Цианобактерия Spirullina

Кіріспе
1. Әдебиетке шолу
1.1 Цианобактерия спирулинаның жалпы сипаттамасы
1.2 Spirullina туысының морфологиясы мен физиологиясы
1.3 Spirullina түрлерінің таралуы
1.4 Spirullina.ның маңыздылығы
2. Цианобактерия Spirullina биомассасынан биологиялық белсенді заттар алу
3. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Биотехнология ғылымын өркендету Республикамыздың бәсекеге қабілетті алдыңғы елу елдің қатарына қосылу жолындағы басты бағыттарының бірі.
Қазіргі кезде зерттеушілер биотехнологияның дамуына байланысты табиғи күн сәулесін пайдаланып, бейорганикалық заттардан күрделі органикалық заттарды түзетін құндылығы жоғары тағамдық және жемдік өнімдерді алуға қолайлы фототрофты микроорганизмдер биотехнологиясына көп көңіл бөлуде [1; 2].
Фототрофты микроорганизмдердің үлкен бір тобына кіретін цианобактерия Spirulina биомассасы - 50-70% жуық белок, 4-6% май, 10-12% көмірсу және β-каротин мен витаминдердің В тобының үлкен жиынтығы бар тірі организмдер үшін аса қажетті биологиялық белсенді заттардан (ББЗ) тұрады [3; 4; 5]. Сондай-ақ, спирулина биомассасын ішектегі бірқатар шартты патогенді микрофлораны тежеушілік қабілетіне ие функционалды өнім қатарына жатқызады [6].
Соңғы жылдары спирулинаның өсу ортасын микроэлементтердің (йод, селен, хром, мырыш және т.б.) тұздарымен байытып, олардың спирулина клеткаларында органикалық қосылыстар түзетіні дәлелденді [7]. Сондықтан көптеген ғылыми зерттеушілерді спирулина биомассасы тағамға қосымша ББЗ ретінде қызықтырса, ал маңызды микроэлементтермен байытылған спирулина биомассасы бірқатар аурудың алдын-алу мүмкіншілігін кеңейтеді. Әсіресе тиімді антиоксидант болып табылатын спирулина негізінде алынған биоорганикалық селеннің келешегі мол [8; 9].
Дамыған шет елдер мен ТМД елдері спирулина биомассасынан жасалған биологиялық белсенді заттарды (ББЗ) және препараттарды (СПЛАТ, СПЛАМ, Spіrulіna-жиынтығы, Спирулина-ВЭЛ, Сalcium-Spirulan және т.б.) көптеп өндіруде. Бірақ, біздің елімізде спирулинаны жаппай өсіру және практикада қолдану жұмыстары әлі толық жолға қойылмаған. Алайда, еліміздің оңтүстік аймақтарындағы жылы мерзімнің ұзақтығы мен күн сәулесін пайдалану арқылы спирулинаны жаппай өсіріп, биомассадан алынатын препараттарды өндіру мүмкіншілігі зор және экономикалық жағынан тиімді.
1 Рудик В.Ф. Биотехнологические основы получения биомассы микроводорослей и перспективы ее применения: автореферат. ... докт. биол. наук. – М.: Наука, 1990. – 36 с.
2 Сшренко Л.Я., Паршикова Т.В. Використания водоростей у господарській практиці // Укр. ботан. журн. - 1985. - № 6. - С. 77-86.
3 Gupta R.S., Changwal M.L. Biotechnology of mass production of Spіrulіna and Arthrospira in flesh water // Spіrulіna ETTA Nat. symp. MCRC. – Madras, India. - 1992. - N 8. - P. 125-128.
4 Costa J.A. Colla L. M., Duarte F. P. Improving Spіrulіna platensis biomass yield using a feed-batch process // Bioresour. Technol. – 2004. - N 3. - P. 237-241.
5 Рудик B.Ф., Бульмага В.П., Кирияк Т.В., Чапурина Л.Ф. Продуктивность и биохимический состав Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. СALU-835 при култивировании в присутствии координационных соединений Zn (II) // Aльгология, 2003. - N 3. - С. 322-329.
6 Блинкова Л.П., Горобец О.Б., Батуро А.П. Биологическая активность спирулины // Журн. микробиол. – 2001. - № 2. - С. 114-118.
7 Мазо В.К., Пронина Н.А., Гмошинский И.В., Зарецкая Е.С. Новые пищевые источники эссенциальных микроэлементов // Тр. междунар. конф. «Новые информационные технологии в медицине и экологии». – Гурзуф, 2002. - С. 272-273.
8 Lo Z. Y., Guo S.Y., Li L. Bioeffects of selenite on the growth of Spіrulіna platensis and its biotransformation // Bioresour. Technol. - 2003. - N 2. – P. 171-176.
9 Гмошинский И.В., Егорова Е.А., Фатеева Н.Н., Мазо В.К. Выделение и сравнительная характеристика фикоцианинов, полученных из спирулины, обогащенной и не обогащенной селеном // Биотехнология. – 2006. – № 2. - С. 40-43.
10 Costa J.A., Colla L. M., Duarte F. P. Spіrulіna platensis growth in open raceway ponds using fresh water supplemented with xarbon, nitrogen and metal ions // Z. Naturforsh. – 2003. - N 1-2. - P. 76-78.
11 Берестов В. Яйиценоскость и привесы повысила спирулина // Рязанский гос. сельхоз. академия. Животновод, 2002. - №3. – С. 12-13.
12 Кондратьева Н.В. О недопустимости подчинения номенклатуры сине-зеленых водорослей (Cyanophyta) действию Международного кодекса номенклатуры бактерий // Ботан. журн. - 1981. – № 2. - С. 14-22.
13 Горбунова Н.П. Альгология: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Высш. шк., 1991. - 256 с.
14 Ефимова М.В., Ефимов А.А. Синезеленые водоросли или цианобактерии? Вопросы систематики // «Современные проблемы науки и образования», Камчатский гос. техн. ун-т. - 2007. - № 6. – С. 56-61.
15 Никитина В.Н. Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей // Мат. II науч. конф. Петропавловск- Камчатский, 2001. - № 5. – С. 73-75.
16 Кукк Э.Г. Жизнь растений. / М.: Просвещение, 1977. - 78 с.
17 Штаккебрандт Э., Тиндалль Б., Лудвиг В., Гудфеллоу М. Современная микробиология. Прокариоты. М.: Мир, 2005. - 148 с.
18 Wilmotte A., Golubic S. Morphological and genetic criteria in the taxonomy of Сyanoрhуtа / Cyanobacteria // Algol. Stud. – 1991, Vol. 64. – P. 3-24.
19 Биологический энциклопедический словарь / Ред. Гиляров М.С. М.: Советская энциклопедия, 1986. – С. 63, 578.
20 Павлинов И.Я. Введения в современную филогенетику (кладогенетический аспект). – М.: КМК, 2005. – 391 с.
21 Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. – М.: кн. «Уиверситет», 2001. – 256 с.
22 Заварзин Г.А. Бактериальная палеонтология. – М.: ПИН РАН, 2002. – 161 с.
23 Peschek G.A., Obinger C., Paumann M. The respiratory chain of blue gree-algae (Cyanbacteria) // Physiol. Plant. – 2004, Vol. 120. – P. 358.-369.
24 Castenholtz R.W. Species usage, concept and evolution in the cyanobacteria (blue green-algae) // Ibid. – 1992, Vol. 28. - P 737-745.
25 Гусев М.В., Никитина К.А. Цианобактерии. - М.: Москва, 1979, - 228 с
26 Шнюкова Е.І. Фотоорганотрофний і гетеротрофний ріст гормогоніевих синьозелених водоростей // Укр. ботан. журн. - 1984. - № 4. - С. 49-54.
27 Андреюк Е.И., Копетева Ж.П., Занина В.В. Цианобактерии. - Киев: Наука думка, 1990. – 200 с.
28 Кондратьева Н.В. Морфология популяций прокариотических водорослей. – Киев: Наук. думка, 1989. – 176 с.
29 Ваlloni W., Tomasselly L., Giovanetti., Margheri M.C. Biologia fondamentale del genere Spirulina // Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome. - 1980. - № 2. - P. 49-85.
30 Захаров Б.П. Трансформационная типологическая систематика. М.: Т-во научных изданий КМК, 2005. - 164 с.
31 Aaronson S., Dudinisky Z. Mass production of microalgae // Experentia, 1982. - N 1. - P. 36-40.
32 Santillan C. Mass production of Spirulina // Experentia, 1982. - N 38. - P. 40-43.
33 Кондратьева Е.Н., Максимова И.В., Самуилов В.Д. Фототрофные микроорганизмы: Уч. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 376 с.
34 Горюнова С.В. Изучение физиологии культивирования водорослей с высоким коэффицентом использования света. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 216 с
35 Benemann J.R., Weissman J.C., Koopman B.L., Oswald W.V. Energy production by microbial photosynthesis // Nature. – 1977, Vol. 268. - P. 5615-5625.
        
        Жоспары:
Кіріспе
1. Әдебиетке шолу
1.1 Цианобактерия спирулинаның жалпы сипаттамасы
1.2 Spirullina туысының морфологиясы мен физиологиясы
1.3 Spirullina түрлерінің таралуы
1.4 ... ... ... ... ... ... белсенді заттар алу
3. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі
Биотехнология ғылымын ... ... ... ... елу ... ... қосылу жолындағы басты бағыттарының бірі.
Қазіргі кезде зерттеушілер биотехнологияның дамуына байланысты табиғи
күн сәулесін ... ... ... ... ... ... құндылығы жоғары тағамдық және жемдік ... ... ... ... ... көп ... бөлуде [1;
2].
Фототрофты микроорганизмдердің үлкен бір тобына ... ... ... - 50-70% жуық ... 4-6% май, 10-12% ... және β-
каротин мен витаминдердің В тобының үлкен жиынтығы бар тірі организмдер
үшін аса ... ... ... ... (ББЗ) тұрады [3; 4; 5].
Сондай-ақ, спирулина биомассасын ішектегі ... ... ... ... қабілетіне ие функционалды өнім қатарына жатқызады
[6].
Соңғы жылдары спирулинаның өсу ... ... (йод, ... ... және т.б.) ... ... олардың спирулина клеткаларында
органикалық қосылыстар түзетіні дәлелденді [7]. ... ... ... ... ... тағамға қосымша ББЗ ретінде қызықтырса,
ал маңызды микроэлементтермен байытылған спирулина ... ... ... ... кеңейтеді. Әсіресе тиімді антиоксидант
болып табылатын спирулина негізінде ... ... ... мол [8; ... шет ... мен ТМД елдері спирулина ... ... ... заттарды (ББЗ) және препараттарды (СПЛАТ, СПЛАМ,
Spіrulіna-жиынтығы, Спирулина-ВЭЛ, Сalcium-Spirulan және т.б.) ... ... ... ... ... ... өсіру және практикада
қолдану жұмыстары әлі толық жолға қойылмаған. Алайда, еліміздің оңтүстік
аймақтарындағы жылы мерзімнің ... мен күн ... ... арқылы
спирулинаны жаппай өсіріп, биомассадан алынатын препараттарды өндіру
мүмкіншілігі зор және ... ... ... ... ... спирулинаның жалпы сипаттамасы
XVIII ғасырдың аяғынан бастап цианобактерияларға көп көңіл ... Көп ... бойы ... ... ... қатарына,
яғни көк жасыл балдырларға ... ... ... ... оларды үлкен
таксономиялық топқа бөлу керек деп шешілді.
Цианобактерияларды ... ... ... ... ... цианеилер, цианобионттар, цианофиттер, ... ... ... көкжасыл балдырлар, цианофицейлер [12;
13; 14].
Жан-жақты зерттеулердің дамуынан соң, кейбір авторлар бұл организмнің
табиғатына ... көз ... ... ... ... ... енгізуге мәжбүр болды. Мысалы, Никитина В.Н. 2001 ... - ... ... және ... ... деп
атаған болса, ал 2003 жылы оны цианопрокариоттар қатарына ... ... ... ... бұл бір ... жататын организмдердің осыншама әртүрлі
атауларының болуы деген сұрақ тууы мүмкін? ... бұл ... ... ядро ... болмауы бактерияларға жақындатса, ал клетка
құрамындағы хлорофилл “а” пигментінің болуы мен ... ... ... ... ... жақындайды.
Кукк Э.Г. пікірінше қызықты биологиясы мен клетка ... ... және ... ... жасы сияқты
белгілері - бұл ... ... ... ... атауға негіз
береді [16].
Халықаралық кодексінің ботаникалық жіктеулеріне прокариоттарды қосудың
қолайсыздығы белгіленген соң, ... ... ... ... ... - ХКБЖ ... Code of Nomenclature of
Bacteria) өңделді. Алайда цианобактерияларды «екі жақты тиістілігіне» қарай
ХКБЖ және ботаникалық заңдарына кіргізеді ... ... ... ... (ХКБЖ) ережесіне сәйкес
көкжасыл балдырлардың патша үсті Prokaryota, патшалығы Mychota, ... ... және ... ... ... [18; 19].
Қазіргі кезде систематикалық жүйелерде әртүрлі микробалдырлардың туыстық
қарым-қатынасын анықтауда көбінесе молекулярлық-генетикалық тәсілдерге
жүгінеді. ... ... ... ... ... ... ... жатса және клондардың арасынан айыру мүмкін емес «түр
жиынтығы» белгілеудің дәлелі бола алады [20]. Сондықтан ... ... ... ... ген ... 16S рРНҚ ... ... жатқызу ілімінің дұрыстығын қолдайды [21; 22].
Цианобактериялардың 1500-ден астам түрі, 150-ден аса ... ... олар ... ... ... ... қарағанда кең
таралған, бір клеткалы және көп клеткалы организмдер [23]. Оның ... ... ... ... зор ... Spirulina туысына
қызығушылық жылдан – жылға артуда. Ал Spirulina ... ... ... ... ... ...... [24].
Класс: Hormogoniophyceae - гормогониялылар
Қатар: Oscillatoriales – осциллаторлықтар
Тұқымдас: Oscillatoriaсeае
Туысы: Spirulina
Цианобактериялар бөлімінің ... ... ... кең ... көп клеткалы, жіптесінді микробалдырлар. Жіптері
тармақталған немесе тармақталмаған және тармақталуы ... ... ... мүмкін. Клеткалары бір-бірімен плазмодесма арқылы тығыз байланысқан
және екі немесе бірнеше қатар ... ... ... ... Кейбір
түрлерінің трихомаларында гетероцистер ... ... ... құру ... ... ... ... біртекті затқа
айнылып түссізденеді, не болмаса ... ... ... қалың екі
қабат түзеді. Гетероцисталар клетканың ортасында немесе шетінде түзілуі
мүмкін, соған байланысты бір ... ... екі ... ... ... ... қарай бірнешеге бөлінеді: гормогониялы, қарапайым
екіге ... ... ... ... ... ... ... Жынысты көбею және талшықты стадиялары болмайды. Эндоспоралар кейбір
өкілдерінде болса, экзоспоралар табылмаған [27].
Гормогониялылар класы негізгі үш ... ... ... ... ... Оның ... ... Oscillatoriales
қатарындағы Oscillatoriaсеа тұқымдасы ең үлкен топты құраса, олардың
жіпшелері ... ... көп ... организмдер. Бір қатарлы
трихомалары есейген уақытта гомоцитты симметриялы болып ... тек ... ... ... ... ... ... Клеткаларының өсуі
көлденең бөліну нәтижесінде жүреді. Жіпшелері ... ... ... ... қозғалыс жасайды. Oscillatoriaсеа тұқымдасының жүзге
жуық туысы белгілі болса, оның ішінде басқа туыстарға қарағанда ... түзу ... ... ... ... ... ... туысының отызға жуық түрлері белгілі болса,
оның ішінде ... ... және ... maxima ... жоғары
өнімділігіне қарай жетік зерттелуде.
1.2 Spіrullіna туысының морфологиясы мен физиологиясы
Микроскоп ... ... ... Spіrullіna-ның
морфологиялық құрылысына қарай цилиндр пішінді көп клеткалардан тұратын
ұзын, қысқа жіпшелерден ... ... ... ... бір ... ... Дақылдың өсу және температура жағдайына қарай бірдей
түрлерінің ішінде де ... ... ... әртүрлі болуы мүмкін. Сұйық
ортаға ... ... ... ... спираль түзеді (1 сурет).
Ірі формалы түрлерінің клеткаларында көлденең қалқалары анық көрінеді,
ал өте ұсақ ... ... бір ... ... ... болады.
Трихомаларының ені 2,0-ден 20 мкм жететін ... ... ... трихомаға қарағанда екі есе аз немесе екі есе ... ... Ал ... ... бөліну, бөлінбеуі классификациялық
жіктеулерде анықтау кезінде басты мән берілетін белгілерінің бірі [29].
Сурет 1 - ... ... ... ... түзуі
Прокариоттарға тән клеткасы органоидтарға бөлінбеген, олардың қызметін
протоплазма атқарады. Белгілі типке ... ... және ... жоқ, ... ... спирулина түрлерінің фотосинтездік
жүйесі жақсы ... ... ... ... ... ... ... жіңішке және майда фибрилл түрінде (диаметрі 2-3 нм)
генетикалық ақпаратты ... ... ... ... Рибосомалары тұрақты бөлшектерден, тұну ... ... 10-15 нм ... ... ... ... ... өсуі мен даму сатысына
қарай әртүрлі. Жәй ... ... ... ... ... ... ... ұстап тұруын қамтамасыз ... ... ... Sp. major, Sp. ... Sp. laxa ... ірі ... ерекшеленсе, олардың саны мен түзу ... ... ... ... және өсу ... ... болады. Акинеттері
табылмаған [31].
Спирулина түрлерінің негізгі көбею жолдары ... ... ... ... дене ... ... ... жүреді. Яғни ең
қарапайым көбею түрі. Есейген ... ... ... ... ... 4 ... бірнешеге бөлініп, жаңа трихомдар түзеді (сурет 2).
Бұл жаңа трихомдарының түзілу процесі кезінде ... ... ... ... ... ашық көк немесе жасыл түс
береді. Ал ... ... ... ... ... клеткалар көк жасыл
түске боялады [32].
Физиологиялық жағдайына қарай цианобактерия спирулина тек жарық ... ... ... ... ... фотосинтез процесіне аса қажетті
болатын болса, фотосинтез процесінің өзі тіршілік көзі болып табылатын күн
сәулесінің энергиясын ... ... ... Тірі ... өмір сүруі
осы энергияны дұрыс тұтынумен байланысты, яғни ... ... ... ... ... даму заңдылығын бұзады.
Сурет 2 - Spіrulіna тіршілік ... ... ... ... ... көп түсетін жерде өсіп
(3000-5000 люкс), ал кейбіреулеріне 500-1000 люкс жарық көзі оптималды
болып ... Кей ... ... ... қатты түсуі, олардың өсуіне
біршама кедергі жасайды, әсіресе таза дақылдарды бөліп алу кезінде ... (500 ... ... жөн [33; 34; ... кейбір түрлерін ыстық мекендерден жылы жақтарға немесе
Солтүстік теңізге жекелеуде, басқа ... ... ... ... жоқ ... бір ... олардың жоғары бейімделгіштігі
жайында көп айтылады. Теңіз астындағы түрлеріне ... ... 400С, ... температура 250С қолайлы ... ... ... 24 ... соң ... ... бастайды. Ал зертханалық
жағдайда 35-37С0 температурада көптеген спирулина түрлерінің өсу деңгейі
белгіленгенмен, оларға ... ... 32-35С0 ... ... ... денесіне және белсенді дамуына биогенді заттар
ретінде ... ... ... және микроэлементтер жеткілікті болу керек.
Олардың организмі макроэлементтердің көптеген ... оның ... ... ... ... ... Сондай-ақ, минералдық ... ... ... ... ... жаңа ... микроорганизмдер мен қарапайымдыларға қажетті субстрат бола алады.
Ал спирулина клеткалары микроэлементтерді (темір, ... мыс, ... ... ... ... аз ... ... тұтқанымен, бұл
микроэлементтер физиологиялық тұрғыда ... ... ... ... мен ... ... ... мол.
Судың рН қышқылдығы мен тұздылығы спирулина клеткаларының тіршілігінде
ерекше орын алады. Тұздың мөлшері 2,5 ... ... ... ... ... ... ал оның концентрациясы 2,5-30 г/л жететін
көлдерде Oscіllatorіa, Spіrullіna, Anabaenopsis, Synechocystis басымдылық
танытқан. ... ... ... ... ... ... var. ... 5-14 г/л, ал басқа ... ... ... ... ... байқалған.
Ортаның оптималды рН жағдайы қоректік ортадағы барлық ... ... ал бұл ... ... қабылдауына және
өсуді реттегіштер заттары мен витаминдердің сіңуіне тиімді әсер етеді.
Сондықтан ... мол ... ... ... ... ... ... нәтижеге қол жеткізу үшін ортаның рН-ы қолайлы және тұрақты
болу керек. Мысалы, табиғи жағдайда спирулина ... ... рН ... ... ... ... ... өсірілген штамдардың рН-ы (8,0-
11,0) кең көлемді екенін көрсетсе, ал рН 11,3 жеткенде өсуі төмендеген.
1.3 ... ... ... ... ... өте жете зерттеулерде табиғаттың
әртүрлі орталарынан табылған. Ағынды және тұрып ... су ... ... Sp. princes, Sp. ... Sp. Jenneri, ... Sp. ... Sp. agilis ... кең таралған болса, өзен ... ... okensis, Sp. ... Sp. ... Sp.
minima, Sp. flavovirens түрлерін кездестіруге болады.
Тұзды және минералды суларда, сондай-ақ тұщы сулар олардың ... орта ... ... ... (Sp. ... Sp. ... meneghiniana, Sp. major), батпақты жерлерде сирек (Sp. ... ... ... су көздерінде басқа микроорганизмдермен тұтас жабын
кілем түзетін түрлеріне ... ... Sp. ... ... ... Ал су ... ... (Saprolegnia) жіптерінің
ортасында немесе басқа өлген балдырлардың орталарында Spіrulіna albida түрі
кездескен болса, бұл түр көбінесе судың ... ... ... ... бұл көк - ... ... Оның ... адам
организміне қажетті бағалы заттар, сонымен қатар амин ... ... ... өте ... ... кездеспейтіндері де бар.
Чад өзенінің жанында өмір сүрген Оңтүстік Америка және Африка
аборигендері ... ... ... ... және ... ... ұзақ өмір сүрген.
Спирулина - жер бетінде өзінің керемет ... ... 100 млн. жыл бойы ... ... ... тірі организм.
Бұл табиғат өзі мұқият ... ... ... ... және ... жинағы. Спирулинадағы белоктың мөлшері
70% , яғни бір кг сиыр ... ... ... 10 ... балдырда сонша
болады, ал бета- каротин - 10 кг сәбіздің ... ... ... ... ... ... зат- көк түсті
фикоцианин осы спирулинаның құрамында көп мөлшерде болады. Бұл зат жер
бетіндегі бірде - бір ... ... ... ... ... ... және ана сүтінде ғана
кездеседі. Бұл заттар артритті емдеуге және профилактикаға қажет.
Глютамин қышқылы алкогольге ... ... ... ... ми ... негізгі азығы.
Тирозин - «жастық эликсирі» - ағзаның қартаюын тежейді, шаштың ағаруын
жояды.
Цистин- асқазан асты безінің жұмысын жақсартады.
Аргинин – қанның ... мен ... ... әсер ... ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, әйелдердің
жыныстық гормонындағы артық және канцерогендердің бөлінуіне әсер етеді,
холестериннің деңгейін қалыпқа келтіреді.
Тиамин- жүйке жүйесін ... ... бір ... ... жүрек
соғуын реттейді, делікпені жояды.
Фоли қышқылы- гемоглобин түзілуіне қажет.
Спирулинаның құрамында 2000-ға жуық дәрумендер, амин ... ... ... полиқанықпаған майлы амин қышқылдары және
ферменттер болады.
Дүние жүзінің алдыңғы ... ... ... және сауықтыру
орындарының жүргізген зерттеулері, спирулинаның мынандай ерекше
қасиеттерге ие екендігін ... ... ... ... ... мен ... ... толықтыру, қанның формуласын
реттеу, қандағы майдың деңгейін төмендетеді, ... және ... ... зат, ... ... тездетеді және күйген
жерді тез жазады.
Клетканың және ағзаның жасаруы. Энзиматикалық белсенділікті қайтару,
радиактивті ... ... ... зат ... ... ... ... келуіне көмектеседі, семіруден сақтайды. Тамыр
ауруларынан емдеуге көмектеседі, тамыр қабынуынан, остеохандрозда ,жүрек
ауруларында, әлсіздік, ұйқысыздық, геммороидан ... үшін ... ... ... ауруларды емдеу үшін, иммунодефициттен,
аллергиядан. Ағзадан ауыр металдарды шығару ... ... ... ... ... төмендеуінен
сақтайды. Акушерлік және гинекологияда екіқабат ... ... ... және ... ... сүттің көбеюіне әсер етеді.
Экологиялық таза емес жерлердегі ағзаны «тазартқыш» ... ... ... ... жолы, жұмысқа қабілеттілігін
арттырады, иммунитетін ... және әр ... ... ... ... жүзілік денсаулық қорғау ұйымының (ВОЗ) есебі бойынша
спирулина 70% аурулардан қорғайды.
2. Цианобактерия ... ... ... ... ... ... ... май, көмірсу, витаминдер мен ферменттердің және т.б
белсенді заттардың көзі бола алатын дәстүрсіз жаңа азық түрлерін ... кең ... ... емес ... биологиялық белсенді
заттардың (ББЗ) көзі ретінде күнделікті тағам құрамына қосудың қажеттілігі
зор. Биологиялық ... ... (ББЗ) - ... ... тіршілігін
қалыптастыруға және сыртқы ортаға төзімділігін жоғарлататын немесе ... ... ... көмектесетін қосымша ... ... ... ... ... ... ... тағамдық биологиялық
белсенді қоспалар (ББҚ) нутрицевтикалық және парафармацевтикалық деп ... ... – бұл ... ... ... ... және ... химиялық құрамын жақсарту үшін қолданатын табиғи ББҚ жатады:
витаминдер және ... алғы ... ... қосылыстары (мысалы, β- каротин
және басқа каротиноидтар); макро- және ... ... ... ... йод, фтор және т.б.); ... ... май қышқылдары мен
ауыстырылмайтын аминқышқылдар; кейбір моно- және диқанттар.
Парафармацевтикаға – дәрілік ... ... ... ... ... ... ... және қоздырғыштардан
алдына ала сақтандыру үшін қолданатын белгілі фармакологиялық белсенділікке
ие ББЗ ... ... ... мен ... ... ... ... майлар, полиқанттар және т.б. жатады.
Қазіргі кезде парафармацевтикалық ББҚ дайындауда мынадай негізгі
топтарға ... ... ішек ... жақсартушы ББҚ; организмді нығайтушы
ББҚ; жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алу үшін қолданылатын ББҚ және т.б.
Соның ішінде, соңғы жылдары ... ішек ... ... ... ... ... мен ғылыми ... ... Егер ... да бір тірі ... өлі микроорганизмдердің
құрылымды бөлігі, метаболиттері ... ... ... әсер
берсе және өсу ортасына ... ... ... ғана ... ... ретінде қарауға болады. Сондықтан ... ... ... бифидобактерияларды және лактобактерияларды
тірі микроорганизмдердің дақылдарын қосады. Адам ... ... ... ... ... ... деп атайды. Ал бұл келтірілген
анықтамалармен келісе отырып, қазіргі кезде Spіrulіna platensis биомассасын
организмдегі микрофлораларды ... ... ББҚ ... ... ... тәжірибелерден спирулинаның организмдегі бірқатар
вирустар мен адам ... ... ... Escherichia coli,
Candida albicans-тің мөлшерін төмендетіп, ал бұл ... ... мен ... өсу саны ... өзгермейтіні
байқалған.
Ғалымдар спирулинаны көбінесе XXI-ғасырдың ең үздік өнім ... ... ... жиналған спирулинаның бағалы өнімділігі мен
биомасса құрамындағы биологиялық белсенді заттары ... ... ... ... ... мал ... ... өз тиімділігін көрсетті.
Жалпы организмде спирулина препаратына сезімталдықтың жоғарылауы немесе
аллергиялық әсері байқалмаған болса, ал оның ... ... ... ... ... немесе тіпті кездеспейді. Сондықтан спирулина биомассасы
- адамзаттың қалыпты тіршілік етуіне аса қажетті, құрамында улы ... ... таза ... тағамға қосымша қоспа ретінде маңызды ішек микрофлорасының
қызметтерін тұрақтандыру және иммунды жүйелерді көтеру ... ... ... ... ... қажетті фармацевтикалық потенциалға ие. Дүние
жүзілік Денсаулық сақтау ... ... ... ... кем дегенде
70%-ға жуық ауру түрлеріне қорғаныш күш бола ... ... ... ББҚ ... ... ... негізгі ерекшеліктеріне
тоқталатын болсақ:
- Спирулина биомассасының құрамындағы құрғақ салмағындағы ... ... ... ... Биомассасының улы әсері мен ... ... ... Спирулина биомассасын басқа микробалдырлармен салыстырғанда жануарлар
мен адамзат организміне өте сіңімді де, организмге қажетті ... ... көп ... ... ... күн сәулесі астында, ашық қондырғыларда жаппай
өсіру кезінде қоректік орта құрамында ... ... ... жаппай өсіруде қарапайым органикалық субстраттарды
пайдаланып, өнімділігін арттыруға болады.
- Спирулина жіпшелі ... ... ... ... ... қарапайым сүзу арқылы оның биомассасын ... ... ... ... ... рlatensis-тің практикалық маңыздылығына қарай,
оның биомассасынан ұнтақ порошок (күл), спирттік және майлы ... және т.б. ... ... ... қазіргі таңда
спирулина нағыз космостық тағам ретінде ... ... ... ... қолдану сұранысы көбеюде. Оның ішінде, ТМД
елдерінде негізгі азықтық қоспа ретінде спирулина ... ... ... ... Бұл ... тек ... ... көзі ретінде емес, сондай-ақ жағымсыз иістерді жойып, организмнің
қоздырғыштарға ... ... ... ... ... ... қабылдағанда тұмау
және т.б. бірқатар вирустардың қозу ... ... ... ... (спирулина, хлорелла және т.б.) өндірістік тұрғыда өсіріп,
өнімділігін жылына 300000 т жеткізеді және ... ... ... ... ... елдерде микробалдырлардың биомассасын 200 ден ... ... ... ... балмұздақтың нәрлілігін байыту үшін және балалар мен қарт
адамдар, ... ауыр ... ... рациондарына 3-5 грамм
спирулинаны қосады. Әсіресе, ... ауыр ... үшін ... ... оның ... ... өзі аштық сезімін түсіріп, организмді
барлық тіршілікке қажетті заттармен қамтамасыз ... Ал қант ... ... ... ... ... ... қан құрамындағы
глюкоза мен липидтердің алмасу дәрежесіне маңызды нәтижелер берген.
Көптеген ... ... және азық ... мекеме орындарын
тағам өнімдеріндегі, оның ішінде, құс жұмыртқаларындағы және ... ... ... ... ... Бұның себебі, адамның
қан құрамындағы холестерин мөлшері тағам өнімдеріне тікелей байланыстылығы
бар. Ал холестериннің қан сарысуындағы жоғарлау мөлшерінен, оның ... оңай ... және ... ... ауруларының пайда болуына
әкеледі. Сондықтан бұл мәселелерді ... ... ... ... ... холестеринді өнімдерді (сондай-ақ, құс шаруашылық
өнімдерін) көптеп өндіру ... Ал ... ... 200-300 ... ... сары ... 5% - бос ... кездесетін холестерин
және 1% холестерин эфирлері болатыны белгілі.
Спирулинаның тағы бір ... ... ... пайызды май құрамына
(май 5%, холестерин 0,013%,) қарай, оны құс шаруашылық ... ... ... Ал ... зат ретінде токсикалық әсері жоқ, организмге
жоғары сіңімділігі, бұл дәстүрлі емес ... жыл бойы ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Мысалы, тауық рационына жемнің көлеміне қарай қосылған 0,01% спирулинаның
биомассасының өзі, олардың ... ... және ... ... ... азық ... пайдаланып көруде жүргізілген ең
үлкен тәжірибе 1992 ж ... ... ... ... Үнді ... С.В.
Сешадридің (Мадрас зерттеу орталығы) қаражаттандыруымен 5000 ... ... ... ... ...... қосып 150
тәулік бойы берген. Нәтижесінде спирулина құрамындағы β-каротиннің ... ... ... көз ... ... әсер ... көз ... 80%-
дан 10%-ға дейін төмендеген. Сондай-ақ, ... ... ... таксономиясы, экологиясы және биохимиясы туралы мәліметтерді
зерттеуге ... онға жуық ... ... ... ... жеке ... биохимиялық құрамындағы өзгергіштік
ерекшеліктерінің бар болатыны Үндістанда 1992 ж ... ... ... ... елдердің ғылыми институттары спирулинадан жасалған препараттарды
иммундық жүйеге биостимулдеушілік және жалпы нығайтушылық қабілетіне ие
және қан ... жаңа ... ... мүмкіншілігімен құнды
деп көрсетсе, АҚШ-ғы ісік ауруының ғылыми институты ... ... ... ... ... бар ... ... етті.
Ал спирулинаның липополиқанттарының белсенділігінің ... ... ... ... ... мен ДНҚ-ның
репарациялық жүйесінің ферменттік ... ... ... ... және ... ... мен сүйек миындағы клеткалардың көбеюі
күшейген. Сондай-ақ, ісік ауруына ... ... деп ... ... е6
препараттың орнына спирулина биомассасын пайдалану маңыздылық көрсеткен.
Мұндағы хлорофилл а пигментінен алынған хлорин е6 ... ... ... ... ... ... жүргізілген клиникалық зерттеулерде
спирулинаны қабылдаудан соң, олардың эритроциттер мен гемоглобин мөлшері,
жалпы ... пен ... ... ... ... ... заттармен уланған және радиациялық сәулеге ұшыраған қан
құрамындағы ақ ... ... ... ... ... ... ... ретке келтіруге спирулина құрамындағы фикоцианин пигментінің
маңыздылығы жайында көп айтылады. Міне ... ... ... ... ... ... ... саласында жиі мынадай
жағдайларда пайдалануға ұсынылады:
- Организмде темір жетіспегенде және қатерлі қан аздыққа, ... ... ... ... ... емдеу және алдын ала емдеу үшін аса қажет.
- Ұзақ ауырған кезде немесе гепатит, туберкулез, асқынған ... дем беру ... ... ... қант ... төмендету үшін.
- Атеросклероз және онымен байланысты короносклероз, стенокардия, жүрек
ауруларын, бас ми буындарының склерозын, инфарктан кейін – инсультті, гипо-
және ... ... ... ... ... ... ... құрғаюынан, гиперкератоздың өсуін
(мысалы, өкшедегі жарықтар).
- Аяқ-қол буындардың ауруын, тұз жиналуын, миозит, жас ... дем беру және ... ... ... өте ... әсер беретін және
экономикалық тиімділігі мол, көп ... ББҚ ... ... ... қызметкерлері ауруды емдеу үшін қарастырылған дәрігерлік терапия,
емдік шынығу, физиотерапия, тамақты ішіп-жеудің ... ... ... ... ... ... іске ... отырып, оған қосымша ББҚ үзбей
қабылдаудың маңыздылығы зор деп ... ... ... ... В.Ф. ... основы получения биомассы
микроводорослей и перспективы ее применения: ... ... ... ... – М.: ... 1990. – 36 ... Сшренко Л.Я., Паршикова Т.В. Використания ... ... ... // Укр. ... журн. - 1985. - № 6. - С.
77-86.
3. Gupta R.S., Changwal M.L. ... of mass ... ... and ... in flesh water // ... ETTA ... MCRC. – Madras, India. - 1992. - N 8. - P. ... Costa J.A. Colla L. M., Duarte F. P. ... ... biomass yield using a ... process // ... – 2004. - N 3. - P. ... ... B.Ф., Бульмага В.П., Кирияк Т.В., ... ... и ... ... Spirulina platensis
(Nordst.) Geitl. ... при ... в ... ... Zn (II) // ... 2003. - N 3. ... ... Блинкова Л.П., Горобец О.Б., Батуро А.П. ... ... // ... ... – 2001. - № 2. - С. ... Мазо В.К., Пронина Н.А., Гмошинский И.В., ... Е.С. ... ... ... ... // Тр. ... ... информационные технологии в медицине и экологии». –
Гурзуф, 2002. - С. 272-273.
8 Lo Z. Y., Guo S.Y., Li L. ... of selenite on the growth ... ... and its ... // ... Technol. -
2003. - N 2. – P. ... ... И.В., ... Е.А., ... Н.Н., Мазо В.К. ... и
сравнительная характеристика фикоцианинов, полученных из ... и не ... ... // ... – 2006. – № 2.
- С. ... Costa J.A., Colla L. M., Duarte F. P. ... platensis growth in
open raceway ponds using fresh water supplemented with xarbon, nitrogen and
metal ions // Z. ... – 2003. - N 1-2. - P. ... ... В. ... и ... ... ... // Рязанский
гос. сельхоз. академия. Животновод, 2002. - №3. – С. ... ... Н.В. О ... ... номенклатуры сине-зеленых
водорослей (Cyanophyta) действию Международного кодекса номенклатуры
бактерий // Ботан. журн. - 1981. – № 2. - С. ... ... Н.П. ... Учеб. пособие. – М.: Изд-во Высш. шк.,
1991. - 256 ... ... М.В., ... А.А. Синезеленые водоросли или цианобактерии?
Вопросы систематики // «Современные проблемы ... и ... гос. ... ун-т. - 2007. - № 6. – С. ... ... В.Н. ... биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей
// Мат. II науч. конф. Петропавловск- Камчатский, 2001. - № 5. – С. 73-75.
16 Кукк Э.Г. ... ... / М.: ... 1977. - 78 с.
17 Штаккебрандт Э., Тиндалль Б., Лудвиг В., Гудфеллоу М. Современная
микробиология. Прокариоты. М.: Мир, 2005. - 148 ... Wilmotte A., Golubic S. ... and genetic criteria in ... of ... / Cyanobacteria // Algol. Stud. – 1991, Vol. 64. –
P. 3-24.
19 Биологический энциклопедический ... / Ред. ... М.С. ... энциклопедия, 1986. – С. 63, 578.
20 Павлинов И.Я. Введения в современную филогенетику (кладогенетический
аспект). – М.: КМК, 2005. – 391 ... Г.А., ... Н.Н. ... в ... – М.: кн. ... 2001. – 256 ... Заварзин Г.А. Бактериальная палеонтология. – М.: ПИН РАН, 2002. –
161 с.
23 Peschek G.A., Obinger C., Paumann M. The ... chain of ... ... // Physiol. Plant. – 2004, Vol. 120. – P. 358.-
369.
24 Castenholtz R.W. Species usage, concept and ... in ... (blue ... // Ibid. – 1992, Vol. 28. - P ... Гусев М.В., Никитина К.А. Цианобактерии. - М.: Москва, 1979, - 228 с
26 ... Е.І. ... і ... ріст ... ... // Укр. ботан. журн. - 1984. - № 4. - С. 49-54.
27 Андреюк Е.И., Копетева Ж.П., Занина В.В. ... - ... ... 1990. – 200 ... ... Н.В. Морфология популяций прокариотических водорослей. –
Киев: Наук. думка, 1989. – 176 ... ... W., ... L., ... Margheri M.C. ... del genere ... // ... Nazionale delle Ricerche,
Rome. - 1980. - № 2. - P. ... ... Б.П. ... ... ... М.: Т-во
научных изданий КМК, 2005. - 164 с.
31. Aaronson S., ... Z. Mass ... of ... // ... - N 1. - P. ... ... C. Mass ... of Spirulina // Experentia, 1982. - ... - P. ... ... Е.Н., ... И.В., Самуилов В.Д. ... Уч. ... - М.: ... МГУ, 1989. – 376 ... Горюнова С.В. Изучение ... ... ... ... ... ... света. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,
1976. - 216 с
35. Benemann J.R., Weissman J.C., Koopman B.L., Oswald W.V. ... by ... ... // Nature. – 1977, Vol. 268. -
P. ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азотфиксациялаушы цианобактерия NOSTOC CALSICOLA – ның морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық қасиеттерін зерттеу35 бет
Цианобактериялар23 бет
Цианобактериямен симбиозды тіршілік ететін бактерия-серіктестерін анықтау37 бет
Магний ионымен байытылған спирулинаның биомассасын алу28 бет
Прокариоттар27 бет
Фототрофты микроорганимздер биомассасын пайдалану6 бет
Қоршаған орта ластаушыларының көздері3 бет
Spirulina platensis клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері35 бет
Алтынды циандау7 бет
Біратомды спирттің құрылысы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь