Салықтың түсінігі, элементтері және функциялары

К і р і с п е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4 . 6
1 Тарау Салықтың түсінігі, оның элементтері, түрлері және функциялары
1. 1. Салықтың түсінігі және элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... 7 . 19
1. 2. Салықтардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 . 27
1. 3. Салықтардың атқаратын функциялары ... ... ... ... ... ..28 . 29

2 Тарау Салық салудың түсінігі және мемлекеттің салық салу қызметін мемлекеттік құқықтық реттеу ... ... ... ... ... ..30 . 32

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33 .35
Қолданылған нормативтік құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттердің тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36 . 39
Салық салуды құқықтық реттеу сұрақтары қазіргі кездегі біздің мемлекетіміздің экономикалық және әлеуметтік өмірінің ең маңызды да өзекті сұрақтарының бірі болып табылады. Бұл Қазақстанның экономикасының жаңа көріністерімен, оның жаңа нарықтық қатынастрға көшуімен шартталады.
Салықтар қоғамдық-шаруашылық өмірдің құрамдас бөлігі болып табылады. Азаматтардың, кәсіпорындардың, жалпы алғанда, мемлекеттің жағдайы көбінде осы салықтарға байланысты болады. Салықтар нақты жүйе ретінде экономикалық категория болып табылады. Олар мемлекеттің пайда болуымен және бірнеше жалпымемлекеттік функциялардың жүзеге асырылуымен байланысты. Салықтық жүктеменің ең аз мөлшері мемлекеттің өз функцияларының – басқару, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, денсаулық қорғау, мемлекеттік ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету функцияларының - жүзеге асырылуының ең аз мөлшерге дейін азайтылғанын білдіреді.
Салықтарды ақшалай қатынастарға жатқызуға болмайды. Олар ең алдымен, жалпы мемлекеттік және қоғамдық функциялардың орындалуын жүзеге асыратынжалпымемлекеттік қорларды құру мақсатында, ішкі жалпы өнімді қайта бөлу процессінде қалыптасатын қаржылық қатынастар болып табылады.
Салықтар дегеніміз – нәтижесінде салық субьектісіне қандай да бір эквивалент бермейтін, бюджеттік қорды қалыптастыратын императивті ақшалай қатынастар болып табылады .
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жылы қабылданған және оған 7 қазан 1998 жылы енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлімі) 27 желтоқсан 1994 жылы қабылданған. (2003 жылғы 7 қаңтарға дейінгі өзгертулері мен толықтыруларымен).
3. Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депуттарының мәртебесі туралы 16 қазан 1995 жылғы Заңы және оған 11.04.1997 ж., 12.03.1999.ж., 06.05.1999 жылы енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.
4. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 26 желтоқсан 1995 жылғы Конституциялық Заңы.
5. Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 21 маусым 2001 жылғы Кодексі және оған 21.03.2002.ж., 23.11.2002.ж., 08.01.2003 жылы енгізілген өзгірістер мен толықтырулар.
6. Қазақстан Республикасының « Қазақстан республикасының Бюджет жүйесі туралы» 01.04.1999 жылғы Заңы және оған 16.07.99 ж. N 440-1; 26.07.99 ж. N 463-1; 4.11.99 ж. N 472-1; 22.11.99 ж. N 485-1; 29.11.99 ж. N 487-1; 15.12.00 ж. N 123-II; 15.01.01 ж. N 140-II; 03.05.01 ж. N 182-II; 06.12.01 ж. N 261-II; 31.10.02 ж. N 351-II өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңдары.
7. Қазақстан Республикасының «Республикалық және жергілікті бюджеттердің орындалуына бақылау жүргізу туралы» 29.01.2002 жылғы Заңы.
8. Қазақстан Республикасының 23.01.2001. жылғы «Жергілікті мемлекеттік басқару» туралы Заңы.
9. Қазақстан Республикасының Президентінің «Бюджетаралық қатынастарды жетілдіру және мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіліктерді ажырату жөніндегі мемлекеттік комиссияны құру туралы» 24.10.2001 жылғы Жарлығы.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының құқықтық саясат концепциясы туралы» 20 қыркүйек 2002 жылғы Жарлығы.
11. Қазақстан Республикасы Президентінің «Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеті» туралы 05.08.2002 жылғы Жарлығы.
12. Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі туралы Ережені бекіту туралы» 11.01.2000 жылғы қаулысы. Оған 20.01.01 г. N 87; 19.06.02 г. N 674; 03.09.02 г. N 962 енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.

Арнайы әдебиеттер:

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы, Москва, ИД ФБК - Пресс, 2000 г.
2. Берлин С.И. Теория финансов, Приор, 2000 7.
3. Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право. Москва, 1998
4. Бюджетная система РФ. Учебник, - Москва, Юрайт, 1999.
5. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права, Москва, Норма, 2000
6. Гуреев В.И., Российское налоговое право, М.1997, Экономика
7. Дробозина Л.А., Москва, 2000, Юнити.
8. Евстегнеев Е.В. Налоги, налогооблажение и налоговое законодательство. СПб, 2000.
9. Æåëóäêîâ À. Íîâèêîâ À. Ôèíàíñîâîå ïðàâî. Ìîñêâà, Ïðèîð, 1999.
10. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1999 ж.
11. Ñåí÷àãîâ Â.Ê., Àðõèïîâ À.È. Ôèíàíñû, äåíåæíîå îáðàùåíèå è êðåäèò. Ìîñêâà, Ïðîñïåêò, 2000.
12. Романовский М.В., Врублевский О.В., Сабанти Б.М., Финансы, Москва, Юрайт, 2000г.
13. Пети У. Трактат о налогах и сборах,Антология экономической классики. Москва, 1993
14. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств. Алматы, 2001.
15. Ïîðîõîâ Å.Â. Íàëîãîâîå ïðàâî, Àëìàòû, 1994æ.;
16. Ïëàòîíîâà Å.Â., Íîâèêîâ À. Ôèíàíñîâîå ïðàâî, Ìîñêâà, Ïðèîð, 2000.
17. Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, Алматы, Фонд «Формирование налоговой культуры», 2001, 218 – ші бет.
18. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. Сборник «У истоков финансового прав» Москва, Статут, 1998, 65-66 беттер.
19. Окунева Л. Налоги и налогооблажение в России. Москва, 1996
20. Химичева Н.И. Финансовое право, Москва, Бек, 1996
21. Õóäÿêîâ À.È. Íàëîãîâîå ïðàâî ÐÊ. Àëìàòû – 1998æ.;
22. Худяков А.И., Бродский Г.М., Теория налогооблажения, Алматы, 2002
        
        Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Заң факультеті
Инвестициялық және қаржылық құқық кафедрасы
Б І Т І Р У Ж Ұ М Ы С ... ... ... ... және ... заң ... Е Ф Е Р А ... жұмысымның тақырыбы «Салықтың түсінігі, элементтері және
функциялары». Бітіру жұмыс ... ... ... ... ... ... тақырыптардың бірі болып табылады.
Мемлекеттердің барлығы тек материалды-техникалық базасы болғанда ғана
өмір сүре алады. Қарапайым тілмен ... ... ... ... ... тұратын және олардың өз функцияларын атқаруы үшін
пайда болатын шығындарды қаржыландыратын ақша ... ... ... екі тараудан, үш параграфтан, кіріспе мен қорытындадан
тұрады. ... ... ... ... қолданылған негізгі терминдер
мен түсініктер:
«міндетті төлемдер», «салықтар», ... ... ... байланысты өкілетті органдар», «салық субъектісі», ... ... ... ... ... «салықтық база», «салықтың
пәні», «салық жыл» және тағы да басқалары.
М А З М Ұ Н Ы :
К і р і с п ... - 6
1 ... ... ... оның элементтері, түрлері және функциялары
1. 1. Салықтың түсінігі және элементтері................................7
- 19
1. 2. ... ... - ... 3. ... атқаратын функциялары......................28 - 29
2 Тарау Салық салудың түсінігі және мемлекеттің ... салу ... ... реттеу......................30 - 32
Қорытынды...................................................................
................33 -35
Қолданылған нормативтік құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттердің тізімі
...................................................................36 - ... І Р І С П ... ... ... ... ... қазіргі кездегі біздің
мемлекетіміздің экономикалық және әлеуметтік өмірінің ең маңызды да өзекті
сұрақтарының бірі ... ... Бұл ... ... жаңа
көріністерімен, оның жаңа нарықтық қатынастрға көшуімен ... ... ... ... бөлігі болып табылады.
Азаматтардың, кәсіпорындардың, жалпы алғанда, мемлекеттің жағдайы көбінде
осы салықтарға ... ... ... ... жүйе ... экономикалық
категория болып табылады. Олар мемлекеттің пайда болуымен және ... ... ... ... ... ... ең аз ... мемлекеттің өз функцияларының – басқару, ... ... ... ету, ... ... мемлекеттік ішкі және
сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету функцияларының - жүзеге асырылуының ... ... ... ... ... ақшалай қатынастарға жатқызуға болмайды. Олар ең ... ... және ... ... ... ... қорларды құру мақсатында, ішкі жалпы өнімді қайта
бөлу процессінде қалыптасатын қаржылық ... ... ... ...... ... ... қандай да бір
эквивалент бермейтін, бюджеттік қорды қалыптастыратын императивті ақшалай
қатынастар болып табылады[1]. Бұл ... ары ... ... ... Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетін басқа ... ... ... ... берілген анықтаманы айтуға болады. Салық
- мемлекетпен біржақты ... ... заң ... ... бір ... ... алынатын, қайтарылмайтын және ... ... ... ... ... өмір сүре алмайды, себебі, олар, ... және жеке ... ... болып тұрған жағдайдағы кірістерді
табудың ең ... көзі ... ... ... ... табыстың қайта
бөлінуіне қатыса отырып, бірыңғай қайта өндіру процессінің бөлігі ретінде
танылады. Осы ... ... ... бөлу ... ... ... отырып, салықтар, өндірістің заңдылықтарын көрсетеді.
Салықтардың қоғамдық мазмұнымен қатар, материалдық негізі де бар.
Олар, яғни, ... ... ... ақша ... ... ... Бұл бүкіл халықтан мәжбүрлі түрде салықтар арқылы
алынатын ұлттық ... ... ... ... ... ... айналады. Мұнда құнның қарсы ... ... ... тек ... ... ... ғана ... қаржылық
категория ретінде де қарастырамыз. Мемлекет үшін ... өмір сүру ... ... ... ... Олар ... ... кіріс
көздері болып табылады. Міндетті төлемдер, соның ... ... ... ... ақша ... мемлекеттің
орталықтандырылған қорына ... ол ... ... аппараты ұстап
тұруға, мемлекеттің қорғаныс қабылеттілігін қаматамасыз етуге, құқықтық
тәртіпті ... ... ... ... ... жалақы
беруге, әртүрлі мемлекеттік бағларламаларды жүзеге асыру үшін қолданылады.
Салықтар – ертеде пайда болған ... ... ... ... пайда болғанда пайда болып, мемлекеттік билік органдарын ... ... ... көзі және ... ... ... ... қамтамасыз ететін құрал болып табылған.[2] Ол кезден бері
біраз жағдайлар өзгерді, мемлекеттің функциялары мен ... ... ие ... ... мемлекеттің өмір сүруін қаматамасыз ету құралы
ретінде салықтар, негізгі кіріс көзі болып ... ... Ал ... ролі ... ... әр ... болып отыр. Мемлекет мемлекеттік қазынаны толтырудың
басқа да құралдарын қолданады, дегенімен ... ... ... ... ... ... ... шығады.
1 Тарау Салықтың түсінігі, оның элементтері, түрлері және функциялары
1.1. Салықтың түсінігі және ... ... тек ... ... ... ғана
өмір сүре алады. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, ... ... ... ... және олардың өз функцияларын ... ... ... ... ... ақша ... қажет.[3] Ақшаны басқа
жолмен, тауарларды шығара отырып, қызмет көрсете отырып, яғни, материалды
өндіріс саласындағы қызмет арқылы ... ... ... ... ... табиғаты бойынша жүзеге асырылу барысында тауар ретінде жаңа құн ... ... ... ... ... ... қызметкердің және
жалпы, бүкіл мемлекеттік аппараттың еңбегі, ақша оның ... ... ... ... Сол ... ... ақшаны басқа жақтан
іздеуге мәжбүр.
Мемлекеттің ... ақша ... ... әртүрлі және көп. Бір жағдайда,
меншік иесі өз еркімен мемлектке ақша ... ... ... ... Оған ... ... ретінде мемлекеттік заемдарды
айтуға блады (сыртқы да, ішкі де ... ... ... ... - өз ... ... ... көреді (мысалы, меншігіндегі
жерді арендаға бергеннен төлем ала отырып). ...... ... да бір ... ... отырып, табыс табады. Бұл тізіміді ары ... ... ... ... соның ішінде қазіргі кездегі мемлекет,
өзіне ақша табуды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... анықтау үшін алдымен оның түсінігіне тоқталып кеткен
дұрыс.
«Салық» термині көптен қолданылады және құқықтық актілер ... ... де ... бері ... ... оның ... әлі ... қалып отыр. Ал, оның дұрыс анықтамасының болуының өте маңызды мәні
бар. Ең алдымен, ол ... ... ... ... ... үшін және
әрбір бюджетке түсетін міндетті төлемдерге құқықтық режим беру үшін қажет.
Сондай-ақ, бұл мәселе ... ... де ... шешілу қажет.
Айталық, тәртіп бойынша, салықтар әртүрлі мемлекеттік ... ... ... олар әртүрлі қорлардың кіріс бөліктері болуы
мүмкін, әртүрлі заңдық жауапкершілік ... ... ... және т.б.
Осыған байланысты салықтың түсінігінің өзі әдебиетте кең және ... ... ... кету ... Кең ... ... мемлекет
есебіне алынатын барлық ақша қаражаттары жатады. Осыған байланысты кейбір
авторлар салықтық алымдарға барлық ... емес ... ... ... ... ... түскен ақшалар, айыптар жатады) де жатқызады.
[4]
Мұндай көзқарастың қате екендігін айтып кету қажет, себебі, ... ... ... және ... бір-бірінен ерекшеленіп,
ажыратылады, олардың әртүрлі ерекшеліктері бар. Бұл ... ... ... ... ... ... ... төлем салық болып
табылмайтыны есте сақтауымыз қажет. Салықтар эконмикалық мазмұнға және
құқықтық ... ие бола ... тек ... ... бірі болып
табылады. «Салықтық кодекс» «салық» «алым» «баж» түсініктері арасында
айырмашылықтарды көрсетіп ... ... ... ... табылады. Олай дейтін себебіміз, 1-ден,
салық үнемі мемлекетпен ... ... ... және ... ... ... салық емес.2-ден, мемлекеттің салықтық қызметі
нәтижесінде материалдық бағалылықтар пайда болмайды. ... ... ... ... ... және оның аппаратын ұстап
тұрушы ретінде танылады.
Салықтың мәнін анықтау үшін оның ... ... ... Салық
бірмезгілде материалдық, экономикалық және құқықтық ... ... ... ... ... ... ... – салық төлеушімен мемлекетке шартталған
мерзімде, белгілі бір тәртіппен төленуге тиісті ... бір ақша ... ... ... ...... ... категория ретінде салық – салық төлеушіден ... ... бір ... қозғалысын көрсететін белгілі бір мөлшердегі,
шартталған мерзімдегі және белгіленген тәртіптегі ақшалай қатынас.
Құқықтық мағынада ...... ... белгілінген мөлшерде,
шартталған мерзімдерде және ... ... ақша ... беру
міндеттілігін мемлекеттік нұсқау туындататын.
Салықтық экономикалық белгілеріне келесі ... ... ... ... ... ... бөлуді көрсетеді. Жоғарыда ... ... ... ... асырылу нәтижесінде,
мемлекет ақша табатындай құн өндірмейді. Сол себепті, салықтар енгізу
жән ежинақтау арқылы өндірілген ... ... ... ... ... ... шешеді.
2. Салықтар ақшалай қатынастарды көрсетеді. Салықтардың көпшілігі ақшалай
нысанда ... ... ... ... да ... ... бар.
Айталық, ауылшаруашылық салықтар өндірілген өнімнің бір бөлігі арқылы
төленуі мүмкін. Барлық ... ... ... ... өйткені,
салықты төлеу үнемі салық төлеуші есебінен мемлекет ... ... ... өтуін көрсетеді.
3. Салықты төлеу қайтарымсыз түрде ... ... ... Салықты
төлеуде құнның біржақты ғана қозғалысы- төлеушіден мемлекетке қарай
қозғалысы болады. Салық осынысымен басқа ... ... ... заем ... ... ... мерзімінің көрсетілмейтіндігін көрсетеді, яғни, ақша
болашақта қайтарылмайды.
4. ... ... ... ... ... ... ... салық
ақшалай нысандағы құнның біржақты қозғалысын білдіріп, тауарлық
нысандағы құнның ... ... ... ... Басқаша
айтатын болсақ, салық қандай да бір қызмет үшін, тауар үшін ақы ... ... ... ... алу. ... ... ... мүлікті
пайдаланғаны үшін ақыдан ажыратылады.
5. Салықты төлеу салықтық төлемнің меншік нысанының ауысуын білдіреді.
Салықты төлеу процессінде ... ... ... ... ... ... меншік нысаны жеке меншіктен мемлекеттік меншікке
ауысады. Меншік нысанының ауысуы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындардың
бюджетке төлейтін қаражаттары салықтар емес, міндетті аударымдар деп
қарастырылып ... ... және олар ... қалыптастыратын
салықтық емес төлемдер қатарын ажатқызылатын. Қазіргі уақытта салықтық
заң ... ... ... ... салу ... ... тұлғаларға да таралатын болды. Белгілі қаржылық құқық
саласындағы ғалым Худяков А.И. өз ... бұл ... ... ... да, экономикалық көзқарас бойынша да, бұл дұрыс емес
екндіні атайды.[6]
6. Салық мемлекетпен тұрақты байланысты көрсетеді. Алымдардан ... ... ... ... ... бұл ... ... сипаттағы актімен емес, нормативтік ... ... ... ... ... белгісі – императивтілігі. Императивтілік билік пен
бағыныштылықты білдіреді.
Салықтар осындай экономикалық белгілермен ерекшеленеді. Соынмен қатар
салықтық мәнін Аша ... ... ... де бар. ... ... ... – бұл мемлекетпен белгілінетін төлем. Салық тек мемлекетпен
белгіленеді. Оны ... ... ... ... ... ... ... құзыретіне сүйене отырып енгізеді[7]. Ешқандай
мемлекеттік емес ... ... ... ... Бұнысымен салық
басқа мемлекеттік емес ... ... ... – діни
ұйымдар, қоғамдық және саяси бірлестіктер, қоғамдық өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... тек құқықтық нысанда болады. Салықты енгізу ... ... үшін ... ... ... акт ... қажет. Салықтық
құқықтық нысаны оны басқа мемлекеттік емес ... ... ... ... Салық ол мемлекеттің біржақты нұсқауы. Салықты енгізе отырып,
мемлекет оны ... ... ... жеке ... де, ... тобымен
де, халықпен де, олардың өкілдерімен де – ешкіммен ... ... ... ... ... жеке ерік ... нәтижесінде, сәйкес
құқықтық актісімен енгізеді. Мемлекеттің ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
4. Салықтың енгізілуі салықтық міндеттеме тудырады. Салықты енгізетін
нормативтік акт салық төлеуші статусын иеленген заңды ... мен ... ... ... ... ... алып ... Салық мәжбүрлі сипатта болады. Салық ммемлекетпен салық
төлеушілердің еркіне ... ... ... енгізіледі, салық төлей отырып,
салық төлеуші өзінің ... ... бір ... ... ... төлеуші уақытысында салықты төлей қоймаса, онда мемлекет ... ... ... ... ... ... алу құқықтық сипатта болады. Салықтардың
меншік иесінен еркінен тыс алынатындығына қарамастан, ол ақша қаражаттары
заңды ... ... ... ... Бұнысымен салық мәжбүрлі, бірақ,
заңсыз негізде меншік иесінен алудан – ұрлаудан, қарақшылықтан ажыратылады.
Салықты енгіуде ... ... ... ... тура ... ... төлеуші кім болады, не үшін және неге байланысты салықты
төлейді, ол өз ... ... ... және ... ... тиісті, қандай да бір тұлғаларға жеңілдіктер көрсету керек пе, жоқ,
мүлдем салық төлеуден болсату ... пе ... ... ... беру ... сұрақтардың болатыны хақ: бұларды шешпей салықты алу мүмкін емес.
Салықты енгізіп ... ... ... осы ... ... ... ішкі
құрылымы пайда болады. Салықтың осы ішкі құрамындағы құрамдас бөліктерді
салықтың элементтері деп атаймыз. Әрбір ... ... ... Бұл ... ... қосымша және спецификалық деп бөлінеді.
Салықтың негізгі элементтері болып, оларсыз салықты ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Салықтың қосымша элементтеріне салықтық жеңілдіктер жатады.
Спецификалық элемментері салықтардың жекеленген түрлерінде болады.
Мысалы, ... ... ... ... көзі сияқты элементі болады.
Салықтың элемемнтінің маңызы зор, себебі, ... ... салу ... Енді сол салықтың элементтеріне толығырақ тоқталып кетсем.
1. Салықтың ... ... ... - ... ... ... Салықтық ғылымда ол тұлғаны салық ... ... ... ... статусы оның жеке тұлға, немесе, заңды ... ... ... ... ... емее ... ... салық төлеуші ретінде анықтауда жеке заң қағидасына ... ... тек ... ... тұлғалар мен жеке тұлғалар тартылады.
Территориялық заң қағидасына сәйкес, салық төлеуде тұлғаның қасиеті ... ... ... орны әсер ... ... ... салық төлеуге мемлекет терииториясында тұрақты тұратын немесе,
уақытша жүрген резидент еместер ... Бұл ... ... ... мемлекет территориясында барлық кірістері бойынша ... ... ... ... ... ... мемлекет территориясында көрген
табыстарына ғана салықтарды төлейді. Қазір, біздің валюталық ... ... ... резиденттеріне елімізде қатарынан 183
күннен ... ... ... ... азаматтары немесе азаматтығы жоқ тұлғалар
жатады.[8]
2. Салықтың объектісі және ... ... ... неге ... ... отыр - сол. Аққа ... ... солай алынбайды, кез-келген
салық қандай да бір объектіге ... ... ... ... ... болса да енгізуге болады. Оған тарихтағы алынған салықтарды
мысалға айтуға ... ... 1 ... ... ... ... ... салықтарды, Ежелгі римдегі Веспасианның қоғамдық тәретханаларға
кіргені үшін енгізген салығын, Совет одағында алынған бойдақтыққа салықты,
кейбір мемлекеттердегі иттерге, құсатарға ... ... т.б. ... ... ... ... болса да, әйтеуір, барлық жағдайда объектісі
көрсетілуі қажет.
Қазақстандық ғалым Порохов Е. В. өз ... ... ... ... ... салық салу құралымен ... ... ... ... пәні ретінде салық
объектісінің материалдық көрінісін айтамыз. Ол мүлік (заттар, ... ... ... валютасы, жұмыс, жасалынған қызмет, мүліктік құқықтар,
творчестволық, интеллектуалдық ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін, ақша ... ... ... ... салық масштабы, салық салу бірлігі. Салықтың
масштабы – ... ... ... заңмен белгіленген есептелу
көрсеткіштері. ... ... ... ... ... көрсеткіштері
арқылы аныталады. Мысалы, тұрғын үйдің салықтық көрсеткіші ол ... ... ... ... бағасы арқылы анықталады. Масштаб бөлігі салық ... ... ... ... ... ... үй туралы мысалда
салық салу ... ... куб. ... ... кв. метр ... ... база – сол ... түріне белгіленген салық пәнінің (құралының)
сандық сипаттамасы.
4. ... ... ... ставкі, немесе, салықтық норма, салықтық
базаның өлшем бірлігіне салықтық аударымдар мөлшері. Салық сомасынс анықтау
тәсілі бойынша ... ... 1) тең; ... 3) ... ... ... әрбір салық төлеушіге бірдей салық сомасы ... ... ... ... ... жағдайы есепке алынбайды.
Тұрақты салықтық ставкісінде әрбір салық салу бірлігіне салықтың
тұрақты мөлшері белгіленген. ... ... ... ... ... 1 ... ... белгіленген.
Проценттік ставкіде – салықтың мөлшері салықтық базаның құндық
өлшеміне байланысты ... ... ... ... мен жеке
нотариустардың табыстарына салық – салық ... ... 10 ... ... ... ...... өткен соң, төленуге тиісті салық сомасы
төленіп отыратын мерзім. Көптеген салықтар бойынша салықтық ... ... жыл ... ... корпоративті табыс салығы үшін салықтық
кезең календарлық жыл. ... ... үшін одан ... мерзімдер
көрсетілген. Мысалы, қосылған құнға салық үшін календарлық ай көрсетілген.
Салықтық кезеңнен басқа кейбір салықтарға есептік кезең - ... сол ... ... ... ... ... қолданылады[11].
6. Салықты есептеу тәртібі төленуге тиісті салықтың ... ... ... тұлғаның әрекеттерінің жиынтығы. Салықты
есептеу тәртібінің келесідей сатылары бар. 1. ... салу ... алу ... 2. ... салу ... байланысты етіп, салық базасын
есептеу шығару; 3. қолданылатын салықтық ставкіні анықтау; 4. салықтық
жеңілдіктерді ... 5. ... ... ... ... ... төлеу тәртібі - бұл салық төлеушіден мемлекетке ... ... өтуі ... ... ... ... ереже. Егер
салық ақшалай төленуге тиісті болса, онда мемлекетке сәйкес ақша ... егер ... ... болатын болса, онда мемлекетке төленетін
салық белгілі бір заттар арқылы өтеді.
Салықтар белгілі бір тәсілдер ... ... ... ... ... өзі дербес беуі. Қазіргі
кезде салықты дербес төлеудің тәсілдері ретінде а) ... ... ... ... Салықтық декларация – салық төлеушінің салық
салу объектісі, салықтық базаның бар ... ... ... ... декларация негізінде қазір корпоративті салықтар, қосылған құнға салық,
кейбір жеке тұлғалардың жеке табыс салығы, акциздер, жер ... ... ... ... ... ... б) салықтық
хабарлама негізінде төленеді. Салықтық ... ... ... ... ... құжат – салықтық хабарлама ... ... ... ... жер ... в) ... ... салық төлеушінің
өзінің дербес есептеп төлеуі. Мысалы, ... ... ... г) бір ... ... немесе, патенті алу арқылы арнайы салықтық
режимдегі жеке тұлғалар салықтарын төлейді.
2. Салықты төлеушіден салықтық төлем құралын мәжбүрлі түрде ... ... ... ... агенттер арқылы) алу. Бұл тәсіл
түріне а) салықты төленетін табыс көзінде ұстап ... б) ... ... ... ... ... алу жатады.
8. Салықтық жеңілдіктер – салық төлеушінің салықтық міндеттемеден
босату ... оның ... ... ... ... салу режиміне
қарағанда жеңілдету. Салықтық жеңілдіктерді әртүрлі ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер. Мысалы әскери
қызметшілер жеке ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер. Мысалы, мамандандырылған
медициналық транспорт құралдары транспорт құралдарына салықтардан
босатылған;
- ... ... ... ... Мысал, жеке тұлғалардың
табыс салығына мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялардан түскен
пайда қосылмайды;
- ... ... ... ... ... ... ... 30 процент салық төлейтін заңды тұлғалар, егер негізіг өндіріс
құралдары жер болып табылатын болса, онда салықты 10 ... ... ... көзі - ... ... үшін арналған немесе қолданылатын ақша
қаражаттары. Жалпы, теоретикалық жағынан ... ... көзі ... ... салық көздері бар: 1. табыс; 2.жинақталған қорлары; 3.өндірістік
капиталдың ақша бөлігі; 4.мүлікті сатудан түскен қаражат; 5.қарызға ... 2. ... ... өте көп және ... ... ... түсіне түсу үшін,
ерекшеліктерін біле түсу үшін, маңызын аша түсе ... ... ... ... ... ... ... Салықтарды көбінесе келесідей
негіздерге байланысты жіктеп, қарастырады:
1. салықтық міндеттемені атқарушыға ... ... және ... деп бөлінеді.
Тікелей салық – ол салықтың субъектісінің салықтық міндеттемені
атқарушы болып, ... ... ... ... ... ... түрлері ретінде табыс салығын айтамыз. Оны төлеу ... ... ... ... ... айырылады.
Жанама салық – бұл салық субъектісінің салық төлеу міндеттілігін өзге
бір тұлғаға артуын ... ... ... ... салықтардың мәні,
мемлекеттің тауарларды ... ... ... ... ... ... қызмет бағасына қосу арқылы, салық ... ... ... ... ... төлеуші сатушы
болғанымен, ол салықтың мөлшерін сататын тауарының ... ... ол ... ең ... ... ... ... болып шыға
келеді. Басқаша айтатын болсақ, салық ... ... ... алушыға
өзінің салықтық міндеттемесін жүктеп, ауыстырып жібереді. Жанама салықтарға
қосылған құнға салықтарды және ... ... ... да, жанама салықтардың да, ... және ... бар. ... ... ... ... ... салықты төлеуші салықты кейін сатып алушыдан алып аламын
ғой, деген оймен жеңіл төлейді. Және ... ... ... да, ... өзі ... салықты бөтен тұлғадан алып, ... ... ... Бұл ... ... төленіп отырылады, өйткені,
тауарлар ... ... ... ... ... ретінде, оладың экономикалық нәтижелерін
айтамыз. Олар тауардың бағасына әсер етеді, олардың ... ... ... ... ... жанама салықтар (қосылған құнға салық және акциздер)
тауардың түпкілікті құнының 40 ... 80 ... ... ... ... ... үшін ол ... алушылық қабылеттіліктің азаюына,
яғни, сұраныстың азаюына, ал, ол, өз ... ... ... ... алып ... ... ғалымдар арасында жақтаушылар да бар, оларды
қолдамаушылар да бар. Мысалы, салық ... ... ... қалаушы
ағылшын экономисі У. Пети (1623-1687) жанама салықтарды қолдаушылардың
қатарында ... Ол ... ... салықтарды енгізудің артықшылықтары
ретінде төмендегі пікірлерді атаған:
1. Әрбір тұлға өзінің тұтыну қажеттілігіне байланысты ... ... оны ... ... ... ... керек емес, - ... Бұл ... ... ... ... ... мүмкіндік береді, қаражаттарды
үнемдеп жұмсауға алып келеді.
3. Ешкім бір ... бір зат үшін екі реет ... ... бір ... рет қана ... ... - деп ... салықтарға социалистік және коммунистік ғылымдардың өкілдері
қарсы болған. Мысалы, К. Маркс жанама салықтар ... ... ... ... ... бұл ... тек ... мөлшерін ғана емес,
ол салықты төлеуге аванстық төлемді, оған проценттік ставкіні де ... ... ... ... ... ... сай келеді.
Өйткені, бұл салықтардың көмегімен салық төлеушінің өзінің мүлігінің бір
бөлігі ... бұл ... ол ... ... ... ... орны
толтырылмайды. Тікелей салықтар салық төлеушінің қаржылық жағдайы толығымен
есепке ала ... оның ... ... ... байланысты
болып, алынады. Бұл салықты төлеуге байланысты міндет кіріс болса ... ... ... –туындамайды. Оның кемшілігі де осында. ... ... ... ... төлеушінің шаруашылық қызметінен
нәтиже болатыны, ... ... ... салық ала алатынын, немесе,
ала алмайтынын білмейді, сенімді болмайды.
2. Нысанына байланысты салықтар ... және ... деп ... ... ... төленеді. Көбінесе, олар – тапқан кірістің
бір ... ... ... ... бір мөлшері болады. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... салықтар салықтар салудың ерте кезеңінде пайда болған, әлі
ақша жүйесі жеткілікті деңгейде қалыптаспаған ... ... ... бұл ... ақша ... ... ... немесе, бұзылған кезде
алынып отырған. Бірақ, 1925 жылы жүргізілген ақша ... ақша ... ... ... натуралды түрде салынған
салықтар ақшалай нысанға ауыстырылды.
Қазақстан Республикасының Салық кодексі ... ... ... ... ... салықтардың натуралды болуы көрсетілмеген. Бірақ,
салықтар (тарихи және ... ... ... ... да болуы
мүмкін.
Ақшалай салықтар (салықтың объектісі мен құралынан тәуелсіз) ақшамен
төленеді. Қазіргі кезде бұл салық ... көп ... ... ... ... ... ... ақшалай қатынастардың түрі ретінде
қарастырады, ал натуралды салықтарды уақытша және аяқ ... ... ... ... қарастыруды ұсынады.
3. Салықты субъектісіне байланысты заңды тұлғалар және жеке тұлғалар
төлейтін салықтар деп бөледі.
Заңды тұлғалар төлейтін ... ... ... деп ... ... бойынша).
Заңды тұлғалар бірнеше салықтардың түрлерін төлейді. Айталық,
корпоративті ... ... ... ... ... ... мүлік салығы, жер салығы, бірыңғай жер салығы және тағы да ... ... ... табыс салығы өндірістік еңбекпен табылған таза табыстың
бір бөлігін алу ... ... ... ... ... республикалық
бюджеттің кіріс көзі болып табылады. Бұл салықтың түрін төлейтін заңды
тұлғаларға жататындар:
- Қазақстан ... ... ... ... тұлға ретінде
танылған кәсіпорындар мен ұйымдар. Олардың ішінде кредиттік ұйымдар мен
сақтандыру ... да бар, ... ... ... ... ... ... бар ұйымдар да.
- жеке балансы және есеп ... ... бар ... ... ... мен ... да құрылымдық бөлімдері.
Корпоративті табыс салығын төлеуші ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
территориясында тұрақты ... ... ... ... ... басқа да ұйымдар жатады.
Бұл салықты салу обьектісі кәсіпорыннның ... ... ... ... өнім – бұл өнімдерді, тауарларды өткізуден, қызметтер көрсетуден,
жасалған жұмыстардан түскен, мүлікті жалға ... ... ... ... ... ... түскен табыстар және ... да ... ... ... ... ... бір ... тұлғалар төлейтін салықтардың түрі – ... ... ... ... салықтар болып табылады.
Акцизделенетін тауарлардың тізімі салық ... ... ... ... ... ... - алкоголь өнімдері; - табак өнімдері; - ... ... - ... күмістен және платинадан жасалынған зергерлік
бұйымдар; - ... ... ... - жеңіл автокөліктер; - ... ... ... ... - шикі ... және құмар ойындарды және
лотореяларды ұйымдастырушылық қызмет.
Заңды тұлғалар мүлікке салық төлейді. ... ... ... ... ... материалдық емес активтерге салынады.
Салық салнатын ... ... ... ... ... заң шығарушы және атқару органдарының Ұлттық ... ... ... тек ... беру ... мәдени
шараларды жүзеге асырушы кәсіпорындардың, ... ... ... ... ... ... мүліктеріне де мүлік салығы салынбайды.
Сондай-ақ, заңды тұлғалар траспорт құралдарына салықтар, жер ... жер ... және ... да ... ... ... ... төлеп, аударып отырады.
Жеке тұлғалар төлейтін салықтарға жеке тұлғалардың табыс салығы,
мүлік салығы, жер ... және ... ... ... ... ... ... аралас салықтар болып табылады. Ол
салықтарды заңды тұлғалар да, жеке тұлғалар да төлейді.
4. Салықтың ... ... ... ... ... ... деп бөлінеді.
Салықты бұлай жіктеу салықтың салық төлеушінің кірістерінің көлеміне
байланысты болады.Регрессивті ... ... ... ... Прапорционалды салықтар керісінше, салық төлеушінің кірісінің
көлеміне байланысты болады, бірақ салықты алу ... ... ... ... кірістің көлемінен тәуелсіз бірыңғай проценттік
ставкілер ... ... ... ... ... салық
төлеушінің кірістерінің көлемінің өсуіне байланысты бірге өсіп отырады.
5. Территориялық деңгейіне байланысты салықтар жалпымемлекеттік және
жергілікті салықтар деп ... кім ... ... ... ... бюджетке барып
түсетіндігіне қарап, ... ... ... ... салықтар
бюджеттердің жалпымемлекеттік және жергілікті деп ... ... ... және ... ... деп ... ... 1 сәуіріне дейін, Қазақстан республикасының Салықтар және ... ... ... ... ҚР ... Жарлығымен жаңа Бюджет
жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғанға дейін, салықтар
жалпымемлекеттік және ... деп ... ... ... ... ... бөлінбейді. Бірақ, республикалық бюджет
көзіне ... ... ... ... мен ... ... ... түсетін дербес кірістерің көздері көрсетіліп берілген.
Республикалық ... а) ... ... ... ... ... құнға салықтар; в) кейбір ... ... ... көп ... салықтар түседі.
Жергілікті бюджеттерге: а)Астана қаласының территориясында салық
төлеуші ретінде тіркелген салық ... ... ... ... ... ... б)кейбір тауарларға акцизедер;
в)әлеуметтік салық; г)заңды тұлғалар мен жеке ... ... ... салығы; ж)бірыңғай жер салығы; ж)транспорт құралдарына салықтар барып
түседі.
6. Қолданылу сипатына ... ... ... және мақсатты
салықтар деп бөлінеді.
Мақсаты көрсетілмей, жалпы ... ... ... ... ал, ... бір ... қаржыландыру мақсатында алынатын
салықтарды мақсатты салықтар дейміз. Айталық, әлеуметтік салықтарды.
1. 3. Салықтардың атқаратын функциялары
Салықтың ... оның ... ... салықтың басты бағыты. Салық
мемлекетпен, өкілетті ... ... ... ... болғандықтан,
оның функциялары да мемлекетпен анықталады. Соныменен, салықтың функциясы
дегеніміз - ... ... және ... ... ... ... ... қызметінің бағыты. Салық салу
келесідей функцияларды атқарады:
1. фискалдық (бюджеттік);
2. бөлу (әлеуметтік);
3. реттеуші ( ол өз ... үшке ... ... ... өндіруші);
4. бақылау функциясы;
5. мараппатаушы функцияларды.
Салықтардың атқаратын функцияларының ішінде ең маңыздысы фискалдық
функция болып табылады. Мемлекет ... ... ... ... ... ... ... қайта бөліске салып, өзінің әлеуметтік шараларын
жүзеге ... ... бөлу ... ... Мемлекеттің фискалды
саясатының мәні, осы салықтарды ... ... ... мемлекет ретіндегі
белгілерін, функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету. ... ... ... ақша ... ... ... түсіп, мемлекет алдында
тұрған әртүрлі міндеттердің - әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ... т.б. ... ... ... етеді.
Салықтарды, мемлекет, экономикалық қатынастарды реттеуші құрал
ретінде де ... ... ... ... ... ставкісін көбейте
отырып, қандай да бір әрекетерді, қызмет түрлерін жүзеге ... ... ... ... ... отырып, белгілі бір тұлғаларды
ынталандырып, белгілі бір қызметтердің ... ... ... ... өзінің функцияларының жүзеге асырылуының тиімділігін көтеру
үшін , ақша қаражаттарының толық көлемде және уақытылы қалыптасып отыруын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... белгілеу
арқылы мемлекет шаруашылық субъектілердің, жеке тұлғалардың кірістерін
есептеп, салық жүйесінің тиімділігін көтеру отырады.
Осы ... ... ... ... ... ... – бөлу және ... функциялары екендігін атай кеткім келеді.
Салықтың осы екі функциясы жүзеге асырылса, мемлекеттің саляқ саясаты ... ... ... ... ... ... салудың түсінігі және мемлекеттің салық салу
қызметін мемлекеттік құқықтық реттеу
Салықты ... беру өз ... ... ақша ... ... ... ақша ... болуы үшін, салық ... өз ... ... ... ... ... оларды жинап алу
керек. Ол үшін мемлекет, салық салу қызметін дұрыс ұйымдастырып, ... ... ... салу қызметі – мемлекеттің салықтарды белгілеуге және
жинақтауға байланысты қызметі. Салық салу ... ... ... ... ... ... ... салудың мақсаты болып мемлекеттің ақша қаражаттарына деген
қажеттіліктерін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... атап
айтатын болсақ:
1. салықтарды белгілеу және енгізу арқылы мемлекеттің ... ... ... салу саласында мемлекеттің өкілетті органдарын анықтап,
олардың құзыреттерін белгілеу;
3. мемлекеттің мамандандырылған салықтық ... құру ... ... ... ... ... салықтық заңдардың орындалуын, салықтық міндеттемелердің және
басқа да міндеттемелердің орындалуын бақылауды ұйымдастыру
және жүргізу;
5. салықтарды салық төлеушілердің өз еріктерімен ... ... , ... ... ... ... ... асыру;
6. салық салу саласында заңдылық режимін қамтамасыз етіп отыру.
Мемлекеттің салықтық қызметі бірнеше тәсілдер арқалы жүзеге ... ... ... деп, ... ... ... ... жүзеге асыратын амалдар мен құралдардың ... ... ... ... ... ... ... анықтау және енгізу;
2. салық төлеушілерді есепке алып отыру;
3. салық салу ... ... ... ... ... ... ... ұстап қалуды ұйымдастыру;
5. кейбір салық ... ... үшін ... ... ... ... төлеушілердің өздерінің салықтық міндеттемелерін орындауын,
ал, ... ... ... ... ... ... ... міндеттерінің орындалуына
байланысты шараларды қаматамасыз ету;
7. салық төлеушілердің өздерінің салықтық міндеттемелерін орындауын,
ал, ... ... ... ... ... ... ... міндеттерінің орындалуына бақылау
жүргізу;
8. мемлекеттің салықтық қызметін ұйымдастыру;
9. салықтық заңдарды ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін заңдық жауапкершілік шараларын
қолдану.
Мемлекет өзінің салықтық қызметін жүзеге асыруы кезінде салық салуға
байланысты ... бір ... және ... ... ... ... саясат деп анықтаймыз. Белгілі ғалым Брызгалиннің пікірінше,
салықтық саясат, мемлекеттің салықтар ... ... ... және ... ... қандай да бір міндеттердің орындалуына бағытталған
актілердің және ... ... ... ... мен ... нақты экономикалық және
саяси конъюнктурамен анықталады.
Салықтық саясат сипатына байланысты үш ... ... түрі – ... ... көп ... ... қайтарылуы
қамтамасыз етілмеуге бағытталған түрі. Екінші түрі – ... ... ... Бұл саясат кәсіпкерлік қызметтің дамына әсер ететін,
жағымжы салықтық климаты ... ... ... ... түрі – ... ... ... бірақ та әлеуметтік қорғауда жеткілікті
көлемде жүзеге асырылады.[18]
Қазақстан мемлекеті, біздің ойымызша, тәуелсіздік алған кезде ... ... ... ... ... ... ... Республикасы соңғы он жылда салықтық реформаларды
бастанкешіп жатырған мемлекет. ... ... ... өзінің даму
процессінің белгілі бір кезеңдерінде белгілі бір ... ... тән ... ... ... ... ... табылады.
Салықтық қызметті жүзеге асыруда негізгі көңіл мемлекет пен шаруашылық
субъектілер арасындағы байланысқа бөлінеді. Бұл ... ... ... ... ... Әрбір қабылданған жаңа нормативтік құқықтық
акт жаңа ... алып ... Ал, бұл ... ... ... тудырып отыратын көрініс.
Салықтық заңдардың тұрақсыздығы негізінен, салықтық ... ... ... ... ... ... ... Ал, ол салықтардың мөлшерін көбейтуге байланысты ... ... ... белсенділіктерінің шектелуіне ,
нақты кірістерінің ... алып ... ... Осының нәтижесінде, жасырын
экономика көріністері пайда болып, салықтарды төлеуден жаппай ... ... ... ... ... ... ... бағыттары ретінде заңды
тұлғалар төлейтін салықтарды жеке тлғаларға көшіру ... ... ... ... мөлшерін көтеру арқылы орындалып жатыр, яғни,
қосылған құнға салынатын салықтар мен акциздердің ... ... ... оның ... тұсы бар екендігін, халыққа, жалы, мемлекетке, ... ... ... ... ... ... ... кетіп отыр
десек болады. Өйткені, ол әрекет тұтыну ... мен ... ... бағаның мөлшері шексіз жоғарылауға алып келеді де,
қазіргі кезде солай болып отыр да. ... ... ... ... ұзақ ... ... даму ... мемлекеттің салықтық
саясатының бағытталған қызметінің элементі ... ... ... ... көзі ретінде ғана қарастыру қажет.
Біздің мемлекетіміздің салықтық саясатының ... ... ... ... ... ... жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету.
2. салықтық алымдарды ақылға қонымды ... ... ... ... салу ... ... ... мүлік салығының ролін
жоғарылату;
4. тікелей салықтар мен жанама салықтарды барынша сәйкестендіру;
5. салық салу қызметінде салық төлеудегі ... ... ... ... ... есептеу және төлеу жүйесінің қызметін барынша қарапайым
қылып, жеңілдету;
7. салықтық ... ... ... ... ... ... ... негізгі салықтық заңы болып табылатын салықтық
кодекске, оның ... ... көп ... ... ала ... ... енгізу қажет деп ойлаймыз.
Қолданылған нормативтік құқықтық актілер мен ... ... ... актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жылы қабылданған
және оған 7 ... 1998 жылы ... ... ... ... ... ... кодексі (Жалпы бөлімі) 27
желтоқсан 1994 жылы қабылданған. (2003 ... 7 ... ... мен толықтыруларымен).
3. Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депуттарының мәртебесі
туралы 16 ... 1995 ... Заңы және оған ... ... ... жылы ... өзгерістер мен толықтырулар.
4. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының ... 26 ... 1995 ... ... ... Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетін ... ... ... туралы» 21 маусым 2001 жылғы Кодексі және ... ... ... жылы ... өзгірістер
мен толықтырулар.
6. Қазақстан Республикасының « Қазақстан республикасының Бюджет жүйесі
туралы» ... ... Заңы және оған 16.07.99 ж. N ... ж. N 463-1; 4.11.99 ж. N 472-1; 22.11.99 ж. N ... ж. N 487-1; 15.12.00 ж. N 123-II; 15.01.01 ж. N ... ж. N 182-II; 06.12.01 ж. N 261-II; 31.10.02 ж. N ... мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының
Заңдары.
7. Қазақстан Республикасының «Республикалық және жергілікті бюджеттердің
орындалуына бақылау ... ... ... ... ... ... Республикасының 23.01.2001. жылғы «Жергілікті мемлекеттік
басқару» туралы Заңы.
9. Қазақстан Республикасының Президентінің «Бюджетаралық ... және ... ... ... ... ... жөніндегі мемлекеттік комиссияны құру туралы»
24.10.2001 жылғы Жарлығы.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан ... ... ... ... 20 ... 2002 жылғы Жарлығы.
11. Қазақстан Республикасы Президентінің «Республикалық бюджеттің
атқарылуын ... ... Есеп ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметінің «Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі туралы Ережені бекіту туралы» 11.01.2000 жылғы қаулысы.
Оған 20.01.01 г. N 87; 19.06.02 г. N 674; 03.09.02 г. N ... ... мен ... ... ... А.М., ... Л.Н. Финансы, Москва, ИД ФБК - Пресс, 2000 г.
2. Берлин С.И. Теория ... ... 2000 ... Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право. Москва, 1998
4. Бюджетная ... РФ. ... - ... ... ... ... Д.В. ... налогового права, Москва, Норма, 2000
6. Гуреев В.И., Российское налоговое право, М.1997, Экономика
7. Дробозина Л.А., Москва, 2000, Юнити.
8. Евстегнеев Е.В. Налоги, ... и ... ... 2000.
9. Æåëóäêîâ À. Íîâèêîâ À. Ôèíàíñîâîå ïðàâî. Ìîñêâà, Ïðèîð, 1999.
10. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. ... ... ... Â.Ê., ... À.È. ... äåíåæíîå îáðàùåíèå è êðåäèò.
Ìîñêâà, Ïðîñïåêò, 2000.
12. Романовский М.В., Врублевский О.В., Сабанти Б.М., ... ... ... Пети У. Трактат о налогах и сборах,Антология экономической классики.
Москва, 1993
14. Порохов Е.В. Теория ... ... ... 2001.
15. Ïîðîõîâ Å.Â. Íàëîãîâîå ïðàâî, Àëìàòû, 1994æ.;
16. Ïëàòîíîâà Å.Â., Íîâèêîâ À. Ôèíàíñîâîå ïðàâî, ... ... ... Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, Алматы,
Фонд «Формирование налоговой культуры», 2001, 218 – ші ... ... Н.И. Опыт ... ... ... «У ... финансового
прав» Москва, Статут, 1998, 65-66 беттер.
19. Окунева Л. Налоги и налогооблажение в России. Москва, ... ... Н.И. ... ... ... Бек, 1996
21. Õóäÿêîâ À.È. Íàëîãîâîå ïðàâî ÐÊ. Àëìàòû – ... ... А.И., ... Г.М., ... ... ... ... – фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университетінің Заң ... ... 4 курс ... ... ... түсінігі, элементтері және функциялары»
тақырыбында жазылған бітіру жұмысына берілген
Р Е Ц Е Н З И Я
Көшербаевтың бітіру жұмысы бүгінгі таңда көп ... ... ... Салық мәселесі мен салықтық ... ... ... ... да, ... үнемі заман талаптарына сай жетілдіруді, өзгертуді қажет
етіп отыратын тақырып. Салықтар қоғамдық-шаруашылық өмірдің құрамдас бөлігі
болып табылады. Азаматтардың, кәсіпорындардың, ... ... ... ... осы ... байланысты болады. Сол себепті,
Көшербаевтың бітіру жұмысы қызығушылық тудыратын тақырып.
Автор ... ... ... ... мәні мен ... ... ... роліне, олардың енгізілу және алыну ерекшеліктеріне, ... ... және ... ... мемлекетімізде алынып отырған
салықтардың түрлеріне тоқталып, мазмұнын ашқан. Жұмыстың құрылымы ... ... ... ... ... көлемде зерттеліп,
талдау жасалынған.
Жұмыстың жағымды жақтарымен кемшіліктері де бар. ... ... ... ... ... ... жүйесімен салыстыра отырып
қарастырса жұмыс құндылығы арта түсер еді және де, ... ... ... ... ... дұрыс болар еді. Дегенімен,
жұмыс бітіру жұмыстарына қойылатын талаптарға сәйкес, ... ... ... ... ... мен ... әдебиеттер жеткілікті
көлемде қолданылып, зерттеу жүргізіле отырылып, орындалған. Жұмыс ... ... ... ... ... лайықты.
Пікір беруші Мемлекет және құқық теориясы мен
тарихы кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының
кандидаты ... ... ... ... РФ. ... - ... Юрайт, 1999 г., 119 бет.
[2] Химичева Н.И. Финансовое право, Москва, Бек, 1996 , 225 ... ... Ғ.С., ... А.С. ... және ... ... ... жарғы, 1998 жыл, 30 бет.
[4] Евстегнеев Е.В. Налоги, налогооблажение и налоговое законодательство.
СПб, 2000, 33-34 беттер.
[5] ... ... ... және ... ... міндетті
төлемдер туралы Кодексі, 10 баптың 10 пункті
[6] Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогоблажения. Алматы, 2002, 14
бет.
[7] Қазақстан Республикасының ... және оның ... ... 16 ... 1995 жылғы Заңы және Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасының Президенті ... 26 ... 1995 ... ... Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» 24 желтоқсан 1996
жылғы Заңы және оған 07 ... 2003 жылы ... ... мен
толықтырулар.
[9] Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств. Алматы, 2001. 99-100
беттер.
[10] Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Жаллпы бөлімі, 1994 жыл.
115- бап, 2 ... ... Е.В., ... А. Финансовое право в схемах, Москва, Приор,
2000, 69 – шы бет.
[12] Винницкий Д.В. Субъекты налогового ... ... ... 2000, ... Пети У. Трактат о налогах и сборах,Антология экономической классики.
Москва, 1993, 77-78 – ші беттер.
[14] ... ... ... в ... Казахстан, Алматы,
Фонд «Формирование налоговой культуры», 2001, 218 – ші бет.
[15] Бабич А.М.,Павлова Л.Н. Финансы, Москва, ИД ФБК-Пресс, 2000, 565 ... ... ... ... ... ... 1 сәуір 1999 жылғы
Заңы.
[17] Брызгалин А.В. Налоги и ... ... ... 1998 , 50-ші ... ... Л. Налоги и налогооблажение в России. Москва, 1996, 17 – ші
бет.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақтөбе қаласы май зауытындағы май тазарту процесінің автоматтандырылуын жобалау25 бет
Cалықтардың қызмет етуінің теориялық негіздері7 бет
«мемлекеттің экономиканы қаржылық реттеу жүйесіндегі салықтық реттеу және оның Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайындағы ерекшеліктері»74 бет
Алықтардың экономикалық мәні26 бет
Бабажанов Мұхамед-Салықтың ағартушылық қызметі22 бет
Жапония мемлекетінің салық жүйесі14 бет
Жапония мемлекетінің салық жүйесі туралы18 бет
Жаппай ұжымдастыру мен күштеп отырықшыландыру тұсындағы қазақстан ауыл шаруашылығындағы салық пен қаржыландыру46 бет
Жергілікті салықтарды есептеу және жинау39 бет
Заманында жолы болмаған, артында жоқтаушысы аз, қайран Салық!10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь