Компаниядағы қоғаммен байланыс маманының қызметін ұйымдастыру

Мазмұны

Кіріспе

1.1 Қоғаммен байланыс: жалпы түсінік
1.1.1. Анықтамасы, маңыздылығы
1.1.2. Субъект, объект, мақсаты мен міндеті
1.1.3. Принциптері, құрылымы және функциясы
1.2 Қоғаммен байланыс қызметі
1.2.1 Қызметтің бағыты
1.2.2 PR . қызметтің функциясы
1.2.3 Бөлім құрылымы және персонал функциясы
1.2.4 Жеке меншік PR маманы және сыртқы кеңес беру
1.3 PR.дағы коммуникацияның құралы мен формасы

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиет көздері
Кіріспе

Дипломдық жұмыстың тақырыбы - «Компаниядағы қоғаммен байланыс маманының қызметін ұйымдастыру».
Берілген тақырыптың маңыздылығы ескертілген:
Қазірігі уақытта «public relations» (PR) тақырыбы жақсы жоспарланып, әдебиетпен қамтамасыздандырылған, бірақ, бұл әдебиеттің көлеміне үңіле қараса, оның көптүрлілігі елес болып көрінеді. Тек жақында ғана осы тематика бойынша отандық авторлардың жұмыстары шыға бастады. Оның өзінде шетелдік мамандардың жұмыстарынан алынған материалдар мен зерттеулер кездеседі.
Шындығына келгенде, «public relations» тақырыбы қымбат материалдарды қамтиды, бірақ осы сферадағы терең зерттеулер айтарлықтай бұрыннан жүргізілген және де істің қазіргі жағдайын толық қамтымаған. Сонымен қатар осы жұмыстың авторларының көбі өздерінң өңдеулерін батыс экономикасына бағытталған - батыстық мамандар. Біздің елімізде осы саладағы менеджерлер соңғы 8 жыл ішінде жұмыс істеп келеді.
Дипломдық жобаның мақсаты – компаниядағы PR мамандығының ұйымдық негіздегі қызметін оқып білу.
Берілген дипломдық келесі міндеттерді шешуге бағытталған:
• Практикадағы PR-дың анықтамасын оқып білу;
• Қоғаммен байланыс субъектісінің функциясын және мәнін анықтау;
• PR-науқанын PR - технологиясының қосындысы ретінде қарастыру, оның анықтамасы, технологиялық циклі;
• PR қызметінде коммуникацияның қандай құралы мен инструменті қолданылатынын айқындау.
Зерттеудің обьектісі коммерциялық сферадағы PR – қызмет болып табылады, ал пәні – компанияның PR қызметінің ұйымдық үлгісі.
Ғылыми зерттеулерде желілік маркетинг туралы көптеген бестселлерлер бар, бірақ ғылыми жұмыс көп емес. Жұмыстың жаңалығы осы компанияның PR қызметін толық жетілдіруден, желілік маркетингте жұмыс істейтін бизнес түрін түсінуді кеңейтуден тұрады.
Ғылыми болжам: жүргізілген жұмыс теория және практика жағынан PR қызметі туралы жалпы ұсынулар береді.
Тақырыптың өңделгендігі. Дипломдық жұмысқа дайындық барысында И.Алешина, В.Коралько, Г. Почепцова, С. Блек және т.б. әйгілі еңбектері оқылды. Менің ойымша, аудармашы кітаптар қоғаммен байланыс саласындағы шетелдік елдердің үлкен тәжірибелерін түсіндіретін материалдарды береді. Міне, «Паблик рилейшнз. Теория и практика»1 С.М. Катлип, А.Х. Брум және т.б. редакциясымен жазылған кітап берілген жұмыста қолданылған. PR науқанына негізделген принциптерді бейнелеуді, теориялық жағдайын қамтиды. Мысалдың көп болуы қоғаммен байланыстың қазіргі проблемаларын және практикалық әдістерін, концепция және үлгілерін тиянақты анықтауға мүмкіндік береді.
Қоғаммен байланыс және жарнама қызметі салыстырмалы түрде жаңа құбылыс болғандықтан, шетелдік PR қызметінің үлкен тәжірибелерін енгізу аударма әдебиеттерінің жетіспеушілігінен қиынға соғады.
Өзінің қалыптасу кезеңінде Ресейде қоғаммен байланыс сферасын шетелдік авторларға қарағанда отандық авторлар тәжірибенің жеткіліксіздігіне байланысты үстірітн жазады. Кешірек басылым осы пәннің бөлшектелген талқылауларман толықтырылған. Мысалы, И.Л. Викентьеваның «Приемы рекламы и public relations»2 кітабында жарнаманы және Рublic relations акциясын: міндеттерінің қойылымына оны шешудің әдістеріне дейін құруды қолданылғаны туралы жазылған. Авторлардың беретін кеңестері айтарлықтай бөлшектенген, осыған байланысты олар теориялық ойлаудың нәтижесі емес, нағыз шын болған оқиғалардан алынғаны сезіледі. И.М. Синяева өзінің «Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности»3 оқулығында бір тарауда PR науқанын жоспарлаумен, оның құралы, әдісі және кезеңдерімен таныстырады. Берілген басылым көбінесе И. Алешинаның «Паблик рилейшнз для менеджеров»4 кітабында қайталанады.Г.Г. Почепцов өзінің жұмысының І тарауында шетелдік тәжірибесі негізінде PR анықтамасы, PR қызметінің функциясы және құрылымыен қарастырады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы //Егемен Қазақстан, 1999, 1 маусым.
Қазақстан Республикасы азамат тарихының жаңа әлеуметтік-әкономикалық мінез-құлқын қалыптастыру тұжырымдамасы. –Алматы:Қазақстан, 1999- 33–40 б.
Қазақстан Республикасы этникалық-мәдени білім дберу тұжырымдамасы. //Егемен Қазақстан, 7 тамыз, 1996 -3 б
Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы. –Алматы: Қазақстан, 1994 ,Б.5-37
Набиев Б.Т. Формирование у учащихся позновательного интереса к предмету постсовеиском взаимосвязи урочных и внеурочных занятии. Дисс … канд.пед. наук–Алматы-1998 -146 б.
Тамаев А.Т. Әдебиет сабақтарында жоғары класс оқушыларының оқырмандық қызығушылығын қалыптастыру.Дисс … пед.ғыл.канд. –Алматы-1995 -25 б.
Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. Тезисный доклад конференции… - Рига –АГУ- 1979.с17
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,”Политиздат”, 1975г. с304
Жарықбаев Қ.Б. Психология. –Алматы, 1993- 272 б.
Ананьев Б.Г. Позновательные потребности интересов // Ленинградский гос. Университет-1959.
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.Л., ЛГУ,1968г.с 339
Жарықбаев Қ.Б. Психология.-Алматы, 2000
Т.Т.Тәжібаев. Абай жастарды тәрбиелеу туралы. Алматы, 1964.
Алдамұратов Ә.А. Қызықты психология. Алматы, “Қазақ университеті”, 1991-112 б
Жарықбаев Қ.Б. Психология. Педучилищелерге арналған. Алматы,”мектеп”, 1982
Жалпы псхология В.В.Богословский, А.А. Степанов, А.Г. Ковалев, редакциясымен. 2-басылымынан қазақ тіліне аударылған. Алматы.:1980
Жүсіпбек А. Психология. Алматы.: 1995 -310б.
ЛихачевБ.Т. ПедагогикаКурс лекций.М.,”Прометей”,1992 с 330
Психология позновательной деятельности // МГУ, М.,197 с 244.
Философиялық сөздік. Алматы, 1996-412 б.
        
        Компаниядағы қоғаммен байланыс маманының қызметін ұйымдастыру
Мазмұны
Кіріспе
1. Қоғаммен байланыс: жалпы түсінік
1. Анықтамасы, маңыздылығы
2. Субъект, ... ... мен ... ... құрылымы және функциясы
2. Қоғаммен байланыс қызметі
1. Қызметтің бағыты
2. PR – ... ... ... құрылымы және персонал функциясы
4. Жеке меншік PR маманы және сыртқы кеңес ... ... ... ... мен формасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиет көздері
Кіріспе
Дипломдық жұмыстың тақырыбы - «Компаниядағы ... ... ... ... ... маңыздылығы ескертілген:
Қазірігі уақытта «public relations» (PR) тақырыбы жақсы жоспарланып,
әдебиетпен қамтамасыздандырылған, бірақ, бұл әдебиеттің ... ... оның ... елес болып көрінеді. Тек ... ғана ... ... отандық авторлардың жұмыстары шыға бастады. Оның өзінде
шетелдік ... ... ... ... мен ... ... «public ... тақырыбы қымбат материалдарды
қамтиды, бірақ осы сферадағы терең ... ... ... және де ... ... ... ... қамтымаған. Сонымен қатар
осы жұмыстың авторларының көбі өздерінң өңдеулерін батыс экономикасына
бағытталған - ... ... ... ... осы ... ... 8 жыл ... жұмыс істеп келеді.
Дипломдық жобаның мақсаты – компаниядағы PR мамандығының ұйымдық
негіздегі қызметін оқып білу.
Берілген дипломдық ... ... ... ... ... ... анықтамасын оқып білу;
• Қоғаммен байланыс субъектісінің функциясын және мәнін анықтау;
• PR-науқанын PR - технологиясының ... ... ... ... ... циклі;
• PR қызметінде коммуникацияның қандай құралы мен инструменті
қолданылатынын айқындау.
Зерттеудің ... ... ... PR – ... ... ... пәні – ... PR қызметінің ұйымдық үлгісі.
Ғылыми зерттеулерде желілік маркетинг туралы көптеген бестселлерлер бар,
бірақ ғылыми жұмыс көп емес. ... ... осы ... PR қызметін
толық жетілдіруден, желілік маркетингте жұмыс ... ... ... ... ... болжам: жүргізілген жұмыс теория және практика жағынан PR қызметі
туралы жалпы ұсынулар береді.
Тақырыптың өңделгендігі. Дипломдық жұмысқа дайындық барысында И.Алешина,
В.Коралько, Г. ... С. Блек және т.б. ... ... ... ... ... кітаптар қоғаммен байланыс саласындағы шетелдік елдердің
үлкен тәжірибелерін түсіндіретін ... ... ... ... Теория и практика»1 С.М. Катлип, А.Х. Брум және ... ... ... ... ... ... PR ... принциптерді бейнелеуді, теориялық жағдайын қамтиды. Мысалдың
көп болуы қоғаммен байланыстың қазіргі ... және ... ... және ... тиянақты анықтауға мүмкіндік береді.
Қоғаммен байланыс және жарнама қызметі салыстырмалы түрде жаңа құбылыс
болғандықтан, шетелдік PR ... ... ... ... ... ... қиынға соғады.
Өзінің қалыптасу кезеңінде Ресейде қоғаммен байланыс ... ... ... ... авторлар тәжірибенің жеткіліксіздігіне
байланысты үстірітн жазады. Кешірек ... осы ... ... ... ... И.Л. ... ... рекламы и
public relations»2 кітабында жарнаманы және Рublic relations акциясын:
міндеттерінің қойылымына оны ... ... ... ... ... жазылған. Авторлардың беретін кеңестері айтарлықтай бөлшектенген,
осыған байланысты олар теориялық ... ... ... нағыз шын болған
оқиғалардан алынғаны сезіледі. И.М. ... ... ... ... ... ... оқулығында бір тарауда PR ... оның ... ... және кезеңдерімен таныстырады. Берілген
басылым көбінесе И. Алешинаның «Паблик рилейшнз для ... ... ... өзінің жұмысының І тарауында шетелдік тәжірибесі
негізінде PR анықтамасы, PR ... ... және ... ... ... ... Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8-
е изд.-М.: Издат. дом «Вильямс», 2001.-624с.
2. И.Л.Викентьев Приемы рекламы и public ... ООО ... Изд. Дом ... ... ... ... ... в коммерческой деятельности:Учебник.-
М.:Юнити, 1998.-287с.
4. Г.Г.Почепцов ... ... для ... М.: ... ... ... ... зерттеу бойынша жұмыс ... ... ... ... ... жиналды. PR-ды іс
жүзінде қолдану үшін фирма, оның PR қызметі туралы ақпараттар ... ... ... ... көп ... public ... және ... нарықта жылжытуға, өз мүмкіншіліктері мен
қоғамның пікірін еске ала ... өзін ... ... көрсетуге көмектесетін
компанияның және ұйымның табысты ... ... ... екенін
анықтайтыны туралы нәтиже жасауға ... ... ... ... ... ... қазіргі шынайылық қамтылмаған және біздің
кәсіпкерлікке ... ... ... Бірақ, бұған қарамастан, бұл
тақырып берілген жұмыста өзінің маңыздылығы мен тартымдылығын жоғалтпаған.
PR қазіргі кезде барлық жерде бар және оны әр ... ... ... ... ... шоу ... қарастыруға болады. Бірақ
дипломдық жобаның көлемі public ... ... ... ... ашып ... мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты PR-ды
кәсіпкерлік саласында қолдану, оларды коммерциялық құрылымда қолдануға көп
көңіл аударылған.
1. Қоғаммен байланыс: ... ... ... мәні
Адамдық қызметтердің барлық саласында PR өте үлкен маңызға ие болады.
Әрбір сала өзіне бұл ... ... ... ... ... аз деңгейде бұл барлық ... ... ... ... және т.б. ... рилейшнздің көп түсініктемелері бар (ПР,
қоғаммен байланыс, СО, public relations, PR) және нақты біреуін ... ... Мен ... ... сәтті анықтамаларға тоқталдым:
1) Ұлыбританияның қоғаммен байланыс Институтының (IPR) профессионалдары
PR-ды ұйымның және оның қоғаммен өзара ... және ... ... және құруға бағытталған ұзаққа созылған күш
салулар жоспарлар деп түсінеді.5
2) PR – ... ... ... және ... негізіндегі қоғам мен ұйым арасындағы тілектес қарым-
қатынасты сақтауға және ... ... ... PR – бұл арнайы ғылым және бағалы емес бәсекелестік шарттарындағы
әлеуметтік ақпараттарды ... ... ... және ... ... ... ашық сөйлесулерді
белгілеуге және қолдануға бағытталған;
• Материалдардың жағымды түсіндірілген ақпараттары арқылы ... және ... ... ... ... Шынайылыққа, білімге және жариялыққа негізделінген;
• Әлеуметтік қызметтестік және қолайлы жағдай, ... ... Рublic ... – бұл қолдаулар мен өзара түсінушілікке жету
мақсатындағы барлық коммуникативтік процестердің жиынтығы.8
__________________________________________
5 Г.Л.Тульчиский Рublic ... ... ... ... ... ... спонсорство.-СПб., 1994.- С.12
6 Н.Григорьева Работа учреждения с обшественностью. СПб., 1999.- С.22
7 ... ... с ... для ... ... М.- 1996. ... А.Векслер История Рublic relations: ... ... (37). ... ... ... – ұйым және ... арасындағы қарым – қатынасты
жақсартудағы қызметті қайта-қайта ұйғарылатын ... ... ... ... – бұл ... ... ішіндегі өзара түсінушілік
үндестігіне бағытталған, сонымен ... осы ... ... ... жобаның қатысушылары және сыртқы қоршағандармен қарым-
қатынастарға бағытталған ... және ... ... жүйесі.10
7) Паблик рилейшнз – бұл ... және ... ... ... түсінушілік арқылы үндестікке жетудегі ғылым және
өнер (С.Блэк) ... ... ... ... жасайық. Авторлар қатары ПР-ды
анықтай отырып, ... ... ... ... ... ... PR-ды жағымды имиджге жетудегі қызмет деп ... ... ... ... PR ... ... ... құралы және
нәтижесін анықтайтын бірдей мағыналы блоктар бар. ... ... ... ... өз ... ... ... байланыс
– ең анық ақпарат негізінде PR-дың субьекті және оның ... ... ... ... және ... ... ... және өнер, ғылым.
Қоғаммен байланыстың мәні халықпен қарым-қатынасты құру және ... ... PR ... ... іс-әрекетінң басқа
түрлерімен салыстырғанда толық және рельефті ... ... ... ... в ... деятельности. Москва,
Юнити, 2000.- С.3
10 А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров Связи с обшественностью: ... и ... ... ... А.Н.Чумиков Связи с обшественностью. – М., Дело, 2000. – С.12
ПР және насихат
ПР мен насихатты нақты ... ... ... ... ... әлеуметтік бақылаудың құралы... Қайта түсіндіру насихаттың
міндетіне жатпайды, оның функциясы – жақтаушыларды өзіне ... ... ... ... Лайықты жолдардың барында насихаттың міндеті әлемдегі
қозғалысты өз көзқарасымен (нацистік) қабылдауды мәжбүр ету және ... сүру ... ... ... ... ... ... болып
табылады.»12 Геббельстің сөз сөйлеулерінен алынған бұл ... ... ... ... ... көп көңіл аударылған. Насихатта
әрдайым этикалық аспектілер ескеріле бермейді. Және қазіргі ... ... тек жеке ... және ... ... фактілерді бұрмалаушылық
қолданып, өз сендірулерін толық ... үшін ... ПР ... ... ... ... және ... талпынып, өзара
түсінушілікті ерікті пікірлер мен идеялар арқылы ... ... ... ПР ... нормаларға негізделгенде, шынайы құралдармен жүзеге асырғанда ғана
табысты болады. ПР-ды жалған, зиянды және ... ... ... ... ең ...... Өз алдыңдағы,аудитория, баспасөз алдындағы
адалдық. Себебі PR-акциямен PR-технологияның басты мақсаты – ... ... ... Өйткені егер баспасөз күн және сағат сайын
сіздің фирмаңызбен қарым-қатынас қандай тамаша деп айтып ... ... ... сіз ... ... ... ... сатып алушыларға
дөрекілік көрсетіп жатса, онда бұл - анти PR. ... ... ... ... Фирмаға деген сенім жоғалады және оны қайта құруға ... ... ... ... ... ... Преступник номер1:Нацистский режим и его
фюрер.-М.,1991.-С.241
13 www. mb. extrim. ru/ Art. PR. htm
ПР-ды ... емес ... ... мүмкін емес. Табысты әдістер арқылы
жүргізілген ... ... ... ... тек қана кемшіліктерін және
әлсіз жақтарын көрсетуі мүмкін. Дәл осы ... ... ПР ... басталуы
керек дейді.Саясат әрдайым нанымды және конструкциялық болуы керек. Сонымен
қатар ПР этикалы болу керек, олар ... ... ... қажет. Терістеу
күдіктенушілерді сендірмейді, нақты сенімді фактілер көмегімен ... ... және ... ... ынтымақтастықты жақсартьуға
үлкен мүмкіндік береді.
Утрехтегі университеттің ... Анн ван дер ... осы ... ... ... жазған: «ПР мақсаты – келісімге жету, насихаттың
мақсаты – қозғалысты тудыру. ПР адал ... ... ... ал насихат
қарама-қарсы. ПР әдістері толығымен ашық жобаланып, ... ... ... жағдайда фактіні жасырады. ПР түсінушілікке талпынады, насихат
– жақтаушыларды өзіне тартады.»14
«ЛУКОЙЛ» Мұнай Компаниясының қоғаммен байланыс ... ... ... Н. ... ... и розы. Вагит Алекперов и ... ... ... ... кітабында ПР мен насихат ... ... ... ... саяси ғылымдарының докторы, қомақты
монографиялардың авторы, Компанияның ... ... ... ... Компания мен 10 жыл ... өмір ... ... Біз ... және ... ... көп ... әрдайым мен нақты
жеткілікті жауап алатынмын. Бұл жолы мені Компания туралы болашақ ... ... оны ... таза пиар ... ... - деп
әңгімелесушіме шағындым. – Лукойлдың жоспарлары мен жұмыстарын
____________________________________
14 С.Блэк «Паблик рилейшнз – что это такое?» - М., 1990. – ... ... ... Иә, ... Мұның ешқандай жамандығы жоқ …Бірақ, өкінішке ... ... пиар мен ... бір ұғым деген пікір қалыптасып кеткен.
Яғни, бағытталған ақпараттың екеуі де анықталған идеяларды аудиторияның
санасына ... ... ... ... бұл олай емес. Пиар және
насихат бір емес. Насихат – бұл бір жаққа бағытталған ... ... ... екі ... ... ... ... әдейі және ойланып
бұрмаланған фактілер қолдана ... ... ... ... ... басқа фактілерге шын ақпараттар алынады. Пиаршыға ... ... ... ... ... ... емес ... жасырып немесе
айтпай қоюына болмайды. Неге? Себебі, адамдардың ... ... ... сіз ... диалогқа шақырасыз, кері байланысты құрасыз. ... ... ... айтатынын айтып кеткеннен кейін әрі қарай ... өзің ... Пр ... ... жетелейді, бірақ мүлде
зорлап міндеттемейді. Мен Сенің кітабың әр ... ... ... ... ... ... ... пиар осында!»15
Жоғарыда айтылған нәтижелерге қатысты келесі кестені ұсынған жөн
болады.
№1 кесте
ПР мен ... ... және ... |ПР ... |
| ... | ... жету ... |
| | ... ... |
| ... ... диалогті |Диалогтағы жеке |
| ... ету ... |
| | ... ету |
| ... ... ашық ... ... болған |
| ... ... ... |
| | ... және |
| | ... ... |
| ... | Түсінушілік ... ... |
| | ... ... және ... тікелей жарнама мен паблик рилейшнз арасындағы біршама «Қытай
қорғаны» жоқ. Көп болса, олар бір-бірін ... ... және ... ... ... ... еске түсіреді.
Жарнама мен PR ұқсастығы мен айырмашылығын келесі кестеден көруге
болады.
№2 кесте
Қоғаммен байланыс және жарнаманың ұқсастығы мен ... ... ... |Қоғаммен байланыс |
|параметрлері | | |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... | ... көп түрлі | БАҚ ... | ... кем ... |
| | |10 ... ... ... мінездемесі |Дискретті түрде |Үздіксіз және |
| ... ... ... ... ... ... ... |Фирма, партия |
| | ... |
| ... ... немесе қызмет |Әлемтану, мода, |
| | ... және т.б. ... PR-шы ... арасындағы пікір басқаша: жарнама – бұл
тұтынушылар назарын аударуға ... ... ... PR – ... бар ... мен ... арасындағы диалог. PR мен жарнаманы бөліп
қарастыру мүмкін емес, өйткені PR ... және ... ... жоқ.
Басқа ықпал да орын алады: жарнама сату ... ... ... ... ... ... ... түзу қарым-қатынасты
_____________________________________
Н.Черников Нефть и розы. Вагит Алекперов и его ... ... ... ... 2003.- С.231
қалыптастырады.
Шынында да, PR дегеніміз не және PR мен ... ... ... ...... тұтынушылардың «сатып алушы» категориясына
жетуге және ... ... ... ... ... мотивациясын ескеретін PR–дың ең басты инструментінің бірі.
Жарнаманың міндеті – тауарды немесе қызметті ... ... ... ... мен ... ... презентациялау және
PR–науқанын сүйемелдеу.
Public Relations фирманың ұзақ ... ... ... ... ... анықталған тенденциясын құра отырып,
жағымды корпоративті бейнені ұстап тұру.
PR ...... ... ... ... ... ... әсер ету және белгілі аудитория және фирма ... ... ... ету, ... және ... жағдайларды
реттеу.
Жоғарыда айтылғандардың нәтижесі ретінде С.Блэктен16 ПР түсінігіне не
кіретінін, ненің кірмейтінін атап айтқан жөн:
Public Relations түсінігіне жататындар:
1. ... және ... ... ... ... ... түсетін ұйымдардың
арасындағы өзара қарым-қатынасты жақсарту шараларының жиыны.
2. Ұйымның «қоғамдық бетін» құрудағы мінездемелер.
3. Түсініспеушілік көздерін ... ... ... және ... ... ... іс-шаралар.
4. Насихат, жарнама, жәрмеңкелер, видео және кинокөрсетілім
______________________________________________--
16 С.Блэк «Паблик рилейшнз – что это такое?» - М., 1990. – ... ... ... ... ... ... әсер ету ... Ұйымдар немесе адамдар арасындағы байланысты жақсартуға бағытталған
қандай да болсын іс-әрекет.
Сонымен қатар Public Relations ... ... ... мен ... ... кедергілер.
2. Шындыққа жанаспайтын этикалық нормаларды және қоғамдық пікірлерді
күштеп сендіруге талпынатын ... ... және ... ... ПР басты мағынаға ... ол тек қана ... ... ... ... ... әдісті және қулықты жинау. Кейде олар көңіл аудару үшін
қолданылады, бірақ жиі қолданғанда тиімсіз ... ... ... ПР ... көп бөлігі баспасөз жұмысымен байланысты
болғанмен, жай баспасөзбен жұмыс жасау.
1.1.2. PR–дың субъектісі және объектісі, ... мен ... ... субъектісі жеке адам да, арнайы құрылған қызметтер де
және қоғаммен байланыс ... ... және ... фирмалар сияқты ұйымдар да бола алады. Бұл қоғаммен қарым-
қатынас үндестігіне бағытталған нақты ... ... және ... имиджін, оның стратегиясын және тактикасын қалыптастыру
процесіне нақты түзетулер енгізетін арнайы маманданған білімі, дағдысы ... бар ... ... ... ... байланыс
субъектісі нақты осы ұйымның жұмыс істеуі пайдалы, тиімді ... және ... ... ... жеткізуге, мендіруге
талпынады.
ПР объектісі - өзіне жағымды ... ... ... байланыс субъектісінің әсер ететін адамдары,
бірлестігі. Объект бірлескен қызмет барысында ... ... ... ... іс-әрекет, кері байланыс орын алады. ... ... ... ... ... байланысты таңдалады. Әрбір нақты
жағдайда субъект «өзінің» қоғамын таңдайды. ... ... ... және ЖОО имиджінің өсуіне бағытталған PR–акциясы
«өзінің» қоғамы ретінде мектептің ... ... ... және олардың
ата-аналарын таңдайды.
Қоғаммен байланыстың объектісі өкімет органдары да, қоғамдық ұйымдар
да (мысалы, ... ... және ... ... партиялар да,
қоғамдық қорлар және қозғалыстар да, бұқаралық ақпарат құралдары да,
белгілі бір ... ауыл және т.б. ... да бола ... ... ... қоғаммен байланыстың субъектісінің
бағалылығынан, идеалдарынан, мотивтерінен пайда болады. ... ... ...... оның қоғамымен келісуі, яғни толық
ақпараттылыққа, ... және ... ... ... ... ... іс-әрекет қатысушыларының екеуінің де пайымдаулары немесе пікірлерін
анықтау үшін теңбе-тең екіжақты байланысты ... ... ... қоғамның сыртқы және ішкі іс-әрекеттерін ұйымдастыруда іс-
шаралар жоспары және бағдарламалар жасалады.17
Қоғаммен байланыстың ... ... ... Ф.Шарков18
мыналарды атап көрсетеді:
1. Ұйымның коммуникациясын оның әлеуметтік ... ... ... ... ... мақсатты бір мүшесі бейнесін қалыптастыру.
_______________________________________
17 Ф.И.Шарков Паьлик рилейшнз (связи с обшественностью) Учебное пособие для
вузов.- М.: Деловая книга, ... ... ... рилейшнз (связи с обшественностью) Учебное пособие
для вузов.- М.: 2005.-С.19-20
2. Ұйымның қоғамға әсер етуін кеңейту.
3. Беделді, ... ... және ... ... ... білім,
мәдениет, өнер қызметкерлерінің арасынан ұйымның достар ... Ұйым ... ... ... ... ... ... PR–дың тағы да бір міндеттері:
• әртүрлі кризистік ... ... ... ... ... ... ... жасақтау;
• формальді емес көшбасшылардың тізімі және т.б.
1.1.3. Қоғаммен байланыстың принциптері, құрылымы және ... ... ... «Это ... ... ... ... оқулығындағы және И.Григорьеваның20 жұмысында ... ... ... ... ... ... мыналар:
1. Қоғам және ұйымның өзара пайдасын қамтамасыз ету, ... ... ... осы түрімен айналысатындар адал және ашық болуы керек.
2. Бұқаралық ... ... ... заңдылық, адамдар
арасындағы қарым-қатынас, ұйымдар мен қоғамдар ... ... ... ... ... ... Осы саладағы белгілі ағылшын маманы
________________________________________
19 Newsom Doug, Scott Alan, Turk Judy Vanslyke. This is PR: The Realities
of Public ... 5tth ed. – Belmont, Cal., 1993. – ... ... ... учреждения с обшественностью. СПб.: СПбГУП, 1999. –
С.26
С.Блэк бұл ... ... деп ... ... ...... хабардар болу және шындыққа негізделген өзара түсінушілік арқылы
үндестікке жету ғылымы және өнері»- деп, ... ... ... ... PR құрылымы ішкі қарым-қатынасқа және
сыртқы коммуникацияға бөлінеді:
Ішкі қарым-қатынас:
• көшбасшы ... ... ... ... фирмалық стильді қоса;
• корпоративтік мәдениетті құру;
• команда: шығармашылық, жұмыс, тіршілік - өзара іс-әрекет жүйесі;
• кадрлық сұрақтар;
• басқаруды және технологияны ... ... ... ... ... пен ... коммуникация:
• Қызметтестермен тұрақты байланысты құру;
• БАҚ-пен байланыс;
... ... және ... ... байланыс;
• Халықаралық өкімет;
• Жарнама;
• Кризистік жағдайларға дайындық және кризисті жою.
PR негізгі үш ... ... ... ... ... Ұйымның мүддесін және қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында
жүргізілетін PR–акция атынан қоғамның пікірі мен ... ... ... ... и ... с обшественностью:
коммуникативная и интегративная ... ... ... проект
Трикса, 2005.- С.165
22 В.Г.Королько Оновы паблик рилейшнз. М., «Рефл-Бук», К.: «Ваклер». -2001.
... ... Бұл ... көп сынға түседі, себебі берілген жағдайда ұйым
қоғамды өзінің құрбаны ... ... ... ... ... ... тәртібі мен санасын манипуляциялауды еске түсіреді.
2) Қоғамға әсер тигізу, яғни ұйым ... ... ... ... ... ... ... түрде оларға әсер ету.
Басқа сөзбен айтқанда, мұндай жағдайда ұйымға ... ... Ұйым мен ... ... ... ... жолдары мен жемісті
өзара іс-әрекетпен бірге өзара табысты қарым-қатынасқа жету ... ... ... ... ... және т.б.). Дәл осы ... компромисс моделінің
фундаменті және өзара іс-әрекетке ... ... ... ... ... пайдалы және жемісті болып есептеледі.
Э.А.Уткина, В.В.Баядаев, М.Л.Баядаеваның жұмысын есепке ала отырып,
Ф.Шарков23 жоғарыда айтылғандарды толықтыратын және ... ... ... келесідей функцияларын атап көрсетеді:
• Адамдар тәртібі заңдарын қолдана отырып кеңес беру;
• Нақты кәсіпорын және ... ... үшін ... ... ... және ... салдарын табу.
• Қоғам пікірін оқып білу. Қоғам жағынан қарым-қатынас және күтулер,
мінездемелерді өңдеу, күтулерді ... және ... ... керекті шаралар.
• Толық хабардар және ... ... ... ... ... ... қолдау.
• Түсініспеушілікті жою, конфликті болдырмау.
• Әлеуметтік жауапкершілік пен ... ... ... ... ... ... ... с обшественностью) Учебное пособие для
вузов.- М.: 2005.-С.22
қалыптасуына көмектесу.
• Жеке және қоғам назарының үндестігі.
• Персоналмен, жабдықтаушылармен және тұтынушылармен тілектес ... ... ... ... ... ... ... тарту,
кадрлардың ағымдылығының төмендеуіне көмектесу.
• Тауарлар мен қызметтерді жарнамалау.
• Компанияның табыстылық деңгейін жоғарлату жұмыстарына қатысу.
1.2. Қоғаммен байланыс қызметі.
1.2.1. ... ... ... ... – бұл ... ерекше құрылымдық
бөлімшесі, ұйымның қалыптасуындағы нақты практика және саясаттың ішкі және
сыртқы қоғам арасындағы келісушңлңктң қамтамасыз ... ... ... ... ... да болса ұйымның қоғаммен байланыс қызметінің
алдындағы міндеті: әрдайым ұйым ... ... ... басқаға
бағытталған ұйымның қызметіне байланысты қоғамның пікірлері ... оның ... ... ... пен ... ... ... туралы айтып отыруы керек; ұйымға ... ... ... ... ... мен ұйым ... ... қарым-
қатынасты жақсартып тұру қажет.
Қоғаммен байланыс қызметі ... АҚШ ... ... ... ... Американың өнеркәсіп жіне автомобиль салаларында, теміржол
корпорацияларында құрыла бастады.
Қазіргі уақытта дамыған елдердің ... ... ... ... өзіндік ПР-қызметі немесе ПР-маманы бар.
Қоғаммен байланыс қызметінің коммерциялық құрылымындағы негізгі
қызмет ... ... ... ... ... ... ... қоғамның пікірін қалыптастыруға, түзетуге және
өзгертуге бағытталған сендіру құралдарын қолдану қызметі;
• Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... Потенциалды тұтынушылардың назарының коммерциялық құрылым назарымен
жанасу нүктесін іздеу, олармен ... ... ... ... мен потенциалды тұтынушылар арасындағы жаңа,
бірлескен назарларды қалыптастыру.24
1.2.2. PR-қызметтің функциясы.
Оларға қойылған ... ... ... PR ... жауапкершіліктері әрқашан бірдей бола бермейді, бірақ әрбір ... ... ... ... ... ... бар:25
1. PR ... ... ... ... ... байланыс
саласындағы корпорация саясаттың түпкі ... ... ... ... сұрақтарды шешуде өздерінің пікірлерін
24 Ф.И.Шарков Паблик рилейшнз( ... с ... ... пособие для
вузов. – М.:2005. – С. 52-54
25 В.Г.Королько Основы Паблик рилейшнз – М., «Рефл-бук», К.: ... ... – С. ... осы ... ... ... ... PR позициясын тауып алуға
көмектеседі.
2. Корпорацияның жалпы және оның өнімі үшін ... (PR және ... ... ... ... репутация, әсер ету26). PR-бөлім
ақпарат құралдарында компанияның қызметі ... ... ... жауап береді, корпорация және оның
бөлімшелері ... ... ... береді. Сонымен қатар
мақалалар, жаңалық каналдары арқылы жаңа тауарлардың абыройы ... ... ... ... жылжытуды жоспарлап, науқан
жүргізеді.
3. Корпорацияның арызын дайындау. ... ... және ... PR ... белсенді түрде қатысады.
4. Мемлекеттік органдармен байланыс. PR-бөлім жергілікті және республика
деңгейіндегі мемлекеттік ... ... ... ... жұмысына әсер ететін мемлекеттік саясат ... ... ... компанияның көзқарасы бойынша өкімет
органдарында алға жылжытуға бағытталған бағдарламаларды ... ... ... ... ... мен ... ... бұл саласы компанияның ақпараттары және
оның қаржылық табыстарының көмегімен жұмыс істеу. PR-бөлім жылдық есеп
беруді дайындауға ... ... ... ... ... ... ... PR қызметкерлер қайырымдылық саясатын
ұйымдастырады, компанияның демеулік қолдауға үндеуін қарастырады. Олар
компанияның ... ... ... ... оның ... ... ... мен
мадақтауға үміткерлерді анықтайды.
___________________________________________
26 Энцеклопед. Словарь PR и рекламы 700 терминов./ Сост. С.Ильинский. ... ...... С. ... ... ... PR-бөлімнің қызметкерлері компания кәсіпорны
бойынша экскурсиялар ұйымдастырады, компания қонақтары және персонал
үшін салтанатты іс-шаралар дайындайды.
Әрбір ... ... ... болғандықтан, Э.А.Уткин,
В.В.Баялданов, М.Л.Баялданова27 сияқты авторлар PR-бөлімінің жұмысшыларының
барлық қызметі екі негізгі функцияны атқарудан тұрады дейді:
А) ... ... және ... ... ... ... ... зерттеу, статистикалық мәліметтерді анализдеу,
әлеуметтік, психологиялық, ... және ... ... ... қорытындылау және басқа да «бірінші» және «екінші» ... ... ... және ... ... анализдеу;
3) ұйымға керекті сұрақтар бойынша баспасөздегі жариялауларды скандтау;
4) журналисттермен, басқару ... ... ... топтармен, қоғамдық қозғалыстармен және т.б. қатынас;
5) нақты мақсатты топтарды зерттеу, әрбір аудиторияның «коллектив ... ұйым ... ... ... хаттар мен мінездемелерді
дайындау.
Б) Ақпаратты ... ... ... баспасөзге, басқару органдарына, ... ... және ... ... ... ... ... ұйымның мақсаттары мен проблемалары ... ... ... ... ... пошталық корреспонденциялар және т.б. арқылы
қоғамды хабардар ету
27 Э.А.Уткина, ... ... ... ... ... PR-М: ... 2001. С.33
3) тұтынушылармен қарым-қатынасты жетілдіру( тауарларды ... ... ... құру және ... қатысу, арнайы іс-шараларды
ұйымдастыру және басқалар);
4) тура заңды және шешімді қабылдауға ... ... ... органдарына
және депутаттарға ақпаратты әсер ету.
1.2.3. Бөлім құрылымы және ... ... ... иерархиялық баспалдақ бойынша жоғары және төмен
көзқарас арқылы ... ... ... ең ... ... қосылғаны ең тиімді вариант болып табылады. Питер Грин ... ... ... ... ... PR-бөлімінің көлеміне
қарамастан, ПР-дың басшылықпен тура байланысы болуы керек – тиімділік үшін
ең жоғарғы басшылар қатарынан ПР-дың ... ... ... ... ... ... Г.Татарина29 ұсынған әртүрлі өлшемді
фирмалардағы ПР ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы дәрежедегі ПР-қызметі
|Бас директор ... ... ... ... ... ... | Маркетинг | Ішкі байланыс |
| ... ... ... Green P. S. Winning PR tactics. ... ... to boost ... – London, 1994. –Р. ... Г.Н.Татаринова Управление общественными отношениями: Учебник для вузов.
– СПб.: Питер, 2004. – С. ... ... емес ... ... құрылымы
|Бас директор ... ... ... ... ... ... |
|беруші | | | ... ... | ... ... ... орынбасары |Бухгалтер |
|нт | | ... ... ... |Аналитикалық ... ... ... ... бөлім |
Әрі қарай мен ПР-бөлімінде жұмыс істейтін лауазымдар ... ... ... ... ... ... тізімдерінің үлгісі:
30
• Бөлім басшысы
• Жылдам ақпаратты құру және тарату ... ... БАҚ ... ... ... Спичрайтер
• Интернетте жұмыс істеу маманы
• Суретші-дизайнер
______________________________
30 Ф.И.Шарков Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учеб. Пособие для
вузов.-М.: Деловая книга, 2005.- С. ... ... ... ... толығырақ тоқталайық.
PR-бөлімінің басшысы. Жұмыстың мақсаты: кәсіпорынға қажетті падалылықты
және табыстылықты қамтамасыз ететін PR-ды қалыптастыру және ... ... ... кординациялау және жасау.
Қызметтің негізгі бағыттары:
1. Компанияның ПР-идеясын жасау.
2. Бөлім қызметкерлерімен орындалатын іс-шаралар жоспарын бақылау.
3. Жұмыстың негізгі мақсатына жетуге ... ... ... ... ... қоғамның реакциясы анализі және
қоршаған ортаны бақылау.
4. Компания қызметіне жанасатын аспектілердегі ... ... ... ... ... ... саясаткерлермен,
мәдениет, ғылым өкілдерімен және т.б. бірге байланысу.
6. Жұмысты жүргізуге арналған ... ... ... беруіне
дайындау.
7. Қаржылық құралдарды қолданудағы экономикалық үлестіру және ... ... ... ... ... ... таңдауды мақұлдау.
9. PR іс-шаралар кешенін реализациялау барысында алынған анализ нәтижесі
және жалпы PR науқанының тиімділігі.
10. PR науқанын жүргізудегі есеп беру ... ... ... ... ... жылдам бақылау.
12. Компанияның бизнес жоспарын дайындау кезіндегі «PR» бөлімін жасау.
13. Компанияның ішкі ... ... ... ... ... беруін қамтамасыз ету және көмек көрсету.
Мұндай мамандарға ұсынылатын дәстүрлі талаптар:
Жасы: 25-тен жоғары. ... ... ... ... ... үш ... ... ПР жүргізгені туралы тәжірибесі, жұмыстың
барлық процесін білуі және жұмыс істеген байланыстарының ... ... құру және ... ... ... ... ... қалыптастыру және қолдаудың
стратегиялық жоспарларымен қоса, компаниядағы ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Қызметтің негізгі бағыттары:
Компанияның қызметі туралы хабарларды алу мақсатындағы ішкі ... ... ... ... Жеке хабарлар ағынын құру, алынған ақпараттарды өңдеу.
2. ... ... ... үшін ... ... ... және рұқсат
беруі.
3. Хабарлар таспаларда және ақпараттық агенстволарда, сонымен қатар ... ... үшін ... ... ... жасау.
4. БАҚ-ның жеке қажеттілігіне сәйкес хабарлар материалдардың беру ... ... ... ... ... БАҚ және ақпараттық каналдар арқылы жіберу.
6. Ақпараттық өнімдердің және хабарлардың адресаттарының жүйелік анализі.
Компанияның қызметі туралы ақпаратты ... ... ... ... есеп беру және аналитикалық қысқа хаттар жасау.
7. Жарияланған ... ... ... ... ... ... жағдайда) білдіруге дайындалу.
Қойылатын талаптардың жалпы үлгісі: Білімі: жоғары (журналистика
факультеті). Жасы ... ... ... ... ... ... – екі жылдан кем емес. Ақпараттарды басқару теориясын ... ... ... ... ... ... ... емес).
Имиджмейкер. Жұмыстың мақсаты: ұйымның немесе көшбасшының жағымды
имиджін ... ... ... Жеке ... ... ұйымның имиджін қалыптастыру. Жеке адам, ұйым,
партия және т.б. керек ететін жарнама ... ... ... Мақсатты қоғамның имиджінің субъектісіне деген тілектес қарым-қатынас
түрінде өз «өнімін» алу.
3. Негізгі міндетті саяси және ... ... ... ... түрі ... тиімді ету және модельдеу
болып табылатын коммуникациялық теорияларды еңгізу.
БАҚ-мен жұмыс жасау менеджері. Жұмыстың мақсаты: компанияның ТВ, ... ... ... баспасөз беттерінде тиімді ақпараттардың болуын
құру.
Қызметтің негізгі бағыттары:
1. Медиа-рилейшнз, БАҚ өкілдерімен жаңа байланысты орнату және ... ... ... ... материалдардың және ... ТВ және РВ ... үшін ... ... ... ... өңдеу.
3. Баспа БАҚ-ғы жариялаулардың тематикалық және ақпараттық жоспарын және
концепциясын өңдеу.
4. ... ... ... ... ... және компания
эксперттерінің түсіндірмелерін, ресми хабарларды БАҚ-да ... ... ... және ... ... және ... ... өкілдерінің қатысуы туралы келіссөздер еңгізу.
6. БАҚ-да компанияның қызметі туралы мақалаларды ... ... ... ... ... Жеткен келісушілікке сәйкес БАҚ-да компанияның қызметі туралы
хабарлардың шығуын бақылау.
8. БАҚ ... ... ... ... брифингтерде,
баспасөз конференцияларында журналистердің қатысуын ұйымдастыру.
9. Теле немесе ... ... ... ... ... іске асыратын журналистерге көмек көрсету.
10. Жылдам ақпаратты-анықтамалық жұмыс – компанияның қызметі туралы БАҚ-да
және басқа сыртқы ұйымдардың сұрауларына жауапты дайындау.
11. Компанияның ... ... ... ... ... ... жобаларын ақпараттыұ ұолдауды қамтамасыз етуі
туралы БАҚ-мен келіссөздерді ... ... ... жүйелік жылдам анализі, компанияның қызметіне
қатысы бар әртүрлі ақпараттарлың пайда болуы туралы басшылыққа есеп
беру және аналитикалық ... ... ... ... ... ... ... материалдардың дұрыстығын
тексеру.
Қойылатын талаптардың жалпы ... ... ... ... Жасы ... ... ... БАҚ-дағы журналисттік жұмыс
тәжірибесі – екі жылдан кем ... ... ... және ... ... өзіндік салынған байланыстарының болуы.
Журналист. Жұмыстың мақсаты: компанияның қызметіне арналған БАҚ-дары
үшін ресми хабарларды дайындау, сонымен ... ... ... ... ... ... қажетті мәтіндік материалдарды жазу.
Қызметтің негізгі бағыттары:
1. БАҚ-да орналастыру үшін мақалаларды және ақпараттық материалдарды
жазу.
2. БАҚ-дары үшін ... ... ... ... ... Компанияның қызметі туралы брошюралар мен кітаптарды жазу.
4. Шақыру, коммерциялық ... ... ... және ... ... ... ... және құру.
5. Басшылықтың бұйрығы бойынша ресми хат ... мен ... ... ... ... ... үлгісі: Білімі: жоғары (журналистика
факультеті). Жасы ... ... ... ... ... ... ... алдында
сөйлеу мәтінін дайындау.
Қызметтің негізгі бағыттары:
1. Келесі шараларға: интервью, ... ... ... ... ... ... ... басшылығының ресми хат алысулары үшін мәтіндер дайындау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Білім ... заңы ... ... 1999, ... ... ... ... жаңа әлеуметтік-әкономикалық мінез-
құлқын қалыптастыру тұжырымдамасы. –Алматы:Қазақстан, 1999- 33–40 ... ... ... ... ... ... ... 7 тамыз, 1996 -3 б
Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы. –Алматы:
Қазақстан, 1994 ,Б.5-37
Набиев Б.Т. Формирование у ... ... ... к ... ... ... и ... занятии. Дисс … канд.пед.
наук–Алматы-1998 -146 б.
Тамаев А.Т. ... ... ... ... ... ... ... … пед.ғыл.канд. –Алматы-1995 -25 б.
Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и ... ... ... - Рига ... 1979.с17
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,”Политиздат”, 1975г.
с304
Жарықбаев Қ.Б. Психология. –Алматы, 1993- 272 ... Б.Г. ... ... ... // Ленинградский гос.
Университет-1959.
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.Л., ЛГУ,1968г.с 339
Жарықбаев Қ.Б. Психология.-Алматы, 2000
Т.Т.Тәжібаев. Абай жастарды ... ... ... 1964.
Алдамұратов Ә.А. Қызықты психология. Алматы, “Қазақ университеті”, 1991-112
б
Жарықбаев Қ.Б. Психология. ... ... ... ... ... В.В.Богословский, А.А. Степанов, А.Г. ... ... ... ... аударылған. Алматы.:1980
Жүсіпбек А. Психология. Алматы.: 1995 -310б.
ЛихачевБ.Т. ПедагогикаКурс лекций.М.,”Прометей”,1992 с 330
Психология позновательной деятельности // МГУ, М.,197 с ... ... ... 1996-412 б.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
IT технологиялар. оның PR-дағы орны3 бет
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
5в050700 «Менеджмент» мамандығы 1-курс студенттері үшін іс-тәжірибеден өту туралы есебі12 бет
6м010100- "мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы28 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет
«Е-learning» – электронды оқыту жүйесіне болашақ информатика мамандарын даярлау әдістемесі35 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет
«Мамандандырылған мемлекеттік күзет қызметінің қызметі»47 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» дәрістер жинағы23 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» оқу-әдістемелік кешені75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь