Топырақ микрофлорасына әр түрлі ластаушылардың әсері

КІРІСПЕ 4
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 5
1 Топырақ биогеоценоз компоненті ретінде 5
1.1 Топырақ микрофлорасы 8
1.2 Әр түрлі ағаштардың топырақ микрофлорасына әсері 10
1.3 Ауыр металдар . экожүйелерді ластаушы негізгі ксенобиотиктер 11
2 Микроорганизм клеткаларының иммобилизациясы және қолданылатын тасушылар 16
3 Ауыр металдар сорбциясы үшін микроорганизм клеткалары мен биосорбенттерді қолдану 24
ҚОРЫТЫНДЫ 30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 31
Антропогендік іс-әрекеттерінің нәтижесінде қоршаған орта түрлі ластаушылармен – тұрмыстық және өндірістік қатты және сұйық қалдықтар, мұнай өнімдері, пестицидтер мен минералды тыңайтқыштар, ауыр металдар, радионуклидтермен көптеп ластануда. Экожүйелердің ластануы жергілікті қалыптасқан биоценоздардың өзгеруіне және экологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына әкеліп соғады. Ластанудың жоғары деңгейлері өсімдіктердің және жануарлардың өліміне себеп болуда. Ксенобиотиктер арасында қоршаған ортаға көп мөлшерде түсетін ауыр металдар мен олардың тұздары маңызды орын алады. Ауыр металдар төмен концентрацияда организм үшін қажет, алайда өндірістің қарқынды дамуына байланысты олар топыраққа, су қоймаларына көптеп түсуде. Көптеген зерттеулер нәтижесінде микроорганизмдердің ерітінділерден ауыр металдарды жинақтау қабілеті анықталды. Микроб клеткалары металдарды екі жолмен ортадан бөліп алады: биосорбция (клетка қабығында комплекс түзу) және биоаккумуляция (клетканың ішінде жинақтау).
Қоршаған ортаны ластанушы заттардан тазалауда иммобилизденген микрофлора кеңінен қолданып келеді. Иммобилизденген микроорганизмдердің бос клеткалармен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар.
Иммобилизденген микрофлораны алудың бірнеше әдістері бар: химиялық (ковалентті және көлденең байланыстыру); механикалық (микроб клеткаларын әртүрлі гельдерге және мембраналарға енгізуге негізделген); физикалық (адсорбция және агрегация) әдістер.
Иммобилизацияда қолданылатын тасушылардың түрлері көп: құм, керамзит, көмір, күл, шыны, керамика, металды торлар, сонымен қатар синтетикалық материалдар (нейлон талшықтары, полиэфир, поливинилхлорид, пенополиуретан,т.б.), полимерлер (агар, каррагенан, альгинат, полиакриламид, целлюлоза гельдері) т.б. Әрине, өндірістік деңгейде тасушыларды кең көлемде қолдануына байланысты олардың бағасы төмен, пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс. Осы мақсатта өндіріс қалдықтары болып табылатын жеміс дәнектері, күріш қауызы, грек жаңғағының қабығы т.б. қолданылады. Сары өрік дәнектері ауыл шаруашылығының, шырын өндірістерінің қалдықтары болып есептеледі. Көміртектенген тасушылар беттік ішкі ауданының үлкендігімен және құрылысының кеуектілігімен сипатталады. Карбонизация нәтижесінде пайда болған саңылаулардың ішіне микроорганизмдердің бекінуі жоғарлайды. Иммобилизденген микрофлора арқылы экожүйелерді ауыр металдар мен олардың тұздарынан тазалау тиімділігі жоғары екені белгілі.
1. Добровольский Г.В. Роль и значения почв в становлении и эволюции жизни на Земле. М.: МГУ, 1998. – С.373.
2. Остроумов С.А., Федоров В.Д. Основные компоненты самоочищения экосистем и возможность его нарушения в результате химического загрязнения // Вест. Моск. ун-та. -1999. - №1. - С. 24-31.
3. Бельков В.В. Биоремидиация; принципы, проблемы, подходы. // Биотехнология. – 1995. - № 3. -С.20-27.
4. Rani Gupta, Prerna Ahuja, Seema Khan, R.K.Saxena and Harapriya Mohapatra. Microbial biosorbents: Meeting challenges of heavy metal pollution in aqueous solutions // Current science. - 2000. - vol.78, №8. - Р.967-973.
5. Токсичность тяжелых металлов в сельскохозяйственных растениях. http://www.bestreferat.ru/archives/55/bestref-81355.zip
6. Форстер К.Ф., Вейз Д. А. Экологическая биотехнология. Ленинград. – Химия, 1990. - С.382.
7. Шаланки Я. Биомониторинг природной среды // Журн.общ. биол. - 1985. - Т.46, №6. - С.743-752.
8. N.Ahalya, T.V.Ramachandra and R.D.Kanamadi. Biosorption of Heavy Metals // Research Journal Of Chemistry And Environment. - 2004. – Vol.15, №7. – P.315-318.
9. Айткельдиева С.А., Курманбаев А.А. Способы биологического восстановления нефтезагрязненных почв // Нефть и газ. – 2007. - №1. - С.113-124.
10. Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А. Нефтяные отходы и способы их утилизации. Алматы: Қазақ университеті, 2003. – С.160.
11. Муригина В.П. Микробы против нефтяных пятен // Химия и жизнь. - 2007. - №6. - С.10-15.
12. Жанбуршин Е.Т. Проблемы загрязнения окружающей среды нефтегазовой отраслью Республики Казахстан // Нефть и газ. – 2005. - №2. – С.84-92.
13. Мухтаров А.К. Загрязнение природной среды, связанные с нефтью и нефтепродуктами // Нефть и газ. – 2003. - №2. – С.114-117.
14. Кураков А.В., Ильинский В.В., Котелевцев С.В., Садчиков А.П. Биоиндикация и реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях. М.: Графикон, 2006. – С.408.
15. Панин
16. Вахид Киасса. Современные методы биореставрации // Защита окружающей среды в нефтегазовым комплексе. – 2006. - №8. – С.43-45.
17. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. М.: Мир, 1983. – С.110.
18. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987. – С.567.
19. Шигаева М.Х. Экология микроорганизмов (учебное пособие). Алматы: Казахский университет, 2002. – С.158.
20. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: МГУ, 1987. – С.256.
21. Башмаков Д.И. Эколого-физиологические аспекты аккумуляции и распределения тяжелых металлов у высших растений. Автореф. дисс. к. б. н. 2002, - С.18.
22. В.Ф.Чубуков. Микробы запасают металлы // Химия и Жизнь. – 1982. -№11. – С.53-55.
23. Матвеев В.Ю., Богатырев В.Л. Физико-химические свойства клеточной поверхности R и S - вариантов штамма Azospirillum brasilens // Микробиология. - 1992. - Т. 61, № 4. - С.645-649.
24. Bryers J.D. Biologically active surfaces: processes governing the formation and resistens of biofilms // Biotecnhnol. Progr. - 1987. - Vol.3, № 2. - P.57-68.
25. Квасникова Е.И. Использование клеток бактерий при очистке сточных вод от соединений Сг // Микробиология. - 1986. - Т.48, №6. - С.33-36.
26. Тихонова Л.С., Белоцерковский М.Ц. Повышение эффективности сорбции микроорганизмов на активированном угле при поляризации сорбента // Прикладная биохимия и микробиология. - 1989. - Т.25, №2. - С.184-187.
27. Коваленко Г.А. Иммобилизация ферментов на углеродминеральных носителях. Иммобилизованные микробные протеазы - биокатализаторы процессов гидролиза белковых субстратов // Биотехнология. - 1996. - №10. - С.41-46.
28. Коваленко Г.А., Титова Е.Ю. Иммобилизация ферментов на углеродминеральных носителях. Иммобилизация аминоацилазы-1 для разделения рацемических смесей // Биотехнология. - 1996. - №12. - С.31-36.
29. Никовская Г.Н., Глоба Л.И. Иммобилизация бактерий в зависимости от гидратации поверхностей клеток и сорбентов // Микробиология. - 1989. - №10. - С.79-82.
30. Могилевич Н.Ф. Иммобилизованные микроорганизмы и очистка воды // Микробиологический журнал. - 1995. - Т.57, №5. - С.90-105.
31. Nakajima Akira., Sakaguchi Takashi. Bioaccumulation of heavy metals by microorganisms // Appl. Micro. Biotech. - 1994. - №2. - P.114-126.
32. Стрелко В.Б., Коровин Ю.Ф., Картель Н.Т., Щербицкий А.Б. Структурно-сорбционные свойства активированных углей КАУ медицинского назначения // Журнал прикладной химии. - 1984. - Т.57, №6. - С.1225-1230.
33. Лопухин Ю.М., Молденков М.Н. Гемосорбция. М.: Медицина, 1987. – С.300.
34. Тихонова Л.С., Белоцерковский М.В. Повышение эффективности сорбции микроорганизмов на активном угле // Прикладная биохимия и микробиология. - 1990. - Т.20, №2. - С.184-186.
35. Гарбара С.В. Влияние глинистых материалов на биологическую активность микроорганизмов продуцентов органических соединений: автореф. … канд. биол. наук: 03.00.07. М.: МГУ, 1978. – С.24.
36. Стабникова Е.В., Полятевич Е.В., Иванов В.Н. Корреляция между гидрофобностью поверхности дрожжевых клеток и их флотируемостью // Микробиологический журнал. - 1989. - Т.51, №5. - С.206 - 218.
37. Ефимов К.М., Гембицкий П.А., Никашина В.А. Органоминеральный сорбент ЦЕОПАГ в очистке питьевых и сточных вод // Водоснабжение и сан. Техника. - 2002. - №7. - С.69-74.
38. Шамалина И.И. Научные основы технологии новых биологических активных волокнистых материалов: автореф. ... докт-ра. хим. наук: 02.00.04. СПб., СПГУ, 1995. – С.52.
39. Куликов А.К., Безбородов А.М. Эпоксидирование этилена нативными и иммобилизованными клетками пропанассимилирующей культуры Rhodococcus erytropolis // Прикладная биохимия и микробиология. - 1999. - Т.35, №6. - С.611 - 615.
40. Каунова А.А., Бурылин М.Ю., Темердашев З.А. Модифицирующие свойства металлсодержащих активированных углей // Мат. Всеросс. конф. по аналит. химии «Аналитика России, 2004». – М., 2004. - С.131-132.
41. Ручай Н.С., Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А. Исследование процесса очистки сточных вод иммобилизованной микрофлорой // Вестник БГУ. - 1996. - Т.2, №1. - С.13-17.
42. Engl A., Kunz B. Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae: effects of nutrient conditions // J. Chem. Technol. - 1995. - Vol.63, № 3. - P.257-261.
43. Веницианов Е.В. Физико-химические основы моделирования миграции и трансформации тяжелых металлов в природных водах. Екатеринург: РосНИИВХ, 2002. – С.236.
44. Подуновая Л.Г. Альтернативные методы (экспресс-методы) для токсиколого-гигиенической оценки материалов, изделий и объектов окружающей среды. М.: Мир, 1999.- С.4-9.
45. Nakajima A., Sakaguchi T. Selective accumulation of heavy metals by microorganisms // Appl. Micro. Biotech. - 1986. - №24. - P.59-64.
46. Первушин Ю.В., Куликов Н.И. Анализ работы сооружений биологической очистки с сообществами прикрепленных микроорганизмов // Биотехнология. - 1990. - №4. - С.64 - 68.
47. Никаноров А.М., Жулидов А.В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. – С.312.
48. Никольская Н.К., Попова З.А., Попов К.И. Региональный экологический мониторинг // Роль снежного покрова и растительности в охране атмосферного воздуха. - 1993. - №22. - С.86-87.
49. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л.: Химия, 1985. - С.25-26.
50. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. М.: Мир, 1987. - С.365.
51. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л.: Химия, 1988. – С.200.
52. Грановский Э.И., Хасенова С.К., Даришева А.М., Фролова В.А. Загрязнение ртутью окружающей среды и методы демеркуризации. Алматы: Наука, 2001. – С.122.
53. Базарбаев С.К., Бурлибаев М.Ж., Кудеков Т.К., Муртазин Е.Ж. Современное состояние загрязнения основных водотоков Казахстана ионами тяжелых металлов. Алматы: Наука, 2002. – С.154.
54. Коробкин В.А., Лященко Л.В., Грановский Э.И. и др. Токсикологические свойства сточных вод г. Алматы // Вопросы гигиены окружающей среды. Алматы, 1999. - С.45-54.
55. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния. М.: МИР, 1987. – С.365.
56. Рудакова Э.В., Каракис К.Д., Сидоршина Т.Н. Роль клеточных оболочек растений в поглощений и накоплении ионов металлов // Физиология и биохимия культ. растений. – 1988. – Т.20, №1. – С.72-76.
57. Остроумов С.А., Федоров В.Д. Основные компоненты самоочищения экосистем и возможность его нарушения в результате химического загрязнения // Вест. Моск. ун-та. -1 999. - №1. - С.24-31.
58. Егоров Т.А. Основы биотехнологии. Учебное пособие. М.: Академия, 2003. – С.366.
59. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии. М.: Мир, 2006. – С.504.
60. Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М. Микробиология и биотехнология очистки промышленных сточных вод. Алма-Ата: Гылым, 1990. – С.244.
61. Няникова Г.Г., Куприна Е.Э., Пестова О.В., Водолажская С.В. Иммобилизация на хитозине Bacillus mucilaginosus – продуцента экзополисахаридов // Прикладная биохимия и микробиология. – 2002. – Т.38, №3. – С.300-304.
62. Shigaeva M.Ch. Zhubanova A.A. The use of the immobilizated cells of Torulopsis kefyr var. kumis for fermentation of whey // Доклады НАН РК. – 1994. - № 6. - С.68-70.
63. Hisao I., Yamauchi Aizo N. Immobilization of biocatalysts with polyvinyl alcochol supports // J. Biotechnol. - 1990. - Vol.14, № 2. - Р.169-178.
64. Мартыненко Н.Н., Грачева И.М., Саршивили Н.Г., Зубов А.Л., Эль-Регистан Г.И., Лозинский В.И. Иммобилизация шампанских дрожжей включением в криогель ПВС, пути предотвращения выхода клеток из матрицы носителя // Прикладная биохимия и микробиология. – 2004. – Т.40, №2. - С.186-193.
65. Мартыненко Н.Н., Грачева И.М. Иммобилизованные шампанские дрожжи. Физиолого-биохимические особенности и участие в шампанизации вин // Прикладная биохимия и микробиология. – 2003. - Т.39, №5. – С.501-508.
66. Илялетдинов А.Н. Микробиологические превращения металлов. Алма-Ата: Наука, 1984. – С.268.
67. Шөпшібаев Қ.К. Иммобилизденген биокатализаторлар негізіндегі өндірістер. Алматы: Қазақ университеті, 2007. – С.104
68. Абишева А.К., Мансурова Р.М., Жубанова А.А. Изучение сорбционной активности адсорбентов на основе зауглероженной скорлупы грецких орехов // Вестник КазГУ. Серия экологическая. - 1999. - № 5. - С.98-104.
69. Кузнецов Б.Н. Некоторые актуальные направления исследований в области химической переработки древесной биомассы и бурых углей // Химия в интересах устойчивого развития. - 2001. - Т.46, № 9. - С. 443-459.
70. Вебб К. Иммобилизованные клетки. Экологическая биотехнология. М.: Наука, 1987. – С.278.
71. Жұбанова А.А., Шөпшібаев Қ.К., Уәлиева П.С. Инженерлік инзимология. Алматы: Қазақ университеті, 2006. – С.127.
72. Tramper J. Convertion by immobilized cells versus traditional fermentations // Physiology of immobilized cells. Proceedings of an international symposium. Amsterdam. – 1990. – P.6-9.
73. Clark D.S. Novinasive techniques in studies of immobilized cells // Proceedings of an International Symposium “Physiology of immobilized cells”, Netherlands, 1990. – P.603-612.
74. Ремезова О.В., Беляков Н.А., Трюфанов В.Ф. Сравнительная активность некоторых природных и синтетических энтеросорбентов при экстремальной гиперлипидемии // Вопр. питания. - 1992. - № 5. - С.52-55.
75. Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф. Пищевые волокна побочных продуктов переработки винограда как сорбенты экологически вредных веществ // Изв. вузов. Пищ. технология. - 1998. - № 2. - C.77-79.
76. Синицын А.П., Райнина Е.П., Лозинский В.И. и др. Иммобилизованные клетки микроорганизмов. М.: МГУ, 1994. – С.288.
77. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдіктер биотехнологиясы. Алматы: Қазақ университеті, 2001. – 350б.
78. Costerton J.W., Marrie M.J., Cheng K.J. Phenomena of bacterial adhesion // Bacterial adhesion: Mechanisms and physiological significance / Eds D.C. Savage, M. Fletcher. New York; London: Plenum press, 1985. – P.3-43.
79. Robinson C., Moo-Young M., Lamptey J. Ethanol prodaction by immobilized yeast cells in a packed tower // Adv. Biotechnol. Proc. 6-th Int. Ferment. Symp. London, 1980. - Р.105-111.
80. Rensing Ch., Grass G. Esherichia coli mechanisms of copper homeostasis in a changing environment // FEMS Microbiol. - 2003. - № 27. - P.197-213
81. Бодей С.П., Броделиус П.И., Кабрал М.А. Иммобилизованные клетки и ферменты. М.: Мир, 1988. – С.215.
82. Колесов А.А. Инженерная энзимология на промышленном уровне. // Итоги науки и техники. Сер. биотехнология. - 1989. - Т.18, № 4. - С. 184-190.
83. Платэ Н.С., Чупов В.В. Полимерные системы, содержащие иммобилизованные микроорганизмы и биосенсоры на их основе // Высокомол. соединен. - 1994. - № 11. - С.1862-1875.
84. Costerton J., Marrie M., Cheng K. Phenomena of bacterial adhesion. Bacterial adhesion // Mechanisms and physiological significance. - 1985. - Vol.14, № 5. - P. 3-43.
85. Марьин А.П., Феофилова Е.П., Шляпников Ю.А. Новый высокоактивный сорбент для очистки воды от ионов тяжелых и радиоактивных элементов // Фундаментальные науки - народному хозяйству. - 1990. - № 5. - С.270-271.
86. Жубанова А.А., Шигаева М.Х. Получение высокоэффективных биокатализаторов на основе иммобилизованных клеток микроорганизмов // Вестник КазГУ. Сер. биол. - 1997. - № 3. - С.24-31.
87. Гвоздяк П. И., Дмитриенко Г. Н., Куликов Н. И. Очистка сточных вод прикреплеными микроорганизмами. http://www.belama.com/index.htm
88. Removal of Ni and Cu from single and binary metal solutions by free and immobilized Chlorella vulgaris / Mehta Surya Kant, Gaur Jai Prakash // Eur. J. Protistol. 2001. – 37. - № 3. - Р.261-271.
89. Лозинский В. И. Высокоэффективный носитель иммобилизованных микроорганизмов. http://www.expo.ras.ru/base/inst
90. Сухарников Ю.И., Исенгалиева Г.А., Кенжегалиев А.К., Ефремова С.В., Акасова А., Буянова Н.С. Новые углеродные сорбенты // Нефть и газ. - 2006. - №5. - С.99-103.
91. Темирханов Б.А., Темердашев З.А., Шпигун О.А. Оценка некоторых свойств сорбентов при ликвидации нефтяных загрязнений // Защита окружающей среды в нефтегазовым комплексе. – 2005. - №2. - С.16-18.
92. Темердашев З.А.,Темирханов Б.А., Мусорина Т.Н., Шпигун О.А. Очистка нефтесодержащих поверхностных и сточных вод с помощью сорбентов на углеродной основе // Защита окружающей среды в нефтегазовым комплексе. - 2006. - №9. – С.111-113.
93. Бурханов Б.Ж., Ногаев Ш.Н., Кунбазаров А.К. Восстановление нефтезагрязненных почв с использованием рисовой шелухи // Нефть и газ. - 2004. - №3. – С.113-115.
94. Мансуров З.А., Жилибаева Н.К., Уалиева П.С., Мансурова Р.М. Получение и свойства сорбентов из растительного сырья // Химия в интересах устойчивого развития. - 2002. - Т.10, № 4. - С.339-346.
95. Грибанов А.В., Сазанов Ю.Н. Карбонизация полимеров (обзор) // Журнал прикладной химии. - 1997. - Т.70, № 6. - С.881-902.
96. Галушко Л.Я., Хазипов В.А., Пащенко Л.В., Саранчук В.И. Получение активированных углей из фруктовых косточек // Химия твердого топлива. - 1998. - Т.56, № 3. - С.33-38.
97. Таипова Р.А., Мансурова Р.М., Мансуров З.А. Карбонизованные сорбенты на основе рисовой шелухи и рисовой сечки // Вестник КазНУ. Серия химическая. - 2004. - № 2. - С.91-96.
98. Рудковский А.В., Парфенов О.Г., Щипко М.Л., Кузнецов Б.Н. Технология комплексной переработки кедровых орехов // Химия растительного сырья. - 2000. - № 1. - С.61-68.
99. Мансуров З.А., Рябикин Ю.А., Жылыбаева Н.К., Зашквара О.Ю., Мансурова Р.М. Исследование возможности образования наноструктур в процессе карбонизации абрикосовых косточек методом ЭПР // Материалы II Межд. сипозиума «Физика и химия углеродных материалов». Алматы, 2002. - С.273-275.
100. Максимович Н.Г. Использование сорбентов на основе активного угля для борьбы с разливами нефти // Защита окружающей среды в нефтегазовым комплексе. - 2006. - №10. – С.19-21.
101. Максимов А.Ю., Максимова Ю.Г., Кузнецова М.В., Олонцев В.Ф., Демаков В.А. Иммобилизация на углеродных сорбентах клеток штамма Rhodococcus ruber gt1, обладающего нитрилгидратазной активностью // Прикладная биохимия и микробиология. - 2007. – Т.43. - № 2. - С.193-198.
102. Суринова С.И., Малышенко В.С. Получение адсорбентов из ископаемых углей // Химия твердого топлива. – 1996. - №4. - С.39-43.
103. Павлюк Н.Ю., Гуревич Н.А. Исследование свойств некоторых украинских сорбентов // Экотехнология и ресурсосбережение. - 1999. - Т. 66, № 5. - С. 73-75.
104. Багреев А.А., Брошник А.П., Стрелко В.В., Тарасенко Ю.А. Влияние химической модификации скорлупы грецкого ореха на выход и пористую структуру активированного угля // Журнал прикладной химии. - 2001. - Т. 74, № 2. - С. 202-206.
105. Багреев А.А., Брошник А.П., Стрелко В.В., Тарасенко Ю.А. Активный уголь на основе скорлупы грецких орехов // Журнал прикладной химии. - 1999. - Т.72, № 6. - С.942-946.
106. Махорин К.Е., Пищай И.Я. Физико-химические характеристики углеродных адсорбентов // Деминерализация воды. - 1996. - Т.12, № 2. - С.74 - 83.
107. Кузнецов Б.Н. Химическая переработка ископаемых углей и древесины. Красноярск: КГУ, 1999. – С.216.
108. Kutics K., Kotsis L., Szolcsanyi P., Argyelan J. Production of activated Carbon from Walnut shell I. Adsorption investigations and study application characteristics // Hungarian journal of Industrial Chemistry Veszprem. - 1984. – Vol.12, № 5. - Р.319-327.
109. Духанин В.П., Плаченов Т.Г., Гранкоф С.Л., Кузнецов Л.Н. Сорбционные свойства и пористая структура активированных углей, полученных путем термоокисления. Красноярск: КГУ, 1998. – С.156.
110. Lupashku T., Monahova L., Gonchar V. Adsorption properties of active Carbons obtained from food industry by-products // Revue Roumaine de Chimie. -1994. - Vol.39, № 8. - Р.909-916.
111. Ошовский В.В., Бутузова Л.Ф., Саранчук В.И., Маценко Г.П., Галушко Л.Я. Статистические закономерности распределения пор при активации газового угля // Химия твердого тела. - 1999. - Т.24, № 3. - С.21-27.
112. Федохов Н.Ф., Ивахнюк Г.К., Тетелов В.В. Пористая структура и адсорбционные свойства адсорбентов из неорганических соединений углерода. Л.: Химия, 1980. - С.21-26.
113. Кузнецов Б.Н., Рудковский А.В., Щипко М.Л. Влияние условий активации угля-сырца из древесины осины на микротекстуру и сорбционные свойства получаемых активных углей // Химия в интересах устойчивого развития. - 2000. - Т.9, № 8. - С. 09-812.
114. Кузнецов Б.Н. Термокаталитические процессы при получении химических продуктов из природных органических полимеров - ископаемых углей и древесной биомассы // Химия твердого топлива. - 1999. - Т.86, № 2. - С.3-13.
115. Лимонов Н.В., Оконцев В.Ф., Глушанков Л.В., Солнцев В.В. Карбонизация полимеров // Журнал прикладной химии. - 1994. - Т.67, №10. - С.1648-1650.
116. Поляков Н.С., Петухова Г.А., Касаткин А.А. Новое уравнение адсорбции для расчета параметров микропористой структуры // Известия Академии наук. Серия химическая. - 1995. - № 10. - С.1931-1933.
117. Федохов Н.Ф., Ивахнюк Г.К., Тетелов В.В. Пористая структура и адсорбционные свойства адсорбентов из неорганических соединений углерода. Получение, структура и свойства сорбентов // Межвузовский сб. науч. тр. Л., 1980. - С.21-26.
118. Щипко М.Л., Кузнецов Б.Н., Рудковский А.В. Углеродные сорбенты из скорлупы орехов // Химия в интересах устойчивого развития. - 2000. - № 8. - С. 645.
119. Оффан К.Б., Петров В.С., Ефремов А.А. Закономерности пиролиза скорлупы кедровых орехов с образованием древесного угля в интервале температур 200-500 °С // Химия растительного сырья. - 1999. - № 2. - С. 61-64.
120. Пат. 2111923 РФ. Способ получения активного угля из косточек плодов и скорлупы орехов / Гранев В. Л.: Опубл. 12.08.99; Бюл № 11.
121. Kutics K., Kotsis L., Argyelan J., Szolcsanyi P. Production of activated Carbon from Walnut shell II. Pore structure investigations // Hungarian journal of Industrial Chemistry Veszprem. - 1986. - Vol.14, № 12. - Р.353-362.
122. Mansurov Z.A. Some Application of Nanocarbon Materials for Novel Devices // Nonoscale-Devices-Fundamentals. - 2006. - № 2. - P.355-368.
123. Суринова С.И., Казначеева Н.М. Новый метод формирования физико-химических и сорбционных свойств углеродных адсорбентов на основе ископаемых углей // Химия твердого топлива. - 1994. - № 6. - С.86-91.
124. Долина Л.Ф. Сорбционные методы очистки производственных сточных вод. Днепропетровск: Маяк, 2000. – С.84.
125. Медведовская И.И., Цирульников Н.Г., Кочуровский В.А., Светинова С.В. Адсорбционные исследования углеродных и углерод-минеральных сорбентов для очистки воздуха от органических примесей // Тез. докл. Всес. семинар по адсорбции и жидкостной хроматографии элестомеров. – М., 1991. - С.18-19.
126. Мухин В.М., Бегун Л.Б. Разработка, исследование и внедрение АУ типа АГ для рекуперации органических соединений из газовых выбросов. Адсорбционные процессы в решении проблем защиты окружающей среды // Сб. научн. тр. Рига, 1991. - С.20-24.
127. Гильманов М.К., Ибрагимова С.А., Басыгараев Ж.М., Сабитов А.Н., Мусабеков К.Ж., Емуранов М.М., Мансуров З.А. Гидрофобная хроматография медиатора цитокинина на углеродо-кремниевом наносорбенте // Материалы VI Международного симпозиума “Физика и химия углеродных материалов/Наноинженерия”. Алматы, 2006. - С.44-48.
128. Святохина В.П., Исаева О.Ю., Пестриков С.В., Красногорская Н.Н. Оценка эффективности удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод в форме гидроксидов // Журнал прикладной химии. - 2002. - Т.76, № 2. - С. 330-332.
129. Вановский А.Л. Неуглеродные нанотрубки: синтез и моделирование // Успехи химии. - 2002. - Т. 71, № 3. - С. 203-207.
130. Ивановский А.Л. Моделирование нанотурбулярных форм вещества // Успехи химии. - 1999. - Т. 68, № 2. - С. 119-135.
131. Мюллер А., Рой С. Нанообъекты на основе оксидов металлов: реакционная способность, строительные блоки для полимерных структур и структурное многообразие // Успехи химии. – 2002. - Т. 71, № 12. - С. 1107-1117.
132. Schultzenberger P., Schultzenberger L. Sur quelques fails relatifs a lhistoire du carbone. - Paris: С. R. Acad. Sci, 1980. – Р.774.
133. Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Sugihara K., Spain I.L., Goldberg H.A. Graphite fibers and filaments. - Berlin: Springer-Verlag, 1988. – Р.235.
134. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в кластерах. М.: Химия. - 2000. – С.256.
135. Жылыбаева Н.К., Уалиева П.С., Мансурова Р.М., Жубанова А.А. Модифицированные карбонизованные сорбенты многофункционального действия // Тез. докл. межд. симпозиум. «Хим. наука, как основа развития хим. промышленности Казахстана в XXI веке» Посв. 100-летию со дня рождения академика А.Б. Бектурова. Алматы, 2001. - С.201-202.
136. ГОСТ 2874-82. 1982. Вода питьевая. – М.: Госкомстандарт, 1982. С.26.
137. Зубарева Г.И. Выбор высокоэффективных собирателей различных классов для флотационного извлечения ионов металлов из промышленных сточных вод // Химическая промышленность. - 2001. - № 10. - C.46-48.
138. Федосеев И.В., Баркан М.Ш. Утилизации осадков городских сточных вод // Экологические системы и приборы. - 2001. - № 6. - C.43-44.
139. Патент 1613129 РФ. Способ получения сорбента для извлечения ионов тяжелых металлов из растворов / Зайцев В.Н., Гуцалюк С.В., Скопенко В.В.; Oпубл. 15.12.90; Бюл. № 46.
140. Забродский В.Н., Прокшин Н.Е. Очистка радиоактивно загрязненных вод методом химического соосаждения // Химия и технология воды. - 1998. - Т.20, № 3. - C.317-323.
141. Патент 52-126685 Япония. Удаление ионов тяжелых металлов из сточных вод / Ивамато Т., Ханэяма Т., Исии К.: Oпубл. 24.10.77; Бюл. № 21.
142. Челищев Н.Ф., Беренштейн Б.Г., Смола В.И. Использование природных цеолитов для извлечения кислых газов, редких и цветных металлов из промышленных отходов. М.: ВИЭМС, 1977. – С.53.
143. Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях: Очерки токсикологии. – Киев: Наукова думка, 2000. – С.366.
144. Volesky B.A., Mayphillips H.A. Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae // Appl Microbiol Biotechnol. - 1995. - Vol.42, № 23. - Р.797-806.
145. Ручай Н.С., Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А. Исследование процесса очистки сточных вод иммобилизованной микрофлорой // Вестник МГУ. Серия химическая. - 1996. - Т.2, № 1. - С.13-17.
146. Лимин Б.В., Маймулов В.Г., Мясников И.О., Пацюк Н.А. Скальный А.В., Чернякина Т.С. Гигиеническая диагностика загрязнения среды обитания солями тяжелых металлов. СПб.: СПбГМА им. И.И.Мечникова, 2003. – С.123.
147. Водолазов Л.И., Шарапов Б.Н., Шарапова Н.А. Исследование взаимодействия мицеальных отходов производства антибиотиков с ионами металлов растворов // Микробиология. - 1988. - Т.301, № 1. - С.125-128.
148. Бреховских М.И., Бекасова О.Д., Никандров В.В. Роль слизистой оболочки цианобактерии Nostoc muscorum в связывании и детоксикации ионов кадмия. М.: МГУ, 2000. - С.124-125.
149. Бекасова О.Д., Бреховских А.А., Москвина М.И. О механизме детоксикации ионов кадмия цианобактерии Nostoc muscorum при участии ее внеклеточных полисахаридов // Биофизика. - 2002. - Т.47, № 3. - С.515-523.
150. Akthar N., Sastry S., Mohan P. Biosorption of silver ions by рrocessed Aspergillus niger biomass // Biotechnol. Lett. - 1995. - Vol.17, № 5. - P.551-56.
151. Donnellan N., Rollan A., McHale L., McHale A. The effect of electric field stimulation on the biosorption of uranium by non-living biomass derived from Kluyverocmyces marxianus IMB3 // Biotechnol. Lett. - 1995. - Vol. 17, № 4. - P. 439-42.
152. Alibhai A., Dudeney L., Leak D.J., Agatzini S., Tzeferis P. Bioleaching an bioprecipitation of nicel and iron iron from laterites // Microbiol. - 1993. - Vol. 11, № 1. - Р.87-96.
153. Falla J., Block J.C. Bilding of Cd 2+, Ni 2+, Cu 2+ and Zn 2+ by isolated envelopes of Pseudomonas fluorescens // Microbiol. Lett. - 1993. - Vol. 108, № 3. - P.347-352.
154. Riedel G., Sanders J. The influence of pH and media composition on the uptake of inorganic selenium by Chlamydomonas reinhardtii // Environ. Toxicol. Chem. - 1996. - Vol. 15, № 9. - P. 1577-1583.
155. Liets W. Decontamination of heavy metal polluted solution in presens of the chelation agents NTA and EDTA // Meded. Fac. Landbouwwet. Rijksuniv. Gent. - 1992. - Vol. 57, № 4. - P.1721-1724.
156. Шуберт P.Г. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. М.: Мир, 1988. - С.324-326.
157. Буракаева А.Д., Русанов А.М., Ланух В.П. Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжелых металлов и органических соединении: Методическое пособие. Оренбург: ОрГУ, 1995. – С.57.
158. Минюк Г.С., Тренкеншу Р.П., Алисиевич А.В. Влияние селена на рост Spirulina platensis (Nordst.) в накопительной и квазинепрерывной культуре // Экология моря. - 2000. - №. 54. - С.42-49.
159. Панасюк А.Л. Винные дрожжи-сорбенты тяжелых металлов // Пищ. пром-сть. - 1991. - № 4. - C.74-75.
160. Pradhan A., Levine A. Role of extracellular components in microbial biosorption of copper and lead // Water - Soi. Technol. - 1993. - Vol. 26, № 9. - P.2153-2156.
161. Strandberg, G., Shumate S. Parrot J. Microbial cells as biosorbents for heavy metals: accumulation of uranium by Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas aeruginosa // Appi. Environ. Microbiol. - 2004. - Vol. 41, № 6. - Р.237-245.
162. Панасюк А.Л. Винные дрожжи как сорбенты ионов тяжелых металлов // Пищ. пром-сть. - 1993. - №4. - C.46-52.
163. Жданова Н.И., Олиферчук В.П. Использование некоторых почвенных микромицетов для очистки промышленных сточных вод // Микробиологический журнал. -1993, - Т.55, №3 – С.67-73.
164. Пивоварова Т.А., Коробушкина Е.Д., Крашенникова С А., Рубцов А.Е., Каравайко Г.К. Влияние ионов золота на Thiobacillus ferrooxidans // Прикладная биохимия и микробиология. - 1986. - Т.55, №6. - С.966-972.
165. Заварзин Т.А. Литотрофные микроорганизмы. М.: Наука, 1972. – С.200.
166. Зайнуллин Х.Н., Смирнова Г.Ф. и др. Применение сульфатвосстанавливающих бактерий для биохимической очистки сточных вод машиностроительных предприятий // Химия и технология воды. - 1980. - Т.2, №3. - С.272-275.
167. Коробушкина Е. Д., Позмогова И.Н., Каравайко Г.И., Работнова И. Л. Влияние золота на рост и морфофизиологические свойства Candida utilis // Микробиология. - 1987. - Т.56, №1. - С.44-51.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
МИКРОБИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ТОПЫРАҚ МИКРОФЛОРАСЫНА ӘР ТҮРЛІ ЛАСТАУШЫЛАРДЫҢ ӘСЕРІ
Орындаған:
І курс магистранты
Арбаканова Д.С.
Ғылыми жетекшісі:
б.ғ.к.
Уалиева П.С.
«___»__________2009ж
Нормобақылаушы:
Ибраймова М.Ж.
«___»__________2009ж
Қорғауға жіберілді
кафедра ... ... ... ... ... 42 ... ... 167 әдебиет пайдаланылды.
Түйін сөздер: ауыр металдар, биосорбция, биоаккумуляция, иммобилизация,
микроорганизм клеткаларының тасушыларға ... ... ... ауыр металдармен ластанған экожүйелерді тазалауда
иммобилизденген ... ... ... тиімділігін
жоғарлату.
Өзектілігі: Тірі жүйелердің тіршілігіне қауіп төндіретін биосфера
ластаушыларының ішінде ауыр металдар ... орын ... ... ... ... төзімділік көрсете алады. Микроорганизмдер ... ... ... ... ... ... ... су
құрамынан жоюға көмектеседі. Сондықтан ауыр метал иондарымен ... ... ... ... ... ... болып табылады.
ЖОСПАР
| |КІРІСПЕ |4 |
| ... ШОЛУ |5 |
|1 ... ... ... ... |5 ... ... ... |8 ... |Әр ... ... ... микрофлорасына әсері |10 ... ... ...... ластаушы негізгі |11 |
| ... | |
|2 ... ... ... және |16 |
| ... ... | |
|3 ... металдар сорбциясы үшін микроорганизм клеткалары мен|24 |
| ... ... | |
| ... |30 |
| ... ... ... |31 ... іс-әрекеттерінің нәтижесінде қоршаған орта ...... және ... ... және ... ... өнімдері, пестицидтер мен минералды тыңайтқыштар, ауыр ... ... ... ... ... жергілікті
қалыптасқан биоценоздардың өзгеруіне және экологиялық тепе-теңдігінің
бұзылуына әкеліп ... ... ... ... ... ... өліміне себеп болуда. Ксенобиотиктер арасында қоршаған ортаға
көп мөлшерде ... ауыр ... мен ... ... ... орын ... металдар төмен концентрацияда организм үшін қажет, ... ... ... ... олар ... су ... ... түсуде.
Көптеген зерттеулер нәтижесінде микроорганизмдердің ерітінділерден ауыр
металдарды жинақтау қабілеті анықталды. Микроб клеткалары ... ... ... ... ... ... ... қабығында комплекс түзу)
және биоаккумуляция (клетканың ішінде жинақтау).
Қоршаған ортаны ластанушы заттардан тазалауда иммобилизденген микрофлора
кеңінен ... ... ... ... ... салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар.
Иммобилизденген микрофлораны алудың бірнеше әдістері бар: химиялық
(ковалентті және көлденең ... ... ... ... ... және ... енгізуге негізделген); физикалық
(адсорбция және агрегация) әдістер.
Иммобилизацияда қолданылатын тасушылардың түрлері көп: құм, ... күл, ... ... металды торлар, сонымен қатар синтетикалық
материалдар (нейлон талшықтары, ... ... ... ... ... ... ... гельдері) т.б. Әрине, өндірістік деңгейде
тасушыларды кең ... ... ... ... ... төмен,
пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс. Осы ... ... ... ... ... ... күріш қауызы, грек жаңғағының қабығы т.б.
қолданылады. Сары өрік дәнектері ауыл шаруашылығының, ... ... ... ... ... ... ... ішкі ауданының
үлкендігімен және құрылысының кеуектілігімен сипатталады. Карбонизация
нәтижесінде пайда болған саңылаулардың ... ... ... ... ... ... экожүйелерді ауыр металдар
мен олардың тұздарынан тазалау тиімділігі жоғары екені белгілі.
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1 Топырақ биогеоценоз компоненті ... – тірі және өлі ... ... ... күн сәулесі және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен
тау жыныстарының өзгеруі нәтижесінде пайда болған Жер шары ... ... ... тек ... тән ... қасиеттері мен құрамы бар ерекше
табиғи түзілім.
Топырақ – тірі ... ... ... шикізатпен қамтамасыз
ететін табиғи байлық. Топырақтың ерекше қасиеті – ... ... ... негізі болып табылады. Дұрыс пайдалану нәтижесінде
топырақтың қасиеттері жоғалмайды, керісінше өнімділігі ... ... ... тек оның ауыл ... маңыздылығымен шектелмейді,
оның биосфераның ауыстырылмайтын негізгі компоненті ретінде экологиялық
маңызы бар. Жердің ... ... ... тірі организмдердің литосфера,
гидросфера және атмосферамен көптеген ... ... ... ... тірі ... оның ... ... үшін маңызы мен
қызметі зор екені байқалады [1].
Топырақ қатты, сұйық және газ тәрізді бөлімдерден ... ... ... ... ... 80-98% ... ... және органикалық
бөлшектер. Олар құм, саз, тұнба, ... ... ... қатты бөлігінің минералдық құрамына Si, Al, Fe, К, Mg, Ca, С, ... S, Cu, Mo, I, В, F, Pb ... ... ... ... ... мен ... тіршілігінің өнімдері (белоктар, көмірсулар,
органикалық қышқылдар, майлар, шайыр т.б.) және ... ... ... пен ... тұратын қарашірікті күрделі комплекс болып табылады.
Топырақтың сұйық бөлігі – су мен онда ... ... және ... ... 0,1%-дан 60% дейін су болады. Сұйықтықтар
өсімдіктерді сумен және ... ... ... ... ... Газ тәрізді бөлік топырақтың суы жоқ саңылауларын толтырады.
Топырақ ... ... ... ... газы, оттегі, метан, ұшқыш
органикалық қосылыстар, судың буы т.б. ... ... ... ... ... келеді. Олардың арасында үнемі газ алмасу процестері ... ... ... ... және ... ... оттегіні
белсенді сіңіріп, көмір қышқыл газын бөліп шығарады. CO2 көп ... ... ал ... бай атмосфералық ауа топыраққа енеді [2].
Өндірістік және ауыл ... ... ... ... ... ... ... өзгеруін, өнімділігінің, ауыл шаруашылық
өнімдердің технологиялық және ... ... ... ... ... ... бойынша жыл сайын биосфераға шамамен ... т ... ... ... оның ... 50-60% ... қосылыстар,
ал газды немесе аэрозольды қышқылды агенттер – шамаман 1 млрд.т. қорғайды.
Топырақты әр ... ... ... маңызды мәселе болып табылады,
себебі топырақтағы кез ... ... ... адам ... ... ластаушылар ішуге немесе күнделікті тұрмысқа қолданылатын ашық
су қоймаларына немесе жер асты суларына үнемі ... ... ... ... ... ... жануарлардың немесе өсімдіктердің,
ал кейін қоректену тізбектері бойынша адам организміне түседі. Үшіншіден,
адам үшін ... ... ... жинақталуы мүмкін [3].
Мал шаруашылығы комплексін құрастыру да ... ... ... ... ... ... ыдырау мерзімі әр түрлі,
сондықтан кейбір заттардың жартылай ыдырау уақыты бірнеше айларда, ал басқа
қосылыстардың ... ... ... ... ... Ыдырау жылдамдығы
топырақтың қасиеттеріне, температурасына, ылғалдылығына, рН және ... ... ... ... қосылыстар микроорганизмдермен
немесе басқа биологиялық жүйелермен өзгерістерге ұшырайды, ал органикалық
емес заттар топырақтың бөлшектерімен адсорбцияланады ... ... ... ... Ауыр ... ... ... тудырады, сондықтан олардың
мөлшері қатаң шектеледі. Р. Ц. Лоер ... ... ... мына ... ... ... ... цинк 1000 жоғары емес,
никель >500, ... >20 ... ... ... түрлі жолдармен түсіп отырады [5]:
1) Атмосфералық жауын-шашындар арқылы. Әр түрлі өнеркәсіптердің жұмысы
нәтижесінде пайда болатын ... ... ... одан ... ... еріп, жауын-шашын немесе қар арқылы ... ... ... ластаушыларға газдар – күкірт, азот оксидтері
жатады. Олардың көпшілігі сумен химиялық ... түсу ... ... бар ... ... ... немесе аэрозоль түрінде. Құрғақ ауа-райында қатты және
сұйық заттар ... ... ... түрінде тұнба түзеді. Осындай
ластануларға мысал ретінде қазандардың айналасындағы ... ... ... ... ... де, әсіресе қалалар мен ... ... ... ... әсер ... ... газ тәрізді қосылыстардың тікелей сіңірілуі. Құрғақ ауа-
райында газдар ылғалды топырақпен сіңірілуі мүмкін.
4) Өсімдік қалдықтарымен. Өсімдік ... әр ... ... ... ... жинайды. Кейін жапырақтар түскен кезде
ластаушы қосылыстар топыраққа ... ... ... ... ... әр ... өндірістердің сұйық және қатты қалдықтары, тұрмыстық
қалдықтар;
2) ауыр металдар;
3) ... ... ... ... ... ... ... топыраққа түсетін күкірт пен азот қосылыстары;
7) патогенді микроорганизмдер.
Тұрмыстық және өндірістік қалдықтарының адам организмі үшін зияндылығы
төмен, алайда топырақтың ... ... ... ... ... ... – бұл ... процесі барысында немесе ачғында түзілетін,
қажетті өнім болып табылмайтын қосылыстар. Тұрмыстық ...... ... пайда болатын қажетсіз заттар. Тұрмыстық ... ... ... шыны, металды заттар, қолданыстан шыққан ... т.б. ... ... материалдар, ескірген немесе істен
шыққан құралдар, ауылшаруашылық тағамдық қалдықтар жатады [7].
Топырақ ластаушыларының ... ауыр ... ... орын ... ... ... ... адам организмінде жинақталуы төмен
концентрацияларда да зиянды әсер ... ... ... осы ... ... ... өзекті мәселе болып отыр. Ауыр металдар
топырақта суда ерігіш, ион алмасқан және ... ... Ауыр ... басқа токсиканттардың жоғары концентрациялары
топырақтың микробиологиялық және ... ... ... ... ... нәтижесінде микроорганизмдердің жалпы
саны мен түрлік әртүрлілігі азаяды, негізгі микробиологиялық процестердің
қарқындылығы мен ... ... ... ... ... қазбалар мен химиялық отындар құрамында 35-тен астам ... ... ... ... жағу, ауыр металдарды қолдану
жағдайларында олардың көптеген мөлшерлері су қоймаларына, ... ... ... ... Дүниежүзілік мұхитқа жыл сайын атмосферадан 200 мың т
қорғасын ... Ал ... ... ... ... ... 1 млн. т деп есептеледі [8].
Мұнай өндірісінің қалдықтарымен ластанған топырақ пен су ... ... ... ... ... ... ... активтілігіне байланысты жоғары ... ... ... ... ... ... жыл сайын 50 млн тоннадай мұнай ... ... ... [9]. Американдық зерттеушілердің мәліметтері бойынша,
ірі мұнай өндіруші зауыттарда (тәулігіне 15-16 мың т) ... 40 мың т ... ... ... ... ... ... [10]. Ғарыштық түсірілім
нәтижесінде Дүниежүзілік ... ... ... 30%-ын ... ... жауып
тұрғаны анықталды [11]. Мамандардың мәліметтері ... ... ... қоры 200 млрд т құрайды. Дүниежүзілік мұнай ... ... ... [12]. ... – шамамен 3000 әр ... ... ... ... бар көмірсутекті компоненттерден тұратын күрделі
жиынтық, олардың көбі жеңіл ... ... ... мұнай мен мұнай
өнімдері өсімдіктер мен тірі организмдер үшін ... ... ... [13]. ... ... ... тасымалдау және өңдеу кезінде
апаттық жағдайлар болуы мүмкін, соның ... ... мен ... көп ... ... ортаға түседі. Осыған байланысты мұнайлы
көлдер, мұнай сіңген жердің үлкен ... ... су ... ... пайда болады [14].
Пестицидтер – ауылшаруашылық өсімдіктерді зиянкестерден, паразиттерден,
арамшөптерден, түрлі аурулардан және микроорганизмдерден қорғау мақсатында
қолданылатын барлық химиялық ... ... ... ... Пестицидтер
қоршаған орта ластаушылары ретінде жалпы ластаушылар санының шамамен ... ... ... әсер ... ... ... заттар болғандықтан
биосфера мен адам үшін үлкен қауіп төндіреді. Пестицидтер қолдану мақсатына
қарай инсектицидтер (жәндіктерге қарсы), гербицидтер ... ... ... ... туғызатын ауруларға ... ... ... ... ... паразиттік
құрттарға қарсы), аскарицидтер (зиянкес бүргеге қарсы); химиялық құрылыс
бойынша хлор туынды ... ... ... ... ... ... ... пестицидтер болып жіктеледі.
Радиоактивті қалдықтар – адам әрекеті ... ... ... тұратын биологиялық немесе техникалық тұрғыдан ... ... ... кең ... тірі ... ... ... клеткаларында түрлі генетикалық өзгерістерді туғызуы мүмкін.
Радиоактивті қалдықтар атомдық энегетиканың барлық сатыларында; ядролық
қаруды қолдану және жою; ... ... ... және ... түзіледі. Радиоактивті қалдықтар агрегатты күйі (қатты,
сұйық, газ ... ... түрі (α-, β-, ... өмір сүру ... ... ... активтілігі (төмен, орташа, жоғары) бойынша
жіктеледі. Қазіргі кезде Қазақстан ... ... 237 млн. 197 ... ... қалдықтар орналасқан, радиациясының жалпы қуаттылығы 15 млн.
486,9 мың ... ...... ... ... қалдықтарының
(SO2, NOx, HCl және т.б.) еруі нәтижесінде пайда болған қышқылды (рН

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атырау облысы топырағынан бөлініп алынған көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдерді зерттеу52 бет
Атырау облысының мұнаймен ластанған топырақтарын мұнай тотықтырушы микроорганизмдер көмегімен тазалау30 бет
Мұнаймен ластанған топырақты микроорганизмдермен тазалау6 бет
Мұнаймен ластанған су қоймалары мен топырақты тазалау шаралары51 бет
Corel Draw программасын түрлі графикалық бейнелерді өңдеуге қолданудың әдістемелік негіздері21 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Бек+» ЖШС шарттарындағы әр түрлі ізге жататын сиырлардың сүт өнімділігі49 бет
«Тан» сериясы сусындарының микрофлорасына морфо-биохимиялық сипаттама беру36 бет
Антикалық әдебиет:түрлі жанрлық салаларының қалыптасуы11 бет
Арал өңірінің түрлі су көздері мен топырақтың ластану деңгейі және оның аймақ тұрғындарының тиреоидты жүйесінің функциялық белсенділігімен түйісуі20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь