Өндіріске деген шығынның жалпы қосындысы мен қорлардың мазмұнын саралауда өнімге деген сұранысты толық және өз уақытында қанағаттандыру шарты бойынша азайтатын бағдарламаны тиімді қолдануды жетілдіруге ұсыныстар енгізу

КІРІСПЕ 3
1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 5
1.1 Қорларды басқару есебінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары 5
1.2 Қорларды басқарудың негізгі моделдері 7
1.2.1 Детерминирленген модель 7
1.2.2 Ықтималдылықты модель 8
2 ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ МОДЕЛЬДЕУДЕ ҚАЗІРГІ БАҒЫТТАРҒА ШОЛУ 9
2.1 Уилсон моделінің қолданысы 10
2.2 Уилсон моделін қолдану мысалы 13
2.3 Жеңілдіктерді ескеретін модель 14
2.4 Партияның үнемді мөлшерін жоспарлау моделі 17
2.5 Тапшылықты жоспарлау моделі 19
3 ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ АЛГОРИТМІН ҚҰРУ 20
3.1 Жобаның ақпараттық моделі 21
3.2 Қорларды басқару моделі 22
3.3 Қорларды ұйымдастыру процесінің моделдеуші алгоритмі 25
3.4 Қорларды ұйымдастыру процестерін модельдеу мен ресурстарды үлестірудің тиімділігін бағалау, талдау әдістері арасындағы байланыс 28
3.4.1 Имитациялық жүйенің құрылымы 32
3.4.2 Ресурстарды үлестірудің тиімділігін бағалау мен талдау әдістері 35
3.4.3 Қор жинау жұмысын ұйымдастыру процесстерін модельдеу 41
4 ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ 45
5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 45
6 ЖОБАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІНІҢ БАҒАЛАНУЫ 45
6.1 Жүйені құруға және енгізуге кеткен шығын есептеулері 48
ҚОРЫТЫНДЫ 52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 54
ҚОСЫМША 55
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыста қорларды ұйымдастыру процесстерін саралау бойынша зерттеулер жүргізілген. Жұмыста қорларды ұйымдастыру процесінің ақпараттық моделдерінің түрлері мен мысал есептері, осы саладағы негізгі моделдерді қараудағы есептеу тәжірибесінде кездесетін мәселелер анықталады және зерттеледі.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Бұл проблеманың келелігі мен іс жүзіндегі маңыздылығы сонда, қорларды ұйымдастырупроцесі – негізінен өндірістегі шығынның жалпы қосындысы мен қорлардың мазмұны, өнімге деген сұранысты толық және өз уақытында қанағаттандыру шарты бойынша минимизациялау әрекеттерін қамтуы.
Қорларды басқару теориясының шығуын XIX ғ.аяғы – XX ғ. басында пайда болған Ф.Эджуорт пен Ф.Харристың еңбектерімен байланыстыруға болады. Олардың еңбектерінде сақталатын өнімнің периодты түсуімен және тұрақты бiр қалыпты шығынмен қойма жүйесі үшін жабдықтау партиясының үнемді мөлшерін анықтаудың қарапайым ықшамдау моделі зерттелді. Қорларды құру қажеттілігінің алғышартарының пайда болуы:
• біріншіден, қорлардың бар болуы тұтынушылардың талаптарын жылдам қанағаттандыруға мүмкiндiк бередi;
• екіншіден, жабдықтаушыға қорлардың бар болуы өнiмнiң бiр қалыпты өндiрiсi шарттарындағы сұраныстың тербелiсiн бейтарап қалдыруға мүмкiндiк бередi.
Қорларды құру, оларды сақтау, үлестіру және толықтыру шаруашылық жұмыстарының барлық түрлерiне тән. Сауда кәсiпорынындағы тауар қорларының көлемiн реттеу шығындарды қысқартуға, пайданы көбейтіп және айналымдағы ақшаны босатуға мүмкiндiк бередi. Қызметтер көлемдерінің және ассортименттiң тұрақты кеңейтілу шарттары, айналымдағы ақшалардың қажеттi көлемдерідiң өсуi, бәсекелестержағынан қысымдар, сұранысқа деген ұсыныстың асып кетуiнен клиенттердiң талаптарын тұрақты жоғарылату үнемi бағалы саясатты қайта қарауға алып келедi. Пайда болатын жағдайлардан келесi мәселелердiң пайда болуы мүмкiн:
• берілген нормативтiк мәндерден нақты қоймалық қор көлемдерiнiң асып кетуi;
• өтпейтін өнім қалдықтарының жиілену жағдайларының пайда болуы;
• жабдықтаушылардың есеп шоттарын төлеу үшін қаржылық құралдардың жетіспеушілігі;
• басшылықтың көзқарасы бойынша жоспарлау тиімділігінің жеткіліксіздігі;
• сату және сатып алу процесін жоспарлаудың жеткіліксіз өзара байланысы;
• бірқатар маңызды клиенттерді жоғалту ықтималдылығы және т.б.
Мұндай мәселелердiң жиынтығының мүмкін зардаптары негiзiнен – компанияның банкротка ұшырауы.
Кітаптар мен монографиялар:
1. Черногородова Г.М. Теория принятия решений: Конспект лекций. Ч.1. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2001. 97с.
2. Ю.П. Зайченко. Исследование операций. Учебник. - 6-е изд. Киев: Изд. дом: «Слово», 2003. 688с.
3. Шукаев Д.Н. Имитационное моделирование на ЭВМ: Учеб. пособие. Алматы: КазНТУ, 1995.
4. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975.
5. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ: Алматы: Мектеп, 1991.
6. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование: Алматы: КазНТУ, 2004.
7. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория
вероятностей и математическая статистика. -М.: Статистика, 1991
8. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.. Математические
методы в экономике. -М.: ДИС, 1997
9. Первозванский А.А., Первозванская. Т.Н. Финансовый рынок: расчет и
риск. -М.: ИНФРА-М, 1994
10. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений.-М.: Аудит, 1997
11. Балашевич В.А., Андронов А.М.. Экономико-математическое
моделирование производственных систем- Мн: Университетское, 1995
12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ.  М.: Финансы и статистика, 1997.  800 с.
13. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. Пер. с датского.  М.: Высшая школа, 1994.  272 с.
14. Гаджинский А. М. Логистика.  М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.  228 с.
15. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия.  М.: Финансы и статистика, 1998. 208 с.
16. Ефимова О. В. Финансовый анализ.  М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 1999.  352 с.
17. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия.  М.: ИНФРА-М, 1998.  336 с.
18. Кейлер В. А. Экономика предприятия.  М.: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.  132 с.
19. Логистика. Под ред. Б. А. Аникина.  М.: ИНФРА-М, 1999.  327 с.
20. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.  271 с.
21. Практикум по логистике. Под ред. Б. А. Аникина.  М.: ИНФРА-М, 1999.  270 с.
22. Раицкий К. А. Экономика предприятия.  М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.  690 с.
23. Стоянова Е. С. и др. Управление оборотным капиталом.  М.: Изд-во «Перспектива», 1998.  128 с.
Мерзімді басылымдар:
24. Исследование операций в экономике /Под ред.Н.Ш.Кремера.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997 г.
25. Ефимова О. В. Оборотные активы предприятий и их анализ // Бухгалтерский учет.  2000.  №9.  с. 72  78.
Мақалалар мен мерзімді емес басылымдардың тізімі:
26. Электронное учебное пособие по курсу: «Моделирование экономических процессов».
27. Кожамкулова Ж.Ж., Шукаев Д.Н., КазНТУ им К.И. Сатпаева,2011.
Интернет-сілтемелер:
28. Задачи по исследованию операций. http://www.allmath.ru/appliedmath/
operations/problems-tgru/zadachi.htm
29. Исследование операций: методы и модели. http://ecocyb.narod.ru/317/begin.htm
30. Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 5
1.1 ... ... ... ... ... мен ... 5
1.2 Қорларды басқарудың негізгі моделдері 7
1.2.1 Детерминирленген модель ... ... ... 8
2 ... БАСҚАРУДЫ МОДЕЛЬДЕУДЕ ҚАЗІРГІ БАҒЫТТАРҒА ШОЛУ 9
2.1 Уилсон моделінің қолданысы ... ... ... қолдану мысалы 13
2.3 Жеңілдіктерді ескеретін модель ... ... ... ... ... ... 17
2.5 Тапшылықты жоспарлау моделі 19
3 ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ АЛГОРИТМІН ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ... моделі 22
3.3 Қорларды ұйымдастыру процесінің моделдеуші алгоритмі 25
3.4 Қорларды ұйымдастыру процестерін модельдеу мен ... ... ... ... ... арасындағы байланыс 28
3.4.1 Имитациялық жүйенің құрылымы 32
3.4.2 Ресурстарды үлестірудің тиімділігін ... мен ... ... ... Қор жинау жұмысын ұйымдастыру процесстерін модельдеу 41
4 ПРОГРАММАЛЫҚ ... 45
5 ... ... ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 45
6 ... ... ... ... ... ... ... және енгізуге кеткен шығын есептеулері 48
ҚОРЫТЫНДЫ 52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
процесстерін саралау бойынша зерттеулер жүргізілген. ... ... ... ... ... ... мен ... есептері,
осы саладағы негізгі моделдерді қараудағы есептеу тәжірибесінде ... ... және ... ... ... Бұл ... келелігі мен ... ... ... ... ... – негізінен
өндірістегі шығынның жалпы қосындысы мен қорлардың мазмұны, ... ... ... және өз ... ... ... бойынша
минимизациялау әрекеттерін қамтуы.
Қорларды басқару теориясының ... XIX ... – XX ғ. ... ... ... пен Ф.Харристың еңбектерімен байланыстыруға болады.
Олардың еңбектерінде сақталатын өнімнің ... ... және ... ... ... ... жүйесі үшін жабдықтау партиясының үнемді ... ... ... ... зерттелді. Қорларды құру
қажеттілігінің алғышартарының пайда болуы:
• біріншіден, ... бар ... ... ... ... ... бередi;
• екіншіден, жабдықтаушыға қорлардың бар болуы өнiмнiң бiр
қалыпты өндiрiсi ... ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Қорларды құру, оларды сақтау, үлестіру және толықтыру шаруашылық
жұмыстарының барлық түрлерiне тән. Сауда ... ... ... ... ... ... пайданы көбейтіп және ... ... ... ... ... көлемдерінің және
ассортименттiң тұрақты кеңейтілу ... ... ... ... өсуi, ... ... сұранысқа деген ұсыныстың
асып кетуiнен клиенттердiң талаптарын ... ... ... ... ... ... алып келедi. Пайда болатын жағдайлардан келесi
мәселелердiң пайда болуы мүмкiн:
• берілген нормативтiк мәндерден нақты ... қор ... ... ... өнім қалдықтарының жиілену жағдайларының пайда болуы;
• жабдықтаушылардың есеп шоттарын төлеу үшін қаржылық құралдардың
жетіспеушілігі;
• басшылықтың ... ... ... ... сату және ... алу ... жоспарлаудың жеткіліксіз өзара
байланысы;
• бірқатар маңызды клиенттерді жоғалту ықтималдылығы және т.б.
Мұндай мәселелердiң ... ... ... негiзiнен –
компанияның банкротка ұшырауы.
Айналым ... ең ... ... ... ... ... және ... – кәсiпорынның табысты қызметiнiң негiзгi шарттарының
бiрi болып табылады. Нарықтық ... ... ... жаңа шарттарын
анықтайды. Инфляция, төлемеулер және басқа кризистiк құбылыстар өндірістік
қорларға қарағанда ... өз ... ... ... ... iздеуге, оларды қолдану тиiмдiлiгiнiң ... ... ... ... үшiн барлық мүмкiн құралдарды тиiмдi
жұмсау әдiстерi болуы маңызды, солардың бірі – ... ... ... ... ... ... ... Қорларды ұйымдастыру процесі ... ... ... бірі ... ... Ол ежелден-ақ,
ғалым, зерттеушілердің назарын аударып келеді. Қорларды ... және ... ... ... В.П. Грузинов,
В.Д.Грибов, Н.Ш.Кремер, В.А.Балашевич, А.М.Андронов, М.Эддоус, Р.Стэнсфилд,
Д.Н.Шукаев, Т.Нейлор, Г.М.Черногородова тағы ... ... ... жұмыстың зерттеу нысаны. Зерттеу нысаны – ... ... үшін ... тиімді деңгейін табатын, барлық
шығын түрін ... ... ... аясындағы мәселелер
болып табылады.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәнін – қорларды ұйымдастыру ... ... ... және ... ... ... табуды реттейтін
нақты ақпараттық моделдер және әр түрлі теориялар құрайды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің ... ... ... шығынның жалпы қосындысы мен қорлардың мазмұнын саралауда
өнімге деген сұранысты толық және өз уақытында қанағаттандыру шарты ... ... ... ... жетілдіруге ұсыныстар енгізу.
Аталған мақсатқа жетуде мына міндеттерді шешу қажет:
1. ... ... ... ... ... ... ғылыми көзқарас тұрғысынан зерделеу және анықтау.
2. Қорларды ұйымдастыру процесстерін өзара ажыратуда ұқсастығын ... ... ... мәселелерді шешу жолдарын анықтау.
3. Қорларды ұйымдастыру процесстеріне құрылатын моделдерді тиімділеу
жолдарын анықтау.
Дипломдық ... ... ... ... ұйымдастыру процесстерін
саралау бойынша өндірістегі шығындарды азайтуды жетілдіруге арналған
төмендегідей нақты ... ... ... ... қорларды ұйымдастыру процесін саралау барысында
тәжірибеде кездесетін мәселелер ... ... ... ... ... және анықталған.
Дипломдық жұмыста қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар:
1. Қорларды ұйымдастыру процесінің ақпараттық моделін құруды саралау
барысында тәжірибеде туындайтын мәселелерді ғылыми тұрғыдан шешу ... ... ... модельдерді жинақтауды қажет етеді.
2. Жалпы нәтижесі ретінде, қорларды ұйымдастыру процесінің ақпараттық
моделінің түрлері және ... ... ... өнімнің тиімді қорын
анықтау мақсатында осы ... ... ... әсер ету ... ... ... ... негізі болып қорларды ұйымдастыру
процесінің ақпараттық моделін құруды саралауда өндірістігі шығынды ... ... ... имитациялық моделдеу әдісі құрылады.
Дипломдық жұмыста арнайы ғылыми әдістер, соның ішінде ... ... ... ... ... ... құрылымы мен көлемі. Жұмыстың құрылымы зерттеудің
негізгі ... мен ... сай ... ... ... 64 ... 6 ... (17 бөлімшеден), кестеден, қорытынды, пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1 Қорларды басқару есебінің негізгі ұғымдары мен ... ... ... ... үшін қандай да бір қор қажет. Егер олар
болмаса, өтімнің кішкене ... ... ... ... Өте көп ... ... жағынан тиімсіз. Қорларды басқару есебі осы екі
аймақтықтың аралығындағы балансты ... ... ... ... ... N ... тұратын қандайда бір
бұйым түрін шығару жоспарын құру ... ... осы ... ... ... ... нақты болжамы бар екендігі ұйғарылады.
Әртүрлі кесінділер үшін сұраныс бірдей емес. t ... ... ... өнім осы ... аралығында сұранысты толық немесе бөлшектеп
жабу үшін қолданылуы мүмкін. Өнім партиясының ... ... ... ... әсер етеді. Осыған байланысты қандай да бір
кезеңде оның сұранысын осы кезең шеңберінде ... және осы ... ... ... ... ... өнім ... лайықты
жасауға болады. Бірақ, қорларды сақтау шығындармен байланысты (қойма жайына
төлеу, ... ... және ... мазмұны бойынша шығындар, т.б.).
Кәсіпорынның мақсаты – өндіріске деген ... ... ... ... ... ... ... сұранысты толық және өз уақытында
қанағаттандыру шарты бойынша азаятын бағдарлама ... ... кез ... ... ... және тиімді
функционалдаумен қамтамасыз ету үшін ... құру ... ... ... ... ... қызмет көрсетуде және т.б. Мән-
жайға байланысты қордың құрамында мыналар болады: дайын ... ... ... ... құралдар, транспорттық құралдар, қолма-қол
ақша және т.б. ... ... ... ... шағын залалға(тауар
тапшылығынан табыс үлесін ... және ... ... ... қате ... ... мүмкін.
Шамадан тыс қордың бар болуы және олардың жеткіліксіздігі экономика-лық
залалға әкеледі. Егер кейбір компанияда тауар қоры бар ... онда ... ... ... қатып қалады. Қолдануға болмайтын осы капитал
компания үшін төленбеген пайыз ... ... ... түрінде жоғалған құнды көрсетеді. Содан басқа қорлар, әсіресе
сақталу мерзімі аз ... ... үшін ... ... ... ... Бұл үшін белгілі бір аумақты бөлу керек, ... ... және ... ... қажет. Осының бәрі белгілі бір шығындарға
алып келеді. Басқа жағынан қарағанда, ... ... аз ... ... ... ... жоғары болады, ... ... ... ... салдарынан шығындарға әкелуі мүмкін және
т.б. Содан басқа, қорлардың аз деңгейінде ... жаңа ... ... тура ... бұл ... ... жеткізу үлкен шығынға келтіреді.
Осы жерден қорлардың тиімді деңгейін табатын, барлық сипатталған шығын
түрінің суммасын азайтатын ... ... ... және ... ... ... 1.1-суретте сұраныс типтері көрсетілген.
Математикалық күрделілік дәрежесінің өсуі
1.1- сурет. Сұраныс типтері
Детерминирленген сұраныс ықтималданған сұранысқа қарағанда ... ... ... типі ... ... ... қарқындылығы уақытқа
байланысты өзгеріссіз қалады, ал ... ... типі ... ... ... өзгереді.
Стационарлы сұраныс типінде оның ықтималдылық тығыздық функциясы
уақытқа ... ... ал ... емес ... типінде
ықтималдылық тығыздық функциясы уақыт бойынша өзгереді.
Қорларды ... ... ... ... жеткізу жағдайында лезде
болуы мүмкін(сауда нүктесіне тауарды жеткізу). ... ... ... ... ... мерзімде бірқалыпты қорды толықтыру
болады(олар алдағы уақытта ... ... ... ... ... ... ... жеткізу уақыты көбірек немесе аз мәлім ... ... ... байланысты, жеткізушінің сенімділігінің болуы және
т.б. Факторлар тізбегі жеткізілудің кешігуіне ... ... ... ... ... ... үшін ... түсінік енгіздік.
Енді олардың негізінде математикалық модель құруға болады.
1.2 Қорларды басқарудың негізгі ... ... ... ... де, ... де өндiрiстiк процесстi үзiлiссiз
қамтамасыз ету үшiн комплект жасайтын жүйелі ... ... ... ... дәстүр бойынша қор шарасыз шығындар сияқты қаралады,
оның өте ... ... ... ... ... алып келеді, ал өте
жоғары деңгей капиталдың «жансыздануына» алып ... ... ...... екі ... жағдайды теңестіретін қор деңгейін анықтайды.
Тұжырымды және қорларды басқару есебінiң шешiмін анықтайтын маңызды
фактор болып сақталынатын қорға ... ... ... болуы
мүмкін немесе детерминирленген(сенiмдi белгiлi), ықтималдылықты(ықтимал
үлестiрiлумен сипатталған) болып табылады. Қорларды ... ... ... рет ... және нақты уақытта анықталған берілген
өнім көлемінен алынған тапсырыспен анықталады. Бұл ... ... ... ... ... екi ... жауап беруi керек.
1. Сақталынатын қордың қандай көлеміне тапсырыс беру керек?
2. Қашан тапсырыс беру ... ... ... ... ... ... ... шығын
функциясын минимизациялау жолымен анықтайды.
Осы барлық құндар ... қор ... және ... ... ... функциясы сияқты бейнелеуi керек.
1. Алуға кеткен ... құны ... ... бірлігімен
анықталады(сақталынатын қордың). Бұл құн тапсырыс көлеміне тәуелді және
тұрақты немесе жеңілдікпен болуы мүмкін.
2. Тапсырысты рәсімдеуге кеткен шығындар ... ... ... (өнiм
жасау үшiн) орналастырумен сабақтас тұрақты шығындарды көрсетеді. Бұл
шығындар тапсырыстардың көлемінен ... ... ... ... ... ... ... қордың болуына кететін
шығындарды көрсетеді. Осы ... түрі ... ... күту құны,
инвестицияланған капиталға пайыз ретінде қосылады.
4. Қордың ... ... – бұл ... өнімнің мерзімді қор
болмағандағы шығындары. Олар ... ... ... ... ... қатысты субъективті құнын қосады.
Екiншi сұраққа жауап(қашан тапсырыс беру керек?) бiз жұмыс iстейтiн
қорларды басқару жүйесiнiң түрiнен тәуелдi ... Егер жүйе қор ... ... ... ... ... апта немесе ай), онда ... ... ... мерзiмінiң басымен дәл келедi.
1.2.2 Ықтималдылықты модель
Айқындық шарттарындағы қорларды басқаруды теорияның негiзi айтылады.
Бұл жерде ... мәні ... шама ... табылатын ықтималдықтың
анықталған үлестірімі, қорларды басқарудың ықтималдылықты ... ... ... үздiксiз және қосалқы қор деңгейінің
периодты бақылауы бар моделдерде бөлшектенедi. Көп ... бiр ... де ... ... бар ... бұл ... ... ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ МОДЕЛЬДЕУДЕ ҚАЗІРГІ БАҒЫТТАРҒА ШОЛУ
Төменде қарастырылатын модельдер жорамалдардың қатарында ... іс ... ... жиі ... Бұл ... басқару
моделдерінің күрделенуіне алып келеді. Осындай модельдердің басты-басты
өзге түрлерін атап ... ... ... ... ... көптеген жүйелерінде
жүздеген және тіпті мыңдаған өнім атаулары бар. Қарапайым мысал ретінде ірі
универмаг немесе зауыт- дайындаушы бола ... ... ... ... ... құнына ие тауар түрлерін зерттеумен мақсатты түрде шектеледі.
Бір емес бірнеше тауар түрінің ... ... ... ... ... деп ... қорларды басқару моделі жасалған.
2) Өнімнің бірнеше түрінің болуымен байланысты мәселелер ... ... ... күрделенуі мүмкін. Сатушы сөресі ... ... ... ... ... басқару моделіне әсер ететін, әрбір
нақты дүкенді жоспарлау жағынан қатаң анықталған ... ... ... Практикада негізінен сұраныс және жабдықтау уақыты детерминир-ленген
емес, ықтимал шама болып табылады. Белгісіздік факторын формализациялау
үшiн ... ... ... ... тарату заңы туралы
тұспалдайды(нормаль үлестірім немесе Пуассон үлестірімі). Осы ... ... ... ... шешім анықталған ықтималдықпен нақты
нәтижелерге кепiлдiк бередi(мысалы, тапшылыққа жол бермеу).
4) Қорларды басқару ... ... көп ... ... ... ... ... табылады, мысалы, бiрнеше дүкендер және орталық әмбебап
дүкен. Администрацияға орталық әмбебап дүкенде және майда дүкендерде ... ... және ... ... туралы, әрбір тауар түрінің көлемі
мен тапсырыс жиілігіне байланысты ... ... тура ... ... ... ... ... дамытудың мүмкін үлгілерін ЭЕМ-
нің көмегімен «орындайтын» имитациялық ... өте ... ... Қорларды басқару моделдерін құрастырулар мен қолданудың маңызды
моментi болып тиiмдiлiктiң белгiсiн таңдау ... ... Бiз ... ... ... минималдайтын моделдерді қарастырдық. Сайып
келгенде, максимум пайда алу үшін, өзгеше ... алып ... әр ... ... ... ... өз дүкендерінiң жұмысын ұйымдастырады.
Iс жүзiнде қорларды басқару моделіне ... ... ... ... жиi ... Қорларды басқару есебі үлкен практикалық мәнге ие. Бiз сізге
сауатты және ... ... ... ... мәселелерді шешуге
көмектесетін негізгі моделдерді келтірдік.
Осы ... өзге ... ... ... ... ... моделдері бар. Қорларды басқарудың негізгі моделі ең қарапайымы
болып табылады(Уилсон моделі, ... ... ... ... ... шындықтан біраз үзілген, бірақ пәннің, мәселенің, ... және ... ... облысындағы әдістемелердің мәнін
түсіну үшін пайдалы.
2.1 Уилсон моделінің қолданысы
Уилсон моделін тұрғызу кезінде ... ... ... ... ν – ... тұтыну қарқындылығы, [тауар бірлігі/уақыт бірлігі];
2) s – қор сақтауға кеткен ... ... ... ... K – ... іске ... ... шығындар, [ақша бірлігі].
2. шығыстар:
1) Q – тапсырыс көлемі, [тауар бірлігі];
2) τ – жабдықтау кезеңі
3) L – ... ... ... ... ... ... шығындар,
[ақша бірлігі/уақыт бірлігі].
Берілген модель келесі жорамалдармен сипатталатын қорларды басқару
жағдайын моделдейді:
1) ... ... ... ... және тұрақты шама, ν = const;
2) тапсырысты жабдықтау уақыты мәлім және тұрақты шама;
3) әрбір тапсырыс бір ... ... ... К ... іске ... ... шығындар тапсырыс көлемінен
тәуелсіз;
5) қордың болмауы мүмкін емес жағдай.
Бұл модель келесі ... ... тым ... ... ... ... тұтыну, мысалы, санаторияларда нанды, сүтті
тұтыну (ол ауысым аралығында тұрақты ... ... ... ... ... ... ірі фирмаларда канцелярялық тауарларды қолдану(қағаз, блакнот-
тар,қарындыштар);
4. ... ... ... ... ... ... ... мысалы, гайкалар мен болттар.
Қорлардың өзгеруінің барлық циклдары біркелкі болып келеді, қордағы
өнімнің максималды саны Q ... ... ... ... ... қор ... өзгеруінің циклдары графикалық түрде көрсетілген.
Қор деңгейі
Q
тапсырыс нүктесі
Тапсырысты алу
0 ... ... ... қор ... өзгеруінің циклдары
Қорларды басқару моделі оларды сақтаудың барлық кезеңінде ... ... ... ... ... Бұл ... ұзақтылығының
маңызы жоқ, бұл бірқатар жоспарлы кезең болсын(жос.кез). Онда жоспарлы
кезеңде L қорларды басқарудың жалпы ... ... ... іске ... ... ... ... қорларды сақтауға ... ... ... ... қажеттілік ν [тау.бір/жос.кез.] құрайтын болса, ал әрбір
тапсырыс Q [тау.бір./тапсырыс]партия өлшемімен берілетін ... ... ... аралығында тапсырыс мөлшері , ал шығындар
құрайды.
-ні есептеу кезінде бір цикл аралығын ... қор ... ... ... Қарастырылатын жағдайда қор деңгейі сызықты түрде Q-ден
нөлге дейін өзгереді, онда ... қор ... - ге тең ... (2.1.)- ден ... ... өлшемін, минималдайтын L-ді табу үшін,
дербес ... ... және оны ... ... ... нүктесі емес, минимум нүктесі екендігін дәлелдеу.
Жалпы құн (2.1.) теңдеуінің график түрінде көрсетілуін және ... L1 мен L2-ні ... ... ... ... ... ...
Тапсырыстарға
кеткен шығындар,
0
Тапсырыс мөлшері
2.1.2-сурет. Жалпы құнның үлестірілуі
Суреттен көретініміз, егер тапсырыс мөлшері үлкен емес ... онда ... ... ... ... ... ... бұл жағдайда тапсырыстар
жиі беріледі, бірақ ресурстың біраз ... ... Егер ... ... ... ... ... онда L2 –ні сақтауға кеткен шығындар
тауарлардың ірі партиясына тапсырыстардың кішкене саны ... ... ... ... L ... ... графигіндегі экстремальді
нүкте шығынның екі түрі де бір-біріне тең болғанда жағдайға сәйкес ... ... ... ... ... үшін ... болады.
Минимум нүктесінде жалпы шығынның қисығы айқын теңестіріледі, бұл маңызды
факт болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... байланысты үлкен сезімталдыққа ие емес. Егер
тапсырыс бірлігіне тапсырыс жасау мүмкін емес ... ... ... дана болса, онда мәні – бөлшек болады), онда тапсырыс тиімді
жақын мөлшеріне қатысты елеулі шығындардың өсуіне алып ... ... ... соң: қанша тапсырыс жасау керек, қай кезде тапсырыс
жасау керек сұрақтарына жауап береміз. 2.1.2-суреттен көретініміз, егер біз
Tд [уақыт бірлігі]жабдықтау ... ... ... онда біз осы уақыт
аралығында қордың қандай көлемі жұмсалатын білуімізге болады
=v
мұндағы v- ... ... ... қарқындылығы, ал - тапсырыс
нүктесі. Егер қордың көлемінде біз тапсырыс берсек, қордың нөлдену
кезінде( ... ... ... ... ... ... мен тапсырыс беру аралығындағы интервал тең
2.2 Уилсон ... ... ... ... ... сату ... 500 пакеттегі сорпа орамасын
құрайды. Сұраныс мөлшері жыл ағымында бірқалыпты үлестіріледі. Бір ... 2 ... ... иесі ... ... 10 теңге төлеуі тиіс.
Жабдықтаушының тапсырысты жабдықтау уақыты 12 жұмыс күнін ... ... ... ... кезде). Мамандардың бағалауы бойынша сақтау
шығындары ... 20% ... ... құнын құрайды. 1) дүкен иесі ... ... үшін ... пакетке тапсырыс беру керегін; 2) тапсырыс
жиілігін; 3) тапсырыс нүктесін анықтау керек. Дүкен ... 300 күн ... ... ... жоспарлау кезеңі жылына ν = 500 пакет, K =10 ... бір ... ... ... бір ... сақтауға кеткен шығындар
жылына 20% құрайды, яғни s = 0,2⋅2 = 0,4 теңге. Онда
=
Пакеттер саны бүтін ... ... онда 158 ... ... ... тапсырыстарда жылдық шығындар жылына
теңгеге тең болды.
Дүкен иесі әрбір жаңа тапсырыс беруді жылдан кейін іске ... Бір ... 300 ... күні бар ... ... онда ... күні
болады. пакетке тең қор деңгейінде тапсырыс беруге болады, яғни
тапсырыстар жеткізілгенше 20 ... 12 ... ... ... ... ескеретін модель
Егер сатып алу бағасы тұрақты және Q-ден тәуелді емес болса, онда ол
модельде ескерілмейді, оның жалпы шығындар ... ... осы ... Q ... ... орын ауыстыруына алып келеді және оның
пішінін өзгертпейді. Егер ... ... ... ... ... онда модельде тауарды алуға кеткен шығындарды ... Осы ... аса ... ... ... ... ... кеткен
шығындардың өсуіне алып келеді, бірақ та бұл өсім ... ... ... ... ... Қарастырылатын жағдай үшін ... ... ... тауарын сатып ... ... ... ... ... С – тауардың бағасы
(2.6)
Жеңілдіктердің жалпы шығындарға және қорларды басқаруға әсері 4-
суретте ... ... ... ... - ден ... ... тауар бағасымен сатылады. Бұл жағдайда тапсырыстың тиімді
өлшемін анықтау үшін, ... ... ... үш ... ... ... ... қажет(2.3.1-сурет). Бұл үшін келесі ... ... ... ... ... - ... ... Егер (1-облыс), онда (2.3.2-сурет);
әйтпесе бағалары үшін есептелген жалпы шығындар сәйкес келеді,
мәнін табу үшін теңдеуін шешу ... ... ... жеңілдіктердің әсері
2.3.2-сурет. кезіндегі тапсырысының тиімді өлшемін анықтау
3. Егер (2-облыс), онда (2.3.3-суретте көрсетілген).
4. Егер (3-облыс), онда (2.3.4-суретте көрсетілген).
2.3.3-сурет. ... ... ... ... ... кезіндегі тапсырысының тиімді өлшемін анықтау
-ді таңдаудың аса қысқа ережесін мына түрде ... ... ... ... ... шығындар 10 теңгеге, күніне
өнімді сақтауға кеткен шығын 1 ... ... ... ... 5 данаға, бір дана тауардың бағасы 2 теңгеге, ал 15 және ... көп дана ... алу ... 1 теңгеге тең. Тапсырыстың тиімді мөлшерін
анықтау керек.
Шешімі. K=10 теңге, күніне v=5 дана, ... s=1 ... ... C=2
теңге, Qp1=15 дана, данасына C1=1 теңге.
яғни, алгоритмнің 2 қадамының шарты орындалмайды ... ... ... ... ... теңестіретін тапсырысының мөлшерін
табамыз
2-қадам бойынша 2-облыста ... ... ... ... ... 3-қадамы шарты орындалады, яғни сондықтан ... ... ... ... шығындар
құрайды,
егер де сіз тауарды 10 данадан тапсырыс ... ... онда ... 20 ... ... еді, яғни 15 ... ... беру кезіндегі
қаражатты үнемдеу күніне 4,17 теңгені құрайды.
Біз Уилсон моделі – ... ... ... ... шешу ... ... ... келтірдік. Берілген есептерді шешу үшін басқа
да модельдер бар.
2.4 Партияның үнемді мөлшерін жоспарлау ... ... ... сатып алу процестерін модельдеу ... ... ... ... және ... жағдайларға
қолдануға болады.
1-мысал. Бірқатар өндірістік процестерді қарастырайық, бірінші станокта
екінші станокта ν ... ... ... ... λ ... қарқындылығымен детальдар партиясы өндіріледі(2.4.1-
суретте көрсетілген).
2.4.1-сурет. Әртүрлі қарқындылықтағы станоктары бар өндірістің
тізбектелген процесі
Шешімі. Қорлардың деңгейінің ... ... ... ... ... Қор деңгейінің өзгеруі
Осы жағдайда модель бірінші партия үшін детальдар ... ... ... ... ... ... теңдеуімына түрде болады
мұндағы партия саны алдыңғы модельдегідей – ге тең.
Орташа қор деңгейі алдыңғы модельдегідей оның ... ... тең. Осы ... Q ... ... ... 2.4.2-суреттен
көргеніміздей максимальды деңгей (λ − ν) [дет. ... өсу ... t1 ... уақытында жетеді, яғни
орташа қор
тең.
Онда (2.8.) мына түрде болады
Партия детальдарының тиімді ... ... ... ... ... ... 2000 дана деталь ... ... ... ... ... 500 дана ... өнімді өндіру үшін
қолданылады. Компания мамандарының бағалауы ... ... ... қор ... 20% ... Бір ... ... құны 2,50
теңгеге тең, ал өндірісті дайындау құны 1000 ... ... ... ... ... партиясының мөлшері қандай болуы керек?
Осы партиялардың өндірісін ... ... ... керек?
Шешімі. K =1000 теңге, айына λ = 2000 дана немесе жылына 24000 ... ν = 500 дана ... ... 6000 ... жылына деталь үшін
s=0,22,50 = 0,50 теңге.
Өндірістегі детальдарды шығару жиілігі мынаған ... ... ... ... ... ... Тапшылықты жоспарлау моделі
Кейбір жағдайларда өнімді сақтау шығындары, шағын уақыт аралығында
қордың болмауымен байланысты шығындарға ... ... ... болып
келеді. Бұл үшін жағдайдың екі түрін ... ... ... моделі
жасалған:
1) дефицит болған жағдайда сатып алушылардың тапсырысы орындалмайды
және болашақта ескерілмейді;
2) сатып алушылардың тапсырысы ... яғни ... ... ... ... жағдайдың мысалы. Мысалы, супермаркет администрациясы қандай да
бір өнімнің қор деңгейін ... ... ... ... ... ... ... таңғы астағы нан). Бұл шешім әрбір циклдағы бірнеше күннің
аралығында өнім қорының ... алып ... ... төмендетудің әсерінен және ... ... ... ... ... ... ... болады.
Сондықтан администрацияға осы шығындарды және өнім қоры ... ... ... ... болады.
Екінші жағдайдың мысалы. Электро тауарлар сататын дүкенде кір жуатын
машинаның белгілі-бір ... ... ... ... ... ... осы
қорларда капиталдың үлкен көлемі қатады(өзгеріссіз қалады). Бірақ, егер де
сатушыға дәл ... кір ... ... қажет болатын болса, ал ол ... онда ... ... де ... ... және кезекті кір
жуатын машинаның партиясын алғаннан ... ... ... ... қор ... өзгеруі 2.5.1 және 2.5.2-суретерде
көрсетілген.
2.5.1-сурет. Бірінші жағдай үшін тапшылықты жоспарлауды есепке алумен
қор ... ... ... ... үшін тапшылықты жоспарлауды есепке алумен қор
деңгейінің өзгерісі
3 ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ АЛГОРИТМІН ҚҰРУ
Қазіргі ... ... ... кезеңінде қорларды басқару процесін
дұрыс ұйымдастыру арқылы әртүрлі ресурстарды тиімді ... ... ... ... ... ... ... екі бағытта осы мәселенің қазіргі күйінің талдауы қорларды
басқару бойынша жұмыстардың көбісі таза аналитикалық сипатта ... ... ... ... бағыт таза экономикалық ... яғни ... ... шек қою ... ... процесі, сұранысты қанағаттандыру үшін қажетті қорларды
ұйымдастыру процесін абстрактілі модельдеумен байланысты. ... ... ... ... және ... дәрежесін анықтау амалын құруды
қарастырады. Дегенмен, информатика мен ... ... ... ... ... ... ... арқылы ең ... ... ... ... ... көмегімен қол
жеткізуге болатыны көрсетеді.
3.1 Жобаның ақпараттық моделі
Күнделікті ресурқа деген ... ... ... бидай сорты және
толықтыру үшін жеткізу уақытының орындалуы кездейсоқ шама ... ... ... ... ... ... ... мен тұтынушыларға
қолданылатын қорларды басқару сұлбасын қарастырайық.
Фирма m тұтынушыларды қажеттіліктерімен қамтамасыз ету үшін n ... ... ... ... деп ... Еске сала ... өндіруші тек қана белгілінген бидай сортының түрін шығарумен
айналысады, ал әрбір ... кез ... ... ... ... алады(3.1.1-
сурет). t-ыншы күні j-ыншы тұтынушымен i-ші түрдегі бидайға zij ... ... ... шама ... ... qi ... ... үлестіріммен берілген шама болып табылады. Фирма тапсырыстарды
кездейсоқ ... ... ... ол үшін әрбір ... ... ... ... n-1 ... ... қорын тексереді, кейбір бидай
сортының қоры ... ... ... ... ... ... үшін
бидай қорын жаңартуға мүмкіндік болатын кризистікке ... ... ... ... ... ... қор, яғни бидай сорты
қорының деңгейі кризистікке дейінгі деңгейден төмен болғанда бидаймен бірге
тапсырыс береді. Егер ... ... ... ... ... ... берілген бидай сортының ... ... ... ... ... ... ... да қажеттілік тумайды. Қорлардың
кризистікке дейінгі деңгейлері қоймалық жайлардан анықтайды. Бұл жүйе ... ... ... жүйесі
Осы күні берілген бидай сортына күнделікті қор деңгейі zi толық сұраныс
шамасына кемиді. Деңгей шамасына ... ... ) ... өнім ... ... талаптар жіберіледі. Тапсырыс
орындалғаннан кейін алынған өнім қорға ... VP ... ... ... толық шығындары VPп жабдықтауды ұйымдастыру мен
VPх қорларды сақтау шығындарынан, және де ... ... ... VPд
элеватордағы нөлдік сұраныста пайда болатын шығындардан қаланады. Бидай
сортының бірлігін сақтау мен жабдықтауды ... ... ... ... шығындар сәйкес Рх, Рп және Рд шамаларымен беріледі. Фирма басшылығы
басқару ретінде үш айнымалыны қолдана алады: ... ... ... ... дейінгі қор деңгейлері.
Имитациялық модельді құрудың мақсаты – қарастырылатын жүйе жұмысының
тиімділігіне басқарушы айнымалылар моделінің әсер етуін талдау.
3.2 Қорларды ... ... ... ... имитациялық моделі
есептің қойылымындағы кездейсоқ шаманың болуымен сипатталады.
zij - ... күні ... ... ... ... ... сұранысы;
qi - i-ыншы бидай сортын жабдықтау уақыты,
айнымалылар:
vi – элеватордағы i-ыншы бидай сортының қор деңгейі;
VPп , VPпi – толық және ... ... ... сорты үшін жабдықтауды
ұйымдастыруға кеткен шығындар;
VPх , VPхi - ... және ... ... ... ... үшін ... ... шығындар;
VPд , VPдi – элеваторда бидай тапшылығы ... ...... ... - ... ... сортын кезекті жабдықтау күні;
xi - i-ыншы бидай сортының тапсырыс көлемі, i=1,2,...,n;
vmini , vpmi - ... ... ... қорының кризистік және ккризистікке
дейінгі деңгейлері,
параметрлер:
PPп – тапсырыстардың бір ... ... ... ... - ... ... ... тапсырыс беруге кеткен айнымалы шығындар;
Pхi - i-ыншы бидай сортының бір бөлігіні ... ... ... - ... бидай сортынын бірлігі тапшылығынан туындаған күнделікті
шығындар;
T – моделденетін кезеңнің ұзақтығы(күніне).
Рх, Рп, Рд параметрлері мен f(z) ... ... ... рынок шарттарымен анықталады және фирма администрациясы-мен
бақылана ... деп ... g(q) ... ... ... ... ... ұзақтығы кезінде технологиялармен анықталады.
Статикалық мәндердің мен қорларды басқару мәселелері бойынша ... ... ... мен ... рыногі әртүрлі ресурстар мен
бидай сорттары кездейсоқ заңдылықтардың кең спектрінде ... ... ... ... өте жиі ... ... ... сызықты, гамма, Пуассон, геометриялық және т.б.
3.3 Қорларды ұйымдастыру процесінің моделдеуші алгоритмі
Блок-схема түрінде осы ... ... ... ... алгоритмін
көрсетемiз(3.3.1-сурет). Бастапқы мәндер енгізілгеннен кейін(2-шi блок),
барлық айнымалыларға олардың ... ... ... ... соң ... тұтынушыға моделденетін мерзімнің бірінші күнінде әрбір
бидай сорты үшін сұраныс шамасы моделденеді(4, 5-блоктар). Егер ... ... ... ... ... дәл ... ... блок), онда
қоймадағы қорлар көбейеді(7-ші блок). 8-10 блоктарда бидай сортының ... үшiн ... ... жеке есептеледi. Қор деңгейлерiнiң жаңа мәндерi
осы моментте бар қорлардың күн ... ... ... ... ... 13 және 15 ... ... берілген бидай
сортының бар болуы немесе болмауына ... ... ... ... немесе тапшылықтан жоғалту сәйкесінше есептеледі. Бұдан әрi,
барлық бидай сорттары үшiн ... ... ... ... ... Егер ... ... ең болмаса бір-бір түрден
кризистiк деңгейге жетсе, онда бидайдың барлық сорттарының қор деңгейлерi
олардың ... ... ... ... ... 23 блокта
тапсырысты беруге қажетті бидай ... ... ... 20 және ... ... ... ... есептеледi. 25, 26 блоктарда
бидайдың жаңа сорттарының ... ... ... ... ... барлық келесі күндердің имитациясы шығады. ... ... ... ... ... ... Блок-схема
түрінде жұмыс жасау процесінiң алгоритмі 3.3.1-(а,ә)суретте көрсетілген.
3.3.1(а)-сурет. Блок-схема ... ... ... ... ... ... түрінде жүйенiң жұмыс жасау процесінiң
алгоритмі.
Қазiргi нарық шарттарында жиі кездесетін қойма объекттеріне қорларды
басқарудың имитациялық ... ... ... ... әр ... мәндерiн таңдап және үлестірімнің параметрлерін өзгерте
отырып жүйенiң жұмыс жасауы ... ... ... ... ... ... ... – VP реакциясын минималдайтын xi
айнымалыларының деңгейлерін табу. Ол үшiн ... ... ... ... ... ... кезінде тәжірибені жоспарлаудің іс
жүзіндегі бірқатар мәселелері ... жеке ... ... ... ықшамдау мәселелері. Әсіресе, анық емес берілген функцияның
экстремумын iздестiру мәселесі ... ... ... ... ... ... болу ... жиі
пайда болады.
«Қор» көрсетiлген моделiнiң программалық өңдеуi әр ... ... бар ... ... есебінің сұранысының ... және өте ... ... заңдар бойынша жабдықтау ұзақтығы
нұсқаларын имитациялауға ... ... ... ... үшін –
бірқалыпты, нормаль, экспоненциаль, ... және ... ... ұзақтығының айнымалысы үшін – Пуассон үлестірімі,
геометриялық және биномдық ... ... ... ... ... ... барлық күйлерiнің сандық мәлiметтерің орындалуы болып
табылады.
3.4 Қорларды ... ... ... мен ... ... ... ... әдістері арасындағы байланыс
Түрлі процестерді тиімділеу кезінде, параметрлер мен шарттарды анықтау
мәселесі өте жиі кездеседі. Осы шарттар мен ... ... ... ... және ... болашақта жақсаруын
қамтамасыздандырып, сол ... ... ... аумақтарын
анықтайды.
Сызықтық қойылымда берілген параллельді ... ... ... (S) үлестіру мәселесінің моделін қарастырайық:
≥0; j=
Ресурстарды үлестіру мәселесіне ... ... ... ... - дің ... ... көрсететін коэффициенттерді қандай
шектеулерде өзгертуге ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын коэффициенттерді қаншалықты өзгертуге болады немесе,
сонымен қатар шектеу коэффициенттерінің өзгеруі тиімді шешімге ... ... ... ... ... ... ... екі жағдайды қарастырайық:
1) ресурстарының оң жақ бөлігінің шектеулеріндегі ... ∆S ... ... ... ... ... параметрлері өзгеруі мүмкін:
Егер шектеулерге қатысты анықталмағандық болмаса, ... ... ... ... ... онда ... симплекс кестелерін пайдаланатын
екі жақтылық теориясына негізделген әдісті ... ... ... модельдерінің өздерінің параметрлеріне
сезгіштігін талдайтын аппарат үлкен көлемділік ... ... шын ... ... ... Оларды шығару үшін қойылған мәселенің
өзіне тән өзгешеліктерін ескеретін басқа әдістер ... ... ... бірі деп параллельді ... ... ... ... ... ... шектеу матрицасының шектелген ресурстарын
үлестіру мәселесін айтуға болады. Сондықтан осы жұмыста ... ... ... ... ... табылған үлестіру
процесстерінің тиімді режимдерін жақсарту және талдау үшін ... ... ... ... ... ... ... талдайтын жүйені модельдеу сұлбасы
келесі түрде берілген.
Компьютермен модельдеу аппараты жүйедегі ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Ресурстардың өзгеруінің стохастикалық моделін ұқсастыру осы ... ... ... бірі болып саналады. Кейбір параметрлердің
кездейсоқ өзгеруі, мысалы, ресурс көлемі, осы ресурс ... ... ... ... ... ... (ұқсастыруды)
анықтау қажеттілігіне себеп болады. Осыған қатысты ... ... мен ... ... керек. Содан кейін, кездейсоқ
заңдылықтарды ... ... ... ... ... заңдылықтары бойынша ... шын ... ... жоғарыда келтірілген және басқа әдістерді қолдана
отырып, жиі кездесетін үздіксіз үлестірімдерді модельдеуге ... ... ... үлестірімі ─ бұл ... ... ... ... ... үлестірімдердің бірі. 3.4.1-суретте ... ... ... ... талдау жүйесін модельдеудің жалпы сұлбасы.
3.4.2-суретте параметрлердің имитациялануы көрсетілген.
3.4.2-сурет. Параметрлердіңимитациялануы.
Бірқалыпты үлестірімнің қолдану ... тек қана ... ... жол ... ... үлестірім «пайда болу ... шын ... ... ... ... ... бейнелеп
көрсетеді. Қандай да бір кездейсоқ ... ... ... ... гамма- үлестірімі арқылы бейнелеуге болады. 1-кестеде кездейсоқ
шамаларды модельдеу формулалары берілген.
3.4.1-кесте. Кездейсоқ шамаларды модельдеу формулалары
|Үлестірулер ... ... ... ... ... ... | | ... | | ... ... | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | |А ... ... ... | ... саны ... сандары:| | ... | | ... ... ... мен ... ... ... өзгеруін имитациялауға және олардың тұрақтылық облыстарынан
шығу ... ... ... ... ... ... ... құрылымы қойылған мақсатқа жету үшін осы жүйе арқылы іске
асырылатын ... ... ... және ... ... қажет.
Имитациялық жүйені өңдеудің мақсаты деп ... ... ... ... яғни ... мәселенің стационарлы емес параметрінің
стохастикалық сипатын ескеретін жағдайларда параллель құрылымды ... ... ... айтуға болады. Параметрлерді талдаудың
имитациялық моделі келесі өзара байланысқан мәселелердің жүзеге ... ету ... ... емес ... ... мүмкіншіліктерін имитациялау;
- берілген параметрлердің сандық сипаттамасын есептеу;
- жүйенің параллельді элементтерінің ... ... ... шығарылатын ресурстарды үлестіру мәселелерінің шешімін табу;
- алынған шешімнің тұрақтылық аумағын анықтау;
- стационарлы емес параметрлердің тұрақтылық ... шығу ... ... ... және ... үлестірудің тиімділігін талдау.
Атап өткен мәселелердің ... ... ... ... ... ... ... бейнеленеді және оның
жалпыланған блок-сұлбасы ... ... ... ... ... ∆σфакт параметрлерін өзгерту алгоритмі.
Осы берілген жүйеде екі жағдайды ... ... оң ... ... Si ... векторының қайсыбір ∆S
шамасына өзгеруін:
2) мақсатты функцияның параметрлерінің өзгеруін:
Олардың өзгерісін модельдеу үшін кездейсоқ шамаларды модельдеудің бір
әдісін ... ... ... ... ... блок-схемасы келтірілген.
3.4.1.1-сурет. Ресурстарды үлестіру есептерінің параметрлерін талдаудың
алгоритмінің блок-схемасы.
Берілген m, σ2 параметрлерінің сандық сипаттамаларын бағалау ... ... және ... ... ... бірі болып
саналады. Берілген жағдайда ∆Sфакт және ∆σфакт ... ... ... ... мен ... бағалары есептелінеді.
Кеңейту әдісімен РҮМ-нің тиімді шешімін іздеу.
Бұл жұмыста параллельді объектілердің ... ... ... ... мүмкін, бірақ міндетті болмайтынын ескере отырып,
ресурстарды ... ... ... Бұл ... ... ... шешу үшін ... принцип қолданылады: ресурстарды
үлестіру есебін пайымдау үшін оның ... ... ... үлестірудің кеңейтілген есебінің шешім нүктесінен бағытталған
қадамдап ауысу тәсілі жүзеге асырылады. ... ... осы ... ... есептің шектеу матрицасының өзгешеленуі әсерінен айырылады және
осындай ... ... ... математикалық программалаудың
стандартты аппаратына қарағанда тиімді болады. Берілген тәсіл ... ... ... ... ∆Sуст, ∆σуст шешімдердің тұрақтылық облыстарын анықтау.
Ресурстарды үлестіру есебіне қатысты cj коэффициентінің ... ... ... ... шешіміміз тиімділігін сақтайды, немесе шешім ... ... қалу үшін ... ... ... ... ... болады, немесе шектеу коэффициенттерінің өзгеруі
тиімді шешімге қалай әсер етеді ... ... ... қызықтыруы мүмкін.
Алынған шешімдердің тұрақтылық облысының шектерін анықтау алгоритмдері
төменде қарастырылатын болады.
Параметрлердің ... ... ... ... шығу жиілігін талдау. Нәтижелерді өңдеу және талдау.
Берілген блок имитациялық модельдеу барысында ... ... ... ... нәтижелердің дұрыс, сенімді болуын талап етуді
қамтамасыздандыру кезінде де маңызды роль ... ... ... ... ... ... шамалары
жөніндегі нақты сандық деректер ғана ... ... ... ... ... емес параметрлердің әртүрлі
өзгерістерінің әсер ... ... да ... ... ... ... ... жүйесі
келесі ішкі жүйелерден тұруы керек:
- есептің кірістегі ... ... ... ... ... шешу;
-оптимизациялау есептері модельдерінің параметрлерінің өзгеруінің
мүмкіншілігін имитациялау;
-есептің тиімді шешімін жақсарта ... ... ... ... ... ... ... модельдердің стационарлы емес
параметрлерінің өзгеру облысын анықтау;
- алынған нәтижелерді талдау;
- нәтижелерді шығару.
3.4.1.2-суретте ... ... ... ... ... үлестіру мәселесінің имитациялық жүйесі келесі функционалды
блоктардан тұрады:
• Деректерді қалыптастыру процедуралары алғашқы ... ... ... немесе реляциялық файлдарды қосып, параметрлердің
өзгерісінің үлестірім заңдылықтарын идентификациялауды қамтиды.
• Ресурстарды үлестіру мәселесін (РҮМ) шешу ... ... ... ... ... ... ... табу
алгоритмдерін қамтиды.
• Параметрлердің өзгеруі мүмкіншіліктерін модельдеу. Берілген блокта
үлестірім заңдылығы ... ... ... модельдеу
алгоритмдері жүзеге асады.
• Алынған нәтижелердің тұрақтылығын қамтамасыз ... ... ... ... Бұл ... ... ... шешімнің
тиімді болуын сақтайтын, тербелістерінің амплитудасы есептеледі.
• Тиімді шешімді жақсартатын ... ... ... анықтау.
Мұнда параметрлердің, олардың шектік мәндерімен алынған шешім жақсаруы
мүмкін, тербелімтерінің амплитудасы есептеледі.
... ... Бұл ... алынған шешім ... ... мен ... ... ... шешімнің тұрақтылық облысынан параметрлердің шығуы
анықталады.
• Нәтижелерді шығару.
3.4.2 ... ... ... бағалау мен талдау әдістері
S=S’+∆S жағдайын қарастырайық. 2-тармақта берілген ресурстарды үлестіру
мәселесінің моделін ... ... (2) ... оң жағының Si ресурстарының векторы, қайсыбір
уақыт интервалының аралығында S шамасына өзгере алады деп есептейік. ... ... ... ... келтірейік:
Бірінші кезекте қандай ресуртардың қорын көбейту қажет деген сұрақты
шешу кезінде, ... ... ... ... Айта ... баға ─ бұл ... ... ... ... қолданатын термині. Көлеңкелі баға мақсатты ... ... ... жақсаруының қарқындылығын сипаттайды. Алайда, осы жағдайда
ресурс қорының көбею мәндерінің аралығы бекітілмесе де, мақсатты функцияның
жақсаруының ... ... ... ... қала береді. Іс-жүзінде
кездесетін көптеген жағдайларды алып ... ... ... ... ... ... ... алайда қорлардың өсуі өз шегінен артық болып
кетсе, оларға сәйкес шектеулердің қажеті болмай, бұл өз ... ... және ... ... ... ... болуына әкеп соғады.
Демек, өзара сәйкес шектеулері ... ... яғни ... ... ... өзгеріссіз қалатын ресурс қорларының мәндерінің аралығын
анықтау қажет.
(3.4.7) есеп моделінің ... ... ... ... ... ... ... нүктесінің аймағында Тейлор қатарына жіктейік:
(3.4.8)
мұндағы және ─ ... (3.4.9) ... ... ... ... ... мен мәні
шешіміне сәйкес келетін, шектеуінің оң жақ бөлігінің мәндері
- деп белгіленген.
Есеп моделін сезгіштікке талдау ресурстарға ... ... , ... ... тұрақты деп жорамалданады.
Демек, және шамалары да тұрақты болады. Мақсатты функцияның мәнін
S векторына тәуелді болуы 3.4.2.1-суретте көрсетілген.
F
Fp
F0
S0
Sp
S
3.4.2.1-сурет. F мақсатты функциясының ... S ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін
шектеуінің оң жақ бөлігінің векторы.
Бұрын табылған шешімнің жақсаруы ... ... S ... өзгеру
облысы – [S0, Sp] аралығы болатыны көрініп тұр, S-тің жаңа мәнін таңдаған
кезде келесі шарт ... ... шарт S ... әр ... ... үшін орындалуы тиіс:
(3.4.11)
Осылайша, РҮМ-нің бұрын табылған тиімді ... ... ... ... параметрлерінің өзгеру облысын имитациялау арқылы іздеу
кезінде – ті модельдегенде (3.4.11) теңсіздігін ескеру қажет.
РҮМ математикалық моделінің ... тән ... ... ... ... ... қана қоймай, сонымен бірге бірнеше тапшы ресурстардың
бір-бірімен өзара ықпалын ... ... ... шешу ... ... ... бірдей тиімді бола бермейтінін көрсетеді.
Екі тиімді шектеулері бар жағдайды қарастырайық. Айталық, ... және ... ... келсін. Бұдан басқа, осы
ресурстардың бірі, ... ... ... деп ... Бұл
ресурстардың мәндерін өзгертейік:және ... және ... ... графигі.
Графикте (3.4.2.2-сурет) ресурстардың мұндай өзгерісіне А нүктесі
сәйкес келеді. Мақсатты ... мәні ... ... және ... мұндағы . Бұл жағдайда (3.4.2.2-
суреттегі В нүктесі) ... ... ... ... F=F(

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмысты саралаудың ұғымы, маңызы және қылмыстық құқықтағы орны37 бет
Сақтандыру мен қайта сақтандыру жүйесі57 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі4 бет
Тәуекелдерді басқару7 бет
Өнімнің өзіндік құнының және кәсіпорындардың қаржы нәтижелерінің статистикасы14 бет
Өндірілетін өнімнің өзіндік құны7 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь