Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын табиғи территориялары


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

1 ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ
ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ ТЕРРИТОРИЯЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын
территорияларына сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2 Ерекше қорғалатын территорияларының классификациясы ... ... ... ... ... .11
1.3 Оңтүстік Қазақстан облысының территориясын
географиялық аудандастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА
ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.1 Оңтүстік Қазақстан облысының
әлеуметтік.экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.2 Ерекше қорғалатын территорияларындағы
табиғи.тарихи туристік нысандар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
2.3 Ерекше қорғалатын территориялары
бойынша экологиялық маршруттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА
ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
3.1 Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары ... ... ... ... ... ... ... ... 47
3.2 Туризмді дамыту мақсатында қолданылатын шаралар ... ... ... ... ... ... ...50
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
Адамзаттың шаруашылық іс-әрекеттері Қазақстанның табиғи ландшафтарының келбетін өзгертті. Әсіресе, дала және орманды дала аймақтарының ландшафтары қатты өзгеріске ұшыраған. Тірі табиғат та үлкен өгерістерде: өсімдіктердің сиректенуі, жануарлар ареалдарының қысқаруы, тіпті, кейбір түрлерінің жойылуына әкелді. Ормандар, сексеуілдер, тоғайлар аудынының қысқаруы байқалуда.
Ғасырлар бойы жиналған жер асты сулары кетуде. Арал маңындағы экологиялық апат Арал теңізінің құрғауына әкелді. Мұндай жағдай Балқаш көлінде де сипатталады.
Қазақстан территориясындағы апатты масштабта антропогенді зиянды процестерге ие болды. Қазақстан территориясында адамның шаруашылық іс-әрекеттердің ең болмаса жанама әсерін алмаған аудандар өте аз.
Осындай жағадайларда сақталған табиғи ортаның қалыпты ландшафтарының қорғалуын қажет етеді. Осындай табиғат ландшафтарының болашақ дамуын болжау, табиғаттағы тепе-теңдікті қорғау мен оны қалпына келтіру аса маңызды мәселе. Берілген мәселелерге байланысты ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының табиғаттың адамның шаруашылық іс-әрекеттері қол жетпеген эталоны ретінде көрініс тапқан.
Қазақстан жері алуан түрлі табиғат ландшафттарына бай ел. Мұнда, Еуропадағыдай альпілік далалар, Африканың әнші құмдары, Оңтүстік Американың терең шатқалдары, Солтүстік Американың жабайы далалары бар. Еліміздің солтүстік батысын Каспий маңы ойпаты, солтүстік және солтүстік шығыс аудандарын жазықтар, батыс жағын меридиан бағыты бойынша орналасқан Торғай үстірті, бүкіл орталық жағын Сарыарқа ал оңтүстігін ғажайып таулар алып жатыр. Еліміздің экологиялық туризмнің дамуына біздің табиғат ландшафттары, ерекше қорғалатын территориялар үлкен орын алады.
Жаппай экологизациялау мәселесі қазіргі қоғамның барлық жақтарын қамтыды. Экологиялық аспектілер көптеген ғылымдармен қарастырылады: биологиядағы- классикалық экология, медицинада – адам экологиясы, техникалық ғылымдарда – инженерлі экология, т.б. Экологизациялау мәселесі туризмді де қамтыды [1].
Экологиялық туризм дағдыларды қалыптастыру үшін табиғат қорғау пәндерді оқу қажет: биосфера мен география жүйелері, қоршаған ортаны қорғау теориясы, геожүйе анализі мен қоршаған ортаны қорғау негіздері. Экотуризм табиғатты адамзатпен, тарихты болашақпен байланастыратын көпірдің негізін қалайды. Бірақ көптеген зерттеушілер экотуризмнің амбициозды мақсаттар мен мүмкіндіктерін күмән келтіреді. Қазіргі таңда өзін-өзі экотуристік фирма ретінде жариялайтын мекемелерге келесі сұрақ қойылған: «олар экологиялық жауапкершілікті қандай деңгейде мойынға алады?». Ондаған фирмалар экотуризмде мамандандырылып, олардың біреуі ғана эко деген атау нормаларына жауап бере алатын кездер де кездеседі. Сол себептен тек қана экскурсанттарға емес, сондай-ақ туризм саласында қызмет ететін мекемелер мен секторларында экологиялық білім беруді қамтамасыз ету керек [1].
1 Алиева Ж. Н. Экологический туризм. – Алматы, 2001. –101с
2 Амашев З., Жетібаев Ж. Қазақ петроглифтері. – Алматы, 2005. – 312 б.
3 Бельгибаев М.Е. Геоэкология – развитие, структура и методы. / Современные проблемы геоэкологии и созологии.-Алматы: Шартарап, 2001. – С.11-21
4 Биологическое разнообразие: тематический обзор к программе развития ООН в Казахстане. – Астана, 2005.-72 с.
5 Бөкейханқызы Р. Туризм – мемлекеттің жарнамасы: елімізде туризм саласын дамыту жайында // Қала мен дала 2006 ж. 16 маус Ноосфера, 2001.-672 с.
6 Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии – М.: ГЕОС, 1998. – 418 с.
7 Геоэкологические основы территориального проектирования – М.: Наука, 1989. – 250с.
8 Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды.-М.: Аспект персс, 1996.-143 с.
9 Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. – М.: УРАО, 1997. – 224с.
10 Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для вузов.-М.: Академия, 2004.-304 с.
11 Информационный экологический бюллетень Республики Казахстан. Итоговый выпуск 2000 г.-Алматы: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2001. – 132 с.
12 Карта экологической напряженности Казахстана. Масштаб 1:2500000. – Алматы: КазИМС, 1996
13 Карта особо охраняемых территорий Республики Казахстан. Масштаб 1:200000. – Алматы: Комитет лесного и охотного хозяйства. МСК РК, 2004
14 Комарова Н.Г Геоэкология и природопользование: учебное пособие. – М.: Академия, 2003.-192 с.
15 Красная книга Казахстана: Т.1. Животные. – Алматы: Конжык, 1996. – 327 с.
16 Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заң. №212-ІІ, -Астана, 13 шілде 2001
17 Қазақстан туризмі 2006 жылғы: статистикалық жинақ ҚР стат. агенттігі; ред. басқ. Қонаев Е.А. –Алматы, 2006 ж. 114 б
18 Ландшафтное и биологическое разнообразие Республики Казастан: Информационный обзор Программы развития ООН. – Алматы: ОО ОST – ХХІ век. – 2005. – 247 с.
19 Маргулан А., Мендикулов М., Басенов Т. Архитектура Казахстана. - Алматы, 1999.- 153 c.
20 Оңтүстік Қазақстан облысының 2006-2008 жылдарға арналған «Мәдени мұра» өңірлік бағдарламасы. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2005жылғы «6» желтоқсандағы № 20/200-Ш шешімімен бекітілген
21 Регионы Казахстана: Статистический сборник. – Алматы: Агенство РК по статистике, 2003. – 496 с.
22 Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: учебник – Алматы: ЭкономикС, 2003 – 592 с.
23 Физическая география Республики Казастан. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ Университеті, 1998. – 266 с.
24 Чигаркин А.В. Охрана природы Казастана: учебное пособие. –Алма-Ата: Изд.КазГУ, 1974. – 135с.
25 Чигаркин А.В. Региональная геоэклогия Казахстана. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 244 с.
26 Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана (географические аспекты природопользования и охраны природы): учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. 414 с.
27 Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заң №212-ІІ, - Астана, 13 шілде 2001.
28 Қазақстан туризмі 2006 жылғы: статистикалық жинақ ҚР стат. агенттігі;
Ред.басқ. Қонаев Е.А. – Алматы, 2006ж 114б.
29 Экологический туризм в Казахстане www.atamekentours.kz
29 Южно-Казахстанская область растет www.kazakh.ru
30 1998г.Санаторий Р.Казахстана Грабуров В. А.
31 Оңтүстік Қазақстан облысының 2006-2008 жылдарға арналған «Мәдени мұра» өңірлік бағдарламасы. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2005жылғы «6» желтоқсандағы № 20/200-Ш шешімімен бекітілген
32 Регионы Казахстана: Статистический сборник. – Алматы: Агенство РК по статистике, 2003. – 496 с.
33 Алматы: ЭкономикС, 2003 – 592 с.
34 Физическая география Республики Казастан. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ Университеті, 1998. – 266 с.
35 Чигаркин А.В. Охрана природы Казастана: учебное пособие. –Алма-Ата: Изд.КазГУ, 1974. – 135с.
Чигаркин

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оңтүстік Қазақстан облысының жалпы физикалық - географиялық сипаттама46 бет
Қазақстан тарихы: мәдениеттің басты аспектілері46 бет
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет
Автоматтандырылған өрт хабарландырғыштар59 бет
Ақсу-жабағылы қорығы16 бет
Аңшылық шаруашылығындағы табиғат қорғау ісі16 бет
Биосфера туралы ақпарат12 бет
ГАЖ6 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда туристерге қызмет көрсету79 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризмнің даму мүмкіндіктері77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь