Көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру жолдары

КІРІСПЕ 3

1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ПСИХОЛОГЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5

1.1 Жоба сапасы және оны басқару қағидалары 5
1.2 Cапаны басқару қажеттілігі және сапа менеджменті жүйесі 9

2 «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДАҒЫ САПА МӘДЕНИЕТІНІҢ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ДЕҢГЕЙІН ТАЛДАУ 13

2.1 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ.ның құрылымы және оның қызметін экономикалық талдау 13
2.2 Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару 20

3 ЖОЛАУШЫЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ САПА МӘДЕНИЕТІНІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОБАСЫ ЖӘНЕ ШАРАЛАРЫ 23

3.1 Теміржол көлігі саласындағы жобаларды басқару ерекшеліктері 23
3.2 Жолаушыларды тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру жобасы 25

ҚОРЫТЫНДЫ 29

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 31
Қазақстан Республикасы президентінің «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауында мемлекет эконмикасының ұзақмерзімді даму стратегиялық бағыттарының бірі көлік деп аталған.
Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Жолаушылар теміржол көлігі Қазақстандағы теміржол тасымалдарының 60%-дан астам көлемін жүзеге асыратын аймақтық және аймақаралық қатынастардағы маңызды көлік түрі болып табылады. Қазіргі таңда көлік қызметтері саласындағы тасымалдау процесін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда өзгерістер туындап, нәтижесінде тасымалдау процесінің ресурс үнемдегіш және ақпараттық технологияларын қолдану, мемлекет ішінде сауда қатынастарын дамыту және көлік түрлерінің арасындағы бәсекелестікті күшейту жүзеге асырылуда.
Көлікті басқару бұл тауарды басқарумен қатар қызмет көрсетуді басқаруды да қажет ететін күрделі процесс. Сондықтан теміржол жолаушылар тасымалы қызметінің сапасын арттыру үшін сапа мәдениетінің басқарудың тиімді жүйесін қалыптастырып, әртүрлі ғылыми бағыттардағы көзқарастарды қолдана білу керек, яғни сапа мәдениетінің басқаруда оны ұйымның барлық салаларымен ұштастыра отырып, кәсіпорын мақсатына жетудің тиімді жолдарын жетілдіру – алға қойылған талаптардың бірі. Сонымен қатар, қазіргі таңда жолаушылар тасымалы қызметіндегі сапа мәдениетінің жақсарту жолындағы мәселелер теміржол саласының дамуына кері әсерін тигізеді.
Қазақстанның теміржол көлік жүйесінің әлемдік көлік жүйесіне кірігуі, қазіргі заманға сай перспективалы ұлттық теміржол көлік инфрақұрылымын құру, транзиттік әлеуетті дамыту және оны тиімді пайдалану, көлік процестерінің ең жоғары тиімділігіне қол жеткізу сияқты мақсаттарға жету үшін алдымен мемлекетішілік теміржол кешеніндегі жолаушыларға қызмет көрсету сапасын басқарудағы мәселелерді шешу қажеттігі туындайды.
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа мәселесін талқылай отырып, оны басқару процесін және жетілдіру шараларын қарастыру зерттеу жұмысының өзекті бағыты болып саналады.
Курстық жұмыстың мақсаты – көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру. Курстық жұмыстың мақсатына cәйкес келесідей міндеттерді жүзеге асыру керек:
- жоба сапасын ұтымды басқару мақсатында жобаларды және жобас сапасын басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілерін зерттеу;
- кәсіпорынның құрылымын анықтап, компанияның қызмет жағдайына экономикалық талдау жүргізу арқылы компаниядағы қызмет көрсету сапасын басқару процесін сипаттау;
- жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа мәдениетінің жетілдіру жобасы ұсыну, жобаны жүзеге асыру мүмкіндіктерін сипаттап, күтілетін нәтижелерді айқындау.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ «Жолаушылар тасымалы» АҚ – ның жолаушылар тасымалы жөніндегі «Оңтүстік» аймақтық филиалы болып табылады.
1. «Қазақстан – 2030» даму бағдарламасы. 1997 ж.
2. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление проектами и программами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 392 с.
3. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) 2000 Edition © 2000 Project Management Institute, Newton Square, USA.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.Мазура. 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2004.- 664 с.
5. Александрова Т.В., Голубев С.А., Колосова О.В. и др. Управление инновационными проектами: Учебное пособие в 2-х частях / Под общ. ред. проф. И.Л. Туккеля – Спб: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
6. Walker Anthony. Project management in construction: 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2002. – 289 p.
7. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 312 с.
8. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 240 с.
9. Кремнев Г.Р. «Управление производительностью и качеством». 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 376 с.
10. Шапиро В.Д. Управление проектами.- СПб.: ДваТри, 1996. - 610с.
11. Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности «Менеджмент организации». 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2008. – 414с.
12. Дж. Родни Тернер. Руководство по проектно – ориентированному управлению: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.И.Воропаева – М.: Издательский дом Гребенникова 2007.- 552 с.
13. Миронов М.Г. Управление качеством: Учебное пособие.- М.:ТК Велби Изд-во Проспект, 2006. – 288 с.
14. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 112 с.
15. Аванесов Е.К. Японская модель устойчивого роста – основа пересмотра стандарта ISO 9004// Методы менеджмента качества.- 2005.- №10.- С.9-12.
16. Альжанова Н.Ш. Методология проектирования и концепция международных стандартов серии ИСО 9000 // Вестник КазНУ.Серия экономическая. – 2006. - №5. – С. 84-89.
17. Окрепилов В.В. Управление качеством: 2-е изд. доп. и перераб. – М.:ОАО «Издательство Экономика», 1998. – 435 с.
18. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями в 2-х томах. Т2. – М.: Высшая школа, 1998.- 512 с.
19. Қазақстан Республикасы. 2001 ж. 8 желтоқсанында қабылданған Заң, №266-11 - Темір жол көлігі туралы // Егеменді Қазақстан 10 желтоқсан 2001 жыл
20. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2006 ж. 12 наурызында «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамымен бекітілген жарғысы.
21. Парамзин В. Направления исследований при создании новых локомотивов // Транспорт и коммуникации Казахстана: Магистраль. – 2008. - №7. – С.17-19.
22. Мамаева Т.Б. Управление пассажирскими перевозками: Учебное пособие.- Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2008. – 99 с.
23. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2008 жылға арналған жылдық есебі.
24. www.railways.kz
25. Баймухамбетова М.К. Пассажирские перевозки в системе желенодорожного транспорта РК и экономические аспекты их развития. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы, 2007.С.45-46; С.53-58;
        
        Мазмұны
Кіріспе
3
1 Жобаларды басқарудың психологялық аспектілері 5
1.1 Жоба ... және оны ... ... ... ... ... және сапа менеджменті жүйесі
9
2 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік ... ... ... ... ... талдау
13
1. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ... және ... ... ... Жолаушылар тасымалындағы ... ... ... ... ... қызметіндегі сапа мәдениетінің жетілдіру жобасы
және ... ... ... ... ... жобаларды басқару ерекшеліктері
23
2. Жолаушыларды тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... – 2030» халыққа
жолдауында ... ... ... даму ... бірі ... деп аталған.
Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Жолаушылар теміржол ... ... ... ... астам көлемін жүзеге асыратын
аймақтық және аймақаралық қатынастардағы маңызды көлік түрі болып табылады.
Қазіргі ... ... ... саласындағы тасымалдау процесін ұйымдастыру
мен жүзеге асыруда өзгерістер туындап, ... ... ... ... және ... ... қолдану, мемлекет ішінде
сауда қатынастарын дамыту және көлік түрлерінің арасындағы ... ... ... басқару бұл тауарды басқарумен қатар қызмет көрсетуді басқаруды
да қажет ... ... ... ... теміржол жолаушылар тасымалы
қызметінің сапасын арттыру үшін сапа ... ... ... ... ... ғылыми бағыттардағы көзқарастарды қолдана білу
керек, яғни сапа ... ... оны ... ... ... ... кәсіпорын мақсатына жетудің тиімді жолдарын жетілдіру –
алға қойылған талаптардың бірі. Сонымен қатар, ... ... ... ... сапа ... ... жолындағы мәселелер
теміржол саласының дамуына кері әсерін тигізеді.
Қазақстанның теміржол көлік жүйесінің әлемдік көлік ... ... ... сай ... ұлттық теміржол көлік инфрақұрылымын
құру, транзиттік әлеуетті дамыту және оны ... ... ... ең ... ... қол ... сияқты мақсаттарға жету
үшін алдымен мемлекетішілік теміржол кешеніндегі жолаушыларға қызмет
көрсету ... ... ... шешу қажеттігі туындайды.
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа мәселесін ... ... ... ... және ... ... ... зерттеу жұмысының
өзекті бағыты болып саналады.
Курстық жұмыстың мақсаты – ... ... ... ... ... ... қызмет сапасының деңгейін, оны басқару
мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет ... ... ... ... cәйкес келесідей міндеттерді жүзеге асыру керек:
- жоба ... ... ... ... жобаларды және жобас сапасын
басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілерін зерттеу;
- ... ... ... ... ... ... ... жүргізу арқылы компаниядағы қызмет көрсету
сапасын басқару процесін сипаттау;
- жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін сипаттап, күтілетін
нәтижелерді айқындау.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі «Қазақстан темір ... ... АҚ ... ... АҚ – ның ... тасымалы жөніндегі
«Оңтүстік» аймақтық филиалы болып табылады.
Зерттеу ... ... және ... негізіне сервистік
қызметтерді басқару саласындағы шетел және Қазақстан ... ... ... Сонымен қатар, республикалық және мемлекетаралық деңгейде
қабылданған нормативтік актілер мен заңдар, соның ішінде, ... және ... ... дамуы процесінің ажырамас бөлігі болып
саналатын теміржол көлігіндегі ... ... ... ... «Қазақстан 2030» даму стратегиясы, 2001 жылдың 11 ... ... ... ... туралы» Үкіметтің қаулысы кіреді.
Зерттеудің ақпараттық негізі ретінде Қазақстан Республикасының
статистика ... ... ... және «ҚТЖ» ҰК» АҚ
басқармасының есептік мәліметтерін және нормативтік - ... ... ... ... ... ... ... қарастыруға
болады.
Курстық жұмыс құрылымы кіріспеден, 3 ... ... ... ... ... ... тізімінен және қосымшалардан
тұрады.
1 Жобаларды басқарудың психологялық аспектілері
1.1 Жоба ... және оны ... ... ... ... ... бірі сапа мәдениетінің
басқару болып табылады. ХХ ғ. сапа мәдениетінің басқару сферасында эволюция
болды. ... ... ... ... ... ... ... тауар сапасына деген талаптарына көп
көңіл бөле бастады.
Сапа - бұл белгілі бір обьектінің нақты қажеттіліктерді қанағаттандыру
қабілеті ... ... ... ... тұтас жиынтығы. Бұл
қажеттіліктерге пайдаланылу сипаттамалары, ... ... ... ... ортаға әсері, экономикалық, эстетикалық
және мәдени-тарихи талаптары сияқты аспектілер енеді.
Сапа мәдениетінің басқарудың заманауи көзқарасына келесілер ... ... ... ... ... тапсырыс берушіден уақытша
жұмысшыларға дейін жауапты болады;
• сапа тұтынушыларға ... ... ... ... тауар өндіргісі келеді;
• сапа жобаның инициация сатысында басталады және жоба аяқталғанға
дейін жоспарлануы ... жоба ... ... дефектілер анықталып, жойылуы керек.
• сапа мәдениетінің басқару, дефектілерді жою ... ... ... ... ... сапалы тауар қаржыны үнемдейді және ... ... ... сапа мәдениетінің басқару негізгі үш фазадан тұрады және олар
бір мезгілде орындалуы қажет.
Сапа мәдениетінің жоспарлау:
• тұтынушылардың сұраныстарын анықтау;
... ... ... ... талаптарын анықтау.
Сапа мәдениетінің қамтамасыз ету:
• бағалау критерийлерін таңдау;
• процесс мүмкіндіктерін бағалау;
• процесті жақсарту.
Сапа мәдениетінің бақылау:
• сапа ... ... сапа және ... ... ... түзету.
Егер жобаны жүзеге асыруда уақыт, шығын және сапа шектері ... ... ... ... жоба ... ... саналады.
Жоба сапасын жоспарлау жүзеге асырылып жатқан нақты жобада қолданылатын
стандарттар мен нормативтерді ... ... ... ... ... жоба нәтижесінің және жоба процестерінің сапасын қамтамасыз етуге
қажетті шаралары да кіреді.
Сапа мәдениетінің ... жоба ... және жоба ... ... жоспарлау процесінің бір бөлімі ретінде жүзеге асырылады.
Жоба сапасын жоспарлау барысында жобаны басқарудың ... ... ... ... ... жоспары, мониторингті анкеталар формалары
және басқарушылық есеп сияқты шаралар ұйымдастырылуы немесе ... ... ... есеп және ... анкеталарыныың
формалары сапа мәдениетінің басқару жүйесінің құжаттарына қосылған үлгілер
арқылы анықталады. Нақты ... ... ... ... нақтылығын, өзгерісін талап етуі мүмкін. Жобаны ... ... ... ... және экспертиза сияқты әртүрлі формаларда
жоспарлы және жүйелі түрде орындалады.
Сапа мәдениетінің жоспарлау нәтижесінде сапа ... ... ... жоспарына тексеру шараларын өткізу процедураларының ... ... ... ... ... ... оған жеке ... процестердің
карталары мен тексеру парақтары да кіруі мүмкін .
Сапа мәдениетінің қамтамасыз ету деп сапаға ... ... ала ... ... ... ... жүзеге асыру барысында жиі
тексеруді атайды. Сапа мәдениетінің қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... парақтарына сүйене отырып жүзеге
асырылады.
Сапа мәдениетінің қамтамасыз ету жоспарлы және жоспардан тыс ... және ... да ... сынақтан өткізу шаралары жобаның немесе оның
өнімінің сапасын арттырудың негізі болып табылады.
Сапа мәдениетінің ... – бұл жоба ... ... нақты
нәтижелерін стандартқа, талапқа сәйкестігін анықтау мақсатында сапа жағынан
нақты және потенциалды сәйкессіздік себептерін жою жолдарын анықтау.
Жоба ... ... ... ... ... жоба ... әзірленуін бақылау;
• құрал-жабдықтарды және материалдарды жеткзіуді бақылау;
• бастапқы инспекция;
• сынаққа дайындығын тексеру;
• метрологиялық бақылау, бақылау-өлшеу аппаратураларын тексеру;
• қоймалау және сақтауды ... ... ... ... ... ... ... құрал – жабдықтар және материалдарды анықтау;
• түзету әрекеттері;
• сапа мәдениетінің қамтамасыз ету бойынша тіркеу;
• мамандар көмегімен ревизия жүргізу.
1 сурет. Сапа ... ... ... мен ... сыныпталуы
Сапа мәдениетінің басқарудың қазіргі заманғы концепциясы келесі негізгі
қағидалардан тұрады:
­ cапа – бұл жобаны басқарудың бір ... ... ... ... cапа ... емес, тұтынушының сұранысынан туындайды;
­ сапа мәдениетінің нақты жоғарлату үшін жаңа технологиялар қажет;
­ сапа мәдениетінің ұйымның ... ... ... ... болады;
­ сапа мәдениетінің басқарудағы саясат ұйым саясатының негізгі бөлігі
болуы қажет [2].
Жоба сапасын басқару барысында келесідей функциялар орындалады:
1. жоба ... және жеке ... ... ... кадрларды дайындау және еңбек жағдайын ұйымдастыруды қарастыра отырып,
жоба командасын құру;
3. құрылысқа дайындық, яғни ... ... ... ... ... ... ... материалды – техникалық қамтамасыз ету жүйесін дайындау;
5. қол жеткізілген сапа деңгейін ... ... және ... соның ішінде технологиялық процестерге және ... ... ... және ... ... ... инспекциялық бақылау жүргізу.
6. жобаны басқару деңгейлері арасында ақпараттарды жинақтау, ... ... ... қатар ақпараттық жабдықтандыру:
7. технологиялық процестерді метрологиялық және геодезиялық қамтамасыз
ету.
Жобаны басқару шегіндегі сапа менеджменті – бұл жоба ... ... оның ... ... ... ... мен қажеттіліктерінің
орындалуына бағытталған ... ... ... мен ... жүйесі
[11].
Жоба сапасы мен жоба өнімі сапасының қарым-қатынасын келесі мысалдармен
көрсетуге болады:
1. Жоба ... ... ... ... ... ... тыс жүктеу арқылы ... ... ... ... ... ғана емес,
сонымен қатар жоба тобының моралды ... ... ... Жоба жұмыстарының шарттағы мерзім бойынша орындалуы тексеру
іс-шаралары мен ... ... ... ... жүзеге
асырылса, бұл міндетті ... ... ... ... алып келеді.
Жоба сапалы деп танылады, егер жоба соңында алынған өнім немесе белгілі
нәтиже ... ... ... ... ... яғни ... ... сай;
­ тағайындалған талапқа сәйкес;
­ клиенттердің талаптарына жауап беретін;
­ клиенттің қажеттілігін қанағаттандыру.
Обьект немесе өнім жоба негізі болып саналатын жазбаша ... ... Бұл ... ... ... ... және функционалдық,
жүйелік және барлық деталды қамтитын талаптарды сипаттай ... ... ... ... ... Спецификация жобаның өмір циклына
қажетті болып табылатын жоба ... және ... ... ... қатар жоба өнімі сай ... ... ... ... ... ... Жоба объектісі немесе өнімінің сипаттамаларына қол
жетерліктей, сенімді, жөндеуге жарамды болуы жатады.
Тағайындалған талапқа ... ... ... ... ол ... ... болса, сол деңгейде қолданылады.
Клиенттің талаптарына сәйкестігі. Жоба ... ... ... ... беруі керек. Бұл негізінен әрбір тұтынушының жоба өнімі
туралы не ойлайтынымен анықталады.
Клиенттің ... ... Егер жоба ... ... ... ... қолданғаннан кейін өзінің қажеттілігін
қанағаттандырса, ол бұл өнімді тағы да пайдалануға ... яғни ... үшін ... да түседі [12].
Жобаларды басқару сапасын қамтамасыз ету жүйесі кез келген ... ... ... жоба ... және ... ретте тапсырыс
берушінің қажеттіліктерін, мақсаттарын, талаптарын қанағаттандыру ... ... ... ... ... негізгі процестері:
• Жоба сапасын жоспарлау – жоба ... ... ... негізге алынатын сапа стандарттарының ретін және осы
стандарттардың талаптарын қамтамасыз етуге қажет іс-шараларды
анықтау.
• Жоспарланған іс-шаралардың орындалуы – жоба ... ... ... ... ... процесінде жоспарланған іс-
шараларды жүзеге асыру.
• Жобаның орындалу сапасын анықтау – жобаның өткізілуі және ... ... ету ... ... ... жоспар және жүйе негізінде бақылау. Бұл бақылау аудит,
мониторинг, экспертиза сияқты әртүрлі формада жүзеге ... ... ... ... ету ... құру ... Компанияда жоба сапасын қамтамасыз етудің ... ... сапа ... ... ... Сапа ... ... етудің негізгі әдістерін және сапа
мәдениетінің қамтамасыз ету жүйесінің құжаттық ... сапа ... ... құру міндетті.
• Компанияда сапа мәдениетінің басқару жүйесінің құрамды бөлігі
ретінде жобаларды басқару технологиясын енгізу керек.
1.2 Cапаны басқару ... және сапа ... ... ... ... ... XX ғ. ортасында ... ... әсер ... ... ... ... ... өнімді шығару немесе қызмет ұсыну тек тұтынушыларға ғана кері
әсерін тигізбейді, сонымен қатар ... ... ... ... сферадағы мемлекеттік реттеуді күшейтуді туғызады. Сапа мәдениетінің
басқару қажеттілігі – бұл ... да ... ... ... сапасыз
өнім шығару өндірушіге тікелей шығындар әкеледі. Сапа мәдениетінің кешенді
басқару теориясының негізін салушы А. Фейгенбаумның ... ... ... тіпті жақсы ұйымдастырылған кәсіпорындарда 15%-дан 40%-ға дейінгі
қуаттылық тиімді қолданылмайды. Олар өз ішінде ... ... ... ... ... тауарларды қайта жасау, кемшіліктерді түзету,
сынақты және бақылауды қайталау, тұтынушының ... ... ... қосымша топтамасын шығару [14].
Жоғары сапалы өнімді өндіруді немесе қызмет ұсынуды ... ... ... ... ... оған ... бағытталған
кәсіпкерлікті басқару қажет.
Сапа мәдениетінің басқару деп сапаға қойылған талаптарды қанағаттандыру
үшін және ... ... ... ... ... және ... емес жұмыс істеу себептерін жоюға ... ... ... және әдістерін айтамыз. Қазіргі уақытта сапа ... ... ... ... ... рет бұл жүйе Жапонияда пайда
болды, сосын ... және ... ... ... ... ие болып, кең тарала
бастады, мысалы Францияда ол «Ғаламдық сапа ... ... атқа ... ... ... ... басқаруды кәсіпорынның қазіргі заманға сай
жүйені қолдана отырып, кез келген жұмысшылардың қатысуымен, яғни бүкіл ... ... ... кәсіпкерлігінің үздіксіз жақсаруы ретінде түсіну
қажет.
Өнім немесе қызмет сапасын басқарудың сәтті жүзеге асуы үшін ... ... алу ... Кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарының арасынан сапа бірінші
орынға қойылуы қажет;
2. ... ... Кез ... ... ... және ... болып табылады.
Кәсіпорынға жұмыс істеушінің әрбірінде сыртқы және ... ... ... мен ... сапа бағдарламасына
қатыстыру[16].
Сапа ... - ... өнім ... көрсетілетін қызмет сапасын жалпы
басқару үшін қажет процестер мен ресурстардың, әдістемелердің, ұйымдық
құрылымдардың ... Сапа ... ... ... ... ... қамту қажет және оны «сапа ілгегі» деп атайды. ... ... ... яғни ... ... ... қанағатандыруды
бағалауға дейін сапаға әсер ететін өзара тәуелді ... ... ... оны ұсақ ... ... маркетинг, нарықты іздеу және
зерттеу, жобалау және техникалық талаптарды өңдеу, өнім ... ... ... ... ... дайындау және өңдеу, өндіріс,
бақылау, сынақ және тексеріс өткізу, орау және сақтау, өнімді өткізу ... ... және ... ... ... және ... көрсету,
қолданудан кейінгі пайдаға асыру [17].
Әсер ету ... ... сапа ... ... үш ... ... сапа ... қамтамасыз ету, сапа мәдениетінің басқару және
сапа мәдениетінің жақсарту.
Сапа мәдениетінің қамтамасыз ету ... сапа ... ... ... сапа ілгегінің кез келген кезеңінің орындалуына
жағдай туғызатын жоспарланған және ... ... іс – ... немесе қызмет сапасын басқару оперативті ... ... ... ... ... ... ... өнімдегі, өндірістегі
немесе сапа жүйесіндегі ... ... ... және ... және ... ... болу себептерін жою. Сапа мәдениетінің
басқару үлгісіне бақылау карталары көмегімен технологиялық ... ... ... ... Бұл әдіс ... мен ... ... туралы ескертуге мүмкіндік береді, сонда оны болған ... сапа ... ... ... әдіс деп ... өнім ... жақсарту мақсаты мыналар болуы мүмкін:
- өнім параметрлерін жақсарту;
- дайындау сапасының ... ... ... ... таңда кәсіпорындар өз кәсіпкерлігін оңтайлы жүргізу арқылы
көбірек пайда табуға бағыт алған және бұл ... ... ... тұр. ... осы ... жетуге құралдармен әдістер тұтынушылар,
қоғам және мемлекет мүддесіне қарама – қайшы ... ... ... ... ... ... ... бағытталу керек
болса, соншалықты жалпы ұлттық, мемлекеттік мүдделерге де бағытталуы керек.
Бүкіл батыстық ... ... ... ... ... ... ... келген шаруашылық жүргізуші субъекті өзінің мақсатын, міндеттерін
және стратегиясын құру кезінде сонымен қатар оларды ... ... ... ... таңдауда өндірілетін өнімнің және өнім тиісті адамдардың
әлеуметтік тобының тағайындауын анықтау ... ... ... сапа өте ... баға ... ... ... тауардың бағалары жоғары
болмауы керек, ал өнім өндірісі қоршаған ортаны қорғау және нұсқаулықты
орындау ... ... ... ... ... жергілікті ұлттың
ресурстарға негізделуі ... ... ... ... сапа өндіріске әрдайым жоғары пайда
береді, бірақ жалақыларға, материалдар мен ... отын және ... ... ... шығындарды азайту өнім сапасының төмендеуімен
тепе-тең.
Пайданы максималдауға сапа ... ... ... ... бар болғанда мүмкіндік туады: максималды сапа кезіндегі өнімнің
максималды бағасы, төмен өзіндік құн және төмен сату ... ... және ... ... ... ... ... құнының
төмендеуін тудыратын шығындардың азаюы.
Бұл жағдайда кәсіпорынның сапа мәдениетінің ... ... ... ... ... ... күші ... бәсекеге
қабілеттілігін анықтайды. Өнімнің немесе қызметтің бәсекеге қабілеттілігін
кәсіпорын басшылары және оның ... ... ... бөлімшелері
бақылап отыруы қажет.
Сонымен қатар, технология қарқындылығы ... ... ... ...... ... ғылыми –
техникалық ақпараттардың толықтығы өнім ... ... ... ... ...... әлуетінің стратегиясының
ұштастырылуына және сызықтар мен ... ... ... ... мен
саны, кәсіпорын масштабы мен қаржылық жағдайы сияқты ресурстық ... ... ... ... ... басқаруды ұйымдастыру тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... халықаралық деңгейдегі бәсекенің ... ... ... ... көңіл бөлуіне соқтырды. Статистикалық әдістер өнім
сапасын оңтайлы басқарудың маңызды шарты, ... ... ... ... мен өнім сапасын арттырудың құралы ... ... жылы ... ... статистикалық әдістерін қолдана бастады.
Дәл осы жылы жапондық ғалымдар мен инженерлер одағы сапа ... ... және ... ... ... қодану
талдауымен айналысатын сапа мәдениетінің зерттеу үшін арнайы топ құрды.
Исикава Хаору ... ... ... статистикалық әдістерді
келесідей үш категорияға бөлді:
1. Қарапайым статистикалық әдіске “7 ... ... ... ... Себеп – салдарлық талдау;
- Бақылау парағы;
- Гистограмма;
- Стратификация;
- Сейілту диаграммасы;
- График және бақылау картасы.
Бақылау парағы (тексеру ... ... ... ... ... жұмыс
орнында толтырылатын өзіндік бланкілерді көрсетеді. Бақылау парағын әзірлеу
кезінде келесі ... ... ... ... ... ... ... деректерді жинау ағымына сәйкес кезең туралы келісу;
3) ... анық және ... ... ... ... (формада графалар
мен бағандар айқын көріну және дерек енгізуге ... орын болу ... ... ... ... үнемі және әділ жинау.
Мезгілдік қатар (сызықты график) бақыланып отырған деректердің ... ... ... ... ... ... ең ... тәсіл. Ол
деректерді көрнекі көрсетуге арналған, яғни оны тұрғызу мен ... ... ... ... ... жиналса, сондай тәртіпте графикке
енгізіледі.
Парето диаграммасы сапа мәдениетінің ... ... ... шешу үшін ... ... таңдау, нәтижені бақылау немесе
туындаған мәселенің ... ... ... ... барлық мәселелер
немесе жағдайлардың салыстырмалы маңыздылығын көрсету қажет болғанда
қолданылады.
Себеп – салдарлы ... ... ... ... ... ... себептерін зерттеу және бейнелеу қажет кезде қолданылады.
Гистограмма бағаналы график көмегімен әрбір ... ... ... ... және ... ... ... диаграммасы егер бір айнымалы өзгергенде басқа бір ... ... ... және осы екі ... ... ... ... ұйғарымды тексеру үшін қажет.
Бақылау картасы процестің статистикалық реттеуге жататынын анықтау ... ... ... процесте қанша ауытқу және төтенше
жағдайлар ... жеке ... ... ... ... ... ... кезде қолданылады.
2 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамындағы сапа
мәдениетінің басқарудың қазіргі деңгейін талдау
1. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ... ... ... экономикалық талдау
Қазіргі таңда темір жол көлігі Қазақстан Республикасының өндірістік
құрылымының ең маңызды құрамдас ... ... ... Қазақстанның
географиялық жағдайлары, аумақтың кеңдігі, өндірістің ... ... ... ... орналастыру, автокөліктік инфрақұрылымның
дамымағандығы темір жол көлігін экономикада ерекше маңызды етеді.
Еуропа мен ... ... ... Қазақстанның көлік
потенциалы: жер үсті жолдары қатынасы желісінің негізгі үлесі автомобиль
және ... ... ... 88,4 және 14,0 мың км, әуе ... - 61 мың км құрайды. 1000 шаршы км аумақтағы көлік желісінің
тығыздығы: 5,1 км ... ... 32,4 км ... ... ... ... км ішкі су ... құрайды.
Қазақстанның 90 жылдардың басында жасаған нарықтық ... ... және ... ... көлік жұмысының жағдайын және көлік
қызметтеріне деген сұраныстың сипатын өзгертті.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған жылдардан бастап ... жол ... ... шартты түрде үш кезеңге бөлуге болады.
Бірінші кезең 1992-1996 жылдар аралығын қамтыды және ... ... ... және ... жаңа ... жағдайларға бейімделуін
негізге алды.
Екінші кезеңнің 1997-2001 жылдар аралығында маңызы үш қазақстандық
магистралды өзінде біріктірген, ... ары ... ... ... ... ... теміржол кәсіпорны «Қазақстан темір жолы»
республикалық мемлекеттік ... ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы
Үкіметінің «Қазақстан Республикасы темір жолдарының кәсіпорындарын ... ... 1997 ... 31 қаңтардағы №129 қаулысымен ... ... ... темір жолының басқармасын, Тың ... ... ... ... ... ... басқармасын қосу жолымен
құрылды. Біріктірудің мақсаты - тасымалдау процесін ... ... және ... ... ... ... жол саласының қаржылық-
экономикалық жағдайын арттыру болып табылды.
Үшінші кезеңде  2001 жылдан бастап осы ... ... ... ... ... яғни «Қазақстан темір жолы» Ұлттық ... ... осы ... ... ... ... ... Олар
еліміздің теміржол көлігін қазіргі заманға сай әрі жоғары тиімді салаға
айналдыруға бағытталған және ... ... ... үйлесімді кіре
отырып, дамыған нарықтық, бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... жеткізу болды.
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» жабық акционерлік ... ... ... ... ... 2002 ... 15 ... қаулысымен "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" жабық акционерлік
қоғамы құрылды. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 ... 13 ... ... заңына сәйкес 2004 жылғы 2 сәуірде «ҚТЖ» ҰК» ... ... ҰК» ... ... тіркеу жүргізілді.
«ҚТЖ» ¥К» АҚ Қазақстан Республикасының Көлік және ... есеп ... ол ... жол көлігі туралы» 2001 ... ... ... Қазақстан Республикасының заңына сәйкес уәкілетті
орган ... ... жол ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы көлік кешенінің қызметін үйлестіреді,
реттейді және ... ... ҰК» АҚ ... ... жол ... ... ... темір жол көлігімен жолаушылар мен жүктерді тасымалдау тәрізді
қызмет түрлерін ... ... ... қызмет тиісінше «Темір жол көлігі
туралы», «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарымен
реттеледі [20].
«Қазақстан темір ... ... ... ... ... ... органы − Акционерлердің жалпы жиналысы;
б) Басқару органы − Директорлар кеңесі;
в) Атқарушы органы – алқалық (Басқарма);
г) Бақылаушы органы − ішкі ... ... ... органы − Басқарма алқалық орган болып табылады.
Басқарма қоғам қызметінің заңнамалық актілер және жарғыға ... ... ... мен лауазымдық тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған кез
келген ... ... ... ... құқылы.
Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және ... ... ... ... міндетті (В қосымшасы).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы ... ... ... ... ... темір жол көлігін қайта
құру бағдарламасына сәйкес қызметті қамтамасыз етуші кәсіпорындар - ... және ... ... ... ... «ҚТЖ» ¥К» АҚ-тың
негізгі қызметінен бөлініп, жекешелендірілді. Бұл бағдарлама нәтижесінде
жолаушылар тасымалы шаруашылығына ... ... ... ... жол саласында вокзал шаруашылығы, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу, жүк және ... ... ... ... мен ... жеке есеп ... ... берді. Бұл жолаушылар
шаруашылығының тұтастай жандануына септігін тигізді. Сонымен ... ... ... барысында жолаушылар қозғалысын қамтамасыз ететін
локомотивті тарту және магистралды темір жол желілер қызметтеріне тарифтер
есептеліп, қолданылды ... ... ... ... үшін негізгі транспорт түріне айналды
және оған келесі сипаттамалар тән:
- қозғалыстың қауіпсіздігі мен ... ... ...... ... жол көлігі 1964 жылдан бері жол апатына ұшырамаған,
сонымен қатар, ауа райына байланысты жол ... ... ... ... график бойынша жүріп отырады.
- жоғары көлемді тасымалдау қабілеттігі, яғни екі бағытты теміржол
желілері тәулігіне 300-500 мың ... ... ... ... ... және ... жол жүру ... нақты 200 км/сағ.болып есептелсе, 700 км-ге
дейінгі ара қашықтықтағы жол жүру жылдамдығы өте жоғары;
- бір ... ... ... яғни ... ... ... ... қамтамасыз ете отырып, 2000-3000 км қашықтықтағы жол жүру;
- халықаралық ... ... ... ... ... экологиялық таза болуы, яғни қоқыстар, қалдықтар арнайы
құралдарға жиналады;
- тұтастай автоматтандыруға ... ... ... яғни ... реттеуді бір өлшемде жүзеге асыруға болады;
- энергияның кез келген түрін ... беру ... ... пен ... ... түрлерінің кең көлемде болуы, соның
ішінде, әңгімелесуге арналған ... ... ... жеке автокөлікті пойызбен жеткізу мүмкіндігі [22].
2 сурет. «Қазақстан темір ... ... ... ... құрылымы
Қазіргі таңда «ҚТЖ» ¥К» АҚ-тың тасымалдау ... ... ... функциональдық тұтастығын және басқарылуын қамтамасыз етуге
бағытталған холдингтік құрылымы бар. ... ... ... жөніндегі қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-
тың жалғыз акционері болып ... ол ... ... ... ... ... ... міндеттерін шешеді және ... ... ... ете ... ... ... оперативтік жұмысына
араласпай, оның қызметін директорлар кеңесі арқылы ... ... ... ... ... ... ... еншілес
компанияларының негізгі қызметтері (Г қосымшасы):
"Локомотив" АҚ – ... ... ... ... ... ... маневрлік жұмыс кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және
локомотивтердің жұмысын ... ... АҚ – ... ... ... ҚР ... ... тиесілі вагондарды есепке алу, теміржол көлігімен жүктерді,
оның ішінде, арнайы және ... ... ... ... ... ... ... мен теміржол әкімшіліктерімен экспорттық,
импорттық және транзиттік жүктерді тасымалдау ... ... ... және ... беру ... ... ... қызметтерді
көрсету, жолдар мен стансалар жұмысының біртұтас технологиялық процестерін
әзірлеуге қатысу.
"Локомотивтік ... ... АҚ- ... ... ... ... және тұрақты жұмысын қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтерді ... ... ... ... ету және ... ... құммен жабдықтау, темір
жол жылжымалы құрамын жөндеуді және ... ... ... ... АҚ – ... ... және жүк вагондарымен
тасымалдауды жоспарлау, темір жол әкімшіліктерімен жүктерді контейнерлермен
және жүк вагондарымен тасымалдауды жоспарлауды белгіленген тәртіппен ... ... оның ... қауіпті жүктерді тасу үшін қолданылатын
арнаулы контейнерлерді жөндеуді жүзеге ... АҚ – ... ... кран ... ... ... ... брокерлік қызметтерді көрсету, жүктерді кедендік
рәсімдеу және сақтау.
"Жолаушылар тасымалы" АҚ – республикалық, қала ... және ... ... ... тасымалын, багаж тасымалын, жүк багажын
және пошталық жөнелтілімдерді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен ... ... ... ... ... ... АҚ – қоғамның балансында ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
"Алматы вагон жөндеу зауыты" АҚ – жылжымалы темір жол құрамын әзірлеу
және жөндеу, жылжымалы темір жол құрамы үшін ... ... ... ... ... және ... келтіру.
"Темір жолжылу" АҚ – темір жол көлігі ұйымдарының, өзге заңды
тұлғалардың және ... ... жылу және ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету, қатты және сұйық отынды сатып алу және
іске асыру.
"Теміржолсу" АҚ – ауыз суды және ... суды ... ... ... сұраныстарын уақытылы және сапалы қамтамасыз ету,
сумен жабдықтау ... және ... ... ... көрсету.
"Транстелеком" АҚ – темір жолдың бөлінген арнайы орындарында, сондай-ақ
басқа барлық рұқсат етілген жерлерде талшықты оптикалық және мыс ... ... әрі ... енгізу, темір жол көлігі
ұйымдарының технологиялық ... ... ... ... ... үшін ... әрі ... және цифрлық
байланыс желілерінің басқа ... ... ... ... құру және ... және ... ... және халықаралық
байланыстың ақылы қызметтерін және басқа телекоммуникациялық ... ... және жеке ... ... ... жол ... АҚ ... жолдағы жүктерді алып
жүру әрі күзету, ... жол ... ... ... және ... ... күзетімен күзетілуге тиіс жүктердің
тізбесіне сәйкес номенклатуралық жүктерді алып жүру және ... ... және ... ... ... ... жобалар компания мүдделерінің саласына жатады. Жұмыс
сапасының ... ... ... - ... ... ... ... қазақстандық холдингі» акционерлік ... ... ... басқару принциптерінің енгізілуіне ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіз директорлар енгізілген, менеджмент пен есептіліктің
халықаралық стандарттары енгізілуде.
«ҚТЖ» ¥К» АҚ-тың қолданыстағы активі бұл - 15082,4 км ... жол ... 877 км ... ... Сонымен бірге, басқа
мемлекеттер аумағында 336,1 км ... ... ... ... тиесілі жолдардың 4143,5 км – электрлендірілген, 4801,7 км ... және ... ... 1,5 ... аса ... тұратын
локомотив паркі, 44 мың жүк және 1700 жолаушылар вагоны (Д қосымшасы) ... ... ... Республикасы бойынша теміржол жолаушылар
тасымалдау қызметін алты ... ... ... ... ... 100 ... мемлекеттің жанама қатысуымен үш компания – «Жолаушылар
тасымалы» АҚ, «Қала маңындағы тасымал» АҚ 105 ... ... ... 13 халықаралық, 41 облысаралық және 51 облысішілік
қатынастары бойынша, нарықтағы 99% үлесімен және «Ақжайық – ... ЖШС ... ... ... ... ... ... аралығында құрылған үш жеке тасымалдаушы компания:
«Темір Тұлпар KZ» ЖШС, «Тасымалдау-ПВ», ... ... ... ЖШС және олар ... ... ... және ... облыстары сияқты сегіз облысішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын қамтамасыз ... ... ... ... ... мағынасы зор. Жолаушыларды тасымалдау қызметін темір жол
көліктері, автокөліктер, әуе және су ... ... және ... ... ... ... ... деңгейі көптеген факторларға тәуелді.
Жолаушылар көлік түрлерінің артықшылықтары мен ... ... және олар көп ... жол жүру ... ... жол ... құны мен ... жол жүру жағдайы, яғни
қолайлылық пен жайлылық, белгіленген жерге ... ... ... ... ... ... бөледі. Көлік қызметтерінің нарығындағы бәсеке
көлік құралдарын үнемі жетілдіруді талап ... ... ... ... ... ... географиялық және
табиғатты – климаттық ерекшеліктерінің әсері болып табылады. ... ... ... мен ... ... ... негізгі бөлігі теміржол станцияларының ... ... ... ауа райы қолайсыздығынан көптеген жерлерге автокөлікпен жол ... ... ... ... ... ... ... көрсету нарығының
бұл сегменті тек темір жол ... ... үшін ... болып
табылады[25].
Тасымал қашықтығы бойынша нарық сегментін зерттей отырып, ... ... ... ... 6-7 сағ., яғни 600 ... ... ... болып табылады. Әуе көлігі үшін негізгі ... ... 1000 ... ... ... ... саналады. Теміржол
көлігі автокөлік пен әуе көлігінің ... ... ... ... 300-2500 км қашықтықта және 4-2,5 тәуліктік жол жүретін болса,
осы көлік түрін ... ... ... ... ... ... ... жолаушылар айналымы 2007 жылдағы 14 587 млн. жкм
шамасымен салыстырғанда, 2008 жылы 14718 млн. жкм-ге дейін артқан (1-кесте)
[26] .
1 ... ... ... ... ... жолаушылар айналымы және
қарқыны*
|Көрсеткіштер  |2003 ... ... мың адам |17 743,9 ... ... | ... қатынаста |4 201,1 ... ... |10 747,0 ... ... |2 795,8 ... ... млн. жкм |14 718,9 ... ... | ... ... |4 208,2 ... ... |10 252,9 ... қатынаста |257,8 ... ... ... | ... 10 ... теңге |54,98 ... ... ... ... -|57 588,7 ... млн. ... | ... ... ... ... - |80 922,6 ... млн. теңге | |
* ... ... ... ... АҚ-ның есептік мәліметтері
2. Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару
Жұмыс істейтін акционерлік ... мен ... ... ... қамтамасыз ету үшін өзара ... ... ... ... ... жүйе ... және материалды ресурстар қозғалысының тез
жүруін қамтамасыз етуге, ... ... ... ... ... емес ... ... жолаушылар тасымалының
өзіндік құнын азайтуға арнайы резервтер құруға мүмкіндік береді, сонымен
қатар, нарық пен ... ... ... қол ... жағдай
туғызады.
«Жолаушылар тасымалы» АҚ ... ... ... ... ... пайдалана отырып, жолаушылардың сұраныстарын барынша
қанағаттандыру мақсатымен тасымалдау процесін тиімді ұйымдастыру, үйлестіру
және қамтамасыз ету.
«Жолаушылар ... АҚ ... ... филиалы қызметінің
мақсаттары:
1) таза пайда табу арқылы акционерлік капиталды барынша үлкейту;
2) темір жол ... ... ... ... ... ... ... әрі сапалы қамтамасыз
ету;
3) темір жол саласындағы ... ... ... ... жол ... жұмылдыру әзірлігін қамтамасыз ету, құпия және
қызметтік мәліметтерді жария болудан қорғау;
5) ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
6) жолаушылар тасымалы процесінің техникалық құралдары мен барлық жұмыс
технологияларын үздіксіз жетілдіру жөнінде ... ... ... ... қаржылық жағдайы компанияның қызмет етуіне қажетті
қаржылық ... ... ... ... ... және ... тиімділігімен, компанияның басқа да ... ... ... ... ... ... қабілеттігімен және
қаржылық тұрақтылығымен сипатталады. Компанияның қаржылық ... ... емес және ... ... ... жағдайды талдау ... ... ... ... резервтерді, кәсіпорынның төлем қабілеттігін
және өтімділігін анықтауда ... ... ... ... негізгі
мақсаты – бұл кәсіпорынның ағымдағы жағдайын бағалау ғана емес, сонымен
қатар негізгі қаржылық ... ... ... ... ... осы көрсеткіштерді жақсартуға мақсатты жұмыстарды
жүргізу болып табылады. Қаржылық жағдайды ... ... ... есеп ... негізінде жасалады, сондықтан компанияның
бухгалтерлік балансы негізгі ақпарат көзі болып ...... ... ... тасымалы» АҚ «Оңтүстік» аймақтық филиалының 2008 жылғы
қаржылық жағдайын экспресс – бағалау*
(мың ... ... ... |Көрсеткіштер |Өзгерістер |
| ... | |
| |сы** | | |
| | ... ... |мың ... |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |ф.1. |8 597 588 |7 716 431 |-881 157 |-10,24 ... | | | | | ... |ф.2. |407 136 |26 111 |-381 025 |-93,58 ... |к.2 / |0,0474 |0,0034 |-0,044 |-92,83 ... |к.1 | | | | ... ... |ф.2. |- 4 462 981 |-6 435 136|-1 972 |44,2 ... | | | |155 | ... |ф.1. |-10,96 |-246,45 |-235,49 |2148 ... | | | | | ... ... |ф.2. |- 4 406 675 |-6 328 866|-1 922 |43,62 |
| | | | |191 | ... сату |к.6/ к.2|- 10,82 |-242,38 |-232 |2140 ... | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |ф.1. |19 169 937 |24 398 446|5 228509 |27,3 ... | | | | | ... |ф.1. |34 802 |13 418 |-21 384 |-61,4 ... | | | | | ... ... |ф.1. |1 959 291 |880 163 |-1 079 |-55,07 |
| | | | |128 | ... ... |ф.1. |8 086 901 |8 680 707 |593 806 |7,3 ... | | | | | ... ... ... ... |2175,9 |-31 752 |-93,58 ... |ті | | | | |
| ... | | | | |
| |ай саны | | | | ... ... / |565,02 ... |10 648 |1884,5 |
|міндеттемелерді |к.12 | | | | ... ... | | | | | ... ай | | | | | |
| ... ... ... ... формалары: ф.1.- бухгалтерлік баланс; |
|ф.2.- табыстар және шығыстар туралы есеп. к. – көрсеткіш саны. |
* ... ... ... ... ... 2008 жылғы бухгалтерлік және
табыстар және ... ... ... талдау бухгалтерлік есептіліктің негізгі көрсеткіштерінің
шектеулі ауқымын қарастыру негізінде ... ... ... ... және оның өзгерісін бағалау арқылы жүзеге асырылады.
3 жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа мәдениетінің жетілдіру жобасы
және шаралары
3.1 ... ... ... ... ... ... Республикасының тұрақты даму траекториясына ... ... ... ... моралдық және физикалық ескірген
өндірістік қорлардың түбегейлі жаңаруына сай келу керек ... ... ... ... ... негізгі құралдарының тозу деңгейіне
жетуі, оның алдында инвестицияға деген қажеттілікті туғызды. Магистральды
теміржол желісінің ... ... ... ... технологиялық
деңгейін және өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сонымен қатар осы
өндіріс ... ... ... өсу ... өту ... ... қалыптасқан таза табыс көлемі негізгі құралдардың жыл ... ... тозу ... ... ... және ... ... дамыту
бағдарламасын жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді.
Теміржол көлігінің болашақтағы дамуы ... ... ... және инвестиция көлемінің өсуімен бірге олардың
тиімділігін жоғарлату маңызды ... ... ... ... болжамды
өсімі жағдайында негізгі құралдардың тозуының жоғары деңгейі олардың
ағымдағы қамтамасыз ... мен ... ... ... талап етеді,
сәйкесінше қажетті инвестициялар көлемін анықтады. 2003 жылдан ... ... ... ... өсіп, 3 ішінде 126790,9 млн.
теңгені құрады және ресурстарды ... ... ... екі ... және 2005 ... млн. ... ... саласындағы инвестицияларды басқару жүйесі келесідей ... ... ... міндеттерге сәйкес инвестициялық ресурстар толық емес
дәрежеде бөлінеді және ... ... ... ... ... активтерді құру үшін бағытталады;
2. магистральды теміржол желісінің инвестициялық ... ... ... ... ... кіреді, бірақ тәжірибе жүзінде әрбір нақты жобаның әсерін
жекелеу және оны ортақ экономикалық тиімділікке қосу ... ... ... ... ... ... басқару: ресми
сұрақ салу, жауап алу сияқты күнделікті атқарылатын жұмыстардың түрлерінен;
үздіксіз циклды операциялардан және ... ... ... ... және қаржы бөлімі қызметкерлерімен дайындалатын
басшылыққа арналған мерзімді ақпараттық мәліметтер ... [29]. ... ... ... жылдар аралығындағы есептеріне ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз
екенін көрсетті және ұзақ уақыт аралығында негізгі құралдардың физикалық
және моралды тозуы орын алған.
Кәсіпорынның негізгі ... ... ... ... ... бар ... және ... деполарының, тазалау
комбинаттарының қызмет ету мерзімі бойынша тозу ... ... ... ... ... ету мерзімі нормативті мерзімнің 70%-
ына жеткен, ал эксплуатациялық және ... ... ... ... жетсе, тазалау комбинаттарының ... 38%-ды ... ... ... ... негізгі құралдардың физикалық тозуы
шамамен 70% [32]. Ал парктегі жолаушылар вагондарының ... ... ... жоғары, яғни жолаушылар пойыздарының құрамдылығы талап етілген
көлеммен салыстырғанда ... ғана ... ... ... тасымалдауға жол билеттерінің дефицит ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жағдайлары мен жетіспеушілігіне байланысты туындауда.
Темір жол жолаушылар тасымалын жылжымалы құраммен қамтамасыз ... ... ... 13 жыл ... ... ... ... қайта өңдеуден
өтілмеуіне байланысты.
Соңғы ең ірі жолаушылар вагонын сатып алу 1993-1994 жылдарда 218 герман
вагондарын 246 млн. ФРГ ... ... ... алу ... жүзеге асты
және оның өтелу мерзімі 2003 жылы бітті. Ал ... бес жыл ... ... ... ... ... тасымалдаушының
инвестициялық мүмкіндігінің және жеке ... ... ... ... ... «Қазақстан Темір жолы» Ұлттық компаниясы»
АҚ 2007 жылы ҚХР – да ... 152 ... ... ... ... болды. Мемлекеттік бюджеттен мақсатты қаржыландырудың болмауы
себебінен «Жолаушылар тасымалы» АҚ компаниясы «Қазақстан Темір жолы» ... ... ... ... сатып алуды қарыздық қаражаттар
есебінен жүзеге асырды.
Республиканың батыс өңірінің тез қарқынмен дамуы ... 2007 ... ҚХР ... 95 ... ... Алматы-Атырау және Алматы-
Ақтөбе қатынасында екі жолаушы пойызы құрастырылды. Еуропа темір ... ... ... өткен Астана-Берлин қатынасындағы жолда
тоқтамайтын вагонның сапарға шығуы жаңғыртылды.
Қазіргі кезде Қазақстанның ... ... ... ... ... вагоны қолданылады. Тасымалдауға сұраныстың болжамды ... ... ... ... ... ... дәрежесі оларды
ағымды жабдықтау және жөндеу жұмыстарына көп көлемді шығынды талап ... ... ... ... ... қаупін тудырады және
инвестицияға деген қажеттілігін анықтайды.
Инвестициялық ағын жолаушылар тасымалы жағдайын сапалы жақсарту ... ... ... ... ету үшін ... ... техникалық және ақпараттық базаларын негізі болып табылады және бұл
келесі әрекеттердің есебінен жүзеге асырылады:
• вагон паркін жаңарту, яғни жаңа ... ... ... вагондарын сатып алу;
• капиталды – қайта қалпына келтіру бойынша жөндеу және ... ... яғни ... ... келтірілген қолданыстағы
қораптар мен арбаларды құрастыруды қолданумен ... ... ... ... ... алу, ішкі ... ... заманауи интерьер құру, сонымен қатар, вагондардың жеке
бөлшектері мен ... ... ... ... және ... тұрғызу, яғни ғимарттар құрылысы және
қайта тұрғызу бойынша жұмыстарды сатып алу;
• жолаушылар тасымалының технологиялық процестерін ... ... яғни ... ... ... ... құру, енгізу және дамыту бойынша жұмыстар
мен қызмет түрлерін ... ... ... ... ... енгізу отын-энергетикалық ресурстар
шығынын есептеу құралдарын сатып алу;
• технологиялық құрал-жабдықтар сатып алу, яғни ... және ... ... ... сатып алу.
• автотракторлы техникаларды жаңарту, яғни шаруашылық жұмыстарының
технологиясын қамтамасыз ету үшін ... ... ... алу ... ... тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру жобасы
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол ... ... үшін жол ... тек техникалық жағдайына ғана
емес, сонымен ... ... ... ... да ... бөлінеді.
Сонымен қатар, теміржол көлігін дамыту және тасымалдауды техникалық
жабдықтау басымдықтары мен ... ... ... ... ... есебінен қалыптасатын белгілі мөлшердегі инвестиция салымын
және қаржы нарықтарынан инвестициялық ресурстар тарту үшін ... ... ... ... ... ... ... инвестиция көздері теміржол
компаниясының таза пайдасынан, амортизациялық түсімдерінен және қарыздық
қаражаттарынан қалыптасатын меншік қаражаттары болып ... ... ... кешенін дамыту және тасымалдау процесін
техникалық жабдықтау бойынша ... ... ... ... етеді. Нарықтық экономика жағдайында стратегиялық міндеттерді шешу
күрделі болып саналады және келесідей ... ... ... ... асыруды талап етеді:
• теміржол кешеніндегі кәсіпорындардың ... ... ... ... ... және ... түзетулер енгізу;
• негізгі бағыттары ұзақ мерзімге сәйкес қалыптастырылған және жақын
болашақта шешілетін басым міндеттері анықталған инвестициялық қызмет
мақсаттарын құру;
... ... және оның ... ... ... ... ... инвестициялық стратегияға сәйкес келетін ... ... мен ... ... таңдалған нұсқаларды критерийлері, ... ... ... ...... критерийлері,
максималды пайда табу) бойынша іріктеу;
• жеке инвестициялық бағдарламалар мен ... ... ... ... ... жеке ... ... мен жобаларды жүзеге асырудың нақты
мониторингін ұйымдастыру;
• жүзеге асырылып жатқан инвестициялық ... ... ... ... ... себебін анықтау;
• жобаны басқару барысында дұрыс, наұты шешімдер қабылдау.
Қазақстанның теміржол кешенінің стратегиясын осындай көріністе ... ... және ... ... қамтамасыз етеді.
Темір жол желілерінің техникалық пайдаланылуын үнемі жетілдіру
қажеттілігі ... және ... ... үздіксіздігін және
қауіпсіздігін арттыру талаптары, сонымен ... ... жол ... мен бәсекеге қабілеттілігін өсіру сияқты экономикалық ... ... ... ... көлігінде негізінен жылжымалы құрамның, жол
техникасының, жол конструкциясының, жөндеу технологиясының және ... ... ... моралды жағынан тозған моделдерін
пайдаланады. Негізгі қорларды жұмыс істеуге жарамды ... ... ... ... ... ... ... өсуі жағдайында инвестициялық белсенділіктің және
инновациялық технологияларды енгізудің ... ... ... ... келтіреді.
Жолаушылар вагондарының абсолютті санын (81%) плацкарт вагондар (50%),
купе вагондары (31%) ... ... ... 60% шамасында.
Вокзалдардың үлкен ... (58%) 15% ... ... 12% билетті
өткізуден түсіммен қамтамасыз ететін 4-5 кластарының вокзалдары құрайды.
Қазіргі кездегі жолаушылар тасымалдау жылжымалы ... ... ... дәрежесімен сипатталады, сондықтан тасымалдауға жол
билеттерінің дефицит болуының және ... ... ... ... ... вагондарының ағымдағы жағдайлары мен
жетіспеушілігіне байланысты ... ... жол ... тасымалын
жылжымалы құраммен қамтамасыз етудегі қиын жағдай соңғы 13 жыл ... ... ... қайта өңдеуден өтілмеуіне тәуелді. Жолаушылар
вагондарының физикалық тозу деңгейі сындық ... ... ... және 70%
құрайды, ал парктегі жолаушылар вагондарының ағымдағы ... ... ... яғни ... ... құрамдылығы талап етілген
көлеммен салыстырғанда 70% - ымен ғана қамтамасыз етілген. Егер ... алу ... тез ... ... ... ... тасымалдау жағдайы
күрделене түседі [32].
Саланың қазіргі даму сатысындағы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін
келесі ... ... ... қажет:
• сала активтерінің ұсынылатын қызмет ... ...... ... ... ... және ... сәйкестігін
қамтамасыз ету;
• қолданыстағы локомотив паркінің жаңартылуын және ... ... ... ... ... жарақтандырылу есебінен кешенді түрде
жаңарту;
• негізгі қорларды жаңа технологиялар енгізе отырып, қайта құру.
Қарастырылған шаралар мен ... ... ... ... ... ... белгіленеді:
1. локомотив паркін жаңарту;
2. қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
3. ресурс үнемдегіш технологияларды пайдалану.
«Қазақстан ... ... ҰК» ... ... ... бағалау
барысында инвестиция тиімділігін анықтайтын арнайы ... ... ... ... қатар, инвестициялық жобалар капитал және
ағымдағы шығындарға, өндірілген өнім көлемін өткізуге, тауарлар ... ... ... нақты ақпараттарға негізделіп дайындалады.
2006 жылы жолаушылар вагонының жұмыс паркінде 1492 вагон болды және
жыл сайын орын ... ... ... ... әсерінен және қызмет ету
мерзімін ұзарту арқылы вагондар саны 2008 жылы 1410 бірлікті ... ... ... бұл ... 235 ... ... деген болжам бар.
Жолаушылар тасымалы қызметінің сапасын арттыру үшін ең ... ... және ... ... ... қажет. Осы бағыттарды
инвестицияландыруды жүзеге асырудың жобасы – ... ... ... ... ... ... ... нарығындағы өзінің көшбасшылық жағдайын сақтау және ... ... ... ету үшін жолаушылар компаниясы және
оның ... ... ... ... ... ... жүйелі бақылап отыру және қолданыста жүрген көлік тауарының
мүмкіндігін шынайы түрде бағалау қажет. ... ... ... ... кезінде тұтас мемлекет және аймақтардың экономикалық
жағдайын, оның өзгеру ... ... ... ... ... ... және ... өзгерістерді, сонымен қатар,
көлік қызметін және төлеуге қабілетті тұтынушылардың болашақтағы талаптарын
ескеру қажет. Вагондардың қолайлылық, ... ... ... ... шу деңгейі, экологиялық таза болуы сияқты ішкі және ... ... ... ету ... сонымен қатар компания қызмет
көрсету нарығында бәсекелес фирмалармен салыстырғанда бәсекеге ... ... ... ... ... сатып алу алдында жолаушылар компаниясы оны
көлік ... ... ... үшін жоспар құру керек. ... жаңа ... ... өткізуді шешу, яғни бір аймақтық нарыққа ма
не блмаса ... ... ... ма. ... және соңғы бекеттерде жаңа
құрамдарды рейске дайындау технологиясын жасау және осыны ... ... жаңа ... ... – жабдықтардың қажетті санын анықтап, оларды
қолданысқа енгізу.
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... вагон түріне жолаушыладың талаптарына ... ... ... ... және ... ... ... және
қызметтердің жаңа түрлерін жүзеге асыру үшін персонал дайындау.
Үшіншіден, жолаушылар компаниясы қызмет көрсету нарығындағы вагондардың
жаңа түрлеріндегі ... ... ... ... және ... етуге міндетті.
Инвестициялық жобалар тиімділігі – бұл жоба ... мен ... ... сәйкестігін сипаттайтын
категория. Сондықтан жалпы жоба тиімділігін және оның ... ... ... жұмысты орындау барысында біз сапаның өнімнің бәсекелік
қабілеті мен ... ... ... әсер ететініне көз жеткіздік. Сапа
- әр түрлі факторлардың жүйелі ... ... ... ... табылады. Бұл түсінік өнімнің құрамын және сипаттамаларын
білдіреді.
Курстық жұмысты орындау барысында біз тауардың ... ішкі ... ... ... ... әсер ететіндігін анықтадық. Сыртқы
факторлар ішкі факторлар секілді өндірілетін өнім ... ... ... ... сапа ... келесі негізгі талаптарға сай болулары
керек:
- өндіріс тиімділігінің жоспарлы өсуіне септесуі;
- ... ... ... мен ... жетістіктерін және халық
шаруашылығы саласындағы техникалық ілгерілеудің негізгі бағыттарын
ескеруі;
- тұрақты болуы;
- өнімнің жарамдылығын ... ... ... сипаттауы;
- бағытталуына қарай белгілі бір сұранысты қанағаттандыруы;
Кәсіпкерлік стратегиясына жаңаша көзқарас - ... ... ... ... қатар өндіріс шығындарын төмендетудің
ең тиімді құралы екендігін түсіндіреді.
Курстық жұмыстың орындалуы барысында ... ... ... ... және отандық ғалымдардың ... ... ... отырып сапаны басқару мен сапаны көтерудің ... ... ... ... ... ... зерттеулер
жүргізіліп, бірқатар талдаулар жасалынды. Негізінен бұл зерттеулер ... ... ... ... анықтау, кәсіпорын
өндіретін өнімінің жергілікті бәсекелес кәсіпорын өнімдерімен салыстырылып
маркетингтік талдаулар (анкеталық сұраулар жүргізу, ... баға ... ... ... өнімнің беделін, сапасын, жағымдылық қасиеттерін,
бәсекелік қабілетін және ... ... ... түрі мен ... ұсыныстар келтіру және өндірілетін өнім сапасын анықтау (ҚР МемСТ-
на сәйкестігін) сонымен қатар ҚР-ның ... және ... ... ... ... тәртібімен танысу қарастырылды.
Теміржол көлігіндегі сервис қызметтерінің саласында жүргізілген
кешенді зерттеу келесідей тұжырымдар жасауға және нақты ... ... ... Көлікте қызмет көрсету сапасын арттырумен байланысты маңызды
стратегиялық мақсат көрсетілетін қызметтердің ... ... ... Бұл ... ... ... ... темір жолдың табыстылығын арттыру;
• көлік нарығындағы тұтынушыларға қызмет көрсетуде
стратегиялық басымдықтарды алу;
• нарықтың бос ... ... және жүк ... және
т.б. тарапынан жасырын сұранысты қанағаттандыру.
Көлік қызметтерінің ассортименті елдің тұтынушылық нарығындағы
сұраныспен, ... ... ... ... тартылу
дәрежесімен және өзге де бірнеше факторлармен анықталады.
2. Жолаушылар компаниясы көлік өнімін пайдалануға беру ... ... ... ... қажеттіліктері ... ... мен ... ... ... барысында
басқарып отыру қажет.
Қазіргі заманға сай әрі талап етіліп ... ... ... ... атап айтқанда, вокзалдарда жолаушыларға бос ... жол жүру құны ... ... ... ақпаратты алуға мүмкіндік беретін
ақпараттық таблолар (монитор) және анықтамалық ақпараттық арнайы ... ... ... ол өз кезегінде жол жүру құжаттарын сату
жүйесінің барынша ... ... ... және ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін жояды.
3. Кәсіпорынның табысты ... ... жету ... ... ... зерттей білетіндігіне және бәсекелестермен
салыстырғанда клиент қажеттілігін уақытылы және толықтай қанағаттандыра
алатындығына байланысты. ... кез ... ... ... тұтынушылық
қасиетке ие және бағасы қол жетерліктей тауарлар мен ... ... ... ... ... сапа ... ... үздіксіз
жетілдіріп отыру қажет.
4. Тиімділік және жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі көрсеткіші болып
саналатын ... ... ... базасы, вокзал шаруашылығы және
жолаушылар шаруашылығының пайдаланылуға берілетін ... ... ... ... ... сипаттамалары басқа көлік
түрлері деңгейінен төмен және нәтижесінде жолаушылар ... ... ... ... төмен. Негізгі қорларды қайта өндіру
жүйелік сипатқа ие және ... ... ... ... пен ... ... әдебиеттер тізімі:
1. «Қазақстан – 2030» даму бағдарламасы. 1997 ж.
2. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. ... ... ... ... программа для менеджеров «Управление развитием
организации». Модуль 8. – М.: ... 1999. – 392 ... A guide to the project ... body of ... (PMBOK® Guide) ... © 2000 Project ... ... Newton Square, USA.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное
пособие / Под общ. ред. ... 2-е изд. – М.: ... 2004.- ... ... Т.В., Голубев С.А., Колосова О.В. и др. ... ... ... ... в 2-х ... / Под общ. ... И.Л. ... – Спб: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
6. Walker Anthony. Project management in ... 4th ed. ... Science, 2002. – 289 ... ... В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ;
СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 312 с.
8. Товб А.С., Ципес Г.Л. ... ... ... ... опыт. 2-е
изд. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 240 ... ... Г.Р. ... производительностью и качеством». 17-модульная
программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. –
М.: «ИНФРА-М», 1999. – 376 ... ... В.Д. ... ... СПб.: ... 1996. - ... Салимова Т.А. Управление качеством: ... по ... ... 2-е изд. – М.: ... 2008. – ... Дж. ... ... Руководство по проектно – ориентированному
управлению: Пер. с ... / Под общ. ред. ... – М.: ... ... 2007.- 552 ... ... М.Г. ... качеством: Учебное пособие.- М.:ТК Велби Изд-во
Проспект, 2006. – 288 с.
14. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., ... Г.А. ... ... ...... Қазақ университеті, 2000. – 112 с.
15. Аванесов Е.К. Японская модель устойчивого ...... ... ISO 9004// ... ... ... 2005.- №10.- С.9-12.
16. Альжанова Н.Ш. Методология проектирования и ... ... ... ИСО 9000 // ... ... ... – 2006. ... – С. 84-89.
17. Окрепилов В.В. Управление качеством: 2-е изд. доп. и ...... ... 1998. – 435 ... ... В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями в ... ... Т2. – М.: ... школа, 1998.- 512 с.
19. Қазақстан Республикасы. 2001 ж. 8 желтоқсанында ... Заң, ... - ... жол көлігі туралы // Егеменді Қазақстан 10 желтоқсан 2001 жыл
20. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2006 ... ... ... ... ... ... жөніндегі
қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамымен бекітілген жарғысы.
21. Парамзин В. Направления исследований при ... ... ... ... и ... Казахстана: Магистраль. – 2008. - №7. – С.17-
19.
22. ... Т.Б. ... ... перевозками: Учебное пособие.-
Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-
во КарГТУ, 2008. – 99 с.
23. «Қазақстан темір ... ... ... ... қоғамының 2008
жылға арналған жылдық есебі.
24. www.railways.kz
25. Баймухамбетова М.К. Пассажирские ... в ... ... РК и ... ... их ... Диссертация соискание
ученой степени кандидата экономических наук.Алматы, 2007.С.45-46; С.53-
58;
-----------------------
«Вокзал–сервис» АҚ
«Жолаушылар лизингтік вагон компаниясы» ... ... ... ... орталығы» АҚ
«Транстелеком» АҚ
«Теміржолсу» АҚ
«Жолаушылар тасымалы» АҚ
«Алматы вагон жөндеу зауыты» ... ... ... ... ... ... – Батыс 2006» ЖШС
«Кедентранс-сервис»
АҚ
«Лесозащита» ЖШС
«Багаж тасымалы» АҚ
«Самұрық» ... ... ... жөніндегі қазақстандық холдингі»
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» ... желі ... ... ... ... теміржол күзеті» АҚ
«Қазтеміртранс» АҚ
«Ертіс сервис» ЖШС
«Теміржолжылу» АҚ
«Локомотив» АҚ
ҚР ... және ... ...

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы22 бет
Балабақша тәрбиешілерінің білімін жетілдіру4 бет
Квалиметрия35 бет
Квалиметрия дайын өнім сапасын сандық бағалау әдісі ретінде28 бет
Сапа жүйесі мен менеджментінің дамуы7 бет
Сары майдың квалиметриялық бағалануы және оның сапасын жақсарту жөніндегі шараларды ұйымдастыру7 бет
Стандарттаудың маңызы мен міндеті11 бет
Құрылыс материялдарын сынау лаборатория жағдайында өнім сапасын талдау65 бет
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
"агрономиялық терминдерді пайдалана отырып ауыспалы егістерді жіктеу"4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь