Жылдық бағдарламасы 50000 дана тісті дөңгелек бөлшегін өндіретін дайындама-жылумен өңдеу телімі

КІРІСПЕ
1. ЖАЛПЫБӨЛІМ ... ..10
1.1 Бүйымның жұмыстық белгіленуі және техникалық сүраныс
бойынша сарапталуы ...
1.2. МЕУЛ.ге сәйкес базалық бөлшек жадығатының қасиеті. . ... .
2 ДАЙЫНДАМАНЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОНЫ
САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАУ ЖОЛЫМЕН АЛУ
ТӘСІЛДЕРІ ... ... ... ..12
2.1Дайындама жадығатының қасиеті ...
2.2 Дайындаманы дайындау бойынша бағыттық технологияны
өңдеу (соғу,штамптау,құю цехтары) және дайын бөлшекті
соңғы механикалық өңдеу ... 15
3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ ...16
3.1 Термиялық өңдеудің технологиялық процесін таңдау және
техника экономикалық қүрылуы ...
3.2 Бөлшекті термиялық өңдеудің бағыттық технологиясы. ... 17
3.3 Бүйымды термиялық өндеу операциясын орындау үшін
уақыттың есептелген нормасын анықтау ...
3.4 Бөлшекті қыздыруды есептеу бағдарының блоксхемасы... 20
4 КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ ...23
4.1 Қондырғының тағайындалуы ..
4.2 Қондырғыларды есептеу ...
5 ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ..25
5.1 Қондырғының қажетті санын есептеу және тандау. . . ... .
5.2 Жобалау участкелеріне қолданылатын қондырғылардың
мінездемесі ...26
5.3 Технологиянық қондырғыны таңдау ... ... ... .. ..40
6 ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ .45
6.1 Базалық бөлшекті термиялық дайындау өндірісі кезінде
пайда болатын ақаулар ..48
6.2 Термиялық бақылаудың бағыттық технологиясы ...
ДАЙЫНДАУШЫ ТЕРМИЯЛЫҚ БӨЛІМДІ ЖОСПАРЛАУ 52
7.1 Дайындаушы термиялық участкенің құрылысын жаңарту. . .
7.2 Еңтаңбасы, қуаты және үлкен өлшемдердің берілуімен
қолданылатын қондырғының, ванналардың және т.б
мінездемесі .53
7.3 Шекараларды көрсетілген өндірістік аудандар және қондырғылардың орналасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54

7.4 Ғимараттың биіктік өлшемдері және бөлімнің тұтынушы
өндірістік аудандарын есептеу ..56
7.5 Жалпы цехтық көтерме тасымалдау түрлерін тандау;
еңтаңбасы және жұмыс істеу тәртібі ...
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ..59
8.1 Жаңа термиялық ағындағы шығындарын есптеу ... .. .
8.1.1 Өндірістік жұмысшылардың жалақысы, жаңа
экономикалық тиімділікті есептеу ... .
8.1.2 Жабдықты эксплуатациялауға кететін шығындар ... .. 61
8.1.3 Ғимараттармен қүрлыстарды сақтауға жүмсалатын
шығындар ... 63
8.1.4 Басқада цехтық шығындар ... ... 64
9 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ..67
9.1 Еңбекті қорғаудағы үйымдастыру шаралары ... .
9.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары . . ... .68

9.2.1 Қауыпты өндіріс факторлардың талдауы ...
9.2.2 Цсхтарды үйымдастыру ... .
9.2.3 Жерге қосқыш қондырғыны есептеу ...69

9.3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары. . . . . ... 71
9.4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары ...74
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..77
ҚОСЫМШАА ҚОСЫМША Б ҚОСЫМШАВ ҚОСЫМША Г
Машине жасау саласы өндірісін дамытуда , негізгі сұрақ болып Қазақстан Республикасына қатысты нарықты экономика кезеңінде бәсекелестік өнімді шығаруға жағдай туғызатын, озықты әдістерді іздестіріп табу қажет.
Ғылыми-техникалық революция өнеркәсіптің барлық салаларын , бірінші жағдайда мәшине және аспап жасауды қайта қарулануға себеп туғызды. Барлық өндірістік процестерді автоматтандыру мен механизациялауды дамыту қажет.
Осылардың бәрі әр түрлі механизмдерді қолдануын өсуін туғызады, осылардың ішінен тісті берілістер маңызды орын алады.
Тісті жетектің жұмыс жылдамдығын көтеру және бір редуктор агрегатында үлкен күш қуаттардың негізделуі, тісті Берілістердің сапасын, олардың беріктіктігін, ұзақ уақыттылығын көне лайындау дәлдік көрсеткіш талаптарын едәуір қатаңдатады.
Осы негізгі сұрақтарды шешуге ең тиімді және ұтымды металдармен қорытпаларды нығайту әдістері ретінде үлкен орын термиялық және химия-термиялық өңдеуге беріледі. Термиялық өңдеу мәшине бөлшектерін, аспаптар мен жартылай өнімдердің технологиялық процестерін дайындаудағы негізгі бөлігі болып табылады. Осының арқасында олардың қасиеттері жоғарлайды, бұл мәшине бөлшектері мен құрылғылардың массасын төмендетуге, металды едәуір үнемдеуге, бұйымдардың сенімділігі мен қолданулық беріктігін жоғарлатуға мүмкіндік туғызады. Сондықтан термиялық өндеу көптеген заводтарда кең қолданыс табуда. Құрылғылық болаттарда қорытпа мен термиялық өңдеу режимін дұрыс таңдауда жеткілікті деңгейде пластикалық және тұтқырлық сппапамаларын сақтап, уақытша кедергіні 2000МПа-ға дейін және оданда жоғары мәнге жеткізуге болады.
Бұл жобаның тапсырмасы, болат 20Х2Н4А маркасынан жылдық бағдарламасы 50000 дана тісті дөңгелекті жасау үшін термиялық дайындама бөлімін жобалау.
I. Калашников С.Н., Калашников А.С. Комплексная автоматизация
(изводства зубчатых колёс.-М.:Машиностроение,1991.288с.
2. СорокинаВ.Г. Марочник сталей и сплавов. Справочник.- М.:
Машиностроение, 1989. 639с.
3. Приданцев М.В., Давыдова Л.Н., Тамарина И.А. Конструкционные
:и. Справочник.- М.: Металлургия, 1980. 286с.
4. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного
гоігвдства. -М.: Машиностроение, 1976, 559с.
5.Брюханов А.Н. Ковка и объемная штамповка.- М.: Машиностроение, Ш07с.
6. Гуляев А.П. Металловедение. -М.: Металлургия, 1986. 541с.
7. Самохоцкий А.И., Парфеновская Н.Г. Технология термической
Іработкиметаллов. -М.: Машиностроение, 1976. ЗІОс.

8. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и
іирование термических цсхов. -М.: Металлургия, 1988. 383с.
9. Филинос С.А., Фиргир И.В. Справочник термиста. - Л.:
Машиностроение, 1975. 256с.
10. Ю.Дуйсемалиев У.К. Проектирование термических цехов и
астков.Алма-Ата, 1987. 15с.
II. П.Солодихин А. Г. Технология, организация и проектирование
термических цехов. -М.: "Высшая школа", 1987. 367с.
12. Инструкция по эксплуатации печей СШЦМ-6.12/10, СШЗ-6.12/10, ШЮ-6.12/10, эндогазовой установки ЭН-80,
ІЗ.Шубин Р.П., Прихотько. Технология и оборудования термического вха, -М.: Машиностроение, 1971. 277с.
Н.Мастрюков Б.С. Теплотехнические расчеты промышленных печей. -I: Моталлургия, 1972. 267с.
15.Касатонов В.Ф., Стрелков В.С., Темкин Б.О. Термическая обработка и ршсткапоковок. -Л.: Машиностроение, 1982. 66с.
іб.Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы проектирования ишшостроительных заводов. -М.: Машиностроение, 1974. 294с.
П.Суворов И.К. Обработка металла давлением.- М.: "Высшая школа". Ш54с.
18.Ямпольскии Е.С. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник. -М.: Машиностроение, 1974. 341с.
19. Методические указания по организации производства.
20.Ишмахамбетова Т.Р. Расчет себестоимости продукции. Алма-Ата.:
КазНТУ, 1989. ЗОс.
21.Ишмухамбетова Т.Р. Экономика, организация, планирование и .правление предприятием машиностроительной промышленности. Алма-Ата.:
НТУ, 1983. 12с.
22.Юдин Е.Я., Белова С.В. Охрана труда в машиностроении. -М.: Машиностроение, 1983.431.
23,Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. -М.: Машиностроение, )76.334с.
24.Гетия И.Г., Шумилин В.К. Безопасность труда термиста.- М.: Машинстроение, 1989. 79с.
25.Меркулова В.П. Охрана труда и окружающей среды в дипломном проекте. Алматы. Каз. НТУ, 1997'. 31 с.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жоба жылдық бағдарламасы 50000 дана тісті дөңгелек бөлшегін
өндіретін дайындама-жылумен өңдеу ... ... ... ... ... ... үшін ... бөлшек ретінде
20Х2Н4А маркалы легерленген болат алынған. Оның ... ... ... келтірілген.
Дайындама сызбасын өңдеудің және ... ... ... ... ЭВМ блок-схемены қолдану арқылы пештің жылулық
балансының инженерлік есептеу жүмыстары ... ... ... өңдеу кәсібілімі жетезерттелді.
Жобаланатын телімдегі негізгі және көмекші ... ... ... 83 беттен, 10 кестеден, 10 сызбалардан, 2 суреттен,
5 ... 25 ... ... ... ... посвящен аспектам проектирования заготовительно-
термического участка для пройзводства зубчатого колеса с ... ... ... ... заготовительно-термического участка в качестве
базовой детали была ... ... ... ... 20Х2Н4А. Приведены ее
механические и технологические своиства.
Произведены инженерные расчеты по разработке ... ... ... ... ... а ... по ... балансу печи с
использованием ЭВМ с блоком-схемы. ... ... ... ... ... Изложены характеристики основного и
вспомогательного оборудования проектируемого участка.
Пояснительная ... в 83 ... 10 ... 10 ... 2 ... ... ... 25 литератур.
ANNOTATION
The course project of a purchasing - thepmal site on ... of ... with the annual program 50000 ... purpose it is the pojection of a site en view of a base ... anot annual program of ... In design process were. ... items of ... on progertu steel ... ... of technological proctess of a base detail became
assembled.
The engineering accounts on development of the drawing of nresorm ... ... of a base detail's ... had ... ... of thermal hangdling of a base detail had developed.
The acconts necessary for the equipment's choice, plants and ... machines of a designed site had ... designed project of a ... site can be applied on a
machine building sactory.
The volume of diploma work consists of 83 pages, 10 schemes, ... 2 ... 5 ... and 25 ... ... ... Бүйымның жұмыстық белгіленуі және техникалық сүраныс
бойынша сарапталуы ...-
2. ... ... ... ... жадығатының қасиеті. . ... -
2 ДАЙЫНДАМАНЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОНЫ
САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАУ ЖОЛЫМЕН АЛУ
ТӘСІЛДЕРІ ... ... ... ...-
2.2 Дайындаманы дайындау бойынша бағыттық технологияны
өңдеу (соғу,штамптау,құю цехтары) және дайын бөлшекті
соңғы механикалық өңдеу ... ... ... ... Термиялық өңдеудің технологиялық процесін таңдау және
техника экономикалық қүрылуы ...-
2. Бөлшекті термиялық өңдеудің бағыттық ... ... ... ... термиялық өндеу операциясын орындау үшін
уақыттың есептелген нормасын анықтау ...
3.4 Бөлшекті қыздыруды ... ... ... 20
4 ... ... ... ... ... .-
2. Қондырғыларды есептеу ..-
5 ... ... ... Қондырғының қажетті санын есептеу және тандау. . . .....
2. Жобалау участкелеріне қолданылатын қондырғылардың
мінездемесі ... ... ... ... ... ... САПАСЫН БАҚЫЛАУ .45
6.1 Базалық бөлшекті термиялық ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың бағыттық технологиясы ..-
ДАЙЫНДАУШЫ ... ... ... ... Дайындаушы термиялық участкенің құрылысын жаңарту. . -
2. Еңтаңбасы, қуаты және үлкен өлшемдердің берілуімен
қолданылатын қондырғының, ванналардың және ... ... ... ... ... аудандар және қондырғылардың
орналасуы ..................................................54
4. Ғимараттың биіктік өлшемдері және бөлімнің тұтынушы
өндірістік аудандарын ... ... ... ... ... ... ... тандау;
еңтаңбасы және жұмыс істеу тәртібі ...-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ......59
8.1 Жаңа ... ... ... ... ...... -
1. ... ... жалақысы, жаңа
экономикалық тиімділікті есептеу ....-
2. Жабдықты эксплуатациялауға кететін шығындар ...... 61
3. ... ... ... ... .... 63
8.1.4 Басқада цехтық ... ....... 64
9 ... ... ... ... ... үйымдастыру шаралары .....
2. Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары . . .....68
Қауыпты өндіріс факторлардың талдауы ... ... ... ... ... есептеу ...69
3. Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары. . . . . ... ... ... ... ... ... ...74
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... Б ... ... ... ... ... өндірісін дамытуда , негізгі сұрақ ... ... ... ... ... ... ... шығаруға жағдай туғызатын, озықты әдістерді іздестіріп табу қажет.
Ғылыми-техникалық революция өнеркәсіптің барлық салаларын , ... ... және ... ... ... ... ... туғызды. Барлық
өндірістік процестерді автоматтандыру мен механизациялауды дамыту қажет.
Осылардың бәрі әр түрлі механизмдерді ... ... ... ... ... ... ... орын алады.
Тісті жетектің жұмыс жылдамдығын көтеру және бір редуктор агрегатында
үлкен күш ... ... ... ... ... олардың
беріктіктігін, ұзақ уақыттылығын көне лайындау дәлдік ... ... ... ... сұрақтарды шешуге ең тиімді және ұтымды металдармен
қорытпаларды ... ... ... үлкен орын термиялық және ... ... ... Термиялық өңдеу мәшине бөлшектерін, аспаптар
мен жартылай өнімдердің технологиялық процестерін ... ... ... ... ... арқасында олардың қасиеттері жоғарлайды, бұл
мәшине бөлшектері мен ... ... ... ... ... бұйымдардың сенімділігі мен қолданулық ... ... ... Сондықтан термиялық өндеу көптеген заводтарда кең
қолданыс табуда. Құрылғылық болаттарда ... мен ... ... режимін
дұрыс таңдауда жеткілікті деңгейде пластикалық және ... ... ... ... ... ... және ... жоғары мәнге
жеткізуге болады.
Бұл жобаның тапсырмасы, болат 20Х2Н4А маркасынан жылдық бағдарламасы
50000 дана ... ... ... үшін ... дайындама бөлімін жобалау.
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМІ
1.1 Бұйымның жүмыстық белгіленуі және техникалық сұраныс бойынша
сарапталуы
Редуктор - деп ... ... ... ... тұратын, бөлек
агрегат ретінде жасалған және қозғалтқыштан жұмыс мәшинесіне күш ... ... ... ... ... сүлбесі, редуктордан
басқа ашық тісті берілістерді қосып алады.
Редуктордың тағайындалуы ... ... ... ... ... ... жылдамдығын жоіғарлату.
Редуктор тұрқыдан және оның ішіне орналасқан ... ... ... ... т.б ... ... шестернясы кірер білікпен бірге дайындалған, аралық
білікте тісті дөңгелек орнатылған. Электрқозғалтқыштан айналу
моментін ... ... беру үшін онда ... ... ... Дөңгелектен білікке айналу моментін сына арқылы
жібереді. Бір остік сүлбе бойынша жасалған редукторлар кішкентай
габаритімен ерекшеленеді. Олар жетекті құрастырып жасауына
ыңғайлы. Кірер мен ... ... ... ... ... болып келеді. Редуктордың сүлбесін
таңдау олардың эксплуотациялық сұраныстары, жетектің құрылғылық құрастыруы
мен анықталады.
1.2 МЕУЛ-ге ... ... ... ... ... ... жадығаты ... ... ... ... Химиялық қүрамы 1.1 кестеде келтірілген.
Болат 20Х2Н4А-аз көміртекті, жоғары легерленген жөне ... ... ... жатады. Цементацияға ұшырайды. Көміртекпен ... және ... ... ... ... ... ... ие
болады (НКС,57-64).
Болаттағы хром қыздырылғыштығын жоғарлатады, пластикалық қасиеттерін
төмендетпей беріктігімен қапылығын ұлғайтады, босату морттылығымен кабыршақ
түзілуге ... ... ... феррит жоғары механикалық
қасиеттерге ие. Хром аустенитті түрақтандырады, ... және ... ... ... ... 1.1 -Болат 20Х2Н4А маркасының химиялық қүрамы [2]
|Болаттың |Элементтердің мөлшері % ... | |
| |С|Мп |N1 |Сг ... | |70 | |3,2 ... | |345 | |6,3 ... | |110 | |3,2 ... | |210 | |6,3 ... | |300 | |6,3 |
| ... ... ... | ... әдіптер ГОСТ 75-05-89 дан 2.2-ші кесте ... ... беті ... ... ... ... және олардың мүмкіндік ауытқуы. Кесте ... ... ... ... мм. ... | ... ... ... ... ... |1І0+(1.6+0.4)*2=114 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша;
б) штампалық еңістігі 5°.Г0СТ 75-05-89, 18-ші кесте бойынша;
в) Ішкі ... ... 5мм. ГОСТ ... 2.3 -Мүмкіндік ауытқулар..
|Болшектің |Шыңдалманың мүмкіндік ауытқуларымен өлшемдері, мм|
|өлшемдері,мм | ... |074 ... |0349 ... |0114 ... |0214 ... |0304 ... ... симметриялы ... ... ... ... ... ... өңдеу (соғу,
штамптау, қүю цехтары) және дайын бөлшекті сонғы механикалық өңдеу
Дайындамаларды ... және ... ... ... ... ... өндеу
арқылы алады. Штамптаудың алдында бастапқы металды өңдеуге дайындайды,
металлдың тазартуын жүргізеді. Болат ... үшін ... жою ... ... ... әдісін тандайды. Тазартудың тереңдігі диаметр мен
щыңдықтың 5-6 пайызын құрайды. Кейінен бастапқы ... ... ... ... ... ... штамптаудың барлық
технологиялық процесінің тиімділігіне, голлдың шығынына әсер етеді. Бөлуді,
кескіш тісті аралармен немесе дискілі ... ... ара ... арқылы
іске асырады.
Таспалы бөлгіш станоктары дайындама өндірісінде үлкен қолданыс табуда.
Олардың жылдамдығы 10-240 ... ... жете ... ... ... ... ... өнімділікті, металдың : не энергияның аз шығынын қамтамасыз
етеді.
Қазіргі кезде машина жасау өндірісінде қолданылатын бөлшектердің 20
пайыздан астамы (салмағы ... ... ... ... ... ... жасалады.
Металды ыстық күйде штамптау үшін, оны белгілі температураға дейін
қыздырып, ... ... ... ... етіп ... ... қысады. Нәтижесінде металға түсірілген күштің әсерінен
металл деформацияланып, ... ішкі ... ... ... ... ішкі ... ... сәйкес бөлшек ... ... ... ... ... процесі жабық ... ... ... Ашық ... ... ... ішкі ... толық толтырған соң, ... ... екі ... ... ... ... сыртқа шығады, ал
жабық штампта артық ... ... ішкі ... ... ... штамптау процесінің ... ... ... ... тік төртбұрыш формалы сом ... мен әр ... ... ... болып табылады.
Металды иінді штамптау пресінде штамптаудың , балғамен
штамптауға ... ... ... бар: ... аз, ... дәлдігі мен ... ... ... өңделген бөлшекті автоматты түрде ... ... ... бар. ... ... ... металға 630-6300
тонналық күшпен әсер ... ... ... і - ... орындарында өндірілетін металдардың басым көпшілігі ыстык
күйде өңделетін болғандықтан, ... ... ... ... көп ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ
3.1 Термиялық өңдеудің технологиялық процесін таңдау және техника
экономикалық құрылуы
Қыздырып, сонан соң тез ... баяу ... ... ... ... ... құрылысын өзгертуге және бөлшектердің ... ... ... ... ... ... Мұндай процесті болатты термиялық
өңдеу деп аталады. Болатты армиялық өңдеу белгілі бір температуруда және
уақытта жұргізіледі, әрі ... ... ... түзумен аяқталады.
Шыңдалмаларды алдын ала термиялық өндеуге түсірілетін ең көп ... бірі ... ... ... деп жұқа ... ... ... алу мақсатымен
эвтектойдқа дейінгі болатты Ас3 нүктесінен 40-50 °С ... ... ... ... ... ... тұратын термиялық өңдеу процесін
айтамыз.
Аз көміртекті болаттарды қалыптастыруға түсіргенде үйірлердің ұсақталуы
басталады. Қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ол пешпен бірге суытуды қажет етілдірмейді. Аз көміртекті
болаттар үшін ... ... ... ... қолданылады [7].
Цементация деп қатты, газ тәрізді және ... зат ... ... ... Көміртегіге бай цементацияға қолданылатын затты
карбюризаторлар деп атайды. ... ... ... ... газ ... байланысты. Цементацияланған қабаттың тереңдігі
процестің жүру ақтығына тәуелді. Егер ... ... ... газ ... және ... түрақтылығы сақталса, процесс дұрыс жүреді.
Цементацияланған бөлшектің сапасы ... ... ... болатта
көміртегінің мөлшері көбейген сайын, қабат ереңдігі ... аз ... деп, ... ... металдармен
қорытпаларда теңсіздік құрылым түзетін термиялық өңдеу түрін ... ... ... ... ... ... тек ... күйдегі
түрлену болатын жағдайда ғана алуға болады. Ондай ... ... ... ерігіштік, атты ерітіндінің полиморфтық түрленуі, жоғарғы
температурадағы қатты ерітіндінің эвтектойдтық әсерлестік бойынша ыдырауы
және т.б.
Теңсіздік құрылымды шығарып алу үшін ... ... ... ... температурасына дейін қыздырады, сонан кейін суыту кезіндегі тепе-
теңдік түрленуді болдырмау үшін оны тез ... ... ... және ... құрамды болаттарды шынықтыру үшін қыздыру
температурасы АсЗ сызығынан 30-50°С жоғары болады. Ал ... ... ... ... Ас 1 -ден ... ... Әрі болаттардың барлығын ... ... ... ... ... байланысты тағайындалады [7].
Босату деп өңдеу нәтижесінде алдын ала ... ... ... құрылымға жақындай түсетін ... ... ... ... ... айтады. Жасытылған күймен
салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... беріктік сипаттамасының, коэрцитивтік
күшінің, меншікті электр кедергісін және т.б) ең жоғарғы ... ... ... ... ... 250°С төмен қыздырудан кейінен алудан
турады, босату мартенситін алу үшін және ішкі ... жою ... ... ... ... ... азайып, қаттылығы
мен тозуға тұрақтылығы жоғары деңгейде сақталады (НҒІС58-64), ... ... ... ие ... ол ... жүктемелерге
шыдай алмайды. Сондықтанда төменгі босатуда бөлшектерді ... ... ... [7].
3..2. Бөлшекті термиялық өңдеудің бағыттық технологиясы
Ең тиімді эксплуатациялық қасиеттерге жету ... ... ... жоғары тозуға тұрақтылық, жемірілуге жоғары тұрақтылық келесі
технологиялық операцияларды жүргізу керек:
-кривошипты ыссыштампты престе штамптау (КГШП);
-95()°С температурада цементацияны жүргізу;
-910°С температурада қалыптастыруды ... ... ... ... ... ... жүргізу керек.
3..3. Бұйымды термиялық өңдеу операциясын ... ... ... ... ... ... мақсаты болаттан жасалған тісті дөңгелектердің
эксплуотацияға ... ... ... ... бір ... ... өңдеу ұзақ уақыттылыққа әсер етеді.
Қыздыру уақытын есептеу үшін ең ... ... ... қай ... ... ... егер ... болса, онда кесек денелерге жатады;
-егер Ві,H • К (5.9)
Қуаттылық қорының ... ... ... ... әсер ... ... ... арқылы анықтаймыз:
WWQoem- Ю0%=20770/76445 100=27,1% L6
5.6. Пештердің қыздырғыштарын есептеу.
СШЦМ6.12/Ю. Пешінің қыздырғыштарын ... ... ... ... 1050°С (5.10)
Шекті жұмыстық жылысалқындығы 110 С ... ... ... таңдап аламыз.
Қорытпаның меншікті кедергісі [14]:
p=l,inO-6+8,5*10-u*tH,OM*M (5.11)
Жақсы қыздырғыштың меншікті беттік қуатын анықтау үшін, ... ... ... ... ... дәрежесі Wизд
=35,кВт/м2.
Тасымалдаушы қыздырғыштардың қабырғаларының
Салыстырмалы беттік қуаттылығы[14]:
1 СТ.ОТН -L/-LCTVVH3
Мұндағы: Р-қабырғаға ... ... ... ... ... ... беттерінің ауданы,м2.
РСТ.ОТ=93,2/6,38*35=0,41
Ғст-0,535-2.3,14.1.9=6,38м2
Табылған мәнге сәйкес,қыздырғыштың түрін ... ... ... ... ... ... қыздырғышты пайдаланып, болатты ... ... ... а=0,51. ... 17,85 ... ... үш ... таспалы қыздырғыштың көмегі прқылы
жүргендіктен, онда бір ... ... ... ... схемасы бойынша жалғаған ... ... ... ... XIV номограммасы бойынша ... ... ... ... 50мм немесе қимасы 1,5x15 және ұзындығы 58мм таспалы қыздырғыш
барлық ... ... ... ... ... схемасы бойынша жалғасақ.
|/
Қосымша XIII номограммасы бойынша бұл ... ... ... ... ЗОм ... 2x20; 35м ... қыздырғыш сәйкес
келеді.
1 м2 астарға ... 1/Ь=0,9 ... ... ... ... 55,5м ... жағдайда барлық үш қыздырғыштардың ұзындығы:
онымен осындай ұзындықтағы кыздырғыштарды орналастыру үшін ... ... ... ... ... керек.
Қыздырғыштарды «үшбүрыш» үшбүрыш схемасы бойынша ... ең ... 50м, ... ... ... ... болды. 50хЗ=15Ом
Осындай ұзындықтағы қыздырғыштарды орналастыру үшін ішкі ... ... ... ... ... ... ... уақытына байланысты, ірі қыздырғышты
Пайдаланған жөн.
Сондықтан, жүргізілген ... ... ... І,75х17,5мм ұзындығы ЗОм таспалы зигзаг тәрізді
қыздырғышты алған жөн.
6 ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
6.1 Базалық бөлшекті термиялық ... ... ... пайда болатын
ақаулар.
Шынықтырудың дұрыс жүргізбеу салдарынан бөлшектермен аспаптармен әр түрлі
ақаулар пайда болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... егер болат критикалық температурадан төмен
қыздырылса. Эвтектойдқа дейінгі болатты АсЗ нүктесінен төмен ... ... ... ... ... ... алмайды. Суынғанан аустенит
мартенситке түрленіп, ал ... ... ... ауыса алмаған феррит,
шынықтырылған күйінде қалады. Нәтижесінде мартенситпен фериттан тұратын
құрылым пайда болады. Төменгі қаттылыққа ие ... ... ... ... ... қаттылығын төмендетеді. Бұл ақауды түзету үшін,
қыздырылмай қалған болатты жасытып, кейіннен дұрыс ... ... кету ... ... жағдайларда пайда болады, егерде
критикалықтан жоғары температураға ... ... ... ... көп ... ... ... кетудің нәтижесінде аустенит
түйірлерінің өсуі ... ал ... ... : ... ... ... ... кеткен р механикалық ... ... ... ... ... жасытып
және қайтадан Кшрады.
Мціріп жібсру ... ... ... ... ... болапы
балқу температурасына ... ... ... жіберу
балқытылумен металл ... іары ... ... ... болат өте оо.іыіі келеді. Күйдіріп жіберу
ақаулардың жөнделмейтін түрі йьпады.
Шыиықтыру жарықшалары ... ... тез ... ... ... болатын ішкі кернсулердін, ;етудің біркелкі емсс суынуыыың нотижесі
больш табылады. шк ... ... ... ... "ср, ... ... туғызады,ал суынудың біркелкі еместігі
іішпнің озгеруіне окелсді.
урылымдык кернеулердін ықгшлымен ... әр ... ... ... ... ... ... .
Деформациямен опырылуды болдыртпау үшін кезекті, иялық жолымен шынықтыру
мартснситтік түрлену инда жай суытуды қамтамасыз ету ксрск, ... ... ... Майда шыныктыру үшін бөлшектерді легерленген Ьан жасау керек.
іөлшсктің бетінде қабыршақ ... ... ... суыту
бөлшсктердің бір бірімсн түйісуі, біркелкі емес ... ... ... қосылыстармен ласталуы,
1 ксйбір аймақтарында мартснситтің орнына тростит немесе
і у шііп ... ... ... емес ... ... шынықтырумен күресу одістері
кезінде бөлшектерді қабыршақ ... ... ... тазарту, суытудың дүрыс гащзау болатты
біртсктіліккс бақылау.
ниапы ... және ... ... ... ... ... ... ]\ отгегі ауасының
тсмір мен әрсксттесуі ... ... ... ... ... ... ... мен жабылады. Қабыршақ түзілу сипатына
температура мен р узақтылығы, болаттың пеш ... ... ... ... және ... үзақтылығы болған сайын,
алынатын қабыршақ қабаты қалын болады. шақ түзілу келесі ссбептер бойынша
зиянды: ... ... ... оссрінсн тсгіс болмай шығады, ол
келесі I механикалық өңдеуді ... ... ... ... ... 1 дана, базалық-70тг; жаңа-115тг . к=[(290+0,3х70)-
(211+0,3х115)х50000=3300,0 мың теңге,
||8.2-Ағымдағы ондіріс шығындарының калькуляциясы ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
|шмсттік қорпіуга ... |93,3 ... ... мен ... ... ... |
|Іяггердің амортизациясы |675,0 ... ... ... |49,0 ... |41,2 ... ... |5,0 |
|1 ... амортизациясы |15,0 |
|. ... ... ... |270,0 ... ... |140,0 ... ... |44,0 ... ... ... |5,0 ... ... ... |30,0 ... ... жүмсалатын электроэнергия |
| |5205,5 ... |7744,0 |
| |2787,8 ... |19,3 ... ... | ... ... |14,9 ... ... ... |264,3 ... |518,7 ... цсхтық птьтғындар |811,4 ... ... ... Жүргізілгсн сссптсулср
бойынша,үсынылған жобаға кететін іірістік игығындар 3 ... ... ... ... ... 1-Шығынсыздық нүктені анықтау
інсыздық нүктені келесі теңдеу бойынша анықтаймыз:
Q=F/P-V (8.7)
У=9293197/50000=185тг Q=2241889/211-185=20380,8 бөлшск.
9 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
9.1 Еңбекті қорғаудағы ... ... ... әкімшілігі еңбек
қорғау ... ... [ ... орындарын ... мен ... і ... ... ... ету ... бойынша қорғауды үйымдастыруға ... ... ... ... Болск орындарда ... ... ... ... ... ... қорғауды
Іиастыруды тікелсй басшылықты ... бас ... ... бас ... ... жүргізуді үйымдастыру оның мекеме бойынша
толығымен жүргізілуіне ... ... ... ... ... :;і[ ... инженср жауапты. Өндірістік участкедегі ... [а және ... ... жүргізу үшін иікершілік тартады [23].
■ұсқау жүргізудің ... ... ... ... ... ... қайталанатын, жоспардан тыс, өткен.
Еңгізу нүсқауды мскемеге жаңадан келгендердің барлығы віен қатар тәжірибе
өтуге кслген барлық оқушыларда өтуі і Оны ... ... бас ... ... ... нүскауды мекемеге жаңадан адермен, бір орынан
скінші орынға ... және ... ... алты ай ... сайын жүргізіп ады. Бүл нүсқау
жүргізудің мақсаты, жүмысшының жадына [ қорғау ережслсрін қайтадан ... ... цех х ... ... ... ... тыс нүсқау жүргізуді технологиялық шің өзгсруі кезінде, еңбекті
қорғау ережелері өзгертілгсн , жаңа ... ... ... ... ... бүзу ... жарақат, апат, жарылыс өртке әкслуіпс
байланысты жүргізеді.[23].
Өтксн нүсқау ^күргізуді, жүмысшыларға жүмысты іулііі алдында ... ... ... жы, ... жоспардан тыс, өткен
нүскау жүргізуді с орнында тікелсй жүмыс басшылығы жүргізеді. Жүргізілген
улар ... ... ... ... ... ... ҚОРҒАУ
9.1 Еңбекті қорғаудағы үйымдастыру шаралары Мскеме ... ... ... ... [ ... ... тсхникалық
жабдықтау мен жүмыс і ... ... ... ету міндет.
Мекеме ... ... ... ... ... ксршілік гартады. Болск орындарда бүпдай жауапкершілікті І
участкслср ... ... ... ... ... ... ... бас ... ... бас ... ... ... ... оның мекеме бойынша
толығымен жүргізілуіне жсршілікті басқару жүктеледі. ... ... :;і[ ... ... жауапты. Өндірістік участкедегі нер
уақытын; [а және сапалы нүсқау ... үшін ... ... ... жүргізудің бірнсше түрлері болады: еңгізу, бастапқы ... ... ... тыс, ... ... ... жаңадан келгендердің барлығы віен қатар тәжірибе
өтуге кслген барлық оқушыларда өтуі і Оны еңбскті қорғаудың бас ... ... ... ... ... ... адермен, бір орынан
скінші орынға ауысқандар, және т.б
Қайталанатын нүсқауды алты ай ... ... ... ады. Бүл ... ... жүмысшының жадына [ қорғау ережслсрін қайтадан түсіру,
сонымен қатар цех х мсксме тәжірибесіндегі ... ... тыс ... ... ... шің өзгсруі кезінде, еңбекті
қорғау ережелері өзгертілгсн , жаңа техниканы еңгізуде жүмысшылардың еңбек
Ьіздік талаптарып бүзу салдарынан жарақат, ... ... ... ... ... ... ... жүмысшыларға жүмысты іулііі алдында жүргізеді,
оларға допуск-наряд рәсімделеді. жы, қайталанатын, жоспардан тыс, ... ... с ... ... жүмыс басшылығы жүргізеді. Жүргізілген
улар бойынша мәлеметтерді еңгізу ... ... ... ... өлшемдері, ... ... 25% -ға ... ... [24]. ... ... ... орташа ауыр дэрежесінс жатады. ... ... ... ... ... ... ... Юкг-нан жоғары щ көтеру, ... ... ... ... і ... түру және ... ... орындарындағы жылысалқындық, Ірмалы ылғалдылық ... ... ... қозғалу жылдамдығы ... ... ... ... ... сәйкес келуі тиіс.
Жылулық жарақаттарды болдыртпау немесе ... алу ... ... ... С іі ... пеш бетінің және ауаның ең шекті шкындықтар айырымы 30-40°С
жоғары болмауы керек.
Жылу ағыны үдсмсленген кезде 0,14-0,35 ... ... ... ... ... 0,2м/с ... немесе баскада қүрасболіктерді жөндеу кезінде, ІН жылысалқындығы
40°С —тан жоғары болмауы ... | ашн ... ... ... ... н жағдайда, ияфра қызыл сәулелену деңгейіне байланысты
гты шектеу қажст.
Егсрдс қондырғылардағы жүмыс ауаны ластайтын рдың ... ... онда ... ... лы ... ... Бүл ... нештің үстіне қабырғасында перделері бар зонтты щы. Ауаның ... ... ... 1,5 м/с ... контурындағы ауаның қозғалу
жылдамдығы 2-4 Жергілікті тарту қүралдары ... емес ... ... ... жоне т.б) [24].
Берілген жобада ... ... ... механикалық істу
жәнс пештің ... ... ... ... қолданылады. А 02-11-2 ... ... ... ! 9.2.3 ... ... ... Мына жағдайды сскеріп дЭкв = 7см, ... ікті ... ... Ом м ... тік комілген ... ... ... ... d 4t-l3
_ r0,366*20*104n.n ,2*300. .. .4*200 + ... - — 1 [lg( ) + 5g( )]=51 ... 7 4* ... ... см- ... ... терендігі;
=70см-жерге қосқыштың жоғарғы кесігінен ... ... ... ... кондырғылардың қажетті мөлшері :
R *К 51*1 4
^_A=DJ_LZ = 3O (9.2)
R/ту, ... ... ... ... үшін ... бір ... ... жерге қосқыштардың
Іенті;
;,=40 м-жергс қосқыш қүралының шекті кедергісі.
Қосқыш жолдың ... ... l3xN= ... 18900см (9.3)
Ф-MgC^f) ... b * ... ... ... ... ... мен ... қосқыш
контурдың жалпы кедергісі [25]:
R * R
Кк= ^Ь-^л ... ... ^ /ло = ... + ... Жобалапатын топты жерге қосқыш қондырғы—
шы, ... Зм жоне ... 0,07м ... төрт ... ... ... ... бірге болатты тілім
узындығы 18,9м, ... 0,7 ... ... тік ... ... Осы жерге қосу талап етілетін ... яғни 1,470м

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Протозоа дүние тармағы19 бет
Қан құрамы3 бет
Жасөспірімдердің суицидті мінез-құлқы7 бет
«Ақсай» нан комбинаты25 бет
Аягөз ауданында жер кадастрының жүргізілу тәртібі50 бет
Ақсай ЖШС7 бет
Дизайн және дизайнер ұғымдарына түсінік10 бет
Егістік тәжірибеде орындалатын бақылау жұмыстары3 бет
Жер салығы – тұрақты не уақытша пайдалануға берілген жер телімі6 бет
Жылжымайтын мүліктің тиімді пайдалануын талдау13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь