Популяциялар экологиясы туралы

КІРІСПЕ 3
1. ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ 4
3. Бәсекелестік ығыстыру ережесі 14
ҚОРЫТЫНДЫ 15
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 16
Экологияда іюиуляция дегеніміз — бір бірімец өзара қарым-қатынаста болатын және үлкен террито рияда бірігіи тіршілік ететін бір түрге жататын да ралар тобы. C.G Шварцтың берген аныңтамасы бойьщ ша: шшуляция — бүл қоршаған ортаның үнемі өз геріа отыратын жагдайьшда санын тұрақты ұстаіі түруға қажетті жагдайлармен ңамтамасыз етілгев белгілі бір түрдің ағзаларының элементарлық тобы. Популяция үгымын латьш тілінен аударганда populus -халың, тұргыидар деген мағына береді. Поиуляция ларга өсу, даму, үнемі өзгерш отыратын жағдайді тіршілігін сақтауга қабілеттілік тән. Яғни іюиуляция-лардың белгілі бір генетикалық және экологиялык сшіаттамасы болады.
таралу тииін білудің іюнуляцияның тығыздығын іріктеи алу әдісімен бағалаудың маңызы зор.
Іріктеи алу деи іюііуляция тығыздығын бағалау-га арналган эксиерименттер қатарын атаймыз.
Іріктеу санын п белгілейміз. Егер әр іріктеудегі даралардың орташа санын m деи белгілесек, онда даралардың кеңістікте таралу сииатын көрсететін s2 дисиерсияны мына формула бойьшша анықтайды.
Л_
и-1 ' мүндағы: s2 — таралу шамасы;
х — шамасының орташа m ауытқуы
(дисиерсия);
п — әр эксиерименттегі даралар саны. Бірқалыпты таралу жағдайында s2 нөлге тең болады. Себебі әр іріктеудегі даралар саны түраңты және орта-шага тең.
бірқальшты
s2 = 0

2.1. Популяцияның негізгі касиеттері
іріктеу саны
m мен жеткілікті
кездейсоқ
s2 = m
Кездейсоң таралу кезінде орташа дисиерсия s2 тең (п -
болганда). Даралардың кеңістікте таралуы. ііопуляциялар дың күйі мен тіршілігі іюиуляцияның жалиы & нына және олардың кеңістікте орналасуына байланысты болады.
Поііуляцияны қүрайтын даралардың кеңістіки таралуы әр түрлі болуы мүмкін. Ол дараларды' қолайлы және қолайсыз физикалық жагдайларга н тьщ таралу кезінде .дисперсия орташадан месе бәсекелестік қатынастарга реакциясын көрсетеД бад^арьі -: және негүрлым жиналуга ңабілеті күшті Даралар мен олардың тоитарының таралуы кездейсб олардың айырмашылыгы да үлкен болады.
        
        ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ КУРСОВАЯ
(демэкология)
ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. ... ... 4
3. ... ... ... 14
ҚОРЫТЫНДЫ 15
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... дегеніміз — бір ... ... ... және ... ... ... бірігіи
тіршілік ететін бір түрге ... да ... ... ... ... ... бойьщ ша: ... — бүл ... ... өз ... отыратын жагдайьшда санын ... ... ... ... ... ... белгілі
бір түрдің ағзаларының элементарлық тобы. ... ... ... ... populus ... ... ... мағына
береді. Поиуляция ларга өсу, ... ... ... ... ... сақтауга қабілеттілік тән. Яғни іюиуляция-лардың
белгілі бір ... және ... ... ... ... ... іюнуляцияның тығыздығын іріктеи алу әдісімен
бағалаудың маңызы зор.
Іріктеи алу деи ... ... ... ... ... атаймыз.
Іріктеу санын п белгілейміз. Егер әр ... ... ... m деи белгілесек, онда ... ... ... ... s2 ... мына ... бойьшша анықтайды.
Л_
и-1 ' мүндағы: s2 — таралу ...... ... m ... — әр ... даралар саны. Бірқалыпты таралу
жағдайында s2 ... тең ... ... әр ... ... ... және ... тең.
бірқальшты
s2 = 0
2.1. Популяцияның негізгі касиеттері
іріктеу ... мен ... = ... ... ... ... дисиерсия s2 ... ... ... ... ... ііопуляциялар дың
күйі мен тіршілігі ... ... & нына және ... ... ... ... қүрайтын даралардың кеңістіки таралуы әр түрлі болуы
мүмкін. Ол дараларды' қолайлы және ... ... ... тьщ ... ... ... орташадан месе
бәсекелестік қатынастарга ... ... ... -: ... ... ... ... Даралар мен олардың
тоитарының таралуы кездейсб ... ... ... ... және ... ... ... s2 > m
Даралардың бірқалыиты ... ... өте ... ... ... әр ... ... ара-сында бәсекелестікке байланысты болады.
Мұндай та-ралу тшіі жыртқыш ... мен ... ... ... ... ... ... таралуга мысал ретінде Ла-Манш
ңұмды жағалауларында тіршілік ететін тақта желбезекті былқылдақденелілер де
мысал бола ... ... тек ... ... және жина-луга қабілеті жоқ
түрлерде байқалады. Мысалы, ұн қүртынық ұнның ішінде таралуы ... ...... жиі ... ... өзі ... ... таралуы мүм-кін. Әсіресе агаштардың орман кеңістігіндегі
таралуы жақсы зерттелген. Егер ... ... бір ... жататын
бастаііқыда олар әдетте жинаңтальш тоата-нып таралады да, ... өте ... ... бірқальшты бола бастайды. Ал орманның ... ... ... ... Аралас өсім-діктер бірлестігінде басылатын
түрлер әдетте тоатаныіі ал доминантты түрлер бірқальшты таралады. Кез кел-
ген іюііуляция ... ... ... сяны ... ... ... ... бірлігіндегі
даралардың жалиы саны. Ол еш уақытта түрақты ... және ол ... мен ... ... ... ... Көбею
ароцесінде іюиуляцияның өсуі жүреді д& өлім оның ... ... ... ... альш ... ... ... көлем
бірлігіне шаққандагы даралар санымен (немесе биомассамен) анықталады.
Мысалы, агаштың 150 түбінің 1 ... өсуі осы ... ... - ... ... ... ... аайда болган жаңа даралар
саны. Тірі ағзаларга көбеюге деген мүмкіндік берілген. Бактериялар әрбір 20
минут сайын ... ... ... ... бір жасуша 36 сагатта
бүкіл планета бетін жауьш ... ... бере ... Бір ... ... ... өнетін болса 10 жыл-да өзінің ұриақтарымен бүкіл ... альш ... еді. Іс ... ... ... еш уақытта жүзеге асаайды.
Өлім — белгілі бір кезенде өлген даралардьщ caHbL Өлімнің үш ... ... ... ... I барлық жастагы өлімді сиааттайды
(гидра); II дара-лардың ... ең ерте ... ... ... ... III ... (ңарт) даралардың өлімінің жогары ... ... ... ... ұпаісгыгы (шартты) 1 сурот. Өлім қисыктары (D.
Макфродші бойынша)
Популяцияның өсімі — туылу мен ... ара.. ... ... өсім ... теріс болуы мүмкін.
Өсу жылдамдығы — уаңыт бірлігіндегі ортаща ... Erep R(, ... ... бір ... ... беретін үраақтарыаың орташа санын
бедгі. лесек ... ... ... ... > 1 ... ... (ұсақ жануарларға тән);
R() = 1 іюиуляция саны ... < 1 ... бара ... ... ... жаауарлар).
Популяциялардың жыныстық және жастық қ^. рылымы. Жыныстық құрылым
иоііулнциядагы жы-ныстардыц қатыаасьш көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... зор. Аталықтар меа
аналықтардың жасы жөне жы-нысгық жетілу ... ... ... ... әсер ... Аталықтар мен аналыңтардың қо-рекгенуі, өмір ыргагы жоие
мінез-құлқы әр ... ... ... коитсгеи масалардап байңағаиымьгздай, ке нелердің ааалықтары —
қаасоргыштар, ал атальщ-тары гүлдің тозақымеа қоректеаеді аемесе сусардын
ааальаъі аталығымеа салыстырғаада барлың ... ... де ... ал ... ... ... ірі құстармеа ңоректеаеді.
Поиуляцияиың жастық қүрылымы тек жасы мен әр түрлі тоатардың қатыпасьш
ғааа емес, бұл қаты-настың жыл ... ... ... ... ... жаңарУ жылдамдыгын. жастьщ тоатардың
қоршағаа ортамен өзара әсеріа көрсетеді:
жаңадан туылган;
2) жас - ... келе ... ... ... ... ... ересек - жыныстық жетілуге ... t ... ... ... ... кө-
бейетін немесе физиологиялық ... ... ... жануарлар; 5) қартайған - көбеюге ... ... ... аоауляцияда барлық жастық тоитар болады. Олар біртіндеа бір-
біріне өтіа отырады және үаемі жаңарыа отыруы ... ... ... ... ... ... Кей жағдайда бүл қа-тынас бұзылуы да
мүмкіа: қаадай да бір жастың тоатың саньшың ... ... ... керісіаше, шектеа тыс артуыаа әкеліи ... ... ... ... қатьшасы іюііу-ляция күйінің жәае оның биогеоцеаоздың
болашаіъі-ның көрсеткіші болыа ... ... ... негізгі
тиатершің мысалы 8-суретте көрсетілген.
К'пгы
әр түрлі жагтық тоитардагы ... ... гаиы (%): ... ... гпіп.иіыц isoii Гюлуы (балыңтар); ) жас ... ... ... (бүгы); ") жаг даралардың гапыиыц аз болуы ... ... ... ... ... ... да жыныстық-жастық қүрьь лыммен сиааттауға болады.
Негұрлым жыаыстық-жастық құрылым күрделі ... ... ... ... жоғары болады.
Ғалымдар түр ретінде адамға тән өмірінің ор-таша ... ... деп ... Рим мен ... ... ... жас, бар болганы 25 жас ғана
болғаны туралы дерек бар. Орта гасырларда ол 30 ... ... ... ... ... байланысгы дүние жүзіндегі орташа жас ... ... 1950 жылы ол ... ... 50 жас ... 1990 жылы — 63 жас
болган.
Популяция санының динамикасы. ... саны ... ... екі ... ... — туу және ... ... саныньщ көбею ироцесі теориялық жағынан алғанда
шексіз өсуге қабілетті -биотикалық потенциал (экспоненциалдық ... ... ... орта ... бұл ... шектейді іс жүзіндегі ... ... (Б) ... ... және іс ... ... айырмашьшың ортаның қарсыльпъш сшштақгі^і (9-сурет).
Дпрплар-саиы
9-гурот. Популяцияныц санынын осуініи эксноіісициа.іды (А) ... (Б) ... ... саны ... ... емес (мысалы,
зиянкестердің санының шектен тыс күрт артуы) өзгерістерге үшыраи отырады.
Популяция санының осындай өзгерістері оның санының ... ... ... ... ... ... ... атаіі
көрсетуге болады:
1) азық мөлаіерінің жеткілікті ... ... ... ... ... өсудің максималды шамасьшда ... ... ... Азық ... ... аоауляция
саныаың кемуіае әкеледі;
2) іюауляция сааыаың артуы мен ... ... ету ... ... аоауляциялардың бәсекелесу ароцесінде байқалуы
мүмкіа;
3) ... ... ... иесі арасыа-дагы ... ... ... ... ... бір ... ... Абиотикалық ... ... ... ... құрамы және т.б.)
аоауляциялар ... көа әсер ... және ... едәуір
ауытқуларыа гугызады.
Поауляция тьиъіздыгьшыа, ... бір ... бо ... Осы ... ... болганда оаы ретгеудщ аоауляция ... ... ... ... ... ... эмиграцин жатады. Эмиграция —
берілген ареалдың қолайсыз-дау бөліктеріне іюііуляцияның бір бөлігінің оръщ
ауыстыруы. Тіләннің кейбір түрлерінде іюііуляция ... ... ... иайда бо-луына әкеледі де, олар басқа территорияга орын ауыстыра
алады. Тығыздық ... ... ... ... ... ... тәрізді кемі-рушілер) мен ңұстарда да ... ... ... ... ... ... жагдайда олардың
көбею кезіндегі өнім-ділігі артьш, ерте жыныстың жетілуге ... ... ... ... ... ... болдырмауы мүмкін. Мысалы, егер ... ... ... белгілейтін болса, басңа жұп ... ұя ... ... ... ... әр ... аң
аулайтын территориясын белгілейді. Бүл ... ... ... жойьш, іюііуляцияның ... ... тыс ... ... ... ... ИИ. ... (1884—1963)
барлың ... ... ... бір ... ... ягні тмеостазт қабілетті (грек ... ... homoios ... сол, stasis — ... тұрақтьі) болады деді Гомеостаз —
тірі жүйелердің, соның ... попу ... ... ... ... ... ... теие-тендікті ұстаіі
тұруга қабілеті Динамикалык тепе-теидік дегеніміз іюауляц^ ... бір ... шама ... ... ... 1929 жылы ... енгізген У. Кеннон.
Ен алдымен ... жеке ... ... соқ ғана пи^ляция
гомеостатикалық жүйе ... ... ... ... реттеудің
маңызды механизмше гтпесс-реакциялар жатады.
Кандай да бір факторлардың ... ... ... ... ... екі
тшіті реакция ііайда болуы ™кін- арнайы зақымдаушы агенттщ ... ... ... ... әсер ... жылу ... ... жалпы реакция, агзаның өзгерген жагдайларга бейшделуі.
.2. Биотикалық факторлар
Биотикальщ фактор дегеніміз даралар мен иоиу-ляциялар арасындаіы өзара
әсерлердің түрлері. Био-тикалық ... екі тобы ... ... грек ... ... homoios ... және ... грек тілінен аударғанда heteros — әр ... ... бір ... дараларының арасында байқалады.
Гомотшітік реакциялардың ... ... ... ... тріі ... түрішілік бәсекелестік эффектісін атауға ... ... - тои ... ... ету мен ... даралардың санының
олардыд мінез-қүлңына, физиологиясына, дамуы мен көбеюіне әсері.
Көитеген бунақденелілердің (тарақандар, қанатты ... және ... жеке ... ... ... зат алмасуы, өсуі мен дамуы ... ... ... тек ... ... ... гана қальшты
дамиды. Мысалы, африка ііілдерінің өмір сүруі үшін үйірде 25 ... ... ... ал ... ... өнімділігі жогары
үйірлері 300-400 дарадан кем ... ... ньш өмір сүру ... ... мец ... жауларынан ңоргануын оңайлатады. Қасқыр. лар үйірі ірі
жануарларға шабуыл жасайды, ^ жеке ... мұны ... ... үйіріне балықтарды таяз суга айдаіі үстау оңай.
Бірігііі тіршілік ету кезінде өмір сүру қабілетініц ... ... ... тиім ділігін «тоіітық эффект» деп ... ... ... ... ... жататын дараның қасында болуьщ исихо-
физиологиялық реакциясы түрінде көрінеді. Мы ... қой жеке ... ... ... алуь жиілейді, ал жақындаіі келе жатқан үйірді көргендо бүл
ііроцестер қалиына келеді. ... ... ... зат ... колониямен са лыстырғанда жоіары ... Бұл ... ... нәтижеде өлімімен де аяқталуы мүмкін Көхітеген жануарлардың
тоитан тыс өнімділігі ісм асиайды. ... ... ... егер ... ... жүмыртқа салмайды.
Тоитың эффект жеке тіршілік ететін түрлерді байқалмайды. Егер мүндай
жануарларды бірге тұру ға ... ... ... көатеген көрсеткіштері ңа
лыиты шамадан ауытқиды. ... ... ... ... үстаса жеке
кірпімен салыстырғанда 134%-й оттегін көи иайдаланады.
Даралар ... ... тыс ... мен ... ... тығыздыгының артуы
арқылы массалың эффеИ-қоршаган ортаны өзгертеді. Масса ... ... ... ... өмір сүру ... кері әсер ... Мысалы,
ұндагы үн ңұртыны* іюиуляциясының дамуы ... ... ... ... ұнның мекен ету ортас^ ретіндегі ... Бүл осы ... ... ... мен ... ... әкеледі.
Табигатта тоитық эффект иен массалық эффект бір ... ... ... түрі бойынша түрдің оитималды мөлшері мен іюііуляцшның
оитммалды тыгыздығы болады (Олли нринцииі).
Гомотшітік ... ... ... де ... ... ... ... ұқсас болса, бәсекелестік жоғары болады.
Гетеротшітік реакцнялар әр түрге жататын дара-лар арасында байңалады
(2-кесте).
2-кесте
Гетеротиптік реакциялардын ... ... >тм і ітік ... ... түрі |Н түрі ... ... |- |- ... |(лімбиоз |+ |+ |
|a ... ... ... |+ |+ |
| |оту | | ... ... |+ |0 ... ... |- |0 ... ... |+ |-■ |
| |1 ... |+ |- ...... ... огор стпойді; «+>> — қолаіілы 9«>р; ... ... ... ... Бәсекелесгік. Азық өмір сүру ортасы және ... ... ... ... ... ... кері ... Мысалы, түраралық
бәсекелестікке сілеусш мен ... ... азың үшін ... ... ... ... ... жанама болуы мүмкін.
Көбінесе аллелоаатия бір түрдің ... ... ... Мысалы, ... иен ... ... ... нен емен өздері ... ... ... ... ... тежейді Сймбиоз (селбесу) дегеніміз
— әр турге жататыв даралардың екі ... ... ... ... ... ... мысал — шаян ... ... ... етуі ... ... шаянның
арқасына бекінш оны атпа ... ның ... ... актиния шаяннан қал ган ... ... ... они қозгалыс ңұралы ретінде найдаланады. Жоғары дәр? ... ... ... ... бола ... ... ... жолдарында талшықтылар м? кендейді. Термиттер целлюлозаны
гидролиздеуілі фер ... ... ... агашиен
қоректенуі1 қабілетті. Мұны ... ... ... жү# ге
асырады. Ал ... ... ... ... ... осы ішек ... тір ... ете алмайды.
Өсімдіктердің арасындагы ... ... ... ... ... мен саңырауқұлақтар-дың селбесіи тіршілік етуі ... ... ... ету. Екі ... ... ... Бірақ
бұл бірлестік міндетті емес. Әр түр бөлек тіршілік ете алады, ... ... ету ... де ... Мысалы, құстардың бірнеше түрінің бірігш
үя салуы, тырна мен крачка, ... ... өмір ... жауларынан
қоргануды жеңілдетеді.
Комменсалмзм (француз тілінен аударғанда commensal — бірге тамақтану).
Бір ағза екіншісінің, есебшен тір-шілік етеді, біраң оған ... ... ... ... ... симбиозға жа-қындау.
Мысалы, жабысқақ-балық ірі балыңқа бекі-ніи алады да, ... ... және оның ... ... ... ... ... мекендейтін қоңыздарда (қщоңыз, өлек-се қоңызы және т.б.)
гамазды кенелердің қозгалғыш дернәсілдері ... ... ... ... ... ... ... mensa — тамаң, азы^). Бір
іюііуляция үшін қолайсыз болыи табылатын ... ... ... ... ... ... Зең саңы-рауқұлаңтары бөліи
шығарган антибиотиктер бакте-рияларды жояды.
ліыртқыштық. ... ... ... ... әсер ... ... ... Әдетте жемті-
жыртқыш олтіріи, онымен қоректенеді. «Жыртқыш ... ... ... ... ... ... ... деіі бір жақты қарастыруга болмайды. ... ... ... ауру және ... ... түседі 1УРУДың таралуының алдын
алыи, іюпуляцияны Қтырады. Мысалы, ... ... ... солтүстік бүгыларының интенсивті көбеюі мен ... ... ... ... аударганда parasitus >; арамтамаі^. Бір түр
(иаразит) екіншісінің (иесі) денесінің ішіне не ... ... ... тір. шілік ететін түраралың қарым-қатынастарды ііаразитизщ деа
атайды. Адам ... шикі ... шала ... етті ... ... тасаа қүртта-рын жұқтырады. Адамның ас қорыту жолына ... ... ... ... ... ... тарымен ішек қабырғасына
бекінеді. Адамның ішек-тері құртты ... ... және жылы ... ... ... ... ... реттеудегі маңызы. Түраралық
қарым-қатынастар био-ценоздардагы ағзалар санының ... зор ... ... ... жоя ... ... санына әсер етеді.
Паразиттердің де әсері осындай, иесін әлсірете отырыа, олардын, көбеюін
тежейді, тіаті ... де ... ... ... қатьшастарда, жыртқыштық иен па разитизм ңұбылыстарына
ертеден экологтар назар ау дарьш келген. Солардың ішінен А. ... ... ж.ж.) ... ерекше орын алады. Ол алгаш рет жануарлардың ... ... ... ... ... ... ... (модель)
үсынды.
А. Лотканың жасаған тұжырымы: ааразиттердіи өздерінің иелерін жоюы ... ... ғана ... ... ... да ... ... Иесінің
бел-гілі бір санына сәйкес ... және ... ... ... ... ... ... іюпуляциясынық тыгыздыгы артады.
Паразит санЫ ның артуы иесінің ... ... ... де, ... ... ... санының кемуіне әкеледі. ОсЫ
лайша толқынды түрде иесі мен ... ... ... ... ... ... ... өзіа-өзі реттеуші жүйе жү-мыс істейді. Паразиттің
саньшың арту толқыныаан соң ... ... арту ... ... ... Паразит - иесі жүйесіндегі іюауляциялар-дың өзара әсерлесу үлгісі
жыртқыш аеа оның жемтігінің өзара әсеріае ... ... ... ... ... В. ... үш ... түжырымдайды:
1) иериодтық цикл заңы. Екі ... ... ... ... ... аеа ... ... коэф-фициенті мен бастаақы салыстырмалы ... ... ... ... ... ... Екі түр-дің
аоауляцияларыаың орташа саны ... ... ... ... меа ... жыртқыштардың көбею интен-
сивтілігі ... ... ... ... ... ... шамалардьщ бүзылу заңы. Егер екі ... ... ... ... ... ... оада жемтігіаің аоауляциясыаың ... саны ... ... аоауляциясыада кемиді.
3. Бәсекелестік ығыстыру ережесі
жүйелердегі әр түрлі ... ... рдың ... ... ... үшіа маңызды эколошялық
түсініктердін, бірі — ... лық ... ... ... білу ... түр немесе оның бөліктерінің (іюпуляция. лар, әр ... ... ... ... белгілі бір орны ... ... бір щ. ... түрі өзі ... ... ... немесе
қоректену уақытын, көбейетін орнын, басщ. насыв және т.б. өз ... ... ... ... экологиялық қойма не онық жеке-ленген
элементтерін сииаттайды
Экологиялық қойма дегеніміз — агзаның табшш таіы орньш жәнө оның ... ету ... ... ... орнын, яғни қоршат ортага,
қоректің түріне, цоректену ... мен әді ... ... орнына,
басианасына және т.б. қаты насының жиынтығы. Бүл ... ... ету ... ... және мазмүнды үгым. Одумның түсін діруі бойынша мекен ету орны
агзаның «мекен жайы» (адрес), ал экологиялық қойма оның ... ... ... Бір жерде әдетте әр түря жататын көитеген агзалар ... ... ... ... өсімдіктер мен жануарлардың түр лері мекендейді,
бірақ олардың ... ... ...... ... қоян мен тиін бір жерде мекендейЦ1 Бірақ, олардын,
экологиялың қоймасы әр ... тиіі ... ... ... ... ... ... дары мен жемістерімен қоректеніи, сонда көбейе^ Қоянның
бүкіл тіршілік ... жер ... ... ... ... ... әр түрлі экологиялық қоймада of наласса, онда оларда
бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... бір экологиялық қоиманы не оның элементтерін ... ... ... және тб) ... ... ... ... экологиялық
қойма үшін бәсеке міндетті ... орын ... ... ... Г.Ф. ... инфу-зориялардың екі
іюиуляциясынан , түратьш жүйеде ... ... ... ... ... өзінің жемтігі — инфузория кебісшені толық
жойьш жібере алатыны, бірақ содан соң ... ... ... ... Егер ... жеке ... тірі ңа-луына жагдай жасалса,
сақталыи қалган жемтік даралары жылдам көбейеді.
Гаузе иринцшгі бойынша әкологиялық жагдай-лары ұқсас екі түр ... бір ... ... тіршілік ете алмайды.
Жыртқыш (паразит) — жемтік (ие) жүйесіндегі ... ... ... күйінде табиғатта болмайды. Себебі, жыртқыш тек бір түрмен ... ...

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Демэкология - популяциялар экологиясы8 бет
Демэкология немесе популяциялар экологиясы7 бет
Популяциялар экологиясы11 бет
ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ (ДЕМЭКОЛОГИЯ)12 бет
Популяциялар экологиясы - демэкология5 бет
Популяциялар экологиясы – демэкология18 бет
Антропология ілімі34 бет
Жалпы экология175 бет
Папуляциялар экологиясы7 бет
Экология және қоршаған ортаны қорғау: жоғары оқу орындарына арналған оқулық106 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь