Менеджмент жүйесін жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі

Жоспар:

1.Менеджмент жүйесін жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі;
2.Индикативті жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі;
3.Қазақстандағы индикативті жоспарлау;
4. Стратегиялық жоспарлау;
5.Фирмаішілік жоспарлау.
1.Менеджмент жүйесін жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі.
Өзінің жұмыс істеуі үшін кез келген экономика тұрақты экономикалық өсуді ұстап отыру үшін экономикалық жүйені, нығайтуға және тұрақтандыруға ұмтылу үшін қолдануға болатын басқарудың ең пәрменді тетіктерін пайдалануды көздейді. Бұл үшін оларды ылғи іздеу керек.
Мұндай тетіктер көп. Бірақ, басқарудың шеберлігі - қажетті кезеңде бір немесе бірнеше тетікті таңдап, олардың қолданылуы экономикалық қалыпты жұмыс істеуге әкелетінінде болып тұр.Осындай өзін-өзі тарихи ақтаған тетіктердің бірі - жоспарлау. Басқару жүйесінде ол экономикалық тәуелсіздік пен экономикалық өсу жолына түскен әлемнің көптеген елдерінде XX ғасырдан бастап кеңінен қолданыла бастады.
Халық шаруашылығын жоспарлаудың бұрыңғы тәжірибесін екі тұрғыдан бағалауға болады. Бір жағынан, ол волюнтаристік (өмірдің негізі ерік деп санайтын реакцияшыл философиялық (ағым) және нұсқаушылық (директивті) сипатта болады. Мемлекеттік жоспарларға занды күш берілді, бекітілген көрсеткіштердің біреуін орындамаудың өзі өте жағымсыз салдарларға (әкеліп соқтырады. Мемлекеттік жоспар экономикалық үстемдіктің формасын, бұрынғы кеңестік республикалардың әлеуметтік-экономикалық дамуында бүркеленбеген құлдырауды өзінше кқрсететін. Бұл жерде экономикалық үстемдіктің жоспарында жоспарлаудың өзі басқарудың әдісі ретінде емес, керісінше субъект (мемлекет, үкімет) шешуші рөл атқаратын.
Жоспарлау процесінің өз болмысынан туындайтын волюнтаризмді атап көрсеткен И. Кант: «Жоспар құру жеңіл және даңғой іс, сол арқылы өзің атқара алмайтынды талап етіп өзінше шығармашылық дана түр танытасың, өзің жөнді алмайтынды бетіне басасың, өзің қайдан табарынды білместен бірдеңе ұсынасың...» деп жазды. Мұндай жоспарлау жоғарыдан экономика дамуының барлық салалары мен аймақтарының ерекшеліктерін және әлеуетті мүмкіндіктерін мұқият жете зерттемей беретін, шектеулі параматрлерді зорлап міндеттейтін (тотальды) барлығын жаппай қамтитын жүйеге тән. Жоспарлау объективті экономикалық заңдарды бейнелеуге, адамдардың еркіне сүйеніп тежелуге тиісті емес, өйткені ол бұлардың органикалық бірлігі мұңда өзгеріс мәніне субъективті фактор ие болады. Экономикалық теорияның құрамдас бөлігі болып табылатын ғылыми жоспарлаудың мәні де осында. Жоспарланатын процестердің жиынтық негізінде халықтың қажеттіліктерін көрсететін басқарудың осы объектісінің іс жүзіндегі нақты әлеуметтік-экономикалық процестері жатады.
Жоспарлауға басқару элементі ретінде қарау жөніндегі басқа ұстаным басқару жүйесінен өзіне-өзі бас тартпаудан емес оның жаңа, көбінесе нарықтық жағдайларға бейімделуі мен бұл жүйенің сапалық, шығармашылық өзгеруінен тұрады. «Процесті қозғайтын, өндіргіш күштердің дамуын күшті тездететін және тиімділікті арттырудың тетігі меншіктілік формасының емес, экономикалық немесе шаруашылық тетігі болып табылады. Еркіндікті дәл сол дамытады, пысықтықты көтермелейді, тәуекелділікті тудырады» (Л. Абалкин). Осындай күшті тетіктердің бірі: жоспарлау болып табылады. Ол меншік түріне, басқару объектісінің орналасу кеңістігіне қарамастан қолданылады.
Жоспарлау - кез келген шаруашылық қызметі жетістігінің маңызды бөлігі. Оны елемеу кәсіпкерге қымбатқа түседі: өйткені фирма істері бойынша ол байланысқандардың барлығы
бәсекелестер, банктердің өз жоспарлары бар және кәсіпкер оларды ескеруге міндетті сонымен қатар өз қызметін жоспарлауы тиіс. Жоспар сондай ақ қызметкерлерге жеке өзіне қойылатын талаптар туралы, фирманың мақсаттары мен міндеттері жайлы айқын түсінігі болуы үшін де керек. Егер жоспарлы жүйе принциптерінен бас тартылса, егер меншік плюрализмі (дүниенің негізі бірімен бірі байланыссыз белгілі бір бастамасы жоқ бастамасы жоқ рухани мәндерден тұрады деп санайтын ғылымға жат философиялық концепция ) жағдайында қандай да болсын жоспарлау өткенге оралу деген қатып қалған қағидашыл пәкәрдә ұстанса, алға қарай жылжу өте қиын болады. Мұндай пікір көптеген экономикалық жағынан дамыған елдерде жоспарлауды қолданумен оп оңай теріске шығады. Сөз индикативті жоспарлауды тиімді қолдану жайында.
Индикативті жоспарлау әкімшілік тәсілболып саналмайды. Егер индикативті жоспарлаудың рөлі әкімшілік ету деп түсінілсе, бұл жаңылысу. Ол ойластырылған стратегияның барболуы сияқты, макро, мезо және микродеңгейде жүріп жатқан әртүрлі процестердің қиысуы ретінде қарастырылуы тиіс. Директивті жоспарға қарағанда индикативті жоспарда шаруашылық жүргізуші субъектілер орындауға міндетті тапсырмалар болмауы керек жәнебасқарудың көптеген буындарының қатысуымен жасалады. Олар шаруашылық жүргізуші субъектілердің еркін жұмыс істеуіне кедергі келтіреді және алда тұрған келешектегі жұмыс үшін бағдар болып табылады.
Индикативті жоспарлау мынадай түрлерді қиыстыру рәсімдерінің жиынтығы ретінде шығады.
Макроэкономикалық жоспарлау өндірістің біріккен тәсілі немесе жаңа уақыттың экономиалық шындықты бейнелейтінқазіргі заманғы ғылыми категориясы. Барлық фазалар біртұтас деп аталатын кеңейтілген өндіріс макроэкономикалық жоспарлаудың ерекшелікті көлемі болып табылады. Макрожоспарлау мемлекетжасайтын блжамдарды, бюджеттік жоспарларды, макробағдарламаларды қамтиды. Бюжеттік жоспарлық реттеу мен елдіңәлеуметтік экономикалық дамуын мемлекеттік болжау макрожоспарлаудың өқрамдастары болып табылады.
Жоспарлаудың осы деңгейіндегі субъект болып макроэкономикалық меншік иесі шығады, оның стратегиялық мақсат дамудың тұрақтылығы мен бәсекеге кабілеттілік белгілеріне беретін экономикалык өсуі.
Аумақтық жоспарлау индикативті жоспарлаудың түрі р етінде мемлекет деңгейіндегі (макрожоспарлау), бірақ аймақты және жергілікті билік деңгейінде жүзеге асырылатын процестерді қамтиды. Оның негізгі айырмашылығы - аумақ пен халықтың ерекшеліктерін ең көп шамада ескеруге тиісті жергілік өзін-өзі басқару тұжырымдамасына негізделеді.
Мезожоспарлау - салаларда, сала тармақтарында, аумақтық өндірістік кешендерде, ірі корпорацияларда және т.б. болып өтетін процестерді қамтитын индикативті жоспарлаудың бір түрі Микрожоспарлау - менеджменттің ең кең тараған түрі. Ол микродеңгейде қолданылады және кәсіпорынның жоспарларында жүзеге асады. Бұл деңгейде жоспарлау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді, өйткені нақтылы кәсіпорында пайда болатын процестер, тауардың (өнімнің) тағдырын, оның бәсекеге қабілеттілігін, ақыр соңында, экономикалық бәсекеге қабілеттілігін айқындайды.
Индикативті жоспарлаудың әр қилы түрлерінің мәні жайлы айтқанда, олар экономиканың мемлекеттік бағдарлануының маңызды элементі екендігін түйіндеуге болады. Мемлекет - эконо-микалық өмірдің басты дирижері.
Индикативті жоспарлаудың түсінігін анықтауға арналған бірнеше амал-тәсілдердің бар екендігін еске сала кеткен жөн. Біріншіден, ол кәсіпорынның дербестігі кезіндегі макрожоспарлау ретінде түсіндіріледі. Мемлекеттік кәсіпорындардың қызметі экономикалық дербестік жагдайында, бірақ жоспар белгілеген белгілі бір бағдармен атқарылады. Екіншіден, индикативті міндеттерді орындауға бейімделуі болып табылады. Бұ мемлекеттің жеке кәсіпорындарға жалпы мемлекеттік мүделердегі осындай бағдарламаларды орындауға бейімделген мемлекетпк бағдарламаларға айналған өзіндік мемлекеттік тапсырысы- Индикативті жоспардың бұл негізгі міндеті - ақпараттын бағдарлаушылық және ол мәнісі жағынан себептемелік болып табылады. Үшіншіден, индикативті жоспарлауда мемлекет пен мемсектар үшін міндетті тапсырмалар бар. Төртіншіден, ол мемлекет пен экономиканың басқа субъектілердің іс-әрекеті мен мүдделерін үйлестірудің тетігі болып саналады. Индикативті жоспарлаудың дәл сол үйлестіретін міндетті ісі ңегіз болып табылады.
Жоспарлы қызмет барысында даму стратегиясы, ұзақ мерзімді болжаулар, орташа мерзімдік және ағымдғы жоспарлар жасалады. Жоспарлаусыз дамудың үйлесімділігі камтамасыз етілмейді. Ал үйлесімді салалардың, қызмет өрістерінде мынадай ара қатынастарына жетуді білдіреді: олардың өндіруіде мыналар: ұзақ келешектегі макроэкономикалық дамудың ең тез қарқыны; елде, аймақтарда өнім мен көрсетілетін қызметті өндірумен тұтынудың тепе-теңдігіне жету, еңбек нарығы, капитал, жердің дамуы қамтамасыз етіледі.
Жоспарлаудың ең ғаламдық міндеттеріне зертеушілер мыналарды жатқызады: қоғамдық қажеттіліктерді аныктау; оларды қанағаттандыру үшін салынатын ресурстар (материалдық, еңбек, қаржылық) жиынтығын айқындау; өндіріс өрістері салалары, түрлері арасындағы үйлесімді дамуды қамтамасыз ету ресурстарды қолданудың тиімділігін арттыру.
Бұл міндеттер іс жүзінде дамуда едәуір жетістіктерге жеткен барлық елдердің жоспарлау жүйесінде шешіледі.
Осылайша, жоспар мен нарық бірін-бірі жоққа шығармайды, ғылыми және іс жүзінде қызық болып көрінеді, экономикалық тетіктегі жоспарлы және нарықтық институттарды ұғымды үйлестіру мәселелері халық шаруашылығының тиімді жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Бердалиев К.Б. «Менеджмент» лекциялар курсы
        
        Жоспар:
1.Менеджмент жүйесін жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі;
2.Индикативті жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі;
3.Қазақстандағы индикативті жоспарлау;
4. Стратегиялық жоспарлау;
5.Фирмаішілік жоспарлау.
1.Менеджмент жүйесін ... мәні мен ... ... ... үшін кез ... ... ... экономикалық
өсуді ұстап отыру үшін экономикалық жүйені, нығайтуға және ... үшін ... ... басқарудың ең пәрменді тетіктерін пайдалануды
көздейді. Бұл үшін оларды ылғи іздеу керек.
Мұндай тетіктер көп. ... ... ... - ... ... бір
немесе бірнеше тетікті таңдап, олардың қолданылуы экономикалық қалыпты
жұмыс істеуге ... ... ... ... ... ... бірі - ... Басқару жүйесінде ол экономикалық тәуелсіздік
пен экономикалық өсу жолына түскен әлемнің көптеген елдерінде XX ... ... ... ... шаруашылығын жоспарлаудың бұрыңғы тәжірибесін екі тұрғыдан
бағалауға болады. Бір жағынан, ол волюнтаристік ... ... ерік ... ... ... ... және ... (директивті)
сипатта болады. Мемлекеттік жоспарларға занды күш ... ... ... ... өзі өте ... ... (әкеліп
соқтырады. Мемлекеттік жоспар экономикалық үстемдіктің ... ... ... ... ... ... ... кқрсететін. Бұл жерде экономикалық үстемдіктің жоспарында
жоспарлаудың өзі басқарудың ... ... ... керісінше субъект
(мемлекет, үкімет) шешуші рөл ... ... өз ... туындайтын волюнтаризмді атап
көрсеткен И. ... ... құру ... және ... іс, сол арқылы өзің
атқара алмайтынды талап етіп өзінше шығармашылық дана түр ... ... ... ... басасың, өзің қайдан табарынды ... ... деп ... ... ... ... экономика дамуының
барлық салалары мен ... ... және ... ... жете ... ... шектеулі параматрлерді зорлап
міндеттейтін (тотальды) барлығын жаппай қамтитын жүйеге тән. ... ... ... ... ... еркіне сүйеніп
тежелуге тиісті емес, өйткені ол бұлардың органикалық бірлігі мұңда өзгеріс
мәніне субъективті фактор ие болады. Экономикалық теорияның ... ... ... ғылыми жоспарлаудың мәні де осында. Жоспарланатын
процестердің ... ... ... ... ... осы объектісінің іс ... ... ... ... ... ... ретінде қарау жөніндегі басқа ... ... ... бас ... емес оның ... ... жағдайларға бейімделуі мен бұл жүйенің сапалық, шығармашылық
өзгеруінен тұрады. «Процесті қозғайтын, өндіргіш ... ... ... және тиімділікті арттырудың тетігі меншіктілік формасының емес,
экономикалық немесе шаруашылық тетігі болып табылады. Еркіндікті дәл сол
дамытады, ... ... ... ... (Л. ... ... тетіктердің бірі: жоспарлау болып табылады. Ол меншік түріне,
басқару объектісінің орналасу кеңістігіне қарамастан қолданылады.
Жоспарлау - кез ... ... ... жетістігінің маңызды бөлігі.
Оны елемеу кәсіпкерге қымбатқа түседі: өйткені фирма істері бойынша ... ... ... өз жоспарлары бар және кәсіпкер оларды ... ... ... өз ... ... ... ... сондай ақ
қызметкерлерге жеке өзіне қойылатын талаптар туралы, фирманың ... ... ... ... ... ... үшін де керек. Егер жоспарлы жүйе
принциптерінен бас тартылса, егер ... ... ... негізі
бірімен бірі байланыссыз белгілі бір ... жоқ ... жоқ ... ... деп ... ... жат ... концепция )
жағдайында қандай да болсын жоспарлау ... ... ... қатып қалған
қағидашыл пәкәрдә ұстанса, алға қарай жылжу өте қиын болады. Мұндай пікір
көптеген ... ... ... ... ... қолданумен оп
оңай теріске шығады. Сөз индикативті жоспарлауды тиімді қолдану жайында.
Индикативті жоспарлау ... ... ... Егер
индикативті жоспарлаудың рөлі әкімшілік ету деп түсінілсе, бұл жаңылысу. ... ... ... ... ... мезо және ... жатқан әртүрлі процестердің қиысуы ... ... ... жоспарға қарағанда индикативті жоспарда шаруашылық ... ... ... ... болмауы керек жәнебасқарудың
көптеген буындарының қатысуымен жасалады. Олар ... ... ... ... ... ... келтіреді және алда тұрған
келешектегі жұмыс үшін бағдар болып табылады.
Индикативті жоспарлау мынадай түрлерді ... ... ... ... жоспарлау өндірістің біріккен тәсілі немесе жаңа уақыттың
экономиалық шындықты бейнелейтінқазіргі ... ... ... ... біртұтас деп аталатын кеңейтілген ... ... ... ... ... ... Макрожоспарлау
мемлекетжасайтын блжамдарды, бюджеттік жоспарларды, макробағдарламаларды
қамтиды. Бюжеттік жоспарлық реттеу мен елдіңәлеуметтік ... ... ... ... ... ... табылады.
Жоспарлаудың осы деңгейіндегі субъект болып макроэкономикалық меншік иесі
шығады, оның стратегиялық ... ... ... мен бәсекеге
кабілеттілік белгілеріне беретін экономикалык өсуі.
Аумақтық жоспарлау ... ... түрі р ... ... ... бірақ аймақты және жергілікті билік
деңгейінде жүзеге асырылатын ... ... Оның ... ... ... пен ... ... ең көп шамада ескеруге тиісті жергілік
өзін-өзі басқару тұжырымдамасына негізделеді.
Мезожоспарлау - ... сала ... ... ... ірі корпорацияларда және т.б. болып өтетін процестерді қамтитын
индикативті жоспарлаудың бір түрі Микрожоспарлау - ... ең ... ... Ол ... ... және ... жоспарларында
жүзеге асады. Бұл деңгейде жоспарлау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді,
өйткені нақтылы кәсіпорында пайда ... ... ... ... оның ... ... ақыр соңында, экономикалық бәсекеге
қабілеттілігін айқындайды.
Индикативті жоспарлаудың әр қилы ... мәні ... ... ... ... ... ... элементі екендігін
түйіндеуге болады. Мемлекет - эконо-микалық өмірдің басты ... ... ... ... ... ... амал-
тәсілдердің бар екендігін еске сала кеткен жөн. Біріншіден, ол ... ... ... ... ... Мемлекеттік
кәсіпорындардың қызметі экономикалық дербестік жагдайында, бірақ жоспар
белгілеген белгілі бір бағдармен ... ... ... ... ... болып табылады. Бұ мемлекеттің жеке
кәсіпорындарға ... ... ... ... бағдарламаларды
орындауға бейімделген мемлекетпк бағдарламаларға айналған ... ... ... ... бұл ... міндеті -
ақпараттын бағдарлаушылық және ол ... ... ... ... ... ... ... мемлекет пен мемсектар үшін
міндетті тапсырмалар бар. ... ол ... пен ... ... ... мен мүдделерін үйлестірудің ... ... ... жоспарлаудың дәл сол үйлестіретін міндетті ісі ңегіз
болып табылады.
Жоспарлы қызмет барысында даму стратегиясы, ұзақ мерзімді болжаулар, орташа
мерзімдік және ... ... ... ... ... ... ... Ал үйлесімді салалардың, қызмет
өрістерінде мынадай ара қатынастарына жетуді білдіреді: олардың ... ұзақ ... ... ... ең тез ... елде,
аймақтарда өнім мен көрсетілетін қызметті өндірумен тұтынудың ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Жоспарлаудың ең ғаламдық ... ... ... ... ... аныктау; оларды қанағаттандыру үшін салынатын
ресурстар (материалдық, еңбек, қаржылық) жиынтығын ... ... ... ... ... ... дамуды қамтамасыз ету
ресурстарды қолданудың тиімділігін арттыру.
Бұл міндеттер іс ... ... ... жетістіктерге жеткен барлық
елдердің жоспарлау жүйесінде шешіледі.
Осылайша, жоспар мен ... ... ... ... ... және ... қызық болып көрінеді, экономикалық тетіктегі жоспарлы және ... ... ... мәселелері халық шаруашылығының тиімді жұмыс
істеуі мен дамуын қамтамасыз етеді.
2. Индикативті жоспарлаудың ... ... ... ... жоспарлау түрлерінің эволюциясы назар аудартады.
Оларда бұл процесс ондаған ... ... ... жоспарлау
түрлерінің эволюциясы тұрғысынан алғанда мемлекеттік ... ... ... ... ... өсу ... мен ... бюджет
ықпалының күшеюіне байланысты конъюнктуралық түрі бірінші болады.
Әлемдік тәжірибе дағдарысты уақытта, ... ... ... ... еркін нарықтық «өз еркімен
көңіл білдіруге» кедергі келтіріп, кең ауқымды міндеттерді өз ... ... Ф. ... (АҚШ ... ... кейнсиан ережесін
қолданды, бұған өндірісті жоспарлау, бюджет шығыстарын ... ... ... ... ... ... көбірек дамыды. Орталықтандырылған
жоспарлау екі шығу көзінен: ... және ... ... ірі ... ... жоспарлаудан бастау алады. Алғашқы
бесжылдық жоспар АҚШ-та 1928 ж,қабылданды, ол индустрияның жаңа ірі ... ... ... ... ... белгілегенде
ешқандай волюнтаризмге жол берілмеді .
Индикативті жоспарлауды қолдануда Францияның бай тәжірибесі бар. 1946 ж.
бастап жалпы мемлекеттік жоспарлар ... ... ... ... ... бас комиссариат ұйымдастырды. Жоспарлаудың француздық жүйесінің
негізін қалаушының атымен «Моне жоспары» деп аталған бірінші ... 1947 ... 1953 ... дейін жұмыс істеді. Қазіргі уақытта ... ... ... іске асуда. Бүл жоспарлар директивті сипатта
болмаса да, жалпы алғанда ел осы ... ... ... және ... ... ... ... басқарудың қуатты тетіктерінің бірі
болып қызмет етеді.
Жоспарлауды қолдану саласында ... ірі ... ... жоспарлау негізінде өндірістік проблемалар болы өтті.
1950, 60, 70жылдары ... ... ... ... ... - ... мен ... арасындағы «үшінші жолдың»
классикалық нұсқасы деп ... ... ... ... жақсы нәтижелер
беретін болып шықты. Жапонияның әлеуметтік-экономикалық дамуының алғашқы үш
жалпы мемлекеттік ... ... ... ... ... жоспары (1956-1960 ж.ж.), жаңа ұзақ мерзімді экономикалық жоспар
(1958-1962 ж.ж.), ұлттық табыстың екі еселену жоспары (1961-1970 ж.ж.) ... Бұл ... ... ... ... өсу ... 5,0; ... болса, ал жеткен орташа жьілдық экономикалық өсуі 9,1; 10,1 және 10,4
құрады. Бұл жоспарлардың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... және ... қарқын шынайы іс ... ... ... ғ. 50-жылдарынан бастап әлеуметтік-экономикалық дамудың он үш жалпы
мемлекеттік бағдарламасы жасалды. Жалпы ... ... ... ... бол-ғандықтан, бұл жоспарлар шын мәнісінде заңдар болып
табылмайды, оларда үкіметке арналған ... мен ... ... ... ... ... көпшілігі нұсқаушылық
(директивті) деп ... да, ... және ... ... Бұл
жоспарлар экономикада болып ... ... ... мен ... ... ... ... әсіресе, микродеңгейдегі
тиімді тәсіліне айналуда.
Жалпы алғанда ... ... ... ... ... ... ... қырық бес жылдық тәжірибесі оның
шаруашылықты мемлекеттік ... ... және ... түрі ... ... ... ... және ақшалай ресурстарды өнеркәсіптің негізгі
секторларының дамуына, сондай-ақ валюталық ... озық ... үшін ... ... ... ... ... қолданылады. Бұл елдің мемлекеттік секторында
қатаңдығы елеулі түрде ... ... ... сақталды
Мемлекеттік емес факторда
Жоспар пен нарықтың өзара әрекет жасауы қамтамасыз етіледі. 1997 ж. ... ... өсу 9,6% ... үш ... жоспар XXI ғ. Ортасына дейнгі кезеңге арналып
қабылданды. Бірінші кезеңде өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының жалпы өнімін
екі ... ... ... және ... ... етті.
Екінші кезеңде жалпы ұлттық өнімді екі еселеу,бұл есептеулерге ... ... ... іс ... ... кезеңде жан басына
шаққандағы ЖҰӨ шамасы бойынша орташа дамыған елдер ... ... ... шаруашылығын кешенді жаңғыртып, жетілдіруді ... ... ... ғасырға жуық уақыт бойы жоспарлау ... ... бірі ... ... 1954 ж. ... қатысуымен НАТАНА жоспары жасалды. 60 жылдары төрт бесжылдық
жоспары бар ұзақ ... (20 ... даму ... ... шет ... әлеуметтік-экономикалық дамытуды басқару тәсілі
ретінде қолдану жайлы жоғарыда қаралған сұрақтар оны экономикалық ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы индикативті жоспарлау
Экономикалық тетіктер элементгерінің бірі ... ... ... ... Қазақстанның артықшылықтарының бірі болып
табылады. Бұл ... ... ... ... Н.Ә. ... назарында.
Елде мемлекеттік бағдарламалар мен ұзақ мерзімді жоспарлар жасау
мәселелерімен ... ... ... ... 13 ... ... ... Қазақстаи Республикасының Стратегиялық жоспарлау
жөніндегі (тікелей Президентке бағынатын ... ... ... ... ... ... құрылды, кейіннен ол экономика
мен сауда министрлігі болып қайта құрылды. Қазірде ... мен ... ... ... ... Стратегиялық жоспарлау жөніндегі
агенттік кезінде дамудың әрбір негізгі бағыттарын нақтылайтын ... ... ... бағыттарын нақтылайтын басым тобын анықтаумен
шұғылданды. Ол ... ... ... ... тобы ... үш жылдық
стратегиялық жоспарларды әзірлеуді жүргізді. ... ... ... ... ... «тек министрліктер,
ведомстволар мен әкімшіліктерге, яғни тек мемлекеттік органдар үшін ... ... ... ... жасауда белгілі бір тәжірибесі бар.
Бұл орайда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 1996-
2000 ж.ж. ... ... ... ... Ол макроэкономикалық
аспекті, сыртқы саясат, институциональды өзгерістерді қамтиды.Қазақстан
Республикасының ... мен ... ... ... маңызды
мақсатты индикаторлары анықтайды. Жоспардың көптеген бағдарлары ... ... ішкі ... өнімнің өсуі, мұнай-газ секторының алға озып шығып,
дамуы, инвестиция үйірудің ... ... және т.б. ... ... ж.ж. ... әлеуметтік-экономикалық дамуының
индикативті жоспарының жобасы ... Онда ... ... мен маңызды макроэкономикалық көрсеткіштерді»
халық шаруашылығының негізгі ... ... ... кәсіпкерлікті
мемлекеттік және салалық ... ... ... ... ... бар ... ... негізгі бағыттары
басқарудың ... бір ... ... жолымен іске асырылады. ҚР
Президентінің ... ... және ... ішкі ... 2002 ... ... бағыттары туралы» халыққа Жолдауында біз іс жүзінде ... ... ... ... 2030 жылдарға дейін
стратегиялық дамуында» ... атап ... Оның ... мен ... ... қатар орта мерзімді және қысқа
мерзімді ... ... ... ... ... ... орындау үшін еліміздің онжылдық стратегиялық жоспары
жасалды. Жоспарлаудың сипатын, мазмұнын, көкжиегін, оның ... ... ... ... ... ... ... басқарудың жоспарлық
тәсілін кеңінен қолдануға мүмкіндік беретіндей өте анық және негізді.
2001 ж. 4 ... ҚР ... ... 2010 ж. ... ... Дамуының стратегиялық жоспары бекітілді және үкіметке, барлық
мемлекеттік органдарға, облыс ... өз ... осы ... алу ... ... ... Қабылданатын мемлекеттік
жәнеаймақтық жоспарлардың стратегиялық ... ... ... ... өте ... бұл ... ... ең басты міндетті
ісі болып табылады.
Стратегиялық жоспарда дамудың нақты бағыттары ... ... ... экономиканың бәсекеге мүмкіншілікті негіздерін жасау; ... ... (ЖІӨ) ... екі ... ... жету; тұрақты экономикалық
өсуді қамтамасыз ету; ұлттық капиталдың экономиканың шешуші салаларына
әсерін күшейту және ... ғ. ... ... даму тек ұзақ мерзімді цикл - стратегиялық
жоспарлау негізінде ғана ... ... ... ... ... бұл мәселелерді бюджеттік жоспарлау жолымен шешеді. Оны дұрыс
түсіну атқарушы билікке стратегиялық даму мәселелерін ... ... ... ... жаңа ... - ҚР ... мен бюджеттік жоспарлау министрлігі
жұмыс істеуде. Оның ... ... ... ... ... ... ... мен шығыстарды жоспарлау ғана емес, оларды сайма-
сай, үйлесімді бөлу де кіреді. Бюджеттік жоспарлау орта мерзімді үш ... іске ... ... ... ... ... ... әзірлеуге жетелейтін, басшылық
ұйғарған іс-әрекеттер мен шешімдердің жиынтығы болып табылады. Ал ... өз ... (М. ... және т.б.) ... ... жоспар келешек пен жеке тұлға тұрғысынан жасалады; көлемді
зерттеулер мен іс ... ... ... ... ... Ол ... даралық дарытады, бұл қызметкерлердің белгілі бір типтерін тартуға
мүмкіндік береді, ұйым үшін ... жол ... ... ұзақ ... ... кезең бойы тұтастығын сақтап
қана қоймай, қажетті жағдайларда жаңғыртып, ... мен ... ... ... алатындай жеткілікті икемді болуы керек.
Стратегиялық жоспарды қалыптастыру дегеніміз - болашаққа мұқият, жүйелі
дайындалу. Схемалы ... ... ... ... (үйымньгң негізгі жалпы
мақсаты); мақсатты қалыптастыру (үзақ мерзімді, орта мерзімді, ... ... ету ... әзірлеу (саясат, стратегия, рәсім,
(процедура), ережелер, бюджеттер).
Стратегиялық жоспарлау төңірегінде ... ... төрт ... ... болады: ресурстарды бөлу, сыртқы ортаға' бейімделу, ішкі үйлестіру
мен ұйымдастырушы стратегиялық' алдын ала болжау.
Ресурстарды бөлуге тапшы ... ... мен тех ... ... ... ... ұйымдастырушылық ресурстарды бөлу кіреді.
Сыртқы ортаға бейімделуді кең мағынасында түсіндіргн жөн. Ол ... ... ... ... сипаттағы барлық іс-
әрекеттерді қамтиды. Сыртқы ортаны ... ... - ... мен төнетін қатерін анықтау үшін, ұйымға қатысты сыртқы фак
торларды ... ... ... ... процесс.
Өркендеп келе жатқан компаниялардағы ... ... ... ... ... ... жолымен жаңа қолайлы мүмкіндіктерді
жасайды.
Ішкі үйлестіруге ішкі операцияларды тиімді біріктіру-кіріктіруге (әр ... ... ... жету ... ... күшті және
осал жақтарын көрсету үшін стратегиялық іс-әрекетті үйлестіру ... ... ішкі ... ... ету басқару іс-әрекетінің
ажырағасыз бөлігі болып табылады.
Ұйымдастырушы стратегиялық алдын ала ... ... ... ... алып, үйренетін, ұйымдастыруды қалыптастыру жолымен
менеджерлердің ой-санасын жүйелі ... ... ... көздейді.
Қателіктерден сабақ алып, үйренуге қабілеттілік ұйымға стратегиялық басқару
саласында кәсібилігін ... және ... ... ... ... ... береді.
1994 ж. АҚШ-та тауар көлемінің үнемі өсуіне мүмкіндік беретін өндірістің
бесжылдық даму ... ... ... жөн. Сонымен қатар, батыс
елдерінің ірі ... өз ... жыл ... орта ... ... ... жоспарларын жібереді.
Басшылық өзінің ұзақ мерзімді жоспарларымен сәйкес келетін қысқа
мерзімді жоспарлар жасауға ... ... ... ... ... ... ... жоспарлардың кейбір сипаттамалары: ... ... ... орта буын басшылығы деңгейінде жасалады; тактика
стратегияға ... ... ең ... бөлігіне есептелген; стратегияның
нәтижелері бірнеше жыл бойы толығымен анықтала ... ... ... өте тез ... және ... ... ... қатысты жоспарлау тез өзгерген ... ... ... ... ең тиімді ыңғайлануын, белгісіздік
жағдайында әр ... ... ... ... болу ... жоғары
деңгейін қамтамасыз етуді көздейді.
Тактикалық жоспарлаудың әр ... ... ... ... бір түрі -
ұзақ мерзімді жоспарлардың егжей-тегжейлі мәселелерді ... ... ... бөліну процесі. Әдетте бір жылға: өндірістік, қаржылық
жоспар, маркетинг жөніндегі жоспар жасалады.
Ағымдағы жоспарлаудың басқа формасы болашақтағы ... ... ... ... ... реттеудің саясаты мен тетіктерін әзірлеу болып табылады.
Тәжірибе жүзінде басқарушылар ... ... ... ... ... ... мақсатқа ұтымды жету үшін оларды орындау барысында
қажетті өзгертулер енгізеді.
Басқарушылар жоспарды басқарады, ол ... ... ... ... жоспарлау
Жоспарлау басқарудың функциясы ретіндемикродеңгейде, ең үлкен мәнге ие
болады. ... ... ... ... ... нығайту мақсаттарын жүзеге асырудың негізгі тетігі ретінде сөз
қозғалуы тиіс. Қай қоғамның да мақсаттарына жетуі экономиканы калыпты ... ... ... ... ... ... белгісіздік пен құбылмалылықтың теріс
әсерін жоюназарды басты міндеттерге баса жетумен бақылауды жеңілдету.
Фирмаішілік жоспарлауға мыналар кіреді:
- фирманың ... ... даму ... ... ... мен ... стратегияларды тұжырымдау;
- бірінші кезектегі міндеттер мен ... ... ... процесі басқарудың барлық деңгейін және кәсіпорынның,
корпорацияның ... ... ету үшін ... ... ... басқарудың құрамдас бөлігі ретінде ... ... ... ... ... ... немесе вице-президентке бағынатын және ... ... ... ... келешектегі және ағымдағы
жоспарларды жасаумен айналысатын ... ... ... ... ... ... ... және жуық өндірісті
бейнедегі кәсіпорындардың біразында қолданылады.
Фирма деңгейінде жоспарлау қажетті мәліметерді алғаннан кейінгі ... ... ... айналадағы жағдай жайында. Бұл мәліметтер фирманың
қызметіне ықпал ететін (заңнама, тұрмыс деңгейі, баға деңгейі, ... ... т.б.) ... ... ... факторлардың жиынтығын қамтиды;
- бэсеке туралы. Бұл орайда ... және ... ... ... мен ... ... ... назарға алынады;
- ішкі ұйымдастыру туралы. Бұған басқару құрылымы, ... ... ... ... өндірістің даму деңгейі және т.б. жайлы
мәліметтер кіреді.
Фирманың іс-әрекетін ... ... мына ... ... ... ... ... қуаттылықты) анықтау;
- нақты жоспарлардың мақсатын - түпкі нәтижені белгілеу;
- жоспардың негізгі параметрлерін ... ... ... және сыртқы);
- іс-әрекеттің баламалы (неғұрлым жақсырақ) бағыттарын анықтау;
- іс-әрекеттің баламалы ... ... ... ... ... ... жоспардың орындалуын ұйымдастыру.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Бердалиев К.Б. «Менеджмент» лекциялар курсы

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес жоспардың анықтамасы, мақсаттары мен тапсырмалары3 бет
Бағдарламалық жабдықтардың интернет-магазині үшін web-қосымша құру83 бет
Муниципалды менеджмент басқарудың жаңа жүйесі68 бет
Мұздатылған күйдегі тамақ өнімдерін сақтайтын 3000тонна тоңазытқыш қондырғысын жобалау95 бет
Стандарт- сапалыққа сенім57 бет
Қазақстан тұқтылық және жаңару жолдары80 бет
Cтратегиялық жоспарлау12 бет
«АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ30 бет
«Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржысын жоспарлау43 бет
Басқару функциясы, жоспарлау, ұйым, уәждеме және бақылауды зерттеу4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь