Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау

Кіріспе 3

1 Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың теориялық негіздері
1.1 Инвестициялық жоба түсінігі, оның мәні және экономикалық мазмұны 6
1.2 Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың әдістері мен негізгі кезеңдері 10
1.3 Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларды қаржыландырудағы шетелдік тікелей инвестициялардың ролі 16

2 «АТФ Банк» АҚ.ының инвестициялық қызметінің белсенділігін талдау
2.1 «АТФ Банк» АҚ.ның жалпы сипаттамасы және оның қаржылық.экономикалық жағдайын талдау 26
2.2 «АТФ Банк» АҚ.ның инвестициялық жобаларды қаржыландыру деңгейін және инвестициялық белсенділігін талдау 42

3 «АТФ Банк» АҚ.ы қаржыландыратын инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау саясатын жетілдіру жолдары
3.1 Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауда қаржы тетігінің механизмін пайдалану 50

Қорытынды 58

Қолданылған әдебиеттер тізімі 60

Қосымшалар 62
Тақырып өзектілігі. Қазақстан нарықты экономика жүйесiне енгелi қоғам өмiрi көптеген өзгерiстердi бастан өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты жүргiзу барысында экономикалық саясаттың басты мақсаты өнеркәсiптiк өндiрiстiң тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады. Нарық жағдайында кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi, экономикалық өсуi және дамуы адам ресурстары, материалдық ресурстары және басқа да ресурстардың ең тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк беретiн стратегиялық бағыттың дұрыс анықталуына тәуелдi.
«Қазақстан – 2030» стратегиясы әлемдiк трансформациялық үрдiстердiң негiзгi ерекшелiктерiн, Қазақстан геосаяси және ұлттық тарихы ерекшелiктерiн, ресурстың әлеуметiн ескерек отырып, мемлекеттiң әлеуметтiк экономикалық даму векторын ұсынды [1]. Экономикалық аспектiде «Қазақстан – 2030» ең алдымен экономикалық өсу стратегиясы. Нарықты қатынастар жағдайы кәсiпорын мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастардың жаңа формалары мен әдiстерiн талап етедi. Үзiлiссiз дамуды, икемдiлiктi және қазiргi заманғы кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрдей мағынаға ие бәсекелестiк пен ынтымақтастық сияқты нарықты экономиканың маңызды құраушыларының арақатынасын белгiлеу күрделi мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
Бүгінде банктердің қай-қайсысы болсын, үлкен жобалаларға инвестиция салуға келгенде именіп қалады. Өйткені, артық қорлары жоқ, тәуекелге баруға да батылы жете бермейді. Оның үстіне сырттан қарыз беретіндердің қатары да рецессия басталғалы сиреп кетті. Елдегі банктердің қауқары жетпесе үкімет қолға алған индустриалды-инновациялық жобаларды қаржыландырылуы. Индустрия және сауда министрлігі жаңа жобаны қолға алды. Инвесторлар үшін ашық әңгіме алаңын құрып, бірнеше қаржы ұйымының ортақ мүдде үшін бірігіп бір жобаны қаржыландыруына мүмкіндік берді. Осы мақсатта инвесторлар клубы құрылды. Клубқа Қазақстанның Даму банкі, Халық банк, Ресей банкі, «АТФ Банк» сияқты отандық және шетелдік 15 банк мүше болып енді. Қазақстан экономикасына қосымша қаржы тарту және инвестициялық жобаларды қолдау үшін индустрия және сауда министрлігі инвесторлар клубын құруды шешті. Инвесторлар клубының мүшелері бірнеше қазақстандық банк, мемлекеттік банктер, мысалы, Еуразиялық Даму Банкі, шетелдік үлесі бар банктер, АТФ, Халық Банкі, Центр Кредит банкі. Инвесторлар клубының мүшесі болу үшін ешқандай шектеу қойылмайды, тек бағдарламаға жұмыс істеу ниеті болса болды.
1 Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы: Білім, 1998.
2 Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2006 жыл, 1-наурыз.
3 Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2005жыл, 18-ақпан.
4 Богатов В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источник финансирования. Выбор стратегии. СПБ: Питер 2003г. – 347 б.
5 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8-қаңтарындағы «Инвестициялар туралы» Заңы.
6 Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер.с анг.М. Юнити 2000 г. – 345 б.
7 Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г. – 556 б.
8 Липсис И.В. и др. Инвестиционный проект: методы подготовки проекта. Москва, 1998г. – 405 б.
9 Ендовицский Б.И. и др. Практикум поинвестиционному анализу. Уч. пособие М: Финансы и статистика, 2001г. – 239 б.
10 Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвес¬ти¬ци¬онная политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8. – 50 бб.
11 Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник, ИНФРА-М,2001. – 630 б.
12 Валдайцев С.В. и др. Инвестиции: учеб. Москва: «Проспект», 2004 г. -223б.
13 Екеева З.Ж. – Анализ проектов: учебное пособие для ВУЗов. - Алматы: Алматинская Академия Экономики и статистики. 2005г.
14 Абрамов А.Е Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия. – М.: АКДИ «Экономика и жизнь», 1994г. – 245 б.
15 Кулекеев Ж., зиябеков Б. Введение в проектный анализ. – Алматы, 1996г.
16 Липсиц И.В. Бизнес- план- основа успеха. – М.: Дело. 1994г. – 345 б.
17 Майлин Б. Иностранные инвестиции в экономике Казахстана: анализ, объемы, структура // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. –с.3.
18 Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности.-М.Финансы и статистика, 2000-360б.
20. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий. Методы оценки.-М.Издательство «ДИС»,1999-280б.
21. Идрисов А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ эффективности инвестиций” М:1998 г. – 456 б.
22. Давильбекова Ж. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана // Аль-Пари. –2001. N1-1. -.73-77.
23. Инвестиции в Казахстане: Материалы научно-практи¬чес¬кой конференций // Под.ред. Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 1997 г.
24. UniCredit Group  «АТФ Банк» АҚ-ның 2009 ж. жылдық есебі. - 2010 ж. – 106 б.
25. «АТФ Банк» АҚ-ның консолидацияланған 2009 жылғы жылдық есеп мәліметтері – 2010 ж. – 50 б.
26. Назарбеков К. Имидж уже создан. Инвесторы проявляют интерес // Южный Казахстан. –2001. N10, 26 января. –б.4.
27. Москвин В. Обследование предприятия для выдачи инвестиционного кредита. Банковское дело. 1999г.
28. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие. Под. Ред. В.М. Попова, - М.: Финансы и статистика.2000г.
29. Попов В.М., ЛяпуновС.И. Бизнес – планирование. – М.: Финансы и статистика. 2002 г. – 387 б.
30. Кульман Анри О современных методах финансового анализа // Бизнес и банки. - 2002. - №68 - 9б.
        
        Мазмұны
Бет.
|Кіріспе |3 |
| | |
|1 ... ... ... ... ... тиімділігін| |
| |бағалаудың теориялық негіздері | |
| |1.1 ... жоба ... оның мәні және ... |6 |
| | ... | |
| |1.2 ... ... экономикалық тиімділігін бағалаудың |10 |
| | |әдістері мен негізгі кезеңдері | |
| |1.3 ... ... ... ... ... |16 |
| | |жобаларды қаржыландырудағы шетелдік тікелей инвестициялардың | |
| | ... | |
| | |
|2 ... ... АҚ-ының инвестициялық қызметінің белсенділігін талдау | |
| |2.1 ... ... ... жалпы сипаттамасы және оның |26 |
| | ... ... ... | |
| |2.2 ... ... ... ... жобаларды қаржыландыру |42 |
| | ... және ... ... ... | |
| | |
|3 ... ... АҚ-ы қаржыландыратын инвестициялық жобалардың | |
| ... ... ... саясатын жетілдіру жолдары | |
| |3.1 ... ... ... ... ... |50 |
| | ... ... механизмін пайдалану | |
| | ... |58 |
| | ... ... ... |60 |
| | ... |62 ... өзектілігі. Қазақстан нарықты экономика жүйесiне енгелi ... ... ... ... өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты
жүргiзу барысында экономикалық саясаттың ... ... ... ... ... болып табылады. Нарық жағдайында
кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi, ... өсуi және ... ... ... ... және ... да ресурстардың ең тиiмдi
пайдалануға мүмкiндiк беретiн стратегиялық бағыттың ... ... – 2030» ... ... трансформациялық үрдiстердiң
негiзгi ерекшелiктерiн, Қазақстан геосаяси және ... ... ... ... ... отырып, мемлекеттiң әлеуметтiк
экономикалық даму векторын ұсынды [1]. Экономикалық аспектiде ... ... ең ... ... өсу ... ... ... жағдайы
кәсiпорын мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастардың жаңа ... ... ... ... ... ... икемдiлiктi және қазiргi заманғы
кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ... ... ... ... пен ... ... ... экономиканың маңызды
құраушыларының арақатынасын ... ... ... бiрi ... ... ... ... үлкен жобалаларға инвестиция
салуға келгенде именіп қалады. Өйткені, ... ... жоқ, ... ... ... жете ... Оның ... сырттан қарыз беретіндердің қатары да
рецессия басталғалы сиреп кетті. Елдегі банктердің қауқары ... ... ... ... жобаларды қаржыландырылуы. Индустрия
және сауда министрлігі жаңа жобаны ... ... ... үшін ашық әңгіме
алаңын құрып, бірнеше қаржы ұйымының ортақ мүдде үшін бірігіп бір ... ... ... Осы ... инвесторлар клубы құрылды.
Клубқа Қазақстанның Даму банкі, Халық банк, Ресей банкі, «АТФ Банк» ... және ... 15 банк мүше ... ... ... экономикасына
қосымша қаржы тарту және инвестициялық жобаларды қолдау үшін индустрия ... ... ... ... ... ... ... клубының
мүшелері бірнеше қазақстандық банк, мемлекеттік банктер, ... ... ... ... ... бар ... АТФ, ... Банкі, Центр Кредит
банкі. Инвесторлар клубының мүшесі болу үшін ешқандай ... ... ... ... ... ниеті болса болды.
Кез-келген меншiк нысанындағы кәсiпорындар үшiн ... бiр ... ... ... ... мен ... арақатынастарын есепке
алып, олардың есептi жылдағы ... ... ... ... ... мәселе болып табылады. Инвестициялық тартымдылықты арттыру ... ... да ... ... және ... кезеңдерде бола беретiнi анық.
Мемлекетiмiздiң өсiп-дамуының тағдыры қазiргi жас буын ... ... ... ... яғни олар келешекте ұлттық ... ... ... ... әдiстермен шешедi және
қандай ... ... ... ... ... ... тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың жетiспушiлiгiнен
құтылуға, өндiрiстiң ... ... ... импорттың
төмендеуiне, тауарлық тапшылықтың қысқаруына және өндiрiстi ұйымдастырудың
тиiмдiлiгiн ... ... ... ... ... ... ... инвестициялардың нақты тиiмiдiлiгiн көруi тиiс, ол
жұмыс ... ... жаңа ... пайда болуынан, еңбек
өнiмдiлiгi артуы үшiн жағдайдың жақсаруынан танылады. ... ... ... саласын одан әрi жетiлдiру мәселесiнiң шешу
қажеттілігі дипломдық жұмыс ... ... ... ... Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылдың 1 наурызындағы халыққа
жолдауында айтылғандай «елдің дамуын бәсеке қабілетті экономика құру ... ... ... «Қазақстанның әлемдегі бесекеге қабілетті 50
елдің қатарына кіру стратегиясы» еліміздегі экономикалық тиімді ... ... ... ... ... ... ... көптеген факторлар әсер ... олар ... саны мен ... ... ... ... капиталдың
көлемі мен сапасы, технологияның дәрежесі, жаңа техниканы қабылдау жүйесі,
еңбек ... ... ... оның ... және ... ... өнімге сұранысты арттыру және қолдана білу, ... бар ... ... ... өте көп ... сапалы өнім
өндіре білу. Біздің ... алға ... ... - ... ... ... ... Сондықтан мемлекет пен жеке секторлар
бір-бірімен екі жақты сенімділік пен табысқа негізделген ... ... ... ... таңда Қазақстан Республикасы өз аймағы ... ... ... ... ... ... орынға ие болып отыр.
Саяси тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық рекформалардағы жетістіктер,
табиғи және қоғамдық мүмкіншіліктеріміз біздің еліміздің ... ... ... ел ... ... ... ... инвесторларды
елдің экономикасына тарту стратегиялық мақсаттардың бірі болған ... ... ... ... асырған өркенниетті елдердің
тәжірибесі көрсеткендей, шетелдік инвестицияның ... ... ... ... ... ... тигізетінін айғақтайды.
Шетелдік инвестиция тарту жөнінде Қазақстан ТМД мемлекеттері ... ... тұр. ... ... тәжірибесі бар және тәжірибе
негізінде бағыт-бағдарын ... ... ... ... инвестицияларды
елдің экономикасына жаңа әдіс-тәсілмен тарту мәселесі алға шығуда. Ол -
көлемнен сапаға өту саясатын ұстану ... ... Бұл ... тақырыбының
зерттеудегі маңыздылығы. Қазақстанның қазіргі кездегі экономикасы үшін
инвестиция өте маңызды рөл ... ... те ... ... ... дағдарыстан шығуға көмектеседі деп ... ... ... ... ... ... ... жаңа элементтер енгізетін әрекетке ие. Бұл кәсіпорын шеңберінде өнім
өндіруде ұтымдылықты қамтамасыз ... ... ... пайдалануға және
әрине өзіміз айтып өткендей экономикалық дамуға әкеледі.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – «АТФ Банк» ... ... ... және банк ... ... ... ... бағалаудың жетік әдістерін ұсыну болып табылады.
Аталған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер қойылды:
... ... ... ... ... ... қарастыру;
– «АТФ Банк» АҚ-ы қызметінің қаржылық-экономикалық нәтижелерін
талдау;
– «АТФ ... ... ... саясатын бағалау;
– «АТФ Банк» АҚ-ның инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... жобаларды қаржыландыруда оларды бағалаудың
анағұрлым тиімді әдістерін ... ... ... ... «АТФ Банк» Акционерлік Қоғамы
болып табылады.
Зерттеу пәні инвестициялық ... ... ала ... ... ... және ... ... қаржы-экономикалық,
заңнамалық, ұйымдастырушылық қарым-қатынастардың жиынтығы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... бағалаудың жетік әдістерінің ұсынылуында болып
табылады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... Республикасы Заңдары,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен ... ... ... ... еңбектері, бұқаралық ақпарат
құралдарының мәліметтері алынды.
Диплом ... ... ... ... ... инвестициялық
үрдіске талдау жасау; құрылымдық-функционалды әдістер қолданылды.
Диплом жұмысының құрылымы кіріспеден, үш ... ... ... ... тұрады.
1 Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін
бағалаудың теориялық негіздері
1. Инвестициялық жоба түсінігі, оның мәні және экономикалық мазмұны
Инвестициялық жоба – бұл ... ... табу ... ... жұмсалатын ақшалай және басқа да ресурстар ... ... ... ... шығару мен бағалау үшін басқарушы есептің пайдаланылатын
экономикалық есептеулер жүйесінің біршама ... ... ... жаңа экономикалық шындыққа сәйкес ұзақ мерзімді инвестициялардың
тиімділігін бағалау және ... ... ең бір ... ... айналып отыр.
Инвестициялық жоба – уақыты бойынша шектелген, нәтижелер сапасына талап
қойылатын, инвестициялар тартумен байланысты ... Жоба ... ... ... мен ... ... ... іске асыру шарттары.
Моножоба - әр түрлі типтегі, түрдегі және масштабтағы ... ... ... – көлемі жағынан шектелген, масштаб бойынша үлкен емес жәй
жобалар. Америка тәжірибесі бойынша бұл жобаға ... ... 10 млн ... $ -ға дейін; еңбек шығыны –40-50мың адам/сағ [4].
Мультижоба – моножобалар қатарынан тұратын және көп ... ... ... ... жоба. Мегажоба – бұл өзара байланысты жобалардаң
құралған ... ... ... ... ... ... ұлттық, аймақтық, салааралық, салалық және тағы ... ... ... ... ... бойынша инвестициялар қысқа-; ... ... ... бөлінеді. Қысқа мерзімді жоба – 3 жылға дейінгі ... ... Орта ... жоба – 3 ... 5 ... ... ... аралығын
қамтитын жоба. Ұзақ мерзімді жоба – 5 ... ... ... ... жоба.
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8-қаңтарындағы «Инвестициялар
туралы» Заңында ... ... ... анықтама берілген:
«инвестициялық жоба –бұл жаңа өндірістерді құруға және қазір ... ... ... мен ... ... ... іс- ... кешені» [5].
Олар нақты және айқын анықталған мақсаттарға жетуге бағытталған және
өзара байланысты іс- ... ... ... ... уақыты шектеулі
болады, яғни басталатын уақыты мен ... ... ... ... және сыртқы жағдайлардың (институционалды, экономикалық,
құқықтық) шектеулілігімен ... ... салу ... ... қол ... тығыз байланысты, бірреттік салымдар ... ұзақ ... бойы әсер ... ... ... ... ... және өз алдына бірегей болып табылады. Аталған белгілер жобаны
басқа іс-шаралардан ерекшелендіреді. ... жоба ... да ... бар ... ... ол оның ... күші ... табалады және
оның дамуының бағыттарын ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асады. Ал, сыртқы орта ... ... ... ... ... және ... қаржы нарығы мен өнімдер және ресурстар ... ... ... Қай жоба ... ... ресурстарды салуды талап
етеді: материалды, техникалық, еңбек, қаржы және т.б. ... ... да ... сондықтан кез-келген уақытта олардың пайдаланылуына
тұтастай немесе жартылай шек қойылуы мүмкін [6].
Инвестициялау ... ... ... ... қол ... Бұл ... ... түпкі мәнінен туындайды: ол қосымша
табыс алу ... ... ... орын алу үшін, әлеуметтік жағдайларды шешу
үшін жүзеге асырылады. Басқаша айтқанда, бірде –бір ... ... ... ... ... ... жұмсалмауы керек. Коммерциялық жобаларда
қоғамның немесе жеке ... ... ... ... ... сату –сатып алудан алыпсатарлық (спекулятивті) пайда табуға
бағытталады.
Инвестициялық жоба ... ... ... бір ... жобаны жүзеге
асыру үшін пайдаланудың ... ... ... ... және ... құжаттардың жүйесі. Инвестициялар
пайдаланылу ... ... ... және қаржылық деп бөлінеді [7]. Егер
инвестициялар бағалы қағаздарды сатып алуға ... ... ... ... ... ... ... онда мұндай инвестициялар қаржылық деп
аталады, ал инвестициялық жоба сәйкесінше ... ... ... ... ... ... ... құралдарына, яғни құрылысқа, жаңа
құрал-жабдықтарды орнатуға және қайта жөндеуге, өндірістік қуатты арттыруға
бағытталады. ... ... ... мен ... жиі ... ... болады:
– құрал – жабдықтарды ауыстыру және қайта жабдықтау жобасы;
... ... ... ... мен өткізу нарықтарын
кеңейту жобалары;
– жаңа өнімдер ... мен жаңа ... ... ... ... ... ... арттыру және қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі жобалар.
Инвестициялық жобаның негізгі қатысушылары келесідегідей:
Спонсор (ұйымдастырушы) - жобаға ... ... ... ... жүргізеді, жабдықтаушылар мен мердігерлерден түскен
коммерциялық ұсыныстарды сараптайды, нарықты зерттейді, толық ... ... ... ... ... серіктестерді талдайды,
жарғылық капиталды қалыптастырады.
Құрал-жабдықтарды жеткізуші - бұл ... ... ... отырған осы мердігер компанияладың еншілес компаниялары
немесе филиалдары.
Операторлар (қолданушы ұйымдар) – бұл ... ... ... үшін ... ... ... таңдалып алынған компаниялар. Ішкі
жабдықтаушылар - шикізат, материалдармен, т.б. ... ... ... ... - ... өнімдерді «ұзақ
мерзімді» келісім-шарт негізінде сатып алушылар.
Тәуелсіз инженер жобаны жүзеге асыруға дайындық деңгейін бағалау ... ... ... мен құнын, жобаны пайдалану шарттары ... ... үшін ... ... ... жөніндегі
кеңесшілер сақтандырылатын тәуекелдерді анықтау ... ... ... ... ... бағалау мен сәйкес ұсыныстар
алу үшін ... ... ... жоба бойынша құжаттарды дайындайды,
барлық ... ... ... ... ... ... ... талдайды және жобаны
жүзеге асырушылардың міндеттері мен жауапкершіліктерін анықтайды және ... ... ... ... ... ұсыныстарды береді. Маркетинг
мамандарын жоба көрсеткіштерінің тиімділігін бағалау үшін ... ... ... ... ... алынған өнімдерді сату жөніндегі
тұрақты ... ... ... ... ... сұраныс артады.
Қаржылық кеңесші жобаны жүзеге ... ең ... және ... ... есептемелерін жасап, ұтымды нұсқатарын ұсынады. Кредиторлар ... ... ... ... қарыз алушы жобаны жүзеге асырады. Алғашқы
тәуекелдерді ұстаушылар арнайы тәуекелдер орын ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге сақтандыру полистері
мен келісім-шарттық ... де ... ... ... ... ... ... - өміршеңді немесе сапалы
жобаны таңдап алып, одан әрі оның тімділігін анықтап, ... ... ... ... ... тиімділігінің есебімен
жалғасады. Оған жобаның негізін сапалы талдау және оның концепциясы, ... ... ... бағалау жатады. Сонымен ... осы ... ... ... мәні ... ... ... және т.б.
экономикалық тиімділік критерилері арқылы таңдалып алынады. Жобаны бағалау
әдісі мен схемасын ... екі ... ... ... ... ... меншік иесі, өз өндірісінің тиімділігін сапалы, ... ... ал ... инвестор тек ғана өз қаржысының тез
қайтуына және пайыздың жоғары болуын, ... ... ... ... ... алушының неие алуға қаржылық мүмкіншілігінің барлығын
қадағалайды және қалайды. ... ... ... қауіпті
тәуекелді болуынан, сұранған несие ... ... ... ... ой, ... негізделген:
– шикізат базасын қалыптастыруға;
– жаңа технологияны пайдалануға, жаңа өнімді ... ... ... ... ... ... ... сұранымды қамтамасыз ету және сыртқы
ішкі немесе ... ... ... ... шығынды үнемдеу мақсатында өнім шығару көлемін көбейту.
Жобаны алдын-ала сараптама ... ... ... ... ... ... анықтау арқылы, ой пікірдің орындалу мүмкіншілігін
анықтау арқылы жүргізеді. ... ... ... ... ... ... ... мамандардың жүргізген талдауы арқылы қабылданады,
мамандар әр уақытта жобаның потенциалды ерекшелігін, ... ... ... өмірлік маңызы бар шаруашылық саласында дұрыс және
оптималды басқарушылық шешімдерін ... ... ... ... ... ... ... көтеретін және оны сапалы
әдістемелік тәсілмен қамтамасыз ететін есептеулердің қажеттілігі жетілген.
Жақын уақыттан бері ұзақ ... ... ... мен ... ... экономикасына батыс компанияларының қаражаттарын тартуға
байланысты ... ... ... ... ... ... ... талдаудың екі әдісі бар, онда мөлшерлеменің ең
төменгі шегін ... ... құны ... ... ал ... ... ең жоғарғы сатысы бойынша есептеледі [9]. Бұл ... ... ... ... ... оның ... ... есептеуге болмайды, өйткені ол нақты жағдайды толық көрсетуі мүмкін,
сондықтан оған жиі түзетулер ендіріледі.
Қазақстанның бухгалтерлік ... ... ... ... ... оның бір ... ағымдық актив құрамында болса, ал екіншісі
ұзақ мерзімді активтер ... ... Олай ... ... өз ... ... құрылыс», «Ұзақ мерзімді қаржы бөлу»
жағдайлары жатады. Тап осы ... ... кең ... ... ... елдерінде инвестициялардың бұл түрін екіге бөледі, тікелей
инвестициялау, яғни инвестицияланған кәсіпорындарды олар өз ... ... ... ... ... ... майнорити деп те атайды. Ал
екінші түрі, портфелдік ... оның ... ... ... 10 ... құрамын құрайды, бірақ ол басқару және бақылау ... ... ... және ... ... ... танымал екі әдістері
бар:
1) дисконттық бағалау;
2) есептік бағалау.
Сонымен, инвестициялық жоба ... ... ... бір ... жобаны
жүзеге асыру үшін пайдаланудың мақсаттылығын негіздеуге қажетті қаржылық-
экономикалық және инженерлік-техникалық құжаттардың жүйесі.
Инвестициялық жобаның әр ... ... оның ... ... ... ... оның кем ... төрт түрін есептейді және
олардың нақты денгейі жобаны өңдеу ... ... ... зертеу кезінде алдын-ала құнның бағасы есептелінеді. ... 25-40% ... болу ... ... ... әр кезеңінде жобаның экономикалық өтімділігі,
табыстылығы аңыкталады.Басқа сөзбен ... ... ... ... ... жобалық талдау жоспарланады/24/.
Кәсіпорындар барлық инвестициялық ... ... ... жэне ... ... ... Сонымен қатар инвестицияның
нәтижелік ... ... ... бизнес жоспары кұрылады, олар өз
кезегінде, банк және басқа да кредиторларға ұсынылатын техника-экономикалық
жағдайда ... ... ... ... неғұрлым болашағы бар кәсіпорындар өз
қызметтерін кеңейте келе, міндетті түрде инвестиция тартуға есік ашады. Бұл
өз ... ... ... ... де ... түрде ұсыну арқылы
инвестиция тарту тәжірибесі кеңінен ... [11]. ... ... ... паймен еркін қолданады. Олар пайды
мұрагерлікке қалдыруға, бағалы қағаздар заңына сәйкес ... да ... ... ... кәсіпорындар инвестициялық қарекетпен ... жоба ... ... ... ... ... Олар: инвестицияның түрі, инвестициялық жобаның құны, қаржы
ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... себептер көп болуы мүмкін, бірақ жалпы оларды
үш ... ... ... ... бар ... базаны жаңарту,
өндірістік қарекеттің көлемін ұлғайту, жаңа ... ... ... ... қабылдау міндеті әр бағытта әртүрлі. Егер бар
өндірістік қуатты ауыстыру ... ... онда ... оңай қабылданады, себебі
кәсіпорынның басшылары жаңа өндірістің қаңдай сиппаттамалармен ... ... ... Ал егер ... ... кеңейтумен байланысты
инвестиция туралы шешімді қабылдау қиынға ... Осы ... ... ... ескеру қажет. Олар: тауар нарығында кәсіпорынның
жағдайының өзгеруі, қосымша еңбекті ... жэне ... ... ... шешімін қабылдау процесі ... ақша ... мен ... ... ... ... ... жатыр.Өйткені салыстырылатын көрсеткіштер әр түрлі уақытқа қатысты,
осындағы ең негізгі проблема оларды ... Оған ... ... ... жэне ... жағдайға байланысты инфляция қарқыны болатын
түсімдердің көлемі, болжау ... ... ... ... және ... Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың әдістері
мен негізгі кезеңдері
Инвестициялық жобалардың экономикалық ... ... ... ... және ... қаржы ресурстарының ұдайы өндірістің
материалдық-заттық элементтеріне ... ... ... ... ... ... дамуының үйлесімдігі мен
теңгермелімдігіне жету. Инвестициялық жобаларды ... мәні ... ... ... ресурстарын қалыптастырудың көздерін және олардың жалпы
мөлшерлерін анықтау;
2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар ... ... ... мен әкімшілік-аймақтық бөлімшелер арасында
қаражаттарды бөлудің оңтайлы үлесімдерін белгілеу;
3. Қаржы ресурстарын пайдаланудың нақтылы ... ... және ... ... келген эффект (әсер) шығындардың орының толтыруды ... ... және ... да ... көрсеткіштерін анықтау бойынша сәйкес
әдістермен бағаланады.
- бірлік шығындар, оларға жататындар: құрылыс ... ... ... ... ... ... ғимараттар құрылысы және жоба – конструкторлық
өңдеулер, технологиялық ...... ... алу және ... ... – ала ... ... жобаны жасайтын шаруашылық субъектігі түсетін ақша қаражатының көлемі
және қаржы ... ... бір ... ... ... ... ... орындауға қажетті және көлемін
анықтайтын жоба бойыша ағымдағы шығындар [13]:
РП=ЧП/П, ... – таза ... – сату ... ... ... 3 нұсқасы бойынша қаржы есептеулері неғұрлым
көп қолданылады:
1. Аз тиімді (пессимистік)
2. Көп тиімді ( ... ... ... ... ... ... өнім өндірудің неғұрлым көп көлемін болжайды
және инвестициялық капиталға қажеттілікті анықтайды. Пессимистік нұсқа өтім
нарығындағы бәсекелестік ... ... ... онша көп емес ... ... де ... ... ең нашар жағдайға бағытталады. Мүмкін болатын нұсқа
тәуекелділік және инфляция факторларын есепке ала ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады. Инвестициялық
жобалардың тиімділігін бағалау келесі кезеңдерден тұрады [14]:
1. Нарықты талдау ... ... алу, ... таратуға
қатысатын кәсіпорынның қаржы жағдайы, қоршаған ортаға әсер
ететін жобаның жетекшілеріне ... ... ... мен ... ... ... ... эффектіні
(әсер ету) анықтау.
3. Инфляция, төлемдердің ... және ... да ... ақша ... ... ... есепке
алу.
4. Жобаны жүзеге асырумен байланысты тәуекелділікті есепке ... ... ... баға мен өнім ... ... бағаны өзгеру
козффициенті жолымен табылады. Ағымдағы активтер ... ... ... ... қоры бойынша, сақтандыру қоры.
2. Шикізат бойынша, негізгі көмекші матиралдармен, ... ... жылу және ... ... өнім ... ... ... күнмен анықталады.
4. Дайын өнім бойынша – сақтау мерзімі немесе ... ... ... ... несиесі бойынша (алынған шоттар бойынша). Табыс
несиесінің үлесі, несиенің орташа мерзімі анықталады.
6. Ақша ... ... ...... жабу ... ... ... есепке алу қажет:
1. Жабдықтаушылардың несиесі бойынша төлемдерді кейінге ... ... есеп ... ... – еңбек ақы төлеу жилігі.
Ағымдағы пассивтердің құрамына бюджетпен есеп айырсу және ... ... ... ... мәні - жұмылдыратын және пайдаланылатын
қаржы ресурстарының ұдайы өндірістің материалдық-заттық ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілердің,
жүйелердің дамуының ... мен ... ... ... ... ... ... қалыптастырудың көздерін және олардың жалпы
мөлшерлерін анықтау;
2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ... ... ... ... мен ... бөлімшелер арасында
қаражаттарды бөлудің оңтайлы үлесімдерін белгілеу;
3. Қаржы ресурстарын пайдаланудың ... ... ... және ... жасау.
Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың халықаралық тәжірибесі
ақшаның уақытша құны тұжырымдамасына және келесі қағидаларға сүйенеді:
1. Инвестицияланатын капиталды пайдалану ... ақша ... ... ... ... капитал да, ақша түсімі де қазіргі уақытқа немесе
анықталған есептік жылға келтіріледі.
3. ... ... мен ақша ... ... процесі –
инвестициялық жобалардың ерекшеліктеріне байланысты әр ... ... ... алғанда инвестиция процесі көптеген іскерлік шешімдерді қажет
ететіндіктен ол жан-жақты зерттеулер жүргізілуді талап етеді. Болашақтағы
ақша қаражатының құнын ... ... ... ... ... ... ... құны – белгілі бір ... ақша ... ... ... алынатын құны деп топшылайды және ол
райыздық мөлшерлеме, уақыт кезеңі, пайыздарды есептен шығарудық ... ... ... ... құны - бүгінгі күннің деңгейіне келтірілген
төлем құны немесе төлем ... ... ол ... ғана іске асады.
Дисконттау мөлшерлемесін анықтау кезінде күрделі пайыздар тиімділігіне аса
көп ... ... Бұл ... ... өзінің есептелген кезінде
шегерілмейді ... ол ... ... ... Ол келесі кезеңдерде
жаңа табыстарды әкеледі. Күрделі пайыздардың ... ... ... ... мынандай формуласы бар [15]:
БҚ = АҚ (1+i)n ... ... ...... ... ... ... арту кезеңі;
(1+i) – алдын-ала кесте бойынша арнайы анықталған стандарттық шама.
Әлемдік ... ... ... ... әдістерінің ішінде ең
қолайлысы болып - таза келтірілген құн ... ... ... құн ... ... жеке ... үшін өте ... болуы
мүмкін, егер олар өздерінің соммасын арттыра алса ғана, яғни: Мұндағы w -
инвестицияның нәтижесінде болашақта ... таза ... ақша ... ... w - инвестицияны пайдаланып отырған кездегі жағдайы. Біз
осы соманы кейде инвестицияның шығындары деп те ... ... ... ақша ... ... капитал салымдарының сомасын
қайтаруға және ... ... ... ... жеткілікті болса,
инвестициялар тиімді болып ... ... ... ... ... көрсеткіштері анағұрлым жиі кездеседі:
– өтеудің дисконттық мерзімі (DPB)
– инвестициялық жобаның таза ағымдық құны ... ішкі ... ... ... ... көрсеткіштер оларға сәйкес ... ... ... ... тәуелсіз инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін;
– бінеше альтернативті жобалардың ішінен ... ... ... ... мерзімі әдісі бойынша есептеулердің нәтижелері
негізінде жобаның қайсысының төлеуінің дисконттық мерзімі ... ... ... алады. Бұл әдістің кемшілігі – ол тек қана ... ... ғана ... ... Оны ... ... келесідегідей [16]:
NPV= ... таза ақша ...... ... ... ... ... термині келесі мағынаны білдіреді: әрбір ақша ... оң ... ақша ... ... ... ... анықталады. Мысалы,
егер инвестициялық ... ... ... ... ... капитал
салымдарының көлемі 15,0 млн. тг., ал ... ... 12,0 млн. ... құраса,
онда ақшалай құралдардың таза сомасы 3,0 млн. тг. болады. Бүұл әдісті іске
асырудың реті келесідегідей:
1. Оң және ... ақша ... ... қүны анықталады.
2. Ақша ағымдарының элементтерінің барлық дисконтталған ... және NPV ... ... ... ... жеке жоба ... егер NPV нольге тең немесе одан үлкен болса,
жоба қабылданады;
– бірнеше ... ... ... қай жобаның NPV мағынасы
үлкен болса, сол жоба қабылданады, бұл жерде NPV оң ... ... ... ... капитал құны ұлғайғанда NPV критерийінің мағынасы
азаяды. NPV әдісінің процедурасы келесідегідей:
I қадам. Кіретін және шығатын ағымдық ақшаның әрқайсысының қазіргі құны
анықталады.
II ... ... ақша ... дисконтталған барлық құны
қосылады және NPV критерийі анықталады.
III қадам. Төмендегідей ... ... жеке жоба ... егер NPV ... тең ... нольден үлкен болса, жоба
қабылданады.
– бірнеше альтернативті жобалар ... NPV ... ең ... ... ... оң ... ие болуы керек.
Жобаның ішкі табыстылық нормасы – IRR – ... ... ... ... ... ... ... ететін дисконт
көрсеткішінің мағынасы немесе ... ... ақша ... ... құнына инвестициялардың келтірілген құны тең
болғандағы дисконт көрсеткішінің мағынасы [17]:
, ... j – інші ... ... ... ...... мағынасы.
Жоғарыдағы теңдікті шеше отырып, IRR мағынасын табуға болады. Бұл әдіс
негізінде шешімді төмендегідей қабылданады:
– егер IRR ... ... ... тең немесе одан жоғары болса,
жоба қабылданады;
– Егер IRR ... ... ... ... болса, жоба
қабылданбайды.
Жобалардың тәуекелділігі – инвестициялық жобаның іске асуына қауіп
тудыратын немесе олардың ... ... ... әлеуметтік
және т.б. тиімділігін төмендетуге әсер ететін тәуекелдер жиынтығы.
Жобалардың тәуекелділігін ... ... 2 ... ... және ... әдіс.
IIR - инвестициялардың қазіргі құны инвестициялар ... ... ... тең ... диконттық көрсеткіш. Ішкі табыстылық
нормасының әдісі негізінде шешімдер қабылдау төмендегідей ... ... IIR ... ... ... тең немесе жоғары болса, жоба
қабылданады;
– IIR көрсеткіші капитал құнынан төмен болса, жоба ... ... екі ... ... бар: ... алдындағы
және инвестициялық кезең. Инвестиция алдындағы кезеңде келесі шаралар іске
асырылады:
– инвестициялық ... ... ... ... жоба ... ... және ... таңдау;
– бизнес-жоспар;
– инвестициялық мүмкіндіктер туралы баяндама.
Инвестицияға дейінгі кезде ... ... ... ... ... ... ... шешім қабылдайды, салынып жатқан
объектілерінің директорын ... ... ... ... ... бағасын зертеуді кәсіпорынның өзі жүргізеді немесе
мамандырылған мекемелердің көмегіне жүгінуге болады. ... ... ... ... ... ... Ол үшін ең экономикалық
жолдарды табу, жобаның өтімділігін бағалау, оның бизнес- ... ... ... ... ... ... ... жүру керек, яғни жұмыстың
басында ... ... бас ... жөн. ... ... ... ... алғы шарттарын жасайды. Дәл осы кезеңде жобаның өміршеңділігі мен
инвестициялық ... ... ... ... алдындағы кезең
зерттеулері нақты инвестициялық жобаның толық сипаттайды. Инвестициялық
жобаның өмірлік ... бұл ... дәл ... ... қиынға соғады.
Инвестициялық кезеңде келесі әрекеттер жүзеге асады [19]:
– келіссөздер және келісім-шарттар;
– жобалау;
– құрылыс;
... ... ... ... ... ... және іске ... жабдықтарды ауыстыру;
– кеңейту, инновациялар
Осы кезеңде бас мердігер және ... ... ... ... есеп ... үшін ... мерзімді зайымдар аңыкталады.
Инвестициялық кезеңде орындалған көп нұсқаулы есептер нақты жобаны,
оның техникасын және жабдықтарды анықтауға ... ... Осы ... ... техникалық деңгейін, құрлымын құрлыстық өндірістік
жобаны жүзеге асыру шығындары ғана ... ... ... ... да ... ... ... жобаны іске асыру үшін заңнамалық, қаржылық және
ұйымдық базалар құрудан, жалпы инженерлік ... ... ... алудан, шығындарды бағалау мен ... ... ... ... мен келісім шарттарды құрудан, жер телімін алу, құрылыс
жұмыстары мен жабдықтарды монтаждаудан, жабдықтауды ... ... ... ... персоналды жинау және оқытудан тұрады.
Кәсіпорынның өндіріске кірісуі қысқа, ... ... іске ... ... ... ... табылады. Нәтижелі өзгерістерді бақылау және мониторинг
жүргізу мақсатында бизнес-жоспардағы ... ... ... ... мәліметтерімен салыстырып отыру керек.
Жобаның барлық кезеңдерінде инжиринг және консультациялық фирмалардың
көмегіне жүгінуге тура келеді. Инвестиция ... ... ... ... керек, себебі, жобаның жетістікке жетуі мен сәтсіздігі осы кезеңге
байланысты. Инвестиция алдындағы кезеңге кететін шығындар ... ... ... кері әсерін тигізбеу керек, себебі бұл жобаның іске ... ... қоса ... үлкен шығындарды үнемдеуге мүмкіндік
береді.
1.3 Қазіргі кездегі Қазақстан ... ... ... шетелдік тікелей инвестициялардың ролі
Шетелдік капиталдың назарын приоритетті стратегиялық мәселе ... ... ... ... қатар дүниежүзілік шаруашылықтағы
интеграция үшін керекті цивилизациялы заңды үкімет базасын құруға қажетті
қызметтерді және ашық ... ... ... ... ... ... ... инвестицияны мемлекеттік
қолдау туралы» заңдар қабылданды. Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев 1997 жылы ... ... ... және ... инвестициялық назар аудару үшін приоритетті
секторлар қатарын бекіту ... және ... пен ... жүйесінің
жалпы жағдайын және олдардың инвесторлармен арасындағы келісім жүргізуде
ұсынылу тәртібін бекіту туралы» бұйрықтарын ... жылы ... ... ... ... ... ... және халықаралық деңгейде реттеу бойынша Қазақстан
Республикасының «Тікелей инвестицияны мемелекеттік ... ... ... ... ... туралы», «Құнды қағаздармен арадағы келіссөздерді
тіркеу туралы» Заңдарымен толықтырылды. Сонымен қатар инвестицияны қорғау
туралы үкімет ... ... ... ... ... шетелдік инвестициялар кез-келген объектіге және барлық
рұқсат етілген ұйымдасқан-құқықтық формадағы қызмет ... ... ... ішінде шетелдік фирмаларды құру жолымен, яғни ... мен ... ... ... инвесторларға жататын
немесе оларға мүліктің бір бөлігі қарайтын біріккен кәсіпорындар жатады
[21].
Ұлттық және ... ... ... инвесторларға республикада
реинвестиция үшін және тауарларды айналымға шығару немесе ... ... өз ... ... ... ... өз ... бойынша
пайдалануларына кепілдік беріледі. Қазақстан экономиканың ... ... ... ... ... бойынша ақпараттық-
презентациялы жұмыстар ... ... ... 1997 ... ... ... қаласында “Қазақстандық
инвестициялық саммитінің” бірінші Форумы өткізілді, онда екі ... 17 ... 52 ... қызметкерлері мен жетекшілері қатысты.
1997 жылдың қыркүйегінде Лондонда “Қазақстанды инвестициялау” халықаралық
конференциясы өтті, Оның ... ... ... ... ... жаңа ... ... аудару болатын.
Қазақстан Республикасының Президентінің Америка Құрама Штатына арнайы
сапарында Галлодет вашингтондық университетінде ірі ... ... ... 1997 жылдың 18-19 қарашасында “Қазақстанның
сауда және ... ... ... ... ... 1997
жылдың 27 қарашасында Франкфурте-на-Майнеде (Германияда) “Қазақстан-сауда
және инвестиция” туралы конференция ... ... 4 ... ... “Алматы инвестициялық саммитінің” 3-
ші Халықаралық форумы ... 1999 ... ... ... ... ... ... біріге отырып ұйымдастырған “Қазақстан-жаңа мыңжылдықтың
жаңа астанасы” халықаралық конференция-саммиті өтті. Онда ... ... ... 250 делегаты қатысты.СНГ бойынша “Р Джей ... ... ... және ... Еик ... ... ... дұрыс деп бағалады.1994 жылдан бастап компания
өндірісті дамытуға шамамен 60 ... ... ... ... ... және өзінің Қазақстандағы болу уақытын
кеңейтуде. Орта ... ... ... ... бірі ... ... ... бейнесіне маңызды мемлекеттік аймақ
ретінде ие болды, көпелдік қоғамдастықтың дамуы екі елдің де ... ... ... деп атап ... ... ... инвесторлармен тікелей сұхбатты қамтамасыз
ету мақсатында, сонымен қатар инвестициялық қызметпен ... ... ... шешу ... ... ... үкімімен 1998
жылдың 30 маусымында Қазақстан ... ... ... ... ... құрылды. Кеңес жиналыстарында кең мәселелер
спектрі қарастырылады.
– Қазақстан Республикасының инвестициялық ... ... ... ... сот ... салық салу және салықтық ұйымдастыру жүйесін жақсарту;
– заң процесінің транспаренттігін жоғарылату;
– шетелдік жұмыс күшін әкелуді лицензиялау;
– инвестициялық келіспеушіліктер соттан ... ... ... ұрыстарды
болдырмау;
– көрші елдермен тарифті саясат координациясы және транспортты тариф;
– бюрокротизмммен және коррупциямен күрес;
– инвестицияны ... және ... ... ... жыл ... ... бес жұмысшы топтары арасында жиналыс
өткізілді. (үкімет, салық салу, ... ... ... ... Республикасының инвестициялық имиджін ... ... ... ... ... ... ... қабылданған
инвесторларға қолайлы жағдай жасауға арналған ... ... ... экономикасына біршама ағын көлемін бейімдеді.
Оған бүгінгі күнде шамамен 40 елдер өзінің ... ... ... ... ... ... назарға алу бойынша крен
жасалды
Еуропалық одақ және АҚШ ... ... ... ел ... Ол ... ішкі ... жақсы көрінеді. Дүниежүзілік
Банк Қазақстанды инвестицияға бейімделген 20 ... ... ... ... және инвестиция бойынша орталығының ... ... ... ... ... - ... ... және жаңа
нарықтық экономикалы шығыс - еуропа елдері арасында ерекше орын алады ... ... ... ... фирмасының қызметкері Мэгги Вагнер фон
Ледебурдың пікірі бойынша: “барлық ТМД елдерінің ... ... ... ... және ... ... орнату мүмкіндігі туды” деді.
Экономиканың түрлі секторларына өз инвестицияларымен ірі трансұлттық
компаниялар мен дүниежүзіне танымал ... ... ... ... ... Филипс петролеум компаниясы мен Жапониялық Инпекс компаниялары
Қазақстанға алдын-ала премия ретінде Қашаған жерінің ... бір ... 500 ... төледі. Қытайдың ұлттық мұнай газ ... ... ... үш ... үшін ... ... 9,5 ... Қазақстанда қаржыландыруға, сонымен қатар, реконструкциялар мен
жеке және ... ... ... кәсіпорындарының
модернизациялануы үшін арнайы постприватизациялы қорын құрды. ... қоры ... 30 ... ... ... ... барлық трансұлттық лауазымды
компаниялары жұмыс атқаруда, олар қолайлы ... ... құру ... ... қоғамдастықтың мойындауына куәлік етеді. Қазақстан
экономикасына шетелдік ... 1993 ... 1-ші ... ... жылдың жиын көлемі 28 млрд долларды ... Егер 2003 ... ... ... 4,6 ... ... болса, 2004 жылдың
тек 6 айы периоды бойынша республикадағы тікелей шетелдік ... ... ... құраған.
Қазақстан экономикасын инвестициялау көлемі бойынша лидерлер ... %, ... 13,5%, ... 7,1%, ... 6,9% орын алып ... ... секторын мұнай өндірумен, және машина жасау, қайта
өңдеу салаларымен, ... ... ... ... Берілген контекстте Қазақстан өңдеу салаларының дамуы
бойынша ... ... ... ... ... белсенді
түрде сұхбат жүргізетінін көреміз. ... ... БАЕ ... Хьюлет
паккард, Гардиан, Сингапур Технолоджие, Митцубиси, Сиеменс, Фольксваген-
Шкода, Даймлер-Крайслер, Тоддини, Пирелли, ... ... Ман ... ... Самсунг компаниялары бар.
Бұл компаниялармен өңделген негізгі жобалар реализациясы текстильді
өнімдер, ... ... ... ... өнімдері өндірісі бойынша
кластерлердің дамуына арналған ... ... ... ... ... ел ... ... “Қазақстан-2030” Жолдауында республика
экономикасына инвестицияларды тарту маңызды стратегиялық мәселе ретiнде
қарастырылған. Қазiргi ... ... жан ... ... ... ауқымы алғанда ТМД елдерiнiң арасында көш басында келедi. ... ... жыл ... таза ... ... орташа алғанда
ЖIӨ-нiң 8-10% құрайды. Ендi инвестициялар бiздiң ғарыштап алға дамуымызға
соңғы серпiн беретiн ... ... ... ... тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың
жетiспушiлiгiнен құтылуға, өндiрiстiң өсуiне, экспорттың ... ... ... ... ... және ... тиiмдiлiгiн жоғарылатуға көмектеседi. Экономика дамуының
құрылымдық өзгерiстерiн табысты iске ... жаңа ... ... ... ... ... нарықта бәсекелестiк
позицияны күшейтудiң негiзгi шарты жоғары инвестициялық белсендiлiк ... ... ... ... ... ... атты экономикалық
феноменнiң пайда болуы, қазiргi заманғы ғылымды қажет ететiн салалардың тез
дамуы осы елдер ... ... ... тез ... ... ... ... әр түрлi түрлерiн тарту және
қолдану мақсатында мемлекеттiң және мемлекеттiк реттеудiң рөлi ... мен ... ... ... ... ... ... үшiн), және экономикалық тетіктер арқылы жанама ... ... ... тiкелей және портфельдi әдiстерi) жатады.
Реттеу дәрежесi ... ... ... және ... ... ... ... болып табылатындықтан, ол несиенi
аралық иемдену құқығына ие, сондықтан да ... ... ... ... мiндеттi. Инвестициялаудың коммерциялық түрiнде мемлекет
тiкелей бақыламайды, оның рөлi тек жанама түрде ғана ... ... ... ... ... және т.б.) және ... ... арқылы
реттейдi. Инвестициялық тартымдылықты арттыруда ... ... ... және ... ... Шетел капиталымен жұмыс
iстеуде, оны екi кезеңге бөлiп көрсеткен жөн:
1.Шетелдiк ... ... ... ... ... кезеңi.
Шетелдiк капиталмен жұмыс iстеудiң әр кезiнде мемлекет қызметтерi мен
реттеу принциптерi ерекшеленедi. Мемлекеттiк несиелеу және ... ... ... ... жеке ... ... халықаралық
кәсiпкерлiк (тiкелей және портфельдi шетелдiк инвестиция) түрiнде тарату
және қолдану сферасына қарағанда мемлекет ... ... ... ... ... ... ... басқару” туралы жаңа заң жобасына
сәйкес инвестициялық жобаларды iрiктеудiң келесiдей механизмi ... бұл ... ... ... тарапынан кепiлдiкке ие
несиелер арқылы қаржыландырылуын талап ететiн жобалар.
Мемлекеттiк кепiлдiктер Қазақстан ... ... ... емес сыртқы заемдердiң есебiнен ... ... ... ... жыл ... бекiтiлетiн
экономиканың басым секторларының тiзiмiне ... ... Бұл ... хабардар ету үшiн мiндеттi түрде жариялануы тиiс. Егер ... ... ... несиелiк рейтингi және инвестициялық жоба бойынша
кепiлдiк мiндеттемесi болса, онда ... ... ... ... Қаржы Министрлiгiне Мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы
өтiнуге ... ... ... ... ... ... тiзiмi және
контргаранттарға қойылатын талаптарды үкiмет белгiлейдi. Егер ... ... ... ... рейтингi және инвестициялық жоба бойынша
кепiлдiк мiндеттемесi болса, онда ... ... ... ... Қаржы Министрлiгiне Мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы
өтiнуге құқылы. Несиелiк рейтинг деңгейi, ... ... ... және
контргаранттарға қойылатын талаптарды үкiмет белгiлейдi. Күштi бюрократтық
аппараты бар мемлекет инвесторлардың тәуелсiздiк жағдайымен кейде ... және ... ... ... ... ... ... араласады.
Бұл көбiнесе мемлекет және инвестор арасындағы қатынаста көрiнедi. ... мен ... ... және ... ... ... ... жағдай және мiндетке байланысты әр түрлi формада жүзеге
асырылатын ... ... ... Бұл принциптер келесiлер [22]:
1. Экономикалық қауiпсiздiк принципi. Халықаралық ... ... ... ... ... беру) тарту және қолдану үшiн бұл ... ... және ... ... ұлғайтуға әсерi сияқты экономикалық
қауiпсiздiк параметрлерiн секеру керектiгiн бiлдiредi.Өзiнiң ... жеке ... – бұл ... ... ... капитал және дамушы
елдерде бұл үшiн тиiмдi сфера ... ... ... ... ... ... Бiрақ осы салада өндiрiстiң бiр ... ... тек ... ... ... қана қоймай, сонымен қатар әлемдiк
нарықта зияндылықты және ... ... ... күшейтедi, бұл
жағдай да елдiң экономикалық қауiпсiздiгiн төмендетедi.
2. Мемлекеттiң инвестициялық мақсаттарын iске асыру ... ... ... реттелуi керек және келесi макроэкономикалық
мiндеттердi шешуге бағытталуы керек: ЖIґ өсiмi; төлем балансын ... және ... ... ... ... ... ... және
инфляцияны төмендету; мемлекеттiк бюджет тапшылығын төмендету ... ... ... ... ... критерийi экономиканың
бәсекелеске қабiлеттiлiгiн жоғарылату болып табылады.
3. Шетелдiк капиталды қолдану бағыттарының сатылығы мен ... ... ... және ... ... бағытының дамуы
оның жеткiлiксiз және дағдарыстық жағдайынан жоғары даму ... ... ... жалпы мiндеттерiне бағынады. Бұл даму ... ... ... ... ... ... ... сиымды технология негiзiнде экономиканы құру.
4. Несиенi қолданудың жобалық әдiсi ... ... заем ... ... ... ... және бақылауды тиiмдi ұйымдастыру
мақсатында мемлекет приоритеттi бағыттар мен жобалардың тiзiмiн жасау
керек. ... ... әдiсi ... ... ... негiзiнде
жатуы керек.
5. Несие құнынан iшкi қор жинау нормасының асуы принципi. ... ... ... тек мына ... ... егер елде негiзгi
сома мен проценттi төлеу түрiнде кредиторға ... ... ... қаржы немесе материалдық байлық көп болатын болса. Керi жағдайда
несие зиян әкеледi деп саналады.
6. Жобамен несиенi тарту принципi. Бұл ... ... ... ... ... – ол қолдануға емес, жан-жақты талдау жүргiзiлген
инвестициялық жобаны iске асыруға және оның ... ... ... ... ... бағытталған. ґкiнiшке орай, тарту процесi ТМД-ның
көптеген елдерiнде аясы тар мақсатқа айналды. Алдымен ... ... ... ... ... iрiктеу басталады. Мұндай тәртiп тарту
процесiн анық ... ... және ... жоқ
астанкестенгеайландырады. Жоба несиемен iрiктелмей, керiсiнше ... ... ... ... ... iрiктеу кезiндегi конкурстылық принципi. Жобалар ... ... ... ... ... ... ... Сыртқы заем берудiң әрттүрлi формаларын ... ... ... саясатты жасау кезiнде ұсынғанды ала беру принципiмен
жетекшiлiк етуге болмайды. ... ұзақ ... ... ... мерзiмдiге
қарағанда артықшылығы бар, егер мемлекет қысқа мерзiмдi несиенiң ... ... ... онда ол ... ... ... мүмкiн,
себебi мұндай несиенi қолданудың тиiмдiлiгi аз.
9. Инвестициялық хал-ахуалды жақсарту ... ... ... ... және ... ... ... принципi. Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, ... ... ... бар ... ... ел ... ... қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн ғана емес, сондай-ақ қалыпты
ұзақ мерзiмдi экономикалық даму мақсатында басымды салаларға кiруiн шектеу
керек.
11. Шетелдiк ... үшiн тең ... ... ... ... өз ... ... қосымша салықтық жеңiлдiксiз де
дамушы ... ... ... ... нарығының сиымдылығы, өндiрiс
факторларының құнының төмендiгi және т.б.). ... ... ... капитал қйылуы бойынша күтiлген тиiмдiлiктi бермей жергiлiктi
инвесторлардың инвестициялық белсендiлiгiне керi әсерiн тигiзедi.
12. Табысты аударуға ... ... ... ... ... елдерiнiң
заң актiлерiне енген және кең тараған пiкiр табысты шет елге ... ... ... – деген пiкiр кателiк болып табылады. Алғашқы табысынан
бастап пайданы шетелге шектеусiз ... ... ... ... ... ... ... ел тәжiрибесi көрсеткендей, олардың көбiсi шектеу
рычагын ... ... ... ... ... сәйкес шетелдiк
компания бес жылдан ерте пайданы ... ... ... ... ... ... ... кезiнде маңызды жағдай
несие - инвестициялық саясатты реттеудiң ұйымдық механизмi болып табылады.
Мемлекеттiк ... ... ... мен ... тарту және
қолданудың ұлттық концепциясын жасауға негiзделуi керек. Концепция шетелдiк
капитал және ... ... ... ... принциптерiнен басқа
бағдарламалық шаралар мен оны орындауды бақылау механизмiн ... ... ... заем беру (халықаралық, мемлекеттiк, банктiк несие)
бағдарламасы ... ... түрi, ... ... сияқты бөлiмдер
болуы керек [23]. Қазақстанда капиталды тарту тәжiрибесiнiң тағы ... ... ... кең ... ... ... Бұндай несиенiң
түрiн қолдану ... ... ... ... ... беделiн
түсiретiндiгiн ескеру керек.
Инвестициялық жобалардың табысты іске асу ... ... ... ... ... ... ететін, жобаның
техникалық-технологиялық жақтарын жүзеге ... үшін ... ... ... тәжірибесі бар және акциялардың 50 ... ... ... инвесторлары бар, кәсіпорындардың жарғылық
капиталына қатысқанды неғұрлым тиімді болады деп ... және ... ... ... ... ... дамыту
беталысын талдау негізінде бәсекеге қабілетті салалар мен ... ... ... басымды бағыттары анықталды, атап айтқанда:
1. ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу ... ... ... ... ... өнеркәсібі мен басқа салаларды есептегенде
агроөнеркәсіптік кешен);
2. құрылыс материалдарының ... ... ... құрылыс
материалдарының әрлеу мен қапталына дейінгі өндірісіне шейін);
3. әйнек ... ... және ... ... ... ... ... жасау;
7. орман және ағаш өңдеу өнекәсібі;
8. балық өнеркәсібі;
9. инфрқұрылым (энергетика және ... ... қор ... ... ... ... мәні бар және
экономикалық кластерлерді жаңадан құру мен құрастырылғандарын толықтыруға
жағдай жасайтын ірі және ... бар ... ... ... ... Құрылғанына көп уақыт өтпеседе, ел
экономикасына өзіндік ... мен ... ... айшықты орын қалыптастыра
бастаған «Қазақстанның инвестициялық қоры» Акционерлік ... ... ... бірі ... ... Н. Ә. ... тікелей қозғау
салып ықпал етумен дүниеге келген болатын. Бастапқыда бұл игі ... ... ... ... ... дамуының 2003-
2015 жылдарға арналған стратегиясында салынды.
Әр саладағы көптеген кәсіпорындарға инвестиция ... ... ... ... ... ... басын біріктіруші
холдингтік құрылым депте қарауға болмайды, өйткені акцинерленген кез ... ... ... ... пакеті Қордың иелігінде емес,
ол ... ... ... ... ... қор ... бизнесті жолға
қою тұрғысынан мемлекеттік ... ... ... ... ... ... инвестиция тарту үшін, шикізат алу үшін ұзақ
мезімдік ... ... ... ... мәселелерді шешу
тұрғысынан және басқа да ... ... ... ... ... ... ... құрылу арқылы елімізде қазір үлкен
бір жаңаша іс қолға алынып отыр. Өйткені ... ... ... ... ... сол арқылы ірі жобаларды жүзеге асыру саясаты
Қазақстанда дами қоймаған. Бұл бизнес жүргізудің бұрыннан қалыптасып қалған
салдары. Жалпы, ... ... ... ... асу ... ... инвестициялық қоры жарғылық капиталына ... ... ... ... ... ... бақылаушы пакетін
ұстайтын әрі жобаның техникалық-технологиялық жағын іске асыратын тиісті
маркетингтік жіне технологиялық тәжірибесі бар ... ... ... ... ... тобы) қолында болғаны ... ... ... деректерге қарасақ соңғы бірнеше жылдың ішінде
ішкі инвестицияның үлес салмағы сыртқы инвестицияның үлесінен жоғарылаған.
Бірақ ішкі ... ... ... ... ... ... ... отандық бизнеске тиесілі кәсіпорындардың инвестициясы
анағұрлым төмен. Сондықтанда экономиканың бұл ... ... ... үшін ... ең ... ... ішкі ... барынша іске
қосып, таразы басын оңға бұруға күш салып, ішкі ... ... жан ... ... қордың қолға алынған әрбір жоба бойынша тек қана нақты
нәтижеге қол жеткізуі де ... ... ... ... ... ... ... және өндірістік кәсіпорынды қайта ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық саласына
жіберу, ресурс алатын, өндірістің және ... ... ... инвестициялық тартымдылықты арттыру саясатын жүргізген кезде
мыналарды ескеру керек:
– өндіріс орынның ... ... ... ... дәрежесі;
– аяқталмаған құрылыс;
– лизинг арқылы құрал-жабдыктарды алу мүмкіншілігі;
– меншікті ... ... ... ... ... мемлекеттен келетін жеңілдіктер;
– инвестициялық бағдарламаның коммерциялық және бюджеттік тиімділігі;
– сақтандыру ... ... ... ... ... сату ... ... сатудағы географиялық шекараның жағдайы;
– жалпы өнімнің мөлшері;
– инвестициялық саясат ... ... ... сұранысының
динамикасы;
– нарықтағы бәсекелестік дәрежесі;
– техникалық мүмкіншілігі және ... ... ... орнында басқаруды жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... табу;
– инвестициялық табыстың үлес ... ... ... яғни ... тарапынан көрсетілетін, берілетін
жеңілдіктер.
Жеңілдіктер үш түрде болып келеді:
... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік заттай гранттар.
Инвестициялық преференцияларды беру талаптары:
– көздетілген қызметтердің басым ... ... ... ... осы заманға сай техникалар қолдана отырып жаңа өндірістер құру, жұмыс
істеп тұрған өндірістік кәсіпорындарды кеңейту.
Қолданылып жүрген инвестицияларды көтермелеу және ... ... ... ... ...... сақтаудың - кәсіпорындарға маңызы
үлкен. Сонымен алға қойылған мақсаттар мен оның орындалу мүмкінділігі ... ... ... ... ... ... әлемдегі
тоғызыншы орында және орналасқан жері Еуразия материгінің ортасында және
екі жағындағы көршілерін ... ... мен ... ... ... аймаққа айналады десек қателеспейміз. Осындай жағдайда біз
2005 жылға дейін индустриалды экономикаға ... ... ... ... 2015 ... ... ... инновациялық даму
бағдарламасында айтып кеткен болатын. Ол үшін тек мемлкет пен ... қана ... ... ... өз үлестерін қосу қажет екенін жеке айтып
кеткен жөн. Қазақстанның осындай байлықтарымен территориясының ... ... ... ... XXI ... ... ... өзінің
орнын табатынына күмәніміз жоқ.
3. 2 «АТФ Банк» АҚ-ының инвестициялық қызметінің ... ... «АТФ ... ... ... ... және оның қаржылық-экономикалық
жағдайын талдау
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы 1995 жылдың маусым ... ... ... ... ЖАҚ ... ... ... Банкі» болып тіркелген. Дәл осы
жылы Банк ҚР ... ... ... ... етілген операцияларды
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін №59 Генералды лицензияны алады. 2001 жылы
«Алматы ... ... ... АҚ ... тіркеліп, 2002 жылдың маусы айында
«АТФ Банк» ААҚ-ы болып, ал 2003 ... ... ... «АТФ ... АҚ-ы ... ... өтті. Банк Қазақстанның банк жүйесіндегі көшбасшыларынның
бірі ... ... АТФ Банк 14 жыл ... банк қызметінің барлық
саласында едәуір жетістіктерге жетті және қуатты қаржы тобына айналды.
Банктің ... ... ... ... ... 100 ... Банк өз клиенттеріне қаржы өнімдері мен қызметтерінің кең спектрін
ұсынады. 2007 ... ... ... – АТФ ... ... Bank ... ... пакеттерін сатып алу арқылы еуропалық ... ... ... Осы ... ... ... ... халықаралық
рейтинг агенттіктерінің үшеуі де АТФ Банктің несиелік рейтингісін ... ... ... ... ең ... ... ... Moody’s агенттігі АТФ Банктің ұзақ ... ... ... ... дейін, «Тұрақты» деген болжаммен, Standard
& Poor’s агенттігі ... ... ... ... ... ... ал Fitch Ratings ... «BB-»-дан «BBB+»-ға дейін, Қазақстан
Республикасы еліндегі ең жоғарғы деңгейіне көтерді. 2007 ... ... ... мен ... даму ... Орта мерзімді келісімдер
бекітілгенін айта кеткен жөн: FMO (Nederlandse Financierings – Maatschappij
Ontwikkelingslanden N.V.) және DEG ... ...... mbH), ... ... 207 млн. АҚШ доллары. Мұндай
шешімге АТФ ... ... ... даму ... ұзақ ... себеп болды. 2007 жылғы қазанда Банк Deutsche Bank AG
және Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG ... ... 550 млн. ... ... 370 ... ... 2006 ... қазан айында алған
синдицирленген заемын сәтті өтеді. Осы заем бойынша қатысушы-банктер ... ... ... АҚШ және Азия ... 50 ... ... ... қатар 2007 жылғы қазан айында 550 млн. АҚШ доллары көлемінде, 6 ... заем ... ... ... ... ұйымдастырушылары мен
несие берушілері Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG және Bank Austria
болды.
2007 ... ... ... ... мен ... (FMO) ... Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. және ... ... – und ... mbH даму
институттарымен жалпы сомасы 207 млн. АҚШ ... орта ... ... Deutsche Bank AG және ... ... AG ... 2006 ... қазан айында 370 күнге, 550 миллион
АҚШ доллары мөлшерінде тартылған синдицирленген қарызды Банк ... 550 ... АҚШ ... ... 6 ай ... заем тартылған. Бұл
мәміленің ұйымдастырушысы мен несие берушісі – Raiffeisen ... AG және Bank Austria ... ... Group ... Орталық
және Шығыс Еуропадағы коммерциялық банктік операциялар үшін, Кредитан-
штальт (ВА-СА) ... ... «АТФ ... АҚ-тың барлық орналастырылған (жай
+ артықшылықты) акцияларынан 94,65%-ын сатып алу ... ... ... шамамен 2,117 млн. АҚШ долларын құрады ... ... ... 1,452 ... ... ... ... жалпы сомасы 450 млн. АҚШ долларына
Еурооблигациялар орналастырылды. Купон – 9,25%. ... ... ... B.V. ... ... ... ... асырылды. Шығарылымның жетекші
менеджерлері Citigroup и ING Wholesale Banking болды.
2007 жылғы 21 маусымда Bank Austria ... және ... ... және ... ... ... UniCredit Group-тың
бөлімшесі) мен «АТФ Банк» АҚ-тың жеке акционерлері АТФ Банк ... ... ... алу ... ... қол ... ... рейтинг агенттігі АТФ Банктің несиелік рейтингілерін 2-3-
деңгейден Қазақстан Республикасы еліндегі жоғары деңгейге дейін көтерді:
– Moody’s АТФ Банктің ұзақ ... ... ... «Тұрақты»
деген болжаммен «Вa1»-ден «Вaa2»-ге дейін көтерді;
– Standard & Poor’s – рейтингінің өзгеру болжамы – «Тұрақты», «В+»-
тен ... ... 3 ... көтерілді;
– Fitch Ratings – «BB-»-тен «BBB+»-ке дейін, ... ... ... ... ... ... жыл АТФ Банк үшін өте ... болды, өйткені UniCredit тобы
банкмакцияларының бақылау пакетін сатып алды. UniCredit ... ... ... ... туралы шешімі кездейсоқтық жағдай емес еді.
Рыноктымжан-жақты зерттеу, болашаққа ... ... ... ... осы ... ... тағы бір реет дәлелденді.
Қазақстан экономикасы ТМД аймағында едәуір жоғары деңгейде екенін және
оның бұдан әрі ... ... ... мен ... ... ... келешекте мемлекеттің экономикалық өсіп-өркендеуіне әсер ететін
жеке бизнесті жүргізуге жағдайлар жасалған. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... Осы ... барлығы –
UniCredit Group тобының қазақстандық рынокқа ену стратегиясының дұрыстығын
көрсетеді. АТФ Банк ... және ... ... ... ... ... ... UniCredit Group тобының бөлімшесі Австрия
Банкімен бірлесе жұмыс жасай отырып, үлкен табыстарға ... ... ... мүмкіндіктерді ашу, жаңа үрдістер енгізу және өзінің
көпжылдық еуропалық тәжірибесімен бөлісу арқылы, АТФ ... ... ... ... UniCredit Group әлемнің 50 астам еліне танылған, 40 млн.
астам клиенттері және 9000 жуық ... бар. Бұл ... ... ... халықаралық аренадағы нық позициясын және АТФ ... пен ... ... ... ... ... ... АТФ Банкпен бөлісе келе, жаңа беталыстар
мен ғаламдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, ... Group АТФ ... ... ... ... ... банк ... және көрсетілетін қызметтер құнына үнемі бақылау жүргізіп отырады
(1-кесте).
Кесте 1 - ... ... ... ... ... ... млн.
тг.
|Көрсеткіштер |2007 |2008 |2009 ... % |
| | | | ... ... ... активтер табысы |1,6 |0,8 |0,7 |44 |88 ... ... ... |17,5 |10,8 |10,2 |58 |94 ... ... ... |3,4 |3,3 |3,8 |112 |115 ... – Кесте [24] дерек көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Жоғарыдағы 1-кестеде көрсетілгендей, Банктің активтерін жұмылдырудан
түскен ... ... 2009 жылы 2007 ... салыстырғанда 56 %-ға, ал 2008
жылы 12 %-ға ... Ал ... ... ... табыс көлемі
есепті жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 6 %-ға, ал 2008 42 ... Бұл ... ... ... мен капиталының көбеюі есебінен
және оларды толық орналастырмағаннан болды. Дегенмен, таза ... ... жыл ... ... ұлғаюы байқалады. Мәселен, 2007 жылы 3,3 млн.
теңгені құраса, 2009 жылы 3,8 млн. теңгені құрап, 12 %-ға ... ... ... ... ... ірі ... ... кәсіпорындары бар заңды тұлғаларға несие беру – «АТФ Банк»АҚ
дамуының басым бағыттарының ... ... беру ... басымдылық –
экономиканың нақты бір салаларын қаржылай қолдау, өнеркәсіптік, ... ауыл ... ... ... ... ... бағдарламаларды қаржыландыру болып табылады.
Негізгі міндеті ретінде, банк ұсынатын барлық ... ... ... ... және ... клиент – қарыз алушылардың ... ... ... ... Заем капиталдарының қайтарылуына
сенімді кепілдіктен басқа, банктің несие беру стратегиясы есептік жылы ірі
бизнеске несие беру және ... ... мен ... іске ... ... және орта ... несие беру сияқты басты екі
бағыты бойынша іске асырылды. 2007 ... ... беру ... ... бірі – ... ... ... несиелік қатынастар
субъектілері, қарыз ... ... ... несие беру мерзімі мен
ұсынылған қамтамасыз етулердің түрлері бойынша дифференциациялау ... ... ... ... ... 31 желтоқсан айы бойынша
АТФ Банк-тің қаржылық– экономикалық көрсеткіштері төмендегі 2-кестеде
көрсетілген.
Кесте 2 – «АТФ ... АҚ-ы ... ... ... |Көрсеткіштер |Өлшем |Жылдар ... %-бен ... ... ... | | |
| | | |2007 |2008 |2009 |2009/ |2009/ |
| | | | | | |2007 |2008 |
| |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| ... ... |
| ... |млн.тг |198 887 |269 247 |297 987 |150 |111 |
| ... ... |122 411 |187 709 |202 206 |165 |108 |
| ... | | | | | | |
| ... ... |27 325 |41 238 |45 634 |167 |111 |
| ... | | | | | | |
| ... |
| ... ... |78 152 |89 671 ... |156 |136 |
| |қаражаты | | | | | | |
| ... ... |66 907 |78 643 |106 189 |159 |135 |
| ... | | | | | | |
| ... ... ... |5 786 |8 314 |13 781 |238 |166 |
| ... ... ... |11 644 |16 959 |25 577 |220 |151 |
| ... | | | | | | |
| ... ... |14 868 |21 463 |31 637 |213 |147 |
| ... | | | | | | |
| ... ... |8 072 |10 729 |14 181 |176 |132 |
| ... | | | | | | ...... [24] ... көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Жоғарыдағы ... ... ... ... жалпы актив бөлігі
2009 жылы 2007 жылмен салыстырғанда 50 %-ға, ал 2008 жылмен салыстырғанда
11 %-ға ... ... ... ... жылы 2007 және 2008 ... ... 76 және 32%-ға ... ал операциялық шығыстар дәл
осы мерзім аралықтарында сәйкесінше 113 және 47%-ға ... Осы ... ... және таза пайыздық кірістің 2009 жылы алдыңғы
кезеңдермен ... 120 және 51%-ға ... ... таза ... ... жылы 2007 ... салыстырғанда 138%-ға, ал 2008 жылмен
салыстырғанда 66 %-ға өсті.
АТФ Банктің кадрлық ... ... ... – персоналдарды іріктеу
және оқыту, сонымен қатар корпоративті мәдениетті нығайту мен дамыту, ... ... даму ... ... ... ... да ... мәселе болып табылады. Банктің 2009 ... ... ... бірі ... ... ... аймақтарындағы позицияны дамыту болғандықтан, персонал санының
өсуі заңдылық (1-сурет).
Сурет 1 – «АТФ ... АҚ ... ... ... бойынша өзгеруі.
Банк персоналының сапалы құрамы туралы айтқанда, Банктегі позициясына
байланысты және гендерлік ... ... ... ... ... ... ... көруге болады. Ескере кететін жайт, Сандық құрамы
жағынан әйелдер ер-азаматтардан басымырақ.
АТФ Банк персоналы құрамының тағы бір сапа ...... ... ... ... жоғары білімді және тиісті профильдегі
кандидаттарға басымырақ көңіл бөлінеді. ... ... ...... МБА ... және ... профильдегі қызметкерлер.
Персоналды оқыту және дамыту тұрғысынан стратегиялық бағыттарға көп ... ол: ... ... ... ... және ... кәсіби
білімдері мен дағдылары. Банкте 2006 жылдан бастап клиенттермен тиімді
жұмыс жасау үшін ... ... ... ... кезекте Банк филиалдарындағы
қызметкерлердің біліктілігін арттыруға бағытталған басқару ... ... ... ... ... ... істейді.
Банктің ерекше міндеттерінің бірі – қызмет көрсету сапасын жетілдіру
және республиканың ... ... ... ... ... ... Group ... құрылымымен бекіткен мәміле, АТФ
банктің халықаралық банкинг жүйесіне қосылуына мүмкіндік ... 2007 ... Банк және оның ... ұйымдарының таза табыс көлемі 7 244 млн. теңгені
құрады, яғни бұл 2006 ... ... 68,6% ... ... 2007 ... ... 57 225-ден 74 900 млн. теңгеге дейін ... ал ... 130,0 ... ... құрады.
Соңғы жылдарда топтың қарқынды өсуінен соң, 2007 жылы бұл көрсеткіштер
едәуір баяулап, екінші ... ... ... өсу ... біршама
төмендеді. Мұндай баяулаудың негізгі себебі тек қана ... ғана ... ... ... ... мен ... ... жүйесіне әсер
еткен өтімділік дағдарысы болды. 2006 жылы үш ... ... өсу ... 2007 жылы ... ... мөлшері төмендеп, 2006 жылғы 1 047,3 млрд.
теңгеден 2007 жылы 984,7 млрд. теңгеге дейін төмендеді (2 – ... 2 – ... ... ... ... ... ... млн. тг.
Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей, валюта балансының ұлғаюының шекті
нүктесі 2006 жыл ... ... бұл жылы оның ... ... ... құраған. Ал 2007 жылдан бастап әлемдік қаржы дағдарысының ... ... бұл ... ... ... тек 2009 ... ... байқалады, бұл жылы валюта балансының нәтижесі 920 834 млн. теңгені
құраған, дегенмен бұл ... 2006 ... ... ... ... 2009 жылы ... ... түрлері бойынша аударымдарды жүзеге
асырды:
– сатып алынған және ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген қызметтер үшін аударымдар
(теңгемен, шетел валютасымен),
– зейнетақы және әлеуметтік аударымдар,
– бюджетке ... ... Банк ... ... ... ... ... операциялары клиенттер арасындағы ең қажетті және банк
көрсететін қызметтер арасындағы стандартты ... ... ... ... ... ... аударымдар саны қарқынды өсуде. Теңгедегі аударым
операциялары санының өсу серпіні 2008 жылмен салыстырғанда 17%, ... – 27,6% ... жылы ... ... ірі ... ... ... төлемдер –
62,4% басымдылық танытты. Еуропаның ірі қаржы ұйымы UniCredit Group тобымен
жасалған мәміле есепті кезеңдегі клиенттер ... ... ... алғы
шарттардың бірі болды, бұл өз кезегінде 2008 жылғы ... ... ... ... әсер ... 2007 жылмен салыстырғанда оның
көлемі 1,7 есеге немесе 269 728,00 млн. теңгеге ... ... ... ... банк ... ... бойынша екінші орында. Жалпы алғанда, кассалық операциялар
бойынша жалпы айналым 720 млрд. ... ... ... ... жж. ... ... ... арақатынасын айғақтайтын құрылымдық өзгерісі 3-
кестеде көрсетілген.
Кесте 3 - «АТФ ... ... ... ... құрылымдық өзгерісі
|Жалпы айналым |2008 |2009 ... |
| | | |(+;-) |% ... млн. тг. |292 172 |408 009 |115 837 |140% ... млн. тг. |227 301 750 |312 942 107 |85 640 357 |138% ... млн. тг. |519 474 366 |720 952 064 |201 477 698 |139% ...... [24] ... көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Есептік жылы кіріске, сондай-ақ шығысқа да қатысты операциялар ... ... ... ... ... ... Заңды тұлғалардың
кассалық айналымы бойынша орташа өсу көрсеткіші 2009 жылы – 38 % ... ... ... 115,8 ... ... ... – 85,6 ... теңгеге
артты, мұның өзі Банк клиенттерінен қолма-қол ақша ресурстарының тұрақты
тартылуын ... ... ... мен ... толық есебі А
қосымшасында көрсетілген.
Активтер көлемі бойынша «АТФ Банк» АҚ-тың ... банк ... 8,5% ... ... ... ... өсу ... алдыңғы 3 жылмен
салыстырғанда (2004 жылы – 85,3%, 2005 жылы – 118,5%, 2006 жылы – ... ... 49,6% ... ... өсім ... ... нақты айтсақ –
259,6 млрд. теңге. 2007 жылы несие қоржыны үлесінің 50,0-ден 79,5%-ға өсуі
есебінен баланс активтері ... ... ... бірге барлық өтімділік
коэффициенттері белгіленген пруденциалдық ... ... ... (3 ... суретте байқалғандай, 2007 жылы басталған дағдарыс несие қоржының
өсуіне әсер ... одан ... ... тұиынушыларының төлем
қабілеттіліктерінің төмендеуі салдарынан 2008 жылы ... ... ... ... ... де аз ... қалған. Бірақ, шет ... ... ... ... ... ... келе жатқан Банк 2009 жылы несие қоржынын 456 787 млн. теңгеге
жеткізді. Бірақ бұл көрсеткіш 2006 жылдың көрсеткішіне ... 3 – ... ... ... қоржынының серпіні, млн. тг.
2007 жылғы құрылтайшылар құрамындағы өзгерістер нәтижесі бойынша «АТФ
Банк» АҚ ... ... Group ... ... өз ... ... ... қызмет көрсету сапасын ұсыну мүмкіндігіне ие ... ... мен ... ... сапа ... ... ... бойынша үнемі жұмыс жүргізіп отырады. 2009 жылы банк жеке
тұлғаларға несие беру бағдарламасын жетілдіруді одан әрі ... ... Банк жеке ... ... ... ... мақсаттарда жүзеге
асырады:
– жылжымайтын мүлік сатып алуға;
– тұтынушылық мақсатта, сонымен қатар: автокөлік сатып алу, ұзақ ... ... оқу, ... салтанаттар өткізу, демалу,
жөндеу жұмыстары және басқа мақсаттарға.
Халықтың заем ... оңай қол ... ... Банк ... ... және халық заемдары бойынша несие беру мерзімін ұзартуға
мақсатты түрде бағытталған саясат ... бұл ... ... ... ... ... жыл ... жеке тұлғаларға несие беру бағдарламасын іске асыру
үшін бірқатар шаралар өткізілді: жаңа өнімдер енгізу (ұсталған ... ... ... ... ... мақсаттағы компания
қызметкерлеріне ... ... ... еңбек ақы жобасына қатысушылар
үшін еңбек ақыны Тұтынушылық ... беру «АТФ ... АҚ ... карталары
арқылы аудару); құрылыс компанияларымен бірлескен бағдарламаларды іске
асыру (Альянсстройинвест, АктобеЦентр, МАГ, ... Global ... және т.б.). ... 2009 ... 1 қаңтардағы тұтынушылық заемға
арналған жалпы несие қоржыны 117 021 228 мың ... ... 2008 ... ... ... ... ... 46 400 973 мың теңгеге немесе ... ... 2008 ... 1 ... ... саны 43 897 құрады. 2008 жылмен
салыстырғанда өсім 16 019 құрады.
Банк 2001 жылдан бастап, несие беру бағдарламасы ... ... ... ... Қазақстандық ипотекалық компаниямен ынтымақтастықта
болып келеді. Ипотекалық несие беру рыногында несие беру ... ... ... ... 2004 ж. ... «АТФ Банк» АҚ ҚР 2008-2009 жылдардағы
Тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік ... ... қол ... үйге ... ... берудің әлеуметтік бағдарламасы бойынша
заемдар беріп келеді, аталмыш бағдарлама 2004 ж. маусым айынан ... ... ... ... (ҚР ... ... ж. № ... Сонымен қатар, Банк айыппұл ұстамай, мерзімінен бұрын өтеу
құқығымен заемдар ... ... ... және заемды беру мерзімі
қысқартылды. Осы ... ... және ... заем бойынша
қоржынды өсіруге мүмкіндік берді.
2009 жылы ... ... ... ... ... ... келе жатыр және жеке тұлғалардың салынып
жатқан жылжымайтын мүлікті сатып алуына ... беру ... ... ... ... ... банк «Альянсстройинвест», «Бахус
Астана», «MAG», «Ақтөбе – орталық», ... Global ... ... т.б. ... жетекші құрылыс компанияларымен ... ... болу үшін ... ... Банк авто салондар – ... ... ... КМК және ... да авто ... ... сатып алу үшін несие беру бағдарламасын жүзеге асырып ...... 4 – «АТФ ... ... ... ... ... |2008 |2009 ... % ... |73 |66 |-7 ... |23 |31 |8 ... | | | ... |4 |3 |-1 ... |100 |100 |- ...... [24] ... көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Өткен жылмен салыстырғанда банк, қоржынындағы ипотекалық заем үлесі
7% ... ол ҚР және ... ... ... мүлік рыногындағы
ипотекалық дағдарыспен түсіндіріледі, сонымен қатар тұтынушылық заем ... ... ҚР ... ... ... заем ... 3% ... ҚР
рыногындағы Банктің тұтынушылық заем үлесі 11,3% құрайды. Банктің бөлшек
несие беру бойынша 2009 ... ... 15 443 285 мың ... құрады, бұл
өткен 2008 жылмен салыстырғанда 8 318 135 мың ... ... ... ... ... банк ... ... да арнайы
мамандандырылған бөлімше-орталықтар, интернет банкинг ашу, ... ... ... ... жаңа өнімдерді дайындап шығаруға ... бөлу ... ... ... ... қызмет көрсету бойынша жұмыстарын
жалғастыруды жоспарлап отыр. Клиент мүддесін қорғау банк үшін ең ... ... ... ... «Жылдамдық, құзыреттілік, ұзақ мерзімді
ынтымақтастық» принципі жатыр. Бұл принцип әрбір клиентке, оған сапалы,
сенімді және ... ... ... ... ... қарай жеке қызмет
көрсету негізінде жүзеге асады. Оның мысалы ретінде, АТФ ... ... ... ... ... Бұл саясаттың негізінде әрбір салымшыға
жеке қызмет көрсету, рыноктық пайыздық мөлшерлемелер және ... ... ... ... Банк ... мақсатына максималды түрде
қол жеткізуі үшін – ақша жинақтарын сақтау және көбейтуді қамтамасыз етеді.
Бүгінгі таңда банк «АТФ ... «АТФ ... «АТФ ... және ... ... ... ... бір түрі American Express Жол Чектерін сату болып
табылады. American Express ... ... ... банк АҚШ ... ... ... ... мен Жол Чектерін алады. 2007 жылы жалпы
алғанда, 12 092 250 ... және 30 715 550 USD ... жол ... ол 2006 ... ... көлемі жағынан еурода екі есе, АҚШ
долларында екі есе көп. Жылдық сатудан түскен пайда 238 399 АҚШ ... Жол ... ... басқа, банк қолма-қол төлем жасау арқылы
American Express Company, Thomas Cook, Master Card ... ... VISA ... Service ... жол ... сатып алады.
American Express Жол Чектері түрлерін ... ... ... ... мол, ... ... және ... жеңілдіктері
бар: сыйақыны жоғалтпай, депозитті бір валютадан ... ... ... ... ... ... алу. Өткізілген жұмыстың
нәтижесі диаграммада депозиттерді тартудың өзгеріс ... ... ... ... жыл ... ... салым бойынша
қалдықтар 2 еседен аса өсті. Банк жеке ... ... ... 4-ші ... Депозиттік қоржын көлемі 2008 жылғы 01 қаңтарда 131 979 млн. теңгені
құрады, депозиттік қоржынның өсімі 69 097 млн. ... ... ... құрамына енуі халықтың салымын ұлғайтуға айтарлықтай мүмкіндік
туғызды, өйткені ірі ... ... ... беделі мен рейтингісі
біздің халықтың салым ... ... ... ... ... банктің жан-жақты таратылған корреспонденттік пен
филиалдық желісі Қазақстанның кез келген нүктесінен ... кез ... ... есеп айырысуды жылдам жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Корреспонденттік қарым-қатынасты, ... ... ... ... байланыс құралдарын пайдалану бір жұмыс күні ішінде көптеген валюта
түрлері бойынша төлемдер мен ... ... ... ... етеді. Валюталық заңнаманы ырықтандыру жеке тұлғалардың шетел
валютасындағы аударым операцияларының көлемін нығайтуға оң әсер ... ... ... ... шот ... және ... ақша аудару
қызметтерін ұсынуға мүмкіндік берді.
Жеке тұлғалардың аударымдарының жалпы көлеміндегі ... ... ... ... ол ... ... 80,69% алып ... Шетел
валютасындағы аударымдар SWIFT жүйесі бойынша -10,11%, Contact ... – 6,3%, Western Union ... ... ... ... 2007
жылғы жеке тұлғалардың аударым операциялары бойынша табысы 2006 жылға
қарағанда 1,6 ... ... және 508 111,6 мың ... ... ... ... ... жүйесі бойынша аударымдардан – 293 163,2 мың теңге;
... ... ... ... – 27 834,1 мың ... ... Union» жүйесі бойынша аударымдардан – 13 176,3 мың
теңге;
– ұлттық валютадағы аударымдардан – 173 937,9 мың ... жылы топ ... ... ... көлемі өсті. Оның ішінде
клиент қаражаттарының баланс пассивіндегі үлесі 38,7%, ал 2006 ... 4,3% ... ... ... ... ... мен депозиттердің талап етілгенге дейінгі үлесі – ... ... ... ... – 83,7%. ... ... ... берешек қаржысы – 63,6%, ал жеке тұлғалардың қаржысы –
36,4% құрады (4 – сурет).
Сурет 4 – Жылдар бойынша ... ... ... млн ... көрсетілгендей, клиенттерден тартылған қаражат көлемі ... ... ... ... ... ... ... келеді. Әсіресе, дағдарыс
кезінде бұл көрсеткіштердің оңды өзгерерісі негізінен отандық банктердің
клиенттердің депозиттерін көптеп ... ... ... ... ... ақша ... белгіленген мерзімге, салымға тарту –
даму бағыты артықшылықтарының бірі. Банк депозиттік базаны қалыптастыруды
тәуекел ... ... ... ... сәйкес, қолданыстағы заңнама
нормаларын ескере отырып ... ... ... тәжірибеде
қабылданған стандарттар негізінде даму ... ... ... ... негізінен жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... бұл ішкі
ресурстарды тарту ... ... ... береді. Банктің депозиттері
бойынша пайыздық саясаты депозиттердің сыйақы (мүдде) ... ... ... әдістерін ұтымды реттеу, депозиттерді ... ... ... ... ... ... ... жаңалықтар енгізу,
клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық процесстерін өзгерту арқылы
айқындалып, іске асырылады.
2008 ... ... ... Банк ... ... ... ... банктердің қатарына енді. 2009 жылдың бірінші ... жеке және ... ... бос ақша ресурстарын тарту саясаты
өзгерді. Депозиттік қоржынды қалыптастыру кезінде ... ... ... ... ... ... Банк тартылатын
ресурстарды диверсификациялау курсын алды. Бос ... ... ... орналастыратын ірі салымшылар үшін Банк клиенттерге де, Банкке де
тиімді қаржы құралдарын ұсынған болатын. Өз кезегінде ... ... ... ... ұзақ ... ... ... есебінен қалыптасты.
Бірақ 2008 жылғы халықаралық қаржы рыногындағы үдемелі және ... ... ... ... да ... әсер ... Осылайша 2006 жылмен
салыстырғанда, депозит қоржыны көлемінің төмендеуі, тәуекелділігі аз ұзақ
мерзімді ... ... ... Банк ... ... ... тапшылығы жағдайында клиенттердің ... ... ... ... ... ... ... болды.
Тартылған ресурстар қоржынын (жедел депозиттерді) қалыптастыру кезінде
Банктің негізгі міндеті ... ... ... ... мөлшерін
арттыру, сондай-ақ төмендегілер болды:
– клиенттердің бос ақша қаражаттарын салымдарға ... ... және ... ... ... ... ... үшін жағдай жасау;
– банк өтімділігінің қажетті деңгейін сақтау;
– әр ... ... ... мен ... ету;
– Банктің депозиттік және несие қоржындарының сомалары мен
мерзімдері ... ... ... және ... ... бос ақша ... салымдарға сыйақы мөлшерлемесі бойынша
нақты, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептеп, тарту;
– оңтайлы пайыздық ... ... ... ... ... пайыздық шығындарды кемітуге
арналған шаралар мен бағыттарды ұдайы іздестіру;
– депозиттік желі ... банк ... ... ... ... ... сапасы мен қызмет көрсету мәдениетін
арттыру.
Салымдар бойынша ... ... ... ... ... мен сақтау мерзімдеріне байланысты белгіленеді. ... ... және оны ... ... ұзартылса, бекітілген сыйақы
мөлшерлемесінен ... ... ... ... ... ... ... етілгенге дейін, бекітілген мөлшерлемеге сәйкес есептеледі.
Корпоративтік санаттағы және ағымдағы банктік шоттарында тұрақты көлемде
қалдық ... бар ... ... ... ... ай сайын мөлшерлеме
бойынша сыйақы есептеу ... ... жүз ... теңгеден жоғары
сомадағы қалдыққа аударым жүргізіледі, шекті мөлшерге байланысты мөлшерлеме
сомасы теңгемен жылдық 0,5%-дан 2%-ға ... ...... ... ... ... әрі ... табыс алатын Банк клиенттері, депозитке бос ақшаларды
орналастыра отырып, Банктің ... ... ... ... 2007 ... депозиттер құрылымында ұлттық валютадағы депозиттер
басымдылық танытты, бұл республиканың қаржы ... ... ... анық көрсетеді. 2009 жылы банк өзінің заңды ... ... мен ... ... ... ... ... операциялық қызмет көрсету бойынша банк өнімдерінің барлық
түрлерін ұсынды. Әрбір клиенттің банк ... ... ... ... Банк ... ... жеке ... көрсету, түрлі
кәсіпорындар қызметінің ерекшеліктерін ... және ұзақ ... ...... ... жұмыс істеуін
ұйымдастырудың негізгі қағидалары ... ... Банк ... ... ... көрсетуге ұмтыла отырып, банк өнімдерін
клиенттердің қажетіне бейімдейді, консалтингтің әртүрлі ... ... жеке ... жоспарлар бойынша жұмыс істеу нысандарын
пайдаланады.
Клиенттік саясатты жүргізудегі жүйелілік, ... ... ... ... – заңды тұлғалар бағытталу, олардың проблемаларына назар
аудару, жедел шешім қабылдау мен ақпараттық айқындық – банктің операциялық
бөлімшелеріндегі ... және ... офис ... одан әрі жетілдірудің
негізі болды. Жалпы 2009 жылдың қорытындысы бойынша, клиенттерді тартудың
оң серпіні ... ... ... ашық ... мен ... көрсетілетін
шоттар саны тиісінше өсті. 2006 жылмен салыстырғанда банк ... ... 1,5 ... ... және 2007 жылы ... ... ... тұлғалардың жалпы санының (180 646) 16% (28 971) ... жылы ... ... ... қаражат көлемі 34,6%
төмендеді. Мұндай төмендеу қысқа мерзімді міндеттемелер көлемінің азаюынан
болды. 2007 ... ... ... 550,0 млн. ... ... синдицирленген
заем өтеліп, оның орны ... ... ... есебінен жабылған
болатын (5 – сурет).
Сурет 5 – Тартылған несиелер серпіні.
Несие беру бойынша жинақталған тәжірибені, несиелік ... ... ... ... мен ... ... талаптарын ескере
отырып, Банкте несие беру ... мен ... ... ... ... ... институттары банктің барлық филиалдары мен
еншілес компанияларында, сонымен қатар «АТФ ... ... қ., ... және ... ЖАҚ ... қ. ... Федерациясы),
дамуын жалғастырып келе жатыр. Филиалдар мен еншілес компаниялардың тәуекел
менеджерлері ... ... ... ... мен бақылауды
қамтамасыз етеді және өз жұмыстарында Тәуекел менеджменті департаментіне
бағынады. ... ... ... Basel II ... ... стандартты
негізде жүзеге асады. UniCredit Group ... ... ... ... ... ішкі ... ... негізінде кредитті
тәуекелдерді басқаруға бұдан ары көшу бойынша ... ... ... ... ... тоқсан сайынғы негізде, банктің несиелік қоржынының
сезімталдығына әртүрлі факторлардың әсер етуіне, мысалы ... ... ... ... мен ... мүліктің бағасының
түсуіне талдау жүргізіледі. Стресс-тестілеу нәтижесі банкке ... ... ... қарсы қорғаныс бойынша іс-шараларды шұғыл
қабылдауға мүмкіндік береді.
Корпоративтiк бизнес саралап, жақсарту ... ... ... берілген
өтінімдерді алдын ала мұқият іріктеу, қарыз алушыларды және ... ... ... ... беру мерзімі ішінде қарыз алушылардың
қаржылық жағдайындағы ... ... ... проблемалық
несиелердің туындау белгілерін бастапқы кезеңде ... мен ... ... ... ... ... несие берудің әрбір кезеңінде
тәуекелдерді бақылаудың ... ... ... ... ... ... – банкке, көбінесе экономиканың негізгі
бөлігін ... ... ... ... ... Экономиканың нақты
саласына несие берудің артуы бірқатар факторларға байланысты. Бір ... ... ... ... ... ... сондай-ақ айналым
капиталынтолтыру үшін өндірістік белсенділікті қаржыландыру ... ... ... білдіреді. Екінші жағынан, бұл – банк
рыногындағы ... ... ... банктің ресурстар мөлшерінің кеңеюі
мен жеделдігінің артуынан, ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарына несие берудің жүйелі
тәуекелінің кемуінен несие беру жөніндегі ұсыныстардың көбеюі. 2008 жылғы ... ... ... ... ... ... ... берешегінің
жалпы қалдығы 462956 553 мың теңгені құрайды. 2007 ... 1 ... ... ... ... мөлшерінің едәуір артуы байқалады
(38,2%-ға). 2009 жылы банктің жалпы несие қоржынындағы корпоративтік
несиелердің ... 61,3% ... ... ... ... ... ... несиелерінің үлесі 127 134 138 мың теңгені
немесе 27,4% ... жылы ... ... төлегеннен кейінгі АТФ Банк АҚ-тың таза табыс
көлемі 7 244 млн. теңгені құрады, бұл 2006 ... ... 68,6% ...... 6 – ... ... табыс серпіні, млн. тг.
Банк табысына сыйақы алумен байланысты таза кіріс те біршама әсер
етеді. 2009 жылы оның ... 35,9 ... ... ... банк ... ... Сыйақымен байланысты таза кіріс көлемі 2008 жылмен ... ... ... 2009 ... ... ... 7,8 ... теңге болып,
өткен жылмен салыстырғанда 69,2% өскен, яғни ... ... ... ... ... бұл клиент базасының өсу серпінін көрсетеді. Сыйақы алуға
байланысы жоқ табыстар 1,8 ... ... ... ... ... ... ... оның құрамына сату-сатып алу, бағалы қағаздармен операциялар,
шетел валютасымен операциялар және тағы ... ... ... ... жыл ... Банк жалпы сомасы 13,9 млрд. теңге жай акцияларын
орналастыру есебінен өзінің жарғылық қорын арттырды. ... 2007 ... ... теңге сомасында реттелген қарыздарды ... іске ...... 7 – ... ... ... ... млн. тг.
Нәтижесінде 2007 жылғы топтың капиталы 57,2-ден 74,9 млрд. теңгеге
дейін өсті, ал ... ... ... ... ... 130,0
млрд. теңгені құрады.
Банк үшін корпоративтік клиенттермен өзара әрекеттестіктің негізгі
қағидасы – ұзақ мерзімді өзара тиімді ... ... және ең ... ... ... көрсетуде олардың қажетін толық қанағаттандыру
болып табылады. 2009 жылы «АТФ Банк» АҚ өз клиенттері - заңды ... ... ... ... ... мен қызметтердің барлық
түрлерін ұсынды. «АТФ Банк» АҚ заңды тұлғаларға заем ... ... ... ... ... ... ... қызметтерінің
мынадай түрлерін көрсетті:
– несие;
– несиелік желі;
– овердрафт;
– синдицирленген несие беру;
– сауданы қаржыландыру;
– аккредитив;
... ... ... ... ... мына мақсаттарға беріледі:
– қысқа мерзімді кассалық үзіктерді
... ... ... ... ... ... ... асыру
– (жұмыс істейтін өндірістерді кеңейту,
– техникалық қайта жарақтандыру,
– жетілдіру);
– айналым капиталын арттыру;
– басқа ... жылы ... ... дамытуға маңызды ... ... ... ... Банк ... ... 4 жаңа ... мен 83
қосымша офис қызмет жасай бастады. Бір жыл ... ... ... ... ... ... 6 филиалы қосымша офистер
ретінде қайта құрылды. Банктің Стратегиясына ... ... ... ... де дамыту және Банктің Қазақстан Республикасындағы экономикалық маңызды
аймақтарында болуын және аймақтардағы рыноктарда бәсекелестік ... ... ... қарастырылған.
2.2 «АТФ Банк» АҚ-ның инвестициялық жобаларды қаржыландыру деңгейін және
инвестициялық белсенділігін талдау
Экономиканың нақты секторы шетел серіктестерімен транзакция ... ... ... ала ... АТФ Банк өз ... мен
контрагенттеріне жоғары класты қаржы институттарымен бірігіп, инвестициялық
жобалардың анағұрлым тиімді түрлерін ... ... ... таңда,
Банктің несиелік желісінің жалпы сомасы 500 млн. АҚШ долларын құрайды.
Банктің 2009 жылы ... ... ... ... ... ... 256,3 млн. АҚШ долларынан астам соманы құрады
[25].
Банк ең ірі және маңызды жобаларды қолайлы ... ... ... ... ... мен ... ... назар аударатын аймақтарында жүзеге асырды. Осы аймақтардың
ішінде Астана, ОҚО, Ақтөбе, ... ... ... ерекшеленеді
(8 – сурет).
Сурет 8 – «АТФ Банк» ... ... ... ... ... филиалдардың инвестициялық жобаларды қаржыландыру
бойынша несие беру қоржынының 72,4% 6 аймақтың үлесінде екені көрінеді. ... ... ... (26%), ОҚО (22,5%), ... (10,4%), ... ... (6,7%), Атырау (6,3%) қалалары иеленді (5 – кесте).
Кесте 5 – Инвестициялық ... ... ... бойынша құрылымы
|Активтер |01.01.2008 |Үлесі, % |01.01.2009 |Үлесі, % |Өсу қарқыны |
| | | | | |(+;-) |% ... |70 217 105 |100,0 |127 134 138 |100,0 |56 917 033 |181 ... |9 148 190 |13,02 |28 669 960 |22,5 |19 521 770 |313 ... |4 488 881 |6,39 |8 611 959 |6,7 |4 123 078 |192 ... |17 274 154 |24,6 |33 059 618 |26 |15 785 464 |191 ... |8 538 597 |12,15 |13 265 137 |10,4 |4 726 540 |155 ... |4 714 108 |6,71 |3 464 497 |2,7 |-1 249 611 |73 ... |5 188 573 |7,38 |8 942 056 |7,0 |3 753 483 |17 ... |5 787 075 |8,24 |8 033 835 |6,3 |2 246 760 |139 ... |3 044 690 |4,33 |3 951 967 |3,1 |907 277 |130 ... |1 621 537 |2,3 |834 363 |1,0 |-787 174 |51 ... |1 673 114 |2,38 |3 394 349 |2,6 |1 721 235 |203 ... |3 341 946 |4,75 |4 531 216 |3,5 |1 189 270 |136 ... |1 866 825 |2,65 |5 432 797 |4,2 |3 565 972 |291 ... |1 436 010 |2,04 |1 053 542 |1,0 |-382 468 |73 ... |3 764 |0 |0 |0 |-3 764 |0 ... – кесте [24] дерек көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Экономика салалары бойынша несие салымдарының ... ... ... ... 2008 жылы ... салымдарын диверсификациялай
отырып, 2009 жылғы 1 қаңтардағы мәліметтерге сәйкес, ... ... ... ... ... несие қоржыны құрылымына сәйкес
келетін, банктің корпоративтік блогы мына ... ... ... ... (6 – ... 6 – «АТФ ... АҚ 2009 жылы ... инвестициялық жобалардың
мақсаттық құрылымы
|№ |Салалардың атауы ... ... % |
| ... |17,98 |
| ... ... және ... ... ... ... |14,58 |
| ... мүлікпен операциялар |12,99 |
| ... ... ... |12,98 |
| ... ... пен ... қатысты қосымша |11,57 |
| ... | |
| ... ... ... және онымен байланысты |4,91 |
| ... | |
| ... ... мен мейрамханалар |2,78 |
| ... ... |2,55 |
| ... көрсетілетін қызметтер |2,38 |
| ... ... беру |2,17 |
| ... ... және ... ... жөндеу |1,76 |
| ... ... |1,74 |
| ... көңіл көтеру, мәдениет және спорт салаларын |1,55 |
| ... ... | |
| ... емес ... да ... өнімдерді өндіру |1,13 |
| ... және ... ... ... |1,12 |
| ... ... ... |1,03 |
| ... ... |1,00 |
| ... ... мен табиғи газ шығару; мұнай мен газ |1,00 |
| ... ... ... | |
| ... |5,00 |
| ... |100 ...... [24] ... ... ... отырып, автормен құрастырылған. |
2009 жылғы қорытынды бойынша несиелердің ең ауқымды бөлігі ... ... ... ... ... ... ... және тамақ
өнеркәсібiмен операциялар, бұл экономиканың бөлшек секторы қоржынының
диверсификациясы ... ... ... ұзақ ... ... 2009 жылы несиелік саясат қысқа мерзімді де, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... көбіне қарыз алушылардың ағымдағы қызметін қаржыландыруға, соның
ішінде экспорттық және ... ... ... ... ... т.б. ... ... арналды. Ұзақ мерзімді несиелер – құрылыс салу,
жетілдіру және қайта жаңғырту, кәсіпорындардың негізгі ... ... ... ... ... тұрақты және ұзақ мерзімді ынтымақтастық жасау
мақсатында, бұрынғыдай несие беру лимитін ... ... ... ... ... алдынала келісілген шарттарда бүкіл кезең бойы
несиелік ресурстарды тартуға мүмкіндіктері болды.
Бұл банктің бөлшек бизнесінің стратегиялық қызметін көрсетеді, оның ... ... бірі өз ... ... ... ... қызметтерін
ұсынатын, қызмет көрсетудің бірыңғай стандарттары енгізілген, елдің барлық
аймақтарында бөлімше орталықтардың ... құру ... ... ... банктің барлық филиалдарында банктік өнімдердің қатары бір ізге
салынған және бірегей, бәсекеге қабілетті тарифтер ... жылы ... ... ... 2008 жылмен салыстырғанда,
төмендегені байқалды. Теңге түріндегі несиелер бойынша пайыздық мөлшерлеме
16,0 %-дан (2008 жыл) 15,4 %-ға ... (2009 жыл), ... ... ... ... (2008 жыл) ... дейін (2009 жыл) төмендеді.
Тиімді кадрлық саясатсыз жоғарыда аталған мақсаттарға қол жеткізу мүмкін
еместігін атап ... жөн. Банк ... ... ... ... ... ... орнын сақтауда тынымсыз еңбек ету арқасында, яғни ШОБ-
қа несие беру Бөлімшелерінде ... ... ... ... барлық
деңгейдегі қызметкерлердің біліктілігін жетілдіру үшін ... ... ... ... қол ... секторын талдай келе, 2008 жылдағы сияқты несиелердің басым
бөлігі көтерме мен ... ... және ... кеткені байқалады, бұл
аталған салалардың жоғары тиімділігімен, яғни ... ... ... және ШОБ ... ... ... сатып алуға
ірі капиталдардың жеткіліксіздігімен түсіндіріледі. ... ... 55,7 %-ға ... ... ... ... ... қолдау көрсету саясаты бойынша ауыл ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібі т.б.)
берілген несиелердің де едәуір ... ... ... ... құнды қағазға меншік құқығын белгілеу ... ... және ... ... есеп ... ... етілген
басқа да қаржы құралдарына ұсынылатын қызметтерді білдіреді. Кастодиандық
қызметтің мәні қаржы құралдарының, мәмілелер ... ... ... ... эмиссиясын (шығарылымын), олардың нарықтық
құнын тіркеуді ... ... ... ... саны ... қоса алғанда, клиент қоржынына алынған немесе клиент қоржынынан
сатып алынған қаржы құралдары ... ... ... ... өңдеу
және жинақтаудан тұрады. Кастодиандық ... ... банк ... ... ... ... ... қағаздарымен мәмілелердің орындалуына бақылау;
– клиенттердің ақшасы мен бағалы қағаздарын ... алу ... мен ... қамтамасыз ету;
– атаулы бағалы қағаздарды есепке алу;
– клиенттердің бұйрықтары бойынша мәмілелердің орындалуы мен есеп
– айырысудың орындалуын ... және ... ... ақпарат
жеткізу;
– бағалы қағаздардың нақты жеткізілуін және оларды клиенттердің алуы
мен берілуін ұйымдастыру;
– операция күнінің жабылуы ... ... ... ... ... және басып шығару;
– клиенттердің бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелер ... ... ... ... ... ... ... атаулы иесі ретіндегі қызметтерін жүзеге асыру;
– клиенттердің бағалы қағаздарын және ... ... мен алу ... ... бағалы қағаздардан табыс алу мен оларды клиенттердің шотына аудару;
– сақтауға түскен бағалы қағаздарды тіркеу;
– клиентке ақпарат беру ... ... және ... ... бойынша
ақшалай қаражатты төлеу.
31.12.2009 ж. мәлімет бойынша клиенттер активтері жиынтығының бағасы
480 857 027 721, 04 теңгені (салыстыру үшін, 31.12.2006 ж. ... ... ... ... 68 ... ... 7 – «АТФ Банк» АҚ-ы 2009 жылы ... ... ... құрылымы
|Клиент түрі |2008 ж. |2009 ж. ... |
| | | |(+;-) |% ... | | | | ... ... |3 |3 |0 |100 ... ... |23 |48 |25 |209 ... ішінде, | | | | |
|- ... ... ... |4 |7 |3 |175 |
|- ... ... қорлар |19 |41 |22 |216 ...... |1 |3 |2 |300 ... да ... тұлғалар |3 |6 |3 |200 ... ... |2 |4 |2 |200 ... ... | | | | ... кастодиандар мен есепке алу |1 |3 |2 |300 ... | | | | ... ... |5 |8 |3 |160 ...... [24] ... көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Банктің 2009 жылы, өткен жылдардағыдай ... ... бірі ... ... ... ... жобаларды қаржыландыру
мақсатында несие беруді одан әрі дамыту, атап айтқанда, несие беру тәртібін
қарастыру, бекіту және беру ... ... ... ... көп
деңгейлі жүйесін құру, жедел шешім қабылдауды жетілдіру және несие қоржынын
басқарудың сапасын арттыру болып табылады. Банк Еуропалық ... құру ... ... ... ... Қазақстандағы шағын бизнес бағдарламасы аясында
несие ... ... ... ... көрсету рыногындағы
талаптардың қарқынды өсуіне байланысты, Банктің клиенттеріне ұсынатын қаржы
өнімдерінің тізімі де ... ... ... ... ... ... несие беру, автокөлік сатып алуға несие беру, табысты растаусыз жедел
несиелер беру, ақша қаражаты кепілімен несие ... ... ... ... ... ... операцияларына несие беру, банктік кепілдіктері мен
аккредитивтерді шығару бойынша қызметтер. 2009 жылы Банк филиалдық желісін
белсенді ... ... ... ... ... ... толық спектрі көрсетілетін АТФ Бизнес бөлімшелерінің санын ... ... ... және орта бизнес 2009 жылы ... ... ... ... ... ... шағын және орта бизнес
субъектілеріне ... ... саны ... ... атап ... 2009 ... 1 ... мәліметтер бойынша, 2008 ... ... ... 103,2% ... 2008 ... 1 ... ШОБ несие
қоржынының үлесі Банктің жалпы қоржынының 22,76% ... ШОБ ... ... өсу ... көптеген факторлар әсер етті, ... Ұзақ ... ... ... 20 ... ... ұзартылуы, бұл ұзақ
мерзімді инвестициялық жобалармен жұмыс жасайтын ... және ... ... едәуір арттырды,
2. Банктің біртіндеп ұсақ сегменттерден ірі сегменттерге ауысуы,
3. Білікті кадрлық қызметкерлер ... ... 8 – «АТФ ... ... ... құнының құрылымы
|Көрсеткіштер |2006 |2007 |Өсу |
| | | ... |
| | | |% ... ... ... 20 ... 72|107% ... тг. | | | ... ... ... 33 |62 ... 95 |138% ... | | | ... да ... тг. |5 987 324 919, 78 |9 458 318 247, 37 |158% |
|Қорытындысы, тг. ... 01 ... |121% ... – кесте [24] дерек көзін қолданыла отырып, автормен құрастырылған. |
Кастодиандық ... ... ... 2009 ж. ... ... ... 90 теңгені, ал 2008 ж. кіріс 87 749 456, 82
теңгені көрсетті. ... ... ... UniCredit тобының талаптарын
ескере отырып, бизнес процесстерді қайта ұйымдастыру жүргізіліп жатыр.
Департаментьқұрылымында жаңа ... ... ... ... ... тиісті басқармалар несие берудің ... ... ... ... ... ШОБ және ... ... Бұдан әрі
дамыған несиелік қоржын тәуекелін талдау ... ... атап ... ... тәуекелдер талдауының белгілі бір сегментіне бағытталған
бөлімдер ашу.
Сондай-ақ 2009 жылғы сәуір айында Оңтүстік Кореяның Export-Import ... Korea ... ... банкімен 2008 жылғы 20 шілдеде жасалған
Несиелік Келісімге АТФ Банкке қатысты бұрын бекітілген несиелік ... ... АҚШ ... 30 млн. АҚШ ... ... ... туралы Қосымша
Келісім жасалғанын атап өткен жөн. Аталған жедел несиелік желінің өсуінің
негізгі себебі, ... ... ... тауарларға АТФ Банк
клиенттерінің импорт жобаларын қаржыландыруы бойынша, KEXIM ... ... ... әрі ... болуға үлкен қызығушылық білдіруі болды.
Бір жыл ішінде Банк халықаралық даму институттары – ... FMO, ... және ... ... белсенді ынтымақтастықта болды. Біз Еуропалық
қайта құру және даму банкімен серіктестіктің едәуір ... ... ... оның ... және орта ... қолдау көрсету ... ... 1998 ... бері ... іске ... ... несие беру бағдарламасы банктің ... ... АТФ Банк ЕҚДБ ... және орта ... ... ... іске асыру бойынша өкілеттік берген Қазақстандағы алғашқы
банк болғандығын атап өтуге ... Банк ... ... ... ... түрде жұмыс жасауда:
– сауданы Қаржыландыру Бағдарламасы (Trade Facilitation Programme)
аясында Банк клиенттерінің сауда ... 45 млн. АҚШ ... ... ... ... ... ... Шағын және орта бизнеске қолдау
– көрсету бағдарламасы (KSBP II) ... 10 млн. АҚШ ... ... және орта бизнес жобаларын қаржыландыру.
– лизинг және ауыл шаруашылық құрал-жабдықтарын сатып алу жобаларын 10
млн. АҚШ ... ... ... ... Банк ЕҚДБ және ... ... және орта ... секторын
қаржыландыруға қатысты келіссөздер жүргізуде. АТФ Банк еуропалық ... ... ... АҚШ ... ... ... ... жж. аралығында Банк халықаралық капитал рыногына еурооблигацияларды
жеті рет шығарып, өзінің бағалы қағаздарын ... 1,600 млн. АҚШ ... 2004 ... ... ... Банк ... сомасы 100 млн. АҚШ
долларына, 3 жыл мерзімге еурооблигациялардың бірінші ... ... ... – 8,5 %. ... жетекші ұйымдастырушысы – ING Bank
болды. 2004 ... ... ... АТФ Банк 200 млн. АҚШ ... ... ... ... еурооблигациялардың екінші шығарылымын жүзеге асырды. Купон –
8,875%. Жетекші менеджерлер – Credit Suisse First Boston және HSBC ... ... ... ... Банк ... рет өзінің еурооблигацияларын
американдық ... ... Reg S/144A ... ... 200 млн. ... ... 7 жыл мерзімге орналастырды. ... – 9,25%. ... ... – Credit Suisse First Boston ... Сол ... ... айында
АТФ Банк Еуропа мен Азия инвесторлары арасында еурооблигацияларын 200 млн.
АҚШ долларына, 5 жыл ... ... ... ... ... ... ... Жетекші менеджер – HSBC және Deutsche Bank AG болды.
2006 жылғы ... ... Банк ... ең ... еурооблигацияларын Reg
S/144A Ережесібойынша 10 жыл айналым мерзіміне 350 млн. АҚШ ... ... ... – 9,0%. ... ... – ING Bank ... Bank AG ... 2006 жылғы қараша айында, жоғарыда атап ... Capital B.V. ... ... ... ... ... 100 млн. АҚШ
долларына, ... ... ... ... шығарылымы
жүзеге асырылған болатын. Купон – 10,0%. Жетекші менеджерлер – ING ... HSBC ... 2007 ... ... ... жалпы сомасы 450 млн. АҚШ
долларына Еурооблигациялар орналастырылды. Купон – 9,25%. Аталған ... ... ATF Capital B.V. ... ... ... ... асырылды.
Жетекші менеджер – Citigroup және ING Wholesale Banking болды. Банк
құжаттамалық ... ... ... және ... ... растау бойынша қызметтердi ұсынады және көрсетедi.
2009 жылдан бастап Банк ... даму мен ... жаңа ... ... ... құрылымы UniCredit Group-пен жасалған мәміле
біздің банктің халықаралық банкинг ... ... ... ... ... ... көрсетудің жоғарғы деңгейін, өнімдер мен ... ... жаңа ... енгізілуін, сонымен қатар
UniCredit Group құрамындағы шетел ... ... АТФ ... ... даму бағыттарын көрсетеді. Орталық және Шығыс
Еуропа ... ... Group ... ... ... – Банк
клиенттері мен серіктестеріне деген сенімділік пен ... ... Банк ... Group ... ... ... бағыттары бойынша
жобаларды қаржыландыра отырып, өз қызметтерін жалғастыруда.
3 «АТФ Банк» АҚ-ы қаржыландыратын инвестициялық жобалардың экономикалық
тиімділігін бағалау саясатын ... ... ... ... экономикалық тиімділігін бағалауда қаржы
тетігінің механизмін пайдалану
«АТФ Банк» АҚ-ы инвестициялық банк болып табылмайды, бірақ ... ... ... ... табылады. Сондықтан Банк инвестициялық
жобаларды қаржыландыруға ат салысады. Банктің инвестициялық белсенділігінің
жоғары ... біз ... ... ... ... ... нәтижесінде
көз жеткіздік. Банктің құзіретті қызметкерлері несие алуға құлшыныс берген
қаржыландыруды қажет ететін ... ... ... ... жобаның өтелу мерзімі, экономикалық тиімділігі, ... және ... ... ... жоба бағаланады. Бағалау
нәтижесі бойынша жобаны қаржыландыру не бас тарту мәселесі шешіледі. Бұл
жердегі ... тек ... ... ғана ... ... несие
беріп отырған Банкке де ... ... ... ... тиімділігін бағалауда Банк оның неғұрлым жетік ... ... ... ... ... негізгі мақсаты болып нарықтық
экономика көшу ... ... жоба ... ... ... келтіру болып саналады. Олардың ішіндегі ең негізгілері:
– өнімдер, ресурстар және ақша ағындарын модельдеу;
... ... ... мен ... талдау
нәтижелерін есепке алу, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға
әсерін бағалау;
– инфляцияның әсерін, төлемдердің кешіктірілуі мен басқа ... ақша ... ... ... ... ... жүзеге асырумен байланысты анықсыздықтар мен
тәуекелдерді есепке алу.
Аталғандарды есепке алу үшін ... ... ... ... ... ... бойы ... табыстарды үш бағалау әдістерін
пайдалана ... ... ... ... және
оптимистік болжамдау;
– гипотетикалық инвестициялық жобаларды құру.
Қаржыландыратын кәсіпорынның жөнелтілуін ... ету ... Банк ... ... ... капиталына мониторингілік басқаруды жүзеге
асырады. Ұйымдарды мониторингілік басқару ... ... ... ... ... ... ... әдісін дамыту және
қолдану негізінде жүргізіледі және мыналарды кіргізеді:
1) мониторингі нысандарының ... және ... ... ... ... іске асыру туралы ақпараттарды мерзімді жинау;
3) мониторинг ... ... ... және ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық, қаржылық, құқықтық,
технологиялық, өндірістік-техникалық жағдайын талдау;
5) экономика дамуына мониторинг ... ... ... ... болжау.
Осы орайдағы ұсыныс – инвестициялық жобалардың ... ... ... ... ... тәжірибе жүзінде Банкте жүзеге асыру
болып отыр. Инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... банктерде қолданады, сондай-ақ, елімздегі инвестициялық банктер
де ... ... ... ... механизмін тиімді пайдалану үшін келесі шарттар
орындалу ... ... ... ... ставкасының деңгейі салық төленгеннен кейінгі
пайда бойынша есептелген меншікті ... ... ... ... ... ... кызметтіне қатысты жоғары деңгейде
тұрақты болуы қажет;
– қапитал иелерінің капиталды банктік ... ... ... ... алатын пайызға қарағанда әлде ... ... ... салу ... болу керек.
Меншікті капиталдың рентабельділігімен ... ... ... ... ... ... төмен деңгейі кәсіпорынды қосымша пайда
алу үшін қарыз көздерін тартуңға қызықтырады, яғни ... ... ... ... ... ... айырмашылықты
есепттеу. Пайыз ставкасы меншікті капиталдың рентабельдігімен төмен қарыз
құралдарын айналымда пайдалану қаржылық ... ... ... ... көтеруге мумкіндік береді. Қарыз міндеттемелерінің
табыстылық ставкасына әсері қарыз жоғар болған сайын ... көп ... ... ... ... ... арттыру үшін,
шаруашылық кызметтің тиімділігін арттыру үшін және ... ... үшін ... ... ... құралдарымен несие
көздерін талдауға кызығушылығы мол. Оларды ... ... ... ... ... ... және салынған капиталдан олар қандай
дивидент алатындығы қызықтырады [26]. Кәсіпорын болса ... ... ... ... ... мерзімге, төлеу және қайтарылу
шартымен тез арада қажет ақша ... ала ... ... ... ... меншікті капиталын пайдаланудың тиімділігін
жоғарлатады, мұндай ... ... ... ... ... ... тетігінің эффектісі деген атау ... ... ... тек ... ... ... ... ставкасы арасындағы
айырмакшылық оң болған ... ғана оң ... Егер ... ... болып, болашақ кірістің дәл есебін мүмкіндік берсе онда несие
бойынша көп ... ... ... Ал ... пен ... арасындағы айырмашылық айтарлықтай көп болса онда қарыз деңгейін
көтеруге болады. Экономикалық тұрақсыздығы ... ... ... ... ... ... ... белсенділігін төмендетумен байланысты тәуелді
көбейтеді.
Қарыз қаражатың әртүрлі мөлшерде, пайдалану кезінде ... ... ... деңгейін көрсеттетін немесе қаржы тетігінің эффектісінің
(ТТ) көрсеткіші келесі формула бойынша есептеледі:
ҚК/М,
(5)
мұндағы:
ТТ - ... ... ... меншікті капитал рентабелділігің
коэффицентті өскенде болады, %;
Cc - пайдаға ... ... ... ... шама;
Кар - активтердің рентабелділік коэффицентті (жалпы ... ... ... ... ... қатынасы),%;
Нп - қарыз капиталын пайдаланғаны үшін кәсіпорынмен төле,нетін ағымдағы
кезіндегі ... ... ... ... ... - кәсіпорынмен пайдалынатын ағымдағы кезеңдегі қарыз капитаклының
орташа сомасы,теңге;
М - ағымдағы кезеңдегі кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... көтеру процессінде
кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын төмендетуі
Көрсетілген қаржы тетігінің эффектісін ... ... ... үш бөлігін быліп көрсетуге болады:
– қаржы тетігінің ... ... ... яғни ол пайдаға әр түрлі
деңгейде салық салынуға ... ... ... қандай
деңгейде болатынын қөрсетеді;
– қаржы тетігінің олфференциалы ... ол ... ... ... пайызының орташа ... ... ... қаржы тетігінің коэффиценті (ҚК/М), ол есепте ... ... ... ... ... ... капиталының неше
теңгесі кететіні сипаттайды.
Осы құрастырушыларды ерекшелеу кәсіпорынның қаржы кызметті процессінде
қаржы тетігінің эффектісін мақсатты ... ... ... береді.
Қаржы тетігінің салық корректоры іс жүзінде кәсіпорын қызметіне ... ... ... ... ... ... ... сонымен
қоса қаржы тетігін басқару процессінде деффенцияланған салық корректоры
келесі жағдайларда қолдану мүмкін:
– егер кәсіпорынның кейбір ... ... ... ... салыққа
дифференцияланған ставка бекітілсе;
– егер кәсіпорынның қызметтінің кейбір түрлері ... ... ... ... ... егер ... ... өзінің қызметтің ерукін экономикалық
зонада жүзеге асыратын болса.
Бұл жағдайларда өндірістің салалық немесе аймақтық ... әсер ... ... оның ... салу ... ... ... құрамына да )
пайдаға салынатын салықтық орташа ставкасын төмендетіп ... ... ... оның ... ... көтеруге болады. Қаржы
тетігінің дифференциялы ... ... оң ... қалыптастыратын
маңызды шартты болып табылады. Неғұрлым дифференциалдың оң мәні ... ... ... ... ... ... Дифференциалдың теріс мәні
алу әрқашанда меншікті капитал ... ... алып ... ... ... ... Қаржы нарығының конъютурасының нашарлау
мен еркін капиталды ұсыну көлемі азайған ... ... ... ... рентабельділік деңгейнің асып иез арада өсіп кетіуі мүмкін.
Қолданылып жүрген ... ... ... көтеру процессінде
кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын төмендетуі кәсіпорынның банкроттыққа ұшырау
тәуекелділігін күшейтеді [27]. Бұл несие берушілерді ... ... ... ... үшін ... ... ... итермелейді бұл
тәуекелділіктің белгілі бір деңгейінде қаржы тетігінің дифферциалы нөл
мәнін ... ... ... ... де ... мүмкін. Дифференциалдың оң мәні
кезінде қаржы тетігінің коэффецентінің әр өсуі ... ... ... одан әр ... алып ... теріс мәні кезінде, қаржы тетігінің коэффиценттінің өсуі
меншікті капитал ... ... одан әрі ... ... алып ... ... ... өзгеріссіз
мәнінде қаржы тетігінің коэффицентті меншікті капиталға пайданың өсірудің
сонымен қоса пайданы жоғарлатудың қаржы тәуекелділігінің маңызды ... ... ... ... капиталдың табыстылық деңгейі мен қаржы
тәуекелділігінің деңгейіне әсер етуі ... ... ... ... солай
кәсіпорын капиталының құрылымының мақсатты бағытты басқаруына мүмкіндік
береді [28]. Сонымен ... ... ... ... ... ... үлесі неғұрлым жоғары болса соғұрлым
меншікті капиталдың инвестициялық қызығушылығын ... ... ... меншікті капитал пайдасының үлесіде жоғары болады. Біз ары қарай
зерттеу кезінде бізге ... ... ... ... ... ... ... керек болады дейік. Бұл
көрсеткішті есептеу үшін төменде келтірілген формулалардың ... ... ... ... ... салыстырғанда ағымдағы кезеңдегі жалпы
кәсіпорын бойынша ... ... ... ... ... ... ... кезеңде немесе алдыңғы ... ... ... барлық жиынтығының негізінде өзіндік құнды қатысты
үнемдеу;
- ағымдағы кезеңмен салыстырғанда ... ... ... бойынша өткізілген инвестициялық жобалар негізінде өнім
рентабельділігінің ... ... ... ... бағада өткізілген ... ... ... өнім ... ... негізінде пайданың өзгерісі;
- ағымдағы кезеңде өткізілген өнім көлемі, теңге.
Алтыншы формула инвестициялық жобаларды өткізу, өнімнің өзіндік құнын
төмендетуді ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды өткізу тек өнімнің өзіндік
құнын ғана төмендетпейді, сонымен қатар жаңа өнімді ... ... және оның ... ... ... өнім ... жобалардың табысқа, таза табысқа және таза пайданың
өсуіне әсерін жалпы кәсіпорын бойынша келесілермен ... ... ... ... ... ... қызметі негізінен
жалпы кәсіпорын бойынша жоғарыда аталған көрсеткіштердің өсуі анықталады.
Кейін ғылыми –техникалық мерекелер негізінен табыстың, таза ... ... ... өсуі ... Ақырында жалпы кәсіпорын ... ... ... массасында инвестициялық жобаларды өткізу негізінде табыстың,
таза табыстың, таза пайданың өсуінің үлесі анықталады.
Бұрын анықталып ... ... ... ... ... тиімді пайдалуға әсерін талдау үшін көрсеткіштерді
пайдалану керек:
– айналымнан тыс активтерді өтеу ... ... қоса ... негізінде
есептелген өндірістік босалқылар және оның ... ... ... ... тыс активтердің рентабельділігі, сонымен қоса таза табыс
бойынша есептелген өндірістік босалқвлар және оның ... ... ... ... тыс ... өтеу мерзімі, сонымен өоса таза табыс
негізінде есептелген өндірістік босалқылар және оның ... ... ... ... ... кәсіпорынның активтерін
пайдаланудың тиімділігі көрсеткішіне әсерін талдау ... ... ... ... ... кәсіпорын бойынша мүлікті тиімді пайдаланудың
салыцстырмалы аналитикалық көрсеткіштері есептеледі;
– екінші этапта инвестициялық жобаны ... ... ... ... ... көрсеткіштері;
– үшіші этапта ағымдағы кезеңдегі өндірістік босалқылармен айналымнан
тыс активтердің өсуінің жалпы сомасындағы ... ... ... ... ... үлес ... ... көрсеткішімен капитал салымының өтелуін есептеу үшін
қолданылады;
– төртінші этапта кәсіпорынның инвестициялық ... ... ... ... ... ... өткізуге салым.
Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің тиімділік көрсеткішінің ... ... ... ... ... ... ... ұсынамыз:
(8)
(9)
(10)
(11)
мұндағы:
- базистік кезеңмен салыстыцғандағы ағымдағы кезеңде табыс
негізіңде есептелген ... тыс ... ... ... жалпы рентабельділігінің өзгеруіне инвестициялық жоба салымы,%;
- инвестициялық жобаның өзгеруіне ... ... ... рентабельділіктің базалық кезеңдегі ... тыс ... ... қоса) жалпы рентабельділігінен ауытқуы, %. Бұл
жағдайда рентабельділік көрсеткіштерін табыс бойынша есептеледі;
- базистік ... ... ... ... ... ... ... тыс активтердің (өндірістік босалқыларды
қоса): жалпы рентабельділігінің өзгерісі, %;
– инвестициялық жобаларды өткізуге ... бір ... ... ... ... ... тыс ... (өндірістік
босалқылрды қоса) жалпы алғашқы құны,теңге;
- базистік деңгейімен салыстырғанда ағымдағы кезеңде табыс
негізінде ... ... тыс ... ... босалқыларды
қоса) рентабельділігінің жкалпы өзгерісіне инвестициялық жобалардың салымы,
%;
- бакзалық кезеңдегі айналымнан тыс ... ... қоса ) ... рентабельділігінен инвестициалы жобаны өткізуге
бағытталған салымы ... ... ... %. Бұл ... көрсеткіштері таза табыс бойынша есептеледі;
- базистік деңгеймен салыстырғанда ағымдағы кезеңмен таза ... ... ... тыс ... жалпы рентабельдігінің
өзгерісі.
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығының жауапты кезеңі инвестициялық
жобаны экономикалық негіздеу ... ... [29]. ... экономика жүйесінде
қызмет ететін субъектілердің ерекшілігі ... ... ... ... қаржылық негіздеушісі белгілі бір
табыстылық мөлшерімен оның ... ... ... ... жобаның тиімділігін негіздеуде ең ... ең ... ... ... ... уақыты, залалсыздық, өнім
сапасы, нарықтағы үлесі сияқты тағы да ... ... ... мүмкін
[30]. Жобаны іске асыруда шығындарды дұрыс есептеу өте ... ... мен ... ... жіте бақылау алға шығады. ... ... ... ... ... ... ... Дүние
жүзінде инвестициялық жобалар оң сипаты болса да қоғам үшін экономикалық
және әлеуметтік әсері ... ... ... ... көбіне өтелу
мерзімін қамтамасыз етуде табыс және инвестициялық рентабельділігі
қарастырылады. ... жоба ... да бір ... бар ... ол оның ... күші болып табалады және оның ... ... ... ... ... ... ... отырып жүзеге асады. Ал, сыртқы орта ... ... ... аймақтың, әлеуметтік және демографиялық
ортаның, қаржы ... мен ... және ... ... ... ... Инвестициялау процесі әрдайым қалаулы нәтижеге ... ... Бұл ... ... ... ... туындайды: ол
қосымша табыс алу үшін, нарықта беделді орын алу ... ... шешу үшін ... ... ... қарастыру процессінде құпиялылықты сақтау мен
коммерциялық құпияны жарияламау және жоба ... ... ... ... Келісім-шарт негізінде тартылған тәуелсіз сарапшылар мен
кеңесшілер (соның ішінде инжинирингілік ... ... ... ... ... және электр қуатын, тіркелген
активтерді бағалау, инфрақұрылым және т.б. анықтауымен ... ... ... ... ... ... істейтін кәсіпорындарды кеңейту,
қайта қалпына келтіру және техникалық қайта жарақтандыру жобалары үшін ТЭН-
ң әзірлеу процедуралары ... жоба ... ... ... ... ... ... Қордың мамандары жүргізген жобаның ішкі
қаржы-экономикалық талдауын енгізе алады.
Банк өзiнiң инвестициялық қызметiнде инвестициялық жобаларды ... ... ... әдiстi ұстануы тиіс: инвестициялық
жобалар бойынша ақпараттарды алдын ала талдау, жинау және өңдеу, техникалық-
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... және өзге де зерттеулер
жүргiзу, жарғылық капиталға қатысу, инвестицияларға бақылауды ... ... ... деңгейiн қамтамасыз ете отырып, Банктің жобаға
қатысуын тоқтату.
Қорытынды
Инвестициялық жоба тиімділігін ... ... ... ... ескеру қажет:
– тиімділікті бағалу инвестициялық шығындар мен күтілетін
пайданы, сондай-ақ инвестицияланған ... ... ... ... жүргізілуі керек;
– инве,стициялық шығындарды бағалау кезінде жобаны жүзеге
асырумен байланысты барлық жұмсалған шығындар ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
эксплуатациялау кезіндегі амортизациялық аударымдар мен ... ... ... таза ақша ... ... ... ... процесінде инвестициялық шығындардың сомалары мен
таза ақша ағындары ... ... ... ... күнге келтірілуі тиіс. Ал, өз кезегінде дисконт
ставкасы әр жоба үшін ... ... ... ... ... ... «АТФ Банк» АҚ-ның негізгі қаржылық-
экономикалық көрсеткіштеріне жүргізілген ... ... ... жалпы
актив бөлігі 2009 жылы 2007 жылмен салыстырғанда 50 %-ға, ал 2008 жылмен
салыстырғанда 11 %-ға ... ... ... шығыс есепті жылы
2007 және 2008 жылмен салыстырғанда сәйкесінше 76 және 32%-ға ... ... ... дәл осы мерзім аралықтарында сәйкесінше 113 және 47%-
ға өскен. Осы жағымды тенденцияның нәтижесінде және таза ... ... жылы ... ... ... 120 және 51%-ға ... таза табыс көлемі есепті жылы 2007 жылмен салыстырғанда 138%-ға,
ал 2008 жылмен салыстырғанда 66 %-ға өскен.
Ұлттық валютадағы ... ... банк ... ... ... ... ... Жалпы алғанда, кассалық операциялар
бойынша жалпы айналым 720 млрд. теңгені құрады.
Экономиканың нақты секторы ... ... ... ... ... ... ала отырып, АТФ Банк өз клиенттері ... ... ... ... институттарымен бірігіп, инвестициялық
жобалардың анағұрлым тиімді түрлерін қаржыландыруды ұсынды. Қазіргі таңда,
Банктің несиелік желісінің жалпы ... 500 млн. АҚШ ... ... 2009 жылы ... жобаларды қаржыландыруға тартылған
қаражаттарының жалпы көлемі 256,3 млн. АҚШ ... ... ... ... ең ірі және ... ... қолайлы инвестициялық жағдаймен
сипатталатын, жергілікті әкімшіліктердің инвесторлар мен несие беретін
мекемелерге назар ... ... ... ... Осы ... Астана, ОҚО, Ақтөбе, Тараз, Қостанай, Атырау ерекшеленеді.
2009 ... ... ... ... ең ... ... мына
салаларда көрінді: құрылыс, көтерме сауда, жылжымайтын мүлік және ... ... бұл ... ... ... ... бөлігінде несие берудің ұзақ мерзімді ... 2009 жылы ... ... ... ... де, ұзақ мерзімді
де инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... қарыз алушылардың ағымдағы қызметін қаржыландыруға, соның
ішінде экспорттық және ... ... ... ... ... т.б. ... алуға арналды. Ұзақ мерзімді несиелер – ... ... және ... ... кәсіпорындардың негізгі қорларын сатып алуға
арналды. Қарыз алушылармен ... және ұзақ ... ... жасау
мақсатында, бұрынғыдай несие беру лимитін белгілеу ... ... ... ... алдынала келісілген шарттарда бүкіл кезең бойы
несиелік ресурстарды тартуға мүмкіндіктері болды.
31.12.2009 ж. мәлімет бойынша клиенттер активтері жиынтығының ... 04 ... ... ... ... ж. ... ... бағасы 340 186 551 645, 68 теңгені) құрады.
Банк келесі бағыттар бойынша ЕҚДБ-мен белсенді түрде жұмыс жасауда:
– сауданы Қаржыландыру Бағдарламасы (Trade ... ... Банк ... ... ... 45 млн. АҚШ ... дейін
қаржыландыру.
– ЕҚДБ-мен біріге отырып, Қазақстанның Шағын және орта ... ... ... ... (KSBP II) ... 10 млн. АҚШ ... ... және орта бизнес жобаларын қаржыландыру.
– лизинг және ауыл шаруашылық құрал-жабдықтарын сатып алу ... ... АҚШ ... көлемінде қаржыландыру.
Дипломдық жұмыстың үшінші тарауында жасалған ұсыныс - инвестициялық
жобалардың тиімділігін бағалауда қаржы тетігінің ... ... ... Қаржы тетігінің механизмін тиімді пайдалану үшін келесі
шарттар орындалу қажет:
– несие бойынша пайыз ставкасының деңгейі салық төленгеннен ... ... ... ... ... ... төмен
болу керек;
– кәсіпорынның экономикалық кызметтіне қатысты ... ... ... ... ... иелерінің капиталды банктік депозиттік шорттарына салған
ақша ұаражаттарының алатын пайызға қарағанда әлде ... ... ... салу ... болу ... ... ... Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 2030. Барлық Қазақстандықтардың ... ... мен ... артуы. Ел Президентінің
Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы: Білім, 1998.
2. Қазақстан өз дамуындағы жаңа ... ... ... ... ... Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2006 жыл, 1-наурыз.
3. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2005жыл, 18-ақпан.
4. ... В.В. ... ... ... ... ... ... СПБ: Питер 2003г. – 347 б.
5. Қазақстан Республикасының 2003 ... ... ... ... ... В., Хавранек П.М. Руководство по ... ... ... анг.М. Юнити 2000 г. – 345 б.
7. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г. – 556 ... ... И.В. и др. ... проект: методы подготовки проекта.
Москва, 1998г. – 405 ... ... Б.И. и др. ... поинвестиционному анализу. Уч.
пособие М: Финансы и статистика, 2001г. – 239 б.
10. ... Н. ... и ... ... ... ... ... журнал. -–2002. N8. – 50 бб.
11. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник, ИНФРА-М,2001. – 630 б.
12. ... С.В. и др. ... ... ... «Проспект», 2004 г.
-223б.
13. Екеева З.Ж. – ... ... ... ... для ... - ... Академия Экономики и статистики. 2005г.
14. Абрамов А.Е Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной
деятельности предприятия. – М.: АКДИ ... и ... 1994г. – ... ... Ж., ... Б. ... в ... анализ. – Алматы, 1996г.
16. Липсиц И.В. Бизнес- план- основа успеха. – М.: Дело. 1994г. – 345 б.
17. Майлин Б. ... ... в ... ... ... ... // ... правда. –2002. –29 дек. –с.3.
18. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление ... ... ... ... и ... ... Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий. Методы ... ... ... А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ ... М:1998 г. – 456 ... ... Ж. Роль ... инвестиций в экономике
Казахстана // Аль-Пари. –2001. N1-1. -.73-77.
23. Инвестиции в Казахстане: ... ... ... ... Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 1997 г.
24. UniCredit Group ? «АТФ ... ... 2009 ж. ... есебі. - 2010
ж. – 106 б.
25. «АТФ ... ... ... 2009 ... ... ... – 2010 ж. – 50 б.
26. Назарбеков К. Имидж уже ... ... ... ... //
Южный Казахстан. –2001. N10, 26 января. –б.4.
27. Москвин В. Обследование предприятия для ... ... ... ... ... ... бизнес-план: Учебное пособие. Под. Ред. В.М. Попова, -
М.: Финансы и статистика.2000г.
29. Попов В.М., ЛяпуновС.И. Бизнес – планирование. – М.: ... ... 2002 г. – 387 ... ... Анри О современных методах финансового анализа // Бизнес и
банки. - 2002. - №68 - 9б.
А қосымшасы

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу47 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Инвестициялық жобалаудың теориялық және ғылыми-практикалық проблемаларын және оның Қазақстан экономикасының экономикалық өсуі жағдайындағы ролін зерттеп, соның негізінде инвестициялық жобалаудың басқару тиімділігін жетілдіруге байланысты ұсыныстар жасау76 бет
Жобамен айналысу5 бет
Инвестициялық жоба32 бет
Инвестициялық жоба,оның құрылымы және өмірлік циклі24 бет
Инвестициялық жобалар10 бет
Инвестициялық жобалар және олардың жіктелуі28 бет
Инвестициялық жобаны бағалау19 бет
Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлау және оны басқару37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь