Банктің қаржы ресурстарын қалыптастыру және оны тиімді пайдалану

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. БАНКТІҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қаржы ресурстарын қалыптастыру және оны тиімді пайдаланудың теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Банктің қаржы ресурстарын басқару структурасы ... ... ... ... ... ... 16
1.3 Банктің қаржы ресурстарын қалыптастыру, бөлу және тиімді пайдалануды жетілдіру негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2. «АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ
2.1 «АТФБанк» Акционерлік Қоғамның экономикалық сипаты ... ... ... ... ... ... .37
2.2 «АТФБанк» Акционерлік Қоғамның қаржылық ресурстарын талдау ... ... ..43
2.3 «АТФБанк» Акционерлік Қоғамның қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
3. БАНКТІҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Нарықтық экономика жағдайында өндіріске қаржы жұмсаудың экономикалық тиімділігі бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Қаржыны тиімді және ұқыпты жұмсай отырып, мол табысқа және жетістікке жету негізгі мақсат болып отыр.
Банктің қаржылық жағдайы оның қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қарым-қатынаста болу, төлеу қабітеттілігі мен қаржылық тұрақтылықпен сипатталады.
Қазіргі нарықтық қатынас жағдайында мекеме құралдарының ең басты бөлігіне қаржы ресурстарын жатқызамыз. Банктің қаржылық тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік, қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. Тек терең және ұқыпты талдау негізінде ғана оның қызметін объективті бағалап, банктің қаржылық тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту үшін шешімдер қабылдауға болады. Нарық жағдайында банктің өміршеңдігінің кепілі мен жай¬-күйінің орнықтылығының негізі оның қаржылық тұрақтылығы болып табылады. Бүгінгі нарықтық жағдайда тұрақты төлем қабілеттілік табыстылықтан да маңызды болып отыр.Сондықтан менің дипломдық жұмысымның тақырыбы қазіргі күні өзекті мәсеслердің бірі болып отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен маңызы банктің қаржы ресурстарын қалыптастырудың экономикалық тиімділігін анықтау, қаржы ресурстарын бөлу және тиімді пайдалану механизмін талдау болып отыр.
Бұл мақсатқа жетуге келесідей міндеттер қойылады:
- банктің даму бағыты мен өндіріс ауқымын зерттеу;
- банктің негізгі экономикалық көрсеткіштерін зерттеу;
- банктің қаржылық ресурстары, олардың қалыптасу көздерін талдау, құрамы мен құрылымы динамикасын зерттеп, баға беру;
- банктің төлем қабілеттілігі мен баланс өтімділігін зерттеу;
- банктің даму перспективасы мен стратегиясына баға беру;
Зерттеу объектісі - «АТФБанк» акционерлік қоғамының іс тәжірибесінде қаржы ресурстарын қалыптастыру, бөлу және пайдалану тиімділігін экономикалық бағалауы көрсетіліп отыр. Дипломдық жұмысты орындау барысында «АТФБанк» АҚ- ның жылдық баланстары, табыстар мен шығындар есебі, өзге де қаржылық есеп беру құжаттары пайдаланылады.
Зерттеу пәні банктің қаржы ресурстарын талдау.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы.
- Банктің қаржы ресурстарын қалыптастырудың теориялық аспектілері негізделді.
- Макро және микро деңгейдегі қаржылық ресурстардың негізгі түрлері анықталып, нақтыланды.
- Қаржылық ресурстарды қалыптастыру, бөлу және тиімді пайдаланудың структурасы мен тәсілдері негізделді.
1. «Қаржы негіздері». С.Құлпыбаев., Мельников В.Д Алматы 2009.
2. «Қаржы менеджменті» Р.Ә. Әмірқанов, А.Қ. Тұрғұлова 2002.
3. «Қаржылық менеджмент» Мадиярова Э.С., Сүйеубаева С.Н
4. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?» Балабанов И.Т. - М.: Финансы и Статистика, 1994.
5. «Дамыған елдердің банкжүйесі» А.Ә. Ілияс, Н.Н. Керімбекова, Г.И. Супугалиева.
6. «Қаржы, ақша айналысы және несие». Смағұлова Р.О., Мәдіханова Қ.Ә., Тұсаева Ә.Қ., Сатыпалдиева Ж.Ш. Алматы: Экономика 2008.
7. Ниязбекова Р.Қ., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Компания экономикасы. Оқу құралы. – Алматы: Экономика.2008.
8. Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. «Салық және салық салу». Оқулық. – Алматы: Экономика 2006.
9. Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие». – Алматы : 2004.
10. Баймұратов О. «Қазақстан қаржы нарығы». – Алматы: Экономика 2007
11. Искаков Ұ.М., Бохаев Д.Т, Рузиева Э.А. «Қаржы нарығы және делдалдары». Оқулық. – Алматы. Экономика 2008.
12. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы»Заңы, 1995ж.
13. Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту» Москва, Финансы и статистика, 2006.
14. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж.
15. Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа». - Москва, Инфра-М, 2006.
16. Ильенкова С.Д. «Экономика и статистика фирм» - М. : Финансы и статистика
17. Коллас Б., «Управление финансовой деятельностью предприятия». Москва.: Олимп-Бизнес, 2005г.
18. Сергеев И.В., Веретенников И.И. «Экономика организаций». Учебник. – Проспект. 2006.
19. Самсонов Н.Ф. и др. «Финансовый менеджмент». Учебник. М.Финансы ; ЮНИТИ,1999.
20. Шишкин А.К., Вартанян С.С. , Микрюков В.А. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях» Инфра-М – 2003
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Методика финансового анализа» - М.: ИНФРА - М, 2006 - 176с.
22. «АТФБанк» Акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есебі 2007-2009жж.
23. Кошкарбаев К.У. «Принципы и методы управления финансовым ресурсами предприятия», Қаржы-Қаражат, 2005 ж
24. Google www.atfbank.kz.
25. Банковское дело / Под редакцией Сейткасимова Г.С. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.Банковское дело / Под редакцией Колесникова В.И. – Москва: Финансы и статистика, 1995.
26. Банковское дело: стратегическое руководство / Под редакцией Платонова В., Хиггинса М. – Москва: Консалтбанкир, 2005.
27. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – Москва: Финансы и статистика, 2006.
28. Хамитов Н.Н, Банк ісі, Алматы Экономика, 2006
29. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии // Деньги и кредит. – 2004.- №1.
30. «АТФ Банк» АҚ 2008 жылғы жылдық есебі.
31. www.nationalbank.kz
32. www.atf.kz
33. www.kkb.kz
34. Мақыш С.Б. Банк ісі. – Алматы, 2006.
35. Банковское дело / Под редакцией Сейткасимова Г.С. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.Банковское дело / Под редакцией Колесникова В.И. – Москва: Финансы и статистика, 1995.
36. Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Москва-Санкт-Петербург, 1993.
37. Банковское дело: стратегическое руководство / Под редакцией Платонова В., Хиггинса М. – Москва: Консалтбанкир, 2005.
38. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – Москва: Финансы и статистика, 2006.
39. Ұлттық банктің Жылдық есебі. – Алматы, 2007.
40. ЕДБ-де тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулық // Егемен Қазақстан. – 2004.
41. Хавьер М. Пиедра. Система кредитного бюро в Казахстане. Расширение доступа к кредитным ресурсам. Успех сбалансированного подхода // Банки Казахстана. – 2003.- №9.
42. Хамитов Н.Н, Банк ісі, Алматы Экономика,2006
43. Хамитова К.Н. Современные проблемы и перспективы краткосрочного кредитования в Казахстане // Банки Казахстана. – 2002. - №2.
44. Нурсеит Н., Нурсеитова Р. Текущее состояние развития и кредитования малого бизнеса // Экономика и статистика. – 2003 - №2.
45. Бобаканова Ж.О. Кредитные риски в банковской сфере и критерии рейтинга банков // Банки Казахстана. – 2002.- №7.
46. Халитова М. Система кредитования в условиях реформирования экономики Казахстана // Саясат. – 2003.- №7.
47. Банковское дело/под ред. д-ра эк. наук Г.С. Сейткасымова – Алматы: Қаржы-қаражап, 1998 г. 35 с.
48. Банковское дело. // Под ред. В.И. Колесникова, А.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2003.–342 с.
49. Банковское дело: Управление и технологии: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М. Тамасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001
50. Тавасиев А.М., Москвин В.А., Эриашвили Н.Д.//Банковское дело.//Учебное пособие - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 287 с.
51. Банковское дело: Учебник для вузов//под ред. Лаврушина О.И.//Изд. 2-е, перераб., доп. 2005 г. 672 стр.
52. Долан Эдвин Джон и гр. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.–Ленинград: Два-Три, 2004 г.,448 с.
53. Современный коммерческий банк: управление и операции //Усоскин В.М// Издательство: М.: ИПЦ "Вазар-Ферро"//2004 г., 320
54. Банковское дело//Г.С. Сейткасымов, К.М.Маулетов, А.А.Мусина//курс лекций – Астана:Изд.Каз47ФиМТ
55. Ширинская, Е.Б. Операции коммерческих банков: зарубежный опыт/ Е.Б. Ширинская. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 294с.
56. Финансы и Кредиты: Ежемесячное информационно-аналитическое издание № 7 июль 2010/ гл. редактор А. Мукашев
57. Сейткасимова Г.С. “Деньги, кредит, банки”. Алматы 2004г
58. Сушко В., Андронов О., Дробязко А. Анализ структуры балансов крупнейших банков США. // Деловой мир, № 5, 2009, - с. 9-13
59. Информация о деятельности АО «БЦК» /сайт АО «БЦК» - www.centercredit.kz
60. Финансовая отчетность АО «БЦК» за 2008-2010 гг.//сайт АО «БЦК»
61. Биктасов Д.О. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке. // Транзитная экономика, 2010, № 1, - с. 39-42
62. Киселев В.В Управление коммерческим банком в переходный период: Учебное пособие. М.: Издательская корпорация «Логос», 1997. 144 с.: ил.
63. Курманова А.Л. Обзор банковского сектора РК за семь месяцев 2010 года. // Сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – www.afn.kz
64. Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан http://www.minfin.kz/index.php?uin=1166587902&chapter=117669689&langrus;
65. Электронная библиотека http://uchebnik.kz/bankovskoe-delo/glava-2-kommercheskie-banki/
66. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции.–М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. – 288 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................
..................................................5
1. БАНКТІҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қаржы ресурстарын қалыптастыру және оны ... ... ... ... ... ... басқару
структурасы........................16
1.3 Банктің қаржы ресурстарын қалыптастыру, бөлу және тиімді пайдалануды
жетілдіру
негіздері................................................................
......29
2. «АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ
ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... ... ... ... ... қаржылық ресурстарын талдау..........43
2.3 «АТФБанк» Акционерлік Қоғамның қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін
бағалау...............................................................
..........................53
3. ... ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ..........................................................74
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Нарықтық экономика жағдайында
өндіріске қаржы ... ... ... ... ... өзекті
мәселесі болып отыр. Қаржыны тиімді және ұқыпты жұмсай отырып, мол табысқа
және жетістікке жету негізгі мақсат болып ... ... ... оның ... ... ... және
басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстарымен ... және ... ... сай, ... ... және пайдаланумен, сондай-
ақ басқа шаруашылық субъектілерімен ... ... ... мен ... ... ... нарықтық қатынас жағдайында мекеме құралдарының ең басты
бөлігіне қаржы ресурстарын жатқызамыз. ... ... ... ... ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік,
қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. ... және ... ... ... ғана оның ... ... ... қаржылық тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту үшін ... ... ... жағдайында банктің өміршеңдігінің кепілі мен жай-
күйінің орнықтылығының негізі оның қаржылық тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... ... табыстылықтан да
маңызды болып отыр.Сондықтан менің дипломдық жұмысымның ... ... ... мәсеслердің бірі болып отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен ... ... ... ресурстарын
қалыптастырудың экономикалық тиімділігін анықтау, қаржы ресурстарын бөлу
және тиімді пайдалану механизмін талдау болып отыр.
Бұл ... ... ... ... ... банктің даму бағыты мен өндіріс ауқымын зерттеу;
- банктің негізгі экономикалық көрсеткіштерін зерттеу;
- банктің ... ... ... ... ... талдау, құрамы
мен құрылымы динамикасын зерттеп, баға беру;
- ... ... ... мен баланс өтімділігін зерттеу;
- банктің даму перспективасы мен ... баға ... ... - ... ... қоғамының іс
тәжірибесінде қаржы ресурстарын қалыптастыру, бөлу және пайдалану
тиімділігін ... ... ... ... ... жұмысты
орындау барысында «АТФБанк» АҚ- ның жылдық баланстары, табыстар мен
шығындар есебі, өзге де қаржылық есеп беру ... ... пәні ... қаржы ресурстарын талдау.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы.
- Банктің қаржы ресурстарын қалыптастырудың теориялық аспектілері
негізделді.
- Макро және микро ... ... ... ... ... нақтыланды.
- Қаржылық ресурстарды қалыптастыру, бөлу және ... ... мен ... ... жұмыстың ақпарат көзі. Мен осы ... ... ... ... көптеген әдебиеттер, газет-журналдардан сонымен
қатар интернет желісінен, «АТФБанк» Акционерлік ... ... ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен,
қорытындыдан, ... ... ... дипломдық жұмыстың өзектілігі, экономикалық маңызы
көрсетіліп ... ... мен ... ... ... ... үш тараудан тұрады. Оның бірінші бөлімінде
қаржы ресурстарын ... және оны ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын басқару структурасы,үшініші
бөлімінде қаржы ресурстарын бөлу және оны ... ... ... ... ... өз ... ... үздіксіз жүргізу үшін
міндетті шарттары мен оның қажеттіліктері тілге тиек ... ... есеп беру ... оларды енгізуге байланысты өзгерістер
жайлы сөз қозғалады. Себебі қазіргі кезде мемлекетіміз ... сай болу үшін жаңа есеп беру ... ... Бұл ... қарай практикалық бөлімде талдаулар жүргізу үшін маңызы зор.
Жұмыстың екінші тарауы үш ... ... Оның ... ... ... қоғамының экономикалық сипаты, қаржылық ресурстарын
талдау, қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін ... ... ... ... бір ... тұрады. Оның бірінші бөлімінде банктің
қаржы ресурстарын басқаруды жетілдіру ... ... ... ... ... ... міндеттер қойылады:
- банктің даму бағыты мен өндіріс ауқымын зерттеу;
- банктің негізгі экономикалық көрсеткіштерін зерттеу;
- банктің қаржылық ресурстары, олардың қалыптасу ... ... ... ... ... ... баға беру;
- банктің төлем қабілеттілігі мен баланс өтімділігін зерттеу;
- банктің даму ... мен ... баға ... осы ... ... ... – зерттелетін банктің ... ... және оны ... ... қаржыны бөліп және
оны тиімді пайдалану механизмін зерттеу болып отыр.
1.БАНКТІҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... және оны ... пайдаланудың
теориялық аспектілері.
Қаржы ғылымы қаржыны тек экономикалық ... яғни ... ... ... ... ғана ... ... бірге мақсатты ақшалай қорлар түріндегі ... ... ... баса ... Бұл қорлар қаржылық қатынастардың тұрақты иелері
болып келеді. Олардың қалыптасу көздері және ... ... ... тиісті буындарының қаржы ресурстары болып табылады. Демек,
қаржылық ресурстар – бұл жалпы қоғамдық өнім мен ... ... ... және ... бөлу үдерісінде жасалынатын экономикалық субъектілердің
және мемлекеттің қаржылық әдістердің көмегімен құратын ақшалай қорланымдары
мен ақшалай қорлары. ... ... ... өндірістің және мемлекеттің
шығындарын жабу үшін қажет. Тап қаржылық ... ... ... және басқа құндық категориялардан бөліп ... ... ... жалпы өнім мен ұлттық табысты арттыру қаржылық ресурстар өсуінің
басты шарты ... ... ... негізгі орынды құнның мына элементтері: таза
табыс, қосылған құн ... ... ... ... ... ... жарналар және амортизациялық аударымдар алады.
Қаржы мен қаржылық ресурстар - бара-бар ұғымдар ... ... ... қаржының мәнін анықтамайды, оның ішкі мазмұны мен қоғамдық
арналымын ашпайды. Қаржы ғылымы тап мұндай ... ... бөлу ... ... ... ... ... зерделейді; ол
қаржылық қатынастар дамуының заңдылықтарын зерттейді.
Қаржылық ресурстар жалпы қоғамдық ... 60%- ға ... құра ... ... ... ... болып табылады. Қоғамдық өнім мен
ұлттық табысты жасау, бөлу және қайта бөлу ... ... ... ... ... яғни ... құрал-жабдықтарды толтырға,
ұлғаймалы ұдайы өндірісті қамтамасыз етуге және жалпымемлекеттік қажеттерді
қанағаттандыруға қоғам ... ... ... бір ... ... ... табылады. Қоғамдық өндіріс үдерісінде қаржылық
ресурстар неғұрлым көп ... ... ол ... ... Сонымен бірге
бүкіл ұдайы өндірістің тиімділігін арттыру ... шешу ... ... қарқынын тездету ұлттық шаруашылықта қаржалық
ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты.
Қаржылық ресурстардың құрамында ... аса ... екі ... ... ... ... ... Олар республикалық және жергілікті
бюджеттерде шоғырланады. ... ... ... ... және ... ... сәйкес жұмсалады. Мемлекеттің
кірістерін жұмылдырудың негізгі структурасы салықтар, қарыздар ... ... ... ... түсімдер;
Екіншіден бюджеттен тыс қражаттар. Олар ... ... ... ... Олардың пайда болуы мемлекеттің мақсатты
шығыстарымен байланысты. Бюджеттен тыс ресурстар автономды арнаулы қорлар,
арнаулы қаржы ... ... ... түрінде болып келеді. Бұл
қорлардың қаражаттары экономиканы мемлекеттік реттеудің ... ... тыс ... ... ... қаржылық
ресурстардың жалпы сомасын жасыруға, қаржылық бақылауды әлсіретуге, нағыз
қаржылық жағдайда бұрмалауға мүмкіндік жасайды. Бюджеттен тыс ... ... ... ... ... ол ... ... мен қаржыландырудың
дара жоспарлары арасында шашырап кеткен.
Қаржы ресурстары мен капитал ... ... ... ... ... ... ... нарық жағдайында қаржыгер үшін нақты
объект болып табылатын және жаңа кірістер алу мақсатында оған әрдайым әсер
ете алатын ... ... ... қолданылады. Капитал – бұл компания
айналымға салған және бұл айналымнан ... ... ... бір ... ... ... қоғамдық өнім ... ... ... ... ... «С»;
- мемелекеттік салықтар «V»;
- таза пайда «m»;
Амортизалық аударымдар, айналым қаражаттары, табиғи орта ... ... ... ... ... ... ... құнында материалдық шығындардың құрамына кіретін төлемдер
құрылады.
Мемлекеттік салықтар, әлеуметтік мұқтаждарға ... ... ... мен ... бойынша түсімдер сияқты
қаржылық ресурстардың көззі болып табылады.
Таза табысты (пайданы), жанама салықтарды, сыртқы экономикалық
қызметтен түсетін ... мен ... ... ... ... рәсімдер
үшін төлемақы) кіріктіреді.
Қаржылық ресурстардың бір ... ... ... ... ... ... түрде қалыптасады. Мәселен, шаруашылық
органдар деңгейінде өнім, жұмыстар немесе қызметтер ... және ... ... ... тура ... ... алымдар және арнаулы
қорларға аударылатын аударымдар, жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдері –
роялти, бонустар, көлік құралдары салығы, ... баж, ... ... мен ... және ... ... ... және басқалар түрінде ресурстар қалыптасады. Сонымен осы қаржылық
ресурстарды кесте түрінде көрсететін болсақ:
Кесте ... ... ... ... өнім ... |V |M ... ... ... өнім ... өнім ... құн ... | |
| | | ... ... ... ... ... ... | ... |шығын-дар| ... | ... |
| | |ағы | |
| | ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ... ... ... ... (пайда) |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | |
| | | | ... салықтар |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
| | | | | |
| | | ... ... ... |
| | | | ... құн |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | | |
| | | ... ... | |
| | ... ... үшін төлемдер | |
| ... ... |
| ... ... |
| ... |
| | ... лицензиялар үшін төлемдер, тіркеу алымдары | |
| | ... ... ... ... ... | |
| ... мүлікті сатудан (жекешелендіруден) түсетін түсімдер |
| ... ... ... ... ... қарыздар, трансферттер,|
|гранттар) ... ... ... В.Д ... «Қаржы негіздері»
Мемлекеттік қаржылық ресурстардың көзі сонымен бірге мемлекеттік
кредит, ... ... ... қаражаттар болып табылады.
Қаржы ресурстардың көздері макродеңгейде, яғни мемлекет деңгейінде
және микродеңгейде, яғни шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... болып бөлінеді:
Макродеңгейдгі қаржылық ресурстардың көздері:
­ Ішкі жалпы өнім;
­ Ұлттық байлық
­ Тартылған (қарыз) ресурстары және басқалары.
Микродеңгейдегі қаржылық ресурстардың көздері:
меншікті ... ... ... өнім ... ... табыс
(компания ресурстарын қалыптастыруға мүмкіндік береді);
Субъектінің сыртқы экономикалық ... ... ... ... жабдықтар және өзег активтер);
Шаруашылқ жүргізуші субъектінің меншікті қаражаттарына теңестірілген
қаражаттар (олар субъектінің қарамағында ... ... ... ... ... ... – жұмыскерлердің демалыстарын төлеуге
арналған ақша ... ... ... ... субъектінің
қармағыда болады);
Тартылған қаражаттар (бұл банктің қаржы рыногында – бағалы қағаздар,
несие капиталдар және т.б ... ... ... ... ... ... қарыз- қаражаттар;
Қаражаттарды қайта бөлу тәртібімен ... ... ... ... ... алынатын қаражаттар; сақтық
өтемдерді (сақтандыру- қаражаттарды қайта бөлу әдісі).
Макродеңгейдегі қаржылық ... ... ... ... мыналар
табылады: Халықаралық валюта қорының және басқа халықаралық ұйымдардың
кредиттері, Ұлттық ... ішкі ... ... ... ... ... тыс ... аударылатын аударымдар және
өзгедей түрлері.
Микродеңгейдегі қаржылық ресурстардың түрлеріне мыналар жатады: пайда
(шаруашылық жүргізуші ... таза ... ... ... ... ... істен шыққан мүлікті сатудан түскен түсім- ақша;
орнықты пассивтер; құрылыстар ішкі ресірстарды ... ... ... ... үлестік және басқа жарналары; меншікті бағалы
қағаздары сатудан алынған табыстар; жоғары ... ... ... ... ... және басқалар.
Қаржылық ресурстар орталықтандырылған және орталықтандырылмаған болып
бөлінеді
Орталықтандырылған қаржылық ресурстар бюджет және макродеңгейдегі
ұдайы өндірістің ... ... ... қаржылық ресурстар ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік – мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға
пайдаланылады. [1]
Мұндай қағида банктің ... ... мен ... ... айырмашылық кез келген уақытта қаржы ресурстары ... не ... не тең ... ... ... ... банктің қаржылық міндеттемелері жоқ және қолда бар барлық қаржы
ресурстары айналымға жіберілген деп ... ... бұл ... мөлшері
қаржы ресурстары мөлшеріне қаншалықты жақындаса, компания соншалықты тиімді
жұмыс істейтінін білдірмейді.
Қазіргі ... ... ... етіп ... компаниядарда қаржы
ресурстары мен капиталдың тең болуы мүмкін емес. Қаржылық есептемеде қаржы
ресурстары мен капиталдың ... ... ... ... ... қаржылық есептемеде қаржы ресурстары міндеттемелер
және капитал түрінде көрінеді.
Қазіргі нарық жағдайында кәсіпкерлік және ссудалық ... ... ... ... ... ... ... Сараптау
бүгін нарықтық шаруашылық және оның қаржылық жүйесінің ... ... ... ... бірі ... ... Бірақ
сараптауды тереңдету қаржылық ағымдар мен ... ... ... ... ... пайдалануды кеңейтілуіне әкеледі, ал
бұл банктің қаржылық жұмысын қиындатады.
Қазіргі нарықта банктің ... ... ... ұзақ ... бойы ... ... ол жаңа табыстар әкелуі тиіс. Банктің кассасында немесе
банктік есептесу шотында ақшалай ... ... ... ... ... кіріс әкелмейді. Капиталдың ақшалай нысанынан өндірістік
нысанына айналу қаржыландыру деп ... екі түрі бар. ... ішкі және ... ... ... бөлу ... ... ресурстары мен капиталының нысандары
арасындағы қатаң байланыспен негізделген.
Компанияны құру кезінде оның ... ... ... ... ... және ... емес ... болуы мүмкін. Жарғылық
капиталға салым ретінде ... беру ... ... ... ... жүргізуші субъектіге көшеді, яғни инвесторлар осы объектілерге
меншік құқығын жоғалтады. Сонымен, банктің ... ... ... ... ... қатысушының шығуы жағдайында инвестордың тек мүлік
қалдығы шегінде өз үлесін өтеуге ғана ... бар. ... ... ... ... ... ... сомасын көрсетеді. [1]
Жарғылық капитал ... ... ... кезінде
қалыптасады. Оның мөлшері компанияны тіркеу кезінде ... ... ... ... кез ... ... ... қосымша
эмиссиялау, акциялар номиналды құнын төмендету, ... ... ... ... ... және т.б.) ... етіп тұрған заңнамада немесе
құрылтайшы құжаттарында қарастырылған жағдайлар мен ... ... ... ... ... ... (эмиссиялық табыс)
пайда болуымен жүргізілуі мүмкін. Бұл қаражат көзі акцияның ... ... ... ... сату ... ... ... Бұл
сомаларды алу кезінде олар қосымша капиталға есепке алынады.
Банктің меншікті капиталының ... ... ... байқауға
болады:
Кесте 2
Банктің меншікті капиталының құрылымы.
Қайнар көзі: «Қаржы, ақша айналысы және ... ... ... Қ.Ә., ... Ә.Қ., ... Ж.Ш. ... ... өндірісі, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету ... ... ... сомасымен анықталатын жаңа құн пайда болады.
Өткізуден түскен түсім өнім ... ... ... ... ... ... ... негізгі көзі болып табылады, оның
өз уақытында түсуі қаражаттар айналымдылығының үздіксіздігін, компания
қызметі ... ... ... ... ... түскен
түсімнің уақытында түспеуі табыстың ... ... ... айыппұлдық санкцияларға әкеледі.
Түсімді қолдану бөлу процестерінің алғашқы кезеңін ... ... ... банктің шикізатқа, материалдарға, отын, энергия,
басқа да еңбек ... ... ... ... ... материалды шығыстарды өтейді. Өткізуден түскен түсім кейінгі
бөлу негізгі құралдар мен материалды емес ... ... ... ... ... аударымдар қалыптасуымен байланысты. Өткізуден
түскен түсімнің қалған бөлімі – жалпы табыс немесе еңбекақыны ... ... ... қалыптастыруға, сонымен қатар ... тыс ... ... және ... да ... төлемдерге бағытталған қайта
құрылған құн.
Өткізуден түскен түсім қаражаттардың айналымдылығының ... ... ... ... ... бұрын өндіріс шығыстары және
айналыстары айналым қаражаттар көздері есебінен қаржыландырады. Қызметке
алынған ... ... ... – шығыстарды өтеу және
қаржыландырудың ... ... ... ... ... және
табыс.
Табыс және амортизациялық аударымдар өндіріске салынған қаражаттар
айналымының ... ... ... және ... меншікті қаржылық
ресурстарына жатады.
Амортизациялық аударымдардың тағайындалуы – негізгі ... ... ... емес ... ... өндіруді қамтамсыз ету. Экономикалық
мәні бойынша амортизация – бұл негізгі ... және ... ... ... ... құны аз және тез ... заттың) құнының олардың
өндірілетін өнімдерге және тозу ... ... ... көшіру
процесі. Бұл инвестициялық процесті қаржыландырудың мақсатты көзі.
Экономикалық ... ... ... – бұл ... еңбекпен
қалыптастырылған таза табыс. ... ... ... қаржылық
нәтижелерін сипаттайтын экономикалық көрсеткіш болып табылады. Бұдан ... ... оны бөлу және ... ... ... ... ... қатар материалды жауапкершілік қағидасы ... ... ... ... – бұл оның ... ... мақсатты көзі, бірақ оны пайдаланудың негізгі бағыттарын жинақтау және
тұтыну ретінде ... ... ... және ... табысты бөлу
пропорциясы банктің даму перспективасын анықтайды.
Табыс экономикалық мазмұны бойынша түрлі қажеттіліктерді қаржыландыру
көзі болып табылады. Оны ... ... ... ... ... мүдделері,
банктің кәсіпкерлік мүдделері және оның жеке қызметкерлерінің мүдделері
қиылысады. Амортизациялық ... ... ... ... қолында
толығымен қалмайды, салық түріндегі оның маңызды бөлігі бюджетке түседі, ал
ол компания мен мемлекет ... таза ... бөлу ... ... ... ... табыстың бөлігінен кейін қалдық бөлу – банктің артықшылығы.
Жинақтауға бағытталатын амортизациялық ... мен ... ... ... ... құрайды. Олар банктің өндірістік және ғылыми-
техникалық дамуына, қаржылық активтердің – бағалы ... ... ... ... жарғылық капиталына салымдар ретінде қолданылады.
Жинаққа пайдаланылатын табыстың басқа ... ... ... ... ... бір бөлігі тұтынуға пайдаланылады, оның нәтижесінде
компания мен тұлғалардың арасында қаржылық қатынастар туындайды.
Табысты бөлу арнайы ... ... ... ... ... ... ... жолымен немесе жеке мақсаттарға таза табыстарды тікелей шығыстау
жолымен жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда ... ... ... ... ... және ... қорын шығыстаудың қосымша смета жасалады.
Екінші жағдайда табысты бөлу қаржылық ... ... қоры ... - зерттеу, жобалық, конструкторлық ... ... ... жаңа ... ... ... және қамтуға, технологиялық реконструкция, ұзақ ... ... ол ... ... ... ... ... қарыздар бойынша
пайыздарды өтеумен байланысты шығыстарға, табиғатты қорғау шараларын өткізу
бойынша шығыстарға, басқа ... ... ... ... ... ... жарналарға, егер компания бірлестіктер,
ассоциациялар, концерндер ... ... ... ... және ... қоры ... даму мен әлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалады.
Оның ... ... ... орналасқан әлеуметтік-тұрмыстық
бағытындағы объектілерді пайдалану бойынша шығыстар, өндірістік ... ... ... ... ... және ... шараларды жүргізу, материалды көмек көрсету, кейбір әлеуметтік
сыйақылар ... ...... қорды құрудың негізгі көзі. Бұл капитал шаруашылық
қызметтен мүмкін ... ... мен ... өтеу үшін арналған.
Резервтік капиталды құру тәртібі компания қызметін реттейтін нормативтік
құжаттармен, ... ... оның ... ... ... ... ... жағдайында компанияларда амортизациялық
аударымдар мен ... бөлу және оны ... ... ақшалай қорларды
құрумен байланысты болмайды. Амортизациялық қор құрылмайды, табысты арнайы
бағытталған қорларға бөлу компания ... ... ... банктің қаржылық
ресурстарын пайдалануды көрсететін бөлу процестерін мәнін ауыстырмайды.
Компания қаражаттарының көзі ретінде қосымша капитал негізгі ... ... ... ... ... ... ... Нормативтік құжаттар оны тұтыну мақсаттарына ... ... ... көздері әлеуметтік бағыттағы және мақсатты
қаржыландыру қорлары ... ... ... ... ... ... ... және коммуналды-тұрмыстық бағыттағы
объектілерді ұстаумен байланысты өндірістік емес қызметті қаржыландыруға,
толық бюджеттік ... ... ... қаржыландыруға қайтарымсыз
және қайтарымды мемлекеттік қаржы бөлу.
Қатынас ретінде компания қаржылары шаруашылық қызмет процестерінде
қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... банктің шаруашылық қызмет негіздерімен анықталады.
Осыған байланысты қаржыларды ... ... ... ... коммерциялық-шаруашылық есеп ( қаржылық қызмет саласындағы
дербестік, өзін-өзі өтеу, ... ... ... қорытындысына ынталылық, оның ... ... ... ... ... жасау);
­ жоспарлылық;
­ меншіктің барлық нысандарының теңдігі;
­ қаржы резервтерінің болуы;
1. Коммерциялық (шаруашылық) есеп – ... мен ... ... жүргізудің негізге алынатын қағидаты мен басты
әдісі. ... есеп ... ... оның қызметі үшін, оның
жарғылық капиталын құрайтын қажетті негізгі және ... ... ... ... ... ... білдіреді. Шаруашылық
жүргізудің әдісі ретіндегі коммерциялық есеп қағидаты шығындарды ... ... ... ... және ... алуды талап етеді.
Коммерциялық есептің айқындаушы қағидаттары өзін-өзі өтеушілік пен
өзін-өзі қаржыландыру болып табылады.[4]
Өзін-өзі өтеушілік – шаруашылық ... ... ... ... ... өз өнімін (орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді)
өткізуден түсетін түсім-ақша есебінен оны ... және ... ... ... өтеуді білдіреді. Өзін-өзі өтеушіліктің төменгі шегі ... яғни ... мен ... сандық теңдігі. Шығындарды өзін-
өзі өтеушілікке жету – компания өнім өндіруді игеру, шаруашылық процестерді
күйіне ... ... ... бейімделу кезіндегі компания қызметінің
бастапқы кезеңінің мақсаты. Нарықтық қатынастар жағдайында ... ... бар ... ... ... бар шаруашылықтар сыртқы қолдауды
пайдалана алатындықтан компания рентабельді жұмыс ... ... ... ... кредит ресурстарын пайдалану, екіншісінде бюджеттік
қаржыландыруды пайдалану ... ... ...... ... ... компаниялардың
шаруашылық қызметінің табысты болуының міндетті шарты. Бұл ... ... мен ... ... ... ұлғайту жөніндегі
шығындардың толық өтелуіне негізделеді, ол әрбір ... ... ... ... ... ... көздері есебінен жауып отыратындығын
білдіреді.
Өзін-өзі қаржыландыру компаниялардың толық қаржы дербестілігімен ... ... ... ... өздерінің меншікті ресурстарын
өз бетінше ұйымдастырып басқаруға, тартылатын және ... ... ... салуға құқық берілген. Мемлекет компаниялардың қаржы
ресурстарын қайта бөле алмайды. Қаржы қатынастарын мемлекет ... ... ... ... ... қорды қалыптастырудың,
валюталық ... ... ... ... ... ... ... жатқызудың және т.б. жүйесі мен тәртібін белгілеу арқылы
жүзеге асырылады.
Қаржылық жауапкершілік пен ... – бір ...... ... ... ... ... мен іске асыру
процесінің екі жағы.
2. Жоспарлылық қағидаты ... ... ... ... ... ... жетудің белгіленген структурасыне
жетудің дәйектілігі мен ... ... оның ... ... ... ала қарастырылатынын білдіреді.
3. Компаниялар мен ұйымдар меншігінің барлық нысандарының ... ... ... мен ... ... ... ... жеке меншік, шетел мемлекеттерінің және олардың заңи ұйымдары
мен ... ... ... ... ... мемлекет
кепілдігінде жүзеге асырылады. Меншіктенуші өз білгенінше ... ... ... ... және ... ұйымдастырады, оған қатысты заңға
қарсы келмейтін кез келген іс-әрекет жасайды, мүлікті кез келген ... ... тиым ... өзге де ... үшін ... Компаниялардың қаржысын ұйымдастырудың ... ... ... барлық деңгейлеріндегі қаржы резервтерінің (резервтік капитал,
тәуекел қоры) болуы. Қаржы резервтері әр түрлі ... ... ... ... ... пайызбен, пайда немесе табыстан тұрақты
нормативтер бойынша аударымдар ... ... ... ... ... ... қаржы қиыншылықтарын жоюға және шаруашылықтардың қызметіне қажет
қалыпты жағдайларды қамтамасыз ... ... ... қаржы жоспарында
қаралмайтын өндірістік және әлеуметтік дамумен байланысты шығындарды
қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... ... ресурстарын басқарудың басты мақсатына жету, яғни қысқа
және ұзақ ... ... оның ... ... жағдайын
максимизациялау келесі негізгі міндеттерді шешумен байланысты:
1. ұйымның жақсы ... ... ... асыру үшін қажет қаржылық
ресурстардың жетккілікті көлемін қалыптастыру;
1. инвестициялау бағыты бойынша қалыптасқан қаржылық ресурстарды бөлуді
оңтайландыру;
2. ... ... ... ... және пайдалану процесстерін
тиімді бпақылауды қамтамасыз ету.
Ұйымның қаржы ресурстарын басқарудағы барлық аталған міндеттері өзара
өте тығыз ... және ... ... ... үш негізгі құрамдас
бөлігінің көрінісі болып табылады:
1. Оңтайлы қаржылық шешім қабылдау;
2. Оңтайлы инвестициялық ... ... ... ... және ... шешімдерді
жүзеге асыруды бақылау бойынша тиімді іс – шаралар
жасау.
Команпияның қаржы ресурстарын басқару ... ... ... ... ... жиынтығы ретінде қарастырамыз. Олардың
құрамынан ... ... ... және ... ... ... ... қабылдауды болжамайтын, бірақ қаржы ресурстарын
басқарудың ... ... ... ... ... ақпараттық
қамсыздандыруды қалыптастыратын негізгі функцияларды ажыратуға болады.[7]
Банктің қаржы ресурстарын басқарудың негізгі функцияларын қарастыратын
болсақ. Алдағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша, яғни инвестициялық шешімдер және ... ... және ... қаржы ресурстарын тарту, яғни қаржылық
шешімдер ... ... ... ... ... тұрақты
бақылау (мониторинг) жүйесін жасаумен байланысты.
Банктің қаржы ресурстарын жоспарлау процесінде ... ... ... ... ... және қаржыландыру мүмкіндіктерін
талдау;
2. Күтілмеген жағдайларды болдырмау және ресурстағы және ... ... ... ... ... үшін ... нәтижелерін болжау;
3. Бірқатар шешімдерден таңдап алынған шешімді негіздеу (осы ... ... ... ... ... ... ... мақсаттармен салыстырғанда жеткен
нәтижелерін бағалау.
Қаржы ресурстарын ... ... ... ұйымның ақша
қаражаттарын қорларын қалыптастыру және ... ... ... ...... мен ... яғни ... жоспарларды құру
және пайдалану.
Қаржылық жоспарды жекелеген қаржылық көрсеткіштер бойынша тапсырма
ретінде, ... ... ... ...... ... ... дамуының көрсеткіштерінің өзара байланысын қамтамасыз
ететін баланстық құжат ретінде қарастыруға болады. ... ... ... ... ... ... ... түрлерін
сәйкестендіруді талап етеді: материалдық, еңбектік, қаржылық.
Қаржы ресурстарын жоспарлау әр ... ... ... ... ... ... бағалау, сондай-ақ ... ... ... ... мен ... ... ... жүргізіледі.
Жоспарланатын құжаттарды дайындау үшін ақпараттың үш түрі қолданылады:
­ басшылардың, басқарушылардың бағалауы;
­ өткен ... ... ... ... ... ... күтілетін жай-күйі.
Қаржылық жоспарларды жүзеге асырудың екі негізгі әдісттемелік тәсілін
ажыратуға болады. Олардың біріншісі, басқарма ... ... ... қаржылық
саясатты жалғастыратындығын күту. Қаржылық саясаттағы ... ... ... ... ... ... және ... қажеттігін дәлелдеу үшін бұл тәсілді жиі ... ... ... ... ... ... басқармасының қаржылық
саясаты бірқатар өзгерістерге ұшырайтындығын ... ... Бұл ... жоспарлаудың міндеті – ұйымның ... ... мен ... басқарманың жаңа бағытының мүмкін болатын әсерін көрсету.
Қаржы ресурстарын жоспарлауда маңызды орын – ... ... ... ... қаржылық болжам оны бағалау мен қабылдаудан кейін ғана
қаржылық жоспар ... ... ... болып табылатын оларды
болжай алады. Сондықтан, қаржылық болжауды қаржылық жоспарлаудың маңызды
құрамдас бөлігі ... ... және ... ... ... ... жолдарын зерттеу мен жасау ретінде анықитауға болады. Оның
міндеті – болджанаған кезеңде қажет ... ... ... анықтау
оларды қалыптастыру мен орындалып жатқан тенденцияларды талдау ... ... әр ... факторлардың әсерін ескерумен айтарлықтай тиімді
пайдалану бағытын табу. Болжау банктің нарықтағы ... жайы мен ... ... ... қамтамасыз ететін қаржылық саясатты жасаудың
мүмкін болатын баламаларын қарастыруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... отырып, компания қызметінің түрлі бағыттарын өзара анықтайды; ол
әр түрлі әдетте қарама қайшы ...... ... ... қарыз қаражаттарының үлесін сату көлемінің арттырумен бір
уақытта төмендетуді сәйкестендіруге ... ... ... ... қаржылық дамуының әр түрлі көріністерін салыстыруға және алынған
ақпаратты жүйелендіру және мәнін ашу негізінде олардың ... ең ... ... ... ... ... ... кезінде инфляциялық
құрамдауыштар міндетті түрде ескерілуі және оған ... ... ... өте ... ресурстарының қозғалысын ұйымдастыру өз кезегінде оны құрайтын
қаржыны басқару жүйесінің бірі ... ... ақша ... ... ... байланысты, және екі аспектіні кіріктіреді:
Олардың қалыптасу көздерін ... мен ... және ... ... ... ... ... экономикалық әдебиеттерде ұйымның
қаржыларын басқару ... ... ... деп ... ол ... ... ... “бір бағытты” болып сипатталуы мүмкін
себебі, ұйымның қаржы ресурстарын пайдалануды қарастырмай, тек ... ғана мән ... ... ... ... ...... механизм” терминіне өзгерту керек, себебі осы
атау ғана қаржы менеджментінде қабылданатын егізгі шешімдердің 2 ... ... ... процессін көрсетеді: қаржылық және инвестициялық.
Ұйымның қаржы ресурстарының қозғалысын реттеу қаржылық жоспарды жүзеге
асыру кезінде ... одан ... жою ... ... мүмкін. Инвестициялық және қаржылық шешімдерді жүзеге асырумен
және осы шешімдерде негізге алынған ... жету үшін ... ... ... ... ... ... ресурстарының
қозғалысын орындаумен байланысты барлық ұйымдастырушылық – ... ... ... ... ... іс шараларға мыналар жатады:
– инвестициялық бағалау процессі;
– шаруашылық ... ... ... ресурстарын және оның құрамдас
бөліктерін пайдалану процесі;
– шаруашылық жүргізуші субьектінің негізгі және ... ... және ... ... ... бойынша нақты іс әрекеттер және
тағы басқалар.
Сонымен қатар, бақылау іс- шаралары да реттелуі мүмкін, ... ... ... процесі немесе ішкі қаржылық тексеру
нәтижелері басқару ... ... ... ... егер ... аз ... ... ресурстарын басқару бойынша шешім қабылдау мен жүзеге
асыруға, сондай – ақ сәйкес бақылау іс-шараларын ... және ... ... ... мотивациялау (ынталандыру) яғни, соңғы нәтижеде
банктің жұмысшыларын мотивациялау да ... ... ... ... мотивациялау функциясы компания қаржыгерлерінің айтарлықтай тиімді
жұмысын қамтамасыз ететін материалдық және ... ... ... мен ... ... тиіс.
Комапнияның қаржы ресурстарының қозғалысын бақылау (мониторинг) нақты
қаржы ресурстарының ұйымның жоспарланған ақша қаражаттары ... ... ... ... ... ... келетін
басқару шешімдерін жасауға бағытталған.
Банктің ... ... ... қамтамасыз ететін функциялар
ретінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық ... ... ... есеп – бұл ... бір ұйым ... ... ... өлшеу, өңдеу және беруді жүзеге асыратын ... ... ... ... міндеті – ұйымның осы ақпаратты оның қаржы ресурстарын
басқару бойынша шешім қабылдауға ... ... ... ету. ... қаржы қаражаттарының шоттары бойынша жатқызуға және ... ... ... ... ... көңіл бөлген жөн.
Қаржылық талдауды банктің қаржы ресурстарын басқару жүйесіндегі
талдау, яғни ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуды қамтамасыз ету мақсатында оның қаржылық жағдайы мен
қаржы ресурстарын ... ... ... болады.
Қаржы ресурстарын басқаруды қамтамасыз ету мәселелері шеңбері
айтарлықтай кең, ... бола ... ... ... ... кезектегісі
–банктің өзінің шаруашылық қызметін сәтті жүргізу үшін қажетті ... ... ету ... ... Бұл ... банктің нақты
қанағаттандырылатын сыртқы көздері ... ... ... ... ... ... ие. Сондықтан, банктің қаржы ресурстарын
басқару элементі ретінде қаржылық талдау құрылымы үш ... ... ... жағдайды талдау;
2. Тәуекелді талдау;
3. Қаржыландыруға қажеттілікті талдау.
Қаржылық жағдайды талдау барысында ұйымның өз қызметін қаржыландыру
қабілеті, яғни ... ... үшін ... ... ресурстарымен
қамсыздандырылғандығы, оларды орналастыру ... мен ... ... Талдаудың ақпараттық базасы – банктің бухгалтерлік
қаржылық есеп беру мәлііметтері. [1]
Банктің қаржылық жағдайын талдау екі бағытқа бөлінеді:
қаржылық ... ... ... талдау.
Қаржылық коэффициенттерді талдау банктің ... ... ... ... ... ал қаржылық ресурстарды талдау –
ұйымның қаржылық динамикасын, яғни ... ... ... ... ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, пайданы талдауды қаржы ресурстарын талдаудың өзіндік элементі
ретінде қарастыруға болады.
Банктің ... ... ... ... оның ... ... және ... (әдетте баланстық бағалауда) зерттеледі.
Компания активтері оның ... ... ... ... мүліктік жағдайындағы өзгерістер оның инвестициялық саясатындағы
өзгерістермен шарттастырылуы ... ... ... ... бағасы
оның инвестициялық саясаттағы талдау құралының бірі ... ... ... бағалау пассивтердің (банктің қаржыландыру
көздерінің) құрамын, құрылымын және ... ... ... Бұл
кезде міндеттемелер мен меншікті капиталдың қатынасына, олардың өсу
қарқынына ерекше мән ... Ол ұйым ... ... ... ... бару бармау бейімділігі туралы ақпарат алуға
мүмкіндік береді.
Төлем қабілеттілік пен өтімділікті ... ... ... ... ... ... есеп айырысу ... ... оның ... ... ... өтеу ... ... жүзеге асыру бойынша мүмкіндігі (өтемділік)
талданады. Сонымен қатар, төлем қабілеттілікті ... ... ... қаржыландыру әдісі (хеджерленген , ... ... ... ... белсенділікті талдау барысында көрсеткіштердің үш ... ... ... ... ... сипаттайтын айналымдылық
көрсеткіштері;
2. Ұйым қызметінің немесе оның өз ... ... ... ... көрсеткіштері.;
3. Бағалы қағаздар нарығында ... ... ... ... нарықтық белсенділік көрсеткіштері.
Сонымен қатар, активтер мен меншікті ... ... ... үлгісі) және банктің қаржылық шаруашылық қызмет есебінен
меншікиті капиталды арттыруға қаржылық жағдайдың ... ... ... ... беретін экономикалық өсудің ... ... ... ... ... ... бағалау процессінде Үкімет қаулысымен
ұсынылған критерийлер негізінде ... ... ... бағаланады, сондай-ақ экономикалық статистикалық
факторлық үлгілерді (Альтманның Z – шоты) пайдаланумен банктің ... ... ... ... ... бағасы әлеуетті инвесторлар үшін үлкен
маңызы бар үйымның ұқсас компаниядар арасындағы нарықтағы орын анықтауға
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... Банктің қаржылық жағдайын рейтингтік бағалау жүйесін жасау 3
негізгі ... ... ... ... үшін ... ... жүйесін таңдау
және негіздеу;
2. Осы көрсеткіштердің ... ... ... ... ... Компанияны оның қаржылық жағдайының тұрақтылығы дәрежесіне
байланысты топтарға бөлуге ... ... ... ... ... ... алгаритмін жасау.
Қаржы ресурстарын талдау процессінде банктің ресурстағы ... ... ... ... таза ақша ... және ... қызмет:
көлем;
ұзақтылық;
кезеңділік;
құрылым;
динамика сипаттамалары зерттеледі.
Қаржылық ресурстарды трендтік талдау мәліметтері ұйымның қаржылық
жағдайының өзгеру ... ... ... ... ... талдауының екінші элементі – тәуекелді талдау. Қаржы
менеджментінде тәуекел деп – ... ... ала ... ... ... ... түрі бар, бірақ қаржылық талдау
процессінде кез келген ұйымның қалыптасуы кезінде ... алу ... ... пен ... ... ... бизнес – тәуекелге
(іскерлік тәуекел) ерекше ... ... ... ... ...... есеп ... және ұйымның қаржылық есеп беруі.
Бизнес тәуекелді ... оның үш ... ... ... жүргізіледі:
­ коммерциялық тәуекел;
­ өндірістік (операциялық) тәуекел;
­ қаржылық тәуекел.
1. Коммерциялық ... ... ... ... тән ... ... Сонымен мысалы, алдыңғы қатарлы технология
кәсіпорны интенсивті компания ... ... және ... өнімі бір
мезетте ескеруі мүмкін. Коммерциялық тәуекел өнеркәсіп ... ... ... ставкаларда көрініс табады және оны
потенциалды кредиторлармен және инвесторлармен келіссөздер ... ... ... қажет.
2. Өндірістік (операциялық) тәуекел коммерциялық ... ... ол ... ... емес, компания деңгейі үшін тән және ... ... мен ... ... ... тез әсер ету ... бар. ... тәуекел өлшемі болып операциялық леверидж табылады.
Операциялық леверидж – бұл ... ... ... (өндірістік)
шығындарды басқару қабілеті. Операциялық леверидждің ... ... ... ... бір ... өзгерсе де, осы қызметті жүргізудің
қазіргі уақытта шығындарының бір ... ... ... Өзіндік
құндағы тұрақты эксплуатациялық шығындардың үлесі жоғары сайын, операциялық
леверидж ... де ... ... ... ұйым ... ... тәуекел де жоғары және кредиторлар ... ... да ... жоғары болады.
3. Қаржылық тәуекел банктің ... ... ... ... ... Қаржылық тәуекелді бағалау құралдары болып
қаржылық тұрақтылық мен төлем қабілеттілік көрсеткіштері табылады, ... ... ... айтарлықтай тиімді құралы болып қаржылық
леверидж есептеледі. ... ... және ... тәуекел өлшемі банктің
капитал құрылымында қарыз міндеттемелері мен артықшылығы бар ... және ... ... ... ... шығындар жоғары болған сайын
қаржылық леверидж дәрежесі де жоғары болады, ... ұйым ... ... ... соншалықты жоғары және кредиторлар ұсынатын
проценттік ставка соншалықты көп болады.[1]
Банктің қаржыландыруға ... ... ... ... қаржылық
болжау негізінде жүзеге асырылады. Талдау процессінде ақша қаражаттарының
керек ... ... ... ... ... – оның қаржылық
бөлігін зерттеуге көп ... ... ... ...... ... ... және болжанған сыртқы қаржыландыру шығындарын
минимизациялау критерийлері бойынша ... ... ... ... ... ... ... аталған үш элементі ұйымның сыртқы ... ... ... ... ... оларды кешенді түрде
қарастрыу керек. Алдағы кезеңде ұйымның шаруашылық қызметін сәтті жүргізуді
жалғастыру үшін ... ... ... ... ... көп ... ... жалпы қаржылық та елеулі болады. Жалпы, жаңа
акцияларды шығару ... ... ол ... капитлға процент
төлеуді болжауды. Операциялық тәуекел дәрежесі жоғары ұйымға ... ... ... алмағаны жөн. Қаржыландыруды таңдау кезінде сонымен
қатар ... ... ... ... ... ... ... пен
рентабльділік жоғары болған сайын, қаржыландыру көзін таңдау кезінде ... ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының
құрылуына байланысты көзқарас біртіндеп өзгеруде. ... ... ... ... ... ... ... Қаржы
ресурстарының құрылуының негізгі қағидаттары:
1. Компаниядардағы қаржы ресурстары ... ... ... тартылған қаражаттар есебінен құрылады.
Алғашқы меншікті қаржы ресурстарының құрылуы компаниядарды құру
кезінде, яғни ... қор ... ... ... ... ... көздері банктің ұйымдық-құқықтық нысанына қарай
келесідей болады:
­ Акционерлік капитал (акционерлік қоғамдарда);
­ Мүшелердің пайлық жарнасы ... ... ... ... ... ресурстары (компаниядарда және корпорацияларда);
­ Ұзақ мерзімді несие (меншіктің түрлі нысанындағы ұйымдарда);
­ Бюджеттік қаражаттар (мемлекеттік компаниядарда).
Жұмыс істеуші ... ... ... ... көздері болып
өткізілген өнімнің (жұмыс, қызмет) құны табылады, ал бұл түсімді бөлу
кезінде ... ... пен ... ... ... ... ... ең
бастысы пайда мен амортизациялық аударымдар есебінен құрылады. Сондай-ақ
түрлі табыстар, жинақтар және түсімдер.
2. Компаниялардың ... ... ... шаруашылық жылға өткен
кезеңдегі компания қызметінің нәтижелері мен көрсеткіштерін және алдағы
кезеңге болжамды ескере ... ... ... нарық жағдайында қаржылық жоспарды құру ... деп ... ... ... ... ... жағдайында қаржылық
жоспарды құру компаниядардың өздеріне қажет деп есептейді.
Қаржылық жоспарды құру мақсаты – шаруашылық қызметтің, ... ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын,
капитал мен резервтерді анықтау. Жоспарда қаржы резервтерін құру ... ... ... ... ... қаржылардың негізгі
қызметтің айналым қаражаттарына және инвестициялық қызметті ... ... ... кезде қаржылық жоспарлау бюджеттендіру
процесінде ... ... ... ... ... сондай-ақ компаниядардағы қаржы ресурстарының ... ... аса ... ... ... ... ... қамтамасыз ету. Айналым
қаражаттары толық көлемде ... ... деп ... Егер ... қаражаттарының сомасы азайса, онда компания қаржылық тұрақтылығын
жоғалтып, түбінде банкрот болуы мүмкін.
Қаржы ресурстарын ұйымдастыру ... ... ... етудегі
мәселелердің жалпы кешенінің негізі болып келеді. Қаржы ... ... ... ... ... ... ресурстарының құрамы және құрылымы;
2. Қаржы ресурстарының құрылуының көздерін ұйымдастыру;
3. Банктің қаржы ресурстарының қажеттілігін бекіту;
4. ... ... ... ... ... ... қолдану;
5. Қаржы ресурстарын сақта.
Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржысын ... ... ... және оның ... ... ... ... және қызметінің
түріне байланысты құрылады. Ірі компанияларда қаржы бойынша арнайы ... ... ... және оған ... мен қаржы бөлімі кіреді.
Кіші компаниядарда қаржылық директор рөлін көбінесе бас бухгалтер
орындайды. Банктің ... ... ... оның ... ... анықталады.
Қаржы ресурстарын басқаруды бірнеше функционалды элементтер бөлініп
шығады:
­ ... ... ... бақылау.
Жоспарлау кезінде кез-келген шаруашылық жүргізуші субьект өз қаржысының
жағдайын жан-жақты бағалайды, қаржы ресурстарын ... ... ... тиімді қолдану бағыттарын қарастырады. Операциялық
басқару қалыптасқан ... ... ... ... ... шаралар кешенін білдіреді.
Бақылау қаржы ресурстарын қолданылудың нақты нәтижелерін жоспармен
салыстыруға, ... өсу ... ... ... береді.
Банктің қаржы ресурстарының қалыптасуының структурасы мен ... ... ... отырмын.
Кесте 3
Банктің қаржы ресурстарының қалыптасуының структурасы мен тәсілдері
|Тәсілдеме |Тәсілдер ... ... ... ... | | |мен ... ... |Қайтарылмайтын |Гранттар, ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... |т.б. |
| | ... | |
| ... ... |Тендер, гранттар, т.б.|Материалдық емес |
| | | ... ... |
| | | ... т.б.) |
| ... ... ... ... қарыздар|Ақша қаражаттары |
| ... ... ... ... алу ... ... |
| | | ... ақша |
|Балама |Тартылған негізде |Корпоративтік бағалы |Корпоративтік |
| | ... ... және ... және |
| | ... ... ... |
| ... ... ... ... қорлар және|
| ... ... ... ... |
| | | ... |
| ... ... ... ... ... |
| | ... опцион, |қағаздар |
| | |т.б. | ... ... ... К.У. «Принципы и методы управления финансовым
ресурсами предприятия», Қаржы-Қаражат, 2005 ж.
Қаржы ресурстарын басқару структурасы әр-түрлі. Негізгілері: болжамдау,
жоспарлау, ... ... ... ... ... ... ... жүйесі, қаржылық көмек жүйесі, қаржылық санкциялар жүйесі,
амортизациялық аударымдар жүйесі, ынталандыру жүйесі, баға қою ... ... ... операциялар, факторинг, жалдау, лизинг.
Қаржы ресурстарын басқару келесі негізгі қағидаларды қамтиды:
1. ... ... ... Теңестірілу қағидасы.
3. Теңділікпен қамтамасыз ету қағидасы.
4. Өтімділікпен қамтамасыз ету қағидасы.
Қаржы ресурстарын басқарудың негізгі құралдары ретінде: ... және ... ... ... ... алу және ... ... талдау, қарыз қаражаттарын тарту менеджменті, бос
ақша қаражаттарын орналастыру менеджменті, ... ... ... менеджменті, банкроттық, дағдарысқа қарсы басқару, ... ... ... ... ... ... алынған әдіске байланысты,
нәтижесінде қаржылық қүралдардың механизмі алынады. ... ... ... ... қалыптастыру кезінде қаржы нарығының
құралдарын пайдаланып, әдісін табу керек. Ірі ... ... ... ... ... мақсатында қор нарығының қатысушылары
болуы керек.
Ағымдық активтерге: тауарлы-материалдық ... ... ... тауарлар), ағымдағы дебиторлық қарыз, қысқамерзімді
қаржылық инвестициялар (акция, облигация және басқасы), ақша (жолдағы ... ... ... ... ... ... кассадағы ақша) жатады.
Пассивтер өз алдына меншікті капитал және міндеттемелерге бөлінеді,
олар ... ... ... көздері болып табылады.
Меншікті капиталға: жарғылық капитал, акционерлік капитал, резервтік
капитал, бөлінбеген пайда ... ... ... ... ... ... ... түрі болып шығады, актив
және капитал банктің қаржы ... ... ... бухгалтерлік
баланс баптары банктің қаржы ресурстарының жағдайын анықтаудың негізгі
ақпарат базасы ... ... ... ... ... ресурстарының негізін
құрайтындықтан, микродеңгейдегі олардың қызмет ету ... ... ... ... ... мен ұйымдардың қаржысына: компания,
фирма, ұйым, концерндер, ассоциация, салалық министрліктер, басқа ... ... ... ... саладағы қызмет етуші ұйымдар жатады
деп есептейді.
Компаниядардың қаржысының ұйымдастырылу қағидаттарымен бірге олардың
жүзеге асырылу қағидаттары да бар. ... ... ... ... ... және ... мақсатты бағыттылық;
­ диверсификация;
­ стратегиялық бағыттылық жатады.
Осы қағидаттарды ұстану қаржы функциясын тиімді жүргізуге мүмкіндік
береді.
Қазіргі кезде ... ... ролі үш ... факторға келіп
тіреледі:
1. Экономикалық тұрақтылық;
2. Нарықтық қайта құру;
3. Инвестициялық белсенділікті ынталандыру.
Кейбір ресей экономистері қаржының ... ... ... ... ... деп ... меншік нысанының көптігі;
­ тауар, еңбек және капитал нарығының болуы;
­ ... ... ... ... еркіндігі және өз бетімен шешім қабылдау;
­ нарықтық баға қалыптасуы және бәсеке;
­ компаниядар мен ұйымдар қызметіне мемлекеттің араласуын реттемелеу.
Қаржы арқылы өндірістік ... ... ... ... ... 3-
кестеде өнеркәсіп компаниядарының түрлі жіктелу белгілері бойынша қаржысын
құруды қамтамасыз ... ... ... ... ... бойынша компания қаржысын келесі топтарға ... ... ... ... ... ... түскен түсім, табыстар,
сатып алулар және жинақтар, т.б.
Қолданылуына байланысты: ұзақ мерзімді және ... ... ... Өтімділігі бойынша: неғұрлым өтімді, өтімді, аз өтімді, өтімсіз.
­ ... ... ... ... материалдық емес.
­ Тозу дәрежесі бойынша: амортизациялық, амортизациялық емес.
­ Жаңартылуына байланысты: жаңаратын, жаңармайтын.
­ Айналу ... ... ... ... ... Ақшаға жатқызылуына байланысты: ақша (қолма-қол, т.б.), қаржылық
инвестициялар.
Қажеттілігі ... ... ... тартылған.
Ұйымның қаржы ресурстарын басқарудың басты мақсатына жету, яғни қысқа
және ұзақ мерзімді перспективада оның ... ... ... көтеру
келесі негізгі міндеттерді шешумен байланысты:
­ ұйымның жақсы шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... бағыты бойынша қалыптасқан қаржылық ресурстарды бөлуді
оңтайландыру;
­ ұйымның қаржы ... ... және ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын басқарудағы барлық аталған міндеттері өзара
өте тығыз байланысты және ... ... ... үш ... ... ... ... табылады:
­ Оңтайлы қаржылық шешім қабылдау;
­ Оңтайлы инвестициялық шешім қабылдау;
­ Қабылданған қаржылық және инвестициялық ... ... ... бақылау
бойынша тиімді іс – шаралар жасау.
Банктің ... ... ... ... ... әрекеттер,яғни
басқару функцияларының жиынтығы ретінде қарастырамыз. ... ... ... ... және ... ... ... шешімін қабылдауды болжамайтын, бірақ қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... ақпараттық қамсыздандыруды
қалыптастыратын негізгі функцияларды ажыратуға болады.[22]
Банктің қаржы ресурстарын басқарудың негізгі функцияларын қарастыратын
болсақ. Алдағы кезеңге ... ... ... ... ... ... ... яғни инвестициялық шешімдер және ... ... ... қаржы ресурстарын тарту, яғни қаржылық шешімдер
қабылдаумен, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... жасаумен байланысты.
Ұйымның қаржы ресурстарын жоспарлау процесінде мыналар ... ... ... және ... ... ... жағдайларды болдырмау және ресурстағы және
болашақтағы шешімдер ... ... ... ... үшін ... ... ... Бірқатар шешімдерден таңдап алынған шешімді негіздеу ... ... ... ... Ұйымның қаржы жоспарында белгіленген ... ... ... ... ... ... обьектісі болып ұйымның ақша қаражаттарын
қорларын қалыптастыру және пайдалану ... ... Ал ...... ... яғни ... жоспарларды құру және пайдалану.
Қаржылық жоспарды жекелеген қаржылық көрсеткіштер бойынша ... , ... ... ... бизнес – жоспар ретінде
немесе компания дамуының көрсеткіштерінің өзара ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Жекелеген көрсеткіштер
бойынша ... ... ... ... ... ... ... етеді: материалдық, еңбектік, қаржылық.
Қаржы ресурстарын жоспарлау әр ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қалыптастырылатын ақша
қаражаттарының қорларының құрамы мен ... ... ... ... ... ... үшін ақпараттың үш түрі қолданылады:
­ басшылардың, басқарушылардың бағалауы;
­ өткен кезеңдердің қаржылық көрсеткіштері;
­ алдағы қаржылық қызметтің күтілетін ... ... ... ... екі ... ... ... болады. Олардың біріншісі, басқарма бұрын таңдап алынған қаржылық
саясатты жалғастыратындығын күту. Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... және өзгеріс
енгізудің қажеттігін дәлелдеу үшін бұл ... жиі ... ... ... ... ... ... басқармасының қаржылық
саясаты бірқатар өзгерістерге ұшырайды. Бұл жағдайда қаржылық жоспарлаудың
міндеті – ... ... ... мен ... ... ... жаңа
бағытының мүмкін болатын әсерін көрсету.
Қаржылық болжауды қаржылық жоспарлаудың ... ... ... ... және ... ... ... дамуының мүмкін
жолдарын зерттеу мен жасау ретінде анықтауға ... Оның ... ... ... ... ... ресурстар көлемін анықтау оларды
қалыптастыру мен орындалып ... ... ... ... және
оларға әр түрлі факторлардың әсерін ескерумен айтарлықтай тиімді пайдалану
бағытын ... ... ... ... тұрақты жайы мен берік қаржылық
тұрақтылығына жетуді қамтамасыз ететін қаржылық саясатты жасаудың ... ... ... ... ... ... ... көмегімен
қаржылық ресурстардың болуымен инвестицияға ... ... ... ... ... өзара анықтайды; ол әр ... ... ... ...... ... жалпы ресурстарындағы
қарыз қаражаттарының үлесін сату көлемінің арттырумен бір ... ... ... ... Қаржылық болжау банктің
қаржылық дамуының әр ... ... ... және ... ... және ... ашу ... олардың ішінен ең оңтайлы нұсқаны
таңдауға мүмкіндік ... ... ... кезінде инфляция міндетті түрде
ескерілуі және оған барлық есептеулер мен түзетулер жасалуы өте ... ... ... ... ... бөлу және ... жолдары.
Ұдайыөндірістік үдерісті жандандырудың маңызды аспектісі ... ... ... ... ... Оны ... ресурстар ... және ... ... есебінен қамтамасыз
ету - оларды пайдаланудың басым бағыттарының бірі.
Қаржылық ресурстардың бір бөлігі резервтерді – көлденең ... ... ... ... үшін ... тиіс.
Ұдайы өндірістің мақсаттарын қамтамасыз етуден ... ... ... ... басқаруға, қорғанысқа, құқық тәртібін қорғауға,
үкіметтік ... ... ... ... ... ... өсірудің маңызды факторы қоғамдық ... ... ... ... бұл ... ... ... ұллтық
табыстың артуын білдіреді, сондай-ақ экономикалық қызметтің қаржылық
нәтижесінің ... алып ... ... өнімділігімен қоғамдық өндіріс
тиімділігінің басқа ... – қор ... ... ... Қор қайтарымын арттыру қаржылық ресурстарды қалыптастыруға,
атап айтқанда олардың негізгі көзі – таза ... ... ... ... ол өнім ... ауқымы өсімінің, сондай-ақ ағымдағы шығындарды (ең
алдымен жалақы мен ... ... ... ... ... ... қор ... төмендеуі қаржы ресурстарын азайтады.
Екінші фактор - бұл материалдық шығындардың орнын толтыру қоры ... ... ... ... ... ... бөліну үйлесімдері.
Жиынтық қоғамдық өнімдегі ... ... ...... – төмендету өндірілген ұлттық табысты – қаржылық ... ...... ... беретін фактор болып табылады.
Қаржылық ресурстардың өсуіне ... ... ... ... ... сондай-ақ өнеркәсіп өндірістің материалдық – заттай құрылымы да
әсер етеді.
Жұртқа мәлім, өндірістік арналымның ... ... ... ... ... ... ... нормасы тұтыну арналымның
екінші бөлішенің (акциздерді кіріктіретін және ... ... ие) ... мен ... ... нормаға қарағанда төмен.
Бұдан басқа, ... ... ... ... ... ... ... мұның өзі уақытының белгілі бір межелдемесінде, ... ... ... ... алынатын ресурстарды қосындылауға
(жиынтықтауға) мүмкіндік береді. ... ... ... ... үлес салмағы мен даму қарқыны неғұрлым жоғары болса, қаржылық
ресурстардың мүмкін көлемі соғұрлым көп ... ... ... ... және ... қалыптасады. Орталықтандырылған тәртіппен мемелекеттік бюджеттің,
зейнетақы қорларының, бюджеттен тыс ... ... ... әдістермен материалдық өндіріс сферасының шаруашылық
жүргізуші ... ... ... амортизалық аударымдар қорлары,
қаржылық резервтер мен валюталық қорлар, шаруашылық органдарының басқа
ақшалай ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалану және бөлу оның
келешектегі экономикалық тұрақтылығына ... әсер ... ... тиімді падалануға келесідей мақсаттар қажет:
­ Банктің нарықта ... ... өмір ... Ірі ... ... минимумда ұстау;
­ бәсекелестермен күресте көшбасшылық;
­ банктің нарықтық құнын жоғарылату;
­ банктің экономикалық потенциал өсімінің қолайлы қарқыны;
­ өндіріс пен ... ... ... табысты жоғарылату;
­ шығындарды төмендету;
­ тұрақты қызметті қамтамасыз ету және ... етіп келе ... ... өзінің алдына міндетті түрде мақсат
қою арқылы, яғни сол мақсатына жету жолындағы ... ... ... ... ... ... ... ғана қазіргі қатаң нарық
экокномикасында ұзақ өмір ... ... ... ... ... жету көбіне банктің қаржы
ресурстарын тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалану
жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымы, сонымен қатар оның ... ... ... оның ... ... ... әр ... әдістер
арқылы құрылуы мүмкін. Ірі компания үшін қаржылар бойынша ... және ... ... мен ... ... бар арнайы
қызметті бөлген жөн. Шағын компанияларда қаржылық менеджердің рөлін көбіне
бас ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырусыз жүргізу мүмкін емес.
Қаржылық ресурстардың пайдаланудың тиімділігін ... ... ... ... ... өндірістік қорларын және материалдық
емес активтерін ... ... ... ... ... ... ... әдісін талдау.
Амортизациялық аударымының үш әдісі бар: ... ... ... сәйкес бір текті шығару және жеделдетілген амортизация.
Екінші әдісі орындалған жұмыс көлеміне байланысты. Ол ... ... ... көп ... ... ... тозу көп ... яғни
амортизация обьектінің пайда нәтижесі болып табылады. Мұнда ... ... әдіс – ... ... ... сомасы
пайдаланудың алғашқы жылдары ... Бұл ... ... жаңартып
қоймай, сондай–ақ инфляциялық жоғалтуларды ... ... ... ... амортизация әдісі шығарудың көп бөлігін жылдам
өтеуді қарастырады. Бірақ бұл саясат өз ... ... ... ... ... құны да ... Осы әдіспен алған амортизация аударымдар
мақсатты ... ... Олар ... қолданылмаған жағдайда
амортизациялық аударымның ... ... ... ... ... қосылады.
Қаржылық ресурстарды басқару сәттілігі банктің капитал құрылымына
тікелей байланысты. Капитал құрылымы банктің ... ... ... ... келуі немесе қарсы келуі мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... табыс банктің
белсенділігінің болжанатын деңгейіне тәуелсіз болғандықтан пайда нормасына
тікелей әсер етеді. Егер ... ... ... ... жоғары болса,
онда қос капиталды іздеуде қиыншылықтар тууы мүмкін.
Аксиомаға сәйкес ... ... ... ... ... ... келуі керек қарыз қаражаттары мен капиталының ... ... ... етуі ... ... құрылымының
икемділігі табыстың маңызды элементі болуы мүмкін әдетте орта және ұзақ
мерзімді ... ... ... мерзімді қарыздар бойынша келісімге
отыру оңай.
Батыс елдерінде қаржылық ресурстарды басқару теңділігіне банктің акция
ұстаушыларының ... әсер ... Бұл ... ... ... ... қамтамасыз ететін табысты ұзақ мерзімді минималды
нормасын бекітуді ... ... және мына ... ескереді: үлкен
девиденттер және капитал құнын өсіру мүмкіндіктері, бизнестегі тәуекел
элементі (тәуекел ... ... ... және ... ... ... және керісінше) акция ұстаушылар салыстырмалы тәуекелмен
инвесторларын ала алатын кіріс мөлшері.
Сала неғұрлым бәсекелік болса соғұрлым акция ... ... ... ... мен жетілдіруге зерттеулер, оқыту, компютерлендіруге
инвесторлар бөлімінде көбірек ... ... ... Осы бағыттардың
ешқайсысы инвестициялық бір жыл немесе оданда көп ... ... ... алмайды. Сондай-ақ сән өзгерісіне тұтынушының ... ... ... ... ... ... ... пайданы анықтау процессінде жүретін қателерден
көрінеді. Қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... шешім қабылдау қажет.
Компанияды жетілдірудің бірден-бір ... ... ... барынша күшейту болып табылады. Банктің іскерлік белсенділігі
мен қызметінің тиімділігін бағалау және талдау қаржылық талдаудың қорытынды
кезеңі болып ... ... ... ... қаржылық
жағдайында ең алдымен оның ... ... ... ... ... ... ... өз қаржатын қаншалықты тиімді
пайдаланғандығын анықтауға ... ... әр ... ... коэффициенттердің деңгейі мен қозғалысын зерттейді.
Банктің қаржылық жағдайы активтерге салынған қаражаттың қаншалықты тез
нақты ақшаға айналуына тікелей тәуелді ... ... ... өткендей,
кейбір актив түрлері әр түрлі айналым жылдамдығына, яғни ... ... көшу ... ие ... Қаражаттың айналымда болуының ұзақтығы
ішкі және сыртқы сипаттағы бірқатар әр бағыттағы ... ... ... ... қатарға банктің әрекет өрісін, салалығын,
ауқымын және тағы басқаларын ... ... ... ... оған ... ... жүргізу шарттары да банктің
активтерінің айналымдылығына аз әсер етпейді. ... ... өтіп ... ... ... басым ... ... ... ... ... байланысының
болмауы шамадан тыс қор ... ... ... да, бұл ... айтарлықтай бәсеңдетеді.
Қаражаттың айналымда болу кезеңі, едәуір дәрежеде банктің ішкі ... ... ... оның ... ... стратегиясының тиімділігімен
анықталатынын айта кету керек. Іскерлік белсенділік ... ... ... ... үшін ... маңызы бар, өйткені қаражаттың айналым
жылдамдығы банктің төлем қабілетіне тікелей әсер ... Оған ... ... ... ... айналым жылдамдығының өсуі банктің
өндірістік-техникалық күшінің артқанын көрсетеді.
Компанияды жетілдірудің негізгі көрсеткіштердің бірі – ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын негізгі көрсеткіштер:
1. бір акцияға түскен табыс;
2. акцияның құндылығы бір акцияның баланстық құны;
3. акцияны котировкалау – ... ... бір ... ... ... ... ... тұрақты өсу коэффициенті;
7. капиталдандыру коэффициенті.
Бұл көрсеткіштерді ... қор ... ... және ... ... қағаздарын бағалайтын компанияларды орындалады. ... ... ... ... ғана ... ... оған ... ақпарат
керек. Біздің елімізде құнды қағаздар бойынша терминология әрі ... ... ... ... ... ... ... Республикасында құнды қағаздар нарқы енді ғана ... ... айта кету ... ... қор ... пайда болды, бірақ
олардың айналым ... ауыз ... ... ... ... ... ... жекешелендіру аяқталып біткенше және акциялар мен басқа да құнды
қағаздар ұсынушылардың саны ... ... ... созылады. Нарықтық
экономиканың одан әрі даму, әр ... ... ... ... ... әр түрлі акционерлік қоғамдардың табысы турралы есеп
беру, олардың акциялары, облигациялары мен басқадай құнды ... ... ... ... ... әкеледі.
Банктің акциялар пакетін сату немесе сатып алу туралы шешім қабылдау
және курсын зерттеу, компаниядағы ... ... ... аса ... ... ... табылады.
Банктің қаржы ағындарын басқарудағы маңызды көрсеткішін бірі
табыстылық болып саналады.
Табыстылық – бұл ... ... ... ... сипаттайтын жалпы
көрсеткіш. Себебі, тапқан пайданың көлеміне қарамай, банктің өндірістік-
шаруашылық қызметінің толық салалық ... тек ... ... ... алады. Ол пайданың өндіріс қорына немесе өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... ... ... мен
табысты салыстыра отырып, өндірістің тиімділігін бағалайды.[2]
Компания мен корпорацияларды басқарудың қаржылық механизмі – бұл ... және ... даму ... шешу ... ... ... структурасы мен тәсілдерінің жиынтығы. Мемлекеттің
басқарушы ... әсер етуі ... ... механизіммен басқарушылық
шешімдерді қабылдау процесі өте ... ... ... ... көмегімен салықтық ауыртпалықтың төмендеуі, негізгі құралдардың
амортизациясын жеделдету жүйесін қолдану және ... ... ... ... ... ... қағидалар болып
келесілер табылады: ... ... ... ... – бұл ... қосымша болатын қызметті реттеуші қаржылық
тетіктерді қолдану. Мысалы, ... ... ... түскен түсімді
қалыптастыру мен пайдалану бюджеттік жүйе мен мемлекеттік бюджеттік емес
қорлар, инвестициялар мен инновацияларды ... ... ...... мақсаттарға сәйкес қаржылық механизмнің
қызмет етуін қамтамасыз ету.
Бейімдену – қоршаған экономикалық ортаның ... ... алу ... шаруашылық қатынастарды реттеу процесіне ... ...... ... ... қаржылық механизмнің бір
түрлілігі. Басқарудың барлық субъектілері бірлік азаматтық ... ... ... ... әр ... ... ... қызметінің
ерекшеліктерін есепке ала отырып қызмет етеді. Қаржыларды басқарудың
мақсаттары мен ... ... ... бейнесі болып табылады.
Қаржыларды басқару келесі функцияларды атқарады:
­ Өндірістік немесе компания қаражаттарының айналымын ақшалай ресурстар
көздерімен, ... ... ... ... ету. ... ... қызмет процесінде компания толық көлемде ... ... ... және ... көздермен қамтамасыз
етілуі қажет. Қаржыларды басқару процесінде ... ... және ... даму және меншік иесінің табысын ... ... ... және ... ... ... қаржылық
нарықта ақшалай қаражаттарды орналастырудың оптимизациялау және
рационализациялау ... ... Бөлу ... банктің ақшалай ресурстарын пайдалану және бөлу, ақшалай
ағымдарының қалыптасу ... Бұл ... ... процесінде
банктің капитал немесе мүлкінің құнын, меншік иесінің табысын арттыру
немесе оны сақтау үшін қаражаттарды, ... ... мен ... мен ... ... таңдауда, шаруашылық жүргізуші
басқа ... ... ... ... бар ... ... рационализациясы сұрақтары шешіледі.
­ Бақылау функциясы. Берілген функцияның мазмұны ... ... ... ... мен ... ... ... бақылау мүмкіндігіне
негізделеді. Қаржылық көрсеткіштер мәндерінің өзгерістерін сандық бақылау
қаржылық ... ... ... оның ... мен ... сонымен қатар меншік иесінің табыс көлемінің өсімін нақты
бағалауға мүмкіндік береді. Инвестициялау және ... ... ... ... қаржы ресурстарын тиімді пайдалану мен оларды
сақтау және түрлі факторларды ... ала ... ... құны мен ... ... ... ... мақсаттарға жету үшін қаржылық қызметтің негізгі міндеттерін
келесідей көрсетуге болады:
­ өткен шаруашылық тәжірибені бағалау, талдау және есепке алу, және ... ... ... ... оның ... Шаруашылық жүргізудің сыртқы ортасындағы мүмкін өзгерістердің және даму
беталыстарын, пайдаланылатын қаржылық ресурстардың ... ... ... ... ... және ... ... Капитал мен табыстарды сақтаудың перспективалары мен ... ... ... және ... ... ... шешімдер немесе жүргізілетін өзгерістердің жедел
сипаттамасына бағытталу.
­ Қаржылық заңнамалар ... ... ... және ... емес
жоғалтуларды төмендету үшін нормалар мен нормативтерді сақтау.
­ Қабылданған шешімдердің орындалуын және қаржылық ресурстарды маневрлеу
мүмкіндігін бақылау.
Қаржыларды ... ... ... ... компания экономикасын жалпы
басқаруының негізігі бөлігін құрайды және ол келесі кезеңдер арқылы ... ... ... ... түзету;
­ бақылау.
Банктің қаржылық менханизмі келесі элементтерді қамтиды:
­ қаржылық әдістер;
­ қаржы құралдары (тетіктер);
­ нормативтік қамтамасыз ету;
­ құқықтық қамтамасыз ету;
­ ... ... ... ... ... құралдар мен әдістердің өзара қатынасында
қазіргі кездегі ... ... және қор ... ... ... өзгерістер туындады. Сонымен, қор нарығында қаржылық құралдарға екі
контрагент арасында кез ... ... ... оның ... ... ... актив пайда болса, екіншісінде үлестік және ... ... ... пайда болады. Мұнда қаржылық құралдар бірінші
және екінші деңгейлі болып сипатталады. Олардың біріншісіне ... ... ... мен корпоративтік облигациялар, дебиторлық ... ... және т.б. ... ... ... қаржылық құралдарға
келесілер жатады: қаржылық опциондар, фьючерстер, форвардтық контрактілер,
пайыздық және валюталық своптар және т.б. ... ... ... ... екі негізгі «өндірістік» сипатына ие:
­ оның негізіне белгілі бір базисті актив ... ... ... вексель, валюта, қор индексі және т.б.);
­ оның бағасы базистік активтің құны негізінде анықталады.
Көптеген қаржылық құралдар мен операциялардың негізіне бағалы ... және ... ... мен ... ... басқа, бағалы қағаздар үлестік ... және ... ... ... Олар ҚР ... министрлігінің мемлекеттік
реттеу мен бақылау объектісі ... ... ... ... ... бірлік жүйесінен жеке
элементтерінің жойылуын болдырмау маңызды. Бұл шартты ... ... ... ... ... ... әкеледі. Қаржы ресурстары
жағдайының нарық талаптарына сай болуы және де ... ... ... ... бере алуы өте ... ... ... себебі қаржылық
тұрақтылықтың жетіспеушілігі банктің төлеу қабілетінің жоқтығына және ... ... ... ... ал көп ... кедергі жасап,
басы артық қорлармен және ... ... ... ... ... ... ... АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ
2.1«АТФБанк» Акционерлік Қоғамның экономикалық сипаты.
1995 жылы «Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ болып ... ... ... Жабық Акционерлік Қоғамы ... ... ... ... және ... валютасында
операцияларды жүргізуге ҚР ҰБ-нің № 59 басты лицензиясын алып, 1996 жылы ... ... ... DinersClub, JCB, American Express- қызмет
көрсетуде. 1997 жылы ... ... ... ... ... филиал ашылды. Атырау облысы, Көлсары елді ... ... ... ... есеп ... ... ашылып, ҚР ҰБ-мен «Алматы
сауда-қаржы банкі» ЖАҚ халықаралық стандарт бойынша ... ... ... ... ... ... сауда-қаржы банкі» ЖАҚ-ның
Өскемен қаласында филиалы ... 1998 жылы ... ... ... ... ... ... филиалы ашылды, «Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ-ның
Қостанай қаласында филиалы ашылды. ... ... ... ЖАҚ-ның
Алматы қаласында есеп айырысу бөлімінің ашыды.
«Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ-ның Астана қаласында филиалы ... ... ... ... ... ... және Даму Банкімен
бірігіп шағын және орта бизнесті несиелендіре бастады, кейін «Алматы ... ... ... Атырау қаласында филиалы ашылды. Өз логотиптерімен,
салмағы 10-20 гр. ... ... ... рет Қазақстанда шығарыла бастады,
ЕҚБД-мен ынтымақтастық шеңберінде ... және орта ... ... және Германия несие желісінің (KFM) ... ... ... бастады. 1999 жылы өз ... ... ... VISA-Classic, VISA-Gold, VISA-Business карточкалары шығара
бастады. «Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ-ның ... ... ... Осы жылы ... ... ... ЖАҚ-ның Тараз қаласында есеп
айырысу бөлімінің ... Union (АҚШ) ... ... кіретін 170 мемлекетте
банктік шот ... жеке ... ... ... ... ақша ... бастаған соң Visa және Altyn халықаралық карточкаларын ... ... ... ... содан барып «АТФ Полис» сақтандыру
компаниясы құрылды. 2000 жылы
«Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ-ның Алматы ... ... ... 5 млн АҚШ доллар көлеміндегі ... ... ... ... ... «АТФ Лизинг» лизингтік компаниясы құрылды.
2001 жылы қоғам түрі өзгеріп, «Алматы сауда-қаржы банкі» Ашық ... ... ... ... ... ... ААҚ-ның Тараз қаласындағы
есеп айырысу бөлімінің филиалға айналды. «Алматы сауда-қаржы банкі» ... ... ... Қазақстан облысы) филиалы ашылып, 400 млн. Теңге
алтыншы эмиссияның артықшылығы бар ... ... ... №2 есеп ... ... ... 20 млн АҚШ доллары мөлшерінде
синдикатталған қарыз тартылып «Казпромбанк» АҚ-ның «Алматы ... ААҚ- на ... ... ... өтіп ... 5 млн ... ... 2000 жылы қазанда шығарылған атаулы купондық облигациялар
бойынша сыйақы төленуі және негізгі ... ... 1088 млн. ... ... ... ... тіркеліп, 10 млн. АҚШ доллары
көлеміндегі екінші ішкі ... ... 2002 жылы ... №2 есеп ... бөлімінің ашылып, «Алматы сауда-қаржы банкі» ААҚ-
ы Қазақстанның Ұлттық Жинақтаушы Банкінің ... бірі ... ... 88,15% сатып алынды. Реттелген ... ... ... ... меншікті капитал 5,9 млрд теңгеге өсті,
VISA Virtuon виртуалды карточкаларының шығарыла ... ... ... сауда-қаржы банкі» ААҚ-нан «АТФ Банк» АҚ-ға өзгертілді. Осы ... ... ... 231,7 млн. ... таза ... ие болып, жалпы
сомасы 40 млн АҚШ ... ... ... қарыз тартылды. «АТФ
Банк» АҚ-ы 2001 жылы ... 26,5 млн. АҚШ ... ... ... түгелдей және уақытында жабылып, «АТФ ... ... ... ... филиал ашуға рұқсат алды.
«АТФ Банк» АҚ- ның еншілес банкі «Апогей» «АТФ Банк» ... ... 142 млн АҚШ ... ... 3 ... ... тартыла бастады.
«АТФ Банк» АҚ-ы жарғылық капиталдың 3,1 млрд. ... 7,6 млрд ... яғни 2,4 есе ... жариялады. «АТФ Банк» АҚ-ы 30 млн. АҚШ
доллар ... ... ... ... Заем 1 жылға ... Заем ... 18 ... ... ... мен инвестициялық
компаниялар қатысып, «АТФ Банк» АҚ-ы 50 млн. АҚШ ... ... заем ... ұйымдастырушы ретінде голандттық ABN AMRO BANK
болды. АТФ Банк» АҚ-ның мемлекеттік ... ... ... ... ... «АТФ Банк» АҚ-ның жарғылық капиталы 11.590.761.000,00 теңгеге
дейін ұлғайғандығы толықтырулар мен ... ... соң, 2004 жылы ... пен ... бірігіп жүргізетін «Партнер» бағдарламасын «АТФ
Банк» АҚ-ы енгізгені туралы жария етті.
Атырау қаласындағы «АТФ ... ... ... ... органдарында
қайта тіркеуден өтіп, Moody&apos's рейтингтік агенттік «АТФ Банк» ... ... ... ... Ва1 «тұрақты» бағасын берді.«АТФ Банк»
АҚ-ы ... ... ... ... бірі ... ... ... капитал нарығында жалпы сомасы 1,150 млн АҚШ долллары ... ... ... ... «Энергобанк» АҚ-ның
(Қырғызстан) акциялар пакеті сатып алынды. «АТФ Банк» АҚ-ның активтері ... АҚШ ... ... ... жаңа мақсаты – жаңа логотипі мен «Сенімді
Өркендеу ... ... ... ... ету болды. 2005 жылы – ЕҚДБ- ... ... ... ... өндірушілерге несие
беру үшін сомасы 10 млн АҚШ доллары болатын несиелік келісімге қол қойды.
«Арнайы техникалық ... іске ... ... ... және орта
бизнес компаниядарын несиелеу процесін өзі жүзеге ... ... ... беру ... ... қол ... ... Коммерциялық банкі
(Ресей Федерациясы) сатып ... ... АТФ ... ... Қазақстан Республикасының жетекші қаржы институты және
Қазақстаннның ... және орта ... үшін ең ... банк деп ... ... АҚ мен ... ... Университеті» арасындағы
қарым қатынас туралы Меморандумға қол ... соң «АТФ ... АҚ ... GROUP» ... арасында қол қойылды. Контракт бойынша «АТФ Банк»
АҚның бас ... 18 ... мен 13 есеп ... бөлімдері TEMNOS Т24 және
флагман модуліндегі бағдарламалармен қамтамасыздандырылды.[25]
Қырғыз Республикасының заңдарына сәйкес «АТФ ... АҚ ... 72,92% ... сатып алғаны туралы келісім ... қол ... ... АҚ купон ставквсы 8,125% жылына, мерзімі 5 жылға, сомасы 200
млн. АҚШ доллары еврооблигацияларды шығару ... ... ... ... 2006 жылы ... ... агенсттігі АТФ Банкті
корпоративті басқаруда Дамушы Европа ... ... ... банк ... «АТФ ... АҚ 2016 ... ... өтелуі тиіс 350млн№ АҚШ
доллары сомасындағы шығарылған еврооблигациялар тиімді орналастырылды.
«АТФ Банк» АҚ бір қатар халықаралық қаржылық ... ... АҚШ ... сомасындағы синдицирленген займ алу ... ... 2007 жылы «АТФ ... ... акция пакетінің басым бөлігі
бүкіләлемге танымал «UNI CREDIT» банк ... ... ... ... ... ... сәйкес Қазақстан
Республикасындағы банк жүйесі екі ... ... ҚР ... ... ... ... банк ретінде бірінші деңгейіді білдіреді. Өзге
банктердің ... ... даму ... ...... ... ... да оарды іс жүзінде екінші деңгейдегі ... ... ... ... – эмиссиялық және коммерциялық банктер болып
бөлінеді. Ақщаны айналымға шығарып және оны ... ... ... ... ... ... эмиисиялық банк болып табылады. Басқа банктердің бәрі,
Қазақстан жағдайында, коммерциялық банктер.
Өз кезегінде екінші ... ... ... және ... ... ... Халық шаруашылығының тек белгілі бір саласының
өкілдеріне, несие және есеп ... ... ... ... банк ... ал егер ... ... қызметтердің түрлі-
түрлісін, кез-келген саланың өкілдеріне көрсете алатын ... ... ... ... болып табылады. АТФБанк әмбебап, меншік ... ... әр ... ... қарай көп бөлімшелі, ірі болып бөлінеді.
2004жылғы жағдайға байланысты республиканың барлық қаржылық институттары
ҚР Ұлыттық Банкінен бөлінген Қазақстан Республикасының ... ... ... 1қазан жағдайы бойынша республикада 34екінші деңгейлі банктер
өз қызметін атқаруда. Оның ішінде шетелдік қатысумен 14банк ҚР ... ... 9 ... ... ... ... қоғамы 1995жылы 2 июньде құрылған және ҚР Ұлттық
Банкінің №59 лицензиясымен өз қызметін атқаруда. ... ... ... ... АТФБанк Қазақстан, Қырғыстан ... ... ... ... Клиенттерге қызмет көрсету ыңғайлы
болуы үшін филиал желісі белсенді түрде дамуда. Банктің ... ... ... 17 ... ... ... бар, 144 офис қызмет
көрсетуде.
01.01.2008ж. жағдай бойынша «АТФБанк» АҚ-ның ірі акционері – Bank
Austria болып табылады. ... ... ... орналастырылған
акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы 94,65%-ға тең.
Банк қызметінің табысты кепілі Қазақстандық және ... ... ... мен банк ... біліктілігінде. АТФ Банк банктік қызметтердің барлық түрін шапшаң
дамытып жатқан ... ... ... ... әр аймағында орналасқан, әрі ірі
өндірістік және сауда компаниядар болып келеді. ... ... банк ... кіші және орта бизнес компаниядарына бөледі, оларға арналған арнайы
несиелік бағдарлама құрастырылған. Банк кіші және орта ... ... ... ... Құру және Даму ... Несие Желісі(KfW), Азия Даму Банкі(ADB), Әлем банкімен(WB) арнайы
бірлескен жобаларға қатысады.
Ашылған жаңа филиалдар ... ... ... ... ... ... ... өзара әрекетінің тиімді
жүйесін құруды талап етеді.
Банктің орталық офисінің ... ...... деңгейін жоғарлату, оның барлық филиалдары мен есеп – касса
бөлімдерінің деңгейін жетілдіру, командамен жұмыс ... ... ... шешу ... және ... ... ... ішінде көтерме бизнестің халықаралық ... жаңа ... ... дер ... ... бөлімшелерінің дамуындағы экономикалық мақсаттылық позициясын
сақтау арқылы жаңа филиалдар ашу.
АТФ бактің негізгі приоритеті – ... ... ... ... ... АТФ банк ... 11 жыл бойы ... табыс өсімін
алуда. Он бір жыл ішінде банк барлық банктік қызмет салаларында ... қол ... және ... ірі қаржылық тобына айналды. АТФ
Банк Қазақстанның қаржы институттарының актив көлемі жағынан ең ... ... ... ... 2007 жылы ... ... АҚШ ... бұл көрсеткіш ұзақ мерзімді келісім шарттың кепілі бола алалы.
Меншік капиталы - 522млн 160 мың АҚШ ... ... ал ... көлемі
ұлғайып – 6млн 187 мың АҚШ долларын құрады.
Жедел қызмет көрсету, ... және банк ... ... ... ... ... жылдам және жеңіл етеді.
АТФ банк қазіргі ... ... ... және клиенттерді
көптеген қағаздық жүгірулерден босатады.
«АТФБанк» АҚ – бұл әділ ... ... ... ... ... 2500
адамнан тұратын профессионалдар командасы.
АТФБанкі әмбебап комерциялық банк болып келеді, яғни банкаралық ... ... ... және ірі ... ... орта және ... компаниядарына және халыққа жоғары ... ... ... ... банк ... келеді.
Банк – бұл компания ретінде қарастырылады және басқа компаниялар сияқты
мұның ... ... ... ... ... де ... өз ... бухгалтериясы, кассасы, кадрлар бөлімі
және тағы сол сияқты бөлімшелері болады.
Дегенмен банк - бұл ерекше ... ... оның ... немесе
өндірілген өнімі ретінде, оның депозиттері, несиелері және ... ... ... ... Ал дәл ... ... түрлері болған
жерде әрине тәуелділік деңгейі өте ... ... Ал ол өз ... ... ... ... ... болады.
Банктің ұйымдастырылу құрылымы дегеніміз - алдына қойған мақсатқа жету
үшін, оның әртүрлі бөліктері арасында жүзеге ... ... ... ... ... ... ... және
міндеттерді бөлістіру, сонымен қатар әртүрлі ... ... ... құрылымы қарастыра отырып, оның ... ... да жөн ... ... банктың басты функциялары
келесі жағдайларды анықтайды:
– Банктің даму стратегиясын анықтайды;
... ... ... және филиалдар үшін нормативті құжаттар
мен жұмыстың ... ... ... ... ... ... Даму ... сай филиалдардың жұмысын ұйымдастырып, қызметін
қадағалайды;
– Банктің ... ... ... ... ... ... банктің Директорлар Кеңесі – ... ... ... ... ... органы, және Аудиторы бар. Директорлар
Кеңесінің мүшесін акционерлер сайлайды. Ал Директорлар ... ... ... ... ... ... мүддесін
қорғайды. Кеңес банктің жалпы басқармасы үшін ... және ... әрі ... жоспарын бекітеді. Басқарма Банктің ағымдағы
жұмысы үшін толық ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысы банктің жоғарғы органы болып табылады.
Банктің жарғысына сай ... ... ... ... ... ... ... Жарғысына өзгерістер мен толықтурылар еңгізу. Банктің Жарғысын
жаңа баспада бекіту;
– Банктің нысаның өзгерту;
– Банкті тарату және қайта құру ... ... ... ... ... сандық құрамын анықтау және Директорлар Кеңесінің
мүшелерін таңдау;
– Банктің сыртқы аудиторын анықтау;
– Банктің жылдық есеп беру қорытындысын ... ... ... ... таза ... бөлу тәртібін анықтау;
– Банктің мақсатты құру және тарату туралы шешім қабылдау;
– Жылдың қорытындысы бойынша дивиденттер мөлшерін анықтау;
– Ірі ... ... ... да мәселелер.
– Банктің жоғарғы органы – Директорлар Кеңесі болып табылады.
Директорлар кеңесі АТФБанктің қызметіне жалпы басшылық жүргізеді
және 6 адамнан тұрады. ... ... ... – Эрик Хэмпел.
Директорлар кеңесінің мүшелері: Томас Гросс, Марко Ианнакконе, Қуанышев
Талғат ... ... А., ... Б., Роберто Тимо.[24]
Директорлар Кеңесі банктің қызметіне жалпы басшылықты жүргізеді.
Директорлар Кеңесінің құзырына келесі мәселелер жатады :
– Банк қызметінің ... ... ... Банк дамуының стратегиялық және операциондық жоспарларын анықтау;
– Банк акционерлерінің Жылдық Жалпы ... ... ... ... ... ... жиналысын дайындау мен жүргізуге қатысты басқа да
мәселелерді шешу;
– Банктің төленген капиталының мөлшерін ... және ... ... ... және ... да ... қағаздарды сатып алу
туралы шешім қабылдау;
– Тоқсан ... ... ... ... ... дивиденттерді төлеудің
мөлшерін, көздерін және тәртібін анықтау;
– Банк қызметінің тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;
– Банктің филиалдары мен өкілеттіліктерін құру туралы ... ... ... ... болып табылатын ақпараттар мен мәліметтерді анықтау;
– Басқарма мүшелерін ... және ... ... ... ... да ... ... Акционерлік қоғамның қаржылық ресурстарын талдау.
АТФ банк қызметтің ең маңыздысы – табыс табу болып табылады. АТФ банктің
табыс әкелетін негізгі ... ... ... Нәтижелі шоттарды
құру тәсілін,табыстар мен шығыстардың құрамын, оларды ... алу ... ... ... ... Ұлттық банкі анықтайды және
қаржылық есептіліктің халықаралық ... ... ... ... және оған ... салу үшін ... ... түсінікті болуы
қажет. Табыстар мәміле орындалған және ... алу және оны ... ... қатаң сенімділік болған жағдайда мойындалады. Шығыс
немесе шығындар, шығыс немес алдында ... ... ... ... ... алмаған жағдайда мойындалады.
АТФБанк активтерінің көлемі жөнінен Қазақстанның аса ірі ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері –
сенімді өркендеуі: 2008 жылдың қорытындысы бойынша банк ... ... 237 ... АҚШ ... ... ... капиталы 503 миллион 460
мың АҚШ долларына құрады, пайдасы 47 миллион 449 мың АҚШ ... ... ... мен ... ... ... және
табыс болып танылмайды.
Формасына қарай банк шығыстары мыналар: пайыздық ... ... ... да ... ... клиенттердің талап ету және мерзімді депозиттері,
басқа банктердің депозиттері бойынша, басқа да банктерден ... ... ... ... сондай-ақ шығарған бағалы қағаздары бойынша
төленген пайыздардан ... ... ... ... ... шығыстары мен басқару аппаратын ұстау шығындары жатады. ... ... ... операциялардың өзіндік құнына жататын резервтерді
құру, салық төлеу шығыстарын, бағалы қағаздар нарығында, валюталық нарықта
алып-сатарлық ... ... ... ... ... сатуға және т.б.
байланысты болатын зияндарды сипаттайды.
АТФ банктегі қаржылық ... ... ... ... мен шыққан
ақшалардың негізгі түрлері бөлек ... ... ... ... пайда болатын ақша ағымдарына келесілер жатады:
­ акция эмиссиясынан түскен ақшалай түсімдер;
­ банк акцияларын сатып алу немесе өтеу үшін ... ... ... ... ... ... ақшалай түсімдер;
Банк резервтерінің қозғалысындағы құрылған ... ... ... сыйақы алумен және төлеумен
байланысты және байланысты емес есептелген табыс және шығыстардағы, банктің
бөлінбеген таза ... ... ақша ... байланыссыз
операцияларына жатады. Банктің қаржылық ресурстарына талдау жасауды келесі
кестеден байқауға ... ... ... ... құрамы мен құрылымына талдау
мың теңге
|Активтер ... |2007ж |2008ж |2009ж |2009ж ... ... | | | ... ... | | | |(+;-) |
| | | | |2007 |2008 ... ... ... |
|қаражаттары | |4 | | | ... оның | | | | | ... | | | | ... | | | | | ... |4.264.255 |65.463.692|67.799.933|63535678 |2336241 |
|резервтер | | | | | ... ... ... |5443520 ... |
|мекемелерінде| | | | | ... ... | | | | ... |26.379.619|169.649.20|44.228.089|17848470 |-125421112 |
|активтер | |1 | | | ... |- |- ... БҚ | | | | | ... ... ... |
|заемдар және |9 |1 |6 | | ... | | | | | ... ... ... |3524963 ... | | | | | ... ... ... |- |- |- ... | | | | | ... | | | | | ... |488.772 |621.024 |193.210 |-295562 |-427814 ... | | | | | ... | | | | | ... |- |- |193.210 |- |- ... | | | | | ... |146.518 |- |- |- ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... да ... ... |32.839.218|28078081 |27079500 |
|активтер | | | | | ... ... ... ... |3 |196 |349 | | |
| ... ... «АТФБанк» АҚ-ның жылдық есеп мәліметтері бойынша құрылды
«АТФБанк» Акционерлік Қоғамның активтерінің құрылымы мен ... ... ... ... ... келтірілген мәліметтерді 2009
жылдың мәліметтерін 2007 және 2008 жылдың мәліметтерімен салыстырылды. 2007
және 2008 ... ... ... арқылы біз екі жыл арасындағы
айырмашылықты байқаймыз. Нақты айтатын ... 2009 жылы ... ... ... ... салыстырғанда әлдеқайда төмен динамиканы көрсетіп
отыр, яғни 2007 жылы барлық активтер 59 068 943 теңгені құраса, 2009 ... ... ... ... ... екі жыл арасындағы айырмашылық
681521406 теңгені құрап отыр, яғни 2007 ... ... 2009 жылы ... біршама өскен. Енді 2009 ... ... 2008 ... ... ... 2008 жылдың жалпы активтер саны
1 047 338 196 ... ... 2009 жылы ... ... ... отыр.[23]
Бұл мәліметтерге себеп болған, яғни ... ... ... ... ... ... баршаға мәлім. Бұл бүкіл
әлемдік қаржылық дағдарыс Қазақстан республикасының да экономикасына әсерін
тигізді, соның ішінде мен ... ... ... ... ... ... ресурстарына, оның активтер көлеміне әсерін тигізді. Жалпы
айта кететін болсақ банк табысының 3/1 бөлігі несиеден алатын ... ... ... ... төлем қабілеттілігі күрт төмендеп банк
экономикасына әсерін тигізгенін айтқым келіп отыр.
АТФ банктің активті операциялары шығындарды жабудан ... ... мен ... бар ... ... Банк өзінің активтерін,
олардың өтелу мерзімдеріне байланысты және өтімділік дәрежесіне ... ... ... банк ... ... ... ... өтімді активтер;өтімді активтер, ұзақ мерзімді өтімді активтер.
Банк активтерінің құрылымы баланстағы активтердің өтемпаздығынан
көрінеді. ... ... ... банк ... жабу үшін тез
пайдалануға болады. Өтемпаз активтерге жататындар:кассадағы қолма-қол ақша;
Ұлттық Банктегі, шетел ... ... ... ... ... сатып алынған мемелекеттік заемдар, ... ... ... банк ... ... ... мен ... қарай 4 топқа
бөледі:1-топ. Алғашқы резервтер – бұл ... ... ... ... ... ... ... үшін тез арада пайдаланатын ең өтімді
активтер. Бұл активтер банкке табыс әкелмейді, ... банк ... көзі ... ... ... ... резервтер – бұл банкке
шамалы ғана табыс әкелгенімен де жоғары ... ... ... ... ең ... тәуекелмен, кішкене ғана кешіктіріп, ... ... ... ... вексельдер және өзге де қысқа ... ... ... ... ... ... сыныпты қарыз алушыларға
берілетін несиелер жатады. ... Банк ... ... ... ... ... ... біршама табысты және ең тәуекелді болып
келеді. Бұл топ банк пайдасының басты көзін құрайды.4-топқа ... ... ... ... қалыптастыру екі мақсатты
көздейді: банкке табыс әкелу және ұзақ ... ... ... өтелу
мерзімінің жақын қалуына байланысты, сондай-ақ оларды ... ... ... ... ... ... ретінде болу.
Күрделі шығындар, дебиторлық берешекті қосқандағы басқа да
активтер және негізгі қорларға салынған банк салымы ... аз ... ... ... реттеу механизмінің тәртібі Қазақстан
Республикасы ҚР Ұлттық банкінің ... ... ... ... және ... ... " ... құқықтық актілермен анықталады.
1995 жылы 31 тамызда қабылданған «Банктер және банктік ... ҚР ... ... ... ҚР ... қадағалау агенттігі екінші
деңгейдегі банктердің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында
банктердің қызметін ... ... ... жүзеге асырады: пруденциялық
нормативтер белгілеу;банктердің орындауына міндетті нормативтік құқытық
актілер шығару;банктердің қызметін ... ... ... ... ... ... ... ететін шектеу
шараларын қолдану;банктерге немесе олардың ... ... ... Ұлттық банкі халықаралық банктік тәжірибеде ... ... мен ... ... ... да ... ... белгілеуге құқылы. Ол орындауға міндетті басқа да ... ... ... үшін ... ... банк ... нормативтер немесе орындауға міндетті
басқа да нормалар мен лимиттердің ... ... мен ... ... күнге банктің капиталының көлемін, ашық валюта
позициясының лимиттерін және оларды есептеу ... ... ... және оларды есептеу әдісін, есеп берудің ... ... ... ... белгілейді.
Банк қызметін реттеу шараларының ішіндегі ең маңыздысы
пруденциялық нормативтер. 2002 жылы 3 ... ... банк ... ... ... ... ... банктерге арналған
пруденциялық нормативтер туралы» ... ... ... ... ... ең ... ... меншікті капиталдың жеткілікті коэффициенті;
бір қарыз алушыға ... ... ең ... ... ... ашық ... позиция лимиті; негізгі қорларға және басқа
қаржылай емес активтерге жұмсалынған банк инвестициясының ең ... ... ... ... ... ең төменгі мөлшері
Банктің жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін Ұлттық банк
Басқармасы ... Банк ... ... ... ... ... деңгейде ғана, сондай-ақ ондай сатып алу кез келген
пруденциялық нормативтер мен ... ... ... да ... ... ... жағдайда ғана сатып ала алады.
2. Меншікті капиталдың жеткілікті коэффициенті
Меншікті капитал (К) – бұл І ... ... мен ІІ ... ... ... инвестицияларын мен субординарлы қарыздарын
шегеру арқылы есептеледі.
Бірінші деңгейлі ... (К1) ... ... ... капитал;өткен жылдардағы бөлінбеген таза ... ... таза ... ... ... қорлар, резервтер); материалдық
емес активтер (Халықаралық қаржы есебіне Халықаралық стандартына ... ... ... ... ... лицензияланған бағдарламалық
қамсыздандару); өткен жылдардағы зиян;ағымдық жылдағы шығыстардың ағымдық
жылдағы табыстардан артық сомасы.
2005 жылғы ... ... АТФ ... ... ... ... сәйкес 264 миллион АҚШ доллар құраған, банк
табысы 15 млн АҚШ ... ... ... ... қарызы –бұл бастапқы қайтару мерзімі 5 жылдын
жоғары болып келетін, меншікті капиталға жататын ... ... Бір ... ... келетін тәуекелдің жоғарғы мөлшері
Бір қарыз алушы – ҚР-ның заңдарында немесе жасалған келісімшартта
көзделген негізде ... ... ... ... бір ... ... ... екі
айдың ішінде не белгісіз мерзімге несиелік ... ... банк ... ... бар әрбір жеке және заңды тұлға.
Бір қарыз ... ... ... ... мыналардың сомасынан
тұрады: банк балансында есепке алынатын, қарыз алушыға қатысты банк талабы;
соңғы бес жыл ... банк ... ... ... алушыға қатысты банк
талаптары; ҚР заңдарында немесе жасалған келісімшартта көзделген ... ... ... ... бір ... ... алдағы екі айдың ішінде не
белгісіз мерзімге несиелік тәуекелге баратын банк ... ... ... ... ... ... екі ... көмегімен анықталады:
- банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4.1);
- ... ... ... ... ... ... ... коэффициентінің ең төменгі мәнін Ұлттық
банктің басқармасы бекітеді.
Ағымдағы ... ... (к4) ... ... орташа айлық шамасының талап етілетін міндеттемелердің орташа
айлық шамасына қатынасы арқылы есептеледі.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4.1) төмендегідей ... ...... ... ... ... шамасы;
Мор – талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық шамасы;
к4.1 – ағымдағы ... ... Ашық ... ... ... ... ... позиция – осы уақытта немесе алдағы ... ... ... алу ... мен беру ... сол ... сандық жағынан сәйкес келмейтін активтер мен
міндеттемелердің арасындағы шетел валютасындағы қаражаттар ... ... ...... бір ... ... міндеттемелер мен баланстан тыс міндеттемелердің, активтер ... тыс ... ... болып келетін сол шетел валютасындағы ашық
валюталық позициясы. ... ... ... – белгілі бір ... ... ... мен ... тыс талаптардың
міндеттемелер мен баланстан тыс міндеттемелерден артық болып ... ... ... ашық валюталық позициясы.
6. Негізгі қорларға және басқа қаржылай емес активтерге жұмсалған
банк ... ... ... ... ... нормативтерді орындауына Қаржылық қадағалау
агенттігі бақылау жасайды. Әр айдың алтыншы жұмыс күнінде банктер Қаржылық
қадағалау ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ айдың бірінші күніне банктің активтері мен
міндеттемелерін мерзімдеріне қарай салыстыру кестесін тапсырады.
АТФ банкте пассивтік операциялардың талдануы ... ... ... оның ... мен ... ... іске ... деңгейі бойынша міндеттемелерді талдау келесідей топтарға
бөлінеді: жедел депозит; талап ... ... ... ... пен
бюджеттік мекемелер қаржысы, ағымдағы және ... ... ... ... ұзақ ... бағалы
қағаздарды сатудан түскен қаржылар; банкаралық ссудалар.
Банктің табыс әкелетін ...... ...... Бұл ... ... үшін тартылған
қаражаттарды – бруттодан иммобилизация ... ...... ... ... ... анықтауға болады:басқа банктерден
алынған несиелер;басқа банктерден алынған уақытша қаржылық көмек.
Нетто – ... ...... ... ... тең
болуы тиіс.
Талап етілгенге дейінгі шоттардағы қаржы қалдығының көлемін анықтау
үшін тұрақты ресурстарды пайдаланады. Ол келесі ... ... ... = Қ/К ... – тұрақты несиелік ресурс ретінде қолданылатын белгілі уақыт
аралығына ашылған талап етілгенге дейінгі депозиттік шоттардағы қаражаттар
үлесі.
Қ – ... ... ... депозит шотындағы орташа қалдық.
К – талап етілгенге дейінгі депозит ... ... ... банктің пассивті операциялары банк қорын қалыптастыру
және ... үшін ... ... ... аударулар;басқа заңды
тұлғалардан алынған несиелер;салымдық операциялар негінде жүзеге асырылады.
Банк пассивінің 90%-ы қаржы операциясы есебінен ... ... ... ... ... |2007ж |2008ж |2009ж |2009ж. ... |
| | | | ... (+;-) |
| | | | |2007ж |2008ж ... ... | | | | ... | | | | | ... |1660000 ... ... ... |13924160 |
|жай акциялар | | | | | ... бар |3400000 | ... | | ... | ... | ... |0 ... ... |242185 |267313 |25128 |-215872 ... | | | | | ... |684921 |879035 |-291398 |-976319 ... ... ... |10159737 |22038221 |15851311 |-7955916 |
|Басқалар |189862 |426.548 |- |- |- ... ... ... ... ... |25556455 |
|Акционерлеріне | | | | | ... ... | | | | | ... капитал| | | | | ... ... ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... ... есеп мәліметтері бойынша құрылды
Банктің пассивтерді басқару үдерісі оларды талдаудан ... ... ... капитал - акционерлік, жеке меншіктік немесе
шектелген ЖШС ... ... ... ... ... банктің
құрылған кездегі негізгі капиталы. ... ... ... ... ... ... ... нормативтерімен реттеліп отырады.
Ал банктің резервтік капиталы бөлінбеген табыстан аударым ... және ... ... ... ... Ашық акционерлік қоғамның
резервтік капиталының заң талаптарына жарияланған жарғылық капиталдың 15
пайызынан кем ... ... ... ... ... банкінің
талаптарына сәйкес резервтік қор мөлшері сыныптауға жатпайтын активтер
сомасының 5 ... ... ... ... ... ... ... жасай арқылы тоқталып кететін
болсақ, көріп отырғандай 2009 жылдың ... 2007 және 2008 ... ... өттік. Нәтижесінде банк акционерлеріне қатысты
барлық меншікті капитал 2009 жылы 1 040 590 349 теңгені құраса, 2007 ... ... ... теңгені құрап отыр, яғни екі жыл ... ... ... тең. Ал 2008 жыл мәліметтеріне сүйенсек осы
жылы 56 798 613 теңгеден 2009 жылға дейін 25 556 455 ... ... ... ... 2007 жылы ... ... құраса, 2008
жылы 30 200 005 теңгені құрады, осы екі жылдың берілген ... ... жыл ... ағы айырмашылықты анықтайтын болсақ 2007 жылы 27524065
теңгені, ал 2008 жылы 13924160 ... ... ... отырмыз.
Кук коэффициенті бойынша банк капиталы мен оның баланстан тыс
активтері ... ең ... ... қатынасын бейнелейді. Мұндағы
меншікті капитал 2 элементті қамтиды: ... және ... ... баға беру үшін ... мен ... тыс ... таңдап алынады. Әдетте меншікті капитал мөлшері банктің жиынтық
активінің 8-10%-дай мөлшеріне тең. Мысалы, егер ... ... ... ... ... капиталы 90%-ды құрайды.
Коммерциялық банктің басты мақсаты ең жоғары пайда түсіру ... ... ... ... кіріс пен шығыс ... ... банк ... ... ... ... және ... пайыздық кірісі және бағалы қағаздарға қаржы салудан,
факторингтік, лизингтік ... ... ... кірістеріне мыналар жатады: алынған дивиденттер;қызмет көрсету мен
комиссиялардан түскен ... ... ... ... ... түскен
кіріс; ассоцияцияланған ұйымдардың қатысуымен байланысты кірістер; басқа да
операциондық кірістер.
Акциялармен ұзақ ... ... мен ... да қаржылық операцияларда
мына формулаларды қолдануға болады Дивиденттен түсетін кіріс (жай пайыз)
мынаған тең:
D=F*n*s
мұндағы,
D – алынған ... ...... ... ... теңге;
n – пайыз есептелетін кезең, жыл;
s - пайыздық ставка.
Күрделі пайыз:
D=F* - ( (1+Sэ)n – 1)
мұндағы, Sэ – ... ... ... банк шығысы бұл есепті кезең аралығындағы экономикалық
табыстың активтердің кері ... ... ... ... ... қарыздың пайда болуы. Формасына қарай шығыстард үшке ... ... ...... ... ету және ... басқа банктердің депозиттері бойынша, басқа да ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар
бойынша төленген пайыздар құралады.
2. Пайызсыз шығыстарға жалпы банктің операциондық шығыстары ... ... ... ... ... Басқа да шығыстар, банктік операциялардың өзіндік құнына жататын
резервтерді құру, салық төлеу шығыстарын, ... ... ... нарықта алып-сатарлық операцияларды жүзеге асыруға, ... ... және тағы ... ... болаиын зияндарды сипаттайды.
Қарастырылып отырған уақыт кезеңіндегі ресурстардың орташа номиналдық
бағасын (Кn) олардың осы операциялар мен ... да ... ... ... ... дейінгі салымдар, мерзімді депозит, депозиттік ... P/H* Q/t * ...... ... кез ... ... тартылған ресурстарды
пайдаланғаны үшін төлем;
Н – сол кезеңдегі ұсталған қарыз қаражаттарының ... ... – бір ... есеп ... ... – күндер саны.
АТФ банк рентабельділігі оның табыстылығынан көрінеді, ал
рентабельділікті талдау Дюпон ... ... ... ... ... ... өзіндік капиталдың бірлігіне келетін ... ... әсер ... ... ... ... ... банк ренабельділігін анықтаудың басқа да танымал әдісі.
Бұл әдісте рентабельділік банк ... ... ... жыл ... ... ... кірістілік ставкасы ретінде анықталады.
Жалпы рентабельділік = D1/Po + (P1 – Po)/Po,
мұндағы,
D1 – жыл ... ...... ... ... алу ... – акцияларды сату бағасы.
Рентабельділікті анықтаудың үшінші әдісі, шетел банктерінің
тәжірибесінде қолданылатын – Шарп ... = ...... ... ... – тәуекелсіз пайыздық ставка;
Rm – тәуекелсіз ставкадан құралатын кірістің ... ...... ...... ... ставка;
b - нарықтық тәуекелдің түзетілетін коэффициенті[23]
Кесте 6
Банктердің қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... ... ... ... ... |>50% ... ... коэффициенті |>80% ... ... ... |Көп ... өте ... |
|коэффициенті | ... ... ... ... тұтқасының |
| ... ... ... ... |>100 ... ... |>100 ... ... қаражатын икемдеу | ... ... ... ... | ... ... ... үлесі | ... ... ... АҚ-ның жылдық есеп мәліметтері бойынша құрылды
АТФ банк қызметтің ең маңыздысы – табыс табу болып ... ... ... ... ... операциялары несие операциясы. ... құру ... ... мен шығыстардың құрамын, оларды есепке алу
және есептеу тәртібін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... есептіліктің халықаралық стандарттары талаптарына сәйкес банкті
басқару және оған салық салу үшін ... ... ... ... ... мәміле орындалған және түсімді алу және оны ... ... ... сенімділік болған жағдайда мойындалады. Шығыс
немесе ... ... ... алдында мойындалған актив болашақтағы
экономикалық пайданы ұстай алмаған жағдайда ... ... ... мен өндіріп алулары шығыс және табыс
болып танылмайды.
Формасына қарай банк шығыстары мыналар: пайыздық ... ... ... да шығыстар.
Пайыздық шығыстар клиенттердің талап ету және мерзімді депозиттері,
басқа банктердің депозиттері бойынша, басқа да ... ... ... ... үшін, сондай-ақ шығарған бағалы қағаздары ... ... ... ... ... жалпы банктің
операциондық шығыстары мен басқару аппаратын ұстау шығындары ... ... ... ... ... ... құнына жататын резервтерді
құру, салық төлеу шығыстарын, ... ... ... ... ... ... ... асыруға, банктің мүлкін сатуға және т.б.
байланысты болатын зияндарды сипаттайды.
3. «АТФБанк» Акционерлік Қоғамның қаржы ресурстарын тиімділігін
бағалау.
Қаржы ресурстарын пайдалану ... ... ... тұрақтығына,
өтімділігіне, төмен ... ... ... мен
рентабельдігіне әсер ... ... ... және оның қаржы ресурстарын басқару
тиімділігінің маңызды сипаттамаларының бірі – ұзақ ... ... ... Ол ... ... оны ... ... тәуелдігінің дәрежесімен байланысты. Бірақ, кредиторларға
тәуелділік дәрежесі қаржы ... ... және ... ... ғана ... Бұл ... ... айналым және
айналымнан тыс активтер құрамын, және зияндардың болуын ... ... тағы ... ... ... көп қырлы түсінік.
Негізгі қорлар немесе өндірістік запастарға капитал салымын жабу ... ... ... ... ... мәні ... ... жағдайын
жақсартуға және тұрақтылығын арттыруға әкелетін шаруашылық операцияларының
ресурсын басқаруға ... ... ... ... капиталына ағымдағы қызметінің ... және ... ... ... ... мыналар жатады:
жарғылық капитал; резервтік капитал; қосымша капиталдар; банк операциялары
бойынша ... ... ... ... ... ... банк
пайдасы.
АТФ банктің жарғылық капиталы, оның құрылтайшыларының қосқан жарналары
немесе ... ... ... ... деңгейлі банктер төмендегідей екі ... ... ... ... банк ... пай қосу ... яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік формасында;
Банктің жарғылық капиталы өзінің ... ... ... ... 01.10.09 банк деректеріне сүйенсек UniCredit ... ... ... ... 4 МЛРД. ЕВРОға ұлғайтуға шешім
жасады. Оның мақсаты- капиталын ... ... жаңа ... ... ... ... ... және шығысына талдау
мың теңге
|Баптардың атауы |2006ж |2007ж |2008ж |2009ж ... ... | | | | ... ... ... ... ... |
|Бағалы қағаздар |1.465.739 ... ... ... ... ... |185.902 |766.093 ... ... |
|Барлығы ... ... ... |75960837 |
|Пайыздық шығыстар | | | | ... ... ... ... ... |
|Заемдық құралдар |1.437.454 |2.756.301 ... ... ... ... ... ... |9.832.203 |
|борыштық БҚ | | | | ... |62.585 |916.031 ... ... |
|қарыз | | | | ... ... ... ... |505280885 ... ... ... ... ... ... ... |
|Пайыздық активтердің|2.894.106 |2.101.002 |7.236.400 ... ... | | | | ... пайыздық табыс |3.941.634 |6.183.063 |10.404.219 |14.839.551 |
|Пайыздық активтердің| | | | ... ... | | | ... ақылар |2.349.227 |3.190.309 |5.075.905 ... ... ... | | | | ... ақылар |428.114 |463.393 |455.680 ... ... ... | | | | ... ... |1.969.806 |2.796.395 |4.620.225 |3.218.945 ... ... | | | | ... ... |61.470 |592.788 |368.634 ... | | | | ... | | | | ... табыстар | | | | ... ... |15.460 |5.040 |15.206 |43.228 ... | | | | ... ... |1.533 |7.579 |96.241 |623 ... ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... валютасымен | | | | ... | | | | ... ... | | | ... |780.724 ... |952.482 ... |
|- ... |121.799 | |818.161 ... |
|- курстық айырма | |45.837 | | ... 7 ... | | | | ... ... | | | | |
| |810.282 ... |1.277.313 |0 ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... |49.787 |39.708 |44.468 |0 ... да ... |60.752 |585.860 |197.726 |3.041.783 ... да ... ... ... |2.778.397 |4.987.074 |
|емес табыстар | | | | ... ... ... ... ... |
|жалақылары | | | | ... және ... | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| ... |2.435.254 |3.465.188 |3.763.129 |
|Тозық және |378.321 |590.023 |855.772 |940.279 ... | | | | ... ... | | | |828.662 ... | | | | ... |311.180 |402.720 |618.355 | ... да резервтер |82.961 |134.482 |179.277 |211.803 ... ... | | | |
| |332.520 |430.863 |442.865 |0 ... | | | | ... | | | | ... ... ... |10.985.724 |9.657.064 |
|Табыс салығына | | | | ... ... ... ... ... |13.388.506 |
|Табыс салығы |306.894 |667.931 ... ... ... ... ... ... ... |11.182.506 |
Қайнар көзі: «АТФБанк» АҚ-ның ... есеп ... ... ... ... ... Банктің таза пайдасы 6.887.096 мың теңгеге
өскен, немесе 2009 жылы 11.182.506 мың теңгені құрады.
Банктің таза пайдасының өсуіне әсер ... ... ... ... ... ... ... ол 2008 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... несиеден түскен
пайыздық кіріс 22.662.289 мың теңгеге, бағалы қағаздармен ... ... ... 222.191 мың теңгеге артты. Пайыздық табыстың жақсы
динамикасын айқындайтын ...... ... өсімі арқасында мүмкін
болған несиелендірудің көлемінің өсуі болды.
Пайыздық емес ... 2009 жылы ... мың ... ... ... және ... табыс 2009 жылы 1.401.280 мың теңгеге
кеміген. ... ... ... ... ... ... ... көбеюінен және Банктің аймақтық желілерін нығайтудан ... ... ... ... ... мың ... жүзеге
асырылды. Яғни банкте салымдардың артқанын көрсетеді.
Айта кету керек, Банктің қызмет масштабының кеңеюі жағдайында әкімшілік
шығыстар мен персоналға шығындар ... ... ... ... өскен.
Бұл рационалды жоспарлау мен бюджеттендірудің, сондай-ақ жалпы ... ... ... таза ... ... жылға өсуі
бұл банктің нарықтық ортада белсенді қызмет ... ... ... қорға жекелеген банктік операциялар бойынша тәуекелді
төмендету мақсатында құрылатын ... ... ... ... ... ... ... құнсыздануына байланысты құрылған резервтер жатады.
Резервтік қордың құралуының негізгі көзіне банк пайдасы жатады. Кейде
банкте пайда ... ... ... қор ... ... ... ... бойынша пайыздар төленеді. Резервтік капиталды пайдалану және
қалыптастыру тәртібі қолданылып ... ... және ... ... Ашық акционерлік қоғамның резервтік капиталының заң ... ... ... 15 пайызынан кем болмауы тиіс. Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкісінің ... ... ... қор ... ... ... сомасының 5 ... ... ... ... тиімдігі банктің қаржылық тұрақтығына,
өтімділігіне, төмен қабілеттігіне, іскерлік белсендігі мен ... ... ... ... ... түрі ... ... операциялар
қарастырылады. Несие – белгілі мерзімге, ақылы ... ... ... орналастыру процесін атайды.
«АТФБанктің» несиелік операциялары өнделген және ... ... ... ... ... саясат - банктің несиелік жүмысын
ұйымдастыру негізін және ... ... ... құжаттар жүйесін жасау
шарттарын білдіреді.
Несие құрылымы несие беруші мен ... ... ... ... ... Несие берушілерге мемлекет, банктер (орталық ... банк ... ... мен ... ... ... ... ұйымдары да жатады. Ал, қарыз алушыларға қаражатқа деген
уақытша кажеттілігі бар кез ... ... және жеке ... ... ... - бұл ... пайдалану заты, яғни несиенің іске
асырылу аясы деп түсінуге ... ... ... комитет туралы ереже де камтылады. Несиелік
комитет несие беру ... ... ... ... ... ... қамтиды.[25]
АТФБанктің тәжірибесіндегі несиелік комитеттің ... ... ... ... ... ... өтінішін және несиелік кызметкердің несие
беру туралы қорытындысын карайды;
­ несие беру немесе одан бас ... ... ... ... ... ... ... несиелеу формаларын анықтайды;
­ несие сомасы мен мерзімін аныктап, пайыз мөлшерлемесін бекітеді;
­ несиені кайтаруды камтамасыз ету ... ... ... несиелеу шартын бектеді (несиелік лимит, несиелік жслі);
­ берілген несиелерге мониторинг жүргізу тәртібін бекітеді;
­ банктің ... ... ... ... ... ... жұмысын талдайды;
­ несиелік комитеттің мәжілісінің хаттамаларына кол кояды және ... ... ... Егер ... несиелік операцияларын келесі
кестеден байқауға болады:
­
Кесте 8
Жылдар бойынша несие қоржының серпіні
қайнар көзі: «АТФБанк» АҚ-ның жылдық есеп ... ... ... ... ... операциялар екі үлкен топқа бөлінеді: активті -
банк қарыз беруші ретінде шыққанда; пассивті -төлемділік, мерзімділік ... ... ... ... және баска банктерден ақша
қаражатын тарта отырып, банк карыз алушы ретінде шығады. Активті ... - ... ... мен ... ... және
банкаралық несиені ұсыну операциясынан; екіншіден - ... ... ... ... ІІассивтің несиелік операциялары үшінші
тұлғаның және жеке тұлғалардың депозиттерінен және ... ... ... ... ... тұрады. АТФБанктің ішкі несиелік саясаты
туралы ережесі де бар. Оның негізгі ... ... банк ... және несиелеу тәртібін орындау аркылы несиелік операцияларды
жүзеге асыру кезіндегі тәуекелді төмендету ... ... ... ... ... беріледі:
- жеке және занды ... ... және ... ... ... және меншікті каражаттары қосылатын ... ... ... ... ... ... ... нарықта алынатын
несиелік карыз ресурстары.
Активтер көлемі бойынша «АТФБанк» АҚ-тың Қазақстан банк жүйесіндегі үлесі
8,5% құрады. Топтың ... ... өсу ... ... 3 ... (2004 жылы – 85,3%, 2005 жылы – 118,5%, 2006 жылы – ... ... 49,6% ... ... өсім көлемі жоғары, нақты айтсақ –
259,6млрд. теңге. 2007 жылы несие қоржыны үлесінің ... ... ... ... активтері қайта құрылды, сонымен бірге барлық өтімділік
коэффициенттері белгіленген пруденциалдық нормативтер ... ... ... және ... ... ... мөлшерін белгілегеннен кейін, ол өз
клиенттеріне несие ұсына алады. Бұл банктің ... ... ... түрі. Несие банктік активтердің ең маңызды бөлігі, ал несиелер
бойынша табыс ... ... ең ірі ... ... ... өте тәуекелді қызметі.[25]
3.Банктің қаржы ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру жолдары.
«Қаржы ресурстары » мен ... ... ... ... және ... ... ... қатар кәсіпкерлік бойынша
нұсқауларда еркін талқыланады. Категориялық аппаратты жетік ... ... мен ... ... ... ... ... соқтырады. Ал
банктің қаржы ресурстарын басқаруды жетілдіру ең алдымен қаржы ресурстарын
дұрыс басқару қажет.
АТФБанк АҚ-ның ... ... ... даму ... келесідей болып
табылады:
­ Шағын және орта бизнесті қаржыландыру ... ... ... шеңберіне де, сондай-ақ халықаралық ... ... ... арқылы да ұлғайту.
­ Сауданы қаржыландыруды тарихи түрде қалыптасқан тиімді ... ... Жаңа ... ... және ... ... ... мақсатында ҚР
тыс жерлерден халықаралық серіктестік қарым-қатынастарын жетілдіру.
­ WAP(ыңғайлы) банкинг және интернет-банкинг сияқты қазіргі заманға ... ... ... ... жүйесін енгізу.
­ Қазақстан бойынша филиал жүйесін дамыту.
­ Банктік, сақтандыру және басқа да ... ... мен ... ... және одан әрі ... ... қатар клиенттерге
тиімді шешім қабылдау мақсатында жаңа технологияларды енгізу ... ... ... ... ... ... ... келесіні
ұсынғымды келіп отыр:
­ Банктің пассив бөлігінің ... ... ... ... ... Депозиттер туралы ақпараттың таратылу жолы нашар.
Демек, потенциалды ... өз ... ... ... оның ... ... ... маркетингтік қызметінің онша жақсы
дамымағандығынан. Қазіргі кезде жарнама тауар мен қызмет өткізудің
ең тиімді әдісі, сондықтан да банк ... өзі ... ... БАҚ, ... журнал, банерлер арқылы ... ... ... ... ... Банк ... ... облысы бойынша есептеу-кассалық
орталықтарын ашу. Бұл шарның көмегімен ... есеп ... ... қана ... сонымен қатар банк қызметінің секторын
кеңейтуге болады. Оның нәтижесінде Банк таза ... ... ... ... ие ... өте жақсы дамуы үшін мынадай бағыттарды қарастырады:
­ Клиенттік базаның белсенді дамуы;
­ Клиенттермен әріптестік қарым-қатынастардың дамуы;
­ ... ... ... ... ... ... және ... VIP деңгейі бойынша қызмет көрсету кешенін ұсыну;
­ Жаңа ... ... ... ... ... ... клиенттік сенімді диалог құру
мақсатында банк менеджерлер персоналын ұсынады. Олар қаржылық консультация
береді, ... ... ... ... ... береді және әр
түрлі қаржылық құралдарды пайдалану бойынша нұсқамалар береді.
Осының салдарынан клиенттердің шоттарын ашу ... ... ... ... ... ... және шетел валюталарын есептеу облысындағы банк ұсыныстарының
тізімдері – бұл ... ... ... және ... ... ... Бірақ та отандық банктер секторлары арасындағы қатаң
бәсекелестерге байланысты клиенттерге жаңа қазіргі және ... ... ... және ... қажет етеді.
2007 жылы банкте есеп – касса қызметі бойынша қосымша ұсыныс түрі
жасалынған және енгізілген. Бұл ... ... және ... ... арқылы жеке тұлғаларға бір жолғы (разовая) нақты ақшаларды төлеудің
«Транзиттік» режимі.
Бұл мәлімет ұсынысы ... ... ... ... ... ... үшін жасалынған. Сондай-ақ, жеке тұлғалардың көтерме
аудармаларының жағдайлары жекеленіп талданылған. Бүгінгі таңда «АТФБанк» ... ... ... бірі ... Содықтан, Ресей нарығында жүргізілген
операциялар бойынша бәсекелестік мүмкіндіктерді тиімді қолдану үшін ... ... ... ... жүйесін құру өте ... ... осы ... ... үшін ... жаңа қамсыздандырылған
программасын құру керек. Бұлар:
­ Аударым жасаудың максималды жылдамдығы;
­ 2 жақты бақылау функциясын орындау кезіндегі ... ... ... Бір ... қызмет көрсету уақытын төмендету;
­ Банк коресспонденттерге аударым жасау ... ... ... жылы жаңа ... ... ... іске ... кезінде барлық бухгалтерлік жазуларды
автоматтандыру;
­ Филиалдық желілерді кеңейту жоспарымен банктегі есеп – касса
бөлімімен ... ... ... ... ... банк ішіндегі аударымдарды енгізу. [23]
Сонымен қатар, экономист-теоретиктер қарастырылып отырған категорияларды
талқылаудың біріңғай жүйесіне әлі де болса келмеген. Осы ... біз ... ... ... позицияда бағалап көреміз. Онда біз осы
мәселе бойынша әртүрлі көзқарасты беретін, жалпы тенденцияларды анықтайтын
методологиялық артықшылықтарға ... ... ... бір ... және негізделген талқылама
жасау дегеніміз - оның қаржы қатынастарының материалды ... ... ... тән ішкі ... банктің қаражаттар
айналымындағы олардың ролін, қызметтерін анықтауды білдіреді.
Қаржы ресурстары категориясын қарастыру кезінде критерийлердің негізделуі
есепке алынуы керек. ... ... және ... ... ... ... отырған мәселенің негізгі үш жалпы ... ... ... ... қаржы ресурстарын анықтау кезінде негізгі кезең
ретінде олардың айналыс шегін ... ... ... ... - олар объектісі
болып саналатын, басқару деңгейін қабылдайды, ... ... ... ... ... ... мен ... қаржы ресурстарын
және т.б. жатқызуға болады.
Ғалымдардың келесі тобы қаржы ресурстарын ... ... ... қалыптасуының қайнар көздерін таңдайды, ол жиынтық қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... өнімнен
белгілі шығындарды, ең алдымен қарапайым қайта өндіріспен байланысты
шығындарды шегеру ... ... ... пікірімізше, осы тәсілге қатысты бірқатар ескертулер жасаған
дұрыс. Біріншіден, жиынтық ... өнім ... ... ... ... көзі ... ... Екіншіден, бәрімізге белгілі
жағдайдай, елдің экономикасындағы қаржы ресурстарының қайнар көзі ... ... бір ... де ... ... ... ... ресурстары
құрылған құнның ақшалай формасын бөлу және қайта бөлу ... ... осы ... ... пен ... ... ерекешеленеді.[7]
Микродеңгейдегі қаржы мемлекеттік заңдылық пен үкіметтің атқарушы және
басқарушы органдары тарапынан реттеу объектісі болып ... ... ... ... ... ... - меншік иесі болып табылады.
Профессор К.Жүйріков қаржы ... ... ... тек ... яғни ... ... ғана береді: «қаржы ресурстары деп -
шаруашылық субъектісінің иелігіндегі және ... ... ... ... қайта өндіріс және экономикалық ынталандыру
шығындарын жүргізуге бағытталған, ... ... мен ... ... ресурстарының құралуының қайнар көздеріне ... ... ... және оған ... ... ... кірістерінің
барлық түрлері, амортизация, істен шыққан мүлікті өткізуден түскен түсім,
тұрақты пассивтер, мобилизацияланған ішкі ресурстар жатады, қаржы ... ... - бұл ... ... және ... ... құнды қағаздарды сату, инвестициялар. Қайта бөлу тәртібінде түскен
ақшалай ... - бұл ... ... қайтарымдар, концерндерден,
ассоциациялардан, салалық құрылымдардан түскен түсімдер; пай жарналары;
дивиденттер мен пайыздар; бюджеттік субсидиялар.
Ресурстардың ... тобы ... ... ... ... ... жағдайына өту кезінде компаниядар маңызды қаржы ресурстарын,
ақшалай қаражаттарды сала ішінде қайта бөлу және ... ... ... айта ... жөн.
Нарықтық қатынастарды қалыптастыру процесінде қайта бөлу тәртібінде
құралатын қаржы ... ... ... ... ... ... үлкен рольді алады, ал одан кейінгі ... ... ... ... ... ресурстары - банктің, мекеме мен мемлекеттің иелігіндегі, қаржы -
несие жүйесі алдындағы міндеттемелерді орындауы, жұмысшыларды ... ... ... өндіріс шығындарын жүзеге асыруға
бағытталған ақшалай кірістер мен ... - ... ... беру ... ... ... мен ... арасындағы айырмашылық келесіде: кез
- келген уақытта банктің қаржы ресурстары ... ... тең ... ... ... ... теңдік фирманың ешқандай қаржылық міндеттемесінің жоқ
екендігін және барлық қаржы ресурсының айналымға салынғандығын ... бұл ... ... ... ... ... ... сайын фирма тиімді жұмыс істейді дегенді білдірмейді.
Нақты өмірде жұмыс істейтін фирмаларда қаржы ... мен ... ... Қаржылық есептілік қаржылық ресурстар мен капиталдың
арасындағы айырмашылықты анықтай алмайтындай етіп ... ... ... ... ... ... ... айналған түрлері -
міндеттемелер мен капитал сипатталады.
Компаниядардың қаржылық қатынасы банктің меншікті қаражаттарының, оның
кірісінің құралуы, ... ... ... ... қайнар
көздерін тартуы, осы қызмет нәтижесінде пайда болған ... ... ... даму ... ... ... ... жүзеге асқан
кезде пайда болады.
Банктің қаржы ресурстарын қалыптастыруды ұйымдастырудың принциптері
ретінде олардың өмір ... тән ... ... ... ... ... қалыптастыруды ұйымдастыру олардың ... ... ... кешенінің негізін қалаушы болып табылады. Қаржы
ресурстарын қалыптастыруды ұйымдастырудың жалпы қағидаттары төмендегіше:
1. қаржы ресурстарының ... мен ... ... және көп ... пайдаланылатын қаржы ресурстары
3. банктің қаржы ресурстарына деген қажеттіліктерін белгілеу;
4. қаржы ресурстарын олардың тағайындалуына сәйкес мақсатты пайдалану;
5. ... ... ... ресурстарының құрамы деп оларды құрайтын кірістердің жиынтығы
түсініледі. Қаржы ... ... ... ... жекелеген
элменттерінің қатынасын көрсетеді, яғни банктің қаржы ресурстарының жалпы
көлеміндегі әрбір элементтің үлесін. [8]
Қаржы ... ... ең ... ... ... ... ... жатқызу болып табылады, яғни қаржылық қайта бөлуден өте отырып
жиынтық қоғамдық өнім өткізілетін форма: ... ... ... (пайда), айналым қаражаттарының қалыптасқан артық көлемі, тұрақты
пассивтер және т.б, сонымен ... ... ... қаражаттар айналымы
процесіндегі ролін нақты айқындау керек.
Банктің дамуына бағытталатын қаржылық ресурстар ... ... ... ... шаруашылық және қаржылық қызметтердің
барлық түрінен алынатын пайда; серіктестіктерге қатысушылардың қосымша пай
жарналары; облигацияларды шығарудын алынатын қаражаттар; ашық және ... ... ... шығару және орналастыру көмегімен
орналастырылған қаражаттар; басқа ... ұзақ ... ... ... ... басқа заңды қайнар көздер (мысалы,
компаниядардың, ұйымдардың, азаматтардың өз еркімен ... ... өзі ... ... тұтынушыға қажетті өнім өндірісін үлкен
шығындармен шығаратын және ... ... ... ... жоғарғы деңгейін қамтамасыз ете алмайтын компаниядар үшін әлі
де болса қамтамасыз етілмеген. Оларға коммуналдық ... үй, ... ауыл ... және бюджеттен ассигнация алатын басқа да
компаниядар жатады. ... ... ... ... ... қызметі
кәсіпкерлік деп есептелмейтін қорғаныс мағынасындағы компаниядарға да тән
және олар өнімді өткізуден түскен қаражаттар ... ... ... - бұл ... ... ... ету үшін ... кірістері мен ақшалай қаражаттарының шығындалу бағыттарын ... ... ... ... жоспарлаудың тапсырмалары ... ... ... ... мен ... ... ... көмегімен жүргізіледі.
Қаржылық ресурстарды жоспарлаудың мақсаты әртүрлі компаниядарда әр қалай
болуы мүмкін. Қаржылық ресурстарды жоспарлау қызметтеріне банктің түрі мен
көлеміне ... ... мән ... мүмкін.
­ Бюджет экономикалық болжау ретінде
­ Бюджет бақылау негізі ретінде
­ Бюджеттік тапсырманың қойылу негізі
­ Бюджет өкілетті делегатын ... ... ... ... банктің көлеміне байланысты болады. Өте кіші
компаниядарда басқарушылық қызметтерді бөлу ... және ... ... барлығын жеке шешеді. Ірі компаниядарда бюджеттерді
(жоспарларды) құру ... ... ... жасалуы керек.
Өйткені өндіріс, сатып алу, ... ... ... және т.б. ... мол ... бөлімшелер деңгейінде шоғырланған. ... ... ... мақсатты болатын ... ... ... ... ... ... әдебиеттерде
бюджеттерді (жоспар) құру бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың екі сызбасын
ерекшелейді: break-down тәсілі бойынша ... ... және ... ... ... бойынша бюджетті құру бойынша жұмыстар «жоғарыдан»
басталады, яғни ... ... ... мен ... оның ... ... жоспарлы көрсеткіштерді анықтайды. Осыдан кейін көрсеткіштер
бөлшекті түрде, ... ... ... деңгейлеріне қозғалуы
дәрежесіне байланысты ... ... ... ... керісінше. Мысалы, өткізу көрсеткіштерінің ... ... ... бастайды және осыдан кейін банктің өткізу бөлімінің
басшысы осы ... ... ... ... ... ал ... кейін банктің жалпы бюджетінің (жоспарының) құрамдас бөлігі болуы
мүмкін.
Break-down және build-up ... екі ... ... ... осы ... тек ... ғана пайдаланған дұрыс.
Бюджетті жоспарлау мен құрастыру әртүрлі ... ... ... ... ... қажет ететін ағымды процесс.
Компания жоспарлау мен бақылауды негізгі екі экономикалық облыста
жүргізуі ... Бұл ... сөз оның ... ... ... ... ... туралы болады. Сондықтан пайда бойынша бюджет (жоспар) пен
қаржылық жоспар (бюджет) ішкі фирмалық ... ... ... ... ... ... ... уақытында ғана емес, сонымен қатар ең
төменгі бағада табу ... ... Бұл үшін осы ... оны ұсына алатын
банкті табу, қорлардың қайнар көзін олар пайдаланылатын ... ... ... ... ... ... өйткені тек қана банк
займдарына, акция шығаруға немесе кірістерден ... ғана арқа ... ... ... ... ... таңдау қажет: акция нарығы жанданып
тұрғанда акцияларды сату, есепті ставкалар ... ... ... ... және
т.б.
Ұйымның қаржы ресурстарын басқарудың басты мақсатына жету, яғни қысқа
және ұзақ ... ... оның ... ... жағдайын көтеру
келесі негізгі міндеттерді шешумен байланысты:
- ұйымның жақсы ... ... ... ... үшін ... ... жеткілікті көлемін қалыптастыру;
- инвестициялау бағыты бойынша қалыптасқан қаржылық ресурстарды бөлуді
оңтайландыру;
- ұйымның қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану ... ... ... ... ... ... ... барлық аталған міндеттері өзара өте
тығыз байланысты және ... ... ... үш ... құрамдас
бөлігінің көрінісі болып табылады:
1. Оңтайлы қаржылық шешім қабылдау;
2. Оңтайлы инвестициялық шешім қабылдау;
3. Қабылданған қаржылық және ... ... ... ... ... ... іс – ... жасау.
Банктің қаржы ресурстарын басқару мазмұнын кезекті әрекеттер – ... ... ... ... ... ... ... шешімін қабылдауды және қамсыздандыру функцияларын болжайтын,
басқару шешімін қабылдауды ... ... ... ... ... ... ... шешім қабылдауда ақпараттық қамсыздандыруды
қалыптастыратын негізгі функцияларды ажыратуға болады.
Банктің қаржы ресурстарын басқарудың негізгі ... ... ... ... ... ресурстарын жоспарлау банктің қаржы
ресурстарын ... ... яғни ... ... және ... ... ... қаржы ресурстарын тарту, яғни қаржылық шешімдер
қабылдаумен, сондай-ақ ... ... ... ... ... жүйесін жасаумен байланысты.
Ұйымның қаржы ресурстарын жоспарлау процесінде мыналар жүзеге асырылады:
1. Ұйымның инвестициялық және қаржыландыру мүмкіндіктерін талдау;
2. ... ... ... және ... және ... ... өзара байланысты түсіну үшін ресурстағы
шешімдердің ... ... ... ... ... ... шешімді негіздеу (осы нұсқа
жоспардың соңында көрсетіледі);
4. Ұйымның ... ... ... ... ... ... ... ресурстарын жоспарлау обьектісі болып ұйымның ақша қаражаттарын
қорларын қалыптастыру және пайдалану болып ... Ал ...... ... яғни ... жоспарларды құру және пайдалану.
Қаржылық жоспарды жекелеген қаржылық көрсеткіштер ... ... , ... ... ... ... – жоспар ретінде
немесе компания дамуының көрсеткіштерінің өзара ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Жекелеген көрсеткіштер
бойынша жоспарлы тапсырмалар барлық пайдаланылатын ресурстардың түрлерін
сәйкестендіруді талап ... ... ... ... ресурстарын жоспарлау әр түрлі көздер есебінен болжанған қаржы
ресурстарының ... ... ... қалыптастырылатын ақша
қаражаттарының қорларының құрамы мен құрылымын ... ... ... ... ... үшін ... үш түрі ... басшылардың, басқарушылардың бағалауы;
­ өткен кезеңдердің қаржылық көрсеткіштері;
­ алдағы қаржылық қызметтің күтілетін жай-күйі.
Қаржылық жоспарларды ... ... екі ... ... ... ... Олардың біріншісі, басқарма бұрын таңдап алынған ... ... ... Қаржылық саясаттағы өзгерістерді
жақтаушылар қауіп төндіретін ресурссыз оқиғаларды ескерту және ... ... ... үшін бұл ... жиі ... ... ... тәсілінің негізінде компания басқармасының қаржылық
саясаты бірқатар ... ... Бұл ... ... ... – ұйымның қаржылық қызметі мен қаржылық жағдайына басқарманың жаңа
бағытының мүмкін болатын әсерін көрсету.[25]
Қаржылық болжауды қаржылық ... ... ... бөлігі ретінде
сипаттауға және банктің болашақтағы ... ... ... жолдарын
зерттеу мен жасау ретінде анықтауға ... Оның ... ... ... қаржылық ресурстар көлемін анықтау оларды қалыптастыру мен
орындалып жатқан тенденцияларды талдау ... және ... әр ... әсерін ескерумен айтарлықтай тиімді пайдалану бағытын ... ... ... ... жайы мен берік ... ... ... ететін қаржылық саясатты жасаудың мүмкін болатын
баламаларын қарастыруға ... ... ... ... көмегімен
қаржылық ресурстардың болуымен инвестицияға қажеттіліктерді үйлестіре
отырып, компанияқызметінің түрлі бағыттарын өзара ... ол әр ... ... ... ...... ... жалпы ресурстарындағы
қарыз қаражаттарының үлесін сату көлемінің арттырумен бір ... ... ... ... Қаржылық болжау банктің
қаржылық дамуының әр түрлі көріністерін салыстыруға және ... ... және ... ашу ... олардың ішінен ең оңтайлы ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде
ескерілуі және оған барлық есептеулер мен түзетулер жасалуы өте ... ... ... ... өз ... оны құрайтын
қаржыны басқару жүйесінің бірі болып табылатын ақша қорларын басқару
механизмін ... ... және екі ... ... ... көздерін анықтау мен оңтайландыру және жинақталатын ақша
қаражаттарын тиімді пайдалану. Отандық экономикалық әдебиеттерде ... ... ... ... механизм” деп аталады, ол ... ... ... ... ... ... сипатталуы мүмкін
себебі, ұйымның қаржы ресурстарын пайдалануды ... тек ... ғана мән ... Сондықтан, “қаржылық механизм” терминін
“қаржылық –инвестициялық механизм” терминіне өзгерту ... ... осы ... ... ... қабылданатын 2 негізгі шешімдерін жүзеге асыру
процессін көрсетеді: ... және ... ... ... қозғалысын реттеу қаржылық жоспарды жүзеге
асыру ... ... одан ... жою процессі ретінде
қарастырылуы мүмкін. Инвестициялық және қаржылық шешімдерді жүзеге асырумен
және осы ... ... ... ... жету үшін олардың
тиімділігінің жетіспеуі жағдайында оларға сәйкес ... ... ... ... ... ... – техникалық іс
шаралар реттелуі мүмкін. Мұндай іс шараларға мыналар жатады:
– инвестициялық бағалау процессі;
– шаруашылық ... ... ... ... және оның ... пайдалану процесі;
– шаруашылық жүргізуші субьектінің негізгі және айналым капиталын,
меншікті және ... ... ... ... ... іс әрекеттер және
тағы басқалар.
Сонымен қатар, бақылау іс- шаралары да реттелуі мүмкін, мысалы: қаржылық
ақпарат мониторингінің ... ... ішкі ... тексеру нәтижелері
басқару шешімдерін жасау структурасы бойынша, егер олардың ... ... ... ... ... бақылау (мониторинг) нақты қаржы
ресурстарының ұйымның жоспарланған ақша қаражаттары бюджетіне сәйкестігін
тексеруге, ... ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Банктің қаржы ресурстарын басқаруды қамтамасыз ететін функциялар ... есеп пен ... ... ... ... есеп – бұл ... бір ұйым ... қаржылық ақпаратты
қадағалау, өлшеу, өңдеу және беруді ... ... ... ... ... негізгі міндеті – ... осы ... оның ... ... бойынша шешім қабылдауға пайдалану мақсатын ... ету. ... ... ... ... ... жатқызуға және ақша
қаражаттарының қозғалысы туралы мәліметтерге ерекше көңіл бөлген ... ... ... ... ... басқару жүйесіндегі талдау,
яғни банктің нарықтық құнын арттыру, резервтерін ... және ... ... ету ... оның ... ... мен ... зерттеу ретінде қарастыруға болады.
Қаржы ресурстарын басқаруды қамтамасыз ету мәселелер шеңбері айтарлықтай
кең, солай бола тұра, олардың ішіндегі бірінші ... ... ... ... ... жүргізу үшін қажетті қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ету болып ... Бұл ... ... ... сыртқы көздері есебінен қаржыландыруға қажеттіліктің
дұрыс есептелуі ... ... ие. ... ... ... ... ... ретінде қаржылық талдау құрылымы үш құрамдас элементтерден
тұрады:
1. Қаржылық жағдайды талдау;
2. Тәуекелді талдау;
3. ... ... ... ... ... ... екі бағытқа бөлінеді:
қаржылық коэффициенттерді талдау;
қаржылық ресурстарды талдау.
Қаржылық коэффициенттерді ... ... ... ... ... ... береді, ал қаржылық ресурстарды талдау –
ұйымның қаржылық динамикасын, яғни ... ... ... ... қаржылық жағдайының өзгерісін бағалауға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, пайданы талдауды ... ... ... ... ... ... ... мүліктік жағдайын бағалау процессінде оның активтерінің
құрамы, құрылымы және динамикасы (әдетте ... ... ... оның ... ... ... ... мүліктік жағдайындағы өзгерістер оның инвестициялық саясатындағы
өзгерістермен шарттастырылуы мүмкін. Банктің ... ... ... ... ... ... ... бірі ретінде ... ... ... ... ... ... құрамын, құрылымын және динамикасын зерттеумен байланысты. Бұл
кезде міндеттемелер мен меншікті капиталдың ... ... ... ... мән беріледі. Ол ұйым басқармасының ... ... ... бару ... бейімділігі туралы ақпарат ... ... ... пен өтімділікті бағалау кезінде банктің өзінің
барлық міндеттемелер бойынша есеп айырысу ... мен ... ... өтеу және күтілмеген шығындарды жүзеге асыру бойынша
мүмкіндігі (өтемділік) талданады. ... ... ... ... ... банктің активтерін қаржыландыру әдісі (хеджерленген ,
консервативті немесе агрессивті) бекітілуі ... ... ... ... ... үш ... Ұйымның ресурстарын интенсивті пайдалануды сипаттайтын ... Ұйым ... ... оның өз ... пайдалану тиімділігін
сипаттайтын рентабельділік көрсеткіштері;
3. Бағалы ... ... ... ... ... ... нарықтық белсенділік көрсеткіштері.
Сонымен қатар, активтер мен меншікті капиталдың рентабльділігінің
үлгілері ... ... және ... қаржылық шаруашылық қызмет есебінен
меншікті капиталды арттыруға қаржылық жағдайдың негізгі ... ... ... ... ... өсудің тұрақты
коэффициентінің факторлы үлгісі пайдалануы мүмкін.
Қаржылық жағдайсыздықты бағалау процессінде ... ... ... ... ... баланс құрылымының
қанағаттандырылғандығы бағаланады, сондай-ақ экономикалық ... ... ... Z – ... ... банктің банкротқа
ұшырау ықтималдылығы болжанады.
Қаржылық жағдайдың рейтингтік бағасы әлеуетті инвесторлар үшін үлкен
маңызы бар ұйымның ұқсас ... ... ... орнын анықтауға
мүмкіндік беретін қаржылық жағдайды кешенді бағалау ретінде қарастырылуы
мүмкін. Ұйымның қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... Рейтингті есептеу үшін пайдаланылатын көрсеткіштер жүйесін таңдау
және негіздеу;
2. Осы көрсеткіштердің ... ... ... және ... ... оның ... жағдайының тұрақтылығы дәрежесіне байланысты
топтарға бөлуге мүмкіндік беретін қаржылық жағдайды қорытынды
рейтингтік бағалау алгаритмін ... ... ... ... ... ... ... өзгеру перспективасын бағалауға мүмкіндік береді.
Банктің қарыжылық ... ... ...... талдау. Қаржы
менеджментінде тәуекел деп – табысты ... ала ... ... Тәуекелдің көптеген түрі бар, бірақ қаржылық талдау
процессінде кез ... ... ... ... ... алу мүмкін емес
айқынсыздық пен тұрақсыздықтың болуын көрсететін ...... ... ... ... ... ... талдаудың ақпараттық
базасы – бухгалтерлік есеп мәліметтері және ұйымның қаржылық есеп беруі.
Бизнес тәуекелді талдау оның үш ... ... ... ... ... тәуекел;
­ өндірістік (операциялық) тәуекел;
­ қаржылық тәуекел.
Коммерциялық тәуекел бүкіл өнеркәсіптік салалрға тән ... ... ... ... ... қатарлы технологиялы
компаниямен интенсивті компания бәсекеге түседі және олардың ... ... ... мүмкін. Коммерциялық тәуекел өнеркәсіп салаларының
кредиторлары бекітетін проценттік ... ... ... және ... ... және инвесторлармен келіссөздер жүргізгенде
міндетті түрде ескеру қажет.
2. Өндірістік ... ... ... тәуекелге ұқсас.
Бірақ, ол жалпы салаға емес, компания ... үшін тән және ... ... мен ... ... ... тез әсер ету ... бар. Өндірістік тәуекел өлшемі болып операциялық леверидж табылады.
Операциялық леверидж – бұл ұйымның тұрақты ... ... ... ... ... леверидждің болуы өндірістік
қызмет көлемі белгілі бір аралықта өзгерсе де, осы ... ... ... ... бір ... ... ... Өзіндік
құндағы тұрақты эксплуатациялық шығындардың үлесі жоғары болған сайын,
операциялық леверидж ... де ... ... ... ұйым
қызметімен байланысты өндірістік тәуекел де жоғары және ... ... ... да ... ... ... Қаржылық тәуекел банктің активтерін қаржыландырумен байланысты
басқару шешімдерінен туындайды. Қаржылық ... және ... ... ... ... ... қарыз міндеттемелері мен артықшылығы
бар акциялар үлесі және ... ... ... кететін шығындар жоғары болған
сайын қаржылық леверидж ... де ... ... ... ... ... қаржылық тәуекел соншалықты жоғары және кредиторлар
ұсынатын проценттік ставка соншалықты көп болады.
Біз төмендегі кестеден банктің қаржысын ... ... ... көруге болады:
Кесте 9
Қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттары
Қайнар көзі: Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту»
Москва, ... и ... ... ... кеткен кестеде банктің қаржы ресурстарын тиімді
пайдалану және дұрыс басқару негіздері көрсетіліп ... ... ... ... ... ... ... негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... нұсқаларын зерттеуге, әсіресе – оның
қаржылық бөлігін зерттеуге көп ... ... ... ... – қаржы
ресурстарына сыртқы қажеттіліктерді және ... ... ... ... ... ... ... асырылатын ұйымның
ақша қаражаттарын оңтайландыру. Банктің қаржы ресурстарын басқару бойынша
шешім ... мен ... ... ... – ақ ... ... іс-шараларын
жасау және жүзеге асыруға жауапты қызметкерлерді мотивациялау (ынталандыру)
яғни, соңғы нәтижеде банктің жұмысшыларын мотивациялау да ... ... ... ... ... ... ... тиімді жұмысын қамтамасыз ететін материалдық және моралдық
ынталандыру жүйесін жасау мен пайдалануға негізделуі тиіс.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі нарықтық ... ... ... өмірлік циклінде
көптеген өзгерістер болып отырғаны анық. Соған байланысты нарықта өмір
сүріп келе ... ... ... ресурстарын қалыптастыру мен оны
тиімді пайдалануы аса маңызды болып отыр.
Менің жазып отырған диплом жұмысымның тақырыбы ... күні ... бірі ... отырғанын айтқым келіп отыр. ... ... ... қоса оларды бөлу және ... ... ең ... ... қарастыру арқылы банктің болашақта бәсекеге
қабілетті, сұранысы жоғары, ... ... ... сеніміне сай
келетіндей жетістікке жетуіне мүмкіндік бар.
Нарықтық экономика жағдайында компаниялардың қаржысын ұйымдастыруда
елеулі ... ... ... арасында деңгейлес байланыстар
күшейіп келеді, олардың банк жүйесімен өзара іс-қимылы нығайып келеді.
Банк ... ... ... алып ... ... тамақ
өнеркәсібін несиелендіру, көтерме және бөлшек сауда, мұнай мен газ өндіру,
көмір өндіру, транспорттық ... және тағы да ... ... ... ... ... дипломдық жұмысымның талдауға ... ... ... ... қоғамы. Жұмыста АТФБанктің жалпы құрылу тарихымен
таныстырып өттім.
Дипломдық жұмыста жүргізілген қаржы ресурстары көздерінің құрамы ... ... мен ... ... ... ... басқару структурасы
мен тәсілдерін көрсетіп ... ... ... ... үшін
қамтамасыз ету, оларды орналастыру мақсатында тиімді қолдану, басқа ... және жеке ... ... ... ... болу және қаржылық
тұрақтылықпен сипатталады.
Қаржы ресурстарын тиімді пайдалану банктің қаржылық тұрақтылығына оның
тиімділігіне, төлем ... ... ... әсер ... ... ... жақсы бағаланғанымен, оның тереңірек талдауы ... мен ... ... ... ... анықталады.
Банктің қаржы ресурсының құрамына қаржы көмегімен де қалыптасатын қаржы
ресурстары және басқа ... де ... ... ақша ... ... ... ұйымдастыру мен қаржы ресурстарын
басқаруда ... ... аса зор рөл ... ... ... отыр.
Көптеген компаниялар үшін басты мәселелер, ол экономикалық шектеулер
және банктің қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ... көлемі болып
отыр, өйткені олар тауарды сатып алу сонымен қатар банктің ... ... ... және ... ... болуына
және тауар маркасын таңдауға қатысты клиенттер шешіміне өте зор ... ... ... ... қорлар мен шығындарды, несие мен
қарыздарды ... ... ... Меншікті қаржы ресурстары
айтарлықтай ... Бұл ... ... тұрақтылығын және төлем
қабілеттілігін жоғарлатады.
Қаржы ресуртарын басқарудың оңтайлы құрылымын құрмай осы ... ... ... ... ... ... ... бірі ретінде
банктің қаржысын басқару арқылы, оңтайлы шешім қабылдаумен қоса ... ... ... ... ... ... зор екенін
атап өткім келіп отыр.
Сонымен бұл диплом жұмысымның негізгі мақсаты ... ... ... ... пайдалана отырып мол жетістікке қол жеткізу болып
отыр. Ол үшін өндіріс шығындарын ... ... ... ... аз ... ... өз қызметінің бағасын бәсекелестерге
қарағанда төмендете ... Ол үшін ... ... ... және жабдықтауды жақсарту шараларын ... ... ... ... ... ... жолдарын қарастыру
қажет.
Қызмет көрсетуде мамандыруды жоғарылату. Бұл ... ...... ... сапасын жақсарту, тұтынушылар бағасы жоғары
болса да, сапалы ... ... ... ... ... Ол ... білікті мамандарды дайындауы қажет.
Компания өз қызметін нарықтың белгілі бір бөлігіне ғана ... ... ... ... ... бір ... түріне деген
сұранысты зерттеп, соған сәйкес өндірісті ұйымдастырады, яғни ... ... ... ... ... осы қызмет ... ... ... ... ... Кәсіпорын бүкіл рынокқа ғана
емес, тек оның бір ... ... ... оның ... ету ... ... қол ... деген ойдамын.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Қаржы негіздері». С.Құлпыбаев., Мельников В.Д Алматы ... ... ... Р.Ә. ... А.Қ. ... ... «Қаржылық менеджмент» Мадиярова Э.С., Сүйеубаева С.Н
4. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?» Балабанов
И.Т. - М.: ... и ... ... ... ... ... А.Ә. ... Н.Н. Керімбекова, Г.И.
Супугалиева.
6. «Қаржы, ақша айналысы және несие». ... Р.О., ... ... Ә.Қ., ... Ж.Ш. Алматы: Экономика 2008.
7. Ниязбекова Р.Қ., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Компания экономикасы.
Оқу ...... ... Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. «Салық және салық салу». Оқулық. –
Алматы: Экономика ... ... С.Б. ... ... және ...... : 2004.
10. Баймұратов О. «Қазақстан қаржы нарығы». – Алматы: ... ... ... Ұ.М., ... Д.Т, ... Э.А. ... ... және делдалдары».
Оқулық. – Алматы. Экономика 2008.
12. Қазақстан ... ... ... ... Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту» ... и ... ... ... К.Ш., ... Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. «Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау» Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж.
15. Шеремет А.Д. ... ... ... - ... ... ... Ильенкова С.Д. «Экономика и статистика фирм» - М. : ... ... ... Б., ... финансовой деятельностью предприятия».
Москва.: Олимп-Бизнес, ... ... И.В., ... И.И. ... ... ... ... 2006.
19. Самсонов Н.Ф. и др. «Финансовый менеджмент». Учебник. М.Финансы ;
ЮНИТИ,1999.
20. Шишкин А.К., ... С.С. , ... В.А. ... учет и
финансовый анализ на коммерческих предприятиях» Инфра-М – 2003
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Методика ... ... - М.: ... М, 2006 - ... ... ... қоғамның жылдық қаржылық есебі 2007-2009жж.
23. Кошкарбаев К.У. «Принципы и методы управления ... ... ... 2005 ... Google ... ... дело / Под редакцией Сейткасимова Г.С. – ... ... ... дело / Под ... ... В.И. –
Москва: Финансы и статистика, 1995.
26. Банковское дело: стратегическое ... / Под ... В., ... М. – Москва: Консалтбанкир, 2005.
27. Ширинская Е.Б. Операции ... ... и ... ... ... Финансы и статистика, 2006.
28. Хамитов Н.Н, Банк ісі, ... ... ... ... А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный
опыт и некоторые вопросы методологии // Деньги и ... – 2004.- ... «АТФ ... АҚ 2008 ... жылдық есебі.
31. www.nationalbank.kz
32. www.atf.kz
33. www.kkb.kz
34. Мақыш С.Б. Банк ісі. – Алматы, 2006.
35. Банковское дело / Под редакцией Сейткасимова Г.С. – ... ... ... дело / Под редакцией Колесникова В.И. –
Москва: Финансы и ... ... ... Дж. ... ... Д. ... Розмари Дж. Кэмпбелл. ... дело и ... ... – Москва-Санкт-
Петербург, 1993.
37. Банковское дело: стратегическое руководство / Под ... В., ... М. – ... ... ... ... Е.Б. ... коммерческих банков и зарубежный опыт. ... ... и ... ... ... ... ... есебі. – Алматы, 2007.
40. ЕДБ-де тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау ... ... ... ... нұсқаулық // Егемен Қазақстан. – 2004.
41. Хавьер М. Пиедра. Система кредитного бюро в Казахстане. Расширение
доступа к ... ... ... ... подхода // Банки
Казахстана. – 2003.- №9.
42. Хамитов Н.Н, Банк ісі, Алматы Экономика,2006
43. Хамитова К.Н. ... ... и ... ... в Казахстане // Банки Казахстана. – 2002. - №2.
44. Нурсеит Н., Нурсеитова Р. Текущее ... ... и ... ... // ... и ... – 2003 - ... Бобаканова Ж.О. Кредитные риски в банковской сфере и ... ... // ... Казахстана. – 2002.- №7.
46. Халитова М. Система кредитования в условиях реформирования экономики
Казахстана // ... – 2003.- ... ... дело/под ред. д-ра эк. наук Г.С. Сейткасымова – ... 1998 г. 35 ... ... дело. // Под ред. В.И. Колесникова, А.П. Кроливецкой. – М.:
Финансы и статистика, 2003.–342 ... ... ... ... и ... ... пособие для вузов /
Под ред. А.М. Тамасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001
50. Тавасиев А.М., Москвин В.А., Эриашвили Н.Д.//Банковское дело.//Учебное
пособие - ... ... 2007.- 287 ... Банковское дело: Учебник для вузов//под ред. Лаврушина О.И.//Изд. 2-е,
перераб., доп. 2005 г. 672 стр.
52. Долан Эдвин Джон и гр. ... ... дело и ... ... 2004 г.,448 с.
53. Современный коммерческий банк: управление и ... ... ... М.: ИПЦ ... г., ... ... ... Сейткасымов, К.М.Маулетов, А.А.Мусина//курс
лекций – Астана:Изд.Каз47ФиМТ
55. Ширинская, Е.Б. ... ... ... ... ... ... - М.: Финансы и статистика, 2003. – 294с.
56. Финансы и Кредиты: Ежемесячное ... ...... 2010/ гл. редактор А. Мукашев
57. Сейткасимова Г.С. “Деньги, кредит, банки”. Алматы 2004г
58. ... В., ... О., ... А. ... ... ... банков США. // Деловой мир, № 5, 2009, - с. ... ... о ... АО ... ... АО «БЦК» -
www.centercredit.kz
60. Финансовая отчетность АО «БЦК» за 2008-2010 ... АО ... ... Д.О. ... ... менеджмента в коммерческом
банке. // Транзитная экономика, 2010, № 1, - с. ... ... В.В ... коммерческим банком в переходный период:
Учебное пособие. М.: Издательская ... ... 1997. 144 ... Курманова А.Л. Обзор банковского сектора РК за семь месяцев 2010 года.
// Сайт Агентства Республики Казахстан по ... и ... ... и ... ... – www.afn.kz
64. Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан
http://www.minfin.kz/index.php?uin=1166587902&chapter=117669689&langrus
65. ... ... ... ... О.М., ... Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и ... ... и ... ... 2009. – 288 ... ... ... қаржыланды-ру
Жинақтал-ған табыс
Қосымша капитал
Резервтік капитал
Акционерлік қоғамның акцияларына сыйақы
Жарғылық капитал
Компаниядағы резервтер
Заңды және жеке ... ... ... ... иесінің ұсынған капиталы
Компанияның меншікті капиталы
Пайдаланылмайтын мүліктерді сату
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... өзіндік құнын азайту
Өнімдердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі
Әлеуметтік бағдарламалардан уақытша бас тарту
Дивиденттер төлеуден уақытша бас тарту
Факторинг
Лизинг
Қарыздарды қайта құрымдау
Банктік кредиттер және ... ... ... ... ... ... мен акциялар шығару
Қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттары
Ішкі көздер
Сыртқы көздер

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнайгаз кәсіпорындарының қаржы ресурстарын басқаруды қалыптастырудың экономикалық механизмдері мен басқару тиімділігі86 бет
"Кәсіпорынның өндірістік қорлары."5 бет
"Ұн сорттарын пішіндеу және бақылау"9 бет
«Мұнай кенорынды игеруге және пайдалануға салынған ақша қаражаттарының тиімділігін талдау»8 бет
Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс51 бет
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуының теориялық және әдістемелік негіздері74 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Ақшалай қаражат қорлардың экономикалық мазмұны30 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь