемі мына түрде ... ... ... ... алдыңғы өлшемнің номиналды өлшемі анықталады:
, ... ... ... күю және ... ... мән :
Енді келесі өлшемді технологиялық тізбек 4.8 суретте көрсетілген .
Сурет 4.8 – Өлшемді технологиялық шынжыр (қара қайрау)
Белгілі:
– берілген операцияның ... ... ... ... ... ... ... өлшемнің шақтама жолы ортасының координатасы
мм;
– Алдыңғы қатарлы өлшем, оның ... ... ... алдыңғы қатарлы шақтама өлшемі; мм;
–алдыңғы қатарлы шақтама өлшемінің өріс ортасының координатасы:
мм;
– өстестік 301 беттің 1501: ... ... 300 ... ... ... мм;
– тұйықтаушы буын өлшемді тізбекті шешу кезінде анықталады.
Берілген өлшемді технологиялық тізбектің есептелуі дәл ... ... және ... арқылы есептеледі:
1) Бұл операциядағы әдіптің ең аз ... мына ... ... ... – алдыңғы қатарлы әрекетте пішіннің тегіс ... ... ... ... ... ақаулы беттік қабаттың тереңдігі,
мм.
Сонда:
мм
2) Тұйықталған буынның (әдіп) шақтама белбеу ортасының координатасы мына
формула ... ... ... Тұйықталған буынның (әдіп) белбеу сейілуі (шақтама) мына ... ... ... ... ... ... ... мәні мына формула арқылы
анықталады:
, (4.38)
мм
5) ... ... ... ... және ... ауытқуы және де оның
ең үлкен мәні мына формулалар ... ... ... ... ... (әдіп) толық мәні шығады: .
Сонда әдіптің ең үлкен өлшемі былай анықталады:
, ... ... ... ... номинальді өлшемі келесі байланыстан
анықталады:
, ... ... ... ... ... ... ... Кесу режимінің есебі
Кесу режимі кесу тереңдігімен, беріліспен , кесу жылдамдығымен , кесу
күшімен және кесу ... ... ... ... және ... ... ... кезінде
маңызды рөл атқарады.Олар алынатын беттің дәлдігіне, ... ... және ... әсер етеді.
Кесу режимінің элементтерін тағайындау кезінде өңдеу түріне,типіне,құрал
өлшеміне , кесу бөлігінің материалына, ... ... ... ... ... ... ... нормалау
4.11.1 115Дөңгелекажарлағыш операция ... кесу ... 3М175 ... ... ... ... соңғы өңдеуі жүзеге
асады.
Бір саты үшін есептелу жүргізіледі, ол есептелу Ø120к6 үшін.
Келесі ... ... ... ... ... ... ұзындығы мм;
3) алдын ала өңдеуден кейінгі кедір-бұдырлық мкм;
4) біржолата өңдеуден ... ... ... ... ала өңдеу кезіндегі жағына әдіп мм;
6) біржолата өңдеу кезіндегі жағына әдіп мм;
7) Әр жұмыстық жүріске өңдеу бойлық ... және ... ... арқылы
жүргізіледі.
Есептелу өндегіш құралды таңдаумен басталады (ажарлау шеңбері). Бойлық
берістік ... ... мкм, ... ... ... HRC>50
үшін келесідей сипаттамалары бар ПВК 24А40НСМ25К8 35м/с ажарлау шеңберін
қолдану ұсынылады:
ПВК – ... типі – ... ... бар түзу ... ...... ... түйіршігінің материалы – ақ электрокорунд;
40Н – түйіршіктілік мөлшері мен индексі;
СМ2 – қажақты құралдың қаттылығы – орташа ... 2;
5 – ... ... ... – қажақты түйіршік біріктірмесі – керамикалық.
Қайсысында қолданылатынына байланысты ... ... ... ... таңдалады:
- шеңбер диаметрі мм;
- шеңбер ені (биіктігі) мм;
- шеңбердің қондыру тесігінің диаметрі мм.
Бойлық беріс ... ... ... ... процесінде келесі
элементтер қаралады және ... ... ... бас ... кесуі - айналу жылдамдығы ... ... ...... ... ... шеңбердің айналу жиілігі білдектің паспорттық ... ... ... білдек моделі 3М175 об/мин үшін.
Сонда:
м/с
Есептелінгеннен көретініміз, ажарлауыш шеңбердің ... ... ... ... (до 35м/с) ... ... ... қозғалыс жылдамдығы – шеңберлі беріс қозғалысы
құрайды:
- алдын ала ... үшін ... ... аламыз;
- біржолата өңдеу үшін м/мин, м/мин аламыз.
3) ... ... ... ... жылдамдығынан шығатын
дайындаманың айналу жиілігі мына ... ... ...... ... қозғалысының жылдамдығы;
– ажарлауға саты диаметрі, мм.
Сонда:
- алдын ала өңдеу кезіндегі дайындаманың ... ... ... өңдеу кезіндегі дайындаманың айналу жиілігі:
об/мин.
Білдек дайындама айналу жиілігінің сатысыз реттеуіне мүмкіншілік беруіне
байланысты келесі ... ... ... об/мин.
4) Бойлық беріс мәні анықталады – дайындамамен столдың ... ... ... ...... ... тәуелді коэффициент (алдын ала
немесе соңғы):
- алдын ала ... ;
- ... ... ... ... ені, ... ... беріс шамасы мына шектерде орналасады:
- алдын ала өңдеуде:
мм/об;
- біржолата өңдеуде:
мм/об.
Бойлық берістің келесі мәндері алынады (алдын ала өңдеуде ... ... ... ... ... ... алу ... мм/об и мм/об.
Белгілі беріс арқылы бойлық беріс қозғалысының жылдамдығы мына формула
арқылы анықталады:
, ...... ... ... ... ... ... алдын ала өңдеуде:
м/мин;
- біржолата өңдеуде:
м/мин.
5) Дөңгелектің көлденең берілісі анықталады- көлденең берілістің
үздіксіз ... бұл ... ... ... ... ... ... асады. Бұл мына шек аралығында , яғни ... ... ... ... ... түрін ескерген жөн, сонымен
қатар өңдеу ... ... ... сай болу ... ... берілістің үлкен мәндері алдын ала өңдеу үшін , ал кіші ... ... үшін ... ... ... ... алынады:
- алдын ала өңдеу үшін: мм/жүріс;
- біржолата өңдеу үшін: мм/жүріс.
6) Ажарлауға құртылатын қуат мына формуламен анықталады:
, ...... ... ... ... ... және ... сипаттамасына тәуелді қуат коэффициенті;
– дайындаманың айналма қозғалысының жылдамдығы;
– шеңбердің көлденең берісі;
– шеңбердің бойлық берісі;
– ажарлау диаметрі;
– дәреже көрсеткіші.
Келесі мәндер ... , , , , ... ... ... ... ... алынған берілгендер
арқылы шығарамыз:
- алдын ала ажарлау кезіндегі кесудің қуаты:
кВт;
- біржолата ажарлау кезіндегі кесудің қуаты:
кВт.
Ажарлағыш басшаның қуаты ... ме ... ... Ол үшін келесі
шарт орындалу керек:
, ...... ... ... анықталады:
, ... – бас ... ... қуаты – ажарлағыш шеңбердің
айналуы, ... ... ... анықталады; және дөңгелекажарлағыш білдек
моделі үшін 3М175 кВт;
– шығынды қарастыратын коэффициент, нормативті ... ... ... ... алынған қуат мәні мен кесу қуаты
салыстырылады:
яғни өңдеу мумкін болады.
7) Өңдеудің негізгі технологиялық уақыты мына формула ... ... ...... ... ... шеңбердің әр жаққа асыпкеткіштігі
кезінде, ажарлағыш дөңгелектің жарты еніне тең, ажарлау ... ... ... ... «қадағалауға» кеткен уақытты учитыватетін дәлдік коэффициентін,
яғни көлденең беріссіз ажарлау және өңдеу ... ... ... ... ... ала ажарлау үшін: ;
– біржолата ажарлау үшін: ;
– дайындама айналу жиілігі;
– шеңбердің көлденең берісі;
– шеңбердің ... ... ... ... келесі мәндері шығады:
– алдын ала ажарлау кезінде:
мин;
– біржолата ажарлау ... Кесу ... 040 жону ... ... ... ... жону ... 1Б732Ф3 моделді СББ-мен орындалады.
Білік-тістегершіктің бір ... ... үшін кесу ... ... ... өңдеу материалы –20Х2Н4А болат беріктік шегінің созылуы МПа тең;
2) орындалатын өлшем ;
3) жаққа әдіп мм;
4) өңделетін беттің ... ... ... ... бекіту кезінде өңдеу жүргізіледі.
Есепті кесу құралын таңдаудан ... жөн.. ... ... ... ... ... геометриялық элементтері анықтама ... ... ... ... токарлық кескіш
– МЕСТ 19051-80 және МЕСТ 19052-80 ... кесу ... кесу ... ... – Т15К6 ... қатты қорытпа;
– кескіш құралбілігінің қимасы мм;
– кескіш ұзындығы мм;
... бас ... ... ... қосымша бұрыш ;
– алдынғы бас бұрыш ;
– артқы бас бұрыш ;
– негізгі кесу жиегінің көлбеулік бұрышы ;
– жүз ... ... ... ... үшін кесу ... ... ... бірізділікпен
орындалады:
1) Беріс таңдалады. Таза қайрау кезінде ... ... ... ... ... ... мм/об алынады.
2) Кесу жылдамдығы мына формула арқылы анықталады:
, ...... ... ... шыдамдылық периоды;
– кесу тереңдігі;
– беріс мәні;
– дәреже көрсеткіші;
– басқа факторларды ескеретін коэффициент мына ... ...... ... ... ... кесу жылдамдығына
әсер етуін ескеретін коэффициент, ;
– құралдық материалдың кесу ... әсер ... ... ... өңделетін дайындама материалының кесу жылдамдығына әсер етуін
ескеретін коэффициент, мына формуламен анықталады:
, ...... ... ... ... ... көрсеткіші, ;
–өңделетін материал созылуына беріктік шек, МПа.
Сонда:
, , ... ... ... ... ... мәні ... ... айналу жиілігі мына формуламен анықталады:
, ... – кесу ... ... ... ... ... жағдайда таңдалған білдек, айналдырықтың айналу жиілігінің сатысыз
реттеуіне мүмкіндік береді, ... ... ... ... Кесу ... бас құрамы мына формуламен анықталады:
, ... – кесу ... ... кесу ... ... шамасы;
– нақты кесу жылдамдығы;
– дәреже көрсеткіші;
– кесу күшіне басқа факторлардың әсер етуін ескеретін коэффициент,
мына формуламен анықталады:
, ... – бас ... кесу ... пландағы бас бұрыштың әсер етуін
ескеретін коэффициент, ;
– бас ... кесу ... бас ... ... әсер ... коэффициент, ;
– бас құрамды кесу күшіне бас кесу жиегі көлбеулік бұрыштың ... ... ... ... бас ... кесу ... ... төбесі радиусының әсер ... ... ... бас ... кесу ... өңделетін материалдың әсер етуін
ескеретін коэффициент, мына формуламен анықталады:
, ...... ... ... ... ... созылуына беріктік шек, МПа.
Сонда:
, , , ... ... ... ... қуат мына ... ... ... – кесу ... бас ... ... кесу жылдамдығы.
Сонда:
кВт
Айналдырық двигателінің қуаты осы операцияны орындауға жеткілікті ... 4.48 ... ... ... Ол үшін ... ... мына ... анықталады:
, ... – бас ... ... қуаты, білдектің паспорты арқылы
анықталады; және СББ бар ... ... жону ... үшін ... ... ескеретін коэффициент, нормативті және құрайды.
Сонда:
кВт
Білдек мүмкіндік беретін алынған қуат мәні мен кесу қуаты ... ... ... ... Бұл ... ... жұмсалатын негізгі технологиялық уақыт мына
формуламен анықталады:
, ... – өту ... ... ... ... ... мәні
– беріліс өлшемі;
– кескіш ұзындығы мына формул бойынша анықталады:
, ...... ... ұзындығы, мм чертежден алынады;
– асыпкеткіштік шамасы, мм ... мм ... ... ... ... мына формуламен анықталады:
, ... – кесу ... ... ... ... білік-тістегершікті механикалық өңдеудің ... кесу ... ... ... ... Есептеу
нәтижесі 4.5 кестесінде келтірілген.
4.5 Кесте
Соттағыш өңдеу операциясындағы кесу режимдері
|Операция аты |, |, |, |, |, |, |
| |мм ... ... ... |об/мин |мин |
|Фрезерлі-кескіш |55 |0,1 |0,04 |18 |7,16 |9,2 ... | | | | | | ... ... |4,7 |0,5 |0,15 |200 |0,36 |0,57 ... ... |2,25 |0,7 |– |15,6 |200 |0,18 ... ... ... | | | | | ... ... |2,5 |0,1 |– |22 |1400 |0,12 ... үңгіштеу |13,85 |0,4 |– |20,8 |250 |0,86 ... кесу |1,65 |0,7 |– |19,47 |200 |0,13 |
| |– |– |– |11,8 |125 |0,38 ... | | | | | | ... 1 |2,5 |1,2 |– |62 |155 |0,46 ... 2 |2,5 |1,0 |– |45,8 |125 |1,99 ... 3 |2,5 |1,0 |– |53,3 |160 |1,58 ... 4 |2,5 |1,0 |– |53,3 |80 |1,11 ... | | | | | | ... ... |1,75 |0,16 |– |69,4 |200 |0,05 ... кесу |– |0,4 |– |11,7 |34 |1,07 ... (қара) |2,0 |2,0 |0,06 |45 |36 |8,16 ... ... |0,5 |0,1 |0,06 |55 |44 |8,63 ... |5 |0,05 |0,025 |17,6 |400 |1,05 ... |10 |0,016 |0,008 |17,6 |200 |47,5 |
| | | | | | | ... ... процесс операциясының қалыптасуы
Уақыттың техникалық нормасы өндіріс типіне байланысты бекітіледі. Біздің
жағдайымызда тетік көп сериялы өндіріс негізінде ... ... ... ... ... бекітіледі.
4.12.1 Дөңгелекажарлағыш операцияның қалыптасуы 110 [1]
Берілген операция бойынша ... ... мына ... ... ... ... – даналық-калькуляциялы уақыт;
– дайындалған-қорытынды уақыт мин;
–партия тетіктерінің саны;
– даналық уақыт.
Даналық уақыт мына формула бойынша ... ...... ... ... жұмыс орнын қызмет көрсету уақыты;
– үзіліс пен тағы басқа қажеттіліктер үшін уақыт.
Негізгі уақыт мына формула бойынша анықталады:
, ... – әр ... ... негізігі уақыты.
Сонда:
мин
Қосымша уақыт мына формуламен анықталады:
, ... ...... ... мен ... ... ... мин;
– тетікті орнату мен шешуге кететін уақыт мин;
– басқаруды қабылдауға кететін уақыт мин;
... ... ... ... ... көпсериялы өндіріс үшін өндіріс типін анықтайтын коэффициент,
.
мин
Жұмыс орнының қызмет ... ... ... ... ...... қызмет көрсетуге кеткен уақыт;
– жұмыс орнының техникалық қызмет көрсетуге кеткен уақыт.
Жұмыс орнының техникалық қызмет көрсетуге ... ... ... ... ...... ... түзетудің операция саны, ;
– бір ажарлаушы дөңгелектің түзетуіне кететін уақыт, мин;
Сонда:
мин
Ұйымдық қызмет ... ... ... ... ... ... ... уақыт келесі қатынастан алынады:
, ...... ... ... уақыттың оперативті уақытқа қатынасының проценттік
көрсеткіші; .
Оперативті ... ... ... ... ... ...... уақыт;
– қосымша уақыт.
Сонда:
мин,
Сонда:
мин
Үзіліс уақыты және әр ... жеке ... ... ... ... ... ...... ... ... ... және әр ... жеке басына қажетті уақыттың
оперативті уақытқа ... ... ... ... даналық калькуляциялы уақытты анықтау үшін келесі формуланы
қолданамыз:
, (4.72)
Мұндағы: – ... ... ... болатын коэффициент,көп
сериялы өндірісте қолданылады
Сонда:
мин
4.12.2 Токарлық операцияны орындау үшін 040 [9]
Берілген ... ... ... ... ... ... формула
қолданылады:
, ...... ... ... ... ... ... бастапқы – қорытынды уақыт; –
өндіріске жіберілетін бұйымдардың партия ... ... ... ... ... ... анықталады;
, ...... ... ... дана;
– жылдық бастама саны; .
Сонда:
дана
Бастапқы – қорытынды уақыт келесі қатынас арқылы анықталынады;
, ...... ... ... ... ... қосымша жұмыстардың орындалуын ескеретін қосымша уақыт;
мин;
– бұйымның пробную өңделуіне кететін ... ... ... ... ... 4.65 ... анықталады
мин
Қосымша уақыт келесі формуламен анықталады:
, ...... ... және оны ... ... ... беттерді өңдегенде орын ауыстыруға және қосымша жүрістерді
орындауға кететін ... ... ... кызмет көрсетуге, үзіліс уақыты және әр адамның жеке басына
қажетті уақыт келесі қатынастан алынады:
, ...... ... ... ... ... ... уақыты және әр адамның жеке басына қажетті уақыт
– оперативті уақыт;
– жұмыс орнына кызмет көрсетуге, үзіліс уақыты және әр ... ... ... ... оперативті уақытқа қатынасының пайыздық
көрсеткіші;
Оперативті уақыт келесі ... ... ... ...... ... ... орнатуға және босатуға кететін уақыт;
– беттерді ... орын ... және ... ... ... ... калькуляциялы уақыт құрайды:
мин
Қалған технологиялық операцияларды қырықяақ-білікті механикалық өңдеу
үшін аналитикалық әдіс бойынша ... ... ... нәтижелері 4.6
кестесінде келтірілген.
Кесте 4.6
Қырқаяқ білікті өңдеу операциясының қалыпқа келтіру
|Операция атауы ... ... ... калькуляциялы |
| ... , мин ... , мин ... |9,2 |13,8 ... |1,8 |7,72 ... ... |5,14 |17,78 ... ... |8,16 |15,36 ... (тазалы) |8,63 |15,96 ... ... |2 |22,54 ... |1,05 |11,58 ... |47,5 |81,7 ... ... СББ|10 |23,6 ... ... |30 |58,1 |
5 ... ... ... және жобалануы
5.1 Фрезерлік білдектің құрал-жабдықтарын есептеу және жобалау
5.1.1 Құрал-жабдықтардың қызметтік тағайындалуы.
Құрал-жабдық, ... ... бар ... ... ... ... ... тесікті кесуге арналған. Құрал-жабдықтың негізгі
элементтерінің жоғары қаттылық, мойынша беттерінің концентрациялы бекітудің
(базалық) әдібінің аз ... ... ... ... ... шет ... құрал-жабдықта дайындама күшінің тұрақты болуы (яғни
құрылғыда механикаландырылған торап болуы керек) [3].
5.1.2 Тетіктерді базалау схемасы
Соташық, ... ... Ø120к6 и Ø110к6 және ... ... цилиндрде
орнатылатындықтан, әдістеме бойынша дәл осы ... ... ... ... ... Бұл ... ... – центрлеуші элементтері бар
арнайы қондырғыларды қолданғанда қажет болуы мүмкін.
5.1.3 Қондырғы конструкциясын сипаттау.
Фрезерлеу арналған қондырғы кострукциясы дипломлық жобаның ... 7 ... ... ... ... ... ... базалау кигізу
димметрі Ø120к6 и Ø110к6 және ... ... ... ... цанг құрал-жабдығына бекіткеннен кейін гидроцилиндр соташығының
көмегімен оңға қарай ... ... ... ... ... және ... ... Ø120к6 білік-қырықаяқты бекітеді де
тісті тәждің шет жағына бекітеді. Цанганың әрі ... орын ... оның ... ... ... одан кейін цанганы
орталықтандырады және тетікті екінші мойыншаққа Ø110к6 ... ... ... ... бұрыштары бар екі конустық аймағы бар. Цанга алдыңғы аймақта
15о, ал ортасында 5-7о конустық ... ... ... ... ... бекітіледі, өйткені цанганың алдыңғы ... ... ... ... конус бұлышынан үлкен.
Айла-бұйым тез әрекеттілігімен, орталықтандыру дәлдігімен және бекіту
сенімділігімен сипатталады. Алдыңғы цанганың ... ... ... тез
бекітілуге және тісті тәждің қасында орналасқан алдыңғы ... ... ... ... кіші ... ... орталық
мойыншаққа қаттырақ бекітуге мүмкіндік береді. Цангалық ...... ... ... ... оны айла-бұйымға оңай
орнатуға болады. Айла-бұйымды ... ... алу екі ... арқылы
жүзеге асады.
Соташық үшін құрал-жабдық, егер оның мойыншасының базасын 0,03 ... ... ... ... ... Егер ... керілісі 0,03 мм
болса, онда цанганың ортаңғы бөлігі ұзарады жіне тетікті ... Егер ... жаңа ... ... шет жағы мен құрал – жабдық қаңқасы
арасындағы өстік керіліс 0,75 мм ... ... ... ... Егер ... 0,13 мм болса, цанганы ауыстыру қажет.
5.1.4 Құрал-жабдықтың күштік есептелуі.
Құрал-жабдықтағы тетікті қысу күші ... ... ... ... ... ... өңдеу процесінде әсер етуші күштер
саладарынан қозғалып кетпеуін, дірілдің болмауын қамтамасыз етуі керек.
Тетікті ... ... ... ... 5.1 суретінде көрсетілген (біздің
жағдайда цанганы қысу күші)
Сурет 5.2 ... қысу ... ... ... ... қысу күші ... формула арқылы есептеледі:
, ...... ... ... ... ... кысылу куші;
– цанганың конустық бұрыштары, ;
– цанга мен төлке арасындағы үйкеліс бұрышы (5 орын), .
Тетікті ... күші ... ... ... ... – қор коэффициенті, ;
– кесу ... ... ... ... ауыстыратын
өстік кесу күші Н;
– цанга мен тетік арасындағы үйкеліс коэффициенті; ... ... қысу күші ... ... ... ... – цанга мен ... ... ... ... ... қабырғаларының қалыңдығы, мм;
–цанга жапырақшалары беттерінің сыртқы диаметрі , мм;
– цанга жапырақшаларын жасаудан конус ... ... ... қысу ... ... көлемі анықталады:
Н
Цанганы қысудың берілген күші өңделу орындалатын 5С280П білдегінің
гидроторабымен жүзеге ... ... ... беріледі.
Білдектің гидрожүйесіндегі қысым МПа.Берілген білдектегі цанганы
қысудың максимал күші кН ... ... қысу ... ... ... аз болғандықтан, тетікті бекіту күші берілген білдектің
гидроторабымен ... ... ... ... ... ... сатылы тесікті өңдеуге арналған біріктірілген зенковканы есептеу
және ... ... ... ... ... және конусты
бөліктерден тұратын сатылы тесікті өңдеуге арналған. ... кесу ... ... ... ... ... дейінгі және кейінгі
сызбасы, дайындама материалы, өңдеу жүргізілетін құрал және кесу ... ... ... ... ... ... ... Кесу құралының диаметрі анықталады. Тетігіміздің ... ... ... бар ... ... да ... және ... болуы қажет.Сызбадан құралдың келесідей ... ... ... ...... ал конустық бөлігі– Ø44,8мм болады.
Шектік ауытқулары келесі шарттардан ... ... ... орындалатын өлшемнің үштен бір бөлігінен аспауы керек және мына
формула арқылы анықталады:
, ...... ... шақтамасы, цилиндрлік тесік үшін
мм, конустық тесік үшін мм.
Сондықтан:
– зенковканың цилиндрлі бөлігінің Ø31мм ... ... үшін ... ... ... ... ... өлшем шақтамасы үшін мм.
2) Морзе конусының артқы бөлігінің ... ... Ол үшін ... артқы бөлігінің орташа диаметрін формуламен анықтау қажет:
, ... ... ... ... күш ... (айналушы
момент),кесу режимдерінің есептелуінен Нхм белгілі;
– кесу режимінің өстік құраушысы, Н;
– конустың артқы бөлігінің бұрышы, ... ... ... ... үшін ... ... бұрышының ауытқуы отклонение, .
Сонда:
ммм
Басқаша конустың артқы бөлігінің орташа диаметрін формуламен ... ...... артқы бөлігінің ең үлкен диаметрі;
– конустың артқы бөлігінің ең кіші ... ... және ... ... ... орташа шығындыдан,
МЕСТ 25557-82 сүйене отырып конус таңдалады, яғни конструктивті өлшемдері
сәйкес келетін №5 Морзе ... ... ... ... ... ... ... өлшемдерге сәйкес құралдың келесі өлшемдері тағайындалады:
зенковканың конусты ... ... ... ... жалпы кесу
бөлігініғ ұзындығы– ℓ=18мм. Орталықтаушы тесік А түр ... ... ... Кесу ... тағайындалады. Алдынғы бұрышы зенковканын цилиндрлі
бөлігінде де, конусты бөлігінде де деп ... ... ... артқы бұрыш , Конусты бөлігіндегі конус бұрышы сәйкесінше
алынатын тесіктің ... ... ... яғни .
5) ... ... ... ... дайындалады:
– кесу бөлігінің материалы: маркасы Р18 тезкескіш болат МЕСТ 19265-73;
– артқы бөлігінің материалы: маркасы 40Х конструкциялы легірленген ... ... ... жобалану аймағы, есептелуі және құрастырылуы
7.1 Негізгі жабдықталу санының есебі
Негізгі жабдықталудың қажетті санының мына формуламен ... ... ... – орерацияны орндауға кететің даналы-калькуляциялы уақыт,
мин;
– бұыйымды шығарудың жылдық бағдарламасы, ... және ... ... үшін дана;
– жабдықтардың жұмыс бірлігінің айналыстағы ... ... ... үшін ... ... ... ... коэффициентті, .
Жабдықты немесе уақыт бойынша жұмыс орындары ... ... ...... есептік саны, дана;
– жабдықтың қабылданңан саны,дана.
Есептеулердің нәтижесі 7.1 кестесінде келтірілген.
Кесте 7.1
Қолданыстағы жабдықтың есеп саны
|Операциялар ... ... ... |, | | | |
| | |мин | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... |866 |13,80 |0,42 |1 |0,42 |
|2 ... |ГКМ |2,54 |0,08 |1 |0,08 |
|2 ... ... |7,72 |0,24 |1 |0,24 |
|3 ... ... |163 |17,78 |0,54 |1 |0,54 |
|4 ... |1Б732Ф3 |21,34 |0,65 |1 |0,65 |
|5 ... |2Н135 |15,36 |0,47 |1 |0,47 |
|6 ... |2Н135 |15,96 |0,49 |1 |0,49 |
|7 ... |2Н155 |22,54 |0,69 |1 |0,69 ... 7.1 ... |2 |3 |4 |5 |6 |
|8 ... |6Р13 |11,58 |0,35 |1 |0,35 |
|9 ... |6Р13 |81,70 |2,5 |3 |0,83 ... дөңгелек ажарлаушы |3М175 |40,67 |1,25 |2 |0,62 ... ... ... |163 |23,60 |0,72 |1 |0,72 ... ... |2Н155 |58,10 |1,78 |2 |0,89 ... |– | |–– |17 |–– ... дипломдық жобада тетіктің механикалық өнделуі жобаланады сондықтан,
негізгі жабдықталудың саны он бесті құрайды.
7.2 Ауданның құрамын және ... ... ... ... ... ... өндірістік ауданның
есептеулерінен шығады. Қажетті өндірістік аудан мына ... ... ...... ... м2, ... ... габаритті
өлшемдерімен анықталады [];
– коэффициент, қосымша ауданмен ... ... 7.3 ... келтіріледі.
Кесте 7.3
Жабдықтар орналасқан өндіріс ауданының есептелуі
|Білдектің атауы және моделі |Са ... |, ||, |
| |ны, ... |м2 | |м2 |
| ... ... , м*м | | | |
|1 ... |1 ... |6,240 |3,5 |21,84 ... | | | | | |
|2 ... ... 163 |2 ... |17,721 | |62,14 |
|3 ЧПУ бар ... ... |1 |5,245х2,14 |11,224 | |39,28 ... | | | | | |
|4 ... 2Н135 |2 ... |7,052 | |49,36 |
|5 ... 2Н155 |3 ... |7,893 | |82,88 |
|6 ... 6Р13 |4 ... |5,785 | |81,00 |
|7 ... ... 3М175 |2 ... |23,600 | |165,20 ... |15 |–– |–– | |501,7 ... Ғимарат түрін таңдау
Машинажасау заводының цехын бір қабатты каркас типтес ... ... ... ... СНиП ... ... біріккен
модульдік жүйеге байланысты бекітеді. Жобалау ... ... ...... ... және ... ... таңдау бастысы болып
табылады.
пролет енін және колонна ... ... ... ... габариттеріне байланысты) орналастыруға
болатындай етіп таңдайды. Бұл дипломдық жоба ... ені және ... тең етіп ... ... ... формула арқылы анықтаймыз:
, ...... ... ... ... ... ... мен орын ауыстыратын жүк ... ... ... ... ... ... м;
– кранның биіктігі, м.
Сонда:
м
Рельсті көтергіш ұштарының биіктігі стандартты өлшемдер ... м. ... ... ... фермның төменгі белдеуіне
дейін цехтың биіктігін тағайындаймыз, м.
7.4 Аумақтың технологиялық жобалануы
Қырқаяқ білікті ... ... ... ... ... ... ... формасымен, білдек санымен, операция аралық көлік
түрімен, жоңқаны алу әдісімен және басқа факторлармен ... ... ... ... ... ... ағынды формасы қолданылады.
Жобалаудың негізгі мақсаты – ... ... ... ... ... ... ... орнатылады.
Берілген механикалық учаскелерде тасымалдаушы қондырғы есебінде мостық
кран және кран балка қолданылады.
Қондырғы жанында, жауапты ... ... ... ТББ ... ... ... ағында болғандықтан, өңделген тетіктерге арнап
жинақтаушы сөрелер орнатылады.
Техникалық жабдықтарды орнатқаннан кейін, өнідірістік аумақтың шектерін
анықтайды, жүк ... ... ... ... ... ... жүрістері мен өтулерін анықтайды.
Өрт қауіпсіздігін болдырмау үшін аумақта ... щит және құм ... ... ... ... «Құрылысмет» заводының қоршаған орта жағдайының анлизі
Құрылысмет заводы «Арселор Миталл Стил ... АҚ ... ... және күрделі жөндеумен айналысады.
Қазіргі кезде Құрылысмет заводының аумағындағы ... ... 20 ... және ... 2 ... ... ... автокөлік паркі болып табылады [17].
Заводтың қазаношақтарында ... ... ... 9
котлоагрегаттары орнатылған, олардың 5 №1 қазаношағында және 4 ... ... ... ... қоспа бір мұржаға барады және аладын ала
тазаланып, 31,5м биіктікте атмосфераға ... ... ... ПЦ-16, ... ЦН-15 ... ... Котельныйдың жұмыс істеу
барысында ауаға келесідей зиянды қалдықтар тасталынады: көміртек қышқылы,
азот қышқылы, ... ... ... мен ... ... ... барысында атмосфераға келесідей зиянды
заттарды тастайды: шаң, пісру аэрозолі, ... ... азот ... ... ... ... парктері жұмыс істеу барысында атмосфераға көміртекті, азот
қышқылын және көмір сутегін жібереді.
Төмендегі 8.1 ... ... ... ... ... ... 8.1
Ауаға тасталынын зиянды қалдықтардың мінездемесі [20]
|Белгіленген |Атауы ... ... ... ... ... | ... ... аты|құралдардың |
| | | | ... % |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... | ... ПЦ-16 |83 |
| ... |176,44 ... | |
| ... ... | | |
| ... қышқылы |83,486 | | |
| ... ... |15,107 | | |
| | |125,89 | | ... Қазаношақ |Өлшенген | ... ... |86 |
| ... |99,475 | | |
| ... ангидрид| | | |
| ... ... |41,641 | | |
| ... ... |9,684 | | |
| | |60,283 | | ... соңы
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... шаң |0,339 |–– |–– ... ... ... | ... |90 ... №1, ... |1,613 | | ... 4, 7, 8, 9 |марганц қышқылы |0,303 | | ... ... ... |0,252 ... |90 ... ... ... |Өлшенген заттар | |ЦН-11 |74 ... тобы | |0,053 ... | ... цехы, ұштаушы |Өлшенген заттар | |ДИП-300 |81 ... тобы | |0,150 ... | ... ... ... заттар | |ЦН-15 |87 |
| | |0,107 ... | ... ... ... ... | |ЦН-15 |79 ... | |0,107 ... | ... №2, 4 ... | |–– |–– |
| ... |0,005 | | |
| ... ангидрид| | | |
| ... ... |0,042 | | |
| ... ... |0,002 | | |
| | |0,012 | | ... цехының |Өлшенген | |–– |–– ... ... |0,092 | | |
| ... ангидрид| | | |
| ... ... |0,702 | | |
| ... ... |0,032 | | |
| | |0,189 | | ... ... | | |ЦН-11 |81 ... ... шаңы |2,565 ... | ... ... |Бояу аэрозоль бу |0,503 |–– |–– |
| | |1,109 | | ... ... ... ... |17,8 |–– |–– |
| ... қышқылы |1,24 | | |
| ... ... |4,24 | | ... ... ... №1 және №2 котельная ауаны ластаушылардың
негізгісі болып табылады, ластаушы заттардың негізгісі ... ... ... ... ... азот ... ... қышқылы.
Құрылысмет заводында ауаны тазартатын құрғақ шаң ұстағыштар қолданылады.
Шаң ұстағыштар ... ... және ... фильтрлер
қолданылады.Циклонды тазартқыштардың ауытқулары 74 тен 87% ға дейін, ал
маталы ... ... 90% ... ... ... үшін ... ... заттарды есептеу.
Соташық жасау барысында ауаға зиянды заттар тасталынады. 8.2 ... ... ... ... ... ... ... [21]
|Білдектің атауы |Білдектің |Зиянды заттар атауы |Зиянды ... ... ... ... кВт | ... ... ч |
| | | ... | |
|Көлденең-фрезерлі |12,65 ... май |2,8 г/ч |0,193 ... ... 6Р13 | |су буы |2,1 кг/ч | |
| | |шаң |4 г/ч | |
| | | | |1,36 ... |8,625 ... ... |0 мг/ч |0,23 ... ... 866 | |су буы |1,44 кг/ч | |
| | |шаң |2,74 г/ч | ... бар ... |25,3 | | |0,35 ... ... | ... май |5,4 г/ч | ... | |шаң |38 г/ч | ... |17,25 | | |0,29 ... ... | ... май |3,67 г/ч | ... 163 | |шаң |25,85 г/ч | ... ... |8,625 ... май |1,5 г/ч |0,173 ... 2Н135 | |су буы |1,12 кг/ч | |
| | |шаң |6 г/ч | |
| | | | |0,183 ... ажарлаушы |21,275 | | |0,68 ... ... 3М175| ... ... |4,5 г/ч | |
| | |су буы |195,8 г/ч | |
| | |шаң | | ... |17,25 |абразивті шаң + |1 г/м3 |0,39 ... ... | ... ... ... | | ... 163 ... | ... ... | | |
| | ... 10000 м3/ч | | ... |22 |аэрозоль май шаң |1,5 г/ч20 |0,13 ... ... | | |г/ч | ... | | | | ... жылдық шығарылуына кеткен уақыттағы зиянды қалдықтарды мына
формуламен анықтайды:
,т/жыл ...... ... ... ... бір тетікті өңдеуге кеткен уақыт, саг;
– тетікті шығарудағы жылдық бағдарлама, ... ... ... 8.1 ... анықтаймыз:
1) моделі6Р13 көлденең-фрезерлі білдектің жұмысы кезінде шығаратын
зиянды заттар:
– аэрозоль майы:
т/жыл,
т/жыл
– су буы:
т/жыл,
т/жыл
– шаң:
т/жыл,
т/жыл
2) ... 866 ... ... ... ... ... ... аэрозоль эмульсия:
т/жыл
– су буы:
т/жыл
– шаң:
т/жыл
3) Моделі 1Б732Ф3 СББ бар токарлық білдектің жұмысы кезінде ... ... ... ... ... Моделі 163 токарлік- винткескіш білдектің жұмысы кезінде шығаратын
зиянды заттар:
– аэрозоль майы:
т/жыл
– шаң:
т/жыл
5) Моделі 2Н135 білдектің жұмысы ... ... ... ... ... ... су буы:
т/жыл,
т/жыл
– шаң:
т/жыл,
т/жыл
6) Моделі 3М175 дөңгелек ажарлаушы білдектің жұмысы кезінде ... ... ... ... ... Моделі 163 токарлік- винткескіш білдектің (әрлеу) жұмысы ... ... ... ... шаң паста шанын әрлеуші:
т/жыл
8) Моделі МР-76М фрезерлік-центрлік білдектің жұмысы кезінде шығаратын
зиянды заттар:
– аэрозоль майы:
т/жыл
– шаң:
т/жыл
Зиянды қалдықтардың жалпы ... ... ... ... ... мына формуламен анықталады:
, ...... ... ... i операциясына бөлінген ,
т/жыл;
– операция көлемі.
Есептеулер нәтижесі 8.3 кестесінде келтілірлген
Кесте 8.3
Соташық өңдеу кезіндегі ауадағы зиянды ... ... ... ... ... ... ... |Зиянды заттардың ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
|Аэрозоль майы ... |24,765 ... ... |0,0092214 | ... буы ... | ... ... | ... шаң және шаң ... |11,7 | ... | | ... ... ... ортаны өндірістік қалдықтармен ластауда ... ... ... ... ... ... ... және cұйық болып
бөлінеді.
Қатты қалдықтарға: шлак, күл, ... ... ... ... ... және ... ... қағаз және басқа да қоқыстар жатады.
Сұйық қалдықтарға: су, құрамында хлоры бар (Cl2), ... ... ... (NO2, NO3, ... ... және смола;қолданылған СМС,
құрамында өлшенген заттары бар, сода, май, еріткіш және ... ... ... ... минералды майлар және т.б.
Құрылысмет заводында қалдықтарды көметін полигондар ... ... ... ... ... ... ... қарастырады.
1) Металл қалдықтарды өңдеу. Метал қалдықтарының негізгі ... ... ... бөлу және механикалық өңдеу болып табылады. Сорттау
металдарды түрлеріне қарай бөлу үшін араналған. Ал бөлу ... ... ... ... алу үшін ... ... ... металды кесу,
бөлу, пакеттеу және брикеттеу үшін ... ... ... жоңқа үгіткіштерде, брикеттеуші престерде қайта өңделеді.
2) Қалыдық күл шлактарын ... және ... рет ... негізгі
мінездемесі болып оның қаттылығы, химиялық құрамы және тығыздығы ... Шлак ... ... ... ... жылу өткізу үшін
және құрылыс ... және ... да ... жол ... ... ... құрамында фосфор, кальций, магний және басқа да
микроэлементтер ... ... ... ... ... түрінде
минералды тыңайтқыштар ретінде қолднылады [23].
3) Өнірістік және тұрмыстық қоқысты өңдеу. ... ... ... ... ... ... көму, келешекте жаңа технолгиялар
оларды пайдалы шикізатқа өңдеу үшін өндірістік аумақтардағы қоймаларда
сақтайды. Қоқыстар ... ... ... ... ... көміледі. Көму бекеттері су баспайтын аумақтарда, жер асты
сулары аз ... ... ... ... ... ... және ... азот оксиді (NOx) және күкірт ... (SO4) бар ... ... және ... қышқылдарды алуға, сонымен қатар
минералды тыңайтқыштарды алуға пайдалануға болады. Бұл үшін ... ... және ... ... ерітіндісіне абсорбциялануына,
соңынан бұл ерітіндінің күкірт қышқылына ажырауына негізделген аммиакты-
сульфаты әдісті қолдануға ... ... ... ... ... ... ... күкірт қышқылы өндірісіне жіберіледі. Пайда
болған аммоний сульфаты ерітіндісі құрғақ өнімге қайта ... ... ... ... ... ... тазалау. Тазартылған фенолдық ... ... ... ... ... ... бір әдісі –
абсорбциялық әдіс (тазалау дәрежесі 0,001 мг/л). Ол фенолдың ... ... ... ... ... ... ... құйылыстық суларды алдын-ала өңдеуге және олардан ілінген және
эмульгацияланағн заттарды ... ... ... ... ... ... азайту үшін көп сатылы жасайды.
Құйылыстық суларды мұнай өнімдерінен тазарту. Ол құрамында мұнай болатын
ққалдықтарды қайта қолдану үшін сусыздандыру ... іске ... ... ... ... сонымен қатар қолданылатын утилизация әдістерінің
тиімділігін көтеру үшін ... ... ... бөледі. Бұл үшін тұндыру,
сүзу, центрифугалау, гидроциклондарда айыру, кептіруді ... ... ... қалдықтарын химиялық залалсыздандыруды қолдануға болады. Бұл
әдіс ... ... ... ... ... төмендетуге және жол
құрылысында пайдалануға болатын тауарлық өнімдерді алуға мүмкіндік ... ... бір ... ... ... ... ... өңделген сөндірілген әкпен өңдеуге негізделген. Нәтижесінде
жолдарды ... ... ... ... қолданылуы мүмкін құрғақ
гидрофобты ұнтақты алады.
Жетілдірілген минералды майларды регенерациялау. Жетілдірілген минералды
майлар кіншілік материалдарды өндіруде негізгі шикізат ... ... ... ... ... тиіс. Регенерациялаудың келесі әдістері бар:
физикалық, химиялық, физико-химиялық. ... ... ... ... және ... ... – физикалық. Оған тұндыру, центрифугалау, сүзу,
қайта айдау. ... және ... ... ... ... ... ... қайтып келеді.
9 Еңбекті қорғау
Еңбек қорғау туралы айтылғанда, бәрінен бұрын еңбек ... ... ... қабілеттілігін сақтауға арналған шаралар ... ... ... ...... ... процесінде болатын жарақаттар
мен аурулардан сақтау.
Әрбір жұмысшы еңбектің қорғалуына құқылы. Жұмысшыларың ... ... ... ... мен ... жағдайларды ескерту
мақсатында осы облыстағы ұлттық саясаттың негізгі принциптерін бекітетін,
қауіпсіз ... ... ету үшін ... ... бекітетін,
кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың мақсаттары мен функцияларын анықтайтын ҚР
еңбекті қорғау Заңы ... ... ... мен жарақаттарды анализдеу
Құрылысмет зауытының механикалық өңдеу учаскесіндегі ... ... ... ... ... ... ... және зиянды өндірістік
факторлардың әсері нәтижесінде пайда болатын қанағаттанарлықсыз еңбек
шартарының ... ... ... ... жағдайлар себебі ұйымдастырушылық және техникалық сипатта болуы
мүмкін. ... ... ... цех ... бар кәсіпорын
жұмысының ритмге ... ... ... ... инструктажына
оқытудың кемшіліктерімен, адамның психофизикалық мүмкіндіктерінің ... ... ... және жұмысшы квалификациясының
жеткіліксіздiгімен байланысты. Техникалық себептер жабдықтың, механизмнің,
транспорт құралдарының ... ... жеке ... жабдықтың және ағымдық ... ... сай ... ... ... сапасымен байланысты.
Кәсіптік аурулардың себебі болып адам организміне зиянды өндірістік
факторлардың әсер етуі ... Бұл ... ... ... сипатымен
және еңбек шарттарымен түсіндіріледі.
Берілген өндірістік учаскедегі еңбек ... ... ... ... ... ауа ... [23], ... қатар
жұмысшыға түрлі шулар мен дірілдердің әсер етуімен ... ... ... адам организміне әсерін қарастырайық.
Сау және жоғары өнімділікті еңбектің шарттарының бірі ... ... ... ауа ... ... ету табылады. Тістегерішті
білікті ... ... ... ... ... ... материал түрінен, өңдеу түрінен, шаңсорғыш құрылғылардың болуы
мен конструкциясынан тәуелді болатын шаң бөлінумен қатар ... ... ... ... ... суыту-майлау сұйығы (СМС) қолданылатын
білдектер пайдаланылады. СМС механикалық шашырауы мен ... ... ... ... ... су буы, ... және басқа аэрозольдар
түрінде таралады. ... ... алу ... алу органдарына, өкпе қабатына,
сонымен қатар организмнің басқа да жүйелеріне қабындыратын әсердің себебі
болуы мүмкін. Бұл ... алу ... ... ... пайда болуына
әкелуі мүмкін.
Кесте 9.1 зиянды затардың жұмыс ... ... ... ... ... жұмыс аймағына таралуы
|Білдектің атауы мен моделі |Білдек |Зиянды зат атауы |Таралу шамасы ВВ |
| ... | | |
| |кВт | | ... ... |12,65 |май ... |2,8 г/сағ |
|моделі 6Р13 | |су буы |2,1 ... |
| | |шаң |4 ... ... ... ... ... ... |60 мг/сағ |
|866 | |су буы |1,44 ... |
| | |шаң |2,74 ... ... бар ... білдек |25,3 |май аэрозолі |5,4 ... ... ... | |шаң |38 ... ... жону ... ... шаң, |1 г/м3 ... 163 | |10000 ... | |
| | ... ауа | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... | ... ... моделі |8,625 |май аэрозолі |1,5 ... ... | |су буы |1,12 ... |
| | |шаң |6 ... ... ... ... |21,275 |эмульсия аэрозолі |4,5 г/сағ ... 3М175 | |шаң |195,8 ... ... білдегі |22 |май аэрозолі |1,5 ... ... ... | |шаң |20 ... |
Берілген ... ... ... ... шарттар да сонымен
қатар еңбектің жоғары өнімділігін қамтамасыз етуде және кәсіптік аурулар
профилактикасында маңызды фактор ... ... ... аймақ жұмыс
орнындағы микроклимат (метеорологиялық шарттар) ауа ... ... ауа ... ... ... және ... беттерден жылулық сәулеленудің интенсивтілігімен
анықталады.
Кесте 9.2 Құрылысмет зауытының учаскесіндегі жұмыс ... ... ... ... мәні келтірілген.
Кесте 9.2
Жұмыс орнындағы микрклимат параметрлерінің өлшеулерінің нәтижелері
|Өлшеу орны-жұмыс орындары |Ауа ... 0С |Ауа ... % ... ... |23 |20-23 |46 |

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«қазақ тілінен ағылшын тіліне машиналық аударудың лингвистикалық сөздіктерін apertium платформасының негізінде жасау»33 бет
ААҚ Алматы ауыр машина жасау зауытында өткен өндірістік практика туралы есеп беру14 бет
Алматы облысы М.Бейсебаев атындағы агробизнес және менеджмент колледжінде «Тұрақты ток машиналарының құрылысы және жұмыс істеу принципі» тақырыбына оқыту әдістемесін жасау57 бет
Жер жұмыстарына арналған машина механизмдерін таңдау. Олардың жұмыс жасау принциптері5 бет
Машина жасау7 бет
Машина жасау мамандығы13 бет
Машина жасау технологиясының даму бағыттары11 бет
Машина жасау өнеркәсібі15 бет
Машина жасау өнеркәсібі кешені11 бет
Машина жасауда көміртекті жадығаттардын қолданылуы16 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь