Сатушы қызметкердің жұмысын автоматтандыру

Кіріспе
1 Аналитикалық бөлім
1.1 «Агро Консалтинг» ЖШС.не қысқаша шолу
1.2 Компания қызметтерінің сипаттамасы
1.3 Ағымдық программалық жабдық
1.4 Ағымдық техникалық қамсыздандыру
1.5 Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары
1.5.1 Объектіні анықтау
1.5.2 Беріктікке қойылатын талаптар
2 Жобалық бөлім
2.1 Құрастырылатын бағдарламалық қамтамаға негіздеме
2.2 Ақпараттық жабдықтау
2.2.1 Берілгендер қорының функционалдығын таңдау
2.2.2 Берілгендер қоры қолданбасын құру құралдары
2.2.2 Берілгендер қоры қолданбасын құру құралдары
2.4 Есептер кешенін математикалық жабдықтау
2.5 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау
2.6 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау
2.7 Құрылымдық жобалау
2.7.1 Бағдарламаның функционалды . құрылымы
2.7.2 Бағдарламалық модульдерді сипаттау
2.7.3 Файлдық жүйенің логикалық және физикалық құрылымы мен тағайындалуы
2.8 Ақпараттық жүйені жүзеге асыру
2.8.1 Тестілеу
2.8.2 Пайдаланушыға нұсқау
2.8.3 Бағдарламалаушыға нұсқау
3 Тіршілік қауіпсіздігі бөлімі
3.1 Басқару және кәсіптік қауіпсіздік пен денсаулықты бағалау
3.1 Басқару және кәсіптік қауіпсіздік пен денсаулықты бағалау
3.4 Жұмыс орнының санитарлық.техникалық талаптары
3.5 Мекеме бөлмесіндегі шу
3.6 Жабдықтарды құру, жөндеу кезінде техникалық қауіпсіздік
3.7 Мекеменің электр қауіпсіздігі
3.8 Мекеменің өрт қауіпсіздігі
3.9 Төтенше жағдайлар және алдын алу шаралары
3.10 Жергілікті желдету жүйесін есептеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымша
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. XXI ғасыр ақпараттандырылған кезең болғандықтан компьютерлік технологиялардың және интернеттің дамуы экономика мен әлеуметтік салаларға көптеген жаңа мүмкіндіктер тудырып отыр. Кез-келген автоматтандырылған жүйе өзара байланысқан көптеген модульдерден тұратын күрделі аппараттық-программалық кешендерді сипаттайды. Мұндай жағдайда желілік технологиялардың және мәліметтер қорының алатын орны ерекше болып табылады. Жалпы Жүйе көптеген жергілікті және глобальды есептеу желілерінің комплексі түрінде анықталады. Жаңа технологиялардың дұрыс пайдаланылуы бизнес әлеміндегі жетекші орындарға ие болудың алғы шарттарының бірі болып табылады [1].
Жаңа технологияға деген сұраныс жоғары болғандықтан, сондай-ақ олардың құны да жоғары болғандықтан, көптеген компьютерлік техника шығарушы және бағдарламалық қамсыздандыру компаниялары өздерінің ұсыныстарымен шығып отырады. Әрбір мекеменің автоматтандыру бөлімінің алдында осы мәселені шешу, яғни көптеген бағдарламалардың ішінен өздерін қанағаттандыратынын таңдау проблемасы тұрады [2].
Қағазсыз iс жүргiзу басқару қызметiнде компьютердiң пайдаланылуын қажет етедi. Қағазбен жеткiзiлетiн дүниелердiң толық пайдаланудан шығарылуы немесе өте аз мөлшерде ғана қалдырылуы мүмкiн. Берілгендер қорымен компьютерлiк жүйеде күрделi мәселелердiң бiрлесiп шешiлуiн оны пайдаланушылар тобы жұмысты ұйымдастыру барысында жүзеге асырады. Құжаттарды сақтау, бақылау, iздеу, мұрағатқа өткiзу, сондай-ақ ұзақ мерзiмдi мұражайға тапсыру анағұрлым жеңiлденедi [3].
Ақпараттық-іздеу жүйелеріне қойылатын кейбір талаптарға қарамастан, әрбір мекеме өзінің ішкі мәліметтерін өңдеудің өзіндік ерекшеліктерімен дараланады. Бірақ көбінше мұндай іс-әрекеттерді орындауға арналған құралдар олардың өздерінде табыла бермейді. Сондықтан, дипломдық жұмыста бағдарламалық жабдықты сатушы менеджердің автоматтандырылған жұмыс орнын құрылды .
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Аталған компанияға алғаш рет сатып алушыға арналған жалпы каталог, жаңа өнімдерді қабылдау, олардың қоймадағы жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы толық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын Delphi арқылы іске асыру орындалды.
Дипломдық жұмыстың тәжірбиелік мәні. Бұл бағдарламаны тек аталған компанияда ғана емес, өзге де бағдарламалық жабдықтарды сатушы ұйымдардың қолдануына мүмкіндіктер жасалған. Бағдарлама кез-келген бағдарламалық жабдықтарды сатумен айналысатын ұйымның жұмысын тиімді етеді.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи жағдайын бағалау. Берілген бағдарламаның интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда кеңінен тараған заманауи бағдарламаларға ыңғайластырылып құрастырылған.
1 Қ.С.Шоланова. Ақпараттық жүйелер теориясы. – Алматы: Экономика, 2002.
2 Информационные системы в экономике. Под. ред. Дикa В.В. – М. 1999.
3 Коцюбинский Б. Экономическая информатика. СПБ. 2000.
4 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5 Владимир Гофман. Работа с базами данных в Delphi. СПб: БХВ-Петербург, 2002.
6 Культин.Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб: БХВ-Петербург, 2005.
7 Бобровский С. Delphi-5. Учебный курс., Москва, 2000г.
8 Епанешиков А. М. Программирование в среде Delphi.
9 Л.М.Климова «Основы программирования решение типовых задач». – М.: Мир, 2006г.
10 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 2.0. – М.:Издательство БИНОМ, 2008г.
11 О. Камардинов. Х. Жантелі Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
12 С.Бабровский. «Описание системы и языка программирования Delphi 7».–М.: Мир, 2006г.
13 Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2004.
14 www.wikipedia.com
15 www.referat.ru
16 www.intuit.ru
17 www.yandex.ru
18 Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. Шымкент -2000.
19 Пярнпуу А.А. Программирование на современных алгоритмических языках. –М.: Наука, 1990, -384с.
20 Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие /Сулейменов А.Т., Шакиров Б.С., Кондратенко и др. – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 2000 – с 155.
21 Евтушенко Н.Г., Кузьмин А.П. «Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций» М.: 1994.
22 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений / Под общ. ред. С.В.Белова. – М.: Высшая. школа, НМЦ СПО, 2000.-343 с.
23 Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Ч.2/Е.А. Резчиков, В.Б.Носов, Э.П. Пышкина, Е.Г. Щербак, Н.С. Чверткин / Под редакцией Е.А.Резчикова. – М.: МГИУ, -1998.
24 Васильчук М.В. Основы охраны труда. Киев. Просвита. 1997.
25 Алексеев С.В. Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1998-567с. метрологическое обеспечение безопасности труда / Справочник под ред. И.Х.Сологяна, М.: Стандарты, 1989.
26 «Основы безопасности жизнедеятельности», Лужкин И.П., СПб.: 1995 с.-245.
27 Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учеб.для вузов / В.Г. Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. Под. ред. Д.И.Михайлика. 2-е изд.–М.: Высшая школа, 1987.-288с
28 Гражданская оборона: Учебн. для студентов пед. Институтов /Г.Н. Жаворонков, Н.Д.Сердюков, Е.П. Щубин; Под. ред. Е.П. Шубин. – М.: Просвещение, 1991.-223с.:ил.
29 Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
30 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 108 б.
31 Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Уркумбаева М.М. «Бизнес-план в дипломной работе». – Шымкент, 2005, –217 стр.
32 Алан Вест. Бизнес-план: / Учеб. пособие перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной. 3-е изд. – М.: Издательство «Проспект», 2005, – 232 с.
33 «Бизнес-планирование» / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2000.
        
        Кіріспе
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. XXI ғасыр ақпараттандырылған
кезең болғандықтан компьютерлік технологиялардың және интернеттің дамуы
экономика мен әлеуметтік ... ... жаңа ... ... ... ... жүйе ... байланысқан көптеген модульдерден
тұратын күрделі аппараттық-программалық кешендерді сипаттайды. Мұндай
жағдайда ... ... және ... ... ... орны
ерекше болып табылады. Жалпы Жүйе көптеген ... және ... ... ... ... анықталады. Жаңа технологиялардың
дұрыс пайдаланылуы бизнес ... ... ... ие ... ... бірі ... табылады [1].
Жаңа технологияға деген сұраныс жоғары болғандықтан, сондай-ақ олардың
құны да жоғары болғандықтан, көптеген ... ... ... ... ... компаниялары өздерінің ұсыныстарымен ... ... ... ... ... ... осы мәселені
шешу, яғни көптеген бағдарламалардың ішінен өздерін ... ... ... ...... ... ... компьютердiң пайдаланылуын қажет
етедi. Қағазбен жеткiзiлетiн дүниелердiң толық пайдаланудан шығарылуы
немесе өте аз ... ғана ... ... Берілгендер қорымен
компьютерлiк жүйеде күрделi мәселелердiң ... ... ... тобы ... ұйымдастыру барысында жүзеге асырады.
Құжаттарды ... ... ... ... өткiзу, сондай-ақ ұзақ
мерзiмдi мұражайға тапсыру анағұрлым жеңiлденедi [3].
Ақпараттық-іздеу жүйелеріне ... ... ... ... мекеме өзінің ішкі мәліметтерін өңдеудің өзіндік ерекшеліктерімен
дараланады. Бірақ көбінше мұндай іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... бермейді. Сондықтан, ... ... ... ... ... автоматтандырылған жұмыс орнын
құрылды .
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Аталған компанияға алғаш рет ... ... ... каталог, жаңа өнімдерді қабылдау, олардың қоймадағы
жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы
толық мәліметтер енгізілген ... ... Delphi ... іске ... ... тәжірбиелік мәні. Бұл бағдарламаны тек аталған
компанияда ғана емес, өзге де ... ... ... ... ... ... ... кез-келген бағдарламалық
жабдықтарды сатумен айналысатын ұйымның жұмысын тиімді етеді.
Шешілетін ... ... ... ... ... ... интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда ... ... ... ... ... Қарапайым
қолданушылар ешбір дайындықсыз қолдануына мүмкіндік жасалған.
Дипломдық ... ... ... ...... жабдықты
сатушы қызметкердің жұмысын автоматтандыру үшін жұмыс орнын құру. Сол
себепті ... ... ... ... ... ... сату,
сатып алу және олардың құжаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды.
Дипломдық жұмысты жазудағы ... ... ... ... ... орындау керек:
- бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысын автоматтандыру
үшін ... ... ... сай ... ... интерфейсі соңғы қолданушыға түсінікті болатындай етіп
жасау.
Зерттеу нысаны – ... ... ... ... ... ... сату ... қызметкерінің жұмысы.
Дипломдық жұмысты жазудағы теориялық және әдістемелік негізі. ... ... ... ... ... ... ... қолданылған.
Дипломдық жұмысты жазудағы тәжірбиелік базасы. ... ... ... ... программалық жабдықтарды сату
бөлімі.
Дипломдық жұмыстың түсіндірме жазуы бес бөлімнен тұрады.
Бірінші Аналитикалық бөлімде қолданыстағы ақпараттық жүйелерге шолу ... ... және ... жүйені жасауға негіздеме жасалады,
бағдарламаға қойылатын талаптар анықталады.
Екінші Жобалау бөлімінде зерттеу объектісіне талдау жасалады: ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар
функционалды, жалпы және арнайы бағдарламалық қамтаманы және аппараттық
құрылымды таңдауға негіздеме ... ... ... мен ... ... ... дербес
компьютермен жұмыс істеудегі еңбекті қорғау мәселелері қарастырылады.
Төртінші Экономика бөлімінде жасалынып жатқан ... ... ... ... жасалады.
Бесінші Бизнес жоспарлау бөлімінде нарықтық экономика шарттарында
жобаланып жатқан ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... ... мен нәтижелер айтылады және
бағдарламаның ерекшеліктері келтіріледі.
Қосымшаларда бағдарлама листингісі мен формалары ұсынылады
1 Аналитикалық бөлім
1.1 ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды тұлға.
«Агро Консалтинг» ... ... ... (бұдан әрі -
Серіктестік) Қазақстан Республикасының қолданыстағы ... ... ... ... Республикасы заңнамасына сай, ... ... ... ... ... атауы:
Мемлекеттік тілде:
- толық: «Агро Консалтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- қысқаша: «Агро Консалтинг» ЖШС;
Орыс тілінде: ... с ... ... ... ... ТОО ... Консалтинг».
Серіктестіктің тұрған орны: Қазақстан Республикасы, 160019, Оңтүстік
Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 160013, ... ... ... 88 ... ... ... ... болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының азаматы – Аширов Досайбек Алиманұлы, туған
жылы 04.09.1965 ж., жеке куәлігі № 017762186, ҚР ӘМ ... ... ... 582110618610, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан
облысы, Шымкент қаласы, 160019, Абай ... ... ... ... ... 68 үй.
2) Қазақстан Республикасының азаматы Ботаев Бекболат Байзақұлы, туған
жылы 26.08.1975 ж., жеке ...... ... ҚР МВД ... СТН ... мекен жайы: Қазақстан Республикасы, ... ... ... қаласы, 160013, Түркістан мөлтек ауданы, 88 үй, 2
пәтер.
Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмеген. ... ... ... ... ... құқықтарын алады. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы,
банктерде шоттары, өзінің фирмалық ... бар ... ... ... ... жету үшін ... ... және Серіктестік
Жарғысымен белгіленген тәртіпте өзінің атынан ... ... ... мүліктік емес жеке құқықтарды алуға, міндеттерді атқаруға, ... ... және ... ... ... бар. Серіктестік
Қазақстан Республикасының ... және одан ... ... ... ... ашуға, еркін негізде басқа заңды тұлғалармен ... ... ... ... ... сонымен қатар шетелдердің
қатысуымен, қатысушысы болуға құқылы. ... ... ... ... ... мүлікпен жауап береді. Қатысушы Серіктестіктің міндеттеріне
жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға ... ... ... ... ... ... Серіктестік Қатысушының
міндеттеріне жауап бермейді.
«Агро Консалтинг» ... ... ... ... ... бейнеленген.
Сурет 1.1. «Агро Консалтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ұйымдық құрылымы
1.2 Компания қызметтерінің ... ... ... ... заңнамасына қайшы келмейтін
ұйым жарғысында белгіленген функцияларды жүзеге асырады.
«Агро Консалтинг» қызметінің негізі болып мыналар табылады:
- ақпараттандыру ... ... жою, ... ... ... ... білім беру курстарын
жүргізу;
- бухгалтерлік білімді жоғарылату мақсатында бухгалтерлік ... ... ... ауыл ... ... ... ... жүргізу
тетіктері бойынша кеңес беру;
- ауыл шаруашылығы өнімдері нарығындағы ұсыныс пен ... үшін ... мен ... ... ... ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін қызметтер ... ... және ... ... ... компьютерлік технологиялардың сапалы өнімдерін сатуды басқару;
- 1С фирмасының өнімдерін сатумен, оларға ... ... ... ... ... ... ... орнату;
- компьютерлік және ұйымдық техниканы жөндеу.
Аталған функцияларға байланысты фирма өз құрылымында сәйкес бөлімдер мен
қызметтерді ұйымдастыруды қарастырады. Мұндай шешімнің ... ... ауыл ... ... ... үшін ... ... оқыту,
жаңа технологиялар мен әдістерді үйрету;
- бухгалтерлік және компьютерлік білім беру курстарын әртүрлі
деңгейде ... ... ... ... ... қарастыру және
негіздеу.
«Агро Консалтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізгі
қызмет түрлері 1.2 суретте ... 1.2. ... ... ... шектеулі серіктестігінің
қызметтері
Серіктестік сонымен қатар өзге де төмендегідей ... ... ... ... ... банктерде заңды және жеке тұлғалардың мүдделеріне
өкілеттік ету;
2) корпоративтік, орта және шағын бизнесті несиелендіру ... ... ... және ... ... ... несиелендіру кезінде бизнес-
пландар даярлау;
4) банкілік мекемелердің, халықаралық ... ... ... ... шарттарымен бизнес жобаларды әзірлеу және
шығарып ... ... ... ... ... ... ... мен құрылыстардың сәулеттік -құрылыс жобалау, жобаларды
сараптау;
8) жылжымалы және ... ... ... делдалдық қызмет;
10) адвокаттық қызметпен байланысы жоқ, заң қызметтер;
11) ... ... ... түгендеу;
12) жөндеу-құрылыс жұмыстары, күрделі құрылыс;
13) қоғамдық тамақтану пунктері, дәріхана, базар, сауда ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы өнімдері мен халықтық тұтыну тауарларын өндіру,
қайта өңдеу, сатып алу және сату;
15) сыртқы экономикалық қызметтерді ... ... ... қоса ... ... соның ішінде құрылыс заттарын, азық-түлік
өнімдерінің, ... ... ... ... ... мен ... халықтық тұтыну тауарларының, ауылшаруашылық өнімдерінің және
т.б. экспорты мен импорты;
16) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен ... ... өзге ... түрлерi.
Серіктестіктің жекелеген қызмет саласындағы құқықтық қабілеті Қазақстан
Республикасы заң актілерімен белгіленген тәртіпте ... ... ... ... алған сәттен бастап пайда болады.
Зерттеу объектісін талдау
Берілгендерді енгізіп отыру және оған есеп беру ішкі ... ... ... сату, қызмет көрсету ... ... ішкі ... ... және беріктігін қамтамасыз
ету үшін 2 есеп ... ... ... ... Бұдан
көрсетілген есептер ... ... ... ... ... құрылуы керек. Мәліметтер бойынша берілген ішкі жүйе 2
негізгі есептерді ... ... ол ... яғни ... қабылдап, тіркейтін болса, ... ... ... ... ... ... құжаттарн тіркейді. Және кіріс және шығыс
құжаттарының ... да ... ... ... және ... ... ... жабдық
Ақпараттық технология саласындағы ең жаңа жетістіктер ақпараттық қор
ұйымдастырудағы жаңа ... алып ... ... өндірісте және
экономикалық микропроцессорлардың арқасында ақпаратты-есептегіш ... ... ... ... мен ... басқа
категориялы қызметкерлердің жұмыс орындарына жақындай ... ... ... ... өңдеу жүйесі жетілдіріліп, жұмыс орындар
автоматтандырылуда.
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, жоғары жылдам істейтін және
үлкен еске ... ... бар ... ... ... ... ... жүйесін жаңа сатыға көтеру міндеттерін қойды. Қазіргі
уақытта ... ... адам ... Pentium 4 ... ... 2,2 GHz, 1 Гb ... еске ... қабілетімен, 80 Gb қатты дискілер –
винчестерлермен енгізілді. Тізбектік технологияның пайда ... ... ... ... ... ... ... Осы жүйенің жаңа жаңартырылған нұсқалары пайда болды [4].
АЖ-нің тиімділігі оның негізгі қызметтерін нақты орындауымен ... ... ... ... ... ... жай-күйі жайындағы ақпаратты сараптау, жинау,
өңдеу;
б) басқаратын ықпалды тудыру, мысалы бағдарлама ... ... ... ... ... және оның ... басқару ықпалдарын іске асыру;
д) ақпарат алмасу.
Мысалы үшін ... ол ... ... ... ... және ... алаң әсерінен жұмыс істейтіндіктен
бірканалды талшықты сызықты тұтастай пайдалануға болады, себебі олар мұндай
кедергіден қорғалған. АЖ-ге есептеу технологиясының ... ... олар ... техникалық талаптарды қанағаттандырады.
АЖ үшін, оның құрамына кіретін және нақты міндеттерді шешуге ... ... ету ... роль ойнайды. АЖ–нің бағдарламалық
қамтамасыз етуі барлық қызметтерді орындауға ... болу ... ... ... ... жағдайларын қолданумен жүзеге асады және АЖ-нің
қызметтік ... өз ... ... ... ... беретін талап етілген мәліметтерді өңдеу процесі ұйымдастырылады
[5].
Ол келесі қасиеттерге ие болуы керек ... ... ... ... пен ... ... ... АЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... басқаратын жүйелер, жүйелік
бағдарламалық қамтамасыз ету. Тағы сол сияқты кіруі тиіс. БҚ АЖ ... ... ... құрылғыларының диагностикасы және енуші ақпараттың
сенімділгін тексеру болуы ... ... ... ... ақпаратты
енгізгенде және өңдегенде ... ... ... ... ... олар АЖ ... орындалу сапасын қамтамасыз етеді. АЖ-нің жалпы
бағдарламалық қамтуы арнайы бағдарламамен қамту бөліктерін ретке келтіруді
жүзеге жүзеге ... ... ... ... және АЖ-нің қызмет ету
процесін тоқтатпастан бағдарламалық қамтуды әрі қарай дамыту қажет. ... ... ... қамтуы бірін-бірі өзара жоятын және қайшы
келетін элементтерді өз ішіне ... ... ... ... ... ... техниканың өндірілуі мен
дамуы ақпараттық технологияның өте қатты өркендегенін білдіреді. Қазіргі
уақытта ақпараттық ... мен ... ... ... бірқатары
бар. Ең кең көлемде ақпараттық технология ұғымы – бұл ... ... ... ... ... ол адам ... ... саласында
қолданылады.
Негізгі қайта өңделетін өнімге ақпарат жатады. Ақпарат термині ... ... ... ... ... мен ... ол
ұйымдасудың құрылымның, осы жүйенің тұтас және жекелеген элементтерінің
жүзеге асу жағдайы ... Тар ... ... ... ... электронды технология, бүкіл әдіс – тәсілдер,
процестер, қажетті техника мен құрылғылар, болып ... ... ... ... ... ең өзектсі болып табылады.
Алгоритмдік тәсіл математикалық үлгілермен функционалды тапсырмаларды
шешу әдістерін жүзеге асыру алгоритмін туындатады. Олардың ... ... ... ... алгоритмдермен жекелеген тапсырмалар үшін
жобаға ... ... ... ... ... ... ... негізінде ашылады. ... ... ... ... ... жүйелер мен орталар, бағдарламалау
тәсілдері, бағдарламалау тәсілдерінің инструменталды және арнайы ... ... ... ... ақпарат процестерін
сипаттау, ақпараттық үлгілер, мәліметтер қоры мен ... ... ... ... жиналу және ұсынылу түрлері кіреді.
Әдістемелік тәсілдер өз ішінде әдістемелік материалдарды, стандарттарды,
хаттамаларды, ақпараттық технологияны құрудың алғы шарттары мен ... ... ... өте ... ... бірақ қиын іске асырылатын мәліметтер қоры
ұғымы бар, ол көлемі ... ... ... ... онда ұйым бар қажетті
мәліметтерді енгізеді де түрлі ... осы ... ... ... мәліметтер сақталатын еске сақтаудың құрылымы бір не ... ... ... соңғы жағдайда олар мәліметтерді алмастыру
тәсілдерімен байланысты болуы титіс. Мәліметтерге ... қолы ... ... күні ... ... ... қоры шектелген
пайдалану ретіне негізделген. Көбіне бір ЭЕМ – ге ... ... ... ... қор ... ... ... жүзеге асуына
белгіленген уақытқа сәйкес, оларды біріктіруге болады. Мұндай бірліктер
егер ... ... ... пен ... көбіне көмек берсе.
Мәліметтік қоры бірге, бір-бірімен ... ... ... олар аз ғана ... ... олар оптималды түрде бір не
бірнеше қосымшаға кеңінен қолданылады; мәліметтер өздерін ... тыс ... жаңа ... ... ... ... ... үшін, сондай-ақ мәліметті мәліметтік қордан іздеу
үшін жалпы басқаратын тәсіл ... бұл ... ... ... ... ... ... болса,
жүйе мәлімет қорының бірлігін ... ... ... ... ... қосымшада өз жазбаларының ... ... ... ... ... бұл – бір ғана қосынды мәліметті көптеген
мүмкін болған қосымшалар ... ... ... ... ... қорды ақпараттық қойма есебінде жиі дайындайды, оның қажеттігі
зауыттарда анықталған қызметтерді орындау ... туу ... ... ... бір ұйым үшін ... шығады. Мұндай
мәліметтік қор тек ақпарат алу ... ғана ... ... ... оның ... ... аталған ұйымның басқару процесіне қажеттілігі
туу ... ... ... ... ... жауап іздеу үшін
мәліметтік қорда ... ... ... ... дұрыс. Мәліметтердің
жиынтығын бірнеше бірлестіктер араларында кедергі бар жоғына қарамай
қолдана алады.
Мәлімет қоры ... ... ... үшін ... ... ... ... қорларда өңделудің осы әдістерінің жиынтығы
ескерілген, ал көптеген жжүйелерде мәліметтік қормен ... ... ... уақытта қалталық мәлімет өңдеуімен бір уақытта жүргізіледі.
Бүгінгі күнде ... 133 ... ... ... бар, ... ... дан көбі түрлі ақпараттық – ... ... кіші ... ... ... ... Internet-ке дейін, біріктірілген.
Тізбектегі компьютерлерді біріктіруге арналған бүкіл әлемдік тенденция
бірнеше ... ... ... ... ... хабарларды тарату
шапшаңдығы қолданушылар арасында ақпарат алмасудың шапшаң мүмкіндігі, жұмыс
орнынан тұрмай-ақ жер шарының кез келген ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық қамту арқылы жұмыс
істейтін түрлі формалардың өз компьютерлері ... ... ... зор патенциалды мүмкіндіктерді алып жүре алатын есептеуші ... сол жаңа ... бой ... ... ... басынан өткереді.
Және де өндіріс процесінің айтарлықтай қарқындағы ... оны ... ... ... ... ... ... түсу үшін ақпараттық технология жөнінде
негізгі білімі бар ... ... ... ... ... «Агро
Консалтинг» ЖШС-нің сату бөлімі жұмысын автоматтандыру үшін ... ... ... ... ... қызмет туралы
ақпараттық - анықтамалық жүйесі бар құрылым.
Автоматтандандырылған жұмыс орнын (АЖО) былай ... ... ... қор ... ... ... ұйымдастыру технологиялық
тәсілдерді жеке және ұжымдық қолдану, мұның бәрі басқарманың кәсіби
қызметтерінің жекелеген ... ... үшін ... ... ... ... ... мәтіндерді өңдеп, ЭЕМ-нің жадында сақталған оларды
жіберіп, хабарламалар алуға, жиналыстарға қатысу, құжаттардың өз ... ... ... ... ... ... ала алуға мүмкіндігі
бар. Әдетте шешімдер қабылдау процесі мен ... ... ... ... Бірақ АЖО проблемалық жүзеге асуы ... ... ... басқарудың түрлі деңгейі мен жүзеге асатын қызметтің дәрежесіне
сәйкес болуы тиіс. шешім ... үшін ... ... шешімнің өзін
табуға және оны жүзеге асыру түрлі экономикалық қызметтерде жалпыға ортақ
болуы мүмкін және де ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл басқарудың өзгермелі, иілімді құрылымын құруға
көмектеседі.
АЖО құрастыру негізінде келесі негізгі шарттар кіреді:
1. Соңғы тұтынушыға ... ... АЖО ... ... құру, тұтынушының өзін - өзі ... ... ... білімді түрлендіру, яғни АЖО – ның көмегі ... ... ... мен ... ... ... ... жұмыс
істегенде тәжірибе жинақтау.
3. АЖО келеңсіздік бағдарын белгілі тапсырма ... ... ... ол ДК
– мен жұмыс істейтін мамандарға тән ... ... ... мен ... ... технологиялық өңдеудегі бірлігі.
4. АЖО мәліметті өңдеу жүиесінің басқа элементтерін мен ... ... ... ... және АЖО ... ... ... асыру мен медификациялау.
5. Эргономика яғни тұтынушы үшін жұмыс істеудің тиімді шарттарын құру
және жүиемен байланыстығын ... ... ... Ағымдық техникалық қамсыздандыру
Компанияның қызметі, ұжымның алдына қойылған ... ... ... тиімділігі техникалық қамсыздандыруға тікелей
байланысты. Ескірген құрылғылар, бағдарламалық ... ... өз ... өздері шектейді, оларда түгел алынбаған пайда
көлемі өсе ... ... ... өз ... одан әрі жетілдіру ... ... ... ... және ... ... ... орнымен қамтамасыздандырылған. Сонымен қатар, өз
қызметіне қажетті телефон, факс, принтер, сканер, ксерокс және т.б. сияқты
барлық жабдықтармен жабдықталған.
Компанияның ... ... ... ... ... - Intel Pentium IV 700-(RAM 1 Гb, HDD 80 Gb, CD-ROM 52X), ... Canon LBP-1120 лазерлік принтері (A4, 8ppm,600*600 dp1,2 Mb, 10 ... ... ... - Mustek ... A3 ... өз ... орасан зор пайда әкелетін, тұтынушылар санын
арттыруға ... ... ... ... ... ... тез
қатынауға мүмкіндік беретін жоғары жылдамдықты Интернет желісіне қосылған
және ғаламторда өз ... ... ... ішіндегі барлық компьютерлер
локальды желі арқылы байланысқан.
Желінің тиімді жұмыс істеуі үшін операциялық жүйелердің арнайы түрлері ... ... ... ... ... есептеу желісін бір
орталықтан басқаруға арналған ... ... NT, ... ... ОЖ ... ... - Windows NT, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server нұсқалары.
1.5 Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары
Қазіргі таңда көптеген ақпараттық жүйелер бар. ... жүйе өзі ... ... ... толық сипаттауы тиіс. Кез келген жүйеде берілген
тақырыпты толық ... ... ... оның қасиеттері туралы
сипаттама және оның өнімдері ... ... ... тиіс.
Ақпараттық жүйе жасамай тұрып, бағдарламашы сол тақырыптағы негізгі
мәселелерді білуі тиіс. Бұл ... ... ... ... сату
бөлімін автоматтандыруға арналған.
«Агро Консалтинг» компаниясының сату бөлімінде әр күн ... ... ... ... ... жеткізіп берушілерден
қабылдап отырады.
«Агро Консалтинг» компаниясының сату бөлімінде арналған ... ... ... ... себептер мыналар:
• «Агро Консалтинг» компаниясының сату бөлімінің жұмыс істеу
жылдамдығының ... ... ... ... уақтылы орындалмай жатуы;
• тапсырыс берген клиенттермен қайта хабарласу ... ... ... көп ... ... ... ... жұмысын толық
қамтамасыздандыратын, қателіктерге жол бермейтін, оперативті және ... ... ... ... беретін ақпараттық жүйе жасау туралы ... Бұл ... ... ... ... компаниясына
мынадай пайда әкеледі:
- оперативті түрде жұмыс жасау;
- сенімділік;
- қауіпсіздік;
- құжаттардың ... ... ... сервисті күшейту;
- керекті ақпаратты тез табу;
- жұмыс істеу ... ... ... сапасын арттыру;
- оператор жұмысын жеңілдету және т.б.
Жүйені жасағанда ... ... көп ... ... ... компаниясында адамдардың компьютерлік білімі бұл бағдарламамен
жұмыс істеуге жеткілікті. Сондықтан қарапайым адамға негізделген бағдарлама
жасалған. Тек ... ... ... ... ... ... ғана ЭЕМ-мен жұмыс жасау ... ... ... Басқа
жағдайда (бағдарлама түсініксіз анықтамалар бергенде және т.б.) оператор
компьютерді пайдалануын доғаруға тырысады.
Компанияда ең көп тараған ... ... ... ... ... ... қиындығынан объекті басқаруға қажетті есептеу
көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... және ... ... объекті басқару сапасын төмендететін жедел ақпараттың өңделу
жылдамдығының төмендігі;
- ақпарат ағынының ... есеп ... ... ... беру, өңдеу, өткізу және жинау үрдісінің сенімсіздігі;
1.5.1 Объектіні анықтау
Delphi тіліндегі бұл модельдің негізгі ... ... ... ... ... Бұл ... ... объектерді
пайдалау арқылы қосымшаларды ... ... ... ... ... Delphi ... өздерінің жеке объектерін құруға
мүмкіндік ... ... құра ... ... типтеріне
шектеулік жоқ. ... да Delphi – де ... ... ... ... ... объектерге және ... ... ... ... ... Borland ... ... ... ... арасында және өзіңіз құрған объекттер
арасында ешқандай айырмашылық ... – дің ... 270 ... ... ... ... ... негізгі объекттілер кіреді [10].
1.5.2 Беріктікке қойылатын талаптар
1. Бағдарламалық ... ... ету ... Тауарларға берілген кодтарын дұрыс енгізу;
- Сұранысты дұрыс жіберу;
- Толық құрылған ... есеп беру ... ... ... ... жүйесін құру;
- Құрылған мәліметтерді баспаға шығару.
2. Бағдарлама комплексі ... ... ... ... ... ... ... керек.
- Берілгендерді редактірлеу және жою қызметі орнатылу керек;
- Жаңадан құрылған ... ... есеп ... және ... ... ... керек;
-Қауіп төнген жағдайда парольді ауыстыру қызметі болуы керек.
2 Жобалық бөлім
2.1 Құрастырылатын бағдарламалық қамтамаға негіздеме
Ұйымдастыру ... ... БҚ құру оны ... ... өткізуін құрады.
БҚ құрылымдауға қызмет ету ортасын сипаттау кіреді: БҚ – ның жұмыс істеу
қабілетін қамтамасыз ету және ... ішкі жүйе ... ... мен ... ... жылы ... – қатынасы, бағдарламалық –
ақпараттық тәсілдердің параметрлерін зерттеу, шектеулер мен талаптарды
қанағаттандыратын ... ... ... ... және ... ... ... бөлігі БҚ
нақты мазмұнын анықтайды, тұтынушының қызмет ету ерекшелігін көрсететін бір
– бірімен жалғас тапсырмалар жиынтығын ... ... ... ... ... БҚ ... талаптары мен (кіретін ) енетін –
шығатын ақпарат туралы сипаттамасымен қоса ... ... ... ... ... әдіс – ... ... қолданылатын
ақпарат саласы, жылы қарым – ... ... ... ... ... ... ... мен үзіліс болғанда қайта қалпына ... ... ... ... ... де ... ету ... қамтудың дәстүрлі түрлерінен тұрады: ақпараттық,
бағдарламалық, техникалық, технологиялық және басқалар.
Ақпаратпен қамту ұйымының ... ... ... ... ретке келтіреді, ақпараттық ... ... ... белгілеп, мазмұндайды.
БҚ-ның бағдарламалық қамтуы жалпы және функционалды ... ... ... қамту ДЭЕМ – мен кешенде қарастырылады да операциялық
жүйелерді ендіреді, және ... ... ... жүйелердің
мүмкіндіктерін кеңейтетін, диалогтың бағдарламалық тәсілдері ... ... БҚ ... ... ... ... ... кіруді
ұйымдастырады, перифериялық құрылғылар, процессорды басқару мен ... ... ... ... ... дәрежедегі
тілде орындалуын қамтамасыз етеді.
Функционалды БҚ ... ... ... ішіне
әмбебап бағдарламалар мен ... ... ... ... ... ... нақты тұтынушыға жобаланған бағдар
принциптерін сақтаған ... ... және ... ... арналған
талаптардың қосындысы тұтынушының көптеген функцияларынан танылады, және
бұл тұтынушының кәсіби ... ... ... ... береді.
БҚ ТҚ ДЭЕМ қоры бойынша ақпаратты өңдеу тәсілі мен техникалық кешенді
ұсынады, ол ... ... және ... ... ... ... ... Ұйымдық басқару саласы маманының БҚ әдетте
жеке немесе ұжымдық тұтынатын ДЭВМ-ге негізделеді. БҚ ... ... ... ... БҚ ... ... кешенінің
технологиялық процесті пайдаланған тұсына белгіленген.
Технологиялық процесс енгізуді, мәліметті бақылауды, жөндеуді, жинауды,
сақтауды, іздеуді, қорғауды, ... ... ... ... ... ... болып табылады. Тұтынушы кейбір ұжымның мүшесі болып
табылуына қатысты және онда ... бір ... ... ... ... ... технологиялық өзара қимылын қарастырған
дұрыс, мамандардың бірге жұмыс істеу шарттарын қамту керек. Бұл ережелердің
БҚ тұтынушылардың лауазымдық ... мен ... ... ... ... ... ... бірқатар кәсіби белгілер жатады. Қолдану аумағын
есепке ала отырып БҚ функционалды белгілеріне қарап жіктеуге ... ... ... ... оның игерілу тәртібі жатады, содан бірегей
топтық және тізбектік игеру тәртіптері туындайды. Бірінші жағдайда БҚ ... ... іске ... ... бар ... ... монопольды жеке
басқаруындағы билігінде болады. мұндай жұмыс орны стандартты емес, кәсіби
тапсырмаларды шешуге және оны ... ... үшін ЭЕМ аз ... ... [14].
Топтық игеру тәртібі бір ЭЕМ ... ... ... ... ... ... ... бірнеше жұмыс орнын жүзеге
асырады. Мұндай жағдайда енді күшті ЭЕМ мен ... ... БҚ ... Игерудің топтық тәртібі әдетте мәліметті өңдеудің ... ... бұл бір жеке ... немесе мамандар мен
басшылардың сенімді тобына ... ... ұйым ... ... ... тәртіп алғашқы мен екіншінің ... Бұл ... ... БҚ бір ЭЕМ ... ... ... дәл сол
уақытта есептеуіш тізбектің жалпы қорын қолдануға да мүмкіндігі бар.
БҚ жіктеудің тағы бір түрі ... ... шешу ... ... ... бір ... негіздеп енгізу терең әрі жан – жақты ... ... бір ... БҚ – ның ... ең ... ... ... баға беру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Аталмыш жағдайда, БҚ
қарастырылуы сату бөлімін басқарудағы қызметкердің ... ... ... ... ... және ... қарастырады.
2.2 Ақпараттық жабдықтау
Пәндік облысты талдау нәтижесінде осы пәндік ... ... ... ... ... Әрбір маңыз атрибуттарының сипаттамасы ... ... ... маңызы БЖ туралы толығырақ ақпараттарды
сақтау үшін ... Оның ... ... 2.1 ... ... ... қажеттілігі клиенттермен жұмыс жасағанда олардың сұранысына
сәйкес тауарды тауып беруге және менеджер ... ... сол ... ... мәліметті алуға мүмкіндік туғызады.
2.1 кесте
«Тауарлар» кестесінің құрылымы
|Баған атауы ... ... коды ... кілті. Әрбір жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... категориясы ... ... БЖ ... ... ... ... ... |БЖ ... ... ... ... платформасы ... орны ... ... ... ... ... |БЖ тілі ... |БЖ бір ... құны ... |БЖ ... ... |БЖ туралы ... ... ... ... бөлімде жұмыс істейтін қызметкерлер туралы
мәліметтерден тұрады. Осы кестенің пароль өрісіне ... ... ... ... ... сәйкес келуі қажет. Бұл өріске мәнді ... ал ... ... етіп ... ... Бұл ... ... етеді. Кесте өрістерінің сипаттамасы 2.2 кестеде
көрсетілген.
2.2 кесте
«Қызметкерлер» кестесінің құрылымы
|Баған атауы ... ... ... ... ... жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тегі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ену ... ... кестесі БЖ-ді өндірушілер туралы мәліметтен тұрады. Кесте
өрістерінің сипаттамасы 2.3 кестеде көрсетілген.
2.3 кесте
«Өндірушілер» кестесінің ... ... ... ... ... кілті. Әрбір жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... ... ... ... |БЖ ... ... ... ... ... ... жеткізіп беруші компаниялар жайлы
мәліметтерді ... ... ... ... 2.4 ... кесте
«Жеткізіп берушілер» кестесінің құрылымы
|Баған атауы |Сипаттама ... коды ... ... ... ... уникальдылығын |
| ... ... ... берушілер |Жеткізіп беруші компаниялар ... ... ... кестесі сатылған тауарларды тіркеуге арналған ... ... ... өрістерінің сипаттамасы 2.5 ... ... ... ... ... ... ... ... күні ... ... күн ... ... ... ... ... ... жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... ... ... ... ... ... кілт. Жеткізіп берушілер атауы ... ... ... ... атауы ... ... ... ... қандай тауарлардың қанша көлемде
қабылданғандығы туралы ақпаратты қамтиды. Кесте өрістерінің сипаттамасы 2.6
кестеде көрсетілген.
2.6 кесте
«Кіріс құжатының бөлшектері» кестесінің ... ... ... ... ... |Сыртқы кілт. Құжат номері ... коды ... ... ... тауарлар коды ... ... саны ... ... ... бағасы ... ... ... ... ... тіркейтін шығыс құжаттары
мәліметтері жинақталған. Кесте ... ... 2.7 ... кесте
«Шығыс құжаттары» кестесінің құрылымы
|Баған атауы ... ... күні ... күні (ағымдық) ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сатылған тауарлардың түрі мен
санын құрайды. Кесте өрістерінің сипаттамасы 2.8 кестеде көрсетілген.
2.8 ... ... ... ... құрылымы
|Баған атауы ... ... ... |Сыртқы кілт. Шығыс құжаттарының нөмірі ... коды ... ... Тауар коды ... ... ... саны ... ... БЖ-дың ктегориялары көрсетілген. Кесте
өрістерінің сипаттамасы 2.9 кестеде көрсетілген.
2.9 кесте
«Категориялар» кестесінің құрылымы
|Баған ... ... ... ... ... ... жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... ... ... ... ... ... платформалары туралы мәліметтерді қамтиды.
Кесте өрістерінің сипаттамасы 2.10 кестеде көрсетілген.
2.10 кесте
«Платформа» кестесінің құрылымы
|Баған атауы ... ... ... ... Әрбір жазбаның уникальдылығын |
| ... ... ... ... ... ... кестесі БЖ-дың тілі туралы мәліметтерді ... ... ... 2.11 ... ... ... ... құрылымы
|Баған атауы ... ... ... ... ... ... уникальдылығын |
| ... ... ... |БЖ тілі ... ... ... ... объектілері арасында инфологиялық ... ... ... ... ... тиіс ... бар. Байланыс
маңыздар арасындағы логикалық қатынастар болып табылады. ... ... ... ... ... ... әрбір бағытында байланыс басталатын басты және бағынышты
объектті бөліп ... ... ... және ... ... бар.
Идентификацияламайтын байланыс орнату барысында қосымша маңыз тәуелсіз
болып қалады. Ата-тек маңызының экземпляры ... ... ... да ... қатыссыз бола алады. Идентификациялайтын байланыс барысында
бағынышты маңыз экземпляры ата-тек ... ... ... болады
және онсыз өз лдына жеке бола алмайды.
Байланыс қуаттылығын бір ... ... ... ... байланысының максимал саны көрсетеді. «Бірі-біріне»
қатынасында маңыздың бір ... ... ... бір ... ... ... ... маңызының бір экземляры
қосымша маңыздың бірнеше экземплярымен байланысты. «Көбі-көбіне» ... ... бір ... екінші маңыздың бірнеше экземплярымен,
екінші ... бір ... ... ... ... эеземплярымен
байланысты болады.
Бұл жұмыста тек идентификациялайтын байланыс қана қарастырылған.
Қатынастарды қалыпқа ... ... ... ... ... ... артық нәрселер және
аномалиялар туындайды. Қалыпқа келтіру – ... ... ... ... ... мақсатында маңыздар мен атрибуттарды
тексеру және қайта ұйымдастыру процесі. Қалыпқа келтіру процесінің мақсаты
деректердің артық болуы және ... жою ... ... ... ... ... ... формасында болады, егер оның барлық
атрибуттары ... ... яғни ... ... ... болса және
қайталанушы топтары жоқ болса.
Қатынас екінші қалыпты формада болады, егер ол бірініш қалыпты формада
болса және ... емес ... ... ... ... ... тәуелді болса. Толық тәуелділік бұл – кілттік емес ... ... ... ... ... ... Біріншілік кілттің тек
бөліктеріне тәуелді атрибуттар жеке кестелерге бөлінуі ... [17]. ... ... ... ... деректер және ауытқуларға, мысалы
жаңарту аномалияларына әкеп ... ... ... болуы
мүмкін. Мұндай транзитивті тәуелділікер осы ... ... ... ... олардың қайталануына және жаңарту аномалияларына әкеп
соқтырады.
Бұл кемшіліктер үшінші ... ... ... ... ... ... ... егер ол екінші қалыпты формада болса және онда кілттен
кілттік емес ... ... ... ... болса, чғни
кілттік емес атрибуттар арасында тәуелділіктер болмауы қажет.
Қатынастарды үшінші қалыпты ... ... үшін оның ... ... тізбектерін табу қажет және транзитивті тәуелділіктер
тізбегін тұйықтайтын атрибуттар ішінен жеке қатынастарды ... алу ... ... ... ... емес ... көмегімен
жасалады.
Осылайша, қатынас үшінші формада екенін тексеру қажет, егер жоқ болса –
схеманың барлық қатынастарын декомпозиция жолымен ... ... ... ... үшінші қалыпты формада, өйткені онда құрамдық
біріншілік кілт бар және онда ... ... ... ... кілттік емес атрибуттар («Елі», «Өндіруші») ... ... ... ... ... және ... ... үшінші қалыпты формада және
барлық ... ... ... ... қорын жобалау барысында қатынастарды үшінші ... ... ... ... жасалды, яғни кілтке тәуелді емес кілттік
емес атрибуттар ... ... ... ... емес ... түрду толығымен кілтке тәуелді және транзитивті тәуелділіктер
жоқ.
Пәндік облыстың инфологиялық моделін тексеру қайталанатын топтардың және
транзитивті тәуелділіктердің жоқ ... және де ... емес ... ... ... ... қатынастардың үшінші қалыпты формада екенін көрсетеді – бұл ... ... және ... ... [18].
2.2.1 Берілгендер қорының функционалдығын таңдау
Delphi- бұл бірнеше ... ... ... ... ... кодқа айналдыратын үлкен дәрежедегі компилятор;
- объектілі-бағыттаушы модель компоненті;
- бағдарламалық прототиптер ... ... ... ... құрылған;
- БҚ-ды құру үшін үлкен ... ... ... ... ... «клиент-сервер» архитектурасында
қосымша құру үшін ... ... ... ... Бұл
компилятор әлемдегі ең ... ... ... оның ... ... ... ұсынады және дайын бағдарлама
блокты тез уақытта ... ... ... (4GL) ... ... және (3GL) ... мінездемеге жататын кодтың сапасын
қамтамасыз етеді. Сонымен ... Delphi ... жазу ... ... ... ... ... қолмен жазу кодсыз
(бірақ бұндай іс ... ... ... ... да) ... құру ... ... политра компонентерден дайын
компоненті алып суретші секілді үлкен көлемді ... ... ... ... Тағы да ... компиляцияның алдында
өзінің ... көре ... ал ... берілгендерге қосылғаннан кейін
оны форма ... ... ... ... ... ... ауысуға және оларды түрлі көріністер түрінде ... ... құру ... ... жоба ... ... айырмашылығы жоқ, ... ... ... ... ... жылдамдығы екі түрлі, Delphi-де ... ... 10-20 ... тез ... көз ... Бұнымен
қатар Delphi-де жүргізілетін компиляция ... ... ... ал ... ... ... бірінші бағдарламаны р-
кодқа кейін р- машина виртуалды интерпритатор ... ... ... компонент.
Осы Delphi-де максималды реқолданушы кодты пайдалану ... ... ... ... ... ... құру үшін ... ала дайын
объектіні қолдану ... ... ... ... ... ... объектілі ортасын Delphi ортасында құруға мүмкіндік береді.
Объект ... құру үшін ... шек ... әрине Delphi-де
құрылған объектілер Delphi өзінде де ... ... ... ... ... мен инструменттерге
ешқандай қол жеткізу рұқсаты керегі жоқ. ... ... ... ... ... ... жоқ ... көз
жеткіземіз. Ол Borland не басқа фирма ... ... ... жоқ екенін көреміз.
Delphi-дің стандартты қойылымына басты ... ... ... олар сәтті иерархиялық ... 270 ... ... Delphi ... ... БҚ қосымшасын қалай
жақсы жазсақ солай мысалға ойын ... да ... ... ... ... бұл Windows ... ... іске асыру өте қиын еді. Бұл ... ... ... ... және түсініктерді түсінуі қиын еді. Ал Delphi-
де құрылған ... ... үшін ең ... ... ... қоры ... құру ... жүйесі берілгендер қоры қолданбасын, яғни ақпараттың электрондық
қоймасына қызмет көрсететін программасын дайындаудың ең ... ... ... ... үш ... көз ... болады: өнімділігі жоғары түрлі
пішімдегі деректерге машиналық қатынас ... (Borland Database ... осы ... ... ... ... ... мен
технологиялардың болуымен және Delphi-мен бірге ... ... ... ... және ... ... дерекқорының жеткізілуі
арқылы.
BDE машинасы түрлі пішімдегі деректерге (dBase, Paradox типті жергілікті
кестелерге, InterBase, MS SQL Server, Oracle, Informix және ... ... ... құру құралы болып ... ... ... ... dBase, Paradox, FoxPro ... ... құру үшін өзінің өнімділігі ... ... ... ... ... ... құру үшін SQL бейімдеуіш
драйверлерін (бұл драйверлер жиынтығы SQL Links деп ... ... ... ... ... қалауы бойынша ODBC (Open
DataBase Connectivity Interface – деректермен өзара ... ... ... ... ... ... бөтен өндірушілердің драйверлері
қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар Delphi-дің 6-шы және 7-ші ... ... Express, ... ... бойынша қатынас құрудың
балама BDE құралдарын қолдану мүмкіндігі пайда ... ... ... InterBase берілгендер қоры Delphi арқасында
дүниежүзіне танымал болды (InterBase АҚШ ... ... ... ... ... ... ... бірінші нұсқасы
пайда болғанға дейін оны қолдануға тыйым салынған). Бұл сервер Borland-тың
InterBase Software Corporation туынды бөлімшесімен ... ал оның ... ... ... ... ... ... есептелген
программаларды сынау құралдарын беру қажеттігімен түсіндіріледі. InterBase
сервері қалған барлық дерекқор серверлері ... SQL-92 ... ... ... келеді.
Бір және екі деңгейлі Delphi қолданбасы келесідей механизмдерді қолдану
арқылы жергілікті және қашықтағы дерекқорларға ... ... ... BDE (Borland Database Engine – Borland ... ... – дерекқормен өзара әрекеттесуі
үшін дамыған API ... ... ADO (ActiveX Data Object – ActiveX ... ... DB (Object Linking and ... Data Base –
дерекқор объектілерін байланыстыру және енгізу)
көмегімен ... ... ... ... ... ... ... жиынтығының көмегімен дерекқор
ақпараттарына тез қатынас құруды қамтамасыз етеді;
– InterBase InterBase дерекқорына тікелей қатынас құруды
іске ... қоры ... ... құру ... нұсқасын
таңдау осылардан басқа тарату, сонымен қатар қосымша жады қорларын шығындау
үшін жасалған ... ... ... ескерумен анықталады.
Мысалға, BDE үшін инсталляция шамамен дисктегі 15 Мбайт сыртқы жадыны ... ... ... ... ... талап етеді. InterBase
нұсқасын бәсекелесуге қабілетті деуге болмайды. Өйткені ол қатаң түрде ... ... ... ... ... ... Delphi 7 қолданбасын DataSnap механизмі арқылы құруға
болады. Құру кезінде қолданылатын үш ... ... ... ... ... DataSnap және ... ... BDE деректерге қатынас құруды қамтамасыз ететін ... мен ... ... ... BDE ... ... жүзеге асыратын Delphi – қолданбасы орындалатын ... ... ... BDE ... орындалатын қолданба дерекқорға
сұрату жібереді де, керісінше қажет деректерді алады. Delphi жүйесінің 7-ші
нұсқасына дейінгі BDE ... ... ... ... ... ... кеңінен қолданысқа ие болды. Borland фирмасының идеологтары
оны басқа механизмдермен алмастырып, қолдаудан ас ... ... ... Біз
бұл тәсілді пайдалану арқылы көптеген ... ... ... ... ... үшін BDE-ні ... ... мысал
келтіреміз және сипаттаймыз.
ADO. ADO дерекқор ақпаратына қатынас құру механизмі Microsoft фирмасының
стандарты болып табылады. Бұл технологияны ... ... ... қолдануды білдіреді. ADO технологиясы қолданбадан деректердің
ақпарат көздеріне қатынас құрудың әмбебап механизмін қамтамасыз етеді. ... ... ... механизмі болып табылатын ... ... ... Бұл ... ... ... ... таратуға рұқсат береді.
dbExpress. dbExpress қатынас құру механизмі драйверлердің, сыңарлардың,
инкапсуляциялық қосылулардың, транзакциялардың, ... ... ... ... ... ... білдіреді. Олардың көмегімен
осы механизмнің функцияларына ... ... ... ... ... ... технологиясы бойынша ... ... ... ету ... ... қолдануға
негізделеді. Деректерді алуға арналған соңғылары SQL сұратымдарымен
қолданылады. Бұл ... ... ... ... ... ... тек бір
бағытты курсорлар қолданылады және ... ... ... ... ... етілмейді [18].
BDE үшін арналған сәулеттердің нұсқалары. Мұнда біз BDE технологиясының
мысалындағы ақпараттық жүйелер сәулетінің әртүрлі нұсқаларын қарастырамыз.
ADO дерекқор ақпаратына ... құру ... ... фирмасының
стандарты болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ADO технологиясы қолданбадан деректердің
ақпарат көздеріне ... ... ... механизмін қамтамасыз етеді. Бұл
технология Windows-ң жүйелік механизмі болып ... ... ... ... Бұл ... ... ... ... ... ... береді. (Сурет 2.1). Бұл жағдайда
ақпараттық жүйенің жергілікті сәулеті болады деп айтады. Дерекқормен жұмыс
бір ... ... ... ... ... ... ... бір мезетте осы деректерге қатынас құруды жүзеге асыратын қолданбаны
іске асыруға ... ... ... қатынас құруды басқару үшін арнайы
бақылау және қорғау құралдары қажет. Бұл құралдар мысалы, ... ... ... ... ... әрекеттенген кезде қажет болуы
мүмкін. Дерекқордың әрбір түрі өзінің тәсілдерімен бақылауды жүзеге асырады
және көбінесе қатынас құруды ... ... ішкі ... ... ... ... дерекқорға қатынас құру үшін BDE дерекқорының ... dBase, Paradox, FoxPro ... ... ... ... жұмыс істеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... есептің қойылымы жұмыс ... үшін ... Pentium IV 700/256 Mb, RAM ... ... принтер- HDD
HPackard 610 (A4, 8ppm,600*600 dp1,2 Mb, 10 pages мин ... ... ... ... блок ... ... ЭЕМ моделін таңдау себебім, өйткені ... ... ... ақпарттарды өңдеу ... ... ... ... ... үкеюіне байланысты. Сонымен
қатар есептеуіш жүйенің жылдам атқаратын ... ... ... ... ... ... сол себептен осы моделді таңдадым.
Осы берілгендер ... ... ... келесі тактілі ... ... 320-400 МГц , ал ол РС ... Intel ... ... ... ... машиналық жүйелік платасы АТХ ... ... өзі ... ... ... алыс
орналасқан, сондықтан микропоцессордың өзіне қосымша платалар қоюға
және өзін ... ... Жады ... ... ... ... еш қиындық соқтырмайды. Разъемдардың ыңғайлы орналасуы ... ... ол ... берілгендерін тасымалдауын
жоғарғы жылдамдықта болуын қамтамасыз ... АТХ ... ... ... ... онда ... ... интерфейстер орналасқан разъемдардан, клавиатураға
арналған ... ... ... аудио- MIDI құрылғысынан ,
локальды жүйеден ... ... ... ISDN ... ... ... ... жүйені жұмыста пайдаланады. Ол 56 Мб ОДҚ-ның ... ... ... жүйемен жұмыс және ақпаратқа түскен ... ... ... ... ... ... шарт ... ал
оның орташа көлемі 128 Мб құрайды.
Диплом жұмысында бағдарламаны ... ... А4 ... ... ... ... Ол үшін ... ... ... ... Егер ... құжат алғыңыз келсе, онда лазерлік
принтерді ... ... ... Есептер кешенін математикалық жабдықтау
«Программалық жабдықтарды сату, қызмет көрсету маманының ... ... ... ... ... ... орын алады. Тауарларды қабылдау, сату кезінде қоймадағы
тауарлардың ... ... ... ... ... мен ... атрибуттарының қысқаша атаулары:
КҚ – Кіріс құжаттары;
ҚТ – Қоймадағы тауарлар;
ШҚ – Шығыс құжаттары;
КҚкод – Кіріс құжаттарында қабылданған тауардың коды;
КҚсаны – ... ... ... тауардың саны;
ҚТкод – Қоймадағы тауарлардың коды;
ҚТсаны – Қоймадағы тауарлардың саны;
ШҚкод – Шығыс ... ... ... ... – Шығыс құжаттарында сатылған тауарлардың саны;
ҚТбағасы – Тауардың бірлік данасының бағасы;
ШҚбағасы – Тауардың бірлік данасының сатылу ...... ... саны мен ... ... ... ... – ҚТ формасында жалпы қанша соманың тауары бар ...... ... ... қабылданған тауардың саны мен бағасын
көбейтіп отыратын есептегіш баған;
ШҚқұны – ... ... ... ... ... саны мен ... ... есептегіш баған;
КҚжалпы – Кіріс құжаттары арқылы қабылданған тауардың жалпы сомасы;
ШҚжалпы – ... ... ... ... ... жалпы сомасы.
1) КҚ арқылы жеткізіп берушілерден тауар қабылдағанда, қабылдаған
тауарлар ... ҚТ коды ... оған ... ... ... ... ... онда ҚТсаны= ҚТсаны + КҚсаны
2) ШҚ арқылы сатылған тауарларды ... ... егер ШҚ ... ... коды ҚТ ... ... келсе, онда ҚТ санынан ШҚ арқылы
сатылған тауар саны алынып тасталынады:
Егер ШҚкод = ҚТкод онда ... ...... ҚТ ... тауардың тауардың саны мен бағасын ... ... ... ... ... ... ... арқылы қабылданған тауардың саны мен бағасын көбейтіп
отыратын есептегіш баған:
КҚҚұны= КҚсаны+ ҚТбағасы
5) Шығыс құжаттары арқылы сатылған ... саны мен ... ... ... ... ... ШҚбағасы
6) ҚТ формасында жалпы қанша соманың тауары бар екендігі ... =∑ ... ... ... арқылы қабылданған тауардың жалпы сомасы:
КҚжалпы=∑ КҚҚұны
8) Шығыс құжаттары арқылы сатылған тауардың жалпы сомасы:
ШҚжалпы=∑ ШҚқұны
2.5 Ақпараттық жүйелерді ... ... және ... ... ... бағдарламалық
қамтамасыздандыру (БҚ) бағдарламалық ... ... ... ... ... ЭЕМ құрылғылармен функционалды қамтамасыз
ету реализацисы регулярлы ... ... ... үшін біртекті
комплекс ұйымдастырылған.
БҚ автоматтандырылған жүйе құрамына бағдарлама құрылғылары келесі ... ... ... ... ... құрылғылар;
Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесінің мінездемесі ... ... ... құрамына қосады.
Жүйелік бағдарламалар есептеуіш жүйе ... ... ... ... құрылғылардың мінездемесі өзіне қолданушының
тікелей ... ... және ... ... ... ... құрылғысының берілген категориясында екі сатыдан
тұрады, олар арнайы және ... және ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру компонентерінен.
Арнайы бағдарламалық ... ... тек қана ... жүйе ... шешеді, яғни тек қана
осы берілген жүйеге байланысты ғана есеп ... және ... тек қана ... ... эксплуатациалайды.
Ал қолданбалы бағдарламалар тек қана ... ... ... ... әр ... облыстарда ... ... ... ... ... ... ... берілген бағдарламаны құрастырушы болып
саналады, ол тек ... ... алып ... ... ... және ... ... қамтамасыздандыру тағайындалатын
және жоғарғы деңгейдегі ... ... ... ... ... құралдарға жатады: текстілі редактор, баспа
шығарушы ... ... ... берілгендер қорын басқару жүйесі,
интегралдық жүйелер. ... ... ... құралдарға
авторлық ... ... ... мультимедиа жүйесі,
гипертекстілі жүйлер жатады. ... ... ... ... ... жұмыс орныдарынан, ғылыми-зерттеудің ... ... ... жүйелерден, техникалық процесті
басқаратын ... ... ... ... ... ... ... арнайы бағдарламалық қамтамсыздандыру кіреді.
БҚ стандартты ... бір ... ... ... ... ... және ... ешқандай қосымша өңдеулерді
қажет етпейді. Олар ... ... ... ... Мұндай
бағдарламалық құралдарға ... ... ... ал ... ... жүйелер кіреді.
Стандарттық бағдарламалық қамтамасыздандыруға операциялық жүйелер
жатады. ОЖ ... ... ... Олар ... ... ... ұйымдастырады.
Дипломдық жобадағы өңделетін бағдарлама Windows XP ОЖ қолданады.
Бұл ОЖ ... ... ... ... ... эффективті жұмыс
істейді және стандартты ... ... ... ... ... ... ... орналастырады және анықтай алады.
Берілген ОЖ таңдаудың себебі, берілген бағдарлама ... ... ... ... осы ОЖ ұзақ ... бойы ... бағдарламалық құралдар стандарттық құралдарға ұқсас болып
келеді. ... ... ... бір ... құрамымен
эксплутациялағанда олардың адаптациясын жүргізу ... ... ... ... ... және өңдеу
ақпараттардың типтік есептерін шешуге ... Олар ... ... ... ... ... басқаруда қолданылады. (СБАЖ бөлімшесінде бұл Microsoft
Office 2000).
Арнайы бағдарламалық құралдар ... ... ... ... ... Олар ... бір ақпараттық ... ... ... ... тұрады. мұндай бағдарламалық құралдар
автоматтық жұмыс орындардың жұмысын толық қамтамасыз етуге көмектеседі.
Бағдарламада басты мәліметтердің ... ... ... Консалтинг»
ЖШС-нен алынған. Енгіздірілген берілгендер БҚ сақталынады. Сатып ... сату ... және ... құжаттары көмегімен жүзеге асырылады және БҚ-да
сақталады. Кодтардың бірнеше түрлері бар, ... ... ... ... ... Бұл ... ... немесе
менеджер жаңа мәліметтерді енгізгенде бағдарлама ... ... ... ... баспаға шығару ... БҚ –ға ... ... ... ... Есеп ... баспаға шығаруға болады. Есеп ... ... аты, ... күні және ... номері
тіркелінеді. Осы БҚ-ға сақталынған ... ... ... ... басқа бағдарламада сұранысты қабылдауға және ... ... ... ... іздеу жүйесін қолдануға
болады (Сурет 2.2).
Сурет 2.2. Бағдарламаның ... ... ... ... ... қол ... ... келесі сурет арқылы алгоритм блок-
схемасы бойынша жүзеге асады. Блок-схемада тауарды сату ... ... ... ең ... ... ену авторизациясы орын алады. Егер парол
дұрыс болмаған жағдайда жұмысты аяқтаймыз, керсінше жағдайда бас ... ... ... ... формасына енеміз. Мұнда бізге қажетті тауарға
сұраныс жасаймыз. Егер ... бар ... оны ... ... ... жоқ ... ... тауарға сұраныс жібереміз. Блок – схемада
тауарды сату ... ... тұр ... ... 2.3. ... сату ... блок-схемасы
2.6 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау
Дипломдық жобаның тақырыбы ... ... ... ... маманның АЖО-нын құру» өңделу барысында Delphi 7.0 ... ... ... ... барысында кейбір қателіктердің тумауына
байланысты объектілі-жан-жақты ... ... жүйе ... ... ... Ал бұл ... жатқан бағдарламалардың
күнін қысқартуға ... Бұл ... БҚ және ... жасауының өңдеу жылдамдығын ескергенде өте ыңғайлы.
Delphi-бұл тіл және CASE- ... ... ... ... (Rapid ... ... «Қосымшаны тез құруға арналған
орта») бар бағдарламалау ортасы.
Delphi тілі Windows ... құру үшін ... ... С++ ... ... ... ... қажет еді, ал қазір ... ... ... құру үшін бір адам ғана ... ... CASE- ... ... интегралды
ортадағы барлық өмір цикл фазасында құрылған ... жүйе ... ... ... өте көп ... тұрады, мысалға форманы жобалаудан
бастап, барлық белгілі форматтағы БҚ-мен ... ... ... ... Windows жалпы мақсатында ... ... ... ... жоқ. ... оларға таңба,
пиктограммалар және ... ... ... Windows ... істеу барысында кейде бірдей объектілердің қолданылып жатқанын
байқаймыз. ... ... ... Choose File және Save File) ... ... ... әрине осылардың барлығы Delphi-нің
арқасында. Тағыда бір айтып кетер Delphi ... және ... ... ... объектілер ішіндегі берілгендерімен, меню
және құрылып қойған ... ... ... Осы ... ... бағдарламаны қолданбай тышқанның түймесін екі
шертіп ... қол ... ... Осының барлығы CASE-
технологиясының қазіргі заманғы бағдарламалық ... ... ... тілдің таңдалынуы мен құрылымы
Бағдарламалық тілдің ішінен Delphi 7.0 бағдарламалық тілін таңдадым.
Бұл ... ... ... себебім кездейсоқ ... ... ... артылықшылықтары мен қолдану мүмкіндіктері көп.
Delphi бағдарламалау тілі кез ... ... ... ... тез қуатты тіл.
Delphi 7.0 ... ... ... ... ... Delphi –де ... тілінде орындау мүмкін және ... ... ... бағдарламалауға болады. Delphi-дің ... онда ... ... ... және ... ... Бұл ... технолгиясында нағыз
революция ... ... ... ... ... ... жеңіл: әр
қосымша кітапханасы бағдарламалау ... ... ... ... орындайтын компонентер элементтерінен ... ... ... ... ... арналған үстеме бағдарлама
құрылады. Delphi-де
қолданылатын негізгі ... ... ... деп ... ... жаңа ... дайындап, оны осы
панельге қосуына да болады.
Delphi Windows ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама дайындау, бағдарлама
мәзірін құру, анимация, мультимедия ... ... ... ... басқа офистік қосымшаларды ... ... ... және т.б. іс- ... ... да
мүмкін.
Delphi құрамында дайындалған ... ... Р- ... ... ... ... ... Осы себепті, қазіргі кезде
ол дүне жүзіндегі компиляторлардың ең ... Оның ... ... ... он ... ... 1 мин.
шамамен 120 мың. жолдан ... екі ... ... ... ... ... ... үшін, екіншісі- қалған бағдарламалаушылар үшін.
Delphi-ді ... ... ... ... ... менгеруі көп қиындық келтірмейді. Бірақ, мұнда ... үшін ... ... түсініктерімен еркін танысып, онда
компонеттерді пайдалану және түрлі командалардың жазылу ... ... ... ... және ... класстарға,
компонентерге меншіктелінетін қасиеттер ... көп. ... ... ... ... ... ... ғана ... ... ... Ол үшін ... енгізілген
бағдарламаларды іс жүзінде орындап және оларға түрлі өзгерістер енгізіп,
жаттығуы да мүмкін. Жетістік тек ... ... ... жобалау
«Программалық жабдықты сату, қызмет ... ... АЖО» ... ... сату ... ... арналған. Бұл жүйе
қолданушылар қол жеткізуін қамтамасыздандыратын бір ... ... ... ... ... ... қарай бөлуге
болады.(мысалға, жаңа ... ... ... ... ... ... ... және т.б. сол сияқты ). ... ... ... бағдарлама болғандықтан қол жеткізу
рұқсаты көзделген (мысалы, бұл бағдарламаға тек қана ... ... ... ... яғни ... ... ... болады).
Бұл жүйе бір ... бір ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... Бұл бағдарламада ең жауапты ... ... ... ие ... ... ... ... тауарларды (келген тауарларды) кіріс құжатына тіркеу;
- Құжаттарды архивте сақтау;
- БҚ-дан сұранысты қабылдау;
- Қабылдаған тауарларды қоймаға ... ... ... ... ... шығыс құжатына және архивке тіркеу;
- Сатылған тауарларды қоймадағы есептен алып тастау;
- Сұраныс бойынша қажетті құжаттарды шығау.
Мысалға тауарлардың каталогына ... ие ... ... ... ... Бұл ... ... не қызмет
көрсетуші өз тауарын толығырақ білуіне мүмкіндік ... ... ... ... сай ... ... жабдықты жылдам табуға
мүмкіндік беріп отырады. Тауарлар каталогқа кодтар ... ... ... бізге қажетті тауарды поставщиктерден сатып алу кіріс құжаты ... Ол ... ... ... оны ... ... ... сақталынған берілгендер бойынша ... ... ... ... ... қолдануға және ... ... ... ... ... менеджер енгіздіріп ... ... және ... күн ... және ... ... ... сақталынып отырады.
Бұл ... ... ... ... Яғни жоғарыда ... ... ... ... ашып ... ... ... жүйесінде іздеу жүйесі ... ... ... әр бір ... ... ... ... жүйесі
көмегімен таба аламыз.
Осы «Бағдарламалық жабдықты сату, қызмет көрсету маманының ... ... ... ... ... ... жұмыста бағдарламамен максималды ... ... ... ... ... үшін ... ... сақталынған берілгендерді отчетқа ... ... ... ... ... деп ... ... құжатты айтады.
Бағдарламада екі тіркеу ... яғни ... және ... ... отчетқа тіркеу екі ... ... ... ... ... ... ... қоймаға енгізіп,
есепке алса, екіншісі ... ... ... ... ... ... қоймадағы есептен алып тастайды, осылайша ... екі ... ... ... Яғни ... да екі ... ... құрамдық бөліктері
Кез келген қолданушы оператор (яғни компания менеджері) тек ... ... ... ... ... ... АЖО» бағдарламасында
өзінің қосылу түймесімен ғана жұмыс ... ... ... сол ... ... кезде іске
асады, оған ешқандай бөтен бағдарлама шақыру ... ... бұл ... екі логикалық бөлімдерден ... ... ...... барлық қажетті ақпаратты сақтайды. Оған ... ... ... ал ол ... ... ... да ... БҚ
оболочкаға еш қандай қатысы жоқ, ... оның ... ... ... ... ... ... іске асуы басында
орнатылып ... , ... ... ... ... ... ... АЖО»
бастығы БҚ-да тіркелінген берілгендерді көре ... ал ... ... ... ... ... ... БҚ-мен тығыз байланысты. Ол екі ... ... ... ... ... ... ... етіп көрсетеді, ал ... ... әр ... ... ... іске асады (яғни іздеу жүйесі, баспа
және т.б.).
Бағдарламаға кіру және қол жеткізу ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ақпаратқа және оны редактірлеуге (жаңадан
енгіздіру немесе бар ... жою) қол ... ... басты қол жеткізу рұқсаты жүйелік ... ... ... ғана БҚ-ға және бағдарламаға қол жеткізе ... іске ... ... ... ... ... шығады.
Қолданушыда тек екі вариант қана бар ол- ... ... ... кіру ... ... шығу.
Дұрыс емес парольды енгіздіру ... оған ... ... да ... шығу ... ғана ... Бағдарламаның функционалды – құрылымы
«Бағдарламалық жабдықты сату, қызмет көрсету маманының АЖО» бағдарлама
жобасы ... ... ... тұрады:
1. Сұранысқа ие тауарларды каталогқа тіркеу;
2. Қажетті ... ... ... кіріс құжатына тіркеу;
3. Қабылдаған таарларды қоймаға есепке алу;
4. Сатылған тауарларды шығыс құжатына тіркеу;
5. Сатылған тауарларды қоймадағы есептен алып ... ... ... ... Сұраныс;
8. Отчет;
9. БҚ берілгендерді іздеу.
Кіріс және ... ... ... ... енгіздірту
белгілі бір ... ... Бұл ... ... ... ... Сол код ... енгіздіртіледі. Енгіздіртілген ... және ... ... және сақталынады. Осы ... ... ... ... ... ...... схемасы 2.4. суретте көрсетілген.
Сурет 2.4. Бағдарламаның функционалды – ... ... ... ... ... ... сату, қызмет көрсету» маманының ААЖ құру
бағдарламалық қамтамасы 25 ... ... ... ... ... ... істеуге арналған.
UAvtoriz бағдарламаға ену үшін авторизациялануды іске асырады.
UMain басты мәзір модулі мәзір ... ... ... яғни ... көмегімен бағдарламаның негізгі функцияларын орындайтын қалған
барлық модульдер ... ... және ... ... ... ... модулі қажетті
реквизиттерімен ұйымның тапсырыс берушілері және жеткізіп берушілері ... ... ... ... және ... ... (UPrNak ... модулдері).
UTovar модулі жабдықтарға қызмет көрсетумен айналысатын тұлғаларға
анықтама жүргізуге арналған.
UProd модулі құрамдас ... ... ... ... ... ... ұйым ... жоба туралы анықтама жасауға арналған.
UProiz модулі жабдықтарды ... ... ... жасауға
арналған.
UNal модулі Қоймадағы тауарларды есептейді.
Ureport модулі ... ... ... ... ... тіркеуге арналған модуль (UDetRas) ... ... ... ... ... туралы деректерді
енгізу, редакторлау, бейнелеу, өшіруге арналған.
Бағдарламаның деректер қорына қол жеткізуі ADO (Microsoft ActiveX ... ... ... іске ... ол ... ... деректер көздеріне әмбебап қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
UDM модулінде технологияның келесі компоненттері пайдаланылған:
а) ADOConnection – деректер көзіне қол ... ... ... ... ... ... ... басқарады.
б) ADOTable – қосымшада деректер қоры кестелерін ... ... ADOQuery – ADO ... ... ... ітеу ... SQL
сұраныстарды қолдануды қамтамасыз етеді.
UDM деректер модулі осы технологияны пайдаланады және деректер ... ... ... ... ... ... және қосымшаның
деректер қорымен байланысына жауап береді. Бұл модуль ... ... ... ... ... кезінде пайдаланылады.
Бағдарлама модульдерінің және сақталатын процедуралардың ... А ... ... ... 2.5 ... ... негізгі блоктармен
сипаттауға болады.
Сурет 2.5 ( Бағдарламаның негізгі модульдерінің схемасы
2.7.3 ... ... ... және ... ... ... ... нақты деректер қорын іске асыруға қажетті барлық
ақпараттардан тұрады. Microsoft ACEESS 2000 ДҚБЖ ... ... ... ... облыс моделі үшін физикалық деректер қорының схемасын
генерациялау жүргізілді. ... ... ... маңыздары – деректер
қорының кестелері, ал атрибуттары – кесте ... ... ... ... ... сілтемелік түрде 2.6 суретте көрсетілген.
Сурет 2.6. Бағдарламаның файлдар құрылымы
2.8 Ақпараттық жүйені жүзеге ... ... ... ... ... үшін оның функциялауын тестілік
мысалдар бойынша сынау қажет. Тестілік мысалдар кіріс деректерінің оңтайлы
жинағынан ... ... және ... процесі бағдарламаның барлық
функционалдық мүмкіндіктерін қамтитын белгілі–бір ... ... ... етіп ... тиіс.
Бағдарламаны құрастыру процесінде сатылық ... ... ... ... ... кезеңінде оған іске асырылған
функционалдық мүмкіндіктер аясында тестілеу жүргізілді.
Бағдарламаны толық көлемде ... ... ... ... ... жүргізуді ұсынады. Қате жұмыс істеу барысында бағдарламаны тестілеу
үшін келесі тестілік мысалдар құрастырылды:
а) Тестілік мысал 1. Мақсаты: жүйе ... ... ... ... Бұл үшін ... ... анықтамалық жүйесіне
деректерді енгізуді жүзеге асырамыз.
«Категориялар», «Аталуы», «Платформа», «Тіл», «Сурет» және «Сипаттама»
өрістерін ... және ... ... ... басу ... ... деректер ары қарай пайдалану үшін ... ... ... ... 2. ... ... тауарлар қоймадағы тауарларға
енгізіліп, онда саны мен бірлік тауардың бағасы көбейтіліп, сол бағанның
суммасы есептелініп отырады. ... жаңа ... ... ... ... ... 3. Мақсаты: жүйенің бөлім қызметкерлерінің әрбіріне
тағайындалған пароль жүйеге енерде тек қызметкерге сәйкес парольді енгізген
жағдайда ғана ... ене ... ... тиіс ... ... ... нәтижелерімен
салыстыра отырып, бағдарлама дұрыс функциялайды және қажетті тапсырмаларды
толық көлемде орындайды деген қорытынды жасауға ... ... ... ... ... үшін ... ... файлды іске қосу
қажет.
Ең алдымен жүйеге ену үшін қолданушыға сәйкес пароль енгізіледі. Егер
пароль дұрыс емес болса, оның ... ... ... ақпарат шығады (2.7
сурет). Кері жағдайда басты мәзірге өтеміз.
Сурет 2.7. Жүйеге ену терезесі
Бас ... ... ... 2.8 ... ... MainMenu
компоненті көмегімен жүзеге асырылған мәзірлер жүйесінен тұрады.
Cурет 2.8. Бас мәзір терезесі
Анықтамалар мәзіріндегі ... ... ... ... (2.9 ... жалпы сұранысқа ие және жиі қолданылатын бағдарламалық ... ... қоры ... Бұл ... ... ... олардың сұранысына сай келетін және поставщиктерден тауар аларда
ұйым үшін бағдарламалық жабдықты таңдауға мүмкіндік ... ... ... ... 2.9. Тауарлар каталогы
Мұнда кез келген жазбаны бір рет шерткенде, тек сол жазбаға ... ... жеке ... ... ... және ол 2.10 ... 2.10. Жеке ... жайлы толығырақ мәлімет терезесі
Форманың мәзірінде жаңа жазба құру, оларды өзгерту және өрістері бойынша
сорттау қарастырылған. Жаңа жазбаны қосу ... ... ... ... ... ... кестеге қажетті мәліметтерді енгізіп, DBImage және
DBMemo ... ... және ... ... (2.11 ... 2.11. Жаңа жазбаны қосу
Көптеген жазбалардың арасынан өзімізге қажетті ... ... ... ... ... және іздеу өрісі арқылы бағдарламалық жабдықтың сипатын
енгізіп, фильтр батырмасын басқанда бізге қажетті таурды тауып ... ... ... беру ... ... ... ... баспаға шығара
аламыз(2.12 сурет).
Cурет 2.12. Қажетті тауарды іздеп баспаға шығару
Каталогқа ... ... ... болған жағдайда категориясы,
өндірушісі, ... ... ... жаңа ... ... аламыз.
Көмекші кестелер келесідей түрде болады (2.13 сурет).
Cурет 2.13. Көмекші кестелер ... ... осы ... ... ... толықтай
ақпараттарды құрайды (2.14 сурет).
Cурет 2.14. Қызметкерлер формасы
«Жазба қосу ... ... ... басқанда жазбаларды өзгетіп
немесе жаңа жазба енгізетін көмекші терезе пайда болады (2.15 сурет).
Cурет 2.15. Жаңа ... ... ... ... өзгерту терезесі
Дәл осы жерден жүйеге ену формасына қайта оралсақ, мұнда әр қолданушыға
сәйке ... ... және ол өзге ... қолжетімсіз түрде болады.
Егерде біз жаңа ... ... ... ... оған пароль тағайындау
қажеттігі туындайды. ... ... ... ... ... ... қосымша «пароль» өрісі пайда болады (2.16 сурет).
Cурет 2.16. Жаңа қолданушыны енгізіп, оған пароль тағайындау
Ал «Қолданушылардың ... ... ... басқанда пайда болатын
терезе көмегімен қолдаушы өз ... ... ... ... айта кететін
жайт, қолданушы өзінің ағымдық парольн ... ... (2.17 ... 2.17. ... парольн өзгерту терезесі
Қажетті қолданушыны таңдап, сәйкес парольн енгіземіз. Пароль дұрыс
болмаған жағдайда парольдың ... ... ... ... ... ... жаңа ... енгізетін қосымша өріс пайда болады. Мұнда өзгерген
паролімізді енгізіп, сақтай ... ... 2.18. ... ... ... » ... басқанда бағдарлама ағымдық
қолданушының терезелерін ... ... ену ... ... ... өзге
қолданушыны таңдап, сәйкес паролын ... ... жүйе ... аламыз (2.19 сурет).
Cурет 2.19. Қолданушыларды ауыстыру
Жобаның негізгі бөлігінде ... ... алу және сату ... ... ... алу немесе сату «1С» бағдарламасынын сату
және сатып алу ... ... ... ... ... әрбір операция
сәйкесінше құжатпен жүргізіледі. Кіріс ... ... ... (2.20 ... 2.20. ... ... құжат өзінің номері мен және тіркелген күнімен жүргізіледі. Кез-
келген жазбаны шерту арқылы ол ... ... ... ... ... (2.21 ... 2.21. Жеке ... құжатының формасы
Мұнда бізге автоматты түрде тауар саны мен бағасын ... ... ... ... ... ... яғни жалпы құнын есептеп ... беру » ... ... ... баспаға шығара аламыз (2.22
сурет).
Cурет 2.22. Баспаға шығару
Жаңа ... ... ... ... қосу ... ... Құжат түріндегі
форма пайда болады. Қажетті мәліметтерді енгіздік ... ... ... яғни ... тауар сатып алғанымызды ... ... ... таңдау» батырмасын басқанда бізге тауарлар каталогын
шығарып бараді. Қажетті жазбаны шерткенде ол автоматты ... ... ... (2.23 ... 2.23. Жаңа ... құжатын еңгізу
Тауарды енгізіп «ОК» батырмасын шерткенде жаңа құжат кіріс құжаттарына
енеді.
Кіріс құжатының жоғарғы мәзір бөлігінде өзге де: ... жою, ... ... бір ... ... ... фильтрлеу әрекеттері
қарастырылған.
Қажетті Құжатты таңдап «Жою» батырмасын ... ... ... ... (2.24 ... 2.24. ... жою
Қажетті құжатты оңай тауып алу үшін, «іздеу» батырмасын басып, пайда
болған көмекші терезеге құжат номерін енгізу ... (2.25 ... 2.25. ... ... ... ... бізге қажетті белгілі бір уақыт
мерзіміндегі құжаттарды шығару ... ... ... интервалын орнату»
батырмасын бассақ, қосымша терезе пайда болады (2.26 сурет).
Cурет 2.26. ... ... ... ... ... аралығын көрсеткенде, төменгі кестеде тек сол уақыт аралығына
жататын құжаттаржы шығарып ... Бұл ... ... ... ... баспаға шығара аламыз (2.27 сурет).
Cурет 2.27. Баспаға шығару
Қабылдаған тауарлар «қойма» мәліметтер қорына ... ... ... ... ... формасы көмегімен біз қандай тауар қанша
көлемде бар екендігін бақылап және ... ... құны мен ... ... ... (2.28 ... Сонымен қатар бұл жерден тауарлардың сатылу бағасын
енгізіп отырамыз.
Cурет 2.28. Қоймадағы тауарлар формасы
Тауарларды сату ... ... ... ... ... ... да дәл кіріс құжаттарындай орындалған (2.29 сурет).
Cурет 2.29. Шығыс құжаттары
Айта кететін ... ... ... жаңа ... ... ... таңдау» батырмасын басқанда мұнда тауарлар ... ... ... ... ... пайда болады (2.30 сурет).
Cурет 2.30. Жаңа шығыс құжатын енгізу
Сатылған тауарларды таңдап, шығыс құжатының детальдарына енгізіп, ... ... ... тауарлардың саны «қойма» деректер қорындағы
сәйкес ... ... ... ... ... ... (2.31 ... 2.31. Тауардың сатылу процесі
Барлық сатылған тауарлар қай күні және ... ... ... ... ... ... толық ақпараттарын «Сатылған тауарлар
реестрі» формасында көре аламыз. Мұндағы кесте тек бақылауға ... ... (2.32 ... 2.32. ... тауарлар реестрі
«Көмек» мәзірінде қосымша ақпараттар көрсетілген (2.33 сурет).
Cурет 2.33. ... ... ... ... нұсқау
Құрастырылатын жүйе қосымшасы MS Windows 2000/XP операциялық жүйелерінде
жұмыс істеуі керек. Жүйенің функциялауы үшін дербес компьютерде ... ... ... ACCESS 2000 ДҚБЖ ... ... ... және де Windows ... операциялық жүйесі болуы қажет.
Құрылатын есеп берулер QRP ... ... ... ACCESS 2000 ... деректер қорын пайдаланады. Деректер қоры BD.mdb ... ... ... коды ... ... орындалатын файлы Project1.ехе деп аталады. Бағдарлама деректер
қорына ADO ... ActiveX Data Objects) ... ... қол
жеткізеді, ол деректер қоры қосымшаларындағы деректер ... ... ... қамтамасыз етеді.
3 Тіршілік қауіпсіздігі бөлімі
3.1 Басқару және кәсіптік қауіпсіздік пен ... ... ... ... сату бөліміндегі қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруын ... ... ... ... жұмысшылардың еңбекті сақтау
құқығын қамтамасыз етуге бағытталған, осыны ескере отырып басқару кезінде
жұмысшылардың жұмыс орындарындағы кез-келген ... ... ... ... ... ... ... арқылы
алдын алуға байланысты шаралар қабылдауға, қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау
бойынша жұмыскерлерді ... жəне ... ... жүргізуге,
техникалық іс-шараларын ұйымдастыруға, өндірістік процесті жəне жұмысты
қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ... ... ... ... жағдайлар жасауға, арнайы киімдер мен аяқ киімдер беруді жəне
жөндеуді, оларды ... ... ... ... органмен белгіленген
нормаларға сəйкес профилактикалық өңдеу құралдарымен, еңбек жөніндегі
мемлекеттік ... ... ... ... ... тəртіпте орындауға, жұмыскерлер өкілдерінің
қатысуымен кезеңдік, бес жылда кем ... бір рет ... ... ... ... ... аттестациялауға, сонымен қатар
еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органмен белгіленген ... жаңа ... мен ... ... ... жаңғыртылғаннан,
орнатылғаннан кейін міндетті түрде аттестациялау жүргізуге, жұмыскерлердің
еңбек міндеттерін орындау кезінде олардың денсаулықтары мен өмірлеріне ... үшін ... ... ... ... жағдайын
қамтамасыз етуге негізделген. Қоғамда ... ... ... ... ... күнделікті басшылық ... үшін ... жəне ... ... ... ... ... істейтін
қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау қызметі құрылған. Қоғамның қауіпсіздік жəне
еңбекті қорғау қызметі ... ... ... бағынады. Қоғамның
құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіздік жəне еңбекті қорғауға жауапты ретінде
оның басшысы болып табылады. Құрылымдық бөлімшеде барлық ... ... ... ... үшін ... жəне ... қорғау
қызметі құрылады [20].
3.2 Өндірістегі зиянды және қауіпті жағдайларға талдау жасау
Жұмыс ... ... ... ... ЕОЖ 4559-88 ... ... үшін уақытша санитарлық нормалар мен ережелер» және компьютерлік
бейне дисплей терминалдағы қолданушылардың еңбегін қорғау ... ... ... ... ... ... ЖШС-ң сату бөліміндегі жұмыс орнының еңбекті қорғау
және ... ... ... ... МЕСТ12.2.032-78.
стандартқа сәйкес төмендегідей нұсқаулықтар негізделген:
1. ЭЕМ компьютерлерінде жұмыс істеуге ... оқу ... ... ... ... және ... ... білімдерін
тексергендер, оқытылғандар және электрлі қауіпсіздіктен бірінші
біліктілігін арттыру тобы бар адамдар рұқсат етіледі.
2. ... ... ... үшін ... оқу орнын енді бітірген,
тәжірибе алушылар тек қана электрлі қауіпсіздіктен 3-ші ... тобы бар ... ... ... ... ... ... Дисплей немесе мониторлармен жабдықталған жұмыс орнында еңбек ету
келесі зиянды және қауіпті факторлармен байланысқан:
- Көз ... ... ... ... электрдің жоғары деңгейі
- Дисплей экранының жарықтандырылуы
- Көңіл-күйдің ауырлығы
- Электрлік тоқпен ... ... ... ... ... ... ... киімді және жеке заттарды сыртқы киімді ілетін жерде қалдыру.
Жұмыс үстелінен қажет емес ... ... алып ... ... ... ... ... кітаптарды, қағаздарды, құжаттар мен
басқа да заттарды қоюға ... ... ... ... ... ... ... қосуға рұқсат етілмейді;
- Қажет жағдайларда жасанды жарық немесе үстелдік шамды қосу ... ДЭЕМ ... ... ... ... ... ... құралдарды қосатын желілердің дұрыстығына көз жеткізу керек;
- Дисплей экран бетінің ... және ... ... ... қағаздың дұрыс орналасқанына көз жеткізу керек. Жүйелік
қораптағы желдеткіш ішіне шаңның толып қалмауын және ... ... ... ... ... ... және аяқ ... орналасуын тексеру керек.
Монитор экранын көзден дұрыс орналастыру ... ... ... қауіпті жағдайлар туындағанда немесе байқалғанда оны
дереу бөлімді басқаратын басшыға хабарлау керек.
Жұмыс уақытысында қойылатын қауіпсіздік талаптар:
1.ЭЕМ ... ... оның тек қана ... арналған
бөліктерінен ұстау керек. ДЭЕМ қораптарын рет-ретімен қосу үшін пайдалануға
арналған нұсқауды оқып шығуы керек;
2.Статикалық электр дәрежесінің ... ... үшін ... ... ... рұқсат етілмейді;
3.Компьютерде жұмыс істеу ұзақтығы 4 сағаттан аспауы керек. Әр 2 сағат
ішінде 10 ... ... ... және ... астан кейін физикалық жаттығулар
жасау керек;
ДЭЕМ бағдарламалаушысының жұмыс ... ... ... ... ... отты жандыруға;
2. Тез жанатын, қауіпті ... және ... ... ... ... ... қауіпсіздік талаптар:
- Жұмыс істеп жатқан барлық бағдарламаларды, каталогтарды ... ... ... ДЭЕМ-ді және электрлі жарықты желіден өшіру;
- Жұмыс орнын тазалау;
- Өрт қауіпсіздігінің жоқтығына көз жеткізу. ... ... ... хабарлау және жұмыс барысында пайда болған ... ... есеп беру ... ... классификациялау және аумақтық- жоспарлау шешімі
Жұмыс бөлмесінің өлшемдері келесідей: ұзындығы 7 м, ені 4 м, ... ... ... ... және жасанды жарық пайдаланылады. Әр бір ЭЕМ-да
бір жобалаушыдан жұмыс жасайды. Бөлме ... ... ... (3.1
сурет).
Cурет 3.1. Бөлме cұлбасы
Жалпы байланыс қызметін ұсынатын ... ... ... басқару
орталығының жоспары туралы сұрақ пайда болады. Желіні басқару орталығы
тұтынушыларға ... ... ... желі ... ... келеді. Желіні
басқару орталығы аппаратуралармен қондырылған.
Жалпы желіні басқару орталығының ... ... ... ... аса көп ... зиян тимейді.
Персоналды компьютерден шығатын электромагниттік өріс 0 Гц-тен 1000 МГц-
ке дейінгі күрделі спектралды құрамнан ... ... ... (Е) және ... (Н) ... ... және де ... өте күрделі болып келеді.
Компьютерлік бөлме санитарлық нормаларға сәйкес етіп таңдалып алынады.
Бір адамға шаққандағы бөлме көлемі мен ауданы сәйкесінше 12 м3 және 4 ... ... 3 м-ге тең. ... мен ... ... аз өткізетін
материалдардан тұрғызылған, ал еден ... ... ... ... ... ... конструкция болып
табылады. Есіктер өлшемдері 2×1 м.
Микроклимат нормалары МЕСТ 12.1.005-91 сәйкес етіп ... ... адам ... мен ... орта арасындағы жылулық тепе-
теңдікті қамтамасыз етеді. Микроклиматты сипаттайтын параметрлерді -
температура, ... ... ауа ... ... ... ... ... тұру желдету мен ауаны баптау (кондиционерлеу)
арқылы жүзеге асырылады.
Жағымсыз микроклиматтан ... ... ... ... ... ... ... жылулық оқшаулау;
- нормадан төмен суып кетуден қорғалу;
- жалпы бөлмені немесе қосымша жұмыс орнын ... ... ... ... ... ... ... жобалау,
желдету мен адамдар денсаулығына қауіпті шекті концентрациядан аспауы
керек.
Жұмыс ... ... ... заттар жүйелі түрде ... ... ол ... тыс ... заттардың болдырмауына ықпалын
тигізеді.
Электромагнитті сәулелену ең қауіпті факторлардың бірі ... ... ... ... ... көрсетілген (3.1 кесте).
Компьютер мониторының электромагнитті сәулеленуінің ... ... және ... жиілікті электромагнитті толқындардың кең
диапазоны кіреді. Жиілігі 60 Гц электромагнитті өрістер адам ... ... ... мүмкін.
Бөлмедегі шу көздері болып техникалық құралдар, ауаны баптау құралдары
болып табылады. Сонымен ... ... ... ... ... шу ... болуы мүмкін. Оларға мысал ретінде машиналар көп жүретін
автожолдарды келтіруге болады.
Шу оператор, қызметкерлердің жұмыс істей алу ... яғни ... ... Шу көп бөлмеде ұзақ уақыт жұмыс істеген адамдарда
шаршау, бас аурулары жиі кездеседі.
Шудың белгіленген ... МЕСТ ... ... анықталады.
Жұмыс орнындарындағы шуды азайту үшін келесідей шаралар ... ... ... ... құрылғыларда акустикалық экрандарды,
дыбысоқшаулайтын қаптамаларды пайдалану;
құрылғыларды тиімді орналастыру;
аз шуылдайтын құрылғыларды пайдалану.
3.1 кесте
Өндірістік микроклимат нормалары
|Сипаттамалар ... | |
| | ... ... ... ауа ... +100 С ... температурасы, 0С |20-22 |18-22 ... ... ... % |60-30 ... көп емес ... ... жылдамдығы, м/с |0,2-ден көп |0,3-тен көп емес |
| ... | ... ауа ... +100С және одан ... ... температурасы, 0С |22-25 |Ең ... ... 13 |
| | ... ауа |
| | ... 30С |
| | ... ... ... ... ... ылғалдылығы, % |60-30 |240С және одан ... |
| | ... 65 |
| | |250С ... 60 |
| | |270С ... 55 |
| | |280 С ... 50 ... ... ... м/с |0,2-0,5 |0,3-0,7 ... өрісте адамның болу уақыттарының гигиеналық нормалары қазіргі
ережелерге сәйкес анықталады. Адам ағзасына ... ... ... А/м ... өрістер өте зиянды.
Бір тәулік бойына адамның электрлік өрісте болу нормалары МЕСТ 12.1.006-
85 сәйкес анықталады.
4. Жұмыс орнының санитарлық-техникалық ... ... ... қарастырылып отырған ... ... ... ... ... ... ... стандарт микроклимат көрсеткіштеріне қойылатын жалпы санитарлық-
гигиеналық талаптар мен жұмыс бөлмесінің ... ... ... ... ... ортасындағы шарттар адам ағзасына әсер ететін температура,
ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы және ... ... ... орнындағы еңбек ету шарттарын анықтайтын көрсеткіштер ағзаның тез
орынына келтіретін және ауысып ... ... ... жағдайын
және денсаулық жағдайын бұзбайтын термореттеу реакция кернеуінің ... ... ... ... ... ... және оның ... Жұмыс ортасындағы еңбек етудің шарттарын МЕСТ ... ... ... ... шу
МЕСТ 12.1.003-91 құжаты шу жіктелуі, сипаттамасы мен жұмыс орындарында
шекті деңгейін, одан қорғану түрлері, машиналар, ... ... ... ... шу ... мен ... ... бекітеді. Шу -
гигиеналық фактор ... ... ... адамның жұмыс істеуіне
мүмкіндік бермейді. Шу адамның ... есту ... ... бұрын, оның орталық жүйке жүйесімен ... ... ... есте ... қабілеті, көңіл-күйі нашарлайды.
Мекеме бөлмесіндегі шудың шығу көздері:
- Жүйелік блоктағы желдеткіш;
- Факс, принтерлер;
- Қабырға желдеткіші;
- Пернетақтаның ... ... ... ... ... мен ... ... бұл шу ұзақ уақыт бойы созылса, онда ол бағдарламалаушының көңіл-
күйіне әсер етеді. МЕСТ ... ССБТ ... ... сатысының
сәйкес 50 дб-дан аспау керек. Бұл талапты орындау үшін ... ... ... ... ... Шудың дыбысын пәсейту мақсатында
келесіні қолдануға болады:
– Еденді қаптау және ... ... ... ... (ол шуды 6-8 дб ... ... Жұмыс орнын экрандау;
– Шуды минималды ... ... ... ... ... тиімді жоспарлау.
3.6 Жабдықтарды құру, жөндеу кезінде техникалық қауіпсіздік
Бағдарламалық және аппараттық ... ... ... ... және де эргономикалық талаптардың шарттарын жүзеге асыру. Олардың
кейбірі:
● медициналық көрсеткіштер бойынша шектеулерді ... ... ... ... ... оператордың жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;
● оператордың жұмыс уақытын дұрыс ұйымдастыру.
Олардың әрқайсысын анықтай қарап, жеке сипаттама ... ... 19 көп емес ... экран өлшемімен және жоғары мүмкіншілікті рұқсат
етілген дисплей қолдану ұсынылады;
● 70-72 Гц кем емес ... ... ... ... адаптерлерді және тұрақты
коды жиілігін таңдаған ыңғайлы;
● дисплейден 70 см жақын отырмау қажет;
● экран дисплей жарық ... шығу ... ... ... дисплейді жарық көзіне қарай немесе сонымен қатар орналастыруға
болмайды;
... ... ... ... ... 2/3 ... бөлме
жарықтануынан аспауы тиіс;
● дисплей артындағы қабырға шамамен оның экраны сияқты жарық болуы тиіс;
● бір ... ... ... ... орнатқанда әр оператордың жұмыс
істеу орнынан артындағы және ... ... ... компьютерлердің
қабырғасы 1,2 м кем болмауы тиіс;
● жұмыс орны ыңғайсыздықтан және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу уақыты оператордың жұмыс уақытының ... ... ... 10 мың клавиша басу (шамамен 1500 сөз) ... ... ... тиіс;
● компьютермен жұмыс істегенде міндетті түрде әр 2 сағатта 15 ... ... ... ал интенсивті жұмыста, әр сағат сайын.
Қолданушының қауіпсіздігінен бөлек компьютердің қауіпсіздігі және ондағы
сақталған берілгендердің ... де ... Өте ... ... ... ... ... тоқтаусыз қоректенетін құрылғы
орнату электр жүйесіндегі апаттық жағдайда біраз уақыт қоректенуін ... ... ... ... ... ... ... компьютерді
қабырғаға тығыз қою – ол жүйені блоктың «күрделі» ... ... ... ... ... ... Дисплейге де дәл сол сияқты
желдетусын жабатын қағаз, кітап және ... зат ... ... ... ... бір ... қосылмайды, сондықтан бөлмеде қабылдауға
болатын тозаңдық тәртіп сақтау қажет [26].
3.7 Мекеменің электр қауіпсіздігі
Бағдарламалаушының ... ... ... ... ... ... құрылғылармен қамтамасыздандырылған, сонымен қатар техникалық және
ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... ... келесіден тууы
мүмкін:
– Тоқ бар кезде қауіпсіздендіру зақымдалуы металды тоқ ... ... ... ... ... электр қауіпсіздік ереже ... ... ... ... ... ... ... Электростатикалық өрістердің қысымы экраннан 5-10 см ... ... ол 60-280 кВ/м ... яғни ... ... 20 кВ/м ... асады. Қысымды азайту мақсатында ... ... ... ... еден ... қолданылады. Бұдан басқа, егер
компьютер жүйелік блоктары жөндеуден шықса оның бөлмеде тоқ тұғызуы мүмкін,
бұл жағдайда электрлік соққы алуы ... ... ... тұғызбау үшін
мен металлдандырылған бөлме құрылғыларын жерлендіруді ... МЕСТ 12.1. 030. – 81 ... ... ... ... электрқауіпсіздігін ұйымдастыру және техникалық шараларды
жүргізу
Басты ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... нұсқауын білу жатады. Сонымен қатар әр оператордың атқару міндетіне
қарай қауіпсіздендіру және ... ... ... ... ... ... ... шарасын өткізу үшін келесі іс -
әрекеттерді орындаймыз:
1. Компьютерді желіден ... ... жоқ ... көз ... кейін компьютерді тексеріп жөндеуге болады. Егер жөндеу тоқ бар
бөлікте жүргізілсе онда бұл ... екі ... кем емес ... ... ... ... құрылғылары болу керек. Бұл ... ... ... ... ... қауіптілігі және оны алдын алу шаралары
Электромагниттік және ... ... ... ... адам ағзасына қауіпті болып табылады. Адам денсаулығын қорғаумен
байланысты бұл электромагнит ... ... ... ... ... ... орнатылған компьютерлердің дисплей (монитор)
құрылғысының электронды - ... ... ... ... Бұл ... сәулелердің негізінде бағдарламалаушы денсаулығына әсер етіп,
жағымсыз әсерлер тұғызады.
ДЭЕМ ... ... ... ... табылады:
- жұмсақ рентгендік;
- ультракүлгін 200-400 нм;
- көрінетін 400-700 нм,
- жақын инфрақызыл 700-1050 нм;
- радиожиілікті 3 кГц-30 МГц;
- электростатикалық ... ... ... ... ... ал егер оның көп ... ол терінің дерматитке, бас ауруына, көз ... алып ... ... адам ... ... ... көз ... және дене температурасын көтереді. Электростатикалық өрістердің
қысым өлшемі 20 аспау керек. Электростатикалық төбелердің ... ... ... Ал егер ... ... ... онда компьютер
жұмысының уақытын қысқарту керек және жұмыс уақытында 15 мин үзілістер ... ... ... ... ... ... ... бөлмеге статикалық энергия
жиналады. ... ... ... ... 5-10 см ... ... ол 60-280 кВ/м ... яғни өзінің нормасынан 20 кВ/м 10
есеге асады. Қысымды ... ... ... ... ... антистатикалық еден төсеніші қолданылады. Бұдан басқа, егер
компьютер жүйелік блоктары жөндеуден шықса оның бөлмеде тоқ ... ... ... ... соққы алуы мүмкін. Бұндай қателіктерді тұғызбау үшін
мен металлдандырылған бөлме ... ... ... МЕСТ 12.1. 030. – 81 ... ... ... [22].
Қауіпсіздік экранды майда тор немесе шыныдан ... ол ... ... ... ... алу үшін ... ... Кейбір жағдайда электромагниттік өрістерінің қысым сатысы
қауіп тудыру мүмкін. Экран және монитор ... 5-10 см ... ... 140 В/м –ге ... ... Электростатикалық өрістердің қысым
өлшемі 20 аспау керек. Электростатикалық төбелердің потенциалы 500В
аспау керек. Ал егер ... ... ... онда компьютер жұмысының
уақытын қысқарту керек және жұмыс уақытында 15 мин үзілістер және ... ... ... Бұл ... 2.2.2. 542-96 стандарттан асып
кетеді. ЭМП сипаттамасынан рұқсат етілген ... ... 3.2 ... ... ... рұқсат етілген мәндер
|Параметрлер аты ... ... |
| ... |
|Электромагниттік өрістің қысымы энергия бойынша, |10 В/м ... ... 50 см ... | ... ... қысымы магнит бойынша, |0,3 А/м ... ... 50 см ... | ... өріс ... мына ... ... |20 кВ/м |
|керек: | |
|- жасы ... ... үшін | ... ... ... 50 см ВДТ | ... ... ... мына ... болу керек: | |
|- 5 Гц - 2 кГц ... ... |25 В/м |
|- 2 - 400 кГц ... ... |2,5 В/м ... тығыздық ағыны болу керек: | |
|- 5 Гц – 2 кГц ... ... ... |
|- 2 – 400 кГц ... ... |25 нТл ... потенциал мынадан аспау керек |500 В ... ... өрт ... ... ... ... ... қорғаныс жағдайы бойынша
өмір циклінің барлық сатысына жалпы ... ... Ал өмір ... ... болады: зерттеу, нормативті құжаттарды жасау, құрастыру,
жобалау, дайындау, қызметті орындау, тәжірибе ... ... алу, ... ... ... ... Бұл нормаларға сәйкес келмейтін
объекттерге, стандарт, өрт қауіпсіздігін құрылыс, ... ... Өрт ... ... 101 ... ... соғу ... Бөлме
ішіндегі өрт жағымсыз жағдайларды тұғызуы мүмкін (құнды ақпаратты ... ... адам ... және т.б.). ... бұл ... жою үшін ... ... өрттің пайда болу себептерін жою және
алдын алу, мекемеде өрттің пайда болу ... құру ... ... ... құру керек.
Өрттің пайда болу себептері:
– Электр өткізгіштердің ... және ... ... ... ... ... ... болуын тұғыздырады;
– Зақымдалған электрқұрылғыларды қолдану;
– Бөлмеде электр жылытатын құрылғыларды қолдану;
– Мекемеге найзағайдың соққысынан туындайтын өрттің ... ... ... ... ... ... ... Отты дұрыс пайдаланбау және өрт ... ... ... өрт ... ... ... сөндіру үшін өртті сөндірудің алғашқы
құралдары қолданылады. Әрбір ... ... ... кем емес өрт ... ... Өрт ... ... қолданылатын құралдары түрлері
бойынша үш топқа бөлінеді: ... ... және ... ... ... өрт сөндіргіштер қолданады.
3.9 Төтенше жағдайлар және алдын алу шаралары
«Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» 1995 ... ... ... ... ... төтенше жағдайлар түсінігіне
мынадай анықтама берілген. Төтенше жағдай адамдардың қаза ... ... ... ... денсаулығына, қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін,
халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, ... ... ... ... ... апат ... ... бір аумақта туындаған
жағдай.
«Агро Консалтинг» компаниясы Шымкент қаласының орталығында орналасқан 1
қабатты ғимарат. Аталып отырған мекемеде жер ... ... ... ... шаралары қарастырылған. Жер сілкінісі болған ... ... ... тырысу керек, егер оған мүмкіндік болмай жатса
бөлменің есік қабырғаларына және парта астына ... ... Адам ... ... ... ... жағдайлар бар. Мысалы, төтенше жағдай
кезінде халық көп ... ... ... ... қате ... қаза табады немесе жарақат алады. Сондықтан ... ... ... ең ... ... сақтау керек және жанындағы ... және ... ... ... білу керек.
Ал тұрғын үйлер және көліктер жиі ... ... ... өрт аса ... ... ... Соңғы уақыттарда жиілеп кеткен
газды дұрыс пайдаланбаудан ... ... ... ... ... ... алып келумен қатар адамдар өмірін қиып кетуде.
Сондықтан да әр адам тек ... ... болу ... ғана емес, сондай-ақ өрт
кезінде дұрыс ... ... ... ... ... ...... күші бар және едәуір созылатын, жылдамдығы ... (108 км/с) және одан да ... ... жел. ... дауылдардың
пайда болуына ауа айналымының ерекше жағдайда пайда болып, атмосферадағы
тепе-теңдіктің өте жоғары жылдамдықпен аяқ ... ... әсер ... ... ... ... терезелері мен есіктерін жауып қою
керек. ... және ток ... ... тұрған құрылғыларды ток көзінен
тез ажырату керек.
3.10 Жергілікті желдету жүйесін ... ... ... ... ... ... ... басқа да бөлмелерде адамдар өмірінің қолайлы ... құру ... ... ... салқындатады;
-берілген температураны автоматты түрде орындайды;
-ауаны шаң тозаңнан тазалауы;
-желдету;
-ауа ылғалдылығын азайтады;
-ауа ағымының ... және ... ... ... ... ауа ... және ... микроклиматты қамтамасыздандыратын аса керекті
құрал желдету болып ... ... ... ... ... ... ... микроклиматты құру. Өндірістік бөлмеден бір сағатта L
(м3/сағ) ауа ... ... және Qарт ... ... жоюы төмендегі
формулалармен (3.1) анықталады:
L=, м3/сағ ... Qа – ... ... ... ...... ... сыйымдылығы, Дж/(кг*град);
tқаш – қашықтайтын бөлме ауасының температурасы, 27оС;
tкір – кіретін ауаның температурасы, 20оС;
... ... ... 1,2 ... жылылықтың бөлінуін мына формуламен (3.2) анықтаймыз:
(3.2)
мұндағы Q1 – аппаратурадан жылу бөліну; Q2 – ... ... ... Q3 – ... жылу ... Q4 – ... күн радиациясының
түсуі.
Аппаратурадан жылу бөліну (3.3):
Q1 = (1∗(∗(∗(Nном
(3.3)
мұндағы (1- қондыратын қуаттың қолдану коэфициенті, ол 0,7 – 0,9 тең; ... ... ол 0,5 – 0,8 тең; (3 - ... бір ... ... ... ол 0,5 – 1 тең; (4- жылы ... өткен кездегі
бөлме ішіндегі ауа жылуының ассимилялық коэфиценті, ол 0,65 – 1,0 тең;
Nном – барлық ... ... ... =0,8*0,6*0,6*0,75*3500=756 кДж/сағ
Жасанды жарықтандыру көздерінен бөлінген жылуды есептеу, іс - тәжірибеде
қолданылған барлық энергия, ақыр соңында ... ... деп ... ... - ... ... ... мөлшерін қарастыратын
коэффиценті, = 0,8;
Nжар – бөлмедегі жарықтану құрылғысының қуаты (әр ... 40 Вт, 4 ... жылу ... есептеу (3.5):
(3.5)
мұндағы n –жұмысшы саны; qn – бір адамның жылу шығаруы 80-116 Вт тең.
Дж/сағ
Терезеден күн ... ... ... ... жылу ... ... = Fост * q * m ... Fост – ... ... м2; m – терезе саны; q – 1 м2 терезе
арқылы жылу ... q = 224 ... ... ... формула (2) бойынша анықтаймыз:
Дж/сағ
Бөлме ішіндегі асыра жылулықты жұту үшін, керек ауаның мөлшері:
L==371 ... ... ... ... тазалықты, ауаның қозғалу
жылдамдығын, температураны автоматты түрде ұстап тұратын, ... ... ... ... мен ... GREE KF-50GW/A10 Samsung
желдеткішін таңдаймын.
Қабырғалық GREE KF-50GW/A10 Samsung желдеткішіне сипаттама:
– GREE ... ... ... ... үлгісі, Samsung
желдеткішінің сериясы, аланы 60 м2 дейінгі ... ... ... ... ... мен ... нәтижелерімен
ерекшеленеді, таңдалған ауа температурасының мәндерін тез ... Бұл ... ... жетістігі ауадағы аммиак,
формальдегид сияқты ... ... ... ... ... өте ... шаң бөлшектерін және жағымсыз иістерді жояды.
– Ауаны тазартудың үш сатылы жүйесі
– Ішкі блоктың жылу беру ... Ішкі ... ... жеңіл алынуы
4 Экономикалық бөлім
4.1 Өндірісті автоматтандырудың техника-экономикалық негіздемесі
Көптеген кәсіпорындар мен фирмалар ... ... ... ... ... сол ... арқасында бағдарлама
өзінің ыңғайлылығы мен жылдамдығын жоғалтады. Сондықтан сол ыңғайлылық пен
жылдамдыққа қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... яғни ... ... қойылымынан басталады.
Жобаланар алдында ақпараттық жүйе бағдарламасы енгізілетін орта жақсылап
зерттелуі керек.
Ақпараттық жүйе (АЖ) – ... да бір ... ... қажетті
ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу, іздеу және шығарып беру жүйесі.
Ақпараттық жүйелердің жұмысы – ол мекеменің барлық ... ... ... етіп отыруы үшін қажетті ақпаратты өндіру, мекемені
басқару үшін ақпараттық және техникалық ортаны құру.
Бағдарламалық қамтаманы іске асыру үшін ... ... ... ... ... үшін қосымша ағымдық эксплуатациялық шығындар
қажет болады.
Капиталдық ... ... ... ... ... ... іске ... үшін жүргізілетін
құрылыстарға, сонымен қатар желіге және коммуникацияға ... ... ... ... ... ... қамтама және оны
қалыпты жұмыстық жағдайда ұстап тұру үшін ... ... ... ... ... іске ... ... төленетін жалақы,
ремонт және эксплуатациялауға қажетті приборлар жатады.
Дипломдық жобаның бұл ... ... « ... ... сату және қызмет көрсету бөлімі қызметкерінің жұмыс орнын
автоматтандыруға АЖ ... ... ... құру ... ... ... ... үнемдеуі шығады. Ол ... ... ... ... ... бағдарламамен салыстырылып, шыққан шешім қолмен
шешіледі.
Бағдарламаның тиімділігі натуралдылығы және тұру бағасымен көрінеді:
А) бағдарламалық қамтамасыздандырудың капиталды шығыны;
Б) жыл ... ... ... ... ... ... ... шығынының өтелу мерзімі.
4.2 Өндірісті автоматтандыруға қажетті күрделі ... ... ... ... кеінгі құрал-жабдықтарға кеткен күрделі
шығындарды есептеу 4.1-кестеде көрсетілген.
Кесте 4.1
Бағдарламалық қамтама құрғаннан кеінгі құрал-жабдықтарға кеткен күрделі
шығындарды есептеу
| ... ... ... ... ... ... |мен құрал- |, | ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... | | | ... |
|1 ... ... |266200 |234830 |76,0 |
| ... | | | |
|2 ... |6697 |6697 |2,0 |
|3 ... |43566 |43566 |14,0 |
|4 ... коммуникациялар |2662 |2348 |0,8 |
| |(1%) | | | |
|5 ... ... |26886 |23483 |7,2 |
| ... ... (10%) | | | |
| ... ... ... |346011 |310924 |100 ... ... ... және ... ... мәселелері
Кәсіпорынның жұмыс тәртіптемесі жұмыс аптасының үзілісті немесе
үзіліссіздігіне байланысты болады, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... байланысты болады.
Еңбек және еңбекақы бойынша көрсеткіштерді ... ... ... нормативті және зауыттық ақпаратқа негізделеді және
еңбек бойынша ... ... ... ... ... ... ... шарты тәртіптерімен жүзеге асырылады.
Диплом жобасындағы таңдалынып алынған жұмыс ... ... ... ... ... ... жасауға болады (4.3 кесте).
Кесте 4.3
Бір жұмысшының жұмыс уақыты теңгерімінің мысалы (күн)
|Баланс ... ... ... |
| |8 ... |
| | ... ... ... күнтізбектік саны (Ткал) |365 ... ... |104 ... ... |9 ... ... ... күндерінің саны (Тном) |252 ... ... ... | ... ... және ... демалыстар |24 ... ... ... ... |7 ... ... демалыс |2 ... ... және ... ... ... |1 ... ... ... |34 ... жұмысшы өтейтін жұмыс күндер саны (Ттиім) |218 ... ... ... ... ... ... ... қайта
есептеу коэффицентін анықтау үшін қолданады.
Үзілісті өндіріс үшін келесі формуланы (4.5) ... ... ... 4.4 кестедегі үлгісі бойынша жүргізіледі.
Кесте 4.4
Жұмысшылар санын есептеу
|Мамандықтардың |Ауысымда |Ауысым ... ... ... ... саны ... ... саны|коэффициенті |сан |
|Негізгі | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... Бас ... |1 |1 |1 |1,16 |1,16 ... ... |1 |1 |1 |1,16 |1,16 ... ... |2 |1 |2 |1,16 |2,32 ... 6 |2 |1 |2 |1,16 |2,32 ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |1 |1 |1 |1,16 |1,16 ... 1 | | | | | ... |7 |5 |8 | |7 ... ... ақы ... ... 4.5 ... үлгісі бойынша
жүргізіледі.
Кесте 4.5
Жұмысшылардың еңбек ақы қорын есептеу
|Категориясы мен |Адамдар |Айлық ... ... ... ... ... ... |міндетті |бойынша | ... |
| | ... ... қор | |ақы, |
| | | | | ... |
| | | | ... |% | ... | | | | | | |
|1 ... ... |1 |80 000 |960000 |288000 |30 |1248000 |
|2 Бас ... |1 |65 000 |780000 |234000 |30 |1014000 ... | | | | | | |
|1 ... |2 |60 000 |1440000 |432000 |30 |1872000 |
|2 ... |2 |60 000 |1440000 |432000 |30 |1872000 |
|3 ... |1 |55 000 |660000 |198000 |30 |858000 ... |7 |320 000 |5280000 |1584000 | |6864000 ... ... сызбасының ендіргенге дейінгі және кейінгі
персонал санының және еңбек ақы қорының өзгеруі 4.6 кестеде ... ... ... сызбасының ендіргенге дейінгі және кейінгі
персонал санының және еңбек ақы қорының өзгеруі
|Көрсеткіштер ... | ... ... |
| ... ... | |
| ... |кейін | ... ... |8 |7 |-1 ... ... | | | |
|- ... |8 |7 |-1 ... еңбек ақы қоры, |7722000 |6864000 |-858000 ... | | | ... ... | | | ... |7722000 |6864000 |-858000 ... ... ... құрастырудың өзіндік құнын төмендетуді
есептеу
Бағдарламалық қамтаманы құрастырғаннан ... ... ... 4.7-
кесте түрінде жүргізіледі.
Кесте 4.7
Бағдарламалық қамтаманы құрастырғаннан кейінгі шартты-жылдық үнемдеу
| № |Шығындар баптары ... (-), |
| | ... ... |
| | |(+) |
|1 ... ... |-909 |
|2 ... ... ... |-858000 |
|3 ... ... аударымдар |-23355 |
|4 ... ... |-3800 |
| ... |-240387 ... ... ... шартты-жылдық үнемдеу есептеулер
негізінде, өндірісті автоматтандыруға дейін және ... өнім ... ... ... (4.8 кесте).
4.8 кесте
Бағдарламалық қамтаманы құрастырғанға дейінгі және кейінгі жылдық
өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... ... |
| |атаулары ... ... |(-) ... |
| | ... |құрастырғаннан |(+) артық |
| | ... ... ... |
|1 ... энергиясы: |9998 |9089 |-909 |
|2 ... ... ... | | | |
| ... сақтандыруға |7722000 |6864000 |-858000 |
|3 ... (11℅) | | | |
| ... ... |849420 |755040 |-94380 |
|4 | |53240 |46966 |-6274 |
| ... |8634658 |7675095 |-959563 |
1. ... 1 ... ... ... ... ... етеді. 1 жылда
1жыл=400х1752=700800ватт=700,8кВтх12,97теңге=9089теңге
2. Цех шыгындары күрделі қаржының құнынан 20% құрайды
Ц ш=234830х20%= 46966 ... ... ... ... ... ... ... құрастырудың жылдық экономикалық тиімділігі
келтірілген шығындармен келесі формула (4.6) ... ... = [(Ө ... + Ен • К ... - (Ө ... + Ен • К ... = [(Ө ... + Ен • К дейін) - (Ө кейін + Ен • К кейін)]
=(8634658+0,15*346011 )- (7675095+0,15*310924)=(8634658+51902)-
(7675095+46639)=8686560-7721734=964826теңге
мұнда: Ө дейін – ... ... ... ... ... құны;
Ө кейін - өндірісті автоматтандырудан кейін бірлік ... ... ...... автоматтандырылғанға дейінгі үлестік ... ... ... ... ... өндірістің жылдық көлеміне
қатынасымен анықталады;
К кейін –өндірісті автоматтандырылғаннан ... ... ... - ... ... ... нормативтік коэффициенті, Ен
= 0,15.
Бағдарламалық қамтаманы құрастыруға кеткен күрделі шығындардың өтелу
мерзімі мына формуламен (4.7) анықталады:
К ... = ------ = ... = 0,3 ... ... К - ... автоматтандыруға кеткен күрделі шығындар;
Э - өндірісті автоматтандырудан жылдық экономикалық тиімділік
Егер күрделі шығындардың өтелу мерзімі белгілі ... онда ... ... ... ... ... ... (4.8):
1 1
Е = ------ = ------ = ... ... ... ... ... ... қорытынды кестесі жасалынады (4.9 кесте).
Соңында жүргізілген техника-экономикалық есептеулер ... ... ... ... сызбасының техникалық мүмкіндіктері және
экономикалық қажеттілігі ... ... ... ... көрсеткіштерінің жиынтық кестесі
|№ |Көрсеткіштердің |Өлшем |Бағдарламалық ... ... |
| ... ... ... |+,- |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | |
|1 ... саны ... |8 |7 |-1 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ақы ... |7722000 |6864000 |-858000 |
|3 ... ... |теңге |8634658 |7675095 |-959563 |
| ... құны | | | | |
|4 ... ... ... |346011 |310924 |-35087 |
|5 ... ... | |964826 | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
|6 ... ... |жыл | |0,3 | ... ... ... көрсетілген есептері
есептеуіш операцияларды автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз
ету енгізілетін шартты кәсіпорынға берілді. Бұл ... осы ... ... ... шығындарды үнемдеу қарастырылады. ... ... ... 0,32 ... соң ... ... ... етуді енгізу мен өңдеуге кеткен барлық шығындарды
өтеп алады.
Бағдарламалық жабдықты сатушы, ... ... ... жұмыс орнын құру атты дипломдық жұмыстың экономикалық
тиімділігі табиғи және құнды көрсеткіштермен анықталды.
Бұл ... ... өнім ... ... ... ... ... және экономикалық жағынан алғанда
тиімді мақсатқа сай ... ... ... ... ... ... Бағдарламалық жабдықты сатушы, қызмет көрсетуші
маманның автоматтандырылған жұмыс орнын құру.
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан Облысы, ... ... ... 18 үй
Ұсынылып отырған бизнес жоспар М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
Мемлекеттік университеті «Ақпараттық технологиялар, ... ... ... ... ... ... ... ИП-
08-3к тобының студенті Каратанова П.Е. жасалған.
Бизнес сферасы: бағдарламалық қамтамасыз ету
Қызметтің негізгі түрлері: бағдарламалар құрастыру
Басталу мерзімі: 01.09.2012 ... ... ... ... ... 3.2 ... Резюме
«Агро Консалтинг» компаниясы компьютерлік және бухгалтерлік қызмет
көрсетулермен айналысады. ... ... көзі ... лицензияланған
бағдарламалар: 1С фирмасының өнімдері, вирусқа қарсы бағдарламалар болып
табылады.
Бұл дипломдық жұмыста сату ... ... ... ... бағдарламалар құрастырылған. Құрастырылған
жұмыс Borland Delphi 7 бағдарламалау ортасында орындалған.
«Агро Консалтинг» ... сату ... ... ... ... бағдарламада кіріс және шығыс құжаттарды тіркеу
үрдісін автоматтандырылуын ... ... осы ... ... ... ... ... келеді. Осы үрдісті автоматтандыру
компанияның автоматтандыру деңгейін айқын бейнелейді. Осы ... ... ... кез ... ... орнын және оны ... ... ... ... біле ... Бұл ... іздеу уақытын
үнемдейді. Құрылған автоматтандырылған жұмыс орны клиенттермен жылдам және
тиімді жұмыс ... ... бар ... ... дер ... ... ... отыруға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламалық жабдық
компанияның нарықтық бәсекелестікке ... ... ... ... ... ... сату ... қызметкерінің жұмысын
автоматтандыруға құрылған бағдарлама Borland Delphi 7 ... ... ... ... ... Бұл ... кез келген
өндірістік процессті кәсіпорындардың автоматтандырылуы үшін тек қана бір
құрал – Интеграцияланған өңдеу ортасы Borland Delphi 7 ... енді бұл ... ... жағына келсек, қазіргі заманда Интернет
желісі арқылы әлемнің түкпір-түкпірінен кез келген материалды кез келген
уақытта сатуға және ... ... ... ... ... өзіміздің ОҚМУ-нің
маркетингтік бөлімі арқылы сатуға болады.
Бағдарламалық өнім диск түрінде және ... ... ... ... ... ЖШС ... ... қамтамасыз етуді
сатумен айналысатын Шымкент қаласының ірі компанияларының ... ... ... 2010 ... 1 қарашасында құрылған кезден бері жеке
кәсіпкерлерге және ауыл шаруашылығы саласында ... ... ... ... әртүрлі өндірістер мен технологияларға бизнес-
жоспарлар дайындады. Жасалған бизнес-жоспарлар «КазАгроФинанс» ... ... ... ... ... және де ... ірі ... талаптарына сай жасалып,
олардың негізінде ауыл шаруашылығын өркендетуге ат ... ... ... мен кіші ... ... өз ... іске асыру үшін
қаржыландырылды.
Агро Консалтинг ЖШС-і компьютерлік және ... ... ... Консалтинг компаниясында тәжірибелі бухгалтерлер сізге кез келген
уақытта сіздің компанияңызға қатысты кез келген салық және ... ... ... Агро ... ... бухгелтерлік және
салықтық бағдарламаларды орнатумен программистер қызмет көрсетеді.
Оларға мыналар жатады:
- Салықтық және деклорациялық есеп беру;
- 1С, ... ЭЦП ... ... және ... ... ... ... мен салық салу бойынша кеңес беру;
Агро Консалтинг ЖШС-і лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатумен
айналысады. Бағдарама – бұл бағаланатын тауар. Ешкімге құпия ... ... ... заңмен қудаланады. Сіз дұрыс таңдау жасай отырып,
өзіңізді көптеген проблемалардан және ... ... ... ары ... ... үшін өз ... ... сақтайсыз. Агро
Консалтинг компаниясы лицензияланған бағдарламаларды орнатап береді және
жеткізіп береді. Олардың қызметіне мыналар жатады:
- Компьютерлерді және ... ... және ... ... ... ... ... Жергілікті желілерді орнату және монтаждау;
- Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... ... аты-жөні: Каратанова Перизат Есалыкызы
Жасы: 21
Мекен-жайы: Шымкент қаласы, ... ... ... ... ... орны қазіргі уақытта сату бөлімінің менеджері ... сату ... ... ... ... ... 65000 болашақта 95000
Жұмыс істеу тәжірибесі: Ақпараттық жүйелер маманы
Басқарушылық персонал үшін жоспарланып отырған ... ... ... ақы, ... және т.б.) демалыс үйлеріне ... ... ... ... ... басқарудағы әлсіз топтар негізінен жас мамандар болып
табылады. Оларға қолдау ... ... ... ... үйрету,
қажет болса оқыту болып табылады.
5.5 ... ... ... ... сату ... ... ... үшін құрылған бағдарламалық өнімнің нарығы өсуші.
Себебі бұл нарық біздің өңірде жаңа және үлкен сұраныстарға ие.
Компанияның потенциалды ... ... ... және ... ... ... ... шағын және орта бизнестегі компаниялар;
- оқу мекемелері;
- компьютерлік дүкендер;
- жеке тұтынушылар.
«Агро Консалтинг» компаниясының сату ... ... ... үшін ... бағдарламалық өнім жұмыс істеуге ... және ... ... ... және орта бизнестегі компаниялар,
компьютерлік дүкендер, жеке ... кез ... ... ... ... ... көп ұсыныс береді.
Осы жұмыста әзірленіп жатқан бағдарламалық өнімге бәсекелестер болып
Қазақстан Республикасының кез-келген жеке ... мен ірі ... ... Осы ... ... жатқан бағдарламаны бәсекелестің
бағдарламасымен салыстырғанда тиімділігі жағынан өте ... ... ... бұл ... ... ... ... өз ісін жақсы білетін, жұмыс істеу тәжірибесі жоғары және ... ... ... өткен, мамандандырылған, өте жақсы
ұйымдасқан топ жүзеге ... және де осы ... ... ... ... ... машиналарында, қазіргі заманғы технологиялық
жабдықтарда жүзеге асырылады, сонымен қатар, бұл бағдарламалық өнім барлық
қазіргі ... ... ... ... ... ... жүйе ... сұраныстың үлкен екендігін
көрсетті. «Агро Консалтинг» фирмасының мақсаты – осы нарықты жаулап алу.
Фирма клиенттерді төмендегілердің ... ... ... ... ... алушылармен тікелей байланыс арқылы;
• компьютерлік желілер арқылы жарнама;
• өнімдеріміздің жоғары сапалығымен;
• қызметкерлеріміздің жеке таныстары арқылы.
Маркетингтік жоспар бойынша SWOT-анализ 5.1 ... ... ... жағы ... жағы ... ... ... |
|1.Жұмыс орындау |Техниканы ... ұту, ... бір ... ... ... |техникалық |
| ... ... ... |
| | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... |жеңілдегентіктен | ... ... ... аз | |
| | ... | |
6. ... ... Консалтинг» компаниясы лицензияланған бағдарламаларды сатумен
айналысады. Осы ... сату ... ... ... үшін ... ... «АРМ ... деп аталады. Бұл
бағдарлама ірі фирмалар мен кәсіпорындар үшін және ... ... ... үшін де ... ... ... қаржылық және
бухгалтерлік сфераларында, өнімді сату және басқа да кез ... ... ... ... ... бағдарламалық құралдар Қазақстан
Республикасының заңдары мен нормаларына және ... ... ... ... компанияның бағдарламалық өнімдері
шетелдік аналогтарынан сапа жағынан ешбір ... жоқ. ... ... ... ... ... жүреді. Ақпараттық базасы
технологияның дамуы бойынша жаңартылып отырады, солайша ... ... ... сату және ... алу ... ... бөлінген, мұнда кіріс және шығыс құжаттарымен ыңғайлы әрі оңай жұмыс
жасауға жағдай жасалған. ... ... ... уақыт аралығындағы
құжаттарды жылдам таба аламыз. Жалпы қоймада қандай және ... ... ... біліп қана қоймай, олардың жалпы ... ... ... ... ... аса назар аударылған. Жүйеге өзге
адамдардың ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінің сызбасы көрсетілген (сурет 5.1).
Сурет 5.1. Бағдарламаның орындайтын ... ... ... ... жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Компанияның мүлкі оған негізгі қорлар мен ... ... ... ... ... ... өзге де мүліктен тұрады.
Бағдарламаны жүзеге асыруға арналған техникалық құралдар кешеніне
қажетті қаражат:
Компьютердің (Pentium(R) 4CPU 3.20GHz,3.20ГГц, 1Гб ОЗУ) бағасы
Скомп = 800000 ... 2015 ... ... принтер, А4 форматты бетімен, картриджі
3000 параққа есептелген.
Принтердің бағасы Сприн = 37000 тенге.
Өзге құралдардың бағасы Ст.б. – 8570 ... ... құны 570 ... ... құны 8000 ... 16 ... ... жүзеге асыруға арналған қажетті құрал-жабдықтар 5.2 кестеде
көрсетілген.
5.2 кесте
Бағдарламаны жүзеге асыруға арналған қажетті құрал-жабдықтар
|Аталуы ... ... ... ... ... ... компьютер |1 ... |80000 ... ... |1 ... |37000 ... ... ... |1 ... |630 ... диск |1 ... |570 ... |1 ... |2200 ... ... ... ... ... = 120400 тенге
5.8 Ұйымдастырушылық жоспар
БҚ құрастырудың бастапқы кезеңінде пайдалы ақпараттың көп көлемін жүйені
қолданушылардан сұрау жүргізу ... ... ... концептуалды
жобалау кезінде ақпараттың сенімді көздерін анықтап алу қажет.
Ақпараттар көзін қолданушылар:
Администрация:
Директор (Д) – заказдарды жоспарлайды, ... ... аты ... жіне т.б ... ... ... датасы туралы ақпарат
беріп отырады.
Экономист (Э) – маркетингтік зерттеулерге негізделе отырып сатылатын
тауарлардың бағасын ... ... ... (ТҚ) ... ... компьютерге
қызмет көрсетіп, желінің жұмыс істеу қабілеттілігін бақылайды.
Қолданушылар:
Сату бойынша Менеджер (СМ) БҚ – на ... ... ... ... ... (Б) – ... тауардың көлемі бойынша осы уақытқа дейінгі
түскен табыс бойынша қорытынды шығарады.
Администратор (А) – деректер қорын басқарады және жұмысын ... (КЛ) ... ... ... ... ... ... тапсырыс береді.
Барлық ақпарат көздері мен оның қолданушыларын анықтау үшін еркін ... ... ... ... ... ... ... блады, сол арқылы
ақпарат көздері мен тұтынушыларды тексеру жұмысын жеңілдетеді (5.3 кесте).
5.3 кесте
Ақпараттар көзі және ... ... ... ... |
| | ... | ... ... |Ұйымға түскен тауарлады |Д, А |Э, Б ... ... ... ... | | ... | | | ... сату ... |Клиенттерге тауар сату |Э, Б, |СМ, ТҚ, ... ... ... | |Д |Б, КЛ ... ... бар |Жаңа тауар комплексінің |Д,А, Э |СМ, ТҚ, ... ... ... және оны ... | |Б, КЛ ... ... | | ... қалыпты жағдайда жұмыс жасауы үшін ... ... ... ... 5.4 кестеде келтіреміз.
5.4 кесте
Қызметкерлердің жалақысы
|Қызметкерлердің жалақысы ... ... |
| ... ... |80000 ... |60000 ... бойынша Менеджер |60000 ... ... ... |55000 ... есепші |65000 ... ... |320000 ... ... ... ... кейбір қызметтерді бір адам
басқаруы мүмкін, бағдарлама құру кезінде тапсырыстар көбейіп кетеді,
сондықтан бірнеше қызметкерлерді алуымыз мүмкін.
5.9 Қаржылық ... ... ... ... мерзімді мақсаты – компания өндірісін жоғарылату,
қызметкерлер персоналын көбейту, үлкен ... ... ...... ... ... шығу, басқа қалалардан (Алматы, Астана)
және шет елден филиалдар ашу. Сонымен қатар, бағдарламалық ... ... бір жыл ... тұрақты шығындары 5.5 кестеде көрсетілген.
5.5 кесте
Тұрақты шығындар
|Шығындар аты |2012 |2013 |2014 |2015 ... ... ... |5280000 |5491200 |5710848 |5939282 ... ... |580800 |604032 |628193 |653321 ... ... |2348 |2442 |2540 |2642 ... және ... |5000 |5200 |5408 |5624 ... ... |15786 |16810 |17321 |7986 ... |43566 |44123 |44896 |45236 ... төлемдер |46966 |47122 |47956 |48123 ... ... ... |5974466 |6213445 |6461983 |6720462 ... бір жыл ... ... ... 5.6 кестеде көрсетілген.
5.6 кесте
Ауыспалы шығындар
| |2012 |2013 |2014 |2015 ... |234830 |244223 |253992 |264152 ... ақы қор |1584000 |1647360 |1713254 |1781784 ... ... ... |1818830 |1891583 |1967246 |2045936 ... ... және залалды болжау
Берілген жобаның тиімді не тиімсіздігін анықтау үшін ... ... ... ... есептілікті есептеу 5.7 кестеде жүргізілген.
5.7 кесте
Пайда/залал туралы есептілік
|№ |Көрсеткіштер | |2013 |2014 |2015 |
|1 ... ... ... ... |7986019 |8115451|8401383 |8833438 |
| ... ... * сату ... | | | | |
|3 ... ... таза ... |7986019 ... |8833438 |
|4 |Жиынтық айнымалы шығындар |1818830 |2091583|2367246 |2545936 |
|5 ... ... |6167189 ... |6887502 |
|6 ... ... шығындар |5974466 ... |6727430 |
|7 ... да ... |150000 |156000 |164500 |178300 |
|8 ... да шығындар |23483 |25422 |26399 |27415 |
|9 ... ... ... |319240 |354930 |415127 |546132 |
| |төлегенге дейінгі ... | | | | ... ... ... ... (20%) |63848 |66402 |69058 |71820 ... ... пайда |255392 |265608 |276232 |288386 ... ... ... ... ... (Кэш-фло) 5.8 кестеде
есептелінеді.
5.8 кесте
Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептілік (Кэш-фло)
|№ ... |2012 |2013 |2014 |2015 |
|1 |2 |3 |4 |6 |7 |
|1 ... ... ... |7986019 |8115451 ... |
| |қаражат | | | | |
|2 ... ... ... |1818830 |2091583 |2367246|2545936 |
|3 |Жиынтық тұрақты ... |5974466 |6165154 ... |
|6 ... да түсімдер |150000 |156000 |164500 |178300 |
|7 ... да ... |23483 |25422 |26399 |27415 |
|8 ... |63848 |66402 |69058 |71820 ... ... ... |255392 |265608 |274563 |286892 |
| ... Кэш-фло | | | | ... ... ... алу |120400 |125216 |130125 |136427 |
| ... | | | | ... ... жалғасы
|16 |Инвестициялық іс-әрекеттен |300000 |312000 |326050 |339550 |
| ... ... | | | | ... ... ... |179600 |186784 |198652 |205642 |
| ... ... | | | | ... ... ... |5000000 |5200000 ... |
| ... | | | | ... ... өтеу ... |2050000 |3120000 |3260500|3395500 |
|21 |Қарыздардың пайызын төлеу |246000 |292000 |346050 |409550 ... ... ... |2704000 |2968000 ... |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |1500000 |1920000 ... |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |1204000 |1491922 |1551603|1613664 |
| |ақшаның балансы | | | | ... ... ... ... ... ... несие өтеу кестесі
5.9 кестесінде жүргізіледі.
5.9 кесте
Пайыздарды бүкіл мерзімге ... ... ... ... өтеу ... |Несие |Кезең ... ... |Ай |
| ... ... |ы өтеу |қарызды |соңындағы |сайынғы|
| | ... | ... ... ... |
| | ... | | ... | |
| | ... | | ... | ... |Б |В |Г |Д |Е |Ж |
| | ...... б. / |В-Д |Г+Д |
| | ... | ... | | |
| | ... | ... | | |
| | ... | |(ай ... | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | ... ай ... |20500 |170833 |0 |191333 ... ... орындалу тізбесі
Жоспарлау мен құрастырудың соңы: 20.01.2012 – 20.03.2012 жж. Сауда
ұйымдар қызметінің ... ... ... жыл. ... ... түр ... ... процестерді орындаудың орнатылған
шараларының графигіне сәйкес өндіріледі. Бағдарламаны өндіруге ... ... бір ... ... беру ... ... жүзеге асады. Өндірісті және өнім шығаруды бастау уақыты 01.05.2012
жыл. Осылардан кейін алғашқы тапсырыстарды алу ... (5.10 ... ... ... ... ... күні ... күні ... ... және ... ... ... |
|құрастыру | | | ... ... ... ... ... ... ... | | ... ... |
| | | ... ... шығаруды бастау |01.05.2012 |02.06.2012 ... |
| | | ... ... | | ... ... ... ... 5.11 кестеде
көрсетілген.
5.11 кесте
Техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің жиынтық кестесі
|№ |Көрсеткіштердің |Өлшем |Бағдарламалық ... ... |
| ... ... ... |+,- |
| | | ... |құрастырғаннан | |
| | | ... ... | |
|1 ... еңбек ақы |теңге |7722000 |6864000 |-858000 |
|2 ... ... ... |8634658 |7675095 |-959563 |
| ... құны | | | | |
|3 ... ... ... |346011 |310924 |-35087 |
|4 ... экономикалық|теңге | |964826 | |
| ... | | | | |
|5 ... ... |жыл | |0,3 | ... ... ... ... талдау
Кез келген жерде қауіп бар және оған дайын болу керек. Нарық үнемі
өзгерісте болады. Компания кез ... ... ... ... ... мыналар:
– тапсырысты келісілген уақытта орындай алмау;
– тапсырыстың ... қалу ... ... ... ... ... жүйе ... талаптарды дұрыс анықтамауы;
– жобалау мен алгоритмін құру кезіндегі қателер мен кемшліктер;
– ақпараттық жүйенің ... ... ... есептемеу.
Екінші тәукелділіктің мүмкін себептері:
– нарықты зерттеу кезіндегі қателіктер;
– жарнаманың жеткіліктсіздігі;
– бәсекелестердің жұмыс күшін дұрыс ... ... өте ... Бұл ... өте ... және
бәсекелестерді мұқият зерттеу арқылы және берілген тапсырысқа қойылған
талаптарды дұрыс және мұқият анықтау ... ... ... ... ... ... қолданылуы экономика мен
әлеуметтік салаларға көптеген жаңа мүмкіндіктер жаратып отыр. ... жүйе ... ... ... ... ... аппараттық-программалық комплекстерді сипаттайды.
Жаңа технологиялардың дұрыс пайдаланылуы қазіргі таңда барлық
берілгендер ... ... ... кез-келген мекеменің жұмысын
жеңілдетуде. Ақпараттық-іздеу жүйелеріне ... ... ... ... ... ... ішкі мәліметтерін өңдеудің ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді орындауға
арналған құралдар олардың өздерінде табыла ... ... мен ... ... ... ... ... программалық
жабдықтарды сату бөліміне арналған АЖО-нын құрдым. Бұл ... ... ... ... жеңілдетуге және жылдамдатуға арналған. Сонымен
қатар сатып алушылар каталогтағы мәліметтерді қарап ... ... ... және ... ... өз ... бойынша БЖ-ны таңдай
алады. Ал сатушы болса қоймадағы тауарды бақылап, ... ... ... ... ... ... ... бере алады.
Мұнда тауарларды енгізу, керекті БЖ жайлы мәліметтерді іздеу, қоймадағы
тауар сомасын ... ... ... ... енгізу жұмыстары
қарастырылған. Қазіргі заманның озық технолногиясын пайдаланып жасалған бұл
бағдарлама келешекте ұйымға өз пайдасын тигізеді деп ... ... ... жүйесі мәліметтер қорын құру, мәліметтерді
өңдеу, қандай да бір шарт бойынша ... ... ... қарастыру, қор
негізінде әртүрлі формалардың есеп беруін құруды ... ... ... қоры Delphi ... ... Microsoft Access
мәліметтер қоры программасымен байланыстырылып жасалды. Себебі, Delphi және
Access ... ... ... ... Windows ... ... оның ... терезе түрінде ашылады. Сондықтан
Windows жүйесімен таныс болған кез-келген қолданушы Delphi және ... ... ... ... ... онша ... тудырмайды.
Тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде бағдарламалаушының жұмыс орнының
жағдайы, ... ... ... ... ету ... ... осы ... құрастырудың экономикалық тиімділігі
бағаланды. 5 айды құрайтын жүйені ... ... және ... ... Жобаның өз ... ... ... ... күннен бастап 0,32 жыл. Осылайша техникалық-экономикалық
талдау аталған жобаны құрастыру экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... жүйе ... кәсіпкерлік
ортадағы жағдайлары мен көрсеткіштері анықталды.
Резюме
Тема дипломной работы: «Разработка автоматизированного рабочего ... ... ... ... ... Главной целью
программного обеспечения ... ... ... разработка удобного
интерфейса для быстрого и безошибочного ввода, хранения, ... ... ... о продаже програмных обеспечении отдела продаж.
Сортировка и поиск ... по ... ... ... ходе ... ... использовались возможности языка
программирования Delphi7, СУБД ACCESS 2000 и ... ... ... 2003 ... ... of diploma work: «Development of the automated workplace of the
manager of a department of software sales ». The Overall ... of ... of the thesis is working out of the ... ... for ... faultless input, storage, sorting and processing of the ... sale of software of a ... of sales. Sorting and search ... out on ... fields of ... the course of development of the program were used possibility of
the programming language Delphi7, DBMS ACCESS 2000 and ... system ... 2003 ... жұмыстың тақырыбы: «Программалық жабдықтарды сату, қызмет
көрсету маманының автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... міндеті бағдарламалық жабдықтарды сату бөлімінің
автоматтандырылған жұмыс орны бойынша ақпаратты ұйымдастыру жүзеге асыратын
ыңғайлы интерфейсті ... ... ... тез және ... ... ... оңай табу ... әртүрлі өрістермен реттестіру.
Бағдарлама жасау барысында ACCESS 2000 дерекқорды басқару жүйесі,
Delphi7 ... тілі және MS Windows 2003 Server ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. Қ.С.Шоланова. Ақпараттық жүйелер теориясы. – Алматы: Экономика,
2002.
2. Информационные системы в экономике. Под. ред. Дикa В.В. – ... ... Б. ... ... СПБ. 2000.
4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и
статистика, ... ... ... ... с базами данных в Delphi. СПб: БХВ-
Петербург, 2002.
6. Культин.Н.Б. Delphi в задачах и ... – СПб: ... ... С. ... ... ... Москва, 2000г.
8. Епанешиков А. М. Программирование в среде Delphi.
9. Л.М.Климова ... ... ... ... ... ... Мир, ... Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 2.0. ... ... ... О. ... Х. ... Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
12. С.Бабровский. «Описание системы и языка программирования Delphi
7».–М.: Мир, 2006г.
13. Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: ... ... ... www.referat.ru
16. www.intuit.ru
17. www.yandex.ru
18. Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. ... ... ... А.А. ... на ... ... –М.: ... 1990, -384с.
20. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие /Сулейменов А.Т.,
Шакиров Б.С., Кондратенко и др. – ... ЮКГУ им. М. ... – с ... ... Н.Г., Кузьмин А.П. «Безопасность жизнедеятельности в
условиях чрезвычайных ситуаций» М.: 1994.
22. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов сред. ... ... / Под общ. ред. ... – М.: ... ... СПО, ... с.
23. Безопасность жизнедеятельности: ... ... ... ... Э.П. ... Е.Г. ... Н.С. Чверткин /
Под редакцией Е.А.Резчикова. – М.: МГИУ, -1998.
24. Васильчук М.В. ... ... ... ... ... ... Алексеев С.В. Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1998-
567с. метрологическое ... ... ... / ... ред. ... М.: ... ... «Основы безопасности жизнедеятельности», Лужкин И.П., СПб.: 1995
с.-245.
27. Атаманюк В.Г. и др. ... ... ... ... / ... Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. Под. ред. Д.И.Михайлика. 2-е
изд.–М.: ... ... ... ... ... ... для студентов пед. Институтов /Г.Н.
Жаворонков, Н.Д.Сердюков, Е.П. Щубин; Под. ред. Е.П. ...... ... Вирт Н. ... и ... данных /Пер. с англ. — М.: Мир,
1989. - 360 с., ... ... ... ... кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. –
108 б.
31. Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., ... ... в ... ...... 2005, –217 стр.
32. Алан Вест. Бизнес-план: / Учеб. пособие перевод с английского
Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной. 3-е изд. – М.: ... 2005, – 232 ... ... / Под ред. В.М. ... С.И. ...... и ... 2000.
Қосымша
Программа коды
procedure TFTitul.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
with DM.ADOSotr do begin
Active:=true; First;
while gg.TextFieldValues['Ôàìèëèÿ'] do next;
if (FieldValues['ïàðîëü']=Edit1.Text) ... ... ... ... ... TFTitul.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TFTovar.BitBtn8Click(Sender: TObject);
begin
DM.ADOTovar.Edit;
end;
procedure TFTovar.BitBtn9Click(Sender: TObject);
begin
DM.ADOTovar.Cancel;
end;
procedure TFTovar.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
if Edit1.Text'' then begin
DM.ADOTovar.Filter:='Êàòåãîðèè_ÏÎ='+ Edit1.Text;
DM.ADOTovar.Filtered:=true;
end
else DM.ADOTovar.Filtered:= false;
end;
procedure TFTovar.N4Click(Sender: TObject);
begin
FTovRed.Show;
dm.ADOTovar.Insert;
end;
procedure ... ... // ... ... ... TObject);
begin
if Edit2.Text'' then begin
DM.ADOTovar.Filter:='Ïðîèçâîäèòåëü='+ Edit1.Text;
DM.ADOTovar.Filtered:=true;
end
else DM.ADOTovar.Filtered:= false;
end;
procedure TFTovar.TabSheet1Show(Sender: TObject);
begin
DM.ADOTovar.Insert;
end;
procedure TFTovar.TabSheet2Show(Sender: TObject);
begin
DM.ADOTovar.Edit;
end;
procedure TFTovar.N15Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADOTovar.IndexFieldNames:='Ïëàòôîðìà';
end;
procedure TFTovar.N8Click(Sender: ... ... ... ... TObject);
begin
dm.ADOTovar.IndexFieldNames:='Ïðîèçâîäèòåëü';
end;
procedure TFTovar.N14Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADOTovar.IndexFieldNames:='ßçûê';
end;
procedure TFTovar.BitBtn10Click(Sender: TObject);
begin
DM.ADOTovar.Filtered:=false;
FTovar.Edit1.Text:='';
Ftovar.Edit2.Text:='';
end;
procedure TFTovar.N7Click(Sender: TObject);
begin
FTovRed.Show;
dm.ADOTovar.Edit;
end;
procedure TFTovar.N16Click(Sender: ... ... ... TFTovar.N18Click(Sender: TObject);
begin
FRN.Show;
end;
procedure TFTovar.N19Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADOTovar.IndexFieldNames:='';
end;
procedure TFTovar.BitBtn12Click(Sender: TObject);
begin
freport.QuickRep1.Preview;
end;
procedure TFTovar.Button1Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADOTovar.Filter:='Íàçâàíèå='''+DBLookupComboBox11.Text+'''';
dm.ADOTovar.Filtered:=true;
end;
procedure TFTovar.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
Freport.QuickRep1.Preview;
end;
procedure TFTovar.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TFTovar.DBGrid1CellClick(Column: ... ... ... ... ... ... TObject);
begin
DBImage1.CopyToClipboard;
end;
procedure TFTovRed.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Freport.QuickRep1.Preview;
end;
procedure TDM.ADOProdCalcFields(DataSet: TDataSet);
begin
dm.ADOProdSumma.Value:=dm.ADOProdDSDesigner2.Value*dm.ADOProdprod_cena.Va
lue;
end;
procedure TDM.ADODetalCalcFields(DataSet: TDataSet);
begin
dm.ADODetal.FieldValues['sum']:=dm.ADODetal.FieldValues['koliches']*dm.AD
ODetal.FieldValues['cena'];
end;
procedure TDM.ADODetRasCalcFields(DataSet: ... ... ... ... = true ... := ... := '>';
Panel1.Hint := 'Ñêðûòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ';
end;
end;
end;
procedure TFSotr.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
FSotr.Close;
end;
procedure TFSotr.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
FAvtoriz.Caption:='Ñìåíà ïàðîëÿ äëÿ' ;
FAvtoriz.show;
FAvtoriz.Panel1.Visible:=false;
if DM.ADOSotr.Modified then DM.ADOSotr.Post;
end;
procedure TFSotr.BitBtn4Click(Sender: TObject);
begin
FTitul.Edit1.Text:='';
Ftitul.show;
Fsotr.Close;
end;
procedure ... ... ... ... ... TObject);
begin
close;
end;
procedure TFRN2.FormActivate(Sender: TObject);
var
i:integer;
sum:integer;
begin
sum:=0;
dm.ADODetRas.First;
for i:=1 to dm.ADODetRas.RecordCount do
begin
sum:=sum+dm.ADODetRas['Summ'];
dm.ADODetRas.Next;
end;
FRN2.Edit1.Text:=FloatToStr(sum);
dm.ADODetRas.First;
end;
procedure TFRN2.BitBtn5Click(Sender: TObject);
begin
Freport.QRLabel47.Caption:=Edit1.Text;
Freport.QuickRep5.Preview;
end;
procedure TFRN2.BitBtn6Click(Sender: TObject);
begin
Freport.QuickRep5.PrinterSetup;
end;
procedure TFRN.BitBtn1Click(Sender: ... ... ... ... ... ... do ... Modified=true then post;
next;
until eof;
end;
end;
procedure TFRN.N1Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADORash.Insert;
FRash.Show;
end;
procedure TFRN.N2Click(Sender: TObject);
begin
Frash.Show;
with dm.ADODetRas do begin
first;
repeat
Edit;
if Modified=true then post;
next;
until eof;
end;
end;
procedure TFRN.N3Click(Sender: TObject);
begin
if ... ('Âû ... ... ... ... '),'Âíèìàíèå!!!',
MB_OKCANCEL)=id_OK then Dm.ADORash.Delete;
end;
procedure TFRN.N6Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADORash.IndexFieldNames:='íîì_íàêë';
end;
procedure TFRN.N7Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADORash.IndexFieldNames:='äàòà_ïðîä';
end;
procedure TFRN.N8Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADORash.IndexFieldNames:='ÔÈÎ';
end;
procedure TFRN.N4Click(Sender: TObject);
begin
ffind.Panel1.Visible:=true;
ffind.show;
end;
procedure TFRN.BitBtn7Click(Sender: TObject);
begin
Dm.ADORash.Filtered:=false;
end;
procedure TFRN.BitBtn8Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADODetRas.Filtered:= false;
close;
end;
procedure TFRN.N10Click(Sender: TObject);
begin
FRasInter.Show;
end;
procedure TFRN.N12Click(Sender: TObject);
begin
dm.ADORash.IndexFieldNames:='';
end;
procedure ... ... := ... >= ' + DateToStr(DateTimePicker1.Date) + ') and ' ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іс қағаздарын жүргізу негіздері220 бет
Резервуарларды жөндеу, құрып орнату61 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь