Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау

КІРІСПЕ. 9
1. Электронды оқулық 10
1.1. Электронды оқулық түсінігі және түрлері. 10
1.2. ЭО құру технологиясы мен құрылымы. 17
1.3. Бітіру жұмысына қойылған мәселелер. 22
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ. Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәні бойынша электронды оқулық. 23
2.1. Теориялық бөлім. 23
2.2. Тәжірбиелік жұмыс бөлімі 25
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ . Borland Delphi ортасында ЭО жасау. 26
3.1. Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәні бойынша өңделген электронды оқулықтың ерекшеліктері 34
3.2. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға инструкция. 35
3.3. Электронды оқулықтың навигациялық жүйесі 35
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ. 42
4.1. Электронды оқулық қолданудың тиімділігі. 42
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРШАУ. 47
5.1. Компьютердің адамға әсері. 48
5.2. Электр қауiпсiздiгi 54
5.3. Өрт сөндіру қауіпсіздігі 54
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57
Жалпы білім саласын жетілдіру стратегиясы алдына қойған, оның сапасын жоғарылату сұрағы, жалпы білім саласына жаңа тұтастық әдістемені өндіру және жүзеге асыруды, икемділігін қаматамасыз ететін, пайдаланушыға бағдарлау қажеттілігін жорамалдайды. Қазіргі әлем ақпараттық қоғамға көшуімен сипатталғандықтан, білім саласын жетілдірудің ең басты мақсаты қоғамның көп бөлігінің таным мен байланыстың жаңа технологиясын игеру болып саналады. [1].
Тақырыптың маңыздылығы. Білім алуды автоматтандырумен байланысты сұрақтар ерекше қызығушылықты туғызып отыр, өйткені техникалық құрылғыларды пайдаланбайтын қол әдісі өзінің мүмкіндіктерін көптен жойған. Оқытуды автоматтандыруға қол жеткізудің формасы компьютерді қолдану. Компьютерді көбірек пайдалану автоматтандыруға мүмкіндік береді, яғни сол арқылы мұғалімнің әдістемелік нұсқауларды дайындау кезіндегі қиын жұмысын жеңілдетеді.
Жаңалығы. Сонымен қатар әртүрлі электронды оқулықтардың, әдістемелік нұсқаулардың автоматтандырылған жүйеде қолдану, көптеген артықшылыққа ие. Біріншіден, құру процесінің автоматтандыру, сонымен қатар мәліметтерді кез келген қажетті формада сақтау мүмкіндігі. Екіншіден, бұл шексіз ақпарат көлемімен жұмыс.
Тәжірбиелік мәні. Білім саласын ақпараттандыруға байланысты ақпарат көзі болып әртүрлі бағдарламалық өнімдер: электронды оқулықтар, оқытушы бағдарламалар, компьютерлік демонстрациялар, презентациялар, оқу-әдістемелік комплекстер және т.б. Бұл жұмыстың басты мақсаты Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәніне Электронды оқулық жасау.
Бірінші бөлімде электронды оқулық түсінігіне анықтамалар, оның жасалу жолдары, түрлері, қызметі қарастырылды. Сонымен қатар электронды оқулық жасау технологиясы мен қандай құрылымы болатынына сипаттама берілді. Бітіру жұмысына қойылған мәселелер тізімі берілді.
Екінші бөлім Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәніне шолу жасау. Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәнінің Мақсаты – ол Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясының негізгі түсініктерін оқу, кездейсоқ әсерлер болған және болмаған жағдайдағы сызықты, дискретті автоматты басқару жүйелерін синтездеу және талдау әдістерін оқу және меңгеру болып табылады[1]. Пәннің әр тарауында қандай мәселелер қарастырылатына сипаттама берілді. Есептер жинағының ролі мен оның қажеттілігі. Есептер жинағында қай тақырыпқа байланысты есептер қарастырылғаны айтылады[2].
1) В.М.Колесов – Электронный учебник на основе метода гипертекстового сворачивания информации,
2) А.Бекбаев, Д.Сулеев, Б.Хисаров– Сызықты және бейсызықты жүйелер, автоматты басқару жүйесі. . Алматы: «ЭВЕРО» баспаханасы, 2005. – 328 б.
3) О.В. Зимина – Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: Теория, методика, практика. М.: Изд-во МЭИ, 2003,
4) А.Бекбаев, Д.Сулеев, Б.Хисаров – Сызықты автоматты басқару жүйелері теориясының есептер жинағы. Алматы: ҚазККА баспаханасы, 2007. –212 б.
4) Кузнецов А.А. Сергеева Т.А. Компьютерная программа и дидактика // Информатика и образование. - 1996. - N 2.
5) Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM РС / Под редакцией У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. - М.: Мир, 1992.
6) П.Радов – Электронный учебник обзор подходов создания.
7) Российские электронные издания: Каталог.—Вып. 4: Новые поступления в гос. Депозитарий / Авторы–составители: Вигурский К.В., Глушкова О.Л., Негадова В.И. (под общ. ред. Антопольского А.Б.) — М.: НТЦ “Информрегистр”, 2000.
8) С.Ю. Агафонова, Д.В. Смолин – методологические оновы оценки качства электронных учебников европейских иностарнных стран.
9) Международное стандартное библиографическое описание для электронных ресурсов — ISBD (ER)
10) Агеев В.Н. Электронная книга: Новое средство соц. коммуникации. М.: 1997
11) Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация. М.: Логос, 2000.
12) Мильчин А.Э. Издательский словарь–справочник. М.: Юристъ, 1998. [10] Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка гипертекстов. М., 1992
13) С.А. Христочевский. Электронные мультимедийные учебники и
энциклопедии. Информатика и образование, 2000, 2, стр. 70-77.
14) Л.Х. Зайнутдинова. Создание и применение электронных учебников. Астрахань, ООО "ЦНТЭП", 1999, с. 364.
15) А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс. Вузовская учебная книга. Типология, стандартизация, компьютеризация: Учеб.-метод. Пособие в помощь авт. и ред. М.: Логос. Московский государственный университет печати, 2000, с.255.
16)
17) Основы современных компьютерных технологий. Ред. Хомченко А.Д.
18) 11. Бойс Д. Осваиваем Windows 95. Русская версия. 1997.
19) 12. Шкаев А.В. Руководство по работе на персональном компьютере. Спра-вочник. М.: Радио и связь, 1994 г.
20) 13. Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов Б.А. Персональный компьютер для всех. Хранение и обработка информации. Т.1 М.: Высшая школа, 1991.
21) 14. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М.: Наука, 1990.
22) 15. Мартин, Метьюз. Excel для Windows 95/97. М.: АВЕ. - 1996.
23) 16. Экономическая информатика. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.
24) 17. Могилев А.В. и др. Информатика. – М., 1999. – 816 с.
25) 18. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О. Excel 7.0 в примерах. М.: Нолидж, 1996.
        
        АҢДАТПА
Бұл бітіру жұмысында сызықты автоматты басқару жүйесі пәніне
элекрондық оқулық ... ... ... түсінігіне анықтамалар, оның жасалу жолдары, түрлері,
қызметі қарастырылды. Сонымен қатар электронды оқулық жасау ... ... ... ... сипаттама берілді. Бітіру жұмысына қойылған
мәселелер тізімі берілді. Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәніне
шолу жасау. Сызықты Автоматты ... ... ... ... ... – ол
Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы ның ... ... ... ... ... және ... ... сызықты, дискретті
автоматты басқару ... ... және ... ... оқу ... ... ... Электронды оқулықты Borland Delphi ортасында жасау.
Жасалған бағдарламалық ... ... ... және қызметі берілген.
Бітіру жұмысының соңғы бөлімінде өміртіршілік мәселелерінің ... ... ... ... ... ... ... работе создать автоматизированный электронный
учебник по предмету ... ... ... ... ... виды, способы их созданию и ... ... ... ... описание структура и технология создание
электроного учебника. Дано было список для ... ... Было ... предмету Теория Линейных Систем Автоматического ... ... ... ... Систем Автоматического Управления – основные
понятие Теория Линейных Систем Автоматического ... ... ... ... ... ... управление автоматического дискретизации,
а также случайные и не случайные системы было или нет. Подготовить в среде
Borland Delphi ... ... Дано ... и ... ... ... Последний раздел выпускной работы содержит вопросы
безопасности жизнедеятельности, где ... ... ... ... this exhaust to work to create the ... ... ... the article of the linear systems of automatic control.
His activity, kinds, methods to their creation and ... ... ... Also ... ... and ... creation of
электроного textbook. Дано was list for completion of work. There ... on an object Theory of Linear Systems of ... Control. ... ... of Theory of Linear Systems of ... Control - basic
concept of Theory of Linear Systems of ... Control, study and ... of the system ... ... to ... and ... and not casual systems it was or no. To prepare in the environment
of Borland Delphi electronic textbook. It is Given service and system ... of product ... The final chapter of final work ... ... of safety of vital ... where an analysis over of terms
of labour is brought.
МАЗМҰНЫ
| ... |9 ... ... ... |10 ... ... ... ... және ... |10 ... |ЭО құру технологиясы мен құрылымы. |17 ... ... ... ... ... |22 ... ... ... Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы |23 |
| ... ... ... ... | ... |Теориялық бөлім. |23 ... ... ... ... |25 ... ... ... . Borland Delphi ... ЭО ... |26 ... ... Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәні бойынша |34 |
| ... ... ... ... | ... ... ... инструкция. |35 ... ... ... ... жүйесі |35 ... ... ... |42 ... ... ... ... ... |42 ... ... ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРШАУ. |47 ... ... ... ... |48 ... ... ... |54 ... |Өрт ... ... |54 |
| ... |56 |
| ... ... ... |57 ... ... саласын жетілдіру стратегиясы алдына қойған, оның сапасын
жоғарылату сұрағы, жалпы білім саласына жаңа тұтастық ... ... ... асыруды, икемділігін қаматамасыз ететін, пайдаланушыға
бағдарлау ... ... ... әлем ... ... ... білім саласын жетілдірудің ең басты мақсаты
қоғамның көп бөлігінің таным мен байланыстың жаңа ... ... ... ... ... Білім алуды автоматтандырумен байланысты
сұрақтар ерекше ... ... ... ... ... ... қол әдісі өзінің мүмкіндіктерін көптен жойған. Оқытуды
автоматтандыруға қол ... ... ... қолдану. Компьютерді
көбірек пайдалану автоматтандыруға мүмкіндік береді, яғни сол арқылы
мұғалімнің ... ... ... ... қиын ... ... қатар әртүрлі электронды оқулықтардың, әдістемелік
нұсқаулардың автоматтандырылған жүйеде қолдану, көптеген артықшылыққа ие.
Біріншіден, құру ... ... ... ... ... ... қажетті формада сақтау мүмкіндігі. Екіншіден, бұл ... ... ... ... ... ... ... байланысты ақпарат
көзі болып әртүрлі бағдарламалық ... ... ... ... ... ... ... оқу-
әдістемелік комплекстер және т.б. Бұл жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... Электронды оқулық жасау.
Бірінші бөлімде электронды оқулық түсінігіне анықтамалар, оның жасалу
жолдары, түрлері, қызметі қарастырылды. ... ... ... оқулық
жасау технологиясы мен қандай құрылымы болатынына сипаттама берілді. Бітіру
жұмысына қойылған ... ... ... ... Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәніне шолу
жасау. Сызықты ... ... ... ... пәнінің Мақсаты – ол
Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясының негізгі ... ... ... болған және болмаған жағдайдағы сызықты, ... ... ... синтездеу және талдау әдістерін оқу және
меңгеру болып табылады[1]. ... әр ... ... ... ... ... ... жинағының ролі мен оның
қажеттілігі. ... ... қай ... ... есептер
қарастырылғаны айтылады[2].
Үшінші бөлім Электронды оқулықты Borland Delphi ортасында жасау.
Зерттеудің тапсырмасы және ... ... ... ... қызметі, пайдалану мақсаты көрсетілген. Электронды оқулықтың
дәстүрлі ... ... мен ... ... жасалған бағдарламалық өнімнің навигациялық жүйесі және қызметі
берілген. Сонымен қатар бағдарлама коды қосымшалар бөлімінде көрсетілген.
1. ЭЛЕКТРОНДЫ ... ... ... ... және түрлері.
Электронды оқулық – өз бетімен оқуға арналған ... ... ... ... оқулық (ЭО) – ең басты баспа өнімін толықтыратындай ... ... жеке және ... ... ... негізделген,
шектеулі түрде алған білімді және ... ... ... ... ... ... – оқу процесінің дидактикалық циклінің үздіксіздігі мен толықтығын
қамтамасыз ететін, теориялық материал ұсынатын, ... ... және ... ... ... ... ... қатар ақпаратты іздеу
мүмкіндігін, компьютерді ... ... ... және ... ... қамтамасыз ететін комплексті жүйеге
негізделген білім беретін бағдарламалық жүйе[3].
Жоғарыда аталған тұжырымдардан электронды ... ... өте ... электронды документтерді қарастыруға болады. Оның ішінде тексттік
документтер, күрделі ... ... ... ... ... ... оқығанда, сонымен қатар құрылымы жоғарырақ электронды
материалдарды ... ... ... ... ... электрондық документтерде тесттердің, визуалдаудың және т.с.с.
болуы мүмкін.
ЭО өзінің ... ... ... ... феномені ретінде
аяғына дейін қалыптаспағандықтан, оның анықтамасына ... ... ... ... ... ... жоқ. Ол ең бастысы оқулық екенін
ұмытпаған жөн. Қазіргі ... ... ... ... ... ... оқулық – бұл оқитындар немесе студенттерге арналған
белгілі білім саласында ... ... ... беретін оқу әдебиетінің
негізгі және жүргізуші саласы. ... ... оқу ... ... тасушы ретінде бірге қарастырғанда, ... ... ... ... ... электронды оқулық – бұл жүйелі түрде
оқу материалы бар белгілі бір облыстың білімі, ... ... ... ... ... технология көмегімен пайдалану мүмкіндігі бар
ресурс.
Әдетте электронды оқулық үйретуші, бақылаушы, модельдеуші және ... ... ... ... бар, ... тасымалдаушыға
орналасатын басқа да бағдарламалардан тұратын комплект болып табылады. ЭО
әдеттегі оқулықты толықтырады және мынадай жағдайда эффектірек ... тез кері ... ... ... ... ... тез ... мүмкіндік береді(соның ішінде контексттік
іздеу), бұл әдеттегі оқулықта қиынырақ;
- гипертекстті түсініктемелерге көп ... ... ... ... ... ... – көрсетеді, айтады, моделдейді және т.б. (осы
жерде ... ... ... мен ... Тез, ... нақты индивидке сәйкес темпте белгілі тарауға
байланысты алған білімін тексереді.
Электронды оқулықтың ... ... алу ... ... ... Ақпаратты экраннан қабылдау кітапқа қарағанда
ыңғайлығы және ... ... ... ... ... ... ... болуы.
Компьютерді әдеттегі оқулықтың текстінің ... мен ... ... ... ... алынған өнімді электронды оқулық деп
санауға ... ... Бұл тек ... ... ... ... ... формасы болып саналады. Сондықтан компьютер көмегімен
пайдаланатындықтан кез келген өнімді электронды оқулық деп ... ... ... информатика құрылғылары арқылы жаңғырту немесе пайдалану
қажет, бірақ жеткіліксіз шарт болып табылады.
Электронды оқулық ... ... ... мағына енгізу орынды.
Сонымен электронды оқулық, тек қана информатика құрылғылары көмегімен іске
асатын, бекітілген оқу бағдарламасына немесе ... ... ... ... ... және ... ... қарағанда принципиалды
жаңа сипаты бар білім сипатындағы өнім. Мұндайға ... ... ... ақиқаттығын, интерактивтілігінің жоғарға деңгейін,
оқушының жеке қасиетіне бағытталғандығын және т.б. ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Типологиясы.
Электронды оқулықтың жасалуының нақты ... ... ... ... ... классификациясын жүргізуге болады.
Электронды оқулықтың жалпы анықтамасының құрамына дистанционды үйрету
жүйесінде көрсетілген электронды ... ... ... оқу ... ... ... ... қойған
мақсаттарына, жасаушының мүмкіндігіне байланысты ЭО ... ... ... ... ... оқулықтардың, оқу әдістемелерінің немесе
оқу-әдістемелік комплекстердің классификациясы ... ... қол ... жасалған жүйесіне байланысты
бөлінген. Қазіргі таңда ең басты принципиалды критерилары қол ... ... ... жеткізу жағынан барлық электронды оқулықты:
- Онлайнды(online), яғни онымен тек ... ... ... ... Офлайнды(offline), яғни онымен автономды түрде кез ... ... ... БК ... ... ... ... болады.
Онлайнды ЭО – интернет желісінде немесе ... ... ... ... істеуге мүмкіндігі бар. ЭО-ты желіде орнату жасаушыға
(оқытушыға) оперативті ... ... ... ... ... ... ол негізгі артықшылығы болып табылады. Тағы бір артықшылығы оқытушы
мен оқушының арасындағы сұқпатты ұйымдастыру мүмкіндігі.
Офлайнды ЭО кез ... ... ... ... ... белгілі бағдарламаны орнату қажет). Офлайнды ... ... - pdf, html, flash, ... ... ... әртүрлі
презентациялар (PowerPoint форматы және оның аналогтары), тексттік
документтер және ... ... ... ... ... ... жерде қолда бар құрылғылар көмегімен жасауға болады.
Материалды жеткізу формасына байланысты ... ... төрт ... ... Ол ... ең ... ... документ» типінен қазіргі заманғы
«электронды курсқа» дейінгі ... ... ... ... (1-сурет).
«Тексттік документ» қарапайым электронды оқулық болып табылады. ... ... ... электронды(сканерленген), сонымен қатар өзіндік
шығарған өнім болуы мүмкін. Бірақ MS Word-та терілген текстті ... ... ... ЭО деп ... болмайды. Өткені қағаз жүзіндегі
оқулық – ол ең бірінші оқулық: қалыпқа келтірілген, гост және ... ... ... ... ... көркемдеу кезінде аналогты
талаптар(бірақ госстандарт әлі жоқ) электронды шығарылымдарға да қолданылуы
қажет.
Терілген текст – бұл тек ... ... ... ... ... қажет.
Электронды оқулықтың «Тексттік документ» типі - ол базалық тип, ... оны тек ... ... ... ... ... бірақ мұндай
ЭО-ты кез келген оқытушы жоғарғы деңгейдегі ЭО үшін(жеке, сонымен қатар
специалист ... ... ... ... ... ... ... электронды оқулық – бұл құрамында
қарапайым навигациялық элементтері: ... ... ... ... ... Осы тип ең көп ... дәл осы типті әдебиеттерде
ЭО деп атайды. Электронды ... html, pdf ... өте жиі ... ЭО» ... ... ... келеді. Ол өзінің жеке
қабықшасына, сызықсыз құрылымына, видео және аудиоматериалдарына ие ... ... ... ... ... интерактивті элементтер болуы
мүмкін. Бұл тип оқу ... ... ... үшін ... ... ... мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік
береді. Бірақ, мұндай ЭО ... ... ... ... етеді.
«Электронды курс» типіндегі электронды оқулық әдетте дистанционды білім
алу жүйесімен бірге жасалады. Алдыңғы типтерден бұл ... ... ... ... сауықтырулық модульдерге ие болуы мүмкін.
Топтағы байланыс үшін әртүрлі оқушы мен оқытушы арасында форумдардың болуы.
«Электронды курс» ... оқу ... ... ... ... ... ие болады, және кейде артық ақпараттар мысалы, анықтамалық немесе
сауықтырулық сипатындағы.
1.1-сурет. Материалды ұсыну ... ... ЭО ... оқу ... ... ... мен ... Адамның
электронды оқулықпен қарым-қатынасында негізгі рольді иньерфейс ойнайды.
Сонымен қатар Interface – бір ... ... ... ... ... жағдайда бұл адам мен электронды ... ... ... ... ... ... ... сценарий міндетті түрде
ақпараттың қабылдануына әсер етеді және оны ЭО құру ... ... жету үшін ... ... ... ақпарат – «өзіндегі зат», құрамында белгілі ... ... бар. ... ... ... ... ... әртүрлілігі, алған білімнің автордың ойынан ... ... ... Бір ... әр ... ... ... сондықтан әртүрлі адамға
бірдей түсінікті болатындай етіп жасау қажет.
ЭО-та текст кейбір білім фрагменттерінің негізгі тасымалдаушысы ... Бұл ... ... тек ... ... емес. Бұл қимыл жол табу
керек, ... ... де ... ... ... ақпараттың негізгі пайызы көрумен ... ... ... ... ... ... және
эффективтірек қабылданады және қорытылады. ... ... ... ттолық және бірден қабылданады. Белгілі механизмдерді
еске ала отырып, оқу ... ... ... ... Олар ... ... белгілі орнына аударылуына жауап береді.
Бұл – стимулды-жүргізуші және мақсатты бағытталған механизмдер.
Мақсатты ... ... ... ... ... ... элементтер) ережелерге бағынышты.
Стимулды-жүргізуші механизм ... ... ... және ... да ... ... процесінде назарды
басқаруға негізделген.
Сонымен қатар келесі ережелер жұмыс ... ... ... ... ... және ... көру стимулы назарды ... ... ... ... ... әріп ... болу керек жерде
сызықша болса) «автоматты» түрде назарды аударады, ал ... ... ... ... сөзге келтіретін бағыттауыш) саналы түрде ... ... ... ... мөлшерден кейін оқушының аса жүктелуіне
әкелетін ЭО-гы ақпараттың, тексттік көрсетілуіне толықтауыш болатын, «мен
сияқты ... ... ... ... ... ... ... аударатын
механизмдерді пайдалану қажет.
Электронды оқулық көмегімен білім алу – ол ... ... оқу ... ол ... ... ... болып жатса да. Өзіндік оқу түсінігі
ретінде сырттан корректирлеуі жоқ деп ... ... ... ... алу ... ... үшін өзіндік оқуға ... ... ... ... ... принциптары бар?
1.2-сурет. ЭО-та өзіндік оқу принциптерін жүзеге асыру схемасы
Кез келген оқулықтың шешетін педагогикалық ... бірі ... ... ... бола ... ... ... Электронды
оқулықтың ерекшелігі болып қоғамның ақпараттық қоймасын емес, жеке адамның
негізіне, ... және ... әсер ... ... ең ... оңың ... ... ол тематикалық
құрылымдық ақпарат арқылы беріледі және қабылданады, бұл оның ... ... ... ... Ол ... ... оқу элементінде
немесе оқу бірлігінде назарды ұстап тұрып қадам қадаммен ... ... Бұл үшін әр ... оқу ... ... болу ... оқу барысында қойылған мақсаттар белгілі жаңа ... және ... ... ... ... беретінді білдіреді.
Модульде берілген материал басқа ... көз ... ... мақсатқа жететіндей, яғни өзіне жеткілікті болу қажет. Әр ... мен оқу ... ... білу ... ... қажет,
материалды ары қарай оқуға құштарлығы болатындай етіп.
Әр модуль оқушыға өзінің ... ... және ... баға беру ... Оқушы мен оқу материалының арасындағы
байланыс ... ... ... ол ... ... ... ... ұстап
тұруға мүмкіндік береді.
Ол үшін оқу материалы оқушымен диалогқа бағытталған болу керек. ... ... ... ... ... ... ... процесс
параметрінің өзгеру мүмкіндігі, ары қарай процесті немесе ... ... ... және т.б. ... ... іске асады.
Оқу материалын «басқару» мүмкіндігі көп болған сайын, ... ... ... ... интерактивтілік өседі. Оқушының білімінің
тұрақтылығына ... кері ... та ... ... ... оқу терең түрде жекелендірілген және уақыттық шектеуге
келмейтін процесс. Оқушы ... алу ... өзі ... ... ... ... тек ... ыңғайлы басқару параметрлерін
таңдай және өзіндік оқуды аяқтауға қажет уақытты ... ... ... бақылау құрылғыларына да ие, өйткені
білімді бақылау оқу процесінің негізгі мәселелеріне ... Оқу ... бері ... бақылау ереже бойынша ауызша түрде жүргізілді.
Қазіргі замандағы этапта ... ... ... ... ... бұл ... ... өйткені тест материалды анализдеуге
мен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. ... оқу ... ... ... ... ... ... түрде шешуге мұрша береді.
Сонымен жаңа ақпараттық технолгияны қолдану, ... ... ... ... ... өзіндік жұмысында баға жетпес құрал
болып табылады.
Белгілі болғандай, нақты пән саласын активті түрде қабылдап алу үшін,
тек ... ... ... ... ... шешу ... практикалық
дағдысын ұйымдастыру қажет. Ол үшін зерттеліп жатқан процес пен ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама жүзінде іске асыруды үйрену керек.
Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... сериясы, графикалық көріністердің құрылымы мен алгоритмдердің
жұмысын қамтамасыз ету үшін және бұл тек ... ... ... ... ... студенттің интуициясы мен бейнелі түрде ойлау қабілеттілігін
дамуына көмек етеді.
Электронды оқулықтың баспа өнімдерімен салыстырғанда ... ... ... ... оқулықтың айтарлықтай екі
кемшілігі бар:
- Онымен жұмыс істеу үшін ... ... ... қажеттілігі, ең
бірінші – компьютер сәйкес ... ... ... ... ал ... ... үшін ... немесе
желілік карталар немесе модемдер локальды немесе глобальды желі үшін.
- Үйренбеушілік, дәстүрлі еместікақпараттың ... ... ... ... жұмыс істегенде шаршау;
Электронды қулықтың артықшылығы әлде қайда көбірек:
- ... ... ... ... ... мен оптималдануы. Оқулықтың құрылымын текстті немесе
гипертекстті ретінде, сонымен қатар фреймді құрылымдық оқулық, олардың
өлшемі мен ... ... ... Оқу ... ... ... ... шығарылымдарда)
пайдалану мүмкіндігі, оқу материалын тез қабылдауға және есте сақтауға
мүмкіндік береді. Әсіресе, текстке ... ... ... ... текстіне дыьыстық әсер қосса, эффекті жоғарырақ болады.
- ... ... ... ... және қолайлы навигациялық
механизмдер құру мүмкіндігі. Баспа өнімдерінде мұндай мүмкіндіктер
екеу: мазмұны мен колонтитулы. ... ... ... ... ... оқулық беттерін беттеу қажет. Ал электронды ... және ... ... немесе көрініс картасы, беттерді
беттемей-ақ қажет тарауға тез ... ... және тез ... оралуға
мүмкіндік бар. Сонымен қатар осы материал ... ... ... ... ... ... іздеу механизмі электронды оқулық шекарасындағы және ... ... ... арқылы шығарылымының текст бойымен,
суреттерді қарастыруға, басқа ... ... ... оқулық
авторына түсінбеген мәселе бойынша, хат жазуға болады. Желілік оқу
құрылымында басқа студенттермен оқу материал ... өз ... ... сұқбаттасуға болады.
- Студент білімін бақылауды автоматты түрде жасау.
- Электронды оқулықтың ең маңызды артықшылығы ... пен ... ... ... әсер ету ... оқулықтарды енгізілген жэағдайда библиотеканың функциясы ... . Бұл ... оның ... ... ... залы , коапьютермен
жабдықталған, локальді желіге қосылған, мәліметтер қорымен байланысқан.
Электронды оқулық құрар алдында мыналарды еске алған жөн:
- ... мен ... ... оқу ... ... ... ... оқулық шрифті ты кішкентай немесе тыпм үлкен болмау керек,
өткені ол да бала ... ... ... ... жарық текст болмау керек. Одан көзі шаршауы және
назардың жоғалуы.
- Оқулықтағы анимация есептерді шешу ... ... ... ... ... ... ... оның сапасы материалдың қабылдануына
әсер етеді, сонымен қатар эстетикалық мазмұнына.
- ... ... ... ... ... шығарылымынан өзгеше,
дыбыстық және эмоционалдық ... есте ... ... ... оқулық құру технологиясы мен құрылымы.
Әр бір өңделетін өнімнің технологиясы болады, яғни ... ... ... сай құру әдісі.
Құрылымның дұрыс құрылуы өнім сапасына үлкен әсерін тигізеді.
Электронды оқулық құру технологиясы..
Электронды оқулықты құру құрылғыларын комплексті критерийларына сәйкес
соның ... ... және ... ... техникалық
қамтамасыздандыру талаптарына, қолдану ерекшелігі сияқты көрсеткіштеріне
байланысты бірнеше ... ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- Дәстүрлі бағдарламалық тілдер;
- Жалпы қызметке негізделген инструменталды құрылғылар;
- Мультимедиа құрылғылары;
- Гипертексттік және гипермедиа құрылғылары;
Ары қарай техникалық база ... көп ... IBM ... компьютерлері
айтылады.
Дәстүрлі бағдарламалық тілдер
Тікелей бағдарламалау құралдарымен құрылған электронды ... ... ... ... стилінің әртүрлілігі(түстік палитра, интерфейс,
электронды оқулық құрылым, материалды ... ... ... ... мен ... жүру қиындығы;
- жұмыс және уақыттың көп шығындалуы;
- аппаратты шектеулердің болмауы, яғни сәйкес техникалық базаға
ЭО құру ... ... ... ... ... қызметке негізделген инструменталды құрылғылар арқылы
квалифицирленген бағдарламалаушы ... да ... ... ... бар. ЭО осы ... ... ... келесідей
мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді:
- ЭО құрылымын формалау;
- Текстті енгізу, өңдеу және форматтау(тексттік редактор);
- Статикалық ... ... ... ... ... ... ... дайындау(дыбыстық және
анимациялық фрагменттер);
Орындаушы ... ... ... жасау құрылғыларын пайдалану арқылы
жүзеге асырылған және ... ... ... инструменталды құрылғылар мақтанышына
келесілерді жатқызуға болады:
- ... ... ... ... да жасау мүмкіндігі;
- ЭО жасау мерзімі мен жұмысының өте ... ... ... мен ... ... ... өте
жоғары болмауы;
Сонымен қатар бірнеше кемшіліктері бар:
- Байланысқан интерфейстің болмауы;
- ... мен ... ... салыстырғанда
мүмкіншілігінің төмен болуы;
- Дистанционды ... алу ... құру ... құрамына Адонис, АосМикро, Сценарий, ТесСис, Интегратор және
т.б. жатады.
Мультимедиа құрылғылары
Эксперттер жаңа технологияның ... ... ... ... ... ... қабылдау мен біраз уақыттан кейін
қалпына келтіру мүмкіндігінің арасында байланымты шығарды.Егер ... ... онда адам ... 1\4 бөлігін есте сақтап қалады. Егер
ақпарат визуалды түрде берілсе, онда 1\3, ал ... беру ... ... онда ... ... ... Адам ... алу барысында адам
активті түрде қатысса, онда ақпараттың 75% есте қалады.Сонымен мультимедиа
дегеніміз бірнеше ақпаратты беру әдістерінің ...... ... және ... ... және ... және дыбыс(цифрлы және MIDI)
интерактивті өнімде. ... ... ... ... дыбыстық
эффекттер кіреді. Бұл жерде ең ... ... ... тасушының ақпараттық
көлемі саналады. Аудио мен салыстырғанда видеоақпарат көбірек элементтерді
пайдаланады. Ең бірінші мұнда ... ... ... оны екі ... болады: графика(салынған көріністер) және ... ... ... ... ... суреттер, интерьерлер, беттер, символдар
жатады. Екінші топқа фотографиялармен ... ... ... ... ... ақпараттық ресурстардан бірден-бір
ерекшелігі үлкен ақпараттық көлемі болуы. Гипертексттік және гипермедиа
құрылғылары ... – бұл ... ... ... ... белгіленген сөздер бар, белгілі тексттік фрагментке байланысы
бар. Осылай қолданушы беттерді жай ... ... ол ... ... ... ... ... яғни ақпаратты беру процесімен
өзі басқарып отырады. Гипермедиа жүйесінде фрагмент ретінде көріністер, ... ... ... ... ... тұруы мүмкін.
Гипертекстті технологияны пайдалану оқулықтың құрылымдылығы, қолдануда
ыңғайлылы сияқты талаптарын қанағаттандырады. Қажет жағдайда оқулықты кез-
келген серверде ... және оңай ... ... ... ... тән ... компоновка, құрылым және т.б.
Қазіргі таңда көптеген гипертекстті форматтар(HTML, DHTML, PHP және
т.б.) бар.
Құрылғыны таңдау критерийлары.
Құрылғыны таңдау кезінде ... ... ... ... конфигурацияның аппараттық құрылғысы;
- Сертифицирленген бағдарламалық жүйе;
- Қажет деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... ескеру
керек. Жаңа мәліметтермен толықтыру қажеттілігі, жадының көлемінің шектелуі
және т.б.
Мультимедиа мен гипермедиа құрылғылары технологиясының қарқынды даму
арқасында ... ... ... ... ... ... ... қатар аппараттық құрылғылардың қуаттылығы мен тез жұмыс жасауы
жоғарыда айтылған құрылғыларды ... ... ... ... құрылымы.
Қажетті құрылымдық элементтер. Электронды оқулықтың негізгі құрылымдық
элементі – модульдік құрылымды гипертекст.
Гипертекст – бұл ... ... ... мұнда мәліметтер,
түйіндер желісі түрінде ... және ... ... ... ... ... графикалық суреттер,
видеофильмдар, аудиожазбалар және т.с.с. түрінде болуы мүмкін[4].
Гипертекстте навигация байланысы гиперсілтемелер арқылы, яғни тышқанды
шерту ... ... ... тез көшу ... ... ... ... құрылымдық навигациясын оңай түсіну керек. Ал навигация
тек оқулық құрылымын ғана есепке алмай, сонымен қатар оның әр ... ... ... ... ... ... бірі – кез келген жерден ... тез ... Ол ... қол жеткізу арқылы жүзеге асады (немесе
әрқашан экранда бар болады, немесе бір ... ... оған ... ... ... асыра бағалап жіберу мүмкін емес, өйткені ол
көптеген функцияларды орындай алады: іздеу, ... ... ... ... ... ... ... жеткізудің әртүрлі жүйелері үшін индивидуалды «алға», «артқа»
батырмалары және басқа да басқарушы ... ... ... ... ... әлі ЭО-ты ұйымдастырудың дидактикалық принципін
жүзеге асыруға қосымша мүмкіндіктер беретін көптеген құрылымдық элементерді
ерекшелеуге ... Бұл ... ... дамуына байланысты өзгеріп,
мүмкіншілігі кеңейе береді.
Бүгінгі күнгі көрсетілген қарапайым мүмкіндіктермен ... ... ... электронды оқулықтың интерфейс элементі,
курстың құрамындағы кезектегі орнын көрсетіп ... және ... ... ... ... ... ... ол бір темадан басқа темаға ауысуға ... ... ... ... глосарий, іздеу, Help,
әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... қажетті мәліметі, инструкциялар
және т.с.с.
Электронды білім шығарылымдарының құрылымын құру ... ... ... ... және олардың арасындағы өзара байланысты
орнату.
Электронды білім ... ... ... және ... жүйе болып қарастырылады.
Осыған байланысты электронды оқулық құрылымын әртүрлі көзқарас жағынан
зерттеген орынды: оқу материалының мазмұныны ... ... ... ... да ... және ... функциялардың көрінісі.
Құрылым философиялық категория сияқты мазмұнның болуының формасы.
Оқулықтың құрылымын зерттеу үшін оның ... ... ... ... ... ... ... элементі, органикалық бөлігі ретінде
қарау қажет[5]. Білім беру жүйесі осындай метақұрылым ... ... ... ... оның ... алу ... ядро ретіндегі
ролі сақталып қана қоймай, ... ... және ... ... ... мен ... жинағының, өзіндік жұмысқа
нұсқаудың, анықтамалық әдебиеттердің, ... ... ... ... ... ұқсату орнын баса алады, сонымен
қатар электронды оқулық ... алу ... ... ... ... ... электронды оқулықты дәстүрлі оқу құрылғыларын орнын басып қоймай,
оның ... ... ... жүйе ... ... ... бөліктерінің маңызды бөлігі болып оқу материалының
тексттері, тексттен ... ... және ... ... саналады.
Дәсьүрлі түрде «Текст – оқулықтың «негізгі қаңқасы» ... ... ... ... оқу ... ... мен кезектелген және
максималды толық баяндалуын қамтамасыз етеді; текст – білім ... ... ... ... негізгі ақпарат тасымалдаушысы».
Тексттік компонент ... ... және ... ... ... ... компоненттер текстке қызмет етуге, оның қабылдануын
ұйымдастыруға, ... ... ... ... мүмкіндік
туғызуға арналған. Қабылдануды ұйымдастыру ... – бұл ... ... ... ... ... ... жүйелендірілген және
жалпыландырылған таблицалар. Көркемдік материал суреттер, ... ... және ... түрінде беріледі.
Оқу материалын көрсетуді басқару компоненттері құрамында тұспал
аппараттары, құрамында ... ... , ... атаулы және
заттық көрсеткіштері бар, және ... ... тез табу ... ету қажет.
Жоғарыда айтылғандардан электронды оқулық құрылымында оқу ... ... ... ... ... дәстүрлі оқулық кітаптарының
құрылымынан тексттен өзге компоненттерінің күшейтілген ролімен ... болу ... ... ... оқу ақпараттарының көрсетілуі
прцедурасын басқаратын арнайы жүйенің пайда ... ... ... ... ... жүйесі оларды бір
жүйеге жинақтайтын иерархиялық ... ... деп ... ... мен ... ... ... кескіндеу «электронды
параграф» оқытушы бағлдарламалық модулін ... ... ... ... ... электронды параграфтардың өзара байланысы
білім облысындағы түсініктер арасындағы логикалық байланысқа сәйкес ... оқұ ... ... сәйкес баспа нұсқасына дидактикалық
сапасын жоғалтпай түспейді. Осыдан, ол міндетті ... ... ... ... ... ... тұру ... Көп
жағдайда электронды оқулықты жасаушы авторлар тек ... ... ... Төменге құлайтын иерархиялық менюдың
болуы электронды оқулық құрылғысының дидактикалық ... ... ... оқу ... мазмұнының иерархиясын, яғни электронды оқулықтың
«сыртқы, визуалданған» құрылымын білдіреді.
Қолданушы интерфейс ... ... ... ... ... ... Электронды оқулықтың ішкі құрылымы ЭЕМ-ге арналған
бағдарлама сияқты қиын болып ... Бұл ... ... типі ... жеке ... ... байланыс орнатылуы
мүмкін[6]. Олар біле тұра сызықсыз құрылымды тапсырады.
Электронды оқу шығарылымында есеп ... ... ... ... ... ... ... құрылымы бірнеше деңгейден
тұруы мүмкін.
- оқылған әр түсініктемені нақтылайтын ... бір ... ... ... ... ... ... байланыстар)
- әртүрлі деңгейдегі дисциплина ішіндегі түсініктемелерді
логикалық байланыстыратын есептер ... ... ... әр ... ... мысалдан тұратын білімнің қабылдану ... ... ... ... ... тұруы мүкін:
- оқу материалының жаңа элеменеттеріне бастапқы ... ... ... «көшірме» білім құруды қамтамасыз ететін типтік мысалдар,
- Оқушыға белгілі білімді өзіндік өңдеуді талап ететін ... ... ... ... ... ... ... қызметке сәйкес болғандықтан,
жүзеге асу қарапайымдылығына байланысты тізімге кірмейді.
Электронды шығарылымдарға инструменталды жүйені пайдалану өте орынды.
Кейбір ... бұл жүйе ... ... ... ... ... ... жасау кезде пайдалану өнімнің
эффективтілігін жоғарылатады. Бірақ бұл өнімді жасау бағасы ... ... оқу ... ... ... белгілі инструментальды
құрылғылар (жүйелер) тізімі жеткілікті жоғары. Бұл ... ең ... ... ... ... білу ... ... Олардың қатарына “Learning space”, “Гипер-метод” және т.б.
жатқызуға болады. Бұл құрылғыларды пайдалану өте ... ... Windows ... ... браузерінің стандартты
интерфейсіне сәйкес келеді.
Егер электронды оқу шығарылымын ... ... ... ... енгізілген барлық жауап дұрыс,
2) енгізілген барлық жауап дұрыс емес,
3) ... ... ... және ... ... мүмкін болатын қателерді және оқушының білім ... ... ... көрсетеді.
1.3.Қойылған мәселелер:
- Электронды оқулық құру технологиясын таңдау
- Оқулықты жасау ортасы
- Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы бойынша ЭО ... ... ... ... Жүйесі Теориясы бойынша электронды
оқулықты Borland Delphi ортасында HTML гипертекстті тілінің
көмегімен ... ... ... ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРШАУ
2.НЕГІЗГІ БӨЛІМ. СЫЗЫҚТЫ АВТОМАТТЫ РЕТТЕУ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ТЕОРИЯСЫ
(САРЖТ) ПӘНІ БОЙЫНША ... ... ... ... басқару және реттеу теориясы — автоматты реттеу ... ... ... және құру принциптерін зерттейтін ғылым.
Автоматты реттеу ... ... ... ... жүйесінің
объект параметрлерін тұрақтандыру мәселесі, автоматты басқару ... ... ... түрі ... саналады[2].
Ал біздің жұмысымызда осы автоматты басқару және реттеу теориясының
бірінші бөлімі Сызықты авттоматты реттеу ... ... ... Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәнін оқытудың мақсаты – ол
АБЖ-ның негізгі түсініктерін оқу, ... ... ... және ... сызықты, дискретті автоматты басқару жүйелерін синтездеу және
талдау әдістерін оқу және меңгеру болып табылады.
Бұл ... ... үшін ... ... білу ... ... математика,
физика, электротехниканың теориялық негіздері, информатика, механика,
инженерлік және ... ... ... ... пән ... ... тұрады. Кіріспе
бөлімінде автоматты басқарудың ... және ... даму ... ... ... очеркі көрсетілген.
Бірінші тарау – Автоматты реттеу жүйесінің жалпы ... ... деп ... Бұл тарауда негізгі түсініктемелер
мен анықтамалар берілген.
Автоматты реттеу жүйесінің функционалдық және алгоритмдік құрылымы
сипатталады. ... жүйе ... ... және белгілі бір қызмет
атқаратын дербес конструкциялық элементтерден тұрады, ... ... не ... деп ... ... жүйеде атқаратын
қызметіне қарай салыстырушы, түзетуші, ... ... және ... деп ... ... ... жіктеу жүйенің ... ... ... және басқа да принциптер мен белгілер бойынша
жүргізілген.
Автоматты реттеу теориясында пайдаланылатын математикалық аппараттар ... ... ... ... ... ... ... қатарлары, Лаплас және Фурье түрлендірулері.
Екінші тарау – Автоматты реттеу жүйесінің ... мен ... ... ... ... жеке ... және қосылыстарының
қасиеттері олардың сипаттамаларымен айқындалады. Сипаттамалар статикалық
және динамикалық болып келеді.
Реттеу статизмі және статикалық сипаттамаларды ... ... ... ... ... және оны сызықтауға түсініктемелер
берілген.
Автоматты реттеу теориясында ... ... мен ... ... ... ... жүйелерді зерттеуді және математикалық
тұрғыда талдауды ... ... ...... ... жүйесінің[2] динамикалық
сипаттамаларына тоқталады. Басқарудың автоматты жүйесіндегі буынның беріліс
функциясы деп, ... ... ... ... пен ... ... ... бойынша өрнектелген кескіндерінің қатынасын айтады.
Осымен қатар типтік қосылыстарға сипаттама берілген. Құрылымдық ... ... ... не жүйенің уақыттық сипаттамасы деп кіріске
қайсыбір типтік (тектес) ықпал әсер еткендегі ... ... ... ... айтады. Жиіліктік сипаттамалар, жүйесінің дәлдігі
көрсетілген.
Төртінші тарау – ... ... ... ... және ... ... инерциясыз, бірінші ретті апериодты, екінші ретті
апериодтық, тербелмелі, дифференциалдаушы, интегралдаушы, кешігу буындарға
жіктеу.
Бесінші тарау – автоматты ... ... ... талдау. Жүйенің
орнықтылығы деп оның тепе-теңдік күйінен ауытқуына себеп болған әсерді алып
тастағаннан кейін, бастапқы орнықтылық қалпына оралу ... ... ... ... ... жалпы әдісі, Раус–Гурвиц, Михайлов,
Найквист, Логарифмдік жиіліктік ... ... ... ... ... қоры ... ... бар.
Алтыншы тарау – реттеу сапасын бағалау. Реттеу сапасының ... ... ... ... ... ... оның
негізгi, бiрақ жеткiлiктi емес қасиетi болып ... ... ... ... ... ... ауытқу. Реттеу сапасының жанама бағалары.
Жанама бағалар деп өтпелі процестің жеке ерекшеліктерін сипаттайтын кейбір
шамаларды ... ... ... ... ... ... ... әдіспен бағалау. Бұл әдіс Фурье түрлендіруіне және ... ... ... мен ... ... ... арасындағы бірмәнді
байланыстың болуына негізделген. Тұйық жүйенің нақты жиіліктік сипаттамасын
ажыратылған жүйенің амплитуда-фазалық сипаттама арқылы ... ... ... ...... автоматты реттеу жүйесінің синтезі. Жүйенің
синтезі деп автоматты реттеудің ... сапа ... ... ... ... ... ... байланыстарды анықтауды айтады.
Автоматты реттеуiштер мен реттелу ... ... ... реттеу
жүйесін құрайды. Автоматты реттеуiштер деп реттелетiн ... ... ... бiр ... ... ... ... жиынтығын айтады.
Уақыт бiрлiгiндегi байланыс сипаты ... ... ... ... ... ... заңы бойынша реттеуiштер пропорционалдық ... (И), ... (ПИ), ... (ПД), ... (ПИД)
болып ажыратылады. Реттеу заңына туындыны және интегралды енгізу. ... ... ... ... алу. ... ... Инварианттық теориясынан қысқаша түсініктер берілген.
2.2.Тәжірбиелік бөлім
Сызықты автоматты реттеу жүйелері ... ... ...... Басқару Жүйесі Теориясының барлық бөлімдерін қамтитын ... Бұл ... ... ... құру және ... ... ... қарастырылған[4]:
1) тағайындалуына қарай автоматты жүйе принципиалды схемасын құру және
құрылымдық схема негізінде буындардың немесе бүкіл ... ... ... ... ... есептеу және статикалық қателіктің жарамды
шартынан жүйенің параметрлерін таңдау;
3) Автоматты жүйенің ... ... және оның ... ... ... ... тақырыпқа деген қысқаша теориялық түсініктеме,
типтік есептер және оларды шығару мысалдары берілген. ... ... өз ... ... үшін ... ... ... өзін-өзі
тексеру үшін есептердің жауабы да ... ... ... ... ... негізделіп жасалған.
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ. BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА HTML ... ЭО ... ... ... ... отырып, мүмкіндігі мен
артықшылығына қарай:
- Дәстүрлі бағдарламалық ... ... және ... ... таңдалды.
Ал қазіргі таңдағы дәстүрлі бағдарламалық тілдерді анализдей келе,
Borland Delphi ортасы мен HTML тілі ... ... ... отырғанымыздай Delphi тілінің мүмкіндіктері жоғары.
Delphi тілінің тез өңдеу ... ... ... жобалау
технологиясы және оқиғалы нысанды-бағытталғын бағдарламалау, оның мағынасы
өңдеу ортасы өзіне көп жұмысты ... ... ... ... ... ... ... құру конструкциясын құруды қалдырады. Delphi
тілі бір терезелі қарапайым бағдарламалардан күрделі мәліметтер ... ... ... ... ... Бағдарламалау тілдерінің салыстырмалы кестесі
Компоненттері диспетчерлік пунктарды және т.б. қызықты ... ... ... береді.
Электронды оқулықта ең бастысы оның мазмұны, ал ол тематикалық
құрылымдық ақпарат ... ... және ... ... ... ... ... табылады. Тематикалық құрылым оқу материалын
қадам-қадаммен оқуға мүмкіндік ... Ол үшін әр ... ... оқу ... сай ... болу керек.
3.2-сурет. Сызықты Автоматты Басқару Жүйесі Теориясы пәні бойынша
электронды оқулықтың құрылымдық сұлбасы.
Құрылымдық схемада көріп отырғандай электронды ... үш ... ... ... лекционды материалдар, екіншісі – есептер бөлімі, ал
үшінші бөлім – глосарий(3.2-сурет).
Мұқаба бетінде оқулық аты және осы пән ... ... ... ... ... ... ішіндегі материалды оқып
қарастыруға, білім алуға мүмкіндік бар.
Дәстүрлі оқулық сияқты электронды ... да ... ... болу ... Ең ... кез ... ... мұқаба міндетті түрде
болады. Бұл міндет электронды оқулыққа да тиісті. ... ... ... ... Теориясы пәні бойынша өңделген электронды оқулық мұқабасы:
Ал Сызықты ... ... ... ... пәні ... электронды
оқулық құрылымы жоғарыда айтылғанға сәйкес мына бөлімдерден тұрады:
3.3-сурет. Өңделген электронды оқулық мұқабасы.
3.4-сурет. Электронды оқулық мазмұны немесе құрылымы.
Электронды оқулықтағы оқу ... ... оңай әрі ... ... жеке-жеке тұжырымдалған модульден тұру қажет. Әр модуль өзінің
қызметіне сай оқу ... ... ... ... пайда
әкелу қажет. Осыған сай САРЖТ ... ... ... ... тақырыптарға бөлініп, тәуелсіз модульдерден тұрады(4-сурет)
Теориялық бөлім жеті тараудан және өз ... ... ... ... ... ... ... студентке ыңғайлы болу үшін әр тараудың аты, құрамындағы
параграфтардың аты нақты әрі ... ... ... ... қажетті материалды іздеп отырмай, тез табуға болады және олар
өзара байланыссыз болғандықтан әр тақырыпты тез-тез ... ... ... ... сол тақырыпқа сәйкес материалды оқып шығуға
болады.
3.6-сурет. Оқулықтың тақырыбына ... ... ... ... электронды оқулықтың теориялық бөліміндегі тарауларда өз
материалына сәйкес бақылау сұрақтары бар. ... ... ... ... соң өзінің алған білімін тексеру үшін осы бақылау сұрақтарына жауап
беріп, өзін-өзі тексере алады.
Сонымен бақылау сұрақтарының ... ... ... ... ... оқу материалын оқып отырып, келесі немесе алдыңғы, тіпті басқа
тақырыпты қарастыру қажет жағдайда, оқып отырған материалды жаппай-ақ ... оңай ашып ... ... Тербелмелі буын тақырыбының көрінісі.
Электронды оқулықтың Есептер бөлімі оқулықтың теория мазмұнына сәйкес
құрылған. Бұл есептерде автоматты ... құру және ... ... ... ... ... үш тараудан құралған және ... ... ... ... ... ... көрінісі.
Есептер жинағында әрбір тақырыпқа деген қысқаша теориялық түсініктеме,
типтік есептер және оларды шығару мысалдары берілген(3.9-сурет).
3.10-сурет. Мысал есептер шешімі.
Студенттің ... ... үшін ... ... есептер берілген:
3.11-сурет. Өзін-өзі тексеру үшін берілген есептер.
Студент шығарған есебінің дұрыс немесе бұрыстығына көз жеткізу үшін
арнайы ... ... ... Берілген есептер жауаптарының көрінісі.
Электронды оқулықтың глоссарий бөлімінде Сызықты автоматты реттеу
жүйесі теориясы пәнінің негізгі анықтамалары ... ... ... ... ... уақытта: теорияны оқу барысында, есептер ... ... ЕГЖ және ... ... дайындағанда,
зертханалық жұмысты қорғағанда студенттер анықтамалар бөліміне ... ... ала ... пәні бойынша өңделген электронды оқулықтың ерекшеліктері.
Электронды оқулықтың басты артықшылығы ол – студенттің өз ... ... ... ... Қазіргі кридиттік технологияда студентке
өз бетімен жұмыс жасауға көп уақыт бөлінеді, сондықтан электронды ... ... орны ... ... ... ... ерекшелігі оқулықты
пайдалану ыңғайлылығы және қолданушыға икемділігі.
Электронды оқулық жекеленген, түсінікті модульдерден тұрады. Әр модуль
өзінің мазмұнына сай қызметін атқарады. ... ... ... оның ... ... ... ... оқулықта екі оқулықты байланыстырып, жүйелендірілген оқулықтың
пайда ... ... ... ... ... ... білімін практикалық жүзінде
жылдам тексеріп уақытын үнемдейді және оқылған материал осылай ... есте ... ... ... ... ... сілтемелер дәл сол материалға сәйкес
материалды жылдам ... ... ... Бұл ... алу ... және уақытты үнемдейді.
Бұл электрондық ... ... кез ... ... ... оқу залына бармай немесе ... ... ... ... ... үйде де ... ... Электронды оқулықты экзаменге
дайындалғанда, ЕГЖ және курстық жобаларды жасағанда немесе ... ... ... ... қорғағанда қолдануға болады.
Интернет желісіне қосылған аудиторияларда білім алушы студент ары ... ... ... ... ... желісінен шексіз ақпарат ала
алады. Ол студенттің қызығушылығына байланысты.
3.2. Бағдарламалық ... ... ... ... өнімді өңдеген кезде онда өзінің жеке
инструкциясы ... ... ... ойын ... ... ... электронды оқулық жасағанда негізгі мақсаттардың ... ... ... ... ... ... навигациялық жүйесі.
Навигацияның негізгі принциптерінің бірі – кез келген жерден қажетті
жерге тез көшу. Ол мазмұнға қол жеткізу ... ... ... (немесе әрқашан
экранда бар болады, немесе бір басылым арқылы оған көшу).
Іздеу жүйесінің бағасын ... ... ... ... емес, өйткені ол
көптеген функцияларды орындай алады: іздеу, навигация, жүйелеу, ... ... ... түрде көрсетеді.
Электронды оқулықтың жай электрондық материалдан айырмашылығы ыңғайлы
навигациялық жүйесінің болуы. Сонымен ұсынылып отырған электронды оқулықтың
навигациялық жүйесін ... ... ... ... ортасында
арнайы батырмалар арқылы орын ... ... Кез ... ... ... ... ... және басқа бөлімдеріне оңай көшуге болады.
3.14-сурет. Мұқаба терезесінің батырмалары.
Электронды ... кез ... ... ... ... болу қажет. Бұл
жұмыстағы электронды ... ... ... батырмасы электронды
оқулықпен жұмысты бастауға мүмкіндік береді. Ал қажет емес ... ... ... ... ... ... ... Borland Delphi ортасындағы Button ... ... ... ... бастағанда бірніші оқулық мазмұны
немесе құрылымының көрінісі шығады:
3.15-сурет. Мазмұны терезесінің құрамы.
Бұл бөлім RadioGroup және RadioButton компонентінің ... ... ... ... ... арқылы қажет бөлімді таңдауға болады.
Қажет болмаған жағдайда «жабу» ... ... ... ... ... ... таңдағанда:
3.16-сурет. Лекция бөлімін таңдағанда.
Мынадай терезе шығады:
3.17-сурет. Лекциялар бөлімінің көрінісі.
Бұл бөлім ShellTreeView ... ... ... ... ағаш ... ... кез ... тақырыпты оңай таңдап, текст
жүзінде көруге болады. Ал ... ... ... ... ... ... ... отырып, негізгі бөлімге көшпей-ақ Button
компоненті арқылы ... ... ... ... ... ... ... немесе «жабу» батырмасы арқылы шығып кетуге болады.
ShellTreeView компоненті материалды тақырыптарға ... ... ... береді. Оның әр тармағы бір-біріне байланыссыз болғандықтан, ... ... ... орын ... ... болады.
Мұнда әр бөлімдегі тақырыптар html форматында ... ... ... ... ... және т.б. ... ... мүмкіндік береді.
Электронды оқулық құрамының есептер бөлімін таңдағанда:
Бұл бөлім меню навигациясының ... және ... ... ... ... Оқулықтың бұл бөлімінде де жұмыс істеген өте
ыңғайлы, ол меню көмегімен іске асады. Бір-бірінің жұмысына ... ... ... ... жұмыс жасауға болады.
3.18-сурет. Есептер бөлімін таңдау.
Мынадай терезе шығады:
3.19-сурет. Есептер жинағы терезесі.
ЭО-ты ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... көптеген құрылымдық элементерді айтуға болады. Бұл
элементтер ... ... ... өзгеріп, мүмкіншілігі кеңейе
береді.
Бүгінгі күнгі көрсетілген қарапайым мүмкіндіктер:
Навигация панелі(құрылдар): электронды оқулықтың ... ... ... ... орнын көрсетіп тұратын және бөлімдер арасында
тез ауыса алатын.
Мазмұны: жайылған құрылым, ол бір темадан басқа темаға ... ... жүру ... ... ... ... ... Help,
әртүрлі анықтамалық материалдар, ... ... ... ... алдын-ала қажетті мәліметі, ... ... ... ... ... таңдағанда:
3.20-сурет. «Глоссарий» бөлімін таңдау.
«Негізгі анықтамалар» терезесі:
3.21-сурет. «Анықтамалар» бөлімі.
Бұл терезеде де ... ... ... ... ... әрі ыңғайлы.
Навигациялық жүйенің бір типіне жататын гиперсілтеме бұл жұмыста да
қолданылған:
3.22-сурет. ... ... ... ... ... ... гипперсілтемелер арқылы дәл осы тақырыпқа
байланысты есептерді тез табуға ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік алады.
Сілтеме нәтижесі:
3.23-сурет. Сілтеме нәтижесі.
Кейбір оқу материалдарында бұл пәнге байланыссыз терминдер кездеседі,
ол терминдерге де гипперсілтемелер жасалған. Нәтижесінде ... ... ... анықтамасын іздемей-ақ ары қарай жұмыс істеуге болады.
Мысалы:
3.24-сурет. Терминдерге сілтеме жасау.
Мына мысалдағы сілтеме нәтижесі:
3.25-сурет. Сілтеме нәтижесі.
4.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Автоматты ... ... ... ... ... ... тиімділігін анықтау. Электронды оқулық техникалық жоғарғы оқу
орындарының студенттеріне ... ... ... ... ... ... ... істейді, өзін-өзі тексереді, кітаптан басқа материал
біле алады. Әр ... өте көп ... ... енгізбейді, ал студент
белгілі бір тақырыпқа байланысты білімін толықтырғысы ... ... ... ... сілтеме бойынша білімін толықтыра алады.
Мұндай оқулықтарға зертханалық жұмысты енгізуге болады. ... ... ... да орындай алады. Мұндай бағдарламаны немесе
алгоритмді жасаудың ... ... ... ... ... жасауға кететін шығын және бағдарлама бағасы;
- Монтажды жұмысқа кететін шығын;
- Электронды оқулық пайдасы;
- Жасалған өнімнің экономикалық тиімділігін және өз ... өтеу ... ... ... ... ... кететін шығын және бағдарлама бағасы.
Бағдарламаның өңделуі мен жасалуына кететін шығын суммасы S ... Тi = 30 – ... ... жұмысшылардың бағдарламаны өңдеу
мен жасауға кететін ... ... =600 – ... ... ... ... күндізгі айлық төлем
ақысы,тн./күн;
Wi =2 – бірінші категориялы жұмысшылар саны;
Kнр=0.5 – ... ... ... ... ... = 0.25 – ... нормативі, бағдарламаны өндеуші өндірістің
кірісін санайтын;
Тмо = 28 – машинді уақыт, бағдарламаны жасауға қажет, сағ;
e = 0,89 ... ... ... ... 1 ... тн. ... шығындар амортизация (Мом) ... ... ... ... ... ... үшін ... компьютер алынды :
DualCore2000/S775/1Gb/160Gb/128MbPCI Монитор 17.
, тн
Сонда, бағдарламаны жасауға және өңдеуге ... ... ... ... бағасы(тн.) былай анықталады:
Zп = Sрп / ... ... ... қаласының фирмаларының прайсы бойынша бағалары
төмендегідей:
4.1-Кесте. Құрылғылар бағасы.
|Құрылғылар ... ... ... |
| | |тг | ... ... |140 000 ... |
|Мат. плата |GigabyteGA73PVM-S775/SF710d2[DDR2 |40 000 | ... ... |15360 ... |
|Перне тақта |GeniusComfyKB-06XE/PS/2 Eng/Rus/Kaz |500 ... ... ... |400 ... | | |s ... Sрп – осы ... ... кеткен суммалық шығын, тн.;
Nп – осы бағдарламаны алатын ... ... , ... бағдарлама құны Zп =101281,1 , тн.
Монтажды жұмысқа кететін шығындар.
Монтажды жұмысқа салынған қаржы мөлшері өнімнің ... 3-5% ... , ... бағдарламаны қондыру, бағдарламаны пайдалануды үйретуге кететін
шығын.
Электронды оқулықты ... ... ... ... студентке бір компьютер керек. Әр компьютерге ... бір ... ... Бірақ жоғарғы оқу орындарында компьютерлік сыныптар
күні бойы жұмыс істейді, компьютерлер өшірілмейді. ... ... ... ... ... ... ... болады. Осылай
электронды оқулықты пайдаланбағанда да ... ... ... ... ... пайдасы.
Оқу барысында компьютерді пайдалану білім саласының деңгейін біраз
өсіруге мүмкіндік ... ... және ... ... ... қиын ... ... оқу-методикалық
тәжірибенің берілуін қамтамасыз ететін, әр ... ... ... ... ету және оқудың ... ... ... жеке ... қамтамасыз ету.
Қазіргі таңда электронды оқулықты бағалау жүйесі ... ... ... ... ... ... мен ... ұсынады.
Оқулықтың негізгі сипаттамасы оның қандай мақсатта, ол қанша ... ... ... ... шарттармен, қандай пайызда және таратылуда
жүзеге асатыны. Қалған сипаттамалар (интерфейс типі, қолданатын ... ... ... ... және ... ... ... бағынышты болып
келеді. Осы көрсеткіштерге қарап, бағаларды статистикалық деп қарастыруға
болады. Аталған көрсеткіштердің ... ... ... жетудің
дәрежесі түсінігімен тығыз ... ... ... дәрежесінің
объективті бағасы тек тестілеу әдісі арқылы жүзеге ... Бұл ... ... туындайды, өйткені тестілеу кезінде қате жіберілуі мүмкін.
Электронды оқулықтарды білім саласының кез келген деңгейінде ... ... және ... ... және университеттерде,
квалификацияны жоғарылату үшін. Қазіргі таңда электронды ... ... ... ... және ... ... Бұл оқулықтарда ортақ
қасиеттері де, сонымен қатар айырмашылықтары бар. Екі жағдайда оқулық ... ... кез ... ... ... ... ... білім алуға
мүмкіндік береді. Бірақ интернет жілісіндегі электронды оқулықтың бірнеше
артықшылығы бар: бір ... көп ... ... алады, мұғалім оқушының
нәтижелерімен танысу мүмкіндігіне ие және оқу барысын оптималдау ... ... ... ... ... екі формасы да студенттерге
өте пайдалы.
Электронды оқулықтар визуалды ақпараттың сапасын біразға жоғарылытады.
Ол ... ... ал ... ... түрде берілсе, оны оқу да
солай қызығырақ болады. ... ... ... тек ... ... ... олар оқушыны қызықтыру қажет.
Сонымен оқу процесінде электронды құрылғыларды ... ... ... ... ... ... формулалармен суреттермен слайдтарды
көрсеткенде,
- Студент білімін тексергенде,
- Интернет арқылы он-лайн оқу процесін құрғанда,
- Халықаралық қызметте (мысалы студенттер жұмысын ... ... ... жобаларында (олимпиада, конкурс және т.б.).
Электронды оқулық құру және ... да оқу ... ... ... ... ... шеше алады: оқу процесін ... ... жаңа ... ... ... ... ... жоғарылату, жастарды білім беруге шақыру.
Кейбір авторлар ... ... ... диосцена түсінігіе
енгізді. Диосцена мәселесі жағдайының тек мағынасын ғана емес. ... ... ... ... ситуациясының құрылымын. Яғни барлық
мүмкіндікті жасап, электронды оқулықтың тексттік парадигмасы ... жол ... ... ... еске ... ... жөн: электронды оқулықтың ең күшті
өңделген түрінде жеке өзі ... ... ... ... ... Көп ... – сәйкес
инфрақұрылымдардың болуы, және одан да ...... ... ... және ... ... ... пайдалану.
Жасалған өнімнің экономикалық тиімділігін және өз құнын өтеу уақытын
есептеу. Кез келген оқу процесінде әрқашан бірнеше деңгейлер мен ... ... ... ... ... ... компьютерлік
программа оқытушының көмегінсіз тексере алады. ... ... ... болсақта, ол процесс ... ... ... білімінің төменгі деңгейінің сенімділігін жоғарылатады.
Оқулықтың басты артықшылықтарының бірі ол ... өз ... ... ... ... Сондықтан бұл оқулықтың көмегімен лекциялар сағатын
қысқартуға болады. Бұл пәннің орташа сағаты 60 сағат ... ... ... ... ... лекция сағатын 30 сағатқа, лаборатория сағаты
10 сағат болса, оны 6 ... ... ... ... Сонымен қатар бұл
пәнді оқитын топ санын ... ... ... ... ... ... мұгалім сағатының құны, тн
N – сағат саны, ш
Осыдан:
K=650*34=22100, тн
Бұл пәнді жыл сайын орташа алғанда 2 топ ... ... ... ... жыл ... 44200 тн ... бұл
өнім өзінің құнын мынадай уақытта ақтайды:
, ... - өз ... ... ... ... жыл
- бағдарлама құны, тн
- монтажды жұмысқа кететін шығын, тн
- жылына үнемделетін капитал, тн
Осыдан:
=(101281,1+30384,3)/44200=2,7 , жыл
Өнім ... ... ... өз ... ... ... ... ақтау
уақыты көп болса, өнім тиімсіз саналады. Сонымен есептеулерге қарасақ ... ... ... 2,5 ... ақтайды.
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРШАУ.
5.1. Адам ағзасына әсерлері.
Бұл дипломдық жұмыс электронды оқулық жасауға ... ... ... басқару жүйесі» пәні бойынша жасалды. Оқулықты техникалық
жоғарғы оқу ... ... үшін ... Бұл ... ... ... өз ... пәнді оқуға, өзін-өзі тексеруге және ... ... ... ... ... ... көптеген қауіпсіздік
ережелерін сақтаған жөн! Бұл оқулықты пайдаланғанда компьтермен ғана ... ... ... ... біздің күнделікті өміріміздің негізгі
қажеттілігіне айналып бара жатыр. Оның ... ... ... ... ... ақпараттар алынады және т.б. мүмкіндіктер бар.
Есептеулер жасағанда, тексттерді тергенде, ... ... ... ... ... ... қызығып, жұмыс, оқу мезгілінен басқа ... ... көп ... ... ... ... техникалық прогрестер
сияқты компьютер адамға ... ... ... оны дұрыс
пайдаланбағанда адам денсаулығына көптеген зиян алып ... ... ... көп ... ... ... ... тез шаршауына, бас ауруына, ашушаңдыққа және т.б.
жағдайларын айтады. Сүйек-бұлшық ет ... ... ... ісінуін,
бармақтардың, білектердің, мойынның, арқа ауыруын ... ... ... ...... ... компьютердің перне тақтасында
ұзақ жұмыс нәтижесінде пайда болады. Сүйек-бұлшық ет жұмыссының ... үшін ... ... ... және ... жұмысы мен
демалысының рационалды режимі үлкен маңызға ие. Жұмыс орны жайлы және ... екі ... ... болу ... ... ... бағытымен сәйкес болу керек. Монитор
экранының ортасы көз деңгейінде жүргізілген горизонталь бойында немесе ... ... ... ... ... Өте ... ... дұрыс емес бұрышта
орналасқан монитор дене бүкіреуінің негізі болып табылады. ... ... ... қол ... болу ... ... пен ... ауырлық түспейтіндей биіктікте болу қажет.
Орындықтың қол қоятын қойғышымен, ал орындықтың арқасы адам ... ... ... ... істегенде қолдарыңыз денеңізден біраз қашықтықта
болу қажет. Клавиатураны қойғанда оған созылмайтындай болу ... ... ... ... да орналасуын өзгертіңіз.
Клавиатураның реттелетін жағдайы ыңғайлы. Клавиатураны тізенің үстіне де
қоюға болады, ең ... ... және ... етке ауыр күш түспеу қажет.
«Тышқанмен» ... ... оның ... жатқан төсемше ыңғайлы және тышқан
қозғалысына кедергі келтірмеу керек.
Жұмыс үстел. Үстел үстінде клавиатура болса, оның ыңғайлы биіктігі өте
маңызды. Егер ... дым биік ... ... ... ал аяқ ... орындық қойса болады. Егер компьютермен ... ... ... көп ... ... ... онда қағаз қойғышты компьютер экранынымен
бірдей жазықтыққа ... ... ... – көп ... ... ол қан ... ... Жиі
демалыстар жасап, сол кезде бармақтарға, арқаға, ... ... ... ... ... ... ... қозғалыс активтілігін, жүйке, жүрек-қан
тамырларын, ... және ... ет ... ... жақсартады. Ақыл-ой
жұмыс істеу мүмкіндігін жоғарылатады.
Иық белдеуі мен қолдың шаршағанда, иық белдеуі мен ... ... ... ... динамикалық жаттығулар қан айналымын жақсартады.
Дене мен аяқтың ... аяқ ... ... ... арқа ... ... жақсартатын физикалық жаттығулар қанның ұюын, төменгі ... ... ... ... адамға әсері.
Компьютер мониторының алдында көп ... ... ... ... «көз алды қабықша » пайда болады, ... ... бас ... ... ... ... ... Көру жұмысының бұзылуына
: көзге көп уақыт жүк ... ... емес ... экран жарықтығы және
экранның мүмкіндік ... ... ... ... емес орналасқанынан
болатын немесе бөлмеде жарықтандырк дұрыс емес ... ... ... ... ... Сонымен қатар кейбір компьютер қолданушылары
өздеріндегі ақауларды білмейтіндер де бар. ... ... ... ... ... көру ... тез төмендеуіне әкелуі
мүмкін.
Сондықтан көру ... ... үшін ... ережелерді сақтаған жөн:
Компьютер сатып алардың алдында ... ... ... ... ... тексерілу дұрыс, тіпті көзілдірік киіп жүрген жағдайда да және
көру қабілеті өте жақсы болса да. Міндетті ... ... бір ... ... дәрігерге көрінген дұрыс. Егер көру қабілетіңізде ... ... ... ... ... ол ... жою ... немесе көзілдірік арқылы
корректирленгені жөн. Көру қабілетінің өте ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығы мен мүмкіндігін дәрігер шешеді.
Кейбір зақымдар жағдайында мүлдем жұмыс істеуге болмайды.
Экрандағы келеңсіз жағдайларды жою ... ... беті ... терезесіне
қарап орналаспау керек. Егер компьютер терезе алдында орналасқан жағдайда,
онда мониторды терезеге перпендикуляр орналастырған ... Күн ... ... ... ... ... қорғануға болады., ал қабырға немесе
экранға қарама-қарсы кез келген бет жылтырақ болмау қажет.
Қараңғы ... ... ... бөлмеде жұмыс істеуге болмайды. Бөлме
жарықтығы экран жарықтығына кішкене төмен ... ... ... ... тұрған аймақ жарықтығы жеткілікті болу ерек(300-500лс). Жалпы
жарықтыққа құқжаттар жарықтығы үшін ... ... ... ... Бірақ қосымша жарық экран бетіне зақым ... және ... 300лс ... ... ... ... қорғаныс фильтрларын пайдаланған дұрыс. Фильтрларда
жарықты өткізу коэффициенті жоғары болу керек. Жақсы қорғаныс фильтрлары
көріністің ... ... ... ... ... ... қарңғы
жерлері де жақсы айырып көруге болады, өйткені жалпы контраст өседі ... ... көп ... ... істегеннен кейін көзге комплексті
жаттығулар жасау ... ... ... ... ... ... ритмикалық
тыныс алумен, көздің қозғалысының максималды амптлитудасымен.
Монитордың сәуле шығаруы. Монитор ... ... ... істегенде,
электрлік, магниттік және электромагниттік өрістер туады.
Электромагнитті сәуле.
Адамның компьютермен жұмыс істегенде аса маңызы ... бұл ... ... ... кең жиілікті диапазонмен:
төмендегіден жоғарғы жиілікке дейін. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... биологиялық жүйесінің
функционалдылығына кері әсерін тапқан.
Электромагнитті өрістің болуының физикалық себебі уақыт ... Е ... ... Н ... өрісті туғызады, ал өзгеретін Н –
құйынды электр өрісін: Е ... Н екі ... ... ... бір-бірін
қоздырады. Қозғалыссыз немесе қалыпты ... ... ... ... бұл ... ... ... Зарядталған
бөлшектердің үдемелі қозғалысында, электромагнитті өріс олардан ажырайды
да,тәуелсіз электр толқын ... өмір ... ... жрқ ... ... ... онда ток жүрмесе де болады).
Электромагнитті өріс р импульске және өзара байланысқан m масса мен ... ... ... масса мен энергияны тасымалдайды. Электромагнитті толқын
( (лямбда) деп белгіленетін толқын ұзындығымен сипатталады.
Электромагнитті толқынның толқындық және корпускулярлы ... ... ... ... ... ... h=6,62*10-34 – Планк тұрақтысы, Дж*с; ν – фотон сәулесінің
жиілігі, Гц. ... ... ... ... өріс Е ... өрістің Н(В) индукциясымен сипатталады.
Бұл толқындар гармоникалық, бірдей бұрыштық жылдамдықпен ... ... ... жатады, кеңістіктің бір нүктесінде максимум
мен минимумға жетеді. Әр ... ... ... және ... кернеуінің векторлық мәндерінің өзара қатынасы
(5.5)
ЭМТ вакуумда таралуында ( )
Е=Z0H,
(5.6)
Z==377 – толқындық (сипаттамалық) кедергі, Ом.
ЭМТ ... және ... ... орын ... ... с=, м/с.
. Вакуумда (ε=1, µ=1) v=с. Реалды ортада v

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Delphi-де мәліметтер қорын құру технологиялары жайлы ақпарат7 бет
1930-40 жылдардағы ана тіліндегі математика оқулықтары және олардың ерекшеліктері64 бет
60-80 жылдардағы ортасындағы Қазақстандағы нақты социализм12 бет
Access ортасындағы деректер базасы8 бет
Borland c++ builder29 бет
Borland Delphi-де калькулятор бағдарламасын құрастыру11 бет
Borland Delphі ортасының интерфейсі28 бет
Delphi 7 ортасында Калькулятор бағдарламасын құру23 бет
Delphi бағдарламалық ортасында «Pascal бағдарламалау тілінде файлдармен жұмыс істеу» электрондық оқу құралынжасап шығару19 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь