Тематикалық парктер жайлы

КІРІСПЕ
1 ТЕМАТИКАЛЫҚ ПАРКТЕРГЕ ЖАЛПЫ ШОЛУ
1.1Тематикалық парк анықтамасы мен типтері
1.2 Тематикалық парктердің даму үрдісінің тарихы
1.3 Парктердің тематикалық жіктемесі
2 ӘЛЕМНІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ПАРКТЕРІНІҢ ИНДУСТРИЯСЫ
2.1 Әлемнің тематикалық парктерінің ұйымдастырылу қағидалары
2.2 Әлемнің тематикалық парктерінің дамуының аймақтық ерекшеліктері
2.2.1 Солтүстік Америка тематикалық парктерінің даму ерекшеліктері
2.2.1 Солтүстік Америка тематикалық парктерінің даму ерекшеліктері
2.2.3 Азия.Тынық мұхиты аймағының тематикалық парк даму ерекшеліктері
2.2.4 Тематикалық парктердің әлемнің басқа елдерінде және Ресейде дамуы
2.3 Тематикалық парктердің туризмдегі маңызы
2.3 Тематикалық парктердің туризмдегі маңызы
3.1 Қазақстандағы көңіл көтеру парктерінің нарықтағы жағдайы
Қазіргі таңдағы жағдайда әр түрлі туризм түрлерінің және формаларының қарқынды дамуында оларды кешенді үйлестіру мүмкіндіктері үлкен маңызға ие. Туристер қызығушылығының объектісі ретінде үлкен танымалдылыққа ие болған тематикалық парк тұжырымдамасында уақыт өткізудің түрлі тәсілдерінің араласуы өте жақсы жүзеге асады. Тематикалық парктердің дербес туристік бағыт ретінде даму болашағы әлемнің барлық дерлік аймағында келушілердің тұрақты өсімімен сипатталады. Тематикалық парктердің ХХІ ғасырдағы рөлі туралы ДТҰ-ның болжамы айтарлықтай жоғары бағада. ДТҰ болжамы бойынша ХХІ ғасырда туристердің үлкен толқыны күтіледі: әлемде 2020 жылы саяхаттаушылардың саны 1,6 млрд жетеді деп күтуледе. Туризм дамуында мамандардың айтуынша жаңа «турист» пайда болады. Бұлай деудің себебі жыл сайынғы демалысын теңіз жағасында немесе тауда өткізетін дәстүрлі отбасылық туризм түрі туризмнің жаңа түрлеріне жол береді. ДТҰ жасаған және «Tourism: 2020 Vision» зерттеуінде ұсынған туристік бағыттардың дамуы болжамында ХХІ жүзжылдықтағы туризмнің перспективті бағыттары мен түрлерін анықтады. 2020 жылдары ең танымал туризм түрлері: шытырман оқиғалы, экологиялық, мәдени-танымдық, тематикалық (оның ішінде тематикалық парктерге бару) және круиздік саяхат түрлері болады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі: зерттеу жұмысы ұлттық экономиканың және тұтас әлемдік шаруашылықтың дамуында көптеген түйінді мәселелерге әсер ететін туризм шаруашылығы шеңберінде өтеді. Миллиардтаған табысты үлкен тематикалық парктер туризмдегі инновацияның негізгі тартушысы болып табылады. Туристік ағымдардың қалыптасуында үлкен маңызға ие туристік кластерлер бірнеше үлкен тематикалық парктер айналасында қалыптасады.
Қазіргі замандағы жағдайлар жетекші парктік Трансұлттық компаниялардың (ТҰК) жұмыс істеу сипатына анализ жасауды талап етеді. Ерекше ғылыми қызығушылықты әлемдік нарықтағы парктік ТҰК стратегиясы мен тактикасы, олардың өндірісінің ұйымдастыру тәсілдері, орналастыру қағидалары және қызмет көрсету нарығын кеңейту жолдары танытады. Негізгі парктік ТҰК жұмыс істеу қағидаларын зерттеу кіру және ішкі туризмді дамытуға жағжай жасап жатқан Қазақстан үшін ерекше маңызға ие.
Тематикалық парктерде демалу көбінесе ойын-сауықты танымдық элементтермен қоса көптеген келушілер тобын жаулап алады және туристік іс-әрекеттің өте перспективті бағыты бола отырып, қазіргі заманғы адамдардың қажеттіліктеріне жауап береді.
Зерттеу жұмысының объектісі: тематикалық парктерді туризм объектісі ретінде зерттеу. Әлем елдеріндегі тематикалық парктердің әлеуетін зерттеу. Олардың туристік қызмет көрсету мүмкіншілігі және ерекшелігі мен танымалдылығы жайында баяндалады.
1 Александрова А.Ю., Сединкина О.Н. Тематические парки мира. – М.: Кнорус, 2013. – С. 15-78.
2 Александрова А.Ю. Легендарныепредприниматели в мировой индустрии туризма. Уолтер Элайс Дисней (5.12.1901-15.12.1966)// Современные прблемы сервиса и туризма, 2008. № 7-17.
3 Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.:Аспект Пресс, 2004. -470 с.
4 Бгатов А.П., Бгатов Д.А. География тематичеких парков в Европе// Теория и практика международного туризма: сб.статей/ под ред. А.Ю. Александрововой. – М.: Кнорус, 2003. – С. 417-431.
5 Терлеева О.Н. Вляние процессов диснейзации на современный туристический бизнес// Вестник Национальной академии туризма, 2009. № 2(10). – С. 37-40.
6 Руденко Л.Л. Международный туризм: правовые акты М: Финансы и статистика, 2002.
7 Сединкина О.Н. Проблемы и перспективы развития тематических парков в России // Россия в современном мире. Т.7. М: И НОН РАН, 2009.
8 Сединкина О.Н. Экономико-географические аспекты развития тематических парков в мире // Вестник Национальной академии туризма, 2009. № 2 (10). С. 37-40.
9 Страны Мира. Справочник-путеводитель, Изд.: Ростов-на-Дону «Феникс», 2003г.
10 Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник 2-е изд перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2003
11 Терлеева (Сединкина) О.Н. Экономико-географические преимущества транснационализации тематических парков // Материалы XIV Междунар. конф. студ., аспир. и молод, ученых. М: СП «Мысль», 2007. С. 249-250
12 Травкина М.Ю. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках России. Монография. - М.: ЦОДП "Заповедники", 2002.
13 Терлеева (Сединкина) О.Н. Развитие тематических парков как одна из основных тенденций в развитии индустрии туризма в мире // Развитие предпринимательства в социально-культурной сфере и туризме на северо-западе России: Материалы межвуз. науч. конф. СПб: ЛГУ им. A.C. Пушкина, 2007. С. 280282.
14 Терлеева (Сединкина) О.Н. Перспективы создания тематического парка в Пушкинских горах Псковской области // Псковский регионологический журнал, 2008. №6. С. 110-116.
15 Терлеева (Сединкина) О.Н. Предпосылки и перспективы развития тематических парков в России // Туризм: актуальные проблемы и перспективы развития. Вестник РосНОУ. Сер. «Межд. туризм и культ, наследие». М.: РосНОУ, 2007. Вып.№ 3. С. 192-197.
16 Терлеева (Сединкина) О.Н. Транснационализация тематических парков как одна из экономико-географических закономерностей развития индустрии туризма на современном этапе // Туризм и рекреация на пути устойчивого развития (отечественные и зарубежные исследования). М.: Советский спорт, 2008. С. 92- 103.
17 Emmons N. China’s amusment industry eyes future// Amusement Business, 2002. Vol. 114(22). № 3. – P. 5-8.
18 Hendry J. Foreign country theme parks: a new theme or an old Japanese pattern? // Sosial science Japan journal, 2000. 3(2). – C.207-220.
19 Jones C.B., Robinett J., Zito.T. The future role of theme parks in international tourism. URL: http://www.erasf.com/erasf 12.12.2006
20 Paton S.M. Service quality, Disney style. Disney Institute and Disney University Professional Development Programs. URl: http:// www.qualitydigest.com/ jan97/ disney.html.
21 Powers S. Parks in India, China’s future. Disney CEO: lack of infrastructure, other issues in the way//Knight ridder tribute business news. 20. 2March. – P. 1.ow
22 Samuelson D., Yegoiants W. The American Amusement Park. Saint Paul, Minessotta: MBI Publishing, 2001. -156 p.
23 Американская ассоциация экономическх исследований – ERA ( Economic Research Associates) TEA/ERA Theme Park Attendance Reports 2005-2008. URL:http://www.econres.com. E
24 Сайт Американской национальной ассоциации исторических исследований парков развлечений (National Amusement Park Historical Association (NAPHA). http://www.napha.org.
25 Гайдукевич Л. М. Международный туризм в системе взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в конце ХХ - начале ХХI века. – Мн.: Четыре четверти, 2007. – 298 с.
26 Александрова А.Ю. Структура туристского рынка – М.: Пресс Соло, 2002.- 34c
27 Основные показатели развития туризма. Выпуск 2009 года. UNWTO — ОМТ — ЮНВТО. Раздел "Факты и цифры" [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: www.unwto.http://www.tengrinews.kz
28 Туманов С. Инструмент современного бизнеса. // Управление компанией.- 2005.- №8. 142 c.
29 Правительство Республики Казахстан. Концепция развития туризма в Республике Казахстан: одобрено пост. от 6 марта 2009 ж. № 333 // Туристская деятельность. — Алматы, 2009.- С. 16-30.
30 Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденная Указом Президента РК от 17 мая 2003 года №1096 // САПП РК. – 2003. – № 23-24.
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі таңдағы жағдайда әр ... ... ... ... қарқынды дамуында оларды кешенді үйлестіру мүмкіндіктері үлкен
маңызға ие. ... ... ... ... үлкен танымалдылыққа
ие болған тематикалық парк ... ... ... ... араласуы өте жақсы жүзеге асады. Тематикалық парктердің дербес
туристік бағыт ретінде даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... Тематикалық парктердің ХХІ
ғасырдағы рөлі туралы ДТҰ-ның болжамы айтарлықтай жоғары ... ... ... ХХІ ғасырда туристердің үлкен толқыны күтіледі: әлемде 2020
жылы саяхаттаушылардың саны 1,6 млрд жетеді деп ... ... ... ... жаңа «турист» пайда болады. Бұлай деудің себебі жыл
сайынғы демалысын теңіз жағасында немесе тауда өткізетін ... ... түрі ... жаңа түрлеріне жол береді. ДТҰ жасаған және ... Vision» ... ... туристік бағыттардың дамуы болжамында ХХІ
жүзжылдықтағы туризмнің перспективті бағыттары мен түрлерін анықтады. 2020
жылдары ең танымал туризм түрлері: ... ... ... ... ... ... ... тематикалық парктерге бару) ... ... ... ... ... өзектілігі: зерттеу жұмысы ұлттық экономиканың
және тұтас әлемдік шаруашылықтың дамуында көптеген түйінді мәселелерге әсер
ететін туризм ... ... ... ... табысты үлкен
тематикалық парктер туризмдегі ... ... ... ... ... ағымдардың қалыптасуында үлкен ... ие ... ... ... тематикалық парктер айналасында қалыптасады.
Қазіргі замандағы жағдайлар жетекші ... ... (ТҰК) ... ... ... анализ жасауды талап етеді.
Ерекше ғылыми ... ... ... ... ТҰК стратегиясы мен
тактикасы, олардың ... ... ... ... және қызмет көрсету нарығын кеңейту жолдары танытады. Негізгі
парктік ТҰК ... ... ... ... кіру және ішкі ... жағжай жасап жатқан Қазақстан үшін ерекше маңызға ие.
Тематикалық ... ... ... ойын-сауықты танымдық
элементтермен қоса көптеген келушілер тобын жаулап алады және туристік іс-
әрекеттің өте перспективті ... бола ... ... ... ... ... ... жұмысының объектісі: тематикалық парктерді ... ... ... Әлем ... ... ... әлеуетін зерттеу.
Олардың туристік қызмет көрсету ... және ... ... ... ... ... ... тематикалық парк жайында толық түсінік
қалыптастырып, әлем ... ... ... жақсы дамыған
аймақтарына шолу жасап, тәжірибелерімен танысу арқылы Қазақстан тематикалық
парктерінің ... ... ... парк ... ... ... ... парктердің даму үрдісінің тарихын зерттеу;
- әлемнің тематикалық парктерінің ұйымдастырылу қағидаларын анықтау;
- әлемнің ... ... ... ... ерекшеліктерімен
танысу;
- олардың туристік обьект ретіндегі маңызын түсіну;
- Қазақстанда тематикалық парктердің даму мүмкіншіліктерін анықтау;
Практикалық маңызы: Жұмысты орындау барысында жаңа мәліметтер мен ... ... ... ... ... қарастырылып, жүйеленді.
Заманауи тенденциялар мен көшбасшы тематикалық парктерге сипаттама беріліп,
жетістікке жету себептері анықталды. Сонымен ... ... ... ... ... проблемалары мен перспективалары қарастырылды. Елде
тематикалық парк жобалары бола ... ... мен ... ... оны іске ... ... ... Жұмыстағы материал елде
тематикалық парк құруға ... ... ... ... ... ... ... тематикалық парктер орталықтарының практикалық
қажеттілігі – осы ... ... ... ... одан әрі ... туризмнің жоғарғы табысты саласына айналдыру.
Тематикалық парктерді зерттеу бойынша басылымдарының ішінен келесі
авторлардың ... атап ... ... А. Ю. Александрова, А.П.Бгатов,
В.С. Сенин, О.Н. Терлеева және ... ... ... ... ... ... жаһандық ақпарат желісі құрады.
Зерттеу әдістемесі:
1. Оқулықтар мен кітаптардың материалдарымен танысу.
2. Интернет ... ... ... материалдарды бір бірімен салыстыра отырып талдау, жүйелеу,
экономикалық-статистикалық, логикалық, экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... Өзіндік ізденіс арқылы әдебиеттермен, деректермен танысып,
талдау жасау, жинақтау және ... ... ... ашу ... тематикалық парктердің жаңа
жобалары қарастырылды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі: Жұмыс кіріспеден, 3 ... ... ... тізімінен тұрады. Жалпы көлемі 85
бет, 8 сурет, 8 ... ... 1 ... ... ЖАЛПЫ ШОЛУ |
| ... парк ... мен ... |
| ... ... парк ... ... орынды алады. Арнайы |
|әдебиеттерде оларға әртүрлі жолмен анықтама ... ... бірі ... бұл ... ... парк ұғымынан аттракциондары, мейрамханалары,|
|дүкендері, қонақ үйлері бар ірі демалыс бағын түсінеміз. Оған, ... бар ... ... ... да ... парктер, |
|мұхитаралдар, дельфинарийлар, зообақтардың барлық түрлері, ... ... мен ... ... мен ... ... ... арналған басқа да |
|саябақтар жатады. ... ... ... тағы бір ... ... айырықша тұстары|
|бойынша ғана емес, сонымен қатар бүкіл тынығу-көңіл көтеру объектілерінен |
|ерекшелігін бөліп қарастыруға негізделген. Сонымен ... ... ...... барлығы ортақ тақырыпта біріктірілген, жасанды |
|құрылған ... ... Бір ... ... басқа парк |
|түрлерімен ұқсас жақтары көп, алайда, құрамдық элементтері жағынан және |
|ұйымдасу мен ... етуі ... ... айқын. ... ... ... тематикалық парктер сияқты белгілі-бір тақырыпты|
|дамытады. Ол жануарларға арналған. Хайуанаттар бағы жануарлардың сан ... ... ... өкілдерін зерттеумен, жаратылыстану ғылымдық|
|білімінің таралуымен айналысады, табиғат әлемін қорғауды насихаттайды. ... ... ... бірі – ... сирек кездесетін, |
|жойылып бара жатқан немесе өліп кеткен жабайы жануарлар түрін сақтау және ... ... адам мен оның ... емес, жануарларды басты |
|назарға алып, Тематикалық парктердің белгісін қамтымайды, яғни тұтынушыға |
|толық бағдарланбаған. Бәлкім, туризмді ... мен ... ... ... ... ... парктер секілді зообақтардың аса маңызды|
|орын алмайтындығы сондықтан да болар. ... ... ... ... Ол суда ... ... тиісті |
|инфрақұрылымдармен, су аттракциондарымен (су таулары, биіктігі бар ... су ... ... ... суды ... аквапаркке |
|арналған тақырып деп санауға болады ма? Олай емес болар сірә, өйткені олар ... ... ... ... ... тек осының арқасында ғана |
|олар мысалы, кәдімгі «луна парктермен» салыстырғанда өздерінің тартымдылығын|
|жоғалтқан жоқ. Осы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен еліміздегі дәстүрлі мәдениeт және демалыс |
|парктерінің арасында айырмашылық бар. Тематикалық парктер алдыңғы қатарлы |
|технологиялар мен жаңа ... ... ... ... ... |
|жасайды. Ғылым мен техника ... ... ... ... қатар |
|жаңа технологиялық шешімдерге жоғары назар ... ... ... ... жанынан ашылып жатқан инновациялық орталықтар – |
|технопарктермен соншылықты жақын етеді. ... ... ... де |
|түптің-түбінде атқаратын қызметтері бойынша бір-бірінен айырмашылықтары бар ... ... ... ... ... мен классикалық көңіл көтеру парктерінің |
|ара-жігін ажырату қиын. Тематикалық парктер олардың қызметінің сан алуан |
|болуымен ... ... ... көп профильділікке де бейім. |
|Тематикалық парктер бірмезгілде бірнеше бағыттар ... ... ең ... ... мәдени-танымдық және білім беру бойынша. Машықтану |
|бағытының кеңеюіне ... ... ... етеді. Ол адамға қажетті бірқатар|
|қызметтерді орындайды: ... ... ... ... ... тынығуға жақын жағдайға өтуге |
|мүмкіндік береді; ... ... ... ... ... ... ... және |
|психикалық ауыртпашылықтарынан босатады; ... оң ... ... ... ... ... ... ... ел, ... ... ... жаңа ... ... ... |
|береді.; ... ... ... ... ... ... орта туралы жаңа білімдер|
|алуға мүмкіндік береді; ... ... және ... ... ... ... ... туристі парктің анимациялық бағдарламаларының көмегімен сол |
|елдің, аймақтың, туристік кешеннің, қонақүйдің, туристік компанияның ... ... ... ... парктер» пен «ойын-сауық паркі» ұғымдарын ажырату туралы мәселе|
|алғашқы «Диснейлендтің» пайда бола салысымен туындады (американдық көрнекті |
|мультипликатор ... ... ... -Disneyland – Дисней елі). Онда |
|парк ісінің революциялық концепциясы ... ... ... ... |
|индустриалдық сипатқа ие болды. Батыстық зерттеушілердің бірі анық ... ... ... ... ... идеясы «мереке өндірісі»|
|болды. Кәдімгі көңіл-көтеру парктері – демалыс аймақтарынан, ... ... ... ... ... ... ... |
|тир, шолу доңғалағы), клоундар мен акрабаттар өнер көрсететін, жәрмеңкелер |
|мен көрмелер болып тұратын ай бақтарымен салыстырғанда ... ... ... ... ... парктер дәстүрлі көңіл көтеру саябақтарымен |
|салыстырғанда бәсекеге қабілеттіліктің ... ... ... Оған ... ... технологияны ұдайы жаңарту, өндірісті қазіргі заманға |
|сай ұйымдастыру, ойластырылған нарықтық стратегия мен жақсы беделдің, парк |
|қызметін тұтынушыларымен ... ... ... ... қол ... |
|Тематикалық парктердің бәсекелік артықшылықтарының арасынан туристік өнім |
|өндірісінің алдыңғы қатарлы ... ... ... ... кірістік төлем мен олардың формаларын ұдайы қарастырып отыруға |
|негізделген ... баға ... атап ... ... [2]. ... ... ... мен сан алуан қалыптасу деңгейіне байланысты ... ... ... туындады. Типтеудің негізіне олардың әртүрлі |
|белгілері қойылуы мүмкін. Негізінен келесі екі түрі жиі пайдаланылады: ...... ... ол ... ... парктің |
|территориясының ауданымен немесе жұмысшылар санымен анықталады, ал ... ... ... контингенті. Осы белгілері бойынша тематикалық парктердің |
|төрт түрі бөлініп алға шығады: ... ... ... ... қалалық |
|және тар мамандандырылған парктер (кесте 1). |
| ... 1 ... ... ... [3] |
| ... ... көлемі, млн еуро ... ... ... млн. адам ... ... ... саны |
| ... ... |
| ... ... парктер ... аса |
| |
| ... ... ... жоғары ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... келу ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... 95% -ын ... ... ... |
| ... ... ... ған парк ... ... аз ... ... |
| |
| ... ... ... парктер ол жерге келіп бірнеше күнге дейін |
|уақыттарын өткізетін келушілерді қабылдауға есептелген. ... ... ... ... және ... ... ғана емес, жайғастыру мен |
|тамақтандыруды қамтитын қызметтер пакетін ұсынады. Курорттық типтегі ... ... ірі ... ... ... 1 млрд ... ... Бұл парктер басты аттракциондар орналасқан парк территориясында ... ... ... ... ... ... ... дамытып, сауда маркасының беделін нығайтуда. Олардың мақсаттық |
|аудиториясы аса ауқымды. Курорттық типтегі ірі ... ... 5 ... аса ... ... ... ... үшін парктерге келуді іссапарының |
|негізгі мақсаты болып табылады, олар осы ... келу үшін ... ... ... қалдырады, сондықтан да, курорттық типтегі парктер ... ... ... ... ... ... және |
|саяси факторлардың ықпалына өте сезімтал келеді. У.Диснейдің парктері мен |
|«Юниверсал Студиос» компаниясының кейбір парктерін (Universal Studio — ... ... ... ... тематикалық парктерге жатқызуға ... ... ... ... ... келушілерді тартады және олардың |
|парктерде өткізетін уақыттары бірінші типтегі тематикалық парктердегі ... ... ... парктерге келушілердің көпшілігі ол жерге жақын |
|тұрады - 200 км, және саябақта күні бойы бірнеше ... ғана ... ... ... ... ( Pori ... ... туристік аймақтарға |
|жақын орналасқан және келушілерге бағдарланған кейбір ... ... ... ... ... ... ... парктерге ең алдымен «Сикс |
|Флэге» (Six Flags – Алты жалау) американдық тобының ... ... ... «Си ... (Sea ... -теңіздер әлемі), германиядағы «Еуропа |
|паркі» (Europe Park) , Қытайдағы (Сангяндағы)«Оушен ... (Ocean Park ... да осы ... парктердің қатарына жатады [4]. ... ... сан ... және ... көтеретін іс-шаралардың |
|тартымдылығын арттыру арқылы өздерінің нарықтағы алар орнын нығайтуға ... ... ... ... ... қарағанда аса айшықты |
|емес. ... ... ... ... тек ... ... ... |
|парктердің тақырыбы шектеулі және екінші типтегі парктерге жол ... ал ... ... ... ... Бұл ... ... сияқты |
|классикалық ойын сауық парктеріне жақындастырады. Көптеген қалалық ... ... ... Флэгс» американдық тобына жатады. Испаниядағы |
|«Исла ... (Isla Magica ... ... ... ... ... |
|Gardens Элич саябақтары) және ... ... ... ... Kingdom – ... королдік) осы сияқты парктердің қатарына |
|жатқызылады. ... ... ... ... парктерде біршама ұзақ уақытта болуы|
|үшін ең алдымен курорттық және аймақтық типтегі парктер ұсыныстарын ... ... және ... ... ... атап ... оларды |
|сан алуан түнгі ойын-сауықтармен толықтырады. Жаңа рекреациялық ... ... ... ... ... ... ... шекараларын парктерге жақындастыру, жақын маңда |
|орналасқан басқа да тынығу ... ... ... ... ... ойын ... ... мейрамханалармен) бірлескен жобаларды |
|іске асыру жақсы нәтиже ... ... ... ... ХІХ ... және ХХ ... бірінші жартысындағы одардың арғы атасы |
|классикалық ойын-сауық ... ... ... де осыда. Қазіргі |
|таңда жабық парктердің сауда-ойын-сауық аймақтарына ұласуы сирек кездесетін |
|құбылыс емес. Олардың арасындағы танымалдары Эдмонтондағы ... ... ... ... Edmonton Mall), Сеулдегі (Корея Республикасы) «Лотте ... (Lotte World – ... ... бар. Қала маңы ... ... ... әлемде сауда кешендерінің құрамдас бөлігі ретінде жобаланады |
|(мысалы, «Мадрид Канаду» - Madrid Xanadu). ... ... ... ... ... ... ... тар |
|мамандандырылған парктер жатады. Олар белгілі-бір тақырыпты дамытатын ... ... ... ... Келушілердің, аттракциондардың|
|саны мен инвестицияның көлемі аса қарапайым. Мамандандырылған парктер ... тар ... ... және ... ... сан ... орналасқан орнымен (қалада және қаладан сыртта) ... ... 2001 жылы ... (АҚШ) ... Христің өмірі пен |
|Әулиелі жерге арналған «Холи Лэнд Эксгнриене»(Holy Land Experience – Әулие ... ... ... Осы ... ... тағы бір ...... ... ... ... Gardens — ... ... ... бау-бақша тақырыбын дамытады және келушідерді біздің күнделікті ... ... алар ... ... ... «Сезам |
|Плэйс» (Сезате Place —Сезам орны) паркінде сүйікті ... ... ден 13 ... ... ... арналған білім беру бағдарламалары жүзеге |
|асырылады. Мамандандырылған парктер ... ... ғана кең ... көпшілігі Еуропада да орналасқан [5]. |
| |
| ... ... ... даму ... ... |
| ... парктердің индустриясы 1955 жылы Анахайм қаласында ... АҚШ) ... ... ... ... деп ... ... Дегенмен, алғашқы тематикалық парктердің пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... мен ... қанық |
|карнавалдардан, «ләззат бағынан» бастау алып ... ... ... ХІІ ... басынан бері белгілі бола бастаған Ворфоломеу жәрмеңкесіне көптеген|
|халықтар жиналды. Олар экономикалық қана емес, ... ... ... ... де ... Адамдар жәрмеңкеге сауда үшін ғана емес, көңіл ... ... ... ... ... ... ... |
|баратын. Жәрмеңке ойындармен, карнавалдық шерулермен, жалпы көңіл көтерумен |
|қатар ... ... ... ... ... ... ортағасырлық адамдар |
|өмірінің ажырамас бөлігі еді. Жәрмеңке адамдардың екінші өмірі болды. Рим |
|империясында ... ... рет IX – X ... ... болып, содан |
|кейін Францияда, германдық Нюрнберг және ... ... ... Оның ... XV—XVI ... болды. Сөйтіп еуропалықтардың көңіл көтеруінен ... ... ... дәстүрлер көптеген құрлықтарға да таралды. Сөйтіп |
|карнавалдар бразилиялық және венециялық ауқымды мерекелер деңгейіне дейін ... ... ... да ... тереңге бойлаған карнавалдық дәстүр өз маңызын |
|жоғалтпай келеді. Карнавалдар бірнеше күндерге дейін ұласады. Карнавалдың ... заңы – ... ... көтеруі тиіс. ... ... жай ойын ... ... ... ... бір ... ретінде|
|болған және солай болып қала береді. Адамдар сәл де болса еркіндіктің, |
|теңдіктің, молшылықтың, жалпылықтың ... ... ... қайтады. |
|Тематикалық парктердің тағы бір арғы тегі ... ... ... |
|Бау-бақшалар баяғыдан-ақ жәй ғана ағаштар емес, одан да жоғары ... ... ... ... ... ... ... мінсіз әлемнің моделі |
|ретінде құрылған болатын. Бау-бақша өнерінің шеберлерінің арқасында табиғи ... ... ... ... толы ... ... Бақшаларда |
|тынығып, адамдар рухани үйлесімге жетуге, ерекше күшті сезініп, өмірдің ... ... ... ... ... ... шомып кететін. |
|Жеміс-жидегі мол, сирек кездесетін ағаштары бар, сан алуан ән салатын құстар|
|сайрайтын, су ... ... ... ... ... құдды бір |
|жұмақпен теңестірілді. ... ... пен ... ұдайы ұмтылысы «ләззат бау-бақшасының» көптеген |
|керемет мысалдарын туындатты. Мысалы ғашығыңмен оңаша қалуға немесе ... ... ... ... ... бақтары» осыған жатады. Ол жерде адамдар |
|музыкамен ... ... ... ... ... ... би билеп шахмат|
|ойнайтын. ... жаңа ... ... ... ... символикасы болды. Әйгілі |
|Версаль бағының композициясы «үш» санына құрылған болатын; үш сәуле саябақты|
|үш бөлікке бөледі. Бұл ... ішкі ... ... архитектуралық тәсіл ғана |
|емес. Версаль паркі «Күн-королі» XIV Людовикті ұлықтауға шақыратын, және |
|ондағы ... күн ... ... XIV ... ... ... ... |
|жақсы көргені соншалықты, оны қонақтарға көрсету дәстүрін ендіріп, ... ... өзі ... ... ... ... жартысынан бастап Еуропада демалуды ұйымдастыру мен |
|өткізудің жаңа ... ... ... ... маңы ... ... ... |
|болып, көшенің театрландырылған қойылымдары арнайы ғимаратқа орналасып, ... ... ... ... ал ... ... ... мен қортықтар |
|қатысатын қызықты көріністер қаңғыбас цирктерге орын береді. XVIII ... ... XIX ... ... ... цирктар кеңінен таралады. |
|XIX ғасырдың соңына қарай жәрмеңкелік мерекелердің орнын ... ... ... [6]. ... ... парктері өнеркәсіптік төңкерістер мен индустриялық қоғамның |
|қалыптасу дәуірінде туындады. Электрлендіру, әртүрі машиналар мен ... ... осы ... ... ... ... ... өзі басқа бейнеге енді. Жаппай көрініс-ойын-сауық |
|қызметтерінің нарығы ... ... ... адам саны үзілмейтін |
|демалыс орнына айналды. Олардың тартымдылығы XX ғаысырдың басында одан әрі ... ... сол ... ... ... артып, бос уақыттары көбейді, |
|көліктің жаңа ... ... ... ... ... ... ... болған радио сияқты бұқаралық ақпарат құралдары парктердің ... ... ... ықпал етті. ... ... ... гүлденуі ХХ ғасырдың бірінші онжылдығына ... ... ... ... орындары Кони-Айлендке шоғырландылды, ол|
|жерде төрт парк болатын: «Си Лайон Парк» (Sea Lion Park –теңіз арыстанының ... 1895 ж,), ... ... ... Park — ... ... ж.), ... (Luna Park Ай саябағы, 1902 ж.), ол өзінің атауы әлемдік |
|барлық ай ... мен ... ... – Ертегі елі.1901 ж) паркі оған |
|қарыздар. Кони-Айленд Нью-Йорктың жағалау маңында орналасуының арқасында |
|елдің ойын-сауық Меккесіне бірден ... ... ... ... арғы ... және көптеген заманауи ойын-сауық |
|парктерінің атасы деп батыл түрде ... ... ... ... ... ... және ... жарық түсірілген минареттер келушілердің |
|көңілінде ұмытылмас сезім қалдырды. Кони-Айлендті электрлік эдеммен жиі ... ... ... ... керосин лампалар арқылы ... ... ал 1879 жылы ... өзі осы ... ... ... |
|лампасын жақты, сөйтіп, жүздеген мың лампалар паркті жарықтандырып, әсемдік |
|сыйлады. Түнде қарасаң Кони – ... парк ... ... бір ... мен ... ... ада қала сияқты болып көрінетін. Кони-Айленд ойын-сауық ... ... ... ... Алғашында өнеркәсіптік өндірісте |
|пайдаланылған техникалық туындылар тынығу саласында да қолданыс таба ... ... ... ... сан ... таң ... Ол |
|жерде ұмылымас экстремалдық сезім сыйлайтын аттракциондық қондырғылар көп ... Жаңа ... ... ... ... ... – осының |
|барлығы демалу саласында жаңа өнімді жасауға мүмкіндік берді. Кони – ... ... ... ... ... таң қалдыратын, сонымен |
|бір мезгілде қуантатын ерекше ғажайыптар ... ... ... Бұл ... ... ... туыстасып кететін. Кейбір дерек көздерге қарағанда 1909 жылы|
|жазда ... 20 млн адам ... ... ... ... ... ... анализдің негізін қалаушы З.Фрейд те осы паркке барған кезін|
|америкалық сапарының ең қызықты сәттеріне балаған. ... ... ... ... ... Блэкпулде 1896 жылы |
|ашылды. Бұл саябақ американдық тәжірибеге сәйкес құрылғанымен (оның негізін |
|қалаушы ағылшындық ... ұзақ ... бойы ... өмір ... ... танымалдылығының артуын бақылаған), түп-тамыры еуропалық |
|дәстүрге сай ... ... ... ... ... ... ... луна- парктерімен салыстырғанда, еуропалық парктер өз бастауын |
|табиғи негізі бар «ләззат бақтарынан» алады. ... ... осы ... ... ... етіп келе ... (Bakken) ... паркі 1583 жылы жалпыға |
|ортақ бақша ретінде негізі қаланған болатын. ... ... ... ... ... ... ... |
|бақшалары кеңінен таралды. 1896 жылы ... ... 65-ке ... ... арасындағы едәуір танымалы «Воксхолл» (Vauxhall) және «Рейнлэг» |
|(Runelagh) бақуатты адамдардың демалуына арналған ... ... ... ... ... Wells – Сэдлер бұлақтары) паркі едәуір кең |
|бұқараға арналған еді. Лондондағы ... ... ... ... |
|басқа да еуропалық астаналарда ашылуына түрткі болды. ... ... ... ... «ләззат бақтары» ойын-сауық |
|парктеріне айналды. Вена қаласындағы еуропадағы ең әйгілі парктердің бірі ... (Prater) ... ... ... ... мысал бола алады. Ол бір|
|кездері Габсбургтардың аңшылық жерлерінде орын тепкен Дунайдың жағалауындағы|
|ескі қаланың орнында орналасқан. 1766 жылы ... ІІ ... ... ... ... арнап ашты және оның аумағында кафелер мен ... ... ... ... ... ... ... |
|берді. Сөйтіп «Вурстельпратер» (Wurstel/mittr – Кіші немессе ... ... ... ... берді. Сол кезден бастап парк веналықтардың сүйікті |
|демалыс орнына айналды. 1873 жылы парк ... ... ... ... ... Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде «Пратер» саябағы шабуылдан |
|қатты зиян ... ... ... соң ... мен мәдениет дамуының ... ... ... тұру үшін бастапқы түріне қайтатан қалпына ... ... ... салыстырғанда бұл жердегі жасыл |
|желектер үлкен ауданды алып жататын. XX ... ... бұл ... аңшылыққа|
|да рұқсат берілді. Қазіргі таңда паркте табиғат пен ойын-сауық ... ... ... ... ұстап отырады. Ойын-сауық|
|саласының эволюциясы 2 кестеде берілген. |
| ... 2 ... ... ... ... кезге дейін ойын-сауық саласының дамуы [7] |
| ... ... |
| |
| ... -1850 жж ... жж. ... ... кейін |
| ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|2 ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... парк |
| ... объектісінің мысалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шатаы |
| ... ... ... орай ... ... бойы |
| ... ... ... ... ... ... тап |
| ... ... ... ... тауарлар сату |
| ... ... алу |
| ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... мен дамуына бүкіләлемдік көрмелер ықпал |
|етті. Кейбір парк аттракциондарын — «Мистер Линкольнмен ұлы сәт», «Осы бір ... ... ... ... ... 1964 жылы ... өткен ... ... ... ... ... ... ... екпінмен дамып, нарықтың кеңейюі талап етілген XIX|
|ғасырдың орталарында пайда болды. Көрмелер ... ... ... ... ... ... ... сауда-өнеркәсіптік |
|байланыстарды нығайту тәсілдерінің бірі болды. Көрмелер тағы да ағартушылық ... де ... Жаңа ... ... ... ... ол ... |
|1851 жылы «Бүкіл ұлттардың өнеркәсіптік бұйымдарының ұлы көрмесі» өтті ... 3). ... ... ... және ... ... ... және рухани өміріндегі айшықты оқиға болды. Оны құрушылар мен |
|экспоненттер келушілерді таң ... үшін ... ... ... тәсілдерді |
|пайдаланды. 1889 жылы көрме үшін тұрғызылған Эйфель мұнарасы Париждің ... ... ... ... ... ... ... мен|
|жетістіктерді пайдалануға тырысып бақты. Мысалы 1993 жылы Чикагода өткен |
|Бүкіләлемдік ... жер ... ... қас беті жүгеріден жасалды: |
|жүгеріден жасалған мүсіндер қойылды, тіпті жалаулар мен тулар да ... ... Алып ... мен картофелиннен жасалған жиһаздар қойылды. |
|Кесте 3 ... ... ... ... ... әлемдік көрмелер [7]. |
| ... ... орны ... ... га ... ... млн адам ... ... орны ... ... га ... саны, млн адам |
| ... ... ... |
|6 ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|4 |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |
|6 ... ... ... ... ... жоқ |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... жоқ ... жоқ ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... ... ... біртіндеп көрме павильоны |
|мен бұйымдардың көрсетуге талаптар да рәсімделе бастады. Экспозиция өлшемі |
|үлкен болған сайын сән-салтанаты ... ... су ... ... бар ... ... орындарының қажеттілігі туындады. Алғаш рет |
|мұндай жағдай 1878 жылы Париж қаласында жасалды. Бұл ... ... мен ... ... ... ... ... индустриясының дамуы мен тематикалық ... ... ... ... рөл ... Бұл тұрғыда 1893 жылы Чикаго |
|қаласында Колумбтың Американы ашқанына 400-жыл толуына орай өткен көрмені ... өту ... Ол ... ... ... өте ... жерде орналасты.|
|Көрмеге 27 млн адам келді. Көрме ауданы 278, ... аса ... ... ... көрмеге жеткізу оңай болуы үшін жер асты ... ... ал ... ... ... ... үшін ... жылдамдықпен |
|қозғалатын және адамдар легін басқаруға көмектесетін механикалық тротуар ... Күн ... көше ... 10 ... ... ... ... көрмесінде көп нәрсе алғаш рет жасалды: эталаптар мен оларды ... ... кең және сан ... ... ... ... ... «Диснейлендтің» пайда болуына ықпалын тигізді. ... ... ... табысы үшін дүкендері, театрлары, аң көрмелері т.б, |
|бар «ләззат көшелеріне» қарыздар болатын. Бұл жерде кеңістікте орын ... Каир ... ... ... ... ... мен түрік|
|ауылына баруға, жапон базарына тап болуға, гавайлық Килауэа жанартауы мен |
|Эйфель мұнарасының ... ... ... және вен ... |
|баруға болатын. «Ләззат көшелерінде» алғаш рет шолу ... ... ... ол ... ... орналастырылды. Бұл алып құрылғы Чикаго ... ... ... айналды. Ол көрмеде тұрғанда аттракционға шамамен |
|1,5 млн адам сырғанаған, сөйтіп 20 минуттың өткір сезім үшін ... 50 ... ... Шолу ... ... ... объектілерін ... жаңа ... ... ... ... алдыңғы соңғы көрме 1939 жылы Нью-Йоркте өтті. Ол көрмелік істің |
|дамуындағы ірі ... ғана ... ... парктер тарихының тағы бір |
|парағын жазды. Көрмеге бірінші күні 200 мың адам ... ... ... ... ... ... ... Бұл көрме ХХ ғасырдың 20 жылдары құлдырап|
|қалған өнеркәсіптік өндірісті ынталандыру үшін ... ... ... ... ... көздеді. Ол жақын уақытта тематикалық парктердің негізгі |
|элменттері болатын тұтынушылардың жаңа түрін қалыптастыру үшін ... рөл ... ... ... алу ... бұл тұтынушылар пайдалылық қағидасына|
|ғана емес, әлеуметтік жағдайын, мәртебесін нығайтуды, өзінің өмір сүру ... ... бар ... ... алуды басшылыққа алды. Тематикалық ... орын ... ... іліп алып ... «жер бетіндегі ең бақытты |
|орынның» тартымды бейнесін келушілерді тарту үшін пайдаланды. ... ... ... ... 1990 жылы ... қаласында өткен |
|Дүниежүзілік көрмеде ғасырды қорытындылап, адам ... жаңа ... ... ... ... алар орны ерекше болды. Бұл көрмеде |
|киноның негізін қалаушы ағайынды Люмьерлер көрменің «Машиналар галереясында»|
|алып киноаппарат ... ... ... ... ... ... күн сайын 5 мыңнан астам адамды жинады. «Пойыздың вокзалға келуі» ... ... ... ... ие ... ... кадрдың диагоналымен |
|жақындап келе жатқан пойыз ... және ... ... ... ... ... сезімін бастан кешіріп, орындарынан секіріп тұрып жатты. |
|Дәл осы фильм жаңа бейнеге ... ... алып ... Аз ... ... ... әлемдік мәдениеттің құбылысына айналды. ... ... ... өткізудің сүйікті түріне айналуына байланысты, |
|олардың кино өндірісіне, түсіру алаңдарындағы жұмыстарға, киноаппаратураға |
|қызығушылықтары ... ... ... ... саны арта ... ... 1915 жылы ... Студиос» Голливудта баршаға есігін айқара ашты |
|(студиядағы экскурсия 25 цент тұрды) және студияның аймағында пикник ... де ... ... ... дыбыстық кино пайда болған соң тыныштық ... ... ... бұл практикаға тоқтау салынды. Ол тек 1963 жылы |
|ғана қайтадан жаңартылды, сөйтіп келесі жылында кинокомпания Лос-Анджелесте ... ... ... ... ... ... келетін адамдардың |
|саны жөнінен тематикалық парктердің әлемдегі ең ірі операторларының бірі ... ... ... ... ... ... одан да ... бола |
|түседі, егер де ойын-сауықтық ... ... ... ... ... ... суретші, продюсер, медиаимперияның негңзңн қалаушы |
|У.Дисней екендігін еске алатын болсақ. Уолт ... ... ... ... ... кедей отбасында дүниеге келді. Диснейдің өмірі мен |
|шығармашылығын зерттеушілердің кейбірі көрнекті мультипликатордың ... ... ... ... ... келтіреді. Бұл адамның |
|аты-тегі, туған жері қандай болса да, маңыздысы сол – ол өміріндегі ... тек ... ... ... ... ... ... және|
|тегеурінді еңбегнің арқасында қол жеткізді. Шығырамашылық және тағдыр |
|жолында қанша ... орын алса да Уолт ... ... жеңіп шықты. |
|Сөйтіп ол өнер мен мәдениет тарихында жаңа парақтарды жазу үшін ол ... ... ... ... ... асырып, атақ пен даңқтың шыңына |
|көтерілді [8]. ... ... үшін Уолт ... ... аса ... белгісін, Гарвард және |
|Йель университеттерінің мадақ дірежесін алды және ол алған сыйлық саны ... ... 29 ... ... төрт ... ... ... Легион ордені|
|және т.б. Оның өмірінің және шығармашылығының барлық жемісін жариялаған |
|«Нью-Йорк Таймс» газеті былай деп ... ... ... ... бастаған |
|кезде оның капиталы суретшінің аса қарапайым талантынан, жанды бейнелерден, |
|жетістікке ... ... ... ... және ол Голиивудтың ұлы ... ... ... Ол ... ... адам еді, ... |
|жемісін санасаң ... ... ... ол ... кең дамып келе жатқан |
|кәсіпорыныны жеке бақылау жасай білді, оның қолдары ылғи да ... ... ... болды. Қысқаша айтқана ол көзі тірісінде –ақ Аңызға айналған|
|болатын». ... ... ... ерте ... Және осы қызығушылығынан өмір бойы қол |
|үзбеді. О бастан ақ ол ... ... ... тура ... ... ... әуестігіне риза болмауы, кедей отбасындағы қағаз бен қарандаштың |
|болмауы. Төрт жасында Уолт ... ... алып ... таяқ ... ... ... ... салды. Бұл болашақ маэстроның алғашқы туындысы болсар, |
|бәлкім. ... ... ... ... салғаны үшін әжептәуір қаламақы |
|алды, ал шаштаразға шашын қырықтырғаны үшін өз ... есеп ... ... ... ... пәні сурет сабағы еді. Мектептің газетін шығаруға |
|да атсалысты. Сосын ол газет карикатурашыларының ... ... ... |
|емес ойлауға, қалыпты логиканы қызықты етіп өзгертуге үйренді. У.Дисней |
|негізгі білім ... оның ... ... өзі ... Оқу ... |
|қабырғасында жүріп алған тәжірибесі оның табысқа жетудегі кілті болды. ... ... ... соғыс басталып, ол Қызыл крестке ерікті ретінде |
|санитарлық машинаның жүргізушісі болды. Машинасын әртүрлі суреттермен ... ... ... ... болды. Соғыс аяқталған соң ол |
|өзінің әлемдік атақ алып келген анимациялық фильмдерді шығарумен айналысты. |
|Көңілді тышқанның ... ... ... келуі оның мультипликаторлық |
|шығармашылығындағы ерекше төңкеріс болды. 1932 жылы ол үшін У. Дисней ... ... ... ... ... елеулі жобасы Калифорниядағы «Диснейлендтің» саябағының |
|құрылысы болды. Саябақ тұрғындары Дисней мультфильмдерінің кейіпкерлері еді.|
|Диснейдің басқа да туындылары сияқты оны да ... ... деп ... ... ... Көпшіліктің мұндай мақұлдамауы Диснейдің шығармашылығын |
|күшейтпесе төмендеткен жоқ. «Егер басшылыққа менің жобаларым ұнайтын болса, ... ... ... тұрады ма деп күрделі ойланамын, ал ол менің ойымды |
|босағадан аттамас бұрын ... ... ... мен осы іске ... ... - деп айтатын Дисней. ... ... ... барлық тематикалық парктері сияқты капитал ... ... ... ерекшеленді. Ойын-сауықтың бұл кәсіпорындары |
|туризмдегі «ауыр» индустрияға жатқызылуы кездейсоқ емес. ... ... 17 млн ... ... ... ... ... |
|кеңесі мультипликатордың кезекті «ақылға қонымсыз қызығын» ... ... ... ... ... үшін ... қала сыртындағы үйін сатуға, жеке |
|сақтандыру полисі бойынша 1 млн ... ... ... ... ... |
|қарыз сұрауға мәжбүр болды. Алайда құрылысқа қаржы бәрібір жетпеді. Сосын ол|
|келе компнияға жүгініп, Эй-Би-Си –мен келісімшартқа тұрып, сол ... 500 ... ... мен банк ... ие болды. Ол үшін Дисней компанияға өз ... жол ... ... ... ... ... 5 млн ... |
|алып келетін «Уолт Дисней ұсынады ...» деген бағдарлама ұдайы шығып тұратын |
|болды. Теледидардың ... ... ... ... ... ... |
|шаңыраққа енді. Онымен қоймай, Эй-Би-Си тематикалық парктерден меншік үлесін|
|алды және ... он жыл бойы ... ... ету концессиясын |
|алды. Парк құрылыс шығынын рекордтық мерзім ішінде өтеді, ал таза табыс |
|құрылыс бюджетінен он есе асып ... ... ... үлгі ... ... тематикалық парктердің жобасын жасаған |
|кезде У.Дисней кинематографиялық канондарды басшылыққа ... Ол ... ... ... ... бөлді (түсірілетін сахналарға ұқсастырып), |
|оларға өтудің ретін анықтады (кинолентаны ... ... және ... ... ... ... ... белгіледі (уақыт бойынша |
|ұйымдастыру). Келушілер «Диснейлендте» әрбір тақырыптық аймақта орташа ... бір ... ... ... бір ... ... сияқты [9]. |
|Тематикалық парктердің кинотілмен өзара байланыста болып қана қойған жоқ — ... ... ... ... ... ... ... олардың |
|ішінен жарып өтті, ал бейнені ұйымдастырудың кинематографиялық жүйе олардың |
|негізіне ... ... ... ... ... ... |
|болады. Тұйық экранда қозғалып тұрған бейнені көрсету ... ... ... ... соң ... ... туындағын болатын. Алғашқы шеңберлік |
|«Синеорама» кинопанорамасын француздық ... ... ... |
|шығарды. 1990 жылғы Париж қаласында өткен Дүниежүзілік көрмеде ол Эйфел |
|мұнарасының астында шеңбері 100 м ... ... ... оның |
|қабырғалары тұтастай экранның қызметін атқарды. Ол тастап кеткен мемуарларда|
|мынадай сөздер ... ... «Мен ... циркке ұқсайтын үлкен зал |
|тұрғызамын деп ойлағанмын, ортасына барлық ... ... ... ... баспалдағы, баллас қаптары) бар әуе шарының үлкен гондоласын |
|орналастырғым келді. Жұлдыз тәріздес орналасқан он ... ... ... ... керек еді. Оларды іске қосудың, және қимылдарының ... ... ... ... ... ... ... орталық |
|механизм ... еді. ... ... қырынан орналасқан баспалдақпен |
|көтеріліп, гондолға жайғасқанда жарық өшіп, сол кезде ... ұшу ... ... ... ұшып ... әуе шары ... ... Лондонға, ... ... ... тиіс еді. ... ... осы қалалардың |
|бейнесін көрермендерге құдды бір шынайылық сезімін сыйлап, тура сол ... ... ... әсер ... етіп ... ... ... еді». Табысты үш сеанстан кейін техникалық қауіпсіздік шараларын |
|сақтамағаны үшін және киномеханиктің ... ... ... ... ... ... ... тастады. ... ... ... соң ... сол заманның ең озық технологиясын пайдалана |
|отырып, алғашқы тұрақты әрекет ететін «Циркорама» шеңберлік ... ... ... ... ... фильмді көрсету үшін калифорниялық |
|«Диснейленде» диаметрі 12 метр, биіктігі 2,4 м, ені 3,2 м ... 38 ... ... экраны бар арнайы ғимарат тұрғызылды. Көрермендер залдың |
|ортасына тұрып жайғасты және ... ... ... ... |
|алғашқы шеңберлік жақтаулы «Батысқа саяхат» ... ... ... ... күні 1955 жылдың 17 шілдесінде болды. «Циркораманың» |
|жетістігінде шек болмады. 1960-шы ... оның ... ... жүйе |
|«Сёкл-Вижн 360» басты. Ол жерде У.Диснейдің көзі тірісінде түсірілген соңғы |
|шеңбер жақтаулы фильмі «Тамаша ... ... ... ... ... мен ... ... бақтары», |
|кейіннен пайда болған классикалық ойын-сауық парктері, бүкіләлемдік көрмелер|
|және кинематограф — ... ... ХХ ... орта ... ... |
|басталған тематикалық парктердің қалыптасуына белгілі-бір із қалдырды. Содан|
|бері көп нәрсе өзгерді, алайда бір нәрсе өзгеріссіз қалды – ол ... ... ... Сондықтан да арман шындыққа айналып, қиялдар |
|күнделікті өмірге ... ... ... ... ... легі |
|толастар емес. |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| ... парктердің оның өз «бет-бейнесін» қалыптастыруға ықпал ететін |
|басты белгісі – тақырыбының болуы. Тематикалық парктердің стержендік осін ... ... оған ... ... Оның ... парк ... ... |
|Парктің өнімдері онымен қаныққан, ал парк инфрақұрылымының объектілері ... күн ... ... ... ... ... ... |
|ретіндегі қызмет етуін қамтамасыз ете отырып, тақырып барлық негізгі және ... ... ... Ол ... танымалдылық береді, ерекше |
|мерекенің атмосферасын қалыптастыруға ... ... ... ... ... тудырады. Сондықтан да тақырыпты таңдау мен әзірлеуге |
|ерекше назар аударылады. ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда, |
|мысалы «Уорнер Бразерс» (Warner Brothers) паркінде, қаныққан ортақ тақырып |
|олардың іс-әрекетінің барлық жағын қамтиды. Кейбір парктерде — ... ... ... ... ... ... әрқайсысы парктің |
|белгілі-бір ... іске ... ... ... «Фантазия |
|елінде» (Fantasy Land) немесе «Шытырман ... ... ... Land) ... Ақыр соңында, кең таралған тәжірибе белгілі-бір мерекеге (Әулие|
|Хэллоуин күні) немесе ... ... орай ... тақырыптарды әзірлеу |
|болып табылады. ... ... ... ... ... сан ... алайда оларды ... ... ... ... компаниясы |
|тіпті арнайы «edutamment» (ағылшын тілінен education — білім және және ... ... ... да ... ... процесінде білім беру. |
|Бұл тәжірибені енді ... да ... ... ... кездері |
|танымдық-білім беру компонентіне ерекше назар ... бұл ... ... ... тұрғындарды да тартуға, әртүрлі жастағы адамдарды ... және ... ... ... ... орталықтары |
|ретіндегі имиджін нығайтуға ықпал ... [10]. ... ... (АҚШ) ... ... ... шоуы ... келушілер |
|дельфиндердің, тюлендердің іс-қимылдары туралы маңызды ғылыми мәліметтермен |
|таныса алады. Диснейдің «Энимал Кингдом» (Animal Kingdom Жануарлар ... жаңа ... ... ... ... мен ... |
|бар джуглилер мен сахналардың арасында үлкен ағаш бар. Ағаштың ішінде ... ... ... алып ... ... әлем ... жалғыз 4D |
|кинотеатр бар. Коста-Бланка жағалауындағы ... ... ... (Terra ... ... жері) паркінде тақырыптық аймақтар еуропалық мәдениетке |
|бастау берген көне өркениеттерге арналған. Ал ... ... ... тематикалық парктердің бірі орналасқан - «Электрик Лаузр Парк» |
|(Electric Power Park – ... ...... тогы ... арналған |
|аттракциондары мен танымдық анимациялық бағдарламалары бар. Паркке келген ... ... от ... ... ... ... ... жасап, найзағайдың қайдан пайда болатындығымен таныстырады. Олар төрт |
|жастан ... ... ... ... ... 15 ... аспайды.|
|Сонда баланың назары басқа жаққа ауып кетуге үлгермейді. ... ... ... ... экскурсиялар біртіндеп толыққанды |
|білім беру процесін ұйымдастырумен, ... ... сан ... ... ... ... мектептерді құрумен, оқулық кітаптарын шығарумен |
|ауыстырылды. Дисней ... ... ... ... ... ... де ... Оны қаржыландырудың жылдық көлемі бірнеше |
|жекеменшік институттар мен колледждерді бірлесе ... ... тең ... ... ... ... ... беру бағдарламасының аясы аса |
|ауқымды— мәнерлеп шаш қырқудан бастап менеджмент теориясы мен практикасы ... ... ... Олар ... жастағы адамдарға есептелген. |
|«Диснейлендте», мысалы кіші жастағы ( Youth Programs), үлкен жастағы ... және ... ... (Adult. Learning Adventure Programs) ... беру ... бар, ... ... мен практикасы |
|жөніндегі мамандандырылған үш күндік семинарлар ұйымдастырылады. ... және ... беру ... ... саябаққа келушілердің |
|арасында балаларға қарағанда ересектердің саны басым болды. Париждегі |
|«Диснейлендте» ... ... 80% ға ... ... пайдалану парктерге келушілерге мықты әсер қалдыруға, оларды |
|қайтадан келуге итермелеуге ... ... Ол ... сауда жасауға |
|ынталандырып, тиісті тауарлардың саудасын кеңейтуге көмектеседі. Соған ... ... жәй қиял мен ... ... ... ... ... дегенмен, тиісті бейнелік және түстік қатарларсыз, |
|әуендерсіз, декоративтік детальдарсыз ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу шығармашылық ойлау мен заманауи техникалық |
|мүмкіндіктерді және ... ... ... ... ... ... құрастырудың күрделі процесі. Бұл процесте эстетикалық |
|түсініктерге ерекше мән беріледі. Парктерді дамытып отырған тақырыптарының ... ... ... ... ... ... адамзаттың болашағы |
|мен ғылыми жетістіктер («ЭПКОТорталық», АҚШ), тарих ( «Исла Махика, ... ... ... ... ... ... және ... |
|оқиғалар ... ... ... табиғат («Си Уорлд», АҚШ), кино ... ... ... ... Франция), жергілікті аңыз бен |
|әңгімелер («Драгон Уорлд», Сингапур), музыка («Снкс ... Осы ... ... ... 4 ... ... Кестеде американдық |
|мамандардың пікірі ... ... ... ... ... да ... Олардың тізімі жергілікті мәдени ерекшеліктерден бастап, таза |
|ойын-сауықтарға дейін таңдау мүмкіндіктерінің кең екендігін білдіреді. ... ... ... ... кейбір елдерде мәдени өмірдің үлгісі |
|ретінде құрылады. Мысалы, Индонезиядағы «Таман-Мини» (Taman Mini) ... ... ... ... ... қаласындағы этникалық |
|ауылдан тұратын парк. Олар орналасқан жерімен байланысты көрсетуге тырысады.|
|Осы үрдіс те Диснейдің Калифорнияда құрылып жатқан паркінде да ... ... бірі ... ... ... ... түрлерінің бай |
|коллекциясымен танымал. Ол ... ... ... деген тақырыптық аймақ та |
|бар. Калифорниялық тағы бір саябақ аттракциондар тақырыбын ретро стилінде ... Ол ... ... ... ... ... ... ағаштан |
|жасалған сияқты болып көрінеді, және келушілерге бұрындары Сан-Францискода,,|
|Санта-Моникада және Калифорнияның басқа ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... парктердің табысты жұмысының |
|сенімді кепілі ... |
| ... 4 ... және ... саябақ тақырыптары [10] |
| ... ... ... ... ... |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... түсіндірілуі,негізгі сөздер) |
| |
| |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|қытықтайтын жүйкелері ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... ғылыми-техникалық прогрес, ғылыми зерттеулердің ашылуы,|
|Ғылыми фантастика |
| ... ... мен ... ... ... және ... |
| ... тақырып ... сан ... ... ... ... ... дәл |
|көшірмелері, ... ең ... ... ... ... |
| ... фантастика-/болашаққа көзқарас |
| |
| ... ... ... ... ... ісі, ландшафтық дизайн, Мұхит |
|табиғатының ... ... ... мен ... Жабайы табиғат ... ... ... |
| ... ... |
| ... ойындары ... ... ... ... ... таң ... балалр ойындары, ертегі, сиқырлы қиял, мифтер ... ... ... және ... сан ... |
| ... және ... ... ... мен ... ... ... мәдени мұра, |
|халықтың этникалық ерекшелігі, тарихи дәуірдің алтын лихорадкасы ... ... ... ... |
| ... ... ... ... тақырыбына түсініктер, Комедиялар, кинофильмдер, |
|шоу-бизнес; Тюрктерді көрсету |
| |
| |
| ... ... сан ... тақырыптық саябақтарды біріктіретін ортақ ... ... ... ... нағыз мейрам сыйлай білу қабілетін ... ... ... арқасында бүкіл әлемде тақырыпьық саябақтардың |
|танымалдылығы артып отыр. |
|2 ... ... ... ИНДУСТРИЯСЫ |
| |
| ... ... ... парктерінің ұйымдастырылу қағидалары ... парк – бұл ... ... мәні мен ... сезімін өзіне |
|тамаша біріктірген бірегей құбылыс. Мұндай парктердің ... сыры ... ... ... ... ... ... қағидалары мынадай |
|компаненттерден тұрады (сурет 4): |
| |
| ... 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жүгін арқалайды. Ол оларды |
|мазмұнмен толықтырып қана қоймай, оның ұйымдық негізі болып ... ... ... ... ... ... толығымен еніп, оның ... ... ... ақталатындай етіп парк өнімдерін ... ... ... ... басты мақсаты – мүмкіндігінше көп |
|адамдарға қуаныш сезімін бастан кешіруге және жағымды әсер алуына ... ... ... ... келушілердің көзінен тасада болады, ал таңдалған |
|тықырыпқа сай костюм киген ... тату ... ... ... |
|жараса кетеді. Болып жатқан оқиғаларға қызыққан келушілер парк жұмысының ... ... ... Ал қозғалыс бағыты қатаң ойластырылған; |
|аттракционнан аттракционға ... ... бару ... ... ... ... ... сүйемелдеу мен көрініс бейнелері келушілердің |
|қажетті сезімін тудыру үшін ... ... мен ... ... адамдардың жаппай қозғалыс ритмін береді. Тақырып арқылы адамдар легі|
|басқарылады және ... парк ... ... айналады, бұл |
|паркке жоғары кірістер мен өндіріс тиімділігін ... ... ... ... тематикалық парктер өнімін нарыққа тұрақты шығуын |
|қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... тақырыптың арқасында парк қайталанбас тартымдылыққа ие болады, ол |
|нақты тұтынушылық нарыққа жол табады. ... ... ... бір ... мүдделеріне байланысты бір мазмұнды әртүрлі қырынан |
|көрсетуге ... ... ... тақырып Лас Вегастың кейбір казинолары |
|сияқты манерада, немесе Франциядағы Пюи-дю-Фу (Puy-du-Fou)-дан Сингапурдағы |
|«Малай Виллидж» (Malay Village — ... ... ... ... ... |
|сияқты мәдени стильде дамуы мүмкін. Не болса да, тақырыпты пайдалану ... ... ... әсер ... ... қайтадан келуге |
|итермелеуге мүмкіндік береді. Ол ... ... ... ... |
|тиісті тауарлардың саудасын кеңейтуге көмектеседі. Соның нәтижесінде парктің|
|танымалдылығы мен қоғамдық мойындалуы жақсарады. Соған сәйкес, тақырып жәй ... мен ... ... ... ... ... дегенмен, |
|тиісті бейнелік және түстік ... ... ... ... ... ерекше әлемін қалыптастыру мүмкін емес. Тақырыпты |
|әзірлеу шығармашылық ойлау мен заманауи техникалық мүмкіндіктерді және ... ... ... ... ... ... ... күрделі процесі. Бұл процесте эстетикалық түсініктерге ерекше |
|мән беріледі. ... ... ... ... табысының құраушыларының арасынан ... ... ... қарастыруға болады. Диснейдің парктері
аттракциондарды ... ... ... бірінші орындарды алады.
Оларға жарық-дыбыстар мен ... ... ... ... виртуалды шындықты жасауға арналған ... ... да ... ... ... арқасында келушілер
өткір сезімдерді ... ... ... көңіл-күймен қайтады. Жоғары
технологияның және инновацияның үрдістерін ... да ... ... кете ... ... ... Студиос Ходлнвул» (Universal Studios
Hollywood –Бүкіләлемдік студиялар. ... ... ... ... ... әрекет етуші кейіпкері бола ... ... ... ... ... қатысу,
А.Хичкоктың қорқыныштар әлемінде болу немесе «Бассүйектегі» алып акуланы
жеңу. Орландоға жақын ... «Буш ... (Bush Cardens ... ... ... ... ... жататын (3600 –қа
бұрылыс) «американдық горкаларда» сырғанау. Ең соңында ... ... ... ... ... ... Сейгер* (Space Center –Ғарыш
орталығы) паркінде жаңа 4D ... ... ... ... баруға болады.
Қазіргі кезде тематикалық парктерді жобалаушылар виртуалды шындықтың
болашақ технологиясына бет бұрған. Аталмыш технологияны ... ... ... ... ... ... Бұл жоспарлар қазіргі
таңда уақытында У.Диснейдің ... ... ... ... Prototype Community о/ Tomorrow) болашақ қоғамның
тәжірибелік прототипін құру идеясы ... ... ... емес болып
көрінбейді. Ол 1982 жылы «Дисней Уорлд» (Disney World ... ... ... ... ... Ол ... тематикалық парктер жаңа
концепциясы іске ... ... ... қауымдастығының мінсіз
моделін іздестіруге болашаққа ... ... ... ... мен
техника саласындағы жетістіктерідің көрмесі болып табылады. Бұл ... ... ... бизнесімен байланысты ... ... ... және ... ... жарнамалау үшін
пайдаланады. Осындай жетістіктер көрмесі, бірнеше тілдердегі әртүрлі
тақырыптар бойынша ... сан ... ... және ... ... келушілерге танымал. Бұл тематикалық парктерді жаһандану
дәуіріндегі ... ... ... бара ... ... ... мен парк аттракциондарын жобалаудың алдыңғы қатарлы
құралдары, едәуір қуатты компьютерлер, жаңа ... ... ... ... ... ... жаңа деңгейге көтеруге
мүмкіндік береді. Мұндай ... ... ... ... ... озық ... ... жол ашты.
Соңғы жылдары арнайы тематикалық парктер үшін жылдамдығы өте ... қол ... ... ... ... техникалық
жаңалықтар әзірленді. Мысалы, «СиксФлэгс» (АҚШ) паркінде «Мичтер Фриз»
атрракционына орнатылған сызықтық индукциялық ... ... 4 ... 130 ... жылдамдыққа дейін қуат алады. «Ноге Бери Фарм» паркіндегі
«Акселератор» аттракционындағы гидравликалық қуу қондырғысының арқасында
вагонеткалар 2,3 ... ... 131 ... ... ... «Сикс Флэгс»
паркіндегі (Six Flags Great Adnemvre — «Алты ... ... ... ... ... ... ең биік және жылдам ... ... ... қуу ... 205 ... ... ... 3,5 с уақыт керек). Олар 90 градус бұрышпен жоғарыға ұшады, 137 м
биіктікте бұрылыстың төрттен бірін ... ... ... 270 ... ... ... құлдырайды. Бүкіл маршрут 50,6 секунд ішінде орындалып
шығады, ... ... ... ... көп емес ... ұшқандай болып
көрінеді. Заманауи аттракциондарға арналған ... ... ... барысында инженерлер «Боинг» сияқты ... ... ... ... етілуін пайдаланды.
Тақырыптық саябақтарда қазіргі күннің өзінде ... ... ... ... ... 200км/сағатқа дейін дамытуға, 4g асыра
жүктемені бастан ... ... ... кемесімен ұшатын кезінен
жоғары) болатын аттракциондар ... ... Дей ... парк
аттракциондары өзерінің даму шегіне әлі ... жоқ. ... ... жолаушылар жолға өз талғамы бойынша музыка таңдап, ... ... су шашу үшін ... басқарылатын механизмдермен
пайдалануына болатын, тіпті сапар бағытын өз қалауы бойынша өзгерте алатын
тауларды әзірлеуде.
Аттракциондарды ... ... ... ... бөленетін
адамның физикалық мүмкіндіктерін ғана емес, табиғаттың да мүмкіндіктерін
ескереді. Олар ... ... ... ... ... ... Моника қаласының ойын-сауық паркінде шолу ... ... қуат ... 160 мың ... ... лампаларды
пайдаланады. Оны монтаждау ... 650 мың ... ... ... беру ... ... ... қосылады, ал бұлыңғыр
күндері электрлік желілерден стандапртты нәр алу ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды
сыннан өткізу кезінде тәжірибелік алаң ... ... ... ... осы ... ақпараттық технологиялар
үлкен ықпал етеді, ең ... ... ... және ... ... ... ... Ол аса жан-жақты: ... және ... ... ... ол – ... қарым-қатынас
құралы. Веб-қауымдастықтардың – ортақ қызығушылықтары бар және ... ... ... және ... виктарда,
чаттарда ) қарым-қатынас жасайтын адамдар топтарының қоғамда алар орны
күннен-күнге айқын ... келе ... ... ... ... жаңа ақиқаттарға бейімделуін
талап етті. Салыстырмалы түрде қысқа ... ... олар ... ... алды және ... өз ... белсенді түрде
пайдаланып отыр. Ғаламдық тор кең аудиторияңа парктер мен олардың ... ... ... ең ... ... мүмкіндік береді, соның арқасында
парктердің танымалдылығы артып, локальдық нарықтан ұлттық тіпті халақаралқ
нарыққа өте ... ... ірі ... ... ... ... қызметімен
ғана шектеліп қалмайды, тұтынушылық қажеттіліктерді ... ... ... оларға ұтымды бағалар белгілеу, оларды бөлудің ... және ... ... ... үшін оны ... құралы ретінде де
пайдаланады. Кейбір австралиялық парктер Интернетті ... ... ... ... кездерде келуіне даярлауға және тұрақты клиенттік
қорды қалыптастыру үшін ... Олар ... ... еске ... ... парк ... ... ақпаратты нақты уақыт режимінде ұсынып
отырады. Осы ... ... ... желі бойынша беретін веб-
камераларды, сонымен қатар интерактивті виртуалды маскоттар пайдаланады.
Тематикалық парктердің ... ... ... ... ... ... ... режимде қызметкерлермен,
әріптестермен, серіктестермен, клиенттермен өзара әрекеттесуге арналған
қуатты интерактивті ... ... ... ... ... уақыт
режимінде билеттерді брондау мен сату жұмысымен де ... ... ... ... арналған арнайы тарифтер бойынша).Олар
клиенттерге онлайн-тексерулер жүргізеді, ... ... ... ... ... көмегімен кері байланыс
орнатады. Ондағы мақсат ... ... ... ... білу және ... ... ... қадағалау және
оларға өз мерзімінде жауап беру ... ... Олар ... ... ... тәсілдеріне жиі жүгінеді: байқауларды өткізуге, тегін
билет түріндегі сыйлық берілетін ойындарды, ... ... ... жаңа ... ... ... онда ғаламтор желісіндегі
жарнамалар жақсы нәтиже береді.
Интернет-маркетинг тематикалық парктер ... ... ... ... ... ... сұраныстарына
бағдарлануды күшейтуге мүмкіндік береді. Келешекте тематикалық парктердің
өз бизнесін Интернет желісінде ... ... ... ... ... – кескіндік композициялардың атрибуты және желілік
ресурстардағы жарнамалық сипаттағы анимацияның әрекет етуші тұлғасы, ... ... мен ... позициялауға үлкен рөл беріледі.
Тематикалық парктерді мұқтият жоспарлау және жобалау
Тематикалық парктерді құру - ... және өте ... іс. ... ... ... әсерін зерттеу), инжинирнг, логистика және
маркетинг саласында ... ... ... ... ... О бастан –ақ
парк концепциясын қалыптастыруға, ... ... және оның ...... парк туындауының негізгі үш кезеңіне ерекше мән берілген.
Әдетте, жобалаушылар парк территориясын бірнеше тақырыптық аймақтарға
бөледі («елдер» ... ...... или ... бұл келуші
халықтарды қызығушылықтары, жасы бойынша ... және ... ... ... ... береді.
Паркті осылай жоспарлаудың негізін У.Дисней қалаған болатын және ол
әліге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол ... жаңа ... ... ... ... осін – ... ... (Main Street) бөлді.
Көшеде Уолт Дисней өскен Канзас штатындағы Марседиана ... ... ... ... ... Қазіргі кезде тематикалық парктерді
осі нақты өмір сүріп жатқан немесе өмір сүрген көшенің ... ... ... ... де бола алады.
«Диснейлендтің» басты жолы келген қонақты оның қызығушылықтары мен
қалауына байланысты бес тақырыптық аймақтың ... алып ... ... ... қонақтар үйлерінен және өркениетткен алшақ африкалық
джунглиге тап ... ... ... ертегі кейіпкерлерімен
кездесуге болады, «Жабайы Батыс елінде» авантюризм мен ... ... ... ... күн ... ғылыми
фантастика болашаққа көз жүгіртуге мүмкіндік береді.
Уақыт өте келе тематикалық ... ... мен ... ... ... Американың Техас штатындағы «Фиеста» (Fiesta) ... ... ... ... бола ... ... ... он кезеңде
орындалды. Алдымен озық идея тасталды, жобаның ... ... ... ... ... ... шоулары бар парк ... Бір ... ... ... барысында бұқара халыққа
тыңдатылды, ол әлеуетті келушілермен, сарапшылармен, саябақ операторларымен
талқыланды. ... ... ... ... ... ... аймақтардың тақырыптары дамыды, парк ... ... ең ... ... ... өте маңызды болды, ол ондаған
мың долларға ... Бұл ... ... келесі тармақтардан тұрды:
жалпы менеджмент, маркетинг, ... ... ... Парктің
функционалдық бөлімдерінде екі жарым мың адамға жұмыс ұсынылды: қаржы,
маркетинг, ... ... ... ... ... және кадр бөлімдері.
Парктерге келуші адамдар легін басқарудың американдық ... ... ... ... «Айленде оф Адвенче» (Islands of
Adventure- шытырман оқиғалар аралы) паркін жобалау кезінде ... ... ... үшін екі ... ... алды. Бірінші
ереже бойынша, ең озық аттракциондар саябақтың соңына қарай орналастырылды.
Келушілер аттракционға жету үшін ... ... ... шығуы керек.
Екінші ереже психология саласындағы терең білімдерге негізделген. Адам
табиғатында оң жаққа ... ... ал ... тән ... ... ... ... қарсы жүруге мәжбүрлейді. Әртүрлі ағымдар
бір-біріне кедергі келтірмес үшін «Айленде оф Адвенче» паркіне кірген ... ... ... ... үшін ... ... ... аттракциондары
бар, ал оң жағында отбасылық демалысқа арналған аттракциондар ... ... ... ... ... ... штатындағы «Фиеста»
паркін жобалау кезінде қалыпатасқан. Оған келушілер алдымен аттракциондарға
барып, энергия қуатын ... ... ... көтерген соң олар
босаңсығысы келеді, сөйтіп, музыкаға бой алдырады.
Сонымен, «Диснейленд» ... ... бері ... парктерді құру
процесі, оны жоспарлау мен жобалау айтарлықтай ... Ол ... ... ескеруді талап етеді, соның ішінде психологиялық
факторларды да.
Ұсақ-түйектер мен ... ... ... ... аса ... мән ... әсіресе паркті
техникалық қамтамасыз ету мен қызмет көрсетуге келгенде. Ол 40 жыл ... ... да, ... ... ... ... мыс ... түні қолмен жылтыратылады. Күн сайын таңғы сағат бесте ... ... бір рет ескі бояу ... ... ... ... Таулардың әр метрі күн сайын тексереді, бақыланады. Ұсақ-түйекке
соншалықты назар ... ... ... ... салынған
банкалардың этикеткалары қолмен жазылады. «Диснейленд» қонақүйлерінің
есігінде сығалауға арналған екі көзі ... ... ... ... ... екіншісі балаларға арналып төменде орналасқан. Қоқыс
тастайтын ... ... ... 9 ... алыс ... Мұндай
қашықтық кезінде адам қоқысты ластырмас бұрын, аранайы орындарға апарып
салады. Барлығы тәртіпке сай, қатаң және өте ... ... пен қол ... ... баға ... ... тематикалық парктер қол жетімді
болды. Бұрыңғы тынығу ... ... ... ... кіру ... ... билет құнына – саябаққа бар, аттракциондарда
сырғанау, тамақтану, трансфер, тіпті қону да кіреді. ... ... ... ... бірнеше бағдарламаларын жүзеге асырады;
«барлығы қамтылған» (Ail Inclusive Package), ... ... ... және классикалық пакетте «Тамақтану және ... ... Plan, Food’n Fun Card), ... ... ... ... ... (Spemliied Packages).
«Уолт Дисней Компани» «пластикалық төлқұжат» (Flex Passport) деп
аталатын билеттердің жаңа ... ... одан әрі ... ... түсті. Ол
билеттер паркке келушілерге одан да көп ... ... ... ... 5 күн ... бола алады, және ... 1,5 ... ерте ... ... ... қоймай, «пластикалық төлқұжат»
оңтүстік Калифорнияның жағажайлары мен ... ... ... Осы ... ... бағалаған Флориданың «Си Уорлд»,
«Юниверсал Студиос» және «Йети ... (Yety ... қара ... үш ... ... ... көпкүндік қызметтер пакетін ендірді. ... үш ... бес ... ... ... ... есептелген билеттерді
сатады. Пайдалануға ыңғайлы ортақ билеттерді ендіру осы ... ... ... ... ... ... ... және төлемдер өлшемін қайтадан
қарап шыққан. Дұрыс ... баға ... ... табыстылығының
кепілі. Бағалар төмен болмауы тиіс. Мұндай жағдай АҚШ-тың дәстүрлі тынығу
саябақтарында орын алып, тынығу ... ... алып ... ... ... аттаркциондарға билет алу керек болды,
нәтижесінде келушілер өздерін алданғандай сезінді. Бағаны жоғарылатуға тура
келеді. Мұндай жағдайларда ... ... ... ... ... өте келе ... ... жоғалуымен ұшырасып, құлдырайды.
Осыған қатысты париждік «Диснейлендтің» жақындағы ... ... ... ... ... ... ұшырып, қаржылық саясатын қайта қарауға мәжбүр болды.
Билеттің және парк қонақүйінде болудың ... ... ... ... ... ... Тематикалық паркке келушілер саны 21%-
ға, ал қонақүйлік базаның жүктелуі 68,5%-ға артып, ... ... ... ... ... асып түсті. Өзінің ғұмырында алғаш рет парк
әрбір келушінің ... ... 10%-ға ... арқылы табыстарға кенелді.
Қызмет көрсетудің тұрақты жоғары сапасы
Қызмет көрсетудің жоғары сапасы ұғымы уақыт өте келе ... ... ие ... өзгерді. Қазіргі кезде бұл ұғым тек ... ... ғана ... ... ... өнім тұтынушылардың сұранысына жауап
беріп, нарыққа қажетті болуы керек. Осы мақсат ... ... жаңа ... негізіне қойылған: келушілерді зерделеу –
олардың арасынан салыстырмалы бірыңғай топтарды бөлу, әр топ үшін ... ... ... ...... ... ... байланыс
орнату және осы байланыстарды басқару.
Келушілерді тартып, ... ... ... үшін ... аттракциондарды кезеңімен жаңартып отырады. Жыл он екі ай жұмыс
жасайтын парктерде олардың ... ... ... 3-4 ... құрайды, ол
мерзмі біткен соң оларды біршама жетілдірілген ойын-сауық құралдарымен
алмастырады. ... ... ... ... ... ... өзгертіп отырады және жаңа тематикалық қойылымдарды
ұйымдастырады. Тұтынушылардың сұранысын зерттеудің нәтижесі ... ... ... де беру ... ... ... ... келушілер сүйікті
аттракциондардың жабылуын нағыз өкініш ретінде қабылдап, ол паркке келмей
қояды. ... ... ... ... ... ... ... орай
орнатылған атракциондарды демонтаждау келушілердің бір бөлігі үшін күтпеген
жағдай болды.
Заманауи тематикалық парктер қоғаммен ... ... ... ... ... Бұл бағыттағы алғашқы қадам «Уолт ... ... ... аса ... клиенттерін «Дисней-клубтың» ашылуы болды. Жыл
сайынғы кішігірім төлемдер үшін олар арнайы ұсыныстар мен ... ... ... ... ... ... Adventure Калифорниялық
шытырман оқиға) паркіне ол ресми ашылмай тұрып –ақ жарты бағасына бару.
Жоғары ... ... және ... іске ... ... ... ... құру қиын шаруа. Алайда
тематикалық парктерде бұл міндет екі есе қиындай ... ... ... ... ... жұмысшылар құрайды, олардың да
басым көпшілігі ... мен ... ... ... ... ... ... формасы ретінде команданы қалыптастыруға
үлкен назар аударылады. Командалық тәсілдің негіздері тематикалық парктерді
жоспарлау мен жобалау кезінде қалыптасады.
Жұмыстың жаңа ... ... мен ... ... ... қабілеттілігі мен танымалдылығын қамтамасыз ... ... ... парк ісінің негіздерінің берік болғаны соншалық,
тематикалық парктер өз маңыздылығын әлі де жоғалтпай, дамуын жалғастырып
келе ... ... ... ... ... дамуының аймақтық ерекшеліктері
Әлемдегі тематикалық парктердің қазіргі таңдағы дамуы ... ... яғни ... ... ... байланысты.
Аймақтық бірлестіктерде өзіндік ерекшеліктерін және оны ... ... ... ... ... және ... ... аймақтағы саяси,
жобалау, басқару қажеттіліктерін ескеру күшеюде. Өркенетті қоғам әр түрлі
қатаң орталықтандыру, ... және ... ... ... ... ... мән беріп қарауда. Осы
аталғандардың барлығы дерлік аймақтық ... ... ... ... ... береді. Қазіргі таңда әлемде әр түрлі факторлар, яғни
обьективті, субьективті ... ... ... ... ... ... ... тематикалық парктердің әлемдік нарығында ... ... Ол ... ... келу ... оған ... және кіріс табыстарынан, ... ... ... ... ... әр ... ... жүйесінен әлемде алдыңғы орынды иеленуде. Бұл сферада
Солтүстік Америка ... ... үшін ... ... ... болып
табылады.
АҚШ және Канададағы тематикалық парктер ... ... ... ... ... ... жағдайларға тұрақтылығымен сипатталады. Тіптен ең қиын
Нью-Йорктегі әлемдік сауда үйіне террористердің ... ... және ... ... Иракқа басып кіруі кезеңдерінде (2001-
2003) Солтүстік Америка, ең ... АҚШ ... ... келу
көрсеткіші тұрғысынан көш бастады. Аймақтағы парктік жұмыс динамикалық
түрде ... 1990 ... ... ... ... ... ... саны 30 %-ға өсті. 2013 жылы олар 135,1 млн астам келушілерді
қабылдады. Осы ... ... ... ...... ... ... төрттен бір бөлігін, Еуропадан – 2,3 есе, Латын
Америкасынан – 10 есеге дейін озып кеткенін ... 2013 жылы ... 20 ... ... келу ... ... Еуропа мен
Азиялық-Тынық мұхиттық аймақтың алғашқы 30 паркінен озып кетті. Солтүстік
Америкалық парктердің басым көпшілігі ... 385 ... ... орналасқан.
Консолидацияның жоғарғы көрсеткіші, алдыңғы қатарлы компаниялардың
болуы Солтүстік Америкада тематикалық парктердің даму ... ... ... ... Солтүстік Америкада әлемнің ең ірі 15 ... 9-ы ... және ... келушілер саны 5 млн адамды
құрайды. Олар көбіне мультипаркті курорттар орналасқан Орландо және ... ... ... Осы ... ... алтауы – “Уолт Дисней
Компани” , ал ...... ... ... – “Буш Гарденс”
қарамағында.
Көпшілікке мәлім “Диснейлендте” 1955 жылдың 17 ... ... ... ... ... ... Сол кездері 90 млн
Америкалықтар оның ашылуы жайында “Эй-Би-Си” телекомпаниясының ... ... ... мен ... алға ... ... есепкерлігі, дарыны және өнертапқыштығы “Диснейлендтің” жеті жылдан
кейін миллиондаған келушілерді қарсы алуына әкелді. 1971 жылдың ... 100 млн ... адам ... болса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш
төрт миллиардты ... ... ... ... жылына төрт
миллион порциясы желінеді.
Гигант-тематикалық парктер негізінен парктік ... яғни У. ... ... ... ... Оның дамуы
тікелей шетелдік инвестицияларға, сонымен қатар ... да ... ... Атап ... ... ... яғни ... компаниялардың шетелдік
тематикалық парктер жұмысына қатысуы және ... ... ие ... ... ... ... яғни белгілі бір ақша ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуі;
– шетелдік тематикалық парктермен субконтрактіге отыру, яғни
тематикалық парктердің ерекше ... ... және ... ... ... гигант-тематикалық парктерден басқа, сыйымдылығы 3-
5 млн адам болатын орташа көлемдегі тематикалық ... де бар. ... ... ... ... ең көбі ... 7-сі) ... негізінен Калифорния мен Флоридаға тиесілі. 1955 және ... ... ... ... “Сильвер Доллар Сити”(Silver Dollar
City-күміс ... ... ... ... ... ... ... Грейт
Америка”(Six Flags Great America- Ұлы ... ... ... және ... уақытта америкалықтардың жаңа құндылықтарды
бағалауына алып ... Осы ... ... алдыңғы қатарлы корпорациялар –
“Анхойзер Буш”, “Седар Фэйр Энтертейнмент” басшылықтарына тиесілі [15].
Сыйымдылығы 1-3 млн адам ... ... ... ... ... ... ... Олар АҚШ-тың Атланта, Буффало, Денвер, ... ... ... Хьюстон, Чикаго қаларында орналасқан. Бұл парктер
америкалықтар арасында кең ... ие. ... ... ... 80 ... осы ... парктерде демалыстарын өткізуді жөн көрген.
Америкалық тематикалық парктердің ... ... ... ... де ... Экономика диверфикация түсінігі аясында
тауарлар ассортименті оның түрін ... ... ... жаңа ... түрін ойлап табу, банкроттықты жою кіреді. Бұл
жағдайда кішігірім парктер экзотикалық тақырыптарды алады. ... ... мың адам ... ... ... ... Park- ... парк)
танымдылық қана емес, ойын ... да ... ... Көптеген ірі
тематикалық парктер әлемге әйгілі блокбастерлер мен ... ... ... ... ... ... Анимейшн” киностудиясы
“Юниверсал Студиос” паркіне ... ... ... ... образдарын пайдалану құқығын сатады. Тематикалық гигант-парктер
демалыстың сан түрін , яғни ... ... ... ... құра ... ... оны “Дистинейшн паркс” - “курорт-
парктері” деп атайды. “Дистинейшн паркс” ... ... және ... ... ... ... ... штаты, Калифорния, Техас). Тематикалық ... ... ... ... парк саласындағы заманауи тенденциясының
көрсеткіші және ерекшелігі болып табылады.
2.2.1 Солтүстік Америка тематикалық парктерінің даму ... ... ... ... ... ... жағдайда
менеджментке байланысты болып келеді. 1960 ... ... ... ... ... ... ... диссертациясы
қорғалған. Оның авторы Дж. ... және А. ... ... ... ... ... бақылайтын өндірістік кеңестерге
көшуді ұсынған. Олардың жұмысына ат салысуы қатардағы ... ... ... процесіне қатысуға мүмкіндік берді. Бизнес саласында ... енуі ... ... профессиональді біліміне емес, жақсы
ұйымдастырушылық қасиетіне байланысты ... көп ... ... ... ... ... басқару және қатысу принципіе
әлемдегі эффективті болып табылады. Ол тек қана АҚШ-та ғана емес Еуропада
да ... ... ... ... пайдаланылатын Америкалық менеджмент
моделі бірнеше себептерге байланысты эффективті болып табылады.
Біріншіден, ол әрбір парк қызметкеріне мекемесі ... ... ... яғни оның жан-жақты даму жақтарын, өз жұмысына жауапкершілікпен
қарауға, мекеменің эффективтілігін арттыруда мол ... ... ... де ... ... алмасу жеңілдейді.
Екіншіден, қатардағы жұмысшылардың басқару процесіне ат ... тек қана ... жеке ... болмай, қарапайым
қызметкерлердің жоспары болып табылады. Осылайша ... ... ... ... жаңа ... қалыптасып, корпорацияның командалық
жағдайы бекиді.
Үшіншіден, жұмыскерлердің басқаруға қатысуы олардың жеке тұлға ретінде
дамуына өз үлесін ... ... жаңа ... мен ... ... ... болашақтағы мәселелер шешімін табатын қосымша
ресурс көзіне ие болады.
Әрине, партисипативті ... ... ... ... қолдану,
гигант-парктерге қолдануға қарағанда жеңіл ... ... ... ірі ... саны 60, сол ... де бұл ... ... өз шаруасын ғана қатаң түрде істейді. Парктің 6-9 мың қзметкері
паркте келушілерден қалған сағыздарды жинайтын болса, ... тек ... ... ... ... ал мыс ... тұтқасын тегістеушілер тек
қана сол жұмыстарды атқарады.
Тар шеңберлі мамандандыру сервисті өте жоғары дәрежеде ұстап ... ... ... ертегі еліне келгендей әсерде қалдырады.
Мұнда ... ... ... символикалық төлеген ақшасының есебінен
коляска ... ... ... ... ... ал ... ас ... жылытып алуларына болады. Сонымен бірге кепілге ... ... ... ... ... аккумуляторлы двигательді
коляскалармен паркті ... ... ... тур ... үй жануарларымен кіріуге тек қана соқыр иттерге ғана рұқсат
етілген. Ал, диабет ... ... бас ... ... ... күні ... ... болады.
Әдетте әр елден келген туристтер Диснейлендте 2 – 3 күнгі турда болады.
Бірақ 7 ... ... ... ... да бар. Бұл жерде өзіндік арнайы“
оқиғалар күнтізбесі” бар, яғни сол ... ... жыл ... ... ... ... Аталған күнтізбеде жоспарлы мерекелерге де
мән берілген, яғни ... жаңа ... ... ... т.б.
мерекелерге. Мейрамдар көптеген келушілердің келуіне себепкер болып
табылады ... ... ... ... болу ... ... ұсынады: “бәрі қосылған”, “классикалық”, ... энд ... және т.б. ... жыл ... ... жол ... отырады. Ұйымдаспаған ... ... ... ... қызмет пакеті) ұйымдастырылған, яғни
ересектер мен балаларға арналған ... ... ... Осындай жүйелі
түрде ойластырылған маркетинг нәтижесінде паркке келушілер саны жыл ... 2013 жылы ... ... атап айтқанда калифорниялық
“Диснейлендтке” келеген туристтер саны, Оңтүстік Азия ... ... ... 1,5 есе асып ... ... ... ... танымалдылыққа ие болуының
бір себебі, бұл парктердің америкалықтардың өзарасында танымал ... орта ... ... ... 10 күн ғана демалатыны, ал
бизнесмендер өздерінің жұмысшыларынан аз 6 күн ғана ... ... ... де ... ... ... өткізу үшін апталық
кешенді-курорт мультипарктерін пайдаланады. ... ... ... ... үшінші америкалық жазғы демалыстарын тематикалық
парктерде өткізуді жөн көреді екен.
Тематикалық парктер тек қана америкалықтар арсында ғана ... ... ... басқа елдері туристтерінде де кең қолданушылыққа ие.
АҚШ
“Сикс Флэгс Грейт Америка”
“Сикс Флэгс Грейт Америка” Солтүстік ... ... ... паркі болып табылады. Ол әлемдегі ірі парктік операторлар
жүйесіне ... ... ... Парк 1976 жылы аз ... ... ... ... салынған. Оның тарихында көптеген басшылары ауысқан.
Паркті америкалық қонақ үй ... ... ... ... ... ... “Марриоттс Грейт Америка” бірден танымалдылыққа
ие болды. Ол алты тематикалық зонадан: ... ... ... ... “Орта Батыстағы мал шаруашылығы көрмесі”, “Янка баспанасы”, “Юкон”
тұрды. Әрбір зона ерекше түрде ұйымдастырылған. Мысалы, “Юкона” ... ... ет ... ... Лихорадка кезеңіндегідей үлкен
табақтармен беріледі. Парктің визитті карточкасы болып “Колумбия Карусель”
аттракционы және 34 ... ... ... ... ... 2001 жылы ол демонстрацияланып және “Сикс Флэгс ... ... ... ... парк болып қалды.
Тематикалық парк территориясында алғашында үш ... ... ... ... ... және ... кеме ... Соңғы горка тек қана бір маусым ғана ... ... ... ... ... ... тоқтатты. Ал, қалған екеуі
және 1976 жылы орнатылған “Орлеандық Орбита” келушілерді әлі күнге ... Тағы ... ең көне ... ... ... автодром үшін
едені ең үлкен болуымен әйгілі (599,7 шаршы ... Оның дәл ... ... Грейт Америка” паркінде орналасқан.
1977 жылы тематикалық парктерде бірнеше жаңа аттракциондар орнатылды.
Олардың қатарына: ... ... ... ... ... ... “Сена
тазалаушысы” кіреді. 1978 жылы “көтерілу толқыны” аттракционы ашылды, 1979
жылы – ... ... 1980 жылы ... қыран” горкасы
ашылды. Онда қазірде 105 км/сағ жылдамдықпен сырғуға болады. 1982 ... ... ... үшін ... ... ал 1983 жылы ... құлау мұнарасы “Шек”(грань) аттракциондары қосылды. 1984 жылдан
кейінгі ... ... ... бұл мұнара жабылған. Орындалған қауіпсіздік
шараларынан кейін де ... ... ... ие бола алмады. 1986
жылы парк ... ... ... ... ... қосқан соңғы
аттракцион “Ақ судың долданушылығы”1984 жылы болды. “Мариотт” паркті ... ... ... ... жылы ... алаң” паркінде рекордты биік горка – “Соққы
толқын”(ударная ... ... ... Ол ең ... ... 1959 жылы
“Диснейленд” үшін салған “Эрроу Дайнемикс” америкалық компаниясымен салынып
шықты. 1989 жылы “Сикс Флэгс ... ... ... ... ... қосты. Келесі жылы келушілер үшін ең алғаш “Боллиджер және Мабиллард”
компаниясының – “Өршіл қасқыр” горкасы ашылды. 1991 жылы ... ... ... ... ... жанынан “Кондор” аттракционы құрылса,
ал “Пикториум” 3D кинотеатрындағы көрермендер залы 650 адам ... ... ие ... 1991 жылы ... ... өзінің банкротқа
ұшырағанын мәлімдеді. Оның жарты акциясын “Уорнер Бразерс” компаниясы алды.
1992 жылы “Бэтмен” аттракционы жандандырылды. Ол келушілерге адам ... ... ... ... ... ... берді. 2005
жылы “Бэтмен” қаланың ... жері ... ие ... 1994 жылы “Аспан
мұнарасы саяхаты” жанынан “Америка: ғарыштық кеме Шаттл” симуляторы ашылды.
Онда “Динозавр ... қашу 2 – 3D”, ... ... ... ... ... де ... ғарыштық кеме Шаттл” фильмдері көрсетілді. Келесі
жылдары жаңа аттракциондар салынып, ескілері жаңартылды. Мысалы: 1995 ... ... ... атты ағаш ... ... ... ол ... паркіндегі
“Циклон” горкасының көшірмесі болды.
1990 жылдардың соңында нарықтағы қайта топтастыру “Сикс ... ... ... Паркс” компаниясына көшті. ... кең ... ... ... ... ... ... фильм “Скуби-Ду” кейіпкері қатысты. Әр жыл ... ... ... жаңа ... алмастырылды. 1999 жылы биіктігі 62
м, ұзындығы 1,5 км, ... 117 км/ сағ ... ... экстремальді
“Ашуланған бұқа”(разьяренный бык) горкасы ашылды. 2000 жылы парк өзінің
“Күміс сезон” – ... ... ... ... жылы жаңа ... ... ... Вю” аттракциондарын ашты. 2005 жылы “Сикс
Флэгс Грейт Америка” өзінің аквапаркін “Дауыл құйынын” ашып, ал келесі ... отыз ... ... ... ... – маусымнан қазанға дейін жұмыс істейтін ... ... ... ... ... парк ... табылады. Ол Торонто
агломерациясында орналасқан. 200 астам парк аттракциондары оның ішінде ... ... 3 млн ... адам ... Парк 1981 жылы ашылып ең
ірі тематикалық парк болып табылды. Парк ... ... ... ... ... 2005 – 2006 ... ... Уондерленд”
Солтүстік Америкадағы келушілері ең көп парк болды. Сонымен қоса ол ... ... ... ... ... ... яғни бір паркте 15
американдық ... ... ... ... 1972 ... ... алады. Ол кездері
“Тафт Броадкастинг” кішкентай ауыл ... ... ... ... болатын. Мэпл Торонтоға жақын болғаны және № 400 ... ... ... үшін ... ... ... бұл ауданы
өзіне назар аудартты, алайда климаттық жағдайлар себебінен ... ... ... ... жөн көрді.
“Тафт Броадкастинг”компаниясының Торонтода салынуы дұрыс мақұлданбады.
Бір жағынан “Онтарио Плэйс”, Корольдік музей Онтарио және ... ... ... өздеріне қауіп төнгенін сезініп ... ... ... ... ... ... Компания тұрғылықты халыққа жобаның
тиімділігін түсіндіріп ... ... ... алды. Сонымен бірге компания
Онтарио провинциясының даму жоспарына да өзгерістер енгізуге қол ... ... ... ... ... ...... және канализациялық жүйенің құрылысына
кірісу туралы айтып, аймақ дамуына үлесін қосты.
Қазіргі кезде онда “Бүрку Фабрикасы”, “Ақ Су ... және ... ... орналасқан. Жобалаудың алғашқы кезеңдерінде парк
орталығына Эйфель мұнарасының орынына Тау ... ... ... ... ... орналасқан Тау ғажайыбы әлі ... ... ... Уондерленд” құрылысы 1979 жылдан 1987 жылдар аралығында
созылды. ... ... ... ойды ... ... екі ... 120
млн доллар ақша жұмсаған. Ашылуында ұйымдастырушылар 10 мың ... шар мен 350 ақ ... ... 13 ... ... Төрт бала Канаданың арктикалық, тынық ... ... ... таныстырып, әрқайсысы өз ауданы суын парк
фонтанына құйды. XX ғасырдың атақты ... ... Уэйн ... ту
көтеру рәсіміне қатысты.
2006 жылы “Седар Фэйр” компаниясы ... ... ... ... ... ... келетінін білдірді. Сол жылы келісім
жасалынып, паркке қайтадан бұрынғы Кэнадас ... ... ... Ол
“Парамаунтты” еске түсіретін барлық аттракциондардан және т.б ... ... ... ... ... ... тематикалық зонаға
бөлінді. Бастапқыда ол төрт ауданнан: Халықаралық ... ... ... ... ... 1980 жыл, ... бақытты елінен
тұрды. Кейіннен Ақ Су ... ... және ... ... ... ... Европадағы тематикалық парктерінің ... есеп ... ... ... ірі ... ... бар. ... иелері 2-ден 12 млн-ға дейін келушілерді ... ... екі түрі ... көрсетіледі. Бір парктер жүйесінің
тарихы XVI-XVII ғғ бастау алған болса. Басқа ... ... ... ... ... негізделіп құрылған.
Тематикалық парктердің алғашқы жүйелері 1950-1960 жж құрылды. Оларды
ойын парктерінен айыру қиын ... Бұл ... ... ғана ... ... ... ... ретінде Нидерландыда 1952 жылы ашылған
“Эфтелинг”, 1967 жылы ... ... ... ... ... ... тематикалық парктерге 1970 жылдары ашылған парктерді
жатқызамыз. Бұл периодта тематикалық парктер Батыс және Солтүстік Еуропада
дамыды. Ол ... ... ... ... ... ... “Еуропа
Парк” парктері болып табылады.
У.Диснейдің еуропада 1980 ж ашылған тематикалық ... 15 ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетіп тұрған
парктерге салынды. Әсіресе Францияда қарқынды ... 1980ж ... ... алып, “Астерикс” паркі ашылды. Франция ... парк ... ... ... басып озды. Бұл процестер тематикалық
парктердің дамуының үшінші кезеңіне жатады.
Келесі төртінші кезең ... ... ... ... бағытта жұмыс жасады:1) Еурпопадағы парк бизнесінің ... ... ... мультипаркті концепциясы; 2) ... ... ... ... ... ағарту жұмыстары; 3) паркке күні бойы
болу үшін бірреттік төлем ... 4) қиын және ... ... маркетингтік жоба құру; 5) парк менеджерлерінің арнайы
тренингтер ... ... ... ... 6) ... ... ... бағытын түсіндіру;
Көптеген Еуропалық тематикалық парктер америкалық даму ... ... ... осы тәрізді демалыс, Солтүстік ... ... ие ... сол ... де салынған инвестицияны
ақтамайды. Осыдан еуропалық парктердің ерекшеліктерінің аз ... ... ... ие ... ... ... ... Еуропалық тематикалық
парктер көлемі кіші және келушілер саны да сыйымдылығы да аз. Егер париждық
“Диснейленд” жылына 12 млн ... ... онда ... Парк”
келушілер саны бойынша екінші орында 9 млн ... ... ... ... ... ... Алайда, олар ... ... ... ... парктер Солтүстік Америкада әсіресе АҚШ-
тағыға қарағанда жай ... Бұл бір ... ... ... ... ... да еуропалық тематикалық парктер ... ... ... ... ... сақтауға тырысқан.
Тематикалық парктердің шетелдік Еуропадағы географиясы қазіргі ... ... ... (50 ... 27-сі) ... алып ... ... Батыс Еуропада аса дамыған. Екінші орынды Оңтүстік Еуропа, ал
үшінші орынды Солтүстік Еуропа ... Ал, ... ... ... ... Еуропа алады. Мұнда жиырмалыққа кіретін бірде бір ірі тематикалық
парк жоқ.
Әдетте үлкен тематикалық ... ... ... ал ... ... ... ... жатады. Оның біреуі
шетелдік турситтерді қабылдауға, ал екіншісі жақын маңдағы ... ... ... ... ... У. ... паркі сияқты 60
% келушілері шетелдік туристтер болып табылады. Ал, Европаға тән ... ... саны 15 % ... ... ... ... ... толық суретін көру үшін
алдыңғы және ... ... ... ... көруімізге болады.
Еуропадағы көптеген көне тематикалық ... бір ... ... ... ... кейбірі әлі күнге дейін отбасылық бизнес қарамағында.
Оларға: “Блэкпул Плеже ... ... ... Ол XVIII ғ ... Блэкпул
теңіздік курортында пайда болған. Оның ... ... ... соғыс
қарсаңында төмендеді. Бірақ соғыстың аяқатысымен әлемдегі бірінші ағаш
“америкалық” горка салынды. Екінші дүниежүзілік ... ... парк ... да тоқтатылып, қайтадан жанданған. Соңғы ... ... ... құйылған инвестиция көлемінен дамуда. Паркте ең биік және ең жылдам 2
км аралықтан көрінетін “америкалық ... ... Макс ... ... ... ... ... аттракционы бар. Парк құрылған уақыттан қазіргі
таңға дейін әкеден балаға мұра ... келе ... ... ... ... ... ... фактордың бірі болып оның
орналасқан жері болып табылады. Жобалауға деген ұқыптылық паркті ... және ... ... Парк жыл бойы ... істейді.
“Блэкпул Плеже Бич” келушілерді көптеп тарту және қызығушылықтарын ашу
үшін ... ... ... Қалалық парктер кіруге бір ғана билетпен
барлық аттракциондарға рұқсат етсе, бұл ... ... ... ... ... Ол ... ... жоғарылатып келушілерді
көбейтеді. “Блэкпул Плеже Бич” парк дамуындағы жақсы мысал бола алады.
Еуропалық ... ... ... оң ... ие ... ... ... ие парктер де бар. “Миллениум Доум”, “Блэкпул Плеже
Бич” сияқты Англияда орналасқан парк ... ... ... болуы
керек еді. Салушылар паркті британдық тақырыпта діннен бастап технологияға
дейін ойластырған. “Мыңжылдық ... ... ең ... ... ... деп ... еді. ... жобасы мен құрылысына 1 млрд доллар
ақша жұмсалды. Қаржылық салым жан-жақтан құйылды.
Көпшілікке мәлім ... ірі ... ... ... ... ... қажет. Маркетингтің зерттеулер нәтижесінде
жобаланған жұмыстың концепциясына қандай да бір өзгерістер енгізбеу ... ... ... бұл ереже ұстанылмады. Бастапқы кезеңнен
бастап парк ... ... ... ... ... Жоба ... ... ұшырап отырды. Нәтижесінде жоба құны 2 млрд долларға дейін өсті.
Бұл Лондондағы бір ғана ... ... ... ал ... ... 1,5 млрд ... ... болатын. Алғышқы жылы жоспарланған 12 ... ... ... Парк ... жалпы келушілер саны 6 млн адам
болған.
Еуропалық парктердің табыс және келушілер саны мен сыйымдылығы жағынан
америкалық парктерден ... ... да, ... ... оң ... XXI ғ ... ... бір жылда 16 тематикалық паркте 22
америкалық горка салып аймақ тарихында жаңа ... ... ... ... ... және форматы әртүрлілікке ие. Мысалы, ескі гольф-
аймақтар отбасылық тематикалық ... ... ... ... ... ... дамуында тематикалық
қателіктер бар, яғни ноу-хау ... ... ... мен ... ... жоқтығы, инвестиция салу
көлемінің аздығы, ... ... ... Осы ... шешімі
консолидация, репозиционирлеу, реновация және реинвестирлеу жолда болып
отыр.
Төменде еуропалық тематикалық парктердің мысалдары ... ... ... ... ... ... Еуропадағы париждік
“Диснейлендтен” кейінгі тематикалық парк болып ... Оның ... ... Сегіз жылғы жобалаудан кейін құрылыс 1995 жылы жазғы туристтік мерзім
кезінде ашылған. “Порт ... ... ... ... ... ... Онда транспорттық қызмет жеткілікті, яғни ... ... 10 ... ал ... ... (99 км) бір
сағатта, Жирон қаласы аэропортынан (189 км) екі ... ... ... төрт ... ... бір ... сайын тәулігіне 16 сағат үш
компанияның поездары қатынайды.
“Авентура Порты” тематикалық парк пен аквапарк, кафе, қонақ үй, ... мен ... ... ... ... ... зонасы. Паркте
30 мыңнан астам өсімдік түрлері өседі. Паркте 40 астам жас талаптарына сай
40 аттракциондары бар. Бұл ... ... ... ... ... ... жүзуге, тир атуға, карусельде отыруға ... ... ... ... ... ... бір күнде барлық контиенттерде болуына
жағдай жасайды. Келушілер уақыт кеңістігінде ерте өркениеттерге, әлемдік
мәдениетпен ... ... ... жасай алады. Тематикалық парк бес
зонаға: “Жерорта теңіздік”, “Қытай”, “Қиыр батыс”, “Мексика”, “Полинезия”
бөлінеді.
“Жерорта ...... ... ... ... ... ең
алғашқы зонасы. Ол жерорта теңіздік қалашықта суретті түрде ... ... мен ... ... ... ... “Аквамьюзик” шоуын көріп қайықпен Қытайға жол тартуға ... ... ... ... Ұлы ... ... Еуропадағы үлкен
америкалық горка жылдамдығы 110 км/сағ ... ... ... түсу ... ... ... орналасқан. Басқа “Ти капс” аттракционында келуші
“сервиз” ішінде жоғары жылдамдықпен кез-келген бағытта айнала алады. ... ... ... аттракционы ұшпалы орындықта отыруға мүмкіндік
береді. Бұл ... ... ... ... ... бар. Су бетінде
серуендеп жүзу үшін “Вайтань” порты бар.
“Қиыр батыс” ... ... ... ... көрініс беретін парктің
үшінші зонасы болып табылады. Ковбойлық рух, америкалық пейзаж, ... ... ... осында. Ковбойлық салон ішінде Үлкен каньоннан тұрып су
тапаншаларынан атуға болатын тир ... ... ... ағаш ... ... ... поезд болып табылады. Келуші
қызыл немесе көк ... ... ... Олар ... ... ... Ереже бойынша көк тез жүрсе, ал қызыл кенеттен маршрутын өзгертеді.
Балаларға ... ... ... ... ... ... өзенді таулы аңғар”- су аттракционының
бірі болып табылады. Парктің ... ... ... су ... ... ... ... пәтер” аттракционы, классикалық карусель, “Родео
буйволы” және ересектерге ... ... ... ... ... ... ... көне Мая империясының төңірігінде салынған парктің ... Бұл ... ... ... вагонеткаларға, мексикалық
жармеңкелі аттракционда механикалық аттарда айналмалы қайықтарда, ... ... от ... ... “От ... болуға болады.
Қосымша қызмет көрсету – тамақтандыру ұйымы, ... бюро ... ... ... ... ... ... мүгедектер коляскалары,
балалар коляскалары, жоғалған балаларды іздеу, фото қызмет көрсету, онлайн
түрде билетке тапсырыс беру және т.б. ... ... ... ... ыңғайлы түрде өткізуге мүмкіндік береді.
Германия
“Еуропа-парк”
Германиядағы ең ірі және ... ... ... парк ... бөлігіндегі Руст федеральді жер Баден-Вюртембергте
орналасқан. Парк 1975 жылы ашылған. Оның ... 62 га. ... парк 4 ... қабылдайды. Паркті 1780 жылдары әр түрлі қатынау заттарын
өндіруге икемделген, 1921 жылы ... ... ... ... негізделген немістік компания “Мак КГ” басқарады.
Біріккен Еуропа тақырыбы ... ... ... ... ... одақтың құрушысы және оның “жүрегі” болып қазірге де дейін ... Сол ... де ... ... ... ... ... табылады.
Бұл тақырып парктің орналасу аймағына да әсер етеді. Ол Германия, Франция,
Швейцария ... ... Оны ... 60 км, ал ... 80 км, ... 175 км, Франкфурттан 240 км, ... 380 ... орын ... ... еуропа елдері паркке ең ... ... ... ... парк аймағына Австрия,
Ұлыбритания, Германия, Греция, Исландия, Италия, Нидерланды, ... ... ... Швейцария, сонымен бірге “Сарай паркі”,
“Қызықты оқиға елі”, “Викингтер елі” жалпы 15 тематикалық зона бар. ... ... метр ... италияндық ауданда архитектуралық үздік
туындылар арасынды бір кесе капучино ішсе, нағыз валлилық ескі ... ... ... XV ғ көне қамал Бальтасарда монреаль
экскурсиондық поездында болуға ... ... ... “бүкіл Еуропа” бойынша
тур ұйымдастыруға болады [19].
Парктегі әрбір “ел” шынайы образына ... ... ие. ... ... ... және ... ... карнавал стилі тән. “Испания” үшін
фламенко-шоу және рыцарлық турнирлер тән. ... ... ... ... ... ... үлкен күміс сфера орналасқан. “Ресей”
зонасы паркте монреаль теміржолының бірі – ГУМА-дан басталды. Одан ... ... ең ... ... ... ... ... горкасы” деген атпен
танымал аттракциондары орын тепкен. 28 метрлік биіктіктегі ... өтіп және өз осьі ... ... ... ... ... Мұнда қоңыраулар үнімен ұлттық серуендер – арулар ресейлік ұлттық
сарафандарда және ер-жігіттер ... ... ... тайгада сырғанап,
өнерлілер икона жазып, әйнектен ғажайып гүлдер үрлеп ... ... ... ... ... ... ... немесе Жалмауыз
кемпірді “Апа” дүкенінен сатып алса болады.
Парктің ең көрікті жері – ... ең биік және ... ... ... жұлдыз” болып табылады. Оның биіктігі 75 м, ал қозғалу
жылдамдығы – 130 ... тең. ... ... ... ... жері ... ... шоғырланған. Сулы горканың ұзындығы 850 м, ал
келушілер 70 ... ... ... “Швейцариялық кварталда” жоғары
жылдамдықты “Швайцер Боббанда”, ал ... ... ... ... көруге болады. Әрбір мерзім сайын парк ультразаманауи
аттракциондармен, арнайы эффектермен жүргізілетін мультимедиалық шоулармен
немесе ... ... ... ... ... ... фестивальі”,
“Ортағасырлық фестивал”, “Хэллоуин” және т.б іс-шараларды ... ... ... ... ... ... өмірін көрсететін
4D-кинотеатр,ал “Шоколад елінде” лазерлі студия пайда болды. Қазіргі таңда
“Еуропа-паркте” ... 100 ... ... бар және де ... ... Ойын-сауық программаларына шамамен 22 елден 150 ... ... жыл ... ... ... 800 ... ... телевизиялық бағдарламалар түсіріледі.
1995-1999 жылдары парк территориясында екі отель андалуздық стилде “Эль
Андалуз” және “Кастильо Альказар” ортағасырлық қамаладарды еске ... ... ... ... ... Кейінен үш отель пайда болды. 45
млн евро жұмсалған атақты ортағасырлық амфететарды еске ... ... 2007 жылы ... ... ең ... қонақтарын монастырь
стилінде салынған жаңа отель “Санта ... ... ... “Немістік
кварталда” керемет жай-күйге ие ... ... ... ... ... тематикалық паркі Стаффорашир ағылшындық графтығында
орналасқан. Бұдан басқа бұл жерде екі ... ... ... және спа ... ... “Алтон Тауэрс” тематикалық
парктер ішіндегі “Мэрлин Энтертейнмент” флагманы болып ... ... ... ... және ... парк классы аттракциондарының
алды болуға үміткер. Тематикалық парктің визитті карточкасы Эдвард Григпен
жазылған музыка болып табылады. Ол 1990 ... бері ... үшін ... 1000 ... ... ... ... аумақта орналасқан. Темір
дәуірі кезінде бұл жерде Банбэрли Хилл форты ... ... б.з.б ... ол ... ... ... қамалы болған, ал ... ... ... ол ... ... ... 1100 жылы ол ... марапат ретінде Бертрам де Верден иелігне көшті. XV ғ оны ... сэр Джон ... ... XVII ғ ескі ... ... ... жойылды.
“Алтон Тауэрс” (сол кездері “Алвертон”) аңшылық жер болды. Шетелде он
бесінші граф ... ... ... ғғ өз ... ... ... және ... кеңейтіп, бақ өсірткізді. Үй “Алтон Аббаттығы” деп
өзгертілді. 1814 жылы Чарлз Талбот 13 мың ағаш және ... ... ең ірі ... айналдырды. Ол 1839 жылы бақ көпшілік
пайдалануына ... ... ... 1856 жылы ... 1890 – 1900
жылдардың соңында “Алтонда” от шашулармен , ауа шарларын ұшырумен, клоундар
қойылымдарымен ... ... ... ... XX ғ ... ... ... сатылды. Екінші дүниежүзілік ... ... ... дайындалатын орынға айналып, бақ 1951 жылға дейін жабылғызылды.
Тематикалық парк ретінде ... ... 1980 жылы ... ... онда ... орнатылды. Бірақ жыл сайын инвестиция көлемі артып паркте ... ... ... 1990 жылы парк ... ... ... ... 2005 жылы “Дубай Интернешил Кэпитал” инвестициялық тобы паркті 800
млн ф.ст сатып алып, ал 2007 жылы ... ... 1 млн ... ... мұхиты аймағының тематикалық парк даму ерекшеліктері
Азиялық-Тынықмұхиттық аймақта экономиканың интенсивті дамуы, халық
жағдайының жақсаруы осы аймақта ... ... ... ... алып ... Қазіргі таңда ол әлемде тематикалық парктер саны жөнінен
Солтүстік Американы басып озып, сыйымдылығы жағынан ... ... ... ... ... аймақ әлемдегі тематикалық ... ... ... ... Бұл ... Жапония, Оңтүстік Корея
және соңғы уақытта Қытай жоғары ... ... Бұл ... ... саны ... көш ... ... парктер орналасқан. Алғашқы үш
орынды америкалық корпорациялар филиалдары “Уолт Дисней ... ... ... ... аймақтағы парктер құрылысы Жапонияда ... ... ... ... токиялық У.Диснейдің шетелдегі алғашқы
тематикалық паркі “Диснейлендтің” жетістігі түрткі болды. ... ... ... иена ... ... ал ... мен ... деген баға
жоғарылауы жапондықтарды байытқан болатын. Алғашқы кезеңде ... ... ... ... ... ... Бұл тематикалық парктердің
ірі сауда-үйлерінде пайда болуымен түсіндіріледі. Келушілерді өзіне көптеп
тарту үшін ... ... ... ... ... ... тамақтандыру орындары, бар және кафе болса, кейіннен
бұл жерлерді кинотеатрлар, мұз айдындары, музыкалық ... мен ... ... Осы ... ірі ... ... жай ғана ... орны
емес тематикалық парктерге айналды.
Уақыт өте келе тематикалық ... ... ... ... ... ... мен аумақтық, жергілікті нарықтық
спецификасы болып табылды. Азиялық-Тынықмұхиттық ... ... ... ... алу мен біліктілігі жоғары мамандарды тарту мен парк
жұмысын шешуде ... ... ... ... Олар ... ... “жекпе-жек”, “Лендмарк”, “Интернешил Тем ... ... ... ... Мысалы солтүстік америкалық “Интра-
Эйша Девелопмент” Қытайдағы Вэйфан қаласындағы “Фухуа” ... ... ... ... мен оңтүстік кореялық концерн “Самсунг”
Тайванның батысындағы “Дискавери Уорлд” тематикалық паркінің ... ... ... тапсырысы бойынша салған. Жобаның бас кезінде
Ванкувер, Лос-Анджелес, Калифорниялық халықаралық ... ... ... ... парк ... ... аймақтық сипаттқа ие. Азиялық-
Тынықмұхиттық аймағында тематикалық парктердің орналасуы ... ... ... ... ... ... аттракциондар
кеңістіктік үйлесімділік пен ғарыштық энергия легінің келуіне және оның
адам денсаулығына әсеріне негізделіп ... ... ... ... ... ... олардың көпшілігінің мемлекет қаржыларынан ... Тек ... ... ғана ... және Юниверсал Студиос
корпорацияларына кіреді. Мемлекет және жергілікті қауымдастықтар ... ... ... ... ... ... “Саравак”
атты этнографиялық парк тұрғызылған. Сингапурда этнографиялық “Малайзиялық
ауыл” паркі орналасқан. Сингапурде “Қытайлық ... ... ... ... ... сегіз үлгісі бар
(сурет 2):
Сурет 2. Азиялық-Тынықмұхиттық ... ... ... ... “Аборигендік ” үлгі. Бұл үлгідегі тематикалық парктер аз ... ... ... ... ... ... ... программа сенімге, дәстүрге, өнерге, аборигендер нанымдарына
және олардың мәдениеті шегі ... ... ... ... ... ... ... Ол әлемдегі ежелгі тайпаға және оның мәдениетіне
арналған. Ол Квинсленд штатында жергілікті аборигендер ... ... осы ... аборигендер ұрпақтары туристтерге мәдениет пен өнерлерін
таныстырады. Олар дәстүрлі ритуалдар мен би ... ән ... ... ... ... ... ... парктерде жекелеген халық
мәдениеті көрсетілген, яғни этографиялық стиль тән. Олар ... ... мен ... ... ... ... “Жергілікті”
парк үлгісі қытайлық “Чайна Фолк Калче Виллиджеспен” ұсынылған. Мұнда қытай
ауылының және ... ... ... дәріптеледі.
“Сплендид Чайна” тематикалық паркінде шамамен 100 шақты Қытайдың атақты
табиғи және мәдени жағдайы миниатюра ретінде келтірілген. Бұл осы ... ... ... ең ірі парк жүйесі болып табылады. Мұнда Ұлы қытай
қорғаны мен ... және Цинь ... ... ... ірі
сарқырама Хуангошудың кішірейтілген түрлерін көруімізге болады. Келушілер
қытай императорының көк аспанға деген ... ... және ... осы ұлы ... деген дәстүрлі ритуалдарымен танысып көреді.
Паркте тематикалық ... ... ... “Жасыл әлем”, “Гүлдер әлемі”
зоналарын байқауымызға болады.
3 “Жаһандық” үлгі. Азиялық-Тынықмұхиттық аймағы ... ... ... ... ... ... деп Жапония мен Қытайда атайды. Ол кейіннен
бірнеше ... ... ... ... ашылған “Сануэй лагун”
Малайзияның ұлттық мақтанышы. Ол америкалық үлгі ... ... ... ... ... “Диснейлендтік” стильдегі барлық су ... ... пен екі ... тұрады. “Қызық оқиғалар паркінде”
келушілер ... ... ... әсер ... ... парк вестерн стильінде безендіріліп келушілерді ... ... алып ... ... ... және ... ... жаһанды парктер қатарына бірнеше Қытайлық қалалардағы Шеньчжень,
Шанхай және Гуанджоудағы жатқызумызға болады.
4 “Отбасылық” ... Ол ... және ... ... ... ... тематикалық парктер жергілікті жер ерекшеліктерін көрсетеді. Ол
жалпы әлем ... ... ... ... “Кенчжу Уорлд Традишн Фолк
Виллидж” паркінде Тынық мұхиттың бірнеше бөлігі, Еуропа және ... ... ... ... ... зона да бар. Бұл ... ... емес, себебі бұл аймақта ежелгі Сила елінің ... ... ... ... үлгісі. Бұл жапондық фольклорлы-этнографиялық үлгі
негізіндегі тематикалық парк болып табылады. Ол жапондардың көзқарасына,
мәдениеті мен ... ... Оны атау үшін ... ат ... mura”
мағынасы “шетелдік ауыл” деп аталады. Жапонияда бірнеше “шетелдік ауыл”
канадалық, ... ... ... ... ... ауылдар
ашылған. Мұнда кәдімгі аттракциондар жоқ, ... әр ... ... анық ... ... ... ... келушілер басқа
елдің “ғажайып әлемінде” болғандай күй кешеді.
“Шетелдік ... ... ... ... ... ... ... Ол
Ниигата префектурасында салынған. Оның басты ескерткіші Покровтық шіркеу
болып табылады. “Орыс ауылы” ... ... ... да ... болды.
Хэйлунцзяндық қытай-орыс паркі Хэйхэ қаласының ... Амур ... Парк ... көп сериялы “А зори здесь тихие” сериялы негізнде
салынды. Мұнда нағыз орыс үйлері мен ... бар орыс ... ... Болашақта Хэйхэ қаласының туристтік басшылығы “Орыс ауылы” маңынан
кафе және ... ... ... ... ... ... Азияда табиғи ландшафты парктер кеңінен танымладылыққа
ие. Көбінесе бұл Шығыстың табиғат ... ... ... ... бір ... ол ... тропикалық ормандардың, көптеген өсімдік және
жануарлар түрлерінің жойылуымен түсіндіріледі. Туристтерді ... ... ... ... ... Бұл ... ... парктер жаңа технологияны
дәріптеу бағытында тұрғызылған. Мысалы, екі жапондық парк ... ... ... ... ... ... әлемдегі жетекші металлургиялық
компания “Ниппон Стил Корппен” 1990 жылы ашылған. Басқа аттракциондармен
қатар ... ... ... аттракционы да жұмыс істейді. Сонымен бірге 2
- 4 күн ... ... ... ғарышкер болуға үйретеді. “Судзука
секуит” Жапонияның автомотоспортының орталығы болып ... ... – 1” әлем ... ... ... ... ... оның
жеке сатысы – Гран – при Жапония жарысы өткен ... ... ... және ... мен ... үйлер бар.
8 “Имитициялық” үлгі. Азияның кейбір елдерінде басқа ... ... ... ... кең танымалдылыққа ие. Мысалы,
Жапониядағы “Кюрашики Тиволи ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Жапонияда ең алғашқы тарихи-этнографиялық тақырыптағы “Мейдзи ... 1965 жылы ... ... ... тематикалық парктер “Тошимаен
Эмьюзмент парк”, “Йомиури ленд”, “Судзука секуит” және “Нагасима спа ленд”
терең тарихи ... ие. ... ... ... ... ... ал
1983 жылы токиялық “Диснейленд” пайда болды.
У.Диснейдің ... ... парк ... ... ... жоғары дәрежеде болуы себепкер болды. Ол Тиба префектурасында
ашылды. Инфляцияның жоғары дәрежеде болуы жобаның ... 65 млрд ... ... ... ... ол 150 млрд ... ... өсті. Парктің
ауданы 82,6 га, оның 33 га автотранспорт орын болып табылады. 2008 ... ... 25 ... ... тойлады.
“Диснейлендтің” ашылуынан бастап елде басқа да тематикалық парктер
құрылысы ... ... жүре ... Токио аймағында “Коракуэн”, “Фудзикю
Хайленд”, “Иомиуриленд” атты ірі парктері ... ... ... ... парк ... стратегиясында шаралар
алуына түрткі болды. Мсылаы, “Сэйбун” паркінде Азиядағы ең үлкен 108 ... ... ... ... Жаңа аттракциондар басқа ... ... бола ... тематикалық парктер негізінен урбандалған Токио, Оскаи, Кобе
территорияларында шоғырланған. Жапондық ... ... ... парк 40 млн адамы бар ... ... ... өте ... ... ... орналасқан деп айтуда.
Соңғы онжылдықта Жапонияда тематикалық парктер ежелгі ертегілер мен
аңыздар бойынша ... ... ... ... тұруда.
Осылардың ішінде жапондық ортағасырлық ауыл “Эдо-но-Мура” паркі танымал.
Корея Республикасында Азиялық-Тынықмұхиттық келушілер саны көп аймақтың
оннан екісін құрайтын ... ... ... Оның ... - ... әлемдегі ең ірі парк болып табылады. Оңтүстік ... ойын – ... ... ... “Лотте Уорлдтан” басқа “Сеул Ленд”, “Сеул
Гранд Парк” шоғырланған. Янчжуда “Дэчжангым” ... ... ... ... ... өзінің салынуын күтуде. Оның ішінде Чеджудағы тематикалық
парк пен құны 3 млрд ... ... ... ... бар. ... ... ... Сейлс” компаниясы америкалық киностудия ... ... Сеул ... құны 1,6 млрд доллар болатын тематикалық
парк салуда (2014 жыл).
Сарапшылар бағалауы ... ... ... ... ... ... ие. 1990 жылы елде құрылыстың қарқынды дамуымен үлкенді-
кішілі көптеген парктер ... ... Тек ... ... ... саны 300 ... ал екінші жарты онжылдығында 2000 бірлікке ... ... ... ... аймақтарында:Сянган, Шанхай,
Пекинде дамуда. Чэнду қаласында екі тематикалық парк “Уорлд Лендскейп Парк”
пен “Уондерленд оф зе ... ... ... ... этнографиялық-
мәдени бағытта дамытылмақ. “Чаймелонг” ... ... ең ... ... 80 метр ... ... ... салынуда. Жоба құны
27 млн доллар.
“Чонминг Айленд” тематикалық паркі Шанхайдағы бірінші велосипедшілерге
арналған велостадионды, велосипедке ... ... ... парк болып
табылады. Мұнда велосипед жарыстары өткізіледі. Паркте спорттық мектеп және
велосипед тақырыбына арналған галерея мен ... ... ... ... құны 40 млн ... ... “5000 Еарз оф Чайниз
Калче” тематикалық паркі жоспарлануда. Ханджоудағы “Киндз Сити” 5-10 ... ... ... 50 ... ... ... ... алады. Ойын-
сауықтыру ретінде парк ұшқыш, дәрігер, адвокат саласына үйретеді.
Қытайдағы тематикалық парктердің дамуында бірнеше ... ... Ол ... ... ... кіріс жағынан солтүстік америкалық
парктерден артта қалуда. Паркке инвестиция құю Жапониямен салыстырғанда ... ... ... болуы жергілікті тематикалық парктердің
дамуына әсер етті.
Оңтүстік-шығыс Азия елдері Малайзия, Тайланд, ... ... ... ... ... ... ... тематикалық
паркі ғана 1971 жылы Сухарто президентінің әйелінің бастамасымен ашылған
парк. Ол ... 14 мың ... бар ел ... ... ... ... ... тематикалық парктердің пайда болуы ірі ... ... ... ... Бангоктағы 1994 жылы ашылған
“Сикон Сквэа ... ... ... горкамен, монреаль жолымен,
тематикалық зонамен, шолу сақинасы мен ойын-сауық ... ... ... “Леоленд Сентрал Сити” моллында жеті түрдегі жүзу бассейні
мен ерекше “7 Тревелтрон” театры орналасқан. Филлипиндегі сауда ... ең ... ... ... те жобаланған. Бұл ... ... ... астанасы Куала-Лумпурда жалғасын тапты.
Австралияда Тематикалық парктердің ... ... ... 1981 жылы ... ... тематикалық парк “Дримуорлд” құрылды.
Оны австралиялық кәсіпкер салды. Екінші ... парк ... ... ... ... ... 1987 ... Бұған дейін ол Канададағы парк аналогін, ал 1990 жыл ... ... де ... ... сатты. Тематикалық парктер негізінен
Австралияның шығыс жағалауында урбанизация жоғары ... ... ... соңында “Си Уорлд”, “Уорнер ... Муви ... ... ... ... курорт ашылды. XXI ғ басында Австралиядағы
парк саласы дағдарысқа ұшырады. Парктерге деген ... саны ... ... бұл ... шығудың үш түрлі жолы бар: нарықты
жете зерттеу, яғни дер ... ... ... ... ... енгізу;
келушілердің тематикалық паркте болу уақытын ұзарту;
Қорытынды ретінде таңдамалы түрде ... ... ... ...... Республикасындағы ең ірі парк. Ол Йоньин қаласы
Кенгидо провинциясында шамамен ел астанасы ... 40 км ... 2006 жылы парк ... ... ... ... ... бестікке кірді. Жыл сайын онда 6 млн келушілер болады.
Аттракциондардан басқа парк ... ... пен ... бухта”
аттракционы бар. Парк “Самсунг Груп” корпорациясының ... ... ... компаниясының басшылығында.
“Эверленд” әр елдегі ірі парктерді салыстыратын сияқты “Диснейленпен”
салыстырылады. Екі паркте болған келушілер ... ... және ... парк ... ұқсас дейді. Тіпті “Everland”
атауының өзі ағылшын тілінен шыққан. Корей тілінде “Ebeoraendeu” немесе ... Nong Won” деп ... 2006 жылы ... ... ағаш ... ... бар.
Бұл горкада бірнеше рекордтар орнатылған. Азиядағы бірде-бір ... 108 ... ... тең ... Ол ... бірге биіктігі
бойынша әлемде төртінші орынға ие (56 м). Онда отыру ұзақтығы ең ... ... тең. ... 1,2-4,5 g ... ... ... ... горка болып табылады. “Т-Экспресс” әлемдегі ең үздік аттракцион.
Оның пайда болуымен “Эверлендке” келуішілер саны артты. ... ... ал ... саны -14% ... бес ... “Әлемдік жәрмеңке”, “Зоотопия”,”Еуропалық
қызықты оқиға”, “Ғажайып ел”, “Америкалық қызықты оқиға” болып ... ... ... ... айқын, яғни бұ зонада мейрамханалар,
сувенир дүкендері, ірі сауда ... ... ... ... ... ... зонасы қызықтырады. Мұнда пониға отыруға,
жануарлар ... ... ... мини-зоопаркте аюлар, теңіз
жолбарыстарын, пингвиндерді, тигрларды көруге ... ... Си ... ... парк 1993 жылы ... Ол Йокогама агломерациясының
жағалауында ... ... саны ... 5 млн ... ... жеке ... Онда ... есік және кіру құны ... ... Си ... ... ... келушілер
саны жөнінен ондыққы кіреді.
24 га парк аумағы ұзақ мерзімді серуендеу мен ... ... ... ең ірі ... ... орналасқан. Онда 500-ден астам
балық түрі көрсетілген.
Танымдық аквариум зонасынан тыс “Ғанибет елі” атты ... ... ... ... аттракциондар ішінде “Көгілдір құлау” аттракционы
қиыншылық дәрежесі бойынша келушілерге экстремальді жағдайлар туғызады. Ол
қатерсіз 90 с ... 107 м ... 125 ... жылдамдықта
құлағандай әсер қалдырады. “Серфинг” ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар келушілер арасында “Викинг”,
“Сегізаяқ”, “Теңіздік қайық”, “Мас ... ... ... ... барон”,
“Жұмақ круизі” атты аттракциондар сұранысқа ие [21].
2.2.4 Тематикалық парктердің әлемнің басқа елдерінде және Ресейде ... ... ... ... тематикалық парктердің
географиясының кеңеюіне алып ... Олар тек қана ... ... ... және ... ... басқа аймақтарда да
жұмыс жасауда. Латын Америкаында тематикалық парктер дамуы әр түрлі формада
байқалады. 1999 жылы ... ... ... ... ... ... ... “Сикс Флэгс” парк операторы шықты. Латын Америкалық
“Корпорасьон Интерамерикана де ... ... ... ... ... Мемлекет қолдауы нәтижесінде Бразилияда парктер жүйесінің
салынуы дами бастады. Алайда, қоғамдық-экономикалық жағдай ... ... ... ... ... саны ... және тематикалық
парктер саны жөнінен Мексика көш бастап тұр. Он ... ... ... ... осы Мексикада орналасқан. Көш басында “Сикс Флэгс Мехико” тур. Ол
“Сикс Флэгс” басшылығы қарамағында. ... саны ... ... ... ... парк “Ла Ферия де Чапультепек”. 2001 жылы оны
Корпорасьон Интерамерикана де Энтретенимьенто” басқарды. Бұл ... он ... ... қоса ... ... кіреді.
Латын Америкасындағы он ірі тематикалық парк ... ... мен ... ... ... ... парк ... дамуы
XIX-XX ғ “Люминисценция паркінің” пайда болуынан басталады. Ол 1899 жылы
Рио-де-Жанейрода ашылған. ... ... ... ... үшін ... 1900 жылы ... горка жанына тағы да көптеген обьектілер
тұрғызылды.
Бразиялиядағы парк индустриясының дамуы 1980 ... ғана ... ... ... кідіріс Бразиялиялық үкіметтің парк ... ... ... алар орны аз деп ... болды. Тек
1990 жылдары ғана үкімет туризм бағытына көңіл бөле ... ... кіші және ... ... және сауда орталықтарымен ... ... ... ... ... Америкасындағы ең ірі тематикалық
парк болып жобаланып, қаржының жетіспеушілігінен сауда орталығына айналды.
Тематикалық ... қоса ... ... ... да ... 1985 жылы ... ... аквапарк пайда болып, ал 1991 жылы
Сан-Паулудағы ... ... ... ... алды.
Латын Америкасындағы көптеген парктер ірі Буэйнос-Айрес, Богото
қалалары маңында ... ... ... ... ... парктер Жерорта
теңізі жағалауында дамиды. ... ... ... ... ... ... ... “Форек” фирмасы кішігірім ауданы 0,5 га ... ... ... ... ... ОАР-да 2014 жылға қарай
екі тематикалық зонадан тұратын тематикалық парк ашылуы жобалануда. ... ... ... ал ... ... ... ... Қытайлықтар өте қымбат “Африкан Хисторн” жобасын іске ... ... олар ... және ... ... “Африка
патшалығы”, “Эмпаэ Сим Парк Резорт” құрылысын ... ... ... ... Африкада дамуы келесі факторларға бағынышты:
– Елдегі экономикалық ... ... ... ... ... Құрылысқа қажетті базалық инфрақұрылымның (жолдар байланыс сымдары
канализация т.б) төмен болуы кедергі келтіреді;
– Саяи және ... ... ... ... әсер ... Шығыста тематикалы парктердің дамуында Дубай БАӘ эмиратының маңызы
өте жоғары. Бұл аймақта бірден ірі масштабтағы ... парк ... жылы ... Оның ... ... 15 млн ... ... деп
жобалануда. Бұл өте керемет көрсеткіш, ... ... ... ... 2 млн ... ... мегапроектінің ауданы 280 шаршы километр және мұнда спорт
кешені, сауда үйлері, қонақ үй, ... ... ... бар. ... ... көзі (135 м) және ... ... (165 м) колесо
обозрениесілерінен асып түсетін жоба ... ... ... ... ... ... ... мен араб ертегілері
стильінде аттракциондармен жабдықталған тематикалық парк ... ... ... ... және ... ... парк дизайніне
қолдануға рұқсат берді. Мұнда кино ... ... киіп ... ... көруге болады. Сондай-ақ мұнда 3D-кинотеатрлар мен ойын-
сауық кешені болады.
Дубайдың ... ... ... пальмальі арал “Джебель Алида”
дубайлық компания төрт тематикалық зона: “Си Уорлд Дубай”, “Акватика”, ... ... ... ... ... Дизайн мен паркті басқаруды
америкалық “Буш ... ... 2012 ... ... [22].
Басқа БАӘ қалалары да Дубайдың ізін қуып келеді. Рас-эль-Хайма ... ... ... ең биік ... ... парк ... екі ... “Айс Ленд Уотер Парк” пен “Жер планетасы” тұрады. Оның
сыйымдылығы күніне 15 мың келушіге ... жеті ірі ... Яс ... ... Тим ... ... 2010 жылы ашылды. 80 мың шаршы километр территория
аймағында ... ... ... мен ... ... 2007 ... автомобильдер шығарушы “Феррари” компаниясы өзінің 60 жылдығын
тойлады. Парктің құрылысының басталуы меркекелік шараның ... ... ... ... ... ... арналған хат фундаментке 2007
жылы қойылды және ол капсула 2047 жылы ... ... жүз ... ... Бұл ... ... ғасырдың әйгілі көліктері мен ... ... ... ... ... ... аквапарк, 18
залды кинотеатр, барлар, бутиктер мен гольф-алаңы болады. Жобаның жалпы
инвестиция көлемі 40 млн ... ... және ... ... үлгі тұта ... ... Бахрейн, Оман
елдері туризм бағытына инвестиция құймақшы.
Арабиялық аралдағы ең ірі ел – Сауд ... ... ... әйелдер
киіміне деген талап, ішімдіктерге рұқсат бермеу массаішілік туризмге
әрқашан кедергі болды. ... ... ... ... ... елдің өмір
сүру келбетін өзгертті.
Парк салуда израильдік тәжірибеге сүйенуде. Бұл елде ... ірі ... - ... ... ... ... ... “Мини Еуропадан”
айырмашылығы көптеген ... ... ... ... қоса ... ... ... 1:25 масштабта полиуретаннан
жасалынған. Израилдегі басқа ... парк ... Зу” ... Мұнда
Библия кітабындағы барлық жануарлар жинақталған. Зоопарк ... ... ... орын ... Азия парк ... дамуында ең соңғы орынды иеленеді. Бірақ
бұл аймақтада тематикалық парктер құрылысы бар. ... ... ... ... ... мен 50 ... ... және аймақтық
парктер жұмыс жасайды. Сарапшылардың айтуынша “Диснейленд” тәрізді паркке
жету үшін оған әлі 10 – 12 жыл бар. ... 2006 жылы ... ... ... Систем” Дели аумағында екі тематикалық парк ... пен ... ... ... ... ... қоса ... жақын
арада атауы белгісіз құны 70 млн доллар болатын Джамму қаласы маңында бір
парк пен екі “Уондер Ла”, ... ... ... ... таңда Ресейде 656 парк, оның ішінде ірі парктер саны ... ... ... істеуде. Бұл парктердің көпшілігі жаңа жабдықтар
мен инвестицияға ... Парк ... ... ... 160 ... шаруашылықтар, ал басқа шетелден 33 шаруашылық компаниялар ат
салысуда.
Ресейліктердің жалақы көлемінің аздығы және ... да ... ... ... парк ... ... келтіреді. Ресейде ірі аумақ
орталықтарында тематикалық парктер салынған. Мысалы, “Экстрим ... ... ... ... парк ... “Диво-арал” (Санкт-
Петербург), “Капитан Врунгель” (Геленджик).
Мәскеуде Влахернское-Кузьминки аймағында ... ... ... ойын-сауық паркі” жобалануда. Келушілер XIX ғасырдағы
орыс мәдениетімен, ... ... Олар ... атқа ... серуендеп, қайықпен жүзе алады. Кеулшілер үшін әдеби ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар
парк территориясында “ұлттық аттракциондар” дөңгелек әткеншектер мен орыс
горкасын, блуждалка,кружала салмақ.
2.3 ... ... ... ... парктерге барлық құрылымдары нақты немесе ұқсас
тақырыптармен біріктірілген, ... ... ...... парктері
жатады. Олар басқа парктерден ... ...... ұйым ... ... және демалыс пен ойын-сауық
мақсатындағы ... мен парк ... ... жеке бір ... ... Қазіргі таңда дүние жүзінде тақырыптық парктердің дамуы ... мен ... ... ойын-сауықтар тұрғысынан да, олардың
таралуындағы ілгері ... ... да ... ... болып табылады.
Олардың рекреациялық зоналар мен туристік ... ... ... ... ... ... ... темпінен,
инновациялардың диффузиясынан көрінеді. ... ойын – ... ... ... ... жаңа ... қолданады, барлық
жастағы келушілерге арналған, әр түрлі функциялар атқарады: танымдық, ойын-
сауық, ... ... және т.б. ... кезде ТП
диверсификация және одан да асқан интеграция ... ... ... ... екінші жартысы бүкіл әлем бойынша тематикалық парктердің
шарықтап дамуымен есте қалды. ... ... ... ... ... бола түсті, сандары артты, сонымен ... осы ... ... ... ... ... Тематикалық парктер туристік
индустрияға айтарлықтай ықпал етті. Олардың кейбіреуі туристің аудандардың
басты ... ... ... келушілердің легін қамтамасыз етті. Бұл
өзгерістер заманауи кезеңге тән жаңа уақыттың тематикалық парктердің ... арта ... ... ... ... толысты, өзінше бір
туристік бағыт ретінде бірнеше ... ... ... ... ... Қазіргі кезде ең алдымен дамыған елдердің жекелеген тематикалық
парктері мен ірі ойын-сауық ... бір ... ... ... көтеру
объектілерін, орналастыру құралдарын, дүкендерді, спорттық ғимараттарды
және мәдени ұйымдарды ... ... ... ... ... ... ... Алайда ол үшін аттракциондарды іске
қосып, үнемі шоу ұйымдастырып отыру жеткіліксіз, ... ... ... ... ізімен жүріп тұру керек, инфрақұрылымды дамытып,
құрамы мен формасы жағынан жоғары деңгейдегі өнімді өндіріп, жыл бойы жұмыс
жасау керек. Мұндай ... ... ... ... бір түрі болып табылады. Қуатты саябақ индустриясы
кластердің ... ... ... ... ... айшықты мысалын әлемнің әр тарапынан көруге ... ... ... және Азиядан.
Қазіргі кезде трансұлттану тематикалық парк нарығының жаһандануының
маңызды құралдарының бірі ретінде қаралады және ... даму ... ...... ...... ауысуынан көрініс тапқан
кеңістіктік жылжуын көрсетеді (сурет 3).
Сурет 3. Әлемнің тематикалық ... ... ... ... ... тематикалық парк кластерлерінің пайда болуы олардың
жеке аймақтардағы туризмнің дамуындағы ролін және әлемдік маңызын белгілеп
берді. Парктік ... ... парк ... жобалау этапында
құрылады, оларға сапар тек қана демалыс күндеріне емес, айлық демалысқа да
жоспарланады. ... ... ... ... парк ... ... («Уолт Дисней Кампани»-дің 5 тематикалық паркі және бір-бірден
Орландодағы «Сиуорлд», «Юниверсал Комплекс», «Буш ... оған ... ... тән: ... ... ... кластер ішіндегі қатысушылар арасындағы байланыс, қатысудың
өсуіне ... және ... тез ... ... ... тауарлық
және технологиялық жаңару, құрамындағы фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін
жоғарылатуға және ... ... ... ... ... инновациялық
орта. Тек «Уолт Дисней Кампани» осы жерде он мыңдаған жаңа ... ... ... күні ... ... (338 мың ... (1960 ж.), ... тұрғын (2010 ж.)) жыл сайын 50 млн туристі тартады. Тематикалық
парк кешендерінің Орландодағы «Уолт ... ... ... оқу, ... т.б. ... ... ... ұстайды, ол олардың кластерлік
сипатын ... ТП ... ... ... ... Сянган, Шанхай,
Анахейма, Дубай, Париж (сурет 4) маңында құрылады.
Cурет 4. Туристік тематикалық парктік кластер Марн-ля-Валле
(Франция) [24]
Интеграцияланған кәсіпорындар және ... ... ... топтары ретінде туристік кластерлер дамыған елдерге тән құбылыс
болып табылады. ... және ... ... ... олар қалыптасудың
бастапқы сатысында тұрады. Тематикалық парктер туристік кластердің бөлігі,
оның құрылымдық бірлігі, қонақ үй, ... ... ... ... ... ... ... қатар кластер-басты элемент, негізгі құрылымдар
сүйенетін тірек болуы мүмкін. Туристік кластер ... ... ... ... ірі ... ТҰК - ... (Транс ұлттық компания)
жатады және туристік ағындарды ... ... ... ... ретінде дамып, жүйелік тематикалық парктер көптеген артықшылықтарға
ие ... ... ... ... бәсекеге қабілеттіліктің
күшеюі, басқару дағдылары мен ... ... ... өмір ... ... және тәуекелдің азаюы. Сондықтан
трансұлттану тематикалық парктердің әлемде болашақта ... ең ... ... табылады. Тематикалық парктердің ... ... ... ... ең көп ... ... барлығы ТҰК құрамына кіреді. Топ 10 тематикалық парк желілері
халықаралық ... ... ... ... ... ... (ТЕА) және Экономикалық зерттеулер Асосациясы (ERA) бірігіп
құрады, сараптама паркке ... саны ... ... ... ... ... құрамына әлемнің ең үлкен тематикалық ... «Walt Disney ... ... ... ... ... парк ... рейтингтің жартысын алады. Бұл рейтингге 2012
жылғы көрсеткіште жоқ тематикалық парк ... ... ... ... ... елінің компаниясы 2004 жылы ғана ашылып осы ... ... ... ең ... саны көп он ... парк желілері, 2013ж.[23]
|№ |Компаниялар ... |2013 |2012 |
|1 |Walt Disney ... |4.8% ... ... |
|2 |Merlin ... Group|10.7% |59,800,000 |54,000,000 |
|3 ... Parks and ... ... ... |
|4 |Oct Parks China |12.7% ... ... |
|5 |Six Flags Inc. |1.4% ... ... |
|6 |Parques Reunidos |-4.1% ... |27,130,000 |
|7 |Cedar Fair ... |0.9% ... ... |
| | | | | |
| |Company | | | |
|8 ... Parks & |-4.1% ... ... |
| |Entertainment | | | |
|9 ... Group (new) |42.7% ... ... ... ... Group |7.4% ... |9,400,000 |
| ... |5.4% ... | ... ... 5. Топ 10 ... саны көп тематикалық парктердің динамиасы [23]
Кесте 6
Әлемдегі ең таңдаулы 25 ... және ... ... ... 2013 ж. ... |Парктер ... ... |2013 |2012 |
| | ... | | | |
|1 |«Magic ... - ... АҚШ |6.0% ... |17,536,000 |
| |«Walt Disney World» | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
|2 |Tokyo ... |Токио, |15.9% ... ... |
| | ... | | | |
|3 ... ... |1.5% ... ... |
| | ... АҚШ | | | |
6 – ... ... |Tokyo Disney Sea ... |11.3% |14,084,000 |12,656,000 |
| | ... | | | |
|5 ... - «Walt ... шт, |1.5% ... ... |
| |Disney World» |АҚШ | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... парк | | | | |
|6 ... Park» - ... ... |11,200,000 |
| |«Disneyland Paris» |, Франция |-6.9% | | |
| ... ... | | | | |
| ... тем.парк | | | | |
|7 ... Animal | |2.0% ... ... |
| ... - «Walt ... АҚШ | | | |
| |Disney World» | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... парк | | | | |
|8 ... ... | |2.0% ... ... |
| |Studios» -«Walt ... АҚШ | | | |
| |Disney World» | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... парк | | | | |
|9 ... Studios |Осака, |4.1% |10,100,000 |9,700,000 |
| |Japan» ... | | | ... ... ... ... |9.5% |8,514,000 |7,775,000 |
| ... ... | | | |
| | |шт. АҚШ | | | ... ... of ... |2.0% ... |7,981,000 |
| |Adventure» - ... шт. | | | |
| ... |АҚШ | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... парк | | | | ... |«Ocean Park» ... |0.5% ... ... |
| | |КХР | | | ... |«Hong Kong |Гонг-Конг, |10.4% |7,400,000 ... |
| ... |КХР | | | ... |«Lotte World» ... Оңт. |15.9% ... ... |
| | ... | | | ... ... ... |6.6% ... ... |
| | ... | | | ... |«Universal Studios» -|Орландо, |14.0% |7,062,000 |6,195,000 |
| ... |ФЛ шт. АҚШ | | | |
| ... | | | | ... ... Studios ... |4.0% ... ... |
| ... ... | | | |
| | ... | | | |
| | |шт. АҚШ | | | ... |«Nagashima Spa Land» |Кувана, |-0.2% ... ... |
| | ... | | | ... ... ... ФЛ. |-5.0% ... ... |
| | |АҚШ | | | |
6 – ... ... ... Park» ... |6.5% ... ... |
| | ... | | | ... |«Walt Disney Studios | |-6.9% ... ... |
| |Park» - ... |Марн-ла-Валль| | | |
| |Paris» ... |, | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... парк | | | | ... ... |Сан ... |-3.0% ... ... |
| | |КА, АҚШ | | | ... ... Gardens» |Коппенгаген, |4.1% |4,200,000 |4,033,000 |
| | ... | | | ... |«De ... ... |-1.2% ... ... |
| | ... | | | ... ... ... ... |2.4% |4,149,000 |4,050,000 |
| |Sea Paradise» ... | | | |
| ... |4.3% ... ... ... Тематикалық көңіл көтеру саласындағы мамандар Ассосациясы
(ТЕА) 2013 жылғы есебінде әлемдегі ең таңдаулы 25 ... және ... ... ... ... ... 6). Осы рейтингтің нәтижесінен
көргеніміздей «Walt Disney ... ... ... жылына әлемнің түкпір-түкпірінен 132,5 млн ... ... ... ... әр ... 10 ... және көңіл
көтеру парктері әлемнің келушілер саны жөнінен Топ 25 ... ... келе ... ... ... ... ... бір ағымы
болып, әлемнің туризмін дамытуға айтарлықтай үлесін қосып отыр. Мамандардың
зерттеулері ... ... парк ... әлемде одан әрі дами түседі
және туризм саласында ... ие ... бірі ... Бұл туралы ДТҰ ХХІ
ғасырға жасаған болжамында да айтылып өткен ... ... ... ПАРК ҚҰРУ ... ... көңіл көтеру парктерінің нарықтағы жағдайы
Туризм саласы экономиканы дамыту көздерінің бірі болып саналады.
Қазақстан Республикасында ... ... үшін ... ... мәдени,
тарихи, географиялық және климаттық жағдайлар жеткілікті. Тәуелсіздік алған
соң мәдени және ... ... ... бағытталған бұл саланы
дамытуға алғышарттар жасалды. Сонымен қатар бұл өз кезегінде көліктік,
инфрақұрылымдық, ... ... ... ... ... жетілдіруді
қажет етеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ұзақ ... ... ... экономиканың маңызды
салаларының бірі деп ... ... жылы ... ... ... туристік ұйымына мүше болып,
туризмді дамытудың алғашқы бағдарламасын ... ... ... ... еліміздің келешектігі дамуына айқынды ... ... Осы ... ел ... ... айтарлықтай
үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз ... ... ... ... ... қеңейтетін, қазіргі замандағы
ғаламат мүмкіншілігі бар, пайдасы шаш етектен келетін, біз әлі ... ... ... бірі ... ... ... ... туризм, яғни
жиһангерлік және саяхатшылық-бұл мемлекет пен ... ... ... ... жан-жақты қалыптасуының маңызды факторы.
Осыған орай Қазақстанда туризмді дамыту шараларында ... ... жаңа ... ... ... ... нағыз тематикалық парктердің
жоқ екендігі мәлім, дей тұрғанмен тематикалық парк құру ... ... Бұл ... тарапынан кең қолдауға ие болып жатқан ... ... ... ... ... ҚР ... және ... министрі Арыстанбек
Мұхамедиұлы 2015 ... ... ... ... ... ... құру ... екендігі туралы айтты. Сонымен қатар  І Алматы
халықаралық ... ... ... «Agat Group» ... ... ... аумағы 120 мың шаршы метр болатын «Боралдай» бірегей
тематикалық ... ... ... ... мәлімдеді. Мұның бәрі
Қазақстанда көңіл ... ... ... келе ... ... ... ЖШС бас ... Рустам Агеев бұл саланың өзіндік
бағыттарының дамуы Қазақстанға айтарлықтай пайда ... ... ... ... ... ... көтеру индустриясының дамуы
жылына шамамен 17 пайызға артып келеді. Қазіргі таңда бұл сала ... алға ... келе ... ... ... кезінде уақытша
қиындықтар болғанымен қазір ... ... ... ... ... ... ... жақсарып, салауатты өмір салтын
ұстануға бет бұруда, әрі ірі сауда және ойын-сауық ... ... ... өрге ... ... ... көңіл көтеру
индустриясы үлкен қалаларда дамуда, мысалы, Алматы, Астана, Шымкент т.б.
Алматы қаласындағы үлкен деген көңіл ... ... ... («Мир Фантазий») аттракционды паркі, «Family Park», «Балдырған»
балалар әлемі, «Profiland» ... ... ... ... ... «Funky Town», «Көк ... т.б парктер жатады.
«Қиял әлемі» аттракционды паркі – Алматының ... ... ... ... Парк 1997 жылы Қазақстан Республикасының алғашқы
президенті Н.Ә.Назарбаевтың бұйрығымен ашылған ... ... әр ... және жасқа арналған 32 заманауи аттракциондар бар – отбасылық,
экстремалды, аттракционды кішкентай балаларға ... ... ... және ... Аттракциондар ойын-сауық индустриясының әлемдік
стандарттарынан және халықаралық ұйым TUV – Германияның техникалық бақылау
одағынан ... ... ... Бұл ұйым ... ... ... ... қауіпсіздігін зерттейтін және сертификациялайтын
әлемдік ұйым болып ... ... ... жақсы жүргізіледі және
бейнебақылаулар орнатылған. Паркке тез бейімделу үшін ... ... тез табу үшін ... стендтер орнатылған. Сонымен қатар
аттракциондарды қолдану, өзін-өзі ұстау ережелері және жас ерекшеліктеріне
және бой ұзындығына байланысты ... ... ... панельдер
орналастырылған. «Қиял Әлемі» паркі аттракциондардан ... ... екі ... ... Сонымен қатар 2011 жылы кофейня ашылды, мұнда
келушілер кофенің әр ... ... және жаңа ... ... ... ... сезіне алады. Мұнда кіру билеті ересек
адамдарға – 3000 ... ... – 2000 ... ... ... ... ... Park» – 32 аттракционнан, ... 5 ... (3 ... 4 ... боулинг, екі сахна, мини-зоопарк және т.б
көңіл көтеретін орталықтары бар отбасылық ойын-сауық паркі. Алматы ... ... ... Баға ... ... ... 7):
Кесте 7
Family Park баға категориясы [25]
|Бағасы, тг |Объектілердің сипаттамасы ... ... (3 ... ... (1 ... |
| ... суда ... (5 минут), 2 американдық горка (1|
| ... ... ... ... (1 ... мини ... (1 ... 18|
| ... ... ... сақинасы (1 айналым), дракон (7 айналым); |
| ... (3 ... ... (3 минут), шынжырлы әткеншек|
| |(3 ... ... (3 ... ... ... ... (2 ... ... 1-2 (3 ... ... |
| ... (3 ... ... ... (5 минут), |
| ... ... ... ... мини ... (3 |
| ... балалар автодромы (3 минут); аттар әткеншегі (3 |
| ... ... ... жол (2 ... ... (3 |
| |минут), әуе аттракциондары (10 ... ... ... |
| |(10 ... ... Town – 2300 кв.м ... орналасқан заманауи ойын-сауық паркі.
Мұнда 9 аттракцион, 100 ойын ... ... ... ... қалашығы бар. Сонымен қатар фотографтар, аква ... ... ... қауіпсіз, қолайлы және ... ... ... Парк ... қаласы «Апорт» сауда
орталығында орналасқан.
Кесте 8
Қазақстандағы үлкен ойын-сауық парктерінің ... ... ... пакртерінің аттары |Орналасқан орны |Ашылған жылы |
|1 ... ... ... ... | |1997 |
| | | | |
| | ... қ. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|2 ... Park» | |1999 |
|3 ... балалар әлемі | |2012 |
|4 ... ... ... |2014 |
| ... мамандықтар | | |
| ... | | |
|5 ... | |2013 |
|6 |«Funky Town» | |2010 |
|7 ... Arena Park» | |2008 |
| | ... қ. | |
|8 |«Baby Park» | |2009 |
|9 ... | |2008 ... ... ... ... қ. |1980 ... ... ... | |1880 ... ... ... қ. |2009 ... ... ... ... ... елдегі бар ойын-
сауық парктері мен соған ұқсас орталықтардың нарығын зерттеу ... бар ... ... ... ... отырып елдің
тематикалық ... ... ... анықтаймыз. ... ... 2014 ... 1 ... ... елде 112 ... және ... саябағы бар. Оның ішінде 47 ойын-
сауық және демалыс саябағы жеке меншікте. Сонымен қатар Ұлттық статистика
агенттігінің ... ... онда ... 1300-дей аттракциондар жұмыс
істейді. Олардың ... ... ойын ... мен ... ... ... көңіл көтеру парктерін зерттеу барысында келесідей
мәселелер анықталып отыр (сурет 6):
Cурет 6. Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... саны ... орнына азайып жатыр. Бұл кеңес одағы
жылдарындағы қойылған аттракциондардың жарамсыз хәлге келіп ... ал жаңа ... ... ... ... ... жете
бермейді. Парктер КСРО кезіндегі Мәдениет министрлігінен шыққан соң олардың
жағдайы айтарлықтай нашарлады. Жеке меншік ... ... ... ... ... ... сақтап қала алмады. Мысалы, 2010 жылы
Көкшетаудағы жалғыз аттракционды парктің жабылуы. Осы ... ... ... жеке ... ... ... енді ... алу уақыты біткеннен соң
өкімет олармен істес болғысы келмейді. Барлық мәселе бұл ... ... ... ... себебі 20 жыл бойы бұл территориялар жақсартылмаған
және әткеншектер ... ... ... ... ... паркті қайта өркендету үшін шамамен кемінде 40 ... ... ... инвестор тарту керек. Мәселе бизнесмендердің пайда әкелуі екіталай
аймақтық дәрежедегі жобалармен жұмыс жасағысы келмейтіндігінде ... ... ... бәрі ... ... Көп қала тұрғындарының саны тұрақты
табысқа кепілдік бере алады. Айқын мысал ретінде – Алматы ... ... ... ... ... – Family Park, ... ... және Мәдениет пен
демалыс паркі. Аттракциондардың иелері өздерін сенімді сезіне алады ... ... ... ең ... ... және ... ... Оларды мазалайтын тек қана бір жағдай болуы ... бұл – ... алу ... Егер ... ... ... мерзімді уақытша пайдалану
шартында беретін болса, онда жеке меншік иесінің жаңа ... ... ... ... ... ... ... ақтауы өте ұзақ
болады, әсіресе балалар атракциондары емес ... ... ... Family Park ... ... ... парк Alan’s ... құрылымдық бөлімшесі болып табылатындығын және осы компаниямен
өкімет ұзақ мерзімді жалға алу ... ... қол ... ... бұл ... ... арналған жаңа орнатулар пайда
болып ... ... ... бұл ... өте құбылмалы және көптеген
факторлар әсер ... ... ... егер ... төрт ай ... ... ... оны жыл бойы сақтап отыру ... ... ... демалыс күндері мен мейрам күндері ғана табыс ... Бұл, ... ... ... ... ... қатар дағдарыс әсері ойын-сауық
саласын айналып өтпейді, ... олар ... жаңа ... ... ... Family ... табысы 2012 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 20%
-ға ... ... ... парк үш ... ... мен ... ... алған. Аттракциондардың бағасы айтарлықтай жоғары. Қиындығы аз
балалар әткеншегі «Лошадки» 10 мың ... ... ақша ... және ... 100 ... ... ... жақын арада өзін-өзі ақтамайды. Ал ... ... ... айтсақ ресейлік сайттардан әр түрлі ұсыныстарды
көруге болады. Мысалы, атақты «Сюрприз» аттракционы бес миллион теңге, ал
өзіне екі ... ... ... ... ... башнясы мен дөңгелек
көрініс башнясы) «Суперспин» аттракционы 40 млн теңге тұрады. Өзін-өзі ... ... ... ... батуттар ғана. Оған жұмсалатын шығын бір-
екі маусым сөніп тұрады, алайда үш жылдан ... олар ... ... ... ... ... ... тауарлар сайтында болжамды бизнес-
жоспар жасалған. Олардың есептеулеріне сенетін болсақ онда ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл ақпараттың иелері асыра сілтеп жібергендей.
Сондықтан өзімнің есептеуімді жүргізіп көрдім. Егер ... ... бір бала ... ... ал билет бағасы 100 теңгеден, сеанс
уақыты бес минуттан ... бір ... ... 1200 ... ... болады. Сегіз
сағаттық жұмыс уақытын алып есептесе 9600 теңге көтеріледі. Бір ... ... мың ... ... ... Оған ... ... (салық, айлық,
электр қуаты) шамамен 100 мың теңге ... ... ... ... сатып
алынатын және қаржылық қайтарылымы да тез болғандықтан қала маңында көбейіп
кетті. Батуттар ... ... үй ... ... да ... ... наразы болып жатыр, себебі балалар күні бойы сонда ойнауға даяр
[31].
Алдыңғы атап өтілген аттракциондардың барлығы ашық ... ... ... ... ... қазіргі таңда жабық парктерде де көңіл
көтеруге болады. Жабық парктер салуда – ... ... ... ... да ... ... Алматы қаласында Babylon отбасылық – ойын-
сауық кешендері көптен бері танымал. Сонымен ... ... ... 2010 жылы «Funky Town» ... ... ... Funky ... артықшылығы бағасының төмен болуында. Funky Town қаланың шетінде
орналасқандықтан келушілер саны аз ... ... ... олар өз бағаларын
басқа балаларға арналған парктерге қарағанда 20-30%-ға төмендетті. Көрініп
тұрған қиындықтарға қарамастан парктің иелері күніне 1500 адам ... ... ... адам келу ... Fanky ... ... тырысқанына
байланысты емес ол «Апорт» сауда орталығының ... ... ... ... ... орналасқан осындай сауда орталықтарына
байланысты дамиды.
Дей тұрғанмен мұндай парктердің потенциалы бар ... ... ... Agat Group Inc ... ... ... Рустем Агеев
айтты. Оның ойынша нарықтың сыйымдылығы толығудың бастапқы сатысында тұр
және бәсекелестер саны бұл ... көп ... ... оның ... бұл ... мамандардың болжамы кішкене асыра айтылды. Астанада ... ... Group ... ... жоғарылауын күткен болатын, алайда іс барысында
қаржылық ағын жоғарыламады. Сонымен қатар Қазақстанда ойын-сауық парктерін
ашу игі іс түрі ... ... ... себебі Қазақстанда дәстүр бойынша
отбасылар өте ... және ... олар ... көп ... ... Мәскеу қаласында парк ашқанда олар Қазақстанда отбасылық
құндылықтарға ... ... ... ... ... ... осы ... бизнес жүргізгендіктен осы сала жайлы ойы ... ... ... парк ... жаңа ... инвестиция салуды
ұнатпайды, себебі біздің климат жағдайында олар тек қана ... ай ... ... Ал ... ... ... оқиғалар орын алмайды. Алайда
мұндада архитектуралық кедергілер бар. ... ... ... ... көп ... талап етсе де қаржы салуға оңай баруға болады.
Алматыдағы Mega Centreдегі ... ... ... евро жұмсалса, ал
Астанадағы кинотеатрға 400 мың евро жұмсалды. Ойын ... ... ... ... 35 мың ... ... мүмкін. Сонымен қатар
парктер клиенттерге қызметтің кең түрін ұсынуы керек. Babylon ойын-сауық
орталығы ассортиментінде жүзден аса аттракцион ... бар. ... ... қиын ... ... ... ... 40-50 пайызын
алуы мүмкін, себебі мұнда жалға алу, декорация, электорэнергия, ... ... ... т.б ... ... сомалар да бар».
Өкінішке орай Қазақстанда трагедиялық жағдайлар жиі болып тұрады.
Алдыңғы жылдың ... алты ... 29 бала ... ... жарақат алған. Қостанай облысында бір, Павлодар облысында – ... ...... ... ... Бұл ... ішінде Астана
қаласы көшбасшы болып тұр, мұнда – он төрт ... ... орын ... ... келе ... ... үш ... бөліп көрсетуге болады.
Біріншіден, аттракцион иелері қолдану уақыты өтіп кеткен машиналарды әлі
пайдаланып ... ... Family ... 30 ... бері қолданып келе
жатқан аттракционда жұмыс жасап келеді. Оған ешқандай ремонт көмек көрсете
алмайтындығы ... да ... ... ... ... ... болмауы. 1990 жылдары астаналық ойын-сауық парктерді
аэропорттағы ... ... ... ... конструктор мастерлер
тексеруден өткізген. Қазіргі таңда мұндай тексерулер бар жоқтығы белгісіз.
Үшіншіден, келушінің өзі тәртіпті ... үшін ... ... ... ... ... ... екіден бірі болуы мүмкін. Осыдан келіп
шығатыны бірінші кезекте администрация өздерінің міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... себебі мұндай
мөлшердегі жарақат саны Қазақстанның Бас прокуратурасынның назарын аударды.
Олар аттракциондарды қауіпсіздікпен ... ету ... ... ... ... бастама көтерді. Қазір құжаттармен ... ... ... жұмыс жасап жатыр. Жаңа нормативті-құқықтық құжат шынымен
бұл салаға жақсы әсер етуі мүмкін. Ал қазірге барлығы ... ... ... ... ... айтуынша 2006 жылға дейін
парк қызметкерлерінен ... ... ТЖ ... өкілдері бақылаған
болатын, бірақ кейін олардың өкілеттілігінің уақыты бітіп, қалған жылдары
жұмысшылар өздері тексеріп жатыр деді. ... ... оның ... ... қауіпсіздік» ЖШС-нен аттестациядан өткен, ... ... ... ... ие. 2011 ... мамыр айынан бастап Төтенше
жағдайларға мемлекеттік бақылау жасау және Алматы ТЖ өндірістік ... өз ісін ... ... ... ... ... парктердің техникалық жағдайына
демалушылар денсаулығын және өмірін ... ... ... ... ... ... бар. Қазақстанда сырғанаушыларды сақтандыру ерікті іс
болса, ал ... ... ... бұл ... ... Осы ... басшыларын мұндай қадамға баруға не ... ... ... ... ... ... сақтандыру бағасы билет ... ... ... ... «Сокольник» паркінде карусельдер билетіне
сақтандыру құны қосылғаннан кейін (отандық валютамен ... ... ... ... ... жеке меншіктегі парк иелері өздерінің
машиналарының дұрыс жұмыс жасайтындығына сенімді болмағандықтан ... ... ... ... ... ... ... дегенмен парк қонақтары көңіліне тыныштық орнатады. Егер бір
жағдай орын ... онда ... ... төленеді. Бұл жәбірленушіге
тартысып, ... ... ... ... Яғни парк ... ... ... жәбірленушінің өзіне төңкеріп тастауына жол
бермейді. Мұндай жағдай 2009 жылы Сәуле Садықовамен орын алды, ... ... ... ... жарақат алды. Олардың айтуынша ... ... ... ... ... бас тартып, істі жауып
тастауға тырысқан. Нәтижесінде жәбірленушінің анасы паркті сотқа ... ... ... Ол ... ... ... жүргізуге қол жеткізіп
бірнеше тәртіп бұзылушылықтарды анықтады. Тағы бір ...... ... бір ... аса жүргізілген іс. 2009 жылы екі ... ... ... ... ... жатқанда омыртқасы компрессиялық
жарақат алған. Бұл соттасу 2011 жылы ғана парктің кінәлі деп ... Бұл ... есте ... ... ... барлық сот
ауырлықтарының бәрін көтеріп ... қол ... ... мұны ... ... ... себебі көпшілік адамдар заңгерлермен соғысып жүруге
сабырлары жетпейді. Ал егер ... ... ... келеңсіз
жағдайлардан құтылатын едік [33].
Қазақстандағы 41 үлкен парктердің алтауы ғана соңғы 5-7 жылдар ішінде
салынды. Ал ... бәрі атам ... ... мен ... ... келеді. Соңғы Төтенше Жағдай статистикасының
айғағы және жақында Қостанайда болған ... ... 1970-80 ... ... ... физикалық тозу шегіне жеткенін ... ... ... ... екі атақты «көру сақинасы» ... ... ... орнатылған. Жастар ойын-сауық нарығының
соңғы тенденциялар жаңа ... ... тыс ... ... жоқ.
Қазақстанның көптеген астаналық және облыстық қалаларында заманауи ойын-
сауық орталықтарының ... ... ... ... төрт жылдың ішінде
Алматыда мұндай паркткрдің бірнешеуі пайда болды. «Қиял Әлемі» паркі ... ... ... ... ... шын ... ... заманауи
әткеншектері мен горкаларымен қиратқан болатын. Техно және аквапарктер
инвесторлардың ... ... ... ... іріктеп алу ескі
«кеңестік» типтегі парктерге қарағанда ... ... ... және ... ... ... ... аттракциондармен қызмет
көрсету белгілі кәсіби дайындықты талап ... ... ... ... ... ... бар ... бәрі тақыр құлшыныспен жасалмайтындығы түсінікті. ... ... ... ... тартады. Ұлттық статистика агенттігінің бағалауы
бойынша алдыңғы жылы тек аттракциондарға 4 млн. 358 мың ... Егер ... әр бірі тым ... 500 ... ... ... онда
жалпы шоғырланған ақша көлемі 2 млрд. 179 млн. теңге болады, немесе ... ... ... Алматыдағы «Family Park» басшыларының ойы ... ... ... қазірігі таңдағы сұранысты қанағаттандырмайды.
Нарықтың қоры жайлы біздің ... ... ... ... ... айтып
тұр. Аттракциондар алдындағы үнемі кезек. Бұл түсінікті: ... ... ... ... ... ... отырмайды – Уолт ... ... жыл ... ... болатын. Бұл айтылған миллиондар нарық келешегі
сұрағының бағасы. Бұл баға ... ... ... өзі ... ... ... ... Жоғарғы жалпы сұраныс нарықтың сапалы
өсуіне ең жақсы фактор емес: мұндай жағдайларда еркінсіп кетуге ... ... бар ... жәй ... ... ... ... бұл ұзақты
көздемейді. «Жаңа толқын» аттракциондары қызметіне өте жоғарғы сұраныс
өзінің ... мен парк ... ... ...
тұтынушылардың қалауларының нақты индикаторы. Қазақстандықтарға ... ... ... біздің парктерде орнатылған импорттық техникалар
біздің халыққа ескі ... ... ... ... ... да ... ... «шағын аттракциондар» тобына жатады. Салыстыру ... ... ... ... ... ... ... аналогы
төрт жарым есе геометриялық тұрғыда үлкен ... ... Ал ... ... ... ... Расында қорқынышты жерлер осында болар. Ал
«америкалық горкалар» мен ... ... ... та ... ... ... басты жасаған ісі – тұтынушыларға әлемдік
классты көрсеттіп, белгілі сұраныс жобасын ұйымдастырды. Қалғаны ... ... ... ... ... жаңа ... ... бармай қояды. Кірген табысты жаңа ... ... ... кәсіби қызметкерлер үшін инвестициялар
және сапалы инфрақұрылымға көңіл бөлген компания басшылықтарының ... ... ... демалуға қайда бару, әсіресе балаларды жалғыз қайда жіберуге
болатындығын шеше ... ... ... ... ... ... ... талдап шығуға болады. Ең маңыздыларына ... ... ... ... Жаңа ... «америкалық горкалары» алдыңғы
модельдерге қарағанда 25 есе қатерлі ... ... ... ... креслоларының белдіктері істемейтін немесе кабинкаларының есіктері
жабылмайтын аттракциондары қауіпсіз деуге келмейді. Сөзсіз тек ... ... ... ең жаңа модельдерін және соңғы үш-төрт
жыл ішінде жөнделген техникаларды таңдаған дұрыс. ... ... ... мен ... ... өнімдер болмауы қажет. Россиялық газеттер
Таяу Шығыс қалаларында қытайлық өндіріс аттракциондарынан жарақаттардың
рекордтық ... ... көп ... ... Алматы қаласында мұндай
өнімдер әзірше жоқ.
Ыңғайлы инфрақұрылым, адасып қалу ықтималдылығының болмауы және ... ... бере алу ... ... жеке ... Егер балаларды
жалғыз паркке жіберуге шешім қабылдаған болса түрлі күтпеген ... ... ... ... Парктер кәсіби және мықты қорғалуы,
қоғамдық көліктер аялдамаларына жақын ... ал ... ... және кез ... ... тіпті кішкентай балалардың «ақымақ»
сұрақтарына жауап беру болсын, көмекке келуге дайын болуы қажет.
Өкінішке орай, барлық ... ... ... ... ... аттракцион басшылығының өзі кінәлі болмауы мүмкін. Мысалы, өзіміздің
жақсы көретін алматылық «Горький» ... ... ... ... балалар
кешендері пайда болды: «Ақ бөбек» ойын-сауық орталығы, «Ақ Бота» бассейн-
аттракцион, ... ... және т.б. ... ... парктің өзінің
ондаған гектарды алып жатқан территориясы жаңағы атап өткен аттракциондарға
басшылық ететін компанияларға тиісті ... ... ... ешқандай да
кәсіби қорғаушылар жоқ. Нәтижесінде ... ... ... «Ақ бөбектен» колесо обозрениеге дейін ... сулы ... ... ... ... ... жасыл массивте сенделуге шешім
қабылдағандарға әр түрлі күтпеген жағдайлар тосып тұруы мүмкін. Бұл ... ... ... да орын алуы ... Горький паркі атақты
алматылықтардың әдеті бойынша «Татарка» деп аталатын ... ... ... ... адам аз ... ... ештеңе ойламайтын балалар
қызыққа еніп кетуі мүмкін. Жасөспірім ... ... ... ... кез ... ... ақшасын тартып алу сияқты қылмыстар жасайтын
кездер де болады. Мүмкін ... ... ... жаңа парктердің
әкімшіліктері өзара келісіп жаңа қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... жасау тек қана
аттракциондардағы қауіпсіздік ... ... ... ... ... жүргізе алумен ғана шектелмейді, сонымен қатар ... ... ... ... Ал егер ... балаларға
арналған орталықтар болса (мысалы, «Ерке» паркі немесе «Ақ Бота» бассейн-
аттракционы), онда олардың ... ... ... ... ... ... үшін жас ... қарай балалар
психологиясы және «экстремальды жағдайлардағы психология» деп ... ... ... ... ... ... ... талап ететіндігі
жұртқа мәлім. «Кейде білім ... ... ... іс ... ... – деп
айтқан француз педагогы мишель Лозетт. – Балалар кез келген дисней-парктің
кейіпкерлерімен ... ... ... алуы ... Сондықтан жұмысқа
дөрекі, рақымсыз, агрессивті немесе өзінің жеке проблемаларына батып кеткен
адамдарды қабылдауды елестету мүмкін емес». ... ... ... парктерінде бар ма? Мұндай сұраққа екі парктен ғана құптарлық жауап
алынды, оның үстіне олар педагогикалық жоғары орындарында оқитын студенттер
екен.
Әсерлі және ... ... ... ... ... ... ... жаңа буынның көптеген парктерінде жасалынып жатыр. Бұл «Ерке»
және ... ... ... байқалып жатыр. Әсіресе парктің көпшіліктік-
сауыққойлары балалардың көңілін ... ... ... мысалы, 1
маусымда, арнайы акциялар күні екі парк бірігіп әр ... ... ... ... ... мұны әлемнің үлкен қалалары
парктерінің тәжірибиелерімен салыстырсақ барлық ... ... ... ... ... еске ... Көптеген парктердің
қайғысы кәсібилікке жоғары ... ... іске ... сәйкес
келмейтіндігінде. Бұдан бөлек мемлекеттік аттракциондар парктерінің
операторларының ... аз ... ... ... мәдениет мекемелері
жүйесінен мұра болып қалған бұл дәстүрді жеке ... ... ... ... Жазғы уақытта әткеншектермен ақша тапқысы келетін
студенттер келеді және ... ... ... ... ... ... ... Кейбір парктерде жұмысшылармен есептесу
бухгалтерияны ... ... өтіп ... ... ... ... ...
пайыз өзіме» схемасы негізінде ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздің шараларына, жұқалап айтқанда,
кездейсоқ адам жауап береді.
Қосымша қызмет. Маңызды критерийлердің бірі – ... және ... ... қана ... ... қана ... ... қатар тамақтануға болады және
ол қанша теңге тұрады. Мысалы, «Family Park» және ... ... ... ... жерді және павильондарды жалға ... ... ... қамтамасыз етеді. Олардың ортасында өзіндік бәсекелестік
болады, сондықтан да бағалар қолайлы және ... көп. Ал ... ... ... мүлде бөлек. Компанияны басқаратын топ қызметпен өздері
қамтамасыз етеді. Нәтижесі – ... ... ... ... ... жоғарғы баға. Әйіншейін гамбургер Абай даңғылы бойындағы ... ... ... ... ... мұнда 2,5 есе қымбат. Егер
балалармен баратын болса, кіру билеті сомасымен қоса тамақтануға екі ... ... ... ... ... ... ... классын
қоса, сусындар да қымбат [37].
Әрине басқа параметрдегі парктер түрлері де бар, бірақ олар ... ... Егер ... ... ... ... ... болсақ
мынадай қорытынды шығады: Алматы қаласында ... ... бір ... парк жоқ. ... ... парк ... ... жоқ шығар.
Басым критерилер әрине аттракциондардың қауіпсіздігі және ... ... орай ... де ... аттракциондар облысында және
басқа да бос ... ... ... ... ... ... біз әткеншектер жағдайымен болғандағыдай
анықталмаған құқықтық жолдар мәселесімен тоғысамыз. Нақты және анық ... ... жоқ. ... ... да ... ... ... ойын-сауық орталықтарын мысал келтіруге ... ... ... ... ... ... индустриясына белгілі бір
нормалар мен талаптар жасалынатын уақыт келген шығар. Бұл тек ... ... ... ... ... дискотекалар, кафе, спорттық
секциялар, аквапарктер мен басқа да көптеген мекемелерге де қатысты. Нарық
реформамалары ... ... елде ... ... ... әрбір саласында өзіндік төменгі ... ... ... ... қара ниет ... ... ... және нарықтың
сапалы дамуына мүмкіндік туғызар еді. Балалар мен жасөспірімдер неге ... ... тыс ... ... Бұл ... ... ... зона болып
табылады. Себебі балалар сервисі – ... және ... ... ... ... еместерге орын болмауы керек. Мұнда мемлекет реттеу ... ... ... ... ... балалар демалыс лагерьлеріне
әр түрлі діни секталардың ... ... ... ... ... жұмыс істемеуін, ал компьютерлік залдарда темекілер
сатылмауын міндетті түрде қамтамасыз етуі ... Ал бұл ... ... ... ие ... үшін барлық күш жігерлерін салғандары
дұрыс болады [38].
3.2 Қазақстанда тематикалық парктердің даму мүмкіншіліктері
Қазіргі таңда Қазақстанда бәсекеге қабілетті ... ... ... ... Орталық Азия аймағының туризм орталығына айналдыру міндеті
тұр. Біздің ел инвестиция тұрғысынан ... ... және ... ... ... инвесторлар туризм саласына үлкен қызығушылық
танытуда. ... ... ... және ... ... нарықтарда
Қазақстанға жаңа туристік бағыт ретінде үлкен қызығушылық танылып ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 ... ... ... ... ... мынадай:
– Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін арттыру және туристік саланың
мемлекет ... ... ... ... ... ... индустриясының едәуір арту
әлеуетін ескере отырып, экономикалық өсу мен ... ... ... мен ... ... ... ... құру, жалпы ішкі өнім мен экспорттың өсімі;
– «жасыл экономика» қағидаттарын ескере отырып, ... ... ... жаңғыруына ықпал ету болып табылады.
– Туризм саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру және саланың
даму ... ... ету үшін ... ... бірі ... қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және
бәсекеге қабілетті туристік кешендерін құру және ... ... ... ... ықпалдастыру қажет.
2020 жылға дейін Қазақстан Республикасында туризм ... ... ... ... ... ... ... әлемге танымал Қазақстан
бейнесі;
– қажетті инновациялық, энергия тиімді инфрақұрылымды;
– жаңа туристік «тәжірибелердің» жүйесін ... және ... мен ... және ... ... арналған
бәсекеге қабілетті қызметтер әзірлеу [39];
Осы аталып ... ... мен ... өз ... Қазақстанда
жаңа туристік технологиялар мен жобалар жасалуы қажеттігін көрсетіп ... ... жаңа ... ... ... оған инвестиция тарту
және оны нақты ... ... ... ... ... кеңінен дамуына
әсер етеді. Сонымен қатар бұл ... ... ... ... ... ... көмектеседі. Тематикалық парктерге
қатысты нақты жобалар әле Қазақстанда іске ... ... ... оның ... тәуекелділігімен және жобаның қиындығымен
түсіндіруге болады. Тематикалық ... ... ... ... тәуекел
түрлері пайда болуы мүмкін: саяси, экономикалық, қаржылық, өндірістік-
техникалық, ақпараттық және ... ... ... ... келе ... тематикалық парк потенциалын анықтайтын ... мен ... ... ... ... ... 7. Қазақстанда тематикалық парк потенциалын анықтайтын артықшылықтары
мен ... ... ... ... ... яғни ... таңдағы
туризм саласында қызмет көрсететін өндірістік, әлеуметтік, рекреациялық
желілерге белгіленген ... ... ... мен
стандарттарға жауап бермеуі және шетел туристерін қызықтырмауы. Сонымен
қатар ... ... ... парк ... ... тағы бір ... ... шабыттандырмауы және инвестицияның өзін-өзі ақтау мерзімінің,
әр түрлі бағалаулар ... 10 ... асып ... Техникалық және басқа
тәуекелдерді айтпағанның өзінде, мысалы, қазіргі таңдағы аттракциондарды
өндіретін зауыттар әлеуеті ... ... Осы және ... себептермен
инвесторлар мұндай объектілерден энергияны көп ... ... ... ... ... ... жалғыз шеше алмайтын ... ... ... ... Осы ... ... шешу ... жобаларды
жүзеге асыруды қолға алған ... ... ... ... мүмкіндік
туғызады және туризм саласының инфрақұрылымын ... және ... ... өз ... ... таңда тематикалық парктердің танымалдылығы күннен күнге артып
отыр және Қазақстан территориясында керемет ... парк ... ... табысқа кенелері ғажап емес.
Бұл келесі себептермен шартты байланысады:
– жыл сайын Қазақстанда туристер ағымының жоғарылауы;
... мол ... ... ... ие;
– елдің саяси жағдайы өте тұрақты, бұл туристерді тартуға мүмкіндік
туғызады;
– тиімді географиялық орналасуы ;
– мемлекеттік ... ... ... ... және сапа жағынан европалық және ... кем ... ... парк ... ... ... ... парк құруда тек қана қаржылық тиімділікті ғана ... ... ... құндылықтарды да ескеру қажет. Қазақстанның жас
ұрпағы мен жас отбасылары өз ... мен ... клуб ... ... құртпайды, керісінше ерекше ләззат пен әсер алу үшін осындай
тақырыптық саябаққа келуге ... ... ... ... ... ... ойын-сауық орталығы ғана болып қоймай жаңа ... ... әлем және ... ... ... бастамасы болады.
Қазақстанда тематикалық парктер индустриясын енгізу туризмнің дамуына үлкен
үлесін қосары сөзсіз. ... ... ... ... сұранысқа ие бола
алатын орталыққа айнала алады. Қазіргі ... ... ... ... ... мәдени, тарихи тұрғысынан дамуына үлкен назар ... ... ... ... ... өз имиджін қалыптастыруға көмектесетін негізгі
жобалардың бірі бола алады. ... ... ... ... халқымыздың
мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, өнерін, табиғатын, ... ... ... тематикалық парктердің тақырыптары сан алуан
болуы мүмкін. Бұл тематикалық парк құрушылардың өз ... ... ... ... ... ... ... тәжірибиесі жоқ болғандықтан
шетелдік мамандардың көмегіне жүгінуіне болады. Олар ... және ... ... ... ... ... және
болашақта өзіміздің отандық мамандардың дербес тематикалық парктер жасауына
мүмкіндік туғызады [41].
Елімізде мұндай жоба іске асып ... ... ... ... адам
денсаулығы мен бос уақытын тиімді өткізуге көп көңіл бөледі. Сондықтан
спорттық ойындар орталығы мен ... ... ... мұражайлар мен
этно қалашықтардан біріктірілген тақырыптық саябақ ... ... парк құру ... ... ... ... есептеулердің анализі. Бұл жобаларға арналған
«Жол картасы». Нағыз анализде жобаның территориясы қарастырылады. Онда
нақтырақ концепцияның бейнесі, нарық конъюктурасынын бағалау, ... ... ... мен ... болжамдары қарастырылады.
2. Жобаның кешенді дамуына дайындық жасалынады. Жобаның ... ... ... және ... Жоба ... ... олардың міндеттері бекітіледі. Физикалық орналастыру мен
жобаның масштабы қалыптасады.
3. ... ... ... ... дизайны, сюжетті сызбалары
және ... ... ... Осы ... сонымен қатар
экономикалық және оперативтік басқару қағидалары да жасалынып
шығарылады.
4. ... ... ... Бұл ... ... ... бағыттарын
қамтиды (архитектуралық-инженерлік т.б). Олар ... ... ... ... және ... ... ... жасалынады.
5. Сұлбалы-техникалық жобалау. Бұл ... ... ... сыртқы көрінісі және негізгі талаптары анықталады. ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу. Бұл кезеңде дизайн жобаны ... ... ... ... Бұл ... ... қабаттық жоспарлар, экстерьердің сызбасы, секциялар,
әрлендіру және негізгі ... мен ... ... ... ... құжаттандыру. Бұл кезеңде жобаны іске асыру үшін
консультанаттарға, ... ... ... ... ... әзірленеді.
8. Өндіріс пен құрылыс. Бұл кезеңде барлық элементтердің ... ... ... кезекті аукциондар, келіссөздер жүргізіледі.
9. Монтаж және тестілеу. Барлық элементтер орнатылады және тексеріледі,
сонымен ... ... ... мен ... ... ... ... жүйе тексеріледі.
10 Объекттің ашылуына дайындық. Эксплуатацияға, техникалық қызмет
көрсетуге және қауіпсіздікке ... ... ... Жиһаздар,
құрал-жабдықтар мен керек-жарақтар алынады, ... ... ... Ресми түрде ашылу. Жобамен жұмыстың кульминациялық бөлімі. Көпшілік
жұртқа ресми түрде ашылу салтанаты.
12 Қайта қалпына келтіру/Кеңейту.Бұл кезеңде жаңа ... ... ... ... немесе жаңа компаненттер қосылады. Бұл жаңа және жеке
қадам, сондықтан оның ... асуы үшін ... ... өту ... ... ... саябақтар құрылыс жобаларына мемлекет пен
муниципалитет көмектерін бергенін айтуға болады. ... ... ... өнер ... атты ... Валенсияның мэрлiгiнiң қолдауымен салынған,
оның мақсаты жаңа ... ... ашу ғана ... сонымен қатар
туристердің арасында әйгілі болып ... ... және ... ... ... және ... ... салу болатын. Сондықтан
тақырыптық саябақ салуда инвесторларды ғана ... ... ... ... ... қазақстандық шенеунiктерiмiзді де тарту керек.
Әрине ойын сауық орталықтары мен тақырыптық саябақтар қайырымдылық
жобалары емес. Олардың ... ... мен ... табыстарының жоғары
болуы ойын сауық инфраструктурасы және ... ... ... мейрамхана, дүкендердің бір бірімен үйлескен кезінде
болады. Тақырыптық саябақтан соң ... ... ... тұрағына емес,
керісінше мейрамханалар мен дүкендер орналасқан ауданға тап ... ... ... ... ... бойынша саябақтың табысының 50%-ын көңіл
көтеруден түсетін, ал ... 50%-ын ... ... ... ... жасалынып жатқан тематикалық парк жобалары бар екендігін
жоғарыда атап өтілді. Ол ... ... ... ... Бұл
жобаның құрылысы 2015 жылға жоспарланған.Тематикалық парк «Боралдай сақ
қорғандары» археологиялық паркінің ... ... ... ... 2013 жылы 4-ші желтоқсанда Алғашқы Алматылық инвестициялық форум
барысында айтылды. Осы ... ... ... және ... ... ... ... кең спекторын ұсынатын бірегей
мәдени-тарихи, ойын-сауықтық-танымдық тематикалық парк салу ... ... ... ... ... парк ... саладағы келешегі зор болатын бағыт. «Бұл ... тек ... ... ... ... ғана емес ... ... экономикалық
тиімділік тұрғысынан да жобаны жүзеге асыруда мақсаттылықты көрсетеді», -
деді Agat Groupтың президенті ... ... ... ... паркі аттракциондар, рөлдік ойындар және ойын-сауық пен білім
үйлесетін мұражай форматы түрінде болатындығы жөнінде толықтырып өтті. ... ... ... мен ... ойын ... көрсетілетін
болады.Парк тек қана жаз мезгілінде ғана емес жыл бойы ... ... ... ... ... тематикалық парк жобасының техникалық-
экономикалық негізі ... ... ... ... мен мемлекеттік
экспертизаны алу жұмыстары жүргізілуде.
|3.3 «WONDERLAND» тематикалық паркінің ... |
| ... ... ...... ... дамуы облысында |
|туристік қажеттіліктер мен мамандардың көзқарасы эволюциясын көрсететін |
|объективті процесс. ... ... ... ... ... ... негізгі инновацияны таратушылардың бірі болып табылады. Олардың |
|ұсынатын қызметтерінің кешенділігі әр ... ... ... ... ... ... ... жобалау өте қиын және шаруасы көп жұмыс. ... аты ... ... ... Бұл ... әлемнің кереметтеріне арналады. Паркті жобалау |
|шараларына мыналар кіреді: ... ... ... ... ... және оны ... және |
|территориялық ... ... ... ... ... ... ... көбінесе оның ораласқан орнына байланысты. Бұл ... ... ... клиенттерді маусымға немесе басқа факторларға ... ... ... ... ... ... қажет. Болашақ |
|тематикалық паркке ең тиімді жер ... ... маңы ... ... ... ... таңда Астана еліміздің ең серпінді дамып келе жатқан қаласы.|
|Астанаға көптеген туристер әр түрлі мақсаттармен ... ... ... ... алып ... әуе ... ... темір жолдар, |
|автокөлік желілері келушілерге қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді. Осының ... ... ... ... ... паркке келуге мүмкіндіктер |
|қалыптастырады [43]. ... ... ... ... іске ... жоспары. ... ... парк ... ... ... Қазақстан халқының |
|әлемді танып білуді жаңа қырынан көруі ғана емес, сонымен қатар көңіл ... ... ... ... табылады. Себебі елімізде әле тематикалық ... жоқ ... бұл ... ... жаңа бағыты болып есептелінеді.|
|Бұл парк еліміздің жастарына сонымен қатар үлкен азаматтарға да ... ... ... ... үлкен орталыққа айнала |
|алады. Мұндағы әр түрлі заманауи аттракциондар және америкалық горкалар |
|барлық жастардың ойынан ... ... парк ... ... ... ... ... қазіргі кезеңге дейінгі кереметтерді бір нүктеде |
|жинайды және өзінің танымдық орталықтары арқылы ... де ... де ... ... ... ... барлық ойын–сауыққа арналған мекемелер болады. ... ... ... ... жоқ ... ... мен |
|өсімдіктердің елімізде орнықтырылуы және көңіл ... ... ... ... Елімізде туризмді дамытуға бағытталған бұл жоба |
|болашақта туризмнің елдегі бірегей орталығы бола алады. ... ... ... ... ішкі ... жобалау, яғни объекттердің |
|парктің ішінде орналастыру, жолдар желісі, ... ... ... ... ... т.б ... ... 3 секцияға бөлген дұрыс болады, оның екеуі жабық болады |
|бұл парктің жыл бойы жұмыс істеуіне көмектеседі. Ашық көңіл көтеру ... ... ... ... және ... маусымы 1-ші мамырдан |
|1-ші қазанға дейін жалғасады, бұл орташа есеппен жылына 120-150 күн және ... ... ... ... ... секциялары үшке бөлінеді: ... ... ... ... ... бақ ... |
|1 ... ... ...... юра ... өмір сүрген диназаврлар мүсіндері |
|орнатылады. Динозаврлардың жұмбақ және ежелгі әлемі әр ... ... ... ... мүсіндерімен қоса парктің бір зонасын алып |
|жатады. Сонымен қатар мұнда әр түрлі ... ... ... мен ... орналасады. Паркте динозаврлар табиғи көлемде жасалынады және |
|қозғала алады, сонымен қатар жан тұншықтыратын дауыстар шығатын ... |
|2 ... ... ... – бұл зона ... ... қалған архитектуралық |
|кереметтерінің орталығы ... ... ... ... Пиза ... Мысыр |
|пирамидалары, Чичен-Ица, Эйфель мұнарасы, Тадж Махал және тағы басқа ... ... ... бір ... ... ... ... ежелгі |
|дәуір мәдениетіне арналған мұражай салынады. Бұл зонаның ерекшелігі |
|объектілері әлемге ... ... да ... ... ... нүктесі болады.|
|Әлемнің ерекше туристік орталықтары Орталық Азиядан, яғни Қазақстанда |
|орналасуы туристерді ... ... ... әр ... театрлық қойылымдар |
|болады. |
|3 ... ... бақ – бұл зона ... ғимаратта орналасатын әлемнің түрлі зонасында |
|өсетін өсімдіктерді біріктіретін үлкен бақ. Ғажайып бақ атақты Аспалы бақ |
|сияқты үлкен көлемде салынады. Және бұл ... ... ... ... ғимарат болады. Бұл жерге әлемнің түкпір түкпірінен өсімдіктердің |
|түрлі түсті ... ... ... бақ ... жеті ... ... аспалы бағы іспеттес үлкен ғимарат болады. Оның ішінде адамдар |
|ерекше қайталанбас сезімде ... әрі дем ... әрі ... ... ... ... ... орындары көп орнатылады. Сонымен қатар ішінде ерекше |
|тематикалық мейрамханалар болады. Олардың тематикасы ... ... ... ... ... безендірілген тематикалар болуы мүмкін (сурет 8) |
|[44]. ... ... тірі ағаш ... ... ... ... бір орталыққа алып баратындай етіліп жасалынған жолдар арқылы |
|лабиринт ... ... Бұл ... әр ... ... жолдар арқылы |
|бір орталыққа бару демалушыға оңайға түспейтіндейетіп жасау қажет. ... ... ... фонтан болады, бұл демалуға ең жақсы |
|жер болады. Түстімузыкалы фонтан – бұл сулы және түстер эффекттерінің ... ... |
| |
| |
| ... 8. ... ... парк жобасы [44] |
| ... тағы бір ... ... шары) болу мүмкіндігі. Әуе |
|шарында ұшу – бұл ... ... ... ... да ... ... Әе ... саяхаттау барлық адамдарға қызық болатыны анық. Бұл адамдарға |
|ұмытылмас эмоция сыйлайды – ... ... ... ... ... |
|төмен қарау және барған сайын жерден қашықтау қайталанбас сезімге бөлейді. |
|Ұшу маманданған командамен ... ... ... бір ... бес ... ... ... Әуе шарының артынан машиналар жүреді олар сосын ұшқан |
|адамдарды бастапқы орынға алып ... ... ... ... ... қонақ үй, сувенир магазиндері және тағы |
|басқа туристерге қажетті орталықтар кешені болады. Көңіл көтеруге ... ... ... кең ... ... Сонымен қатар сауда |
|үйлерінің павильондары орналасады. Сауда үйлерінің павильондары ... он екі ай ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... 40-тан аса түрлері |
|болады. Олар шетелдің осы салада маманданған сапалы аттракциондар жасайтын |
|мекемелері ... іске ... ... ... ... және ... үлкен адреналин сыйлайтындай және көркемдік жағы да әсерлі ... ... [45]. ... көркемдік макетін оның биіктігін, интерьерін жердің ландшафтын ... ... ... ... ... мен оны рәсімдеу және құрылыс материалдарын таңдауға |
|байланысты ... ... ... ... жалпы сызбазын жасау, сонымен қатар әрбір объектінің жеке |
|сызбаларын жасау қажет. ... бұл ... ... ... ... іске ... үшін ... береді. Әрбір сызбаға қажетті |
|техникалық құжаттар беріледі. Барлық сызбалар «интерейсті» ескере отырып ... бұл ... жол ... үшін қажет. ... ... ... ... ... шаблон және басқа көшірмелер |
|(стеклопластика және т.б), сызбаүгі және тағы басқа конструктивті жұмыстар.|
|Құрылыс жұмыстары, монтаж және ... ... ... ... ... ... тематикалық парк жасау тек қана қазақстандық |
|нарыққа ... ... ... ... арналған бірегей объектілерді ғана |
|енгізіп ... ... ... ... пен ... ... ... |
|Негізгі идеясы танымдық-рекрациялық инфрақұрылымды дамыту болатын |
|тематикалық парк Қазақстандағы бір ... ... ... және ... ... көтеру объектілерін біріктіретін алғашқы кешен болып табылады. ... ... ... үшін маркетингтік стратегия жасап шығару қажет. Себебі |
|көптеген парктерде кішкентай балалар, мысалы, төрт жастағы балалар ... ... ... ... ... ... сәйкес келіп қалған |
|балаларға тегін билеттер ұсынылады. Бұған туған күн ... ... ... ... дәлелді құжат көрсетіледі. Парк сыйлыққа сертификаттар |
|ұсынады, олар туған күндерде, тойлар болған жағдайда, юбилей, мейрамдарда ... Бұл ... ... ... сыйлық болады. ... ... ... ... каналдарына: сыртқы жарнама, көліктердегі|
|жарнама, радиодағы жарнама, баспасөз жарнамалары, әр ... ... ... ... жоба ... ... индустриясын және туризм индустриясын тұрақты ... ... ... ... бағытта көркемділікті арттыру үшін |
|Қазақстанның имиджін қалыптастыруға ... ... ... ... ... ... ену, ... танитын атқа ие болу, қызметтерді сапалы |
|орындау және табысқа ие болу. ... ... ... ... инфрақұрылымы әлемдік үлкен, тез өсетін табысты |
|индустрияға айналып кетті. Бұл индустрияда ерекше орынды тематикалық паркер|
|алады. Егер бұрындары турөнімдер маманданбаған болса ... және ... ... болмайды. Қазір туристік өнімдер туристік сұраныстың даму ... ... ... ... Осы ... көптеген елдерде жаға |
|тұжырымдамалар жасалынып жатыр. Мұнда ішкі және ... ... ... өнімі ретінде тематикалық парктерді пайдалану маңызды рөлге ие. |
|Европалық Диснейленд жылына Лувр мен Эйфель ... ... ... ... есе ... ... деректердің өзі тематикалық парктерді халықаралық |
|туризмді дамытуға үлкен жағдай жасайтынын дәлелдеп тұр. ... ... ... ... келетін кәсіпкерлерге елімізге осындай жаңаша индустрия |
|енгізу жайлы ойланғандыры ... ... келе ... ... дамытуға бағытталған бұл жоба болашақта|
|туризмнің елдегі бірегей орталығы бола алады. Осындай ... парк ... іске асса ішкі ... ғана емес ... туристерін де елімізге |
|тарта аламыз. Әлемдегі тематикалық парктердің жылдан-жылға дамып, ... ... ... ... тек қана үлгі ... ... ... Қазақстанға |
|қажетті тематикалық парк үлгілерін таңдап немесе жаңа стильдегі парктер |
|құрып көңіл көтеру индустриясын жаңа ... ... ... Бұл ... ... «Wonderland» тематикалық парк жобасы өз үлесін қоса |
|алады. |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... жаңа ... ... ретінде
сипатталады, дегенмен де, дәстүрлі туристтік ... ... ... ... ... ... индустриясының қарқынды дамуы көп
жағдайда ... ... ... индустриясының игерілуімен анықталады.
Бұл саяхатшылардың демалысы ... орын ... ... ... ... ... туризмнің жаңа бағыты болып табылатын тематикалық
парктер көңіл ... ... ... ... ... Тематикалық
парктер – тиянақты және ұзақты көздейтін жобалар барысында көп табысқа
бөлейтін ... әлі де жас және ... ... келе жатқан саласы.
Зерттеу жұмысында тематикалық парктерге ... келу ... ... ... ... ... Осының нәтижесінде
тематикалық парктердің туристік индустрияда ... орын ... ... ... тематикалық парктер миллиардтаған табысымен туризмдегі
негізгі инновацияны таратушылардың бірі болып табылады. ... ... ... әр ... жастағы туристердің қажеттіліктерін
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ... ... ... ... ... мүмкіндіктер туғызады. Тематикалық парк құруда тек қана
қаржылық тиімділікті ғана емес ... ... ... ... да
ескеріледі. Қазақстанның жас ұрпағы мен жас отбасылары өз ақшалары мен
уақыттарын клуб немесе ... ... ... ... ... ... әсер алу үшін осындай тақырыптық саябаққа келуге асығатын ... ... үшін ... ... ойын-сауық орталығы ғана болып
қоймай жаңа танымдық, ғажап фантастикалық әлем және ... ... ... ... ... тематикалық парктер индустриясын енгізу
туризмнің дамуына үлкен үлесін қосары сөзсіз.
Еліміздің туризм дамуында үлкен үлесін қоса ... ... ... ... Алайда олардың жүзеге асыру шаралары әлі де ... ... ... барысында Қазақстандағы көңіл көтеру парктерінің
нарығын зерттеу ... ... ... елдегі мүмкіншіліктері
анықталды. Орындалған жұмыстың қорытындысы негізінде бірнеше тұжырымдарға
келуге болады:
1 Қазақстанда тематикалық ... салу ... ... қолға алынуы
арқылы көңіл көтеру индустриясын елімізде дамыту мемлекетке ... ... ... ... ... дамуы түріндегі экономиккалық
нәтиже алуға мүмкіндік туғызады.
2 Елдегі материалдық-техниканың тапшылығы, ... ... ... ... құру ... ... ... туризмдегі тематикалық
парктердің дамуына үлкен тосқауыл тудырып отыр.
3 Туризмнің материалдық негізін ... ... ... есебінен
қаражат жұмсаудың мүмкіндіктері шектеулі, бұл ретте, туризм саласына жеке
және сонымен қатар, шетелден инвестицияларды тарту құрылымы жоқ, ... ... ... ... ие ... қарамастан көптеген
туристік бағыттар соның ішінде тематикалық парктер ... ... ... ... парктер жобаларын талдау негізінде Қазақстанда
тематикалық парк құру ... ... ... нәтижелеріне сәйкес келесі ұсыныстарды атап
кетуге болады:
1 Қазақстан Республикасында жаңа тематикалық парк құру үшін ... ... Яғни ... тарапынан қаржыландыру және саланың
дамуына алғышарттар жасау.
2 Тематикалық парктерді дамытуға қажетті инфрақұрылым енгізу ... ... ... ... ... ... ... парктердің
ұлттық стильдегі дамыту бағдарламаларын жасау.
3 Қазақстанның көңіл көтеру индустриясындағы ... ... ... ... заң мен ережелерді ресми түрде бекітуді
іске асыру.
4 Туристік, мәдениет саласы мен ... ... ... ... ... ... тартуға тиянақты жобаларды жасап, елдің осы
салада ілгері жылжуына ықпал жасау.
Бұл жұмыстағы зерттеулердің ... ... ... ... ... қолданылуы әбден мүмкін, Ел аумағында туризмді дамытуға,
жаңа туристік бағыттардың құрылуына, сонымен ... ... ... жаңа
түрлерін мемлекеттің белгілі бір аумағында дамытуға негіз ... ... ... ірі туристік аймақ ретінде қалыптасуына
көзқарас тууына себеп бола алады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Александрова А.Ю., ... О.Н. ... ... ...... 2013. – С. ... Александрова А.Ю. Легендарныепредприниматели в ... ... ... ... Дисней (5.12.1901-15.12.1966)// Современные
прблемы сервиса и туризма, 2008. № 7-17.
3. Александрова А.Ю. ... ...... ... 2004. ... ... А.П., Бгатов Д.А. География тематичеких парков в ... и ... ... ... ... под ред. ... – М.: ... 2003. – С. 417-431.
5. Терлеева О.Н. ... ... ... на ... ... ... ... академии туризма, 2009. №
2(10). – С. 37-40.
6. Руденко Л.Л. Международный туризм: ... акты М: ... ... ... ... О.Н. ... и ... развития тематических парков в
России // ... в ... ... Т.7. М: И НОН РАН, ... ... О.Н. ... ... развития тематических
парков в мире // Вестник Национальной ... ... 2009. № ... С. 37-40.
9. Страны Мира. Справочник-путеводитель, Изд.: Ростов-на-Дону «Феникс»,
2003г.
10. Сенин В.С. ... ... ... ... 2-е ... и доп. М.: ... и ... 2003
11. Терлеева (Сединкина) О.Н. Экономико-географические преимущества
транснационализации тематических ... // ... XIV ... ... аспир. и молод, ученых. М: СП «Мысль», 2007. С. 249-250
12. Травкина М.Ю. Регулируемый туризм и ... в ... ... ... - М.: ЦОДП ... ... Терлеева (Сединкина) О.Н. Развитие тематических парков как одна из
основных ... в ... ... ... в мире // Развитие
предпринимательства в социально-культурной сфере и туризме на северо-
западе ... ... ... ... ... СПб: ЛГУ им. ... 2007. С. ... Терлеева (Сединкина) О.Н. Перспективы создания тематического парка ... ... ... ... // ... регионологический
журнал, 2008. №6. С. 110-116.
15. Терлеева (Сединкина) О.Н. Предпосылки и ... ... ... в России // Туризм: ... ... ... ... ... ... Сер. ... туризм и культ,
наследие». М.: РосНОУ, 2007. ... 3. С. ... ... ... О.Н. ... ... ... как
одна из экономико-географических закономерностей развития индустрии
туризма на современном этапе // Туризм и ... на пути ... ... и ... ... М.: ... 2008. С. 92- ... Emmons N. China’s amusment industry eyes future// Amusement Business,
2002. Vol. 114(22). № 3. – P. ... Hendry J. Foreign country theme parks: a new theme or an old ... // Sosial science Japan journal, 2000. 3(2). – ... Jones C.B., Robinett J., Zito.T. The future role of theme parks ... tourism. URL: ... ... Paton S.M. Service quality, Disney style. Disney Institute and ... ... ... ... URl: http://
www.qualitydigest.com/ jan97/ disney.html.
21. Powers S. Parks in India, China’s future. Disney CEO: lack ... other issues in the ... ridder ... news. 20. 2March. – P. ... Samuelson D., Yegoiants W. The American Amusement Park. Saint ... MBI ... 2001. -156 ... Американская ассоциация экономическх исследований – ERA ( ... ... TEA/ERA Theme Park ... Reports ... ... Сайт Американской национальной ассоциации исторических исследований
парков развлечений (National Amusement Park Historical Association
(NAPHA). http://www.napha.org.
25. ... Л. М. ... ... в ... ... ... и ... Европы в конце ХХ - начале ХХI века. – Мн.:
Четыре четверти, 2007. – 298 ... ... А.Ю. ... туристского рынка – М.: Пресс Соло, 2002.-
34c
27. Основные показатели развития туризма. ... 2009 ... UNWTO — ОМТ ... ... "Факты и цифры" [Электрон, ресурс]. — ... ... ... С. ... ... ... // ... компанией.-
2005.- №8. 142 c.
29. Правительство Республики Казахстан. Концепция развития ... ... ... одобрено пост. от 6 марта 2009 ж. № 333 ... ...... 2009.- С. ... Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2003-2015 годы, ... ... ... РК от 17 мая ... №1096 // САПП РК. – 2003. – № ... http://www.almatykala.info
32. http://www.canadaswonderland.com
33. http://www.adilet.kz
34. http://www.europarks.org/index.htm.
35. http://www.iaapa.org.
36. http://www.disney.go.com.
37. http://www.merlinentertainments.biz.
38. http://www.sixflags.com.S
39. http://www.amusementtoday.com.
40. http://www.eap-magazine.de.
41. http://www.oaba.org.
42. http://www.parkworld-online.com.
43. http://www.themeparkcity.com.
44. http://www.themeparkinsider.com.
45. http://www.ultimaterollercoaster.com.
46. ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 103 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тематикалық парктер41 бет
Автомобиль парктерінің құрылысы мен ұйымдастырылуы. Жанар май құю пункті мен жанар жағар май қоймасы19 бет
Тауарлы мұнайды сақтайтын резервуарлы парктердің автоматтандырылуын жобалау23 бет
Қорықтар мен ұлттық парктер11 бет
Ұлттық парктерді туристік –экологиялық мақсатта зерттеудің теориялық және тәжірибелік негіздері46 бет
«сұрыптау станциясының жұмысын ұйымдастыру»28 бет
Австралия жайлы25 бет
Адам әрекеті нәтижесінде табиғи кешендердің өзгеруі туралы ақпарат28 бет
Антропогендік табиғат комплекстері21 бет
Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь