Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі


Кіріспе
1 тарау . Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі
1.1. Қазіргі әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы мен даму тенденциясы
1.2. Ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның ерекшелігі

2 тарау . Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет пен ондағы маркетингтің қалыптасу алғышарттарына талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының қазіргі даму жағдайын талдау
2.2. ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік іс әрекеті

3 тарау . Қазақстан Республикасындағы ақпараттық технология саласындағы кәсіпорындардың маркетингтің даму болашағы және оның ықпалын күшейту мүмкіндіктері
3.1. Қазақстан Республикасының ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындардың маркетингтік іс.әрекетін жетілдіру
3.2. Ақпараттық қызмет рыногында маркетингті қоданудың шетелдік тәжірибесі

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Соңғы кезде еліміздің ақпараттық қызмет саласының нарығы қарқынды дамып келеді. Бұл осы саладағы маркетингті қолдануды қажет етеді. Маркетингті қолдану компанияларға бәсекелік артықшылық, табыстың өсуі, компанияның жан-жақты дамуына ықпал етеді. Сондықтан бітіру жұмысының тақырыбының өзектілігі мен маңызы ерекше деп айтсақ болады. Бітіру жұмысы Қазақстан Республикасындағы ақпараттық саладағы маркетингті теориялық және тәжірибелік тұрғыдан жан-жақты терең талдап, зерттеуге арналған.
Маркетинг саласы еліміздің экономикасындағы жылдам қарқынмен дамуда және оның бәсекеге қабілеттілігіне тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда ақпараттық саланың экономикамыздың дамуна әсері зор. Орта дәулетті қазақстандықтардың әлеуметтік-тұрмыстық аясындағы қызметтеріне жоғары телекоммуникациялық технология кең көлемде ене бастады деп айтуға әлі ерте. Қалай болғанда да бұл үрдіс жарқын көрініс таба қоймағанымен, үміт отының белгілері қазірдің өзінде біліне бастады. Бұған ұтқыр байланыс, интернет және бекітілген телефония сияқты телекоммуникация нарығының негізгі сегменттерінің өсу қарқыны куә бола алады. Осы үрдістердің барлығында да маркетинг өз қызметтерін белсенді түрде ұсынады. Ендеше осы үрдістердің жетік дамуына маркетингтің оң ықпал етуін қадағалау қажет.
Жұмысының мақсаты - Қазақстан Республикасының ақпараттық технология саласындағы компанияларда маркетингті дамыту үшін теория-әдістемелік және практикалық ұсыныстар жасау болып табылады.
Жұмысты жазу барысында жұмыстың мақсатына жету үшін келесідей міндеттер белгіленген:
- қазіргі әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы
- ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның ерекшелігі
- Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының қазіргі даму жағдайы мен ондағы маркетингтің қалыптасуы
- ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік іс әрекетке талдау
- Қазақстандық ақпараттық қызмет рыногындағы маркетингтік құралдарды қолдануды жетілдіру
- Бәсекелестікке қабілеттілікті тездету мақсатында ұсынылған тиімді жоба құру.
Жұмысымың объектісі – Қазақстан Республикасындағы ақпарыттық қызмет саласындағы компанияларда маркетингті қолдану.
Жұмысы белгілі бір деңгейде алдына қойған мақсатты орындау үшін теориялық тұрғыдан да, талдау тұрғысынан да жан-жақты жүйеленген.
1 бөлімде ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен даму деңгейі, әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы, ерекшелігі кеңірек қарастырылады.
1. Маркетинг в условиях глобализации мировой экономики. // В сб. «Зарубежные и Российские компании: Современный этап развития». Под ред. В.П. Колесова, Е.А. Касаткиной.-М.: МАКС Пресс, 2001 - 0,6 п.л.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999. - 661 с.
3. Аникин О.Б. Перспективы развития мирового рынка телекоммуни-кационных услуг. – М., 2004.
4. Программа развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2006-2008 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2006 года N 519
5. Дюмелен И.И. Торговля услугами. – М.: Экономика – 2003.
6. Панов В.В. Телекоммуникации: основные этапы и проблемы развития// Консультант директора №21. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 34-36.
7. Концепция Правительства Концепция развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на период с 2001 по 2005 год: утв. 04.12.2001 N 1564
8. Паринов С.И. Сетевая экономика в виртуальном пространстве II Вестник РФФИ.- 1999. - №3(17). Адрес в Интернете – http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/_9.htm
9. Форрестер Дж. Мировая динамика. – М., 1978.
10. Н.Назарбаев. Рынок и социально-экономическое развитие. – Москва: Экономика, 1994. – 495б.
11. Сдасюк Г.В. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России.- Москва: Изд-во КМК, 2002.
12. Алимбаев А.А. Государственное регулирование экономики. – Алматы.: ПК “ЭЛЕК”, 1999.-320б.
13. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. – Алматы. ‘‘Қазақ университеті’’, 2002.
14. Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова. Маркетинг информации – М., 2004.
15. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М: ИНФРА-М, 1997.
16. Дубовский С.В. Путеводитель по глобальному моделированию // Общественные науки и современность. – 1998.- №3.
17. Байнхауэр Х., Шмакке Э. Мир в 2000 году. Свод международных прогнозов. – М., 1973
18. О задачах и проблемах развития IT отрасли РК (доклад на 1-съезде IT предприятий РК)
19. www.telecom.kz
20. Краткий статистический ежегодник Казахстана. - Алматы: Агентство РК по статистике, 2010.
21. Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года.
22. Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005 - 2015 годы: постановление Правительства РК. – 2009, апрель 25, № 387.
23. Указ Президента РК. О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030г.: утв. 6 апреля 2007, № 310
24. Постановление Правительства РК. О среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007 – 2009 гг. с последующими изменениями и дополнениями.: утв. 16.10.2006, № 822
25. Сулейменова Б.М. Проблемы и перспективы влияния рекламы на процесс создания конкурентоспособного бренда // Социально-экономические и правовые процессы в условиях вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира: матер. Межд. конф. - Алматы: КазАТиСО, 2007. - С. 98-102.
26. Найзагарин А.А. Брендинг как основа построения маркетинговых коммуникаций в коммерческих банках // Вестник КазНУ им Аль-Фараби, Серия экономическая. - 2006. - № 3 (55).- С. 66.
27. Шымырбаева Г. Секреты сладкого бренда // http.www.asdc.kz.
28. Додд Аннабел З. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли / пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. - 400 с.
29. Бенке И.Ю. Проблемы маркетинговых исследований в Казахстане // Маркетинг товаров и услуг. - 2002. - № 5. - С. 18-21.
30. Журабаев Е. Великая степь для легального плагиата // Купи бренд. Франчайзинг в России. - 2007. - № 4.- С. 39- 40.
31. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская Деловая Литература, 1999. – С. 214.
32. журнал «Digital Kazakhstan», № 6 (Апрель) 2009 г

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
Банк қызметi саласындағы қылмыстарға криминологиялық сипаттама45 бет
Банктік қылмыстармен күресу шараларының жүйесін анықтау және банктік қылмыстар бойынша жауаптылық жөніндегі нормаларды тиімдеу60 бет
Дара организамдер экологиясы – аутэкология128 бет
Ерте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бет
Ерте жастағы (1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «алғашқы қадам» бағдарламасы127 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ КІШІ ЖАСТАҒЫ (3 жастан бастап 5 жасқа дейінгі) БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН «ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ117 бет
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі, құрамы және түрлері, тергеу ерекшеліктері68 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь