Сыбайлас жемқорлық

КІРІСПЕ
1 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ¥ҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Сыбайлас жемқорлық үғымы мен жіктелуі,оның Қазақстандағы жэне Дүниежүзілік елдердщ тарихы.
1.2 Сыбайлас жемқорлықтың типологиялық ерекшеліктері мен оның таралу аумағы
1.3 Сыбайлас жемқорлық адам қүқығын бүзушы фактор ретінде

2 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІҢ ҚҮҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ МӘСЕЛЕСІ
2'Л*Сыбайлас жемқорлықпен байланысты заңбүзушылықтар
2.2 Сыбайлас жемқорлықпен күрестің құқықтық негіздері
2.3 Жергілікті билік органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мәселелері

3 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ САЛДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛІУ МЕН ЖОЮ ДЫҢ ЖО ЛДАРЫ .
3.1 Сыбайлас жемқорлықтың зардаптары мен салдары
3.2 Әхімшілік сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының ерекшеліктері 3.3 Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі мемлекеттіңк органдардың жэне
сот жүйесі мен БАҚ.ның рөлі


ҚОРЫТЫНДЫ


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нарықтық қатынастардың қалыптасуының күрделі кезеңінде елдің экономикалық мүдделеріне бағытталған қатерлердің бастауы ең алдымен отандық тауар өндірушілердің және олармен байланыстағы жемқорлықпен шырмалған шенеуніктердің заңға қайшы әрекеттерінде жатуы мүмкін екендігі үйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлық ауқымының өсуінен-ақ көрінеді. Қоғам мен мемлекеттің түғырын шайқалтып, заңға, әділеттілік пен ізгі қасиеттерге деген сенімге селкеу түсіруімен бүл өте қауіпті қатер төндіреді.
Қалыптасқан ахуалдың күрделілігі бүл мәселенің теориялық әзірлемесінің жеткіліксіздігімен, күрестің стратегиясы мен тактикасы туралы айқын түсініктің, сондай-ақ, қүқықтық, криминологиялық және оперативтік-ізкесушілік түжырымдамасының жоқтығымен байланысты. Бүның сыбайлас жемқорлықты түсінуге де қатысы бар.
Бүгінгі танда баршаның тарапынан мойындалған пікір бойынша, сыбайлас жемқорлық — мына тәрізді әртүрлі позициялардан қарастыруды қажет ететін күрделі әлеумеітік-саяси қүбылыс: тарихи, әлеуметтік-саяси, қүқықтық, ізгілік және т.б. ешбір мемлекет сыбайлас жемқорлықтан сақтандырылулы емес және ешбіреуі, тіпті ең қуаттысы да оны түбегейлі, барлық жерде бірдей жеңетіндігімен мақтана алмайды. Оның үстіне, жемқорлықпен күрес мемлекет пен қоғамның барлық күштерін біріктіре отырып, барлық жерде және үнемі жүргізіліп отыруы тиіс. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан үшін де жаңалық емес, біздің мемлекетіміздің алеуметтік саласының жеңілмегеңдігі, нарыққа көшудің заңмен реттелмеген үдерісі бүл қауіпті қүбылысты о дан да үлкен дәрежеде шиеленістіре түсті.
Сыбайлас жемқорлық әдетте мемлекеттік шенеуніктер мен қылмыскерлердің біріккен әрекетін білдіретін үйымдасқан қылмыспен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі үйымдасқан қылмыстар өткен ғасырдың 70 -80-жылдары КСРО-да жүргізілген және экономиканың түрақсыздануына, шаруашылық жүмыстары саласындағы қылмыстардың өсуіне альш келген әлеуметтік-экономикалық саясат салдарынан дүниеге келді, үйымдасқан қылмыс бізге сырттан келген жоқ, ол - біздің өз тумамыз, объективті экономикалық үдерістер нәтижесі. Оның басты ерекшелігі, басқа елдердегі үйымдасқан қылмыстарға қарағанда, ол ресми, жария экономика саласында
ТУДЫ.
1 Қазақстан Реснубликасыныц Конституциясы, Алматы Қазақстан баспасы., 1995.
2 Қазақстан Ресиубликасыныц Қылмыстық кодексі.-Алматы: Жеті-жарғы, 1997.
3 Қазақстан Реснубликасыныц Қылмыстық іс жүргізу кодексі.-Алматы: Жетіжаргы, 1998.

4. Қазақстан Ресиубликасыныц «Қазақстан Реснубликасыныц үлттық қауіпсіздігі туралы» 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңы.
5. Қазақстан Реснубликасыныц «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі Заңы.
6. «Республикалық жоне жергілікті бюджеттің атқарылуын бақылау туралы» 2002 ж 29 қаңтардағы ҚР Заңы.
7. «Бюджет жүйесі туралы» ҚР Заңы, 1999 ж 1-сәуір.
8. «ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы» ҚР Заңы. 2001жылы 21
қаңтар.
9. «ҚР сот жүйесініц тәуелсіздігін нығайту жоніндегі шаралар туралы» 2000 ж. 1-қырқүйектегі ҚР Прсзидентінің Жарлығы.
10. Мемлекеттік қызмет туралы. ҚР Заңы 1999ж. 23 шілде.
11. Мемлекеттік қүпиялар туралы. ҚР Заңы 1999 ж. 15 наурыз.

12. ҚР прокуратурасы туралы. Зац күші бар ҚР Президентінің Жарлығы. 1995 ж. 21 желтоқсан.
13. ҚР сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы. ҚР Заңы. 2000 ж. 25 желтоқсан.
14. ҚР Үкіметініц 2002 жңлғы 19 маусымдағы №592 республикалық
және жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу тәртібі туралы қаулысымен.

Одебиеттер
15. Антикоррупцонный набор инструментов. Представлен Комитетом ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности в рамках Глобальной программы против коррупции.
16. Борьба с коррупцией в переходный период. Вклад в обсуждение стратегии. Всемирный банк, Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 2000 г.
17. В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: Русский язык, 1978. - 1-том.
18. В.И. Данилеико.Современный политологический словарь. -М.: NOTA BENE, 2000ж.
19. В. Пузиков, А, Громович, Экономическая безопасность и экономическая преступность. Минск. - Армита Маркетинг, Менеджмент. 2001.
20. Герцензон А, А. Введение в советскую криминологию." М., изд-во "Юридическая литература", 1965, 29 б.
' 55
21. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., Госюриздат, 1963, 175 б.
22. Ладо Чантурия, председатель Верховного суда Грузии. Судебная реформа в Грузии: Тезисы // Материалы междунар. конференяии «Суды и их роль в укреплении государственной независимостиц. Астана, 15.08.2001.
23. Лентовска Б. Как начиналась работа улолномоченного по
гражданским правам. Т. I. - М., 1997. - 312 с.
24. Мауленов К.С. Правовое регулирование иностранных инвестиций в
Республике Казахстан. - Алматы; Гылым, 1998. - 328 с;
25. Мауленов К.С. Государственное управление и правовое
регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике Казахстац. -
Алматы; Жеті Жаргы, 2000. - 384 с;
26. Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз / Жалпы Редакциясын Е.Т. Карий басқарган. - Алматы: Орталық азия саяси зерттеулер агенттігі, 2000ж.
27. Основы противодействия коррупции / Гылыми редакциясын СВ. Максимов басқарған. -М.: Снарк, 2002ж.
28. Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения) / Науч. ред. СВ. Максимов и др. - М.: Спарк, 2000
29. Общественное участие в бюджетном процессе: опыт и технологии / Т.И.Вииоградованыц ред. басқаруымен. — СПб.: Норма, 2002.
30. Панов Н.И. Понятие предмета преступления но советскому уголовному праву// Проблемы проведения -Киев, 1984 Вып.45. 72 б.
31. Пионтковский А. А. Учение о преступлений по советскому уголовному праву. - М., 1961. - 138-142 б.
32. Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Судейменов. - Алматы: Жеті Жаргы, 1997. - 244 с;
33. Предупреждение и борьба с коррупцией: Выводы рекомендации междунар. науч.-ирактич. конференции.— Российская юстиция. 1999. 12-нөмір.
34. Польша Реснубликасыныц "О местных органах самоуправления" Зацы. http. www. municipaikg. narod. ru
35. Последние известия. Казахстанская правда. 2000. 18 января.
36. Рахметов СМ., Мукажаиов А.К. Изнасилование (уголовно-правовые и криминологические проблемы). Научно-практическое пособие. Алматы, 2003, 128 с.

37. Рогов И.И., Мүхаметжанов Б.А., Бычкова С.Ф.. Кдзақстан Реснубликасыныц "Сыбайлас жемқорлықиеи күрес туралы" Заңына түсініктемелер. Алматы, 2001.
38. Р. Книпер Этапы правовой и судебной реформ в Казахстане в качестве неотъемлемой части перестройки экономики // Казахстанская правда. N 148.22 июня 2001 г.;
39. Судьялардын реснубликалық жэне облыстык тэртіптік-біліктілік алқалары туралы ереже, ҚР Президентінің 2001 ж, 26-маусымдагы N 643 12 стульев для присяжных //Аргументы и факты. N30 (1083). Июль 2001 г.
40. Сот этикасы кодексі. Қазақстан Республикасы судьяларыныц 1996 ж.
19-желтоқсандағы бірінші съезінде қабылданды.
56
41. Сунгуров А.Ю. Институт омбудсмана как один из механизмов противодействия коррупции.
42. Т.В.Апарова. Улыбританиядағы судьялар мәртебесі // Ресей қүқығы журналы. 1999. N7-8.
43. Тәжікстан Рссиубликасыныц "О государственной власти на местах", http. www. municipaikg. narod. га
44. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть, — Алматы,
1999.
45. Уголовное право России. Общая часть. Под ред. Рарога А.И.-М, 1997. 776.
46. Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмана). - М; Ad Marginem, 1997. - 335 с; Ombudsman —twenty five years on: Paper arising from a conference, 1992.
47. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации', http: provo. mincultrf. ru /law/ federalstatute/ 28/08/1995/text/ 349. himl
48. Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству. Барнаул, 1989.
49. Шахунянц Е.А. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод граждан РФ. М., 1993.
50. Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития // Семейный правовой институт СИ. жопе Шишкиных Н.Э.. http: // intemet4aw/ru/info/citylaw. htm
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1 сыбайлас ЖЕМҚОРЛЫҚ ¥ҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... мен ... Қазақстандағы жэне Дүниежүзілік
елдердщ тарихы.
Сыбайлас жемқорлықтың типологиялық ерекшеліктері мен оның ... ... ... адам ... ... ... ... СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІҢ ҚҮҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ МӘСЕЛЕСІ
2'Л*Сыбайлас жемқорлықпен байланысты заңбүзушылықтар
Сыбайлас жемқорлықпен күрестің құқықтық негіздері
Жергілікті билік органдары қызметінің ... ... ету ... ... ... салдары және олардың алдын Аліу мен жою дың жо
лдары .
Сыбайлас жемқорлықтың зардаптары мен салдары
Әхімшілік сыбайлас жемқорлықтың алдын алу ... ... ... ... ... мемлекеттіңк органдардың жэне
сот жүйесі мен БАҚ-ның рөлі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Нарықтық қатынастардың қалыптасуының күрделі кезеңінде ... ... ... қатерлердің бастауы ең алдымен отандық
тауар өндірушілердің және олармен байланыстағы жемқорлықпен ... ... ... ... ... ... ... үйымдасқан
қылмыс пен сыбайлас жемқорлық ауқымының өсуінен-ақ көрінеді. Қоғам мен
мемлекеттің түғырын ... ... ... пен ізгі ... сенімге селкеу түсіруімен бүл өте қауіпті қатер төндіреді.
Қалыптасқан ахуалдың күрделілігі бүл ... ... ... ... стратегиясы мен тактикасы туралы
айқын түсініктің, сондай-ақ, ... ... және ... ... ... ... ... сыбайлас
жемқорлықты түсінуге де қатысы бар.
Бүгінгі танда баршаның тарапынан мойындалған пікір бойынша, сыбайлас
жемқорлық — мына ... ... ... ... ... ететін
күрделі әлеумеітік-саяси қүбылыс: тарихи, әлеуметтік-саяси, ... және т.б. ... ... ... жемқорлықтан сақтандырылулы емес
және ешбіреуі, тіпті ең ... да оны ... ... жерде бірдей
жеңетіндігімен мақтана алмайды. Оның үстіне, жемқорлықпен күрес ... ... ... ... ... отырып, барлық жерде және үнемі
жүргізіліп отыруы тиіс. Сыбайлас жемқорлық ... үшін де ... ... ... алеуметтік саласының жеңілмегеңдігі, нарыққа көшудің
заңмен реттелмеген үдерісі бүл қауіпті қүбылысты о дан да ... ... ... ... әдетте мемлекеттік шенеуніктер мен қылмыскерлердің
біріккен әрекетін білдіретін үйымдасқан ... ... ... ... үйымдасқан қылмыстар өткен ғасырдың 70 -80-жылдары ... және ... ... ... ... ... ... альш келген әлеуметтік-экономикалық саясат
салдарынан дүниеге ... ... ... ... ... ... жоқ, ол -
біздің өз тумамыз, объективті экономикалық үдерістер нәтижесі. Оның ... ... ... ... ... ... ол ... экономика саласында
ТУДЫ.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ: ОНЫҢ ҚОҒАМҒА КЕРІ ӘСЕРІ»72 бет
«Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі әлемдік тәжірибе»79 бет
Көпшілік сыбайлас жемқорлық тепе-теңдігі19 бет
Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару саласындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар: құрамдары,қарау ерекшеліктері, сот практикасы5 бет
Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жэне сыбайлас жемқорлық60 бет
Мемлекеттік қызмет пен басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының мәселелерінің түрлері51 бет
Сингапурдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуі тәжірибесі жөнінде3 бет
Сыбайлас жемқорлық түсінігі және оның мәні14 бет
Сыбайлас жемқорлық қылмыстыққа тосқаулық қоюдың криминологиялық шаралары52 бет
Сыбайлас жемқорлық ұғымы, оның түрлері мен формалары14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь