Халықаралық қылмыстық соттың құқықтық мәртебесі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.6

1. ЖАҢА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СОТ ОРГАНЫ РЕТІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... .7

1.1 Халықаралық қылмыстық соттың қалыптасуы және даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.17
1.2 Халықаралық қылмыстық сот құқықтық мәртебесінің түсінігі және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26.27
БИБЛИОГРАФИЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.30
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Адамзаттың жаңа мыңжылдыққа қадам басуы мемлекетаралық өзара қатынастар жүйесіндегі халықаралық құқық рөлінің жоғарылаумен ұштасты. Әлемдік қауымдастық өз алдына халықаралық және ішкімемлекеттік істер аясында құқық басымдығын орнатуды маңызды мақсат ретінде қойды. Құқық басымдығын орнатуда мемлекеттерге қарағанда белгілі бір жеке лауазымды тұлғалар ең адамгершіліксіз және қатыгез нысанындағы қылмыстардың іске асырулары арқылы жиі кедергі болды.
Халықаралық қылмыстық сот құқықтық міртебесін зерттеу өзектілігі, тап осы сот нақ құрылған кезеңінен қазіргі уақыттарға дейін әлемдік жүйеде жалғыз әмбебабтық халықаралық сот органы болып қалуында түсініледі.
Бірақ халықаралық құқықтық тәртібті қамтамасыз етуі ісінде соңғы ең маңызды оқиға ретінде ХХ–ХХІ ғасырлардың басында әлемдік қауымдасытық құқық бұзулар күллі әлемнің алаңдаушылығын тудыратын категориялы қылмыстарға қатысты қылмыстық юрисдикцияны жүзеге асыратын Халықаралық қылмыстық сотты (онан әрі, ХҚС) құру болып табылады.
Арнайы және Даярлау комитеттер талқылауларының шеңберіндегі маңызды сұрақ аясы ХҚС ұлттық сот органдарды толықтырушы орган ретінде мойындауы болды. Арнайы комитет өзінің сот органын құру мәселесіне арналған баяндамасында, қылмыстық сот ісін жүргізу барысында халықаралық құқық комиссияларының ойларында ХҚС-тың ұлттық сот органдарын ауыстыру туралы ниет болған жоқ, бірақ, ХҚС юрисдикциясы қарапайым қалдық секілді болып қалмауы қажет.
Нәтижесінде, 1998 ж. Рим қаласы конференциясында осы таңға дейін әрекет ететін бірде-бір ұлттық қылмыстық юрисдикциясы бар үлгілерінен және ad hoc трибуналдарының шеңберіндегі халықаралық қылмыстық юрисдикцияға ұқсамайтын халықаралық қылмыстық юрисдикцияны жүзеге асыратын қағидатты жаңа үлгісі жасалады.
Әлемдік халықаралық тәртіпті және халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау мақсатында жаңа халықаралық сот органы ретінде Халықаралық қылмыстық сот құқықтық табиғатындағы құқықтық мәртебесінің орны ерекше екені.
Сондықтан, Халықаралық қылмыстық сот жұмыс жасау проблемасы және әрдайым жылдам алмастырылып отыратын әлемде оның рөльі, сонымен қатар болашақта оның дамуы мен мол мүмкіндіктері, қазіргі таңда халықаралық құқық ғылымы мен тәжірибесінің көз-қарасы тұсында аса маңызды назарды тудырады.
Проблеманың зерттелу жағдайы. Әлемдегі халықаралық тәртібті сақтау мақсатында Халықаралық қылмыстық сот рөлінің елеулі екеніне қарамастан отандық халықаралық құқық ғылым саласында жоғарыда аталған сот төңірегінде зерттеулер саусақпен санарлықтай ғана жүргізілген.
І. Нормативтік құқықтық актілер

а) Халықаралық келісім-шарттар
1) Халықаралық қылмыстық сот Статуты // www.icc.org.
2) Қылмыстарды алдын алу және басып шаншу туралы Женева Конвенциясы 22 тамыз 1864 ж. // www.iccnog.org.
3) Версаль бейбіт келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
4) Сен Жермен бейбітшіл келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
5) Трианон бейбітшіл келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
6) Нейль бейбітшіл келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.

ә) Ұлттық заңнама
1) Закон №10 Контрольного Совета от 20 декабря 1945 г., «Наказание лиц, виновных в совершении военных преступлений, преступлений против мира и против человечности» / Official Gazette Control Council for Germany. Patrick Brode, Casual Slaughters and Accidental Judgements, Canadian War Crimes Prosecutions, 1944-1948, Toronto: University of Toronto Press, 1997.
2) Империялық қылмыстық кодекс 1871 ж.

ІІ. Халықаралық ұйымдардың шешімдері

а) БҰҰ Бас Ассамблея Қарарлары
1. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 44/39.
2. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 45/41.
3. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 46/54.
4. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 47/33.
5. БҰҰ құжаты А/CONF/183.
6. БҰҰ құжаты А/CONF/183/10.
7. БҰҰ құжаты А/38/10.
8. БҰҰ құжаты А/41/10.
9. БҰҰ құжаты А/42/10.
10. БҰҰ құжаты А/44/10.
11. БҰҰ құжаты А/45/10.
12. БҰҰ құжаты А/47/10.
13. БҰҰ құжаты A/CN, 4/452.
14. БҰҰ құжаты А/48/10.
15. БҰҰ құжаты A/CN.4/458.
16. БҰҰ құжаты А/50/22.

ә) БҰҰ Қауіпсіздік Кеңес Қарарлары
1. БҰҰ құжаты S/Res/ 1757 (2007).
2. БҰҰ құжаты S/2001/218/ Add.1.
3. БҰҰ құжаты S/2001/218/ Add.1.
4. БҰҰ құжаты S/Res/ 1244 (1999).
5. БҰҰ құжаты Doc. S/2000/ 915.
6. БҰҰ құжаты S/Res/ 877 (1993).
7. БҰҰ құжаты S/Res/ 955 (1994).

б) БҰҰ өзге органдарының актілері
1. БҰҰ құжаты UNTAET Regulation №2000/11.
2. БҰҰ құжаты UNTAET Regulation №2000/15.
3. БҰҰ құжаты A/57/769, Annex.
4. БҰҰ құжаты PCNIIC.

ІІІ. Әдебиеттер
а) Орыс тіліндегі әдебиеттер
1. Абаков А.В., Безнасюк А.С. Роль международных судебных органов в наказании лиц, виновных в международных преступлениях // Права человека и вооруженные конфликты / Отв.ред. В.А. Карташкин, -М.: 2001. -С.106.
2. Багаевский П.М. Красный крест в развитии международного права. -Киев, 1913. Ч.1. –С.308; Ч.2. -С.489.
3. Верещетин В.С. Международный уголовный суд: новые перспективы? // Московский журнал международного права. 1993. №2. -С.5.
4. Гефтер А. Европейское международное право. Сб-т., 1880. -С.235.
5. Дикаев С.У. Вековые конфликты и современные проблемы терроризма. –Уфа: «Сегмент». 2003. -С.219.
6. Камаровский Л.А. О международном суде / Отв.ред. Шестаков Л.Н. Москва: «Зерцало», 2007. –С.439.
7. Кравченко Н.Н. Официальная германская доктрина о военнопленных // Известия Министерства иностранных дел. 1916. –С.25.
8. Коровин Е.А. Международные договоры и акты нового времени. Сборник. -М.: «Госиздат», 1924. -С.117.
9. Капустин А.Я. Правовой статус Международного уголовного суда // Российский ежегодник международного права. 2003. Специальный выпуск. –С.18.
10. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учебник. -М.: «Спарк», 1999. -С.90.
11. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
12. Международное публичное право. Сборник документов. Т.2. -М.: «БЕК». 1996. -С.102.
13. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, – М.: Международные отношения, 2001. -С.215.
14. Международное публичное право / Под.ред. К.А. Бекяшева, -М.: 1999, -С.253.
15. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С.Кривчикова, -М.: Международные отношения, 2001. –С.301.
16. Рабцевич О.И. Международное уголовно-процессуальное право в контексте проблем системы современного международного права // Права и Политика, 2007. №9(93). -С.40.
17. Ромашкин П.С. К вопросу о понятиях и источниках международного права // Советское государство и право. 1948. №3. –С.52.
18. Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного уголовного суда: состояние и перспективы // Журнал российского права. 2005. N 3. –С.35.
18. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. -М.: «Контакт», 1983. -С.230.

б) Шетел тіліндегі әдебиеттер
1. Greppi E.. The evolution of individual criminal responsibility under international law, in Revue internationale de la Croix-Rouge.1999. №835. р.645.
2. Kriegsverbrechverfolgungsgesetz. RGBI. 1919. S.2125 f.
3. Mosler H. Londbuch des Staatstrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg,1992. p.611.
4. Moynier R. Note sur la creation dune institution judiciaire international proper a reprimer les infractions a la convention de Geneve. Iue au comite international de secours aux militaries bleses dans sa séance du 3 janvier 1872. Revue. 1872. р.325.
5. Official Gazette Control Council for Germany. Patrick Brode, Casual Slaughters and Accidental Judgements, Canadian War Crimes Prosecutions, 1944-1948, Toronto: University of Toronto Press, 1997.
6. Ponta V. Scurt istoric al justitiei penale international. Ed. Regia autonoma. Bucuresti. 2001. №29.
Decision on the Defense Motion for interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v.Tadic. case IT-94-1, 2 October 1995.
7. Report of the Group of Experts for Cambodia established pursuant to GA resolution 52/135. – Para. 1777.
8. Reichsstrafgeselzbuch. RStGB (idf von 1871).
9. Schermers H.G., Blokker N.M. International Institutional Law: Unity within Diversity, Clawer Law International, The Hagoc / Boston / London. 1995, section 48, p.205.
10. Brownile L. Principles of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, 1998, p.322.
11. Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, 1919, p.201.

ІV. Өзге материалдар (интернет, баяндама, хаттар, т.б.)
1. Cruvellier Tierry: Africa: The Laboratory of Justice //http:// www crimesofwar.org/ Africa-mag /afr_06_cruvellier.html
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Халықаралық қатынастар факультеті
Халықаралық құқық кафедрасы
Курсытық жұмыс
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТТЫҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ
Орындаған: ХҚ 81-тобының
магистранты Байгоныров К.К.
Ғылыми жетекші:
з.ғ.к., доцент Аманжолов ... ... ... 2009 ... меңгерушісі
з.ғ.к., доцент Айдарбаев С.Ж.
Алматы, 2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...........................................3-6
1. ЖАҢА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СОТ ОРГАНЫ РЕТІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... соттың ... және ... ... ... сот ... мәртебесінің түсінігі және
мазмұны..................................................................
....................................18-25
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
...............................26-27
БИБЛИОГРАФИЯ................................................................
............................28-30
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының ... ... жаңа ... ... ... ... қатынастар жүйесіндегі халықаралық құқық рөлінің
жоғарылаумен ұштасты. ... ... өз ... ... ... ... аясында құқық басымдығын орнатуды маңызды ... ... ... ... ... ... қарағанда белгілі
бір жеке лауазымды тұлғалар ең ... және ... ... іске ... арқылы жиі кедергі болды.
Халықаралық қылмыстық сот құқықтық міртебесін зерттеу өзектілігі, ... сот нақ ... ... ... ... ... әлемдік жүйеде
жалғыз әмбебабтық халықаралық сот органы болып қалуында түсініледі.
Бірақ халықаралық құқықтық тәртібті қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ХХ–ХХІ ғасырлардың басында әлемдік қауымдасытық құқық
бұзулар күллі ... ... ... ... ... қылмыстық юрисдикцияны жүзеге асыратын Халықаралық қылмыстық сотты
(онан әрі, ХҚС) құру болып табылады.
Арнайы және Даярлау комитеттер ... ... ... аясы ХҚС ... сот органдарды толықтырушы орган ретінде мойындауы
болды. Арнайы комитет ... сот ... құру ... ... ... сот ісін жүргізу барысында халықаралық құқық
комиссияларының ойларында ХҚС-тың ... сот ... ... ... ... жоқ, ... ХҚС юрисдикциясы қарапайым қалдық ... ... ... 1998 ж. Рим ... ... осы ... ... ететін бірде-бір ұлттық қылмыстық юрисдикциясы бар үлгілерінен және
ad hoc ... ... ... ... ... халықаралық қылмыстық юрисдикцияны жүзеге асыратын қағидатты
жаңа үлгісі жасалады.
Әлемдік халықаралық ... және ... ... ... ... мақсатында жаңа халықаралық сот органы ретінде
Халықаралық қылмыстық сот құқықтық табиғатындағы құқықтық мәртебесінің ... ... ... ... сот ... ... проблемасы және
әрдайым жылдам алмастырылып отыратын әлемде оның рөльі, сонымен ... оның ... мен мол ... ... ... халықаралық құқық
ғылымы мен тәжірибесінің көз-қарасы тұсында аса маңызды назарды тудырады.
Проблеманың зерттелу жағдайы. Әлемдегі халықаралық тәртібті ... ... ... сот ... ... ... ... халықаралық құқық ғылым саласында жоғарыда аталған сот төңірегінде
зерттеулер саусақпен ... ғана ... Атап ... басылымда Т.К. Пактың, М.Б. Құдайбергеновтың және М.М. ... ... және ... ... ... ... сипаттық
түрде М.Б Құдайбергеновтің «Международная уголовная ответственность
физических лиц» және С.С. ... ... ... за
преступления против мира и безопасности человечества» атты кандидаттық
диссертациялары орын алады. Ал, ... заң ... ... ... ... ғылыми кітаптар мүлдем жоқ. Халықаралық қылмыстық сот жөнінде
орыстардың заңдық ғылымында жан-жақты ... ... ... ... ішінде жұмыс барысында қолданылған ... ... олар ... Р.А., ... И.П., ... ... С.А., ... О.Ю., Гефтер А., Дикаев С.У., ... ... В.А., ... Н.Н., ... Ю.М., ... Е.А., ... ... И.И., Моисеев А.А., Наумов А.В., Патрин Д.А., ... ... В.Н., ... Н.А., ... Е.Н., ... Б.Р., ... А.,
Фисенко И.В., Энтин М.Л. және т.б.
Курстық жұмыстың ... ... ... сот ... ... ... кешенді түрде зерттеу болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылған болатын:
1. Тұрақты жұмыс істейтін халықаралық қылмыстық сот ... ... ... және оны ... ... ... жеке тұлғаларды халықаралық
қылмыстық жауаптылыққа тарту мүмкіншілігін туғызған факторларды тарихи-
теориялық негізінде зерттеу.
2. ... ... ... ... ... және ... ... бөліп қарастыру тұрғысында тарихи-құқықтық
талдау жүргізу.
3. Халықаралық ... ... ... ... ... ... ad ... қызметіне сараптамалық-талдау жүргізу.
4. Халықаралық қылмыстық соттың құқықтық табиғатына қатысты құқықтық
мәртебесіне салыстырмалы-құқықтық зерттеу жүргізу.
5. Халықаралық құқық ... ... ... ... ... мәртебесін анықтау.
Зерттеудің пәні мен объектісі. Жұмыс пәні Халықаралық ... ... ... болып табылады. Зерттеу объектісі ретінде жеке
тұрғыда белгіленген жауаптылыққа орайлас ... ... және оны іске ... туындайтын қоғамдық қарым-қатынастардың
жиынтығы болып табылады.
Курстық ... ... ... ... ... және ... сондай-ақ объектіні зерттеуде жүйелік
тәсіл қолдану және зерттеу ... ... тану ... ... ... жұмысы жалпы ғылыми (талдау, жүйелік тәсілдеу, тарихи,
салыстырмалы, кисынды) және ... ... ... ... шығарылатын ережелер.
1. Халықаралық қылмыстық соттың қалыптасуына елеулі серпілістік ... ... ... жеке ... ... ... рет халықаралық
жауаптылыққа тарту мүмкіндігінен туындағаны делелденеді.
2. Халықаралық қылмыстық соттың дамуы және ... ... ... ... ... ашу ... ... түрде төрт кезеңге бөліп
негізделді. I кезең: ХV ғасырдың соңы – XVI ғасырдың басы; ІІ ... ... ... ...... ... ... ІІІ кезең: Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін – ... ... ... ... ... ... ... аяқталғандығын және
толықтығын қамтамасыз ету кеңістігінде ad hoc трибуналдар құрылуындағы
сарпылмас маңызы анықталды.
4. Әлемдік халықаралық тәртіпті және ... ... ... ... ... жаңа ... сот ... ретінде
Халықаралық қылмыстық сот құқықтық табиғатындағы құқықтық мәртебесінің
орны ерекше екені дәлелденді.
Зерттеудің теориялық және ... ... ... ... ... көрсетілген авторлардың қауырсынына
жататын ғылыми еңбектер, халықаралық құқық саласында іргелі зерттеулер және
оның салаларының негізі құрастырады. ... ... ... ... және ... ... ... мерзімді
баспалар, сонымен қатар талдау сипатындағы мақала мен шолулар зерттеліп
және талдап ... ... ... осы зерттеу жұмыстағы материалдар халықаралық
құқық, халықаралық қылмыстық құқық және халықаралық гуманитарлық құқық
саласында курс ... ... ... және ... ашу ... ... Сондай-ақ зерттеу жұмысындағы талдау жұмыстары негізіндегі ой-
қорытындылары мен ұстанымдарды Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... ... едәуір екенінде тұрады.
Нақтылап ... Рим ... ... ... ... ... заңнаманы соңғыға сәйкестендіру мақсатында осы курстық
зерттеу жұмысының пайдасы орасан ... ... ... ... ... ... ... жайт, яғни осы уақытқа дейін халықаралық құқық саласындағы отандық
ғылымында Халықаралық құылмыстық сотты жалпы жүйеге келтіру тәртібінде ... ... ... ... ... ... суретін
қалыптастырудағы зерттеулер қолға алынған жоқ.
Зерттеудің нормативтік базасы. Халықаралық қылмыстық ... ... ... мүше ... ... ... Дипломатиялық
конференция материалдары[1], соның ішінде ХҚС ... және ... және ... да ... БҰҰ ... ... комиссиясының
құжаттары[3] және ХҚС құру мәселесі бойынша БҰҰ ... ... ... қатар ХҚС-қа арналған Даярлау комиссия құжаттары[5]
құрастырады.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Жұмыс кіріспеден, бір ... ... екі ... қорытынды және библиографиядан тұрады. Жұмыстың
жалпы көлемі – 30 бет.
1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТТЫҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ ЖАҢА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... соттың қалыптасуы және даму тарихы
Халықаралық қылмыстық соттың қалыптасу тарихы ХV ... ... ... ... ... дамуы және қалыптасу мазмұнын
кешенді және неғұрлым толық ашу мақсатында шартты ... төрт ... ... ... сот ... ... ... . Үшін ұстау
нәтижелі және толық жазып жіберу көбірек мақсатқа ... ... ... және төрт кезеңге халықаралық қылмыстық сот дамуының .
I кезең: ХV ғасырдың соңы – XVI ғасырдың басы;
ІІ ... ... ... ... ... – Екінші дүниежүзілік
соғысқа дейін;
ІІІ кезең: Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін – қазіргі уақытқа дейін.
Бірінші тәжірибелік ... ... ... ... 1474 ж. ... асырылған болатын. Бірақ сол уақытта халықаралық
юрисдикция туралы сөз болуы да ... емес еді. ... сот ... ... ... орналасқан Жоғарғы Рейндегі Брейзбах қамалына
қолбасшы ретінде тағайындалған ... Ван ... ... белгіленген
болатын[6]. П.В. Хагенбак герцог нұсқауларына сүйене жоғарыда аталған
қамалда қатал тәртіб ... ... және ... ... Қамалда әр санаттағы қылмыстар, заңсыз баж ... және ... ... ... ... Франция, Берн және Жоғарғы Рейн қалалары құрамынан құралған
Одақ, герцог ... ... ... П.В. ... ... тоқтатты. Сол
себепті Брейзбах қамалы тұрғындары көтеріліске ... ... ... ... ... ... ... ал сотқа оны Австриялық эрцгерцог
тапсыруға бұйрық берді. П.В. Хагенбак әдеттегі сотпен айыпталған жоқ. Одақ
27 судьядан ... ... ... ad hoc сотын жасақтап, сонымен соттаған
болатын.
Одақтың тап осы ... ... ... профессоры
A. Гефтер сөзіне сүйене ара қатынасын белгілеуге болады, яғни оның ... және ... ... ... ... ... ... заңдардың бұзуындағы айыпты тұлғалар, өз елінің жалпымен танылған
сотымен, немесе қарсы тараптың далалық сотымен сотталуы ... ... ... ... ... ... ... туралы ережелеріне қарсы алғаш жасалған қадам болып табылады, яғни
П.В. Хагенбакқа қатысты жеке әрекет ... ... ... санкция қолдану тәжірибесі өте маңызды.
Тарихи үрдістегі ХҚС ... 1815 ж. ... ... ... мың адам ... опат болуында және көп ... ... ... басқа да қылмыстар үшін ... ... деп ... ... беру ... ой ... ... алғы шарт ретінде достық мемлекеттердің мүддесіне зиян келтірген
әрекетіне арналған ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде ешқандай әрекет орын алмады.
Мүмкін осы жағдай, Н.A. Ушаков айтқандай: «егер жеке ... ... ... ... ... онда олар ... құқық нормалардың негізінде жауапкершілікке ... ... ... ... ... ... ... дәуірін талдай келе, сондай-ақ тарихта
«аралас соттар» құрудың кейбір әрекеттері анықталды. Мысалы, Мысырда аралас
соттары ... ... Олар 1873 ж. ... ... ... арналған
сот ісін жүргізу жарғысы негізінде Каир және Константинополь екі комиссия
жұмыстары ... ... ... ... қатар осындай аралас
соттар Александрияда, Қайырда және ... ... ... сот ... құрамынан түзелген: төртеуі шетелдіктердің және үшеуі жергілікті
тұрғындардан. Шешімдері бес судьямен қаулы ... ... ... ... ... халықаралық
қылмыстық юрисдикциясын құру туралы нақтылы жобалар тек ХІХ ... осы ... ... бір ... 1872 ж. ... кезінде Қызыл Кресті Халықаралық Комитетінің негізін салушылардың
бірі Густав ... ... ауыр ... іске ... жеке тұлғаларды
соттау құқығына ие ұлт үстінен қарайтын ұйымды құру туралы ... ... 1872 ж. ... 22 ... 1864 ж. ... ... және
басым жаншу туралы Женева Конвенция ... ... ... ... құру ... Конвенция жобасын дайындады. Г.Муанье аталған
Конвенция жобасына қатысты ... ... ... ... ... комитетінде баяндама жасады. Г. Муанье ұсыныстары мемлекеттер
тарапынан қолдау таппады. Себебі, ұлттық, айрықша ... орын ... ... ... ел ... ... қудалану мүмкіндігін елестеудің өзі қисынсыз.
Алдыңғы мына ой қатысты сол уақыттардың халықаралық құқықтың белгілі
теоретиктерінің қатар жағынан ... ... ... ... Морена, Ролен-Жекмен). Олардың ойларының ортақ қосылған тұсы,
ең басты халықаралық-құқықтық актілердің заңгерлік қорғанышына арналған
ерекше ... ... ... ... ал ... ... қайшылық
болған тұсы, осы үшін халықаралық қылмыстық сот құру ... ... ... жобасы бір де бір халықаралық конференциялардың талқылаулар
барысына тіпті қойылмағандығына қарамастан, тарих ... ... сот құру ... ... ... ... ... қалды.
Халықаралық құқық әдебиеттерінде халықаралық сот ойы төңірегінде ... ... ... бірінші және теңдессіз ғылыми туындыны 1881 ж.
ресей құқықтанушысы Камаровский Л.A. қорғаған ... сот ... ... ... ... ... Л.A. ... сот туралы өз пікірлерін жалпыға бірдей
және мәңгі әлем жобаларымен орайлас зерттеген. Оның пікірінше, бірақ осы ... ... іске ... ... ету ... ... да, ол ... және дербес оймен қалытасты. «Әлем өз-өзімен емес, бірақ заңгерлік
ұйымшыл және қамсыздандырылған әлем – оның ... деп ... ... әлем ... және ... сот ... ... туралы
жазды.
Абакова A.В. және Безнасюкова A.С. пікірлері ... ... ... дейін қабылданған конвенциялар, сонымен қатар басқа да
халықаралық-құқықтық актілер «әскери әрекеттерді басқару ісінде ... ... ... жеке ... бұзған жағдайда да, оларға нәтижесінде
қылмыстық жауаптылық көрсетілген жоқ, соның салдарынан қатынастарды реттеу
райы нәтижелілігінің маңызын төмендеткен. ... ... жеке ... ... әлем ... үшін ең жоғары дәрежеде қылмыстық заңды
қою туралы әділетті пайымдауы ұзақ ... ... тек қана ізгі ... ... ... ... ... келе, келесі тұжырымдарды
пайымдауға болады. Мемлекеттің бірінші лауазымды тұлғаларын, яғни ... ... ... ... ... ... сот ... құру
арқылы халықаралық масштабта жауаптылыққа тарту тұрғысының орын алуы ... ... ... Егер, тап осы кезеңге басқаруда өзіне ... түрі және ... ... ... ... бір ... ... бірнеше мемлекеттердің бірігуі жат
болғанын, сондай-ақ Г. Муанье ... сот ... құру ... атты ... ... ... сөзсіз осы кезеңге тұрақты
халықаралық қылмыстық сот қалыптасуы тарихындағы жасалған ... ... ... деп ... беруге болады.
ХҚС дамуында жаңа кезең қарқынды ... ... ... кейін басталды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңғы ширағынан
кейін 28 маусым 1919 ж. Германия мен 27 ... және ... ... ... ... ... сәйкес бұрынғы германиялық
император II–Вильгельм ... ... ... ... ... ... ... шеңберінен шығып әлемнің бейбітшілік және
қауіпсіздік қылмыстардың іске асыру әрекеттеріне қарсы жауаптылыққа тарту
туралы халықаралық ... ... ... ... ... Германия, Австрия, Түркия және Болгарияның жауаптылығы туралы сұрақтардың
қарауына арналған Комиссия құрылды.
Бірақ келісім-шарттар да және өзге де ... ... ... ... ... ... және жаза өлшемдерінің
мазмұны көрсетілмеу себебіне байланысты ол үшін әділ сот ... ... ... сот ... ... жоқ, ал агрессияға жауаптылық
принципінің өзі жалпы халықаралық құқыққа ... ... ... және ... ... сарбаз басшылары жазасыз қалды.
Комиссия пікірі бойынша, әскери қылмыскерлер ... ... болу ... ... ал ... ... әскери
қызметкерлеріне тиісті ... ... ... ... сот ... ... арнайы халықаралық трибуналға
тапсыруға беру жөн деп ... ... ... ХҚС құру туралы
ұсыныс жүзеге асырылған жоқ.
Лайықты халықаралық-құқықтық құжаттардың жоқ ... ... ... ... бір жағынан Версаль келісім-шарт ... ... ... ... ... ал екінші
жағынан–халықаралық нақты (әскери) қылмыстардың құрамдарын біріктіретін
халықаралық ... ... ... ... ... сотты сол уақытта
құру мүмкіншілігін тығырыққа тіреп, тосқауылдық танытты.
Әйткенмен, осыған байланысты Кравченко Н.Н сөздерінің сырлы ... ... ... ... яғни ол ... түрде Версаль келісім-
шартты халықаралық құқық, ... ... тиым ... және ... ... ... жеке ... халықаралық қылмыстық жауаптылық жүктеуін
мақұлдады»[11].
Версаль ... ... ... 10 ... 1919 ж. ... мен 17 ... ірі ... арасындағы Сен-Жермен бейбітшіл
келісім-шарты (173-176 б.)[12], 4 маусым1920 ж. Венгрия мен 17 одақтық және
қауымдастырылған ірі ... ... ... ... келісім-шарты
(157-160 б.)[13], Болгария және 16 одақтық ірі ... ... ... ... (118-120 б.)[14] ... және ... ... соғыс аяқталғаннан кейін тұрақты халықаралық
қылмыстық юстиция құру туралы ой 9 ... 1934 ж. ... ... корольі Александра және Францияның Сыртқы ... ... ... ... ... барлық жоғарыда аталған оқиғаларда жіберілген
қателіктер кейбір жеке ... ... ... ... ... сот туралы конвенцияны жасау кезінде есепке алынған
болатын.
Нақты аталған конвенция ХҚС ... ... және ... ... шек ... ... онда
оның қызметінің процесссуалдық тәртібін реттейтін нормалар орын алған жоқ.
Яғни осы сотпен әділдікті жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... енбеді, бірақ аталған конвенциялардың
тәжірибесі халықаралық әскери трибунал құқықтық қызмет ... ... Алыс ... ... ... ... ... және европалық
елдер осьінің әділ және жылдам соттың артынан және негізгі бас әскери
қылмыскерлерді ... ... ... аталған конвенцияларды дайындау
және заңгерлік ... ... ... ... кезеңді үйлестіріп түйіндей ... ... ой ... атап ... болады. Біздің ойымызша, жоғарыда көрсетілген
қатар құжаттардың халықаралық-құқықтық мән-мағынасы түзеледі, ... ... ... Сен-Жермендық бейбітшіл келісім-шарты,
Трианондық бейбітшіл келісім-шарт, Нейлсдық бейбітшіл ... ... ХҚС ... ... ең ... ... жаңа түрі «әлемге
қарсы қылмыс» алғашқы рет пайда болды. Сонымен қатар барлық мемлекеттермен
осы қылмыстар әлемдік қауымдастықтың ... ... және ... ... ... ... ... қылмыстар жалпықылмыстық
тұрғысында қарастырылуға жатпайды. Версаль келісім-шартында халықаралық
әскери трибунал құру жөніндегі ... ... ... көрсетілсе,
бірақ нәтижесінде аталған трибунал құрылмаса да, тұрақты ХҚС құру ... ... ... ... Сайып келгенде, екінші кезеңде ... пен ... ... ... ... ... ... ХҚС
құру барысында неғұрлым қажетті тетіктердің мәселелерін шешуде оңтайлы
жорамалдарды шешу үшін үлкен тәжірибе мен ... ... ... ... ... соғыстан кейін тұрақты ХҚС
құру туралы ой мүмкіншілігін барлық мемлекеттер бір ... ... ... ... ... ... ... ширегінде халықаралық қылмыстық
юстиция органдарын құру ... ... ... Халықаралық
қылмыстық юстиция органдары құқықтық ретеу нысанына, құрылу ... және ... ... ... ... ... аd hoc[15] халықаралық қылмыстық ... БҰҰ ... ... ... ... ретінде құрылады.
2. Аралас трибуналдар (соттар). Олардың екі түрі бар: 1) ... ... ... құрылатын; 2) ... ... ... ... ... мемлекеттердің
аумақтарында құратын.
3. Ұлттық соттар, егер олардың ... ... ... ... істердің қарауы жатқызылса.
4. Тұрақты сот – халықаралық қылмыстық сот.
Бірінші үлгісіне мына аd hoc халықаралық қылмыстық әділет ... ... ... әскери трибуналы;
2. Токиялық халықаралық әскери трибуналы;
3. 1991 ж. бастап бұрынғы Югославия ... ... ... ... ... бұзулары үшін жауапты тұлғалардың үстінен
сот ісін Халықаралық қылмыстық трибунал арқылы жүргізу, ... ... – БҰҰ ... ... 25 ... 1993 ж. №827 ... 1 қаңтар 1994 ж. мен 31 желтоқсан 1994 ж. ... ... ... ... гуманитарлық құқықтың елеулі бұзулары және
геноцид үшін жауапты тұлғалардың ... сот ісін ... ... арқылы жүргізу (онан әрі-РХТ)– БҰҰ ... 8 ... 1994 ж. №995 ... ... С.У. осы ... ... ... жазды: «егер, бұрынғы
Югославияда және Руандада орын алған оқиғаға қатысты ... ... ... халықаралық трибуналдардың құрылуы арқылы заңдық ... ... ал ... Ингушетия, Палестина, Приднестровье, Чечня ... ... ... ... жасалуы тек ұлттық заң ... ... ... ... ... анық белгілі жайт
болып ұлттық сот органдар шындық ... және әділ ... ... ... ... ... ... жақты айыптауға бел буады…»[18].
Сондай «ыстық нүктелердің» әлемдегі сан мөлшері жағынан көптігін ескерсек
әрбір бөлек ... ... ... ... ... мәні болмайды.
Үлгілердің екінші тобына аралас соттардың екі категориясы жатады.
Біріншіге категорияға (мемлекеттердің БҰҰ-мен ... ... ... ... арнайы сот. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
14 тамыз 2002 ж. №1315 ... ... ... ... БҰҰ ... - ... Үкіметінің аралық келісім негізінде құрылды;
2. Ливанға қатысты арнайы трибунал. БҰҰ ... ... ... 2006 ж. №1664 (2006) ... орындау мақсатында 23 қаңтар 2007
ж. және 6 ақпан 2007 ж[20]. БҰҰ мен ... ... ... ... ... ... ... уақытша әкімшіліктері достық операциялары
өткізілетін мемлекеттердің аумақтарында құратын) жататындар:
1. Аралас трибунал («сотта ... сот» ... ... ... ... ... сотында арнайы камера түрінде құрылады.
Ұйымның құқықтық ... және ... ... ... 2000 ж. ... ... және ... прокурорларды тағайындау және
лауазымнан босату ... және 15 ... 2000 ж. ... ... тексеруге тарту және іс ... ... ... ... ... құрастырады;
2. Тиморе-Лештиде жасалған ... ... ... ... ... ... ... Тиморедегі БҰҰ-ның уақытша
әкімшілігімен (UNTAET) арнайы 6 ... 2000 ж. ... ... ... ... Қаулының және 6 маусым 2000 ж. «Елеулі ... ... ... ... құру ... ... арқылы құрды.
3. Косоводағы Уақытша әкімшілік істерімен БҰҰ Миссия әкімшілік мандаты
(МООНВАК), БҰҰ-ның ... ... №1244 (1999) ... берілген.
Үшінші үлгі категориясына келесі ұлттық соттар жатады:
1. Камбоджаға қатысты Төтенше палата. 10 тамыз 2002 ж. ... ... ... заң ... ... ... ... аралас
аспектісін 6 маусым 2003 ж. Демократиялық Кампучия дәуірінде
жасалған Камбоджидің қылмыстық құқығындағы ... ... БҰҰ ... корольдық үкіметі арасындағы келісімі[26] құрайды.
Төртінші үлгіге тұрақты нысанға ие халықаралық қылмыстық юстициясы
жатады:
- Халықаралық қылмыстық сот.
ХҚС қалыптасуы ... ... ... ... ... Нюрнберг
және Токиялық процесстің маңызын бағалау диапозонына, сонымен қатар ... РХТ ... ... ... үшін ... соттық тәжірибеге
қалдырған прецеденттік мойындаушылықтан аталған трибуналдардың ... ... ... ... жоққа шығару кеңістігіне ... ... ... ... нәтижесінде туындаған оң
аспектілері тұрақты ХҚС құру жолында қосалқы роль көмегін көрсетті, яғни
оларды атап ... ... ... жеке ... ... ... мойындауға
арналған негіздерді салды, сонымен қатар толықтай қазіргі
халықаралық құқық негіздерінің ... және ... ... ... ... ... ... құқық саласында жаңа халықаралық құқықтық ... - ... ... ... және ... қылмыстық
құқық қағидалары[27].
Сонымен қатар жүзеге асырылған құқықтық үрдісшіл характері мемлекеттер-
қатысушылардың құқықтық жүйесі ерекшеліктерінің әр ... ... ... ... ... оның ... Осының салдары айыптау қызметінде айқын қиындықтарды ... атап ... ең ... ... бірі – заңдық күшіндегі әрекет етуші
заңдардың бір де ... ... ... ... ... жоқ, ... ... егер заң жоқ болса, ... ... да жоқ ... ... ... селқос қарап, бел төтесінен
басып жаншуда.
2) Сьерра-Леонаға қатысты құрылған ... ... ... ... болып келеді. Трибунал Сьерра-Леона ел үкіметтерінің
өтінішімен ... ... ол заң ... ... ... Сьерра - Леоне ұлттық заңнамасы жүйесінің сыртында жұмыс
істейді және оған оның ... мен ... ... бақылауында
емес. Трибунал төрағасы және Бас Прокуроры Сьерра-Леоне азаматтары
болып келмейді. Сондықтан шетел ... да ... ... ... ... демек ұлтық егемендікке кіретін ішкі
сот жүйене де бағынбайды. Мына сот үкімдерінің атқаруы Сьерра-Леоне
аумағының ар жағында ... ... ... сот ... БҰҰ ҚК ... құру ... ... бағалаумен қабыл алу БЮХТ және РХТ пәндік
юрисдикциясына кірмейді. Бірақ тап осы ... ... ... ... ... ... БЮХТ Prosecutor v. Tadic[29] ісі
бойынша олардың құрылуына және трибунал заңдылығына ... ... ... ... ... ... және ... әдеттерінің БЮХТ Жарғысы 3-бабына
сәйкес юрисдикциясына жатқызу кезінде құқық үстемділік қағидасы
бұзылған болатын, себебі оның ... мына ... ... сай ... ... пен заң ... сияқты, және
баптарында «қылмыс тізбесі толық емес» деген нормасы орын алды. Бұл
Жарғының 3-бабы сот ... ... ... өз ... ... мүмкіндік туғызды.
5) халықаралық қылмыстық трибуналдарға гиганттық мөлшерде қаражаттық
шығынның кетуі. БЮХТ және РХТ БҰҰ-ның қосалқы органдарының статусын
иеленгендіктен, соңғысымен қаржыланды. ... 2004 ж. РХТ ... ... тек қана 21 ... шығарды және осының
өзіндегі шығындардың сан ... алты жүз ... ... ... ... санасақ, 15 жыл осы орган
жұмыстары бір жарым миллиард долларды ... 1998 ж. БЮХТ ... ... 68 8298000 доллар ақшаны құрастырды, ал РХТға бір жылға
56 736 300 доллар ... ... Бұл ... ... 25-30%. ... 2005 ж. БЮХТ ... жылына 250 миллион
долларларды құрап және ... жаңа ... ... ... ... ... итермеледі.
Халықаралық әскери трибуналдардың практикалық ... ... ... ... ... ... олармен жүзеге
асатын әділсоттылық дамыған тиісті ... ... ... ... тарабынан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің БЮХТ және РХТ құру туралы
қарарларына қатысты жоғарыда аталған және ... да ... ... қараматан, аталған трибуналдар ... ... ... ... ... және ... ... дамуында сапалы жаңа
кезеңдік қадамға адым бастырды. Ал ... ... ... мен ... қылмыстық құқыққа негіз болатын қағидалардың жүйесін құруына
жол қойды.
Осы қағидаларды нормативті түрде ... 11 ... 1946 ж. БҰҰ ... ... ... статутымен танылған халықаралық
құқық қағидаларын растауы»[32] ... ... 95(1) ... асырылды. 1950 ж. Халықаралық құқық комиссияларының «Нюрнберг
трибуналдың жарғымен ... атты ... ... тағы ... және Токиялық екі трибуналдың жұмыс жасаулары негізінде
туындаған прецеденттер «Нюрнберг қағидаларын» бекітуге және ... ... ... 1946 ж. 95/11.12. Қарарды қабылдауға септігін тигізді.
21 қараша 1947 ж. БҰҰ Бас ... 177(II) ... ... бейбітшілікке, қауіпсіздікке және адамзатқа қарсы ... ... ... бастады[34]. Бірнеше себептерге байланысты
кодекс жобасына қатысты жұмыстар бірнеше рет тоқтатылып және ... ... ... ... ... қылмыстық сот құру процессін өз
кезегінде бәсеңдетті. Дәл осылай, сондай бір себептер болып бірінші рет ... ... ... қарауын алып қоюға тура келді, себебі ... ... ... таныған анықтамасы берілмегендіктен, құжат тағы ... ... Тек ... ... ... ... кейін 1974 ж.
Халықаралық құқық комиссиясы (онан әрі, ХҚК) тап осы жобаға ... ... ... күш ... салды. 1991 ж. Кодекстің толық жобасы (жобада 20
бап) бірінші оқылымда комиссиямен қабылданған болатын және нәтижесінде ... ... ... ... қатысушы-мемлекеттер үкіметтеріне бағытталған
болатын.
Нюрнберг және Токиялық трибуналдардың шеңберінде ... ... сот ... аяқталуынан кейін 9 желтоқсан 1948 ж.
БҰҰ Бас Ассамблеясы №206 (III) ... ... ... ... " ... ... ... іске асыруында және басқа
қылмыс істердің қарауы жүктелінген Халықаралық әділет орган құру туралы
қажеттілігі мен ... ... ... ... ... ... және мына ... комиссиялар қарауы жөнінде қажеттілікке көрсетті,
яғни " Халықаралық соттың қылмыстық камераларын құру ... ... Екі жыл өте БҰҰ Бас ... тап осы ... ... БҰҰ
мүшелерінің он жеті мемлекет өкілдері ... ... ... ... және халықаралық қылмыстық сот статусының дайындап жасау
мақсаттарында Комитет құру туралы №489 (V) Қарарды ... 1951 ... ... ... ... ... жобасы өңдеуін аяқтайды - келешек
сот статуты, оның негізгі ерекшелігі орган тұрақты құрылымы ... ... және ... ... оның ... ... тек қана оған ... қарастыру болып табылды. БҰҰ Бас ... ... ... емес ... ... 1952 ж. №687 (VII)
қарарда ұқсас функциялармен жаңа комитет құруға қаулы ... 1951 ... ... ... ... ... ал ... баптарына қатысты
баламалық мәтіндер дайындады, бірінде Сот өз әрекетін ... ... ... ... болса, ал екіншісінде-Сот пен ... ... ... ... 1954 ж. ... өз баяндамасын БҰҰ Бас
Ассамблея сессиясының қарауына ұсынды, бірақ саяси себептермен және ... орын ... ... ол ... жалғасын таппады[35].
Онан әрі ХҚС дамуы БҰҰ Бас ... ... ... ХҚС ... ... ... жобасын дайындау жөнінде 1992ж.
№47/33 Қарарға сәйкес уәкіл еткенде жалғасын табады. БҰҰ Бас ... ж. №50/46 ... ... ... сот құру ... ... ... аяқтап істеуге үшін Уақытша комитет құрды. ... 3-жыл ... ... ... ... ... дайындауға сәті
түсті, артынша аталған конвенция БҰҰ-ға мүше елдердің ... ... ... ... ... қарауға жатты.
БҰҰ Бас Ассамлбеясы 15 ... 1997 ж. ... ... ... ... ... сот құру туралы Конвенцияны
келесі қабыл алуымен жұмыстарды аяқтап шығу туралы мақсат қойды.
Солай ... 17 ... 1998 ж. ... ... ... ... сот құру ... мәселені қарап шығу үшін БҰҰ мүше 148
мемлекеттердің, 17 ... ... ... ... ... БҰҰ ... және
124 үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері Рим қаласында жиналды. Барлығы 148
ел дауысқа қатынасушылардың ішінен «ия» деп 120 ... ... ... «жоқ»-
7 (АҚШ, Қытай, Ливия, Үндістан, Ирак, Иран, Израиль), 21- ... және ... ... ХҚС ... ... осы ... ... келе, келесі тұжырымдық
пайымдауларды жасауға болады. Халықаралық ... ... ... ... ... ... екі маңызды проблемалардың
тоқырауында болатын: бір жағынан – «халықаралық ... ... ... сот ... ... ... анықтау қажеттілігі
туындады, ал басқа жағынан – ... ... ... туындады. Ақиқатта әлемдік қауымдастық шартты екі ... ... ХҚС пен ... ... туралы нақтылықта өлшемдерді
қамданған жоқ, бірақ барлық - сөйтсе де тап осы ... ... ... ... қылмыстық әділет құрулары қажеттілік туралы ұмтылу сияқты және
мемлекеттердің түсінулері тарихта қалады. ... ... ... ... конвенциялар, келісім-шарттар және Халықаралық әскери
трибуналдардың тәжірибесі ХҚС құрудағы ... ... ... ... ... асырды.
2. Халықаралық қылмыстық сот құқықтық мәртебесінің
түсінігі және мазмұны
Камаровский Л.A. өзінің халықаралық сот негізгі құрылымның ... ... ... ... ... неғұрлым өркениеттік
жетістіктерге самғауы ... ... күн ... ... ... ... қажеттілік өседі: ол халықаралық юстициядан шығатын
және одан әрі дамытын ... ... ... септігін
тигізеді»[36]. Бұл сөздермен белгілі ғалым ... ... ... ... ... және оның дамуы ұзақ уақыттар қажет ... ала ... ... ... қылмыстық сот – ол халықаралық қауымдастықтың мазасын
тудыратын ең ауыр ... ... ... ... қатысты
жауаптылықты көздеуді жүзеге асыртын юрисдикцияға ... ... және ... ... сот ... ... ... орган.
Халықаралық қылмыстық соттың өкілеттілігінің және жүзеге асыратын
қызметінің құқықтық негізін осы Соттың Статуты арқылы ... ... – Сот өз ... басшылыққа алатын негізгі қайнар-көзі болып
табылады. ХҚС Статутының негізгі ережелері 1998 ж. ... ... ... ... ... ... болатын.
ХҚС Статутының 8-бабына сәйкес оның әрекеті халықаралық құқық
бұзуларының төрт ... ... «12 ... 1949 ж. Ауыр нысандағы
қылмыстық бұзулары туралы Женева Конвенциясының ... ... ... ... ... ауыр қылмыстық бұзулары және халықаралық ... дау ... ... болатын әдеттері үшін таралады.
Алдын, Халықаралық қылмыстық сотқа байланысты БҰҰ Бас Ассамблеясының
немесе Қауіпсіздік Кеңесінің ... ... құру ... ұсыныстар
ұсынылған болатын. Бірақ, Халықаралық құқық комиссиясының пікірі бойынша,
Халықаралық қылмыстық сотты құру негізінде ең тиімді мақсаттық ... ... ... берік құқықытық базаны және оған ... ... ету үшін ... ... арқылы жүзеге асыру
лайықты болды. Оның есесіне, халықаралық ... ... ... ... ... ... құқық комиссияның ұсынысында көрсетілгендей,
сотты құруға қатысты формулировкада: «көп жақты ... ... ... ... ... ... ... көп
жақты келісім-шартпен» деп қабылдаған дұрыс болады[37].
Осы сұрақ мәселесіне ... ... A.Я. ... пікірі дөп
басып айтылған, яғни ... ... ... ... ... заңдық негізді құрылтай құжаты ... A.Я. сөз ... тап осы ... ... ж. ... құқығы туралы Вена Конвенцияның 5-бабының ... ... яғни ... егер ... ... халықаралық ұйым қызметін
қалыптастырса және ол халықаралық келісім-шарт ... ... онда ... осы ұйым ... ... ... зиянсыз келісім-шарттардың жалпы
халықаралық құқық нормалары қолдануға болады.
Сонда, жоғарыда айтылған сұрақ бойынша келесі мән-жай туындайды, яғни
құрылтай ... мен ... және көп ... ... ... ... бар
ма, және олардын арасында қандай өзара байланыс бар?
1969 ж. Халықаралық келісім-шарттарының ... ... ... ... ... ... және «көп жақты келісім-шарт»
деген ұғым жоқ. Осы ... ... ... барлық ұғымдар жалпы бір
«келісім-шарт» ұғым астында топтастырылады. 1969 ж. ... ... ... туралы Веналық Конвенцияның 2 бабы 1 (а) тармағына
сәйкес, «келісім-шарт» дегеніміз - ... ... ... ... ... ... жақты келісім-шарт» ұғымы тек қана ... 1969 ж. ... ... ... Вена ... Қорытынды Актісінде
көрсетілген. Жалпы көп жақты келісім-шарттармен ... ... ... ... прогресшіл дамуының немесе халықаралық қауымдастыққа
арналған мақсаттарды бүтіндей қызығушылығын тудыратын сондай ... ... ... Бірақ тап осы норма тек құқықтық мирасқор–мемлекеттер
категориясына қатысты ғана айтылған.
Осымен орайлас жоғарыда ... ... ... ... құжаты»
және «көп жақты келісім-шарт» ұғым арасындағы айырманы және ... ... ... құрылымдық сипатында табуға еред. Енді
олардың әр қайсысын бөлектікпен қарап шығамыз.
Статут (латынша Statutum) – халықаралық ... жай ... ... және қандай да болмасын халықаралық орган қызметі ретіндегі ереже.
Статут халықаралық келісім-шарт сипатында қабылданады[39].
Халықаралық қылмыстық сот ...... ... және өте ... Ол ... әртүрлі құқық нормансының саласын шоғырлайды: халықаралық,
қылмыстық, іс-жүргізушілік. Статуттің ... ... ... ...... ... әртүрлі мектептердің ара ... ... ... ... ... ... ... олар
қалай жұмыс жасайтынын ешкім білмейтін жаңа құқықтық контрукцияларды
қолданып жасаған. Әдетте ... ... ... қалады, бұл жағдайда құқық оны
озып келді. Нақ ... ... ... ... ... асыру барысында көптеген проблемалармен кездеседі.
Халықаралық ұйымының құрылтай келісім-шартының айырмалық ... ... ... халықаралық келісім-шарт қағидасына тән қатысушы-мемлекеттерге
жүктелетін халықаралық міндеттемелерден ... ... ... ... ... ... ережелерді құрайды – халықаралық ұйымға тән
барлық қасиеттерді ... ... ... құқықсубъектілікпен
және т.б.) тұрады. Осыған ұқсас қасиеттер өзінің ... ... ... актіні қалыптастыратын, сондай-ақ статутта
институциялық ұстаушы нормалар, барлық ұйымның және сот ... ... ... ... ... ... нормалары, іс жүргізуші құқықтар,
қылмыстық - атқару құқықтың, сонымен қатар ... ... ... нормалар Халықаралық қылмыстық сот Статутына тән»[40].
Сайып келгенде, Халықаралық ... сот ... ... ... ... ... ... анықтап болғаннан соң, ол дербес халықаралық
ұйым құрылтай актісі сипатына келеді деп ... ... ... қылмыстық сот Статуттың арнайы ... ... әділ сот ... ... ... қисын кіріспедегі жайлар
көрсетуге болады. Мысалы, болмай қоймайтындық сияқты жазаның өте ... іске ... ... ... әлем жалпыға бірдей ... ... ... ... ізге түсу ... ... өлшемдермен, қабылданушылармен ұлттық деңгейде және халықаралық
ынтымақтастық активтендірушілігі жолымен; әрбір мемлекет ... ... ... ... беттердің үстінде, халықаралық қылмыстардың
іске ... ... ... ... қылмыстық әділет ұлттық
органдары ХҚС өз қызметінде толықтырады және әйтеуір, халықаралық әділ ... ... ... қамтамасыз етеді.
Осында, қажетті белгілеп қою, кейбір шетелдік зерттеушілер ... ... ... ... ... ... олар ішінде,
сонымен қатар: әлемнің бейбітшілігі үшін күрес жүргізушілер және ... ... ... олар ... ... ... ... әлемнің
бейбітшілігі үшін күресті жүзеге асырушы халықаралық ұйым ... ... егер ... ... ... ... ... «әділ
сот» тар байлаулы терминмен түсінсек. Бірақ тіпті оңай түрде келесіні
келтіруге болады, яғни ... ... сот – бұл ... ... жүзеге асыратын халықаралық ұйым.
Расында, Халықаралық қылмыстық сот БҰҰ толықтырады: сот Статуты
қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... БҰҰ
Жарғысындағы ұжымдық қауіпсіздік жүйесін бекітеді және бұл ... ... ... ... ... ... негізгін
құрастырушыларға сай келеді.
Осыған орай Костенко Н.И. өз ... ... ... ... ... мәртебесі халықаралық құқықсубъектілікке ие,
сонымен қатар, оның өзінің функциялары мен ... ... ... ... қажетті құқықсубъектілікке ие бола алады.
ХҚС Статутының 34-бабына сәйкес Сот ... ... ... ... бөлім, Сот бөлімі, Алдын ала өндіріс бөлімі, Прокурор
Кеңсесі және ... ... ... ... Сот ... ... үлес ... соның ішінде негізгі Прокурор Кеңсе істерінен
басқа Сот ... ... ... ... ... ... ... жөн, палаталар шеңберінде сот функцияларын Сот:
Аппеляциялық палатамен, Сот палатамен және Алдын ала ... ... ... ... көбірек бір уақытта сот жұмысының көлемін
нәтижелі реттеу назарлары талап етілсе, онда Сот Сот ... ... ... ... ... құру ... ... етеді. Сонымен қатар,
Аппеляциялық бөлім статусы басқа екі бөлім статусынан өзгеше, ... сот өз ... тек қана сол ... орындайды, сонда Сот
бөлімі судьялардың Алдын ала ... ... ... ... ... керісінше. Сайып келгенде, Халықаралық ... ... ... оның ... әділ сот ... ... ... түсініктермен ескертілінген ретінде өзін таныстырады.
Прокурор Кеңсесінің құқықтық статусы келесі бейнемен айқындалған: ол
Соттың бөлек орган сияқты тәуелсіз жұмыс ... ... ... оның
басшылығымен барлық өкілеттіктермен қожалық етушілермен және басқаруға,
қызметші персоналдарын да қоса және ... мен оның ... ... ... ... өзіне назар аударуды келесі факт қажет етеді, яғни
Прокурор Кеңсесі Сот құрылымына кірсе де, ... өзі ... ... ... ... көпшілігімен құпия дауысқа салу
жолымен сайланады. Сондай ретте оның ... да ... ... ... құру реті ... соттың басқа органдарына оның
тәуелділіксіздігін қамсыздандыруына ұмтылғандығын көрсетеді. Халықаралық
қылмыстық сот ... 54 ... 3 ... ... ... ) ... жинау және анықтау;
б ) келулер талап ету және тергеу орнында болғандар, ... ... ... ... ... ... ... көмектесуімен немесе өкімет аралық ұйымдар
немесе олардың лайықты ... ... ... ... ынтымақтастығына;
г) осы Статутқа қайшы келмейтін келісім-шарттар немесе келісімдерді
мемлекеттермен, ... ... ... тұлғалар тарапынан қандай
болмасын ынтымақтастық жеңілтуі үшін жасау керек болып қалса, жүзеге асыра
алады;
д) ... ... ... ... ... ... алынған болатын және тек қана жаңа дәлелдердің алу мақсатына
арналған құжаттардың жария етілуіне жол ... ... ... егер ... ... ... ... тұлға өзінің келісімін бермесе;
Соттың тағы бір органы – Хатшылық. Ол Прокурор өкілеттіктері үшін және
Халықаралық қылмыстық сот ... ... ... ... ... аспектілері істеріне жауап береді[45]. Хатшылық сот ... өз ... ... ... және ... ... ... тұлғасы болып келетін Хатшымен басқарылады. Қатысушы-мемлекеттер
Ассамблеясының кез-келген кепілдемелері назарға қабылдай отырып, Судьялар
құпия дауысқа салумен дауыстардың ... ... ... ... ... ... ... Сот хатшысы ұсынысымен хатшы орынбасары
бейнесін сайлайды. Халықаралық қылмыстық сот Статутының 44-бабына ... және ... ... ... органдарына қажетті мамандық
қызметшілерін тағайындайды. Хатшы Төралқа және Прокурордың келісуінен ... ... ... «Қызметші туралы ережені»
жүктейді. Осы арадан қорытынды жасауға ... ... ... ... ... ... асыру екі органдар арасында
таратылған. Бұл оларға атқарылатын функциялардың және Соттың ерекше ... ... ... ... құқық доктринасында, мейлі шетелдікте немесе дәл осылай
және отандық саласында халықаралық ұйымдар ... ... ... ... A. ... ... ... ұйым құқықсубъектілігінің ең
маңызды сапалары ретінде келесілер танылады: ... ... ... халықаралық тұлғалық сапалық сипатында мойындалуы;
өзінің құқықтары және ... бар ... өз ... ... ... бар болуы; келісім-шарттарды жасауына құқық; ... ... ... ... ... ... және
иммунитеттерге ие болу; халықаралық құқық ... ... ... ... ... ... қатар, Халықаралық қылмыстық соттың халықаралық құқық
субъектісі ретінде айқындалуы ХҚС ... ... ... «Сот ... ... ие ... ... ХҚС Статутында Соттың халықаралық келісім-шарттарға
отыруға құқығына ие ... ... ... ... ... ... 2-
бапта ХҚС және БҰҰ арасында қатынас келісім арқылы жүзеге асырылады. Соған
қосымша ретінде, ХҚС ... ... ... сәйкес,
Сот Нидерланды орналасқан–мемлекетпен штаб-пәтер туралы келісім-шартқа ... ... және де ХҚС ... ... ... ... ... мемлекетпен оның Статутқа қатысушысы болмаған күнде де халықаралық
ынтымақтастық туралы және ... ... ... ... ... ... ... иммунитеттері және жеңілдіктеі болады. Сот негізгі жұмыстары
қосалқы құжаттармен жөнге ... және ... бірі ... ... ... ... атлғанға сәйкес, Сот ... ... ... ... ... ... ... өзінің
мақсаттарына жетуге арналған ... ... ... ... ... ... іс ... әрекет активтерінің бөлек шығаруларына
және мүлікке қатысты иммунитеті; -мекеме қолсұғылмаушылығы; ... ... ... ... құқықтар; -архивтерге және құжаттарға
қолсұғылмаушылығы; -салықтан, кеден баж ... және ... ... және
тасып шығаруда шек қоюлардан ... ... ... және хат-
хабарлар цензурасынан босату.
Қатысушы-мемлекеттердің өкілдері, Соттың және Ассамблея мәжілістеріне
қатысушылар өз қызмет міндеттернің орындалуы ... ... ... ... ... атап ... ... қылмыстық сот
Статутының 48-бабының 1-тармағына сәйкес, Сот жеңілдіктермен ... ... ... ... ... ... қажетті мөлшерде пайдаланады.
Халықаралық қылмыстық сот Статутының 48-бабының ... ... ... Прокурор орынбасарлары және Хатшының дипломатиялық
өкілділіктердің пайдалануына ... ... Сот ... ... және ... ... беріледі. Бұл жағынан алғанда
пайдалануына берілген иммунитеті кез-келген сот-іс ... ... ... ... ... айтылған, жазылған және ... және ... ... ... ... ... ... сот Статутының 48-бабының 4-тармағына сәйкес
Соттың басқа қатысушылары бұл жағынан алғанда – ... ... ... және басқа да тұлғаларға қатысты келісім айқын
белгілі бір жеңілдіктер және ... ... ... ... соттың халықаралық жауаптылығын
мақұлдау қиын емес, бірақ ХҚС Статут ... мына ... ... ... ұйымдардың жауаптылық доктринасын[47] және Халықаралық
қылмыстық сот ... ... ... ... ... болады, Сот
жауаптылықты өзіне тиісті әділ сотты жүзеге асыруы негізінде алып жүреді,
дәл осылай және ХҚС ... ... жеке ... ... ... ... де. Әрине, Сот жауаптылықты өз
атқару органдарының және қызметшісінің құқыққа жат әрекеттері үшін де ... ... ... ... сот Статуттың 2-бабына және ХҚС
Статутының басқа да ережелеріне сай, сонымен ... ХҚС ... ... ... ... қарым-қатынаста болады. Бірақ Халықаралық қылмыстық
сот БҰҰ органы немесе БҰҰ Қауыпсіздік Кеңесінің органы болып ... ... сот ... құрылымы шеңберінде емес, тек ... ... ... тәуелсіз халықаралық ұйым.
Халықаралық ұйымдар сияқты Соттың құқықтық статус өкілеттіктерін
сипатай ... ... ... ... ... ... Осы нүкте
тұрғысында мемлекетаралық және ұлт сипатының үстінен қарайтын ұйымды
ерекшелеуге болады.
Мысалы, ... Э.С. ... ... ... басым орын алған
мемлекеттердің ынтымақтастығын арттыру мақсатында жасалатын халықаралық
ұйымдар. Ол ... сай ... ... шешімдері мемлекеттерге
бағытталған ұсыныс немесе міндетті күшке ие ... ... ... ... тап осы ... ... басқаша мінездемі береді[49].
Олар бұл ұйымдарды дәстүрлі ұйымдар деп ... Бұл ... тек ... үстінен ғана өкілеттікке ие болады, бірақ олардың
ішінде емес.
Ал, мемлекет үстінен қарайтын ұйым ... жеке ... ... ... ... міндеттейтін шешімдер қабылдау құқығына
ие болумен ерекшеленеді. Сондай шешімдер мемлекеттердің аумақтарында ұлттық
заңдармен қатар жұмыс істейді[50].
Біздің ... ... ... ... ... ең басты
белгісі, халықаралық ұйымның құқық нормаларының қабылдауы тиісті қатысушы-
мемлекеттердің аумақтарына олардың тікелей ... ... және ... ... ... ... ... заң шығаратын актіден осыған
орай аға алады, атқарушы немесе сот билігінің, мемлекет ішінде ... ... ... ортасыз байланыстырады немесе қол сұғусыз
мына ... ... ... ... ... құрушы немесе акті
қаблдаушы құқықтың оларға пайдалануына береді. Жеке ... ... ... ... ... ... элементі, сайып келгенде,
тәуелсізді жарым-жарты ауыстыруға ертіп әкеледі.
Халықаралық қылмыстық сот Статутына сәйкес Сот ... ... ... ... ... яғни ... орнында тексеру өткізуіне:
ХҚС Статутының 99-бабының 4-тармағына сәйкес, ол қатысушы-мемлекеттер
аумақтарына ... ... ... мәжбүрлік мінез-құлықты емес айқын
өлшемдердің қабыл алуына сұрау салғанда көмек көрсетуі мақсаттарында құқылы
болады және осы мемлекет ... ... ... ... ... ... ... 57-бабының 3(d)-тармағына ... ... ... ... ала ... ... тексеру өткізуге өкілеттік береді
«қатысушы-мемлекеттер аумақтарының шектерінде, 9 ... ... ... ... ... ... ... бір қызықты элемент Халықаралық қылмыстық сот Статутының 58-
бабының 7-тармағынан табуға ... Осы ... ... ... ... сот ... ... ортасыз тұлғаны шақырауға құқылы, егер ... ... ... істеді деп ақылға сиымды негіздер бар болып шамаланса ... ... тап осы ... келуіне арналған шарамен жеткілікті болады.
Сонымен қатар маңыздылық аспект ретінде ХҚС Статутының 58- бабының ... ... ... ... ... ұлттық құқықтық жүйеге түзу
зардаптар болады. Соның ішінде, Соттың ХҚС ... ... тап ... ... ... ... ... ретінде алдын ала ... ... ... ... ... ... ... ортасыз
тұтқындауға қарсылық білдіреді. Аталған құқық Процедура және дәлелдеу
ережесінің 117-бөлімі ... ... ... ХҚС ... ... 4-тармағын тап осы тұлға күзетшілерінің астына ұстау орындары
тұтқындауды ... ... ... ... басшылыққа алу тиіс, ал
уақытша босату туралы ... ... ... ... ... тиіс ... жоғарыда айтылғандарды қорытындлай келе, келесі мән жайды
пайымдауға болады, яғни ... ... сот ... ... және ... ... субъектісі белгілеріне ие болады.
Сонымен қатар, ХҚС Статутымен Сотқа пайдалануға берілген өкілеттікте ... ... ұйым ... ... ... Ең алдымен, бұл –
орнында құқық тексерулер өткізу. Сонымен ... ... келу ... және ... ... ... өзі үшін түзу зардап тартады. Әйтеуір,
Халықаралы ... ... ... сот ісін ... процесі
қатысушыларына қатысты шығаратын барлық бұйрықтары негізінде ұлт үстінен
қарайтын ұйым деп есептеуге толық аян ... ... адам ... ... ... өткен жүз
жылдықтың соңғы он жылдықтар оқиғаларын ... ... ... ... ... ... айтады. Біз осы уақытқа ... ... ... ... өлуден қауіпсіздендірілген емес әлемде өмір
сүреміз – ұлтшылдардың және ... ... Біз ... ... ... АҚШ және Қиыр Шығыста осыған ... ... ... ... ішкі ... ... ... тұр және олардың өз
отандастарға қарсы, дәл осылай және басқаларға қарсы өте жиі ең ... ... ... тыс ... жылда Рим қаласында БҰҰ халықаралық құқықтарының он жылдық
оқиғалары болды – онда ... ... сот ... ... ... осыған ұзақ уақыт бойы тербелістік күш жұмсады.
Халықаралық қылмыстық сот ... ... ... екі ... ... ... ... бейбітшілік пен қауіпсіздікті
сақтауда көмектесуді және қылмыстардың ... ... ... ... жаза ... ... ... етеді. Халықаралық
қылмыстық сот қызметі БҰҰ Жарғылық мақсаттарына ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қауымдастық
деңгейінде жалпы құқықтың ... ... ... ... ... сот ... ... бірлестіктердің сот
тәжірибесімен ұқсастық негізінде халықаралық қауымдастық ... ... ... және көп жақты халықаралық келісім-шарттардың нормаларымен
қылмыстық құқық үндестіруінің, мемлекет сотына халықаралық ... ... ... ... ... ... пайда болуы арқылы
көмектеседі. ... ... ... ... адал ... ... ... әділет сот органы - Халықаралық қылмыстық сот құзырында
болады. Халықаралық қылмыстық сот қызметі аталған ... ... ... ... ... сөз ... халықаралық құқықтағы
нақты орын алған пробелдерді толтырылу ... ... ... ... ... ... 3-тармағындағы «non - liguet» тиым ... ... ... ... ... ... ... негізгі бас бағыттары келесі
жайлар болып табылады:
▪ Халықаралық қылмыстық сот ... ... ... жұмыс
істейтін және бір уақытта ... ... ... тар
байланысын қолдайтын халықаралық әділ сот органының ... ... ... Сот ... ең ... ... ... қылмыс
құрамдары кіреді. Сот юрисдикциясы қазіргі халықаралық
тәжірибесіне тән көрсетілген ... үшін бұл ... ... және ... ... ... (Сот Статутын және
оны құру туралы Конвенцияны мойындау ... тап осы ... ... келісу үшін қосымша шартқа отыруы ... ... ... сот ... ... ... ... және халықаралық қылмыстық құқық қағидалары туралы
арнайы қаулылардың барысын ... ... ... ... sine lege және nulla poena sine lege, ... және жеке ... ... ... ... соттың объективті және нәтижелі жұмыс жасаулары үшін
фундамент іспеттес тиісті болу қажет. Сонымен ... Сот ... ... бірге ымыралық қызмет істеуді
міндеттейді, яғни, заңдық ынтымақтастық бар болу ... ... беру ... ... ... мүше-мемлекеттердің ұлттық сот жүйесін толықтыру,
комплиментарлық қағидасы болуы қажет. Комплиментарлық қағидасы Статута
кіріспесіндегі жалпы еске түсіруден басқа сот ... ... non bis in idem ... ыңғайы жайында, сонымен қатар, сотқа
қатысушы-мемлекеттер қылмыстарды жасаған деген күдіктілер ... ... ... ... ... ... Сот нәтижелілігі
халықаралық және ұлттық юрисдикция арасында айқын байланыс құруы
негізінде тиісті қамтамасыз ... ... ... ... қылмыстық сот тәуелсіз, тұрақты, жұмыс
істейтін, әділ және нәтижелі жұмыс ... ... ... ... сот және ... және аймақтық органдар
арасындағы қарым-қатынаста осы инстанциялар әрекетсіздік танытқанда ... ... ... ерік жоқ ... ... ... іске
қосылып жұмыс істейді.
Халықаралық қылмыстардың ізге түсуінде айрықша рөль ішкімемлекеттік
сот органдарына ... ... ... ... сотқа осы
ішкімемлекеттік сот органдар геноцидтің, адамгершілікке жат ... ... ... ... сот әрекеттердің орындалуына дайын емес немесе
қабілетсіз және тәуекелі бар ... және бұл ... ... қалуын
анықтау мүмкіншілігі өзінде болады.
Халықаралық қылмыстық сот өз ... ... және ... ... ... ... күні бұрын пішілген ойсыз
өкілеттік шеңберінде іс істейді.
БИБЛИОГРАФИЯ
І. ... ... ... Халықаралық келісім-шарттар
1) Халықаралық қылмыстық сот Статуты // www.icc.org.
2) Қылмыстарды алдын алу және басып шаншу туралы ... ... ... 1864 ж. // ... Версаль бейбіт келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
4) Сен Жермен бейбітшіл келісім ... ... ... ... Трианон бейбітшіл келісім шарты. Дипломатический словарь. Т.3. –С.426.
6) Нейль бейбітшіл келісім шарты. Дипломатический ... Т.3. ... ... заңнама
1) Закон №10 Контрольного Совета от 20 декабря 1945 г., «Наказание ... в ... ... преступлений, преступлений против мира и
против человечности» / Official Gazette Control Council for ... Brode, Casual ... and ... ... Canadian ... ... 1944-1948, Toronto: University of Toronto Press, 1997.
2) Империялық қылмыстық кодекс 1871 ж.
ІІ. ... ... ... БҰҰ Бас ... ... БҰҰ Бас ... ... 44/39.
2. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 45/41.
3. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 46/54.
4. БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарары 47/33.
5. БҰҰ ... ... БҰҰ ... ... БҰҰ ... ... БҰҰ құжаты А/41/10.
9. БҰҰ құжаты А/42/10.
10. БҰҰ құжаты А/44/10.
11. БҰҰ құжаты ... БҰҰ ... ... БҰҰ ... A/CN, 4/452.
14. БҰҰ құжаты А/48/10.
15. БҰҰ құжаты A/CN.4/458.
16. БҰҰ құжаты А/50/22.
ә) БҰҰ Қауіпсіздік Кеңес Қарарлары
1. БҰҰ ... S/Res/ 1757 ... БҰҰ ... ... ... БҰҰ құжаты S/2001/218/ Add.1.
4. БҰҰ құжаты S/Res/ 1244 (1999).
5. БҰҰ ... Doc. S/2000/ ... БҰҰ ... S/Res/ 877 ... БҰҰ құжаты S/Res/ 955 (1994).
б) БҰҰ өзге органдарының актілері
1. БҰҰ құжаты UNTAET ... ... БҰҰ ... UNTAET ... ... БҰҰ құжаты A/57/769, Annex.
4. БҰҰ құжаты PCNIIC.
ІІІ. Әдебиеттер
а) Орыс тіліндегі әдебиеттер
1. Абаков А.В., Безнасюк А.С. Роль международных ... ... ... лиц, ... в ... ... // Права человека и
вооруженные конфликты / Отв.ред. В.А. ... -М.: 2001. ... ... П.М. ... ... в развитии международного ... 1913. Ч.1. ... Ч.2. ... ... В.С. ... ... суд: новые перспективы? //
Московский журнал ... ... 1993. №2. ... ... А. ... международное право. Сб-т., 1880. -С.235.
5. Дикаев С.У. Вековые конфликты и ... ... ... ... 2003. ... ... Л.А. О ... суде / Отв.ред. Шестаков Л.Н.
Москва: «Зерцало», 2007. –С.439.
7. Кравченко Н.Н. Официальная германская доктрина о ... ... ... ... дел. 1916. ... ... Е.А. ... договоры и акты нового времени. Сборник.
-М.: «Госиздат», 1924. -С.117.
9. Капустин А.Я. Правовой статус Международного ... суда ... ... ... ... 2003. ... ... –С.18.
10. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: ... ... 1999. ... ... словарь. Т.3. –С.426.
12. Международное публичное право. Сборник документов. Т.2. -М.: «БЕК».
1996. -С.102.
13. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. ... ... – М.: ... отношения, 2001. -С.215.
14. Международное публичное право / Под.ред. К.А. Бекяшева, -М.: 1999,
-С.253.
15. Международное право: ... / Отв. ред. Ю.М. ... -М.: ... ... 2001. ... Рабцевич О.И. Международное ... ... ... ... ... ... международного права // Права ... 2007. ... ... ... П.С. К ... о ... и ... международного
права // Советское государство и право. 1948. №3. –С.52.
18. Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного ... ... и ... // ... ... права. 2005. N 3. –С.35.
18. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств.
-М.: ... 1983. ... ... тіліндегі әдебиеттер
1. Greppi E.. The evolution of individual criminal ... ... law, in Revue ... de la ... ... ... RGBI. 1919. S.2125 f.
3. Mosler H. Londbuch des ... der ... ... p.611.
4. Moynier R. Note sur la creation dune ... ... proper a reprimer les ... a la ... de ... au comite international de secours aux militaries bleses dans sa séance
du 3 janvier 1872. Revue. 1872. р.325.
5. Official Gazette Control Council for Germany. Patrick ... ... and ... ... Canadian War ... 1944-1948, Toronto: University of Toronto Press, 1997.
6. Ponta V. Scurt istoric al ... penale ... Ed. ... Bucuresti. 2001. №29.
Decision on the Defense Motion for interlocutory Appeal on ... v.Tadic. case IT-94-1, 2 October ... Report of the Group of Experts for Cambodia ... pursuant to
GA resolution 52/135. – Para. 1777.
8. Reichsstrafgeselzbuch. RStGB (idf von ... ... H.G., Blokker N.M. ... ... Law: Unity
within Diversity, Clawer Law International, The Hagoc / Boston / London.
1995, section 48, ... Brownile L. ... of Public ... Law. Oxford
University Press, Oxford, 1998, p.322.
11. Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers ... 1919, ... Өзге ... ... баяндама, хаттар, т.б.)
1. Cruvellier Tierry: Africa: The Laboratory of Justice //http:// ... ... ... БҰҰ ... ... БҰҰ ... ... БҰҰ құжаттары А/38/10, А/41/10, А/42/10, А/44/10, А/45/10, ... ... ... А/50/22.
[4] БҰҰ Бас Ассамблеяның Қарары 44/39, 45/41, 46/54, 47/33.
[5] БҰҰ құжаты PCNIIC.
[6] Greppi E. The ... of ... criminal ... ... law, in Revue ... de la Croix-Rouge.1999. №835.
рр.533-535.
[7] Гефтер А. Европейское международное право. Сб-т., 1880. ... ... Н.А. ... ... ... государств. -М.:
«Контакт»,1983. -С.23.
[9] Абаков А.В., ... А.С. Роль ... ... ... ... лиц, виновных в международных преступлениях // Права человека ... ... / ... В.А. ... -М.: 2001. ... ... А.В., ... А.С. Роль международных судебных ... ... лиц, ... в ... ... // Права человека и
вооруженные конфликты / ... В.А. ... -М.: 2001. ... ... Н.Н. ... ... ... о военнопленных //
Известия Министерства иностранных дел. 1916. –С.25.
[12] Коровин Е.А. ... ... и акты ... ... ... «Госиздат», 1924. -С.117.
[13] Сонда 125 б.
[14] Сонда 130 б.
[15] аd hoc (лат.- бір реттік, белгілі бір мақсатқа, ... БҰҰ ... S/Res/ 877 ... БҰҰ ... S/Res/ 955 ... ... С.У. ... конфликты и современные проблемы терроризма. –Уфа:
«Сегмент». 2003. -С.219.
[19] БҰҰ құжаты S/2000/ 915.
[20] БҰҰ ... S/Res/ 1757 ... БҰҰ ... ... ... БҰҰ ... S/2001/218/ Add.1.
[23] БҰҰ құжаты UNTAET Regulation №2000/11.
[24] БҰҰ құжаты UNTAET Regulation №2000/15.
[25] БҰҰ құжаты S/Res/ 1244 ... БҰҰ ... ... ... ... П.С. К ... о ... и источниках международного права
// Советское государство и право. 1948. №3. –С.28.
[28] Лукашук И.И., ... А.В. ... ... ... ... ... 1999. -С.90.
[29] Қара: Decision on the Defense Motion for interlocutory Appeal ... ... v.Tadic. case IT-94-1, 2 October ... ... Tierry Africa: The Laboratory of Justice // www
crimesofwar.org/ ... ... Report of the Group of Experts for Cambodia ... pursuant to ... 52/135. – Para. ... Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на второй ... ... с 23 ... – 15 ... 1946г. Лейк ... Нью Йорк: Объединенные
Нации, 1947. -С.139-140
[33] Международное публичное право. Сборник документов. Т.2. -М.: ... ... V.Ponta. Scurt istoric al ... penale ... Ed. ... ... 2001. ... Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного уголовного суда:
состояние и перспективы // Журнал ... ... 2005. N 3. ... Камаровский Л.А. О международном суде / Отв.ред. Шестаков Л.Н. Москва:
«Зерцало», 2007. ... В.С. ... ... уголовный суд: новые перспективы? //
Московский журнал международного права. 1993. №2. -С.5.
[38] ... А.Я. ... ... Международного уголовного суда //
Российский ежегодник международного права. 2003. Специальный ... ... ... ... Т.3. ... ... А.Я. ... статус Международного уголовного суда //
Российский ежегодник международного права. 2003. ... ... ... ... H.G., Blokker N.M. International Institutional Law: Unity
within Diversity, Clawer Law International, The Hagoc / Boston / ... section 48, ... ... ... сот ... 38 ... ... қылмыстық сот Статутының 39-бабы.
[44] Халықаралық қылмыстық сот Статутының 42-бабы.
[45] Халықаралық қылмыстық сот Статутының ... ... ... ... / Под.ред. К.А. Бекяшева, -М.: ... ... ... ... ... / Отв. Ред. ... ... Э.С., -М.; Международные отношения, 2001. –С.299-301.
[48] Сонда. 216 ... Mosler H., Londbuch des ... der ... Deutschland.
Heidelberg,1992.pp.609-611.
[50] Международное право: Учебник / Отв. ред. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С,
-М.: Международные отношения. 2001. –С.216.
[51] Халықаралық қылмыстық сот ... ... 3 ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы68 бет
«Қазақстан Республикасының Судьялар одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің жарғысы7 бет
«Қасымханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Әз Тәуке ханның «Жеті жарғысы». Үндістандағы «Ману заңы»12 бет
Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айыпталушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі120 бет
Адвокаттар көрсететiн заң көмегiнiң түрлерi42 бет
Азаматтық іс жүргізудегі адвокат қызметінің құқықтық мәселелері81 бет
АҚШ конституциялық құқығының негіздері7 бет
Конституциялық құқықтың негіздері44 бет
Мемлекеттік аппараттың түсінігі мен мазмұны.35 бет
Сот билігі126 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь