Табиғатты пайдалану құқығы

Кіріспе 4
1 Табиғат пайдалану қүқығының құқығының түсінігі және
жалпы құқықтық сипаттамасы 7
1.1 Табиғат пайдалану қүқығының жалпы түсінігі және түрлері 7
1.2 Табиғат пайдалану құқығының объектілері мен субъектілері 11 Қазақстан Республикасындағы шетел түлғаларының табиғат пайдалану және өзге де құқықтары 22
2.1 Қазақстан Республикасының шетелдік субъектілермен табиғат пайдалану қатынастарының объектілері, субъектілері және 22 мазмұны
2.2 Қазақстан Республикасының шетелдік субъектілермен жер 39 қатынастарын қүдықтық реттеу
2.3 Қазақстан Республикасының жерлерін, өзге табиғи объектілерін 52 шетел мемлекеттерінің пайдалануының құқықтық мәселелері Қорытынды 59 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 60
Егеменді және тэуелсіз Қазақстан табиғи ресурстарға бай мемлекет болып табылады. Алайда, біздің еліміздің табиғи ресурстарының соншама молдығына қарамастан, оған қамқорлықпен қарау әрқашан туындап отырады. Қоғамның қазіргі дамуы табиғи ресурстардың шаруашылық мұқтаждықтарына кең түрде пайдаланылуына сүйенеді. Бұ_л процесс нарықтық қатынастар дами түскен сайын одан әрі күрделене береді.
Сондықтан, ғалымдар мен бүкіл қоғамның табиғи ресурстарын пайдаланудың адам үшін қажеттілігі мен табиғи ортаны қорғаудың кажеттілігі арасындағы қарама - қайшылықтарға байланысты дабыл қағуы өте орынды болып табылады. Осыған байланысты зор маңызды табиғи ресурстарды өте көп мөлшерде шаруашылық мақсатқа пайдаланудың коршаған ортаға тигізетін теріс зардаптары мен залалдарын жеңілдету, барынша азайту және табиғи байлықтарды молайту жөніндегі шараларды жасау міндеті туындайды. Табиғатты тиімді түрде үнемді пайдалану және оны қорғау шаралары, оның ресурстарын пайдалану кезіндегі тепе-теңдікті оелсенді түрде сақтау, қоршаған табиғи ортаны жақсарту, ал бүл талаптар бүзылған жағдайда оны қалпына келтіру жөніндегі шараларды жүзеге асыру кажеттігін тудырып отыр.
Осыған орай "Қазақстан - 2030" стратегиясының басымдықтарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы дамуының 2010 жылға дейінгі стратегиялық жоспарына сэйкес Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі түжырымдамасы мақүлданды. Бүл түжырымдамада еліміздің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық бағыттар көрсетілген - экономиканы, үлттық заңнамаларды және қоғамды экологияландыруға байланысты, экологиялық үгіт-насихат және жүртшылықтың қатысуы, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту1 .
Табиғатты қорғау мен оның байлығын тиімді пайдалану мәселесін шешуді қамтамасыз ететін эдіс-тэсілдер жүйесін жасауға әр түрлі қүқықтық институттар белсенді түрде қатысады. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды үтымды пайдалану саласындағы қызметке көптеген субъектілер катысады, мемлекеттік органдар, лауазымды түлғалар, заңды түлғалар, азаматтар, қоғамдық бірлестіктер және шетелдік түлғалар мен халықаралық бірлестіктер т.б.
Әлемдік шаруашылықтың соңғы он жылдағы қазіргі жай-күйі түрлі елдердің экономикасын интернационализациялау процесінің кеңеюі және тереңдеуімен анықталады. Шаруашылық өмірді интернационализациялаудың негізгі бағыттарының бірі капиталды, оның ішінде шетелдік инвестицияны экспорттау болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл 30 тамыз. (өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда) - Алматы, 2007. - Жеке басылым.
2. Қазақстан Республикасының Жер кодексі 2003 жыл 20 маусым. -Алматы, 2007. - Юрист баспасы. - Жеке басылым.
3. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. 2007 жыл 09 қаңтар. - Алматы, Жеке басылым.
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. - 2001. - Жеке басылым. Жалпы және арнайы бөлімдері.
5. Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" заңы 2006 жыл. - Жеке басылым.
6. Қазақстан Республикасының "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту туралы" заңы 09 шілде 2004 жыл,
7. Қазақстан Республикасының Орман кодексі 2003 09 шілде // Жеке басылым.
8. Қазақстан Республикасының Су кодексі 2003 08 шілде // Жеке басылым.
9. Қазақстан Республикасы Президентінің өкімімен бекітілген Экологиялық қауіпсіздік түжырымдамасы 09 желтоқсан 2003 жыл.
10.
11. Қазақстан Республикасы. Салық және бюджетке төленетін өзге міндетті төлемдер туралы: 12 шілде 2001 жылғы заңы // Юрист анықтама жүйесі.
12. Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 10 июня 2003 г. N 8 О соответствии Конституции Республики Казахстан Земельного кодекса Республики Казахстан //: «Казахстанская правда» от 11 июня2003 годаК 169.
13. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.61// Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 1996 года N 713 «О вопросах выделения земельных участков дипломатическим миссиям в городе Акмоле».
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 1999 года N 1224 «О строительстве дипломатического городка в городе Астане».
15. Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. N 2195 «О ратификации Договора аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации».
16. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 329-1 О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти//Казахстанская правда от 26.12.98г. № 243.
62
17. Декларация о соблюдснии суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств - участников Содружества Независимых Государств, Москва, 15 апреля 1994 гола Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. - М.: Изд-во БЕК, 1996.
18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 1996 г. N1144 «О приобретении и аренде объектов недвижимости, капитальном строительстве и ремонте зданий и сооружений учреждений Министерства иностранных дел Республики Казахстан за границей».
19. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 14 июля 1994 г. N 133-ХПІ О ратификации Республикой Казахстан Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур».
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право РК.: Учебное пособие. - Алматы: Издательский центр ОФППИ «Интерлигал», 2004. - 312 с.
2. Архипов Г.И. Земельное право Республики Казахстан Алматы 1997.,
3. Бекишева С. Д. Экологическое право Республики Казахстан. -Алматы 2004.,
4. Назарбаев Н.А. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. - Алматы, 2005. - 976.
5. Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование иностранных инвестиции в РК Алматы 2000
6. Боголюбов В.В. Экологическое право.-М., 2001.
7. Бринчук М.М. Экологическое право России.-М., 1998.
8. Байдельдинов Д.Л. Экологическое законодательство Республики Казахстан.-Алматы, Жеті Жарғы, 1995.
9. Байдельдинов Д.Л. Правовой механизм государственного управления в области экологии.-Алматы, 1998.
10. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России и Казахстана: проблемы развития, процессуальные формы реализации. -М.: Юристъ, 2007.454 с.
11. Ерофеев Б.В. Земельное право право.-М., 1996.
12. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Қазакстан Републикасы Президентінің Жолдауы - 2030: гүлдену, кауіпсіздік және жақсару.
13. Петров В.В. Земельное право России. М., 1997.
14. Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Косанов Ж.Х., Хаджиев А.Х. и др. Эффективность природоохранного законодательства.-Алма-Ата: Наука, 1988.
15. Стамқұлов Ә.С. Қазақстан Республикасының экология құқығы. -Тараз, 2003.- 4506.
16. Еркінбаева Л.К. Правовые проблемы вомещения вреда здоровью граждан вследствие неблагополучной экологической обстановки //
63
Материалы международной научно-практической конференции. - Алматы, 1997. -С.12-16.
17. Стамкулов А.С. Правовой режим Экологической информации // Правовая реформа в Казахстане. - 2003. - №1. - С.87-90.
18. Байсалов С.Б. , Ильяшенко Л.В. 200 вопросов и ответов по охране природы., Алматы 1987.
19. Абдраимов Б.Ж. Земельное законодательство и судебная практика// Земельное законодательство Республики Казахстан. Сб. нормативно-правовых актов (с комментариями). Сост. Байсалов С.Б., Стамкулов А.С. и др. - Алматы: Жети Жаргы, 1998. - С.192.
20. Есимкулов С.Т. Правовые проблемы обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в условиях перехода Казахстана к рынку: Дис. канд. юрид. наук. - Алматы, 1997. - 148 с.
21. Байдельдинов Д.Л. Юридическая ответственность за экологические правонарушения Алматы 1993.
22. Культелев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан Общая часть., Алматы 2004.
23. Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Насырова Л.Р. и др. Эффективность природоохранительного законодательства. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1988. - 156 с.
24. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М., 1991. - 30 с.
25. Баимбетов Н.С. Проблемы правового регулирования экологической экспертизы в Республике Казахстан: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Алматы, 1999. - 22 с.
26. Сыроедов Н.А. Земля как объект гражданского оборота //Государство и право. 2003 г. № 8
27. Иванов А.А. Права на землю в Российской Федерации: понятие и система //Правоведение. - 1992 г. № 3
28. Земельное право /Под ред.Боголюбова С.А. - М.: Норма, 2000 г.
29. Алимжанов Б.Р. Правовые факторы рынка земли /Абдраимов Б.Ж. Аграрное, экологическое и земельное право: проблемы теории и практики. Научно-практическое пособие. Вьшуск 4. - Алматы, 2003 г.
30. Архив Кызылординского областного комитета по управлению земельными ресурсами за 2004 год.
31. Жариков Ю.Г. Предмет и система земельного права//Земельное право. Учебник для вузов. Рук. авторского коллектива и отв. ред. С.А.Боголюбов. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА*М, 1998
32. Сарсембаев М.А. Международное право: Учебное пособие. - Алматы: ЖетіЖаргы, 1996
33. Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан. Алматы: ЖетіЖарғы, 1997
34. Сарсембаев М.А. Дипломатическое и консульское право. - Алматы: Данекер, 2000.
64
әл-Фараби атындағы Қазақ Үлттық Университетінің заң факультетінің
4 курс күндізгі оқу бөлімінің студенті Э. Кабышеваның "Шетел түлғалары мен азаматтардың табиғат пайдалану қүқығы" тақырыбына
жазылған диплом жүмысына
        
        РЕФЕРАТ
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыста шетелдік заңды түлғалар ... ... ... құқығы қарастырылған.
Жүмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен ... жер ... өзге ... ... ... және ... ... шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың Қазақстан
жерін жалға алу ерекшеліктерін қарастырып, негіздеу.
Осы ... ... шет ... мен ... ... ... жер учаскелеріне меншік және өзге заттық кұкықтардың, басқа
мемлекеттер мен халықаралық үйымдардың ... ... ... осы ... ... ... және халықаралық құқық
нормаларының арақатынасын айқындау, шет мемлекеттердің Қазақстан жерлерін
(шекаралас жер ... ... ... ... мен "Байқоңыр" ғарыш
айлағы, транзиттік мақсаттағы жерлер) ... ... ... ... жасау.
Қазақстан Республикасы халықаралық аренада жедел бедел алып келе ... ... ... Біздің еліміз элемнің 100-ден ... ... ... ... ... шет
мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың тиісті дипломатиялық өкілдіктері
біздің еліміздің ... ... ... ... ... қатар ұзақ мерзімді ынтымақтастығының болашақ дамуы бірнеше
халықаралық келісім-шарттармен, Қазақстанда дипломатиялық ... ... ... жүруімен айқындалады.
Осы күнгі шетелдік мемлекеттердің ... ... ... алу ... жер ... кешеніне қатысты мәселелерді зерттеу өзекті
міндет болып табылады десек, қателеспеген болар едік. Жалға алу ... ... ... ... жер ... ... халықаралық
құқық нормаларымен арақатынас мәселелерімен және ... ... ... ... ... және қатынастарымен, шет
елдердің біздің еліміздің аумағында табиғат қорғау заңнамаларын ... ... ... ... шегі ... ... байланысты.
Диплом жү_мысы кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан ... ... ... ... оның ... деңгейі, мақсаттары мен міндеттері
және құрылысы көрсетілген. Негізгі бөлім екі ... ... ... табиғат пайдалану құқығының ... ... және ... ... бөлім Қазақстан Республикасындағы шетел түлғаларының
табиғат пайдалану және өзге де құқықтары мәселелеріне арналған. Қорытындыда
жұмыс барысында қарастырылған ... ... бір ... ... ... ... ... 64 бет.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
4
1 Табиғат пайдалану қүқығының құқығының ... ... ... ... Табиғат пайдалану қүқығының ... ... және ... ... пайдалану құқығының ... мен ... ... ... ... түлғаларының табиғат пайдалану және
өзге де құқықтары ... ... ... ... ... табиғат
пайдалану қатынастарының объектілері, субъектілері және ... ... ... ... ... жер
39 қатынастарын қүдықтық реттеу
2.3 Қазақстан Республикасының жерлерін, өзге табиғи ... ... ... ... ... мәселелері Қорытынды
59 ... ... ... және ... ... ... ресурстарға бай мемлекет болып
табылады. Алайда, біздің еліміздің табиғи ... ... ... оған ... қарау әрқашан туындап отырады. Қоғамның
қазіргі дамуы табиғи ресурстардың шаруашылық мұқтаждықтарына кең ... ... Бұ_л ... ... қатынастар дами түскен сайын
одан әрі күрделене береді.
Сондықтан, ғалымдар мен бүкіл қоғамның табиғи ресурстарын пайдаланудың ... ... мен ... ... ... кажеттілігі арасындағы қарама
- қайшылықтарға байланысты дабыл ... өте ... ... ... ... зор ... ... ресурстарды өте көп мөлшерде шаруашылық
мақсатқа пайдаланудың коршаған ортаға тигізетін теріс ... ... ... ... ... және ... байлықтарды молайту
жөніндегі шараларды жасау міндеті туындайды. Табиғатты тиімді түрде үнемді
пайдалану және оны қорғау шаралары, оның ... ... ... ... ... сақтау, қоршаған табиғи ортаны жақсарту, ал
бүл талаптар бүзылған жағдайда оны қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... орай "Қазақстан - 2030" стратегиясының басымдықтарын ... ... ... ... 2010 жылға дейінгі стратегиялық жоспарына
сэйкес Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған ... ... ... Бүл ... еліміздің
экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық бағыттар
көрсетілген - ... ... ... және ... ... ... үгіт-насихат және жүртшылықтың
қатысуы, халықаралық ынтымақтастықты ... ... ... мен оның ... ... ... ... шешуді
қамтамасыз ететін эдіс-тэсілдер жүйесін жасауға әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... мен табиғи
ресурстарды үтымды пайдалану саласындағы ... ... ... ... ... ... түлғалар, заңды түлғалар,
азаматтар, қоғамдық ... және ... ... мен халықаралық
бірлестіктер т.б.
Әлемдік шаруашылықтың соңғы он жылдағы қазіргі ... ... ... ... ... ... және тереңдеуімен
анықталады. Шаруашылық өмірді интернационализациялаудың ... бірі ... оның ... ... инвестицияны экспорттау
болып табылады.
Халықаралық экономикалық ынтымақтастықты дамыту үшін шетелден ... ... мен ... ... ... Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. - Алматы, 2004. - 132 б.
4
Қазақстан аумағында өз ... ... заң ... ... ... формаларын таңдап алу ... ... ... ... ... ... инвестициясын кеңінен тарту Қазақстанның
экономикалық дағдарыстан шығуына өз септігін ... ... ... ... 1993 ... 1997 ... ... ерекше
белсендендірілді. Елімізге АҚШ, ... ... ... ... Франция сия қты тағы да басқа дамыған елдерден ірі-ірі трансүлттық
және шетелдік компаниялар ... ... ... ... ... салуға деген қызығушылықты арттыру үшін заңдарымыз ... ... ... ... ... ... ... отырды.
Әрине осы қыруар компаниялардың қай саладағы қызметі болса да жермен тығыз
байланысты. ... ... мен ... ... Қазақстандағы жер
учаскелерін өндірістік-экономикалық ... ... ... ... шет ... мен ... ... элеуметтік-
саяси мақсаттарда жалға беріледі.
Бүгінде еліміздің жалпы ... ... оның ... жер ... ... да, ... Республикасындағы шетелдік субъектілермен жер
қүқықтық ... ... ... элі де ... өз толық реттелімін
таппай отыр.
Қазақстан бүрынғы КСРО-ның зиянды эскери-өндірістік ... ... ... ... жапа ... ... Мысалы, «мамандардың айтуы ... ... ... ... ... ... ... қоршаған ортада
жиналған радиактивті қалдықтардың саны Чернобыль атом реакторынан тасталған
қалдықтардан асып түседі. Ғалымдардың айтуы бойынша, бүл ... ... ... екі ... ... ... отыр».
Осы сынақ полигондарынан тек қана адамдар ғана емес, сонымен қатар, жер де
жапа шегуде. Радионуклеидтардың жылдан жылға шоғырлануы ... ... ... ... ... жер ... кұнарлығын қалпына
келтіру үшін кем дегенде 300 жыл ... ... ... ... аумағында ядролық зарядтардың жарылысы
өткізілетін өзге де ... және ... ... бар: ... ... ... және тағы ... полигондарда радиоактивті және өзге ластанудан жерді қорғау мәселесі
элі күнге дейін шешілмеген. Қазіргі ... ол ... ... ... пайдаланылады. Бүл жағдайда жерді пайдалану халықаралық
келісім шарттармен реттелуде. ... осы ... ... мен ... ... ... ... емес.
Қазақстан дамыған қүқықтық жүйесі бар жаңа егеменді ел болып табылады.
Біздің егеменді ... жер ... ... әр ... отандық ғалымдармен сараланған өзінің тарихы бар. Бірақ,
Қазақстан ... ... шет ... ... және ... ... элі ... ... ... сүрақ болып отыр. 5
Қазақстан Республикасы халықаралық аренада жедел бедел алып келе ... ... ... ... ... ... ... астам
мемлекеттерімен дипломатиялық қарым-қатынастарын орнатқан, сэйкесінше шет
мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... элемнің жетекші
мемлекеттерімен қатар ұзақ мерзімді ынтымақтастығының болашақ дамуы бірнеше
халықаралық келісім-шарттармен, ... ... ... ... ... ... айқындалады.
Осы күнгі шетелдік мемлекеттердің Қазақстанда жерді жалға алу құқығына
байланысты жер ... ... ... ... зерттеу өзекті
міндет болып табылады десек, ... ... ... Жалға алу мәселесі
мемлекеттің аумақтық түтастық мәселесімен, жер құқығына ... ... ... арақатынас мәселелерімен және осыған ... ... ... нормалары және қатынастарымен, шет
елдердің біздің еліміздің аумағында табиғат ... ... ... ... ... ... шегі мәселелерімен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен ... ... ... ... және өзге ... қүқықтардың, шет мемлекеттер мен
халықаралық үйымдардың Қазақстан жерін ... алу ... ... осы диплом жүмысының мақсаты болып табылады.
Осы жердегі міндеттер: шет ... мен ... ... ... жер ... меншік және өзге заттық кұқықтардың, басқа
мемлекеттер мен халықаралық үйымдардың жалға ... ... осы ... ... ... және ... құқық
нормаларының арақатынасын айқындау, шет мемлекеттердің Қазақстан жерлерін
(шекаралас жер учаскелері, эскери сынақ полигондары мен ... ... ... ... жерлер) жалға алуының қүқықтық аспектілеріне
талдау жасау.
Диплом ... ... ... ... және қорытындыдан түрады. Кіріспеде
осы тақырыптың өзектілігі, оның зерттелу деңгейі, мақсаттары мен міндеттері
және құрылысы ... ... ... екі ... ... Бірінші
тарауда табиғат пайдалану құқығының жалпы түсінігі және ... ... ... ... ... шетел тұлғаларының
табиғат пайдалану және өзге де құқықтары мәселелеріне арналған. Қорытындыда
жұмыс барысында қарастырылған ... ... бір ... ... ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ ҚұҚЫҒЫНЫҢ ҚҮҚЫҒЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... және түрлері
Табиғатты пайдалану адамның жаратылысқа келгелі жалғасып келе ... ... ... және ... ... және ол үзілмейтін
процесс. Қазақстан ... ... ... ресурстарға
мемлекеттік меншік арқылы пайдалану, оны қорғау, оны басқару табиғат туралы
заңның бастамасы болды. Сонымен бірге, ... ... ... ... мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғауды өзіне мақсат етіп
қояды. Менің жалпы түсінігім бойынша
табиғат ... ... сөз адам ... ... ... ... адам мен ... үзілместік қатынасы. Өмірдің және адам мен
коғамның бар болуының негізі табиғатты пайдалануда.
Табиғи ... ... - ... мен табиғат арасындағы негізгі
катынастар. Онда қоғам мүшелері - ... әр ... ... үшін ... ... өз бетінше белгіленген тәртіп
бойынша пайдаланады. Осыған орай табиғат ... ... ... ... қатынасқа түсу мен бірге қоғамның табиғатқа әрекет етуші қатынас
күралы ... ... ... ... бір ... ... оны корғауға
кейінгі кездерде мән беріле бастады. ... ... ... оның ... ... ... бір ... келтіру ұлттық және
элемдік ... ... Ең ... азаматтардың, кэсіпорындардың,
үйымдардың және үжымдардың құқықтары мен міндеттері табиғат ... ... ... ... ... ... ... ретінде пэнін апгу
қажет, ол толығымен табиғат немесе табиғаттың ... ... ... ... ... ... реттеуге жататын обьекті. Мысалы: демалу
үшін атмосфералық ауаны пайдалану, күн энергиясын қолдану, ... ... ... ... ... ... ... Басқаша
айтқанда, табиғат пайдалану философиямен басқа ғылымдарда тар мағынада
қолданылады. Табиғат ... ... ... негізгі
обьектілер жер, оның
ойнауы, су, орман, өсімдік және жануарлар элемі, атмосфералық ауа. ... ... ... ... ... табиғи ресурстар
заңнамасының мазмүнын қүрайды, ал ... ... яғни ... ... пайдалану қүқығы деп танылады.
Қазақстан Республикасының Конституциясында табиғи ресурстарына мемлекеттік
меншік және жерге жеке ... ... ... ... ... ... оны қорғау, басқару мәселелері
әзделгенмен, ... ... ... А.С. ... ... экологиялық құығы. Жалпы бөлім.
Атамұра баспасы., Тараз 1003 жыл.- 113 бет ... ... ... мен ... қоса ... // Жеке ... - Алматы 2007
азаматтарының өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны корғауды
өзінің мақсаты етіп ... ... ... ... ... ... және ... мүдделері үшін қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық ... және т.б. ... ... және өзге де ... ... ... мен табиғатты ... ... ... ... өз ... «табиғат пайдалану қүқығы» терминінің орнына
«экология пайдалану қүқығы» ... ... Оның ... ... ... табиғи ресурстарды халық шаруашылығы мен азаматтардың
экологиялық ... ... ... ... тәртіп, ал экология
пайдалану қүқығы - табиғи обьектілердің жай - күйін ... ... ... алу, ... ... ... ретінде қарастырылады.
Отандық ғалым Стамкүловтың пікірі бойынша, ... ... ... ... анықтама табиғат пайдалану қүқығының
анықтамасы емес, ... ... ... ... ... ... білдіреді. Табиғат байлығының атмосфералық ауа, кеңістік, табиғи
аумақтарды пайдалану объектілеріне жатады. ... ... ... - табиғи объектілердің, оның ішінде өзара қарым-қатынастағы
атмосфералық ауаны, кеңістікті, аумақты, ... жер, жер ... мен ... ... ... ... озон ... қоса
алғанда барлық жанда және жансыз табиғи байлықтарды пайдалану. Олардың
ішінде табиғи ... ... орын ... Ал ... ... ... қорғау туралы заңдарында көптеген табиғи ресурстар айтылмай
кеткен.5
Д.Л. Байдельдиновтың пікірі бойынша, табиғат пайдалану қүқығын екі ... ... ... ... ... ... және ... Объективтік мағынадағы табиғат пайдалану ... ... ... ... қүқықтары мен міндеттері мен табиғи ресурстарды
беру және алып қою тәртібін ... ... ... ... ... ... табиғат пайдалану кұқығы дегеніміз - экологиялық
заңдармен нақты белгіленген табиғат ... ... бір ... ... мен ... байланысты қүқықтары мен міндеттерінің
жиынтығы. Табиғат пайдалану күқығының табиғи ресурстарға меншік қүқығынан
басты айырмашылығы -табиғи ресурстарға ... ету ... ... ... ... анықтамасын саралай отырып, табиғат пайдалану
қүқығының бірнеше белгілерін анықтап алуға болады. ... ... ... пайдаланылуы, үтымдылық, кешенділік, лицензиялау, квота және
лимиттің бөлінуі. Табиғат пайдалану ... Б.В. ... ... право Россий. Учебник. М.: Юристъ - ... ... А.С. ... ... ... құығы. Жалпы бөлім.
Атамұра баспасы., Тараз
ІООЗжыл.- 113 бет
8
ғылыми негізділік белгісі - табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... экономикалық және экологиялық мүдделерді
үйлестіретіндігін білдіреді. Табиғат пайдалану қүқығы ... ... ... ... жекелеген табиғат пайдаланушыларға ... ... ... ... көрсетілген мақсаттарға
пайдалануға береді. Мысалы: Қазақстан Республикасының азаматына ... ... ... ... ... мақсатында берілуі. ... яғни жер ... ... ... жер учаскесінің
мемлекеттік актісінде нақты көрсетіледі. Егер жер ... осы ... ... ол ... ... бүзушылық ретінде танылып, заңда
белгіленген тәртіп пен шарттарда сэйкес жауапкершілікке ... ... ... ... - ... ... қорғауды камтамасыз ете
отырып, табиғи ресурстарды үнемді, саналы пайдалану .
Табиғатты пайдаланудың кешенділігі ... ... ... ... ... кешенді қажеттіліктері канағаттандандырылуы ... ... ... ... квота бөлу және лимиттеу
дегеніміз - біршама табиғи ресурстарды пайдалану барысында ... ... ... пайдалану кезінде квота немесе лимит бөліну
арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан ... ... ... ... екі түрі ... ... ... ластауға лимит - яғни қоршаған ... ... ... және түтыну қалдықтарының қоршаған ортаға түсуі,
онымен ... ... ... ... ... зиянды
физикалық эсердің қоршаған ортада ... ... ... ... ... ... алу ... - табиғи ресурстарды
пайдаланудың сандық жағынан анықталған ... Бүл ... ... ... ... ... ... хасиеті жойылмайды
және табиғи ресурстарды үтымды пайдалануға кепілдік береді.
Аталған заңға сәйкес, квотаның да екі түрі ... ... ... - ... ... және ... табиғат
пайдаланушыға берілген қоршаған ортаны ластауға берілген лимиттің бір
оөлігі;
- Табиғи ... ... ... - ... ... және ... пайдаланушыға берілген табиғи ресурстарды лайдалануға берілген
лимиттің бір ... ... ... және ... ... Республикасының
Үкіметімен белгіленеді.
Табиғат пайдалануды лицензиялау дегеніміз - ... ... ... ... пайдалану саласындағы мемлекеттің бақылау және қадағалау жүргізу
мүмкіндігін қамтамасыз ... ... ... ... Д.Л. ... Республикасының экологиялык кұқығы. - Алматы,
Интерлигал баспасы. -2006 жыл
9
Экологиялық кодекске ... ... ... ... ... ... қорғау саласындағы мемлекеттік қүзіретті органның табиғат
пайдаланушыға ... ... ... ... ... ... ... өндіріс және түтыну қалдықтарын қоршаған ортада
орналастыруға ... ... ... ... ... ... келесі
жағдайлады қамту қажет:
табиғат пайдалануға рүқсат алатын тұлға туралы мэлімет; • ... ... ...... ресурстың сипаттамасы;
• табиғат пайдалануға рүқсаттың мерзімі және ... ... ... ... ... ... төленетін төлемнің тәртібі мен шарттары;
• табиғат пайдаланудың түрі, мөлшері, көлемі және тәртібі;
• табиғат пайдалануға рүқсат алған ... ... мен ... өзге қажетті мэліметтер.
Табиғат пайдалануға алған рүқсатты шартты түрде үш түрге бөлінеді:
а) жекелеген табиғи ... ... ... ... ... ортаны ластайтын заттарды, өндіріс және түтыну і алдықтарын
орналастыру және көмуге беретін ... ... ... пайдалануға беретін рүқсат.
Сонымен қорытындылай келе, табиғат пайдалану - адамның шаруашылық кәне ... ... ... өз ... ... және өзге ... үшін табиғи ресурстарды пайдалануы. Адамның ... жеке және ... ... ... және өзге де ... ... ... және (немесе) :-;оршаған ортаға әсер етуі
табиғат пайдалану болып табылады.
Табиғат пайдалану жалпы және ... ... ... ... ... ... ... табылады және халыктың -мірлік
кажетті сүраныстарын канағаттандыру үшін және табиғи ресурстар пайдалануға
берілмей, тегін жүзеге асырылады.
Егер ... ... ... ... ... ... шектеуге жол беріледі.
Арнайы табиғат пайдалану - Казакстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... және і немесе)
коршаған ортаға эмиссияларды ... ... жеке және ... ... ... ... ... жерді пайдалану;
2) суды пайдалану;
3) орманды пайдалану;
4) жер койнауын пайдалану;
5) жануарлар дүниесін ... Д.Л. ... С.Д. ... ... ... Казахстан.
Общая часть Учебное -: собие Алматы 2004 С. ... ... ... ... ... ... эмиссиялар;
г
8) Казакстан Республикасының заңдарында ... өзге де ... ... жатады.8
1.2 Табиғат пайдалану қүкығының объектілері мен субъектілері
Табиғат пайдалану қүқығының объектілері ретінде пайдалануға жататын табиғи
ресурстар ... ... ... - ... ... ... ... да қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның шаруашылық
және өзге де қызметтер ... ... ... ... ... ... ... ретінде танылу -.тнін бірнеше белгілерге ... ... ... ... ... ... ... болуы тиіс. егер
табиғи ресурс материалдық қасиеті ... ... ол ... ... ... ауа.
- кез-келген материалдық қасиеті бар ... ... ... ... объектісі ретінде таныла бермейді. Оның сонымен қатар, табиғи
кайда болғандық ... ... ... ... ... ... ... табиғи ресурсты оның коршаған
ортасынан бөліп алмауымыз қажет. себебі ол ... ... ... ... ... қасиетін жояды. Мысалы, кунделікті ауыз ; ,
зоопарктегі ... ... олар ... ... объектілері емес,
ізаматтық қүқық нормаларымен реттелетін мүлік ретінде танылады.
Табиғат ... ... ... ... табиғи ресурстарды өз
хажеттіліктеріне және өзге ... ... ... заңды
гүлғалар, мемлекет және халықаралық үйымдар танылады. Аталған түлғалар
табиғат пайдалану қүқығының ... болу үшін ... ... ... қажет:
- арнайы нормативтік күқықтық актілерде анықталған экологиялық ... ... ... ... ... Республикасының жеке - әне ... ... ... ... ... ... Ал ... эклолгиялық әрекет қабілеттіліг шектелген. Мысалы Казақстан
Республикасының Жер кодексіне ... ... ... ... жер учаскелерін пайдалану тек он жылдан аспайтын мерзімге ... ... ... ... ... ... құқық қабілеттігін
;?йкес жүзеге асыруы тиіс. мысалы жер учаскесін ... ... ... ... - заңды және жеке ... ... ... ... үлттық және шетелдік болып ... ... ... олар ... ... ... заңды түлғалар, кіетел
мемлекеттері, халықаралық бірлестіктер мен ... ... ... ... Экологиялық кодексі 09 қаңтар 2007 жыл ... ... 26 ... ;:07жыл.-№12
11
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексіне сэйкес, табиғат лайдаланудың
қүқықтық субьектілерін белгілеп көрсеткен:
- үлттық және шетелдік
- түрақты және уақытша
- бастапқы және ... ... ... ҚР ... мен ... заңды
түлғалар жатады, сонымен қатар оның ішінде шет ел қатысатын гұлғалар.
Шетел табиғат пайдаланушылырға - шетел азаматтары, шетелдік ... ... ... ... ... бірлестіктер мен ұйымдар жатады.
Тұрақты табиғат пайдаланушылардың мерзімі шектелмеген. ... ... ... ... ... ... ... пайдаланушыларға - табиғат пайдалану кұкығы белгілі бір
мерзіммен шектелген.
Менің ойымша, ... ... ... белгілеу екі негізігі мақсатты
көздейді. Біріншісі, субьект кұқығын уақыт шеңберімен анықтау ... ... ... ... ... ... обьектіні ітымды
пайдалануды ынталандыру. Уақытты белгілеу табиғат пайдаланудың түрақтылық
қағидасының нысанын білдіреді.
Бастапқы табиғат пайдаланушы өз ... ... не ... ... ... құқықтарың айыру тәртібімен алған лайдаланушы.
Қайталама табиғат пайдаланушы - табиғатты ауқытша пайдалану кұқығы бұл
мәртебені ... ... ... ... табиғат пайдаланушыдан шарт
негізінде алу.
Табиғат пайдалану түрлерінің ... ... ... ... ... ... қорғау құқық доктриналарында бірнеше топтастырылуы
көрсетілген.
Табиғат пайдалану құқығы объектілер түрлеріне байланысты келесіге бөлінеді:
жер ... ... жер ... ... қүқығы, су лайдалану қүқығы,
атмосфералық ауаны пайдалану қүқығы, ... ... :

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Табиғатты пайдалану құқығы»22 бет
Табиғатты пайдалану құқығы түсінігі34 бет
Табиғатты пайдалану құқығы: құқықтық сипаттамасы31 бет
Табиғатты пайдалану құқығының тәртібі17 бет
Шетелдік түлғалар мен азаматтардың табиғат пайдалану құқығы84 бет
ҚР экология құқығы пәнінен лекция сабақтарының мазмұны190 бет
Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу ұйымдық-құқықтық нысандары. Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері27 бет
ҚР Арал аймағындағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық және халықаралық деңгейде реттеу99 бет
«Табиғатты пайдалану экономикасы»73 бет
Мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь