Экономикалық өсу жайлы ақпарат

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3


1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІДЕРІ

1.1 Экономикалық өсу мәні мен оның динамикасының көрсеткіштері ... 6
1.2 Экономикалық өсу типтері және оларға әсер етуші факторлар ... ... .. 8
1.3 Экономикалық өсудің негізгі модельдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11


2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ПРОЦЕСІ МЕН ОНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

2.1 Қазақстан Республикасындағы экономикалық өсу сипаты және оған әсер етуші факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.2 Тұрақты экономикалық даму және оның экономикалық өсумен өзара байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.3 Экономикалық өсу мәселелері мен қазіргі даму кезеңіндегі Қазақстан экономикасын модернизациялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33


ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
Роберт Солоудың экономикалық өсу моделі. Өсудің тұрақты тепе-теңдік шарттарын, яғни өндіріс факторларының жиынтық шамасы өндіріс
көлемі қарқынымен бірдей болғанда олардың толық жұмсалуын айқындау Солоу теориясының басты мәселесіне айналды.
Р. Солоу өз теориясында кейнсиандық үлгідердегі динамикалық тепе-теңдіктің тұрақсыздығы өндіріс факторларының бірін-бірі алмастыра алмайтындығының нәтижесі ретінде көрсетті. Ол Леонтьевтің өндірістік функциясының орнына субституттар болып табылатын капитал мен еңбек арқылы өрнектелген Кобба-Дуглас өндірістік функциясын қолданды. Солоу моделінде талдау жасау үшін келесідей алғышарттар қойылды:
1) капиталдың кемімелі шекті өнімділігі;
2) масштабтың тұрақты әсері (қайтарымы);
3) ығысудың тұрақты нормасы;
4) инвестициялық лагтардың болмауы.
Жиынтық сұраныс пен ұсыныстың теңдігі экономикалық жүйенің тепе-теңдігінің қажетті шарты болып табылады. Ұсыныс масштабтың тұрақты әсерімен анықталатын Y=F(K,L) өндірістік функциясымен сипатталады. Kез келген оң z үшін келесідей теңдік орындалады:
F(K,L) =F(zK, zL) (6)
Егер z = 1/L болса, онда Y/L=F(K/L,1) болады. (Y/L)=y, (K/L)= k арқылы делгілеп алып, бастапқы функцияны өнімділік пен қор жарақтандырылуының (капитал жарақтандырылуының) өзара тәуелділігі түрінде жазуға болады:
y=f(k) (7)
3-суретте берілген өндірістік функцияның бұрышының тангенсі (k) қор сыйымдылығы өскен сайын кеміп отыратын (MPK) капиталдың шекті өніміне сәйкес келеді.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы.-Астана, 2007 жыл. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
2. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы даму стратегиясы.- Алматы: ЮРИСТ,2006.-152 бет
3. Макконел К.Р., Брю С. Экономикс: Приципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 13-е изд., 1992
4. А.Р. Жапсарова. Основные модели экономического роста и экономическое развитие Республики Казахстан. Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4 (16).1999. – стр. 23-27
5. Экономическая теория: Учебник.-Изд. испр. и доп. Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича.- М.: Инфра-М, 2004. 672 стр.
6. Л.А. Бимендиева, Ш.П. Жылжақсынова. Экономикалық өсу – ұлттық экономиканың қызмет етуінің нәтижесі ретінде. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы, №6 (46).2004. – 18-22 бет
7. Современная экономика.Общедоступный учебный курс. Ростов-на- Дону, издательство Реникс,1997-608с.
8. Кулекеев Ж.А. Экономический рост и расхады государства. Под редакцией доктора эк. Наук А.С. Серикбаева.-Астана:2004. 148 стр.
9. Экономика. Учебник. Под редакцией А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова.-М.: Проспек, 1998.-792 с.
10. Р.К. Андарова. Эволюция теорий экономического роста. Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4 (16).1999. – стр. 19-23
11. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. 6-е изд., стереотип.- М.: Издательство. Дело и сервис, 2004. 448стр.
12. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. Общая редакция Л.С. Тарасевича. изд. 2-е, перераб. и доп. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 719с.
13. О.Курманов. Основные аспекты развития экономики Казахстана на современном этапе. Саясат №7, 2005 г. 4-7стр.
14. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің интернет желісіндегі ресми сайты - www.stat.kz
15. Д. Байтулинов.Устойчивое развитие экономики. Вестник КазНУ. Серия экономическая, №3 (49).2005. – стр. 83-86
16. Н. Жанакова. К вопросу об уровне эконоимческого развития Республики Казахстан в условиях глобализации. Саясат №6, 2004 г. стр. 62-65
17. Қазақстан Республикасының 2001-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
18. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында-Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан, Алматы, 19 ақпан 2005 жыл.
19. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
20. Ж. Давильбекова. Пути повышения эффективности экономического роста Казахстана Аль-пари №2, 2006 г. стр. 7-10
21. О.В.Максимов. Проблемы экономического роста и модернизации экономики Казахстана. Экономический рост в Казахстане: источники, факторы, тенденции и прогноз на перспективу: Материалы 58 научной конференции студентов и молодых ученых КазНУ им. аль-Фараби, 22-23 апреля 2004 г. Часть-2 Под редакцией Р.Е. Елемесова, С.К. Джумамбаева.-Алматы: Қазақ Университеті, 2004. 421стр.
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ
........................................................................
............................... 3
1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІДЕРІ
1.1 Экономикалық өсу мәні мен оның динамикасының көрсеткіштері ... 6
1.2 ... өсу ... және ... әсер ... ... 8
1.3 Экономикалық өсудің ... ... 11
2 ... ... ... ӨСУ ПРОЦЕСІ МЕН ОНЫҢ
ДАМУ ... ... ... ... өсу сипаты және оған
әсер етуші факторлар
............................................................................
... 19
2.2 Тұрақты экономикалық даму және оның ... ... ... ... Экономикалық өсу мәселелері мен қазіргі даму кезеңіндегі
Қазақстан экономикасын модернизациялау
............................................................ 27
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
......................... 32
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... инвестицияларды тарту сынды шараларды жүзеге асырғанда
өсу қарқыны байқалады деп есептеген [4, 24 ... ... ... өсу ... Өсудің тұрақты тепе-теңдік
шарттарын, яғни өндіріс факторларының жиынтық шамасы ... ... ... болғанда олардың толық жұмсалуын айқындау Солоу
теориясының басты мәселесіне айналды.
Р. Солоу өз теориясында кейнсиандық ... ... ... ... ... факторларының бірін-бірі алмастыра
алмайтындығының ... ... ... Ол ... ... ... субституттар болып табылатын капитал мен еңбек арқылы
өрнектелген Кобба-Дуглас өндірістік функциясын қолданды. ... ... ... үшін ... ... қойылды:
1) капиталдың кемімелі шекті өнімділігі;
2) масштабтың тұрақты әсері ... ... ... ... инвестициялық лагтардың болмауы.
Жиынтық сұраныс пен ұсыныстың ... ... ... ... ... шарты болып табылады. Ұсыныс масштабтың тұрақты
әсерімен анықталатын Y=F(K,L) өндірістік ... ... ... оң z үшін ... ... ... =F(zK, zL) ... z = 1/L ... онда ... ... (Y/L)=y, (K/L)= k ... алып, бастапқы функцияны өнімділік пен қор ... ... ... ... ... жазуға болады:
y=f(k) ... ... ... ... ... ... (k) қор
сыйымдылығы өскен сайын кеміп отыратын (MPK) ... ... ... ... 3. [10, 21-22 ... ... жиынтық сұраныс инвестиция мен тұтыну арқылы
анықталады: , ... c және i - бір ... адам ... ... мен ... ... жинақ нормасына сәйкес, тұтыну мен
жинақтың арасында бөлінеді. Енді тұтынуды келесідей өрнектеуге ... ... s - ... ... пен ұсыныс тепе-теңдігінің шарты ... ... ... ... ... ... функция тауарлар
нарығындағы ұсынысты, ал капиталдың ... ... ... ... анықтайды.
Өнім көлемінің динамикасы капитал көлеміне тәуелді. Капитал көлемі
инвестиция мен ... әсер ... ... ... ... ... ... өсіреді, ал ығысу азайтады. Инвестиция
экономикадағы ... пен ... ... ... ... ... мен ... нормасына тәуелді:
(9)
Жинақ нормасы кез келген к ... ... ... мен инвестицияға
бөлінуін айқындайды:
, , ... ... ... ... егер жыл ... ... ... оның тіркелген d бөлігі (ығысу нормасы) шығарылытын
болса, онда ығысу мөлшері капитал көлеміне ... және ... ... ... бұл ... координат басынан шығатын d
бұрыштық ... ... ... бейнеленген.
Сурет 4. Ығысу мөлшері мен капитал көлемі арасындағы ... [10, ... ... мен ... ... қорының динамикасына әсерін
келесідеі ... ... ... болады: ... ... ... мен ... ... пайдалануға
болады:
(12)
(k) капитал қоры инвестиция ығысу шамасына тең болатындай деңгейге
дейін ... яғни ... ... бір ... есептелген капитал қоры ... ... ... оған әсер ... ... ... ... .
Инвестициялар ығысуға тең болатындай капитал ... ... ... ... ... ... деңгейі () ... ... ... ... ұзақ мерзімді тепе-теңдік
жағдайда болады.
Тепе-теңдік тұрақты болып есептелінеді, себебі ... ... ... ... ... жағдайына ұмтылады. Егер
бастапқы < болса, онда жалпы ... ... ... яғни және ... қоры таза ... ... ... Егер > болса, инвестиция тозудан аз ... ... қоры ... ... азая бастайды (4-сурет).
Жинақ нормасы қор жарақтандырылуының тұрақты деңгейіне әсер етеді.
Жинақ нормасының -ден -ге ... өсуі ... ... ... -ге ... жоғары қарай жылжытыды (5-сурет).
Сурет 5. Жинақ нормасының инвестиция қисығына әсері [10, 21-22 бет].
Бастапқы жағдайда экономика ... ... тең ... ... капитал қорын иемденетін. Жинақ нормасын ... ... ... ... ал () ... қоры мен ығысу
тұрақты болып қалды. Мұндай жағдайда ... ... ... ... ... қоры жаңа ... деңгейге дейін өседі.
Жинақ нормасы неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым тұрақты тепе-
теңдік ... өнім ... мен ... қоры ... ... ... ... нормасының жоғарлауы, экономикада жаңа тұрақты тепе-теңдік
орнағанға дейін қысқа мерзімді кезеңде ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі өнімді бөлу ... өсу ... ... ... ... ... ... өнімнің өсу қарқыны капиталды жинақтау функциясы ... ... ... ... ... деп ... ... бағыт бойынша, пайда бір мезгілде бастама ретінде
де, нәтиже ретінде де ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік өсу моделінде
пайда нормасы жинаққа бейімділік пен капитал ... өсу ... Егер ... үміті ақталатын болса, онда экономика тепе-теңдік
сипат ... ... мен ... ... толық жұмсайды. Дегенмен, кейбір
жағдайда жоспарланған ... ... ... себебі оларды құру
барысында қолданылған мәліметтер алдағы кезеңге сай келмеуі мүмкін [10, ... ... ... ... өсу ... Н. ... ...
мен үй шаруашылықтарының жинаққа шекті бейімділігінің теңсіздігін
ескерді. Оның моделіндегі жинақ функциясы ... ... ... ... - ... ... ... үлесі;
- үй шаруашылықтарының үлесі.
Теңдіктің екі жағын у ... онда ... ... ... ... ... жинақтардың орташа нормасын табамыз:
(15)
Кәсіпкерлер үй шаруашылықтарына қарағанда жинаққа ... ... ... ... ... ... үлесі
өскен сайын жинақ нормасы да өседі.
Н. Калдор моделіндегі ... ... ... ... ... ... арасындағы айырма ретінде анықталады. Бірақ капитал
көлемі ағымдағы кезең барысында оптималды ... ... ... ... ... t кезеңінің басына дейін t-1
кезеңі үшін ... ... ... ... ... иемденеді. Н.
Калдор концепциясы бойынша, капиталдың ... ... екі ... ... табыс көлемі мен капитал рентабельдігіне тәуелді:
(16)
Онда t кезеңіндегі инвестициялар көлемі мына ... ... екі ... ... ... ... ... функция түріндегі инвестицияның орташа нормасын анықтаймыз:
(18)
Егер және ... және ... ... ... ... жағдайда олардың қиылысу нүктесі динамикалық тепе-теңдік ... ... яғни ... ... ... ... ... бағалар икемділігінде динамикалық тепе-теңдік ... ... ... үлесі тепе-теңдік мәнінен артатын ... онда ... көп ... ... Игіліктер нарығында артықшылық пайда болып,
бағалар төмендейді, сөйтіп ұлттық табыстағы кәсіпкерлер ... ... ... ... ... ... нарығында дефицит туындайды,
бағалар деңгейі көтеріліп, ұлттық табыстағы кәсіпкерлердің ... ... [12, 527-528 ... 6. Калдор моделіндегі тепе-теңдік өсудің тұрақтылығы [12, 528 бет].
Жоғарыда баяндалған теориялар мен экономикалық өсу ... ... ... ... өзіндік ерекшелігі бар. Мысал
үшін, Домар моделі ұзақ ... ... ... ... мен
жинақтың басты рөлін сипаттайды. Құрылымдық өзгерістер моделі дәстүрлі ауыл
шаруашылығы мен қазіргі заманға сай ... ... ... ... ... ... ... жинақтың (инвестицияның)
жалпы ұлттық өнім ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандық жағдайда инвестиция мен ... ... ғана ... ... ... ... жинақтан инвестицияға,
инвестицияның жинақталуынан адамдық капиталға транформациялану мәселесі
маңызды болып ... ... ... ... ... мен ... ... жетістіктерге қол жеткізілді, дегенмен оларды тиімді
қолданудың, экономикаға салудың ... ... ... ... отыр [12,
528 бет].
Қазақстан экономикасындағы айтарлықтай нәтижеге жету үшін ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді стратегиясын жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін он жылдық стратегиялық жоспар, индустриалды-инновациялық
бағдарлама сынды экономикалық жоспарлы ... ... ... ... Ақша ... ... жүргізілуі;
3) Мемлекеттік экономикалық және ұлттық қауіпсіздік стратегияларының
қабылдануы;
4) Қазақстан Республикасының даму Банкі мен Қазақстан Ұлттық ... ... ... ... ... ... несие беру, сақтандыру
қызметі туралы бірқатар заңдардың, сонымен қатар жаңа ... ... [8, ... 2005 ... ... өндірілген жалпы ішкі
өнімінің (ЖІӨ) көлемі жедел алынған деректер бойынша 7453,0 млрд.теңгені
құраса, 2006 ... ... 9738,8 ... ... Оның ... ... өзгеру қарқыны 2005 жылдың ... ... 110,6% ... ... ... ... ЖІӨ ... 10%-ға өсуі
экономиканың барлық салаларында нақты көлемнің: өнеркәсіпте – 4,6%-ға, ... – 7,3%, ... – 37,8%, ... пен ... ... – 10%, саудада – 9,3% өсуіне ... ... 2007 жылы ... 9,4%-ға өсуі экономиканың барлық салаларында нақты ...... ауыл ... – 7,0%, ...... – 7,0% ... – 20,4%, ... – 9,8% өсуіне байланысты болып
отыр.
2008 жылдың қаңтар-қазанында дефлятор-индекс ... ... ... ... ... кезеңімен салыстырғанда 116,1% құрады, соның ішінде
тауарлар өндіруде – 118,7%, қызмет көрсетуде – 113,1% ... 2007 ... 116,0% ... ... ... ... ...
114,6%, қызмет көрсетуде – 116,9% жетті.
Құрылымдық өзгерістер соңғы тұтынуға ... ... ... ... ... ... үй ... 3,5 пайызға қысқаруынан және
жалпы ... ... 2,4 ... ... ... таза ... көлемінің 2,1
пайызға көбеюінен туындады.
Қазақстандағы экономикалық өсу ... ... ... пен
сауда көлемінің ұлғаюына, яғни әлемдік нарыққа мұнай, газ, уран және
әртүрлі ... ... ... ... қатар экспорт көлемінің
кеңеюі нәтижесінде, мемлекеттің төлем балансында тіркелетін ... ... ... ағылуы байқалады. Республикадағы нақты жалақы деңгейінің
өсуі халықтың нақты табысы мен ... ... ... түрде ұлғаюы
елдегі экономикалық өсудің ерекше белгісі болып табылады.
Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық даму параметрлерін
анықтайды. Өсудің сандық көрсеткіштері экономика тұрақсыздығының ... ... ... ... ... өсуі өнім санының көбеюімен
ғана ... ... ... ... факторлары сапасының ... [13, ... ... ... ... ... ... және адамдық капиталға салынытын инвестициялар мен ақпараттық
технологияларды қамтитын өсу ... ... ... ... экономикалық өсуге әсер етуші ... ... ... ескі ... негізделген резервтік қуат есебінен
жүргізілген өнеркәсіп пен қызмет көрсету саласының ... ... ... екінші жартысында байқала бастаған Қазақстандағы экономикалық өсу
процесінің алғышарты ... ... өнім ... өсуі ... ... жағдайдың айтарлықтай жақсаруына және ... өнім ... ... ... ... ... үлесінің
төмендеуіне байланысты болды.
Экономиканың жоғары өсу қарқының ... ... ... ... ... ... ... болып отыр. Өсу көздерінің
жойылуы жаңа ... қуат ... ... ... ... ... жұмыс күшін тартуға бағытталған экономикалық өсу сапасы
туралы ... ... ... ішкі ... ... ... ... мен аралық
өнімдердің басымдылығы күшеюде.
Үшіншіден, шикізаттық өнім салалары ... ... ... ... өзінің жеке жинақтарын қолдану және қосымша
қаражат ... ... ... ... ... ие, яғни дайын
өнім шығаратын салалардың ... ... ... байқалып отыр.
Сондықтан экономикада аралық өнім мен шикізаттық ... ... ... [8, ... ... ... өсудің төмен сапасынан және экономикаға
теріс әсер етуші тенденциялардың ... ... ... ... ... ... ... болып отыр. Қалыптасқан жағдайда Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... сай
технологиялық база негізінде құрылған экономикасы бәсекеге қабілетті
индустриалды ... ... ... ... ... ... ... экономикалық өсуді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бағытына айналуы керек.
Сондықтан қазіргі кезде ... ... ... ... ... бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда.
Жоғарыда аталған мақсатқа қол жеткізу үшін ... өсу мен ... ... ... ... ... ... жүргізілуі керек.
2. Тұрақты экономикалық даму және оның экономикалық өсумен өзара
байланысы
Ғаламдану процесінің тереңдеуі мен кеңеюі ... ... ... ... мен оның ... ... ... жалпы әлемдік
экономика мен өтпелі экономикалы мемлекеттер дамуындағы тұрақсыздықтың өсуі
тән.
Қазақстан Республикасының Президенті ... ... 2002 ... ... болып өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының
Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... ретінде атап өткен болатын. Сондықтан соңғы ... ... ... ... ... ... ... өсуі тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз етуде
маңызды алғышарттардың бірі ... ... ... тұрақты
экономикалық даму мәселесі экологиялық фактор, технологиялық ... ... ... ... ... ... ... жағдайындағы халықаралық еңбек бөлінісінде
республиканың жетекші орын алуы ... ... ... даму ... мен ... ... ... негізделген
халықтың рухани және материалдық жағдайының жүйелі,кең ауқымды ... ... ... ... ... даму ... элементтердің
негізінде құралады:
Біріншіден, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің орташа және
жоғары өсу қарқынымен ... ... ... ұзақ ... даму ... тұрақты экономикалық өсу;
Екіншіден, барлық меншік түрлерінің тиімді қызмет етуін, ... ... ... ... ... бағытталған
берік шарттар мен ... ... ... ... экономиканың
тұрақтылығы;
Үшіншіден, инвестициялар мен инновациялар үшін ... ... ... ... мен оның ... ... өсуі,
адамдық капитал сапасының жоғарлауы және сыртқы экономикалық қатынастарға
қатысуы арқылы кол ... ... ... өзін-өзі дамыту
қабілетінің кеңеюі [15, 83-84бет].
Тәуелсіздікке қол ... ... ... ... ... әлеуметтік
салаға бағытталған либералды экономикасы бар ... ... ... ... ... ... және экономикалық дамудың
негізі қалыптасуда. ... ... өту ... ... ... ... ... жүргізілді. Нарықтық
экономика шарттарына халықтың көпшілік бөлігінің қалыптаса ... ... ... ... өнім ... ... гиперинфляция, ұлттық
табыстың күрт төмендеуі ... ... ... даму жағдайының
айтарлықтай нашарлауы байқала бастады.
Тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету мақсатымен Қазақстанның
интеграциялық ... ... ... ... ... нәтижесінде жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға
өту ... ... және ол ... ... қалыптасты:
1-кезең. Қазақстанның экономикалық дамуының ... ... ... қараша айында ұлттық валюта-теңгенің айналымға ... Ол ... ... мен ... ... бағдарламасы
аясында халықаралық және қаржы ұйымдарының кең ауқымды ... ... ... ... яғни ... ... аралығында адамдық ресурстарды
дамыту, кедейшілікпен және жұмыссыздықпен күрес, халықтың ... ... ... төмендету қолға алынды. Халықты ... ... ... заң ... база ... және ... сәйкес
институционалды өзгерістер жүргізілді. Әлеуметтік сала объектілері
біртіндеп жергілікті атқарушы билік ... ... ... ... ... ... қорғау жүйесінде бірқатар қиыншылықтар
қалыптасты. 1994-1996 жылдардағы зейнетақы бойынша төлемдер әрбір ... ... ... ... төлемақылар бойынша ірі қарыздар
қалыптасты. Әлеуметтік салада ... ... ... ... ... ... әлеуметтік кепілдендіру, халықтың
әлжуаз топтарын әлеуметтік ... ... ... ... ... негізі мен еңбек қатынастарын реттеудің келісімді-
ұжымдық жолының ... ... ... ... ... реформаларды
жүзеге асыру барысында туындаған кейбір мәселелерге қарамастан, 1997-1999
жылдар аралығында оң макроэкономикалық тенденцияларды құру мен ... ... ... ... Осы кезең негізгі макроэкономикалық
көрсеткіштер динамикасының салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... ... ... өндірістің, инвестиция
көлемінің және басқа да маңызды ... өсуі ... ... ... ... ... өсу ... белсенді
әлеуметтік саясат жүргізуге мүмкіндік берді. 1997 жылы ... даму ... ... ... ... негізгі құжат болып табылады. Қазақстан азаматтарының әл-
ауқаты, денсаулығы және ... ... және ... ... ... қоғамды дамытудың негізгі стратегиялық міндеті
ретінде қарастырылады.
Әлеуметтік-экономикалық қатынастарды жаңарту ... ... ... жаңа ... қалыптастыру барысында байқалды. 1999
жылдың сәуір айында ... ... ... үшін жеңілдіктерді
қарастыратын заң ... ... ... ... нәтижесінде
бұрын берілетін жеңілдіктер арнайы мемлекеттік жәрдемақы төлемдерімен
ауыстырылды.
3-кезең. Соңғы жылдары ... ... ... нәтижесінде орташа жылдық инфляцияның ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық банкі мен екінші
деңгейлі коммерциялық банктердің реқаржыландыру қойылымының жылдан жылға
төмендеуі байқалды. Қазіргі ... елде ... ... мен ... ... жүргізу тәсілдері бойынша әлемдік стандарттардан ... ... ... қызмет етуде [16, 62-63бет].
Қазіргі кезде жалпы ішкі өнім ... ... ... ... негізгі көрсеткіші болып табылады. Қазақстанда жан
басына шаққандағы ЖІӨ көлемі 7,8 мың долларды құрайды.
2-кесте. ... ... ... салаларының 1998-2008 жылдар
аралығындағы жалпы ішкі ... ... ... ... |1998 |1999 |
| |2008 |2007 | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... өнеркәсіп | 104,6 |102,1 |102,9 ... ... ... | 108,5 |107,0 |105,2 |
| ... - ... | 120,6 |117,3 |116,5 |
| ... мұнай | 108,3 |111,7 |106,0 ... ... | 87,3 |81,8 |96,9 |
| ... ... | 97,3 |96,1 |99,2 ... және ... қосымша өнімдер | 88,2 |110,3 |111,0 ... ... сүт және ... | 95,8 |112,4 |98,5 ... ... ... ұн | ... |108,7 |
|  -макарондар, кеспе, кускус және өзге | ... |105,1 ... ұн ... | | | ... | 66,4 |91,4 |90,5 |
| ... | 86,9 |104,1 |102,8 |
| ... илек | ... |85,7 |
| ... ... ... | 104.8 |87,1 |94,4 |
| ... ... | 102,1 |149,5 |119,5 |
| ... ... ... | 30,9 |16,2 |63,8 ... | | | ... ... газ бен су өндіру | 123,3 |100,7 |108,5 ... ... | | | |
| - ... ... | 112,8 |104,6 |107,1 |
| - жылу ... |190,3 |96,6 |101,1 ... ... ... ... ... ... бағаның өсуі кен өндіру өнеркәсібінде 0,4%, электр
энергиясын, газ бен су ... және ... – 0,9%, оның ... - ... ... бағалары мен тарифтері тұтастай алғанда бір ай
ішінде 1%-ға, мұнайдың бағасы – 2,3%-ға, электр ... ...... ... ал газ ... ... – 4,8%-ға, мұнай өнімдерінің бағасы –
0,9%-ға, табиғи газдың бағасы – 0,5%-ға, көмірдің ...... ... ... ... айда бағаның төмендеуі мырышқа
– 14,4%, ферроқорытпаларға – 0,9%, мысқа – 0,7% ... ал өсуі ... ... – 9,8%, ... металдарға – 3,2%, қорғасынға – ... ... ... ... ... азық-түлік
тауарлары 1,4%-ға, балық – 6,4%-ға, сыра – 3,9%-ға, жаңа піскен нан – ... құс еті және ... су – ... ... ұны және ... – 1,4%-дан, өсімдік майы – 0,8%-ға, шай және мал еті – ... ... және ...... ... және шұжықтар – 0,3%-дан, қара
бидай ұны – 0,2%-ға қымбаттады. Қант, керісінше, ... ... ... ... ... ... және арақтың бағасы бұрынғы деңгейде қалды.
2007 ... ... ... ... көлемінің өсуі
2006 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда республиканың барлық өңірлерінде
байқалды. Ең көп ... ... ... мен ... қаласында (тиісінше,
25,5%-ға және 24,7%-ға ) қол жеткізілді. Жоғары өсу ... ... ... және ... ... ... (тиісінше, 21,3%-ға,
19,3%-ға және 17%-ға) байқалды.
Сурет 7. Қазақстан өңірлеріндегі 2007 жылдың қаңтар-наурыз аралығындағы
өнеркәсіп өндірісі көлемінің ... ... ... ... ауыл ... ... өнімінің көлемі
ағымдағы бағамен 86,4 млрд. теңгені құрап, 2007 жылғы қаңтар-наурызбен 
салыстырғанда 3,7%-ға өсті. 2007 ... ... ауыл ... ... көлемі ағымдағы бағамен 837,8 млрд. теңгені құрап, 2006
жылғы ... ... ... ... ... ... жүк ... жалпы көлемі
(коммерциялық ... ... ... емес ... ... ... жүк көлемінің бағасын есепке алғанда) 419,9 млн.
тоннаны құрап,  2007 жылдың ... ... ... 1,6% ... ... қаңтар-желтоқсанында жүк тасымалдаудың жалпы көлемі (коммерциялық
тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес ... мен ... жүк ... ... ... ... 2024,0 млн. тоннаны
құрап, 2006 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 5,0% ... ... ... ... сауда тауар айналымының көлемі 391,9 млрд.
теңгені құрады және өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда ... ... ... 2007 ... ... ... бөлшек сауда тауар
айналымының көлемі (қоғамдық тамақтандыру ... 1561,6 ... ... 20056 ... қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 14,4% артты.
Қазақстан Республикасында қабылданған өмірлік ... бар ... ... ... ... ... қабылданды. 2001 жылы
қабылданған ... ... ... ... ... даму бағдарламасына сәйкес Қазақстан Үкіметі
әлеуметтік салаға бағытталған реформаларды ... ... ... ... қысқартуға бағытталған шараларды жүргізудегі
белсенділікті арттырды. Еңбек потенциалын жүзеге ... үшін ... ... ... табысын көтеру, білім сапасын жоғарлату, халықты
медициналық көмекпен ... ету, ... ... іске ... ... ... ... қолдау арқылы адамдық потенциалды
дамытуға және ... ... ... болады ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыруға болады. Осы ... ... үшін ... ... және осы ... жаңа ... ... экономикаға қол жеткізу керек.
2.3. Экономикалық өсу мәселелері мен ... даму ... ... модернизациялау
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2005 ... ... ... арналған жолдауында Қазақстан Республикасын
одан әрі ... мен ... ... ... әлеуметтік
және саяси даму жолындағы түбегейлі жаңа кезең ретінде қарастырылады [18,
13 бет].
Қазіргі кезде ... ... өсу ... ... пен ... көлемінің ұлғаюына, яғни әлемдік нарыққа мұнай, газ, ... ... ... өткізуге негізделгендіктен, экономикалық өсудің
сапасының ... және ... ... әсер етуші тенденциялардың
күшеюі байқалып ... ... ... ... сапасы ғылыми-техникалық
прогресс, негізгі және адамдық ... ... ... ... ... қамтитын өсу факторларының құрылымына
байланысты.
Дүниежүзiлiк экономиканың ... ... ... ... ... тап ... отыр. Мемлекеттің тұрақты ... әсер ... ... факторларға мыналарды жатқызуға болады:
1) бiр жақты шикiзат бағыттылығы, әлемдiк ... ... ел ... ... және өңiраралық экономикалық ықпалдасудың
босаңдығы;
3) өндiрiстiк және ... ... ... кәсiпорындардың жалпы техникалық және технологиялық тұрғыдан ... ... мен ... арасында ықпалды байланыстың болмауы;
6) ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарға (ҒЗТКЖ)
қаржының аз бөлiнуi;
Қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... талабына сай технологиялық база ... ... ... ... ... ... ... негізделген бағытттардың бірін таңдау міндетті.
Қазақстандағы шикiзат бағытынан қол ... ... ... ... ... ... елдiң тұрақты дамуына қол ... ... ... ... ... өту үшiн ... ... Қазақстан Республикасының 2003-2015 ... ... ... ... ... ... Қазақстанның 2015 жылға дейiнгi кезеңге арналған
мемлекеттiк экономикалық ... ... және ... ... арқылы дамудың шикiзаттық бағытынан қол үзу арқылы елдiң
тұрақты дамуына қол жеткiзуге ... ... ... және ... ... ... бәсекеге түсуге
қабiлеттi және экспортқа бағдарланған тауарлар, жұмыстар және қызметтер
өндiрiсi мемлекеттiк индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... жағдайда Қазақстан Республикасы ... ... ... сай ... ... ... ... мемлекет
қалыптастыру үшін келесідей бағыттар бойынша іс-шаралар жүргізуі:
1) ... ... ... яғни ... ... ... ... дамытатын техника мен ... ... мен ... ... ... ... Негізгі капиталды дамыту мақсатында инвестицияның ағылуына жағдай жасау
керек. Әсіресе мұнай мен ... газ ... ... пен ... ... ... ... өңдеу, құрылыс
салаларына инвестициялық қаражат тарту керек [20, 7 ... даму ... ... ... өсудің нақтылы, тұрлаулы және барған сайын арта ... қол ... үшін ... ... ... ... ... экономикаға негізделген экономикалық өсуді» қамтамасыз ... [2, 21 ... 4. 2008 ... қаңтарында негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялар[14]
|  |2008 ... ... |2007 ... |
| | ... %-бен |
| |млн. ... ... ... |
| ... ... %-бен | |
| ... |147078 |100,0 |103,3 ... | | | ... |929 |0,6 |125,5 ... |4822 |3,3 |109,0 ... |3674 |2,5 |132,3 ... |43907 |29,9 |60,8 ... |2620 |1,8 |107,8 ... |521 |0,4 |216,7 ... |2991 |2,0 |208,7 ... |4378 |3,0 |108,7 ... |2681 |1,8 |175,9 ... |3750 |2,6 |204,2 ... |22415 |15,2 |283,9 ... |2264 |1,5 |112,8 ... |0,2 |51,6 ... | | | ... |1,8 |173,6 ... ... |19478 |13,2 |112,1 ... ... |29636 |20,2 |145,9 ... жылғы ... ... ... ... ... 500,1 млрд. теңгені құрады,  бұл 2007 жылғы қаңтар-
наурыздағыдан 7,1% есе ... ... өсуі ... ... ... Ең көп өсуі Батыс Қазақстан (2,1 есе), Жамбыл (2,2 есе)
облыстарында тіркелді. Жоғары өсу қарқыны, сондай-ақ, Маңғыстау ... ... ... ... ... және Қостанай (53,4%-ға)
облыстарында байқалды. Алматы және Астана қалаларында инвестициялар көлемі
(тиісінше, 29,8%-ға, ... ... ... ... ... ... жұмсалған
инвестициялар (жете бағалауды ескере отырып) 2810,3 млрд. теңгені ... ... ... осы ... ... ... 2007 ... қаңтар-
желтоқсанда негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар (жете ... ... 2810,3 ... ... ... бұл ... жылғы осы
кезеңдегіден 10,6%-ға артық.
Инвестицияның өсуі республиканың барлық ... ... ... мен ... ... ... мұнда оның төмендеуі
байқалды (тиісінше, 30,8%-ға және 8,7%-ға). Ең көп өсуі Павлодар (82,3%-ға)
мен Маңғыстау облыстарында (43,3%-ға) тіркелді. ... өсу ... ... ... ... ... ... қаласында (20%-ға), Шығыс Қазақстан
(15,7%-ға), Оңтүстік Қазақстан (11,6%-ға), Ақмола (7,5%-ға) және Қостанай
облыстарында (7%-ға) ... ... ... ... ... ... ... тұрақты өсуiне және өнiмнiң бәсекелес түрлерiн өндiру мен
экспорттың өсiмiне жағдай ... ... ... ... ... ғылым жетiстiгiн пайдалану арқылы, менеджмент және ... ... ... және ... және т.б. салаларда
кейiндеп қалуды еңсеру шараларын қабылдау тиіс.
Әлемдік ... ... ... ... ... ... шығындарын жоғарлату және ... әсер ... ... ... ... нарығы халық санының аздығына байланысты
үлкен емес, ... ... ... ... жоғарлату керек.
Құрылымдық қайта құру ... ... ... ... және ... ... аз бөлiнуiнен, ғылым, технология мен өндіріс арасындағы өзара
байланыстың болмауынан туындайды [21, 249-250бет].
Инвестициялық және ... ... ... ... ... қаржыландыру үшiн таңдау бөлiгiнде iрiктеу
рәсiмдерi өзiнiң мақсатқа сәйкестiгi мен ... ие болу ... ... мен жобалардың келешегiн айқындау саласында қазiргi
кездегi әдiстер қолданатын, жаңа қаржы институттары құруды жоспарлау керек.
  ... ... және ... ғылыми-инновациялық және өндiрiстiк
инфрақұрылымды құру, бiлiктiлiгi жоғары басқарушы, ғалым, инженер, техник
кадрлар мен жұмысшы ... ... ... ... құру есебiнен
инвестициялар, технологиялар трансфертi, ғылыми жетiстiктермен алмасу үшiн
Қазақстанның тартымдылық деңгейi жоғарлатады.
     Индустриялық-инновациялық саясатты ... ... ... ... жылына кемiнде 8,8-9,2 % қамтамасыз ... Бұл 2000 ... 2015 жылы ЖIӨ ... 3,5-3,8 ... ... ... ... басқа өңдеушi өнеркәсiпте орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4 %-
ке дейiн жеткiзуге, 2000 ... ... 2015 жылы ... ... 3 есе ... және ЖIӨ ... сыйымдылығын 2 есе төмендетуге
мүмкiндiк бередi. Стратегияны iске асыру нәтижелерi 2015 жылы мұнай, ... ... ... ... ... ... және ... құрылымын түбегейлi өзгерiске ұшыратпайды.
Стратегияны iске асыру:
1) ЖIӨ құрылымында өнеркәсiптiң үлестiк салмағын  2015 жылы 46,5 %-тен
50-52 %-ке ... ... ... ЖIӨ ... ... және ... ... үлестiк
салмағын 2000 жылғы 0,9 %-тен 2015 жылы 1,5-1,7 %-ке ... ... ... өнеркәсiп үлесiнiң төмендеу қарқынын 2000 жылғы
13,3 %-тен 2015 жылы 12-12,6 %-ке ... ... ... ... бұл көрсеткiш индустриялық саясат жүргiзiлмесе, 2015 жылы 10,9 %-тi
құрайтын ... ... ... ... ... ... өзгерiстер
болады. Металлургияның және металдарды өңдеу үлесi өңдеушi ... ... ... көлемiнiң 40,1 %-нен 27-28 %-ке дейiн төмендейдi, ал
ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу үлесi 38,1 %-тен 45-46%-ке дейiн ... ... ... көп қажет ететiн және жоғары технологиялы өнiмнiң үлесi
2000 жылғы 0,6 %-пен салыстырғанда 9-11 %-тi құрайды.
Сонымен қатар ... iске ... ... өндiрiстегi кен
өндiру салаларының қосылған құнының үлесi, оны iшiнде мұнай өндiру 2000
жылғы 31,0 және 25,6 % ... 2015 жылы ... 55-56 % және 50-51 ... мүмкiн. Стратегияны iске асыруды есепке алғанда кен ... 46-47 %-тi ғана ... Бұл ... ... көп қажет ететiн
және жоғары технологиялық өндiрiс орындарының үлесi 2000 жылғы ЖІӨ 0,1 ... 2015 жылы 1-1,4 %-ке ... ... ... ... экономикалық өсу процесі экономиканың нақты
секторын дамытуға бағытталған жағдайдың қалыптасуымен, тауар мен қызмет
нарықтарындағы ... ... ... етілуімен, негізгі
капиталға ... ... ... ... қатар
институционалдық реформалардың жүргізілуімен тығыз байлынысты.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев 2007 жылдың 28 ... ... ... ... ... ... және
әлеуметтік саясаттың, қоғамды одан әрі демократияландыру мен ... ... ... ... білім беру және руханият
салаларын дамытудың негізгі бағыттары баяндалған. ... ... ... сипатын қамтамасыз ету үшін экономиканың тұрақты
дамуына қол жеткізу емес, оның өсуін басқару – жолдаудағы жаңа ... ... бірі ... ... ... ... нақты деңгейін қамтамасыз ету
және әлеуметтік ... ... ... өту ... тарапынан
жүргізілетін экономикалық саясаттың басымды бағытына айналуы ... ... осы ... ... ... үшін мемлекеттің экономиканы
реттеудегі рөлін күшейту керек, әлеуметтік саясаттың тиімділігін жоғарлату,
меншік құқықтарын қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... мүддені қорғау керек.
Сонымен қатар экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... және ... ... жетілдірілген
өндірістерді, өндірістік инфрақұрылым мен агроөнеркәсіп секторын ілгерлете
дамыту үшін өндірістік саланы модернизациялау ... ... ... ... ... ... жағдайда Қазақстан Республикасында ... ... ... ... қабілетті дамыған мемлекет қалыптастыру барысында
техникалық-экономикалық дамудың ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... осы ... біраз жеңілдіктерді
қолдана отырып жүзеге асыру, ғылыми-техникалық және ... ... іске ... өндірістік кәсіпорындар мен қаржы
капиталының интеграциясы үшін жағымды жағдай ... ... ... ұлттық локомотивтерін қалыптастыру міндетті.
Қазақстан Республикасының тұрақты даму траекториясы көбінесе шетел
инвестицияларын тартумен ... ... ... ... ... Қазіргі кезде негізгі капиталды, яғни мұнай мен табиғи газ өңдеу,
көлік пен ... ... ... ... қайта өңдеу,
құрылыс салаларын дамыту мақсатында инвестициялық қаражаттың ... ... ... ... :
1. ... Республикасының Президенті ... ... ... жолдауы.-Астана, 2007 жыл. ... ... ... ... ... ... ... – www.akorda.kz
2. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі
және әл-ауқатының артуы даму стратегиясы.- Алматы: ЮРИСТ,2006.-152 бет
3. Макконел К.Р., Брю С. ... ... ... и политика. В 2-
х т.: Пер. с англ. 13-е изд., 1992
4. А.Р. Жапсарова. Основные модели экономического роста и ... ... ... ... ... Серия экономическая, №4
(16).1999. – стр. 23-27
5. Экономическая теория: Учебник.-Изд. испр. и доп. Под ... ред. ... ... А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича.- М.:
Инфра-М, 2004. 672 стр.
6. Л.А. Бимендиева, Ш.П. ... ... өсу – ... ... ... ... ретінде. ҚазҰУ хабаршысы.
Экономика ... №6 ... – 18-22 ... ... экономика.Общедоступный учебный курс. Ростов-на- Дону,
издательство Реникс,1997-608с.
8. Кулекеев Ж.А. Экономический рост и расхады ... Под ... эк. Наук А.С. ... 148 ... ... ... Под редакцией А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К.
Большакова.-М.: Проспек, 1998.-792 с.
10. Р.К. Андарова. Эволюция теорий ... ... ... КазНУ.
Серия экономическая, №4 (16).1999. – стр. 19-23
11. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник Под общей ... ... А.В. ... МГУ им. М.В. ... 6-е ... М.: ... Дело и ... 2004. 448стр.
12. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С.
Макроэкономика: Учебник. Общая ... Л.С. ... изд. ... ... и доп. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 719с.
13. О.Курманов. Основные аспекты развития экономики ... ... ... ... №7, 2005 г. ... Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің интернет желісіндегі
ресми сайты - ... Д. ... ... ... ... ... Серия
экономическая, №3 (49).2005. – стр. 83-86
16. Н. Жанакова. К вопросу об уровне эконоимческого развития ... в ... ... Саясат №6, 2004 г. стр. 62-65
17. Қазақстан Республикасының 2001-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-
экономикалық даму ... ... ... ... ... ... желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
18. Қазақстан экономикалық, ... және ... ... ... ... ... Президенті Нұрсұлтан ... ... ... ... ... ... 19 ақпан 2005
жыл.
19. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы. Қазақстан ... ... ... ... ... ... сайты – www.akorda.kz
20. Ж. Давильбекова. Пути повышения ... ... ... ... №2, 2006 г. стр. ... ... ... экономического роста и модернизации экономики
Казахстана. Экономический рост в Казахстане: источники, ... и ... на ... ... 58 научной конференции
студентов и молодых ученых КазНУ им. ... 22-23 ... г. ... Под редакцией Р.Е. Елемесова, С.К. Джумамбаева.-
Алматы: Қазақ Университеті, 2004. 421стр.
-----------------------
f(k)
s f(k)
c
y
i
k
y
k
s f(k)
dk
i,dk
k
i,dk
dk
мрк
E

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
20-40 жылдардағы қазақ мәдениетінің өсу дәрежесі3 бет
Ісік торшасының қасиеттері,ісік құрылысы, ісіктің өсуі24 бет
Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары78 бет
Ауыл-село мұғалімдерінің өсу жолдары, олардың құрамындағы сандық және сапалық өзгерістер13 бет
Ауыр металдардың миграциясының өсімдіктердің өсу параметріне әсерін анықтау58 бет
Ауыр металдардың экожүйелерге таралуы және оның дәрілік өсімдіктердің өсу параметріне әсері47 бет
Ауыр металдардың өсімдіктің өсу процестеріне әсері17 бет
Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары7 бет
Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары. Тұқым қуалаушылық және ортаның ролі22 бет
Балалар мен жасөспірімдер организмінің өсу және даму заңдылықтары, олардың гигиеналық маңызы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь