Биологиялық мембрана, олардың құрылысы мен қызметіне қысқаша сипаттама

КІРІСПЕ

1.1 Биологиялық мембрана, олардың құрылысы мен қызметіне қысқаша сипаттама
1.2 Эритроциттер, олардың клеткалық құрылымы мен қызметі
1.3 Табиғи антиоксиданттардың биологиялық мембрананы қорғауы

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Өнеркәсіпттік және ауылшаруашылық өндірісінің қарқынды дамуы табиғатты қорғау технологияларының дүрыс қолданылмауы, ядролық және баска кару-жарақ түрлерін көп жылдар бойы сынау ағза мен оның мекен ету ортасы арасындағы экологиялық тепе-тендіктің бұзылуына әкеліп , денсаулыққа үлкен қауіп төндіреді. [1]
Қоршаған ортаның жағдайының нашарлауы еліміздің мәселелерінің бірі. Бірқатар аудандарда экологиялық жағдайлар көңіл аударарлықгай. Ағзаға эсер ететін әртүрлі жағымсыз климаттың және антропогендік факторлар ішінен атмосферада, суда және азық-түлік өнімдерінде улы заттардың мен баска да зиянды заттардың болуын ерекше атап өту керек [2].
Сырткы ортаның ластануы экожүйеде химиялық, физикалық, биологиялык факторлары өзгерген биогеохимиялық аймақгардың пайда болуына әкеледі. Бұл факторлар әрқайсысы дербес және бірігіп тұрғындардың, яғни адамзат денсаулығының нашарлауына себепші екені белгілі болып отыр.
Осы жағдайлардың жылдам және жан-жақгы жақсартудың мүмкін еместігін ескерсек, ағзаның зиянды әсерлерге төзімділігін, мекен ету ортасының өзгеріп жатқан жағдайларына бейімделу қабілеттілігін арттыруға бағытталған арнайы әдіс-тәсілдерді жетілдіру өзекті болып саналады.
Осы меселелерге байланысты, денсаулыкты сақгау мен нығайту мақсатында алғашқы алдын алу шараларының маңызы зор. Бүл кезде екі жетекші факторлар - қоршаған ортаның ерекшеліктері және ағзаның жалпы күйі ескерілуі тиіс [ 3 ]. Бірінші факторға тоқгалатын болсақ, кажетті шарт адам денсаулығына кдуіп төндіретін жағдайларды аныктап, оның әсерін мүмкіндігінше әртүрлі гигиеналық іс-шаралар аркылы жою болып табылады. Алдын алу шараларының екінші әдісіне — эндогендік қорғаныштық факторларына жақын немесе соларға ұқсас табиғи және жасанды биологиялық белсенді қосылыстар көмегімен ағзаның ресистенттілігін арттыру жатады [ 4 ].
1. Кудряшев Ю.Б., Беренфельд Б.С. Основы радиационной биофизики.-М.: Изд-во-МГУ,1982.-304с.
2. Испаева Ж.Б., Казбекова Г.к. Экология и аллергопатология у детей Приаралья// Здроохранение Каз-на.-1994.-№12.С 18.
3. Баранов А.А., Игнатьева Р.К., Каграманов В.М. Экологические и медикодемографические проблемы Приаралья и состояние здорвья детей в этом регионе // Педиатрия.-1993. №13-N76-79.
4. Абрамова Ж.И., Оксенгердлер Г.И. Человек и противоокислительные вещество.Л.; Наука, 1985-230с.
5. Agarwal S.,Sohal R.S. Relationship between susceptibility to protein oxidation,aging,and maximum life span potential of different sprcies//Exp. Gerontol.-1996.-Vol.31, № 3.-P.365-372.
6. Ведение биомембранологию: Уч. Пособие / Под. ред. А.А. Болдырева.-М.: Изд-во МГУ. 1990-200стр. С 5.
7. Singer S.J., Nicolson G.L. The fluid mosaic model of the structufe of cell membranes //Science - 1972 Vol. 175 - P 720-731.
8. Структура и функции биологических мембран. / Под. ред.Трошина А.С. Л.; 1975. С 22.
9. Sies H.Biochemistru of exidative stress. Angewaute Chemie, International Edition in English 25.-1986.-P. 1058-1071.
10. Singh K. Oxidants, antioxidants and dislases-a brief review// Indian. Med. Sci.-1997.-Vol.82,№7-P.291.
11. Котык А., Янаген К. Мембранный транспорт. Подю редю Чизмаджева Т.В.-М.: Изд-во МГУ. 1985-154стр. С.14.
12. Черницкий Е.А., Воробей А.В. Структура и функции эритроцитарных мембран.-Мн.: Наука и техника, 1981, 216с. С.7-8
13. Dodge G.T., Mitchel С, HanaHan D.J. Arch; Biochim. Biophys., 1963,100,119.
14. Rubin C.S., Erlichman I., Rosen O.M.J. Biol. Chem., 1972, 247, 6135.
15. Noroozi M., Angerson W.J., Lean M.E. Effects of flavonoids and vitamin С on oxidative DNA damage to human lymphocytes II Am. J. Clin. Nutr. 1998. Vol.67, N6. P.1210-1218.
16. Guidotti G. Ann. Rev. Biochem., 1972, 41, 731.
17. Fairbanrs G., Strcr T.L. Biochemistru, 1971, 10, 2606.
18. Marchesi V. Т., Palade G.E. Proc.Nat. Acad.Sci. USA, 1967, 58, 991.
19. Литвинов H.H., Ламентова Т.Г., Казачков В.И. Структурно-функциональные изменения в печени беременных крыс и их плодов при воздействии кадмия, бензола и нитрата свинца // Вопр.питания 1991. N 5. С.19-22.
20. Черницский Е.А. Люменесценция и структурная лабильность белков в растворе и клетке. Минск, 1972.14с.
21. Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны.М., 1975.75с.
22. Антонов Е.Н. Липиды и ионная проницаемость мембран. М., Наука, 1982. 62с.
23. Овчинников Ю.А., Иванов В.Т. Мембрано-активные коиплексоны.М., 1974. 54с.
24. Левин СВ. Структурные изменения клеточных мембран. Л., 1976.84с.
25. Козлова Н.М., Слобожанина Е.И. Окисление мембранных белков и изменение поверхностных свойств эритроцитов.// Биофизика. 1998. Том 43. Вып 3. С.480
26. Singer S.J. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1972, 195,16.
27. Sen A.K., Post R.L.J. Boil. Chem., 1964,239,345.
28. Конев СВ., Аксенцев СЛ., Черницский Е.А. кооперативные переходы белков в клетке. Минск, 1970.84с.


29. Ташмухамедов Б.А., Гагельганс А.И. Активный транспорт ионов через биологические мембраны. Ташкент, 1976. 25с.
30. Sies Н. Oxidative stress: introductoryremars. - Academic Press, London.-1985.-p.l-8.
31. Ratty A.K., Das N.P. Effects of flavonoids on nonenzymatic lipid peroxidation: structure-activity relationship II Biochem. Med. Metab. Biol. 1988. Vol.39, N l.P.69-79.
32. Журавлев А.И. Биоантиокислители в животном организме.-В кн.: Биоантиокислители. М., Наука, 1975,С.ЗО.
33. Владимиров Ю.А.,Арчаков А.И/ ПОЛ В биологических мембранах.М.,Наука, 1972.252 с.
34. Holman P.C.,Katan М.В. Bioavilityu and heealth effectsof dietary flavonols in man //Arch. Toxicol. Suppl.-1998.-Vol.20.-P. 237.
35. Dfs M., Ray P.K. Lipid antioxidant properities of quercetin in vitro//Biochem.Int.-1998.-Vol. 17,P.249.
36. Вагин Ю.Е., Кондратов B.E., Бурлакова Е.Б. Перекиси и антиоксиданты липидов головного мозга и при наркозе и при возбуждении. — В кн.: Биоантиокислители.М., наука, 1975, с. 65.
37. Бурлакова Е.Б., Алесенко А.В., Молочкина Е.М. и др. Биоантиоксиданты в лучевом поражении и злокачественном росте. М., Наука, 1975 214 с.
38. Ведена а.х., Рубене Д.Я. Взаимодействие антиоксидантов дигидропиридинового ряда с активными формами кислорода в модельных опытах. - В кн.: Синтез и исследование биологически активных соединений. Тез. Докл. 6-й конф. Молодых ученных. Рига, Зинатне, 1978,с. 71-72
39. Крыжановский Т.Н., Никушкин Е.В., и др. Перекисное окисление в очаге гиперактивности в коре головного мозга крыс- Бюл. Эксперим. Биол. Мед., 1980, т.89, с. 14.40

Симпозиум

«Витамины

антиоксидантного

действия»

(московское о-во испытателей природы). Полтава, 27-29 июня 1979г. (в печати)

41. Денисов Ю.П. Физико-химические механизмы взаимодействия стероидных гормонов с биологическими мембранами. Атореф. Дис. На соиск.учен. степ. Канд. Мед. Наук. М., 1974. 24 с.
42. Nini Е. Lipid antioxidants: How They may act. In biological
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. Биологиялық мембрана, олардың құрылысы мен қызметіне қысқаша сипаттама
2. Эритроциттер, олардың клеткалық құрылымы мен қызметі
3. Табиғи антиоксиданттардың биологиялық мембрананы қорғауы
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер ... және ... ... ... ... ... ... дүрыс қолданылмауы, ядролық және баска кару-жарақ
түрлерін көп жылдар бойы ... ағза мен оның ... ету ... ... ... ... ... , денсаулыққа үлкен қауіп
төндіреді. [1]
Қоршаған ортаның жағдайының ... ... ... ... аудандарда экологиялық жағдайлар көңіл аударарлықгай. Ағзаға эсер
ететін әртүрлі ... ... және ... ... ... суда және ... ... улы заттардың мен баска да
зиянды заттардың ... ... атап өту ... ... ... ластануы экожүйеде химиялық, физикалық, биологиялык
факторлары өзгерген биогеохимиялық аймақгардың ... ... ... ... ... ... және бірігіп тұрғындардың, яғни адамзат
денсаулығының ... ... ... ... ... отыр.
Осы жағдайлардың жылдам және жан-жақгы жақсартудың мүмкін ... ... ... ... төзімділігін, мекен ету ортасының
өзгеріп жатқан жағдайларына бейімделу қабілеттілігін ... ... ... жетілдіру өзекті болып саналады.
Осы меселелерге байланысты, денсаулыкты сақгау мен нығайту мақсатында
алғашқы алдын алу шараларының маңызы зор. Бүл кезде екі ... ... ... ... ерекшеліктері және ағзаның жалпы күйі ескерілуі тиіс [ 3
]. ... ... ... ... кажетті шарт адам денсаулығына кдуіп
төндіретін жағдайларды ... оның ... ... ... іс-шаралар аркылы жою болып табылады. Алдын ... ... ...... ... ... жақын
немесе соларға ұқсас табиғи және жасанды биологиялық белсенді ... ... ... ... ... [ 4 ].
Қорғауға кабілетті, яғни протекторлық заттарды пайдалану адам
денсаулығына зиянды химиялық ... ... ... ішкі ... ... төмендетеді деген болжам бар.
Протекторлық және алдын алу үшін ... ... ... ... ... белсенді қосылыстардың үлкен маңызы
бар. Мембрана қүрылымын едәуір түрақгандырушы әсері күшті ... ... ... экстремалды факторлары әсерінен
биомембраналардың зақымдануының алдын алу үшін ... ... және ... белсенді заттарды қолдануға болады [ 5 ].
1.1. Биологиялық мембрана, олардың кұрылымы мен қызметіне
сипаттама.
Әрбір тірі жасуша биологиялық ... ... ... жасушалық
құрылымындағы биологиялық мембрана жасушаны сыртқы орта және жасушалардың
бір-бірімен карым-қатынасын реттеп отырады. Сонымен қатар, жасушаның ... ... кдна ... ... ... ... бір-бірінен бөліп,
оларды физико-химиялық спецификалық жағдайлардан сактап тұрады [ 6 ... ... ... бола ... ... пішіні мен
өлшемдеріне карамастан, биологиялық мембраналар ... ... ... кездегі көптен қолданылып жүрген сүйық-мозаикалы модель[ 7 ]
бойынша биологиялық мембрана кұрылымы интегралды және перифериалық акуыздар
еркін жузіп ... ... ... кос ... ... ... түрады.
Қүрамындағы интегралды ақуыздар мембрананың әртүрлі кызметтері үшін үлкен
маңызға ие ... [ 8 ... ... ... қүрам бөліктері — липидтер ... (60%) және ... (10%). ... ... полиаминдер,
неорганикалық иондар мембрананың қосымша қүрам бөліктері. [ 9 ]
Қүрамындағы липидтердің үш негізгі топтарың - ... және ... ... мен ... ... ... ... көптеген түрлерінің кездесуі мембраналардың құрылымы
мен қызметінің және физикалық, химиялық күрамының бір-бірінен ... ... ... ... және ... ... күйінде
кездеседі. Олар иондардың тасмалдануын, биологиялық белсенді заттардың
әсерін, биохимиялық ... ... ... ... [10].
Көмірсулар мембрана құрамында тек липидтер мен акуыздардың қосылыстары
ретінде кездеседі. Мысалы; гликопротеидтер, ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіп отыру қызметін аткарады. Сыртқы ортадан цитоплазманы
бөліп алған жағдайда, және заттардың тасмалдануын ... ... ... ... ... ... түруда үлкен роль аткарады. Мембраналар
маңызды полифукционалды ... ... ... болып табылады.
Жасуша аралық сәйкестікті және эсер ету ... ... ... ... зат ... ... кезінде жасушаның сыртқы ортамен
ақпарат жасауда маңызы барj Практика жүзінде, ... да ... ... және ... түрде мембраналық жүйемен байланысты.
1.2. Эритроциттер, клеткалық қүрылымы мен
қызметтері
Эритроциттер ... ... ... табылады.Оларда ядро,
митохондрия және баска да жасуша ішілік заттары болмайды. Сүтқоректілердің
эритроциттерінде тек қана ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан осы клеткадан бөлініп алынған
мембраналық препарат салыстырмалы түрде біркелкі болып ... ... ... ... ... жасау арқылы және
гипотоникалық (осмостык қысымы аз) ортада ... ... ... ... бөліп алады. Эритроциттен ... ... ... ... олар өткізгіштік касиетті калпына келтіруге кабілетті келеді.
Сондай-ақ, этироцит мембранасына жалпы биологиялык мембранага ... тән ... Олар ... ... ... ... де
орындайды. Эритроцит мембраналары негізінен өкпе мен үлпаларға оттегін (02)
және ... ... ... ... атқарады. Эритроциттің
пішіні мен жоғары деформациялыгын сақтауда мембраналар үлкен аңьгзға ие
және де ... ... те ... ... ... ... қызметтерді биолйгиялық мембрананың күрылымдық-
функционалдык моделін зерттеуде пайдалануға болады.
Эритроциттер ... ... ... ... ... қүрам бөліктері акуыздар, липидтер, көмірсулар болып табылады.
Пондердің айтуы бойынша [12] ... ... ... әдісіне
және бөліп алу жолдарына байланысты. Ең көп тараған әдістің бірі — ... ... мен ... ... ... мембрананы жуып
алу болып саналады [13]. ... ... ... ... ... күрамында 50%-белок, 43 %-липид және 7%-көмірсу болған[14].
Бір ... ... ... — 11-12 10"13 г тең [15]. ... ... — 1,1. ... адамның эритроциттерінің мембранасы басқа
мембраналармен салыстырғанда аралық жағдайда орын алады, ... ... бұл ... —0,23 тең, ал ішкі ... ... кдтынасы —
3,2 тең [16].
Негізінен эритроциттер мембранасының белоктары суда ерімейді.
Сондыктан, ... ... ... үшін ... ... ... (ДДС) ... әдісі арқылы белокты
поликриламидті ... ... ... ... ... ... арасындағы байланысты ажыратып, зерттеуге оңай болу үшін ... ... ... ... ... - Спектрин. Марчези мен
Стирз[18] актинді бөліп алу ... ... ... ... ... ... спектрин деп атаған (лат: spector-тень, көлеңке). Осы акуызға үқсас
тектин деп аталатын зат сиырдың Эритроцитінен ... ... ... ... ... өте ... болып шықкан[20,21].
Адам эритроцитінің спектрині сулы ерітіндіде олигомерлі формада
болады: гетеродимер және ... ... [22] ... ... ... ... бөліп алу әдісіне байланысты. Спектриннің гетеродимерлі
1 және 2 жолактағы полипептидтен түрады. Ол екі ... ... ... ... түрінде орналасады. [23].
Спектриннің мембранадағы функционалдық ролі анықталмаған. Көптеген
оқымыстылар, спектринді мембрананың ... ... ... бірге
ақуыздык тор (цитоскелет) күрады деп есептейді. Бүл ... ... ... ... және ... ... камтамасыз етеді.
Эритроциттер мембранасының липидтері жақсы зерттелген [24]. Оларды үш
класкд бөледі: нейтралды липидтер, гликолипидтер және ... ... - ... ... 30% ... ... ... және эфирлі холестерин бар. Гликолипидтер-мембрана липидтерінің
10 %-ін күрайды, негізі ... ... ... қүрамында
қаныкпаған сфингозин аминспирті, үзын тізбекті қанықпаған май ... ... ... тобы бар. ... ... басына карай
оларды: нейтральді және кышкылды деп бөледі.
Эритроциттер мембранасының көп бөлігін (60 %-ке жуык) фосфолипидтер
күрайды. Ол ... ... ... ... ... ... ... топқа бөледі:
1) сфинголипидтер- күрамында сфингомиелин бар,
2) глицерофосфолипидтер- фосфотидхолин,
3) фосфатидилэтаноламин,
4) фосфатидилсерин,
5) фосфатидинозитол,
6) фосфатид кышқылы, т.б.
Фосфолипидтердің әрбір молекуласы-гетерогенді ... ... Олар ... қүрамына карай, канығу деңгейіне карай және
күрамындағы ... ... ... карай ажыратылады.
Мембрананың қүрылымы туралы сүйык-мозайкалы гипотезаны қарастырамыз.
[25]. Сүйык-мозайкалы модель бойынша мембрананың липидтері ... ... ... ... екі кдтарлы кос ... ... ... ... ... ... екі ... бөледі:
интегралды (ішкі) және перифериялы ақуыздар.
Интегралды акуыздар ... еніп ... және ... қасиет
көрсетеді[26]. Мембрананың гидрофобты кабатына ... ену ... ... ол ... амфифилді касиет көрсетеді. Жеке жағдайда акуыз
өзінің гидрофилді Үштарымен мембранадан өтіп кетуі ... ... ... оның термодинамикалық ... ... ... ... ... ... ал олар ... бүзылу кезінде
ғана бөлініп кетеді.
Перифериялы акуыздар мембрананың бетінде ... ... ... ... ... ... ... Интегралды акуыздан
айырмашылығы султүзды ерітіндіде мембранадан бөлініп ... ... ... ... ... физикалық қасиетін өзгертеді.
Сондай-ақ эритроциттер мембранасының спектрин-актинді комплексінен акуыздың
күрылымдарының ... ... ... ... ... « ... » ... [27].
Эритроциттер мембранасының касиетінің бір ... ... ... [28]. Холестериннің фосфолипидке қосылуы, тізбектегі
көмірсутектердің ... ... [29]. Бір ... ... ... агынын әлсіретеді. Қос кабаттың пайда болуына жағдай
жасайды. Холестериннің концентрациясының жогарылауы ... ... ... ал жылу ... қасиетін төмендетіп жібереді.
Липидтер молекулалары қоскабатта әрдайым қозғалыста ... Олар ... ... ... ауысып отырады және мембрана бойымен араласып
түрады.
1.3. Табиғи антиоксиданттардың биологиялық мембрананы
қорғауы.
Оксиданттар мен антиоксиданттар ... ... ... ... бұзылуы негізінен «тотыктырғыш стресс » деп аталатын
зақымдануға әкеледі [30]. Оксиданттар ... ... ... ... және тірі ... ... ... отырады. Бірақ патофизиологиялык
жағдайларда өнім жылдамдығы жоғарылайды. ... ... үшін про- ... ... ... ... өте ... [31].
әсерінен зақымданудан корғап, денсаулыкты сактауда басты роль аткарады ... ... ... ... ... тірі ... бос
радикалдардың түзілуін бәсендететін қабілеті бар заттар жатады. Олар
ферментативті және ферментативті емес ... ... ... ... ... ... ... эукариотты ағзаларда
кездесетін антиоксиданттық ферменттер ... Бүл ... үш ... ... белгілі. Олар: супероксиддисмутаза, каталаза
және гутатионпероксидаза. Бүдан басқа оксиданттық косылыстармен ... ... ... ... ... ферменттер бар. Тікелей эсер
етпейтін антиоксиданттарға глутатион S-трансфераза ... ... ... ... Антиоксиданттык ферменттердің мөлшері әртүрлі
клетка түрлері мен ... ... ... ... ... ... ферметті емес табиғи антиоксиданттарға май мен суда еритін төменгі
молекулалы қосылыстар ... Бүл ... ... ... флаваноидтар, аскорбин қышқылы, глутатион және т.б. қосылыстар
кіреді.
Флавоноидтар - ... ... кең ... ... ... ... ... фенолдық қосылыстардың үлкен тобы.
Флавоноидтардың қабілеттілігін мембраналардың липидтердің асқын тотығуы
индукциялаған бос ... ... ... ... ... ... күрылымдық сипатына ғана емес, сонымен ... ... ... ... кабілетіне де ... ... ... флавондар, катехиндер, флавонондар тәрізді
флавоноидтардың 4000-нан аса ... ... ... in vivo және in vitro ... көптеген клетка жүйелеріне
әртүрлі биологиялык эффект корсете ... ... - өте ... ... ... флавонолдар класының негізгі өкілі болып
саналады [34]. ... ... ... ... ... суда ... радикалдарын бейтераптауға қабілеті бар [35].
Антиоксиданттарға сонымен катар, көптеген ... ... да ... ... ... ... коферменттер, нуклеин
қышқылдары және ... ... амин ... пептидтер,
полиаминдер, индоламиндер, көмірсулар, липидтер, табиги және ... ... ... ... ... ... ... липидтердің аскьш тотығу жүйесіне
әртүрлі ... эсер ... ... бүл - осы ... май ... ... ... немесе липидтердің аскын ... түсу ... ... ... ... ... ... [37]. Екіншіден, бүл заттар оттегінің ... (НО' - ... ... О' ... ... О' ... оттегі) немесе ауыспалы валенттілік көрсететін металдар
мен олардың комплекстерімен [38] ... ... ... ... ... болдырмауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, ... ... ... ... бір ... ... жасайтын липидтердің сапалық және сандык күрамына
эсер ... [39]. ... ... ... ... липидтердің
аскьін тотыгының түзілуі мен жүмсалуына жауапты ферменттік ... ... ... бола ... [40]. Бесіншіден,
липидтердің аскьш тотығу өнімдерінің закымдану ... ... ... ... де ... ... алады .
Токоферолдар биологиялык мембранада судың аскын тотыгының радикалдарын
тоскауылдауға ... бар, өте кең ... ... ... ... ... ... майда еритін каротиноидтардың кабілеттілігі
белгілі. Ал суда еритін антиоксиданттар (мочевина, цистеин, ... ... С) ... липидті аймактарында бос радикалдардың түзілуін
бейтараптауға мүмкіндігі жок, су фазасында ... ... ... - мембраналық белоктармен байланысты ... ... роль ... ... ... ... ... ұлпаларында кездесетін серотонин (5-
гидрокситриптамин, 5-НТ ) және триптопан (L-5-гидрокситриптопан, 5-НТР)
сиякты ... ... ... ... ... жатады . Мүндай
биологиялык белсенді индоламиндер антиоксиданттық антитотықтыргыштык ... ... ... ... , ... қатар,қабынуға карсы эффект көрсете
алады [41].
Зерттеу жұмысында жағдайында эритроцитер ... ... ... (5
– гидрокситриптамин, 5 - НТ) және триптопан (L-5-гидрокситриптопан, 5-НТР)
сияқты ... ... ... ... ... - ... және үлпалық гормон болып табылатын биогенді
амин. Химиялық табиғаты бойынша биотрансформация ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сонымен 5-
окситриптофаннан ... ... ... ... ... ... ферментінің көмегі арқьшы іске асады. Сонымен,
арнайы 5-окситритофан ... ... ... ... ... ... 5-окситриптамин немесе
серотонин түзіледі. Серотониннің ... ... ... ... ... ... бүл ... соңгы өнімі 5-оксииндолацетальдегидаза әсерінен 5-оксииндол
сірке қышқылына ... ... ... ... бар жерде
шоғырланган және оның белсенділігі аминнің жогары мөлшерімен ... ... ... бос және ... күйде болады. Байланысқан амин
ферменттердің инактивтенген әсерінен корғалып, ... ... ... ... мен бос ... ... байланысқан түрдегі
амин басымдылық касиет корсетеді. Мүшелер мен үлпаларда сертониннің таралуы
жануарларда жақсы зерттелген. Кейбір кеміруші ... ... ... мен ... да ... бас миы мен асқазан-ішек жолдары
бойынша серотониннің екі таралу жолы белгілі балган.
Қорытынды
Биологиялық мембрана жасушаның физиологиялық ... ... ... етіп ... ... ... ... аралық сәйкестікті
және эсер ету жылдамдыкты қамтамасыз етеді. Әсіресе, мембрана зат ... ... ... ... ... ... жасауда маңызы бар.
Этироцит мембранасына жалпы биологиялык мембранага тән ... ... Олар ... ... ... қызметтерді де орындайды. Эритроцит
мембраналары негізінен өкпе мен үлпаларға ... (02) және ... ... ... ... Эритроциттер мембранасының
жогарыда аталган қызметтерді ... ... ... ... ... пайдалануға болады. Антиоксиданттар
клеткалық күрылымды бос ... ... ... ... ... ... роль аткарады және кейбір клеткалардың
резистенттілігін ... ... тірі ... бос радикалдардың
түзілуін бәсендететін қабілеті бар заттар жатады. Антиоксиданттарға сонымен
катар, ... ... ... қосылыстар да кіреді. Оларга
витаминдер, гормондар, коферменттер, нуклеин ... және ... амин ... ... ... ... липидтер, табиги және жасанды емдік заттар жатады.
ҚОЛДАНЬІЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Кудряшев Ю.Б., Беренфельд Б.С. Основы радиационной ... ... ... Ж.Б., ... Г.к. ... и аллергопатология у детей
Приаралья// Здроохранение Каз-на.-1994.-№12.С 18.
3. Баранов А.А., ... Р.К., ... В.М. ... ... ... ... и ... здорвья детей в
этом регионе // Педиатрия.-1993. №13-N76-79.
4. ... Ж.И., ... Г.И. ... и противоокислительные
вещество.Л.; Наука, 1985-230с.
5. Agarwal S.,Sohal R.S. Relationship between susceptibility to ... maximum life span ... of ... Gerontol.-1996.-Vol.31, № 3.-P.365-372.
6. Ведение биомембранологию: Уч. Пособие / Под. ред. А.А. ... МГУ. ... С ... Singer S.J., Nicolson G.L. The fluid mosaic model of the structufe of
cell membranes ... - 1972 Vol. 175 - P ... ... и ... ... ... / Под. ... А.С. Л.;
1975. С 22.
9. Sies H.Biochemistru of exidative stress. ... ... Edition in English ... ... Singh K. ... ... and dislases-a brief review// Indian.
Med. Sci.-1997.-Vol.82,№7-P.291.
11. Котык А., Янаген К. Мембранный транспорт. Подю редю ... ... ... МГУ. ... ... ... Е.А., ... А.В. Структура и функции эритроцитарных
мембран.-Мн.: Наука и техника, 1981, 216с. ... Dodge G.T., Mitchel С, HanaHan D.J. Arch; Biochim. ... Rubin C.S., ... I., Rosen O.M.J. Biol. Chem., 1972, 247, ... Noroozi M., Angerson W.J., Lean M.E. Effects of ... and vitamin
С on oxidative DNA damage to human ... II Am. J. Clin. ... Vol.67, N6. ... G. Ann. Rev. ... 1972, 41, ... G., Strcr T.L. Biochemistru, 1971, 10, 2606.
Marchesi V. Т., Palade G.E. Proc.Nat. Acad.Sci. USA, 1967, 58, ... ... H.H., ... Т.Г., ... В.И. ... в печени беременных крыс и их плодов при воздействии кадмия,
бензола и нитрата свинца // Вопр.питания 1991. N 5. ... ... Е.А. ... и ... ... белков в
растворе и клетке. Минск, 1972.14с.
Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны.М., 1975.75с.
10. Антонов Е.Н. Липиды и ... ... ... М., ... ... ... Ю.А., ... В.Т. Мембрано-активные коиплексоны.М., 1974.
54с.
12. Левин СВ. Структурные ... ... ... Л., ... ... Н.М., ... Е.И. ... мембранных белков и изменение
поверхностных свойств эритроцитов.// Биофизика. 1998. Том 43. Вып 3.
С.480
Singer S.J. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1972, ... A.K., Post R.L.J. Boil. Chem., ... ... СВ., ... СЛ., ... Е.А. кооперативные переходы белков
в клетке. Минск, 1970.84с.
5.
29. Ташмухамедов Б.А., Гагельганс А.И. Активный транспорт ... ... ... Ташкент, 1976. 25с.
30. Sies Н. Oxidative stress: introductoryremars. - Academic ... Ratty A.K., Das N.P. Effects of ... on ... ... structure-activity relationship II Biochem. Med. Metab.
Biol. 1988. Vol.39, N l.P.69-79.
32. Журавлев А.И. Биоантиокислители в ... ... ... М., ... ... ... ... А.И/ ПОЛ В биологических мембранах.М.,Наука,
1972.252 с.
34. Holman P.C.,Katan М.В. Bioavilityu and heealth ... ... in man //Arch. Toxicol. ... ... Dfs M., Ray P.K. Lipid ... ... of ... in
vitro//Biochem.Int.-1998.-Vol. 17,P.249.
36. Вагин Ю.Е., Кондратов B.E., Бурлакова Е.Б. ... и ... ... ... и при ... и при ... — В ... наука, 1975, с. 65.
37. Бурлакова Е.Б., Алесенко А.В., Молочкина Е.М. и др. Биоантиоксиданты в
лучевом поражении и злокачественном росте. М., ... 1975 214 ... ... а.х., ... Д.Я. ... ... ряда с активными формами кислорода в модельных
опытах. - В кн.: ... и ... ... ... Тез. ... 6-й ... ... ученных. Рига, Зинатне,
1978,с. 71-72
39. Крыжановский Т.Н., Никушкин Е.В., и др. Перекисное ... в ... в коре ... ... ... Бюл. Эксперим. Биол.
Мед., 1980, т.89, с. ... ... о-во ... ... Полтава, 27-29 июня 1979г. (в
печати)
41. Денисов Ю.П. Физико-химические механизмы взаимодействия ... с ... ... ... Дис. На соиск.учен.
степ. Канд. Мед. Наук. М., 1974. 24 с.
42. Nini Е. Lipid antioxidants: How They may act. In ... ... ... бос ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Экология және қоршаған ортаны қорғау: жоғары оқу орындарына арналған оқулық106 бет
Биологиялық мембраналардың қызметі10 бет
Биологиялық мембраналардың қызметі жайында13 бет
Биологиялық мембраналардың қызметтері.Мембраналардың иондық каналдары9 бет
Биологиялық мембранының құрылысы және оның қызметі16 бет
Биомембраналар: құрылысы, қызметі10 бет
Магнитотерапия4 бет
Протопласт туындылары8 бет
Протопласт. Цитоплазма7 бет
Ас қорыту10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь