Қазақстанның сыртқы саясатындағы дипломатиялық өкілдік

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8.40
1.1 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің пайда болуы ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің дамуының негізгі беталыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

2 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ӨКІЛДІКТІҢ РОЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.60
2.1 Қазақстанның дипломатиялық өкілдігінің негізгі бағыттары ... ... ... ... .41
2.2 Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет туралы заңының талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Республиканың сыртқы саясатының ұзақ мерзімді мақсаты ретінде Президент Н.Ә. Назарбаевпен елдің ішіндегі демократиялық реформаларды, Қазақстанның, егеменді мемлекет, ретінде қалыптасуы мен дамуын жүзеге асыру үшін қолайлы сыртқы жағдайлардың қалыптастырылуы мен қолдауы анықталды.
Дипломатия, алғашқы мемлекеттердің өзара қатынасы аясында өте көне заманда пайда болып, дамудың ұзын жолынан өтті, бұл процесте оның нысандары мен әдістері сыртқы мәжбүрліктен дауды бейбітшіл жолмен шешуге дейін, ғұрыптан көп жақты сипаттамадағы әмбебап конвенциялардағы ресми тиым салуға дейін едәуір өзгерістерге ұшырады (Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы, 18 сәуір 1961жыл). Жәнеде бүкіл кезеңнің бойында, дипломатияның қалыптасуына ерекше роль берілді, өйткені ол мемлекет қызметінде тұрды және оның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін, ал осы қызметті атқарушыларға (елшілерге, дипломаттарға, ...) барлық уақытта белгілі бір жеңілдіктер, артықшылықтар, иммунитеттер берілді.
Сөйтіп, бұл жұмыс дипломатия мен дипломатиялық қызметтің өткен кезеңіндегіде, қазіргі уақыттағыда негізгі мәніне арналған. Онда, дипломатияны негіздеу тәсілдемесіне әртүрлі авторлардың пікірлері, дипломатия көмегімен қол жеткен нақты нәтижелер келтірілген. Жұмыс бекітілген ұғымдар мен меншікті пікірлердің ұштастырылуына қойылған, оның барысында келесі сұрақтар қойылады: диломатияның, сыртқы саясаттың және халықаралық құқықтың ара қатынасын қалай белгілеуге болады? Отандық дипломатияның мәні неде және оның негізгі бағыттары қандай? Халықаралық қауіпсіздік проблемаларын қалай шешу керек? Қазақстан қауіпсіздігін дипломатиялық құралдармен қалай қамтамасыздандыруға болады?
1. Конституция Республики Казахстан А., 1995. с изм. на 1999 г.
2. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года, №453-1. “О государственной службе” Государственная служба в Республике Казахстан. Сборник нормативных правовых актов. - Астана, 2000
3. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
4. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
5. Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 1997г. №3542; Закон Республики Казахстан “О государственной службе” Алматы, 1999г.
6. Венская Конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года
7. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года N 187-1 О дипломатической службе.
8. Реестр должностей политических служащих. Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999г. №317.
9. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
10. “Правила проведения конкурсов на занятие административной государственной должности” Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 1999 года, № 4-202; “Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих” (Указ от 29 декабря 1999 года, №318); “Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих Республики Казахстан” (Указ от 31 декабря 1999 года, №321)
11. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. - М.: Экономика. 2000. - 543с.
12. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана. Елорда. 2001. - 294с.
13. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации: Послание Президента страны народу Казахстана // Алматы: Атамұра, 2005. - 48 стр.
14. Назарбаев Н. В потоке истории. А., 2000.
15. Назарбаев Н. Содружество Евразии. А., 2000.
16. Назарбаев Н.А. ''Укреплять международные позиции Казахстана'' Казахстанская правда 15.09.2000.
17. Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., 2000.
18. Перетерский И.С. Система международного частного права. В кн: Международное частное право. Современные проблемы. ТЕИС, 2001
19. Котов А.К. Конституционализм в Казахстане: опыт становления и эффективность механизма власти. -Алматы: Издательство КазГЮА, 2000, С.86-89.
20. Ануфриева Л. П. Международное частное право. М-2000г.
21. Кириллов Н.С. Лекции по предмету “Технология деловых переговоров”, Институт Английского языка, М., 2001г.
22. Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. - 4-е издание. -М.,1984.
23. Дипломатическое право. - В кн.: Сарсембаев М.А. Меж¬дународное право. Учебное издание. - Алматы: Жеты Жаргы. -1996.
24. Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7).
25. Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан. 1990-2000: Сборник статей. -Алматы: Жетi жаргы, 2001.
26. Сандровский К.К. Право внешних отношений. Учебное пособие. - Киев: Высшая школа,1994- Вып.1.
27. Борунков А. Глава дипломатического представительства. //Человек и закон. - 1978. - 7.
28. Борунков А. Дипломатический корпус // Человек и закон. - 1979. - 7.
29. Евгеньева Е. Дуайен дипломатического корпуса //Международная жизнь. - 1978. - 10.
30. Кириллов К. Аккредитование //Международная жизнь. - 1976 - 10.
31. “Международное право”, учебник, М. изд. “Международные отношения”, 1995
32. Моджорян Л.А. Правовое положение дипломатических представительств и их персонала //Советский ежегодник международного права. - 1974, - М., 1976.
33. Петренко Н.И. Учреждение дипломатического представительства. - М., 1979.
34. Сандровский К.К. Гарантии осуществления норм международного права о защите дипломатических представительств и безопасности их персонала. //Правоведение, - 1973.
35. Селянинов О.П. Дипломатические представительства. - М., 1988.
36. Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., 2000.
37. Посольское и консульское право в избранных документах. М., 1972. С. 8,
38. Сандровой К. Право внешних сношений. Киев, 1986.
39. Административное право Республики Казахстан. Общая часть. Под. Отв. А.А. Таранова. Алматы. Жеті Жарғы. 1997, С. 113.
40. Блатова Н.Т.. Мелков Г.М. Международное право в документах. М-97г.
41. Бакаев А., Едилова Д. Безопасность Казахстана в современных условиях. // Мысль. 2001.№3.
42. Урляпов В. Ф. Формирование внешнеполитического курса государств Средней Азии и Казахстана Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества. М.: Институт востоковедения РАН, 1997.
43. Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7).
44. “Расширение Европейского Союза: перспективы и реалии.” Сборник материалов круглого стола, 12 декабря 2003г.-Алматы,2003.-76с.
45. Арыстанбекова А. Казахстан и ООН. Внешняя политика Казахстана. Сборник статей Москва - Алматы 1995 г
46. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. - М., 1983.
47. Кузнецова С.А. Представитель государств при международных организациях М., МО 1980 г.
48. Захарова Н.В. Правопреемство государств. - М., 1973.
49. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. - М.: Госюриз-дат,1958.
50. Фельдман Д.И., Курдюков Г.И. Основные тенденции развития международной правосубъектности. Казань: издат. Казанского унив., 1984.
51. Блатова Н.Т.. Мелков Г.М. Международное право в документах. М-97г.
52. Филимонова М. В. Источники современного международ¬ного права. М.,1987.
53. Хан Г.Б., Суворов Л.С., Рахманова Г.Б. Внешняя политика Республики Казахстан. КГЮУ. Алматы 2001
54. Ануфриева Л. П. Международное частное право. М-2000г.
55. Современные международные отношения. Под.ред проф. Торкунова А.В. М.: «РОССПЭН». - 2001 г.
56. Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения. 1997.


ССЫЛКИ:

1. Декларация о праве на развитие от 4 декабря 1986// Генеральная Ассамблея ООН
2. Назарбаев И.А. На пороге XXI в. А-96 стр. 14
3. Токаев К.К. Под стягом независимости А-97 стр. 14. Дипломат. Курьер с. 97
4. Конституция РК
5. Н.А. Назарбаев "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства" А-92г стр53
6. "Казахстанская правда" 15. 09. 98.
7. Международная правосубъектность - способность иметь права и осу-ществлять обязанности международного характера.
8. Субъект международного права - это участник международных отно-шений, имеющий права и осуществляющий обязанности в рамках междуна¬родного права.
9. Чрезвычайные и полномочные послы - послы самого высокого ранга.
10. Арыстанбекова А. Казахстан и ООН. Внешняя политика Казахстана. Сборник статей Москва - Алматы 1995 г
11. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана: Елорда, 2001. - С.30.
12. Идрисов Е. А. Азиатская безопасность: вклад СВМДА // Казахстанская правда. 2001. - 5июня. — С. 3.
13. Документ ООН А/46/1.55 от 17 декабря 1991 г. (Швеция).
14. Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: Международные отношения. 1994.
15. Н.А. Назарбаев Стратегия становления и развитие Казахстана как суверенного государства. А-92. стр. 54-55
16. К.К. Токаев "Под стягом независимости"А-97. стр. 81-82.
17. Казахстанская правда 15.09.98.
18. Н.А. Назарбаев "Казахстан-2030Дипломатический курьер 1997N4 стр. 87.
19. Казахстанская правда,15.09.98.
20. Выступление Назарбаева Н. А. перед участниками СВМДА и дипломат. Корпусом в Алматы. Дип. курьер, 1997, № 4, стр. 128.
21. Марк Xонг, Международная, жизнь, 1999г..N11.
        
        МАЗМҰНЫ 
КІРІСПЕ………………………………………………………………………………3
1 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ дипломатиялық қызметтің қалыптасуы....................................................................…....8-40
1.1 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің пайда болуы...........................8
1.2 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің дамуының негізгі беталыстары...............................................................................................................16
2 ТАРАУ. ... ... ... ... ... ... Қазақстанның дипломатиялық өкілдігінің негізгі бағыттары.................41
.2 Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет туралы заңының талдауы……………………………………………………………………………...56
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... саясатының ұзақ мерзімді мақсаты ретінде Президент Н.Ә. ... ... ... ... ... Қазақстанның, егеменді мемлекет, ретінде қалыптасуы мен дамуын жүзеге асыру үшін қолайлы сыртқы жағдайлардың қалыптастырылуы мен қолдауы анықталды. ... ... ... ... қатынасы аясында өте көне заманда пайда болып, дамудың ұзын жолынан өтті, бұл процесте оның нысандары мен әдістері ... ... ... ... жолмен шешуге дейін, ғұрыптан көп жақты сипаттамадағы әмбебап конвенциялардағы ресми тиым салуға дейін едәуір өзгерістерге ұшырады (Дипломатиялық қатынастар туралы Венаконвенциясы, ... ... ... ... ... қалыптасуына ерекше роль берілді, өйткені ол мемлекет қызметінде тұрды және оның ... мен ... ... ... ал осы қызметті атқарушыларға (елшілерге, дипломаттарға, ...) барлық уақытта белгілі бір жеңілдіктер, артықшылықтар, иммунитеттер берілді. ... бұл ... ... мен ... ... ... ... қазіргі уақыттағыда негізгі мәніне арналған. Онда, дипломатияны негіздеу тәсілдемесіне әртүрлі авторлардың пікірлері, дипломатия көмегімен қол жеткен нақты ... ... ... ... ... мен ... пікірлердің ұштастырылуына қойылған, оның барысында келесі сұрақтар қойылады: диломатияның, сыртқы саясаттың және ... ... ара ... ... ... ... ... дипломатияның мәні неде және оның негізгі бағыттары қандай? Халықаралық ... ... ... шешу ... ... қауіпсіздігін дипломатиялық құралдармен қалай қамтамасыздандыруға болады?
XXI ғасырдың табалдырығында, ... ... ең ... ... тұр, ... өз ... жаңа ... тудырады. Ядролық апат қатері бірнеше жұмсарғанына қарамастан, мұндай ... ... ... деп кепілдік беру мүмкін емес. Сонымен қатар, дүниежүзілік қоғамдастықты экологиялық проблема, «үшінші» дүниенің экономикалық мешеулігі, регионалдық әскери жанжалдар, жәнеде ... ... өсуі ... ... ... АҚШ, ... Украина, Қазақстан және Белоруссия арасындағы нақты қарусыздану саласындағы жаңа шарттасулар, регионалдық жанжалдарды шешуді жолдарын іздеу, мемлекеттер ... ... ... қарқындандыру, ғылым мен мәдениет, гуманитарлық аяда ынтымақтастықты дамыту, әртүрлі соғысқа қарсы, демократиялық қоғамдық ... өсуі ... ары ... ... өмір ... ... береді.
Көптеген мәселелерді қазіргі кезде басқаша шешу керек, халықаралық аренада біріккен келісілген әрекеттермен. Ол үшін құрал болып табылатын халықаралық ... ішкі ... ... ... өзгерістер, ССРО-ның таралуы және дербес мемлекеттердің пайда болуы, супердержавалардың сыртқы саясатында түбірлі өзгертті.
Жаңаша ойлаудың ядросы болып, ... ... ... басымдылығы табылады, ол өзінің нормативтік іске асырылуын ... ... ең ... оның ... принциптерінде, тапты.
Күш шақыру немесе оны қолдану қауіпіне, мемлекеттердің ішкі ... ... ... ... билеу құқығына тиым салу - барлық осы нормалар халықаралық құқықтың заңдық құжаттарында бекітілген.
Келешекте келесі қажеттілік туады - ... ... ... ... ... ... ... ортақ құқық тәртібінің жүйесін құрылуы.
Сондықтан, халықаралық ұйымдардың өзара келісімді шешімдері мен құзыреттілігін кеңейтуді іздеу жүргізілуде. Осының барлығы жаңа ... ... жаңа ... ... ... ... ... "Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қызметтің қалыптасуы", бұл тақырып қазіргі заманда үлкен көкейтестілікке ие, өйткені, өркениетті елдер, халықаралық құқық ... ... ... қатынасқа түсе отырып, халықаралық құқықтың реттелетін нормаларының құқықтарымен ғана емес, сонымен қатар міндеттеріменде үлесті.
Көкейтестілік. Қазақстан Республикасы ... ... мен ... егеменділігін алғаннан соң Халықаралық Қоғамдастықтың белсенді мүшесіне айналды. Ол дүниежүзінің 117 ... ... ... кірді және тең құқықты мүшесі болды [1, с.18].
Бұл, атап айтқанда, Қазақстан ... ... БҰҰ ... ... ... ... ... сөзінде Президент, ұжымдық қауіпсіздіктің еуроазиялық құрылымына кезеңді қозғалу пайдасын айтып өтті.
Президент Н.Ә. Назарбаев халықаралық аренада ... ... ... ... және ... ... Ол ... Мемлекеттер Достығы - ТМД - ның ең белсенді мүшесі болып табылады. Қазақстан ... ... ... болып табылады: Ресейдің, Белоруссияның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, ... ... ... ... және ... ЕЭС ... ... шекаралар туралы проблемалар шешілді. Ресеймен, Қырғызстанмен және Орта Азияның басқа елдерімен біріккен қорғаныс пен әскери ынтымақтастық туралы ... ... ... ... ... ... қойылды. Ресеймен және ТМД басқа елдерімен қылмыспен күресу ... ... ... айтпағанның өзінде, Интерполмен ынтымақтастық туралы шарттар жасалынды.
Біздің планетамыздағы көптеген елдермен ... ... және ... ынтымақтастықтар туралы шарттардың үлкен саны әзірленді және бекітілді. Ынтымақтастықтың тиімділігіне жетуге ұмтыла отырып және халықаралық шарттардың жасалуының халықаралық тәжірибесіне ... ... ... қай ... ... ... ынтымақтастықтың барлық негізгі аймақтарын қамтитын, құжаттардың толық пакетін қабылдауға тырысады. ... ... ... - ... ... ... ... тарту, мүдделі фактілер мен мәліметтерді айқындау, оларды қорытындылау, жұмыс ... ... ... ... осы ... жаңаша көзқарас беру болып табылады.
Базалық көздер болып ... - 1963 ... Вена ... құжаттары мен келісімдері, Халықаралық шарттар, ҚР дипломатиялық қызметінің жарғысы және ҚР ... ... ... - ... үшін ... ... ... кеңестік, шетелдік, ресейлік және қазақстандық авторлардың еңбектері табылды. Олардың ішінде, әсіресе, осы бағытта зерттеу жүргізген, ... ... мен ... ... ... ... ... А., Линдерт П. X., саясат пен дипломатияның өзара әрекетінің проблемаларын қарастырған, саясаткер, Пугачев Е. Ф., сияқты авторлардың ролін ерекше бөліп ... ... ... ... ... құқықтық субъектілігін реттеудің жеке мәселелері анықталған, кеңестік және шетелдік әдебиеттердің ... ... Бұл, ... ... ... ... ... танымал ғалымдардың теориялық әзірлемелері: Н.И.Валенцеваның, О.Е. Зайцевтің, А.Е. Нестеренконың, В.С. Серащенконың, В.А.Зайденваргтың, В.С.Захаровтың, Ю.И.Кашиннің, Л.И.Колычевтың, Р.В.Корнееваның, Г.Г.Коробованың, М.А.Косоның, ... ... ... ... ... ... В.М.Усоскиннің, А.А.Хандруевтің, Г.А.Шварцтың, Ю.Е.Шенгердің, З.Г.Ширинскаяның, М.М.Ямпольскийдің және басқа авторлардың. Оның ішінде келесідей шетелдік зерттеушілердің еңбектері ерекше маңызға ие бола ... ... ... ... Дж.К.Гэлбрейттің, П.О. Нейлдің, Р.Смиттің, М. Фридменның, Л. Харристің, ... ... ... ... ... Тоқаев Н.Н, Хан Г.Б, Мұхамедов М.Б. және т.б; жәнеде меншікті пікір мен талдауда жұмыстың өзегі бола ... ... ... ... ... ... салыстырмалылық, эмпирикалық және ғылымилық табылды.
Әдістемелік бағдарлану: зерттеу үшін Н.Ә.Назарбаевтың, ... және ... ... алынды. Олар Н.Ә. Назарбаев, К. Тоқаев, Е. Абиров, И. ... және ... ... ... ... ... мәселелері бойынша қазақстандық ғалымдар мен саясаткерлердің зерттеулері ... ... ... ... ... ... осы ... жұмыстың мақсаты болып - Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің дамуының негізгі бағыттарына талдау ... ... ... ... ... ... құқық жүйесінде мемлекеттердің халықаралық құқықтық субъектілігіне талдау жүргізу.
Қазақсьан Республикасында ... ... даму ... ... негізгі көздері - халықаралық құжаттар, оқу құралдары және халықаралық - заңгерлер монографиялары, жәнеде дүркіндік баспасөз басылымдары болып ... ... ... Бұл ... ... ... екі ... қорытынды мен қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Жұмыстың көлемі 54 ... ... ... ... ... ... ... қызметтің қалыптасуы
1.1 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің пайда болуы
"90-шы халықаралық істердегі бұрынғы қатынастың түбірлі бұзылған кезеңі" - Н. Ә. ... [2, с. 14] ... пен ... алумен Қазақстан, қазіргі халықаралық қатынастағы дәл орыны мен ролін анықтай отырып, мемлекеттің сыртқы саясатындағы басымдылығын айқындап, дүниежүзілік қоғамдастыққа ... қиын ... ... ... ... алдында бірқатар проблемаларды шешу тұрды: біздің мемлекетіміздің шын мәнінде қандай екенін көрсету, халықаралық мойындауды, оның қауіпсіздігін және оның ... ... ... дүниежүзілік шаруашылықтық экономикалық байланыстарға қосылу. Сонымен қатар, сыртқы саясаттық қызметтің дәстүрінің ... ... ... болды. Шетелде бірде-бір дипломатиялық өкілділік болған жоқ, кәсіптенген кадрлар болмады, меншікті сыртқы саясатты қалыптастыру керек болды. ... ... ... ... кету, онда пайда болудың мойындалуы, - деп қорытындылады К.К. Тоқаев - ... бәрі ... ... ... ... әкелді. Бұл саясат қазіргі дүниенің болмысына жауап беретін және Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік ... ... ... ... ... [3, с. ... ... қатынас жүйесіндегі Қазақстанның орынын оның Еуропа мен Азияның тоғысқан жерінде геосаясаттық орналасуы, экономикалық және әскери-саясаттық ... ... бар ... ... ... ... саясат алдына, Қазақстанның регионалдық және субрегионалдыққа толық енуін қамтамасыз ету; дау мен қарама-қайшылықтарды реттеудің басты құралы ретінде халықаралық құқықтың ортақ ... ... ... экономикалық және саясаттық өзара әрекеттесуі міндеттері қойылды. ... ... ... ... жаңа ... ... ретінде дүниежүзілік аренаға шыққанынан берменде бірнеше жылдар өтті. Мемлекеттіліктің қалыптасуы, дүниежүзінде өз орынын алу үшін ... ... ... ... және жемісті болды. Мысалы, Қазақстанның сыртқы саясатында 1995 жылы өте маңызды кезең аяқталды, сол кезеңде Қазақстан халықаралық аренаға жаңа ... ... ... ... Негізінен, халықаралық мойындау кезеңі аяқталды де-юре. 1995 жылдың басында ... ... ... 141 ... мойындады, олардың 92 - мен дипломатиялық қатынастар орнықтырылды. Алматыда 36 шетелдік елшілер мен миссиялар өз ... ... ... және ... ... ... ... тәуелсіздігінің 15 жылдығы алдында,-деді 1996 жылы Қазақстанның дипломатиялық қызметтерінің басшыларының қатысуымен өткен кеңесте Н.Ә.Назарбаев,- жаңа Қазақстанның ... ... ... ... ... ... салмақты қарсы тұруды бұзу орынды болар еді. Бұл ... ... ... бес жыл бұрын Қазақстан белгісіздікке қадам басты, қиын шешімдер қабылдауға тура келді. ... ... бұл ... территориясына орналастырылған ядролық қару туралы мәселеге қатысты болды.
"Қазақстан шырайында өркениетті дүниежүзі, жан-жақты ынтымақтастықты дамытуға ... және ... ... ... ... ... Бұл және ... шешімдер, сөзсіз біздің мемлекетіміздің дүниежүзілік ынтымақтастыққа, халықаралық құқықтың субъектісі ретінде кедергісіз енуіне ықпал етуді болжады. Бұл үлкен тарихи маңыздылықтың ... ... [4, с. 11] Одан әрі Н.Ә. ... ... деді,- бұл Қазақстанның халықаралық қызметінің тек бірінші кезеңі, енді жаңа міндеттер қою қажет. Сыртқы саясаттың басымдылықты бағыттары мен мақсаттарын ... және ... яғни ... ... өте ... ... сыртқы саясатындағы кейбір проблемалардыда атап кету қажет. Біріншіден, сыртқы саясатты жүргізуде көбінесе өзекті аспект назардан тыс қалып жатты: сыртқы ... ішкі ... ... ... оның ... және ... қызмет етуі керек. Екіншіден, басымды бағыттар барлық уақытта ... ... жоқ, ... ... қайта құрылуы мен позитивтік тәжірибесінің есебін талдау қанағаттанарлықсыз күйде болды. Осыған байланысты 1997 жылы Қазақстанның сыртқы саясаты жаңа ... енді - ... ... пен ... ... ... негізінде елдің сыртқы саясатының ары қарай әзірлеу мен тәжірибелік жүзеге асырылуы және осы негізде келесі жылдарға басты ... ... және ... ... ... ... негіздеу.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 40 бабының 1 тармағы мынаны айтады: " Қазақстан Республикасының Президенті ішкі және ... ... ... ... ... мемлекет басшысы, оның жоғарғы лауазымды тұлғасы болып табылады". ... ... Н. Ә. ... ... ... жұмыстарында "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, "Пять лет ... "На ... XXI ... ... 2030" және ... ... ... тұжырымдамасын әзірледі. Онда басты орын, елдердің ... ... ... ... ... бағытталған дипломатияға беріледі [5, с.53].
Соған сәйкес:
- Қазақстанның мемлекеттік саясатының басымды мақсаты ретінде бейбітшілікті сақтауды мойындаймыз;
- ... ... ... алуға және ядролық қаруды таратпау шартына қосылуға ... ... ... және ... ... жетудің құралы ретінде соғысты немесе әскери күш қатерін қабыл алмау.
- бірінші болып, жаппай жою ... ... ... ... және осы ... дүниежүзілік қоғамдастықтың барлық мемлекеттерімен қабылдануы үшін жария жасаймыз;
- салынған шекаралардың бұзылмастық принциптерін, басқа мемлекеттердің ішкі ... ... ... ... ... ... басты мақсаты, Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастықтың ұжымдық қауіпсіздігі жүйесін құруға қатысуы,-деп есептейді Н. Ә. ... ... ... ... ... ... тырысады және жетеді:
- жанжалды жағдайларды тек қана бейбітшілікті жолмен, халықаралық құқық шеңберіндегі келіссөздер арқылы реттеуге;
- Жердегі қаруды жаппай шығаруды ... және оның ... ... жол ... ... жоятын қарудың барлық түрлерінің өндірісін және сыналуын қысқартуға, бірінші кезекте ядролық қаруды, ары қарай ... ... ... ... жоятын қарудың өндірісі үшін жаңа технологияларды жасауға және бұрынғыларын қолдануға тиым салуға;
- жаппай жоятын ... ... және ... ... ... ... мен ... экспортталуын болдырмауға;
- химиялық қаруларды жоюға және т. б."
Сонымен, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі дамуының ... ... ... ол ... ... және мемлекеттілікті сақтауды қамтамасыз етеді -деп есептейді Н. Ә. Назарбаев. Еркіндік пен тәуелсіздікті жеңіп алу аз, оларды ұстап тұру және ... ... ... ... ... ... ... пен территориялық тұтастығын бекітудің мақсаттарына, «Бейбітшілік жолындағы серіктестік» бағдарламасына қосыла отырып, оның НАТО-мен ынтымақтастығыда жауап бере алады. Оған қатысу ... ... ... тереңдетуге және түрлендіруге, өзінің егемендігі мен қауіпсіздігін ... ... ... пен ... ... өз ... ... мүмкіндік береді.
Дегенмен, өзінің мүдделерімен және мақсаттарымен дербес мемлекет болған кезде, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... областқа өту, елге шетелдік инвестицияның кеңінен ағуы үшін мүмкіндіктерді ... ету ... ... "Сыртқы істер Министрлігінің қызметі барынша экономикаландырылған болуы керек "...бұл жерде Қазақстанға инвестиция ағынының келуіне әсер ету ғана, оның ... - ... ... ... ғана ... ... ... қатар дүниежүзілік экономика беталысының осы текті экспертизасын біздің еліміздің жағдайына қолданбалылығыда маңызды. "Сондықтан қазақстандық дипломатияның маңызды міндеті, ол шетелдік мемлекеттермен және ... ... ... ... ... мен ғылыми-техникалық ынтымақтастық бойынша, ақпараттық алмасуға қатысуы болып табылады.
К. К. Тоқаев ... "Под ... ... ... ... ... экономикалық аймақтағы қазақстандық дипломатияның мақсаттары мен міндеттері нақты жоспарда болып табылатындар:
- Қазақстан экономикасына Батыстың, Азияның, Таяу ... ... ... ... ... ... ... институттар жағынан ірі масштабтағы инвестицияны жұмылдыру;
- экономикалық мәселелерді, жәнеде дүниежүзілік коммуникацияларға шығуды ... ету ... ... жеке мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың және Қазақстанның тәжірибелік ықпал етуін тарту;
- Арал ... мен ... ... ... экономикалық зардапты жоюға дүниежүзілік қоғамдастықтың күшін бағыттау;
- ... ... ... ... ... ... мұнай мен газды экспорттауға, көршілермен арадағы бұзылған экономикалық байланыстарды қайта құру, Каспийдің құқықытық ... ... ... ... ... ... жүзеге асуының арқасында, Қазақстан экономикалық жоспарда жекеше дамуда, оның қаржылық жүйесі тәуелсіз. Сыртқы саясаттық міндеттерді жүзеге асыру, Қазақстанның егемендігін бүкіл ... ... ... әкелді.
Жоғарыда айтылғандардан көреміз: сыртқы саясаттық міндетті шартты түрде сыртқы саясаттыққа ... ... ... экономикалық және мәдениеттік деп бөлуге болады; және бұл кезде сыртқы саясаттың ... ... ... ... олар ... ... ... мен мақсаттардың белгілі бір принциптерде құрастырылатыны бесенеден белгілі, ол жоғары императивтік заң ... ... ... ... мәні мен ... пішіндерін көрсететін, ең кең және маңызды нормалары түсіндіріледі. Қазіргі халықаралық қатынастың негізгі принциптері ең беделді ... ... мен ... ... ... тиым ... жекелеп айтсақ, БҰҰ Жарғысында, 1970 жылғы халықаралық ... ... ... Декларациясында, 1975 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша Мәжілістің Қорытынды актісінде. ... ... ... ... ... ... қалаушы принциптерінің мемлекеттер арасындағы қатынастарындағы бекітілу беталысының нығаюына сәйкес.
Қағидаға сай, халықаралық актілерде сөз келесі он ... ... ... ... ... теңліктері; күшті қолданбау және күшпен қатер көрсету; шекаралардың бұзылмауы; мемлекеттердің территориалық тұтастығы; ... ... ... ... ішкі ... ... адам құқығын және негізігі еркіндікті сыйлау; өз тағдарын өзі шешуге ... ... мен ... ... ... ынтымақтастық; халықаралық құқық бойынша міндеттердің дұрыс орындалуы.
Егемендік теңдігі принципі БҰҰ жарғысында белгіленген, онда жазылған ... ... ... ... ... ... принципіне негізделген" (бап. 2). Бұл принцип мемлекеттік егемендік пен барлық ... ... ... ... және өз тағдырын шешу құқығын мойындауды көрсетеді. Барлық мемлекеттер, оның ішінде Қазақстанда дүниежүзілік қоғамдастықтың тең ... ... ... табылады. Халықаралық аренада егемендік құқықты бола отырып, басқа қатысушылардың егемендік құқықтарын сыйлауға міндетті.
Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне ... ... ... ... ... тығыз байланысты. БҰҰ Жарғысы бойынша «кез-келген мемлекеттің ішкі құзыретінемәні бойынша кіретін істерге» ... тиым ... ... ... ... ... туралы Декларацияға сәйкес, бұл принцип мемлекеттің өзінің ... ... ... және мәдени жүйесін басқа мемлекеттердің араласуынсыз анықтау құқығын көрсетеді ... ... ... ... ішкі және ... ... қандайда бір болмасын себеппен кез-келген нысанда араласуға немесе интервенция жүргізу ... тиым ... ... ... ... ... қорытындыланады:
- мемлекеттер бір-бірімен халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау мақсатында ынтымақтасуға мәндетті;
- мемлекеттер ... ... ... жүйелеріндегі айрықшалықтарға тәуелді болмауы керек;
- ... ... ... ... және гуманитарлық сипаттағы халықаралық проблемаларды шешуде ынтымақтасуы керек. ... ... адал ... ... ... ... ... ерте уақыттан белгілі кәдуілгі норма - «шарттар сақталуы керек» жатыр. Барлық мемлекеттер, БҰҰ Жарғысынан ... ... ... ... ... мемлекет БҰҰ Жарғысының әрекеттену шектерімен шектеліп қала алмайды, ал халықаралық-құқықтық принциптерден, жәнеде олармен жасалған халықаралық шарттардан шығатын барлық ... ... ... ... қолданбау немесе күшпен қатер төндірмеу принципі, - қазіргі халықаралық құқықтың игілігі. Оның мәні мемлекеттердің соғыстық құқығын ... ... ... ... ... ... болдырмауға қабілеттілігінің болмағанына қарамастан, оның мәні өзінің бірқатар құжаттарында агрессиялық соғысты халықаралық қылмыс ретінде сыныптауымен қорытындыланады. Шабуылға тап ... ... жеке ... ... өзін ... ... бар. Шекаралардың бұзылмау принципі БҰҰ Жарғысы мазмұнынан шығып, күшті қолданбау принципінің ... ... ... ... көрсетеді. Ол 1975 жылғы Хельсинскилік қорытынды актіде дербестік алды.
Осы принциптармен тығыз өзара ... ... ... ... ... ол оның ... элементтерінің тығыз өзара байланысын көрсетеді. Қауіпсіздік бөлінбеуі керек. Бұл ... ... ... ... мәселелердің кешенді шешілуі керектігі көрсетіледі. Яғни, біз ұлттық қауіпсіздікті мемлекеттіктен, регионалдықты континентальдықтан, ... ... бөле ... Бұл ең ... ... бір ... ... және интеграцияның оның субъектілерінің дамуында басты бағыт болатынымен байланысты, және қауіпсіздіктің барлық проблемалары өзара байланысты, оның ... шешу ... ... ... ... етеді.
Осыған байланысты Қазақстан, өзінің геосаясаттық жағдайына және экономикалық әлуетіне қарай тар-регионалдық проблемаларда тұйықталып қалуға ... ... Бұл ... көп ... ... ғана ... сонымен қатар бүкіл дүниежүзілік қоғамдастыққа түсініксіз болар еді. Қазақстанның келешегі - Азиядада, Еуропадада, Шығыстада, ... ... ... СІМ ... ... ... шетелдердегі елшілеріміздің қатысуымен өткен мәжілісінде сөйлеген сөзінде Н.Ә. Назарбаев атап айтты, "Өткен жылдар Қазақстан үшін сыртқы саясатта дұрыс және ... көп ... ... ... асуы ... Көп ... ... саясатқа қолданбалы нені көрсетеді. Бұл біздің еліміз үшін үлкен мүдделілік көрсете ... ... ... ... даму ... табылады [6, С. 13].
.2 Қазақстандағы дипломатиялық қызметтің дамуының негізгі беталыстары
1991 ж. желтоқсан айында ССРО ... және оны ... ... ... ... ... болып, сайланған Кеңестік Одақтың ерекше бағытынан бет бұрып, бүкіл адамзаттың бағытымен жүруге шешім қабылдады. Қазақстан 15 ... ... бірі ... ... ... жоқ, жәнеде ол мемлекеттердің дүниежүзілік қоғамдастығына ... ... ... ... ... ... бастамасын бастаушылардың бірі болды.
желтоқсанда 1991 ж. Қазақстан жартылай тәуелді ССР Одағы республикасынан егеменді тәуелсіз мемлекетке ... Осы ... ... Қазақстан Республикасының, жаңа сапамен толықтырылған, толық мазмұнды, халықаралық құқықтық субъектілігінің есептелуі ... [7]. ... 1991 ... ... ... ... ... Республикасы тәуелсіз, егеменді мемлекеттің, халықаралық құқық субъектісінің нақты нысандарын, атрибуттарын алды [8]. Республика планетаның жүзден аса мемлекеттерімен мойындалды, 105 ... ... ... ... ...
Егерде Жер бетінде 200 ден сәл асатын ... бар ... ... онда ... ... ... ... дипломатиялық қатынаста тұратынын мақұлдауға болады. Ескеру керек, «шетелдік елмен дипломатиялық қатынасты орнықтыру» ұғымы және "шетелдегі дипломатиялық өкілдік мекемесі" ... ... ... ... ... келе бермейтінін. Дипломатиялық қатынасты орнықтыру қиын емес, бұл ерекше материалдық шығынды талап етпейді, ал дипломатиялық өкілдікті, елшілікті құрылтайлау, оны ... - оңай іс ... ... ... ... ... ... өзінің әлдеде көп емес шетелдік елшіліктерін ұстау үшін (ғимаратты сатып алумен ... жыл ... жуық ... 880 ... ... ... Осы ... шыға отырып, жәнеде тәжірибелік тиімділігін ескеріп, Қазақстанның бір елдегі дипломатиялық өкілдігінің басшысы басқа елдеде уақытша өкіл ... ... ал ... ... ... ... елде өкіл ...
Одан өзге, шетелдегі Қазақстан елшілігінің басшысы, қандайда бір халықаралық ұйымның, штаб-пәтері сол елде немесе көрші елде орналасқан, ... ... ... болып тағайындала алады. Мысалы, ФРГ-дағы Қазақстанның Төтенше елшісі бір уақытта Женевадағы БҰҰ Еуропалық бөлімінде Қазақстанның өкілі болып тағайындалған.
Бұл ... ... ... ... Бір ... ... ... елшілікті біріктіру, халықаралық ұйымдар халықаралық құқықта дипломатиялық миссиянының жиынтықталуы деп аталады.
Шетелдік ... ... ... ... астанасында өзінің дипломатиялық өкілдіктерін ашты; өз кезегінде, Қазақстанның ... және ... ... ... ... ... АҚШ, ... ФРГ, Иранда, Өзбекстанда, Қырғызстанда және басқа елдерде көрсетеді [9]. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ... ... ... ... ... тең құқықты мүшесі болды; Алматыда БҰҰ өкілі тағайындалды; бірқатар республикалық басылымдардың журналистері шетелдерде аккредитацияланды.
Халықаралық аренаға еніп, ... ... жаңа ... ... ... және егеменді мемлекет бола отырып, Қазақстан өзінің ... ... ... ... қазірде ұлттық-мемлекеттік мүдделердің логикасы бойынша оны ары қарай дамытуда. Республиканың сыртқы саясаты келесідей ... оның ... ... ... оның ... дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын қамтамасыз етуі керек.
Геосаясаттық жағдайының ерекшелігі, Республиканың көп ұлтты құрамы, оның экономикасы мен ... ... ... елдің қауіпсіздігін әскери құралдармен емес, саяси құралдармен қамтамасыз ету керектігін талап етеді, ал саяси құралдармен дегеніміз өлшенбелі ... ... ... сөз. ... ... ... соң ... жағдайы геосаясаттық көзқараста тиімді болып табылды: ол Еуропаны Азия-Тынықмұхит регионымен, жәнеде Ресейді оңтүстік елдермен байланыстырады.
Өкінішке орай, теңізге тура ... ... ... ... ... байланыстарында белсенді қатысуын қиындатады. Сондықтан, шектес елдермен достық қарым-қатынаста болу маңызды ... ие ... - ... және ... сонымен қатар оңтүстік орталық азиялық мемлекеттермен - Иранмен және Ауғанстанмен. Алғашқы екі мемлекет біз үшін ... ... ... ... ... сонымен қатар Қазақстан үшін орталық азиялық мемлекеттермен, біздің экономикаларымыздың өзара қатынасымен, тарих пен мәдениетіміздің ортақтылығымен, өзара қатынаста болу өте ... Иран ... ... ... біз үшін экономикалық мүдделі болмай қала алмайды.
Соңғы жылдары Қазақстан Түркиямен, Пәкістанмен, Индиямен шарттар мен келісімдерге қол қойды, бұл Қазақстанның ... ... ... ... ... көрсетеді.
Континентальдық даму мәселесі Қазақстанның сыртқы саясаттық қызметінің ортасы болуда және боладыда. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... ... ... мен шаралар бойынша Мәжілісті шақырумен байланысты қадамдар жасалынды, Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық Ұйымы қызметіне белсенді қатысуы бойынша шаралар қолданылды.
XXI ғ. ... ... тез ... ескере отырып, Қазақстан Республикасы осы кең географиялық регионның интеграциялық процестеріне қосылады. Қазақстанның көзінен тыс ... ... ... ... Азия, Таяу және Орталық Шығыс. Қазақстанның бұл регионның мемлекеттерімен жақындасуы капиталдар нарығына, қазіргі ... ... ... ... еді. ... - ... ... соған қарамастан қазіргі халықаралық қатынастардағы исламның ролі мен ықпалына қарай, исламдық ... ... ... ... әлемінің елдерімен ынтымақтасу жағдайларында Республиканың сенуші мұсылмандары рухани сұхбаттасуға мүмкіндік алады, ал Қазақстанның бүкіл халқы, қай дінге қатынасы барына ... - бай ... ... ... ... пайда көреді.
Дүниежүзілік қоғамдастыққа кіретін әрбір мемлекет өзінің саясатын нарықтық жүйенің үш басты орталықтарымен серіктесу ... ... ... деп ... - ... ... АҚШ-пен, Жапониямен. Осы орталықтың елдерімен қатынасты болу халықаралық қаржылық мекемелерге жол ... Ал ... ... ... ... ... ... күрт артты. БҰҰ-да, Бүкіл дүниежүзілік банк жүйесінде, басқа халықаралық ұйымдарда белсенді қатысу - Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік қауіпсіздігінің ... ... ...
Жер шарының басқа мемлекеттерімен сауда-экономикалық қатынастарды дамыту және бекіту үшін, Қазақстан теңізге шығудың кедергісіз құқығына қол жеткізуі ... Бұл ... ... теңізге шығатын жолы бар мемлекеттермен Қазақстанның екіжақты шарттары мен келісімдерінде нақтылау және бекітуі қажет. Ондай құқықтың ... ... ... және ... дербестігін әлсіретеді. Қазақстанның географиялық жағдайы, теңізге қол ... ... ... ... ... шектес елдер арқылы, автомобиль және темір жолмен тасымалдау қажеттігін көрсетеді. Қытаймен, ... ... ... ... пен ... ... ... теміржол магистралін жасау жолымен қосу туралы келісімге келу, Қазақстан мен басқа елдердің теңіз бен мұхиттарға жетуін қамтамасыздандыруда өте үлкен маңызға ие бола ... ... ... бен ... ... ... ... шығу мүмкіндіктері туралы мәселелер қаралуда. Теңізге шығу ... ... ... ... ... ... ... барлық мүдделі мемлекеттердің жүктерді транзитті тасымалдануы бойынша барлық жағдайды қамтамасыз ... ... ... ... ... азаматтардың еркін қозғалуы және ақпарат еркіндігі жүзеге асырылады. Ынтымақтастыққа қатысушылардың шарттарында ... ... ... ... келмеу, күшпен қатер жасамау міндеттемелері әскери, экономикалық, экологиялық қауіпсіздіктер кепілдігімен бекітілген. ... ... ... жерінің екі үлкен державалардың территориясының арасына орналасқанын ескеру қажет болды - Ресей мен қытайдың. Осыны бүгінгі күні де ... ... ... ... ... ... ... қорғаушы құралдарын, регионалдықта, әмбебапта ұжымдық қауіпсіздік ретінде ... ... ... ... ... ... ...
Ресей құрамында, Ресеймен бірге Қазақстан екі жарым ғасырдан аса бірге болды. Тарихтағы, менталитеттегі, мәдениеттегі ... ... ... ... ... ... көп ... орыс халқының құрауы Ресеймен шарттар мен келісімдерді ұзақ мерзімге жасау, онымен достық қатынасты ... ... ... қажеттігін анықтайды.
Қазіргі кезде НАТО-ның ролі бұрынғыға қарағанда басқаша болды. НАТО мен ... ... ... ... ... ССРО ... кеңейту мүдделігі бар. Өз кезегінде, бұл республикалар, оның ... ... ... ... ... ... екіжақты ынтымақтастыққа мүдделілік Солтүстік атлантикалық ынтымақтастық Кеңесі (ССАС) түрінде рәсімделді. Қазақстан оның бір ... ... ... Бұл ... ... ... ... мемлекет - мүшесі ретінде, НАТО ССАС-қа ұорғану сипатындағы жиналған тәжірибесі мен білімін беруге ... ... ... ... бара отырып, Қазақстан мұны ТМД мен және екіжақты әскери байланыстарға ... ... ... ... ... ... ... еуропалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша тілегі мен мүдделерінмен ... ... ... ... пен ... ... Хельсинкидегі Кеңестің Қорытынды актісінде ресми белгіленген, мемлекеттердің шекараларының және территориялық тұтастығының бұзылмауының халықаралық принциптерін, қарсылықсыз сақтау қажеттігін көрсетеді. Тура осы ... ... ... ... және ССРО ... ... ... бірі болып Қазақстан қатысушы болған, Кеңестің жұмысына кіруді анықтайды.
Қорғану жеткіліктілігін қамтамасыздандыру қажеттігінен шыға отырып, ... ... ... ... ... ... бейбітшілікке бағыттылығын жариялайды, өзінің мәселелерін шешу құралы ретінде соғысты қолданбайды, барлық ... ... ...
ХХ ғасырдың халықаралық құқығы ерекше, халықаралық құқықтағы сапалы жаңа кезең болып ... ХХІ ... ... ... ... ... жою құралдарының барлық түрлерін, барлық шабуылшы қарудың ... ... ... ... рәсімдеу бойынша ғалами мәселе тұр.
Қазіргі әлемде ұлттың еркіндігінің, нақты егемендіктің, регион мемлекеттерінің тәуелсіздігінің белгісі болып БҰҰ мүшелік табылады. Қауіпсіздік ... ... мен Орта ... ... БҰҰ қабылдау қажеттігі туралы шешімді қабылдады. 1992 жылы 2 ... ... ... ... ... және ... БҰҰ мүшелері болды, кейіннен - БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің және ... ... ... ... ... Қазақстанның ХХ ғасырдың мұндай беделді және ықпал етуші халықаралық ұйымдар қатарына кіруі, біздің мемлекетіміздің дүниежүзінде егеменді ел ретінде мойындалғанын, оны ... ... ... ... болып табылады.
БҰҰ ұйымының қатарына кіре отырып, Қазақстан өзіне халықаралық құқық принциптеріне өзінің қызметін жүзеге асыруда қолданатыны туралы міндеттеме алды. ... ... ... ... ... ... ... орындау принциптерімен жетекшілік етуге ұмтылатынын көрсетті. Одан өзге, Қазақстанның халықаралық шарттар тақырыптарында, шарттардан шығатын шарттар мен ... ... ... ... ... ... ... басқа да мемлекеттер сияқты шекаралардың бұзылмау принциптерін ұстанады және соған ... Бұл ... ... ... ... бойынша Қытаймен қол жеткізген шарттарда өзінің орынын тапты. Біздің мемлекетіміз ынтымақтастық туралы шарттардың бірқатар сериясына қол қойды. Қазақстан ... ... мен ... ... ... арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықтың принциптері туралы Келісім осының көрнекі мысалы бола алады, бұл келісім 1992 жылы 16 қыр ... ... ... пен ... ... мақсатында Қазақстан Республикасы Әзірбайжан мен Армения арасындағы, Нагорный Қарабахтағы уақиғаларға байланысты жанжалдарды реттеу мақсатында делдалдық қызметте атқарды, Пәкістан мен ... ... ... ... шешу ... өзінің қызметін ұсынады.
Сонымен, ССРО ыдырағаннан соң дүниежүзінің картасында тәуелсіз біртұтас ... - ... ... ... бұл жас ... өзінің мақсаты етіп демократиялық жолмен дамуды алады, жәнеде қазіргі кезде Қазақстан Республикасы, халықаралық құқықтың негізгі мақсаты болып табылатын, мүмкіндікті ... ... ... ... ... қатысушы болып келеді.
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттық қатынасы және ... ... ... ... ... соң ... ... дүниежүзінің көптеген мемлекеттерінің абсолюттік қолдауына ие бола отырып, дүниежізілік қоғамдастықтың толық құқықты мүшесі ... ... 2 ... Қазақстан, БҰҰ ұйымының мүшелігіне кірді, жәнеде бүгінгі күні 113 мемлекеттермен ... және 105 ... ... ... ... ... ... 55 елшіліктер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктері қызмет етеді. Қазақстанның шетелдердегі ... ... ... ... Ұлыбританияда, Қытайда, Үндістанда, Түркиядағы, Иранда, Италияда, Германияда және басқада таяу және алыс шетелдік ... ... 30дан аса ... ... елшіліктері мен консульдық қызметтері бар.
Ең беделді халықаралық құрылымдармен ынтымақтастықты кеңейтуде, өзара әрекеттесу беріктендірілуде: Еуропалық қоғамдастықпен, Дүниежүзілік сауда ұйымымен, МАГАТЭ, ... ... ... ... ... (Азиы мен Тынық мұхит үшін БҰҰның экономикалық және әлеуметтік комиссиясы), ПРООН (БҰҰ мемлекеттері - мүшелері үшін даму бағдарламасы), ЮНЕП ... ... ... ВОЗ ... ... ОЭСР ... ынтымақтастық және өркендеу ұйымы), ОИК (Исламдық конференциясы ұйымы) және басқалары. ... ... 40 ... ... ... ... 400 - ден аса көп жақты және 700 аса екіжақты шарттар мен ... қол ... ... ... 9 ... ... ... мүшесі болып табылады, оның ішінде: Халықаралық валюталық қоры (МВФ), Реконструкция мен өркендеудің халықаралық банкісі (МБРР), Реконструкция мен өркендеудің Еуропалық ... ... ... ... ... және ... Семей полигонының жабылуы, ядролық қарудан бас тарту біздің еліміздің қауіпсіздігін бекітті. Ресей, Ұлыбритания және АҚШ ... ... ... ... егемендігіне, тәуелсіздігіне сыйлау кепілдігін берді және Қытай жағынан, олардың арасында шекараны ... ... ... ... қол қойылды.
Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі осы саладағы саясаттың жалпы міндеттері мен басымдылығын қамтитын және қауіпсіздік мақсатына жету ... ... ... ... ... Бұл ... ... нақты көздерін айқындайды және сәйкестендіреді, оларды жою механизмдерін анықтайды және ... ... ... Қазақстан Республикасының қауіпсіздік жүйесі - бұл республика қауіпсіздігінің ішкі және сыртқы қатерлерден тәжірибе жүзінде іске ... ... ... ... институттар мен саясаттық құралдардың жиынтығы.
Ыдыраған ССРО ның құқықты қабылдаушысы ретінде Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша қорытынды актқа және ... ... қол ... Республика НАТОның бастамасымен құрылған Солтүстік атлантикалық ынтымақтастық кеңесінің мүшесі болды.
ТМД елдерімен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытута, ең өзекті мәселе, бұрынғы ... ... ... жаңа ... тудыруға әсер ететін, экономикалық негіз болып табылады. ... ... ... ... келешекті деп Ресейдің Достастықтың егеменді және тәуелсіз мемлекеттеріне өзінің ... ... ... ... ... ... сыртқы саясаттық курсты жүргізуде өзінің дербестігін толық немесе бөлікті жоғалтуы қауіпі болатын, саясаттық ... және ... мүше ... кіру ... ... ... талдау, Қазақстанның қолайлы сыртқы саясаттық жағдайда екені туралы айтуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы барлық ядролық қарулы державалардан қауіпсіздік ... ... 1992 ... Ташкенттік Шарт негізінде әскери - саясаттық блоктың қатысушысы болып табылады, еуропалық және азиялық елдермен ... ... ... түрде дамытуда. Қазақстанның қазіргі әскери саясатының басымдылығы оның халықаралық міндеттемелерімен, ядросыз мемлекет статусымен және геосаясаттық жағдайымен анықталуы керек. ... ... 1994 ... ... ... ММУ ... дәрісте президент Н.Назарбаевпен жарияланған Еуразиялық одақтың концепциясы, еуразиялық көпірдің ресми қазақстандық доктринасының ... ... ... ... ... ... барлық елдерімен тең құқықты байланысты, саясаттық және экономикалық серіктестер тек қана нақты мүдделер мен жалпы тағдарларының сәйкестігімен таңдалуын қолдады; ... ... ... , ол ... ... қолдады.
Азиядағы Қазақстанның стратегиялық серіктестерінің бірі Қытай болып табылады. Мемлекеттер арасындағы ұзақ мерзімді қатынастарды қолдау мен дамыту ... пен ... ... ... ... ... ... жауап береді және бейбітшілікті сақтауға ықпал етеді. 1993 жылы ҚХР ... Цзян ... және ... ... Н.Ә. ... қол қойылған Декларацияда осы туралы бекітілді және сауда-экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастық туралы тағыда басқа құжаттар бекітілді.
Біздің еліміздің азиялық ... ... ... орын ... ... мен ... бұл ... мен тарихымыздың бірлігінен өзге экономикалық ынтымақтастықта байланыстырады. Республика саясаттық диалогты жоғары деңгейде ұстауға тырыса ... ... ... ... елдермен тығыз ұстауға тырысады: Индонезиямен, Индиямен, Пакистанмен, Корея Республикасымен, Жапониямен, араб ... ... ... ... қоспағанда, біріккен Еуропа елдері Қазақстанмен экономикалық байланыстан өзге ... ... ... ... ... Қазақстанмен тығыз ынтымақтастықты байланысқысы келетін тілегін, бәрінен бұрын, Орталық Азия регионында республиканың жайғасымын беріктендіру мақсатында қолдану ... ... - ... ... ... ... ХХІ ... осы регионда атқаратын ролін ескере отырып құрылуы керек. Қазақстан, қол жеткен екі жақты және көп ... ... ... ... ... тату көршілік қатынасты қолдауы қажет, Жапониямен, Кореямен және басқа елдермен байланыстарын дамытуы керек, ... ... - ... Азия ... ... ... әскери ұйымдарына енуіне ұмтылуы керек.
Еуропада Қазақстанның Германиямен, ... ... ... Австриямен және басқада елдермен ЕС қатынастары жаңа импульс алды.
Балтия елдерімен байланыс дамуда, бұрыңғы СЭВ ... ... - ... Польшамен, Болгариямен, Чехиямен, Словакиямен және Румыниямен бұрынғыша ұсталады.
Қазақстандық сыртқы саясаттың басты басымдылығының бірі оның ірі дүниежүзілік ... ... ... ... болып табылады - Америка Құрама Штаттарымен. Орталық Азиядағы мемлекеттердің ішінен ... ... ... ... ... ... ... қоя алды. Заң жүзінде ол демократиялық серіктестік туралы Хартиямен ... ... ... көкейтесті проблемалардың бірі болып табылады, оның айналасында көптеген жылдардан бері мемлекеттердің саясаттық, экономикалық, ұлттық және басқа мүдделерімен байланысты, шиеленіскен және ... ... ... Босқындар проблемасын шеше отырып, құқықпен анықталған қорғау құралдарын орнықтыра отырып, мемлекет, бәрінен ... адам мен ... ... мен ... ... ... жетешілікке алады.
Адам құқығын қорғау саласында, барынша маңызды өзгерістер, екінші дүниежүзілік ... ... ... 1945 жылы ... ... қабылданған БҰҰ жарғысына, келесі ереже енгізілді: Біріккен Ұлттар Ұйымының ұстанатын мақсаты «экономикалық, әлеуметтік, мәдениеттік және гуманитарлық сипаттағы халықаралық проблемаларды ... ... ... және адам ... ... ... және қолдау, нәсіліне, жынысына, тіліне және дініне қарамай, барлығы үшін негізгі ... ... ... Бұл ... ... ... ... қатысы бар. Босқындар құбылысы бүгінгі күні объективті сипатта, өйткені дүниежүзіндегі көптеген катаклизмалармен (үркіншіліктермен) шартталады. Көбейіп кеткен соғыстар, дүлей апаттар, өмір ... ... ... ... және ... ... ... қауіпсіз және жалпы адамдық қажетсінуге жауап беретін, өмір жағдайы ... ... орын ... адамдар - босқындар ағымы пайда болатын жағдайды жасайды.
Босқындар сияқты, мұндай категориядағы адамдардың болуы, мемлекеттер үшін құқықтық салдар ғана ... ... ... ... оларды қорғау бойынша құқықтық пен жауапкершілікті де ... ... ... бұл ... ... ... ... болып табылатын, босқындар ісі бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Жоғарғы комиссар Басқармасына ... (ЖКБ БҰҰ), ... ... ... қорғау бойынша бернені орындай алады, бұл барлық уақытта олардың материалдық мүдделерімен байланысты емес, заң бойынша, олар бұл ... ... ... 50 жылдың мерей тойы, Ұйымның қызметін талдауға, өткеніне көз жүгіртуге ... ... ... ... ролі мен ... ... саясаткерлер мен талдаушы шеңбердегілер арасында дискуссияны жандандырды, жәнеде дүниежүзіндегі кең ... да ... ... ...
БҰҰның мерей тойы 22-24 қазанда 1995 жылы Нью-Йоркте ... онда ... ... ... ... ... мүше-мемлекеттерінің делегаттарының жетекшілері сөз сөйлеп, оны реформалау және қолдау туралы сөз ... [10, с. 148]. ... ... ... қазіргі ғалами проблемаларды шешудегі БҰҰның Қауіпсіздік Кеңесінің ролін күшейті туралы және оның реформалануына тоқталып өтті. 1995 жылғы 22 қазандағы БҰҰ Бас ... 50-ші ... ... арнайы мәжілісінде Президент Н. А. Назарбаев осы ұйымның жаңартылған ролін өзінің көзқарасымен айтып берді, ол былай деді: ... оны, ... пен ... қауіпсіздікті қолдаудың, әлеуметтік-экономикалық дамудың беріктігін қамтамасыз етудің, адам ... мен ... ... дүниежүзіндегі демократия мен шындықтың бекітілуінің маңызды ... ... ... ... ... пен ... ... Қазақстанның, Қырғызстанның, Ресейдің және Тәжікстанның Қытаймен шекаралас аудандардағы сенімділік шаралары туралы дүниежүзілік тәжірибеде ... ... ... етілді.
БҰҰның барлық мүше-мемлекеттері реформаның жүргізілуі қажет екенін ... ... ... ... үшін жұмыс соңғы жылдар ішінде жүргізілуде. Бас ... 50-ші ... ... ... және БҰҰ ның 50 ... ... ... мәжілісте айтылған өтініштер өзгеріс жүргізілетін процестің бөлігі болып табылады.
БҰҰның 185 мүше-мемлекеттерінің барлық өкілдерінң деңгейінде, 5 ... ... ... ... олар БҰҰның Бас Ассемблеясының, Қауіпсіздік Кеңесінің және БҰҰ Хатшылығының, Әлеуметтік кеңесінің ролін және ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік сілкініс пен қиын реформалар кезеңдеріндегі салыстырмалы тұрақтылықтың ресурстары президент ... ... ... мен қатты ішкі саясатының арқасында орнады. Сыртқы саясатта, әсіресе қауіпсіздік мәселелерінде, Н.Назарбаев мейлінше сәтті жолды таңдап алды: Достастықтың ... ... және ... ... ... ерекше байланыстарды тұрақтандыру, Вашингтонда өзін өте жоғары дәрежеде көрсету және Орта және Таяу Шығыста өте күткен қонақ болу. Одан ... ... ... ... салқын қатынасты жұмсарта білді және Азиядағы ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құрудың бастамашысы болды.
Қазақстан бейбітшілік сүйгіш ... ... ... ... ... ... дайындығын мақұлдады, қалыптасқан дүниежүзілік тәртіптің және халықаралық қауіпсіздік ... келу ... ... ... ... ... Н.Ә. ... жалғыз сенімді шешім қабылдады - ол ядролық қарудан бас тарту, бұл ... ... ... ... ... ... қауіпсіздіктің кепілдігін және келешектегі саясаттық сенімнің үлкен несиесін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... біз қазіргі әлемдік мемлекеттік, қаржы - экономикалық және саяси институттардың өзара байланыстылығын ескереміз. Жер шарында ... ... ... тіршілік құратын мемлекеттер жоқ деп айтуға болады. Басқаша айтқанда, қазіргі уақыттың доминанты (орталық ... ... ... ... және ... ... табылады. Көптеген жергілікті және этникалық жанжалдарға қарамастан, дүниежүзілік қоғамдастық түйсікті түрде тұрақтылыққа, тыныштыққа және келісімділікке ұмтылады. Мемлекеттердің өз ... ... ... жалғыз орыны - Біріккен Ұлттар Ұйымы. Тек қана соның мінбесінен барлық елдер, ... ... және ... ... ... ... ... туралы өз пікірін айтады.
Соған қарамастан қазіргі дүние бұрыңғыша асимметриялы. Күштер орталықтары, аймақтық тартылыс орталықтары және жергілікті нүктелер бар. Әрине Вашингтонда, ... ... ... ... ... ... жағдайға шағын мемлекеттердің сыртқы саяси акцияларына қарағанда тереңірек ықпал етеді, бұл табиғи нәрсе. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшесі ... ... ... ... ... салу құқығына ие елдің пікірі, қиын проблемаларды шешу ... ... ... ие ... және ерекше көңіл қойылып қабылданады.
Бүгінгі күні ыстық ... ... ... ... ... ... өтуде. БҰҰның Жарғысына сәйкес оның бұл органына «халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін ... ... ... ... ... қазіргі құрамы бес тұрақты мүшелерден қосу 10 тұрақты емес, ротация бойынша сайланатын мүшелерден тұрады, олар екіжылдық негізде сайланады. ... ... ... ... ... ... ... кірмеген, онымен дамушы елдердің көбісі келісе қоймайды.
Қауіпсіздік Кеңесінің реформасы ... ... ... ... ... ары қарай дамуы, соның ықпалынан жеке азаматтар деңгейіндегі қарым - ... ... ... ... ... реттеудің және сонымен байланысты Қазақстанның шетелдермен байланысын, азаматтардың өзара жол жүруі мен ... ... ... ... ... сияқты, реттеудің қажеттілігі, сәйкес халықаралық келісім шарттар жасасуды талап етеді. Мұндай құжатқа Венгриямен арада қол қойылған. Қазақстан Ұлыбритания, Франция, ГФР, ... ... ... ... ... ... сақтау, туризм мен спорт, басылым мен ақпарат ... ... ... ... ... ... жасасқан немесе ведомстволар аралық бағдарламалар қабылдаған.
Бас Ассамблеяның Қарары УВКБ қызметтік ... ... ... —оның қосымша органының, бірақ осы кезде тікелей мемлекеттер үшін міндеттемелер туғызбайды. Бас ... мен УВКБ ... ... ... ... ... Жарғының айтылымы: Жоғарғы комиссар Бас секретарға бағынбайды, ал «Бас Ассамблея жетекшілігімен әрекет етеді», ол «осы органмен берілген немесе ... ... ... Кеңеспен оған берілетін жетекшілікке алынатын директиваларға сүйенеді» және «осындай қызметтің ... ... ... оның ... Бас ... ... ... және орналастырумен». Одан өзге, Жоғарғы комиссар Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес арқылы Бас Ассамблеяда жыл сайынғы ... ... ... оның ... күн ... жеке ... ... қарастырылады. Ақырында, Жарғы - әсіресе қиындықтар пайда болған кезде - ... ... ... ... ... ... ... ұсынады, егер ондай қорытынды жасалған болса.
Көптеген дүниежүзінің адамдары үшін БҰҰ, ең ... ... ... ... ... (ОПМ). Барлық өзінің тарихында Ұйым 36 ОПМ өткізді, жәнеде олардың көбісі тоқсаныншы жылдары басталған еді, ... 16 ... ... жүзеге асырылуда. Бүгінгі күні «көгілдік каска» ... ... 69 мың адам ... - ... ... алады және дүниежүзінің 70 елінен азаматтық қызметкерлерді алады.
БҰҰның Бас ... ... ... және ... мүше-мемлекеттері Қазақстан Республикасы Президентінің Өзбекстанмен және Қырғызстанмен бірігіп БҰҰ бастамасымен бейбітшіл батальонын құру туралы бастамасын қызу құттықтады. Бұл ... және ... ... ... ... жас ... өте ... үлесі болып табылады. Сонымен, біздің үш мемлекетіміз, қосылуға өзінің пікірін ... ... 54 ... ... ...
Көп жоспарлы ынтымақтастықты кеңейтуге, саяси климатты тұрақтандыруға, регионалдық ... ... және ... ... ... ... ... мен шаралар бойынша Кеңесті шақыруы (АӨӘШК) Қазақстан Республикасының ең шынайылық ... ... ... жыл ... ... процесс, бүгінгі күні Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қолдау саласындағы әрекеттегі форумның сипатына ие ... оның ... ... АӨӘШК принциптерінің Декларациясы табылды.
«Біздің күш салуымызбен және көрші мемлекеттердің күш салуымен регионда бейбітшілік пен тұрақтылыққа қол ... ... Азия - ... дау - ... ... ... саналады. Таяу жердегі шекаралық территорияларға көз салғанның өзі жеткілікті: Тәжікстандағы, Ауғанстандағы, «ұзаққа» созылған Кавказдағы соғыстар. Дау - ... ... ... ... жәнеде оның айналасында, оның ішінде территория үшін, сулы және бай табиғи ресурстар үшін ... ... ... 4 ... ... ... - нің бірінші саммиті өзінің жұмысын бастады, онда ... ... ... ... ... ... - регионның тұрақты дамуын қамтамасыз ету - халықаралық терроризммен күресте бірлескен ... ... ... Акті мен ... қабылданды. Бұл жұмыстағы Азия мен дүниежүзінің ірі ... - ... ... ... және ... мемлекеттердің, маңызды ролін атай келіп, төрағалық жасаушы азиялық континентте ... ... ... БҰҰ ... ... ... ... бөлді.
Соңғы күндердің ең басты жағдайларының бірі 2002 жылдың мамыр айының ортасында Кремльде өткен Ұжымдық ... ... ... ... ... ... дүниежүзіндегі жағдайлардың дамуы салдарларынан Шарт механизмдерінің жаңа болмыстарға бой үйретуін талап ететіндіктен, Шартты халықаралық регионалдық ұйымға қайта өзгертуі ... ... ... қабылданды. Біздің еліміздің Президенті Н.А. Назарбаев, пресс-конференцияда сөз сөйлеп, Шартты ДКБ мүшелеріне ... төну ... ... ... сақтандыру полисі ретінде өте жоғары бағалады. «Бігін біз өте маңызды шешім ... - деп ... ... ... - Қатысушы - мемлекеттерге қару мен техниканы бірдей баға ... ... ... ... ... ... - ... ынтымақтастық туралы шешім қабылдадық. Кадрларды дайындаудағы ынтымақтастық туралы ... ... ... одан кем ... »
Қазақстан бейбітшілік сүйгіш сыртқы саясаттың принциптерін қатаң ұстануға өзінің дайындығын мақұлдады, қалыптасқан дүниежүзілік тәртіптің және халықаралық қауіпсіздік проблемаларына келу жауапкершіліктерінің ... ... ... ... Н.Ә. ... жалғыз сенімді шешім қабылдады - ол ядролық қарудан бас тарту, бұл біздің елімізге ... ... ... ... ... ... және ... саясаттық сенімнің үлкен несиесін қамтамасыз етті. «Ядролық қаруды сақтай отырып, тек қана ... ... ... біз ... ... ... державаларының бестігіне кіретін едік және басымдылығымызды көрсетіп, уақыт ... ... ... ... ... арсеналымызды таныту үшін тағдырларды шешушілерге айналар едік. Бірақ бізді ешқандайда ішкі және сыртқы жағдайлар осындай «ядролық» жолмен ... ... ете ... Ал ... ... он жылдай уақыт өткен кезде, мен өзіміздің сол тарихи маңызды шешімімізді ... ... көз ... [11, с. ... ... АӨӘШК ролінің күшеюі АӨӘШК институтталу қажеттігін талап етеді және мемлекеттер басшылары мен үкіметтері және сыртқы істер министрлері деңгейінде ... ... ... ... ... етеді. АӨӘШК елдерінің саясаттық және экономикалық потенциалы, олардың ең маңызды дүниежүзілік және регионалдық процестерге ықпал ету қабілеттілігі мәжілістерді ... ... ... ... бірі ... [12, с. 3] ... Азия ... көптеген қиын шешілетін мәселелер шиеленіскен жіптей жиналған ... ... ... ... ... барлық сұрағы бойынша келісімге келуге болады деу аңғырттық болар еді. Дегенмен, соңғы жылдардың тәжірибесі көрсеткендей, «АӨӘШК процесінің жемістік теңдеуі ... ... ... алға ... ... ғана ... Барлығы үшін актуалды проблемаларға шоғырлану қажет, содан соң тадас туғызатын мәселелерге көшу керек. Декларация - бұл ... ... ... жиған жұмысының жемісі. Бұл азиялық елдердің қауіпсіз дүние құру қажеттілігі туралы ... ... - шы ... ... деңгейде ұйымдастырылған бүкіл дүниежүзілік конференция БҰҰның жүйесінің дамудың мәселелерінің көп қырлы спектріне ... ... ... Осы ... ... - қоршаған орталарды қорғау бойынша, Рио-де-Жанейро (1992 ж.), адам құқығы бойынша, Вена (1993 ж.), ... ... және даму ... Каир (1994 ж.), ... ... ... Копенгаген (1995 ж.), әйелдер жағдайлары бойынша, Пекин (1995 ж.) және елді ... мен даму ... ... ... - БҰҰ ... ... өзекті мәселелері бойынша шешімдер қабылдау және әзірлеу мақсатында дүниежүзілік жетекшілер үшін форумдарды қамтамасыз ... ... ... ең ... тасы ... ... ... БҰҰ демократияның дамуы үшін өте көп еңбек істейді, жуық шамамен 45 елге еркін және ашық сайлаулар ... ... ... ... мен бекітілуіне көмек көрсетуде.
Өзінің әмбебаптығымен және әділдігімен БҰҰ халықаралық құқықтың прогрессивті дамуы үшін және ... ... мен ... әзірлеу үшін жалғыз ұйымы болып табылады. Соңғы 50 жылдың ішінде қабылданған 300-ге ... ... көп ... шарттардың барлығы БҰҰның тікелей қатысуымен әзірленді.
Төтенше ізгілікті көмек көрсету ... ... ... ... ролі өте маңызды. 1991 жылы 19 желтоқсанда Бас Ассамблея, БҰҰ төтенше ізгілікті ... ... ... ... туралы 46/182 қарарды қабылдады Бұл қарарға, ізгілік көмектің маңызды ізгілік стандарттарын, бейтараптылықты және алалықсыздықты қарастыратын, жетекшілікті принциптер мен ... ... ... ... одан ... «тәуелсіздікті, территориялық тұтастықты және мемлекеттердің ұлттық бірлігін» силау және әрбір мемлекеттің «өзінің территориясында орын алған, табиғи апаттар мен ... ... ... ... ... көрсету үшін» негізгі міндеттемесін мойындауда қосылды [13, с. 251]. Халқы ізгілік ... ... ... ... ... ... ... және үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына жәрдемдесуіне болады, ал көрші мемлекеттер —зардап шеккен елдермен тығыз ынтымақтасады. Сақтандыру арасындағы байланыста мойындалады.
Халқы ... ... ... ... мемлекет, сәйкес үкімет аралық және үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына жәрдемдесуіне болады, ал көрші мемлекеттер —зардап шеккен ... ... ... ОАЕ ... ... - ... ... ынтымақтасуды ұсынады және өзі 1951 ж. Конвенцияның Африкадағы тиімді регионалдық қосымшасы ... ... ... Дегенмен УВКБ бұл құжаттардың қатысушысы болып табылмайды, және оның статусын барынша жалпы принциптермен және сәйкес тәжірибелермен, оның ... ... ... ... дайындау және жүзеге асырудағы ресми қатысуын қоса ... ... ... орын ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының көптеген мекемелері ат салысты. Мысалы, ЮНИСЕФ —ж. құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры,—бастапқыда басқыншылық құрбаны болған елдердің балаларына ... ... ... ... ... ол ... ... бүкіл дүниежүзінің аналары мен балаларына төтеншеде, ұзақ мерзімдіде көмектер ... ... ... ... ... ... тура ... мысалы, ересектер ерітпеген балаларға немесе таза су мен емдік ... ... ... ... ... ... ... істейді; оның атынан БҰҰДБ (Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы) өкілі-резиденті әрекеттенеді.
БҰҰ - бұл ... ... ... және ... прогресс, гуманитарлдық ынтымақтастық саласында құнсыз тәжірибе мен білімнің таусылмас қазынасы. Сондықтан, оны біздің халқымыздың жағдайына позитивті қолдануды ... өте ... ... ... табылады.
Ең беделді халықаралық құрылымдармен ынтымақтастықты кеңейтуде, өзара әрекеттесу беріктендірілуде: ЮНИСЭФ, ЮНЕСКО, ЭСКАТО (Азиы мен Тынық мұхит үшін ... ... және ... ... ПРООН (БҰҰ мемлекеттері - мүшелері үшін даму бағдарламасы), ЮНЕП ... ... ... ВОЗ ... сақтау), ОЭСР (Экономикалық ынтымақтастық және өркендеу ұйымы), ОИК (Исламдық конференциясы ұйымы) және басқалары. ... ... 40 ... ... ... онымен 400 - ден аса көп жақты және 700 аса екіжақты шарттар мен келісімдерге қол ... ... ... 9 халықаралық қаржы ұйымының мүшесі болып табылады, оның ... ... ... қоры ... ... мен өркендеудің халықаралық банкісі (МБРР), Реконструкция мен өркендеудің Еуропалық банкісі (ЕБРР), Дамудың Азиялық банкісі және ... ... ... ... ядролық қарудан бас тарту біздің еліміздің қауіпсіздігін бекітті. Ресей, Ұлыбритания және АҚШ ... ... ... ... ... тәуелсіздігіне сыйлау кепілдігін берді және Қытай жағынан, олардың арасында шекараны заңды рәсімдеу туралы келісімге қол қойылды.
Супер ... ... ... біз, бүгінгі әлемді айналдырушы, қозғалтушы, жаңа саясаттық және экономикалық динамиканы аламыз. Бұрынғының халықаралық ... мен ... ... жарыстар мен ынтымақтастықтың жаңа рухына орын береді. Енді ... ... ... және ... модельдерінің жаңа бүкіл дүниежүзілік беталысы айқындалды.
Экономикалық либералдықтың өсуі мен экономикалық ... жеке ... ролі ... ... ... жаңа ... ...
Дүниежүзілік тауар айналымының өсуінің тұрақты озық қарқындылығы, дүниежүзілік рыноктар сыйымдылығының артуымен байланысты, халықаралық сауданың жаңа сапалы белгілерінің көрсеткіші болып ... ... ... ... оның ішінде машиналар мен жабдықтар саудасының кеңеюінің жеткілікті жоғары қарқынды озықтығы сипатты бола бастады, ал байланыс ... ... және ... ... ... және т.б. өнімдерімен сауда жүргізудің өсу қарқындылығы оданда жоғары.
Сөзсіз, 1945 жылдан ... ... ... ... ... ... әртүрлі дәрежесімен регионалдық ынтымақтастық пен интеграцияның бірқатар әрекеттерінің куәлері болды. Дегенмен, «суық соғыстың» аяқталуымен географиялық байланыстағы және ... ... ... үшін ... ... дамуында жалпы беталыс әзірлеуде, жаңа импульс пайда болды. Тура осы контекстте ЭКО, он ... ... ірі ... топ ... регионның халықтары үшін жақсы келешекті уәделейді және маңызды роль атқарады.
Бәрімізде білеміз, бұрыңғы Кеңес ... ... ... экономикалық ландшафтна қандай үлкен саясаттық және экономикалық ... ... ... ... азиялық республикалар мен Әзірбайжан, халықаралық қоғамдастықтың тәуелсіз және егеменді мүшелері ретінде өзінің толық құқықты орынын алып, ... бір ... ... ... жәнеде Түркияға, өздерінің жаратылысты серіктестері ретінде, олармен географиялық жақындығын ғана емес, сонымен бірге өзінің орасан зор ... және ... ... тиімді қолданумен өтініш етті.
Олар ЭКО-ға өзінің еркімен 1992 жылы қараша айында ... ... мүше ... ... және сол ... ... ЭКР-ның кеңею шеңберінде регионалдық ынтымақтастық процесіне жаңа өлшеу беруде белсенді роль атқарады. Өз жағынан ... ЭКО ... ... ... ... интегралдануын ғана емес, сонымен қатар оларды өзара тиімді экономикалық ынтымақтастықтың региондағыда, басқа дүниежүзіменде маңызды құралдарды ... мен ... ... ... ... етті.
Өзінің жаңа статусымен және имиджімен ЭКО өзінің жаңа мүшелерінің тәуелсіздігі мен егемендігінің консолидациясында маңызды фактор болып ... және ... ... ... дамытуға және ұлттық экономикалық саясатын регионалдық пен үйлестіруге, ақырында дүниежүзілік экономикалық жүйелермен үйлесуіне мүмкіндік ... ... ... ... құрылтайшы - үш елі Иран, Пәкістан және Түркия, өздерінің екіжақты экономикалық ... осы ... ... ... ... ... ... құрылу мен реформалауды жүзеге асыруға көмектеседі.
Алда тұрған ... оңай ... ... Алты ... республикалар өзінің экономикасын бұрыңғының ескі дәстүрінен босатамын дегенше біраз уақыт керек болады, дегенмен олар ... мен ... ... ... ... ... жоғары баламалықтарды әзірлеу бойынша шешімді күштер қабылдайды. Олар ... ... ... ... ... ... және жай жүргізілетін және прагматикалық экономикалық реформалау көмегімен өзінің ұйымдастыру құрылымын қайта ... ... ... ... бірінші толық жылында барлық осы республикалар макроэкономикалық тәжірибені өзінің рубльдік аймақтағы болуының жалғасының нәтижесі ретінде өзіндік ... ... ... 1993 ... ... ... үлкен тәуелсіздікке ие болды, және айырмашылық, алты республиканың бесеуі рубльдік аймақтан шыққан кезде ... ... ... ... жоғары тәуелсіздік алды [14, с. 101-102]. Бұл олардың экономикалық реформаларына, өнеркәсіптік инвестициялық климатқа және дүниежүзінің ірі ... ... ... ... ... әсер ... ... ақшалай реформаларын және экономикалық тұрақтандыруды жүргізгеннен өзге, бұл республикалар қалған дүниемен шикізаттық материалдардың ірі өндірушілері ретінде және өнеркісіптік тауарларға ... ... ... ... ... әрекеттесуге мейлінше мүдделі. Олардың өте оразан зор ауыл шаруашылықты әлуеті бар, әсіресе мақта мен бидайдың артықшылығы өте көп ... ... ... ... ... ... ... табиғи газдың, көмірдің, темір кендерінің және басқа пайдалы қазбалардың барынша көп қорларына ие. Шикізаттық материалдардың экспорты валюталық түсімнің ... ... ... ... олар шартты - таза өнімді экспорттау үшін жарамды шикізатты өңдеу бойынша өнеркәсіптік объектілерге шетелдік инвестицияның ірі масштабына есеп жүргізеді. ... ... ... ... істе және ... технологияны алуда қызмет көрсетуді алу үшін басқа дүниежүзіменде ынтымақтасу талап етіледі.
Республикадағы экономикалық жағдай мемлекеттің ... - ... ... ... ... ... жалғасуымен сипатталады. Экономиканың нақты секторының динамикасы нашарлауда, өндірістің физикалық көлемі төмендеуде, экспорттық жеткізілімдер бағасы ... ... ... ... ... және ... рыноктарда тұрақсыздану өтуде.
Көрші мемлекеттер экономикасындағы, әсіресе ТМД елдерінде, ... ... ... республиканың ішкі экономикасына теріс әсер жасайды. Мұндай тұжырым әсіресе Ресейге қатысты көкейтесті, өйткені ол Қазақстанның негізгі және маңызды сауда - ... және ... ...
Қазақстандық экспорттық - импорттық операцияларының саудалық үлесін тұрақты түрде қайта қарау Қазақстан мен Ресей кәсіпорындарының ... ... ... ... Бұл ... ... мұнай газ өнеркәсібінің өнімдері үшін маңызды мәні бар.
Қазіргі уақытта ТМД шеңберінде жаңа тәуелсіз мемлекеттер үшін (ЖТМ) нақты қолданбалы және ... ... ... бойынша» интеграцияланады. Бұған ТМД негіз құраушы құжаттарыда ықпал етеді. Олар ... ... ... мұны ... өйткені оның ұлттық өкілеттік үстіндегі жеке атқарушы органдары ... ... ... асырудың әрекетті механизмін анықтамайды. Мемлекеттердің Ынтымақтастықтағы қатысуының нысаны оларға ешқандай міндеттерді ... ... ... ... ... ... және ТМД үкіметтерінің басшыларының Кеңесі Ережелерімен оған кіретін ... ... ... бір ... ... мүддесіздігі туралы жариялай алады, бұл, шешім қабылдау үшін кедергі ретінде қарастырыла алмайды". Бұл әрбір ... ... ... ... және ... бағытын таңдауға мүмкіндік береді.
Соңғы жылдары бұрыңғы кеңестік республикалар арасында қазірдеде басым екіжақты экономикалық қатынастар, посткеңестік кеңістікте ТМД шеңберінде жеке ... ... ... ... ... ... ... Беларусь пен Ресейдің Одағы - «екілік», Орталық азиялық Экономикалық Қоғамдастық Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның және Өзбекстанның - «төрттік», Белерусьтың, ... ... ... және ... Кедендік одағы - "бестік", альянс: Грузия, Украина, ... және ... - ... ... және ... ... процестер бұрынғы кеңес мемлекеттері ндегі жағдайларды, жетекшілер мүдделерін және бұрынғы кеңес мемлекеттерінің бетке ұстарларының ұлттық - саясаттық қалыптасатын ... ... ... ... ... ... экономикалық кеңістік құру тілегінен. Кедендік одақ - "бестіктегі", мемлекетерді бірлестіруге дейін - "екілікте".
Осылай, Қазақстанда халықаралық ... ... ... ... ретінде дүние жүзілік экономиканың интеграциясы жолына шықты. Халықаралық экономиканың мүмкіндіктерімен және қойылатын талаптарымен, оның ... ... ... дәстүрлерімен, мақсат етіп қойған беталыстарымен, халықаралық қатынас ... ... ... ... ... ... процестері жүріп жатыр.
Бұл салада, біз әрине, әліде нөлден бастағандаймыз, бірақ бізде құр қол емеспіз, біздіңде ие болған келесідей ... бар: ... ... ... кең ... ... жер қойнауындағы байлықтарымыз, ұлттық тұрақтылығымызға ел ... ... ... ... өмір ... ... ...
Осы аталғандардың бәріне байланысты халықаралық құқықты оқудың, зерттеудің, оны ... және өте ... ... - тегжейлі талдау қажеттілігі пайда болды.
2 ... ... ... саясатындағы дипломатиялық Өкілдіктің ролі
2.1 Қазақстанның дипломатиялық өкілдігінің негізгі бағыттары
Басталуы 1989 жылдан (Берлин қабырғасының құлауы) және 1991 ... ... ... ... суық ... ... кезеңде, дипломатия, суық соғыс жанжалдары мен идеологиялық қарама - ... ... ... көйлегін өзінен шешіп тастады.
Тоқсаныншы жылдардағы ... ... жаңа ... тап ... көп ... ... ... аралық жанжалдар санының өсуі, адам құқығының ... мен ... ... ... ... жаңа ... орнатумен. Суық соғыстың аяқталуынан соң келген босатылу ... ... ... ... - ... таза ... ... дипломатты күтеді, ол сол беттерді дұрыс толтыруы үшін. Тарихи келешек жаңа халықаралық жүйені тұрғызумен қорытындыланады. Бұл жүйе ауа райын ... ... ... алу, ... - ... ... жою қаруларын қолдану және басқалары сияқты проблемаларды шешу үшін ... ... ... бір ... ... екенімізді түсінуімізге негізделеді. Бұл дипломатияның алдында тұрған ең басты міндет.
Қазақстанның сыртқы саясаты мен дипломатиясы алдында ... ... ... ... республикамыздың Президенті Н. Ә. Назарбаевпен, келесі еңбегінде анықталды: "Стратегия становления и развитие Казахстана как ... ... Олар ... табылатындар "СНГ", "АТР", "Азиатское", "Европейское" және "Американское" [15, с. 54-55] Олар ары ... даму мен ... ... ... ... ... "На ... XXI века", халыққа арналған үндеу "Казахстан-2030'', оның статьяларында, баяндамаларында және ... Н. Ә. ... ... сөздерінде.
К.К. Тоқаевтың "Под стягом независимости" кітабында, нақты, фактілі материалдарға өте бай кітабында, ... осы ... ... ... ... ... егжей - тегжейлі талдауы берілген.
. ТМД - да, барлық бұрынғы кеңестік мемлекеттердің басынан өтіп жатқан экономикалық дағдарыс жағдайлары ... ... ... ... конструктивті ынтымақтасуы, өзара қолданбалы компромистік шешімдерге келуі өте ... ... ... ... Онсыз тұрақтылықты сақтап қалу, экономиканы қажетті дәрежеле қалыптастыру, дүниежүзілік қоғамдастыққа интеграцияланы мүмкін емес [16, с. ... ... ... жағдайларда бірде-бір елдің өзбетінше жалғыз басы жеке дами алмайтынына көз жеткізеді. Сондықтан Тәуелсіз Мемлекеттердің Ынтымақтастығын құру, ССРО ... ... ... заманның мемлекеттерінің ортақ заңдылығы, объективтіліктің айнасы болып табылды. ... ... ... - бұрынғы кеңестік мемлекеттердің саясаттық, экономикалық проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында бірігуін қамтамасыздандыру болып табылады. ... ... ... дипломатияның келесідей нысандарының келіссөздер, шарттар жасасу, кездесулер мен конференциялар өткізу және басқа ... ... ... ... ... ... екі деңгейде өткізіледі: екіжақты және көпжақты, ТМД ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының стратегиялық курсы, 1993 жылғы Мәскеу ... ... ... ... ... ... Мемлекет-мүшелері экономикалық одақ құруға бірдей қолдау жасап, декларацияға қол қойды. Онда ТМД ... ... ... баратындықтары, осы мемлекеттердің экономикалық ортақ кеңістігіндегі тауарлардың, қызмет көрсетудің және капиталдардың қозғалуының ортақ нарығын ... ... ... ... ... СІМ ... ... мәжілісінде сөйлеген сөзінде Н. Ә. Назарбаев былай деді, - "Ынтымақтастықты бекітуге бағытталған ерекше қатысу, Қазақстанның ірі ... ... ... ... ... ... ... [17, с. 3].
Ресеменен өзара қатынас стратегиялық болып табылады. Ресей мен қазақстанның мүдделері көп жағдайда сәйкес келеді. Бұл Қазақстан мен ... ... ... ... ... ... Олар біріге отырып, экономикалық мәселелердің бірқатар кешенін ... ... ... ... және ... және ... - техникалық потенциалдарды).
Ресейдің демократиялық дамуы Қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің қажетті шарты болып ... ... ... және ... ... көршіміз - Ресеймен сенімді және тең құқықты даму мен басқару, Қазақстанның территориялық тұтастығын ... ... ... шарт болып табылады [18, c. 87].
Қазақстанның орталық-азиялық мемлекеттерменде байланыстары мен бірігу ... ... ... ... ... ... Азиядағы Қазақстан саясаты экономикалық бірігу мәселелеріннің шешімінде өз орынын табады.
Орталық Азиялық отын - энергетикалық ... ... ... ... мемлекеттерінің отынның барлық түрімен толық қамтамасыз етілуі үшін жағдай жасайды, сонымен қатар табиғи шикізат пен біріккен инвестиция негізінде ... ... бар ... ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, сенімді экспорттық өндірістік әлуетті құрады, "біз Орталық ... ... ... ... бұрын Қырғызстанмен және Өзбекстанмен, одақтық өзара қатынас құра аламыз ", - деді Н.Ә. Назарбаев [19, c. ... ... ... ... ... ... жету үшін ... отандық дипломатияда осы бағытта үлкен роль атқарды, ... ... ... шешімдерге келу, компромиске дұрыс келу және қажетті құралдарыды дер кезінде дұрыс қолдана білу - ... бәрі тек қана ... тән ... "АТР" ... ... Токио, Оңтүстік - Шығыс Азия елдеріне шығу. Бұл ... ... ... ... ... үлкен маңызды көрсетеді. Ірі масштабты инвестициялау мүмкіндігі бар несиелендіру көзі, келешекте - ... ... ... ... ... және ... жобаларын жүзеге асыру үшін жұмыс күшін тарту ретінде пайдалы.
Қытай - XXI ғасырдың мемлекеті. Ол күшті экономикалық ... ... ... сол ... ... ... коммуникацияға шыға алады.
Қытай Қазақстанның мемлекеттік шекарасы заңды рәсімделген жалғыз мемлекет ... ... ... - қытай шекарасы құжаттары ақырына келді. Қытаймен шекараны белгілеу, - деді Н.Ә. ... ... ... қауіпсіздігіне қосымша кепілдік береді. Бұл осы күшті мемлекетпен достық пен ... ... ... саясатының жалғасу негізі.
Жапония, қазіргі әлемнің индустриальды дамыған мемлекеті, жәнеде АТР-дің дүниежүзілік экономика орталығына айналдыруда жетекші роль атқаратын мемлекет ... ... үшін өте ... ... күні ... - ... үлкен доноры. Экономикалық және әлеуметтік дамудың қазақстандық-жапониялық Ассоциациясы құрылды (1995ж). Оның қызметінің басты бағыттары Қазақстанға өнеркісіпті, құрылысты, әлеуметтік сала ... ... үшін ... ... мен жеңілдікті шетелдік несиелерді тартумен анықталады.
АТР жаңа индустриальды ... ... ... Корея, Сингапур, Тайвань, және басқалары, олар тарихи қысқа мерзім ішінде дүниежүзінің дамыған елдерінің деңгейіне әлеуметтік-экономикалық әлсіз дамыған өзінің экономикасын ... ... ... ... НИС тобын басқарады. Қазақстан-корея қатынастарыда табысты дамуда. Корей Республикасына ресми сапармен барғанда Н. Ә. ... (15-19 ... 1995ж) ... ... мен ... ... ... өзара қатынас пен ынтымақтастықтың негізгі принциптері туралы Декларацияға, мәдени ынтымақтастық туралы келісімге, ... ... ... қол ... ... ... қатынастарын дамыту және дипломатиялық қатынастарды орнықтыру, Сеулдің дайын өнімді ... ... кен ... ... және ... ... қол жеткізу проблемаларын шешуге өзінің берік жайғасымын мүдделі ететінін белгілейді.
. Азиялық бағыт. ... ... ... ... ... ие ... ... тәуелсіздігін бірінші болып мойындаған - Түркия. Егемендікті алған ... ... ... түркия үшін салмақты және маңызды серіктестік ретінде қарастырылды. ... ... ... ... ... және ... ...
Қазақстан ынтымақтастықты Иранмен, Индиямен, Пәкістанмен және басқа мемлекеттерменде жүргізеді, бірақ айтатын бір мәселе, Иран Орталық-Азия нарығында жетекшілік ... ... ... ... саясатты белсенді жүргізеді. Осы тұжырымды Түркияға қатысты да ... ... ... ... Қазақстанның Таяу Шығыс елдеріменде қатынасы беріктелуде.
Азиялық саясаттың маңызды орынын, Қазақстан дипломатиясының міндеттері сияқты, қауіпсіздік проблемасы ... ... ... ... ... ... мен сенімділік шаралары бойынша Кеңесті шақыру бастамасы ... ... ... ие болады және халықаралық өмірде нақты фактор болады. СВМДА желтоқсандағы Алматыда өткен, ... ... ... ... мәжілісіне Орталық, Шығыс, Оңтүстік Азия 16 мүше-мемлекеттері және 9 ... ... ... Америкадан, Австралиядан және Еуропадан қатысты.
. Еуропалық бағыт:
Еуропа елдерімен қатынас стратегиялық болып ... ... ... ірі саясаттық, экономикалық және мәдени орталықтарының бірі болып табылады. Қазақстан Еуропа мен Азияның арасына орналаса ... ... ... ... ... ... қарастырады, Еуропалық одақпен ынтымақтасу техникалық көмек, инфрақұрылымды дамыту үшін несиелер алуға және кадрлар дайындауға қажетті. ... ... - Ол ... ... ... ... ... табылады және біздің өндірісімізге үлкен инвестициялар сала алады. Сонымен қатар, Франциямен Ұлыбританияменде дипломатиялық қатынастың ... келе ... ... ...
. Америкалық бағыт. Қазақстан үшін АҚШ-пен ынтымақтасу стратегиялық маңызды мәселе. ... ... ... және ... салада серіктестік деңгейіне шықты. АҚШ Президентінің ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің оплоты ретінде қарастырады және өзекті серкітес деп таниды. Қазақстанның сыртқы саясаты, яғни дипломатиясы ... ... ... ... ... ... тек қана мемлекеттермен өзара қатынасты дамытып қоймайды, сонымен қатар осындай қатынасты әртүрлі халықаралық ұйымдармен жүргізу бағытындада жұмыс жасайды. ... БҰҰ ... ... ... бола ... оның қызметінде белсенді қатысады, ол өз кезегінде дүниежүзіндегі мемлекеттердің қатынасын реттейді. Қазақстандық дипломатиясы бастамасымен БҰҰ Бас ... ... ... сол арқылы семей полигонындағы ядролық сынақтың салдарлары, ... ... ... экономикалық комиссияның және ЭСКАТО Орталық Азия үшін -СПЕКА қабылданды.
Қазақстан дипломатиясы БҰҰ-мен жер ... ... пен ... ... ынтымақтастықты тереңдетуді өзінің мызғымас жұмысы деп қабылдайды. Қазақстан оптимальды, ... және ... ... және осы ... ... ... ... БҰҰ үшін ат салысады және қолдайды.
Біз, деді Н.Ә. Назарбаев - БҰҰмен және оның Қазақстандағы, Орталық Азиядағы ... ... ... ... ... бұл регионның әлеуметтік - экономикалық дамуын қамтамасыздандыру бойынша мәселелер ... шешу ... ... ... НАТОмен "Партнерство во имя мира" бағдарламасы шеңберінде ынтымақтасады. Ол ОБСЕ - нің қатысушы-елі болады. ОБСЕ ... екі ... ... көзделеді - Қазақстан мен Орталық азияның еуропалық қауіпсіздік проблемасын шешуде тартылуына жету, сол арқылы еуроатлантизм мен еуропалықтану арасында көпір ... ... ... мәселелердің шешімінде және жанжалдар бетін қайтаруда ОБСЕ ролін аттыру.
Қазақстан МБРР, Дамудың Азиялық банкі, ВОЗ, ЮНЕСКО, экономикалық ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... мен ... көп бағыт бойынша бір уақытта жүргізіледі. Олар біздің ... ... ... ... ... ... ... күйін жақсартуға, "Казахстан -2030" бағдаламасының орындалуына ықпал көрстетеді.
Жоғарыдағылардан қорытынды шығарып, айтуымызға болады: ... ... ... пен ... ... ... емес жеті жыл ... еліміз тәуелсіз Қазақстанды құруда орасан зор жолды ... [20, c. ... ... факт - ядролық державалар жағынан қауіпсіздіктің кепілдігімен Қазақстанның территориялық тұтастығы мен егемендігі баршаға ортақ мойындалып бекілген, сонымен қатар жоғары ... ... ... ... ... ... 120 ... мойындады, олардың 115 мен дипломатиялық қатынастар белгіленді. Алматыда 49 шетелдік ... мен ... 19 ... ... ... ... атқарады, Республика БҰҰның мүшесіне айналды. Шетелдерде 29 елшілік, 4 дипломатиялық миссия, екі бас консульство және алты ... ... ... ... аймақтың барлық мемлекеттері өзінің бейбітшілікті жақтайтындығы туралы жариялады. ... ... ... және ... ... ... мен ... тарихы, бейбітшілік туралы жалаң саяси декларацияның, оны ... ... ету үшін ... ... куәгер болады. Шетелдік саясаткерлер, аймақтағы тұрақтылықты ұстаудағы маңызды роль Президент H.A. Назарбаевтың үлесіне тиетіні туралы ... ... ... ... ... қоғамды либералдау және демократтау, нарықтық рельске түсу әртүрлі өтті және әрқалай қарқындылықпен. Бүгін Орталық Азия елдерінде әртүрлі саясаттық және экономикалық ... ... деп ... ... Олар ... ... ... ролі тұрғысынан қарағанда өзара кәдімгідей айрықшаланады, ал олардың қаржылы - несиелік жүйелерінде ... ... көп. ... ... құру ... алға басу ... мен ... әрқилы. Бұл тізімді одан әрі жалғастыра беруге болады.
Осы жағдайларда, әсіресе ... - ... ... ... ... дербес - елдікке өту оңтайлы болар еді.
АҚШ халықаралық дипломатияда әрине тон ... ... ... ... жағдайда, араласу арқылы, шешімдер қабылдау (мысалы,Косово). АҚШ көлеңкесінде қалатын басқа державалар, оларға қарсы болады. Күштерді АҚШ-қа ... ... ... ... ... ол табысты аяқталмайды. Осы уақытта қалған елдерге олардың меншікті мәдениетінде американдықтанудың басымды ... ... ... ... ... ықпалы, теледидардың, фильмдердің, интернеттің, халықаралық бұқаралық ақпараттар құралдарының, СИ-ЭН-ЭН сияқты, ықпалдары. Дипломаттарға күш салыстырмасын талдап, ол туралы ... ... ... ... кім ... кім ... кім, қайда, кімге, не істеді деген сияқты сұрақтарға жауап ... ... ... ... ... жалпы дүниежүзілік қатынастың келешектегі жүйесінде лайықты орынды өзіне қамтамасыз етуі үшін, елдің мүддесіне ішкіде, сыртқыда сипаттағы проблемалармен келетін нұқсанды барынша ... ... ... ... ... керек. Мұндай стратегия келешекті анықтауға және мүмкіндікті апаттарға қарсы сақтандыратын шараларды қабылдауға ... ... ... дамуының барлық тарихи тәжірибесі, мемлекеттің қарқынды және тұрақты өсуі жүзеге ... ... ... ... ... ең бастапқысы оның ұлттарының қауіпсіздігі мен мемлекеттігінің сақталуы болып табылатынын куәлендіреді. Еркіндік пен тәуелсіздікті жеңіп алу аз, оны ұстап ... ... және ... ... беруіміз керек. Келешек ұрпақ біздің ұрпақтарымыз жеңе алмаған қиыншылықтар мен проблемаларды және ... ... ... ... кешіреді. Бірақ, егер біз мемлекеттігімізді жоғалтатын болсақ, тәуелсіздіктің стратегиялық негіздерінен, өзіміздің жеріміз бен ресурстарымыздан еркімізбен безетін болсақ, онда ... ... ... жоқ. ... кең ағынымен қалай басқаруды білетін дипломаттар ғана тиімді жұмыс істей ... Және оны ... ... ... ... ... алу, ... дұрыс талдау және орынына қоя білу, және оны Сыртқы істер министрлігіне пайдалы болатындай ... ... бұл ... үлкен жауапкершілікті талап етеді. Кенеттен берілетін жаңалыққар, оларға тез арада түсіндірмені және жауап қайтаруды талап етеді және ол ... ... өтуі ... ... ... үшін күресте жеңілмеу үшін дипломаттарға бұқаралық ақпарат құралдарымен достық қатынаста болуы керек. Бұл беталысты “электрондықдипломатия” деп атауғада болады. ... ... ... өзінің жұмысын компьютирлендіруі керек, министрліктің ресми тұлғаларын жалғастыратын, локальдық (жергілікті) желілер орнықтыру, жәнеде оны шетелдердегі миссияларымен жалғастыратын ... ... ... жүргізілуі қажет. Одан өзге, интернетте беттіктер ашу қажет. Оларға ақпараттарды компьютерлік архивтер мен электрондық жүйелер көмегімен өңдей білуі қажет. ... ... ... ... ... ... ... арасында көп жағдайда бейне конференциялардың жүргізілуіне әкеледі және, демек, жеке кездесулерді жоғары деңгейде өткізу біртіндеп төмендейді. ... ... ... мен ... ... үйренулері керек, және осы түрдегі оперативтік бейнедипломатиялар.
Дипломатияға ықпал етуші келесі беталыс, бұл адамдар санының өсуі, олардың көп ... және ... ... болады және бұл туризмнің ғалами масштабына әкеледі. Бұл беталыс, елшіліктерге ... ... ... ... ... Елшіліктер, шетелдерде саяхаттаушы қатардағы азаматтарға үлкен қызмет көрсетулері керек болады.
Қазіргі коммуникацияның ғасыры келегенге дейін, дипломаттардың негізгі және дәстүрлі ролі ... ... ... және ... ... ықпал ету болатын. Қазір халықаралық ұйымдар мәжілісінде күн тәртібі әр алуан тақырыпта қойылады: келесідей тақырыптар талқыланады, қарулануды ... ... ... келіссөздер, қарыздар мәселесі, қоршаған ортаны қорғаумен байланысты мәселелер және тағы басқалары. Елшіліктер мен олардың атқаратын қызметтерінің мөлшері өсетін болғандықтан, ... ... ... ... ... ... атқаруға тура келеді. Келешекте дипломаттарға кең бағыттағы маман және басқарушы болуға тура келеді, сонымен қатар осы рольдердің ұштасуы да ... ... ... көп ... ... ... ... атқаруғада тура келеді, қоғаммен жұмыс істеу бойынша маман, жоғары технологиялармен жұмыс істеуді үйренуде ... ... ... орай ... мен ... ... табады, әсіресе дамымаған елдер мен қоғамдарда. Олардың көбісі ішкі ... ... ... ... ең үлкен маңызға ие болатын мәселелер келесілер болады: ұлттық егемендікті сыйлау немесе адам құқығын қорғау ... ішкі ... ... ... террористермен келіссөз жүргізе білу қажеттігі, адам ұрлаушыламен келіссөз жүргізу және ұшақтарды алып қашу ... ... БҰҰ ... ... ... ... және ... өмір орнату функциясына бағыттайды.
Келесі онжылдықта ауа райының өзгеруі және қоршаған ортаның ... ... ... ... Жер сілкінісі, циклондар, су тасқыны, құрғақшылық, теңіз деңгейінің көтерілуі сияқты табиғат апаттары жиі ... ... ... мен ... жаңа ... ... ... жаңа күрделі міндеттер қояды, олар сырттап қала алмайды. Дипломаттарға табиғат апаттары кезінде дұрыс әрекет істеуді үйренуі керек және ... ... ... ... білуде керек. Жер шарында адамдар санының 6 млрд. адамға дейін, өсуіне қарай, дипломаттарға су, энергия, тамақ өнімдері, ... әр ... ... байланысты мәселелермен, жанжалдарды реттеумен айналысуға тура келеді.
Діни экстремизм мен ... ... ... ... ... көрсетті, дипломаттар мен елшіліктердің көп жағдайда шабуылданатын, бомбаланатын объектіге айналатынын және қамауға алынатынан. ... ... туу ... ... шығу жағдайын, экстремистер туралы деректерді егжей-тегжейлі білуі керек және барлық уақытта соған дайын болуы керек.
Дипломатия үшін ХХІ ғасырдың ойыны ... ... ... ... қзақ ... келешекке, жан-жақты тәртіпке, шоғырлануға сүйене ме?
Ия, өйткені билік пен ... жолы ... ... ... ... дипломаттарға керексіз болама?Жоқ, өйткені коммуникацияның үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін, ... ... ... жүргізу үшін қажетті, елдегі тұрақты тұрушы елшіге баламалық табу өте қиын.
Дипломатияның тағыда бір маңызды мәселесі халықаралық жүйенің ... ... ... болып табылады. Егер ол жұмыс істемесе, бұл тәртіпсіздікке, хаосқа және анархияға әкеледі. Тарихи ... ... ... функциясы менфакторы болып табылады. Олмемлекеттік жүйенің жұмысын қамтамасыздандырады және оның дамуына үш фактор ықпал ... ... мен ... ... ... ... мен ... дамуы.
Сонымен, дипломатия алдында келешекте үш ғалами міндет тұрады деп қорытынды ... ... ... ... ... тұрған мәнді дұрыс түсіну проблемасы(ғаламдану, жағдайдың тез ... ішкі және ... ... ... ... ... ... дұрыс тәсілдеме табу;
Екіншісі - бұл жаңа ақпараттық желі. Сыртқы істер министрлігіне ақпарат ағынын басқара және оны пайдалана білу керек. Сыртқы ... ... ... ... ... ... бұл ... үлкен жауапкершілікті талап етеді. Кенеттен берілетін жаңалыққар, оларға тез арада түсіндірмені және жауап қайтаруды талап етеді және ол ... ... өтуі ... ... ... үшін ... ... үшін дипломаттарға бұқаралық ақпарат құралдарымен достық қатынаста болуы керек.
Үшінші - ... ... болу ... ... ... істер министрлігіне және елшіліктерге қоғаммен байланысты ұстауы керек. Ақпараттың кең ағынымен қалай басқаруды білетін ... ғана ... ... ... ... Және оны ... ... қажетсінуіне қолданбалы пайдалана алу, ақпаратты дұрыс талдау және ... қоя ... және оны ... ... ... ... ... жағдайда өңдеу, бұл дипломаттардан үлкен жауапкершілікті талап етеді...[21, c. 11]
Қазақстан территориясында бірнеше шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері (миссиялар, елшіліктер) жұмыс ... ... ... ... біздеде шетелдік мемлекеттердің дипломатиялығы өкілдеріне, өзінің мемлекетінің өкілдігі бойынша функцияларды орындау үшін, жеңілдіктер мен артықшылықтар беріледі.
Барлық ... ... пен ... пайдаланатын, Қазақстан Республикасындағы әрекеттегі нормативтік актілерді, заңдарды сыйлауға міндетті болады. Егер Қазақстан Республикасы қатысатын, халықаралық ... ... ... өзге ... ... ... ... шарттың ережелері қабылданады және сол арқылы әрекет жасалады.
Шетел мемлекетінің дипломатиялық ... ... елші ... ... ... ... ... Президентінде аккредитацияланады; егер өкілдік басшысы іс бойынша ... ... адам ... онда ол ... ... ... істер министрлігінде аккредитацияланады. Аккредитациялаушы мемлекет, Қазақстанда сол тұлғаның дипломатиялық өкілдік басшысы ретінде тағайындалғаны туралы келісім ... ... ... бұл ... деп аталады). Дипломатиялық қызметкерлер өкілдіктері құрамына кіретіндер: кеңесшілер, әскери, әскери-теңізші, ... ... ... екінші және үшінші хатшылар, хатшы-архивистер, жәнеде әскери (әскер тегіне қарай) атташе кеңесшілері.
Қазақстанның заңына байланысты, біздің елде ... ... ... айналысатын өкілдіктер орналасқан ғимараттар тиіспеушілік статусында болады. Бұл ғимараттарға кіру немесе тиісу тек қана дипломатиялық өкілдік басшысының ... ... Тек қана ... ... ... ... оның ішіндегі жабдықтар мен мүліктерге де қол тигізеге тиым салынады. Және ... және оның ... ... ... ... ... ... Республикасының заңы дипломатиялық өкілдіктің өзінің ғимаратына өз елінің жалауын ілуіне болатыны, жәнеде өкілдік қызметкерлері мен олардың басшылары пайдаланатын көліктергеде ... ... ... ... және ... ... ... болады.
Қазақстан Республикасының заңының нормасы Қазақстан территориясынлда орналасқан дипломатиялық өкілдіктер дің архивтері мен құжаттарына қол тигізбеушілікті қарастырады. Олар өз елімен ... ... ... ... ... ... ... түрлерімен пайдалана алатынын, мысалыға дипломатиялық пошта қызметімен, шифрланған телеграмма текстерін жіберуге құқық береді.
Дипломатиялық пошта, ашуға немесе ұстауға түспейді. ... ... ... ... ... сыртқы белгілері бар болуы керек, оның дипломатиялық жұмысқа қатысты екенін көрсететіндей, немесе арнайы ... ... ... болуы керек.
Дипломатиялық курьерлер дипломатиялық пошта мен аккредитациялаушы мемлекетпен және Қазақстан Республикасымен арада жүреді. Олардың баратын жеріне кедергісіз ... және ... ...
Дипломатиялық поштаны кәдуілгі байланыс каналы арқылы жіберуге болады.
Дипломатиялық ... ... әуе ... ... ... ... алады.
Қазақстан Республикасының территориясына жалпыға ортақ мемлекеттік және жергілікті салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... түрде әкелінген, өзінің ресми қолдануына қажетті заттар кедендік баж төледен босатылады. Одан ... ... ... ... мен ... өзінің жеке қолдануы үшін әкелген заттары да кедендік салық салудан босатылады, жәнеде бірінші ... ... ... ... ... ... болады.
Бақылаудан босатылатын зат тек қана дипломатиялық өкілдік басшысы мен мүшелерінің жеке басының қол жүгі.
Халықаралық құқықтың нормаларына сәйкес Қазақстандық заң ... ... ... мен ... мүшелерінің жеке тиіспеушілікке ие болуы туралы жағдайды анықтайды. Бұл оларды ұстауға, кідіртуге және қамауға алуға болмайтынын көрсетеді. Одан өзге, ... ... ... мен ... ... ... ... азаматтық және әкімшілікті заңдылығымен иммунитет беріледі. Қазақстанның ... ... ... елде орналасқан шетелдік дипломатиямен айналысатын өкілдіктерге қол тигізбеушілікті қарастырылады.
Егер дипломатиялық өкілдіктің басшысы және дипломатиялық қызметтер ... жеке ... ... ... ... азаматтық-құқықтық қатынасқа, Қазақстан территориясындағы құрылыстарына қатысты, мұрагерлікке қатысты, сонымен қатар ресмилік қызметтің шегіне шығарыла істелетін ... ... ... болса, онда азаматтық заңдық хұкім оларға таратылмайды.
Қазақстан Республикасының заңының ... ... ... ... және дипломатиялық қызметтер мүшелерін куәгерлер ретінде көрсетулер беруге міндеттемейді, содан өзге тергеуші және ... ... ... ... ... ... ... басшысы және дипломатиялық қызметтер мүшелері Қазақстан Республикасының территориясына жалпыға ортақ мемлекеттік және ... ... мен ... ... ... келтірілген барлық артықшылықтар мен иммунитеттер дипломатиялық өкілдіктің басшысының отбасы ... және ... ... ... ... ... ... Жәнеде бұл жағдайда көңіл аударатын бір мәселе, бұл артықшылықтар мен иммунитеттер Қазақстан азаматтығы бар отбасы ... ... ... ... ... бұл қазақстандық азаматтар дәстүрлі дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттерді қолдана алады, басқа мемлекетте дипломатиялық өкілдіктің басшысы немесе ... ... ... жанында болған кезде. Жоғарыдағы артықшылықтар мен иммунитеттерді берудің басты ... тек қана ... ... ... емес, сонымен қатар Қазақстандағы өзінің елінің дипломатиялық өкілдігінде жұмыс істеу кезеңі бойында бірге тұру ... ... ... ... қызметтерінің қызметкерлері және оның отбасының мүшелеріде Қазақстан территориясында артықшылықтар мен ... ... ... ... бұл ... осы ... мен ... нақты қолдана алуы үшін келесі шарттардың сақталуы қажет:
а) Қазақстан Республикасы мен сәйкес мемлекет арасында, осы ... ... ... мен ... беру ... ... мен келісімдердің болуы керек, бұл өз кезегінде сол елдегі Қазақстан өкілдігі басшысы мен оның ... ... ... ... ... ... ... мен олардың отбасының мүшелеріне осындай артықшылықтар мен иммунитеттер берілуі керек деген сөз, яғни ... ... ...
б) әкімшілікті-техникалық қызметкерлер мен олардың отбасының мүшелері, қызметкерлердің өзімен Қазақстан республикасы территориясында олардың жұмыс ... ... ... ... өмір ... ...
в) ... Республикасындағы әкімшілікті-техникалық қызметкерлер отбасының мүшелері Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайды;
г) Қазақстан Республикасындағы ... және ... ... ... ... ... ... қызметтік міндеттерін атқаруы кезіндегі іс-әрекеттеріне ғана таралады. Бұл тұлғалар бірінші қолданбалы заттарға қатысты ... ... ие бола ... ... ... ... өкілдіктерге қызмет көрсетуші қызмет қызметкерлеріде белгілі бір артықшылықтар мен ... ... ... алады. Жеке айтатын болсақ, олар Қазақстан Республикасындағы қылмыстық, азаматтық, әкімшіліктік заңдық хұкіммен пайдалана алды, тек қана тікелей қызметтік ... ... ... ... ...
Одан өзге, олар дипломатиялық өкілдіктерге қызмет көрсеткені үшін алатын жалақысынан салық пен ... ... ...
2.2 ... Республикасының дипломатиялық қызмет туралы заңының талдауы.
Қазіргі кезде Қазақстан ... 1997 ... 18 ... заңы, дипломатиялық қызмет органдарының және олардың дипломаттық қызмет қызметкерлерінің статусы мен фуункциясының негізгі нормативті ... ... ... ... ... оның ... ... бөлігі ретінде, Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметті ұйымдастыру тәртібі мен құқықтық негізді анықтайтыны айтылады. ... заң ... ... ... ... ... түрі бола ... мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретінін бекітеді. Кіріпеден өзге Заңның өзі VII тараулар мен 28 ... ... ... ... ... тарауы заңдағы келтірілетін терминдерге арналған, олардың түсіндіруі бойынша ... ... ... қызметті деп Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық шарттарына ... ... ... ... қызметімен жүзеге асырылатын, мемлекеттік органдардағы азаматтардың кәсіпқойлық қызметі түсіндіріледі. "Консулдық қызмет" деп Қазақстан Республикасының Президентімен Бекітілген, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қызметтің бір бөлігі түсіндіріледі. Және бұл кезде 2 бапта атап айтылады, дипломатиялық қызметтің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының ... осы ... ... ... ... ... күшіндегі Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығының, Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдері, жәнеде Қазақстан Республикасының басқада заңдық және нормативті құқықтық актілері қарастыратынын. Бұл ... ... - оның ... ... ... ... ... бірыңғай дипломатиялық қызметтің органдары жүйесін анықтаушы болып табылуы.
Сыртқы істер министрлігі осылардың арасындағы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады. Ол ... ... ... осы ... ... және ... ... қызметті жүзеге асырушы орган. Қазақстанның шетелдегі бет-бейнесі ... ... ... ... мен ... ... ... Республикасының халықаралық ұйымдарының өкілдігі.
Басқа мемлекеттердегі ... ... ... органдары дипломатиялық құралдар мен әдістермен, егемендікті қорғау, қауіпсіздікті ... ... ... пен шекаралардың бұзылмауын және саясаттық, сауда - экономикалық және халықаралық аренадағы ... ... ... ... беруі керек. Осыған байланысты оларға белгілі бір міндеттер мен функциялар жүктеледі (5,6 баптар). Мысалы, олар Қазақстан ... ... ... негізгі бағыттары мен беталыстарын әзірлеуді жүргізеді, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... шетел мемлекеттерінмен, халықаралық мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен дипломатиялық және консулдық қатынастарын іске асырады. Одан өзге оларға ұйымдастыру жұмыстарыда жүктеледі, ... ... ... ... ... Республикасының азаматтарының құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыздандыру бойынша шаралар ... ... ... ... ... ... ... қызметтер дербес архив (қор) пен байланыстары болады. Жәнеде телекоммуникация мен курьер ... ... ... бір елге ... ... қызметкерлер әртүрлі лауазымды және шенді болады. Дипломатиялық практика әлдеде шен, церемониал және этикетке көп мән ... ... ... осы ... ... бір-бірінен құқықтық айырмашылықтарының болмауына қарамастан.
Осыған байланысты осы Заңның 8 бабы ... ... ... Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелерінде жұмыс істеуші қызметкерлерге 11 ... ... Ол ... және өкілетті елшіден бастап Бас консул мен ... ... ... ... дипломатиялық қызметті ала алмайды, тек қана Қазақстан Республикасының жоғары білімді азаматы, шет тілін білетін, осы жұмыс үшін ... ... ... бар ... ғана бола ... ... ... тағайындалу заңға сәйкес жүргізіледі.
Дипломатиялық қызметкердің қызметі мен шенін айрықшалай білу керек.
Көп жағдайда дипломатиялық қызметкердің ... оның ... ... келеді немесе 1-2 дәрежеге айрықшылықты болады. Шендер бүкіл өміріне беріледі. Дипломатиялық қызмет туралы Заңда 10 бабында айтылған, ... ... ... орындарына қарай қызметтер мен сыныптар шені ұсынылады:
) атташе;
) үшінші хатшы;
) ІІ ... ... ... І ... ... ... ІІ сыныпты бірінші хатшы;
) І сыныпты бірінші хатшы;
) кеңесші;
) І сыныпты кеңесші;
) ІІ сыныпты ... және ... ...
) І ... ... және ... ...
) төтенше және өкілетті елші;
"Осымен қатар ұмытпау керек, Сыртқы істер ... ... ... ... ... ... немесе басқада қызметкер негізіне нұқсан келтіретін жағдайлар үшін босатылған қызметкер бірден өзінің дипломатиялық шеніненде ... ал ... оны алу тек қана ... ... өткеннен соң ғана беріледі.
Бұл заң дипломатиялық қызметкерлердің құқықтары мен ... де ... ... ... ... ... ... ойымызша, халықаралық құқықтың нормаларына сәйкес дипломатиялық қызметтің қызметкерлері үшін белгіленген ... мен ... ... ... ... істеу кезінде пайдалануы болып табылады (19 бап), ол бәрін жинаған кезде қызметкердің жалпы ... және ... ... ... ... ... ... болады, яғни сәйкесті жағдаймен, құрметпен қабылдау, өзінің ғимараты мен көлігіне өзінің елінің жалауы мен эмблемасын тағу құқығы және тағы ... ... ... ... ... бұрын жоғарылау, ақшалай сыйақы - осының бәрі қызметкерлердің жақсы жұмысының белгісі болып табылады. Ал ... ... олар ... ... ... марапаттауға ұсыныла алады. Бірақ өзіне артылған міндеттерді бұзу жағдайында Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапкершілікке ... ... ... тәртіптеу жазалары қолданылады: сөгіс жариялау, толық емес қызметке сәйкестігі туралы ескерту; бір жылдан бастап ары қарай дипломатиялық шенді ұсынуды және одан ... ... ... ... ... төмендету немесе дипломатиялық шенде төмендету; дипломатиялық шенді алып қою; жұмыстан босату; дипломатиялық шенін алып ... ... ... ... (21 ... ... сияқты бұл салада өзінің қаржыландырылуын талап етеді. Дипломатиялық қызметте республикалық бюджет пен консульдық жинаулар арқылы қаржыландырылады, оның ... ... ... Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады. (У1 тарау). Осыған байланысты, дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің шетелдерде ... ... ... ... керек және олардың отбасылары мен оның мүшелері материалдық және әлеметтік қамтамасыздандырылуы керек. Одан өзге ... ... ... Мысалы, баспанамен қаматамасыздандырылу; екі жаққа көлік ақысының төленуі, жыл сайынға демалыс; медициналық қызмет көрсетумен ... ... және тағы ... ... ... қызметтер сияқты, дипломатиялық қызметте тоқтатылады. Оған негіз бола алатындар:
- тұлғаның өз еркімен жұмыстан босатылуы туралы ... ... ... ... өтуі, немесе заңмен қарастырылған негіздер бойынша контрактты үзу;
- Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген дипломатиялық қызметте болу жасының ... ... ... ... ... ... оның табысы мен артықшылықтары туралы жалған мәліметтер берілген жағдайда;
- Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту;
- Қазақстан Республикасының заңымен ... ... ... ... ... ... жұмыстан шығарылуы дипломатиялық қызметке тағайындалуы құқығы бар, сәйкесті қызмет тұлғасымен жүргізіледі. (28 бап). ... осы ... ... ... ... қазіргі кезде халықаралық құқық доктринасында дипломатиялық қызмет теориясы мен ... ... ... ... ... ... пікір кеңінен таратылғанын атап айтуға болады.
Дүниежүзілік қоғамдастық туралы айта отырып, біз барлық мемлекеттік, қаржы-экономикалық және ... ... ... ... ... ... екенін көреміз. Жер шарында, тәжірибе жүзінде, сыртқы дүниеден оқшау өмір сүретін мемлекет қалған жоқ.
Күрделі ... ... ... шеберлік пен тәжірибелік қандай қажет болса, дипломатиядағы кәсіпқойлықта соншалықты қажет. Практикада тексерілген тәжірибенің көрсетуінше, жалпыға ортақ тануды бәрінен бұрын ... ... Ескі ... ... ... ... ... әріптесінен көп білсе, соншалықты ол беделді болады және қызығушылық тудырады.
Біз мыңжылдық табалдырығында ... ... ... ... бізді Френсис Фукуляменің айтуынша ақыр заманның немесе профессор Сэм Хантингтонның айтуынша өркениеттердің соқтығысы күтпейтіні. Әлем ... өмір ... жер ... ... ... АҚШ пен оның ... басымдылық көрсетуде және олардың қарсыластары қарсы тұруда. Сценария саласындағы мамандардың терминологиясын қолдана отырып, дүниежүзіндегі қозғалтқыш күш ретінде АҚШ ... ал бұл ... ... ... ... ... ... табылады деп айтуымызға болады. Дүниежүзі әлдеде бай және кедей елдерге бөлінген. Ұлттар мен технологиялардың дамуы, өзгерістер өтіп ... ... ... ... ... елдер мен қалаларды бірге байланыстырды. Дүниежүзінде электронды технология кеңінен қолданылуда, және сондықтан ғылыми жеңістерді қарқынды ... ... мен ... ғана табысқа жете алады. Осыған сәйкес, ХХІ ғасырдың ... ... ... көп ... ... ... ... негізгі тұтқасы ретінде, электрондық технологияны кеңінен қолдануымен, әртүрлі саладағы білімділігімен, уақиғаларға және ... тез ... ... ... және ... тәсілдемесімен сипатталады. Дипломаттарға қажетсіну жоғалмайды, егер тек қана олардың орынын баса алатын жұмыс табылатын болмаса. ... ... ... дипломатияның тарихи түбірі туралы ұмытпау керек, оның ұрықтануы ерте заманда пайда болған, соны жүзеге асыру арқасында мемлекеттер арасындағы сыртқы саясаттар ... ... ... ... сол ... ... ... қызметтің ерекше түрі болып табылды, ол өзінің құралдары мен ... ... ... елінің сыртқы саясатын жүзеге асырды. Дипломатияның қауіпті және құқықтық ... ... ... ... атқарды және атқарады, олда дүниежүзілік қатынастың дамуымен түрін өзгертіп отырды.
Қазақстан өзінің ... ... ... ... жүргізді: осының арқасында үлкен дәрежеде қазақ халқы қиын-қыстау жағдайлардан мүдірмей ... ... ... Қазақстан, 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы бүкіл дүниежүзілік, әмбебеп конвенцияның қатысушысы бола отырып, халықаралық құқықтың ... ... ... мемлекеттер шеңберіне кірді. Халықаралық құқықтың дербес, тәуелсіз субъектісі бола ... ... ... ... ... ... ... бірқатарына қол қойды, өзінің меншікті сыртқы саясаттық, сыртқы экономикалық бағыттарын қамтамасыздандыру мақсатында өзінің заңдық базасын әзірлеуде (мысалы, Қазақстан ... 2002 ... ... қызмет туралы» заңының қабылдануы).
Қазақстанның орналасу ерекшелігі оған белгілі бір ... ... ... бірақ сол геосаясат тұрғысынан бірқатар қиындықтарда туғызады. Біздің еліміз, екі ірі державалардың арасындағы кең байтақ территорияға орналасқан, өзінің ұзақ мерзімді ... ... ету үшін ... ... пен реттеудің жоғары дәрежесін ұштастыратын, белсенді саясат пен ... ... ... ... ... алады. Сонымен бірге, оның осал жері дүниежүзілік коммуникацияға тікелей шығуының болмауы болып табылады. Қазақстандық ... ... ... ... ... және ... бола алатын, отандық өнімдерді дүниежүзілік нарыққа экспорттау үшін жолдар іздеуі керек.
1961 жылғы дипломатиялық қатынастар Конвенциясының жобасында, ... және ... ... ... қол қойылғанша, қазіргі дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтардың екі ... ... ... жоқ: ... ... өзінің иммунитеттері мен артықшылықтары және өкілдік қызметкерлерінің жеке иммунитеттері мен артықшылықтары. Жетекші заңгерлер жұмыстарында ... ... ... мен артықшылықтары Үкімет басшысының иммунитеттері мен артықшылықтарынан шығарылды, осы иммунитеттердің жалғасы ретінде қарастырылды. Дипломатиялық қатынастар туралы ... ... ... ... ... мен ... дербес институт ретінде рәсімделді, дегенмен дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтардың қолданудағы доктриналды негізделуі бұрынғыша өкілдіктің қызметкерінің иммунитеттері мен ... ... ... ... ... және ... теориясының жетілмегендігі мен архаизмдігі, дипломатиялық өкілдіккеде, өкілдіктің қызметкерінеде иммунитеттер мен артықшылықтардың берілу ... жаңа ... ... ... ... ... ... дипломатиялық өкілдік мемлекеттің көпшілік органы болып табылады және ... ... ... ... ... ... хұкімінен босатылады.
Ұсынылған жұмыстың қорытындысына келе отырып және барлық баяндалған мәліметтерді ескере отырып, ... ... ... ... ... мемлекеттер дамуында соңғы рольді атқармайды.
Қазақстан, XV ғасырдың 60-шы жылдарында құрылған Қазақ хандығынан бастап, халықаралық құқықтың субъектісі болды. ... ... соң, одан соң ... ... ... соң, ... өзінің ішкі және сыртқы саясатын жүзеге асыруда ... ... ... Тек 1991 жылдан бастап, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алуымен, қайтадан халықаралық құқықтың тең құқықты субъектісіне айналды. ... ... ... кезеңнен бастап, Қазақстан Республикасы халықаралық құқыққа ерекше көңіл бөле бастады. Өзінің жайғасымын халықаралық аренада ... ... ... ... ... ... елдерімен дипломатиялық байланысты дамыта бастады.
Сонымен, жоғарыда айтылғандарды талдай келіп, ... ... ... атап ... ... ... ... егемендігін сыйлау міндеті, басқа мемлекеттердің ішкі және сыртқы істеріне араласудан бас тарту және басқа мемлекет ... ... ... ... бас ... ... билеуге адам құқығы мен халықтың құқығын сыйлау, халықаралық дүниежүзіне қатер төндіретін жағдайларды өзінің территориясында орнықтырмау, ... ... ... ... мемлекеттермен дауларын және халықаралық жанжалдық жағдайларды бейбіт құралдар көмегімен шешу, күш көрсетуден бас тарту немесе оның басқа мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... халықаралық құқықпен сәйкестенбейтін әрекеттерден бас тарту, жеке және басқа елдермен ... ... ... пен ... қолдау, өзінің халықаралық міндеттерін орындау міндеттері, жәнеде қоршаған ортаны қорғау туралы қызмет істеу.
Айта кететін жай, абсолютті мемлекеттік егемендік жоқ, ... ... ... ... және бұл өзара тәуелділік қазіргі әлемде үздіксіз өсуде. Мысалы, мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... оның ... ... ... экономикалық оқшаулығы туралы айтпайды, керісінше оның өзңнңғ экономикалық саясатын дербес анықтау құқығы ... ... ... ... ... ... экономикалық қуатты, әртүрлі салмақты болуы мүмкін, бірақ, ... ... ... олар заң ... бәрі ... ... ... өз территориясының шегінде басымдылығы, осы мемлекеттің билігіне қарағанда, осы территорияда заңды жоғары биліктің жоқ екенін көрсетеді. Осыған сәйкес ... ... ... ... ... ... ... дербестік пен тәуелсіздікке ие болады. Мемлекеттің егемендігі мемлекеттің өзінің пайда болуымен және жоғалуымен бірге пайда болып және ... ... ... ... құқықтың толық құқықты субъектісі ретінде дүниежүзілік экономиканың интеграциясы жолында тұр. Халықаралық экономиканың мүмкіндіктері мен талаптарымен, оның стандарттарыменғ дәстүрлерімен, беталыстарымен, халықаралық ... ... ... мен құрылымдарымен танысу өтуде. Ере жүретін проблемаларға тәуелсіз, халықаралық ережелерге сәйкес ұлттық құқықты әзірлеу және осы ... ... ... ... ... ... ... мүддесінің шикізат беруші ретінде ғана қарамай, халықаралық экономикалық ... тең ... ... ... өсуіне әкеледі, және ең бастысы қазақ халқының гүлденуіне жеткізеді.
Осыған байланысты ... ... ... оны ... ... терең, негізді талдау қажеттілігі пайда болады.
Халықаралық құқықтың ролі тұрақты өсуде, және ... ... ол ... ... ... ... кезде халықаралық құқық адамзатқа ортақ құндылық, мемлекеттердің сұхбаттасуының өзіндік тілі ... ... ... ... алуы, оның бүкіл өзінің тарихында мемлекеттік түзілім ретінде, халықаралық құқықтың барлық оның салаларындағы толық құқықты субъектісі ... ... ... ... ... ... орнықтыру, басқа мемлекеттермен сауданы дамыту, экспорттық-импорттық және басқа қатынастар, жас мемлекеттің дүниежүзінде лайықты орынды алғысы келетін тілегі туралы айтады. ... бұл ... ... ... ... ... ... ұстау керектігін білмейінше. Мұндай мақсатқа жетудің кейбір құралдары болып, өздеріңіз білетіндей, басқа мемлекеттермен экономикалық байланысты ... ... ... ... ... дамыту, дүниежүзілік нарық талаптарына сай болуға тырысу болып табылады.
Бүкіл әлем мойындаған, қуатты дамыған мемлекет ретінде табысты ... ... ... ... ... ... қатар халықаралық ұйымдардың үлкен санына мүше болуы, өзінің территориясында біздің елімізге табысты еңбектенуге және отандықта, шетелдікте компаниялардың қызметін қорғауға кепілдік ... ... ... ... ... нысандары мен әрекеттерінің ұлттық экономикалық қатынасын жамылуы қажет.
Халықаралық конвенциялар, мемлекеттердің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруға, олардың ... ... ... ... қатысты халықаралық-құқықтық актілер болып табылады. Қазіргі уақытқа Қазақстанмен тасымалдау, халықаралық арбитраж жолымен сыртқы ... ... ... ондай арбитраждық шешімдердің орындалуына жеткізу, халықаралық қаржылық міндеттердің мәселелерін ... көп ... ... ... ... ... ... бекітілді. Бұл Қазақстанның өзінің ғалами мақсаттарына жетуде жұмыс ... ... ... Бірақ бұл жеткіліксіз.
Қазақстанды әлдеде, келешекте өзінің қосылғысы келетін халықаралық конвенциялар (оған қажетсіну қазір өте үлкен) депозитариясына ратификациялық ... ... ... актілері күтіп тұр. Ол үшін келесі жағдайларды зерттеуге, талдауға және шешімдер қабылдауға үлкен күш салу ... ... ... ... пе, қандайда бір құқықтық актінің қол қойылуы немесе қосылуы, ұлттық ерекшеліктерге сәйкес түзетулердің қажеттілігі мен мүмкіндігі бойынша енгізу. Егер қажет ... ... ... осы көп ... ... ... құжатты техникалық қызмет көрсететін, сәйкес органдарды жылдам хабардар ету (қосылу туралы құжаттарды жіберу).
Дипломатия мен ... ... ... ... ... ... мәселелері, менің ойымша, қазір ең көкейтесті мәселе. Соңғы онжылда Қазақстан республикасының ... ... ... еуропалық мемлекеттермен және Азия регионының елдерімен ынтымақтасу саясатын жүргізе дамытуымен ... ... ... ... ... ... өзара көмек туралы халықаралық шарттарға қол қойылуда. Бұл халықаралық құқықтың ... әсер ... ... ... ... ҚР ... дипломатиялық қатынастарда қатынасқан жоқ, және халықаралық құқық ғылым ретінде Республика территориясында ... жоқ. ... ... он ... ... ... ... өркендеуге ие болды, және мұнда басты рольді біздің республикамыздың Президенті Н.Ә. Назарбаев атқарды, ол мемлекет саясатын халықаралық қатынастар ... ... ... ... ... ... келіп, қазіргі әлемде халықаралық құқықтың әртүрлі анықтамасы болғаныменен, олардың сол әр алуандығында ... ... ой бар ... ... деп ... ... халықаралық құқық, олардың «тасымалдаушы» болып табылатын оның субъектілері мен халықаралық ұйымдар арасындағы қатынасты реттейтін, принциптер мен ... ... ... ... ... ... болып табылады. Халықаралық құқықтың мәні туралы айтқанда, оны сыныпты сипаттама мәселесіне келтіруге болмайды, осы ... ... ... ... келген. Халықаралық ұйымдар адамзатқа ортақ ой құқығының объективті қазіргі бар, халықаралық нысаны болып табылады және мемлекет басшылары, ... ... ... ... ... қажетсіну нәтижесінде қалыптасады.
Халықаралық ұйымдар халықаралық қатынастардағы координациялаушы және реттеуші функцияларды ... ... ... ... өзі үшін ... ... ... бағытын және белгілі бір стандарттарды орнықтыруынан тұрады. Реттеуші функция, мемлекеттермен белгіленген ережелер мен стандарттардың қабылдануы мен сақталуын көрсетеді.
Қазіргі халықаралық ... - бұл ... ... ... ... БҰҰ ... құқығы, ол тұрақты соғыстар зардабын шегуші, әсіресе ... ... ... ... ... адамзат арманының жүзеге асуы. Жарғыны қабылдағаннан бергі жылдарда, дүниежүзілік жүйе ... ... ... мен ... ... ... ... нәтижесінде оның бірлігі жаңа сатыға көтерілді. Осы жағдайларда сыртқы саясаттың көптеген проблемаларын жаңаша шешу қажет, және ... ... ... және ... ... ... ... Халықаралық құқықтың басты функцияларының бірі мемлекеттер мүдделерінің ... ... ... ... жалпы мемлекеттер мен халықаралық қоғамдастық мүдделерінен. ... күні ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасының орталық орынын алуы керек, бұл бейбітшілік пен қауіпсіздікті, дүниежүзілік экономиканы, ғылымды және техниканы дамытуды, дүниежүзілік жүйені ... ... ... қол ... ... ... ... түбірлі ұлттық мүддесі осымен байланысты, оның ішінде Қазақстанныңда.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Конституция Республики Казахстан А., 1995. с изм. на 1999 ... ... ... от 23 июля 1999 ... ... “О государственной службе” Государственная служба в Республике Казахстан. Сборник нормативных правовых ... - ... ... ... ... проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. ... ... ... ... ... ... государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
Указом Президента Республики ... от 16 ... 1997г. №3542; ... Республики Казахстан “О государственной службе” Алматы, 1999г.
Венская Конвенция о ... ... от 18 ... 1961 ... ... Казахстан от 12 ноября 1997 года N 187-1 О ... ... ... политических служащих. Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 29 ... 1999г. ... ... ... ... ... ... государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
“Правила проведения конкурсов на занятие административной ... ... ... ... ... ... Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 1999 года, № 4-202; “Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и ... ... ... ... ... на ... государственных служащих” (Указ от 29 декабря 1999 года, №318); “Об ... ... ... ... ... на административных государственных служащих Республики Казахстан” (Указ от 31 ... 1999 ... ... Н.А. ... ... общества и возрождения евразийской цивилизации. - М.: Экономика. 2000. - 543с.
Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана. Елорда. 2001. - ... Н.А. ... на пути ... ... ... и политической модернизации: Послание Президента страны народу Казахстана // Алматы: Атамұра, 2005. - 48 стр.
Назарбаев Н. В потоке истории. А., ... Н. ... ... А., ... Н.А. ''Укреплять международные позиции Казахстана'' Казахстанская правда 15.09.2000.
Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., ... И.С. ... ... ... ... В кн: Международное частное право. Современные проблемы. ТЕИС, 2001
Котов А.К. Конституционализм в Казахстане: опыт становления и ... ... ... ... ... КазГЮА, 2000, С.86-89.
Ануфриева Л. П. Международное частное право. ... Н.С. ... по ... ... ... ... Институт Английского языка, М., 2001г.
Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. - 4-е издание. -М.,1984.
Дипломатическое право. - В кн.: Сарсембаев М.А. Международное ... ... ... - ... Жеты ... ... М.Т. О некоторых подходах к решению проблем ... ... ... 2000, №1 ... Г.С. ... ... ... Республики Казахстан. 1990-2000: Сборник статей. -Алматы: Жетi ... ... К.К. ... ... ... Учебное пособие. - Киев: Высшая школа,1994- Вып.1.
Борунков А. Глава дипломатического представительства. //Человек и закон. - 1978. - ... А. ... ... // ... и ... - 1979. - ... Е. ... дипломатического корпуса //Международная жизнь. - 1978. - 10.
Кириллов К. Аккредитование //Международная ... - 1976 - ... ... ... М. изд. ... отношения”, 1995
Моджорян Л.А. Правовое положение дипломатических представительств и их персонала //Советский ежегодник международного права. - 1974, - М., ... Н.И. ... ... ... - М., ... К.К. ... ... норм международного права о защите дипломатических представительств и безопасности их персонала. //Правоведение, - 1973.
Селянинов О.П. ... ... - М., ... М. ... и консульское право. - А., 2000.
Посольское и консульское право в избранных ... М., 1972. С. 8, ... К. ... ... ... ... ... право Республики Казахстан. Общая часть. Под. Отв. А.А. Таранова. Алматы. Жеті Жарғы. 1997, С. ... Н.Т.. ... Г.М. ... право в документах. М-97г.
Бакаев А., Едилова Д. ... ... в ... ... // ... ... В. Ф. Формирование внешнеполитического курса государств Средней Азии и Казахстана Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества. М.: Институт востоковедения РАН, 1997. ... М.Т. О ... ... к ... ... правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7).
“Расширение Европейского Союза: перспективы и реалии.” Сборник материалов круглого стола, 12 ... ... А. ... и ООН. ... политика Казахстана. Сборник статей Москва - Алматы 1995 г
Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. - М., 1983.
Кузнецова С.А. Представитель ... при ... ... М., МО 1980 ... Н.В. ... ... - М., ... Л.А. Основные права и обязанности государств. - М.: Госюриз-дат,1958.
Фельдман Д.И., Курдюков Г.И. Основные тенденции развития ... ... ... издат. Казанского унив., 1984.
Блатова Н.Т.. Мелков Г.М. Международное право в документах. М-97г.
Филимонова М. В. Источники современного международного права. М.,1987. ... Г.Б., ... Л.С., ... Г.Б. ... ... Республики Казахстан. КГЮУ. Алматы 2001
Ануфриева Л. П. Международное частное право. М-2000г.
Современные международные отношения. Под.ред проф. Торкунова А.В. М.: ... - 2001 ... Р., ... - ... К. ... ... системы современности. М.: Международные отношения. 1997.
Ссылки:
Декларация о праве на развитие от 4 декабря 1986// Генеральная Ассамблея ООН
Назарбаев И.А. На ... XXI в. А-96 стр. ... К.К. Под ... ... А-97 стр. 14. ... Курьер с. 97
Конституция РК
Н.А. Назарбаев "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства" А-92г ... ... 15. 09. ... ... - ... ... права и осуществлять обязанности международного характера.
Субъект международного права - это ... ... ... ... права и осуществляющий обязанности в рамках международного права.
Чрезвычайные и ... ... - ... ... ... ... А. Казахстан и ООН. Внешняя политика Казахстана. Сборник статей Москва - ... 1995 ... Н.А. ... мира. - Астана: Елорда, 2001. - С.30.
Идрисов Е. А. Азиатская безопасность: вклад СВМДА // Казахстанская правда. 2001. - ... —С. ... ООН ... от 17 декабря 1991 г. (Швеция).
Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: Международные отношения. 1994.
Н.А. Назарбаев ... ... и ... Казахстана как суверенного государства. А-92. стр. 54-55
К.К. Токаев "Под стягом независимости"А-97. стр. 81-82.
Казахстанская правда 15.09.98.
Н.А. Назарбаев "Казахстан-2030Дипломатический курьер 1997N4 стр. ... ... ... Н. А. ... ... ... и ... Корпусом в Алматы. Дип. курьер, 1997, № 4, стр. ... Xонг, ... ... ...

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының дипломатиялық протоколы6 бет
Дипломатиялық қызмет, дипломатиялық курьердің құқықтық мәртебесі26 бет
Дипломатиялық құқық39 бет
Дипломатиялық өкілдіктің кластары мен рангілері2 бет
Дипломатиялық өкілдіктің құқықтық мәртебесі22 бет
Мемлекетаралық қатынас - дипломатия10 бет
Сыртқы қатынастар9 бет
XVI-XVIII ғғ. Қазақ хандығы мен орыс мемлекеті арасындағы саяси, сауда-экономикалық, мәдени, дипломатиялық қарым-қатынас68 бет
«Дипломатиялық өкілділік» ұғымына анықтама7 бет
Азаматтық құқық бойынша өкілдік беру60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь