Қазақстан Республикасының емдік-сауықтыру орындарына баға беру

КІРІСПЕ

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ...5

1.1Табиғи.рекреациялық ресурстардың алғышарттары..5

1.2 Территорияның табиғи.рекреациялық аудандастыру...11

1.3 Емдік.сауықтыру орындары ... ... ... ... ... ... ... ... 13

2 ЕМДІК САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНА БАҒА БЕРУ...23

2.1 Емдік сауықтыру
орындарының қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

2.2 Емдік.сауықтыру орындарының
рекреациялық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

2.3 Емдік.сауықтыру орындарына баға беру ... ... ... ... .50

3 ЕМДІК.САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНЫҢ
БОЛАШАҒЫ ЖӘНЕ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ ... ... ... ...53

3.1 Емдік сауықтыру
орынадырын мемлекет тарапынан қолдау ... ... ... ... 53

3.2 Емдік.сауықтыру
орындарының болашақ мүмкіншіліктері ... ... ... ... .54

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ...59

ҚОСЫМША А
Демалыс пен туризм қоғамдық қызметтің негізгі сферасына айналып жатыр. Олар көптеген рекреациялық ресурстар түрлерінің географиялық ортаға таңдалмалығымен, рекреациялық территорияларды рационалды үйымдастырумен, әртүрлі демалыс түрінде қажеттіліктерді болжаумен, рекреациялық ресурстардың аймақтық бағалау ерекшеліктерімен байланысты мәселелердің кең шеңберін қамтиды. Соңғысы ерекше өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен демалыс мақсаттары үшін территорияның жарамдылығын зерттеу мәселесінің маңызды бөлігін құрайды.
Қоғамның өндірістік интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық жүктемесінің күшейуіменен анықталады. Адамның жұмыс қабілеттілігін (рекреацияны) жақсарту үшін арнайы жағдай жасау керек.«Рекреация» сөзінің мағынасы – «дем алу, адамның күшін қалпына келтіру» дегенді білдіреді.
Емдік-сауықтыру туризмі туристік классификация ішінде өзіндік орны бар. Сондықтан да туризм классификациясын талдай отырып диплом жұмысының мазмұнын құрау. Соған орай Солтүстік Қазақстанда емдік сауықтыру рекреациялық ресурстарын зерттеу, талдау мәселелері қолға алынуда. Адамдардың рекреациялық қызметі бірнеше аспектілерден тұрады: медико-биологиялық, әлеуметтік-мәдени, экономикалық болып. Рекреациялық қызметінің ең негізгі аспектісі медико-биологиялық болып табылады. Оның құрамында – денсаулықты жақсарту, курорттық емдеуді қажет ететін адамдарға көмек көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - әлемді, табиғатты, тарихты, мәдениетті тану, яғни танымдылық мақсаты;
Экономикалық аспектіге – адамның еңбекке деген қабілеттілігін жақсарту жатқызуға болады.
Қазақстан санаторлық курорттық потенциалы Қазақстанның туристік ресурстар жиынтығынан құралған. Сонымен қатар жалпы емдік туризмнің қалыптасу және даму тарихына тоқталмай объективті тұрғыда бағалау мүмкін емес. Зерттеу мақсаты мен міндеттеріне орай емдік туризмді классификациялай отырып, олардың орналасу принциптерін ашу, көрсету қажеттілігі туып отыр.
Курорттық-рекреациялық шаруашылыққа курорттар, санаториялар, демалыс үйлері, туризм және қызмет көрсету бөлімдері жатады. Олардың басты мақсаты халықтың рекреациялық қажеттіліктерін, рекреациялық (емдік сауықтыру, табиғи, мәдени-тарихи және әлеуметтік-экономикалық) ресурстар арқылы қанағаттандыру. Жоғарыдағы айтылғандарды ескере келе емдік сауықтыру туризмі проблемасы көкейтестілігі анықталды.
Жұмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының санаторлық курорттық потенциалын анықтау.
1. Абдразакова А. Боровое- жемчужина Казахстана.// Казахстан – 2002.-№1
2. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма.- М.: МГУ, 1996.
3. Алиева Ж. Н Туризмология негіздері.- Алматы :Қазак университеті , 2004
4. Байтонаев Озат : Чудеса природы Казахстана. Алматы: Домино,2003
5. Беклемишев Н. Д . Курорт Боровое.- Алма- Ата, АН Каз ССР, 1958
6. Брякин М.И. Справочник по курортам Казахстана.- Алма- Ата: Казгосиздат,1959
7. Бурабай национальный парк // Эко курьер- 1998-23 сентября.
8. Веденин Ю. А .Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука,
9. Достопримечательные места Казахстана . Сборник.- Алма-Ата: Казгосиздат,1959
10. Ердавлетов. С.Р. География туризма.: история,теория, практика.- Алматы,2000
11. Ердавлетов С, Р. Достопримечательные места Казахстана.- Алма-Ата:Знание,1988
12. Жандаев М. Ж. Курорт Боровое.- Алма- Ата, 1981
13. Забелина Н.М . Национальный парк.- М: Мысль, 1987
14. Замятин С. И . Курорты Казахстана. – Алма- Ата , 1962
15. Замятин С.И. Курорты, санатории и лечебные местности Казахстана .- Алма-
16. Криницин Н. Я. Курорт Боровое . Научно-популярный очерк типа справочника. Под редакцией и предисловием проф. П. И Зарницина.1928
17. Қазбеков А. Бурабай накануне ХХІ века. – Астана, 1998
18. Котляров В. А . География отдыха и туризма. М., Мысль 1979
19. Куйдин Ю. И .Боровое. – Алма- Ата , 1985
20. Курорты Казахстана . – Алма – Ата: Казахстан , 1973
21. Курорты энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983
22. Қазақстан курорттары. Алматы : Қазақстан,1974
23. Михайлов В. Боровое .- Алма- Ата: Кайнар, 1979
24. Ата : АН Каз ССР,1956
25. Никитин С. И. Боровое. – Алма-Ата, Казахстан,1970
26. Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – Алма-Ата: Кайнар, 1971
27. Омаров В. Т . Қазақстан көлдері. Алматы : Қазақстан, 1987

28. Тришечкин А. Боровое. Астана : ТОО «Дизаин», 2002
29. Хамнюк В.Ф. Природные лечебные богатства Казахстана, перспективы их использования.- Алма-Ата ,1967
30. 1982
31. Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для целей развития отдыха и туризма.Алматы ,2000
32. Терещук В.А. Маршрутами Көкшетау. – Алма- Ата: Кайнар, 1985
33. Қажыбаев Т Ажары ашық болсын Бурабайдың // Егемен Қазақстан-1996-27 сәуір
34. Кузенный А Боровое: цены обгоняют сервис.// Казахстанская правда-2004-27 августа
35. Серикбаев Б Боровое. О курорте// Жизнь –2005-№24
36. www. Kokshetau online. Kz
37. Кузенный А Боровое –это крик души.// Казахстанская правда. –2000 –27,28 апреля
38. Калиев Т Боровое: Трудные будни Казахстанской жемчужины.// Новое поколение. –2002- 15 марта
39. Большая вода для Борового.// Казахстанская правда –2002- 7 декабря
40. Салихова А Пахнущая жемчужина.// Новое поколение-2003-4 июля
41. Шөкшір Д Бурабайды жабайы туризм жайлап барады.// Жас алаш-2004-1 сәуір
42. Алиева Ж. Н. Экологический туризм.- Алматы: Қазақ университеті, 2002
43. Туристская карта национального природного парка «Бурабай».Алматы: ККП «Картография »2004
44. Закон Республики Казахстан «О туризме».
45. Мусин Қ .Н. Международный туризм: Современные тенденции развития в мире и в Казахстане
46. Прохоров И. Вступая в век туризма.// Казахстанская правда-2003-29 июля
47. Ыбыраев С. «Оқжетпестің емдік қасиеті». Қазақстан шипажайлары. «Егемен Қазақстан», 2003-11 қыркүйек
48. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика – А.: «Атамура»,2000.- 336с
49. Соколова М.В. История туризма – М.: Мастерство, 2002.- 350с.
50. Курорты Казахстана – Алматы.: Онер, 1973.- 143с
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
География факультеті
Туризм кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНА БАҒА БЕРУ
Орындаушы:
4 курс студенті ... ... ... ... ... ... М.И.Жылқыбаева
(қолы, дата)
Нормабақылаушы ___________________________________А.М. Байжокенова
(қолы, ... каф. ... ... ... ... ... ... 2009 ж
МАЗМҰНЫ
КІРСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ ...............................5
1.1Табиғи-рекреациялық ... ... ... табиғи-рекреациялық аудандастыру...11
1.3 Емдік–сауықтыру орындары ................................13
2 ЕМДІК САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНА БАҒА БЕРУ...23
2.1 Емдік сауықтыру
орындарының ... ... ... ... Емдік-сауықтыру орындарына баға беру .................50
3 ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНЫҢ
БОЛАШАҒЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... қолдау ................53
3.2 Емдік-сауықтыру
орындарының болашақ мүмкіншіліктері .................54
ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………...57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ……………………...59
ҚОСЫМША А
КІРІСПЕ
Демалыс пен туризм қоғамдық қызметтің негізгі сферасына айналып жатыр.
Олар ... ... ... ... ... ... рекреациялық территорияларды рационалды үйымдастырумен,
әртүрлі демалыс түрінде қажеттіліктерді ... ... ... ... ... ... мәселелердің кең
шеңберін қамтиды. Соңғысы ерекше өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен
демалыс ... үшін ... ... ... мәселесінің
маңызды бөлігін құрайды.
Қоғамның өндірістік интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық
жүктемесінің күшейуіменен ... ... ... ... ... үшін ... ... жасау керек.«Рекреация» сөзінің
мағынасы – «дем алу, адамның күшін қалпына ... ... ... ... ... ... ... өзіндік орны
бар. Сондықтан да туризм классификациясын талдай отырып диплом жұмысының
мазмұнын құрау. Соған орай ... ... ... ... ... зерттеу, талдау мәселелері қолға алынуда.
Адамдардың рекреациялық ... ... ... ... ... әлеуметтік-мәдени, экономикалық болып. Рекреациялық қызметінің
ең негізгі аспектісі медико-биологиялық болып табылады. Оның құрамында –
денсаулықты ... ... ... ... ететін адамдарға көмек
көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - әлемді, ... ... ... яғни ... ... ... – адамның еңбекке деген қабілеттілігін жақсарту
жатқызуға болады.
Қазақстан санаторлық курорттық потенциалы Қазақстанның туристік
ресурстар ... ... ... ... ... емдік туризмнің
қалыптасу және даму тарихына тоқталмай объективті тұрғыда ... ... ... ... мен ... орай ... ... классификациялай
отырып, олардың орналасу принциптерін ашу, көрсету қажеттілігі туып отыр.
Курорттық-рекреациялық шаруашылыққа ... ... ... ... және ... ... ... жатады. Олардың басты мақсаты
халықтың рекреациялық қажеттіліктерін, ... ... ... ... және ... ... арқылы
қанағаттандыру. Жоғарыдағы айтылғандарды ескере келе ... ... ... көкейтестілігі анықталды.
Жұмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... талдау:
- Қазақстанның курорт-санаторийлерін жіктеу:
-Әрбір курорт, санаториялардың туризмдегі орнын сипаттап ұсыныстар
беру.
Зерттеу әдістері: әдебиеттерге шолу, ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
1.1 Табиғи-рекреациялық ресурстардың алғышарттарына сипаттамасы
Туризм дамуының негізгі ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық ресурстар және туристік инфрақұрылым болып табылады. Олар
туризмнің ... ... ... мен ... ... ... тигізеді. Біз осы тарауда туризм дамуының маңызды алғышарттарына,
табиғи жағдайына көңіл бөлгіміз келіп отыр. Табиғи ... ... ... ... ... не? Деген сұрағына жауап берейік.
Туристік-рекреациялық ресурстар дегеніміз – туристік ... және ... ... ... ... ... және ... күшімен салынған обьектілер мен қоршаған ... ... ... ... ... ... екі ... бөлуге болады: табиғи және ... ... ... ... Ал енді ... осы ... табиғи-рекреациялық ресурстарға көшуге болады/1/.
Табиғи жагдайлар мен ресурстар алдыңғы ... ... ... ... бiрi ... ... ... ретiнде әртүрлi рангтағы табиғи-территориялық комплекстер,
олардың компоненттерi. ... ... мен жеке ... ... ... ... мен ритмi,
бөгеттердi өту мүмкшiншiлiгi, географиялык ерекшелiк, ... ... ... ... табиғи объектiлердiң формалары
мен көлемi.
Табиғи географиялық жүйелердi рекреация мақсатында зерттей ... ... ... ... пен ... ... өткiзудiң
ыңғайлылығы, колайлығының деңгейiн бағалау кезiнде, бiз тек рекреация үшiн
қолайлы ... бар ... ... ... етiп ... ... ресурстарды кұрайды /3/.
Табиғи-рекреациялық ресурстар бұл – рекреациялық іс-әрекеттер үшін
комфорттық қасиеттерге толы, белгілі-бір уақыттарда демалыс және ... ... ... табиғи және табиғи-техникалық географиялық
жүйелер, денелер мен табиғаттың құбылыстары.
Табиғи-рекреациялық ресурстар демалушылардың ... және ... ... ... роль ... ... ландшафт, климат, жануарлар
және өсімдіктер әлемінің байлығы мен әртүрлілігін, спортпен, аңшылықпен,
балық аулаумен ... ... ... ... ... ... табиғи ресурстар болуымен рекреациялық ... мен ... ... тәуелді болады
Елдің немесе ауданның географиялық жағдайы, басқаша айтқанда теңізге,
таулы және орманды массивтерге, ... ... ... ... ... ... жақындығы, ірі туристік комплекстер мен жеке
туристік обьектінің құрылуында маңызды орын ... ... ... мекемелер негізінен тікелей ресурстары бар ... ... көру үшін ... осы ... келеді.
Рельефтің әртүрлілігі де ландшафтың маңызды құндылығы болып
табылады.Олардың туристер мен ... үшін ... ... ... ол ... мүмкіншіліктер туғызады.
Табиғи ортаның таулы климаттық және ... ... ... маңызды терапевтикалық фактор ретiнде болады.
Сонымен қатар ... ... және ... ... ... үшін өте ... ... келесі маңызды элементі болып – климат табылады.
Климаттың адамға тікелей және ... ... бар. ... ... ... тигізетін климаттық факторларға: температура мен ... жел, ... ... күн ... ... ... ... маңыздылығының бірлігі ауа-
райы жағдайлары әртүрлілігін анықтайды,олар ... ... ... ... мен ... ... тигізеді. Адам
биоклиматологияның маңызды міндеті болып, адамның ... ... ... ... ... ... бойынша ең оптималды ылғалдылық ... ... ... табысты жұмыс әстеуіне айналадағы ортаныңтемпература
режимі әсерін тигізеді.Жазғы орта тәуілік температуралардыңкомфорттық
зоналары +17,2, +21,2 ... ... ... В.Г ... көрсеткіштер емделуде қажеттілігі ... ... ... ... үшін ... ... немесе біршама
төмен температуралар ыңғайлы.
Сондықтан туризм үшін жылы мезгілдің ұзындығын ... ... ... /17 / +10+12 диапозонын ұсынды, ал Ю.А Веденин, Н.Н Мирошниченко
демалыс пен ... үшін ... ... +15+25 деп ... ... ... таза ... инсоляцияның қолайлы
жағдайы, ауа ылғалдылығы мен температураның аз тербелісі, тұмандардың аз
болуы т.б. ... ... жер ... ... ... ... ... және орталық бөлігінің көп жерін жазықтар мен аласа таулар алып
жатыр, Қазақстанның шығыс, ... және ... ... ... биік ... ... алып ... Қазақстан жері оңтүстіктен
солтүстікке және шығыстан батысқа қарай көлбеу болып келеді, сонымен қатар,
биік таулар мен ... ... ... ... және ... ... отырады.
Таулары арасында Солтүстік Тянь-Шань биіктігімен ерекшелінеді.
Солтүстік Тянь-Шань таулары. Тау жүйесі ... ... ... ... ... тілімен айтқанда Жетісу деп атайды. Жетісу –Қазақстан маржаны
болып табылады.
Солтүстік Тянь-Шань батыстан шығысқа қарай 400 шақырымға созылады, екі
тау тізбегіне ... Іле ... (Іле ... ... ... ... Алатауы (жарқырағана таулар күнге қараған деген мағынаны білдіреді).
Іле Алатауының ұзындығы 280 шақырым, биіктігі 60 шақырым. Солтүстік
беткейлері ... ... ... ... ... ... ... орналасқан. Аталаған тау
тізбектері Талғар тау бірлестігіне жатады. Талғар шыңы ... ... метр ... ... ... қаласынан көруге болады. Бұл Іле
Аалатауының ең биікшыңы, Монблан ... да ... ... ... Ал, тау етектерінде қарлы. Сотүстік ьатыс беткейінің формасы
трапеция тәріздес, ал, панорамасы ірі ... ... ... ... рет шығу 1935 жылы ... Шыңға шығу кезіне жетекшілік еткен Зимин В.
Басқа деректерде Талғар шыңы 1938 жылы ... ... ... ... аталады) қаласынан келген альпинистерімен бағындырылды. Талғар ... ... және ... ... бар. Талғар шыңы Алматы
мемлекеттік табиғи саябағының шектерінде орналасқан. ... және ... қар ... кезеңі. Талғар күрделі ... ... ... ... шілде және тамыз айларында 900 мм, қазан
айында тау беткейлерін қар жаба ... ал ... ... қар ... ... жел өте ... ... Алатауы Тянь-Шань тауларының ең солтүстік жүйесі болып табылады.
Оңтүстікке қарай 400 шақырымға ... ... ... ... 170 ... ... ені 33-50 шақырым, батысында
Күмбел асуы, шығысында Аманжол асуы орналасқан. ... ... 4973 ... ... ... үшін Іле Алатауында ең танымал орындар Кіші ... және ... ... ... ... ... Сол ... өзенінің
бассейнде орналасқан, бірақ шыңға шығудың тиімді маршрут Кіші Алматы асуы
арқылы өтетін жол болып ... ... ... ең танымал асулары
Үлкен Алматы, Ақсай, Қарғалы, Қаскелен, Шемолған асулары болып табылады.
Мұнда адам аяғы ... ... ... ... батыс бөлігі – Күмбел асуы – Погребетский мұздығынан
(4321 метр), Локомотив шыңынан (4182 ... ... ... ... шыңы (4108 метр), солтүстік батысында Молодежный шыңы (4147
метр) ... ... ... да тау ... үшін қызықты аймақ болып
табылады. Шығыс Қазақстан облысы шыршалы ормандар жапқан ... ... ... өзендердің мөлдір таза суымен,  өсімдікке бай тау
шалғындарымен таяу және шалғай жатқан шет ... ... ... ... ... ... ... турларды (танымдық жаяу,
салт атты, балық және аң аулау, вело-авто-мототурлары, рафтинг), сондай-ақ,
жағажайлық демалысты, ... ... ... ... ... ... болады. Шығыс Қазақстан өзінің балымен
белгілі – Алтайдың тау балы ... ... ... және дәм ... ең ... балдардың біріне айналды.
Аймақ аумағында Мұзтау(шығыс жақ шыңы), Көккөл сарқырамасы, «Рахман
қайнарлары» термальды ... ... ... ... 3000 м ... орналасқан көне Көккөл кеніші (бұл күндері иесіз
қалған), Ұлы Жібек Жолының Солтүстік Алтын ... ... ... ... ... жапырақты және жапырақты тұмса ормандар, қар барысы, ... ... ... ... ... ... ... апаратын жол
қашықтығы 50 шақырым, 5 сағатқа созылады. Бұл жолдың басқа аты ... ... ... жол қиын ... ... ... жол» ... аралығында бірінші дүние жүзілік соғысының австриялық тұтқынынымен
салынды. Сол себепті жолды «Австриялық» деп атап ... жолы ... ... ... ... ... арқылы –
Қара-Қоба Бұқтырма өзенінің даласына өтеді. Жол қашықтығы 60 шақырымға
созылған. Жолды өту үшін 16 ... өту ... жол ... ... болғанымен қатар табиғи ескерткіш те ... ... жол ... ... табиғат нысандары орналасқан. Мысалы.
Мәрмәр асу, Марқакөл, Алтай және Бұрқат асулары, Қара Қоба өзенінің даласы.
Жол Ұлы Жібек жолының ... ... қиып ... кілттерінен кейнгі жол қашықтығы 35 шақырым. ... ең ірі су ... ... ... Биіктігі 60 метр. Су
құламасы Көккөл ... тау ... ... ... Су ... ені 10 метр
вертикальды қабырғамен ағады. Бұл жер Белуха ... ... ... ... ... ... байланысты бұл аймақ ерекше аймақтарының
бірі болып табылады.
Керишу – түнеу үшін ... ...... ... Бұл ... ... ... суб
мәдениеті қалыптасты.
Зайсан шұңқымасы – Киин – Керишке жол. Оңтүстік-батыс бағытымен жүрсек
таулы – далалы ландшафттарынан бастап шөл ... ... ... Осы ... сай ... пен ... ... болады.
негізгі мекен етушілер сорокопута, қасқыр, түлкілер, дала қыраны. Оңтүстік
– шығысында Зайсан шұңқымасы ... ... ... ... көлі
болатын еді. бұл уникалды табиғи нысан қатарына жатқызылады.
«Өскемен-Шар» темір жол құрылысы аяқталған соң, «Зырян- ... ... ... жол құрылысы жоспарлануда. Біздің ауданда темір
жол ... іске асуы ... ... ... ... ... туғызады.
2009 жылы сыртқы және ішкі туризм бойынша туристердің жалпы ... ... ... 5000 ... дейін қамту ойластырылуда.
Өңірлік бағдарламаны іске асыру мақсатында ... ... ... ... ... құрылыс жүргізу бойынша бас жоспар жасау
қарастырылған. Жоспар бойынша Берел ауылының (Берел ... ... ... ... және оны ашу; Ақсу ауылындағы сауықтыру-
туристік кешенінің ... үйі, ... ... ... туристік-аңшылық
кешеннің және Репноедағы «Президент үстірті» ... ... ... Язовая аулындағы сауықтыру-туристік ... ... ... ... ... дәмхана, жағажайлық демалыс,
катамарандар, скутерлер), Белқарағай ауылының маңындағы ... ... ... (коттедждер, дәмхана, ат ауласы)
жыл бойында қызмет ... ... ... және ... ... ... ... пантымен емдеу орнының; Белқарағай аулының
маңындағы ... ... ... ... ... ... ... орны); Катонқарағайдағы қонақүйдің, Катонқарағай ауылының
жоғарғы бөлігіндегі демалыс базасының (коттедждер мен ... ... ... ... ... мен ... ... орнының; Жамбыл
ауылының маңындағы демалыс базасының (коттедждер), Қабырға ... ... және ... ... орнының; Өрел, Берел, Коробиха,
Чернова, Топқайың ауылдарындағы қонақжайлардың құрылысы; Берел ауылында
қонақжай және ... ... ... ... орнын; Топқайың ауылы
жолының бойында дәмхана; Катонқарағай аулында  суды, қымызды құтыларға құю
цехын, ... ... ... ... ашу, ОВ 156/12 мекемесі
ғимаратының бұрынғы кешенін; жағажайлық ... Өрел ... ... ауласы бар туристік базаны; Катонқарағайдағы 20 орындық  қонақүй
мен ... ... ... Катонқарағайдағы пантымен емдеу орнының және
қонақүйдің құрылысы; балалар, ... ... ... ... Катонқарағай-Берел  жолының орташа жөндеуден өтуі қарастырылған.
Белуха шыңы – Сібірдің және ... ең биік ... ... ... ... жатыр. Биіктігі 3,723 м. Қатон – Қарағай қорығы 2001 ж
құрылды. Ауданы 643,5 мың га. ... Ақ ... және ... ... ... және ең биік шыңы ... шығулар ұйымдастырылады.
Оңтүстік Қазақстан облысының тау жүйелерінің бәрі Батыс Тянь-Шань тау
жүйелерінде орналасқан. ... ... Ақсу ... қорығында
орналасқан Ақсу-Жабағылы қорығы Таласс Алатауы және Угам тау қыраттарының
баурайында, Сайрам-Угам қорықшасы және Угам ұлттық ... Угам тау ... ... тау ... ... ... Аталған тау жүйелерінің
бәрі асулар мен шатқалдардан тұрады. ... ... ... айқын көрінеді, шөлейт зоналарынан нивальды белдеуге дейін
аудандар бар. Тау ... ... ... ормандарынан, өзен
аңғарларында қайынды, ... ... ... өседі. Ал, Угам ... ... ... Орманды белдеуінен жоғары альпілік және
субальпілік далалар орналасқан. Олардан жоғары ... ... тас ... ... ... алып ... Боралдай және Ирсу-Даубабы мен Қаратау қорығы Батыс Тянь-
Шань тау жүйлерінің аласалау таулары Қаратау, ... ... және ... ... ... ... вертикальды аудандар бірінші
топқа қарағанда аз байқалады. Боралдай және Ирсу-Дәубаба ... ... бар, ал, ... қорығында мұндай ормандар тек қана ... ... ... және адам аяғы ... ... ... шыңдарында тасты шөлейттер мен далалар алады. Солтүстік
беткейлері тасты ... ... Осы ... ... ... ... ... болады. Мұндағы климаттық көрсеткіштер де басқаша болады.
Бұл ерекшеліктер кесте 5 көрсетілген Ауасы басқа аудандарға қарағанда таза,
зиянды ... саны аз және ... ... молырақ. Қазіргі
таңда бұл аймақта Берікқара және ... ... ... ... ... қорықшасында орналасқан Машат шатқалында
дем алуға арналған 12 балалар ... 2 ... мен ... ... ... Әр ... тұрақты су көздері бар. Олардың
ішінде Кіші Қаратауларының және Берікқара шатқалының су көздерін атап ... ... ... ... және Қаратау қорығының территориялары
аз игерілген, себебі, жол ... ... ... ... болуынан.
Абая кен шары, Қарақұр, Көзмолдақ және Созақ ... ... ... Ермексу мен Боялдыр өзендерінің шатқалдары, Бәйдібек
ауданындағы Боролдай мен Қашқарата ... ... мен ... ... ... ... өзендерінің шатқалдары туризм дамуы
мақсатында игерудің мүмкіндіктері үлкен болады деп айтуға болады.
Қазығұрт ... ... ... ... 40 ... ... 1775 метр. Бұл тау массивтерімен көптеген аңыздар
байланысты. аңыз бойынша Нұқ пайғамабар кемесі келген. бұған дәлел ретінде
Кеме қалған ... ... ... тау ... ... кеменің ізі тәріздес.
Қазығұрт тау байраында Нұқ пайғамбар жан ұясымен ... ... ... ... ... ... үш ... орналасқан. Үш құдықтың суының дәмі әр түрлі.
Бұл жердің маңында медициналық кеме салынған.
Қазығұрт тауының ... ... ... жасалған құпиялы крест
орналасқан. Ұзындығы 100 метрден асқан. Бірақ оны көршілес ... ... ... ... Бұл ... құпиясы әлі күнге дейін
ашылмаған. Қазығұрт тауларының өзі әлемдегі ең танымал флористикалық ... ... тау ... ... ... ... таулараның
солтүстік батыс бөлігі болып табылады.
Таулар Таласс Алатауы бойынмен созылып, бірте бірте Сарысу Шу даласына
өтеді. Ұзындығы – 420 ... ... ... Кіші ... және ... ... ... Ең биік нүктесі Бессаз. Шығыс Қаратауда желдер
аз болады.
Оңтүстік-Батыс Қаратауы біренеші ... және тау ... ... оңтүстік-батысында Сырдария өзенінің даласы
орналасқан. Солтүстік-шығысында Талас ... ... ... ... ... мен ауа райына әсер етеді.
Қаңтар айының орташа температурасы - 10° C. Қаңтар айындағы солтүстік
шығыс және оңтүстік ... ... ... ... - 4-6° ... оңтүстік-батыс беткейлеріндегі жылы ауа массаларының әсерінен болады.
Жауын шашын мөлшері жылына шамамен 200-400 мм. ... ... ... солтүстік батыс беткейлеріне қарағанда
150-300 мм көп. ... ... ... ... өседі. Каучук
өсімдіктері каучуктың 35-40% береді.
1.2 Территорияны табиғи-рекреациялық аудандастыру
Қазақстан Республикасы қоңыржай белдеуінде 40о59′ және ... ... ... және 87°16′ ш.б. арасында орналасқан. Солтүстіктен Оңтүстікке
қарай 1600 шақырымға, ал батыстан шығысқа қарай 2925 ... ... ... ... 2717,3 мың ... шақырым, бұл Жер құрлығының 18 пайызы
болып табылады. Қазақстан ... ... ... ... ... ... және ... республикаларымен
шектеседі.
Қазақстанның географиялық орналасуы экономикалық өсуге, ... ... ... ... және ... өмір сүру
жағдайына тікелей әсер етеді.
Қазақстанның табиғи жағдайларының алуандылығы және күрделілігі ... әсер ... ... ... ... ... Н.А.,
Николаев В.А. және ... А.В. ... ... ... ... физико-географиялық елге бөліп қарастыруға болады. Бұл
сегіз ел 47 облыстан ... ... ... ... (Қосымша А).
Шығыс-Еуропа жазығы елі Қазақстанның солтүстік-батыс бөлігі ... ... ... - ... маңы ... алып жатыр.
Өте терең жатқан (10 км-ден терең) гранитті-гнейсті кристалл фундаментімен
сипатталады. Оның ... ... ... ... және ... тау ... ... жатыр. Көп шақырымды шөгінді жыныстар
қабатың ... ... ... ... тас ... ... ... тұратын көптеген тұзды күмбездер кездеседі.
Орыс платформасы Жайық алды шетіндегі иінмен (үстіртпен) ... алды ... бұл ... ... бордың бор мен мергелді ... ... ... ... Еуропа жазығында мыналар орналасқан: Каспий
маңы ойпаты, Жайық алды үстірті және Жалпы Сырт қыраты. Кездесетін ... ... ... ... елі - ... таулы аймақ меридианды бағытта Солтүстік Мұзды
Мұхит жағалауларынан Арал теңізіне дейін ... ... ... ... ... яғни ... ... литогендік құрылысы
және генезисі түрлі тау жыныстары меридиандық бағытта белдеулер құрайды.
Қазақстан аумағында Оңтүстік Оралдың ... деп ... ... ... жазығы елі - Батыс Сібір плитасында орналасқан. Меридиан
бағытымен ұзаққа ... ... және ... жер бедеріне байланысты
белдеулік зоналылық айқын байқалады.
Қазақстан ... ... дала және дала ... ... ... ... ... орманды дала (шаруашылық жер өңдеу) провинциясы
Қазақстанның қиыр солтүстігінде жатыр, Көкшетау ... ... ... ... ... шетіне сәйкес, мезозой-кайнозой саздарынан
тұрады. Көлдік және көлдік аллювиальді саз бен саз ... ... ... тегіс жазықты-ойықты және қолатты-жалды. Солтүстікке және солтүстік-
шығысқа еңіс. Салыстырмалы биіктігі 130-200 м.
Климаты: қаңтардың орташа температурасы ... ... ... +18°С, ... ... ... мөлшері 350-400 мм.
Негізгі өзені Есіл - аралас қоректенетін өзендер ... ... Су ... мен ... ... ... ... Жер бедерінің
тегістігіне байланысты суффозионды тұщы көлдер көп. ... ... ... ... ... тәрізді.
Табиғи өсімдігі – көктеректі-қайыңды ормандар («шоқ ор-мандар») ... еңіс ... ... ... ... ... алып жатыр).
Топырағы – сұр және шақаттар. Шоқ ормандар арасындағы су айрықтарда астық
тұқымдаспен - әр ... ... ... қара ... пен ... ... ... жыртылған).
Табиғи ресурстары мен экономикасы.
Құрылыс саздары мен құмдары, ... ... ... сирек қайыңды-
көктеректі және қарағайлы ормандар. Есіл өзеніндегі Сергеев ... 695 млн м3) 200-ге жуық елді ... ... ... ... ... су ... салынған).
Сарыарқа елі (Қазақ ұсақ шоқылығы) - Қазақтың ұсақ шоқылығы, ... ... ... ... қыраты деп те аталады. Каледон (батыс бөлігі)
және ... ... ... ... ... көне ... ел. Геологиялық
құрылымы көп түрлі. Түрлі уақыттың және ... ... да ... ... ... интрузивтік жыныстарға дейін – тау жыныстары кездеседі.
Кең аумаққа созылып жатқандықтан Сарыарқада 4 белдеулік зона ... ... ... ... ... ... мен табиғат жағдайы кешендеріне байланысты 9
геоэкологиялық провинцияға бөлінеді, оның ... жер ... ... ... дейінгі тасты тау жыныстарының шығуымен немесе палеозойлық
қатпарлы фундаментінің терең еместігімен сипатталады. Көп провинцияларында
минералды шикізат ресурстары бар, ... бір ... ... ... көп ... техногендік бұзылуы – таукен өнеркәсібі
қызметінің экологиялық ... ... елі - ... ... бөлігін, Батыс Сібір ойпаттары
жазықтары (солтүстікте), Орал тауларының оңтүстік шеті ... ... ... ... аралығында жатыр. Оңтүстігі мен оңтүстік
шығысында Тянь-Шань қырқаларымен шектеседі.
Негізінен платформалық құрылымы бойынша эпигерцин платформасы ... ... ... ... ... жыныстар қабаты 4000 метрге
жетеді.
Тұран елінің басым бөлігін Тұран ... алып ... Оған ... ... ... ... Бетпақ дала үстірті ұласып жатыр. Үлкен
алқаптарды құмды шөлдер – Қызылқұм, Мойынқұм, Арал маңы ... және ... кіші құм ... алып ... ... ... ... дамыған.
құстар – бүйра бірқазан, кіші аққұтан, сұнқылдақ аққу, ақбас үйрек,
жыланжегіш қыран, дала қыраны, ... ... ... ... ... бұлдырық, ақбауыр бұлдырық, қылқұйрық бұлдырық, қоңыр кептер,
үкі.
1.3 Емдік – сауықтыру орындары
Емдік туризм ... - ... ... ... ... басқа
жаққа табиғат жағдайлары мен факторларын емдік мақсатта ... ... ... курортар мен санаторий жұйесі және ... ... ... ... ... ... тіршілік
ортасынан оқшаулана отырып жаңа ортада ... ... оның ... ... ... ... пайдалануы.Емдік сауықтыру
орталығында емдік ... ... т,б ) ... немесе санаторий жағдайында ем алу ... ... ... ... ,шынықтыру болып табылады.Жұмыс істеу барысындағы
шаршаған организмді қалпына келтіру тек емдік ... ... іске ... жағдайда адам организмі жаңа ортада емдік сипатқа ие ... ... ... ... және емдік прцедуралар адам организмінің қалпына келіге
,аурудың ... ... ... ... ... ... әсері
осындайда байқалады.
Емдік туризмнің түсініктері. Емдік туристік ... - ... ... ... табиғи-климаттық, нысандары,сондай ақ
туристердің рухани ... ... ... дене ... ... ... ... келтіріп сергітуге
жарайтын ,салауатты өмір сұруге жәрдемдесетін өзге де нысандар ... ... ... ... ... белдеулер.геологиялық,гидрологиялық нысандар (тау
бедері, бархандар, үнгірлер,сарқырамалар,мұздықтар т.б) ,мұражайлар мен
басқа да құбылыстар ... ... ... негізгі алғышарттары болып:
табиғи, әлеуметтік-экономикалық ресурстар және туристік инфрақұрылым болып
табылады. Олар ... ... ... ... мен ... ... әсерін тигізеді. Біз осы ... ... ... ... ... жағдайына көңіл бөлгіміз келіп отыр. Табиғи
жағдай туралы айтудың алдында, туристік-рекреациялық ... не? ... ... ... ... ... – туристік экскурсиялық
қызметке және емдеу, спорттық-сауықтыру, танымдық ... ... және ... ... салынған обьектілер мен қоршаған ... ... ... ... ... ... екі топқа бөлуге ... ... және ... ресурстар (мәдени, тарихи). Ал енді тікелей осы ... ... ... көшуге болады/1/.
Табиғи жагдайлар мен ресурстар алдыңғы орынды алып, рекреацияның
негiзгi ... бiрi ... ... ... ... әртүрлi рангтағы табиғи-территориялық комплекстер,
олардың компоненттерi. Олардың компонентерi мен жеке касиеттерi көрсетiледi
: ... ... ... мен ритмi, бөгеттердi өту
мүмкшiншiлiгi, географиялык ерекшелiк, экзотикалығы, уникалдығы немесе
керiсiнше ... ... ... ... мен ... ... ... рекреация мақсатында зерттей отырып,
баска сөзбен ... ... пен ... ... ... колайлығының деңгейiн бағалау кезiнде, бiз тек рекреация үшiн
қолайлы жағдайлары бар географиялық жүйелердi ерекше етiп көрсетемiз.Олар
табиғи ... ... ... ... ... бұл – рекреациялық іс-әрекеттер үшін
комфорттық қасиеттерге толы, белгілі-бір уақыттарда демалыс және ... ... ... табиғи және табиғи-техникалық географиялық
жүйелер, денелер мен табиғаттың құбылыстары.
Табиғи-рекреациялық ресурстар демалушылардың демалу және саяхаттау
ауданын таңдауда үлкен роль ... ... ... ... ... өсімдіктер әлемінің байлығы мен әртүрлілігін, спортпен, аңшылықпен,
балық аулаумен шұғылдануы ... ... ... ... ... ... ... болуымен рекреациялық іс-әрекеттің
түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайы, басқаша айтқанда теңізге,
таулы және орманды массивтерге, демалушылардың ... ... ... ... ... жақындығы, ірі туристік комплекстер мен жеке
туристік обьектінің құрылуында маңызды орын ... ... ... ... ... ... ... бар аймақтарда
орналасады.Осы ресурстарды көру үшін туристер осы аймаққа келеді.
Рельефтің ... де ... ... ... ... туристер мен спортсмендер үшін өзіндік тартымдылығы бар,
сондықтан ол рекреациялық мүмкіншіліктер туғызады.
Табиғи ортаның таулы ... және ... ... ... ... ... фактор ретiнде болады.
Сонымен қатар олар, активті және ... ... ... үшін өте ... ... ... маңызды элементі болып – ... ... ... және ... ... бар.Адамның
организіміне тікелей әсерін тигізетін климаттық факторларға: ... ауа ... жел, ... ... күн
радиациясы,метеорологиялық құбылыстар жатады.Метеорологиялық өлшемдердің
маңыздылығының ... ... ... ... анықтайды,олар
әртүрлі физиологиялық эффектілердің пайда болуы мен жүрүіне ... ... ... ... ... адамның организмі
мен метеорологиялық факторлардың ... ... ... ... ең ... ылғалдылық 30-60%
денгейінде ... ... ... ... ... ... режимі әсерін тигізеді.Жазғы орта ... ... ... деңгейінде болады.(Н.В
Виноградов, В.Г Надеждин бойынша).Осы көрсеткіштер емделуде қажеттілігі
барадамдар үшән есептелінген.Денсаулығы жақсы ... үшін ... ... ... төмен температуралар ыңғайлы.
Сондықтан туризм үшін жылы мезгілдің ұзындығын анықтау кезінде Е.А
Котляров /17 / +10+12 ... ... ал Ю.А ... Н.Н ... пен ... үшін ... ... +15+25 деп анықтады.
Негізгі құндылықтарга ауаның таза болуын, инсоляцияның қолайлы
жағдайы, ауа ... мен ... аз ... ... ... т.б. ... ... шомылу мерзімінің қысқалығы тау ... мен ... ... ... ... ... ... оларды туристік –демалысқа пайдалану жолдары әлі күнге дейін
қолға ... ... ... қазіргі туризм классификациясында ... ... ... мен технологиясына орайүш формаға бөлінеді: емдік
,сауықтыру-спорттық, және ... ... ... ... анықталады.Туристік саяхаттың ... ... ... олар ... ... а) ... ... экскурсиалық туризм және в) мамандарылған туризм. Рекреациалық
туризм емделу және дамалу мақсатын ... өзі ... ... отырып, климатпен емделі, бальнеоемделу, ... ... ... ... (сурет 1).
Климатпен емдеу өз алдында талассотерапияғаю (теңіздік климатпен
байланысты,суға түсумен,күн ... ... ... ... ... ... мүмкімшіліктерун пайдалана отырып
)сауықтыру және емдеу,аурудың алдын алу шараларын ... ... ... және ... ... ... өсуі,
өнеркәсіптің дамуы, Маңғышлақ түбегінің мұнай мен газ ... тың ... ... жаңа шаруашылықтардың құрылыуы, ... ауыл ... ... ... ... ... құру ... дейін
Қазақстан халқының санының ұдайы өсуіне әкеп соқты. Бірақ ол тек табиғи
өсімнен ғана ... ... ... ... ... қоныс аударды.
Осының нәтижесінде курорттық-санаториялық емдеудің қажеттілігі өсті. Бірақ,
егер біз ... ... ... ... және ... тұрмыс
жағдайы қажет ететін ғимараттарды ... ... ... ... яғни санатория мен курорттардың саны халықтың қажеттілігін
қанағаттандырмайды.
Курорттар өте ерте кзден ... ... ... мен ... су
көздерінің адамдардың пайдалануымен байланысты.(б.з.П ғ.).Табиғаттың емдік
қасиетін климаттық факторларына ... ... ... таралу аймағының
жылы теңіз жағалауы мен жер асты ыстық ... ... ... ... тұрғындары емдеумен айналысқан.Денені шынықтыруда
суды,күнді.ауаны пайдаланған.Қазіргі туризм элементі серуен ... ... ... ... ... Санкт –
Мориц.маңайында пайдаланған деген деректергше сұйенсек ... ... ... и Ахен – ... ... Великого демалатын мекені.
Кейінірек Спа и Котре, Абано – Терме ... су ... ... ... ... ішінен я Карлсбад (Карловы - Вары), 14
ғасыр, Баден – ... ... ... ... анықтаймыз.
Курорттардың дамуы 18 ... тән ... ... ... ... ... бола бастады 1792 ағылшын дәрігері Р.Рассел теңіз
жағалауына балалар емдік ... ... ( ... ... Франциияда 19-
20 ғғ. Қазіргі Европалық курорттардын ірге тасы ... ... ... ... ... ... айналысса, қазір көбінесе сауықтыру
,демалумен айналысуда.Чехия ... мен ... ... ... ... тұр.Ең үлкені Карловы-Вары. Соңғы жылдары 50 мың адам ... ... ... 2 млн. ... ... ... ... барҚазіргі
курорттар спортпен айналысуға мүмкімдіктер жасауда. Казино, түнгі клубтар,
гольф алаңы т.б. ... ... ... ... ... ... бұлақтарымен
әйгілі.19 ғасырда Европада сумен емдеу орталығы қалыптасты.Қазір 22 қалада
66 елді мекенде емдік ресурс ... бар ... ... ... ... ... (Германияда), Виши (Францияда) Бат ... ... ... ... сулар негізінде Америкада- ... ... ... ... ... Теңіз жағалау
курорттары ашылған.
Таяу шығыста емдік туризм Өлі теңіз маңына ... ... ... ... ... атап ... ... емдеу
туризмі өзіндік сипатқа ие.ТМД елдерінің емдік туризмі 1 Петрдің 1717 жылғы
указына байланысты дамыған «О ... в ... ... ... ... ... «от разных болезней».
1719 жылы 1 Петр указымен алғашқы Марциаль Кончезерск ... ... ... ... ... ашылған водах, которые вскоре ... и ... ... курортом. Курорт ісі Октябрь ... 1990 ... ... ... дами отырып емдік ,алдын алу жұмыстарын
жүргізді.Оның дамуына С. П. Боткин, Ф. Снегирев, Г. А. ... А. ... т.б ... ... ... ... 19 ... белгілі. 1834 - 1880
жылдары Рахманов ыстық бұлағы, Арасан-Капаль источников, Бурабвй, Жусалы,
Барлык-Арасан мен ... ... ... ... ... бола ... зерттеушілерден Н.Н. Славянов, П.И. ... ... М.Г. ... В.А. Климовицкий көп еңбек етті.
«Аяк-Калкан», «Жана-Курган» курорттарының ... ... ... мол. ... республикадағы барлық батпақты көлдер
мен минеральді су көздерін зерттеді.
Туризмдегі табиғат-рекрация ресурстар тобы деп - ... ... ... айтамыз. Оларға Литосфера, Гидросфера,Атмосфера және
Биосфера қабатындағы кездесетін ресурстар кіреді. Бұл топтың өзін үшке бөле
отырып ... ... ... ... ... ... деген сұранысының негізгі көрсеткіші.Таулы рельеф оның құрамдас
бөліктері Қазақстан жерінде Алтай,Сауыр-Тарбағатай, Жетісу ... ... ... ... ... Шань тау сілемдері,Қаратау , Мұғалжар,
Сарарқа ... ... ... мен ... ... ... ... Алакөл, Каспий теңізі болашақ сауықтыру демалыс,емделу зонасына
айналуы тиісті.Бұлардан өзге Сарыарқа ... ... ... ... ... өзіндік орнын әлі таппай отыр. Қазақстан жері табиғат
ландшафтысының ... ... ... ... шөл, шөлейт зонасыннан
бастап таулардағы мәнгі мұз ,мұздықтар әлемімен туристерді ... бар ... бір ел. ... ландшафт тобын құрайтын туристік
ресурстар туризмнің танымдық, ... ... ... аулау, емдік,
шытырман оқиғалы, спорттық туризмді дамытудың алғышартын құрайды
Қазақстан тәуелсіздік ... 1991 - 2001 ... ... ... ... Тек 2004 жылдардан бастап санаторий курорт ісі
қайта жандана бастады.
Адамзат үшін минералды ... ... ... ... ... белгілі.
Бұған дәлел ретінде б.з.д. 1500 жылдарында үнді кітабы Риг-Ведадағы жазбаша
деректер бола алады. Минералды суларды ... ... ... және ... ... ... Евангелия жазуларында Иеруасалимнің дін қызметкері Каиафтың
су емделу орны болған. Бұл кісі бай ... ... ... ... ... денесін тазарту үшін үлкен көлемдегі ақша алатын.
Египеттен Пифагор арқылы сумен емдеу Грецияға келді. ... оны ... ... Ал, Рим ... минералды сулармен емделуді
Асклепий бастады. Мұнда курорт шаруашылығы кеңінен дамыды
Көптеген ... ... ... ... ... бағытталуын ескере отырып «курорт шаруашылығы» және «туризм»
түсініктерін ... ... етіп ... ... ... тәжірибесінде курорттық іс-әрекеттеріне жеңілтілген және
тұтынушылық жол ... Осы ... ... рекреалогия мен
курортология түсініктерін білмеуінен пайда болды. Осыған орай, курорт іс-
әрекетінің рекреациялық аспектілерін ... ... ... ... ... recreation-қалпына келу) – адамның еңбек
процессіне кеткен күш-қуатын қайта қалпына келтіру, демалу.
Отандық және ... ... ... ... әлі күнге дейін
әр түрлі мағынада талқыланады. Рекреация рекреациялық ... ... ... ... ... курорт шаруашылығы
сияқты ғылымдарының зерттеу объектісі болып табылады. Осыған ... ... ... ... шеңберін анықтау қиын. Оның
себептері:
Берілген тақырып бойынша біртұтас халық ... ... жоқ ... ... байланысты және бос ... ... және ... талқылау мен ресми түсіндірмелері әр елде
әр түрлі.
Түсініктердің тығыз байланыста болуы. Әр түрлі ... ... ... дем алу, экскурсия, бос уақыт пен рекреациялық уақыт,
сияқты ... ... үшін ... ... білу ... ... «рекреация» термині АҚШ-да ХІХ ғасырдың 90
жылдарында ... ... ... ... екі дем алыс күні мен ... дем ... енгізгеуіне байланысты пайда болды. Сол себепті рекреация
ұғымы ... ... ... мен осы ... іске ... ... ... кезде рекреация тұрғылықты тұратын жерден тыс жерде дем ... ... ... ... ... жаңа көзқарас қалыптасты. Квартальнов А.В.
рекреацияға келесілерді кіргізген:
- адамның физикалық, интеллектуалды және ... ... ... ... ... және ... ... қалпына келтіру үшін
қолданылатын кез-келген ойын;
- уик-эндке сәйкес келетін, халықтың ашық ... ... дем ... ... бос уақыт индустриясының қарқынды дамып жатқан
қарқыны;
- ... ... әр ... ... ... ... ... іс-әрекеттерімен айналысуды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... әр ... экскурсиялық
туристік шаралар мен физикалық ... ... ... ... ... ... мен туризм бір-бірімен тығыз байланысты: рекреация тұрақты
орнын ауыстырумен ... және ... емес ... іс-әркеттерді
қамтиды, ал туризм, әр түрлі мақсатпен төлем ақы алмай өзінінің тұрақты
жерінен тыс жерге ... ... ... (оқу, ... ... ... тур, саяси туризм). Осыдан, рекреация мен туризмнің бір-бірімен
сабақтасу аумағы туризмнің ... ... ... релаксация, қажылық
және экотуризмге бағытталған барлық түрлері.
Көрсетілген көзқарасқа сай ... ... соң бірі ... ... ... ... - рекреациялық қажеттіліктің құрылымымен ... ... ... ... орын (жер) және дем алу ... ... - рекреациялық іс-әрекеттердің жүйесін сипаттайды;
«із» - эмоционалды аспектілерді ... ... ... қоса ... ... ... зерттеушілер рекреацияны адамның өндіргіш күшінің қалпына келу
өтетін уақыт массиві немесе қалпына келуге ... ... ... дем алыс ұғымы тығыз байланысты. Дем алыс – ... ... ... ... ... ... аң ... т.б.)
қанағаттандыруға бағытталмаған, тұрақты жерінен тыс жердегі және тұрақты
жерде іске асатын адамнық кез келген ... ... ... ... бойы осы екі ұғымды орын критерийі ажыратты: рекреация
– адамның күшін арнайы ... ... ... жерінен тыс жерде
қалпына келтіру ... дем ... ... ... ... ... ... және әрекетсіздігі. Осыдан,
рекреация дем алыстың жүйешігі болып табылады.
Ал ... ... ... ... ... жоғалтты.
Николаенко Т.В. «дем алыс» пен ... ... ... ... ... бір ... білдіретін ұғымдар деп көрсетті.
Адам өзінің ісіне байланысты бос уақытта ... ... сай ... дем алыс түрлерін таңдайды. Кез-келген дем ... ... ... ... ұйқы болып табылады. Дегенмен, адам өзінің өмірінің 1/3
ұйқымен өткізеді.
Дем алыс ... мен ... адам үшін ... тудыра алатын
орындарға барумен байланысты іс-әрекеттер туризмнің жиынтығы.
Дем алыс кезіндегі адамның ... ... ... ... белгілі бір физиологиялық жүктемелермен байланысты әрекет (физикалық
жаттығулар, туризм, альпинизм, серуендеу);
- әуесқой әрекеттер (аң, балық ауалау, саңырауқұлақтар мен жидектерді
жинау);
- өнер ... және ... ... ... ... ... оқу, ... сауаттандыру);
- еркін таңдау бойынша сұхбаттасу;
- белсенді және белсенді емес сипаттағы әрекеттер (ойындар, билер);
- ... және ... ... ... оның алуан техникасы мен ... ... дем ... ... ... ... мекемелерінің
алуан түрлігін де анықтайды. Оларды рекреациялық мекемелер деп атайды. Бұл
кәсіпкерліктің бәрі және олармен байланысты құрылымды халық ... ...... ... ... (рекреациялық
кешен). Оның мақсаты – демалушыларға олардың ... ... де ... тыс жерде де қызмет көрсету болып табылады.
Рекреация – ... ... үшін ... ... табылатын, еңбекке
қабілеттілігін арттыратын мен өндірісті қалыпты жағдайда ... ... ... ... түрлері. Бас мақсаты – қоғамның әр мүшесінің
физиологиялық және психологиялық күшін қалпына келтіру мен ... ... ... ... ... оның ... ... Н.С. және
Твердохлебов И.Х. ... ... ... ... ... мен ... ... нығайту.
Қазіргі таңда рекреацияның біркелкі қалыптасқан қоғамдық функциясы
ғылымда жоқ, дегенмен, оларды 3 ... ... ... ... ... ... ... функциялар – санаторлы-курортты емделу және
сауықтыру, курорттарға барып сауығу, ... ... ... ... ... функциялар рекреацияның жетекші функциялары болып
табылады. Мәдени ... ... ...... ортаны мен мұндағы
өзінің орнын танудың, адамның ... ... ... ... ... ... жұмыс күшін ұтымды пайдалануға бағытталған.
Рекреация қоғамның ... ... ... Рекреация арқылы адамның
еңбекке қабілеттілігі артып, еңбекке қабілетті ұзақ уақыт бойы сақтап, ... ... ... ... азаюына байланысты жоғарлатады.
Рекреацияның экономикалық функцияларына жатады:
- елдің белгілі бір территориясында шаруашылық ... ... ... ... ... ... байланысты салаларында рекреациялық қызмет
көрсету арқылы жұмыс орнын көбейту;
- ел территориясы бойынша ... ... мен ... ... ... шетел валюта түсуіне байланысты шетел туризмнің әсерлілігін
жоғарылату.
Дүние жүзінде рекреацияны даму ... ... дем алу ... ... сұраныс ортасына қарай жақындату;
- халықтың қысқа мерзімді дем ... ... ... ... және ... ... ... қарамай дем алу үшін
гидросаябақтарын, орман бақтарын ұйымдастыру;
- дем алудың жаңа ... мен ... ... маңызды ерекшелігі – жергілікті немесе туристік саяхаттар
ұшін географиялық аймақтарды қамти алатын белгілі бір ... ... ... Осы ... ... ... негіздерін, яғни, дем
алудың әр түрлеріне сәйкес белгілі бір аймақты ... ... ... ... ... - шомылу мағынасын
білдіреді) – табиғи немесе арнаулы минералдық сулармен емдеу ... ... ... факторы ол – минералдық сулар болып
табылады. Сулардың минерализациясы, ... ... ... ... ... адам ... емдеу процесінде
қолданудан көп ерекшеленеді.
Қазіргі кезде республикада 6 бальнеологиялық-минералдық ... ... ... ... жоқ ... – осы ... көбінесе
минералданған және құрамында ионндарының көп болуы. Осы ... 2-5 және 2-140 г/л, ал ... ... ... ... ... Құрамында 10-15-тен 100-250 мг/л күкіртті-
сутек, йод, бром және т.б. биологиялық активті элементтер кездеседі. Судың
минерализациясы 7-10 - 150 г/л ... ... бар ... ... 20-100 мг/л ... кремний қышқылы,
кейбір металлдарға бай су;
- бромды және йодты сулар - 15-30 – 300-320 г/л ... ... ... (25-50; 550-650 ... ... 5-30 ... ... сулар – оның бұлақтары Қырғызстанда (Мерек), ... ... ... және ... ... кездеседі;
- кремнилі термалар. Құрамында 50 мг/л кремний қышқылы бар су.
Климатологиялық ... ... - ... және
қымызбен, шұбатпен емдеу.
Климаттық емделуде ең негізгі ... ... ... ... ... ... ... және т.б. қолданылады.
Ерекше фактор болып есептелінеді. Қымыз бен шұбаттың шипалы қасиеттері
бұрыннан белгілі. Қымыздың құрамында 2-2,5% ... 1-2% ... ... ... фосфор, кальций, 0,6-1,2% сүт қышқылы кездеседі.
Қымызды – туберкулез, анемия, цинга, рахит және т.б. ... ... ... ... ... ... ... түрлерін қолданылады.
Мысалы: бальнеобалшықты немесе климаттық-қымызды емдеу. Себебі Қазақстанның
барлық курорттары қолайлы климаттық жағдайларда және өсімдікке бай, ... ... ... ... ... БАҒА БЕРУ
2.1 Емдік сауықтыру орындарының қазіргі жағдайы
Қазақстандағы курорт шаруашылығына минералды ресурстарының бар болуы,
емдік ресурстарының көлемі мен ... ... ... мен
мемлекеттің, халықтың әлеуметтік және экономикалық ... әсер ... ... ... 500 ... ... орын бар. Оның ішінде
78 балшық және 50 аса климаттық аудан белгілі. ... ... дем ... мен ... ... ... ... баршылық.
Қазақстан жерінің емдік демалыс факторларын 4 топқа бөлеміз:
1 топ – ... пен ... ... емдеу демалыс ұйымдастыру
орталықтары. (Бурабай, Березка т.б.)
2 топ – Бальнеологиялық емдеу ... ... ... топ – ... емдеу (Жаңақорған, Керімағаш)
4 топ – Арнайы емдеу (Горняк)
Соның ішінде Жаркент өңірінің шипажайлары 2,3 топты құрайды.
Климатпен ... ... ... ... ... ... ... жазық жерде, теңіз бойындда, тауда, шөлде орналасады. Келесі
түрлері бар: гелиотерапия, яғни күн ... ... ... емдеу,
аэрология, талототерапия – теңіз суын пайдаланып емдеу.
Бальнеологиялық емдеуде минералды суды пайдаланады. Минералды ... ... ... ... жер ... құбылыстарға
байланысты болады. Судың құрамы әр түрлі тұзға қаныққан ... ... ... ... ... ... ... Емдік бағыттағы
батпақтардың адам ағзасына тигізетін ... әр ... ... ... ... ... заттарына, антибиотиктеріне байланысты
қолданылады. Бірнеше рет қолдануға ... ... ... ... деп ... Бұл грек ... яғни ... және therapia – ем деген сөөдерінен шыққан сөз. ... ... (23-79 ... бұл ... ... ... деп жазған:
«жарақатты жазатын жер, топырақ». ІІ ғасырда өмір ... ... ... ... ... ... ... жазған. Яғни, батпақты Нил
тасыған ... ... ... еді. Ал ... вулкандар атқылаған
орында күкіртті масса қолданылған. Бұл 16 ... ... ... Францияда
17 ғасырда, ал Германияда 18 ғасырда негізі салынған.
Қазақстан ... 106 ... ... мен ... ... ... көбісі Алматы; Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан
және Оңтүстік ... ... ... (1 ... ).
1 кесте - Емдік санаторий және пансионаттардың қызметі [12]
|Облыс ... ... ... саны ең ... ... | |көп ... төсек |адамдар саны |
|Ақмола |7 |1362 |30926 ... |6 |627 |4619 ... |11 |2021 |25924 ... |6 |400 |8490 ... ... |10 |1590 |7728 ... |6 |961 |11205 ... ... |3 |400 |2229 ... |17 |2391 |27009 ... |5 |768 |9234 ... |4 |990 |11988 ... |1 |50 |195 ... |3 |1134 |6238 ... ... |15 |3446 |44115 ... қаласы |10 |1317 |67013 ... әр ... ... ... оырндары белгілі бір сала
бойынша қызмет көрсетеді.
Қазақстанның солтүстік бөлігінде көкшетау тауларында Борабай курорты
орналасқан.
Солтүстік шығыс бөлігінде Павлодар қаласынан 16 ... ... ... Моялды батпақпен емдеу курорты орналасқан.
Семей қаласынан солтүстік-шығыс жағында 90 шақырым жерде және Ауыл
темір жол ... 4 ... ... ... көлі ... Ауыл
климаттық курорты орналасқан. Бұл ... ... ... ... арналған. Шығыс жақтан курорт шөпті далаға, ал ... ... ... ... қарай қиысады. Қарағай боры 5-6 ... ... ... ... созылған. Курорттың ғимараттарының жартысы орманда
орналасқан,
Қазақстанның оңтүстік болігінде, ... ... ... - ... - 886 жылы қаланған. Талдықорған қаласынан 110 км ... ... ... Биен ... бойында, теңіз деңгейінен 980
метр биіктікте ...... ... Жаз айлары жылы, қыс айлары жұмсақ,
күз айлары құрғақ, ал көктем қысқа болып келеді. Ылғалдың орташа мөлшері ... ... ... ... ... 2 ... ... – «Арасан-Қапал» курорт ауданында ... ... ... ... мезгілдері |% ... ... ... ... |35 % ... |27 % ... |18 % ... |20 % ... ... ... - әлсіз минералданған кремнилі, сульфатті-
хлоридтік, натрийлі, термальді (+390С) құрамында ... және ... ... су. 475 орынды «Арасан қапал» санаториясы жыл ... ... ... ... ... процесінде сумен
емдеу, диагностикалық емдеу кабинеттері қолданылады. ... ... ... ... ... ... «Арасан қапал» санаториясында
артрит, полиартрит, ... ... ... қанайналым
жүйелерін, дерматологиялық ауруларды, қан тамырлары аурулары, асқорыту
мүшелерін емдейді, қуық ... ... ... Кесте 5 «Арасан-
Қапал» емдік сауықтыру кешенінің тарифтерін көруге болады.
3 кесте - «Арасан қапал» емдік сауықтыру мекемесіндегі ... ... ... |
| ... ... адам |
| |01.01. - ... |01.06 - ... |
|Стандарт ... |3500 |4200 ... люкс |4500 |5200 ... |6000 |7000 ... ... ... |20% |20% ... | | ... ... ... ... және ... бөлімдерінде
емделеді. Сумен емдейтін шараларға мыналар кіреді: ... душ ... ... ... ... ... істейді, парафинозо-
керитотерапия, гинекологиялық т.б.
Емдеу курстың ұзақтығы – 24 күн, тері ... ... үшін - 26 ... ауылы Панфилов ауданының солтүстік-батысында орналасқан.
Арақашықтығы 13 км. Ауыл маңы тоғайлы алқап, ... ... ... ... ... ... орман шаруашылығы ұйымдастырылған. Орман жүйесі
демалу мен туризмді дамытуда ... рөль ... ... ... ... ... зор. Республикамыздың көп жерлерінде емдік қасиетке ие.
Өте тереңнен жер бетіне шығып жатқан ... ... ... туристік-рекреациялық аймақтар Жаркент ... де ... ... ... ... ... ... (1
сурет). Мұнымен бірге емдік батпақтарға да бай, мысалы: «Құндызды» ... ... ... ... ... және ... ... – Ауданның территориясындағы шипалы бұлақтар
«Кардон-арасан» бұлақтары - Жаркент өңірі Алматы облысының оңтүстік
шығысында орналсқан. ... ... – ҚХР мен ... ... ... Кербұлақ ауданымен шектесуі ауданның физикалық,
экономикалық, саяси ... ... ... әсер ... Жер ... 13000
шаршы км.
Жер бедері солтүстігі таулы, солтүстік батысы мен орталық бөлігі
қыратты, оңтүстігі жазық ... ... ... ... бері ... ... арқылы ҚХР-мен арадағы
экономикалық байланыс жанданып өркендей түсті.
Жер бедеріне қарай ауданымыздың климаты да ерекшеленеді. ... ... ... ... қысы ... жазы ұзақта ыстық, тау етектерінде
климат қоңыр салқын. ... ... ... температурасы -8-100С, шілде
айының орташа температурасы ... ... Іле, ... ... ... ағып ... ... қар, жаңбыр, мұздық ... ... ... ... Жазықкөл т.б.
Өсімдіктерден терек, қайың, қарағаш, ... ... ... ... ... ... ... адыраспан, жалбыз, қалақай, мыңжапрақ
т.б. өседі.
Лесновка ауылының территориясымен ірілі-ұсақты 15 бұлақ көзі ... ... ... ... бастауы, Мақпал бастауы т.б.
Бұл бұлақтардың ішіндегі суы ... ... ... ... ... ... емделіп жүрген шипалы бұлақтардың бірі – Кардон-Арасан
бұлақтары.
Кардон-Арасан бұлақтары Лесновка ауылынынан 25 км ... ... ... ... шығыс беткейінде орналасқан. Қойтас тауының
шығысында Үсек ... ағып ... ... ... елге ... ... ... талайдың үмітін жалғап, сырқатын емдегені «Кардон-Арасан»
бұлақтарының негізгі қасиеті суы мен ... ... ... – Үсек өзенінің үстінде салынған ... ... Үсек ... суы ... келе ... ... шығып, жағалаудағы
үйлер мен талды да әбігерге ... ... ... ... ... Алатауы мен Іле ойысының даму
тарихымен тығыз байланысты Жоңғар Алатауының күнгей бетінен аққан бұлақтың
суы – шипа, әрі – бай, ... әр ... ... ... ... ... ... Аудан
жерінің көлемі 13000 шаршы км. Аудан ... ... ... ... ... Сондықтан бұл аймақтардың табиғи-климатты ерекшеліктері де әр ... ... ... даму тарихына байланысты, аудан жерінде
қазба байлықтары кездеседі.
Климаты қоңыржай құрлықтық: қаңтардың орташа ... -8-90С, ... ... ... ... мөлшері оңтүстік-батыстағы шөлді
өңірде 150 мм-ден солтүстіктегі таулы өңірде 500-700 мм дейін болады.
Жер бедеріне қарай аудан ... ... да ... қар мен мұз ... ... аймақтардың климаты тым қатал, тау
етектерінің климаты қоңыр салқын, жазық алқаптың ... ... ... жазы ұзақ та ... қысы мейлінше жылы келеді.
Аудан жерінен Іле, Қорғас, Үсек, Тышқан, Көктау, Бурақожыр ағып өтеді.
Мұнымен бірге Алтынкөл, Сасықкөл, Жазықкөл, ... ... т.б. ... ... ... оңтүстік аймағында кең ... ... ... пен саз ... ... аймақтың тауалды белдеуінде сұр
топырақ кездеседі.
Лесновка ауылы табиғат байлығы мен табиғат сұлулығына бай.
Лесновка ауылы аудан ... ... ... ... ... 13 км ... ... бұлақ суы мен батпағын ғылыми тұрғыда толық зерттесе емдеу
жолдарын нақты қойса, Қазақстан ... қала ... ... ... таныс
елге қызмет ететін шипажай ... ... Бұл ... ... ... өркендету мәселесін шешуге үлес қосар еді. Анықталған көрінісі
жер - шипалық қасиеті мол иесіз жатқан су ... ел ... ... ұшы ... енді осы байлық арнасын ашу керек.
Лесновка ауылының территориясында ірілі-ұсақты 15 бұлақ көзі ... ... ... ... бастауы, Мақпал бастауы т.б.
Бәрі бұлақтардың ішіндегі суы шипалы, батпағы ем ... ... ... есепте жоқ, жабайы жағдайда ... ... ... бірі – ... ... «Арасан» атауының арғы тегіне келсек, ол да монғол сөзі ... ... ... ... ... ... дейді екен.
«Кардон-Арасан» бұлақтары – Лесновка ауылынан 25 км солтүстікте Жоңғар
Алатауының Қойтас жотасының беткейінде орналасқан. ... ... Үсек ... ағып ... ... елге таныс, дауасы тіршілігінен түңілген
талайдың үмітін жалғаса, сырқатын емдеген оның ... ... оның суы мен ... ... ... жалғыз жол –Үсек өзенінің
үстіне ... мен ... ... ... ... ... көпір.
Үсек өзенінің суы қысы-жазы арасан маңында ағып жатады да, көктем ... ... ... ... ... үйлерді де малдарды да әбігерге
түсіреді.
Күн жылысымен атты-арбаны жегіп серпіліп-тартынып суы ... ... ... ... ... ... ... атам заманнан
бері алынған.
Шипаның қасиеті бар орында өзіндік құпия сырлары көп. Сол ... ... ... тиек ... бұл ... ... ... су ішуге
келген адамды қабылдау осындағы қасиетті жыланның ... ... ... қалт ... ... ... ... жергілікті халықтың көзі
сан мәрте жеткен.
Бойы мен ойы ... ... ... күнә ... адам қай ... өзіне сенімді. Дегенмен табиғат өзінің құпия сырларымен тәлім-тәрбиелік
қызмет атқарса, оның қасиеті деп ... өзі ел мен ... ... ... ... негізгі иелік етуші ақ көйлекті ана дейді.
Қойтас жотасынан батысқа күн батар шақта ... пәк ... жота ... ақ көйлекті ананың сұлбасы көрінеді екен.
Кардон – Арасан бұлақтарының 5 көзі ... ... ... ... арасынның анасы
Асқазан арасаны
Батпақ арасан
Әр арасан бұлағының көзіне жақын 1 ғана сүректі өсімдік өсіп ... оны ... ... деп ... ... су аларда сыйынып шүберек
байлайды, бұлақ ... ... тиын ... Көз ... ... жотасының етегінен көлбей жүргенде 1 клиометр
биік беткейде орналасқан. ... ... ... ... ғана ... ... суы ... жатыр. Басқа арасандарға қарағанда суының
температурасы төмен, +40, +50.Жергілікті халық көз ... ем ... Ашық ... 2-ге ... ... ... және анасы. Ашық арасан Қойтас жотасының етегінен
5 метр биіктікте, тік беткейде орналасқан. Ашық ... ... ... күші ... ... ... қарағанда күшті. Ашық арасанда ванна
қойылған. Бұлақ көзіне ванна орнатып, халыққа емдеуге жағдай ... ... ... және Еңбек ардагері Қасымбек ... ... ... ... ... көз ... суына қарағанда жылы +70.
3. Асқазан арасаны жотаның етегінен 8,5 метр ... ... суы ... ... ... ... ең ... +100, +120.
Бұл арасан бұлағына да ванна қойылған Арасан бұлағының ... ... ойып ... салыңыз 1910 ж.» деген ... ... ... ... ... ғасырлардың қат-қабат сырларын бойына жинап,
ерлікті де, өрлікті де, қайтпас қайсарлықты да, өмір мен өлім ... ... де сыр ғып ... ... секілді көрінеді.
4.Арасанның соңғы нүктесі – батпақ арасаны.
Батпақ арасаны ... ... ... ... ... ... да ... бар. Негізгі ерекшелігі – арасан ... суы ағып ... маң ... ... ... ... түсі ... иісі бар, құрамында сынап бар екені анық байқалады. Сынап батпақтың
бетінде көрініп жатады. Арасан ... ... ... қара ... ... ... ... топырақ болып келеді. Өсімдіктер мен жануарлар
дүниесіне өте бай. ... ... ... долана, шырғалақ,
қарақат т.б өседі.
Кардон-Арасан суының басты ерекшелігі – ... ... төрт ... ... ... ... натрийлі, химиялық элементтер
болуына байланысты емдік мақсатта ... Улы және ... ... құрамында кездеспейді.
Судың химиялық формуласы:
М1.08 = SO450 C 112HCO315
NA 83 CA ... ... ... ауру ... емдеуге пайдаланылады:
ағзадағы зат алмасу әрекетін жақсартады
буын ауруларына
асқазақ ауруларын
тері ауруларын емдеуге
көз ауруларына
бүрек ауруларына
Ал, Арасан батпағы экзема, ... т.б. ... ем ... ... ... батпақ бел ауруларына (радикулит) емдік
мақсатта пайдаланылады.
Жаркент – Жер астында орналасқан қала ... ... ... ...... тоғайлы алқап болуына байланысты жер осылай
аталған;
Арасан – моңғол сөзі, моңғол ... ... ... бастау басын
«арасан» деп атайды екен;
Кардон-Арасан – орыс ... тау ... ... ... ... орман
шаруашылық нүктесі Кардон деп аталады. Кеңес Өкіметі кезінде Қытай мен КСРО
мемлекеттері арасындағы ... ... ... Үсек өзенінің қызметін
зерттейтін орталық қызметін де атқарған.
Өлкеміздің шипалы су көзін зерттеу жөніндегі жұмысында географиялық
тұрғыда ... ... ... негізгі қорытынды жасауға болады.
Жоңғар Алатауының күнгей бетінен аққан әр бұлақтарының суы шипа ... ... әр ... ... ... су өте көп. Мысалы: Жаркент-Арасан, Керімағаш,
Кардон-Арасан, Найзатапқан, Қорғас Арасан т.б.
Кардон арасан бұлақтары Лесновка ауылы территориясындағы ірі ... ... ... су көзінің қасиетін ертеден-ақ анықтай білген, бірақ
ғылыми тұрғыда ... ... ... күйінде қалған.
Бұл аймақтың шипалы суынан емдік қорек алған әр түрлі өсімдіктердің
жануарлар түрі өседі, өсімдіктердің көпшілігі емдік ... ... ... ... мол Кардон-Арасан бұлақтары мен
балшығын ғылыми тұрғыда зерттеу көзделсін.
Жаркент ... тағы бір ... ... ашып, халық игілігіне жұмсау
керек.
Жамбыл облысында «Мерке» шипажайы - ... ... 1200 ... Мерке ауылының таулы шатқалында орналсқан. Республикада теңдесі
жоқ радон минералды суы бар. Климаты – орташа таулы. ... ... ... ... ... ... және климат болып келеді. Шипажайда
УФО, электрофорез, УВЧ, амплипульс, жарық ванналары, АФ, ... ... ... ... ... ... ... бар.
Негізгі емдейтін ауру түрлері: Жүрек қан-тамыр ... ... ФК І-ІІ ст., ... І-ІІ ст. ... НК І ... ... полиартрит, остеохондроз, радикулит, подагра.
Әйел-жыныс аурулары. Бедеуліктің түрлері (І жәнеІІ), жыныс мүшелерінің
қабыну аурулары, жатыр миомасы 12-апталық мерзімге дейін.
Нерв ... ... әр ... ... аурулары. Экзема, псориаз, нейродермит, аллергиялық дерматиттер.
Урологиялық аурулар: простатит, пиэлонефриттер, циститтер.
Асқазан-ішек жолдары аурулары: созылмалы гастриттер, өт ... ... ... ... аурулар: бүйрек үсті безінің ... ... (зоб І-ІІ ст.) ... ... ... аурулары: аяқтың варикоздық аурулары және трофикалық
язвалары, атеросклероз, эндоартрит.
Демалушыларға – жабық ... ... ... би ... ... ... караоке, кафе-бар, машина қою алаңы т.б. қызмет көрсетеді.
Демалушылардың бос уақыттары қызықты ұйымдастырылады. Осы ... ... ... ... ... ерекше ландшафт емдеу
жағынан жоғары сапаға жетуге мүмкіншілік береді.
Санатория 1981 жылдан бері ... ... Жыл ... 550-ге жуық ... жету ... Жол ... Алматы темір жолынан Мерке
станциясына дейін, одан автобус арқылы «Мерке» ... ... ... ... 4 ... «Мерке» емдік сауықтыру кешенінің
тарифтері берілген.
4 кесте -«Мерке» емдік сауықтыру мекемесіндегі тарифтер
| ... ... ... ... (тәулік) адам |
|Стандарт нөмір |1900 ... люкс |3000 ... |3500 |
|6 ... 16 жасқа дейінгі балаларға |40 % ... | ... ... ... ... ... тұзды көл. Балхаш-Алакөл
шұңғымасының шығыс жағында 343 м биіктікте шөлейт зонасында орналасқан.
Көлдің ұзындығы 102 км, ені – 54 км, ... – 45 км. Мұз басу ... ... ... айына дейін. Көлдің ауданы 55 мың км2. Оның ... ... ... Жаланашкөл өзендері. Көлге – Емел өзені ғана құяды.
Мақаншы ауданының Жарбұлақ ауылына Алакөл көлінің шығыс бөлігінің 10-
15 км ауданы кіреді. Осы ... ... ... ХVIII ... ... – «Барлық-Арасан» минералды бұлақ орналасқан. Бұлақтың ... ... ... жүйке және жүрек ауруларын емдеу үшін
қолайлы.
Курорттың ресурстары Кеңес ... ... ... ... ... бастап 300 орынды «Барлық Арасан» санаториясы ашылды. Оның
негізгі емдеу факторы – термалды минералды бұлақтар болып табылады. ... ... ... ... ... ... қасиеттері зерттеле
бастады, бірақ қазіргі уақытқа дейін зерттеу жұмыстары ... ... оның ... комплексіндегі шипалы қасиеттері толық зерттелінді.
Осы зерттеу жұмыстарға Өскемен медициналық институтының мамандарының
С.Л.Сергеева (1966 ж), ... ... (1983 ж) ... (1985 ж) ... «Барлық-Арасан» курорттың минералдық
сулардың қасиеттері мен Алакөл жағажайдың емдік қасиеттері жазылады.
Алакөл көлінің суы ... ... 1 литр ... ... ... ... тұз (көпшілігінде хлоридтер) бар.
1893 жылы терінің аллергиялық ауруларға ұшыраған бабаларды емдеу үшін
(нейродермит, экзема) ... ... ... ... ... ... ... кезде 15 орынға ғана балаларды қабылдауға
мүмкіншілігі болған еді, ал 1986 ... ... 20 ... ... ... Стационарлық қабылдау кезеңі 20-ші маусымнан 20-ші ... ... ... ... 4 жыл ... ... 282 балалар
емделінеді.
1986 ж Ө.М.И. педиатрия кафедрасының меңгерушісі, доцент Төлеутаева
Г.А. ауру адамдарды ... ... ... аллергологиялық және
иммунологиялық методтардың арқасында Алакөл ... ... ... ауруларды емдеуге қолайлы деген тура қорытындыға келді.
Зерттелінген адамдардың ... ... ... ... және ... ... толығымен жазылуы да байқалды.
Сонымен, жоғарыда айтылған ... ... ... қорытындысы – Алаккөл көлінің шығыс бөлігі ... ... ... ... ... үшін санаторияларды ашуға өте
қолайлы екен.
«Алмаарасан» курорты - Алматының оңтүстік-батыс жағындағы мекен Іле
Алатауының ... ... 1800 м. ... ... Жер ... орманды, шалғынды келеді. Граниттен, гранодиариттен, диориттен
түзілген кристалдық жыныстар кеңінен ... ... өте ... орман, әр түрлі шөп пен бұта (таңқурай, үшқат, итмұрын, долана)
өседі. Ауа-райының таулық ... бар, ... ашық ... көп ... ... ... Алматы өзенінің сол саласы - Өткелді ... ... ағып ... ... ... ... Алмаарасан бұлақтары
осында. Өткелді шатқалының екі беткейіндегі шипалы минералды 16 бұлақ суы
негізінде ... 1931 жылы ... ... ... ... – қала
тұрғындарының демалыс орны.
«Алмаарасан» – бальнеологиялық курорт. Іле Алатауының көркем табиғатты
алқабында, теңіз деңгейінен ... м. ... ... 26 км. 1931
жылы ұйымдастырылған. ... ... 200, ... 220 адам тынығады. Емге
пайдаланатын шипалы ... ... ... ... ... ... ... ерітінділері бар. Науқас осы судан булау қабылдайды.
Алмаарасан курортында нерв ... буын ... тері ... ... ... ... ... лабораториялар мен емдеу бөлмелері,
емдік физкультура кабинеттері бар.
«Алмаарасан» ... ... ... ... жылы су көзі Іле
Алатауының солтүстік ... ... ... ... ... Бұлақ ертеден бері белгілі 1931 жылы 100 м. тереңдікке дейін
бұрғы ... ... ... су шығады. Мұнда 1931 жылдан
бальнеологиялық курорт ... ... Су жер ... ... ... ... 0,25-6,1 м/с. Минералды су диорит интрузиясын бойлап,
қиып өткен тектоника, жарықшақтардың арасынан шығады. Суы сәл ... ... баяу ... (РН - 7,9-9,6) ... ... шығыны 48 м3/тәулік. 1953 жылы толық барланды.
Тектоникалық жарықшақтардан өткен скважиналардың ... 52-525 ... ... ... ... ... Тұз ... 0,2
г/л, кремний қышқылы 40-75 мг/л, сульфидтер 8,3 мг/л. ... ... ... мөлшері артады да, су температурасы жоғарылайды. Газ
құрамы (%); азот пен инертті газдар -96; ... -1,9; ... ...... Химиялық құрамы жағынан бұлақ суы әлемге ... ... ... ... ... ... т.б.) өте ұқсас.
Оңтүстік Қазақстан ... ... ... орналасқан.
«Сарыағаш» курорты теңіз деңгейінен 450 метр биіктіктегі ... ... ... жыл он екі ай бойы ас ... мүшелерінің, урологиялық,
гинекологиялық, буын, омыртқа ... ... ... емдік
факторларымен бірге комплексті қолданылады. Ташкент қаласынан 20 км ... ... 130 км ... ... Елдің оңтүстік шетінде,
Өзбекстанмен шекарада орналасқан Сарыағаш өзінің жұмсақ ... ... ... ... қыс ... ... ... жылылығы 00С
жоғары болады. Көктем 2 айға (наурыз, сәуір) созылса, жаз мамыр ... да, ... ... ... күн өте ... және ауа өте құрғақ
болады. Жерге түсетін жылдық ылғалдылық 310 мм болса, соның 2-3 мм ғана ... ... ... күн көзінің ылғи ашық болуы, ауаның құрғақтығының
10-15 мм дейін төмендеуі, желдің болмауы 1980 жылы «Сарыағаш» ... ... ... ... арналған еліміздегі жалғыз
нефрологиялық бөлімді ашуға мүмкіндік берді. Бұл ... ... ... ... ... (Түркменстан) және Ситор Мохи-
Хоса (Өзбекстан) санаторийлеріндей шипалы ауа негізінде емдеу мамыр айынан
қыркүйекке дейін ... Күз ... ... ... дейін
созылып, кейде жаңбырлы, салқын болғанымен, көбінесе күн ашық болады.
Климаттың ем ... ... ... ... ... таза ... болуға жағдай бар.
«Сарыағаш» курортында климатпен емдеудің 2 түрі бар. Олар аэротерапия
(ауамен емдеу) және ... (күн ... ... деп ... киіммен ашық ауада болу және жартылай немесе ... таза ... ... ... ванны) қабылдау арқылы жүргізіледі.
Таза ауада болу ... үшін ... ... ... ... қоры ... басқа емнен бос күндері демалушы ауа райына ... ... ... астында тәулігіне 6-8 сағат дейін болу арқылы ағзасының аэроиондармен
қанығуына, оның сыртқы ортаның әсеріне ... ... ... ... ету ... ... ... жасай
алады. Сарыағашта оған толық мүмкіндік жасалынған.
Минералды суға көбінесе жер ... ... ... ... және ... ... бар, ... тән физикалық, химиялық
қасиеттерімен адам ағзасына емдік әсер ететін шипалы су ... ... ... ... ... орналасқан жерде 6 шұңғымасы (скважинасы)
бар. Олардың бесеуі жер астындағы артезиан (бірінші рет жер ... ... ... ... ... елді – ... ... аталынады)
бассейнінің сеномандық, біреуі альбтік сулы қабатынан шығады.
«Сарыағаш» суы таза ... ... 12 ... емде ... Іші, ... тоқ ... шаю, асқазанды жуу, тік ішекті тазалап, әртүрлі емдік
клизмалар жасау, ... ... ... ... шаю,
минералды ванналар, су астында сумен массаж, циркулярлы душ, бұт ... душ ... ... суымен емдеудің арнайы түрлері бар.
«Сарыағаш» курортында емделетін аурулардың ... ас ... ... ... гастрит), асқазан мен ұлтабардың ашық жара
язва ауруы, созылмалы холецистит, холангит, өт ... ... ... ... ... ... іш ... іш кебуі, іш өту (диарея),
геморрой, тік ... ... ... ... ... ... ... пиелонефренит, созылмалы гиомерулонефренит, бүйрек мен ... тас ... ... және ... ... ... омыртқа аурулары (артриттер-сорбуын), сстеохондриоз, созылмалы бел-
сегізкөз құяңы редикулитғ, әйелдердің жыныс ... ... тері ... қант ... ... мен өт ... ... кейінгі реабилитациялау шаралары.
«Сарыағаш» курортында емделмейтін аурулардың түрлері:
- Барлық аурулардың асқынып кеткен түрлері;
- Жұқпалы аурулар;
- Жүйке ауруларына, эпилепцияға, наркоман мен маскүнемдік
кеселіне ... ... ... ... (жылауық құрт) ауруы;
- Жиі қан кету;
- Жүктілікке қатысты аурулар (26 ... ... ... ... ... курортындағы диагностикалық бөлімдер: клиникалық
лаборатория (зертхана), ... ... ... ... УЗИ ... ... аспаппен тексеру), электрокардиография,
фиброгастродуоденоскопия, ... ... ... ... ... ... жағдайын анықтау
«Манкент» пансионаты - «Манкент» шипажайы алғаш 1924 жылы Шымкент
қаласынан 25 шақырым ... 1210 метр ... ... ... шипалы
су құбырының бойына орналасқан небәрі 80 кісілік демалыс үйі болатын. Ұлы
Отан соғысы жылдарында ... ал ... ... ... ... Бүгінде 1,2,3 қабатты 8 корпусы, 10 коттеджі, 500 ... ... ... ... ... бір мезгілде 1000 адамға дейін
демалып, емделеді.
Шипажайда 13 емдеу кабинеті, жазғы кино тетары, кітапхана, би, спорт
алаңдары, 220 ... екі ... ... ... Пансионат Спаткармет,
Құмкөл, Лукойл, Қарашығанақ акционерлік қоғамдарымен, Ақтау турбазасымен,
Қарағанды көмір комбинатымен, ... ... ... шарт ... ... орындары арқылы тартамыз. Жолдама құнының 70%
мекеме орындары өз есебімен төлесе, 30% демалушылар өз ... ... әр ... 500-600 адам ... ал қыс ... 100-170 ... аналардың сәбилермен демалуына жағдай ... ... ... атракциондар жұмыс істейді және олар жолдаманың жарты құнын
ғана төлейді.
Пансионат жанында 160 гектар жерді иеленген қосалқы шаруашылық бар. ... ... ... ... бағы ... 4 камералық ванна иглопсихотерапия, ... ... ... ... қатар ішкі құрылыс (ішек, асқазан, бауыр), буын,
бүйрек, жүйке ауруларын емдейді. Саз балшықпен емдейтін жаңа ... ... ... жылу ... 370С, ... ... денсаулыққа аса
пайдалы күкірт, натрий, иод, бром т.б. қосындылар бар. Бұл ... ... те, үш ... ас алдында ішіп те емдеуге болады. Жанға шипа, дертке
дауа іздеп келгендерге ... жылы сөзі де ... ... ем ... бос ... ... ... де жақсы ойластырылған. Демалушылармен би, спорт, алаңдарында
волейбол, ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Шығыс Қазақстан облысында «Рахманов ыстық бұлақтары» орналасқан.
«Рахманов ыстық бұлақ» шипажайы - Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... Бұқтырма өзенінің жоғарғы ағысында
орналасқан.
Айбынды Алтайдың бал қарағайлары, күнге шағылысқан сарқырамасы, ... ... тау ... ... ... таза ... бәрі ... үйлесімі болып табылады.
Емдік факторлары:
Курорттың негізгі емдеу тәсілі азотты радонды ... ... ... ... ... өте ... кездесетін радонды ыстық
ваннасы температурасы +380С-де жердің астынан шығады.
Рахманов ыстық бұлағы қазіргі ... ... ... ... ... ол аз ... азотты-кремнийлі шипалы
суымен және де өзінің ... ... ... ... ... ... суы жүйкенің орталық жүйесін ретке келтіреді, ұйқы ... ... ... Осы судың күшіменен регенерация
жылдамдатылады, жүйкені қалыпқа ... ісіп ... ... және жүйке
жүйесінің адам ағзасына әсер етуін жақсартады.
Сонымен ... ... ... жүрек тамырларының ... Ал, суды ішу ... ... жолдарын емдеу, және
асқазандағы жара ауруларын емдеуді көрсетеді.
Климатотерапия
Климатпен емдеу жолдарына келесілер жатады:
- тыныс жолдары
- демікпе ауруы
- қан аздық
- туберкулездің жеңіл ... ... ... Маман дәрігерлердің кеңестері
2. Радон ваннасына қабылдау № 10 (бассейн), № 3 және № 4 ... ... ... ... ... ... емдік физкультура
7. психологиялық жеңілдету кабиенті
8. массаж: қолмен, гидро, механикалық
9. мануальдық терапия
10. фитотерапия
Балалардың республикалық емделу – сауықтыру орталығы (Алматы облысы) -
Алматының ... ең ... таза ... ... республикалық
емдеу-сауықтыру орталығы бүлдіршіндерге есігін айқара ашып өз жұмысын
жалғастыруда.
Бұл ... ... ... ... Арал өңірінен,
Қазақстанның шалғай жерлерінен және балалар үйлерінен келген бүлдіршіндер
емделуде. Президенттің 2030 ... ... даму ... денсаулық
сақтау, рухани толысу мәселесіне айрықша мән берілген. ... ... ... ... ... ... бойынша табиғи-шынығу жүйесін қолдану
керектігі, адам болмысы табиғатпен, яғни сумен, ауамен, жермен біте қайнасу
арқылы өшпеусіз қуат алып, ... ... ... ... тәсіл нәтижесінде әр түрлі аурулардың алдын алып, құлан-таза жазылып
кетуге болады.
Балаларды емдеу-сауықтыру орталығы ата-аналар мен ... ... ... ... жөнінде пікірлесіп, ақыл-кеңес беруде. Сондай-
ақ, сәбилермен қоса ата-аналарының да ... ... ... бөлімдер жұмыс істеуде. Бұл орталықтың алты бөлімінде шипалы емдеу
шаралары жүзеге асуда. 3-14 жасқа дейінгі балалардың жүрек, тыныс ... ... ішек ... қант ... ... ... бет-
әлпеттің келістігін, күйіктен болған зардаптарды қалпына ... ... ... ... ... бар балалар да орталықтан жақсы жетістіктермен
оралуда. Тамақ пен мұрын, көз, тіс ... ... ... қауымының
істері нәтиже беруде.
Балаларға бассейн де өте ұнайды. Соынмен бірге ұқалау (массаж), ине
мен, сумен ... ... де ... ... ... ... ... алты рет тамақтанады. Аса бір қуанарлық жәй, бұл ... ... ... алыс ... ... жолы да ... ... емделіп жатқан балалар мен аналар ... ... ... Сара ... алғыс айтуда.
Сондай-ақ бұл емдеу орталығы әр ұлт ... ... ... мекен. Ұстаздар мен тәрбиешілер қауымы өз күштерімен
қуыршақ ... ... әр ... қойылымдар көрсетіп балалардың
көңілінен шығуда.
Мұнда тынығып жатқандар, емделіп, білім алумен бірге жақсы әдет ... ... жас ... байланысты жеке кластарының гигиенасын
сақтау бүгінгі таңдағы әртүрлі жұқпалы аурулардың ... алу ... ... өткізіледі. Тап-таза, жылы бөлмелер, құнарлы тағам, шипалы ем
қабылдаумен ... ... қол ... ... жалғастырады.
Бұл орталық тек сәбилерді емдеп қана қоймай, болашақта ғылыми-
әдістемелік жұмыстармен айналасып, озық ... ... ... ... ... шипажайы - Қазақстанның ежелгі ... Ол ... ... ... мұз айдынының бойында Іле Алатауы тауларының 1200
м биіктікте орналсқан.
Санаторияның батыс ... ... ... ... әдемі
панорамасын көруге болады.
Территорияның құрамында қарағайлы аллея, емес тоғайы, алма-ағаш бас
өседі.
Климаты – орташатаулы, жаз айлары жылы, қыс ... ... ... ... ... климат болып есептелінеді. Қазір
санаторияда 458 орын бар. Осында демалу мүшелерінің ауруларын ... ... және т.б.); ... ... ... остеохондроз, радикулит); жүйке жүйесінің (неврит,
невралгия, невропатия) аурулардан профилактикалық ... ... ... базасы жаңа аппаратурамен қамтамасыз етілген.
Қазіргі уақытта өкпе ауруларын емдеу үшін – ... (өлі ... ... ... жаңа ... қолданады. Бальнеоемдеу жақын орналасқан емдеу
пунктерден әкелінген минералдық су арқылы іске ... Жылы ... ... қолданылады. Сонымен бірге ингалляция, уқалау,
стоматологиялық және т.б. ... ... ... корпусы жабдықталған. Емдеу пунктің ішінде конференцзал,
мәжіліс залы бар
Жол маршруты: ст. Алматы-2 темір жолынан №115 ... ... ... дейін, сосын №5 автокөлікпен санаторияға дейін жетуге болады.
«Қарғалы» пансионаты - «Қарғалы» пансионаты алғаш 1937 жылы алғашында
аналар мен ... ... ... ... болып қаланды. Ал соғыс
жылдары кезінде шипажай орны госпиталь болды. Кейінірек ... аяғы ... ... ... үйі ашылды.
1949 жылы жай «Демалыс үйі», 1984 жылы ... ... ... ... ... 1993 жылы ... ... сәйкес қайта қалыптасқан
«Қарғалы» демалыс үйі құрылыс ... ... ... ... таңдау
пансионаттың бүгінгі орналасқан жеріне түседі. Тау шатқалы секілді табиғаты
жайлы бұл мекеннің жазы ... ... қысы ... ал ... де таза ... ... сіміре бергің келеді.
Алматы қаласының шетінде, Іле Алатау ... ... ... ... ... Жыл бойы 316 орын жұмыс істейді.
Пансионатта емделушілердің қалауына қарай, ағзаны зерттеуден өткізіп,
қабылдайтын емді ... екі ... ... ... Демалыс кезінде ине
арқылы дәрі қабылдамайтын емдеушілер бір рет ... ине, ... ... ала ... дәрігерлер ақысыз қызмет көрсетеді.
Демалыс үйде – физиотерапия, стоматологиялық, ... ... ... ... ... ... істейді.
Пансионат жыл сайын жетім балаларға тегін жолдама үлестіріп отыруды
үрдіске айналдырған.
Көңіл көтеру бағдарламасы, спорт ... ... ... ... ... ... билеу алаңдары, сауна жұмыс істейді.
Жол маршруты:
ст. Алматы-1 темір жолынан №34 автокөлікпен жетуге болады;
ст. ... ... ... №5, №6 ... ... ... сосын №1, №12 троллейбус арқылы демалыс үйге жетуге
болады.
Солтүстік Қазақстанда ... ... зор ... ... ... бар. ... ... дамыту бағдарламасын орындау
шеңберінде республиканың сегіз ... ... ... ... бай ... ... «табиғат маржандары» жерлері анықталды.
Осы жағдайлар этно-мәдени, танымдық, спорттық, экологиялық ... ... ... ... ... ... маржандарының» бірі Ақмола
облысы территориясында орналасқан Бурабай курорттық ауданы ... ... ... ... ... «Қорғалжын» сияқты ерекше табиғи
потенциалы бар ... ... ... ... ... өз орнын
табудың зор мүмкіншілігі бар. Бурабай ... ... ... тек қана ... ... ... аймақтарынан ғана
емес, сонымен қатар жақын және алыс ... ... ... ... курорттық ауданының жайлы табиғи-климаттық жағдайлары
бар курорттық жерлермен, емдеу-рекреациялық ресурстармен тарихи-мәдени
фондының байлығымен, ... ... ... ... ... ... жол және автокөлік ... ... ... курортологиялық ерекшеліктері ХІХ ғасырдан бері
белгілі болған. Осы жерге Омбыдан демалушылар көп ... Ең ... ... ... ... ... ... 1910 жылы ашылды, 1925
жылы мемлекеттік курорт Боровое, 1927 жылы ең алғашқы емдеу жерлер ... ...... ... ... ... ... демалушыларға
физиотерапевтикалық, сумен, балшықпен емдеудің барлық түрлерін, сонымен
қатар вибромассаж, косметикалық ... ... ... ... ... ... демалушылар үшін сауналар, бассейндер, бильярд,
видеосалондар, барлар, ал ... ... ... ... ... ... әрі танымды туристік маршпуттар ұсынылады.
Көпшілік демалудың дәстүрлі орталықтары- Ресей, Украина, Грузия мен
балтық елдерінің ірі ... ... ... ... ... ... көрсетулер мен көлікке бағаның жоғары болуына
байланысты қол жетпейтін ... ... ... Сондықтан осы мәселені
шешудің белгілі шешімі болып, өзіміздің жұмыс істеп жатқан ... ... ірі ... ... құру ... ... ірі ... орналастырудың мүмкіншілігі позициясына
қарағанда Қазақстанның түрлі аймақтары бойынша ... ... ... ... ... ... ауданының барлық мүмкіншіліктері бар.
Осы курорттық ... ... ... шешу үшін ... ... бар. Осы ... ерекше табиғи-климаттық жағдайлар құрылған.
Климаттық шипалығы, жартасты таулар, қайың-қарағайлы ормандар мен көрікті
табиғи жағажайлары бар ... ... мен ... ... ... курорттық ауданы ТМД-ң әйгілі курорттық жерлерімен бәсекелесе
алады. Қырым мен ... ... ... ... жыл бойы ... күндердің мөлшері, суға түсу мезгілінің
ұзақтығы, ауаның жылдық ... ... мен ... ... ... Ресейдің және Балтық елдерінің көптеген курорттарынан алда келе
жатыр. Қысқы ... ... ... ... ... ... ыңғайлы жағдайда болып отыр./46/
Қазіргі кезде ауданның курорттық мүмкіншілігі 10-15 пайызға ... яғни ... ... әлі ... территорияларда
үлкен рещерв бар. Бурабайдың географиялық орналасуы өте ыңғайлы, ... ... көп ... индустриалды аймақтар, сонымен қатар
Ресейлік аймақтар, мемелекет аралық әуе, ... жол, ... ... ... ... ... Астана қаласына жақын
орналасқандықтан мемелекеттік және ... ... ... кіреді. Осы аудан жоғары дәрежелі ресми және ... ... үшін ең ... ... ... ... ... туристік бизнесінің негізін курорттық
бизнес ... ... ... ... ретінде белгілі болғандықтан, осында
адамдар демалу және ... ... ... ... қалпына
келтіру үшін келеді. Осы уақытта ... ... ... ... ірі
шипажай, 1700 орынға арналған демалыс орындары, 300 ... ... ... демалыс базалары және 150 орынға арналған коттедж типті ... 500 ... ... ... лагерлері орналасқан. Жалпыға ... ... саны 33, ... ... мекемелері 16, оның ішінде
ведомстволық, 24 жеке мекемелер, 14 ... ... ... ... ішінен 6 мемлекеттік мекемелер болып табылады. Сонымен қатар
Бурабайда 39 сауда ... 2 ... 5 ... 5 ... үй, 3 ... ... ... бар.
Тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері ішінен: 4 фотошеберхана, 2 сұлулық
салоны, тұрмыстық салон, 4 ақша ... ... 4 ... ... 3 қайық станциялары, 1 құтқару станциясы қызмет ... бос ... ... үшін: 5 би алаңы, мотоциклдерді жалға алу
пунктері, 2 ... ... ... ... ... 63 ұлттық
сувенирлерді, сурет, видеофильмдерді сататын сауда пунктері жұмыс істейді.
Солтүстік ... ... ... бор» ... - ... 50 км қашықтықта, 1981 жылдан бері жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жағажайы емдеу процесіне
және спорттық алаң ретінде қолданылады.
Озонға және ионға бай таза ауа, табиғаттың ... адам ... әсер ... ... ... ... қызы суық, жазы жылы
болып келеді.
Негізгі табиғи емдеу факторлар – ... ... ... ... ... ... ... осы су ішкі
және сыртқы жағдайда ... қан ... ... ... (жүрек аурулары, гипертоникалық
аурудың 1 және 2 категориялары, асқынған ревмитизм және т.б.). ... ... ... ... ... ... үшін ... бөлімдер
бар. Санаторияның екінші басты профилі ас қорыту органдары (гастрит,
асқазан ... ... ... болып саналады.
Қазіргі уақытта бұлшықет – сүйек ... ... ... ... ... жоғары сатыға жетті.
Санаторияның көп профильді болғандықтан, онда емдеу-диагностикалық
базасы мен және ... ... ... ... ... компьютерік диагностика әдісі енгізілген.
Санаторияда: бассейн, сауна, бар, видео-салон, және т.б. ... ... ... ... ... ... ... жүреді.
«Көкшетау» демалыс үйі - Бурабай станциядан 6 км, Көкшетау қаласынан
60 км ... ... үй ... көлдің жағалауында қайынды орманда орналасқан.
Климаты - ... қысы – суық және жазы – ... ... және ... пен ... көп өседі.
250 орынды демалыс үйі - 4-15 жасар балаларды, ... ... ... ... клуб, кітапхана, алаң, жағажай, шаңғы база бар.
Жол маршруттары: ст. «БУРАБАЙ» курорты, кейін ... үйге ... ... ... шипажайы - Көкшетау қаласынан 60 км және ... 18 км ... ... көлінің бойында, теңіз деңгейінен 380 м
биіктікте орналасқан. 1948 жылы қаланған. Санаториясының айналасы көлдерге,
тау жоталарға, ... ... ... ауа, ... ... бай.
Климаты – континентальды, қысы - суық, жазы - жылы.
Негізгі ... ...... ... ... балшық және әлсізминералданған, суық, әлсізсілтілі минералды су.
Санаторияда 440 орын бар. Осында: ... ... ... ... жүйесі, жүйке жүйесін ауыратын адамдар емделінеді.
Психотерапия, ингаляция, уқалау кабинеттері, физиобөлімдері, емдеу-
диагностикалық кабинеттерінде соңғы жаңа ... ... ... ... ... ... ... жолы, кейін санаторияға дейін
автобуспен баруға болады.
Көкшетау ... ... әуе ... ... ... ... дейін автобуспен жол жүру санаторияға дейін.
Жалпы алғанда Солтүстік Қазақстан туристік қызмет көрсету нарығында ... ... ... ... ... ... аймағында туроператорлық
қызметепен 4 туристік фирма айналысады: «Лидер», Ж.Ш.С. «Глобус», Ж.Ш.С.
«Турист» және ... бор» ... ... ... туристік қызмет
көрсетуге құқығын растайтын лицензиясы бар. Олар ... ... мен ... ... ... алыс және ... шет
елдерден туристік фирмалармен, туристік ... ... мен ... келісім шарттардың жасалуын қадағалайды. Осы шартты орынлдау
барысында Алматыда өткен туристік ... 2003 ... 2004 жылы ... жуық ... ... ... болатын. Осы туристік фирмалармен оқушылар
үшін тематикалық автобустық, жаяу экскурсияларды ... ... ... Осыған орай 30-ға жуық экскурсиялар дайындалған.
«Бурабай» мемлекеттік ... ... ... 18 ... туристік
маршрут жасалған.
Соңғы кезде курорттық шаруашылықты нығайту мақсатымен көп қаржы
бөлінуде. ... ... ... Сейфулин атындағы шипажайын, «Оқжетпес»
шипажайын, «Балдаурен» балалар ... ... ... ... ... ... келтіруге жұмсалды.
Бурабай ауданындағы туристік бизнес әлі де мезгілдік болуда. Қыста
демалушылар саны күрт азаяды. ... жыл бойы ... ... ... саны ... күнге өсуде. Мысалға ... ... ... жыл бойы өзінің қызметін кіші кәсіпкерліктің 611 обьектісі ... ... ... ... ... ... үйлер,
шипажайлар және демалыс үйлері.
Соңғы кезде Бурабай ... ... ... ... ... ... енгізумен байланысты көңіл аударылып, оның проблемаларын
шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... шешу мақсатында оған республикалық ... ... ... ... ... ... оны экологиялық туризмнің
обьектісіне айналдыру керек еді. Осыған орай, ... ... ... ... ... табиғи қорық фондысының
обьектілерінің тізімі туралы ережені қабылдау ... ... ... ... ... осы тізімге кіреді. Осындай ... ... 2004 жылы ... ... Республикасы территориясында
ерекше және сирек кездесетін ландшафтарды сақтау шаралары туралы» № 474
бұрығын орындау ... ... ... ... қызметімен аз өзгерген және өзінің ерекшелігімен
ерекшелінетін территорияларда экологиялық тұрақтандыру зонасы ... Оның ... ... ... ... ... ... әртүрлілігіне сақтау мен қайта қалпына келтіру. Осы ... ... ... ... бірлестіктерді сақтау үшін арнайы
учаскілер бөлінеді
Солтүстік Қазақстанда туристік ... ... ... ... ... ... ... емдеу-сауықтыру комплекстерін жаңа, сапалы
деңгейде дамытудың барлық алғышарттары бар.
Соңғы кезде ... ... осы ... ... ... ... дейін көтеру үшін қадамдар жасап жатыр. Олар өзінің, ерекше жолын
табу мақсатымен әрекеттер жасап жатыр, бірақ ... ... сай ... тәжірибенің аз болуы процесті тежеп жатыр. Сондықтан біздің
іскер адамдарымызға кәсіпқой ... ... және ... ... критикалық көзқарас қажет. Осындай көзқарасты Европалық
курорттар ассоциациясының ... ... ... ... Ол ... ауданында 3 күн қонақта болды. Ол осы 3 күн ... ... ... ... бірнеше рекомендациялар берді. Рейнхард
Петридің ең орынды ұсынысы болып- сауықтыру орындарының мүддесін ... ... ... ... ... ... курорттар жиынын құру болды.
Осының бәрін қорытындылай келіп, келесі қорытындылар шығаруға болады.
Солтүстік ... ... ... ... ... ... және курорттық бизнесті дамыту үшін зор мүмкіншілігі ... осы ... ... ... іске асыру үшін инвесторлар үшін
ыңғайлы инвестициялық ... ... ... ... деңгейге шығару үшін оны
кең түрде жарнамалау ... ... ғана осы ... ... көп келіп,
қызмет көрсетудің сапасы артып осы ... ... ... ... әкеледі.
Көптеген елдер үшiн халықаралык туризмнiн ролi өте зор. ... ... ... ... ... саласындағы iрi монополиялары құрылған,
өзiнiн елдерiнiн туристiк-рекреациялык ресурстардын ... ... ... ... ... туризм бұл- өте күрделi және сирек кездесетiн құбылыс.
Барлығымызға белгiлi, ... ... ... ... ... ... болады: аманат кассасындағы ақша, шетелдiк салымдар,
халықтың көшiп-қонуы, мәдениет төңiрегiндегi алмасулар, сауда және ... бiр ел ... ең ... ... ... ... жеке ... сырткы сауда, онын нәтижесiнде валютамен
тусетiн акшалар.
Көптеген дамушы елдер ушiн ... ... ... жана ... ... ... ресурстарын әлi толык ... ... ... ... тек ... ғана ... ... Осы дамушы
елдер ушiн шетел туризмi-валюта кiруiнiн манызды көзi ... ... ... ... ... ... жэне онын
эффективтiлiгi елдiн жалпы экономикалык дамуынын денгейiнен жэне туристiк-
рекреациялык кызмет корсетулердiн сапалы ... ... ... ... ... КСРО да iшкi және ... туризмнiн
кажеттiлiктерiн канағаттандыруды камтамасыз ететiн ... ... ... ... ... өмiр сүрдi.
Тәуелсiз мемлекеттердiң кұрылуы, ... ... заң ... бiрыңғай жүйенiң децентрализациясына әкелдi. Осы кезендегi туристiк
қызмет көрсетулерге сұраныстың күрт ... ... ... ... ... жэне т.б ... ... тарифтердiн
жоғарлауы, шекара толемдерiн енгiзу жэне баска да факторлармен байланысты.
Қазақстан Республикасындағы терең саяси жэне ... оның ... ең ... және ... бар саланың
бiрiне- туризмге, тiкелей әсер еттi.
Солтүстік ... ... ... және ... туристiк
айналымда әлi қарапайым ... ... ... өткен ғасырдың соңы ... ... ... Олар iшкi және халықаралық туризмге де
қатысты.
Туризм саласындағы халықаралық ... ... бiр ... 1993 жылы ... ДТҰ ... ... ... кiруi мен
туризм саласында ынтымактастық туралы халықаралық келiсiмдерге отыру болды.
«Қазақстан 2030» ... ... ... ... ... ретiнде аталған. Осы саланы дамыту Қазақстан үшiн өте
өзектi мәселе болып ... ... ... ... ... ... негiзiнде ,
туризмнiң дамуы iшкi,ұлттық туризм бағдарламасын қолдау негiзiнде бiрге
жасалу ... ... денi сау ... ... ... ... ұлттық парктерге, қорықтарға, сафари мен шаңғы ... ... ... ... ... саласында артта калып
отыр. Көп жылдар бойы ... ... ... ... ... ... ... координациялык орталығы бар өзiндiк сала
деңгейiне көтеру кажеттiлiгi карастырылып ... кiру ... ... әсер ететiн факторларга: Саяси
тұрактылық, ұлтаралык келiсiм, туристiк потенциалдың болуы жатады. Шетел
туристерiнiң елге кiруiнiң саны және ел ... кiру ... ... онша үлкен емес. Елге барып келудiң төмен болуы ... ... ... және қажеттi дұрыс жарнаманың жоқ болуының
себебiнен ... ... ... ... ... ... ... қызмет
корсетудiң әлеуметтiк-экономикалык жағдайлары халықаралык стандарттар
талабына сай /44/.
Қазақстаннан шығу туризiмiнiң өсуiне әсер ... ... ... ... ... ... ... кұралдары
бар адамдардың және кәсiпорындар санының өсуi жатады.
Туристiк кызметке ... ... ... халық үшiн қысқа мерзiмдi демалыс, демалыс пен емдеудi
бiрiктiру,сонымен қатар демалыс күнгi туризмi айрықша ... ... ... ... Қазақстан облысындағы iшкi туризмдi дамыту
үшiн туристiк-рекреациялық мүмкiншiлiгi өте зор. Табиғи ландшафттардың,
флора мен ... ... ... ... ... бәсекелес туристiк индустрияны құруга мүмкiншiлiк бередi.
Қазакстан Республикасының ... ... ... ... ... қызмет етудiң негiзгi заң актiсi болып табылады, ал осы жүйенi,
сол немесе басқа аймақтардың, ... ... ... ... ... мақсатында адамдардың демалысты өткiзуi ретiнде
анықтайды.
Әртүрлi елдердiң, ... ... ... ... экономиканың ажырамас бөлiгi екендiгiн көрсетiп отыр.
Солтүстік Қазақстандықтардың көбін демалуға туристік ... ... ... дейді “Казинформ”. Ірі туристік фирмалар облыс
территориясында ... ... ... ... ... курортты зона
Бурабайға жіберіп отырады. Ал шетелдегі танымал қаратеңіз ... ... ... ... Араб ... ... ... да өз
құндылығын жоғалтпауда.
Туризм әлемдік экономикада ... ... ... атқарады. Дүниежүзілік
Туристік Ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық ... ... ... ... 11 ... ... әлемдік өндірістің
әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Қазіргі ... бұл ... ... ... білмейтін саласы.
Мамамндардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін
табысын алу үшін оған барабар, шамамен 9 ... тас ... ... 15 ... ... 2 ... жоғары сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек.
Қазақстандағы туризмнің тарихи алғышарттары біздің дүниемізге дейінгі
үшінші мыңжылдықта ... ... Ұлы ... ... ... ... ... табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін туризм басқа да экономика салалары
сияқты орталықтан қатаң регламенттелді .
Қазақстанда ... ... ... ... бір ... ... ретінде онымен мемлекеттік деңгейде тікелей айналыспады. Туризмді
аумақтық ұйымдастыру мен ... емес ... ... ... ұзақ ... ... ... аударылмады. Туризм табысының
үлкен ... ... ... түсетіндігіне қарамастан, жергілікті
басқару органдарының тарапынан туристік қызметті басымдық деп ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік алғаннан кейін туристік қызметті реттеу және
халықтың тарихи және мәдени мұрасын ... ... үшін ... ... ... халықаралақ қатынастарды дамытуға жасалған
қадамдардың ... ... 1993 жылы ... ... ... мүше ... ... саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер
жасауы болды. Бірқатар ... шет ... ... ... мол перспективалы серіктес ретінде тану бастамасымен
болғандығын атап өту керек.
Солтүстік ... ... ... 1997 жылы ... ... облысына көшірілуі де үлкен ықпал етті десек те ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру
мақсатымен құрылыстар жүргізілді.
Халықшаруашылығының саласы ретінде туризм сұраным мен ... ... ... болуы тиіс өнім шығарады. Осыған қатысты
шетелдік ... ... ... ... ... ... ішкі рыноктың ара жігін ажырыта білу қажет.
Халықаралық туристік рынок ... күні ... ... ... бәсекелестікке орасан зор механизмді білдіреді, сондықтан, бірінші
кезекте міндет Қазақстанға ғана тән ерекшелігі бар және ... ... ... ... әрі- ... ... ... отыр. Соған байланысты
рыноктың қандай сегменттерінде ... ... ... болашағы бар
екені көрінетін болды.
ДТҰ-ның ұсынымдарын ескере отырып жүргізілген талдау мен ... ... ... ... екі базалық құрамдас
бөлігінің Солтүстік ... ... ...... ... облысы), Щучье- Бурабай курортты аймағы ... ... ... МҰТС, “Қорғалжын” мемлекеттік табиғи ... ... , қол ... ... игерілуі туризмді
ұйымдастыру тұрғысында тартымдылығының жоғарғы деңгейімен сипатталады /56/.
Солтүстік Қазақстанның бизнес - туризм ... ... ... бар. ... ... және ... ... ресурстары Солтүстік
Қазақстанға бизнес және халықаралық конвенцияларға қатысу ... ... ... ... ... ... деген болжам жасауға
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... сай келеді. Астана қаласы осындай
стратегиялық аймақ болып келеді. ... ... жас ... ... келбеті мен инфрақұрылымы бар қалаға деген қызығушылықтың күннен
күнге артуы қалада халықаралық және ішкі ... ... ... ... ... ... ушiн ... техникалык факторлардын улкен манызы
бар. Олардын ... ... ... ... ... ... ... орналастыру ушiн
пайдаланылатын материалдык база туристiк инфракурылымнын курылуында алдынгы
орынды алады.Орналастыру орындарына ... ... ... ... жеке ... т.б жатады. Туристiк саяхат кезiнде
манызды рольдi ,сонымен катар ... ... ... ... ... ... болып, колiк табылады. Сонгы кезде
техникалык прогресс каркынынын тездетуiнiн нэтижесiнде колiк кауiпсiз,тез
жэне комфортабельдi болып жатыр /31,32/.
Бурабай ... ... ... ... ... ... мен ... дүниесінің әртүрлілігімен, шипалы климатымен, таза
ауасымен, қымызымен, шипалы сулары мен ... ... ... ... ... сауықтырылу және демалу үшін туристер
көп келеді. Бурабай өңірінің демалушылары тек қана Қазақстандықтар ... ... ... де көп ... ... ... Бурабайдың табиғи
және әлеуметтік-экономикалық ресурстары өздерінше туристердің келуін
қамтамассыз етпейді. ... ... ... мүмкіншілігі қажетті туристік
инфрақұрылымының болуымен анықталады. Туристік инфрақұрылымының ... ... ... өндірудегі қатысуы мен оның халықаралық нарықта
бәсекелестік күресте ... ... ... ... ... ... элементі болып табылатындықтан, территориялық құрылымға
үлкен әсерін тигізеді. Осындағы алдыңғы орын түнеу базаларына, ... ... ... тиеді. Осы құрылымдар болмаса демалыс пен
көпшілік туризмнің дамуы, жердің туристік ... ... ... ... бөлігінде, Батыс Қазақстан облысында «Ақжайық»
шипажайы - Орал ... 45 км ... Орал ... ... 1989 ... бері ... істейді.
Негізгі емдеу факторы: азминералданған ... ... ... қанйаналым жүйесі, асқорыту жүйесі, ... ... ... емделінеді.
Жақсы жабдықталған физиобөлімі, диагностикалық лабораториясы, және
т.б. бар. Санаторий 226 орынды болып келеді.
Жол ... Орал ... ... ... ... ... болады.
2.2 Қазақстан емдік-сауықтыру орындарының рекреациялық маңызы
Емдік сауықтыру орындарының қызмет көрстеу ... ... ... жақсарту, өзінің мемлекетіне табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... өзінің жұмысына сәйкес кадр потенциалын көтеру) болып табылады.
Емдік-сауықтыру мекемелері маңызды әлеуметтік міндеттерді ... ... Оның ... ... денсаулығын нығайту (жеке және қоғамдық). Бұл табиғи
рекреациялық ресурстарды мен ... ... ... ... ... мен кадр мүмкіншіліктерін) ұтымды пайдалану арқылы
жүзеге асады;
- еңбек ... ... ... ... ... ... ... дамуы.
Қазақстан Республикасының курортты қоры бұл барлық анықталған ... ... ... ... ... ... ... орындары мен
курорттар мен курортты аймақтар. Әрбір емдік сауықтыру ... ... сай ... бір ... ... ... Оның ішінде ең
негізгілері келесі:
- ... ... ... ... ... ... ... дем алысы мен ауруларды алды алу;
- курортты танымдық және сауықтыру.
Сауықтыру демалысы бұл арнайы медициналық қарауды қажет етпейтін, дені
сау тұлғалардың ... дем ... ... ... факторлары
физикалық жаттығулар және спорт, жақын және алыс жерлердегі туризм, ... ... ... ... Олар ... нығайту мен қоғамдық
курортты шараларды ұйымдастыру мақстарында пайдалынады.
Медициналық туризм – тұрақты жерінен емдік ... ... ... ... ... Негізгі су, тау, шаңғы туризмін бөліп
көрсетеді.
Емдік сауықтыру орындағы емдік сауықтыру аймақтарында, ауруларды ... ... ... ұйымдастыру үшін жарамды табиғи емдік ресурстары бар
территорияларында ұйымдастырылады. Осындай жерлерді ... ... ... инфрақұрылымды құру қажеттілігі туады.
Емдік сауықтыру мекемелеріндегі ғылыми практикалық іс әрекет алуан
түрлі және оған ... ... ... ... Бұны 2 ... ... сурет – Курорт шаруашылығының бағыттары
Бұл санаторлы курортты өнімінің кешенділігімен ... ... ... ... кіреді: емдік сауықтыру ... ... мен дем ... ... ... ... бас ... материалды өндіріспен
салыстырғандағы қызмет көрсету саласының өсуі ... ... ... АҚШ
қызмет көрсету саласында халықтың 80 пайызы еңбек етуде. Қызмет ... АҚШ жаңа ... 67% ... ... ... істеуде.
Осындай жағдай басқа да дамыған мемлекеттерде қалыптасты. Мұнда ұлттық ішкі
өнімде қызмет көрсету көрсеткіші 2/3 бастап ¾ көлемді алады.
Емдік ... ... ... классификациясында елеулі орын
алады.Қоғамдық қатынасы мен технологиясына орай үш ... ... ... және танымдық ... ... ... ... ... ... қойған
мақсаттарына қарай олар төмендегідей жіктеледі: а) ... ... ... ... және в) мамандарылған туризм. Рекреациалық туризм
емделу және демалу мақсатын ... өзі ... ... ... ... ... емделу, кымызбен емделу және
батпақпен емделу депте бөлінеді.
Емдік ... ... бұл ... ... ... санаторлы курортты демалыс кезіндегі ... ... ... ... ... ... қызметтері. Бұл қызметтер рекреациялық қызмттерінің бір
бөлігін ... ... ... ... ... ... міндеттері бар:
басқарудың практикалық мәселелерін және теориялық мәселені шешу;
практика көмек теориялық негізінде басқару міндеттердің ұтымды түрде
шешу жолдарын табы;
басқару жүейсін ... үшін ... ... әсер ... ... ... кешенді жүйесін жасау.
Басқару функциясын келесі критерийлері бойынша бөлуге болады:
Территориалды (облыстық, аймақтық, жергілікті).
Қызмет ету уақыты (көп ұзақты және ... ... ... ... ... ... бір шешімділік қатынасы).
Таралу облысы (сыртқы және ішкі).
Басқаруда қызметтерге мақсатты түрде әсер етудің үш ... ... ... болады:
1.Әлеуметтік-экономикалық – басқару жүйесінің мақсаттарымен, ұйымдық
іс әрекетінің міндеттерін анықтайды. Басқару қарым қатынастары экономикалық
және құқықтық басқарылуы ... ... ... ... ... ... – глобальды) және жеке, стратегиялық және тактикалық,
нәтижелі және ағымды болып бөлінеді.
2. Әлеуметтік психологиялық аспектілері – басқару процесіне ... әсер ету ... ... бір көз ... тұлға аралық
қатынастарының пайда болуын, конфликті ситуацияларын алды алу.
3. ... ... ...... ... мен ... қарастырады: циклдық, ақпаратпен қамтамасыз ету,
функционалдық пен ... ... ... ... ... ... салыну тиіс:
Заңдылық.
Атқарушылық тәртіп (әр қызметкер өз міндеттерін норма мен жарғыға сай
орындауы).
Басқарылатын нысан ерекшеліктеріне сай ... ... мен ... ... ... қызметінің жауапкершілігі. Функциялар – нәтиже алу мақсатында
басқарылатын нысанға субъекттің мақсатты түрде әсер ету мен ... білу ... ... ... ... ... білдіреді.
Санаторлы курортты мекемеде қызметкерлер жжалпы және арнайы функцияларды
атқаруы мүмкін.
2.3 Емдік-сауықтыру орындарына баға беру
Денсаулық беру ... ... ... мен ... ... ... ... енуі емдік сауықтыру мекемелерінің іс
әрекеттеріне де өз ... ... ... ... саласында көптеген
технологиялық пен басқа да өзгерістер пайда болуда.
Қазіргі таңда емдік сауықтыру мерзімі осындай өзгерістер ... ... ... ... мен ... да ... ұшырауда.
Осының нәтижесінде қазіргі жаңа нарық қатынастарындағы емдік сауықтыру
мекемелерінің ... баға ... оны ... мен бақылау қажеттілігі
туындап отыр. Баға беру екі ... ... ... ... әлеуметтік гигиеналық пен медико ұйымдастырушылық
факторларының өзара жиынын ... Бұл ... ... ... емделу
сапасына тікелей әсер етеді.
Екіншіден, нарық қатынастарындағы санаторлы курортты емделудің
әсерлілік бағасын ... ... құру мен ... ... ... ... сипаттарға ие:
- қазіргі жаңа жағдайларға сай келу;
- өнімділігі;
- репрезентативтілігі;
- ғылыми-теориялық негіздемесінің бар болуы;
- жаңа компьютерлік технологияларға мен ... ... ... сай келуі.
Құрастырылған әдістеме 3 суретте көрсетілген.
3 сурет – ... ... ... ... бағалау әдістемесі
Берілген әдістеме емделіп жатқан халық арасынан сұрыптауды құрастыру,
әлеуметтік гигиеналық ... ... ... ... бақылау мен
емделуден кейін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... кейін өңдеудің жаңа әдістемелері қолданылып,
әсерлілікке баға берілді.
Берілген ... ... ... үш ... көрсеткіш
береді:
- көлем;
- кездейсоқтық;
- нормалануы.
Статистикалық мәліметтер бойынша санаторлы ... алып ... ... орта ... ... адамдар. Бұл мәліметтер 5 ... ...... ... ... ... курортты емделушілерінің
жас көрсеткіштері (%) [15]
|Емдік сауықтыру |Ер ... ... ... аты | | | ... ... ... кіші |11,61 |10,33 |10,98 ... жас |13,84 |14,55 |14,19 ... жас |20,09 |23,94 |21,97 ... жас |26,79 |23,00 |24,94 ... жоғары |27,68 |28,17 |27,92 ... ... ... ... ... кіші |6,59 |9,18 |7,94 ... жас |15,38 |17,35 |16,40 ... жас |31,87 |33,67 |32,80 ... жас |34,07 |28,57 |31,22 ... ... |12,09 |11,22 |11,64 ... ... ... ... кіші |7,80 |17,09 |12,71 ... жас |23,40 |20,89 |22,07 ... жас |26,95 |24,68 |25,75 ... жас |20,57 |19,62 |20,07 ... жоғары |21,28 |17,72 |19,40 ... ... ... санаторлы курортты емдеудің
әсерлілігінің маңызды көрсеткіштерінік бірі бұл ... ... ... ... ... емдік сауықтыру орнының өзінің емдеу
ерекшеліктері ... және «Оқ ... ... ... емделетін аурулар
сүйек тамыр жүйелерінің (34,6%) мен ... ет (32.1%) ... ... санаториясында емделгіндердің 79 пайызы ас қорыту мен ішек
ауруларымен болған.
Қазақстан емдік ... ... ... ас қорыту ағзаларының
аурулары емделеді (30,97%). Екінші ... ... ... және ... ... (24,9%). Үшінші орындағы ең көп емделетін аурулар қан ... ... ... ... ... ... БОЛАШАҒЫ ЖӘНЕ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
3.1 Қазақстан емдік сауықтыру орынадырын мемлекет ... ... ... ... ... ... күнделікті өміріне кірді.
Туристік бизнесті ұйымдастыру, нарықтық экономикамен тығыз байланысы бар,
себебі ... ... ... ... ... көп ... ... жатады. Әлемдік Туристік Ұйымның көрсеткіштері бойынша соңғы он
жылдың ішінде туризмнен түскен ... әр ... 7,9 ... ... өсіп ... ... осы көрсеткіштер жүз пайызға дейін жетеді. Туризм әлемдік ішкі
ұлттық өнімнің 1/9 ... ... ... 11 ... ... әлемдік өндірісте әрбір тоғызыншы жұмыс ... ... ... ... бәсекелес туристік индустрия құруға
зор мүмкіншілігі бар. Оған әсер ететін бірнеше ... ... ... ... ... ... демократиялық өзгертулер, экономикалық реформаларды
өткізу;
табиғи ландшафтардың, флора мен фаунаның әртүрлігі;
мәдени-тарихи рекреациялық ресурстардың әртүрлілігі;
бос еңбек ... ... ... ... ... кең ... ... жатыр. Оның
қызмет көрсету формалары ауысып, географиясы кеңеюде. Саяхаттарға халықтың
әртүрлі топтарының қатысуы ... ... ... ... танымдық, мәдениет ... ... ... үшін ... ... ... Олар саяси тұрақтылықтың,
халықаралық ынтымақтастықтың нығаюына әсер ететін халықаралық ... ... ... қатысты осындай жағдай көптеген елдерде
қалыптасқан.
Қазақстандағы туризмнің пайда болуы ХХ ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік және
ұйымдастырушылық негіздері 1992 жылы қабылданған Қазақстан ... ... ... ... ... ... индустриясының құрылуындағы маңызды қадам
болып, 1993 жылы Қазақстанның Әлемдік ... ... (ВТО) ... ... ... Туристік Ұйымға мүше болып кіруінен бастап,
туризмді ... жаңа ... ... және туристік айналымның
мүмкіншіліктерін кеңейтті.
Соңғы кезде Республикада жарнама ... ... ... түрде
жүруде, туризм туралы ақпараттық мәліметтер, мақалалар жиі шыға бастады.
Қазақстанның туристік мүмкіншіліктерін ... кең ... ... ... қаласында өткен ITB-97 көрменің жұмыс істеу барысында
өтті. Оған біздің республикамыздан келген ... ... рет ... ел ... ... ірі туроператорларының қызығушылығын
туғызды. Қазақстанның туристік нарығының ... ... ... ... ... тиімді, табысты пайдалану елдің
ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Гонконг,
Тайланд сияқты елдердің экономикалық өсуі ... ... ... ... ... ... Швейцария сияқты елдердің бюджеті
туризмнен түскен пайдамен, табыспен толықтырылады. Сонымен қатар туризмнен
және оған қызмет ... ... өмір ... ... ... де ... Республикасы өкіметінің 2002 жылы 29 желтоқсанда қабылданған
туристік ... ... ... ... мақсаты- Қазақстандық және
шетелдік азаматтарлың туристік қызмет ... ... үшін ... ... ... ... құру және
Қазақстанның имиджін туристер үшін ... етіп ... ... ... ... Қазақстан емдік-сауықтыру орындарының болашақ мүмкіншіліктері
Қазіргі кезде туризм миллиондаған адамдардың күнделікті өміріне кірді.
Туристік ... ... ... ... ... ... бар,
себебі қазіргі заманғы туристік индустрия табысты көп мөлшерде әкелетін
салаларға жатады. Әлемдік Туристік Ұйымның ... ... ... он
жылдың ішінде туризмнен түскен табыс әр жылда 7,9 пайызға дейін өсіп жатыр.
Жеке елдерде осы ... жүз ... ... ... ... ... ішкі
ұлттық өнімнің 1/9 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайыздан көп
мөлшерін, әлемдік өндірісте ... ... ... орныны қамтамассыз етеді
/45/.
Қазақстан өзіндік ерекшеліктерімен бәсекелес туристік индустрия құруға
зор мүмкіншілігі бар. Оған әсер ... ... ... ... ... ... географиялық-саяси орны;
- саяси тұрақтылық, демократиялық өзгертулер, ... ... ... ландшафтардың, флора мен фаунаның әртүрлігі;
- мәдени-тарихи рекреациялық ресурстардың әртүрлілігі;
- бос ... ... ... Республикасында қазір туризм кең қанат жайып ... ... ... ... ... географиясы кеңеюде. Саяхаттарға халықтың
әртүрлі топтарының қатысуы байқалады. Қазақстан ... ... ... ... деңгейін көтеру қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін жақсы мүмкіндік ... Олар ... ... ... ... әсер ететін халықаралық іскерлік
келісімдерге қатысады. Туризмге қатысты осындай жағдай көптеген елдерде
қалыптасқан.
Қазақстандағы ... ... ... ХХ ... ... ... қазіргі замандағы құқықтық, экономикалық, ... ... ... 1992 жылы ... Қазақстан республикасының
«туризм туралы» заңмен реттеледі.
Соңғы кезде Республикада жарнама ақпараттық қызмет белсенді түрде
жүруде, туризм ... ... ... мақалалар жиі шыға бастады.
Қазақстанның туристік мүмкіншіліктерін көрсететін кең жарнама ... ... ... ... ITB-97 көрменің жұмыс істеу барысында
өтті. Оған біздің республикамыздан келген делегация алғаш рет ... ел ... ... ірі ... ... Қазақстанның туристік ... ... ... ... ... ... тиімді, табысты пайдалану елдің
ұлттық табысының өсуіне әкеледі. Жалпыға белгілі жағдай, Сингапур, ... ... ... ... өсуі ... ... еді.
Германия, Италия, Франция, Испания, Швейцария сияқты елдердің ... ... ... ... ... Сонымен қатар туризмнен
және оған қызмет ететін бизнеспен өмір ... ... ... де бар ... ... ... зор ... мен ыңғайлы жағдайлары
бар. Туризм саласын дамыту бағдарламасын ... ... ... ... ... ... ... мәдениеті бай жерлер,
ескерткіштер, «табиғат маржандары» жерлері анықталды. Осы жағдайлар этно-
мәдени, ... ... ... туризм түрлерін ... ... ... ... ... бірі Ақмола облысы
территориясында орналасқан Бурабай курорттық ауданы болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... потенциалы
бар болуы салдарынан халықаралық туризм жүйесінде өз орнын табудың зор
мүмкіншілігі бар. ... ... ... ... ... тек ... Республикасының барлық аймақтарынан ғана емес, сонымен қатар
жақын және алыс ... ... көп ... ... ... ... ... жағдайлары бар ... ... ... ... ... ыңғайлы географиялық орналасуымен, мемлекет аралық авиациялық,
темір жол және ... ... ... ... ... ерекшеліктері ХІХ ғасырдан бері белгілі болған.
Осы жерге Омбыдан демалушылар көп ... Ең ... ... ... Бурабай көлінің жағалауында 1910 жылы ашылды, 1925 ... ... ... 1927 жылы ең ... емдеу жерлер Шортанды
көлінің жағалауында – «Бармашино» ашылды. Емедеу жерлер ... ... ... балшықпен емдеудің барлық түрлерін, сонымен
қатар вибромассаж, косметикалық биомассаж сияқты ... ... ... ... ... үшін ... бассейндер, бильярд,
видеосалондар, барлар, ал жазғы ... ... ... ... ... әрі ... туристік маршпуттар ұсынылады.
Көпшілік демалудың дәстүрлі орталықтары- Ресей, Украина, Грузия мен
балтық елдерінің ірі ... ... ... ... курорттық қызмет көрсетулер мен көлікке бағаның жоғары ... қол ... ... ... ... ... осы мәселені
шешудің белгілі шешімі болып, өзіміздің жұмыс істеп жатқан курорттық
ауданның ... ірі ... ... құру болып табылады.
Территориясында ірі комплексті ... ... ... ... ... аймақтары бойынша салыстырмалы анализ бойынша
Ақмола облысыедағы Бурабай курорттық ауданының барлық ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... ыңғайлы
факторлары бар. Осы ... ... ... ... ... шипалығы, жартасты таулар, қайың-қарағайлы ормандар мен көрікті
табиғи жағажайлары бар көлдер маржандары мен ... ... ... ... ауданы ТМД-ң әйгілі курорттық ... ... мен ... ... еегізгі табиғи-курорттық
көрсеткіштері: жыл бойы ... ... ... суға түсу ... ... ... орташа температурасы мен судың жазғы температурасы
бойынша Ресейдің және Балтық елдерінің көптеген ... алда ... ... ... ұйымдастыру мүмкіншіліктері бойынша Бурабай
курорттық ауданы ... ... ... отыр ... ... ... курорттық мүмкіншілігі 10-15 пайызға ғана
пайдаланылады, яғни ... ... әлі ... ... ... бар. ... географиялық орналасуы өте ... ... ... көп қоныстанған индустриалды аймақтар, сонымен ... ... ... аралық әуе, темір жол, ... ... ... ... Бурабай Астана қаласына жақын
орналасқандықтан мемелекеттік және ... ... ... ... Осы ... жоғары дәрежелі ресми және коммерциялық
шараларды ұйымдастыру үшін ең ... ... ... ... ауданының туристік бизнесінің негізін курорттық
бизнес алады. Бурабай курортты аймақ ... ... ... ... демалу және өздерінің денсаулықтарын, рухани күш-қуатын ... үшін ... Осы ... Бурабай курорттық ауданында тоғыз ірі
шипажай, 1700 орынға ... ... ... 300 ... арналған 10
маусымдық демалыс базалары және 150 орынға арналған ... ... ... 500 ... арналған балалар лагерлері орналасқан. Жалпыға арналған
демалыс мекемелер саны 33, қонақ ... ... 16, оның ... 24 жеке ... ... сауықтыру орталықтары бар.
Олардың ... 6 ... ... ... табылады. Сонымен қатар
Бурабайда 39 сауда нүктелері, 2 ... 5 ... 5 ... үй, 3 ... ... ... бар ... жұмысты қорытындылайтын болса, Солтүстік Қазақстан облысында
курорт, санаториялар көптеп кездеседі. Осы ... ... ... ... дамытуында маңызды орынды алады . ... ... ... ... ... ... ... iшкi
туризiмiн дамытуға мүмкiншiлiк бередi.
Ең алдымен, осы курорттық ауданның табиғи рекреациялық ресурстық
мүмкiншiлiгi өте зор. Осы ... ... ... кажеттiлiктерiн
қанағаттандырады. Осы ауданда қатты дамып жаткан емдiк ... ... ... ... ... ... тарту үшiн жаңа туризм
турлерiн ... ... ... ... осы ... ... Шортанды, Үлкен және Кiшi Шабакты, Қотыркөл сияқты көлдер ... ... ... әртүрлi және бай болуы жаяу, атты ... , ... және ... ... ... үшiн ... жасайды.
Қазақстан әлеуметтiк – экономикалык рекреациялық ресурстар
мүмкiншiлiгiнiң зор ... да осы ... жана ... түрлерiн дамытуға
болатынын анықтайды. Мәдени-тарихи ... осы ... ... мен ... ... адамдардың танымдық қажеттiлiктерiн
қанағаттандыруға, осылайша танымдық туризмдi дамытуға мүмкiндiк туғызады.
Туризм ... ... ... бiрi ... ... ... «туристiк аттрактивтiлiгi» табылады. Сол немесе ... ... тек ... ... ... ... ғана емес, сонымен катар дамыған ... ... ... ... ... курорттык ауданы ХIХ ғасырдан берi
өмiр сүрiп жатыр. Ал онын ... тек ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым туристердiң орналасу,
тамақтану ,емделу мен сауыктыруға, көңiл ... ... ... ... ... Көп ... берi пайдаланылып жатқан,
материалдық- техникалық базасы ескiрiп қалған туристiк ... ... ... ... ... ... Осы ... осы ауданнын материалды-техникалык базасын нығайту максатымен осы
ауданнын туристiк имиджiн құрастырып, инвесторларды тарту керек.
Осы ерекше ... ... ... негiзiнде бiз
Қазакстанның туристiк мүмкiншiлiгiн ары ... ... ... ... нарықта бәсекелестiкке қабiлеттi етiп шығаруға көмектесемiз.
Жинақталған қолда бар деректерді талдай отырып, халықты еңбекпен
қамтамасыз етумен ... ... ... ... ... ... ... дамытуға мүмкіндік беретін бірнеше алғышарттарды атап
өтуге болады. ... және ... ... ... ... мүмкіндік беретін
табиғи және тарихи - ... ... ... ... бар ... мен ... ... жақын орналасуы;
Қазақстан туризмнің ірі орталығына ... ... ... ... ... бар. Олар:
- тарихи - мәдени ескерткіштерге баратын жол ... ... ... ... – мәдени ескерткіштерге қатынас жолдарына жақын рналасқанымен
олардың қазіргі ... ... және ... туристердің талғамына сәйкес
келмеуі;
- арнайы туристік бағыттар мен соқпақтардың болмауы;
- тарихи – мәдени мұралар ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
Абдразакова А. Боровое- жемчужина Казахстана.// Казахстан – ... А.Ю. ... и ... ... ... М.: МГУ, ... Ж. Н ... негіздері.- Алматы :Қазак университеті , 2004
Байтонаев Озат : Чудеса природы Казахстана. Алматы: Домино,2003
Беклемишев Н. Д . Курорт Боровое.- Алма- Ата, АН Каз ССР, ... М.И. ... по ... ... Алма- Ата: Казгосиздат,1959
Бурабай национальный парк // Эко курьер- 1998-23 сентября.
Веденин Ю. А ... ... ... систем. М.: Наука,
Достопримечательные места Казахстана . Сборник.- Алма-Ата: Казгосиздат,1959
Ердавлетов. С.Р. ... ... ... ... С, Р. ... ... Казахстана.- Алма-
Ата:Знание,1988
Жандаев М. Ж. ... ... ... Ата, ... Н.М . Национальный парк.- М: Мысль, 1987
Замятин С. И . Курорты Казахстана. – ... Ата , ... С.И. ... ... и лечебные местности Казахстана .- Алма-
Криницин Н. Я. Курорт ... . ... ... типа справочника.
Под редакцией и предисловием ... П. И ... А. ... ... ХХІ века. – Астана, 1998
Котляров В. А . ... ... и ... М., ... 1979
Куйдин Ю. И .Боровое. – Алма- Ата , 1985
Курорты Казахстана . – Алма – Ата: ... , ... ... ... – М.: Сов. ... 1983
Қазақстан курорттары. Алматы : Қазақстан,1974
Михайлов В. Боровое .- ... Ата: ... ... : АН Каз ССР,1956
Никитин С. И. Боровое. – Алма-Ата, Казахстан,1970
Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – ... ... ... В. Т . ... ... ... : ... 1987
Тришечкин А. Боровое. Астана : ТОО «Дизаин», 2002
Хамнюк В.Ф. Природные лечебные ... ... ... их
использования.- Алма-Ата ,1967
1982
Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для
целей развития отдыха и туризма.Алматы ... В.А. ... ...... Ата: ... ... Т Ажары ашық болсын Бурабайдың // Егемен Қазақстан-1996-27 сәуір
Кузенный А ... цены ... ... Казахстанская правда-2004-27
августа
Серикбаев Б Боровое. О ... ... ... ... online. ... А ... –это крик души.// Казахстанская ... –2000 ... Т ... Трудные будни Казахстанской жемчужины.// Новое
поколение. –2002- 15 марта
Большая вода для ... ... ... –2002- 7 декабря
Салихова А Пахнущая жемчужина.// Новое поколение-2003-4 июля
Шөкшір Д Бурабайды жабайы туризм жайлап барады.// Жас ... ... Ж. Н. ... ... Алматы: Қазақ университеті, 2002
Туристская карта национального ... ... ... ... ... ... Казахстан «О туризме».
Мусин Қ .Н. Международный туризм: Современные тенденции развития в мире и
в Казахстане
Прохоров И. Вступая в век ... ... ... ... С. «Оқжетпестің емдік қасиеті». ... ... ... 2003-11 ... С.Р. ... ... ... теория, методы, практика – А.:
«Атамура»,2000.- 336с
Соколова М.В. История туризма – М.: Мастерство, 2002.- 350с.
Курорты Казахстана – Алматы.: ... 1973.- ... ... А1 – Қазақстанның геоэкологиялық аудандастырылуы
|Физикалық-географиялық ... ... ... ... ... | |
| | ... | |
|1 |2 |3 |4 ... ... | ... құрғақ дала (шаруашылық |
|Шығыс-Еуропалық| | |жер ... ... ... | | ... ... дала ... |
| | | |жер ...... |
| ... | ... ... (мал ... | | ... алды ... (мал ... |
| | | |- ... өндіру). |
| |шөл | |5. ... маңы шөл (мал |
| | | ... ... ... ... | ... ... таулы-дала (мал |
|елі | ... ... – кен ... |
| | | |7. ... ... дала (шаруашылық жер |
| | | ... ... ... ... | |8. Есіл ... дала ... жер ... |дала | ... |
| | | |9. ... маңы дала ... жер |
| | | ... ... |
| | | |10. ... дала ... жер |
| | | ... |
| | | |11. ... маңы ... дала |
| | | ... жер |
| | | ... |
| | | |12. ... дала ... жер |
| | | ... |
| | | |13. ... құрғақ дала (шаруашылық |
| | | |жер ... |
| | | |14. ... дала ... жер |
| | | ...... |
| | | |15. ... ... дала ... |
| | | |жер ... |
А ... ... ... ... | ... ... дала ... жер ... | | ...... |
| | | ... ... дала |
| | | |(мал ... ... |шөлейт | ... ... (мал ... ... ұсақ | | |19. ... ... (мал ... | | ... ... |
| | | ... шөлейт (мал шаруашылығы) |
| | | ... ... (мал ... |шөл | ... маңы, шөл (мал |
| | | ... ... ... ... | |23.Солтүстік-Торғай құрғақ дала (мал |
| | | ... ... |
| ... | ... ... (мал |
| | | ... |
| |шөл | ... шөл (мал |
| | | ... ... |
| | | ... шөл (мал ... |
| | | ... Арал маңы шөл (мал |
| | | ... |
| | | ... шөл (мал ... |
| | | ... шөл (мал ... |
| | | ... |
| | | |30. ... маңы – ... шөл (мал |
| | | ... – жер ... |
| | | |31. ... ... шөл (мал |
| | | ... – жер ... |
| | | ... маңы шөл (жер |
| | | ... |
| | | |33. ... ... шөл (мал |
| | | ... ... ... | ... |34.Батыс Алтай таулы ... | | ... ... |
| | | ... ... таулы |
| | | ... ... |
А ... ... ... тауаралық шөлейт (мал |
|тай-Жетісу | ... ... |
| | ... |37. Сауыр таулы (мал |
| | | ... |
| | | ... ... (мал ... | | ... |
| | | ... таулы (мал |
| | | ... ... ... Алатауы таулы (мал |
|тай-Жетісу | | ... ... |
| | | ... таулы (мал |
| | | ... - ... ... | ... ... (мал ... ... | |тік – ... ... шөл (мал |
| | ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... жотасы таулы (мал |
| | | ... |
| | | ... ... (мал шаруашылығы кен|
| | | ... |
| | |VI. ... ... (мал ... | ... |рекреациялық). |
| | ... | ... ... ... ... белсенді түрлері
Курортты шаруашылықты экономикалық бақылау мен басқару әрекеті
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғау бойынша іс ... ... ... баға ... ... ала бақылау
сұрақ жауап жүргізу
репрезентативтілігін бақылау мен сұрыптауды құрастыру
Дәрігерлік бақылау
Нәтижелі бақылау
Сурет 1 – ... шыңы ... ... ... - ... қызметі
Курорт шаруашылғының бағыттары
сауықтыру мен дем алысты ұйымдастыру
Экскурсиялық іс әрекет
Емдік сауықтыру
курортты қызмет көрсетудегі агенттер
Аннимационды дем алу әрекеттері

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арнаулы оқу орындарындағы дене тәрбиесі және спорт жұмыстары104 бет
Қазақстандағы емдік-сауықтандыру орындарының туризмдегі рөлі71 бет
Автолиздің ерте мерзімдегі жылқы және қой еті өнімдерінің технологиясын дайындау62 бет
Бал өнімдерінің сапасы және оның адам денсаулығына тигізетін пайдасы72 бет
Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтың туристік-рекреациялық даму мүмкіншіліктері47 бет
Емдік туризмнің қалыптасуы мен дамуы5 бет
Жылқы – халық медицинасында5 бет
Курорттық іс пәні бойынша дәріс кешені76 бет
Курорттық-сауықтыру туризмнің дамуы41 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының рекреациялық ресурстарына табиғат компоненттерінің ықпалы55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь