Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құқықтық мәртебесі

КІРІСПЕ 3

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, құрылымы, қызметі 7

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ АРҚЫЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІЗДЕСТІРУДІҢ БАҒЫТТАРЫ
2. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы аясында халықаралық қылмыстық іздестірудің негізгі бағыттары 19
2. 2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының қылмыстық санақтарын қолдану тәртібі және құрылымы 33

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ
3. 1 Қазақстан Республикасының Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы халықаралық қылмыстық іздестіру жүйесінің бөлігі ретінде 43
3. 2 Қазақстан Республикасында халықаралық қылмыстық іздеу саласында Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру 50

ҚОРЫТЫНДЫ 59

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
Зерттеудегі тақырыптың өзектiлiгі. Өмiрдiң барлық салаларындағы өрлеуi - бүгiн бiздiң әлемiмiз аз болып жатқанын бiлдiредi. Қазір “шекара” сөзі әр түрлі мазнұнға ие. Демек қазіргі таңда мемлекеттер арасындағы шекаралар, адамдардың бір тобын екіншісінен бөлетiн, алынбас тосқауылдар емес. Егер заңға бағынатын адамдар үшiн бір нәрсе оңай болса, онда қылмыскерлер үшiн өмiр тіпті қиындыққа соқпайтыны жақсы белгілі. Қазiргi әлемдегi қылмыстылықтың өсуi, сондай-ақ "халықаралық қылмыстылықтың" да өсуімен тұспа-тұс келуде. Сондықтан батыс елдердің үкіметімен қауiптi қылмыскерлердi ұстау, iздестiру және тану iсіндегi үйлестiру және ұлттық полиция қызметтерiнiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз ету үшін халықаралық ұйым құру қажеттілігі пайда болды.
ХХ ғ. соңы - ХХІ ғ. басы халықаралық қатынастардың кез-келген саласына, сонымен қатар ұлт аралық қылмыстылықпен күрес шеңберінде интеграцияның жаңа деңгейінің қалыптасуымен белгіленді. Қазіргі таңда бірнеше ғалымдардың, барлық мемлекеттер үшін халықаралық қатынастардың барлық салаларында бір-бірімен ынтымақтасуға байланысты заңи халықаралық-құқықтық міндеттеме белгіленіп келеді деген ойымен көнуге болады[1].
Қазақстан Республикасы Президентінің алтыншы Жолдауының негізгі мағынасы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында! Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» «Заманауи қатерге барабар ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» ретінде жарияланды. Осы стратегияның бір бөлігі діни экстремизмге қарсы әрекет және халықаралық терроризм мен есірткі саудасымен күресуге бағытталған саясат. Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, «терроризм, ұйымдасқан қылмыстылық, заңсыз қару тарату, есірткі саудасы және тағы осындай қатерлермен күресудегі халықаралық ынтымақтастықты нығайту мен кеңейту, Қазақстанның лайықты халықаралық келісім шарттарды өңдеу және тәжірибелік орындауда белсенді түрде қатысуын болжайды[2]. 1998 жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңының 5-бабының 1-тармақшасына сәйкес, заңдылық пен құқықтық тәртіптің әлсіреуі, сонымен қатар «қылмыстылықтың өсуі, оның ұйымдасқан күйін қоса алғанда, мемлекеттік органдарның криминалдық құрылымдармен жетілуі, заңсыз капитал айналымында лауазымды тұлғалардың қамқоршылық жасауы, сыбайлас жемқорлық, есірткі құралдары мен қаруды заңсыз айналдыру, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау деңгейін төмендетеді және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді»[3]. Ескі қауіптердің күшеюі мен тұрақты түрде жаңадан пайда болып жатқан қатерлер, дүниежүзілік бірлестікке бірыңғай қауіп-қатер алдында бірігудің жаңа жолдарын табудан басқа таңдау қалдырмай отыр. «Сондықтан да біз үшін аймақтық және халықаралық жігердің бірігуі, соның ішінде адамзатқа қарсы қауіп, діни экстремизмге қарсы әрекет және халықаралық терроризм мен есірткі саудасымен күресуде өте маңызды»[4].
1. Ушаков Н.А. Курс международного права: В 7т. - М., 1989. – Т.2.- 39-б.
2. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии» от 1 марта 2006 года //Казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.
3. О национальной безопасности Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан №233-1 от 26 июня 1998 года //Казахстанская правда. –1998. –30 июня.
4. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной наций» от 19 марта 2004 года //Казахстанская правда. – 2004. – 20 марта.
5. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. – Екатеринбург, 1995. – 26-б.
6. Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических лиц: Автореф. ...канд. юрид. наук. – Алматы, 2000. – 15-б.
7. Бреслер Ф. Интерпол. – М.: Центрполиграф, 1996. – 19, 21-22-б.
8. Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня и завтра. – М.: Международные отношения, 1990. – 222 с.
9. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: Питер, 2004. – 201 с.
10. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьба с преступностью. – М., 2003. – 42, 44-б.
11. Радионов К.С. Интерпол: миф и действительность. – М.: Международные отношения, 1982. – 31-б.
12. Электроная энциклопедия. Интерпол http://www.wikipedia.com
13. Корниенко Н.А. Российкие и международные криминалистические учеты. – СПб.: Питер, 2004. – 335 с.
14. Официальный сайт Интерпола http://www.interpol.int
15. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1993. – 123,209-б.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-1. – Алматы: Юрист, 2003. – 204, 208-б.
17. Антропов А.Г. Место и роль НЦБ Интерпола в системе правоохранительных органов России. Теоретико-правовые аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 76, 40-б.
18. Путова И.В. Международный розыск преступников: правовое, организационное и оперативно-тактические аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 221 с.
19. Первушин М.В. Расследование краж предметов антиквариата. – М., 1999. –4-б.
20. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям //Государство и право. – 1992. – № 2. – 84-87, 66-б.
21. Шторбек Ю. Айсберг преступности. Развитие международной организованной преступности и ее прогнозирование в Европе //Информационный сборник НЦБ Интерпол в РФ. – 1996. - № 17. – 13-б.
22. Токсанбаев А.Б. Интерпол и международный терроризм: проблемы, тенденции развития и противодействие. – Алматы: ОФППИ «Интерлигал» в Казахстане, 2004. – 304 с.
23. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. – М., 1996. – 352-б.
24. Бельсон Я.М. Россия в Интерполе. – СПб., 1995. – 122-б.
25. О государственном контроле о обороте отдельных видов оружия. Закон Республики Казахстан № 339-1 от 30 декабря 1998 года //Казахстанская правда. – 1999. – 8 января.
26. Комаров Ю. Международный симпозиум по огнестрельному оружию //Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. – 1997. - № 21. – 20-б.
27. Котов А.К. Суверенный Казахстан: гражданин, нация, народ. – Алматы: Жеті Жарғы. – 4-10-б.
28. Мусабекова И.Т. Конституционная имплементация международно-правовых норм сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с преступностью //Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. – 2002. - № 2. – 94-б.
29. Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. – Астана, 2001. – С. 378.
30. Карикболов Б. Преступление без границ / / Заң және заман. – 1998. - № 5. –71-75-б.
31. Аушарип Г. Правовые проблемы участия Казахстана в межгосударственном сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом: Автореф. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2006. – 21-б.
32. Ковалев В.А. Борьба с организованной преступностью – дело первостепенной важности //Проблемы борьбы с организованной преступностью. – Минск, 1991. – 7-10-б.
33. Нормативные акты Интерпола /Сост. Б.С. Карикболов. – Алматы, 1998. – 10-б.
34. Айтуарова А.Б. Использование возможностей Национального Центрального Бюро Интерпола в расследовании и раскрытии международных уголовных преступлений и уголовных преступлений, носящих международный характер: Автореф. ... канд. юрид. наук. – Караганда, 2001. – 19-б.
35. Токсанбаев А.Б. Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола в системе правоохранительных органов РК: организационно-правовые аспекты: Дисс. ... юрид. наук. – Алматы: Университет им. Д.А. Кунаева, 2004. –14-16-б.
36. Инструкция о порядке исполнения и направления правоохранительными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола: нормативные акты. – Алматы, 1998. – 14-16-б.
37. Сарсембаев М.А. Международное частное право. – Алматы: ИМПМБ «Данекер», 1998. – 93-б.
38. Бабущкин А.А. Международно-правовые аспекты розыскной деятельности Интерпола: основные направления и процедура: Дисс. ... юрид. наук. – Алматы: Университет им. Аль-Фараби, 2008. – 40-44-б.
39. Миграция: Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы. – Алматы: «Юрист», 2005. – 13-б.
40. Кудайбергенов М.Б., Галымжанов Н.М. Методы работы Интерпола: Учебник. – Алматы: Данекер, 2001. – 92-б.
41. Сарсембаев М.А. Международное право: Учебник пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996. – 249-б.
42. Кулжабаева Ж.О. Международное публичное право. – Алматы: «Юридическая литература», 2002. – 467с.
43. Устав Интерпола от 1956 года http://www.interpol.int
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Халықаралық қатынастар факультеті
Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... МӘРТЕБЕСІ
Орындаған
4 курс студенті ... ... ... ... жетекші
з.ғ.к. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... меңгерушісі
з.ғ.к., доцент _______________ ... ... ... ... ... ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, құрылымы,
қызметі
7
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... ҚЫЛМЫСТЫҚ
ІЗДЕСТІРУДІҢ БАҒЫТТАРЫ
2. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы аясында халықаралық қылмыстық
іздестірудің негізгі ... 2 ... ... полиция ұйымының қылмыстық санақтарын қолдану
тәртібі және құрылымы
33
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... 1 Қазақстан Республикасының Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының
Ұлттық Орталық Бюросы халықаралық ... ... ... ... 2 ... ... ... қылмыстық іздеу саласында
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы қызметінің
құқықтық негіздерін жетілдіру
50
ҚОРЫТЫНДЫ
59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
61
КІРІСПЕ
Зерттеудегі тақырыптың өзектiлiгі. ... ... ... ... ... бiздiң әлемiмiз аз болып жатқанын бiлдiредi. Қазір “шекара” сөзі әр
түрлі мазнұнға ие. ... ... ... мемлекеттер арасындағы шекаралар,
адамдардың бір тобын екіншісінен бөлетiн, алынбас тосқауылдар емес. Егер
заңға ... ... үшiн бір ... оңай ... онда ... үшiн
өмiр тіпті қиындыққа соқпайтыны жақсы белгілі. ... ... өсуi, ... ... ... да ... келуде. Сондықтан батыс елдердің ... ... ... ... және тану ... ... және ... қызметтерiнiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз ету үшін ... құру ... ... ... ғ. соңы - ХХІ ғ. басы ... ... ... сонымен қатар ұлт аралық қылмыстылықпен ... ... жаңа ... ... ... Қазіргі таңда
бірнеше ғалымдардың, барлық мемлекеттер үшін халықаралық қатынастардың
барлық салаларында бір-бірімен ... ... заңи ... ... ... ... деген ойымен көнуге болады[1].
Қазақстан Республикасы Президентінің алтыншы ... ... ... өз ... жаңа ... жасау қарсаңында!
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге ... ... 50 ... ... ... ... қатерге барабар ұлттық қауіпсіздік стратегиясы»
ретінде жарияланды. Осы стратегияның бір бөлігі діни ... ... және ... ... мен ... саудасымен күресуге
бағытталған саясат. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... қылмыстылық, заңсыз қару
тарату, есірткі саудасы және тағы осындай ... ... ... ... мен ... Қазақстанның лайықты
халықаралық келісім шарттарды ... және ... ... ... қатысуын болжайды[2]. 1998 ... 26 ... ... ... қауіпсіздігі туралы» Заңының 5-бабының 1-
тармақшасына сәйкес, заңдылық пен ... ... ... ... ... ... оның ... күйін қоса алғанда, мемлекеттік
органдарның криминалдық құрылымдармен ... ... ... ... ... ... жасауы, сыбайлас жемқорлық, ... мен ... ... ... адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау деңгейін төмендетеді және Қазақстан Республикасының
ұлттық ... ... ... Ескі ... ... ... ... жаңадан пайда болып жатқан қатерлер, ... ... ... алдында бірігудің жаңа жолдарын табудан
басқа таңдау ... ... ... да біз үшін ... және
халықаралық жігердің бірігуі, соның ішінде адамзатқа қарсы қауіп, діни
экстремизмге қарсы ... және ... ... мен ... ... өте ... ... ... ... Интерпол шеңберiнде ұлт аралық
қылмыстылықпен күрес, бүгінгі таңда мемлекеттердің халықаралық-құқықтық
ынтымақтастық аясындағы ең көп ... ... ... ... әсерлігінің ең негізгі шарты – оның халықаралық, ... ... ... ... ұйымдасқан құқықтық қамсыздандыру[5,
26б.]. Ал халықаралық іздестіру ... осы ... ... ... ... болып табылады. ... ... ... ... ... құқықтық көмек көрсету жөнінде көптеген екіжақты және
көпжақты келісімдерге қол ... ... ... ... ... ... ... Интерполға кірді. Қылмыстылыққа халықаралық
деңгейде қарсы тұру тек мемлекеттердің бірыңғай ... және бұл ... ... ... анық алып ... әрекеттестік тетігімен
жабдықталған және бәрінің алдына қойылған мақсатқа жетуге бағытталған ... Осы ... ... ... ... полиция ұйымы қамтамасыз
етеді. Қазір тек осы ғана ... ... ... ... күресетін халықаралық үкіметаралық ұйым болып ... ... бұл ... ТМД, ЕО сияқты ұйымдардың органдар қатары
жүзеге асырады. ... ... ... ... 188 мемлекет мүше, демек БҰҰ-ның барлық мүшелері.
Бұл ең кең әрекеттесуге өз ... ... ... ... ... ұйымның жұмысына белсенді қатысуда. Бiздің елдiң бұл ... ... ... ... жоқ ... ... ... көмек көрсету туралы мәселенiң шешiмiне жиi оң ықпал етедi.
Тақырыптың ... ... ... ... ... ... ... қызметi толық зерттелінген арнайы әдебиеттерге
сүйендік. Халықаралық қылмыстық құқықтың Интерпол қызметімен байланысты
мәселелері келесі ... ... ... ... тапқан:
М.Б. Құдайбергенов, Н.М. Ғалымжанов, А.Б. Токсанбаев, А.Б. Айтуарова, ... А.Н. ... Б.С. ... және тағы ... ... ... М.Б. ... ... тұлғалардың халықаралық
қылмыстық жауапкершілігі» атты диссертациялық зерттеу жұмысында ... ... ... ... ... құрылуының
тарихи процесі талданған, халықаралық ... ... ... ұйымдар мен олардың органдарының қызметі, соған қоса
халықаралық ... ... ...... ... ... Ұлттық Орталық Бюросы Қазақстан
Республикасының құқық қорғау органдар жүйесінде» атты ... ҰОБ ... ... ... негізін халықаралық
сипаттағы қылмыстылықпен күресуде қамтамасыз ету ... ... ... қатар А.Б. Айтуарованың «Интерполдың Ұлттық Орталық Бюросы
халықаралық қылмыстық пен халықаралық ... ... ... ... ... ... атты ... зерттеу жұмысында
Интерполдың құрылу себептері мен ... ... ... қорғау
органдарымен халықаралық ынтымақтастықтағы Интерполдың рөлі көрініс тапқан,
сондай-ақ Интерполдың ҰОБ мен Қазақстан Республикасының ІІМ, ... ... ... әрекеттесуі ... ... ... ... келесi авторлардың жұмыстары да ... К.С. ... ... ... ... и завтра”, Я.М. Бельсон,
сонымен қатар В.И. Самарин, И.В. Путова, В.П. ... И.И. ... ... А.Г. ... ... диссертациясында, мемлекеттердің бір-біріне
құқықтық көмек көрсетуде ... рөлі ... ... ... мақсаты, (ХҚПҰ) Халықаралық қылмыстық полицияның
ұйымы ... ... ... ... ... Оған ... халықаралық бiрлестiктiң тәжiрибесі мен мүмкiндiктерiн
белсендiрек және жан-жақты ... ... ... ... жоғарылату жолымен; екіншіден, шетел елдерiнiң құқық қорғау
жүйелерімен қылмыстардың алдын алу, бұлтартпау және ... ... ... ... Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының
пайда болуы мен дамуын зерттеу, ұйымның сипатын ... ұйым ... ... ... ... ... полиция ұйымының ҰОБ
Қазақстан Республикасында қылмыстық істер бойынша көмек көрсетудегі рөлін
аныктау болып ... ... ... ... ... әмбебап полиция деп жазады, бірақ ол тек ... ... ... Басқа халықаралық ұйымдардан оның айырмашылығы,
оның қызметі әртүрлi елдердiң қылмыстық ... ... ... ... ынтымақтастығын қамтамасыз етуiне
бағытталған. Оны нақтылап айтқанда, тiкелей жұмыс ... ... ... деп ... ... ... полиция операцияларын тиiстi мемлекеттердiң
полициялары жүзеге асырады. ХҚПҰ-да әр ... ... ... ... ... және әлем бойынша көшпелi қылмыскерлер туралы
мәлiметтер есепке ... ... ... ... сипатта болғандықтан жалпы
зерттеу әдістері дипломдық жұмыста қолданылды. Атап ... ... ... ... объектісі. Зерттеудің объектісі Интерполдың және оның ҰОБ
мүше-мемлекеттердегі iздестiру қызметiнiң ... - ... ... ... ... аспектілері болып табылады.
Зерттеудің пәні болып, Интерполдың қосымшаларымен 1956 жылғы Жарғысы,
халықаралық келісімдер мен басқа да құжаттар, қазақстандық ... ... ... істі ... қатысы бар заттар мен тұлғаларды анықтауға,
тұлғаларды іздеу мен ... ... ... ... ... ... органдары мен Бас Хатшылық ... ... ... ... бұл тақырып Қазақстан Республикасында
терең қарастырылмаған, тек қана 1993 жылы ... ... ... ... осы ... ... ... мүшесі болды. Осы уақыт
аралығында Қазақстан Республикасының Интерполдың ҰОБ-мен тығыз ... ... ... ... және ... ... ... қылмыстық жауапкершiлiкке тарту және ... ... ... ... және тәжірибелік маңызы. Осы бітіру
жұмысын ... ... ... ... және ... тәжірибе
жүзінде халықаралық қылмыстылықпен күресу саласында заңнаманың жетілдіруіне
байланысты ұсыныстарды қолдануы ... ... ... ... ... ... тақырып бойынша жалпы қылмыстылықпен күресуде
көмек көрсетуді ... ... ... ... ... ... ынтымақтасуына бағытталған.
Дипломдық жұмыста қорғауға шығарылатын тұжырымдар. Автор келесі
тұжырымдарды қорғауға шығарады:
1. Тек ХҚПҰ ғана әлемдік масштабта қылмыстық іздестірумен айналысады.
Өйткені ... ... ... ... ... ... әсерлесуді білдіреді. Бұл іздестіру түрі
халықаралық емес, мемлекетаралық болып ... ... олар ... ... ... ... ... ғана
іздестіруді жүргізеді.
2. Интерполдың үйлестіруші рөлі, сондай-ақ тек жалпықылмыстық қылмысты
тергеуде Жарғыда 3 ... ... ... діни және нәсілдік
сипатағы мәселелерге ... ... ... салынатындығы»
талаптарына сәйкес халықаралық іздеу қызметі Интерполдың құзіретіне
бағытталуы ... ... ... ... ... төрт ... ... ішінде, экстрадициялау мақсатында қылмыскерлерді іздестіруден
басқа, ... ... ... ... мен ... ... (мәдени құнды заттарды ұрлау) бар.
4. Интерпол мен Еурополдың өзара әрекеттері, соның ішінде ... ... ... ... өйткені халықаралық және
трансұлттық қылмыспен күресте ынтымақтастық керек. ... ... ... жоқ. Бұл жағдайда халықаралық пен
мемлекетаралық іздестіру ... ... ... олар ... ... жүйені ұсынып, бір-бірін толықтырып, ... күш ... ... ... Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсетуге арналған барлық
әмбебап конвенцияларға, ... ... ... ... ... ... ... керек. Демек қатысушы
мемлекеттерге ақпараттармен алмасуда Интерпол ... ... ... ... ... ... ... кіріспе және үш тараудан, оның
әрқайсысы екі бөлімшеден, қорытынды және ... ... ... ... – 63 ... ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, ... ... беру ...... құқықтың көне
институттарының бірі. Ұстап беру қылмыстылықпен ... ... ... ... Қазақстандық ғалым М.Б. Құдайбергеновтың
қарастыруы бойынша, «қылмыстылықтың белгілі бір түрімен күресу саласында,
мемлекеттер арасындағы келісім шарттық ... ... ... ... ... беру ... ... маңызға ие болады.
Сонымен қатар, ол жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық ... ... ... мен ... алып ... Тек ... беру
институтынан халықаралық қылмыстық құқық өз бастамасын алады»[6, 15б.].
Қазiргi ... ... өсуi, ... ... да ... ... ... Сондықтан батыс елдердің
үкіметімен қауiптi қылмыскерлердi ... ... және тану ... және ұлттық полиция қызметтерiнiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз
ету үшін халықаралық ұйым құру қажеттілігі ... ... ... ... ...... ... International
Criminal Police Organization - Interpol) халықаралық үкіметаралық ... жылы ... ... ... ... конгресі Монте-
Карлода Монако Альберт I-нің әрекетімен ... Бұл ... ... ... ... 24 ... заңгерлер, қорғаушылар мен полиция
қызметкерлері қатысты. Жиналыста екі ... ... ... ... ... ... құру және экстрадиция жұмысын
унификациялау. ... ... ... ... ... ... әрекет мақсатында жедел ақпарат алмасу мәселесін шешу
ойластырылды. Конгресте ... ... ең ... барлық
мемлекеттердің полицияларымен қолданыла алатын, белгілі бір ақпараттарды
орталықтандыру мақсатымен бірыңғай ұйым құру қажеттілігі болды[7, ... ... ... ... ... ... ... комиссиясын
құруға бағытталған әрекеттерді тоқтатты.
1923 жылы Венада Екінші халықаралық криминалды полиция конгресін
Австрияның астанасының бас ... ... ... ... ... ... 7 ... тұрақты ұйым - Халықаралық қылмыстық полиция
комиссиясы, жеке мемлекеттердің жалпы қылмыстық қылмыстылықпен күресу үшін
күштерiн үйлестiру ... ... 25б.]. 1924 жылы ... ... комиссиясы келесі маңызды шешімдер шығарды: дәлелдердiң
жүйелерiнiң өңдеу және қылмыскерлердің халықаралық іздестірілуі; адамдардың
қашықтықтағы теңестiрілуі; халықаралық полиция газетiнің шығарылуы; ... және ... ... үшін ... ... өңдеу[9,
11б.]. Тағы бір ерекшелiк, ол Комиссия мүшелері еш уақытта ... ... ... ... ... ... тек қылмыстық қылмыстылықпен
жұмыс атқарды[10, 42б.].
Ресми ... ... өз ... ... ... ... кезінде де
тоқтатпады. Штаб-пәтері Венада орналасты, өйткені сол уақытта ... ... ... ... ең ... досьенiң
картотекасы болды. Сонымен қатар бастапқы ... ... ... өз ... ... ... Комиссия құрылымдық дербестiкке ие
болған жоқ: ол халықаралық полиция конгресінің ... ... ... және
бір уақытта Австрияның юрисдикциясында болды. 1930 жылы ... ... ... конгрестен тәуелсіз болуына дауыс берді. Осы уақыттан
бастап ұйымды қаржыландыру әр мүше-мемлекеттің жарнасымен жүзеге асырылды.
1930 жылы Комиссия ... ... ... ол ... ... ... әр түрімен күресетін Орталық халықаралық бюро,
халықаралық қылмыскерлерді ... ... ... ... ... ... Бөлім. 1935 жылы жеке халықаралық радио желiсiн
құру жұмыстары басталды[10, 44б.].
Австрияның Германияға қосылғанынан ... ... ... ... ... түсті, солай Берлинге орын ауыстырды. Германия ... және ... ... келген мемлекеттерге қарсы осы құжаттарды
қолданды[11, 31б.]. ... ... ... ... ... қайта
құруға дәл келді. Өйткені құжаттардың көбісі жоғалтылды. 1946 ... ... ... шақыртылады, онда Халықаралық қылмыстық полиция
комиссиясы шеңберінде байланыстарды жаңарту мәселесі талқыланды. 1956 жылы
Венада Бас Ассамблеяның 25-ші сессиясында делегаттардың барлығы жаңа ... ... ... Жаңа ... 1 ... ... ... полиция комиссия – деп аталатын ұйым, енді Халықаралық ... ... деп ... Бас ... ... жері ... деп шешілді.
Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін ұйымның штаб-пәтері үш рет ауыстырылды.
1946 жылдан бастап Париждің өзінде, 1966 жылы ... ... 1989 ... ... ... ... ... орналасады.
1946 жылдан 1971 жылға дейін Интерпол халықаралық үкiметтiк емес
ұйым мәртебесін БҰҰ ... ... 1948 жылы ... Халықаралық қылмыстық
полиция ұйымы мен БҰҰ өзара әрекеттестігі 1971 жылы ... ... және ... ... ... ... келісім шарт»
жасалғанда танылды. БҰҰ Бас Ассамблеясының резолюциясымен 1996 жылғы 15
қазанда Интерполға ... ... ... ... 1997 жылы 8
шілдеде БҰҰ Бас Хатшысы Кофи Аннан мен Интерполдың Президенті ... БҰҰ мен ... ... ... ... ... ... 40б.]. Демек осы келісім шарттардан кейін Интерполды - ... ұйым деп тану ... ... ... БҰҰ ... ... ... екінші халықаралық үкіметаралық ұйым болып табылады, ол 188
мемлекетті біріктіреді.
Халықаралық қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық полиция ұйымы келесі
құрылымға ие:
• Ұйымның басты органы Бас Ассамблея болып табылады, жылына бір рет күз
уақытында шақырылады. Оған ... ... ... ... ... ... өкiлеттiктері: Интерпол шеңберінде
әртүрлі мемлекеттердің полицияларының ынтымақтастығының негізгі
бағыттарын анықтайды; жаңа ... ... ... ... ... пен
жұмыс жоспарын қарастыру және бекіту; ұйымның лауазымды ... және ... ... ... ... ... ... есірткіні тарату және осындай әрекеттермен күресу
мәселелеріне байланысты арнайы сұрақтарды ... ... ... ... ... Бас ... ұйым ішіндегі сұрақтар
бойынша резолюцияларының атқарылуы міндетті, ал үкімет пен ... ... ... ... ... ... ... Ұйымның атқарушы органы Атқарушы комитет Бас Ассамблеяның сессиялар
арасындағы ... ... Ол ... үш рет ... Бас
Ассамблеяның ұсыныстарын жүзеге ... Бас ... ... ... және ... кезекті сессияларының күн ... ... ... Бас ... ... (4 ... мерзім), әртүрлі мемлекет пен аймақты ... ... ... және ... ... үш ... ... мерзім) және тоғыз делегаттан тұрады. Атқарушы комитет
Президенті ұйымның ... ... ... ол Бас ... арасындағы қызметімен айналысады. Атқарушы ... ... бір ... кем болмай өткізіледі. Барлық шешімдер
көпшілік дауыспен қабылданады. Өз қызметтерін ... ... өз ... өкілдері ретінде емес, Интерпол өкілдері
ретінде атқарады.
• Ұйымның тұрақты қызмет ететін ... Бас ... оған Бас ... мен ... қызметкеолер кіреді. Ол Бас Ассамблея мен
Атқарушы комитет шешімдерін жүзеге ... ... ... ... ... және ... ... атқарады, ұйымға тиімді әкімшілік басқарушылықты орындайды,
халықаралық ұйымдар мен ҰОБ байланыс орнатады, ... ... Бас ... ... және ... комитет
мәжілістерінде хатшылықтың қызметін атқарады, ... ... Бас ... Бас ... ... оны Бас ... ... мерзімге сайлайды (65 жастан артық емес). Бас ... ... Бас ... ... алады және оның барлық
қызметтерін басқарады.
Бас Хатшылық 5 бөлімнен тұрады: әкімшілік және ... ... ... ... ... және даму. Соның
ішінде полициялық бөлімінің бөлімшелері бар, соның бірі ... Бұл ... ... ... Азия ... ... ... үшін), Сан-Сальвадорде (Кариб бассейні үшін),
Харарда (Оңтүстік Африка үшін), Найробада (Шығыс ... ... ... ... ... үшін)[14].
• Ұлттық Орталық Бюро (ҰОБ) Интерполға мүше-мемлекеттердің барлығының
құқық ... ... ... ... ... бір ... ... тұрақты қызмет ететін органы болып, дәл сол уақытта
мемлекеттің ... ... да ... ... ҰОБ ... ... ... кеден және шекара
қызметімен, ал халықаралық ... ... ... ҰОБ мен ... қызмет бойынша байланыста болады.
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының қызметі
Интерпол құрылғаннан бастап алдына қойылған міндеттері сол күйінде
қалған, ... ... ... орындауға әлдеқайда ықпалды тәсілдер мен
шешімдер қажет. Қазір ... ... ... ... бір ... ... ол белсенді түрде даму үстінде. ХҚПҰ-тың құрылу тарихын оқып білгеннен
кейін, Интерполдың ... ... ... ... жүйесі
ретінде құрылу барысында, осы жүйенің әр ... ... ... ... айтуы бойынша «адамзат қоғамының дамуына сәйкес қылмыстық
құқықтың дамуы ... ... ... орнату қажеттілігі
туады. Қазір халықаралық қоғамда халықаралық қылмыстылықтың үрдісі мен
құрылымы ... ... ... жаңа ... ... адам ... ... бұзу сияқты пайда болып жатыр»[42, 65б.].
1923 жылдан халықаралық қылмыстық іздеу тәртібі тым ... және ... ... ... ... ... толықтыру мен жетілдіруді
қажет етеді.
Сол уақытта орнатылған халықаралық келісім шеңберінде экстрадициялық
және ... ... ... ... орындауға мүмкіндігі болмауы,
Интерполды құруға себепкер болды. Мұның себебі, біріншіден, ақпараттық
орталығы және ... ... ... ... ... қылмыспен күресу істері нақты осы келісімде ... ... ... ... ... ... ... органдары іс-
әрекеттерін қылмыстық жазадан жасырынған тұлғаларды, сондай-ақ, бүкіл
әлемдік ... ... ... ... ... ... ХҚПҰ-тың
арқасында түрлі мемлекеттердің полициясы тек дипломатиялық арналар арқылы
ғана емес, ... ... ... мүмкіндік береді. Алайда,
Интерпол ешқашан «бүкіләлемдік полиция» болған емес, барлық іс-шаралар тек
ұлттық полиция ... ... ... бір ... халықаралық
қылмыстық іздестіру ішкімемлекеттік деңгейде өткізілген іздеу ... ал ... ... ... ... ... ... бар
өзге қызметтер атқаратын жеке тетік. Кез келген ... Бас ... ... ... ... ... органдарының ұлтаралық қарым-
қатынаста және өз құзыретінде ... ... сол ... ... жауаптыларды қылмыстық жауапқа тартуға бағытталған.
Бүгінгі таңда, тек ХҚПҰ ғана әлемдік масштабта ... ... ... өз ... ... деп ... «Интерполда
ғана ұйымдастырушылық және тіркеу рәсімдері жүргізіледі, содан соң басқалар
қылмыскерлерді халықаралық іздестіруге болатынын ... Дәл осы ... ... ... ... ... мүмкін болады [18, 37
бет]. Біз «Әлемдік масштабта» тіркейік баса айтамыз, ... ... ... ... ... ... өзара әсерлесу деген
ұғымда қолданылады, мысалы Еуропалық Кеңес немесе ТМД. Бұл іздестіру түрі
халықаралық емес, мемлекетаралық. ... олар ... ... ұйымдар
мүшелері елдерінің ішінде іздестіруді жүргізеді. Бұндай тетіктердің ішінде
ең тиімдісі, мемлекетаралық іздестіру болып табылады, ол ... ... ... Бірақ, кейде іс жүзінде іс-шара өтерде қызметтерді
қайталаулар ... бұл ... ... ... Жекелеп
айтқанда, Интерпол мен Еурополдың өзара әрекеттері, соның ... ... ... ... ... өйткені халықаралық және трансұлттық
қылмыспен ... ... ... және ... ... ... ... кездесулер
ынтымақтастық щеңберінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар Интерполдан түскен
мәліметтерді алып ... мен ... ... криминалистік
мәліметтерін беруі де қарастырылады. ХҚПҰ -ға ... ... ... арқылы жіберуге мүмкіндігі бар. ... ... ... ҰОБ ... мен басқа мамандардың ойынша,
Еуропалық континентінде ХҚПҰ Еуропа қызметінің ... ... орай ... ... ... ... жоқ. Бұл жағдайда
халықаралық пен мемлекетаралық ... ... ... ... ... ... ... жүйені ұсынып, бір-бірін толықтырып, кейбір
мәселелерді күш тәжірибелерін біріктіру керек.
Халықаралық іздестіруде ұлттық тетіктен басқа құқықтық - ... ... ... ... ... ... органдары ғана халықаралық
іздестіруге беру шешімін қабылдайды және арнайы бекітілген тәртіпте ... ... ... алады. Бұл жағдайда ұлт органдары өздерінің
ұлттық қауіпсіздігі бойынша халықаралық басқару жүйе ХҚПҰ ... ... ... ҰОБ іс- ... ... В.И ... ... – іс-түссіз жоғалған немесе қылмыс жасаған қылмыскерлерді кем
дегенде екі шетел мемлекетінде ... ... ... ... [9, ... Путованың диссертациясына қайта оралсақ, мынадай анықтама
берілген: «Халықаралық іздестіру – бұл ... ... ... ... немесе жазасын ... ... ... адамдардың, сондай-ақ ұстау және қайтару операцияларының іс-
шаралары» [18, ... ... және өзге де ... ... ... мемлекеттердің құзіретті органдары іздестірілуші адамдарды табуға
бағытталған жедел-іздестіру және ақпараттық анықтамалық іс-шаралар кешенін
жүргізеді. Интерпол ... ... ... процесінің маңызды
функциясын орындайтын ең ... ... Бас ... ... ... Мемлекетте сот әділдігінен жасырынған тұлғаны іздеуге
қатысқан жағдайда, ... ... ... ... ... ... туралы айтса болады. Бұндай іздеу бүкіләлемдік ХҚПҰ
жүйесі ... емес ... ... көпжақты құқықтық көмек келісім
негізінде жүргізіледі. Екіншіден, халықаралық іздеу шараларының ... ... және ... ... беру деп ... іздеудің мақсаты, біріншіден адамның тұрған жерін анықтау,
тұтқынға алу болса, сонымен ... ... беру ... ... ... ... ... ұмытпау керек, ... ... ... және ... беру ... ғана ... мысалы: тұлғаны
куәгер ретінде тергеуге немесе оның артынан бақылау орнату.
Интерпол ... ... ... ... ... ... ... мақсатында қылмыскерлерді іздестіру шараларын
жүргізу;
- керекті ақпарат арқылы оларды бақылау мақсатында іздестіру;
- ... ... ... ... ... ... шаралары (мәдени құнды заттарды ұрлау) [9, 64б.].
Интерполдың қызметкерлеріне өз бастамасымен ақпараттарды ... ... ... ... ... қылмысты тергеу тек қана
Халықаралық іздеу ... ... ... құзіретіне бағытталу керек.
3 бап 1956 жылғы ... ... ... діни және ... ... ... қатал тыйым салынадығы» нақты көрсетілген.
«Жалпықылмыстық қылмыс» ғалымдар арасында дискуссиялық ... ... ... ... қылмысқа саяси қылмыстарға ... кері ... ... ... мемлекет құқықтық заңдарына сәйкес
жазалануға ... ... ... деп ... [9, 32б.]. Алайда,
біздің ойымызша, мына ... ... ... ... ... Мысалы, ол әскери қылмыстарды «бұйрықты орындамау, бағынбау, өз
бетімен кету, т.б.» қарастырмайды.
Жауынгерлік қылмысты әскери ... ... ... ... әлдеқайда күрделі, ол халықаралық қауымдастықтың наразылығын туғызып
отыр. Мұндай әрекет Халықаралық Қылмыстық Сот заңмалығының назарында, ... ... ... жаза ... Римде өткен БҰҰ ... 1998 ... 17 ... ... ... ... ... қабылданып, қол қоюға мүмкіндік алды. Рим Статутының 8 ... ... ... ... кіргізеді, қасақана кісі өлтіру, адамды
кепілдікке алу, қала мен тұрғылықты жерді тонау, бүлдіру, улы, ... ... ... тірі ... ... т.б. Интерпол мен Халықаралық
Қылмыстық Соттың ... ... ... Рим ... 87 ... қылмыстық полицияның ұйымы және басқа жергілікті ұйым сұраныс
жібере алу ... ... ... ... ... тек ... ... ықпал етіп қоймай, Сот юрисдекциясы бар басқа да қылмыстарды ашуға
ықпал етеді. Рим ... 5 ... ... бұл қылмыстар: нәсілдік
қылмысы, адамшылыққа қарсы қылмыс, агрессия қылмысы. Бірақ, бұл ережелер
ХҚПҰ 1956 ж. ... 3 ... ... ... ... қоғамдық қауіп туғызатын әрекеттер. Бұдан басқа,
біз ауыр діни немесе нәсілдік тамырлы адамшылыққа жат ... ... да діни ... ... мәнді әрекеттер, араласуларға болмайды
деген пікірді ұстанамыз. (ХҚПҰ Жарғысының 3 ... дәл ... ... ауыр ... ... ... негізгі қағидасының ұстанымдарының
бірі. ХҚПҰ Жарғысының 3 бабын талдау мен ХҚС Статуты ережелік ... ... ... ... ... ... деп ... біз
мынадай қорытындыға келдік, жалпы ауыр қылмыс деп, қоғамдық ауыр қылмысты
түсіну керек, және бұлардың саяси не ... ... ... ... жалпы ауыр қылмысқа Рим Статуның 2 ... яғни ХҚС ... ... ... ... ... ... қылмыстық іздестіру – Интерпол Бас Хатшылығы
тиісті жүйелік пен ... ... мүше ... ... әрекеттері, бұл
әрекеттер тергеуден қашып жүрген азаматтардық ... ... ... ... ... ауыр қылмысты ашуға әсері бар материалды, обьектерді
ашудан тұрады. Бұл анықтама ХҚПҰ ... ... ... ашады:
қылмыстық іздеуде те қылмыскерлерді емес, заттарды да ... ... ... ... іздестіру әрекеттерінің құқықтық базасы
екі үлкен бөліктен тұрады:
- мемлекеттердің ... ... бұл ... ... ... ... органдарының әсер ету шеңберінде өзара әсерін реттейді;
- ... ... ... ... ... ... ... – құқықтық қайнар ... ... ... ... ... ... 4 түрлі құжат түрі
кіргізіледі:
- ХҚПҰ Жарғысын (Интерпол) кіргізеді, ... ... ... І ... ... оқшау тұрады;
- Қылмыстық іздестіруге тікелей не жанама ... ... бар ... ... ... ... ... және екіжақты
конвенциялар мен келісім шарттар, бұлар жекелей қылмыс пен ... ... ... ... ... көрсеру, қылмыскерлерді
шығарып беру;
- ХҚПҰ -тың іздестіру ішінде қатысты шешімдер мен ұсыныстары;
- «Жұмсақ ... деп ... ... ... Ол декларацияларды,
ұсыныстарды, типтік келісімшарттар, басқа құжаттар, БҰҰ ... ... ... ... ... ... ... күші
жоқ.
Соңғы екі зерттеу көздері қосымша деп айтуға болады. Сонымен, Интерпол
жүйесіндегі іздестіру ісі сүйенетін ... ...... ... ... ерекше, мұнда іздестіру мәселелерімен бірге басқа ... ... ... ... Жарғысы 1923 жыл Жарғысынан әжептеуір ерекше. (1923 жылғы
комиссия мүшелері: ресми, өз ... ... және ... (мысалы: Криминалист- ғылымдар). Ол 11 бөлім, 50 баптан
тұрады.
1948 жылғы 10 ... БҰҰ ... ... Адам құқығының
жалпықоғамдық декларациясы. Бұл ... ... ұйым өз ... ... нормаларын сақтай алады, бұлар декларация ережелерінде бар.
Бірақ, ХҚПҰ «қалыптасқан және ... бар ... ... адам ... ... ... істейді» .
Декларация шеңбері – саяси күші басым ... ал ... ... ... ... тек ... ғана ... жалпы принцптермен
жұмыс істейді. Осыдан шығатыны, еш күмәнсіз, интерпол қызметінде қылмыспен
күрес ылғи сәтті емес, адам құқығы мен ... ... ... ... ... ... ... масштабтада, халықаралық деңгейде де
адам құқығы мен бостандығын бұзу әсіресе қудалаушылар құқығын бұзу, ... ... ... Бұл ... ... өзіндік құны мен
іздестірудегі жылдамдығының құны. Алайда ол шектен шықпауы керек. ... да, ... адам ... ... мен адам ... ... өте ... абайлап қарайтыны бар, бола білетін ұйым.
Ұйымның екінші мақсаты, 2 пунктінде көрсетілген, кеңейтіледі. Жаңа
редакциясында ... және ... ... құру, дамыту» туралы
айтылады. Жарғының үшінші бабында маңызды шектеулер бар, «Ұйымға ... ... ... ... ... ... әрекеттерге араласуға тыйым
салынады». Бұл Интерпол қызметтік міндетті 1946 жылы ... және ... соң ... жаңа Жарғысында бекітілді. Бұл норманың мақсаты: Интерпол
ұйымның бейтарап болып ... ... ... ұйымның өзара бөлініп
кетпеуінің алдын алу. Бірақ, бұл ереженің кемшілігі 70 ... ... ... ... ... ... алып кету жаппай белең алған
тұс.
Бұл халықаралық терроризмнің бастауы еді, мұнымен күрес Интерпол, көп
уақыт араласпауы, өйткені көп ... ... ... ... ... ... ... 80 жылдың ортасында ұйым өкілдері бір шешімге
келу негізінде терроризмді жалпылай ауыр қылмысқа жатқызды. Одан ... ... ... ... онда ... теориясын» қалыптастырды.
Осыған сай ХҚПҰ іс жүзіндегі жалпы ауыр қылмыстың астары бар ма деген ойда
сұраныстар жібереді. ... ... ... 3 ... сай ... ... ... болуына мүмкіндігі бар қылмысты ХҚПҰ 2 топқа бөледі:
- табиғи, саяси әрекеттер, діни, ... және ... ... ... ... 3 ... сай келеді. (мысалы, бұқаралық ақпараттық
заңын бұзу, діни ... ... ... ... ... ... не Бас Хатшылық, не Орталық Ұлттық Бюро күдікті немесе
айыпталушы азаматтарды ... ... ... шара ... ... ашуы үшін, анық білу қажетті сұранымдар. Бұл жағдайда дүние
–дәл талдау Бас Ассамблеяның бекіткен 3 талап бойынша жүргізбеу ... ... ... құқықтық мәртебеі, әрекеттің қоғамға
қаупінің деңгейі. Мұндай талаптар мүше елдерде ... ... ... ... және ... ... ... құқықты бұзған деп айыпталушыларды
беру мақсатына бағыттылған. Бұл саяси ... ... ... ... ... азаматтарға жазадан қашуға мүмкіндік бермейді.
3 баптың мақсаты мен міндетіне қатысты пікір таластар қазіргі уақытта
да жалғасуда, онда ... ... ... ... ... ... қауымдастыққа қауіп төндіретін қылмыстармен күреске
қатысуға мүмкіндік бермейді.
Қазіргі таңдағы терроризм, ұйымдасқан ... ... ... ... бұл ... ... қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіргені
сияқты, бүкіл халықаралық құқық қорғауға да қауіп төндіреді. Бұл ... ... ... да ... ( 40, ... әр ... ұлтаралық қарым-қатынас мәселелерімен тығыз
байланысты: этникалық аз топтың құқығын ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтің айтуы бойынша «қазіргі кездегі
терроризм бұқаралық сипатқа ие, ... ... ... ... және ... қарағанда штаб-пәтері, көптің әрекетін реттеп
отыратыны бар. Бір қарағанда мақсаты мен міндеті террорлық ұйымнан басқаша.
Қазір ... ... ... мен ... бандиттік әрекет жасауға
рұқсат берушінің арасындағы шекара айқындалды.
Мемлекет әрекеттері терроризмге қарсы, кез келген адамның ... бұл өмір ... ... ол ... ... ҚР Президенті Н.Ә.
Назарбаев болса былай айтады «Терроризмді – ... ... оның ... ... ... теңсіздікте және адамның өмірлік ... ... ... қатаң қалыптағы 3-бап, бұл жағдайда Интерполға
мүмкіндік бермей отыр, ... ... ... сай емес ... ... ... тиіс. 36-бапта («Бас Хатшылық» тарауы) қылмыскерді іздестіру
туралы анық айтады – «е» пунктінде айтылғандай, «Бас ... » ... ... ... мен байланысқа түседі, қылмыскерлерді іздестіру
сұрақтары ... ... ... ... ... Республикасында
қылмыстық құқықтарға қатысты, бірнеше сұрақтар ... ... ... ... ... қатары бар. Қазақстан ... ... ... әрекет етушілік бойынша, халықаралық процесске
беделді ... ... ... ... ... және өзінің жолын
қуғанды ойлау негізінде толық халықаралық құқықсубьектіліке ие болады [41,
249б.].
Полиция ... ... ... және ... ішкі ... Ұйым ... қосымшасы болып табылады. Бас Хатшысы
криминалдық ақпаратты тек сақтау қызметін атқарады, оның иесі – ... ... ... ... ... ҰОБ ... негізінде
жүргізілуі бұл Интерполдың затты іздестірудегі ... ... алға ... ... жету үшін ұйым ... ... бейнесін
және тұрақты ынтымақтастығына сүйенуі, өз мемлекетінің заңына сәйкес
жауапкершілікпен тіршілігіне қатысу. ... ... ... ... жасау немесе қабылдау, екі жақты келісім ... ... ... заң ... екінші түрі – ХҚПҰ ... ... ... ... халықаралық келісімдерге өтеміз.
Халықаралық келісімді білдіретін бір немесе бірнеше ... ... ... қамтылған атауға тәуелді халықаралық заңдармен
реттелген және мемлекет арасында жазу түрінде ... ... ... 1969 ... 23 ... ... ... шарт заңы
туралы Веналық конвенцияны еске түсірейік. «Халықаралық ұйымдар арасында
немесе халықаралық ... мен ... ... ... шарт ... ... конвенцияда «ол үшін келісім шартқа заңды күш ... ... ... ... да ... біріктіру, айырбастау құжаттарымен
келісім шартты құрастыру ... ... ... қол қою ... келісімен бекітілетіндігі» белгіленген.
И.В. Путова өзінің диссертациялық зерттеуінде «халықаралық қатынаста
мемлекет қылмыскерлерді халықаралық іздеу органдарымен ... ... ... ... ... ... қиындық туғызған жоқ.
Халықаралық екіжақты және көпжақты келісім ... ... ... ету ... ... ... шығады»[18,
40б.].
Осы барлық келісімде территориялық және ... саны ... ... ... БҰҰ ... (1988 ... ... және наркотикалық дәрілерді
заңсыз жолмен ... ... ... туралы конвенция, 1999 жылғы
қаржыландыру терроризмге ... ... ... БҰҰ ... конвенция,
2000 жылғы ұлттық ұйымдастырылған қылмысқа қарсы БҰҰ ... ... ... ... конвенция (1957 жылғы шығу туралы Еуропалық конвенция, 1959
жылғы қылмыстық іс ... ... ... ... ... конвенция,
1993жылғы азаматтық және қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек және
құқықтық ... ... ... ... Экстрадиция және қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек ... ... ... ... ... ... мен сұранысты жіберу ұтымды
болады. Мемлекет ХҚПҰ арналары арқылы ... ... ... ... қазіргі уақытта бұл Ұйымның тетігі арқылы барлық ақпаратты
жібереді, көп ... ... бұл ... ... ... ... болып 188 елдер табылады, БҰҰ-ның тәжірибелік бәрі мүшесі деп ... ... ... мен ... қатысты, ҰОБ Интерпол тиімді
келетін, «жедел жіне орындауға жататын немесе ... ... ... ... ... ... орган белгілеудің қажеті жоқ. Барлық жан-жақты
конвенцияда қылмыс ісі бойынша құқық көмек көрсету ... ... де ... қолдану туралы жағдайды қосу керек, сұраныс пен ақпаратты
жіберу тәсілнің негізгі сапасында ХҚПҰ арнасына ... ... ... ... ... ... жан-жақты, келісімді және
жедел болуы тиіс.
Бас Ассамблея тек ... ... ... ... ... ... ... Қабылданатын резолюциялардың зат пен жайға
байланысты түрлі заңды күші бар. ... ... екі ... ... ХҚПҰ ... ... резолюциялар (бюджеттік сұрақтар құрылым,
жарғылық ... ... ... ұйымдар мен үкімет арасындағы
келісімді бекіту т.б.)
- ... ... ... ... жекелеген бөлімдеріне қатысты
резолюциялар (нақты келісім ... ... ... іс ... қандай да
бір істі жасау туралы ұсыныстар мәліметті жіберу т.с.с.)
Сонымен бірге орындау ... Бас ... ... орындарға
жіберілетін резолюция орындалуға міндетті, ол полициялер мен үкіметке
жіберілген резолюциялар тек ... ... ... [8, ... түріндегі декларациялар, типтік келісімшарттар мен басқа да
құжаттардағы «жұмсақ заң» нормаларына ... Бұл ... ... ... ие ... түрлі елдердің қылмыстық заңнамасын
үйлестіру ісінде ... ... ие әрі ... ... ... ... ондағы
қағидаларға қайшы келмеуге тырысады. Мұндай ... ... ... 2 бабында көрсетілетін адам құқықтары туралы 1948 жылғы Жалпыға
ортақ декларациясы бірінші кезекте тұр. ... ... ... ... ... ... аластатуға болмайды» [9, 27 б.] деген
Декларацияның 9 бабының ережесі ... орын ... ... ... ... жұмысын мемлекет құзырлы органының сұранысымен ғана жүзеге
асыруы тиіс.
Жоғарыда айтылғандай, халықаралық ... ... бір ... ... ... ... жиынтығы болса, екінші жағынан,
бұл мемлекет ішкі іздестіру саласы ... ... ... ... жеке ... ... қылмыстық іздестіру – бұл мемлекеттік органдардың
қылмыстың табысты шешілуі үшін ... мен ... ... ... ... ... қатар, соттың айыптау үкімінен жасырынғандарды ... ... ... ... ... ... айтқанда, Интерпол тарапынан
іске асырылатын іздестіруді ойлаймыз. Өйткені, ... күні ... ... тек ХҚПҰ қана ... ... ... ... мынадай анықтама берілген, халықаралық қылмыстық
іздестіру – бұл мүше ... ... ... мен ... Бас
Хатшылығы құрылымдарының тергеуден, соттан немесе үкімнің орындалуынан
жасырынып жүрген адамдардың, сондай-ақ, ... ... ... мен алдын-алуға арналған басқа да адамдар мен материалдық ... ... ... бағытталған қызметі[39].
31 бапта «Ұйым өзінің мақсаттарына жету үшін мүшелеріне арқа сүйейді»
делінген. Бұл халықаралық іздестіруге тікелей байланысты ... ... ... басты роль атқаратын Ұлттық ... ... ... ... көздейді.
Біздің пікірімізше, құқықтық көмек көрсетуді көздейтін барлық әмбебап
конвенцияларға Интерпол мен ҰОБ тетіктерін қолдану ... ... ... ХҚПҰ ... ... сілтеу мен сұрауларда көрсетуді
ұсынуды жөн санаймыз.
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ... ... ... ... БАҒЫТТАРЫ МЕН ШАРАЛАРЫ
2. 1 ХҚПҰ аясындағы халықаралық қылмыстық іздестірудің негізгі
бағыттары
В.П. Пановтың ... ... ... ... ең ... бірі қылмыскерлерді халықаралық іздестіру болып табылады[15].
Алайда, алдағы тарауда айтылғандай, халықаралық қылмыстық іздестіруді ... ... ... ... Осылайша, халықаралық қылмыстық
іздестіру шараларын жоғарыда аталған анықтама ... ... ... ... ... ... 4 бағыт бойынша іске
асырылады:
- қылмыскерлерді ... ... ... (бұл ... дегеніміз бас бостандығынан айыру орындарынан қашты деген айып
тағылған айыпкерлер, күмәнділер);
- адамдарды тәртібіне бақылау жасау немесе ... ... ... ... ... ... (мұндай амалдар тек
қылмыскерлерге ғана емес, қылмыстың куәларына қолданылуы мүмкін);
- ізсіз ... ... ... ... қатысы бар немесе ұрланған немесе ұрланған деп танылған
автокөлікті, өнер туындыларын, тарихи ... ... ... ... мен басқа да материалдық нысандарды іздестіру. ... ... деп те ... ... әр ... өзіне тән арнайы іздестіру туралы
үлгіге сәйкес келетін хабарламалары бар. Оны ... ... ... хабар
деп атайды. Іздестірудің түріне байланысты хабарлама ... ... ... оң жақ ... шетінде оның санатына байланысты,
шаршыда Интерполдың белгісі орналасады. Бұл жүйені Интерполдың Бас ... ... Жан ... 1946 жылы ... ол осы ... дейін ХҚПҰ
-та қолданылады. Тұтқындап, тапсыру мақсаттарында Бас ... ... ... ҰОБ «қызыл циркуляр» жолдайды. Дәл осындай хабар
Интерпол жұмысында басқалардан жиі кездеседі. Егер адамның орналасқан жерін
тұтқындау үшін ... оған ... ... үшін ... болса, «көк
циркуляр» қолданылады. Із-түссіз жоғалған ... ... ... ... ... ... қатар, Интерпол тарапынан мемлекетті оның
аумағында болжамды «кәсіби» халықаралық ... ... ... және ... ... ... «жасыл циркуляр» қолданылады. «Қара циркуляр»
танылмаған өліктерді анықтау мақсатында ... Бұл ... ... ... болжам болғанда іске асады.
Халықаралық іздестіру қызметінің жоғарыда көрсетілген бағыттарына жеке-
жеке тоқталайық.
Қылмыскерлердің ... ... ... ХҚПҰ ... ... ... деп ... Сондықтан, кейбір зерттеушілер
халықаралық іздестіруді қылмыскерлерді халықаралық іздестірумен теңестіріп,
іздестіру қызметінің қалған 3 бағытын ... ... ... ... ... ... қылмыскерлерді халықаралық іздестіру басымдығымен
келісеміз.
Мұнда «қылмыскер» сөзінің өзі ... ... ... ... жөн. Бұл оған ... ... барлық санаттарын тізбектемеуге
арналады. Экстрадициялау мақсатында жүргізілетін іздестіру ... ... ... ... ... ... күмәны бар, айып тағылған,
адамдарға қатысты екенін еске саламыз. Бұл ... ... ... ... ... деп тани аламыз. Өйткені оларға соттың айыптау ... ... сот ... ... дейін күмәнді де, айыпталушы да
қылмыскер болмайды. Бұл ереже ... ... ... ... ... ... қылмыскерлерді іздестіру туралы
айтқанда, нақты қандай адамдар туралы екенін ... ... ... ... мен ... ... ... тығыз байланысты болғанымен, екі ... ... ... болатынбыз. Іздестіру экстрадицияның бір
бөлігі емес, ал экстрадиция іздестіру шараларының бір ... ... ...... ... органдарының, ал халықаралық ... Бас ... және ... ... ... ... Бұл шараларға басқа мемлекеттік қызметтер немесе халықаралық
органдар араласпайды. Ал, ... ... ... жері ... ... ... іздестіру жұмыстарының бастамасында тұрған елгер
тапсыру туралы мәселе көтеріледі. Бұл кезде халықаралық ... ... ... ... Бұл ... ... ... органдары
тек тапсыру нысанының болуын қамтамасыз етеді. Ал өзге ... ... ... ... ... ... ... ресми
мәселелер сәйкес мемлекеттердің сыртқы қатынас органдары ... ... ... ... ... ... Бас Ассамблеяның 1960 жылдағы сессиясында «адамды шығару кезінде
полиция органдары экстрадицияға жауапты үкіметтік ... ... ... ... деп ... ... ... барлық жедел-
оперативті іс-шаралар құқық қорғау органдары және ҰОБ мен ... ... іске ... Сондықтан экстрадиция шаралары зерттеу
тақырыбына тікелей қатысы болмағандықтан, оған ... ... ... дейінгі шараларға, яғни Интерпол қызметіне қатысты
мәселелерін зерттейміз.
Басқаша жағынан ... ... ... ... туралы
келісімнің болуы не ... ... әр ... ... бағытта
жүзеге асырылатынын анықтайды. Келісімшарт жасалған жағдайда іздестіру
соңынан іздеудегі адам табыс етіледі, ал болмаған ... ... ... орналасқан жерін анықтап, оның жүріс-тұрысын бақылауда ұстау үшін
жасалады. ... ... ... ... да адам ... ... ... байланыс нәтижесінде іске асуы ықтимал. Бұл норма ҚР ҚІЖК 521
бабында ... ... ... Республикасы мен халықаралық
келісімшарт орнатылған шетел мемлекеттерінің тергеу органдары мен соттарына
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер жүзеге асуы мүмкін...» деп ... ... ... «жүзеге асуы мүмкін» сөзі сәйкес келісім жоқ, тек ... ... ... ... ... пайдаланылатынын атап өткен жөн.
Ал, келісім болған кезде шарттар міндетті ... ... ... ... керек, себебі ол халықаралық құқықтың басты нормаларының бірі
болып ... ... ... ... қабылдап, оның орындалуын
қадағалайды. 1993 жылы ... ... Бас ... сессиясы өтіп, онда
конвенция қабылданды. Сол сияқты конвенция кейбір ... ... 2002 жылы ... мүше ... ... ... ол қазіргі уақытқа дейін қажетті ратифицикацияланған алғысхаттардың
жоқтығынан өзінің заңды күшіне енген жоқ.
Біздің пікірімізше, адам тапсыру туралы ... ... ... ... ... ... ... экстрадициялау туралы
екіжақты немесе аймақтық келісімшарттардың өзі мәселенің оң ... ... бола ... Әдетте тапсыру туралы кез келген келісімде
мүше-мемлекет қандай жағдайда ... ... қай ... ... ... ... бірінші санаты тек бас
бостаныдығынан айырумен шектеледі (мәселен, экстрадициялау туралы ... ... тек бас ... ... ... ... ... қылмыскерлер тартылады деп көрсетілген). Ал, ... ... тек ... ... ... ретінде ғана
беріледі. Әдетте, оларжың қатарына саяси, қаржылық және әскери қылмыстар
жатады.
Қылмыскерді тұтқындау мақсатында ... ... ... ... іздестіру туралы хабарлама тиісті мемлекетке ... ... ... іс қозғалғанда, қамауға алу туралы прокурор санкциясымен
қаулы қабылданса, немесе қамауға алу ... сот ... ... ... айыру туралы сот үкімі күшіне енген жағдайда ... ... ... жылы ... Бас ... ... ... көздейтін
қылмыскерлердің халықаралық іздестіру арнайы сызбасын мақұлдаған ... ... ... ... ... ... ... 2
түрі: әдеттегі және жедел қолданылатынын ескеретін болсақ, аталған сызба
әдеттегі іздестіруге қатысты. Оған ... ... ... ... 8
кезеңнен тұрады:
1) мемлекеттің Интерпол ҰОБ-на елдің полиция органының ... ... ... ... ... ... ... қажетті мәліметтер
мен құжаттарды қоса отырып, арыз жолдайды. Сонымен қатар, арызда қылмыскер
ұсталған жағдайда оны экстрадициялау туралы ... сол ... ... ... ... ... ... мәліметтердің Жарғының 3
бабына сәйкес ... ... ... ... ... діни және
нәсілдік мәселелерге араласуына тыйым салу). Одан ары қарай іс ... ... ... ... мемлекеттер Интерполдың ҰОБ-на «қызыл ... ... ... ... Әр ... өз аумағында іздестіру шараларын
бастау туралы мәселені шешеді.
4) жергілікті полиция органдарымен іздестіру ... ... ... ... мемлекеттің заңдарын ескере отырып, қылмыскерді ұстау (ол табылған
жағдайда). Одан ары оны кейіннен экстрадициялау мақсатында ... ... ... шешу (жергілікті соттың қылмыскерді экстрадициялау алды
қамауға алуға қарсылық ... ... оның елде ... бақылауда
ұстап, ол жайлы іздестірудің бастамашысы мен Бас ... ... ... ... ... ... ... Интерполының ҰОБ мен ... ... ... ... туралы хабарлау;
7) (бастамашы-ел Интерполының ҰОБ-ның жағынан) сол елдің қатысты
органдарын қылмыскердің қамауға ... ... ... ету. Одан ... ... елге оны ... туралы өтініш жолдайды.
8) қылмыскерді қамауға алып, іздестіруді ... ... ... хабарламасы (бастамашы-елден Интерполдың ҰОБ-на) [8, 106б.];
Жоғарыда атап өтілген жедел іздестіру Бас ... ... ... Интерполдарының ҰОБ-на тікелей жүгіну мүмкіндігін көздейді.
Алайда кейіннен Бас Хатшылық шаралар туралы ... ... ... ізін ... және оның жасырынған елі белгілі болған және
іздестіру ... ... ... ... тығыздығы жағдайында
жасалады. Жедел іздестіру шараларына бөлінген мерзім 3 айды ... ... ол ... ... ... шырқау шыңы іздеудегіні табу болып ... осы ... ... ... ішінде заңнаманың кемшіліктері, ... ... ... ... ... ... ... қалуына мүмкіндік жасамауы қажет. Әдетте, полиция органдары мен
Интерполдың ... ... бұл ... ... ішкі нормативтік құқықтық
актілермен реттеледі. Алайда, Интерполдың Бас Хатшылығы да бұл жұмыстардан
тыс қалмайды. Олар ... ... ... ... ... 5-ші, 6-шы және 7-ші тармақтарында атап ... ... ... құқық қорғау органдарының қызметі іздестіру шараларының
негізі болатыны белгілі. Өйткені ... ... ... ... ... ... байланысты. Аталған шараларды
Интерполдың ҰОБ-сы бұл кезде үйлестіруші орган ретінде қатысатындықтан оның
дұрыс атқарылуына көп ... ... ... Ары ... ... ... (6-8 кезең) полиция органдарының қызметі іздестіру
нысанының тапсыру ... ... ... ... шектеледі. Осы орайда,
халықаралық іздестіру шаралары аяқталады. Осыдан кейін Интерполдың ҰОБ-сы
тек ... ... ... ... ... Бас ... бекіткен сызбада көрсетілген
халықаралық іздестірудің соңғы үш ... ... ... ... жоқ деп ... ... экстрадиция мен халықаралық іздестіру арасындағы тығыз
байланысты жоққа шығармаймыз. Экстрадицияның халықаралық іздестіруге әсері
де айқын. Бұл жерде экстрадиция іздестіру ... ... ... емес,
мемлекеттер арасындағы аталған мәселенің құқықтық реттелу ... ... ... роль ... Жалпы, қылмыскерлердің тапсырылауы құқықтық
институт ретінде халықаралық қылмыстық құқық ... ... ... ... ... ... ... оның алдындағы
іздестіру қызметі туралы қысқа жазылған, бұл екі құқықтық ... ... ... ... ... ... іздестіру құқық қорғау
қызметінің бөлігі бола тұра, оның қолданыстың бағыты ... сол ... ... ... туғызады.
Осылайша, жоғарыда көрсетілгеннің негізінде, халықаралық қылмыстық
құқық саласында 2 түрлі құқықтық институт – халықаралық ... ... ... ... оны ... ... ... деп есептейміз. Бұл
орайда, ғылыми тұрғыда сызбада көрсетілген қылмыскерлерді халықаралық
іздестіру ... ... үш ... тапсыру шараларына жатады. Тәжірибелік
ыңғай тұрғысында қарағанда оларды сызбаға қосу қисынды, тіпті, қажет деп
саналады. Қарастырылып ... екі ... ... байланысы да осыдан
тұрады.
Бас Хатшылық Интерполға мүше-мемлекет ... бұл ... ... ... ... реттейтін нормативті-құқықтық актілер туралы,
қашан және қандай жағдай да ... ... ... өтініш
қалай әзірленіп, қалай жолданатыны жөнінде мәлімет жинауға құқылы. Бұл
мағлұмат Интерполдың ... ... ... арнайы құжаттар жинағына
енгізілу үшін жіберіледі (VADE MECUM).
Іздестіруші ұсталғаннан ... ... алды ... алу ... әділет органының алдына келуі керек. ... ... ... ТМД ... мен Қазақстан Республикасында ол Бас прокуратура. Бұл
ведомстволарға қылмыскерді тапсыру туралы мәселенің оң шешілуі үшін ... ... ... ... ... ... ... қылмыскерді
қамауға алу туралы өтініш беріліп, немесе экстрадициялау ... ... ... ... ... алу туралы өтінішті жіберу мерзімі ... ... яғни 1-3 ... ... (Қазақстанда 72 сағат). Егер
іздестірудің бастамашы елінен бұл ... ... ... ... ... онда ол ... босатылады. Салыстыру үшін Франция,
Словакия, Швецияда бұл мерзім 24 сағат болса, Израильде ол 48 ... ... ... бұл мерзім көп жағдайда ұзартылады.
Интерпол тарапынан ... ... ... жеткенде не
көрсетілген мерзім аяқталғанда тоқтатылады. Күдіктілерге, айыптыларға және
сотталғандарға қатысты халықаралық ... ... ... тоқтатылады:
1. Ізделушінің экстрадициялауынан кейін немесе ... ... ... ... тартылуына байланысты тапсыруға қандай да
бір себептермен алмаған жағдайда;
2. Іздестіруге бастамашы болған мемлекет ... ... ... мәйіті табылғанда не оның қайтыс ... ... бар ... ... ... қатысты қылмыстық іс жабылғанда;
5. Жазалау шарасының тұтқындаудан басқа күдіктінің ... ... ... өзгертілгенде;
6. Амнистия актісінен кейін;
7. Сәйкес циркуляр шыққанннан 5 жыл ... ... ... Бас Хатшылық өз жұмысында халықаралық іздестіру
жариялаудағы ... ... ... ... ... ... құралдарын, бұқаралық ақпарат құралдары мен ... ... ... ... ... ... пайдалануды
басты міндеті деп есептейді.
1994 жылдан Интерполда Х-400 арнайы электронды коммуникациялық жүйесі
қолданылады. Ол ХҚПҰ арқылы мағлұмат ... ... ... ... ... жеңілдетті. Дәл осы жүйе жоғарыда аталған жедел
іздестіру ... ... ... ... Көптеген ҰОБ-да
бүгінде электронды байланыс құралдары арқылы тек ... ғана ... ... суреттері мен дактокартасын жолдауға мүмкіндік беретін ... 1996 ... ... ... ... барлық мүшелері қолданатын
дактокартаның стандартты түрі пайдаланылады.
1984 жылы Бас ... ... ... ... ... ... ... айналысатын топ құрылды. Талқылау кезеңінде
Интерпол ҰОБ-нан Бас Хатшылыққа халықаралық іздестіруді электронды түрде ... ... ... ... ... сұрауын жолдау мүмкіндіктері
қарастырылуда.
Бас Хатшылық құрылымдары деңгейде ғана емес, Ин,терполдың ҰОБ ... ... ... ... ... Бұл ең бастысы
құқық қорғау органдарының қызметіне жаңа технологиялар ... ... ... жаңа ... ... ... ... жерлерде Интерполдың ҰОБ-ның жзұмысын ... ... ... ... ... ... ... қылмыспен күрес жөнінде
мемлекеттер арасындағы іс-әрекеттерді ... ... мен ... ... ... Халықаралық құқықтық құжаттар секілді Интерполға
мүше-мемлекеттердің ұлттық заңнамасы қылмыскерлердің халықаралық ізлестіру
жұмыстарынан ... ... ... емес, қолдан жасалған тосқауылдарды жоюды
басты мақсат деп білуі қажет. Әрине, бұл ... мүше ... ... мен ... ... ... тиіс.
Бұл мәселеде бірқатар мемлекеттердің алдын-ала қамауға алу туралы
хабарлама «қамауға алу туралы халықаралық ... (Бас ... ... ... ... ... үлкен табыс болып табылады. Оның
негізінде кейіннен адамды тапсыру үшін қамауға алынады. Кей ... ... ... ... ... ... ... іске асырады. Қазақстан Республикасы бұл мәселеде ілгері кетті.
Біз келісім жоқ ... де ... ... Алайда оны барлық
ел қолдамайды. Ал қызыл циркулярды мойындамайтын елдерде түсіну мүмкін
емес. Олар оны ... ... ... өтініш деп қабылдамай, ол
процессуалды құжат емес деп ... Яғни ... ... ... ... нақты қандай шаралар қажет екендігі көрсетілуі керек. Ол адамды
қамауға алу не ... Бас ... ... ... ... туралы өтініш болуы мүмкін. Мұның бәрі көп уақыт алғандықтан,
қылмыскерлердің жасыруына жағдай жасай алады. Бірақ бұл ... ... ... Интерпол құрылымдарының құжаттары орындалмаса оның мүшелігіне ... ... ... ... қол ... ... бар ма еді? «Тұтқындау
туралы Халықаралық арыздың» заңдық құқығын мойындамайтын елдер қатарында
АҚШ, ... ... ... ... ... ... елдерде «Тұтқындау туралы Халықаралық арыздың» ережесі
заңнамамен бекітілген. ҚР ҚІЖК-да мұндай бап болмағанымен, ол ... (бұл ... ... ... ... толықтырылған. Жекеленген
мемлекеттердің құзырлы органдары «тұтқындау туралы ... ... ... ... ... өз ... ... да, Интерпол
арналарымен таратады. Венгрия, Дания, Монако, ... ... ... ... ... жасалады. Кейбір елдерде мұндай ордерлерді барлық
деңгейдегі соттар, ал біреулерінде тек орталық соттар ғана ... ... ... ... Сот, Бас Прокуратура). Қазақстан
Республикасында ҚР ҚІЖК-ның мәніне сәйкес, бұл ... Бас ... ... ... ... Ол ... ... көрсету,
қылмыскерлерді тапсыру, яғни іздестіру шараларына қатысты барлық сұрақтарды
шешеді. Отандық ҚІЖК-та Интерполдың Бас ... ... ... Бұл, біздің пікірімізше, үлкен кемшілік болып табылады.
«Тұтқындау туралы халықаралық арыз» дегеніміз не? Бұл ... ... мен оның ... ... толық ақпарат беретін күрделі
құжат. Онда істің фабуласы (қылмыстың орны, уақыты және тәсілі), ... ... ... ... ... қылмыстың құқықтық біліктілігі,
қылмыскер туралы барлық мәліметтер мен басқа да ... ... ... ... мен ... ... Осындай процессуалды
құжат шығаратын орган қылмыскер атынан халықаралық іздестіру ... оны ... ... арқылы жүзеге асыруға барлық негіз бар деп
есептейді.
Бас Прокуратура Интерполдың ҰОБ-на ... ... ... ... ... да бірқатар құжаттар береді. Халықаралық іздестіру
мен оған қолданылатын жаза түрі ... ... ... адам ... туралы толық мәліметтер, іздеудегіні анықтататын ақпараттар.
Интерполдың ҰОБ іздестіру шараларына көп жағдайда еш ... ... ... ... ... ... ... жиі айтылады. Сонда да әр
сұратылатын ақпарат түбегейлі негізделіп, ұлттық ... ... ... ... ... ... ... жасалады. Сұрауда
кейбір мәліметтер көрсетілмесе, ол іздестіру жұмыстары жүргізілмейді ... ... ... ... ... ол шешуші мәнге ие ... ... ... ... ... ... ... сол
шетел мемлекетіндегі байланыстарына көп көңіл бөлінуі тиіс. Жаслған
қылмыстың құқықтық ... оған ... баға беру ... ... Яғни
қылмыстық жазаға тарту және экстрадициялау туралы шешім шығаруға ... ... ... ... ҰОБ ... іс ... қосымша ақпарат
сұрайды. Мұндай ақпарат толығымен адам ... деп ... ... ... ... ... туралы хабарламаға соттың қамауға
лау немесе бас бостандығынан айыру туралы ... ... ... ... ... кезінде қажет болуымен шартталған. Бұл
мәліметтер болмаған жағдайда оларды ... ... ... ... ... ... 1996 ... бастап, Бас Хатшылық барлық мүше елдерге «қызыл
циркуляр» басу ... ... ... алу ... ордер немесе Интерполдың
ресми тілдеріне аударылған соттың үкімін қоса жіберу керек болады. Ал, ... бұл ... ... айналды.
Интерпол тарапынан жарияланған ... ... ... ... мен ... ... ... хаттар мен факстар. Олар қылмыскер жасырынуы мүмкін
деген ел ... ... ... ... ... Бас ... міндетті түрде хабарлама жіберілуі тиіс. Мұндай тәсіл ... ... ... ... ... ... электронды түрде Х-400
коммуникациялық жүйесі арқылы да жіберілуі мүмкін.
2. халықаралық іздестіру хабарламалары, немесе түстік ... ... ... ... ... бланктарда Интерполдың ҰОБ-ның
сұрауының негізінде ақпараттық жүйе Директоратының құрылымында ... ... ... бөлімшесімен шығарылады. Интерполдың 4 ресми тілі
қолданылады: ағылшын, ... ... және ... «қызыл» және «көк» циркуляр
5 жыл ішінде жарамды. Бұл мерзім аяқталғаннан соң бастама ... ... ... ... арыз қажет.
Әр ай сайын Бас Хатшылық жаңадан түскен сұраулар ... ... ... енгізілген толықтырулар мен өзгерістердің тізімін
шығарады. Айына екі рет күші жойылған хабарламалар тізімін жариялайды.
Барлық ҰОБ-ға жолданған ... ... ... ... ... ... циркулярлар Интерполдың Бас Хатшылығына жолданады. «Қызыл»
циркулярды мерзімінен ерте ... ... ... ... егер ... адам аса ауыр ... жасаған болса;
- егер жасалған қылмыс үлкен зардап әкелсе;
- егер қылмыс қайталанса;
Бас Хатшылықтан «қызыл» іздестіру хабарламасын ... ... ... талаптарға сай келуі тиіс, өзгеше жағдайда іздестіру
шаралары ... 1998 жылы ... ... ... Бас ... ... ... ицркулярдың жаңа түрі бекітілді. Бұл түр 3 тараудан
тұрады:
- бастапқы мәліметтер, яғни ... ... ... ... ... ... ... жасалған қылмыс туралы мәліметтер, сұрау салған мемлекеттің ұлттық
заңнамасына сәйкес, ... ... мен ... мәтіні көрсетіледі;
- іздеудегінің табылған жағдайында жасалатын әрекеттер тізімі;
Бұл мәліметтердің барлығы ... ... ... ... ... ... ... қамауға алу немесе оны тапсыру
туралы өтініш келгенге дейін ол туралы мағлұмат болуы үшін ... Бас ... ... ... ... туралы өтініш
жолдауға дейін ол міндетті түрде құқықтық көмек көрсету жөнінде мәселелерді
шешуге ... ... ... ... ... ... бұл Бас ... құзырына берілген. Яғни, «қамауға алу
туралы халықаралық ордер», немесе «қызыл» циркуляр ... 3 ... ... іс жүргізген әділет органы мен Интерпол Бас Хатшылығының
құзырлы мекемесінен. Іздестіру шаралары туралы сұраудың ... ... ...... органының құзырлы мекемесі – Интерполдың ҰОБ ... Бас ... -қа мүше ... ... ... ... ... нақтыланған жүйесі қалыптасқан. Егер мемлекеттің ішкі ... ... ... болмаса, онда Интерпол тарапынан іздеудегі адам туралы
арнайы тіркеуге қосылады. ... ... ... ... және
кедендік бақылау қызметтеріне, немесе адамның елге ... мен ... ... ... да мекмелерге жіберіледі. Іздеу туралы
хабарламалардың көшірмесі қылмыскерді тапсыру ... ... ... ... органына да жолданады.
Интерполдың Бас Хатшылығы «қызыл» циркулярмен ізделетіндер ... ... ... ... ... ... ... арнайы плакаттар
шығарады. Олар мемлекеттер аумағында, бұқаралық ақпарат құралдарында және
интернет жүйесі ... ... үшін ... ... ... ... бастап, Интерполмен ізделетін қылмыскерлер туралы мәліметтер жалпыға
қол жетімді Бас ... ... ... орналастырылады.
Алайда интернеттегі мұндай хабарламалар саны аз, ... ол ... ... ... ... ... пайдаланатын бұл тәсіл ... ... ... ... ... әлі күнәсі дәлелденбеген адамдар
туралы мәліметтер беру ... ма? ... ... ... ... ... туралы мәлімет беру дұрыс па? Ғаламторға нақты қандай
ақпарат орналастыру қажет? Бұл мәселе қандай нормативтік ... ... ... екі ... көп ... ... ... бұл мәселе әр
жағдайда нақты көрсетілген ... ... ... ... ... ... ақпаратты өзгертуге болмайтындай қылып қалай сақтауға болады? Белгілі
болғандай, бұл мәселеде ... дау ... ... көп. Ол ... жеке ... ... айнала алады.
Қылмыскерлерді экстрадициялау мақсатымен Халықаралық іздестіру
шаралары ... ... ... ... ... В.И. ... аса ... туғызады. Ол өзінің диссертациялық зерттеуінде
шекаралас мемлекеттердің жағымды байланысының жарқын көрінісі ... ... ... ... ... ... ... Бұл келісімдерде көрсетілген
полицияның өзара іс-әрекеті шекарадан еркін өту ... ... кері әсер ... ... етеді (18, 79б.).
1990 жылғы шенген келісімі бойынша адамның шекарадан өту ... оны ... ... ... ... көзделген. Мұндай бақылауды
тек белгілі бір қызметтің өкілдері, ... ... ... ... мен ... ... қызмет офицерлерінің жұмысын атқару
барысында орындалуы мүмкін.
Аталған келісімнің 41 бабы бойынша Шенген ... ... ... өкілдері мүше мемлекеттердің ішкі шекарасындағы бас бостандығынан
айыру орнынан қашу кезінде ұстауға, не болмаса ... ... ... ... ... етіледі. Алайда шекарадан қылмыскерді тұтқындау үшін сол
мемлекетке сәйкес хабарлама жібермей өтуге тек оны ... ... ... ғана ... ... ... мұндай қудалау рұқсат етілген
қылмыстар тізімі бекітілген. Ол ауыр және аса ... ... тек ... ... ғана құқылы. Ал өзге ... ... ... ... ... ... автор шекаралары шектесетін ТМД ... ... ... қарым-қатынасын құруға Шенген келісіміне ортақ елдердің
тәжірибесін қолдану нәтиже ... ... ... ... И.В. ... қорытындысында қылмыскерлерді халықаралық ... ... үшін ... шаралар қолданудың қажеттілігі
туындап тұрғандығын айтады. Атап айтқанда, қылмыскерлерді ... ... ... құқықтық көмек беруде мемлекетаралық көпжақты ... ... ... ... ... арттыру, сондай-ақ,
қылмыскерлерді халықаралық іздестіру мен оларды шекаралас ... ... ізін ... ... ... айналысатын үкіметаралық
және ведомстоаралық келісімдерді жасау. Біз бұл маңызды тезисті толығымен
қолдаймыз. Бірақ, ... орай ТМД ... ... құрамнан
шыққан) бірқатарымен ынтымақтастық қарым-қатынас деңгейі салдарынан аталған
келісімді жасау мүмкін болмай отырғандығын естен ... ... ... ... ... бізді едәуір ілгерілеп кетті. Бұл ... ... ... ... ... белсенді түрде жұмыс жүргізу керектігін
көрсетеді. Бәлкім, болашақтағы жағдай жақсы нәтижелер көрсететін шығар.
Интерполдың іздестіру ... ... ... ... ... анықтау мен тәртібін бақылау болып табылады. Бұл ... ... алу үшін ... ... ... ... жоқ, бірақ жедел
ақпараттар бойынша қылмысқа қатысы бар деген күмән ... ... ... ... ... ... айтқанда, «кәсіби» ... ... ... халықаралық қылмыскерлерге қолданылады. Мүше
мемлекеттер мұндай тұлғалардың орын ауыстыруы мен ... ... ... ... мекендері туралы ақпаратты арнайы үлгіде белгіленген
хабарландыру арқылы береді. Сондай-ақ, бақылау егер ... ... ... ... бола ... ол ... ... экстрадициялау келісімі
болмаған жағдайда қолданылады. Іздестірілуші мекендеп жүрген мемлекеттің
полициясы оның тәртібі мен орын ауыстырып ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда құқық қорғау
органдары аталған тұлғаны тек қана сауалға алу үшін немесе оның ... ... ... ... үшін ... ... ... іздестіру жұмыстарының бұл бағытына ... ... ... ... бұл түрі ... ... аумағында тұлғаны қамауға алуға болатын құжат бола тұра,
хабарлама шыққан уақытта ... ... үшін ... ... жағдайда беріледі. «Көк» циркулярды жолдау туралы өтінішті басқа
мемлекеттермен экстрадиция ... аз ... ... ... ... ... Егер Бас Хатшылық «көк» циркулярды беріп қойған
жағдайда, сұраушы ел ... ... ... оны ... ... ... ... (күдіктіні, айыпталушыны немесе сотталушыны ... ... ... үшін ... ҰОБ-сы қылмыскер туралы
ақпаратты, оның істеген немесе істеуі мүмкін ... және ... ... қолданылатын әрекеттер туралы ақпаратты арнайы
үлгіде белгіленген бланкіде толтырып Бас ... ... ... ... ... түрі сирек ... Бас ... ... ... ... 60 хабарландыру
әзірленеді. Бұл ең бастысы Интерполдың мүше-елдеріне ... ... Х-400 ... ... ... түсіндіруге болады. «Қызыл»
циркулярға қарағанда «көктің» айырмашылығы ол Бас Хатшылықтың бастамасымен
берілетіндігі. Бірақ, бұндай жағдайлар сирек орын ... ... ... Интерполдың ҰОБ болады.
Тәжірибенің көрсетуінше Интерполдың халықаралық іздестіру желісінің
табысы, оның бастамашысының құқық қорғау органдарымен тұрақты байланысында,
ал ... ... ... ... ... ... кеткендерді іздестіру олардың жанұясының ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Іздестірудің аталған түрі жоғарыдағы екеуіне
қарағанда басым бөлігі қылмысқа ... жоқ ... ... сол ... ... халықаралық қылмыстық іздестіру категориясына жатпайды. Не дегенмен
ол Интерполмен жүзеге асырылғандықтан, назардан тыс қалмайды.
Сонымен қатар, хабарсыз ... ... ХҚПҰ ... ... ... беру ... көп ... жоғалушының қылмыс
құрбаны болғандығын анықтау мүмкін емес. Осы себепті жоғалушыны мемлекеттің
ішінде ... ... ... нәтиже бермегенде және оның ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана Интерполдың
көмегіне жүгінеді. Бұл ... ... ... Интерполдың Бас
Хатшылығына тиісті сұраныс жібереді, артынша жоғалған адамның сүреті мен
оның ... ... ... ... ... үлгіде толтырады.
Хабарландыру Интерполдың Бас Хатшылығының белгісіз мәйіттер картотекасынан
өткізеді. Интерполдың Бас Хатшылығы арнайы ақпаратты тек қана ... ... ... ... ... ... мен ... жағдайы)
тапқандығына күмән болмаған жағдайда ған жібереді.
Өткен жүз жылдықтың 60-шы жылдарының аяғынан бастап Интерполда ... ... ... ... Тұрақты комитеті жұмыс атқарады
(Standing Committee on Disaster Victim ... ХҚПҰ ... ... ... құрбандарын арнайы DVI (Disaster Victim
Identification) құжаттар формасы арқылы ... ... DVI өлім ... ... бірнеше бөліктен және мәйітті медициналық тексеруден өткізген
қорытындысынан тұрады.
DVI мен қатар Интерполда Black corners list («Қара ... ... деп ... және ХҚПҰ-қа мүше елдерге таратылатын құжат
қолданылады.
«Қара бұрыш» белгісіз мәйіттің ... оның қай ... ... және ... ... ... ... ақпаратты қамтитын халықаралық
хабарландырудың түрі.
ХҚПҰ-тың ... ... ... ... бағыты қылмыстың
бөлек түрлерімен күресуге бағытталған. Іздестірудің бұл түрі ... ал ... ... және қылмыс құралы ... ... ... ... ... ... ... нысандары ұрланған
автокөліктер, қымбат зергерлік бұйымдар, ... ... және ... ... ... зерттеуде ХҚПҰ -тың криминалдың есептері маңызды
орынға ие, олармен келесі тарауларда жан-жақты танысамыз.
Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... ұрлығына тиесілі қылмыстық істер. Интерполдың көмегі арқылы
Қазақстан ... ... ... органдары шетелде тіркелген
автокөлік иелері туралы мәліметті, көлік ... ... ... ... (ҰҚТ) ... ... ... және Қазақстанда ұрланған
көліктерді ХҚПҰ-қа мүше елдерде ... үшін ... ... қоя ... автокөліктерді іздестіруге қолданылуға байланысты 1995 жылдың
қазанында өткен Бас Ассамблеяның 64-ші ... ... ... ол ... ... ... ... көлік өндірушілерге автокөлік құралдарының басты бөлшектеріне
қорғалған, көшірмесін жасаудан сақталған ... ... ... және ... ... ... ... және заңсыз иелік етілген көліктерге орталықтандырылған
есеп жүргізу;
- көлік сатып алынғанда немесе тіркелгенде олар ... ... ... ... ... ... ... тіркеу куәлігін және көшірмесін жасаудан
қорғалған номерлік белгілер жасау ... ... ... және ... 218б.]. ... және ... ... бар заттарға келер
болсақ, онда бұл мәселе соңғы уақыттары барлық ... ... ... ... ... ... елдерінде. Асыл бұйымдарға қатысы ... ... ... ... адам өліміне соқтыратын
жағдайлар көптеп кездесуде. 1993-1999 жылдар аралығында ... ... ... бар ... ... 28 есе өсті [19]. Соңғы ... ... ... немесе ұрланған антиквариаттық бұйымдар мен
мәдени ... ... ... ... ... ... бұл ... шет елдерде аукционға салу немесе сату фактілері
белгілі болды [20, 84-87б.].
Еуропа ... ... ... ... ... ... ... жағынан мәдени құндылықтарды ұрлау мен
сатудан түсетін пайда заңсыз есірткі бизнесінен кейін екінші ... ... ... бір айдың ішінде 1200 антиквариаттық бұйымның ұрланғандығы
туралы есепке қойылды, олар туралы мәлімет ... ... ... ... ... ... таңда, Интерполдың Бас Хатшылығының Полиция Директораты жақын
арада ұрланғандығы туралы ХҚПҰ -та есепке ... 11600 ... ... ... ... ... шығаруды жоспарлауда.
ХҚПҰ -та ұрланған антиквариаттық бұйымдар мен мәдени құндылықтарды
халықаралық іздестіру ... ... ... және кемшіліктермен
кездесуде. Мәселен, статистика бойынша жалпы ұрланған мәдени құндылықтардың
тек қана 12 ... ... ... ... қызметіне тіркеуге
қойылады екен. Бұны жергілікті ... ... ... кемшіліктері деп
санауға болады. Сонымен қатар, көркем өнер ... ... ... ... ғибадаттық табыну ... ал дәл осы ... жиі ... ... ... ... ... ұрлаумен айналысатын тұлғаларды есепке ... ... ... ... онжылдықтар бойы мұражайлары мен
мәдени-ағартушылық ... ... ... инвентаризация
өткізілмеген Қазақстан қылмыстық топтардың ... ... ... ... ... ... ... материалдық шығынын жабу үшін ... ... ... ... ... ... ... көптеген
сақтандыру компаниялары жоғалған бұйымның сомасын төлеп, оған ... ... оны ... шараларын өздері жүргізеді. «Art ... (ARL) ... ... ... ... ... сақтандаруы мен саудасына негізделген. ARL Интерпол есепке
алған барлық ... ... өз ... ... алып 80 ... ... антиквариат бұйымдарына есеп жүргізеді [13, 232б.].
ХҚПҰ ұрланған мәдени құндылықтарды тіркеп қана қоймай, ... ... ... және жеке ... ... мәліметтерді
жинақтайды. Сондай-ақ, нақты бір уақыт аралығында ұрланған ... ... ... ... жариялап тұрады.
Интерпол Еуропа елдерінің полиция құрылымдарына (осы елдерде аталған
қылмыс түрі жиі кездеседі) мәдени құндылықтар ... ... ... ... Осы ... ... Интерполдың есебін пайдалану негізгі
маңыздылық береді, өйткені ол ықтимал қылмыскер, ... ... және ... ... ... қамтуына байланысты ұрлық болған жағдайда оны
табу мақсатында жүргізілетін жедел-іздестіру шараларының үйлестірушісі бола
алады.
Осы бөлімде біз ... ... ... төрт бағытын
қарастырдық, оның ішінде қылмыскерлерді өз еліне қайтару үшін жүргізілетін
жұмыстармен мұқият таныстық. Дәл осы ... ... ... ... ең қиын ... ... табылады.
Қылмыскерлерді халықаралық іздестіру процедураларының түрлі
аспектілерін қарастыру негізінде біз келесі ... ... ... БҰҰ шеңберінде бүгінгі таңда осы мәселеге
байланысты ... ... ... ... ... ... қорытындыларын шығаруға жәрдемдесу. Бұл экстрадициялауды
жеңілдетіп қана қоймай халықаралық ... ... да ... аймақтық келісімдер бұл мәселелерді шеше алмайды.
Екіншіден, құқық қорғау және басқа ... қай ... ... және ... ... ... жататынын
шешіп алған жөн. ХҚПҰ -тың Бас ... 1960 жылы ... ... ... аталған шектеулер қарастырылмаған. Біздің
ойымызша іздестіру ... ... ... ... ... ... ... 1-5 бөліктері).
Бұдан соң экстрадициялау ісінің тетіктері қолданылады, онда Интерпол
тек қана факультативті рольде қалады.
Үшіншіден, Интерполға ... ... ... «қызыл циркулярды»
алдын-ала тұтқынға алу ... деп ... үшін ... ... ... мемлекеттер әлі күнге дейін Интерполдың Бас Хатшылығының іздестіру
хабарламасын процестік құжат деп санамайды. Бұл ... ... ... өз қиындықтарын тудыра отырып, уақыттың бос кетуіне жол береді.
Біз ТМД елдеріне 1990 жылғы Шенген ... ... ... ... асуда ұстау мен ізіне түсу ... ... ... отырып болашағы бар деп санаймыз. Бұл ... бір ... ... ... ... ... ... жұмыс
жүргізуге рұқсат беруінде, бұл өз кезегінде шекарадан асқан қылмыскерді
ізін суытпай ұстауға мүмкіндік береді. Бұл ... ... аса ... ... болған жағдайда рұқсат етіледі. Достастық мемлекеттерімен
кең шекараға ие Қазақстан үшін бұл жағдай шекара кесуші ... ... ... ... ... еді. ... ... ең болмағанда
Ресеймен қабылданса жемісті нәтижелерге қол жеткізетін болар едік.
2. 2 ... ... ... ... ... және құрылымы
Ақпараттың қоғамда «ақпарат» ең маңызды құндылық болып табылады.
Сонымен қатар, АҚШ ... ... ... ... ... ... ... Қауіпсіздік Кеңесінде мәлімдеді, яғни ол ақпарат пен
насихатқа құйылған бір доллар ... ... ... ... ... ... ... деп есептейді. Бәлкім, соңғысы ... ... ... ... әр ... әрі әр мезетте қолданыс
үстінде [23, 352б.].
Көптеген ғалымдар, Интерполды зерттей келе, оны ... ... ... ... ... толы тым жедел және үлкен банк» ... ... - оның ... ... Халықаралық қылмыстар
туралы мәліметтерді қабылдап және жолдап отыруына байланысты, Интерполды
кейде «хаттама бөлімі» деп ... [24]. ... ... ... ... күрес ісінде қолдану құрамы болады, әрі болып табыла береді.
ХҚПҰ ... ... 3 млн. ... ... ... ... ... ХХ
ғ. басында «кәсіби» халықаралық қылмыскерлер туралы ... ... ... картотека қылмыстық полиция халықаралық комиссиясын
құрудағы негіз ... ... ... ... ... ... осы процесті
тежеді, бірақ осыған қарамастан бүгінгі таңда ... ... ... ... және ... ... қылмыскерлерді іздеуде ең тиімді
жолмен қолданылуда.
Интерполдың «қылмыстық санағы» ... ... ... «санақ» және «тіркеу» терминдері синоним болып ... ... ... ... ... сөз тіркесін немесе
«криминал санақтар»дегенді пайдаланады. Оған қоса, ... ... ... ... ... ... ... көзқарасымыз бойынша, осының ... тең деп, ... ... да бір мағынада қолданса қажет.
Н.А. Карниенко өзінің «Ресейлік және халықаралық ... ... осы ... ... ... Ол жерде 3 түрлі қриминалды
санақты көрсеткен:
1. Ғылыми мәселесі.
2. «Криминалистика» оқу тәртібінде ... ... ... ... ... ... ... органының әрекетін
қамтамасыздандыру.
Бізді әрине үшіншісі қызықтарады, яғни ... ... ... ... қылмыстық іздеудің негізгі жолы.
Криминалды санақтың ғылыми негізін гуманитарлы ғылымдардың жетістігі,
қарапайым ғылым мен техникалық ғылым ... ... ... ... мағына
алған – ақпараттық теория. Бұл қоғамның дамуына ... ... ... ... органының қылмыстық санаққа қызығатындығы, онда
объектілер туралы ... ... бар. ... ... кең ... ақпарат тасушылардың барлығын мүмкіндігінше біріктіре ... ... ... ... ... және ... ... және
т.б.
Басқаша айтсақ, «объекті» - бұл жедел ... ... ... ... тек ... іздеу ісінде ХҚПҰ жолы арқылы санақтардың
рөлі қатты ... оған қоса ... ... ... ғана шектелсек.
Интерполдың құрылымын айтқанымыздай және оның бөлімшелерінің әрекеті
халықаралық және трансұлттық ... ... әр ... ... ... ... барынша ат салысуға әзір. Интерполдың Бас
Хатшылығы бес директораттан құралады.
Қылмыстық санаққа қарсы біз тек қана ... ғана ... ... ... ... ... ... бар. Олар Полициялық Директорат пен
Ақпараттық жүйенің Директораты.
Полициялық Директорат 4 бөлімнен құралады, олар:
1. жекеменшік және жеке ... ... ... мәселелер бойынша;
2. Қаржы және экономика жүйесіндегі қылмыстар ... ... ... ... ... ... бойынша;
4. Қылмыстық істерді зерттеу және жедел ... ... ... ... ... ... ... да іс-жобаларына қарамастан ақпарат
жинақтаумен ... өз ... ... ... ... танытады. Халықаралық қылмыспен күрес жұмысында ХҚПҰ-қа мүше
елдердің полиция қызметін ... ... ... ... ... ... жүктелген. Ал, ақпараттық жүйе Директораты Интерпол
жұмысына жаңа компьютерлік техникалар әзірлеу мен енгізуге ... және ... мүше ... ... ... ... деңгейде қорғалған жедел
ақпараттық алмасуды қамтамасыздандыру.
Директораттың басшылығы Интерполдың бас хатшылығымен ҰОБ-ның кіріс
және ... ... ... бақылау қоюды назарға ... ... ... бірі халықаралық іздестіру ұйымдарын хабарландырумен
өңдеуде электронды жүйені ... мен ... ... ... ... ... жолдаушыға жеткізуге жауап береді.
Ақпараттық жүйелер ... үш ... ... 1.
Телекоммуникациялық байланыс бөлімі; 2. Мәліметтерді өңдеу бөлімі; 3.
Қылмыстық істер және ... ... ... телекоммуникация байланысы үш деңгейде ... ... ... ХҚПҰ -қа ... ... 177 Интерпол ҰОБ-мен
байланысын құрайды. ... ... ... ... ... 7 аймақтық
станцияларымен байланысты қамтамасыз етеді. ТМД ... ... ... көрсететін Леон станциясы және Қазақстан Азияға қызмет
көрсететін ... ... ... деңгей: Леондағы орталық станциясы қамтамасыз етеді. Ол ... ... ... ақпаратты бақылап қана қоймай, Еуропа,
Жерорта теңізі, Солтүстік ... ... ... ... да бір ... ... Бүгінде ақпарат келесі байланыс түрлерімен ... ... ... фототелеграф, почта және телеграф. Интерпол
белгіленген диапозон ... бар жеке ... ... ие. 1979 ... Бас ... ХҚПҰ -қа мүше елдердің электро байланыс жүйелерін
қолдану ережелерін бекітті.
Бүгінгі уақытта, былай айтқанда, ... ... ... (ААІЖ), ол құқық қорғау органдарына қылмыстық маңызды
ақпаратты ... және ... ... береді. Барлық қылмыстық
ақпараттар мәлімет дерек қоры мен банкіне жинақталады. Мәлімет дерек қоры –
бұл әртүрлі ... ... ... Ал, ... ...... дерек қоры – бұл әртүрлі тасушы машиналардың жинағы. Ал, ...... ... ... қорынан тұрады, сонымен қатар, олардың
жинақталу заттарынан құралады.
Криминалды тіркеудің барлық объектілері материалды тасушыларда былай
сақталады, яғни ... ... ... ... ... Санақтың
комплектациясымен байланысты іс-жобалар ақпараттың іс-жүзінде жүзеге асады,
жинақ процедурасымен бірге, ... ... ... ... ... және
ақпаратты таратуды да көздейді. Мұндай іс-жобалар «халықаралық Полиция
серіктестігі ережелері мен ... ... ішкі ... ... ... олар ХҚПҰ Бас ... 1982 жылы қабылданған
және 1984 жылы ақпан айында іске қосылған. Бұл құжатта «ақпараттық ... ... ... өңдеу, жинау операциясының барлығын қосқанда
тіркеулер, анализдер, тексерулер, модификациялар, ақпаратты сақтау мен ... ... ... ... ... ... деген сөз тіркесі
пайдаланылады.
Интерполдың ерекше мәлімет дерек қоры трансұлттық ... ... әр ... ... қамтиды. Оның ішінде Сицилия мафиясын,
коморруды, ... ... ... ... әр ... ... ... картелилер, рокерлердің мотоциклді бандасын, батыс-
африкалық қылмыстық ... және ... және ... шығу тегінен
қылмыстық ұйымдарды еске алуға болады. Барлық осы топтар жан-жақты қылмыс
әрекеттерімен айналысады және ... ... ... ... да ... қоса ақшаны жымқыруды жуып шаю.
Интерполдың криминалды санақтарын жүйелеу ... ... Осы ... ... ... ... жинақтау үшін,
тіркеуге, анализге, тексеруге, сақтауға және организация ... ... ... Бұл ... ... ... әрі ... болып табылады, бірақ оны қолданғанда ешжағдайда адам ... ... ... ... ... ... ... санақтарды ХҚПҰ -қа мүше-
мемлекеттер өз ұлттық ... пен ... ... және ... шектеуіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
«Интерпол ережесінің» жеке бөлімі ... ... ... өңделу сұрақтарын жүзеге асыруды реттейді. Санақтардың
электронды тәсілін ... реті ... ... ... ... ... санақтың қолдануының ең басты мақсаты ескерту мен ... ... ... Осымен бірге заңгерлерге тапсыру, қылмыс жасаған
айыпталушы немесе күмәнданушы, соттың үкімімен ... ... ... кеткендерді іздеуде және өліктерді идентификациялауда қолданылады.
Ақпарат-заңды ... ... ... ақпаратты тек анықтамалық
мәлімет ретінде пайдалану керек. Осы криминалды ... ... ... ҰОБ ... ... Осы ... ... бойынша
барлық ақпараттар өзгертіліп немесе жойылып отырады, себебі ХҚПҰ-тың
мәлімет ... ... ... ... немесе жоюына ешбір құқығы
жоқ.
Егерде ҰОБ-ның ... ... ... ... ... ақпарат
келсе, онда ол өзгерту немесе жою ... өзі ... ... алмайды, ХҚПҰ
міндетті түрде осы барлық ҰОБ-на хабарлап, реттестіріп, ... ... ... ... ... нысан туралы ақпаратты жою ХҚПҰ ... ... ... ... ... ... ... Бұл
негізінен белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... Орталық Бюро мен мемлекеттің құқық қорғау органдары
шешімімен ақпарат ескірді деп танылған жағдайда жүргізіледі.
Қылмыстық тіркеудің ... ... ... ... көздері:
- ХҚПҰ-қа мүше мемлекеттер ҰОБ-нан түскен ақпарат;
- Интерполға мүше емес елдерде ... ... ... ... жіберген хабарламалары;
- ресми өкілдіктеріне сәйкес үкіметаралық ұйымдарда түскен құжаттар;
- мәселен бұқараға мәлім болған БАҚ-тан жіберілген ... да ... ... ... ... ... жарияланғаннан кейін бастама
көтерген ел ... ... ... барлық ҰОБ-мен Интерполдың Бас
Хатшылығына ол туралы барлық мәліметтерді ... ... ... ... ... ... осылайша толығады. Алайда Интерпол
картотекасында барлық қылмыскерлер туралы ... жоқ, тек екі не одан ... ... ... ... ... ... жағдайда мұндай картотека тым
көлемді болар еді. Бұл картотека барлығына ... болу үшін ... ... ... ... [17, 40б.]. Интерпол ... ... ... да бір ... ... мәлімет Бас Хатшылықтың
картотекасында болмаған жағдайда ұлттық тіркеуіне рұқсаты бар Интерполдың
сәйкес ҰОБ сұрау салу ... ... ... ... әріптестіктің мәні
де осында.
Халықаралық қылмыс тіркелуінің орталығы бола тұра іздеу нысаны жайлы
толыққанды ... ... ... Бас Хатшылығы сұраусыз, кейде өз
бастамасымен барлық ҰОБ-ға неғұрлым жаңа және ... ... ... ... ... Онда көрсетілген адам артынан бақылау орнатып,
құқық қорғау ... ... ... ... Бас ... оның ... ... іс-әрекеті мен аймақтық орын аустырулары туралы хабардар етіп
тұру туралы ... ... ... ... қылмыскерлер туралы
барлық ақпарат перифокартоларда қайталанып үнемі толықтырылып тұрады.
«Интерпол ережесі» ҰОБ-ны неғұрлым анықталған, шынайы және ... ... ... жолдауға міндеттейді. Әрине, мұны ... ... ... ... мемлекеттер Интерпол ҰОБ-нан Қазақстан Республикасының
Интерполдың ҰОБ-на ... ... ... ... ... «өте шұғыл» - 24 сағат ішінде, «әдеттегі» - 10 күн ... ... - 30 күн ... Егер ... ... ... тіркелген құжат
болса, онда олар Интерпол арнасымен ... ... «өте ... - лезде,
«әдеттегі» - 2 сағат ішінде, «шұғыл емес» - 24 ... ... ... ... ... болу ... ... тиіс. Сонымен қатар, тіркеу
нысаны туралы мәліметте тоқтамдар мен қорытындылардан өзгешеленетін ақпарат
болу керек. ҰОБ-ның ... ... ... ... ... ... жағдайда, міндетті түрде мәліметті өңдейтін мәліметтерді
хабарлау керек, олар болмаса, оны жою туралы ... ... ... ... ... жеке және ... ... қылмыстық тіркеу
санатына жатқызылатын мәліметті ала алады. Әрине, олардың ... ... ... пен ... ҰОБ-ның есепке алуы келесі картотекалардан
тұрады:
1. Сотталған немесе ... ... ... ... ... ... таңда бұл картотекада 4,5 млн адам тіркелген, оның
ішіндегі 350 мың ... ... ... жасап, байланыс орнатып, орын
ауыстырғаны үшін ҰОБ арқылы мәлімет түседі. ... ... ... ... ... ... ... Қылмыскердің сыртқы пішіні туралы ... ... ... ... ... 177 ... ... және оның ішінде
қылмыс ... жер, ... ... ... ... ... бар. «S» картотекасы күдіктіні жеке ... ... ... ... ... ... ... жағдайда қолданылады.
3. Құжат пен атау картотекасы. Бұл картотекаға қылмыскерлердің бұрын-
соңды қолданған паспорттары ( номері мен сериясы), жеке ... және ... ... туралы мәліметтер кіреді. Ұшақ, автокөлік, ... ... ... ... ... ... есепке алынады. Есірткі, алтын,
тарихи жәдігерлер және басқаларды ... ... ... теңіз кемелері,
ұшақтар мен автокөліктер туралы мәліметтер кездеседі. Сонымен қатар,
қылмысқа қатысы ... ... ... ... ... ... тұратын және оның әр қайсысы қылмыс ... ... ... ... ... ... ... Мұнда жасалған
қылмыстың тәсілі міндетті түрде тіркеледі.
5. Дактилоскопиялық ... жыл ... 10 мың ... ... ... ... ... тексеру қажет болған жағдайда
Қазақстанның құқық қорғау органдары ХҚПҰ Бас Хатшылығына немесе мемлекеттер
Интерпол ... ... ... ... ... мен ХҚПҰ -қа мүше
мемлекеттер ... ... ... ... ... адамды
анықтауға, оқиға болған жерден алынған ... ... ... сонымен
қатар, шет мемлекеттердің жалпы ... және ... ... ... ... тексеруге мүмкіндік береді.
6. Аса қауіпті қылмыскерлердің 20 мыңнан астам ... ... ... ... салынған бөлшектері де кездеседі.
7. Хабар-ошарсыз кеткен адамдар мен мәйіттер картотекасы.
8. Ұрланған автокөліктер, өнер туындылары, мәдени құндылықтар ... ... мен ... ... картотекасы.
9. Қолдан жасалған қару картотекасы. Қазақстан ... ... 30 ... №339-1 ... қару ... ... ... туралы» Заңының 1 бабының 2 тармақшасына сәйкес, «оққару
дегеніміз – оқтың, снаряд пен гранатаның оқпан ... ... ... ... ... әсер ... ... қару» [25].
1996 жылдың қарашасында Лионда оқ қару мен ... ... ... ... симпозиум өтті. Онда жарылыс заттар мен оқ қару шығарушылар
туралы ХҚПҰ-тың мәліметтерін ... ... ... ... ... [26]. ... шеңберінде мүше елдер тарапынан қару жарақтың, оқ-
дәрілер мен жарылыс заттардың заңсыз айналымымен күресетін ... ... ... ... ... іске ... ... бөлек Бас хатшылық қызметкерлері жаңа
заманғы мәліметтер қорын әзірлеп, мүше ... ... ... ... Атап ... ... ... ДНҚ бойынша тіркеу
жүргізіледі. 1998 жылы Каирде өткен ... Бас ... ... ДНҚ ... зерттеу жүргізу қылмысты тергеуде мықты қару болып
табылғандығы ... Ал ... мүше ... ДНҚ ... қоры ... ала тергеу жұмыстарын іске асырушыларға эксперттік
көмек ... ... ... ... тоқталып өткен ASF немесе ... ... ... ... айта ... жөн деп ... Бұл жүйе
Интерполда 1992 жылдан бері ... ... ... ... жиналады. ASF мәліметтер қоры күнделікті жаңартылады.
ASF-тың қамтамасыз ететіндері:
- ХҚПҰ-та тіркеуде тұрғандар туралы ақпаратқа жедел қол ... ... ... ... ... арқылы Халықаралық іздестіру туралы
хабарлама жолдау;
- жоғары сапалы бейнелер, сонымен қатар, ... мен ... ... ... өзінде ASF қорында халықаралық іздеуге ... ... адам ... ... 7400 ... және ... іздестіру туралы
6500 хабарландыру болды.
ASF жолымен ресми сұрау салу үшін ... ... ... ... ... құжаттар мен тұлғаны белгілейтін ақпаратта
жиынтығы ... ... ... ... аталған тектегі және оған ұқсас тектес адамдар
да тексеріледі. Ары ... ... ... ... ... ... ... оң
шешілген жағдайда сәйкес құжаттар ... Онда ... ... жері туралы, оның фотосуреті және ... ... ... ... оның хабарландыруы мен мәтіні, қамауға алу ... ... ... адамның тұлғасын анықтауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... куәлігінің және басқа құжаттарының нөмірлері
көрсетіледі.
Адам туралы ақпараттар жиынтығы бар сұрауларда тегі, аты, туған ... ... ... ... және ... қылмыс түрі туралы бөлшекті
мәліметтер көрсетіледі.
ХҚПҰ шеңберінде іске асырылатын қазіргі заманғы Халықаралық ... ... ... ... ... жөн ... ОЛ адам
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу ... Бұл ... ... 2 ... ... Онда ... ... полиция
мекемелерімен өзара әрекеттесу тек ұлттық заңнама тұрғысында ғана ... ... 10 ... БҰҰ ... ... ... бірдей адам
құқықтары туралы декларациясы негізінде іске асырылады делінген. Қазақстан
Республикасының ... мен ... ... ... ... заңы – Конституциямен қорғалады [27, 10б.]. Қылмыстық тіркеу нысаны
болып табылатын мәліметтерді әзірлеу, қолдану мен жою осы ... ... ... ... қалыптастырып, қолдану барысында ондағы жеке
ақпараттарды мақсатсыз пайдалану мүмкіндігі ... Жеке ... ... ... айтылған «Интерпол Ережелерінде» көрсетілген. ... ... ... ... бұл ... ХҚПҰ ... ... және тарататын ақпаратын мақсатсыз қолданудан, бірінші кезекте,
адам құқықтарына ... кез ... ... ... ... мемлекеттер полициялық қызметтерінің өзара әрекеттесуі кезінде
үнемі ақпарат алмасу ... Бұл ... ... жеке өміріне де
қатысы болады. Ал оған қол сұғу адам ... ... ... келеді.
Ақпараттандыру қаупі мақсатсыз пайдалану мүмкіндігімен бейнеленеді. Осыған
орай, ҰОБ мен Интерпол Бас ... адам ... жеке ... кезде оның құқықтары қорғау қағидасын сақтау үшін 1974 ... ... ... ... ... ... ... жеке өміріне қол сұғуға жол бермеу үшін бұл ... ... ... ... Кеңесі деген не және ол ... ... ... толығырақ тоқталып кетейік. Бұл орган «Интерпол
ережесінің» 15 бабына сәйкес, Интерпол Бас ... 1982 ... ... құрылды. Бақылау Кеңесінің алғашқы отырысы 1986 жылы өтіп, оның
мүшелері тұрақты түрде жылына үш рет жиналады.
Бақылау Кеңесі бес ... ... ... ... ... үш әділ және ... адам (өз ... жүйесінде қазіргі кезде жоғары лауазым иеленетін немесе иеленген адам).
Олардың барлығы Интерполға мүше мемлекеттің ... және ... ... ... - ... ... - ... үкіметі, үшіншісін -
Интерпол мен Франция үкіметі бірлесе отырып (ол ... ... ... ... ... ... ... Кеңесінің төрағасы болып
тағайындалады);
- біреуі Атқарушы Комитеттің мүшесі немесе оның орынбасары (Атқарушы
Комитетпен тағайындалады);
- ... ... ... ... ... ... өкілдік мерзімі соңғысының тағайындалғанынан кейін үш жылды
құрайды.
Бақылау Кеңесі мұрағаттағы барлық жеке ақпарат Ұйым Жарғысына ... ... ... бойынша жазылып, басқаша ... ... ... ... ... ... Бұл
тапсырманы орындау үшін Бақылау Кеңесіне Интерпол мұрағатына еркін кіруіне
жол беріледі.
«Интерпол Ережесінің» 22 ... ... ... ... ... орындалуына бақылау жүргізеді:
- Ұйымға түскен және өңделетін барлық жеке ақпараттар Жарғыға ... ... ... ... ... ... ... тапсырмаға сәйкестендіріліп,
еш жағдайда да басқа мақсатта қолданылуына жол берілмеуі тиіс;
- адамдар ... ... ... ... болу керек;
- жеке мәліметі шектеулі мерзім ішінде сақталады және Интерпол
бекіткен ... ... ... [22, ... мүше ... кез ... азаматы немесе тұрақты тұрғыны
Бақылау Кеңесіне мәлімет беру үшін ... ... Ал ... ... ... барлығына, тек олар қайталанған жағдайдан ... ... ... ... ... табылатын Интерпол ҰОБ-ның келісімімен
Бақылау Кеңесі жүгінген азамат жайлы бар ақпаратты беруге құқылы.
Осылайша, ... ... – ХҚПҰ ... ... адам ... ... Интерполдағы арнайы барлық сұрақтарға жауап беретін арнайы орган.
Бақылау Кеңесінің жұмыс ерекшелігі ұйым қызметінің ерекшелігінен тұрады. ... ... ... ... ... ... ақпараттық
аспекттен туындайтынына байланысты. Интерполдың қаруы ... ... ... емес оның ... ... болып табылады. Бақылау кеңесінің
міндеті осы ақпараттың басқа мақсаттарға жұмсалып, бопсалау мен ... ... ... ... ... ұлтаралық қылмыспен күрес ісіндегі қаруы ... ... ... арасында ақпарат алмасу ... ... Іс ... ХҚПҰ ... ... ... ... мәліметтер
қоры болып табылады. Бұл мәліметтер қорлары және оған қызмет көрсететін
жүйелер біріге ... ... мен ... жағдайдың өзгеруіне
жедел әсер ете алатын күрделі ағзаны құрайды.
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қылмыстық істерді
тергеу және өзге ... ... ... ... ... жауап беру
кезінде ІІД мен ҰҚК қылмыстық тіркеулерімен қатар, ... ... ... де ... Бұл ... түрлі министрліктер,
ведомстволар, мемлекеттік ғана емес, мекемелер мен кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты
алып, қолдану тәртібі арнайы мемелекет ішкі нормативті ... ... да ... іс ... ... ... ... арқылы шет мемелекеттердің тіркеу құжаттамасы пайдалана алады.
Көптеген дамыған ... жеке және ... ... ... мен
салықтары туралы бақылаушылық және лицензиялық құжаттамасын жүргізеді.
Тіркеу басқармалары мен ... ... мен ... ... олардың жасаған ... ... ... ... ... мәліметтерді жинақтайды. Соңғы жылдары ... ... ... ... шетелдерден келген немесе уақытша
тұратын шетел азаматтарын тіркеу ... ... ... ... ... ... тіркеулері халықаралық іздестіру
қызметінің негізі деп есептеуімізге болады. Ондағы ақпаратты қалыптастыру
мен ... ... ... және халықаралық деңгейде ерекше ... ... ... ... ... талап етеді. Ең алдымен, бұл адамның
бостандығы мен оның құқығын сақтау мәселесіне ... ... ... ... ... осы ... нақты реттелуін көздейді.
Алайда ХҚПҰ қызметін шамадан тыс демократизациялау, мәселен, кез
келген адамның кез ... ... әр ... ... ... ... пікірімізше, Интерпол шеңберінде халықаралық ... ... ... ... қылмыспен күрес толыққанды демоктариялы және
ашық болу мүмкіндігі берілген сала емес. Керісінше ... ... ... ... ... ... ... – Ұйымға жарғылық ... ... ... ... ... ... ... қатар, ондағы
мақсатсыз пайдалану қаупін мейлінше төмендету.
Қылмыстық тіркеу қызметінің құқықтық негізі болып жоғарды ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасауға арнайы құрылған Бақылау Кеңесі қамтамасыз етеді.
Жалпы, бүгінде Интерпол өз ... ... адам ... ... халықаралық стандарттарды лайықты дәрежеде сақтайды, сондықтан бұл
мәселеге қатысты қосымша әдіс-тәсілдер ... ... жоқ ... ... ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ
3.1 Қазақстан ... ... ... Орталық Бюросы
халықаралық қылмыстық іздестіру жүйесінің бөлігі ретінде
Алдыңғы бөлімде біз ХҚПҰ-тың іздестіру қызметі процесінде қылмыстық
тіркеуді ... ... мен ... және халықаралық қылмыстық
іздестіруді жеткілікті деңгейде қарастырдық. Аталған мәселелермен ... біз ... ... ... ерекшелігіне көз жеткіздік, оның
әсері мен жеделдігі әр-бір нақты оқиғадағы ... ... ... Енді ... ҰОБ-сы дегеніміз не, оның
халықаралық-құқықтық және мемлекеттің ішіндегі ... ... ... ... Сондай-ақ, біз бюроның құқықтық базасының қызметін зерттеп
құқықтық көмек көрсетуге байланысты оның ... ... ... ісіндегі ұлттық құқықтық нормаларды жетілдірудің нақты жолдарын
ұсынамыз. ҚР ... ... ... ... ... ... болады.
Өздеріңізге белгілі мемлекеттердің түрлі салалардағы ынтымақтастығы
құқықтық негізін қалыптастырып қана ... ... ... ... де өз септігін тигізуде (ұйымдар, органдар), басқаша
айтқанда қылмыспен күрестегі халықаралық институционалдық тетік қызметі деп
те айтуға ... [28, 94б.]. ... ... мемлекеттік
тәуелсіздігін алғаннан кейін Біріккен Ұлттар Ұйымы және оның ... ... ... ... ... атап айтуға болады.
Қазақстан Республикасының бұрынғы сыртқы істер министрі Қ.К. Тоқаев ... ... ... БҰҰ мен халықаралық ұйымдардағы жұмысында
халықаралық құқықтың түрлі ... ... ... мен ... ... ... ғана ... болса, ұлттық заң шығарушы
базаның дамуы мен құқықтық тәжірибенің нығаюымен бұл ретте ... мен ... арта ... деп ... ... [29, ... жылы 4 ... Дакарда өткен Интерполдың Бас Ассамблеясының 61
сессиясында Қазақстан Республикасы ... ... ... ... мүшелігіне қабылданды [30]. Қазақстан Республикасында
Интерполдың ҰОБ-ның құрылуы біздің ... ... ... ... ... және ... құқыққорғау органдары аталған
халықаралық ұйымдардың шеңберіндегі шетелдік ... ... ... ... [31, 21б.]. ... Ұлттық бюросы ұлттық құқық
қорғау және полициялық органдарға ортақ трансұлттық қылмыспен ... ... ... ... ... ... міндеттемелерге кіруде мемлекет өзінің ұлттық құқықтық
нормаларының ескерілетінін және ... ... ... ... қажет етілген жағдайда өзгерістер енгізу ... ... ... жөн. ... ... ... ... міндетті
орындау үшін белгілі заңшығарушылық іс-шаралар жүргізілу керек ... ... ... ... ... ... презумпция бар.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... 1993 ... 20 ... №629 ... Халықаралық қылмыстық полиция ұйымына кіруіне байланысты іс-
шаралар ... ... ... ішкі ... ... 2003 ... ... №179 Қазақстан Республикасындағы Интерполдың ҰОБ-сы туралы
Ережесі негізінде қызмет атқарады. ҚР ... ... 1993 ... ... ... ... қылмыстық полиция ұйымына
кіруіне байланысты іс-шаралар туралы» қаулысында ҚР ішкі ... ... ... ... ... ... бірлік шеңберінде Интерполдың ҰОБ құру туралы айтылған [33].
Бюроның ... ... ... ... міндеттемелерге тікелей жауапты
ішкі істер министрі тағайындаған және ... ... ... -қа мүше ... ... ... ... өйткені
Интерполдың ҰОБ-лары ішкі істер ... ... ... ... оның да ерекшеліктері бар. Мысалы, АҚШ-та Интерполдың ҰОБ-сы әділет
министрлігінің құрамына кіреді, ал Ұлыбританияда – ... ... ... - ... ... сот өкілдерінің хатшылығына кіреді.
АҚШ-тағы Интерполдың ҰОБ-ның ... ... ... себебі ол жақтағы ... ... ... ... ... мен жергілікті ... ... ... ... әр ... ҰОБ-ның
филиалдары ашылған. Бірқатар елдер қылмыспен нәтижелі күресу мақсатында тек
қана өз ... емес ал, ... арғы ... ... ... ... ... Нақты айтқанда: АҚШ – Пуэрто-Рикода, Ұлыбритания-Сянган,
Гибралтар және Бермуд пен Кайман аралдарында.
Интерполдың жарғысының 32 бабында ... ... ету ... ел ... Бюро орталығы негізінде жұмыс атқаратын органды көрсетуі
керек. Оның байланыс құратындары:
- мемлекеттің әр түрлі ... ... ... Ұлттық Бюро Орталығы ретінде жұмыс атқарушы
мекемелермен;
- мекеменің Бас хатшылығымен».
ХҚПҰ -тың 1965 ... ... ... Жарғысында Интерполдың ҰОБ-сы
«Интерполдың шеңберіндегі полиция органдарының халықаралық ынтымақтастық
мәселесі жөніндегі ұлттық ... ... ... [34, 19б.]. ... пікірінше Интерполдың ҰОБ екі жүйенің элементі болып
табылады: Интерполдың халықаралық ... ... ... ... ... ретінде) және ұлттық құқық қорғау струтурасы. Біз
Интерполдың ... ең ... ... ... ... ... криминалдық
полициясия бөлігі ретінде қабылдаймыз. Біздің ойымызша бұл жағдайда аталған
бөлімшенің ... және неге ... ... ... ... ... ... ең алдымен, қылмыстық полиция бөлімшесі ретінде, ұлттық құқық қорғау
органдары Бас ... ... ал өз ... ... ... оның
бастығын ішкі істер министрі тағайындайды. Осылайша, ... ... ... ... деп ... ... ... болады. Оның мәртебесі
жөніндегі күдіктер Интерпол ҰОБ-ның атқаратын қызметтерімен сипатталады,
яғни өз ... ... оның шет ... ... мен Бас ... ... жасауында.
Осылайша, Интерпол ҰОБ әр мемлекетте полиция органдарын ... ... ... әріптестерімен байланыстыратын ... ... ... ... ... елдің полиция органы басқа
мемлекеттердегі өз әріптестерімен байланыс орнатады. Интерполдың ... ... ... ... ... Бюро ... ... да
бір тергеу немесе жедел іздестіру шараларын атқармайтынын атап өткен жөн.
Әрине әрқашан емес бірақ, солай қалыптасқан. Органның ... ... ... ... ... ... сонымен қатар, өзге ... ... және ... әділет мекемелерінен түсетін сұрауларға жауап
беру болып табылады. Яғни, үйлестіру мен ақпарат ... ... ... ... ... ... Ал ... процесуалды іс-әрекеттер мен
жедел іздестіру шараларының көпшілігі әдетте осыған арнайы жасақталған ІІМ-
нің тарапынан ... ... ... ... іске ... (тінту,
ұстау, адамның жүріп тұруына бақылау жасау және т.б.). ... да ... ролі ... мен алынған мәліметтермен жұмыс. ... ... ... ... ... ... тығыз жұмыс істеуі
арқасында ҰОБ-ны Интерполдың көзі һәм құлағы деп айтуға болады. Онсыз ХҚПҰ
қызметінің ... ... ... ... күрес емес халықаралық
қылмыстың статистикасын жүргізетін ұйым болар еді. ... ... ... ... ... ... ... халықаралық
қылмыспен күрес ісінде Интерполға мүше 83 (183-тен) мемлекет құқық қорғау
органдарымен өзара ... ... ... Германия, Түркия, Чехия,
Польша, Ұлыбритания, Венгрия, АҚШ, Швейцария секілді ... ... ... ТМД ... арасында Ресей, Украина мен ... ... ... орнады [35, 33б.]. Қазақстан
Республикасындағы Интерполдың Ұлттық Орталық ... ... ... ... ... ... Республикасының құқық қорғау
және басқа да мемлекеттік құрылымдардың, Қылмыстық полицияның ... мүше шет ... ... ... ... ... ашылу
керек. Бұл ұлттық заңнама мен Интерпол ... ... ... береді[22, 193б.].
Халықаралық қылмыстық іздестірудің кейбір салаларына оралайық. Ендігі
кезекте оны ҚР ... ... ... ... қарастырамыз. Жоғарыда
айтылғандай, Интерпол ҰОБ әр ... ... ... ... қорғау
органдарының бөлігі бола алады. Алайда 1965 жылы ... ... ... 34 ... ... бекітт. Оған сәйкес, ҰОБ-лар ұлттық
полиция ... ... ... ... ... ... насихатшысы болуы керек. Сонымен қатар, әріптестікке тек ұлттық
полиция органдарын ғана емес, қылмыстық заң бұзушылықпен күреске қатысы бар
басқа да ... ... ... шақырғаны маңызды болып табылады.
Сонымен, Интерпол ҰОБ-ның қызметі ҚР ішкі істер ... ... ... ... Бастық (әдетте, ол полковник шенінде
болады) Интерпол ҰОБ жалпы басшылық ... оған ... ... жеке жауапкершілік көтереді.
Өз жұмысында Интерпол ҰОБ-ның қызметкерлері КОнституция, Қылмыстық
кодекс, Қылмыстық процессуалды кодекске, басқа да заңдар мен ҚР ... ... ... ... ... заң, ... Интерполдың Ұлттық Орталық Бюросының Ережесі), сонымен
қатар, Қазақстанмен бекітілген ... ... ... ... және ... 1956 жылғы Жарғысына
сүйенеді. Бюро өз қызметін Жарғының 3 ... ... ... ... ... («басымдық теориясына» толықтырумен, ол туралы біз 1 тарауда
айтқан болатынбыз), яғни тек жалпықылмыстық заң ... ... ... ... ... және ... ... іздестіруді жүзеге
асырудың құралы ретінде 2003 жылдың 3 маусымындағы ... ... ... ... ... ... Министрлігімен, ҚР Ұлттық Қауіпсіздік
комитеті, ҚР Бас ... ҚР ... ... ҚР Президентін
қорғау қызметі, ҚР Кедендік бақылау ... ҚР ... ... бірлесе бекітілген «Халықаралық іздестіру жариялау, орындау
және Қазақстан ... ... ... ... ... ... мен ... жолдау және оларды Қазақстан Республикасы
Интерполының ҰОБ-мен өңдеу ... №2341 ... ... [22, ... болған және сәйкес ведомстволық ... ... ... ... ... ҰОБ-ның ұсыныстарын шет ел ҰОБ-на
сәйкес, ... ... ... әсер ету ... ұйымдастыру
мақсатында жолдайды. Интерпол арналары арқылы түсетін және жолданатын
барлық ақпарат тек ҰОБ ... ... ол ... ... ... органдары мен шетел ұлттық орталық бюролардан түскен сұрауларды
өңдейді. Интерпол ҰОБаталған ... ... ... ... ... ... [36, ... ҰОБ сыртқы және ішкі мемлекеттік әрекеттесу субъектілерінен
ақпарат түскен және жолданған кезде радио, ... ... ... ... ... ... пайдаланады. Интерполдың ҚР-дағы ҰОБ-да
Интерпол ... ... ... мөрі бар. ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік тілінде жүргізіледі.
Қазақстан Республикасында Интерпол ҰОБ халықаралық қылмыстық ... ... ... ... атқарады:
- Интерполға мүше мемлекеттер ҰОБ және Бас Хатшылыққа ... ... ... ... ... ... мен ... туралы
мәліметтер, адамдар, заттар мен құжаттарды іздестіру туралы, ... ... ... ... күдікті азаматтарға бақылау орнату, қылмыстың алдын-алу және
ашу мақсатында басқа да ақпарат алу үшін хабардар ету;
- Бас Хатшылық және шет ... ... ... ... ... ... мен ... талдап, орындауға қабылдайды, аударады
және ұлттық ... ... ... ... адамдарды, заттар мен
құжаттарды ... ... ... ... ... мен
сұраулардың сапасына, мерзімінде орындалуына бақылау жүргізеді.
- қажет болған жағдайда Интерпол мен қатысы бар ... ... ... ... ... және ҚР-да қылмыс жасауда күдікті деп
танылғандар мен қылмыстық ... ... мен ... айрылғандар туралы мәліметті жолдайды;
- құқық органдырының халықаралық ... ... ... факттар, заттар және ... ... ... ... ... жедел-анықтамалық тіркеу жүргізу мен қолдану
тәртібі Бас Хатшылық ұсыныстарын ескере отырып, анықталады;
Халықаралық ... ... ... ... жағдайда Интерпол ҰОБ
келесі іс-әрекеттерді орындау қажет:
- Іздеудегі адам туралы және ... ... ... ... ... ... ... болатын ақпарат болуы ықтимал ұлттық жедел-
анықтамалық, көші-қон, іздестіру және ... да ... ... ... ... ... құзырлы органдарға халықаралық іздестіру
хабарламаларының көшірмесін жолдау;
- іздеудегілер туралы мәліметтерді сәйкес ... ... ... ... ... енгізу;
- іздеудегілердің дактокартасын сәйкес орталық ұлттық тіркеуге енгізу;
- ... ... ... түрлі үкіметтік
департаменттерге (министрліктер, ведомстволар), әсіресе, қызметі ... ... ... ... ... ... ... кедендік
және басқа да қызметтер) жолдау;
- іздеудегілердің суреттемесін іздестіру бюллетендеріне енгізу арқылы
тарату;
- мүмкін ... ... ... ... ... ... іс-
шараларын ұйымдастыру туралы сұрау салу;
- ҚР-дағы Интерпол ҰОБ-ның әріптестік субъектілері болып Интерпол ... ... мүше ... ҰОБ, ҚР ІІМ ... ... сонымен қатар, жалпы қылмыспен күресу жұмыстарымен айналысатын
республиканың басқа да мекемелері. Сондай-ақ, ... ... ... алатын мекемелер мен ведомстволардың қатарын заңды ... ... ... ... мен практиктермен келіспеуге болмайды.
Жедел-іздестіру түріндегі сұраулар мен хабарламалар (Интерпол ... ... ... ... қылмыстық бөлімшелер жедел өкілетті
қызметкерлерімен, тергеушілер мен құқық ... ... ... ... қол қояды. Сонымен ... ҚР ... ... ... ... ... ішкі ... органдарына ортақ тәртіпте
жүгінеді.
Басқа ведомстволар, мекемелер мен ұйымдардан, жеке тұлғалардан түскен
сұраулар Интерпол ҰОБ тарапынан ... тек ... шешу үшін ... ... ... ... Олар қажет болған жағдайда Интерпол
ҰОБ-на заңмен бекітілген тәртіпте ... ... ҰОБ ... ... ... ... ... толық және тұтас
ақпараттан тұруы қажет. Шетел қалаларының, елді ... ... ... мен тектердің, кәсіпорын мен мекеме атаулары сұрау салу
тілінде жазылса, түпнұсқада беріледі. ... ... мен ... ... ... терілуі тиіс.
Қылмыстық істер мен экстрадиция бойынша сұраулар тек Бас Прокуратура
не ҚР Әділет Министрлігі арқылы ... ... ... ... 2002 ... 20 ... ... іздестіру
хабарламасын санкциялау мәселесі бойынша» №36-3-312-02 Жарлығында Қазақстан
Республикасы Бас Прокуроры «Қазақстан Республикасы аумағында қылмыс ... ... мен ... ... ... қашып жүрген адамдар ... ... ... тек прокурор санкциясымен іске асады»
делінген. Осы ... ... ... ... тәртібі
анықталады. Іздеудегі адам табылған жағдайда оны экстрадициялау белгіленген
тәртіп бойынша, яғни ҚР Бас Прокурорының ... іске ... ... ... ... алу үшін іс ... ... халықаралық
іздеуге жариялауды ұйымдастыру туралы өтініш оны ұстап, тапсыру мақсатында
тергеуші ... ... Бас ... ... бөлімшесіне
жөнелтіледі. Мұны Интерпол ҰОБ-на ... ... ... ... ... ... ҰОБ-на жіберілген үндеуде материалдар ҚР ... ... ... ... ... ... ... Бас
Прокуратурадан Интерпол ҰОБ-на тікелей жіберілуі мүмкін. Іздестіру жариялау
мәселесін ... ... ... ... ... ... ... арттырады (RED NOTICE). Сонымен ... ... ... оны ... ... шешу мерзімін
қысқартуға және экстрадиция алды қамауға алу кезінде босатудың алдын алуға
септігін тигізеді [20, 66б.].
А.Б. ... ... ... Бас ... құзырына
Қазақстан Республикасының барлық құқық қорғау органдарынан адамды,
айыпталушыны, ... ... ... ... алу, ... ... іздеу туралы түскен өтініштерді қарау кіретін бөлімше ... ... ... 523 бабы құқықтық көмек көрсету мәселелерінің тәртібін
бекітеді. ... ... ... ... іс ... басқа мемлекет
аумағында жүргізілетін процессуалды және басқа да іс-әрекеттерді жүзеге
асыруға арналған құқықтық ... ... ... ... ... ... түрде
арызды толтырып, қол қойып қылмыстық процесс жүргізетін органның ... ... ... ... ... туралы сәйкес прокурордың не
соттың арызы, сәйкесінше, Бас ... ҚР ... ... немесе
өкілетті прокурорға жолданады. ҚР Бас ... ... ... ... ... мекемесіне арызды бағыттау туралы мәселені шешеді».
[16, 204б.]. Бұл жағдайда ҰОБ ресми сұрануды ХҚПҰ -тың ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
ҰОБ-да сұраулар мен хабарламарды өңдеудің қатаң белгіленген тәртібі
бар. Барлық арыздар мен хабарламалар тіркеліп, кіріс құжаттардың мәліметтер
қорына ... ... ... ... жағдайда ҰОБ атқарушылардың
ықшам тобын анықтап, қажетті құжаттарды, әдетте, қарап, тексеру үшін сәйкес
ІІД-не жолдайды. Аса ауыр ... ... ... ... ҚР ... ... жолданады.
Жедел-іздестіру іс-шараларының кешенін төмендететін арыздар бойынша
Интерполдың ҰОБ-да тергеудің материалдары жинақталған іс қозғалады. Әр ... код ... ... ... Бұл код сұрау бойынша хат алмасуда өткенші
роль атқарады. Құжаттың шығыс нөмірі мен оның жеке ... ... ... ҰОБ-на түсетін және шығатын арыздар ... ... ... ... жедел (тәулік);
- әдеттегі (10 тәулік);
- жедел емес (30 тәулік);
Уақытылы орындалмаған тапсырма үшін жаупкершілікті ол ... ... ... ... ... жинақталуының көздері:
- ХҚПҰ -тың Бас хатшылығынан түскен мәліметтер;
- Интерполға мүше ... ... ... түсетін арыздар мен хабарламалар;
- Қазақстанның құқық қорғау органдарынан түсетін арыздар мен хабарламалар;
Интерполдың ҰОБ-на түсетін барлық ... ... ... ... ... жіберіледі:
- кіріс және шығыс құжаттар бойынша;
- қылмыс фактілері бойынша;
- арыздар мен хабарламада ... ... ... ... ... ... ... із-түссіз жоғалғандар,
жәбірленушілер мен куәлар);
- ұрланған өнер ... мен ... ... ... және ... ... ... арыздар мен хабарламаларда көрсетілген кәсіпорындар, ұйымдар мен
мекемелер ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасын арттыру мақсатында ҚР ішкі істер органдарының
аймақтық бөлімшелерінде Интерпол ... ... ... ... ... ІІД-де Интерполдың ҰОБ-мен іс-әрекет жасайтын ... ... ... Оған Бас ... экономикалық
қылмыс пен сыбайлас жемқорлықпен күрес Агенттігі, ... ... мен ... ... ... және ... орталық аппаратының
өкілдері қатысты.
2005 жылдың қаңтарында Алматы қаласында БҰҰ-ң Қауіпсіздік Кеңесінің
Лаңкестікке ... ... 4-ші ... ... ... Бұл жиында ҚР ІІД
өкілдері Интерполдың Бас ... ... ... ... ... ... онда Интерполдың Бас Хатшылығы аясында Орталық Азияда
лаңкестікке қарсы ... ... ... ... ... ол ... 20-21 наурызда болды. Аталған кездесу Интерполдың Бас ... ҚР ... ... Кездесуге дүниежүзінің 13 елінен делегаттардың
қатысуы жоспарланды, алайда әлем қоғамдастығының біздің ... мен ... ... ... ... 21 ... 40-
тан астам делегат пен БҰҰ мен ШСҰ-нан бақылаушыларының қатысқанын атап
өткен жөн.
Интерпол ... ... ... ... ... ... үшін
жаңа технологияларды қолданады. Бұған дәлел «I-24/7» деп ... ... Ол ... ... ... арттыру үшін жасалған
неғұрлым сенімді және тиімді ... ... ... ... ... автокөлік, жалған туристік паспорттар туралы полициялық ... ... ... береді. Сонымен қатар, ондай мәліметтер қатарына
күдікті адамдар, қару және ... ... ... ... де кіреді. Бұл
жүйеге ... ... ... ... ... мен Интерпол ҰОБ-ның
арасындағы әріптестіктің жаңа сатысына көтеріліп, ... және ... ... ... ... ... арқылы орнатылған әріптестік арқасында ҚР құқық
қорғау органдары бірқатар қылмыскерлерді анықтап, ұстады.
Мәселен:
- Жамбыл ... ... ... ... ... ведомствосының сұрауымен кісі өлтірген Гельхорн И. анықталып,
ұсталды; 2005 жылы 6 мамыр күні Гельхорн И. ... ... үшін ... ... ... 1955 жылы ... Арменияның құқық қорғау
органдарының бастамасымен АР ҚК 4 ... 90 ... ... ... ... Геворг Липарнович ұсталды.
Келесі тармақшада Қазақстан Республикасында адамдардың ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
3.2 Қазақстан Республикасында халықаралық қылмыстың іздеу саласында
Интерполдың ҰОБ қызметінің ... ... ... ҚІЖК-ң 55 тарауы құқықтық көмек көрсету мәселелерін неғұрлым ... ... ... ... ... ... жұмысында іске асыру
барысында кейбір қиындық туғыза алатын кемшіліктері ... біз дәл осы ... ... жөн көрдік. Себебі ол біздің ішкі
заңнамамызбен байланысты. Сонымен қатар, мәселелер де тікелей Интерпол ҰОБ-
на қатысты. Бізге қажетті ... ... ... ... қамауға алу туралы 534 бабы бар ... ... ... алу). Ол аумағындағы қылмыскерлерді тапсыру
үшін шетелдің құзырлы органдарымен ... ... ... ... ... ... орнына «тапсыру» түсінігі ... ... ... ... ... ... ... қолданған жөн. Себебі ол құқықтық ... ... және дәл ... ... ... ... ... өзінің қылмыстық процессуалды заңнамасына енгізді.
534 бапқа сәйкес, шет ... ... ... ... түрде жасалған
талаптары мен адам тапсыруға заңды ... ... ... ол ... ... алу» деген жаза түрі қолданылады. Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... Арызда қамауға алу
туралы қаулыға немесе ... ... ... үкімге сілтеме жасалып, тапсыру
қосымша талап етілетіні көрсетілуі тиіс. Арыз поштамен, ... ... ... ... ... ... алынғаннан кейін ұсталған
адамның іздеудегі екеніне барлық ... ... 532 ... ... көрсетілген негіздер болмаған жағдайда прокурор экстрадициялық
тұтқындау туралы қаулы шығарып, тұтқындалушы хабардар етіледі. ... ... ҚР Бас ... ... ... ... тұтқындалушы қай
елдің азаматы болып табылатынын және арыз берген ... ... ... «баптың бірінші бөлімінде көрсетілгендей, арызсыз үш тәулікке
дейін қамауға алады. Егер оның сол қылмысты ... ... ... ... ... жарияланған адамдарды ҚР-да іздестіру мен ұстауда
Интерпол ҰОБ жұмысының заңды негізі болып табылатын осы бапқа ... ... Бұл ... ҚР ... ... өзі ... ... мәселесінде ең ауқымды халықаралық іс-әрекет жасауға дайын
екендігін көрсетеді. ТМД елдерінің көбісі (Армения, ... ... ... ... ... тек ... арасында тапсыру
туралы келісім болған жағдайда ғана мойындайды. Қазақстан Интерполдың
іздестіру туралы арызы ... ... ... ... келісім болмаған
жағдайда да, алдын-ала тұтқындауды жүзеге асырады. Бұл ... ... ҰОБ мен ... ... баптан шығады. Сондай-ақ,
ҚР ҚІЖК-ның 521 бабы қылмыстық іс ... ... ... ... ... әріптестікті заңда бекітеді. Дәл осы Қазақстанның сәйкес
халықаралық келісімі жоқ елдердің сұрауы ... ... алу ... ... ... етеді.
Осылайша, 1999 жылдың 24 қыркүйегінде Италия Интерполының Ұлттық
орталық бюросының ... ... ... осы ... ... ... ... еліне қайтарылды. Ал 2002 жылдың 9 тамызында ... ... В.Л. ... ... Араб ... жеткізілді),
осы жылдың 13 тамызында халықаралық іздеуге жарияланған ... ... С.М. ... (Чехия Республикасынан жеткізілді),
2003 жылдың 22 мамырында Қазақстан Республикасының азаматы ... ... ... ... ... ... ... бойынша жауапкершілікке тартылды. Осы экстрадициялар өзара
келісімі жағдайында жүргізілді. Себебі Италиямен де, ... ... де, ... ... көмек көрсету бойынша келісім шарт
бекітпеген [22, 58б.].
Халықаралық құқық ... ... ... ... ... ... да бір ... жүзеге асыруды көздейді. Бұл дос
елдер арасындағы оң пиғыл танытумен тең. Егер алдындағы ... ... ... ... ... қағидасы бар екенін көрсетеді.
Қазақстандық белгілі ... М.А. ... атап ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы
Қазақстан азаматтарының сол елдерде сондай дәрежеде ... ... [37, 93б.]. Бұл ... Республикасы тек қылмыстық істерде құқықтық
көмек көрсету саласында ғана емес, мемлекетаралық құқықтық қатынастың ... ... ... ... қолдайтынын дәлелдейді. Сонымен қатар,
келесі мемлекет тарапынан бұл ... ... ... ... көзделмейді. Қоғамдық қатынастар заң нормаларында белгіленген
міндеттер бұзылған жағдайда жойылып, мұның артынан құқықтық жауапкершілікке
тартылмайды. Сондықтан ... ... ... ... ... ... қол ... тырысады.
Екіжақты және көпжақты ... бола ... ... бірқатар қиындықтар кездеседі. Мәселен, Ресей Федерациясында
экстрадициядағы қиыншылық бұл сұрақты ... ... Бас ... ... ... ... туралы мәселе 10
күнде шешілсе, Ресей Федерациясында 1,5 айда шешіледі.
534 бап Бас Хатшылық пен ... ... ... ... ... ... ... анықтап, тұтқындау бойынша іздестіру
шараларын ұйымдастырудың заңды негізін құрады. Басқаша айтқанда, ... ... және ... ... ... жүргізіледі. Алайда, біздің
ойымызша, «қызыл циркулярды» алдын-ала тұтқындау туралы арыз ... ... 534 ... тек кең ауқымды түсіндірілуі кезінде ... ... ... ... ... ... толықтыруды талап етеді.
Бұл мәселені егжейлі-тегжейлі түсіндіру қажеттілігі туындайды. Жедел
іздестіру жүргізу кезінде арыз Бас ... ... ... ... ... ... ... Бұл 534 бапта дәл ... ... ... ... ... ... ... туралы айтылады.
Әдеттегі іздестіру кезінде бастамашы елден сұрау келмейді, бұл жағдайда
арнайы ... ... арыз ... ретінде шығатын Бас Хатшылықтан
жолданады. 534 бапта халықаралық ... атап ... ... ... ... туралы ештеңе айтылмайды. Бұл нұсқа еш
реттелмеген. Біздің пікірімізше, ҚР ... осы ... ... үшін ... енгізу қажет. Бұл төмендегі ... ... ... ... ... ... толтырылған арызының не Интерпол ... ... ... арызының түскен жағдайда адам тапсыру туралы
өтініш болмаса да, ұсталуы ... ... ... ... сөз арыздың ХҚПҰ
ұйымының мақсатына байланысты Ұйым Жарғысының 3 ... және ... ... ... кейінірек айтылатын 532 бапқа сәйкес жүргізіледі.
Осылайша, Қазақстандағы Интерполдың «қызыл ... ... ... ... ... алу туралы арызы ретінде қабылдауға рұқсат
береді. Оны көп жағдайда «қамауға алу ... ... ... деп ... ҚР ... «экстрадициялық тұтқындау» мен қатар,
«экстрадициялау алды ... мен ... ... ... ... ... деп ... Бұл түсініктердің айырмашылығы
төмендегідей. Егер мемлекеттен тапсыру талап етілсе, онда іздеудегі адамға
қатысты экстрадициялық қамауға алу ... Егер ... ... ... ... ... шетел мемлекеті құзырлы органынан қамауға алу
туралы арыз түскенде, экстрадициялау алды ... орын ... ... де, ... де болмағанына қарамастан (534 баптың 2 ... ... ... ... ... қамауға алу жүргізіледі.
Барлық жағдайда қылмыскерді қылмыс жасалған ... не ... ... ... ... елге ... ... жасалады.
Алайда, бұл процессуалды іс-әрекеттерді орындауға негіз болатын заңды
негіз түрлі болады. Яғни, жоғарыда аталған Интерпол Бас ... ... ... 534 ... ... ... алу ... арызға теңеліп,
экстрадиция алды тұтқындауға негіз деп ... Ал ... тек адам ... кейін немесе оның орналасқан жері анық
болған ... ... ... ... ... туралы талап жолданған
кезде және барлық қажетті құжаттарды дайындауға ... ... ... ... 534 ... ... ... келе, біз экстрадиция
алды және ... ... алу ... ... ... ... келдік. Аталған баптың 6 тармағында: ... ... ... мекемесінен тапсыру туралы арыз осы мерзімде (бір ай) түспесе,
алайда қамауға алу ... ... ... ... ... ... көрсетілген жағдайда экстрадициялық қамауға алу мерзімі
ұзартылуы мүмкін...». Осыған орай, бұл ... ... ... ... алды ... алу туралы айтылады деуге толық негіз ... алу ... арыз бар, ал ... ... ... ... ... арызымен экстрадиция алды тұтқындау екі айға ... ... (6 ... ал ... ... 3 айға дейін (аталған ... ... ... ... ... арыз ... яғни ... салған
елдің тапсыру туралы арызы болғанда мерзім ұзартылмайды. 4 тармақта: отыз
тәулік ішінде қамаудағы ... ... ... елге тапсыру жүргізілмесе,
прокурор қаулысымен босатылады» делінген. Мұнда ... ... ... ... ... ... ... туралы арыздың бар екені көрсетіледі.
Басқаша айтқанда, тапсыру туралы арыз түссе, ол отыз ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Экстрадициялық қамауға
алу мен экстрадиция алды ... ... тағы бір ... ... ... 5 ... ... 531 бабына сәйкес, экстрадициялық қамауға алу
прокурор тарапынан бір ай мерзімге жасалады» деп ... 531 ... ... ... тапсыру туралы талабын орындау) тапсыру туралы арыздың бар
екені айтылады. Алайда, 534 баптың келесі ... ... ... ... өзінде бұл мерзім ұзартылуы мүмкін екені туралы ... ... ... 6-на ... келеді. Себебі алғашқысында тапсыру туралы талап туралы
айтылса, екіншісінде ол көрсетілмегенімен, екі жағдайда да «экстрадициялық
қамауға алу» ... ... ... 534 бапқа «экстрадиция алды
қамауға алу» түсінігі (аталған баптың 6-7 тармақтары) оның ... ... ... ... ... етеді деген шешімге келдік. Экстрадициялық
қамаға алу ... 534 ... 2 және 3 ... ... ҚР
Конституциясының 16 бапының 12 тармағына сәйкес, мұндай қамауға алудың ең
ұзақ мерзімі – 72 ... ... ... ... ... ... ... әріптестік туралы барлық
мәселелер ҚР ҚІЖК-тің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттерінің құзырлы мекемелері мен лауазым иелерімен
өзара іс-әрекетінің негізгі ... атты 55 ... ... ... кемшілігі қылмыстық іс жүргізу саласындағы Интерполдың халықаралық
әріпстестігінің ережелер нормаларының жоқтығы болып ... 55 ... ... ... 537 ... қосуды ұсынамыз: «Құқықтық көмек
көрсету кезінде Интерпол арналары мен құралдары арқылы мәліметтер жолдау».
ХҚПҰ ... ... ... ... ... ... ... басты
бағыттарыныңы біріне айналғандықтан, ол лайықты заңнамалық негізді талап
етеді.
Қарастырылған баптан бөлек, 55 тарауда ... ... бар ... ... ... ететін ережелер кездеседі. Соларға тоқталсақ.
521 бап «Құқытық көмек көрсету аясында жүргізілетін процессуалды және
басқа да ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді» (Интерпол ҰОБ ... ... ... ... ... деп ... «Қылмыстық істер жөніндегі
құқықтық көмек халықаралық келісім-шарттар мен өзара әріптестік ... ... және сот ... ... Бұл ... «халықаралық
келісім-шарт» түсінігіне қалыптасқан тәжірибе мен бапқа сәйкес, ҚР
ратификацияланған ... ... ... да, шетел (әсіресе
ТМД елдері) құқық қорғау құрылымдарының ... ... ... ... ... ... бапта процессуалды іс-әрекеттер құқықтық көмек көрсету
негізінде «жүргізілуі мүмкін» делінген. Мұнда ... ... ... ... ... ... Себебі жоғарыда аталған әрекеттер, әсіресе
халықаралық келісім шартта ... ... ... асырылуға міндетті.
529 бап «Қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе үкімді іске асыру
мақсатында адамды ... ... ... ... ҚР азаматтарына тапсыру
туралы талап, ал басқа ... ... ... мен ... ҚР ... арқылы тапсыру туралы арыз жолданады. Бапта ҚР-да қылмыс жасап,
қашқан адамдарға қатысты айтылады. Бапқа ҚР ... тыс ... ... ... ... толықтыру керек деп есептейміз. 529 бапқа сәйкес,
қылмыстіқ іс ... ... ... ... ... ... ҚР ... не басқа өкілетті прокурорға жолдайды. Олар өз кезегінде,
барлық құжаттарды (олардың ... ... ... ... келе, шетел
мемлекетінің құзырлы органына адамды тапсыру туралы талапты жолдайды. Бұл
қылмыскер қай елде орналасқаны белгілі болған ... ... 529 ... ... ... ... ... елі белгісіз болған жағдай
туралы ештеңе айтылмайды. Іс жүргізген орган Бас Прокуратураға халықаралық
іздестіру жұмыстарын бастау туралы арызбен ... Ол өз ... ... ... ... ... ... Интерполдың ҰОБ-на сәйкес
тапсырма ... Олар Бас ... ... ... іздестіруге
жариялау үшін сұрау салады.
Неліктен іс жүргізген орган халықаралық іздестіру ... ... ... Бас ... ... ... Интерпол ҰОБ-на
арыз жолдамайды деген сұрақ туады. Тапсыру туралы мәселені тек Бас немесе
арнайы ... ... ... ... ... қылмыскер ХҚПҰ -қа мүше
қандай да бір елдің аумағында табылған жағдайда ол ... ... ... ... ... ... ... Тек осыдан кейін ғана Бас Хатшылық
көптеген елдермен адамды ұстау мен тапсыруға негіз ретінде танылатын «қызыл
циркуляр» ... ... алу ... халықаралық ордер» шығарылады.
Мәселен, 531 бапта (Шет мемлекет азаматын тапсыру туралы талапты
орындау) сұрау ... ... ... ... ... негіз
ретінде Интерпол Бас Хатшылығының «қамауға алу туралы халықаралық ордерін»
мойындау қажет. Сонымен қатар, екі ... ... ... ... болуына
қарамастан. Бұл тәжірибе түрінде көптен бері қолданылуда, бірақ заңнамалық
түрде бекітілмеген.
532 ... ... ... ... орындамау) маңызды ережелер
көрсетілген. Тапсыру жүргізілмейтін 4 жағдай көрсетіледі:
- Қазақстан Республикасында адамға саяси пана ... ... ... ... ... ... қылмыс деп танылмаса;
- адамға сол қылмыс үшін заңды күшіне енген үкім ... және ... ... ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес, мерзімі өткен іс
болғандықтан не ... да ... ... ... іс ... немесе үкім
орындала алмайды [16, 208б.].
1 тармақшада адамға саяси пана берілсе тапсыру жүргізілмейді делінген.
«Көші-қон туралы» 1997 ... 13 ... ҚР ... 25 ... ... және азаматтығы жоқтарға саяси пана беру туралы мәселені
Қазақстан Республикасының Президенті шешеді». ... ... ... жоқ азаматтарға саяси пана беру ... ... ... 1996 ... 15 ... №3057 ... ... Осы
Ереженің 1 тарауының 2 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... нәсілдік және ұлттық
белгілері мен діни ... үшін ... ... азаматтарға және
олардың отбасыларына адам құқықтары бұзылған жағдайда саяси пана беріледі»
делінген [39]. Алайда, адам ҚР ... ... деп ... ... ... мен ... қашы келетін әрекеттері үшін қудаланған болса,
пана берілмейді.
Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген тізімге заң ... ... ... тағы бір ... қосу ... деп ... 1990 жылы ... әзірленген құқықтық көмек көрсету туралы Типтік ... ала ... 532 ... тек ... заң бойынша қылмыс деп танылатын
әрекеттер жасаған адамдарды қосуды ұсынамыз (әскери ... ... Ол ... біз ... ... ... ... болатынбыз.
Олардың қатарына, ... ... іске ... ... ... не ... міндеттілердің, не оқу жиындарындағы әскери
міндеттілердің жасаған қылмысы» ... еске ... Бұл ... ... субъекті ретінде тек әскери қызметкер танылады. Бұл толықтыруды
енгізген ... 532 бап ... ... сай ... ... арналған арнайы заң қабылдау қажет деген
пікір де кездесейді (экстрадиция туралы Заң). Біз мұны ҚР ... 1 ... ... деп ... ... онда ... сот ... тәртібін
реттейтін басқа заңдарды қолданыстағы ... ... ... ... ... ... істің басымдығы неғұрлым көп заң ... ал ... ... ... қадағалайды. Экстрадиция
туралы жеке заң қабылдауды қолдайтын заңгерлер басты дәлел ... ... ... тапсыру туралы бірыңғай үлгінің жоқтығын атайды. Бұл
үлгі әр екі ... ... шарт ... ... ... еді, бұл ... ... бекіту туралы ұзынсонар келісім сөздердің ... ... ... ... көп ... істерді көрсететін экстрадиция туралы
арнайы заң осы үлгі ... ... ... ... ҚР тапсыру туралы
келісім шартты тек түрлі ... ... бар ... ... ... Сондықтан, Сауд Арабиясымен жасалған екі жақты келісімшарт дәл осындай
АҚШ-пен жасалған келісімшарттан өзгешеленетіні түсінікті. Сонымен ... ел ... ішкі ... келісім шарт үлгісі ретінде қабылдайтынына
еш кепіл жоқ. Интерпол көптен бері дүние жүзі елдерін ... ... ... ... алайда ол осы себептен орындалмай келеді.
Бұл мәселе аясында ұзақ келісімсөздер жүретіні белгілі. Біз жаңа акт ... деп ... ... ескісіне толықтырулар мен ... ... Оны ... ... ... отырып, біз оның қызметтілігіне
және оның әлемдік стандарттарға сай келуіне қол жеткіземіз.
ҚР ҚІЖК Қазақстанның барлық ... ... ... ... ... ҰОБ үшін ... заң ... табылады. Сондықтан, оның кейбір
баптарындағы, әсіресе, зерттеу ... ... ... ... кете алмадық. Бұрын да айтылғандай, экстрадиция
халықаралық қылмыстық іздестіру ісінің ... ... ... оған ... ... ... да, ... ҚР ҚІЖК-не сәйкес, қылмыскерді
тапсырудағы қызметін жете қарауды шештік. Себебі, осы ... ... ... ... ... жөніндегі жұмысы жүргізіледі.
Ресей Федерациясының болашақ Қылмыстық-іздестіру кодексін ... ... ... ... пікірлері қызығушылық туғызады. Бұл
кодекстің теориялық үлгісінің құрылымы «Жедел-іздестіру заңнамасы» атты
нормативті актілер мен ... ... ... Бұл ... ... ... ... құқық қорғау органдарының шет мемлекеттің
құқық қорғау органдары мен халықаралық құқық қорғау ... ... ... ... аумағында шетел мемлекетіне тапсыруға ... ... ... ... ... ... және басқа да елде әзірленуі барысында
бірқатар қиындықтар тууы мүмкін деп есептейміз. Құқық қорғау органдарының
жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... болуға тиісті емес, әдіс-тәсілдер қолданылады. Сондай-
ақ, жедел әрекет бөлімдері өз қызметінде жалпыға қол ... ... ... ... тек ... ... ... үшін арналған
ерекше нұсқаулықтарға сүйенеді. Бұл ... ... ... ... ... ... бұл заң жалпыға қол жетімді болады.
Мұндай ерекшеліктердің барлығын ескеру қажет.
В.И .Самарин өзінің «Интерпол. Қылмыстық ... ... ... ... ... Интерпол ҰОБ-на өзі жайлы бар ақпаратпен танысу
үшін жүгінуге рұқсат ету керек деген пікір ... ... ... бюро
осындай сұрауларға жауап беріп, азамат бұл ақпаратты сақтау заңға қайшы
екенін көрсететін болса, өзгертіп не ... ... ... Сонымен қатар,
автор ҰОБ-ға жеке ұйымдардан Интерпол ... ... ... үшін төлем жинау өкілетін беру керек деп есептейді. Бұл бюроға
қажетті қаржыны табу ... ... еді [9, ... бұл ұсыныстарды іске асыру қажет деп есептемейміз. Біздің
пікірімізше, Интепрол мен ҰОБ ... ... ... болғандықтан,
оны демократияландыру, жарғылық қызметтердің атқарылу сапасын ... ... ХҚПҰ ... ... ... заңды жолдымен жүретін
тәртіпті адамадар емес, ... ... ... бар не ... да ... үшін жауапкершілікке тартылғандар. Мұны да назардан тыс қалдырмау
керек. ... ... ... ... мүше-мемлекеттерде
Интерпол ҰОБ-на осындай атау берілген) ... ... ... ... күрес мәселесіне алшақ қосымша жұмыс тауып береміз. Ұйым
қызметінің ерекшелігіне байланысты, Интерпол мәліметтер базасындағы ақпарат
жұртшылыққа аян болмауы қажет. Ал ... ... мен ... ... ... ... да біз жоғарыда атап өткен органдар ... ... ... ... күрестің дүние жүзілік жүйесіне бұл еш
пайда әкелмейтіні ... ... үшін жеке ... ... ... ... жинау үшін алымдар алу мәселесі де күмән туғызады. Жеке ... ... ... етуі ... және ол не ... ... болады? Мұндай
ақпаратты оларға беру мүмкін бе? Не бұл белгілі бір төлем ... ... ... ... ақпарат па? Мұндай жағдайларда бұл қызметтер
күмән туғызары ... Ал, ... ... ... ... ... ету сәйкес, мемлекетке жүктеледі, себебеі ол үкіметтік емес
құрылым ... сол ... ... ... құрамына кіреді.
Тармақшаны қорыта келе, оның негізгі тұстарына тоқтала ... ... ... ... бюроның қызметі ішкі істер
Министрлігінің құрылымдық ... ... Оны ... ... филиалы деп қарастыруға болмайды. Бұл қызметі ... ... ... ... органдары жүйесіндегі әдеттегі
бөлім.
Қазақстан ... ... ... ... бюросының қызметі
ұлттық заңды негізі ... ... ... етеді. Ұлттық орталық
бюроның халықаралық-құқықтық тұрғысында қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек
көрсететін ҚР ҚІЖК-нің 55 ... ... ... ... ... ҚР ... ... алды қамауға алу» және
«экстрадициялық қамауға алу» түсініктерін енгізу ... ... ... ... ҚР ... ... туралы талапты, шет мемлекеттерден
аталған талаптың орындалу мен экстрадицияға тартылмайтын ... ... ... ... ... бірқатар толықтырулар енгізу қажет. Бұл
Интерпол ҰОБ қызметінің ҚР ҚІЖК-де көрсетілмеген бірқатар тұстарын ... ... үшін ... ... ... жұмыстың мақсаты халықаралық полициялық
әрекеттесудің өзекті мәселелерін қарастыру болды. Зерттеу барысында бірнеше
рет Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы ... ... ... ... ... ... ... ие екендігі айтылып өтті,
өйткені тек осы ұйым ғана халықаралық қылмыстық қылмыстылықпен күресуде
өзіндік ... ... ... ... мақсаты, полиция органдары іс-
әрекеттерін қылмыстық жазадан жасырынған ... ... ... ... іздестіру шараларында үйлестіру болып табылады. ХҚПҰ-тың
арқасында түрлі мемлекеттердің полициясы тек дипломатиялық арналар арқылы
ғана емес, ... ... ... мүмкіндік береді.
ХҚПҰ-ның шеңберіндегі халықаралық іздестіру қызметінің құқықтық
базасы екі басты ... ... ... бір ... ... ... ... реттейтін мемллекеттердің ұлттық заңдары және
халықаралық-құқықтық қайнар көздер.
Интерполдың қызметіне байланысты ... ... ... төрт ... ... бөлу ұсынылды: ХҚПҰ-ның (Интерпол) 1956 жылғы
Жарғысы; тікелей және жанама түрде ... ... ... ... ... ... нақтылап алсақ: әмбебап, аймақтық және
екіжақты конвенциялар мен ... ... ... ... ... мен ұсыныстар; «жұмсақ құқық» нормалары, оның ... ... ... бірақ міндетті заңи күші жоқ декларациялар,
ұсыныстар, типтік және ... да ... ... конвенцияларда Интерполдың қызметі мемлекеттердің
қалауы бойынша және тек қана ... ... ... ... ... көмекші құрал ретінде көрсетілген. Осы ... ... ... ... олар ынтымақтастықтың
қажеттілігі мен келісілген шарт қабылдау керектігін мәлімдейді, бірақ осы
ынтымақтастықтың жүйесі мен ... ... ... шалағай бейнелеп
түсіндіреді. Қылмыстық іске байланысты құқықтық көмек көрсету жөніндегі
барлық ... ... ең ... ... ... пен ... салуларды жiберудiң негiзгi әдiсi ретiнде
қолдану туралы ... ... қосу ... ... осы ... ... қимылдаушы, жедел және келісілген деңгейге көтеруі
тиіс.
ХҚПҰ-ның шеңберіндегі халықаралық іздестірудің төрт ... беру ... ... ... ... ... олардың қатысуымен тергеу жұмыстарын жүргізу үшін іздестіру;
хабар ошарсыз жоғалғандарды іздестіру және арнайы ... ... ... ... автокөліктерді). Негізгі зейін Интерпол бойынша
тұтқындау немесе ұстап беру мақсатымен тұлғаларды іздестіруге бөлінді.
Өйткені осы бағыттағы қызмет ... және Бас ... ең қиын ... ... ... халықаралық тұтқындауға ордер деп аталатын «Қызыл
хабарлау» терминінің құқықтық статусы қарастырылды. Интерпол барлық ... ... ... ... ... ... ... ұсынуы тиіс. Бұл ұстап беру туралы мәселені шешуде жеделдікке ... ... ... ... ... ... кетуге мүмкіндік
бермейді.
Сондай-ақ белгілі бір мемлекеттегі, нақтырақ айтқанда Интерполдың ... ... деп ... ... ... ҰОБ ... ұйымның филиалы
бола алмайды, өйткені онда қызмет атқаратын жұмысшылар - ... ... ... ... ... полиция офицерлері, ҰОБ-
ның басшысы және ІІМ басқарушылығында жұмыс істейді. ... ... ... ... Н.А. Курс ... права: В 7т. - М., 1989. – Т.2.- 39-б.
2. Назарбаев Н.А. ... ... ... ... ... ... ... Казахстана в число 50-ти ... ... ... Казахстан на пороге нового рывка вперед
в своем развитии» от 1 марта 2006 года //Казахстанская правда. – 2006.
– 2 ... О ... ... ... ... ... Республики
Казахстан №233-1 от 26 июня 1998 года //Казахстанская правда. –1998.
–30 июня.
4. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу
Казахстана «К конкурентоспособному ... ... ... ... от 19 марта 2004 года
//Казахстанская правда. – 2004. – 20 марта.
5. ... Г.Г. ... ... и меры по ее предупреждению. –
Екатеринбург, 1995. – 26-б.
6. Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических
лиц: ... ... ... ...... 2000. – ... ... Ф. Интерпол. – М.: Центрполиграф, 1996. – 19, 21-22-б.
8. Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня и завтра. – М.: Международные
отношения, 1990. – 222 ... ... В.И. ... Международная организация уголовной полиции. –
СПб.: Питер, 2004. – 201 ... ... И. ... ... система борьба с преступностью. – М.,
2003. – 42, 44-б.
11. Радионов К.С. Интерпол: миф и ... – М.: ... 1982. – ... Электроная энциклопедия. Интерпол http://www.wikipedia.com
13. Корниенко Н.А. Российкие и международные криминалистические учеты. –
СПб.: Питер, 2004. – 335 ... ... сайт ... ... Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными
уголовными преступлениями. – М., 1993. – 123,209-б.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики ... от 13 ... ... № 206-1. – ... ... 2003. – 204, ... ... А.Г. Место и роль НЦБ Интерпола в системе правоохранительных
органов России. ... ... Дис. … ... ... ... ... 1996. – 76, 40-б.
18. Путова И.В. Международный розыск преступников: правовое,
организационное и ... ... Дис. … ... ... – М., 2001. – 221 ... Первушин М.В. Расследование краж предметов антиквариата. – М., 1999. –4-
б.
20. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям
//Государство и право. – 1992. – № 2. – 84-87, ... ... Ю. ... ... ... ... ... и ее прогнозирование в Европе //Информационный сборник НЦБ
Интерпол в РФ. – 1996. - № 17. – 13-б.
22. ... А.Б. ... и ... ... проблемы, тенденции
развития и противодействие. – Алматы: ОФППИ «Интерлигал» в Казахстане,
2004. – 304 ... ... Н.С. ... ... в загранучреждениях. –
М., 1996. – 352-б.
24. Бельсон Я.М. Россия в Интерполе. – СПб., 1995. – 122-б.
25. О государственном контроле о ... ... ... оружия. Закон
Республики Казахстан № 339-1 от 30 декабря 1998 года //Казахстанская
правда. – 1999. – 8 января.
26. Комаров Ю. ... ... по ... оружию
//Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. – 1997. - № 21. – 20-б.
27. Котов А.К. ... ... ... нация, народ. – Алматы:
Жеті Жарғы. – 4-10-б.
28. Мусабекова И.Т. Конституционная имплементация ... ... ... ... в ... с ... КазНУ. Серия международные отношения и международное право. –
2002. - № 2. – 94-б.
29. Токаев К.К. ... ... ... – Астана, 2001. – С. 378.
30. Карикболов Б. Преступление без границ / / Заң және ... – 1998. - ... ... Аушарип Г. Правовые проблемы участия Казахстана в межгосударственном
сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом: Автореф. … ... ...... 2006. – ... Ковалев В.А. Борьба с организованной преступностью – дело
первостепенной важности //Проблемы борьбы с организованной
преступностью. – Минск, 1991. – ... ... акты ... ... Б.С. Карикболов. – Алматы, 1998. – 10-
б.
34. ... А.Б. ... ... ... ... Интерпола в расследовании и раскрытии международных уголовных
преступлений и уголовных преступлений, носящих международный ... ... ... ... ...... 2001. – ... ... А.Б. Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола в
системе правоохранительных органов РК: организационно-правовые аспекты:
Дисс. ... ... ...... Университет им. Д.А. Кунаева, 2004. –14-
16-б.
36. Инструкция о порядке исполнения и направления правоохранительными
органами Республики Казахстан запросов и ... по ... ... ...... 1998. – ... ... М.А. Международное частное право. – Алматы: ИМПМБ «Данекер»,
1998. – 93-б.
38. Бабущкин А.А. ... ... ... ... ... направления и процедура: Дисс. ... юрид. наук. –
Алматы: Университет им. Аль-Фараби, 2008. – 40-44-б.
39. Миграция: Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық ...... ... 2005. – ... Кудайбергенов М.Б., Галымжанов Н.М. Методы работы Интерпола: Учебник. –
Алматы: Данекер, 2001. – ... ... М.А. ... ... ... пособие. – Алматы: Жеті
Жарғы, 1996. – 249-б.
42. Кулжабаева Ж.О. ... ... ...... ... 2002. – ... ... Интерпола от 1956 года http://www.interpol.int

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы туралы36 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы68 бет
«Тілге құрмет – елге құрмет»3 бет
Апаттық-құтқару қызметтерінің міндеттері мен әрекеттері. Құтқарушының құқықтары мен міндеттері5 бет
Енбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері8 бет
Каспий теңізі, құқықтық мәртебесі бойынша келіссөздердің жаңа кезеңі69 бет
Каспий теңізін игерудің аймақтық мәселелері29 бет
Конституциялық құқық ұғымы6 бет
Сарапшы – аудитор7 бет
Қазіргі заманғы құқықтық мемлекет пен діни бірлестіктер қарым-қатынасының негізгі үлгілері6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь