Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі

Кіріспе
1 тарау . Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі
1.1. Қазіргі әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы мен даму тенденциясы
1.2. Ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның ерекшелігі

2 тарау . Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет пен ондағы маркетингтің қалыптасу алғышарттарына талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының қазіргі даму жағдайын талдау
2.2. ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік іс әрекеті

3 тарау . Қазақстан Республикасындағы ақпараттық технология саласындағы кәсіпорындардың маркетингтің даму болашағы және оның ықпалын күшейту мүмкіндіктері
3.1. Қазақстан Республикасының ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындардың маркетингтік іс.әрекетін жетілдіру
3.2. Ақпараттық қызмет рыногында маркетингті қоданудың шетелдік тәжірибесі

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Соңғы кезде еліміздің ақпараттық қызмет саласының нарығы қарқынды дамып келеді. Бұл осы саладағы маркетингті қолдануды қажет етеді. Маркетингті қолдану компанияларға бәсекелік артықшылық, табыстың өсуі, компанияның жан-жақты дамуына ықпал етеді. Сондықтан бітіру жұмысының тақырыбының өзектілігі мен маңызы ерекше деп айтсақ болады. Бітіру жұмысы Қазақстан Республикасындағы ақпараттық саладағы маркетингті теориялық және тәжірибелік тұрғыдан жан-жақты терең талдап, зерттеуге арналған.
Маркетинг саласы еліміздің экономикасындағы жылдам қарқынмен дамуда және оның бәсекеге қабілеттілігіне тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда ақпараттық саланың экономикамыздың дамуна әсері зор. Орта дәулетті қазақстандықтардың әлеуметтік-тұрмыстық аясындағы қызметтеріне жоғары телекоммуникациялық технология кең көлемде ене бастады деп айтуға әлі ерте. Қалай болғанда да бұл үрдіс жарқын көрініс таба қоймағанымен, үміт отының белгілері қазірдің өзінде біліне бастады. Бұған ұтқыр байланыс, интернет және бекітілген телефония сияқты телекоммуникация нарығының негізгі сегменттерінің өсу қарқыны куә бола алады. Осы үрдістердің барлығында да маркетинг өз қызметтерін белсенді түрде ұсынады. Ендеше осы үрдістердің жетік дамуына маркетингтің оң ықпал етуін қадағалау қажет.
Жұмысының мақсаты - Қазақстан Республикасының ақпараттық технология саласындағы компанияларда маркетингті дамыту үшін теория-әдістемелік және практикалық ұсыныстар жасау болып табылады.
Жұмысты жазу барысында жұмыстың мақсатына жету үшін келесідей міндеттер белгіленген:
- қазіргі әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы
- ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның ерекшелігі
- Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының қазіргі даму жағдайы мен ондағы маркетингтің қалыптасуы
- ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік іс әрекетке талдау
- Қазақстандық ақпараттық қызмет рыногындағы маркетингтік құралдарды қолдануды жетілдіру
- Бәсекелестікке қабілеттілікті тездету мақсатында ұсынылған тиімді жоба құру.
Жұмысымың объектісі – Қазақстан Республикасындағы ақпарыттық қызмет саласындағы компанияларда маркетингті қолдану.
Жұмысы белгілі бір деңгейде алдына қойған мақсатты орындау үшін теориялық тұрғыдан да, талдау тұрғысынан да жан-жақты жүйеленген.
1 бөлімде ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен даму деңгейі, әлемдік экономикадағы ақпараттық саланың жағдайы, ерекшелігі кеңірек қарастырылады.
1. Маркетинг в условиях глобализации мировой экономики. // В сб. «Зарубежные и Российские компании: Современный этап развития». Под ред. В.П. Колесова, Е.А. Касаткиной.-М.: МАКС Пресс, 2001 - 0,6 п.л.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999. - 661 с.
3. Аникин О.Б. Перспективы развития мирового рынка телекоммуни-кационных услуг. – М., 2004.
4. Программа развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2006-2008 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2006 года N 519
5. Дюмелен И.И. Торговля услугами. – М.: Экономика – 2003.
6. Панов В.В. Телекоммуникации: основные этапы и проблемы развития// Консультант директора №21. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 34-36.
7. Концепция Правительства Концепция развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на период с 2001 по 2005 год: утв. 04.12.2001 N 1564
8. Паринов С.И. Сетевая экономика в виртуальном пространстве II Вестник РФФИ.- 1999. - №3(17). Адрес в Интернете – http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/_9.htm
9. Форрестер Дж. Мировая динамика. – М., 1978.
10. Н.Назарбаев. Рынок и социально-экономическое развитие. – Москва: Экономика, 1994. – 495б.
11. Сдасюк Г.В. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России.- Москва: Изд-во КМК, 2002.
12. Алимбаев А.А. Государственное регулирование экономики. – Алматы.: ПК “ЭЛЕК”, 1999.-320б.
13. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. – Алматы. ‘‘Қазақ университеті’’, 2002.
14. Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова. Маркетинг информации – М., 2004.
15. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М: ИНФРА-М, 1997.
16. Дубовский С.В. Путеводитель по глобальному моделированию // Общественные науки и современность. – 1998.- №3.
17. Байнхауэр Х., Шмакке Э. Мир в 2000 году. Свод международных прогнозов. – М., 1973
18. О задачах и проблемах развития IT отрасли РК (доклад на 1-съезде IT предприятий РК)
19. www.telecom.kz
20. Краткий статистический ежегодник Казахстана. - Алматы: Агентство РК по статистике, 2010.
21. Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года.
22. Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005 - 2015 годы: постановление Правительства РК. – 2009, апрель 25, № 387.
23. Указ Президента РК. О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030г.: утв. 6 апреля 2007, № 310
24. Постановление Правительства РК. О среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007 – 2009 гг. с последующими изменениями и дополнениями.: утв. 16.10.2006, № 822
25. Сулейменова Б.М. Проблемы и перспективы влияния рекламы на процесс создания конкурентоспособного бренда // Социально-экономические и правовые процессы в условиях вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира: матер. Межд. конф. - Алматы: КазАТиСО, 2007. - С. 98-102.
26. Найзагарин А.А. Брендинг как основа построения маркетинговых коммуникаций в коммерческих банках // Вестник КазНУ им Аль-Фараби, Серия экономическая. - 2006. - № 3 (55).- С. 66.
27. Шымырбаева Г. Секреты сладкого бренда // http.www.asdc.kz.
28. Додд Аннабел З. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли / пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. - 400 с.
29. Бенке И.Ю. Проблемы маркетинговых исследований в Казахстане // Маркетинг товаров и услуг. - 2002. - № 5. - С. 18-21.
30. Журабаев Е. Великая степь для легального плагиата // Купи бренд. Франчайзинг в России. - 2007. - № 4.- С. 39- 40.
31. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская Деловая Литература, 1999. – С. 214.
32. журнал «Digital Kazakhstan», № 6 (Апрель) 2009 г
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 тарау . Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен
бүгінгі даму деңгейі
1.1. ... ... ... ... ... ... мен ... Ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен ... ... . ... ... ... ... пен ... қалыптасу алғышарттарына талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының ... ... ... ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік ... ... . ... ... ... технология саласындағы
кәсіпорындардың маркетингтің даму ... және оның ... ... ... ... ... ... көрсететін кәсіпорындардың
маркетингтік іс-әрекетін жетілдіру
3.2. Ақпараттық қызмет рыногында маркетингті ... ... ... ... тізімі
КІРІСПЕ
Соңғы кезде еліміздің ақпараттық қызмет саласының нарығы қарқынды дамып
келеді. Бұл осы саладағы маркетингті қолдануды ... ... ... ... ... ... ... өсуі, компанияның жан-
жақты дамуына ықпал ... ... ... ... ... мен ... ерекше деп айтсақ болады. Бітіру жұмысы Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... және
тәжірибелік тұрғыдан жан-жақты терең талдап, зерттеуге арналған.
Маркетинг саласы еліміздің экономикасындағы жылдам қарқынмен ... оның ... ... ... әсер етеді. Қазіргі таңда
ақпараттық саланың экономикамыздың ... ... зор. Орта ... әлеуметтік-тұрмыстық аясындағы қызметтеріне ... ... кең ... ене ... деп ... әлі ерте.
Қалай болғанда да бұл үрдіс жарқын көрініс таба ... үміт ... ... ... ... бастады. Бұған ұтқыр байланыс, интернет
және бекітілген ... ... ... ... ... өсу қарқыны куә бола алады. Осы үрдістердің барлығында да
маркетинг өз қызметтерін белсенді түрде ұсынады. ... осы ... ... ... оң ықпал етуін қадағалау қажет.
Жұмысының мақсаты - Қазақстан ... ... ... ... маркетингті дамыту үшін теория-әдістемелік және
практикалық ұсыныстар жасау болып табылады.
Жұмысты жазу барысында жұмыстың мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... ... ... жағдайы
- ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның
ерекшелігі
- ... ... ... қызмет саласының қазіргі даму
жағдайы мен ондағы маркетингтің қалыптасуы
- ҚР ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарындағы маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... құралдарды
қолдануды жетілдіру
- Бәсекелестікке қабілеттілікті тездету мақсатында ұсынылған тиімді
жоба құру.
Жұмысымың объектісі – ... ... ... қызмет
саласындағы компанияларда маркетингті қолдану.
Жұмысы белгілі бір деңгейде алдына қойған мақсатты орындау үшін
теориялық тұрғыдан да, талдау ... да ... ... ... ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы ... ... ... ... ... ... жағдайы, ерекшелігі
кеңірек қарастырылады.
2 бөлімде Қазақстан Республикасындағы ақпараттық ... пен ... ... ... ... даму жағдайы, ақпараттық
технология ... ... ... іс-әрекеттер
талданады және ұсынған өз жобамды қарастырдым.
3 бөлімде Шет ел тәжірибесінде ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және дамыту
жолдары қарастырылады.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... жету
мүмкін емес. Сондықтан да әлемнің барлық мемлекттері өздерінің ... ... ... ... Әсіресе, телекоммуникациялық қызмет
түрінде. Себебі, телекоммуникациялық қызметтер өз кезегінде белгілі ... ... ... ғана ... ... ақ ... тауарларға,
ақпараттық өрістің мемлекет ішінде және оның сыртындағы ... ... бірі ... ... ... Әлемнің барлық мемлекеттері
бір уақытта ... ... бұл ... ... отыр. Мемлекеттің
телекоммуникациялық қызмет көрсетуінің дамытылуы ... ... ... ... ... жол бере ... ... кеңістікті толық жетілдіруде маңызды рөл ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН БҮГІНГІ ДАМУ
ДЕҢГЕЙІ
1.1. Қазіргі әлемдік ... ... ... ... мен
даму тенденциясы
Ақпаратты игере білген адам, әлемді де бағындыра алады. Бұл XIX ... ... ... ... формуласы, XXI ғ. ақпарат құндылығы
әрдайым жоғарылайтындықтан қазіргі таңда үлкен мағынаға ие. Бірінші ... ... ... болатын, ақпараттық трафик және қызмет
көрсетуді ұйымдастыруға ұтымды мүмкіндік беретін тиімді құрал- ... ... бір ... ... ... байланыстар жүйесі мен әлемдік шаруашылық үшін
осындай экономика ... ... ... ... ... ... назарда да көрсетіледі.
Қазіргі кезде ақпарттық технология жылдам ... ... ... ... Осы ... ... ... деңгейдегі
экономикада рөлі ұлғаюда: ақпараттық технология дамыған елдердің ЖІӨ-гі
50%-ын ... және бұл ... ... жылға ұлғаюда. Ақпарттық технология
тарату мен жаңа әлемде ресурстармен алмасу ... ... Ол ... ... ... ... еңбек бөлінісі, экономикалық ресурс,
бір жағынан интеграциялық процестерді күшейту және жеке ... ... ... ... ... өз ... әлемдік
қаржы нарығына аса маңызын тигізді. 1955 жылдары күнделікті ... ... ... ... резерв көлемдрімен салысытырғанда қызметі
тез орындалды. Қазіргі кезде ... ... ... ... үнемі артуда. Осындай жоғары деңгейге жетудің ... ... ... ... екенін айтуға болады [1, 9б].
Әлемде инновациялық процестің дамуы оның ... ... яғни оның ... бастамасы – ақпараттық технология. Ол өз
кезегінде әлемдік нарықтың ... ... ... ... технология
мағынасында қолданбалы техника мен ... ... ... ... ... ... ... сақтау, қайта жасау деп түсіну
керек. Ақпараттық технология өзіне ... ... ... бизнесті
қосады: компьтерлер, терминалдар, ... ... ... ... лазерлік дискілер, т.б.
Соңғы он жылдарда әлемдік нарықтағы экономикалық дамуда ... орны ... ... ... ... ... технология
түсінігінде халықаралық ақпараттық өніммен айырбас деп ... ... ... ... ... ... болып мемлекетер,
компаниялар, жоғары оқу орындары, арнайы ... мен ... ... аса ... ... бірі ... байланыс,
ақпараттық техника және ... ... ... табылатын әлемдік
шаруашылық дамудың ақпараттық сатысына енді. Бізде Қазақстанда Ақпараттық
Технология саласын жиі ... ... ... бір ... деп ... Ал ... Сингапур, Индия, Оңтүстік Корея, АҚШ
елдерінде бұл сөзді екі бөліп қарастырады. Дегенмен, көптеген ... ... осы ... ... бір сөзбен Ақпараттық Технология
(ІТ) деп атауды ұсынады [2, ...... ... әлемдік деңгейдің бәрінде тез дамып
келе жатқан ақпараттық ортаның ... ... ... ... ... ... әлемдік экономиканың құрама бөлігі ... ... оның рөлі ... ... ... ... секторларының
ықпалынан, адамзаттың мәдени дамуының жалпы қарқынынан ерекшеленеді.
«Ақпарат әлеуметтің ... мен ... аса ... ... ие.
Ақпараттық – байланыстық технологияны ... ... үшін ... беруге қабілетті. Ол қор, тауар мен қызметтердің мобильділігін
өлшеусіз ... ... ... ... ... ... ... жасайды, әртүрлі экономикалық және әлеуметтік мәселелерді нәтижелі
әрі ... ... ... ... ... өз ... ... рұқсат етеді»[2, 58б.].
Белгілі бір (ақпараттың) қызметтер көрсеткішіне байланысты ... ... ... ... ... ... жеке
саласы ретінде қарастырады.
Телекоммуникациялар («Қашықтық байланыстар») – ... ... ... құралдарды беру мен хабарламаны жіберу түріндегі қызмет
болып табылатын өнім, қоғамдық өндірістегі саланы ... аса ... ... [3, ... ... жеке топтарға енетіндігі секілді, атап
айтқанда А.Маслоу атты американ ... ... ... ... ... іске ... және
тұтынушыларға телекоммуникация қызметін шынайыландыратын телекоммуникация
желілері мен ... ... ... ...... ... факсимильді
жіберулердің бір немесе бірнеше түрлерін және ... ... ... және ... да ... ... ... жіберуді
қамтамасыз ететін технологиялық жүйе[3, 142б].
Телекоммуникация қызметінің нарығы глобалды масштабтағы іске асыру
жүйесінің аса маңызды элементі, ... ... аса ірі ... болып
табылады. Әлемдік сауда ұйымының бағамы ... ... ... ол ... ... ғана жол ... технологияның жаңа даму тенденциясын жоғары технологияның
негізгі ... ... жеке ... ... ... оның ... бүгінгі даму тенденциясын атап
көрсетті (сурет 1) [4]. Олар ... ... ... мен ... ... ... 1. ... технологияның тенденциясы
Ақпараттық технологияның даму тенденциясы ... ... ... ... өсу ... Ақпараттық өнімнің әр түрдегі ақпарат
ретінде адам білімінің негізі. ... ... ... құрамы,
дәлдігі мен жаңалығы интелектуалды ... үшін ... ... ... ... ... жан-жақтылығын дамытып, ресурстарды
тиімді түрде пайдалануға бет ... ... ... ... соңғы
фондардың құралғылары, келісмшарт құру, «Рейтер» ақпараттық агененствосының
хаттамасынан басқа, графикалық суреттемелердің өзгерістерін көрсетеді. ... ... ... өзге ... мен көп ... ... жұмыстардың жаһанды база құрамын көрсетеді. Оған сәйкес, ... ... өсіп ... ... ... ... ... және логикалық элементтер жүйесінің байланысын анықтайды.
Ең негізгі фактор ... ... – жаңа ... ... ... ... ... мағлұматтар мен жүйенің пайда болуы. ... ... ... ... ... күш болып табылады.
3.Тағы бір ақпараттық технологияның тенденциясы ретінде ... ... ... жаһандануы болып табылады. Теория жүзінде әр бір тұлға
немесе фирма ақпаратты тұтынушы. Сондықтан, ... ... ... ... ... ... Атап айтқанда дәстүрлі күшті
өндірушілерге, ... ... АҚШ, ... ... ... ... ... Бүгінгі күні ақпараттық бизнес пен экономика
саласында үш ірі орталық ... – АҚШ, ... ... ... ең негізгі себептері – ақпараттық технологияның ... ... ... ... байланысты. Бұрынғы өнім мен қызметт
саласын анықтау оңай ... ... ... ... ... ... ... өзгертеді. Мысалы, брокерлік
операциялардың кодировкасы, банктік аппараттар мен ... ... ... мен ... ... бір қызметті орындай ... ... ... ... көпмөлшерлі процесс.
Жұмысшыларға мамандандырылаған жоғары біліктілікті талап еткендіктен,
қазірге кезде әлемде бірыңғайлы еңбек нарығын қалыптастыру ... ... ... технология мен жалпы инновациялық нарығының ... [4,19 ... ... ... – бұл ... жазбаша мәтіндер, ... және ... ... кез ... ... ... оптикалық және басқа да электрлік
жүйелерге сым арқылы берілуі мен қабылдануы [2, 152б.].
Телебайланысқа ... ... ... факсимильді байланыс,
мәліметтер жіберу, радиохабарлама, теледидар, электронды пошта жатады.
Әсіресе, дәл осы ... ... ... ... ... ұқсастырады. Бүкіләлемдік сауда ұйымының түсіндіруіне
сәйкес «телекоммуникациялар» сигналдарды кез келген тәсілмен ... ... ... ... 157б.].
Әлемдік шаруашылық телекоммуникациялар, ақпараттық ... ... ... ... ... даму стадиясына кірді.
Телекоммуникациялар – ... ... ... ... ... ... ... ұлттық және ғаламдық деңгейдегі құрамдас бөлігі.
Саланың мақсаттық ... ... ... ... ... мен
жіберілуі және телекоммуникациялық қызмет нарығында ... ... ... ... ... ... толықтырғыш және өзара байланысты
жүйесінің қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті ... ... ... ... ... ... бір орын ... бәсекелестік не болмаса серіктестік негізінде құрылған ... ... ... ... ... ... сатылардың ішіндегі біріншісінде ( XIX-ғ. 20 жылдары –XX
ғ.50-ші жылдары.) ... ... ... пайда болуы үшін ғаламдық
телекоммуникациялық жүйенің құрылуына ... ... ... ... ... құралдарының ішінен бұл жылдарда
байланыстың аналогтық түрлері ... орын ... ... ... ... ... тұратын есептеуіш техника құралдары іс жүзінде
болмады.
Екінші кезеңде ( XX ғасырдың 60-80жыдары) ... ... ... ... ... ... ... белсенді
дамытылуы жағдайында электрондық кәсіпкерліктің тууына ... ... ... ... технологиялық инфрақұрылым ды жасау ... ... ... ... ... ... қамтитын
үшінші кезеңде қоғамның кең түрде компьютерленуі жүрді, сымсыз ұялы
байланыс және ... қою желі ... ... ... ... ... кең көлемді тараған ғаламдық ақпараттық Интернет желісі мен
сонымен байланысты қызмет шеңбері қарқынды ... ... ... электрондық нарық қызметінің теоретикалық аспектілері жасалынды.
Телекоммуникациялық секторды дамытудың периодизациясының жасалуымен
байланысты ... ... біз ... ... басқарушы
телекоммуникациялық ортаның сипатына тәуелді түрде ... ... ... ... ... – Басым орынға ие ... ... ... ... |Басым орын алатын |Жыл |Коммуникация ... |
| ... | ... ... |
| |инфрақұрылым типі | | | ... ... ... |XIX-ғ. 20 ... Bell |
| ... ...... ... |
| ... | |BBC |
| |қ ... | | ... |Ақпараттық-телеком-|XX-ғ. 60-80 |Компьютер,телекс|IBM, Western,|
| ... ... ... ... | | ... |h Company |
| | | ... | |
|Үшінші ... 90 ... ... ... ... ... |ne, |
| ... |пошта, мобильдік|Microsoft, |
| ... | ... |Cisco, Yahoo ... ... |XXI ғ. басы ... |Nortel, |
| ... | ... байланыс|Cisco |
| ... ... | ... |
| ... | |ің | |
| ... | ... | |
| ... ... | |(Wi-Fi және | |
| |мен ... | |WiMax), NGN | |
| ... | ... 3| |
| | | |G ... мен | |
| | | ... | ... ... байланыс және фиксирленген телефонияның жаңа
ақпараттық- коммуникациялық технологияларын қамтитын ... ... ... XX ... ... ... телекоммуникацияның желісі мен
жүйелеріне тигізген әсері соншалықты телекоммуникация қызметінің нарығы
қалыптасуына қажетті жағдайлар мен ... ... ... ... ... ... Дон және Ден ... 60-жылдардың аяғында
өздерінің ғаламдық динамикалық жүйелілік модельдерін өңдеп жатты, XXI ғасыр
апокалипсисін болжады, сол ... де АТТ ... және ... беру ... ... ... ... ретінде емес. [8, 64б.] Әлем ... ... және ... ... ғана ... қанша
дегенмен бұл технологиялардың сипаттамасы ғаламдық дамудың моделіне, әрі
оптимистік және пессимистік сценарийіне ... ... ... кез ... ... ... оның
экономикалық дамуы негізгі факторы болып, сондай-ақ ... мен ... ... ... жаңа ... ... өту ... болып табылады.
Телекоммуникацияның дамытылуы мен жаңа сапаға көтерілуі мемлекеттің ... ... ... отандық кәсіпорындар қызметінің ішкі және сыртқы
нарықта сәтті жүруі үшін жағдай жасауға көмектесті, сондай- ақ ... ... ... ... ... ... ... заманауи
телекоммуникацияның қызметтерін ... ... ... және ... ... дамыған қоғам белгілерінің және ... ... ... ... ... ... және ақпараттық технологиялар секторын ... ... ... ... ... мен олардың
бизнесте тиімді қолданылуы мен ... ... ... ... ... ... ... дамытудың чилилік және
аргентиналықинсқаларына көп назар аударуда. Дегенмен, көріп тұрғанымыздай,
Президентіміз Назарбаев тарапынан ... 2030» ... ... ... ... ... ... аударсақ мақсатқа сәйкес келер
еді. [9, 151б.]. ... ... ... Сингапур, Тайланд, Малайзия,
Индонезия және т.б. жатады. Малайзия, Сауд ... Жаңа ... ... ... ... телекоммуникациялық және ақпараттық сектор
салаларын дамытуға қажетті ... өз ... ... ... ... ... жасады.
Қазақстанның Сауд Арабиясынікі сияқты мықты өсу көзі бар. Бұл даму
локомативі- экономиканың мұнайлы секторы, одан ... ... ... да, ... ... да ... ... береді.
Халқының үлкен бөлігі сауатсыз (48% -ға жуығы), кедей саналатын (ЖІӨ
деңгейі әр адамға 500 ... ... ... ... ... ... ... бірегей тәжірибесіне ерекше
назар аударып, үйренуге тұрарлық. Басынан-ақ капитал салуға шектеулі ғана
мүмкіндігі бар және қиын ... ... ие бұл ... Ақпараттық-
телекоммуникациялық технологияларды дамыту шеңберінде мақсатты мемлекеттік
саясат жүргізді және жүргізіп те келеді. Осы саясатының ... ... үнді ... ... ... ... және ... арқасында Үндістан салыстырмалы түрде өте аз уақытта
өзінің ... ... ... ... ... ... ... өндірісінің экспорттық саласын өз
иелігіне сүйене отырып құра ... [10, ... ... ... ... ... кіріс үлесі үнемі өсу
үстінде, сондай- ақ осымен шұғылданатын жұмысшылардың саны да.
Айтылып ... ... XXI ... басы ақпараттық қоғам заманы
сияқты қарастырылады. Бұл ақпаратты дәуір өзінің дұрыс дамуы үшін ғаламдық
телекоммуникациялық ... ... ... етеді, бұл
инфрақұрылымдардың даму темптері ... ... ... темптеріне
қарағанда озушы болуы керек.
Дамыған және дамушы ... ... ... 1%- ын қамтамасыз ету
үшін телекоммуникация саласында 3%- дық өсіміне қол жеткізуі ... ... ... ... негізгі көзі болып ғылыми
техникалық прогресс табады. Ғылыми-техникалық прогрестің ... ... ... ... ... ... ... жатады,
экономикалық тиімділігі көтеріледі[11, 73б.]. ... ... 10 ... ... ... ... ... технологияларының желілері сондай-ақ программалық
жабдықтау аясында болған өзгерістерді жасап шығарды.
Телекоммуникациялық және ... ... ... мен
адамдар арасындағы қарым- қатынас жолдарын, ... ... ... алуды және бос уақытты өткізуді елеулі түрде ... ... үшін ... ... өсуінің маңыздылығы мынаны
растайды – сектордың жағдайы мен ... тек қана ... ... ... ақ жалпы әлемдік экономиканың да дамуына шешуші
ықпал тигізе бастайды.
Мемлекеттің телекоммуникациялық саласының дамытылуы тек ... ... ... ғана ... ... ... ... және XXI ғасырда
өмір сүрудің қажетті жағдайы болып табылады.
1.2 Ақпараттық қызмет саласында маркетингтің қалыптасуы мен оның ... ... мен ... ... ету ... ... ... ынталандырған жағдайда тұтынушылар қажетті уақытта және
керекті ... ... ... етуді бағыттаған. Яғни, клиенттердің
қажеттілігін анықтауға және ... ... ... жасау,
жылжыту және өткізу сатылары жатады.
Қызмет саласындағы маркетинг және ... ... ... келесі:
1) өндіре алатын емес, сата алатын өнім өндіру;
2) жаңа тауар немесе қызмет жасай отырып қажеттіліктерді ынталандыру;
3) тиімділік және ... ... ... ... ... ... ескеру[12, 173-174б.].
Осы маркетингінің маңызды мақсаты маральды тозған қызметті айқындап
және жаңа қызметті ... ... ... отырып қызметтерді өндіру және
өткізу бойынша кешенді іс-әрекетті ... XXI ... ... ... осы ... түрі қарқынды даму үстінде. Ендеше ақпараттық
қызмет саласында нарық мүмкіндіктерін ... ... ... ... тұтынушылар тобы); мақсатты нарықты анықтау (мақсатты
сегменттерді таңдау, нарықта қызметтерді орналастыру); маркетинг ... ... ... ... баға ... яғни ... іс-шараларын
жүзеге асыру. Жалпы негізге сала отырып ... ... ... мен ... ... бір ... қолданылады. Соған
байланысты осы қызмет ... бір ... ... қарастырылуды талап етеді.
Қазақстан Республикасының телекоммуникациялық ... ... ... кешеннің бір бөлігі ретінде негізгі басым
тененциялардың ықпалы астында дамиды [3]:
- жылжымалы байланыстың, ғарыштық және кабельдік ... ... ... ... ... ... технологиялар негізі
бойынша бейне және мәліметтердің белсенді ... ... ... ... жаңа ... желілерінің
шешімдері негізінде жаңаша дамуға өту;
- телекоммуникациялық және ... ... ... ... ... ... маркетингтің қалыптасуы ... ... ... ... осы ... ... ... қызметтері мен баспа агенттіктері атқарды. Кейінірек бұл нарыққа
банктердің ақпарат ... және де оқу ... ... ... ғасыр 70-жылдардың басында ғылыми-техникалық, академиялық,
мемлекеттік мекеме және оқу ... ... ... ірі ... ... ... қалыптасқан мәліметтер базасы ... ... ... және ... зерттеу сұранысымен қатар
жүрді.
Жиырмасыншы ғасырдың ... ... ... ... ... және ... ақпаратты құрайтын нарықтағы
ақпараттық қызметтің маңызды түрі болып мәліметтер базасы ... өнім және ... ... ... ... ... ... есептеуіш техниканы кеңінен енгізу мүмкіндік
жасады. Сондай-ақ ұлттық және халықаралық ақпараттық желілер мен ... ... ... ... ... да септігін тигізді.
Алғашқы жылдары компьютерлерді ... қоса ... ... ... ... іске ... Алыстағы аудандардың
пайдаланушылары компьютердегі ... ... ... ала ... компьютерлердің кең таралуы және де компьютерлердің байланыс
арналарына терминалдардың қосылуы, ... ... ... отырып-ақ, пайдаланушылар ақпарат қызметтеріне қол жеткізді.
Жаңа ақпараттық ... ... ... жиналыстар мен
конференцияларды өткізуге, электронды пошталардың көмегімен хабарламаларды
жіберуге, бөлінген өңдеудегі ақпараттарды іске ... ... ... ... ... қолжетімділікті жүзеге асыруға мүмкіндік болды. Сондай-
ақ бір-бірімен айтарлықтай қашықтықта орналаса отырып, абоненттер арасында
персоналды байланысты іске ... ... ... ... ақпараттық қызмет нарығы ақпараттық қызметтерді сату ... алу ... ... ... және ... ... ... және тұтынушылар арасында қалыптасатын жиынтығын
білдіреді [13, 37б.]. Өндірісі дамыған ... ... 50-60% ... ... ... Бұл ... басым бөлігі ақпараттық қызмет
көрсету саласына тиесілі.
Ақпараттық қызмет нарығының тұтынушылары ақпараттық қызметті қолдану
есептілігімен ... ... ... есеб ... ... ... екі ... бөлуге болады:
- Ғалымдар, зерттеушілер
- Іскер әлем өкілдері
Екінші топ тұтынушылары жақсы сатып алу ... және ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
Қазіргі таңда ақпарат тауарының сату көлемінің 70%-ы іскерлік әлем ... яғни ... ... ... ... ... ... Мәліметтер базасын қолдануы бойынша тұтынушыларды екі
категорияға бөлуге болады:
а) фирмалардың маркетинктік мәселесін шешуде ақпаратты міндетті ... ... ... ... қызметін көрсететін ұйымдардың мәлімет
базасын қолданатын тұтынушылар.
Фирмалардың ... ... ... анықтайтын ақпарат
бизнесінің негізгі факторларының бірі – ... ... және ... ... ... ... алушылардың қажеттілігін анықтау.
Ақпараттық қызмет нарығының негізгі жабдықтаушылары бұқаралық ақпарат
құралдары (газет, журнал, телеарна және радио), мәліметтер базасы негізінде
ақпаратарды ... ... ... ... ... ... брокерлері болып табылады.
Жалпы негізге ала отырып маркетинг кешенінің ақпараттық технологияға өз
үлесін тигізді. Атап ... ... ... ... жоғарлата түсті (сурет 2)
Нәтижесі
Әсері ... ... ... ... әсер ету кезеңдері
Бұл суреттен көрініп тұрғандай ақпараттық технология өз ... ... ... ... Ал ... ... технологияда пайда
болудан бастап оның қызмет көрсету аясы мен сату көлемі ... ... ... ... түскеннен кейін тұтынушылар талғамы ... ... ... өнім ... ... Ал қазіргі
уақытта шарқындау шеңіне жетіп, ақпараттық ... ... ... тұр. ... бұл ... ... ақпараттық технологияға
маркетинг кешені әсер ету арқылы жоғары нәтижеге жетті.
Ақпараттық маркетинг нарығы ... ... ... ... ... ... секторы
- Биржалық және қаржылық ақпарат секторы
- Мамандандырылған және ғылыми-техникалық ақпарат ... ... ... ... ... ... секторы
- Телекоммуникациялық байланыс секторы
- Кәсіпорындарда ішкіэкономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... секторы
Ақпараттық - телекоммуникациялық технологиялардың революциялық ықпалы
тарихи ұқсастықтарға ие ... ... ... ... және компьютердің
пайда болуы алда болатын теңдесі жоқ ... үшін ... ... (2 ... ... ... ... бүкіләлемдік хабарлама құралы
болып және ақпаратты ... ... ... қарым- қатынасы мен
серіктестігі үшін орта қызметін де атқарды, бұл ... ... ... [14, 74-79б.].
2 кесте – Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларға 50- миллионға
жуық тұтынушыларды тарту үшін ... ... ... және ... ... |Жылдар ... | ... |74 ... |89 ... |13 ... |16 ... |5 ... ... ... ... ... ... қарым қатынастың
бірінші құжатты ... ... ... ... Дж. К. Р. Ликлайдер (J.C.R.Licklider) тарапынан 1962 ... ... ... [15, 68 б.]. Бұл ... «галактика желісі»
концепциясы талқыланды. Автор өзара байланысты компьютерлердің ғаламдық
желісін құруды ... көре ... бұл әр бір ... кез ... орналасқан мәліметтер мен бағдарламаларға қолжетімділікті тез
алуға мүмкіндік береді.
Осылайша, XXғ. II ... ...... (АТТ) электроника және ақпараттық технологиялар жетістігінің
көшкініне тап берді.
Заманауи қоғам өңдеуге ... ... ... ... ... жатыр.
Сондықтан да АТТ-сыз транспорт, энергетика және ... ... тең, ол ... ... ... ... ... тек әлемді өзгертіп қоймай, сондай-ақ 2000 жылға
арналған атақты болжауды көрсетілмеген жаңа мәселелерді де ... ... ... ... ... ... ... фирмалар (қызмет көрсетушілер), телекоммуникациялық
желі операторлары, құрылғы өндірушілер, абоненттер болып табылды (сурет 2).
Сурет 3. Телекоммуникациялық қызмет ... ... ... ... ақпараттық саланың орны ерекше. Орта ... ... ... ... ... технология кең көлемде ене бастады деп айтуға әлі ерте.
Қалай болғанда да бұл ... ... ... таба ... үміт отының
белгілері қазірдің өзінде біліне бастады. Бұған ... ... ... ... ... сияқты телекоммуникация нарығының негізгі
сегменттерінің өсу қарқыны куә бола алады. Ендеше осы ... ... ... ... әсер ... жалпы маркетингтің оң ықпал етуін
қадағалау қажет.
Осылайша, телекоммуникацияның қызмет көрсету нарығы ... ... ... ... ... ... Дегенмен, оның рөлі адамзат
цивилизациясын дамытудың жалпы темптеріне ... ... ... ... мүлде бөлек. Шындығында да, қазіргі заманғы
экономикада жалпы қоғам ... ... ... ... секторларының
қызметінің сапасы мен көмегіне, темпіне ықпал ... ... ... ... ... жалғыз жұмысын жасамайды, оған маркетинг ортаның
әр-түрлі факторлары маңызды әсерін тигізіп, оның іс-әрекетіне ... ... ҚР ... ... ПЕН ... МАРКЕТИГТІҢ ҚАЛЫПТАСУ АЛҒЫШАРТТАРЫНА
ТАЛДАУ
2.1. Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қызмет саласының қазіргі даму
жағдайын талдау
Экономикасы дамыған және ... ... ... ... дәл уақытында ақпараттық технологиялардың дамуына оңтайлы ... ... ... ... ... ... оңтайлы дамуы үшін
стратегиялық шешім қабылдап, қолданыстағы ... ... ... ... ... нормативтік-заңдық актілерді қабылдады;
экспортқа маңызды салықтық стимул жасалынды, ақпараттық ... ... ... ... ... бір ... ... компанияларының табысына салықтық ... ... ... ... басқа да салықтық
жеңілдіктер жасалынды. Қазақстан, шикізаттық экономикадан ... ... ... да, әлі ... ... ... технологияларды
дамыту жайында нақты бір саясаты жоқ. Нәтиежеде, ... ... ... ... ақпараттық технологиялар бизнесінің шашыраңқы дамуы,
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... саланы дамытуға құлықсыздық
көрсетуі белең алды.
Қазіргі таңда ... ... ... шамамен қатысты
келесі нормативті-құқықтық акт қабылданып, жүзеге асырылуда:
1.Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылға арналған ... ... ... ... ... ... ұлттық
инновациялық жүйе қалыптастыру мен дамыту бағдарламасы;
3.Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылға ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылға арналған ... ... ... ... ... ... жылға арналған телекоммуникация
саласын дамыту бағдарламасы;
6.Қазақстан Республикасының №1131 2007 жыл 26 ноябрьден 2015 ... ... ... ... ... 2008-2015 жылға арналған бәсекелестік
пен экономиканың экспорттық ... ... жаңа ... ... ... орай жоғарыдағы аталған құжаттардың еш қайсысы ақпараттық
технологияны жеке ... ... ... ... Ал, ... сапалы түрде дамыту біздің елімізді бәсекелестігін арттырады.
Сондықтан, басты кезекте осы салаға тиісті ... ... ... оны ... ... үлесі зор.
Біздің мемлекетте ақпараттық технология саласы мемлекет тарапынан
жеке бағыт ретінде қарастырылмай ... ... ... ... тек
мемлекеттік білім орталықтары арқылы жүзеге асуда. Елбасымыздың қаулысына
қарамастан, мемлекеттік саясаттың ... ... ... дамытуды жалпы алғанда қарстырылып жатқан жоқ. Өз ... ... ашу ... мәселе қозғалса, кейбір кезде аргументтер
айтылады. ... бір ... ... болады – «біз ұшақтарды өзіміз
салмай, басқа елдерден сатып алып, қолданамыз. ... ... ... ... ... жоқ, ... ... алуға және бізге
құрастыруға тапсырыс беруге болады» ... ... ... 4 ... ... технология саласының жүйесі
Ақпараттық технология саласы – экономика бөлігі, оған ... ... ... ... ... ... мен ... барлығы кіреді. Сонымен қатар, бұл бәсекелестікті
туғызып, алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... береді.
Қазақстандағы ақпараттық технологиялар саласының шешуін таппаған
мәселелері мынадай; осы саладағы заңдық және нормативтік-құқықтық ... осы ... ... беретін арнайы өкілетті органның болмауы,
ақпараттық технологиялардың дамуының ... ... ... ... ... әкімшілік кедергілердің болуы,
ақпараттық технологиялар инфраструктурасының ... ... ... ... ... назар аударылмауы, соның
ішінде Елбасымыздың алға қойған елдің индустриялды-инновациялық ... ... да бар ... айта ... жөн (сурет 5).
Сурет 5. Қазақстандағы ақпараттық техногоия нарығының жағдайы
Біздегі ақпараттық технологияның жүйесі – ... ... ... ... ... ... ПК жинақ деңгейіндегі техника. ... ... ... ... ... және
сенімділіктен қауіпсіз ақпараттық жүйенің қызметінен көп үміт. ... ... ... ... және ... ... ... мүмкін
емес.
Сурет 6. ІТ қызметі (салық түсімі 10%-ға ... ... ... 15%-ға ... 7. ... ІТ ... ... диамикасы
Қазақстанда ақпараттық технологияға бөлінетін қаражат та қазіргі
кезде Ресей мен ... ... ... өте аз. ... 2010 жылғы
мәлімет бойынша, 2009 жылы Ресейде ... ... 1% ЖІӨ, ... ЖІӨ, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш шамамен 0,6% (кесте 3).
|кесте - 3Ақпараттық технологияларға жұмсалған жалпы шығындар |
| | | | | |млн. |
| | | | | ... ... |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ... |25 |44 |53 ... |
| |957,4 |564,3 | | |597,2 |
| ... ... |  |  |  |  |  ... техникаларын сатып |8 435,0|13 |16 514,2|25159,1|44 ... | |423,3 | | |882,0 ... ... |4 611,1|7 197,9|10 ... ... алу | | | | |535,4 ... ұйым ... өзіндік |- |- |- |- |1 ... | | | | | ... ... ... |6 340,3|14 |12 ... |
| | |794,6 | | |314,0 ... оқыту |416,1 |815,6 |712,3 |1167,4 |827,8 ... ... мен |3 297,9|5 152,5|8 637,7 |7952,2 |15 ... ... | | | | |938,0 ... | | | | | ... көрсетілген | | | | | ... ақы ... | | | | | ... ... ... алу |- |- |- |- |853,5 ... технологияларға |2 857,0|3 180,4|5 217,2 |3241,2 |6 835,0|
|жұмсалған өзге де шығындар | | | | | ... ... ... ... ... инфрақұрылымға бәсекелес
түрде ұқсастырылған Қазақстан экономикасының телекоммуникациялық ... ... ... Бұл ... ... және қолжетімді қызметтермен
толығуына, соған сәйкес ұлттық ... ... ... ... ... береді. Қазақстанда байланыс ... ... ... ... ... ие (кесте 4).
Кесте 4 – Ақпараттық технология саласындағы ... ... |млн. |
| ... |
|  |2009 ... ... ... ... |180,8 |
|бойынша қызметтер, жеке орауышта| ... ... ... |133,9 ... ... ... бойынша | |
|қызметтер, жеке орауышта | ... ... ... ... |199,8 ... ... қамтамасыз | |
|етуді жасау бойынша қызметтер, | ... ... | ... ... ... |744,3 |
|мен бағдарламалау тілі ... | ... ... ... | ... ... ... қызметтер, | |
|жеке орауышта | ... ... ... |3 342,2 ... ... ... ... | ... | ... бағдарламалық |925,7 |
|қамтамасыз етуді енгізу бойынша | ... | ... |438 ... ... |6 446,5 ... және ... бойынша | |
|қызметтер | ... ... ету |2 807,7 ... ... беру ... | ... ... ету |4 962,2 ... ... беру ... | ... ... |4 803,3 |
|техникалық қолдау бойынша | ... | ... ... ... |835,9 |
|бойынша қызметтер | ... ... және |8 815,9 ... ... саласындағы| ... ... ... | |
|өзге де қызметтер | ... ... ... |6 140,7 ... | ... ... ... |376,4 |
|бойынша қызметтер | ... ... |2 210,8 ... ету ... ... ... де ... және |6 226,3 ... ... | ... ... | ... ... ету | |
|бойынша қызметтері | ... ... ... |139,9 ... мен ... беру ... | ... | ... ... ... |91,2 ... кестеде байланыс саласының үлесі жоғары. Дегенмен, басқа ... ... ... түрлерін арттыру маңызды болып ... ... ... көрсетілетін көп түрлі қызметтер бар.
Қызметтердің көлемінің көптігін 2009 жылы ... ... 487817,6 млн ... жиі ... ие ... ... болып табылады. Шамамен 438434,1
млн теңге түсетін табыс. Нәтижесінде, ... ... ... ... ... ... үлесі артып отыр (сурет8).
Сурет 8. Қоғамға көрсетілген байланыс қызметінен түскен табыс
Бүгінгі ... ... және ... ... ... шешуші
жағдайлар қарастырылады:
1) Байланыс аумағында мемлекеттік саясат жүргізу, ... ... ... және ... ... көрсететін тұлғалардың
жұмысын реттеу және ... ... мен ... ... ... саясаттың жүзеге
асырылуы және олардың қызметтерін реттеу.
Байланыс саласындағы негізгі қамту ауқымы бойынша ұялы ... ... ... Атап ... ... ... мен интернет
желісімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2009 жылы ... ... ... 9. ... ... ұялы телефон мен интернет желісінің өсу
динамикасы
Байланыс саласында негізгі табыс жүйесін – 2009 жылы 55,8% ұялы телефон
байланысы құрайды. Ал кейінгі ... ... ... ... мен ... (сурет 10).
Сурет 10. Ақпараттық технология саласындағы көрсетілетін «байланыс»
қызметінен табыс
Ұялы байланыс ... ... ... ... ... ... жасалған уақыт аралығында үш жылда 3,5 есе ... ... ... ... ... келтірілген көрсеткіштер бұл
нарық үшін максималды жоғарылық болмайтынына ... ... ... күнде
нарықтағы негізгі үлесті ұялы байланыс көшбасшылары «Кар-Тел» ЖШС, Ресейлік
«ВымпелКом» компаниясының еншілесі және «GSM ... ... ... алып ... ... ... акционері «Fintur» холдингі болып
табылады. «Beeline» және « ... ... – ұялы ... ... ... ... ... «Вееline» (33%), «Activ» ... (2%) ... ... ... ... ... жүзеге асады[27]. Тұтынушыларға маркетинг ... ... ... ұсынылады, яғни өткір баға бәсекелестігі жүріп жатыр[10]
.
Бекітілген телефония ... ... ... ... 2009 ... қарай 2004 жылдағы базамен салыстырғанда 1,7 есе өскен, ... ... ... ... абсолютті есептегі сатылым көлемі мен тарифтердің
өсуіне әсер ... ... ... да ... [28]. ... мынадай
қорытынды шығады, телекоммуникациялық қызметтің көп түрлерінің нарығы
жетерлі ... ... ... монополист болып доминант –
компания «Казақтелеком» АҚ қатысады (сурет ... 11 . ... ... ... ... ... жергілікті телефония «Қазақтелеком» АҚ-ң
2009 жылы 91,70% нарықтағы үлесін құрап ... және ... ... ... ... ... өзгеру динамикасымен
расталады[17]. Жалпы «Қазақтелеком» АҚ-ның ... ... ... ... және оның ... үлесі өзгеріссіз қалатындығы
көрінеді. Компания өз жұмысын ... үйі ... ... яғни өз ... ... жеке ... мүлік түрінде жалға береді. Осылайша компания өзінің баланстық
пайдасының 78,5%- ын және ... ... 90%-ға ... ... ... ... ... оған осы нарықтағы тарифтерді жасап
шығару жүйесіне әсер етуге мүмкіндік беретін басқа операторлар нарығына ... ... ... және ... ... ... да ... АҚ
үстем болып тұрғанын көрсетеді. Дегенмен жергілікті телефония нарығына
қарама-қарсы компанияның осы қызмет түрінің ... ... - ... ... ... ... осы нарықтағы бәсекелестіктің көбеюіне әкелетін
телекоммуникациялық ... ... ... ең көп кіріс беретін
сегменттердегі бәсекелестіктің өсуі салдарынан болады. Бұл нарықтағы өткір
бәсекелестік нарықтың ... ... ... ... ... сипатталады [17].
Ақпараттық технологияның негізі ретінде дамушы фатордың бірі ... ... ... ... ... ... өмірдегі жан-жақтылық
пен ақпараттануды толықтырушы басты техникалық құрал. Бүкіл әлемді ... ... ... ... ... сауаттылық
деңгей көрсеткіші әлем тәжірибесінде әрине күннен күнге артуда (кесте 5).
|5 кесте – 2009 жылы ... ... ... деңгейі |
... ... ... |
| |н ... ... ... ... |3,1 |18,4 |66,9 |11,6 ... | | | | ... |4,1 |20,5 |64,3 |11,2 ... |2,5 |16,2 |75,6 |5,7 ... |4,9 |16,7 |66,5 |11,8 ... |7,2 |23,9 |54,6 |14,2 ... |23,6 |60,0 |14,5 ... | | | | ... |1,3 |25,0 |61,9 |11,8 ... |2,9 |13,8 |71,7 |11,6 ... |2,4 |13,5 |70,9 |13,1 ... |- |20,2 |64,0 |15,8 ... |3,8 |38,3 |43,1 |14,8 ... |6,9 |15,6 |70,0 |7,6 ... |- |15,5 |73,3 |11,3 ... |30,3 |60,9 |6,7 ... | | | | ... |21,3 |66,0 |12,7 ... | | | | ... |3,2 |2,6 |87,4 |6,9 ... |4 |14,0 |65,7 |16,3 ... даму ... ақпараттық технологиялардың салаласының бірі
интернет және мәліметтер жіберу қызметтері болып ... ... ... жылмен салыстырғанда Қазақстандабаза алынған осы ... ... ... 4,85 есе ... ... ... ... уақытта осы
сегмент түрі нарықтың 19%-ын қамтып, үлкен потенциалына ие болып тұр. Соған
байланысты интернет ... ... ... де ... әр ... ... ... нарығындағы басым рөл «Қазақтелеком» АҚ-ның
еншісінде, оның үлесі бүгінгі күнде 55%-ды ... ... ... ... ... ... аталған қызмет түрінің
жеткізілуі екі түрлі негізгі бағытта жүргізілетінін атап өту ... (dial- up деп ... және кең ... ... (ADSL
технологиясының базасында). Аталған қызмет ... ... ... ... ... ... қол ... тараған. Оларға мыналар жатады: республика бойынша ... ... ... қарапайымдылығы, dial-up модемдер мен тарифтердің
арзан бағалануы. ... ... түрі ... ... ... осы нарықтың
жалпы көлемінің 56%- ын құрайды.
Аталған нарық қызметі түрінің потенциалы үлкен екенін 44% көрсетеді, ал
Қазақстан халқының ... ... ... ... ... ... ... елеулі түрде ұлғайтады. Интернет желісіне кеңжиекті
қосылу қызметін «Қазақтелеком» АҚ-на Megaline ... ... ... ... ... күш ... ... қызмет көрсетудің бұл
түріне Қазақстан халқының ақпараттық теңсіздікті азайту ... ... да ... атап өту ... Бұл ... ... ... интенсификациялайтын құрал ретінде республикада
қызмет етеді.
Қазақстан бойынша ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылғы көрсеткіш бойынша 89,4%-
ды коммуникация үлесі құрады. Ол ... ... ... ... айналу үстінде (кесте 6).
|6 кесте – Интернет желісін пайдаланудың негізгі мақсаттары |
| | | | | ... ... ... |Тауарлар мен|Қоғамдық |Жұмыс, бiлiм |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... алу |мемлекеттiк|бiлiктiлiктi |
| | ... ... сату ... ... |
| | ... | |байланыс | ... ... |89,4 |81,2 |4,4 |19,6 |23,6 ... | | | | | ... |81,8 |62,0 |3,4 |8,5 |12,7 ... |90,4 |89,0 |0,2 |2,6 |2,9 ... |86,8 |83,3 |4,9 |17,8 |15,1 ... |90,1 |92,8 |23,0 |33,0 |43,5 ... ... |86,3 |0,9 |7,6 |23,1 ... |68,3 |81,3 |1,3 |6,8 |19,7 ... |90,3 |80,7 |2,8 |21,8 |21,4 ... |89,3 |83,5 |2,0 |11,3 |16,7 ... |93,5 |70,9 |8,7 |23,6 |34,9 ... |92,6 |69,6 |3,6 |27,5 |39,4 ... |91,9 |80,0 |2,8 |26,7 |36,2 ... | | | | | ... |73,9 |89,1 |3,0 |16,7 |23,2 ... |91,6 |87,8 |2,4 |15,0 |23,4 ... | | | | | ... ... |71,4 |4,2 |16,2 |14,9 ... ... |100,0 |75,7 |1,2 |23,2 |27,0 ... ... |96,8 |95,3 |10,1 |38,2 |30,0 ... ... саласындағы интернет желісі ең кең ауқымды
қамтып, әлемді шарпыған жүйе. ... ... ... мен ... ... ... Астана қалаларында интернеттің қолдану ... аса ... ... ... ... орын ... технология саласының кешені ретінде телекоммуникация
Қазақстанда даму қарқыны өте жоғары. ... ... ... ... ... жағынан және де қызмет көлемі ... ... даму ... және ел ... ... өндірістің
өсуіне белгілі үлесін ... ... ... бір ... бұл осы
нарық тұтынушылардың негізгі сегментін Қазақстанда ... ... ... ... ... салалардың өсу қарқыны
(Нақты көлем индексі, 2011 жылғы қаңтар-ақпан 2010 жылғы ... ... ... 112,5. ... ... кәсіпорындар өздерінің жеке
телекоммуникациялық желілерін жеке ... ... ... қызмет ретінде
дербес түрде құрып алады.
Қазақстанда ақпараттық технология саласының ЖІӨ-гі үлесі 3,5 ... ... ЖІӨ ... ... қызметтің өсу
қарқыны, ЖІӨ-нің өзінің өсу ... ... Бұл ... шетелдік
нарықтық мемлекеттің телекоммуникациялық қызметтерін дамытудың негізгі
динамикасына және жалпы ... ... тән ... ... келеді.
Қазақстанда ақпараттық технология нарығының көрсеткіші 2009 жылы ... млн ... ... қамтамасыз ету нарығында шамамен 50 млн доллорды
құрады. ... ... ... ... ... айтарлықтай үлкен
соманы құрайды. Оның басым бөлігі ... ... ... ... бұл сала жыл ... орта ... 20 пайызға
дамымақ. Ол байланыс, ақпарат және ... ... жаңа ... ... ... коммуникация технологиясындағы ... ... ... 2009 жылы ... 325,8 млн АҚШ ... ... ... ақпараттық коммуникация технология секторындағы бір шама
үлесті ... ... ... және ... ... дамыған үлесін аудио
және видео жабдықтары құрады (сурет 12).
Сурет 12. АКТ ... ... ... мен ... заманда әлемде толыққанды ақпараттсыз орнықты дамуға жету
мүмкін емес. Сондықтан да ... ... ... өздерінің ұлттық
өрістерін дамытуға мүмкіндік жасайды. Әсіресе, телекоммуникациялық қызмет
түрінде. Себебі, телекоммуникациялық қызметтер өз ... ... ... ... ... ғана ... сондай- ақ ұлттық тауарларға,
ақпараттық ... ... ... және оның сыртындағы жұмысының маңызды
элементтерінің бірі ... ... ... Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... бір бөлігі ретінде алдыңғы қатарлы әлемдік
тенденциялардың ... ... ... жатқандығын атап өту қажет. ... ... бір ... ... ... бұл ... бақылап отыр.
Бірақ та бұл әрекеттер үлкен бөлігінде мемлекеттің саясаты, стартегиясы мен
идеологиясына қатысты ... аз ... ... ... мен ... тәсілдерін жанап өтеді. Мемлекеттің телекоммуникациялық қызмет
көрсетуінің дамытылуы алдыңғы ... ... ... ... жол бере ... елде ... ... жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Соған байланысты Қазақстандық
ақпараттық технологиялар ... ... үшін осы ... қарыстару
керек:
• Ақпараттық технологиялар саласының дамуының маңызы жайлы бағдарлама
құжаттарына толықтырулар мен өзгенрістер енгізу,
... ... ... ... ... және ұзақ мерзімді
бағдарламасының жобасын жасау,
• Ақпараттық ... ... ... ... ... мемлекеттік
органды белгілеу және оған қажетті жағдайды ... ... ... қамтамасыз ету,
• Ақпараттық технологиялар саласында қызмет ететін құрлымдарға ... ... және ... ... өзгертулер енгізу,
• Заңдық тұрғыда интеллектуалдық жекеменшікті қорғайтын және ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялар мамандары мен ақпараттық
технологиялар ... ... осы ... ... шеше ... құру,
• Ақпараттық технологиялардың импорты мен экспорты процессіндегі ... ... ... ... саласында маманданған бизнес өкілдерін осы
саланың негізгі саясатын ... ... ... шақыру.
Осы аталған мәселелерді Үкімет тарапынан ... ... ... ... жетістікке жетіп, дамыту арқылы жоғары сапаға
жетеді және ақпараттық технологиясы дамыған ... ... ... ... ҚР ақпараттық технология саласының кәсіпорындарындағы маркетингтік іс-
әрекеті
Қазақстанда тауарлық және қаржы ... ... ... ... ... ... ... өміріне үлкен өзгеріс алып келді.
Оған сәйкес ғылыми-техникалық, экономикалық жаңдануға да ... ... ... маңыздылығы электронды-есептеуіштерден копьютерлерге көшу. ... ... мен ... тиімділігін қамтамасыз етіп, қиын экономикалық
мәселелерді мемлекеттік масштабта емес, ... мен ... ... жеке тұлғаныңң өзі осы мәселелерді шешу арқылы ақпараттық ... ... жаңа ... ... ... ... ... ашық
болды, олардың тұтынатын ақпаратқа ... ... Ол ... көпжақтылығы, толық және сапалы болуы да ... ... ... ... ... ... ... мен өнімнің барлық қызмет
түрін қамтып, олардың әр түрлі басқару ... әр ... ... және
программалық-техникалық жылжытуды шешеді. Нарық жағдайында осы шешімдерді
маркетинг жүзеге асырады. кешенді шараларды өткізу ...... мен ... ... айырбасқа жеткізу, өнімнің көлемін ұлғайтуда
сапалы ақпараттық қызметті ... ... ... ... ... ... және бақылау процестерін тиімді басқарып, орындайтын маркетинг
жүйесі болып табылады. Ақпараттық технологияның мемлекеттің ішкі әсері, ең
алдымен ақпараттық ... тез ... оның өзі ... бір түрі ... ... ... тиімді.
Қазақстандағы ақпараттық технология саласындағы кәсіпорын саны ... ... ... шамамен 825 кәсіпорын санын құрайды. Ал мемлекет
тарапынан 23 ... ... ... Осы сан айтарлықтай
қанағаттандырарлық. Дегенмен, ... мен ... ... ... ... ... ... жоғары нәтижеге жету мүмкіндігі зор (кесте 7).
7 кесте - Қазақстандағы ақпараттық технология саласындағы кәсіпорын
|Қызмет бағыттары ... саны ... ... ... |706 ... ... (30020) |25 ... Техникалық қызмет мен құрастыру (72500) |1 ... ... ... ... бөлшек сауда (51840) |93 ... |825 ... ... ...... (РГКП) |13 ... |10 ... ... ... ... істейтін адамдар саны мен
мамандану маңызды орынды алады. Яғни, осы салада қызмет ... ... ... ... Олардың қажетті ақпаратпен және шетелдік
тәжірибедегі ... ... ... технология заманында талап етеді
(сурет).
Сурет 13.Қазақстандағы ақпараттық технология мамандарының саны
Әр бір ақпараттық технология саласында жұмыс ... ... ... өз ... мен жетістікке жетуіне байланысты маркетинг ... ... ... ... ақпараттық технологияның міндеті – фирма
бизнесін сәтті түрде ісін жүргізу үшін, бизнес-процестерді ... ... ... мен телефон жағдайларын жұмыстық ... ... ... ... ... болып табылады. Ақпараттық
технологияның маманы тек техниканың ісімен ғана ... ... ... ... ... ... ете ... Маркетингті
пайдалану белгілі бір мақсатты жүйеге сай ... ... ... ... ... ... жасау механизмі ретінде пайдаланудың тәжірибесі бұл
механизмде артықшылыққа жарнама ие екенін ... ... ол ... ... ... ... әрекет ететін болса ғана ... ... ... жөн. ... ... құру ... ең алдымен, таңдалған
сегменттер мен олардың анық қалыптасыуының маркетингтік зерттеулерін өткізу
қажет.
Бүгінгі күні ... ... ... ... жаңа ... ... жоқ. Ал осы ... бөлігін маркетинг жүзеге
асырады. Атап айтқанда жаңа ... ... ... ... ... оның ... және болжамдық мүмкіндіктерінің өсуі. Ол өз
кезегінде тез шешешім ... ... ... күнде ақпараттық
технология бөліміндегі маркетинг мамандары өз жұмыс орындарында өндірілетін
тауар мен қызмет ... ... оған ... ... ... жағдайларға талдау мүмкіндігін ала алады. Сонымен қатар, шешімді
жылдам қабылдау, талдау ... мен ... ... ... жоғарладйды.
Сондықтан маркетингті қолданудың тиімдігі жоғарлайды.
Қазақстандағы ақпараттық қызмет көрсететін кәсіпорындарда маркетингтің
қалыптасуы белгілі бір даму ... ... ... ... ... ... ... телеграф құрамында алғашқы қалааралық телефон
станциясы ұйымдастырылды, ол кейіннен өз алдына кәсіпорын болды.
Алпысыншы жылдары жеті ... ... ... ... ... ... желісі арқылы құжаттарды сурет, ... ... ... ... ... асырылды. 1970 жылдың сәуірінде Мәскеуден Алматыға
дейін, алғашқы газет жолдары ... ... ... ... ... ... ... күн, сағатпа сағат
нөмірлерін алып ... ... ... ... болды.
Маркетингтің негзі – нарықты ... ... ... ... түсінігі мен салаларының түрлері бойынша танымалдығын анықтау
маңызды болды (сурет 14).
Сурет 14. ... ... ... ... ... ... саласындағы қызмет түрлері өте көп. Дегенмен,
қоғам үшін тек үш түрі ... ... Атап ... ... ... 52%, ... 20%, оның ішінде ұялы телефон, қалалық телефон,
ақпарат алмасу ... ... ... ... ... ету қалған
бөлікті құрады. Яғни, бұл көрсеткіш бойынша қоғамның ақпараттық технология
салаларының түрлерін аз білуі анықталады.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... мен сапасын арттыру ... ... ісі. ... ... ... кәсіпорындардың барлығы
өз қызметін нарықта жылжыту үшін ... ... ... ... ... кең ... ... маркетинг коммуникациясы.
Маркетинг коммуникациясы кәсіпорынның өндіріс-өткізу жүйесінде маңызды орын
алады. Өйткені маркетинг ... ол ең ... ... ... элементтері ішіндегі жарнама, өткізуді ынталандыру көп
қалданылатын іс-әрекеттер болып ... ... ... ... ... жылда өз айналымдарын бірнеше
есеге арттырды. 2010 жылы Қазақстан бойынша жиынтық жарнама ... ... АҚШ ... ... . TNS Gallup Media Asia ... сүйенсек,
барлық медиатаратушылар бойынша жарнаманың жиынтық көлемінің ... ... жылы 37%-ды ... ... ... екі ... қарастырайық. Бір жағынан, түрлі
жарнама таратушы ... ... ... ... ... жалпы көлемінде
қарастырайық. Екінші жақтан, телекоммуникация саласы бойынша жалпы жарнама
бюджетінде айтарлықтай ... ... ... үлесін
талдай отырып, ... ... ... ... ... ... анализі төмендегіні көрсетті: дәстүрлі
түрде айтарлықтай қаражат теледидарлық жарнаманың үлесіне (жалпы ... ... ... ... баспасөз (14,67%), қалғанын сыртқы жарнама ... ... ... ... отыр ... ... 15. 2008 ... медиатасымалдауыштар түрі бойынша жарнама бюджетін
бөлу.
Жарнама түрлерінің тартымдылығына жасалған анализ мынаны көрсетті:
Қазақстанның қалада тұратын ... ... ... үшін ... ... түрі теледидарлық жарнама ... ... ... ... ... ... сыртқы жарнама, үшінші орынды ... ... ... ... ... ... ... тұрақталған
заңдылықтың бар екенін растайды (8-кесте) [18].
8кесте – Қазақстан тұрғындары үшін жарнама түрлерінің тартымдылық үлесі
| | ... түрі ... ... % |
|Теледидардық жарнама |52% ... ... |19% ... ... (газет) |18% ... ... ... ... ... |12% ... | ... БАҚ-тағы жарнама (радио) |12% ... ... ... ... |11% ... | ... ... ... |8% ... ... |5% ... ... |19% ... беруге қиналамын |5% ... ... ... ... ... ... ... алады,
соның ішінде:
- Шығармашылық идеяларды, концепцияларды жасауға бағытталған креативті
қызметтер;
- Дизайндарды өңдеу бойынша көрсетілетін қызмет;
- Видео, ... ... ... ... ... ... ... (телеарналарда, радиостанцияларда, Интернет
желілерінде ... ... ... ... ... көрмелерге, конференцияларға қатысуын ұйымдастыруға
арналған қызметтер.
Жетекші телебайланыс компаниясы «Қазақтелеком» АҚ-ның ... ... ... келе ... ... аталған компанияның тұрғындар ... ... ... қатарда екенін дәлелдейді. «Қазақтелеком»
компаниясы туралы ҚР-ның 70 ... ... ... ... қалаларындағы
тұрғындардың көпшілігіне мәлім, бұл тұрғындардың ... ... ... ... ... ... ... тұрған «Нұрсат» компаниясы,
хабардарлар – 37%, үшінші позицияда тұрған – «Ducat», хабардарлар - 15,3%
(сурет 16).
Сурет 16. ҚР ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілік деңгейін және нарық бәсекесінің өзін
төмендетеді. ... ... ... жеке ... ... қызметтерінің ілгерілеуі, Интернет желілеріне қосылу тарифтерінің
төмендеуі секілді оқиғалар ... ... ... ... жарнама Қазақстанда Қазақтелеком АҚ-мен байланыссыз кейбір
компаниялардың да образын жасайды, бұл кейбір кездерде ондағы нарықтық
монополизмді және ... ... ... ... өзара
тәуелділігін жасырып қалады. Сондай-ақ, бұл тұтынушылардың сол немесе басқа
компанияның сауда маркасын және оны ... ... ... ... баға ... қиындатады. Жарнаманың басқарудың белсенді жүйесі
маркетингтің әрбір сауда маркасына қатынасы принципі ... ... Ұялы ... нарығындағы жарнаманың үлес салмағы 17-суретте бөліп
көрсетілген.
Сурет 17. Ұялы телефон ... ... ... ... ... ... ... бастады.
Дамудың жоғарғы темпі мәліметтерді жіберу, Интернет және ұялы байланыс
желілерінің нарығында ... ... ал ... темп ... ... телефон байланысының сегменттеріне тиесілі, бұл белгіленген
мобильді байланыстың орнын басушы жалпыәлемдік тенденция деп ... ... ... ... ... ... ... отырған
халықаралық байланыстың сегменттерінен күтіледі, десек те ... ... ... ... ... ... үшін де
бұрынғысынша маңызды болып отыр. Соның өзінде аталған барлық ... ... ... рөлі әлі аз.
«Қазақтелеком» АҚ-сы жетекші позицияны ұстап отыр. Оған Қазақстанның
барлық территориясында жерүсті ... ... ... ... ... ... ету себеп болып отыр. Компания, сонымен бірге, ... осы ... өзге ... жалға береді. «Қазақтелеком»
бекітілген телефон нарығының 87%-нан ... ... ... және ... кіруге көрсетілетін қызметтің 55%-ға ... ... Ал ... осы ... ... ... мен осы текшеге
жұмылдырылған ... ... ... ... ... ... АҚ-сы,
«Қазтранском» АҚ-сы секілді компаниялардың жаулап алуы ... ... ... Өздерінің жерүсті магистральдары болмаса, спутниктік байланыспен
немесе каналдары бар ірі компаниялардан сол ... ... алу ... орны ... Сондықтан Қазақстанда бәсекенің өсуіне ықпал етіп
отырған телекоммуникация нарығының динамикалы ... ... ... әлі ... жоқ. Оның ... ... ... ресейлік ірі ойыншылардың Қазақстанның нарығына шығуы ұлттық
брендтердің ... ... ... ... нұсқайды. Оны
қалыптастырудың жақсы тәсілі жарнаманы күшейту мен қызмет сапасын ... ... ... бұл жайында тұтынушылар хабардар болуы тиіс.
2003 жылы жарнамалық-ақпараттық ... ... ... мен
жүзеге асыру және «Қазақтелеком» ... ... ... ... ... ... үшін ... қызметі құрылды [32, 98-102 б.].
Жарнама қызметі ... ... ... «Қазақтелеком» АҚ-нда
төменде көрсетілген ... ... ... ... бағдарламалар
жүзеге асырыла бастады:
- Корпоративті имидж;
- Таксофондар;
- Интернет желісіне «Зона Интернет» сауда ... ... ... ... ... «Megaline» сауда маркасы арқылы ADSL-технологиясының
базасында кең алапты қосылу қызметі;
- Интернет желісіне «Tarlan card+» ... ... ... ала ... қосылу қызметі;
- Алдын ала төленетін «Tarlan card ... ... ... іске ... ... және халықаралық телефон байланыстары
ұйымдарының қызметі.
Корпоративті имиджді қолдау аясында «Болашаққа қызмет етеміз» ... ... ... ... және ол ... «Бизнес», «Балалар»
деп аталатын арнаулы аудиторияның негізгі сегменттеріне бағытталды. 2004
жылы Компанияның он жылдық ... атап өту ... ... ... ... ... туылған күні – жаңа отбасының ... ... ... акция өткізілді, «Қазақтелекомға 10 жыл!» деген айдармен
имиджді бейнеролик жасалды. Жыл ... ... ... туралы жылдық
есеп шығарылады. 2006 жылы «National ... ... ... ... ... ... АҚ-ның Жылдық есебі 2 номинация бойынша
жеңіске жетіп, ақпараттылығы үшін Гран-приді, «Дизайн» ... ... ұтып ... ... ілгерілету аясында аталған қызметті «жасарту» әрі
қосымша бедел мен сән беруге ... ... 2004 жылы ... ... ... 2005 жылы – 11, 2006 жылы – 9-ы ... Жаңа ... карталарды сатуды көбейту үшін 2005 жылы «Қазыналардың таксофондық
картасы» деген ... ... ... ... ... нәтижесінде
таксофондық карталардың сатылу деңгейі 7,7%-ға өсті.
Интернет желісіне ADSL-технологиясының базасында кең алапты ... ары ... ... және қорытындылау мақсатымен компания
Megaline деп аталатын жаңа брендін жасап шығарды. Сол үшін ... ... іске ... ... ... ... ... Megaline HIT деп
аталатын жаңа шексіз тарифтік ... ... Megaline ... арналған жарнамалық шаралардың кешені жүзеге асырылды. Бұл
акциямен халықты кең ауқымды ... ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз етілді. Арнаулы аудиторияға нақты
мәлімет компьютер ойындарының ойыншыларына арналған кибертурнирлер ... ... ... бұл ... қызметтің аталған түрін
пайдалануда ... ... ... атқа ие. «Megaline» брендінің осы екі
жылғы жұмысының арқасында ... ... ... 25 пен 30 жас
аралығындағы студенттер, ... ... ... ... аудитория жаулап
алынды.
Жоғарыда аталған барлық қызметтерді ілгерілету стратегиясы «қолшатыр»
принципі арқылы жүзеге асады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... корпоративті логотипі қатысатын
болады деген сөз. Осылайша, корпоративті ... ... ... ... ... тұтынушылар үшін сапа гарантиясы ретінде қызмет етеді.
«Қазақтелеком» АҚ-ы жарнама қызметін жүзеге ... ... ... әдіс-тәсілдерді пайдаланады:
- Баспа БАҚ-тары (арнаулы аудитория сегменттерінің нақты қамтылуына
арналған тематикалық ... ... ... ... ... ... ... визуалды жарнама
- Потенциалды тұтынушылар жиналған ... ... ... ... ... ... Тематикалық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысу;
- BTL-акцияларды өткізу (промо-акциялар, кибертурнирлер).
Жарнама Қызметінің жұмысы кезінде оның жасалу ... ... ... ... ... АҚ-ы ... дамуына стратегиялық бағыттар
жасалды;
- Қызметтің ... ... ... ... ... ... ... филиалдар қызметінің жүйеленуі;
- Қызметтің негізгі түрлеріне арналған брендтердің жасалып, нарыққа
шығуы;
Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі бойынша «Қазақтелеком» АҚ-ы ... өмір ... ... ... ... танымалдылығы жағынан
абсолютті лидер болып табылады. ... ... ... ... ... ... 70%-ы бұны ... көпшілігі «Қазақтелеком» АҚ-ы ұсынып отырған қалааралық және
халықаралық байланыстар қызметтерін жоғары бағалаған, сонымен бірге, әсер
етуші ... ... түрі ... ... ... ... ... да айтып өткен. Сұхбаткерлер үшін Интернет ... ... ... ... ... ... ... сапасы айтарлықтай
тартымды болған жоқ.
Телебайланыс операторының қызмет көрсету жарнамасы үшін пайдаланылатын
өткізуді ынталандыру дәстүрлі болып қала береді және ... ... ... басылымындарында жарнама таратуды, визуалды
жарнаманы, BTL-акцияларды ... ... ... ... пайдаланылатын
Джей Конрад Левинсонның авторлығымен шыққан «guerrilla marketing» ... ... деп ... әдістер Қазақстанның жарнама
агенттерімен ұсынылмады және ... ... ... ... АҚ-ы ... ҚР ... ... бағдарларының
анализі дәстүрлі емес ... ... ... ... жоқ ... ... ... маркетингтің» ілгерілеу
ретіндегі мәнісі - тікелей жарнаманы емес, тұтынушылармен контактінің
орталықтанған ... ... ... ... ... ... ... қолданылу
деңгейі аталған жарнама түрінің шетелдерде қолданылу деңгейінен айтарлықтай
артта келе жатыр. ... ... ... ... ... және ... ... сайттарында таратуының нәтижесінде
арнаулы аудиториямен жүргізілетін контактінің мүмкіндіктерін пайдаланбайды.
Интернет-жарнама нарығы 2011 жылда орта ... 24%-ға ... ... салу және ... ... тұтынудың өсу есебінен
артты.
Yankee Group дерегі бойынша ... ... ... ... 20%-ы ғана ... ... ... медианың бұл
түрінің үлесі 7,5% ғана. ... үш ... ... ... мүмкін.
Онлайндық жарнаманың үлесі жарнама бюджеттерінде 15%-ға ... бұл ... ... ... ... ... болжамы бойынша 2011 жылы желіні пайдаланушының әрбірі үшін
маркетологтар қаржының төрттен үш бөлігін жұмсайтын ... ал ... ... тек бір ... ғана ... отыр ... 244$ және 313%).
2007 жылы әлемде маркетологтар бір ... ... ... ... ... ... ... үш есе кемін жұмсады
(сәйкесінше 89$ және 276$). Жасалған талдау аталған компанияны ... ... ... ... ... ... екі негізгі категорияға бөлуге болады: ... ... ... ... ... мәселелер, сонымен
бірге, компанияның өзінде өтіп ... ... ... және
компанияда жасалған әрі дамудың негізгі векторы ретінде қабылданған даму
стратегияларына тәуелді ішкі мәселелер.
«Қазақтелеком» АҚ қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... жаңа ... ... компаниялар
ретінде пайда болу мүмкіндігі, технологиялардың тез өзгеруі, яғни ғылыми-
техникалық прогресстің дамуының жағдайлары мен жеке ... ... ... ... ... ... түрінде келуі мүмкін. Бұл аталған
нарықта ... ... ... ... ... қағидалардың, нормалардың және әрекеттердің ... ... ... даму ... ... ... ақпараттық технология саласындағы кәсіпорындардың
маркетингті қолдану дәрежесі тек жарнама мен PR-ды ... ... ... ... компьтерлік қызмет көрсету саласындағы әйгілі
«Алси» компаниясы ақпараттық технологиялар ... ең ірі ... ... табылады, инновациялық шешімдерді, ... ... ... ... саясатты қолдану мен бизнес-
процестерді тиімді оңтайландыру арқылы ... ... мен ... ... ... ... отырады. Тұтынушылардың талаптары мен
қалауларын ескере отырып, ... ... ... және ... ... ендіру қажеттілігін өзекті мәселеге айналдырады.
Бүгінгі таңда компания қазақстандық компаниялар арасында табысты
сатылып келе ... ... кең ... ие ... отыр. Яғни, маркетингтік
бағытты дұрыс ұстанған компаниялардың бірі.
Ал «Логиком»- бүгінгі күнде ІТ бизнестің жаңашыл бағытын ... ... ... ... ... ... шешімдер, интеграция
жүйесі, консалтинг және қолдау көрсеті. Қазақстан нарығында ... ... ... ... ... ... №1 программен
қамтамасыз ... ... ... ... ... Яғни, Қазақстан
нарығында өзін дұрыс ... ... ... ... ... болып табылады. Нарықты зерттеп, өз желісін арттыру мақсатында
Қазақстандағы 17 ірі қалаларға 33 дүкендерін орнатты. Өз ... ... ... ... ... кепілденген бұл компания әйгілігін
танытты. Қазақстан нарығында 23%-ды құрайды.
Қазіргі күнде ақпараттық технология саласында ... ... ... ... ... ... тек ... жеке сату мен PR
түсінігнде шектелген. ... ... ... ... ... маркетинг – жеке сату жүйесінде қалыптасқан бағыт қызметі.
Сонымен қатар, тапсырыс берушінің талаптарына ... ... ... ... ... ... ... Ал кейбір кәсіпорындарда
маркетингтік бөлім тіпті жоқ. Оларды топ-менеджерлер мен сату ... ... ... кәсіпорындарындағы маркетинг ережеге
айнлаған жарнама мен PR ... ... ... ... ... ... қолданбай, «менеджер сезінуіне» бет бұрған. Ал
мұндай әрекет әрине қалыптастыруға қиын икемделетіні екені белгілі.
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ... ... ... ... ДАМУ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ЫҚПАЛЫН КҮШЕЙТУ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Кез келген елдің ақпараттық ... ... ... оның
дамуын қаншалықты  жолға қойғандығына қарап ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологияның әу
бастағы міндеті бұқара халықтың сұранысын қанағаттандыру, адами факторды
азайтып, ... ... ... ... ... ... табылады. Қалаған
ақпаратыңды кең жолақты ғаламторға қосылған кез ... ... ... ... бұрынғы табалдырықты тоздыратын сарсылыс пен ... ... Ал ... үшін ... жоғалту мен жемқорлық
нышандары болмайтын жүйе ... ... даму ... ... жерге
барары сөзсіз.
Қазақстан соңғы жылдары ақпараттық технология саласының ... ... ... ... қана қоймай, оны ендіруге күш салуда. Бұрынғыдай
емес, біліммен асу алатын заман көз ... ... ... те ... ... ... бір ... біреу бірдеңе ойлап тауып жатса,
екінші бір бұрышта одан асып түсу үшін ... ... ... ... ... ... ... үлгідегі заманауи технологияны жасап шығару бір басқа,
қолданысқа енгізу барысында оны мемлекеттік тілге бейімдеу тағы ... ... ... қазіргі кезде айтралықтай негізгі
базалық деңгейі бар. Сондықтан, оны ... ... мен ... ... ... ... мүмкіндікте бар (сурет 18).
Сурет 18. Қазақстанның ақпараттық технология саласын дамыту мүмкіндіктері
Ақпараттық технологияны жете меңгеру кез келген елмен иық ... ... ... оның ... ... жете білеміз.
Ақпараттық технологияның салаларында өндіретін өнім мен ... ... саны өте көп. ... әр ... жеке өндірісінің орны да әр
түрлі деңгейде. Сонымен қатар, сапа мен ... ... ... ... ... Егер, өз өнімімізді ... ... ... ... мен ... ... ... өсу байқалады.
Бірақ, қазіргі деңгейде дамитын болсақ, өсім тек баяу ... ... ... 19 ҚР ... ... өз ... ... динамикасы
Нарықта бәсекелес ақпараттық технология кәсіпорындар бір-бірін озу
үшін бір шама әдістерді қолданады. Осы жүйені іске асырушы маркетинг ... ... ... ... ... ... ... жетістік пен
пайдаға жету мүмкіндігі жоғары болады. Сондықтан, ... ... ... ... ... мен ... ... барысында маркеетинг маңызды. Атап айтқанда, кәсіпорын үшін:
• Жарнамасын сапалы, көп ... ... ... ... сату ... ... үшін ... қолдау
• Бәсекелестертмен салыстыру
• Тұтынушының талғамын ескере, тауарды өңдіру
• Әр түрлі қызметтер мен тауар ұсыну
• Ынталандыруды қолдау
... өз ... ... позициялау маңызды.
Ақпараттық технологияны саласындағы кәсіпорындарда маркетингті
жетілдіру экономика мен өнімнің ... ... ... қамтып, олардың әр
түрлі басқару механизімін, әр түрлі әдістерді және программалық-техникалық
жылжытуды шешеді. Тауарды ... ... ... ең ... әрі ... ауқымын қамтитын интернет желісі болып табылады. Республикада
жоғарғы қарқынмен ... келе ... ... ... ... ... ақпараттық сегментін, оның
рөлін және қазақстандық қоғамда алатын орны туралы түсінікті ... ... ... елді ... ... ақпараттандыруға және
Интернеттің ғаламдық желісінде Интернет-Қазнеттің (бұдан әрі - Қазнет)
қазақстандық ... ... ... ... кеңістігін құруға өту
әрекеті негіз болып отыр. ... ... ... ... дамыту
жолында маркетингтік негізді пайдалана отырып, нарықты ... ... ... ... ... ... мен бәсекелестікке
қабілетті мемлекет болуға алғы қадамдар жасалып, Ақпраттық Технология
Паркін құру негіз ... ... ...... инфраструктурасын дамыту.
Басты ерекшілігі мен жеңілдігі – экономикалық зона ... ... ... ... ... ... Паркта алғашқы кезекте келесі жобалар
бағытталды: модельдеу ... ... ... ... құру, талдау,
нейронды жүйені қолану; ақпараттық технология саласындағы өнім ... ... ... ... ... ... ... жүйелері, болжам жүйелері, ... ... ... ... ... ... елдер, ... ... бар ... ... ... ... ... алайықшы... Бір ғана осы елде инновациялық-агро-ақпараттық
технология, ... және ... ... ... ... және
ақпараттық технология, сауда жүйесі және ақпараттық технология тағысын
тағылар толып жатыр. ... ... ... ... ағымы жетілген,
инновациясы толысқан халық» демеске амалың жоқ. Өйткені олар сонау ХХ
ғасырдың орта ... ... ... ... ден ... ... ... ақпараттық технологиялық парктер ашу,
технологиялық орталықтар құру жұмысына 2003 жылдан бастап ... ... осы жылы ... «Қазақстан аумағында ақпараттық технопарктер құру
туралы» идея ... ... ... Көп ... ... ... жанындағы
Алатау елді мекенінде ақпараттық технологиялар орталығы құрылды. ... бұл ... ... Ұлыбритания, Германия, Украина, Өзбекстан елдері
тілеулестік білдірді. Қолдады, қолпаштады, ... ... ... ... ... Сөйтіп, елде «Алатау IT City» ... ... ... істей бастады. Басқаны қайдам, кезінде өз тұсында
сауда және индустрия министрі ... ... ... ... ... ... сенімі кемел еді. Осы парк ашылған тұста экс-министр
Школьник мырза «бүгінде елімізде ... ... ... ... ... құрылып отыр. «Алатау IT City» сол ... ... ... ... Сол ... Школьник мырза парктің дамуы
үшін барлық жағдай жасалатынын атап ... ... ... бері ... ... ... артқа тастадық.
Парк ашылған тұста 2010 жылы парктің барлық қуатымен қарқынды жұмыс
істей бастайтыны жайында да ... көп ... ... ... жүзеге асыруға бірден-бір ықпал етеді» деген
мақсатпен ашылған бұл парктің ауқымы 343 ... ... алып ... ... ... ... ірі-ірі ғылыми жұмыстар ... бұл ... ... мен ... ... жер деп те ... ... паркте отандық ғалымдардың өндіріске бағытталған ғылыми
жұмыстары толық сараланып, ... өтіп ... ... ... ... қорлардың қаржыландыруымен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар
жасалып, ... ... ... жаңа ... ... көрмелер
ұйымдастырылып тұратыны тағы бар. Инновациялық инфрақұрылымның ...... ... құру және ... үшін ... өндірістік база болып табылады, оның шеңберінде жаңалық табушылар
арнайы қызметтер кешенің ала алады.
2006 жылы ... 25 ... ... ... Alatau IT city ... ... паркі ашылды, сондай-ақ
Қазақстанда үш өңірлік технопарк ... ...... ... ... ... ... және “Алматы өңірлік технопаркі”.
Технопарктер құруды қаржыландыру үлестік қатысуы 500 мың ... ... ... ... ... барлық ақпараттық ... ... үшін ... ... және кедендік
режимі бар арнайы экономикалық аймақ.
Alatau IT City-дің қызмет түрлері: 
• Бизнес-жоспарды жасауды, ... ... ... ... парк аумағын көркейтуді қосатын "Alatau IT ... ... ... ... ... саласында жобаларды жасау және енгізу жөніндегі
ғылыми-зерттеу және сынақтық-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;
• Ақпараттық қамтамасыздандырулар мен мәліметтер ... ... ... ... ... құралдарын жобалау, жасау,
енгізу, өндіру;
• Ақпарттық технологиялар саласындағы нарықтанушылық зерттеулер;
• Халықаралық стандарттарға сай ... ... ... бар ... ... ... дайындау және қайта
дайындау.   
    Міндеттері:
• Ақпараттық және коммуникациялық ... ... ... дамуына
көмектесу;
• Қазақстан Республикасы экономикасының әлемдік шаруашылық байланыстар
жүйесіне енуін белсендіру;
• Тиімділігі жоғары, оның ... ... ... және экспортқа
бағытталған қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың өндірісін жасау;
• Технологиялардың трансфертіне және компаниялар, зерттеу орталықтары  мен
университеттер арасында ... ... ... ... ... ... ... жаңа
түрлерін шығаруды игеру;
• Қазақстан азаматтары арасында жоғарғы білікті мамандарға арналған қосымша
жұмыс ... ашу ... өмір ... ... ... ауырпашылықтарын жеңілдету мақсатында, бүгінгі
күні біздер Қаржы министрлігі және ... да осы ... ... ... жұмыс жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта амортизация мерзімінің
6-дан 2,5 ... ... ... ... қол ... Әлеуметтік
салық мәселесі бойынша да бірқатар келісімдерге ... ... ... ... жасаушылар көлемі 90 құрайтын болса, онда олар үшін
әлеуметтік салық салынбайды
Ақпараттық технолия ... ... ... ІТ ... ... ... кәсіпорындарды ашу үшін зор мүмкіндікті
пайдалануға болады. Яғни, ынталандыру жұмыстары ... ... ... қол ... ... ... арқылы өз өніміміздің жалпы көлем өндірісі
IT-қызметі 2013 жылға қарай 75%-ды құрайды ... ... ... қарастырғанда мемлекет ІТ саланы ынталандыру, оны ... ... ... ... ісер ... ... ... қабілетті мемлекетке кіруге мүмкіндік туғызады.
Қазақстанда ақпараттық технология саласындағы программен қамтамасыз
етуде әр кәсіпорын әр ... өз ... ... ... ... ... байланысты көптеген келеңсіз жағдайлар туғызады: әр түрлі
фиралардан тапсырыс беру, қаражаттың үлкен ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан, «SAAS» Програмен
Қамтамасыз ету жүйесін Қазақстанда қолдануды жөн деп көрдім. Қызметі - ... ... ... ету ... ... ... тікелей қызмет
көрсету. Бұл жүйе әлі ... ... Әр ... ... ... ... ... тапсырыс беру арқылы орнатады және өз
саласындағы программалық желіні әр ... ... ... ... Ал SAAS ... ... технологиялық желісін батыс елдері
қолдану арқылы барлық саладағы кәсіпорындар бір базаға ғана жолығып, ... ... ... Осы база ... ... ... шет ел ... қарап және шет ел мамандарын шақыру
арқылы осы жобаны жүзеге асыру арқылы тек бір база ... ... ... ІТ» ... орнату де үлкен тиімділікке алып келеді.
• Бір база құру;
• Ыңғайланған бір ақпараттық қамтамасыз ету базасын ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету;
• Мемлекетте инновациялық белсенділікті арттыру;
• Тез және тиімді қызмет жүйесін орнату ... ... ... орта ... KZ»
Сурет 20. «SAAS» бір базадан қызмет көрсету
Бұл суретте бір орталық ... ... ... ... ... ... қаржы орталықтар, банктер, ғылым саласы, мемлекеттік
басқару орталықтары және тағы басқа саладағы орталықтар өздеріне ... ... мен ... да ... ... ... тек ... технология мен оны қамтамасыз ету орталығының тез, сапалы, көп
түрлі және ... ... шет ел ІТ ... ... ... болады.
Веб браузер арқылы Parallels Plesk Panel и Parallels ... ... APS ... ... ... ... ... Containers минималды шығын деңгейін ұстап, бір серверде
максималды қолданушылар арқылы ... канл алап ... ... ... және ... ... SaaS-ты автоматтап тұрады. ... ... ... ... ... үнемдеп, тапсырыс
берушілердің аз шығыны кетеді.
Сурет 21. Шығын мен уақыттың ... ... бұл жүйе әлі ... Егер ... ... ... ... жетеміз.
Біздің мемлекет үшін бірегейлі программамен қамтамасыз ету жүйесі
«SAAS KZ» өте ... да, ... ... ... әр ... ... фирмалар
үшін бір базадан ғана программалық желісін алуға мүмкіндік береді. Тек бір
базаның ғана қызметін ... ірі ... ... ... ... ... шет ел мемлекеттері кеңінен қолданып, тез, әрі ... ... Ол ... ол программалық желіні сырттан тапсырыс бермей-ақ
өзімізде орналастыруға болады. Дегенмен, осы ... ... ... ең
алдымен шет ел мамандарымен бірігіп жұмыс жасауы қажет және «Қазақтелеком»
АҚ, ІТ ... ... бірі ... ... ... ... ... жүзеге асыруға болады. ... ... бұл жоба ірі ... ең ... «Инновацияны қолдау» бағдарламасына сәйкес
мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Атап айтқанда, ... ... ... ... ... жалдау мен сол жерде орынды ... ... ... ... ... ... бір ... ғана программалық
қамтамасыз ету арқылы бәсекелес мемлекеттердің бірі ретінде Қазақстан өзін
көрсете алады. Сонымен ... ... ... ... ... үрдісіне шыға
аламыз, осы саладағы мамандар үшін жұмыс орны мен ... үшін ... ала ... ... бұл ... болашағы өте жоғары және барлық
саладағы кәсіпорындар үшін тиімді құрал болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... бар ... ... ... мемлекеттегі ақпараттық технология қызметтерінің сәйкес
дамуынсыз елдің тұрақты дамуына жету қиын, себебі ақпарат қазіргі нарықтық
ортада маңызды ... ... ... және мұнсыз қазіргі
заманда нарықтық жетістікке жету ... ... ... ... ... нарығы енді-енді дамып келе жатқан нарықтың бірі
болып табылады.
ІТ компанияны құру ең өзекті сала ... ... Оны салу ең ... ... ... ... Сонымен қатар, ІТ
компаниясы қазіргі кезде көп пайда алып ... ... Ал ... ... ... дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасаслады. Атап айтқанда, ... ... ... ІТ ... ... ... ... нарығына ірі инвесторларды тарту, әлемдік экономикада орнығу мен
ақпараттық технологияны арттыру арқылы көп табыс алып ... ... ... ала ... ... ... нарығында маркетингтің
жан-жақты тәжірибесі мен талдау, зерттеу, жоғары ... жету ... ... мол ... Технология дәрежесіне жетудің мүмкіндігі мол.
Сондықтан, ... бар ... ... шет ел ... салыстыра отырып жоғары жетістікті негіздейді. Тек жарнама мен ... ... ... ... ... маркетингті қолданудың
дұрыс бағытын ұстану өте маңызды.
3.2. ... ... ... ... ... ... ... жолдауында басқа мемлекеттердің тәжірибесіне негізделе жұмыс |
|жасауды айтқан болатын. Ақпараттық технологиясы тез дамыған мемлекет ... ... ... Бұл ... ... 20-30 ... ... еңбек ... ... ... ету секторында орын алды. Сонымен қатар, |
|ақпараттық технология индустриясында ... ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Корея, Тайвань, Жапония мемлекеттері. Әр |
|бір мемлекет нарықта өз орнгы мен үлкен үлестері бар. ... ... ... анық ... ... ... байланысты, олар |
|дәйекті түрде экономикалық жетістікке жетті. Олардың тәжірибесіне әлемге тез|
|және тиімді дамытуда салалары ... ... ... ... ... ... Қытай, Малайзияда салаларға инвестиция тарту, экспортты |
|ынталандыру, біліктілікті ... ... ... ... орын|
|алуда. Көптеген осы мемлекеттер бағдарламалары 15-20 жылдан бұрын басталды, |
|ал қазір оның жүзеге асырылу нәтижесі өте үлкен. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... 22. ... IT ... |
| ... осы ... ... жетістіктерінің ақпараттық ... ұтыс ... ... ... ... ... ... және алғашқы бастама ретінде |
|енгізілді; ... ... ... тартуды алға қойып отыр; ... ... ... ... бар; ... капиталына инвестиция ұлғайды, ІТ-мамандарын көбейтуді шарт қылды. |
|Қазіргі кезде ... ... ... ала ... әр бір жеке ... |
|ІТ-индустриясын дамытудың өзгешелігіне ие. ...... ... ... ... ... ... зона |
|(технопарк) негізгі ерекшелігі Үндістанда – еңбектің төмен құндылығы. ... ... ... ағылшын тіліне бейімдігі және үнді мамандарының ... тез ... ... бері ... ... ... ... салығы нөлге дейін жетті. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... 23. ... ... ... ... ... |
| |
| ... жылдан жылға прграммен қамтамасыз ету өнімін ұлағйтып, экспорт көлемі |
|өсуде. Үндістан кәсіпорындары ішідегісі ең ірілері әлем нарығында ... ... ... кірісіне көп пайда алып келуде (кесте). |
| ... ...... ... ... ... индийских software-компаний |
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... Computer Services ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... Software Systems ... |
| ...... ... ... ... ... айналысады. ... 15 ... ... ... ... ... ... табыс |
|көреді. Ираландияда негізігі табыс ІТ-индустриясының экспорты, ірі ... ... ... Intel, IBM и ... және ... ... ... бейімдендірумен айналысады. Қытай ... ... бес ... ... негізделген және барлық жақта|
|жетістікке ие. Қытайда өзінің жеке «Силиконды алқабы» Пекиннің маңында бар. |
|Технопаркті санамағанда оның тиімділігі жоғары. Қытайда өте ... ... ... сонымен қатар еңбектің төмен болуы өз рөлін атқарады. ... ... өте ... ... ... Онда негізігі |
|капитал тікелей инвестицияны тарту, қоғамның ІТ-нарығын қолдап, өз үлестерін|
|қосу мен ... ... ... жүргізіледі. ... ... мен ... ... алып ... ... жолы деп ... ішкі ІТ-нарыққа бағытталған. Израиль ғылыми зерттеулерге ЖІӨ-ң ... ... ... ... ... ... бар. Мысалы, ... ... ... ... 85%-ға ... 47 мың АҚШ ... дейін |
|және бизнес-жоспарды дайындау мен патент сұранымын беру; технологиялық |
|инкубатор; жеке және шет ел ... 85% ... ... алып ... ... іздейді.; мемлкетік инвестиция 50%-ға дейін және жаңа кәсіпорындар 1 |
|млн доллар екі жыл ішінде ... ... ...... мен ... ... үшінші программамен қамтамасыз етуді |
|өңдіруші мен тапсырысқа алушы мемлекет болып табылады. Программен қамтамасыз|
|етудің экспорт көлемі 1 млрд долларды ... 15 млрд ... ... сайын Ресейде 200 мыңға дейін техника саласындағы мамандар даярлайды. |
|Ресей сегменті ІТ-индустриясында орта есеппен 15-20 % ... өсіп ... ... ... ресейліктерге программалық қамтамасыз етуге сұраныстың |
|көптігімен айтуға ... ... ... ең ... – мемлекеттік |
|құқықтық және нормативті жүйелер енгізілген және маркетингттік бағыт дұрыс |
|ұстанған. Нарықтың талғамын зерттей ... ... және ... программалық|
|қаматамасыз етуді өңдіреді. Олардың жарнамалық үлгісі де кеңінен қолданып, |
|ынталандыру жұмыстары жасалады. ... ... ... ... ... қойылым жасап, өз |
|тиіміділігн көре ұтты. ... өнім және ... ... ... ... ... |
|ақпараттық қызметке есептеуіш техниканы кеңінен енгізу мүмкіндік жасады. |
|Сондай-ақ ұлттық және ... ... ... мен ... арналары |
|бойынша аластатылған мәліметтер базасы да септігін тигізді. Алғашқы жылдары |
|компьютерлерді енгізумен қоса ... ... ... ... ... іске асырылды. Алыстағы аудандардың пайдаланушылары ... ... ... ... ала алмады. Персоналды ... кең ... және де ... ... арналарына |
|терминалдардың қосылуы, ақпарат жеткізушілерден айтарлықтай қашықтықта ... ... ... ... қол ... |
| ... ... даму мүмкіндіктері жоғары. Бірақ мәселелерді |
|қарастыра және оларды жою ... ... жету жолы бар ... 24). |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... нәтижесі |
| ... 24. ... ІТ ... өз ... ... ... %-бен |
| ... Елбасымыздың басиамасымен көптеген стратегиялық жоспарлар |
|құрылып, индустриялды-инновациялық даму ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық өнімге айналу үстінде. |
|Дегенмен ІТ-нарығында көптеген мәселелер ... ... және ... әлі де ... ... ... көп рәсімдер орындалғанмен сыбайлас жемқорлықтың орын алуы көп; |
|Ақпараттануда жүйесінде сенім көрсетілетін ... ... саны аз; ... ІТ-индустриясының статистикасы дамымаған, бәз осы салаға шет ел ... ... ... ... ... ... ... көлемде |
|екені белгісіз. Тек статистика ғана емес,осы салада экспертті-талдау ... ... саны аз. ... ... шет ел ... ... ... толықтырулар ұзаққа созылуда. Атап айтқанда, ешкім электронды |
|сауданы даярлау жобасымен ... ... ... да орын ... ... ... ... әлсіз түрде жүргізілген. ІТ-саласында патентті |
|қорғау жөнінде кемшіліктер байқалады. Сонымен ... ... ... ... ... мен осы ... ... тарту мен Интернет желісіне кіру |
|ұйымдары, мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... мен ... мемлекеттік қолдау» туралы заңды қайты қарау; ... ... мен ... ... ... ... ... азлығы. Атап айтқанада, компьютерді меңгерудің толықтығы, шет ел|
|мамандары оқытуды жетілдіру. Осы жерде ақпарттық ... ... ... ... ... мен оны ... ... бейімдеу. |
|Аталған негізігі ... ... ... Қазақстандағы мәселелерді|
|шешеу арқылы өмір деңгейі мен біліктілікті және 50 елдің қатарынга бәсекелес|
|мемлекет ретінде кіру ... ... [] ... ... барлығы мынадай қорытынды шығаруға негіздейді:
Экономикасы дамыған және әлемдік экономикаға интеграцияланған көптеген
елдер дәл уақытында ... ... ... ... ... ... ... елдер, ақпараттық технологиялардың оңтайлы дамуы үшін
стратегиялық шешім ... ... ... ... ... ... мынадай нормативтік-заңдық актілерді ... ... ... стимул жасалынды, ақпараттық технологиялар
өнеркәсібінің тауар импортын ... ... бір ... ... ... ... ... жеңілдік
қарастырылды, сондай-ақ софтверлік компанияларға басқа да ... ... ... ... экономикадан инновациялық
экономикаға көшуді жарияласа да, әлі күнге дейін ақпараттық технологияларды
дамыту жайында нақты бір ... жоқ. ... ... ... ... ... ... технологиялар бизнесінің шашыраңқы дамуы,
мемлекеттік тапсырысқа ... ... ... ... ... ... ... дамытуға құлықсыздық
көрсетуі белең алды.
Қазіргі кезде ақпараттық технология экономика мен өнімнің ... ... ... ... әр ... ... механизімін, әр түрлі әдістерді және
программалық-техникалық жылжытуды шешеді. Нарық жағдайында осы ... ... ... ... ... өткізу мақсаты – тұтынатын
өнімдер мен қызметті тиімді ... ... ... көлемін ұлғайтуда
сапалы ақпараттық қызметті маркетинг жүзеге асырады. талдау, жоспарлау,
жүзеге асыру және бақылау процестерін ... ... ... ... болып табылады. Ақпараттық технологияның мемлекеттің ішкі әсері, ең
алдымен ақпараттық саланың тез дамуы, оның өзі бизнестің бір түрі ... ... ... тиімді.
Қазақстан Республикаснда ақпараттық технология саласы нарығы енді-енді
дамып келе жатқан нарықтың бірі болып табылады. Бұл, бір жағынан, ... ... ... ... ... ... ... сыртқы және ішкі саясатының либерализациясымен, ал үшінші
жағынан, тұрғындардың сұранысына ... ие ... ... өз ... құру ... ... Республикасында ақпараттық технология саласындағы маркетинг
жарнама мен PR деңгейінде ғана дамыған. Дамушы сегменті Интернет және ... ... ... ... ... ... ретінде келесі факторды
атауға болады: ұялы телефон – ... ... ... ... ... ... ... Ұялы байланыс операторлары үшін ол (ұялы
телефон) тіркелген телефонға қарағанда инфрақұрылымдық ... ... ... ие ... ... ... ... жеткізілуі үшін жер үсті
байланыстардың аралық қабаты және сәйкесінше қызметтердің ... ... бұл ... қол ... ... ... байланысты бере алады.
Бұл қорытынды есепте телебайланыс нарығының аталған секторының динамикалық
дамуына береді.
Бұл көрініс интернет қызметі ... үшін де тән, оның даму ... ... ... ... ие. Бәсекенің бір мезгілде
дамуы телебайланыс қызметтерін өндірушілердің ... ... ... ... етеді, бұл өз кезегінде онда ... ... ... және тұтынушылар тарапынан назар аударудың көзі
ретінде брендті құру үшін оларды басқару жүйесін ... ... ... ... ... нарығындағы маркетингті дамытуда
шет ел тәжірибесін пайдалана отырып, Индия мен ... ... ... ... мен ... ... туғыза және «Алатау ІТ»
технопаркін ... ... ... ... алу ... қатар, зерттеу жұмыста өз ... ... жөн ... ... үшін ... программамен қамтамасыз ету жүйесі «SAAS KZ»
өте ыңғайлы да, қажетті жоба. Біздегі әр түрлі ... ... үшін ... ғана программалық желісін алуға мүмкіндік береді. Тек бір ... ... ... ірі ... ... ... ... Бұл жобаны шет
ел мемлекеттері кеңінен қолданып, тез, әрі ыңғайлы жүйені пайдаланады. Ол
дегеніміз ол ... ... ... тапсырыс бермей-ақ өзімізде
орналастыруға болады. Оның негізіде маркетингтік әрекеттерді жан-жақты
дұрыс ... ... ... ірі жоба сапалы орын алуға зор мүмкіндік
бар. Яғни, ондамаркетингтік ... ... ... ... ... ... жіктеп құру қажет және құрамы Қазақстан ... ... тобы ... ... әр сегмент бойынша
сұранысының мүмкіндіктері мен мүдделерін ескеру қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Маркетинг в ... ... ... ... // В ... и ... ... Современный этап развития». Под
ред. В.П. Колесова, Е.А. Касаткиной.-М.: МАКС ... 2001 - 0,6 ... Белл Д. ... ... ... Опыт социального
прогнозирования. – М., 1999. - 661 с.
3. Аникин О.Б. ... ... ... рынка телекоммуни-
кационных услуг. – М., 2004.
4. Программа развития отрасли телекоммуникаций ... ... ... ... ... ... ... Казахстан от 7
июня 2006 года N 519
5. Дюмелен И.И. Торговля услугами. – М.: ...... ... В.В. ... ... этапы и проблемы развития//
Консультант директора №21. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 34-36.
7. Концепция Правительства ... ... ... ... ... на период с 2001 по 2005 год: утв. 04.12.2001 N
1564
8. Паринов С.И. Сетевая экономика в ... ... II ... 1999. - ... ... в ... ... Форрестер Дж. Мировая динамика. – М., 1978.
10. Н.Назарбаев. Рынок и ... ...... 1994. – ... ... Г.В. ... к устойчивому развитию: глобальный, региональный
и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России.- Москва: Изд-во
КМК, 2002.
12. Алимбаев А.А. ... ... ...... ПК
“ЭЛЕК”, 1999.-320б.
13. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. – Алматы. ‘‘Қазақ
университеті’’, 2002.
14. Г.Л. Багиев, Е.Л. ... ... ... – М., 2004.
15. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М: ... ... С.В. ... по ... ... ... науки и современность. – 1998.- №3.
17. Байнхауэр Х., Шмакке Э. Мир в 2000 году. Свод международных ... М., ... О ... и ... развития IT отрасли РК (доклад на 1-съезде
IT предприятий РК)
19. www.telecom.kz
20. Краткий статистический ежегодник Казахстана. - ... ... ... ... ... Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года.
22. Программа по ... и ... ... ... ... Казахстан на 2005 - 2015 годы: ... РК. – 2009, ... 25, № ... Указ ... РК. О дальнейших мерах по реализации Стратегии
развития Казахстана до 2030г.: утв. 6 ... 2007, № ... ... ... РК. О ... ... социально-
экономического развития Республики Казахстан на 2007 – 2009 гг. ... ... и ... утв. ...... ... Б.М. Проблемы и перспективы влияния рекламы на процесс
создания ... ... // ... ... ... в условиях вхождения Республики Казахстан в число 50-
ти наиболее конкурентоспособных стран мира: ... ... ... -
Алматы: КазАТиСО, 2007. - С. 98-102.
26. Найзагарин А.А. ... как ... ... ... в ... ... // Вестник КазНУ им Аль-Фараби,
Серия экономическая. - 2006. - № 3 (55).- С. ... ... Г. ... ... ... // ... Додд ... З. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли /
пер. с ... - М.: ЗАО ... 2002. - 400 ... ... И.Ю. ... маркетинговых исследований в Казахстане //
Маркетинг товаров и ... - 2002. - № 5. - С. ... ... Е. ... ... для легального плагиата // Купи бренд.
Франчайзинг в России. - 2007. - № 4.- С. 39- ... ... И.С. ... и исследования рынков. - М.: Русская Деловая
Литература, 1999. – С. 214.
32. журнал «Digital Kazakhstan», № 6 ... 2009 ... ... ... шарты:
- Жаңа құрылғыға деген өспелі сұраныс;
- Технологияның үздіксіз ауысуы;
- Құрылғы нарығындағы бәсекелестік
Қызметпен жабдықтаушылар (телекоммуникациялық фирмалар)
Телекоммуникация нарық шарты:
- телекоммуникациялық ... ... ... беру мүмкіндігі;
- операторлар мен құрылғылар қызметіне деген қолайлы баға ;
- ... ... ... ... ... ... жүйе ... қамтамасыз етуі тиіс;
- қызметке деген қолайлы тарифтер мен телекоммуника-циялық терминалдар мен
құрылғыларға деген баға;
- Желінің жоғары сапалылығы мен беріктілігі, қамтамасыз ... ... ... нарық шарты:
- заңнаманың адаптациясы;
- сұраныс деңгейі;
- Жабдықтаушылардан құрылғылар мен ... ... ... баға
2,5%
Dalacom
0,1%
Neo
0,1%
Excord
3,2%
Pathword
26,5%
Activ
20,5%
K-Cell
47,25%
Beeline
13%
Басқа операторлар
87%
Қазақтелеком АҚ
Вычеслительная техниканы өндіру
Программен қамтамасыз етуді құрастыру
Ақпараттық технология саласындағы қызмет көрсету
Қазақстанда ақпараттық технология саласының жүйесі
Сыртқы ... - ... ... ... ... жаһандану
2. сәйкес келудің даму қасиеті
1. ақпараттық өнімнің өсу рөлі
Ақпараттық технологияның даму ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
Абай мұраларындағы отбасы тәрбиесі идеялары63 бет
Мектеп оқушыларында салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері69 бет
Салауатты өмір салтын қалыптастыру негіздері8 бет
Ақпарат азаматтық-құқықтық қатынастар объектісі ретінде9 бет
Салааралық байланс және халықаралық сауда моделі22 бет
Қазақстан ауыл шаруашылығы18 бет
Қазақстан ауыл шаруашылығында меншік түрлерінің дамуы11 бет
"Инвестициялық қызметтің экономикалық мәні мен мазмұны."38 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь