Қызмет көрсету саласындағы маркетинг

КІРІСПЕ
1. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қызмет көрсету саласының маркетингінің ерекшелігі
1.2 Кабельді теледидар саласындағы маркетингтің өзгешілігі
1.3 Кабельді теледидар саласындағы маркетингтің шетелдік тәжірибесі
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КАБЕЛЬДІК ТЕЛЕДИДАР ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ІС ӘРЕКЕТІН ТАЛДАУ
2.1 ЖШС “Секател” компаниясының жалпы сипаттамасы
2.2 Компанияның маркетингтік қызметін талдау
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КАБЕЛЬДІК ТЕЛЕДИДАР ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан республикасындағы кабельдік теледидар қызмет нарығындағы маркетингтің даму бағыттары
3.2 ЖШС “Секател” компаниясының маркетингтік іс.әрекетін жетілдіру жолдары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Маркетинг экономикалық және қоғамдық қызмет түрлерінің ең маңыздыларының бірі болып табылады, дегенмен, оны көбінесе дұрыс түсінбейді. Маркетингтің мақсаты – тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасын жоғарылату, оны алу жағдайын жақсарту, бұл өз кезегінде елдегі тұрмыс деңгейін арттыруға, тіршілік сапасын жоғарылатуға әкеледі.
Әрбір фирма қандай бизнес түрімен айналысуына сәйкес, меншікті маркетингілік кешен әзірлейді, яғни өзінің мәселелерінде және тапсырыскерлер проблемаларында барынша тиімділікпен шешуге мүмкіндік беретін маркетингтің құралдар жиынтығын.
Бір жағынан, маркетинг - бұл «болжап білу, сәйкестендіру және сатып алушылар қажетсінуін қанағаттандыру өндіруші үшін пайдалы болатындай» қорытындыланатын тұжырымдама.
Екінші жағынан, маркетинг – бұл "қажетті өнімді, қажетті жерде, қажетті уақытта, қажетті бағада өндіруге" мүмкіндік беретін және өзіне тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығын зерттеу бойынша және сатып алушылардың нарықта басқаша емес, осылай істеу уәждемесі бойынша қызметтер мен әдістердің белгілі бір түрін енгізетін тәжірибелік құрал. Қызметтің бұл салалары мен әдістерін, жеткілікті өзара тығыз әрекеттесетін топтарға бөлуге болады: маркетингілік зерттеу; жарнама компанияларын әзірлеу; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; маркетингілік жоспарлау; өнімді тұтынушыға дейін жеткізу.
Қазіргі уақытта маркетингтің сан алуан, әртүрлі анықтамаларын санауға болады, бұл оның біршама даму кезеңдерін көрсетеді, сонымен қатар кез-келген қазіргі заманның ұйымы өзінің мақсаттарын, бәсекелестеріне қарағанда, тек қана тапсырыскер тілегін, барынша әдісін тауып және тиімді, қанағаттандыру жолында қол жеткізе алатынымен және солай болуы керектігінен тұратын негізгі тұжырымдама екенін көрсетеді.
Менеджменттің жетекші теоретиктерінің бірі Питер Друкердің айтуынша: "Маркетинг мақсаты – керексіздерді өткізу бойынша күш жұмсау. Маркетинг мақсаты – тапсырыскерді, тауар немесе көрсетілетін қызмет оның талаптарына дәл сәйкес келетіндей, және өздерін өздері сататындай білу және түсіну қажет..."
Маркетинг саласындағы жетекші және ең белгілі мамандардың бірі, Солтүстік – Батыс университетінің (АҚШ),менеджменттің Жоғарғы мектебінің халықаралық маркетингтің докторы Филип Котлер маркетингтің келесі анықтамасын береді. Маркетинг - әлеуметтік және басқарушы процесс, оның көмегімен жеке тұлғалар және тұлғалар тобы, тауарлар мен тұтынушылық құндылықтар жасау және бір-бірімен оларды алмастыру жолымен, өздерінің мұқтаждары мен қажеттіліктерін қанағаттандырады.
1. Азоев Г.Н., Язин В.Е. Маркетинговые исследования для среднего бизнеса: состояние рынка и перспективы развития/ / Маркетинг и маркетинговые исследования в России. № 2. 2005.
2. Алтынбаев Б.А. Истаева А.А.Основы маркетинга Алматы: 2001
3. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: новые метрики богатства корпорации. - М.: Финансы и статистика, 2008.
4. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 2006.
5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.,Анн Х. Маркетинг.-М: Экономика, 2009.
6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007.
7. Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2006.
8. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. - М.: ТОО "Изд. "Экономика", ТОО "КоМаркт Лтд", 2007.
9. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. - М.: Издательство «Фирма Гардарика», 2008.
10. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. Уч. пособие. – М.: Изд. Дом “Дашков и К” , 2004.
11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология – М.: Изд.”Финпресс”, 2006.
12. Голубков Е.П. Маркетинг.Словарь.-М.2006.
13. С.Р Есімжанова Маркетинг (оқу құралы) Алматы Экономика 2006
14. Кондинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование// Маркетинг, №2, 2001.
15. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. Бугаев М. и др. 2 изд-е. - СПб: Питер, 2007.
16. Котлер Ф. Основы маркетинга – М.: “Бизнес-книга”, “ИМА-Кросс. Плюс” , 2007.
17. Котлер Ф. Маркетинг негіздері Ағыл. Ауд. М.Т. Ізбасаров Алматы, Жазушы, 2000
18. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. - М., 2007.
19. Куярова Л.Я., Пономарев И.П. Исследование востребованности маркетинговых услуг со стороны среднего бизнеса/ / Маркетинг в России и за рубежом. № 1. 2004.
20. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб., 2006.
21. Маккей Харви «Как уцелеть среди акул. Опередить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки.» (Х. Маккей. Деловая стратегия: Концепция, содержание символы), - Уфа: Академия менеджмента, - М.: «Экономика», 2006.
22. Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов. – М.: Финансы и статистика, 2007.
23. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Издательство «Дело», 2004.
24. Современный маркетинг (под редакцией Хруцкого В. Е.) – М., Финасы и статистика, 2002.
25. Сульповар Л.Б. Маркетинг потребительских товаров и услуг. - М., 2002
26. С.Н. Нысанбаев Г.А. Садыханова Маркетинг негіздері (оқулық) Алматы «Қазақ университеті» 2002
27. Токарев В. Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы// Управление компанией, №10, 2004.
28. Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы: Оқу құралы: Қазақ университеті, 2002
29. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. - М., 2006.
30. . Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – М., 1995.
31. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг.–М.: Экономика, 1990.–335 б.
32. Мамыров Н.К. Проблемы развития экономики и образования в Казахстане. – Алматы: Дәуір, 1998. – 353 б.
33. Все о маркетинге. – М.: Азия-пресс, 1992. – 366 б.
34. Назарбаев Н. Выступление на республиканском совещании. /Казахстанская правда, 26 января 1994 г. С.1-3.
35. .Есполов Т.И. Эффективность агропродовольственного комплекса Казахстана. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2004. Б. 63-64.
36. .Цыгичко В.Н. Руководителю – о принятии решений. – М: Инфра-М, 1996. – б.10
37. Соловьев Б.А. Потребности, рынок, спрос (проблемы формирования). – М.: Экономика. 1982. – б. 148.
38. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. – Алматы, 1995.
39. “Тауарлар импорты жағдайында ішкі нарықті қорғау шаралары туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Заң газеті. – 1999. – 20 қаңтар.
40. “Тауарлар импорты жағдайында ішкі нарықті қорғау шаралары туралы” ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 1999. – 13 тамыз.
41. “Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 1999. – 21 тамыз.
42. “Теріс пиғылды бәсеке туралы” Қазақстан Республикасының Заңы// Егемен Қазақстан. – 1998. – 11 маусым.
43. “Сертификаттау туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 1999. – 11 тамыз.
44. “Стандарттау туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 1999. – 11 тамыз.
45. “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Қаржы қызметі. – 1999. – № 2 – Б.1-66.
46. “Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Қаржы қызметі. – 1999. – № 1 – Б.47.
47. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. Пер с англ. – СПб: Питер. 2003 – 256 б.
48. Малафеева Т.В.//Молочная промышленность, №4, 2005. Б. 29-31.
49. Розова Н.К. Управление качеством. Краткий курс. – СПб: Питер, 2004.
50. Воячек И.И. Качество в среде маркетинга. www. Marketing mix.ru
51. Бурыкина И.М. Система НАССР: предпосылки внедрения и принципы разработки // Молочная промышленность. №8, 2004. С 16.
52. Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана. Теория, опыт, проблемы. – Алматы: Экономика, 1998. – 247 б.
53. Нурсеитов А.Ш. Государственное регулирование производства в условиях рынка. – Алматы: КазГАУ, 1994.
54. Акежанов Н.З. Принципы государственного регулирования аграрного сектора. .// Экономика и статистика. 2003. №4. Б. 7-8.
55. Умирзаков С. Стратегия управления государственной собственностью в Казахстане. .// Экономика и статистика. 2004. №4. Б. 27-28.
56. Саринов Р. Как оценить конкурентоспособность компании // Маркетолог. 2004. №9. Б. 4-7.
57. О некоторых аспектах построения сильных брэндов молочного рынка // «Молочная промышленность». №1,2004. Б.17.
58. Бенке И. Торговая марка и рост производства.// Экономика и статистика. 2003. №1. Б. 70-72
        
        КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Маркетинг экономикалық және қоғамдық
қызмет түрлерінің ең ... бірі ... ... ... ... ... ... Маркетингтің мақсаты – тауарлар мен көрсетілетін
қызметтер сапасын жоғарылату, оны алу жағдайын жақсарту, бұл өз кезегінде
елдегі тұрмыс ... ... ... ... ... ... фирма қандай бизнес түрімен айналысуына сәйкес, меншікті
маркетингілік ... ... яғни ... мәселелерінде ... ... ... ... ... ... маркетингтің құралдар жиынтығын.
Бір жағынан, маркетинг - бұл «болжап білу, сәйкестендіру және сатып
алушылар қажетсінуін ... ... үшін ... болатындай»
қорытындыланатын тұжырымдама.
Екінші жағынан, маркетинг – бұл "қажетті өнімді, қажетті жерде, қажетті
уақытта, қажетті бағада өндіруге" мүмкіндік ... және ... ... ... қызметтер нарығын зерттеу бойынша және сатып ... ... ... ... ... ... бойынша қызметтер мен
әдістердің белгілі бір түрін енгізетін тәжірибелік ... ... ... мен әдістерін, жеткілікті өзара тығыз әрекеттесетін топтарға
бөлуге болады: ... ... ... ... ... мен қызметтерді жылжыту; маркетингілік жоспарлау; өнімді
тұтынушыға ... ... ... маркетингтің сан алуан, әртүрлі анықтамаларын санауға
болады, бұл оның біршама даму ... ... ... ... ... қазіргі заманның ... ... ... ... тек қана тапсырыскер тілегін, барынша әдісін тауып және тиімді,
қанағаттандыру жолында қол ... ... және ... болуы керектігінен
тұратын негізгі тұжырымдама екенін көрсетеді.
Менеджменттің жетекші теоретиктерінің бірі Питер ... ... ...... өткізу бойынша күш жұмсау. Маркетинг
мақсаты – ... ... ... ... қызмет оның талаптарына
дәл сәйкес келетіндей, және өздерін өздері сататындай білу және ... ... ... және ең ... ... ... – Батыс университетінің (АҚШ),менеджменттің Жоғарғы мектебінің
халықаралық маркетингтің ... ... ... ... ... ... Маркетинг - әлеуметтік және басқарушы процесс, оның
көмегімен жеке тұлғалар және ... ... ... мен ... ... және ... ... алмастыру жолымен, өздерінің
мұқтаждары мен қажеттіліктерін қанағаттандырады.
Бұл анықтаманы түсіндіру үшін келесі ұғымдарды ... ... ... ... ... ... мен нарық.
Қызмет көрсету маркетингісінің өзіндік ... ... ... ... және ... ... ... шектерімен
анықталады. Бұл жерде, қызметті ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдай қалыптастыру үшін мақсатты ... ... ... ... өте маңызды.
Қызмет көрсетудің келесідей сыныптамаларын бөлектейді: 1.Жабдықтар
немесе еңбекті ... ... ... ... ... ... ... жеке қажетсінуі немесе мұқтаждарын
қанағаттандырушылар. 4.Жеке ... ... ... ... ... үшін қызметті сатушылар қызметкерлер санын жоғарылата
отырып, сатып ... ... ... ... ұсына отырып немесе
қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... ... жақсарта алады.
Қызмет көрсету саласында ішкі және сыртқы маркетинг талап етіледі.
Сыртқы маркетинг бағаны дайындау және анықтау, ... ... және ... ... ... жұмысын анықтайды.
Сонымен, маркетинг - бұл сыртқы нарықтардағы бәсекелестік ... және ішкі ... ... мен ... ... (ескі
тұжырымдау) әдістемесі, бұл бәсекелестік ... ... алу ... ... ... ... нақты қажетсінуін түрлендіруге
мүмкіндік беретін, қызмет түрлерінің жиынтығы.
Маркетинг нарықты ... ... ... баға ... анықтаудан, өнімді өндіруден, өткізуден және сатудан бастап,
тауарды жылжытумен және ... мен ... ... ... өткізілімді ынталандырумен және бәсекелестік жағдайларында пайда
алумен аяқталатын ... ... ... зерртелу дәрежесі. Маркетингтің теориясы мен әдістемесі
Ф.Котлер, ... ... ... ... П.Дойль, А.Дайан,
П.Друкер, Т.Амблер, Ж.Ламбен сияқты ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген.
Ресей ғалымдарының ішінде маркетинг ... өз ... ... ... ... ... Б.А.Соловьев,
И.Н.Герчикова, Г.Л.Багиев, Т.П.Данько, А.П.Панкрухин, ... ... ... және ... да ... жүзінде қолдану мәселелеімен айналысқан.
Қазақстанда менеджмент пен маркетинг салаларының орнығуына айтарлықтай
елеулі үлес ... ... ... ... ... ... ... Р.Е. Елемесов,
К.Б.Бердалиев, С.Р.Есимжанова, А.Н.Тулембаева, С.С.Сатыбалды.
Бітіру ... ...... ... ... ... маркетингтік қызметтердің ерекшеліктерін көрсету болып
табылады. Осы ... ... ... үшін ... ... ... ... қойылды:
- маркетингте қызмет көрсету ерекшеліктерін анықтау;
- кабельдік теледидар саласындағы шетел тәжірибесін сипаттау;
- кәсіпорынның экономикалық қызметіне талдау жасау;
- ... ... ... саралау;
- телекоммуникация саласындағы кәсіпорынның маркетингтік қызметін
жетілдірудің негізгі бағыттарын ... ... ... ... ... ЖШС алынады.
Зерттеу нысаны ретінде «Секател» ЖШС кәсіпорынындағы маркетингтік
қызметті ұйымдастыру аспектілері ... ... ... және ... негіздерін жалпы маркетинг
теориясы мен практикасы мәселелеріне және маркетингтің даму мәселелеріне
байланысты шетелдік және ... ... ... ... ... ... ... жүйелік талдау, эксперттік ... ... және тағы ... ... ... қолданылды.
Зерттеудің ақпараттық базасын Қазақстан Республикасының нормативтік-
құқықтық ... ... ... ҚР ... ... мен ұйымдардың есеп материалдары, мерзімді баспасөз бен ғылыми
басылымдардағы отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми зерттеулерінің және
автордың зерттеуді ... ... ... ... қалыптастырды.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы мен нәтижелері. Ұсынылған . зерттеу
барысында ғылыми ... ... ... негізгі нәтижелер
алынған:
маркетингтің қызмет көрсету саласындағы ерекшеліктері анықталып, жалпы
теориялық ... ... ... ... рыногында инновациялық үрдістегі алатын
орны және оның ... ... ... ... инновация маркетингінің қалыптасуының кезеңдері мен қолдану
аялары белгіленді;
инновацияны жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жолдары ұсынылды;
коммуникациялық саясаттың негізгі элементтерін жетілдірудің қазіргі
заманғы ... ... және ... да ... ... және
кәсіпорындардың жағымды имиджін қалыптастырудың әдістемелік жолдары
жасақталды.
Зерттеу жұмысының қорғауға шығарылатын ... ... ... ... ... ... тұтынушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталады және ... ... ... ... жеткізуге дейін маркетингтік құралдарды қолдану ... ... ... ұйым ... ... ... ... Нарықтық қатынастар шарттарында отандық нарықта, ... ... ... ... ... айқындалды.
4. Қызмет көрсету саласында маркетинг кәсіпорынның ... ... ... ... ... бөлімі атқарады, өйткені оның жұмысына
жаңа қызметтің рыноктық ... ... ... ... ... ... ... нарықтық қызметіне коммерциялық қағидалар
мен әдістерді енгізеді, коммерциялық тұрғыдан сәтті жаңа ... ... ... бөлімдердің күш-жігерлерін бірігуіне ықпал жасайды, яғни
маркетинг бөлімінің барлық жұмысы кәсіпорынның стратегиясын ... мен ... ... деп ... ... ... теледидар саласында кәсіпорындар бірінші ... ... ... және ... ... ... құралдарын
қолдану арқылы өздері туралы жағымды қоғамдық пікірді қалыптастыра отырып,
ұсынылатын жаңа қызметтер туралы хабарлар беру ... ... және ... маңыздылығы. Қызмет көрсету
нарығында маркетингтің негізгі қағидаларын әрі қарай жетілдіріп, ... ... ... тиімді ықпалын тигізеді. Сонымен қатар, алынған
ғылыми нәтижелер маркетинг ... ... ... ... іс-әрекеттерінің тиімділігін арттыру үшін теориялық
зерттеулерді одан әрі ... ... ... ... ... ... зерттеуге көмектеседі. Кәсіпорын маркетингтік қызметін
жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... жаңа нышандарын қолдану, маркетингтік
ақпараттық жүйені қалыптастыру ... ... ... ... іске асырылуы кәсіпорындардың дамуына, қызмет көрсету
саласының бәсекеге ... ... ... келешегі бар
рыноктарға кеңейтуге ықпал етеді.
Дипломдық жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс ... үш ... мен ... ... ... ... ... қызмет көрсету саласындағы маркетингтің теориялық
негіздері, қызмет көрсету саласы маркетингінің ерекшеліктері оның ... ... ... ... өзгешілігі қарастырылады. Және
кабельдік ... ... ... ... ... бөлімде Қазақстан Республикасындағы кабельдік теледидар қызмет
нарығының маркетингтік іс әрекетіне талдау ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің дамуының негізгі бағыттары мен жетілдіру жолдары
қарастырылады.
1. ... ... ... ... ... ... Қызмет көрсету саласының маркетингінің ерекшелігі
Эволюциялық процесс, маркетингке дербес принциптерді, әдістер мен
тәсілдерді ... ... ... және ... ... ... берді.
Қазіргі маркетинг тұтынушылар талаптарын айқындауға бағытталған,
біріктірілген жиынтықтағы тауарлар мен ... ... ... ... ... ... және ... нақты жағдайларда нарықты
ортаны қанағаттандыратын мүмкіндіктерін анықтайтын экономикалық ғылым
саласын көрсетеді.
Маркетингтің барлық ... ... ... ... принцип —
көрсетілетін қызметті өндіруші мен ... ... кері ... Маркетинг, басқарудың нарықтық тұжырымдамасы ретінде, қызмет
көрсету өндірісі мен ... ... ... ... ... мен ... максимал мүмкіндікті теңестірілуін
қамтамасыздандыратындай етіп ұйымдастыруға мүмкіндік ... ... ... ... ... дәстүрлі маркетинг
принциптеріне ұқсас, бірақ олардың қатынастары мен ... ... ... ... ... ... ... принциптер болып табылатындар, келесілер:
-тұтынушылар сұранымына толығымен сәйкес келетін тауарды ... ... ... ... ... шешу ... ... – өткізу қызметінің (тауарды тиімді өткізу және ... бір ... еге ... ... нәтижесінің табысына бағытталу;
-бағдарламалы – мақсатты әдіс пен ... ... ... ... ... сұранымға біріктіру, оған белсенді
ықпал ету және ... ... үшін ... ... ... келешекке бағдарлануға мүмкіндік беретін, инновациялық
процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету;
-маркетингілік процесстің ... ... ... ... [1, 158 б.].
Қызмет көрсету маркетингісінде, әлеуметтік факторларды есептеу
қажеттігі басымдық ... ... ... ... ... мен ... әрекеттерінің нәтижелері, тікелей әлеуметтік
ортаны және адамның тұрмыс тіршілігін қалыптастырады, ал қызмет ... өзі ... ... ерекше түрі ретінде қарастырыла
алады.
Қызмет көрсету нарығында ... ... және ... ... ... өткізудің баламалық принципінің әрекеті күшейеді.
Бұл, біріншіден, әлеуметтік ... ... және ... өзгеруі салдарынан көрсетілетін ... ... ал, ...... ... ... мәнділігімен шартталады. Мұндай көрсеткіштер кез – келген әлеуметтік-
экономикалық қызметтің қорытынды сипаттамасы ретінде көрсетіледі. Бұл
жағдайлар, ... ... ... ... ... ... дәл
есептелу қажеттігін шарттайды.
Қызмет көрсету маркетингісінің негізгі принциптерінің бірі болып сыртқы
эффектілерді есептеу принципі табылады. ... ... ... ... ... ... эффектілердің пайда болуымен ... ... ... ... ... мүшелерінің көпсанды топтарын
құрайды. Сыртқы эффект, бұл жағдайларда, пайда ... ... ... өзгерте алады, ал кейде экологиялық және экономикалық
процестер барысына әсер ете алады. Осы принциптің сақталуы ... ... ... болу ... ... ... маңызды (мысалы, экологиялық тепе-
теңдіктің бұзылуы, халықтық білім сипаты мен ... ... ... және ... ... ... пен ... өткізу процесін максимал
басқарылымды ету ... ... ... ... басты бернесі
алынады — сапалық ескірген қызмет пен нарыққа жаңалық-қызметтердің
жылжытылуын ... ... ... ... және ... ... кешенді
әрекетті ұйымдастыру. Бұл негізгі бернені жүзеге асыру әрекеттің әртүрлі
бернесі мен түрлері кешенімен толықтырылады:
-қызмет көрсету нарығын зерделеу және ... ... ... ... ... қазіргі және әлуетті сұранымын
айқындау;
-жаңалық-қызметтерді жасау және ... ... ... ... көрсетілетін қызметті жобалау мен өндіруді үйлестіру;
-көрсетілетін қызметтің ассортименттік ... және ... ... оптималдау;
-көрсетілетін қызметтің өндірісі мен ... ... ... ... ... ... ықпал ету құралдары көмегімен ... ... ... және ... ... ... ... кәсіпорын имиджін және сапалық ескірген
қызметтерге қатынасы бойынша қоғамдық пікірді қалыптастыру.
Маркетингке тиесілі қызметтің бернесі мен ... әр ... емес ... ... жүргізудің бірыңғай негізі болуын талап
етеді. Мұндай негізді маркетингтің қазіргі бес ... ... ... ... әрқайсысы маркетингілік және ... ... ... ... ... және ... ... ретінде қарастырыла алады [2, 132б.].
Қызмет көрсету саласындағы ... ... ... ... ... ... Олар тек қызмет көрсету
өндірісінің, олардың сипаттарының және ... ... ... ... Қызмет көрсету кәсіпорыны әрекетінің жетілдірілу тұжырымдамасы.
Ол мәні ... ... ... ... және ... ... ... төмендігіне байланысты мүдделі болады деп
болжайды. ... ... ... ... қойылатын міндет, — бағаны
төмендету үшін негіз ретінде ... ... ... ... ... ... ... артуы).
Бұл тұжырымдаманы қолдану, ... ... ... жиі және көп рет ... ... ... ... болады (мысалы, тұрмыстық қызметтердің көбісі). Мұндай
тұжырымдама толық ... ал ... ... төменгі деңгейде болуы
тұтынушыларға қымбат тұратын қызметтерді төлеуге мүмкіндік бермеген кезде,
халықтың төлеу қабілеттігі ... ... ... болып табылады.
2. Қызмет көрсетуді жетілдірілу тұжырымдамасы.
Тауарлық тұжырымдаманың аналогы бола отырып, ол тұтынушының жоғары
сапалы ... ... ... ... Бұл ... қызметті
пайдалану реттелмеген сипатта болған кездегі, негізгі емес қызметтер
өндірісінің саласында қолданбалы. Осы ... ... ... ... бір ... ... бір немесе бірнеше рет қолдануына
болатын, шоу-бизнес саласын алуға болады. Бұл ... ... ... қабілеттігі кезіндеде, тұтынушы қымбат тұратын қызметті ... таба ... ... ... тұжырымдамасы, сұранымның ... ... ... бұл ... жоғары сапалы нақты, дербес
қызметтерді қажетсінетін ... ... ... Бұл ... төлеу қабілеттілігін дұрыс бағалау маңызды.
3. Коммерциялық қызметті қарқындандыру тұжырымдамасы.
Бұл ... ... ... үшін ... ... ... бірақ оны пайдаланудың бірқатар ... бар. Ол, ... ... ... ... ... қызмет көрсету
кәсіпорындарының қызметтерін пайдалануға тартпаса, олардың ... ... ... ... ... ... бұл кезде,
жеке сату, бұхаралық ақпарат құралдарында жарнамалау, ... ... және т.б. ... ... ... ... ... қызмет көрсету кәсіпорынының оның ... ... ... ... ... ... артықшылықтар қолданылады.
Имиджді қалыптастыру бойынша тұрақты жұмыстың қажеттігі қызмет көрсету
саласының кәсіпорыны өнімінің ... ... ... ... барысында, тікелей бірден қолдану және қызметті ерте бастан
төлеу қажеттілігі, тұтынушыларға ... ... тура ... ... ... ... ... және оның белгілі бір қажетсінуді
қанағаттандыру қабілеттілігін бағалай отырып, тұтынушы қосалқы ақпараттарды
пайдалануға мәжбүрлі — ... ... ... адал ... көріністерді, нақты нарықтағы оның беделін. Бұл жағдайларда
кәсіпорын имиджі, маркетингілік ... ... ... ... ... ... ... нарықты игерудегі міндеттерді жүзеге асыруда ең
маңызды құрал болады. Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... әсер етуге мүмкіндік
беретін, әлеуметтік-этикалық маркетингтің элементтерімен толықтырылады.
4. Дәстүрлі маркетинг тұжырымдамасы.
Бұл ... ... ... ... нарықта қолданылатын
тәсілдемеге ұқсас. Ол қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... тұтынушыларының мұқтаждары мен
сұранымдарын ... ... ... ... және сұранымның
әлуеттік мүмкіндіктерін ... ... ... соң, маркетингмикс
жүйесі шеңберінде әрекеттене ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасы.
Бұл тұжырымдаманың дамуы үшін, қызмет көрсету нарығында алғы ... ... ... қызмет көрсету салалары әрекетінің әлеуметтік бағытының
өзі, ... ... кең ... шешу үшін ... жасайды.
Бұл саладағы кез-келген әрекет, халықтың өмір ... ... ... ... ... Осы ... ол барлық уақытта қоғамдық
мүдделерді ескереді.
Екіншіден, кәсіпкердің әлеуметтік ... мен ... ... ... әлеуметтік-этикалық маркетинг элементтері, кәсіпорын имиджін
қалыптастырудың өзекті факторы ... ... ... ... көрсету
нарығындағы тиімді қызмет мүмкіндікті емес.
Үшіншіден, өндірістік емес салада маңызды пайдасыз сектор бар. Пайдасыз
ұйымдардың ... ... ... ... ... бірі ... ... барлық уақытта әлеуметтік-этикалық принциптерді
қолданады.
Қызмет көрсету маркетингісінің көрсетілген ... ... ... және ... ... өткізудегі, бизнес-
стратегиясы мен маркетинг стратегиясын таңдау негізін құрайды.
Қазіргі маркетинг, олардың сұранымдарын қанағаттандыру және ... ... ... ... қатар өзгермелі бәсекелестік ортада
кәсіпорын жайғасымын бекіту үшін тұтынушылардың мақсатты топтарында ... ... ... және ... ... Бұл ... асыру үшін бірізді әрекеттер жиынтығы қолданылады, оның өзекті
элементі болып маркетинг ... ... ... ... ... ірі блоктарды біріктіреді:
1. Қызмет көрсету кәсіпорынының маркетингілік ортасын әзірлеуді ... ... ... талдауды.
2. Көрсетілетін қызметке сұранымды талдауды, оның өзгерісін болжауды
және мақсатты ... ... ... әсер ету ... мен ... ... ... кешенін әзірлеуді.
4. Маркетинг кешенін қалыптастыратын шараларды жүзеге асыруды.
Кәсіпорынның нарықтық ... ... ... ... оның
маркетингілік ортасын зерттеу табылады. Маркетингілік ... ... ... иелену бойынша кәсіпорын мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... [3, ... көрсету кәсіпорынның маркетингілік ортасы күрделі құрылымды
болады және саралау процесіне түседі. ... ... ... ... ... сыртқы орта факторларының басқарылу дәрежесі түседі.
Маркетингілік ортаның ең ортақ ... екі ... ...... ішкі және сыртқы құрылымы.
Ішкі орта меншікті жұмыс істеу міндеттерін шешетін, ... ... ... ... ... өзінің құрылымдық бөлімшелерін
біріктіреді.
Мұндай элементтер кәсіпорын басшылары жағынан тікелей басқарылу
ықпалына түседі, бұл ... ... ... ... ... ... ... береді.
Ішкі орта элементтері көп мөлшерлі және әртүрлі, олардың бернелеріде
және қызметтерінің бағыттары да әртүрлі. Бұл ... ... ... мен ... қызметпен айналысушылар, өндірістік процесті
қамтамасыз етушілер мен әкімшілікті-басқарушы бернені орындаушылар, ғылыми-
зерттеу және тәжірибелік – құрылыстық әзірлемелермен айналысатын ... орта ... ... дайындау, қызмет көрсету кәсіпорыны
ұжымының әлеуметтік қамтамасыздандыру жүйесі және басқада ұйымдастырушы
құрылымдар жатады.
Қызмет көрсету ... ... ... ... және макроқоршаушы
ортадан құралады. Микроқоршаушы маркетингілік орта элементтердің үш ... топ ... ... бес ... жатқызу қабылданған,
олардың әрқайсысында қызметті тұтынушылардың ... ... ... ... ... қызметтің жеке тұтынушыларын біріктіреді. Тұтынушы нарығы
қызмет көрсету жиынтығының негізгі бөлігін құрайды, өйткені ... ... ... тапсырыскерлерінің көп саны – жеке тұлғалар.
2. Өндірушілер нарығы.
Өндірушілер ... ... ... ... ... алатын
әртүрлі ұйымдар алынады.
Қызметті тұтынушылар болып табылатын ... ... мен ... ... сыныптама шеңберінде бөлінетін ... ... ... Бұл ұғымдардың ұқсастығы атауы ... ... және ... мәнділік негіздерін қозғамайды. Өндіруші нарығы
өндірушінің тапшылығы мен ... бар ... ... ... ... ... ... көрсету саласының өндірушілері нарығының
экономикалық табиғатымен ешқандай байланысты емес.
3. Аралық сатушылар нарығы.
Мұндай нарық қызметті, ары қарай ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардан тұрады.
Қызмет көрсету саласындағы оның дамуы қызметті сақтау мүмкіндігінің
болмауымен ... ... ... ... ... ... қызмет тұтынушылар болып табылатындар, қызметті
қажетсінетіндерді қанағаттандыру үшін оны ... ... ... ... емес ... Мұндай қатынастардың мысалы бола алатындар:
әртүрлі кәсіпорындардың өзінің ... беру ... ... ... сипаттағы қызметтерді сатып алу тәжірибесі. Мұндай
қызметтерді сатушы бағасымен ... ала ... ... оны ... сатады немесе осы арқылы белгілі бір әлеуметтік эффектіге жете
отырып, тегін ... ... ... ... ... шетелдік тұтынушыларын қамтиды.
Қызмет көрсету кәсіпорындарының ... ... ... ... ... үшін мүмкіндіктері шектеулі екенін ескерте кету
керек. Бұл көптеген ... ... және ... байланысты.
Дегенмен, егер халықаралық нарық ерекше ареал ретінде қарастырсақ және
тұтынушылар сұранымына сәйкес сипаттағы ... ... ... сол үшін ... ... маркетингілік міндеттерді табысты
шешуге болады.
Микроқоршаушы орта элементтерінің екінші тобына жатқызуға болады:
-қызмет ... ... ... ... делдалдарды.
Бұл кезде делдалдар аралық сатушылар ... ... ... ... ... кәсіпорындарының микроорталары элементтерінің үшінші
тобының құрамына ... ... ... ... ... ... ... және оның қойылған мақсаттарға жетудегі
қабілеттіктеріне ықпал ететін кез-келген ... ... ... ... ... ... (банктер, акционерлік қоғамдар және инвестициялық
компаниялар, ... ... ... емес сала ... ... кәсіпорын);
б) қоғамдық ұйымдар (қоршаған ортаны және тұтынушылар құқығын қорғау
қоғамы, жерлестікті, аз ... ... ... ... т.б.);
в) бұқаралық ақпарат құралдарының қарым-қатынас аудиториясы ... ... ... ... ... көмегімен жарияланатын немесе
жариялана алатын, газеттер мен журналдар редакциялары, телеорталықтар және
радиостанциялар);
г) халықтың ұйымдастырылмаған топтары;
д) жергілікті қарым-қатынас аудиториясы ... ... ... ... кәсіпорынының жұмыскерлері, аралас кәсіпорын жұмыскерлері
және басқалары).
е) ішкі қарым-қатынас аудиториясы (қызмет ... ... ... ... тыс ... еркін көмекшілер).
Қызмет көрсету кәсіпорындары микроорта элементтеріне тікелей ... ... ... ... ... ... етуге қабілетті. Бұл әсер
жеткілікті сезіледі. ... ... ... ... ... бойынша белгілі бір маркетингілік стратегияны жүзеге асырады,
зерттейді, қалыптастырады және сұранымды ... ... ... ... ... ... ... бойынша олар
жеткізуші таңдауын іске асырады, оған өздерінің сұранымдарын ... ... ... ... ... ... ... бағалық саясатымен, сапамен, имиджімен және нарықта болуымен ... ... ... ол ... ... мен ... олардың сұранымға сәйкестігімен, ... ... ... ... ... және т.б. ... ете
алады [4, 66б.].
Қызмет көрсету кәсіпорындарының макроорта ... ол ... ... ... ... ... ... бұл элементтерге
бейімделуге және өзінің маркетингілік қызметін олардың жүйесінде ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік жағдайлар, демографиялық жағдай,
ғылыми-техникалық прогресс, мәдени және тарихи орталар, саясаттық және
заңды ... және ... ... мен ... әзірлеу кезінде ескерілетін
макроорта факторларының жиынтығы, әртүрлі бола алады. Ол, бірінші ... ... ... ... істеуге қатысымен шартталады.
Мысалы, егер кәсіпорын дене шынықтыру мен спорт саласында қызмет көрсетуге
бағдарланған болса, сыртқы ортаның ... ... ... ... сипаттамалар, табиғи жағдайлар, заңдық база, саяси
тұрақтылық, халықтың мәдениетінің жалпы деңгейі табылады. Егер кәсіпорын
діни немесе рәсімдік ... ... ... ... онда ... ... ұлттық, этникалық және діни ерекшеліктер қарастырылуы
керек.
Сыртқы орта ... ... бола ... қызмет көрсету
кәсіпорындары, оның қызметіне ... ... ... ... оны ... ... ... болу қауіптерімен ... ... ... ... ... ... және ықтималдықтың әртүрлі
дәрежесінде болады. Олардың пайда болу ықтималдығы мен ... ... оның ... бағдарламасын әзірлеу барысында
кәсіпорынмен бағалануы және ескерілуі керек.
Макроортада ... ... сыни және ... ... ... ... орта үшін
- демографиялық жарылыстар;
- туылғыштықтың төмендеуі мен халықтың қартаю процесі;
- жалпы білімдік деңгейді жоғарылату мен халықтың ... ... ... ... орта ... ... күйінің нашарлауы;
- оның жеке компоненттерінің ластануының өсуі;
- экологиялық күйді реттеу процесіне ... ... ... ... ... тиімді пайдалану.
3. Ғылыми-техникалық орта үшін
- ғылыми-техникалық ... ... ... мен ... ... өсіру (төмендету).
4. Экономикалық орта үшін
- бағаны жоғарылату;
– іскерлік белсенділіктің құлдырауы;
-валюталық бағамның өзгеруі.
5. Саяси-құқықытық орта үшін
- кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... мен партиялар санының өсуі.
6. Мәдени орта үшін
- бос уақытты әртүрлі өткізудің ... ... жеке ... ... мәдени мүдделерінің өзгеруі;
- ресми емес мәдениеттің таралу баталысы.
7. Тарихи орта үшін:
-тарихи, мәдени, сәулеттік ескерткіштерді қайта ... ... ... ... ... ... ... бойынша топтар мен партиялардың өсуі
[5, 83б].
Макроорта құбылыстарының жиынтығы, кәсіпорынның профиліне қарай ... ... ... ... ... байланысты әртүрлі
болады.
Макроорта құбылыстарының ... ... ... ... баяндала алады. Мұндай сипаттамаларды білу кәсіпорынның
маркетингілік мүмкіндіктерін дұрыс бағалауға , сыни ... ... ... салдарының мүмкіндігі есебінен оның қызметінің
стратегиясын негіздеуге ... ... ... ... ... маркетингтің өзгешілігі
Көрсетілетін қызметке сұраным, кез-келген басқа тауарларға сияқты,
сатып ... ... ... ... ... қабілеттіліктері
қажетсінуімен қамтамасыз етілетін, қызметті қажетсіну бөлігін көрсетеді.
Сұраным өндіріс пен тұтыну арасындағы ... буын ... ... оны ... талдау және фирманың ... ... ... ... қызметке сұраным көптеген факторлар ықпалымен қалыптасады:
экономикалық, ... ... ... ... ... табысының көлемі, нарықтық бағалар
деңгейі, қызмет нарығының географиялық жағдайы, тұрмыс жағдайының ... ... ... және т.б. ... ... мәнге
халықтың табысын дамытудың деңгейі мен беталысын шарттайтын факторлар ие
болады, өйткені тек ... ғана ... ... ... ... ... ... және бағалау қазіргі маркетингтің өзекті
элементтері ... ... олар ... ... ... кәсіпкерлік
қызметтің келешегін ашуға, маркетинг стратегиясын таңдау мен негіздеуге,
күрделі конъюнктуралық міндеттерді тиімді ... ... ... ... сұранымы бөлінеді:
– нарықта осы кезеңде болушы;
– әлуеттік (жасырын, бірақ белгілі бір ... ... ... ... ... және
әлуетті сатып алушылар санымен анықталатын қызметтер;
– фирма тұғырынан тілеулі, қызмет көрсетуші ... ... ... ... ... зерттеу негізінде қызмет нарығын тұтынушылардың
біртекті топтарына бөлуді білдіретін, саралау идеясы жатыр. Қызмет ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылады:
географиялық (территориялық), әлеуметтік, демографиялық, экономикалық, және
т.б.
Қызмет нарығын саралаудың негіз салушы ... ... ... ... ... негізінде қызметті көрсету нысаны, олардың таралу
жағдайы және ... ... ... ... ... құралады.
Қызмет нарығында ерекше көңіл аударуды саралаудың тәртіптік принципі ие
бола алады, оның ... ... ... ... ... ... сипаттамалы біртекті топтар
қатарланады.
Қызмет көрсету кәсіпорыны, заң бойынша, адамның күнделікті қажеттілігін
қанағаттандырады. Олардың ... ... ... ... ... ... ұлттық, әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктер және басқа факторлар
ықпалымен ... ... бір ... ... ... ... ... әлуеттік емес, нақты, қолданбалы тіршілік стилі айтылып отыр.
Тәртіптік ерекшелік жайғасымынан қызмет ... ... ... бірнеше жиынтықты, келесі тәуелділіктерге байланысты
көрсетіледі:
1. Қызметті ... алу ... ... айрықша кеңдігімен ерекшеленеді және ... ... ... қатарының дамуы үшін база құрады және ... ... үшін кең ... ... ... ... ... пайдасы.
Бұл саралаудың тиімді әдістерінің бірі. Бұл жердегі маңызды нәрсе
тұтынушының қызметті ... алу ... ала ... ... ... ... сапасын тұтынушының өз жайғасымынан сипаттау. Жәнеде тек
қана ... ... ... ... болмайды, өйткені ізделіп отырған
пайда әлеуметтік-психологиялық сипатта болуыда мүмкін. Мысалы, әуесқойлық
шығармашылық бірлестіктер ... ... ... тұтынушы қажетсінуден
қанағаттануды өзіндік дамудан, қоғаммен мойындалудан және т.б. ... ... ... ... ... бойынша бүкіл тұтынушы контингентті әлсіз, біркелкі және
белсенді тұтынушыларға ... ... ... топ ... ... ... тиімді. Тіпті олар нарықтың аз бөлігін құрасада,
оларға ... ... ... үлесі келеді. Мысалы, тұтынушы
контингенттің 1/5 ... ... ... ойын ... ... ... ... дерлік қызметін толық пайдаланады.
4. Қызметтің жолын ұстаушылық дәрежесі.
Халықаралық тәжірибеде мұндай топтасуға тұтынушылардың төрт ... Осы ... ... ... ... ... емес бір ... қызметтерін пайдаланатын,
олардың сұранымдарын толық қанағаттандыратын, тұрақты тұтынушылар жатады.
б) Шыдамды жолын ұстаушылар.
Бұл тұтынушылар 2-3 ... ... ... ... Тек қана осы ... жеке ... ... жақсы немесе
нашар бағалануының себептерін талдау барысында ... ... ... ... қол ... ... осындай қызметтерді
жайғастыру әдісін жетілдіруге ұмтылу тиімді болады.
в) Тұрақсыз жолын ұстаушылар.
Мұндай ... ... ... пен ... ... ... ... сатып алудың сұранымы мен уәждемесін
талдау, ... ... ... ... ... үшін кең ... ... «Жиһанкездер».
Бұл тұтынушылар бар қызметтердің ешқайсысына артықшылық ... ... ... ... Бұл тұтынушының барынша күрделі типі,
ал маркетинг теориясында олардың сұранымын қалыптастыру ... ... ... жоқ.
5.Тұтынушының қызметті қабылдауға дайындық дәрежесі.Оның шеңберінде
тұтынушыларды келесідей бөледі:
-өндірістік емес саланың кәсіпорыны туралы ... ... ... ... ... ... кеңінен ақпараттанғандар;
-осы кәсіпорынның қызметтеріне мүдделілер;
-осы қызметтерді сатып алғысы келетіндер;
-оларды ізденіп алуға ниет етушілер [8, ... ... ... сәйкестігі барынша қозғалыстыжәне өте қысқа
мерзімде өзгеріп кете алады. Мысалы, күшті ынталандыру қызметті сатып алуға
ниет ... ... ... алғысы келетіндер санын ... ... ... дәрежедегі дайындықты топтар ... ... мен ... әзірлеуге қалыптаушы ықпал етеді.
Мысалы, нақты ... ... ... күту ... кәсіпорынның
маркетингілік бағдарламасын, оның материалдық базасының өз ... ... ... ... ... ... ... тәжірибе көрсетеді, қызмет нарығын жеңіп алу үшін ... ... ... ... емес (ол ... мүмкінде емес).
Белгілі бір қызметтердің басты тұтынушыларын анықтап және өзінің әрекетін
солардың сұранымын ... ... ... ... ... заңы ... ... бағынышты, оған сәйкес басты тұтынушылар,
олардың жалпы санының жуық шамамен 20 % ... ... олар ... % ... табысын қамтамасыз етеді. Дегенмен тұрақсыз нарық
жағдайларында басты ... ... ... бір ... екінші
жаққа қарай едәуір және жиі ауытқуларды байқатады. ... ... ... заңы өте ... ... Қызметке сұранымды
зерттеудің негізгі мақсаты басты тұтынушыларды зерттеу ... ... ... ... ... ... осы топқа сүйену үшін
жасалады.
Саралау процедурасын аяқтағаннан соң, мақсатты нарықты ... ... ... маркетингілік және бүкіл шаруашылықтық
қызметі үшін ең ... ... ... және сол үшін ... әзірленетін нарықты (дәлірек айтсақ, тұтынушылық ... ... ... нақты жағдайлардағы мақсатты нарықтың қамтылуының
максимал мүмкіндігіне бағдарланады, және нарықтың белгілі үлесіне ие болу
кәсіпорынның бәсекелестік жайғасымын ... ... ... ... әзірлеу кезінде үш әдістің біріне жүгінеді.
1. Жаппай маркетинг.
Бұл әдісті қолдана отырып, кәсіпорын өзінің ... ... ... ... ... ... үшін бір қызметті өткізуді ынталандыруға
бағдарланады.
Әдістің негізгі жетістігі – төменгі шығындар. Дегенмен оны ... ... ... артықшылықтарының бірін өткізуге мүмкіндік
болмайды – тұтынушылардың ... ... ... ... ... жағдайда кәсіпорын, сараланған сұранымға мейлінше келтірілген,
қызметтердің түрлерін құра отырып, екі немесе одан көп, әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеде ең кеңінен таралған әдіс.
Ол біртекті тұтынушы контингент шоғырланатын, бір ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Нақты мақсатты нарықты жеңуге бағытталған стратегияны әзірлей ... ... ... ... қолдануға үлкен мүмкіндіктер
алады: бағаларды түрлендіру, сұранымның ... ... ... отырып,
қызмет көрсету нысандарын жетілдіру, үйлесімді жарнамалық әрекеттер жүргізу
және т.б.
Мақсатты маркетинг әдісін қолдана ... ... ... ... міндеті ретінде нарықтың мүмкіндікті үлесіне ие болуды және
таңдалған мақсатты ... ... ... ... ... ... ... Бұл міндетті шешу үшін маркетингінің келесі
типтерін пайдалануға болады:
1. Сараланбаған маркетинг.
Маркетингтің бұл типі ірі ... ... ол ... ... ... ... аударатын тұтынушылар саны жеткілікті жоғары. Мұндай
маркетинг шеңберінде саралау ... ... ... ... ... ары ... дамымайды. Мұндай тәсілдеме стандартталған қызметтерді
өткізу жағдайында орынды (мысалы, коммуналдық және ... ... ... ... ... бар. Біріншіден, оның
принциптерінде әрекет істеуші кәсіпорындар, алдымен көрсетілетін қызметті
құрады, ... ... ... ол ... ... табыла бермейді.
Екіншіден, ірі ... ... ... ... ... тап ... Үшіншіден- сараланбаған майда
сегменттерді елемеуге әкеледі, олар көп ... ... ... ... ... ... ... болады.
2. Сараланған маркетинг.
Кең саралану принциптеріне негізделген, ол жеткілікті біртекті мақсатты
нарыққа қолданбалы және пайдаланылады. Бұл ... ... ... тар ... бөледі, әрбір тар сегмент үшін жеке ұсыныстарды
әзірлеу көмегімен ... ... ... ... ... ... мақсатты нарыққа барынша тереңдете ... және ... ... ... ... қамтамасыздандырады.
3. Шоғырланған маркетинг.
Маркетингтің бұл типі көрсетілетін қызметтің кеңеюімен ... ... ... ... ... ... ... тар сегментке арналған мамандандырылған бір ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды
шашыратпай, күшті бір бағытта шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Шоғырланған ... ... ... ... ... ... ... қауіпімен және бәсекелестіктің деңгейі
төмен салада тез енгізілудің мүмкінсіздігімен, ... ... ... ... жаңа өнімді шығарумен қалып қою
мүмкіндігімен, жәнеде ... ... өз ... ... ... ететін, кәсіпорын өнімінің ұйымдастырылуының
төмендеуімен шартталады.
Шоғырланған маркетинг әдісі инвестициялық көздердің ... ... ... ... ... және ... тапшылығы кезінде
пайдалану тиімді.
Атап айтқанда, ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, рекреациондық қызмет көрсетуші
кәсіпорын, жұмыскерлердің көп санын ... ... ... ... және ... ... құралдар қызметін көрсету жолымен өзінің
нарықтық жайғасымын ың тұрақтылығын ... ... ... ... стратегиясын, белгілі бір маркетинг типінің
көмегімен, таңдау кезінде келесі факторларды ескеру қажет.
А. Кәсіпорын ресурстары.
Шектелген ... ... ... ... ... ең
тиімді.
Б.Көрсетілетін қызметтің біртектілік дәрежесі.
Біртекті қызметтерді өндіру және ... ... ... маркетинг
стратегиясы келеді, әртүрлі қызметтер үшін – ... ... ... ... ... ... ... ендіру сатысында оның тек қана бір нысанын, ... ... ... қолдана отырып, көрсеткен тиімді.
Бірақ осы саты аяқталғаннан соң, саралау принципін біртіндеп енгізу ... ... ... ... ... жүргізеді, бұл жерде ... ... ... дәрежесі еі үлкен дамуды алады.
Г. Нарықтың біртектілігі дәрежесі.
Егер тұтынушы орта жеткілікті біртекті болса, ал ... ... ... ... және бір ... ... ... бірдей
реакциялы және артықшылық берілетін болса, сараланбаған маркетинг
стратегиясы ... ... ... ... ... ... бәсекелестер кең сегмантация принципін өткізетін болса,
сараланбаған маркетинг ... ... ... егер бәсекелестер
саралану идеясын ескергісі келмесе, сараланған ... ... ... емес ... ... ... артықшылықты
қамтамасыз етеді.
Мақсатты нарықты және оны қамту стратегиясын таңдап болған соң, өзінің
қызметтерінің жайғасу процедурасын жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... тәртіптің ең тиімді типін таңдау
көмегімен, бәсекелестік қабілеттілікті қамтамасыздандыру бойынша ... ... ... кәсіпорыны жайғасымның екі жолының бірін таңдауына
болады. ... жол, ... ... ... ... ... қатысты өзінің жайғасымымен анықталумен байланысты. ... ... ... ... ... үшін ... күреске түседі.
Жайғасымның мұндай жолы мүмкіндікті, егер:
– кәсіпорын бәсекелестер қызметіне қарағанда ... ... ... ... ... ... ... кең және екі және ... ... ... ... істеуіне мүмкіндік бере
алатын болса;
– кәсіпорын бәсекелестер ресурсына қарағанда үлкен
көлемдегі ресурстарға ие болса.
Жайғасымның екінші жолы — ... жаңа ... ... ... ... ... бірақ оларды тұтыну мүмкіндігі жоқ, өйткені
бәсекелестер оны ... ... ... ... ... ... өткізудің негізгі шарты, жаңа ... ... ... және ... ... болуы табылады.
1.3 Кабельді теледидар саласындағы маркетингтің ... ... ... экономикасында өтіп жатқан реформалар, атап айтқанда,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы ортамен экономикалық ... ... ... айқындалады және олардың қызметінде сәйкес
өзгерістердің қажеттілігін шарттайды.
Елдің нарыққа енуі әртүрлі типті ... ... мен ... ... ... күшінің, тауарлардың, қызметтердің және
басқалардың.
Қазіргі экономикада «тауар» ұғымы физикалық объектілермен ... деп ... ... бір қажетсінуін қанағаттандыруға, оның
мұқтажын қанағаттандыруға қабілетті нәрсенің бәрін атауға болады.
Шетел телекоммуникациясын зерттеу ... ... ... ... ... ең жылдам дамушыларының бірі ... ... ... ... және ... жаңа ... ... болуы бойынша —
экономиканың бұл саласы өндірістік саланы басып озуда.
Қызмет ... ...... істеу тағайындалуы, қоғамдық өндіріс
жүйесінде, өндірісте және ... ... ... үшін жағдай жасаумен
көрсетілетін, қызметтің салалары, аясы және түрлерінің жиынтығын көрсетеді.
Қазақстан Республикасындағы қызметтер ... ... ... ... ... ... көрсету саласының, индустриалды дамыған елдердегі
олардың күйімен салыстырғанда қалыс қалатыны анық көрінетініне ... ... ... ... ... ... экономиканың дербес секторына
айналды.
Ол келесі себептермен пайда болды:
– мемлекеттік ... ... ... пен
ұйымдарға ақылы қызмет көрсету үлесі жоғарылауымен;
– қызметтің ... жаңа ... ... ... брокерлік, трасталық және басқалары.
– қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар ... ... ... ... саласы шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері үшін тартымды болуымен, өйткені ... ... ... ... ... ... крек етпейді, ал басқалары, ... ... ... ... алға ... ... қызметтер саласына дәстүрлі ... үй және ... ... халыққа тұрмыстық қызмет
көрсетуді; ... ... және ... ... және спортты; білімді; мәдениет және өнерді; ғылым және ғылыми
қызмет көрсетуді; несиелендіру және сақтандыруды; мемлекеттік басқару және
қорғанысты; ... емес ... үй ... ... көрсетуді.
Бүгінгі күні, біздің еліміздегі қызмет көрсету саласы қсу саны ... ... жаңа ... саны ... ... ... пен ... бейімделуі бойынша өндірістік саланы басып озуда. Мысалы,
2008 жылы қызмет көрсетуді өндіруші салалардың меншікті ... ... ЖІӨ 57,9 % ... ... ... ... нарығы келешекті және даму үшін
шектелмеген ... ие ... ... ... ... көрсету
саласының кәсіпорындары өндірістік ұйымдардан, ... ... ... ... келеді. Оған бәсекелестіктің шиеленісу шамасына,
өткізу проблемаларының пайда болуына, шығынның артуына қарай ғана ... ... ... ... ... ... ... әрекетті
тиімді жүзеге асыру үшін және өздерінің кәсіпорындарының өміршеңдігін
бекіту үшін маркетинг тұжырымдамасымен қарулануы ... ... — бұл ... ... мен ... бағытталған, қызметтерді әзірлеу, жылжыту және өткізу процесі.
Ол тұтынушыларға кәсіпорын қызметін ... және ... ... ... ... нарығы басқа нарықтарға ұқсас. Қызметтер нарығының ... ... ... ... ... олардың
сезілмейтіндігімен, сақтауға болмайтындығымен, ... ... ... ... ... ... ... маркетингті
жүзеге асыру үшін олардың өзіндігін ескере отырып, қызметтің табиғаты ... ... ... ... ... ... бірі болып қызмет саласының
гиганттық өсуі ... Ол ... кең ... ... ... ... үйлерді, туристік және жарнама агенттіктерін, ... ... ... мен ... ... ... ... киноны және т.б. Статистикалық деректер ұйымдарының деректері
бойынша, жалпы ұлттық өнімдегі қызмет көрсету үлесі, дамыған ... ... ¾ ... ... ... ... ... көрсету
саласына, ауыл шаруашылығында жұмыс істейтіндерді алып тастағаннан соң
қалған жұмыс орынының 73 % келеді. ... ... ... - 41 ... - 35 % [14, ... елдерде теледидардың ролі кәсіпорындардың жарнама беру ... ... ... теледидар - ең ... ... ... ... ... шет елдер мен Қазақстандағы теледидардың жарнама
үрдісіндегі улесі көрсетілген.
Сурет 1. Шет елдер мен ... ... ... ... ... ... ... санына қызмет индустриясында
тікелей жұмыс істейтіндер ғана кірмейді (банктер, туристік агенттіктер,
қонақ үйлер және ... ... ... экономиканың басқа салаларының да
жұмыскерлері кіреді.
Мысалы, қазып алушы немесе өңдеуші салаларға жататын ... ... ... ... ... ... ... кезде қаржылық, ақпараттық және т.б. қызметтерсіз мүмкін емес.
Қызмет көрсету индустриясы үлкен сан алуандықпен ... ... ... ... емес ... ... ... қызмет көрсету салаларының ... ... ... ... ... ... ІІМ, ҰҚК және ... Коммерциялық сектордың маңызды бөлігі, атап айтқанда, ... ... ... ... ... ... мен т.б. қызметтер көрсетеді.
Қызмет көрсету саласындағы әрекеттер сипаты ... ... ... ... ... ... және медициналық мекемелер мемлекет қол
астында және тұрғындағы көмекті тегін ... ... ... ... қызметтер толығымен, немесе бөлшекті ақылы болып табылады.
Экономикалық реформаны жүргізе отырып, қызмет ... ... ... ... ... ... ... болады.
Қызмет көрсету саласындағы динамикалық өсудің шарттайтын өзекті фактор
болып технологиялық прогресс табылды.
Жаңа технологиялар тұтынушыларға ... ... ... ... ... әдістерін радикалды өзгертеді. Технологиялық
прогресс ... ... ... ... ... ... тасымалдаудан
бастап, бөлшекті саудаға дейін.
Техникалық ойдың қарқынды дамуы әрекеттердің жаңа түрлерінің пайда
болуына, сервистің жетілдірілген жүйелерін ... ... ... ... ... ... сервистік қызметтің өсуіне ықпал
етеді. Кез-келген физикалық тауар, әсіресе жоғары технологиялық және ... ... ... ... қажеттігін тудырады. Бұйымның
сипаттамасына тәуелді қызметтерге енгізіле алады:
– тасымалдау және ... ... және ... ... ... ... экологиялық өтелдеу.
Қызмет көрсету саласына экономикалық факторлардың ықпалы ЖІӨ жалпы
динамикасымен, тұтынушы тауарлар ... ... ... ... оның ... ... шартталады. Қызмет көрсету саласында
іскерлік және қаржылық қызмет ... ролі ... ... ... ... ... саласына тұтас, оның ішінде қызмет ... ... ... ... ... ... ... бағалау
мүмкін емесе.
Мысалы, американдықтың өмірінің ұзақтығы 76 жас, ұлттың қартаюы өтуде,
бұл ... ... ... ... ... ... сақтандыру қызметінің
нарығы (өмірді сақтандыру, салымдарды сақтандыру және т.б.). Нарықтың бұл
түрінің дамуының ... бола ... ... мен АҚШ.
Табиғат ортасы қызмет көрсету саласына ықпал ететін маңызды фактор
болып табылады. Ауыл ... және ... ... ... өзіне ықпал етуін сезінеді.
Жәнеде, тапшы шикізат ресурстарына, сонымен қатар ... ... ... ... секілді салалар бірінші кезекте
табиғат ... ... ... ... ... ... ықпалды ырықтандыру болып
табылатын, негізгі вектор болып ... ... ... Мысалы,
көптеген сервистік салалар (көлік, байланыс, банк және басқалары) дәстүрлі
түрде, өнеркәсіпке қарағанда, мемлекет жағынан қатаң реттеуге түседі.
Мемлекеттік реттеудің ... ... жол, ... және ... ... ... ... салаларда көптеген шектеулердің
жоғалуына немесе минималдануына әкелді.
Мәдени ортаның факторлары қызмет көрсету аясында көптеген проблемаларды
туғызуға қабілетті. Мәдени ... ... ... Ақш пен ... өз ... Уолт Дисней компаниясы үшін кезінде проблема болып
табылды.
Қызмет көрсету саласының кәсіпорыны үшін, нарықтық экономикаға ... ... ... ... ... тұрақтылықты сақтау
табылады. Қазіргі халыққа қызмет көрсету кәсіпорындарымен паралель, оларға
бәсекелестік жасайтын, ... ... ... жаңа ... ... өте маңызды.
Осыған байланысты шетел ... алға ала ... ... ... ... көрсету саласының даму
мүмкіндіктері мен келешектерін қарастырамыз.
1. Ақылы ... ... ... ... атап өту ... ... көрсетудің беталысының күшеюі байқалады және онда денсаулық
сақтаудың, білімнің, ... ... ... үй – ... пен ... ... үлесі артты.
2. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесінің қалыптасу жағдайларында,
байланыстырушы буын ретінде, сауданың ролі артады. Осы ... ... ... ... мен ... және ... сатып алу
қабілеттілігінің құдырауымен, өсу қарқынының ... ... бұл ... өсу ... ... және ... ие.
3. Статистикалық деректерді талдаулар негізінде, демалыстың жан-жақты
дамыған индустриясын жасау есебінен санаториялық-курорттық қызмет көлемінің
өсуінің маңызды келешегі ... ... ... болады.
4. Көрсетілетін қызметтер құрылымында радикалдық ығысулар өтуде.
Шешімдер қабылдау үшін және ... ... ... ... қажетсінудің артуымен, ақпараттық және кеңес беруші қызметтердің
үлесі жоғарылайды.
5. Ары қарай кеңею, жаңа қажетсінулердің ... ... және ... ... ... ... оның ... көрсету секторына ағылуына
жағдай жасайды, ол елдің экономикасындағы қызмет көрсету саласының үлесін
кеңейтеді.
Көрсетілетін ... ... ... ... сапасы
жақсы жағдайдағы бағасының оңтайлылығы (көптеген қызмет түрлерінің бағасы
бәсекелестердікіне ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда бизнес жасап жүргендерді де ... [16, ... ... ... ... ... Nortel, ... Lucent Technologies, Nokia, Siemens, Motorola, Daewoo Telecom, ECI
Telecom, Italtel, Bosch, ... ... Huawei ... ... да ... өндірісші компаниялармен және жабдықтаушылармен арада
орнатылған ынтымақтастық жылдан жылға телекоммуникациялар тораптарындағы ... осы ... ... ... ... жол ашты, ал ол өз кезегінде
байланыс қызметін көрсетуде сапалы серпіліске қол жеткізуде. ... ... ... көрсету саласының өте пайдалы екені, ол ... ... ... ... ынталандыратыны белгілі. ... ... ... ... жоғары. Алайда, осыған ... ... ЖШС ... ... осы қызметтер базарында маңызды орын
алуға сәтті талпыныстар жасауда.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КАБЕЛЬДІК ТЕЛЕДИДАР ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫНЫҢ
МАРКЕТИНГТІК ІС ӘРЕКЕТІН ... ЖШС ... ... ... ... ... компаниясы 1997 жылы құрылған. «Секател» компаниясы
Қазақстан территориясындағы ақпараттық коммуникациялы ... ... ... Бұл компания аналогтық, сандық кабелдік
теледидар қызметтерін және көп ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің эффективті нәтижелерін
қарастыруда бақылау жүргізу жүйесі құрылады. Бұл байланыста ... ... ... орын ... ҚР ... ... және
Қазақстандық фирма қызметтеріне ішкі экономикалық дамуы және ... ... ... - ... теледидардағы ең үлгерімді байланыс. Секател –
Астана, Ақтау және Алматы ... ... ... ... ... ... ... кабелді теледидар
қызмет көрсету саласындағы көшбасшысы. 2 ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Сурет 2. «Секател» компаниясының 2002-2009 жж. Бюджеті
Секател компаниясының Астанада, Ақтауда және Алматыда қызмет көрсететін
3 филиалы бар. ... ... ... ... ... көрсетілген.
Cурет 3. Секател компаниясының әкімшілік құрылымы
Статистикалық ережеге сай «Секател» компаниясы Астана ... ... ... ... болды. Астана қаласында компания
үлесі 60% ... ... ... «Секател» компаниясының кабельді жүйелері
қорының көп бөлмелі үйлері 50%-ын тұрғынүй алды. Алматы қаласында 2005 жылы
компания элиталық тұрғынүй ... ... ... ... ... ... тау, Столичный Центр, Версаль, Президентский Гольф Клуб және
Мега Тауэрс тағы басқалары Алматының 2009 ... ... ... ... ... ... әр үйде еш тәжірибелік өзгеріссіз ... ... ... ... ... таңда «Секател» компаниясы
жалғыз жұмыс атқаруда.
Компания 2007 жылдың басында сандық ... ... ... ... ... жүргізілді және алдын ала ... ... ... ... клиенттерге мүмкіндік береді.
Компания 60 арналардан аса аналогтық және 120 ... ... ... ... ... ... ... ғылыми және Қазақстанның арналарын аналогтық ... ... ... қоса ... интернеттің (100Мгб/с) жоғарғы
жылдамдық қызметтерін ұсынады. Қазіргі заманға сай жаңа ... ... ... пайдалану жаңа волокно-оптикалық
технологиялардың жүйелері ішкі жүйенің ресурстары, нақты ойындарды ... ... ... арқылы, файлдық серверлер және онлайн режимінде
суреттер мен фильмдерді көру, жүйе ... ... және ... ... ең ... тарифтердің төмен болуын ... үшін ... ... ... компанияға талдау жасаудан басталады. Компанияны
талдауда кәсіпорын құрылымын басқару бейне іс - ... ... ... ... бас ...... ... коммерциялық
жетекшінің қызметі болып табылады (акционерлік ... ... ... ... серіктестігі және тағы сол сияқты),
ол кәсіпорынды басқаруда жалғыз өзі басқарады.
Коммерциялық директор – бұл кез келген компанияға қызмет ... ... өз ... және клиенттермен қарым – қатынас жасауға
жауапкершілікпен қарайды, компанияның ... ... ... ... міндеттері көптеген қызметтерді сонымен қатар сапалы жұмыс
істеу бағыттарын ... ... ... ... сату
қызметтері, маркетинг, сатып алу, логистикалық жүргізулер кіреді. Көбінесе
коммерциялық директорды сату қызметі және ... ... деп ... кей ... сату ... ... деп ... Бүгінгі күндегі
көзқарас бойынша ол компанияның сату жетекшісі.
Маркетинг бөлімінің директоры – оның негізгі тапсырмаларына стратегия
жұмыстары, баға ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстары, ішкі экономикалық іс-әрекет,
бөлшек және көтерме сауда, кәсіпорындағы маркетингті ұйымдастыру және ... ... ... ... атқарады.
Олар белсенді жұмыс жүргізуінің нәтижесінде ақпаратты ... ұзақ ... ... ... және ... ... ... бөлім – олар есеп жүргізумен айналысады. Қаржы және
материалды ресурстарды пайдалану эффективтілігіне баға беру және ... ... ... ... ... шаруашылық қызметтегі
ақпаратты қалыптастыру, қаржы нәтижелерінің іс-әрекеттері материалдарды
пайдалану, еңбек және қаржы ресурстары, материалды ... ... ... жасау.
Cурет 4. Компанияның басқару құрылымы
Абоненттік бөлім – оперативті түрде келісім шарт бойынша компанияның
бас директорының ... бола ... ... ... ... – абоненттер халықты хабарламамен қамтамасыз етеді.
Ақпараттық бөлім – ақпаратты қосу қызметтері ... ... ... ... ... ... төлемдерді қабылдау қызметтері,
абоненттік тарифтердің сапасына анықтама беру.
Күнделікті хабарлама қабылдауының ... ... ... ... ... уақыты тек жексенбі және ... ... ... ... және жұма ... 8.00-ден 18.00-ге дейін мына мекен-
жай бойынша: Сейфулин көшесі 257, тел: ... 21-20-28 ... жеке ... ... ... ала ... қызмет көрсету бөлімі – ЖШС «СЕКАТЕЛ» ... ... ... ... ... кіреді) және кабелдік
тележүйелер қызметтері жатады. Теледидарды қабылдауға ДМВ сигнал диапазоны
қарастырылады. Алматы қаласында ЖШС «СЕКАТЕЛ» кабелді ... ... ... ... ... ... ... түгелдей нормаға
сәйкес болуы арқылы параметрлер таратылады. ЖШС ... ... ... ... ... мен ... ... монтаж
және кабелді тележүйелердің қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді. Алматы қала
бойынша кабелді теледидарлық қызмет көрсету үшін бірнеше бөлімшелер ... ... Олар ... ... ... ... ... мақсаты –
тұтынушылардың қажеттіктерін неғұрлым толық қанағаттандырып, ... ... ... ... 5-ші ... Алматы қала бойынша бөлімшелер
көрсетілген.
Cурет 5. «Секател» компаниясының ... ... ... ... баға беру және талдау жасау кәсіпорынды
басқару ... және ... ... ... 3 ... ... ... ассортименті өзгерді. «Секател»
компаниясының экономикалық қызметін толығырақ төмендегі 1-ші ... ... 1- 2008 ... ... ... мен ... тауарлардың
құрылымы.
|Тауардың аты |Өсу ... ... |
| |2009 ж 2005 |2009ж 2008 ... |
| ... ... ... ... қызметтер |692498 |143078 ... ... ... | | ... 1СКТВ |366968 |104097 ... ... ... компаниясы соңғы төрт жыл ішінде қарқынды,
бір қалыпты дамып жатқандығы ... тұр. ... ... ...... ... қағидалары кәсіпорында дұрыс бағытта қолданданғандығы
болып тұр. ... ... ... ... жж ... 2 - ... компаниясының 2007-2009 жж шығындары
(мың ... ... ... |2007 |2009 |
|1 ... төлеу |95091 |285273 |
|2 ... және ... |48435 |145305 |
|3 ... |63100 |20000 |
|4 ... |1931 |3931 |
|5 ... |18055 |54165 |
|6 ... ... ... |1250 |3750 |
|7 ... шығындар |4326 |14995 |
|8 ... ... |7178 |18236 |
|9 ... ... ... |10000 |30000 ... |Жанама шығындар |10000 |46585 ... ... ... |90000 |30000 |
| ... |206887 |653270 ... ... бойынша бастапқы шығындар көбірек, қарату
ұстанымы; кірістер мен ... ... ... ... пайдалану
бағыттарын есептейді. «Секател» компаниясының шығындарына: еңбекақы төлеу,
шикізат және ... ... ... ... техниканы
жөндеу шығындары, транспорттық шығындар, сырттай қызметтер, басқада тікелей
шығындар, жанама шығындар, көзделмеген шығындар және тағыда басқа ... ... ... компаниясының 2007-2008 жж шығындарын талдау
кестесінен 2007 жылы шығын ... 206887 мың ... ... 2008 жылы ... 653270 мың ... ... 3-ші ... 2005-2009 жылы қарастырылған қаржы көрсеткіштерін
байқауға болады.
Кесте 3 - 2005- 2009 жылы қарастырылған қаржы ... ... ... |2005г. |2006г. |2007г. |2009г. |
|1 ... ... | | | | |
| |1 ... ... |-1168 |-2238 |-3335 |-3935 |
| |2 ... ... |570000 |631760 |771111 |674097 |
Сонымен ... екі жыл ... ... ... ... де ... өзгерістер байқалады. Бұл компанияның нарықтағы
үлесінің артқанын сипаттайды. Ал енді компаниясының өз тауарын ... ... ... ... ... маркетингтік қызметін талдау
Компанияның жалпы жетістіктері – сұранысты таңдауын сатып алушылар
арқылы ... ... ... ... және әр ... ... жеткізу. Маркетингтік бағдарламаларға көптеген
компоненттер кіруі мүмкін, осы уақытта оның ... ... ... ... алынған тапсырма кіреді.
Сонымен «Секател» компаниясы және кез ... ірі ... құру ... бастап сатуға дейінгі қызмет көрсету нарықтарындағы өз тауарын
жылжытуда барлық кезеңдерден өтеді, маркетинг стратегиясының барлық көлемі
пішінді, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... өткізуге дейінгі жарнамалар және сатудан кейінгі қызмет
көрсету, бастысы «тізбектерді ... ... ... ... нақты түрде қатысуы қажет.
Сурет 6. “Секател” компаниясының маркетингтік қызмет көрсетудің
сызбасы
«Секател» ... ... ... құруда «Orgware» моделін
таңдады, нарықта маркетинг және жарнама өзін қарқынды түрде ... ... ... ... мінездеме, компанияға маркетингтік жұмыстарды
ұйымдастыруды жүргізу, «Orgware» ... ... ... жүргізу және есеп құрамы, тауардың аты, маркетингтік тапсырмаларды
жүргізу тізбегі; осы тапсырмаларды шешуде ... ... ... ... ... ... сәйкес келуі; компания
бөлімінің функцияларына сәйкес ... ... ... бөлімінің
функциялары:маркетингтік жұмысты ұйымдастыру жағдайлары (6 сурет).
Сурет 7. Маркетингтік тапсырмалардың тізбегі
Маркетингтік функциялардың тізбегі алдағы қойылған міндеттердің
шешімін ... ... өнім ... ... ... ... және жылжыту
- баға құру
- сату жоспары (сату бюджеті)
- жарнамалық шығындардың бюджеті.
Компанияда маркетингтік ортаның ... ... есеп ... ... ... зерттеу. Материалдарды жинау, компанияның
микроортасына мінездеме беру (жабдықтаушылар, тұтынушылар, клиенттер,
бәсекелестер және тағы ... ... ішкі ... ... ету ол ішкі ... ... өздері бақылаған ролик және
функцияларына ... ... ... – ол ... ... бөлімінің мақсатты
клиенттерімен тиімді байланыс орнатып, оны үзбей сақтау ... ... ... субъектілердің жиынтығы. Ол компанияның маркетингтік
ішкі ортасы және сыртқы ортасы болып бөлінеді. Келесі 8 және 9 ... ... ішкі ... мен ... ... ... 8. Компанияның маркетингтік ішкі ортасы
Маркетингті зерттегенде біз келесі мәліметтерді қарастырамыз: қазіргі
кезде нарықтағы интерверлер Алматы ... ... ... ... пайдаланады: Алма ТВ, Digital, ICON., Секател, Промассат.
Сурет 9. Компанияның нарықтағы үлесі
Провайдер қызметінің өсу саны және нарықта тез өсу ... ... ... ... болуы. Нарықта тез өсу мүмкіндіктерін бірлесіп
жеткізу көп ... ... ... етіледі, нарықтағы потенцияады
көлемі барлығына жеткілікті. Сервис провайдер арқылы ... кез ... ... ... өсу және ... ... құру нарық үлесінің
және жан-жақты бәсекелестіктерді ойдағыдай ұстану.
Кез келген ... ... ... ... ... ... экономикалық, саяси-құқықтық, әлеуметтік, мәдени және тағы
басқа), олар компанияның іс-әрекетін бағалауға ықпал етеді. Компания саласы
төменде көрсетілген 10 ... ... 10. ... ... ... ... сызбасы
Тұтынушылар сұранысын қалыптастыру және потенциалды пайдаланушыларға
баға беру және маркетингтік талдауға көшсек.
Таңдау: барлығы 100 интервью. ... ... ... ... Тікелей интервью: мынадай параметрлер, сонымен көпшілік және
статистикалық нарықта диверсифицировандық емес зерттеу ... ... ... Ұзақ уақыттағы қызметтердің жетістігі, кабелді
операторларды ... ... ... ... ... ... Бұл үшін нарықты сегменттеудің мақсаттарын ... ... ... ... ... алу. Сол арқылы «мекен-жайға» қызметтерді жеткізу.
Сурет 11. Клиенттің айлық табысы
Ең бастысы біз интерверлерді 4 топқа бөлеміз, ... ... ... ... -1 ... ... ... бастап;
№ -2 топта табыс 30 000-нан 60 000-ға дейін;
№ -3 топта ... ... ... ... -4 топта шығын 90 000-нан жоғары.
Көптеген тұтынушылар жаңа қызметтерге ... ... ... болуы, сонымен қатар «Секател» компаниясы кіреді,
бірақ мақсатты ... 60 000 ... ... 70% ... жоғары болуы
сандық теледидарда қызметтері ... ... және ... ... ... қарайды.
Компанияны бағалауда өндірістік маркетингтің эффективті нәтижелерін
қарастыруда бақылау жүргізу жүйесі құрылады. Бұл ... ... ... ... орын ... ҚР маркетингті қалыптастыру және
Қазақстандық фирма қызметтеріне ішкі экономикалық дамуы және ... ... ... тез өсу мүмкіндіктерін бірлесіп жеткізу көп ... ... ... ... ... көлемі барлығына
жеткілікті.Алматы қала бойынша кабелді теледидарлық қызмет ... ... ... 2008 жылы ... Олар ... қалалық офиске
бағынады.
Сурет 12. Сандық теледидар қызметтерін пайдалану тілегі
Сандық ... ... ... ... қазір
пайдалануда, басқаларын болашақта енгізу), тұтынушылар келесілерді
қарастырады.
Сурет 13. ... ... ... таңдағанда кабельді қызмет факторының дұрыстығын көрсету ... ... ... ... ... факторын таңдауда
мынадай факторларды ... ... ... ... 14. КТД №1 ... провайдер факторын таңдау
Екінші провайдер факторын ... ... ... ... ... репутациясы таңдалады ал басқалары провайдер факторын таңдауда
қарастырылмайды
Сурет 15. КТД №2 ... ... ... ... 3- ші ... ... факторын таңдауда: сапа,қызмет
спекторы,тиімді ... ... ... (16 сурет)
Сурет 16. КТД №3 топтағы провайдер факторын таңдау.
Кабельдік теледидар № 4 ші топтағы провайдер ... ... ... тиімді шарттар факторлары қаралады. Ал қалған факторлар 17
суретте көріп ... ... ... 17. КТД №4 ... провайдер факторын таңдау
Жоғарыдағы кестелерден КТВ ... ... ... ... шығындар денгейіне байланысты. ... 1-ші ... ... 3-ші 4-ші ... ... ... және ... фактор болып табылады.
Топтың жалпы шығындары «30 000 теңгеге» дейінгісін ... ... ... ... ... 20 ... ... қолданатын болып
табылады, келесі үлкен ... ... 4-ші ... ... ... жоғары» : барлық бизнесмендер мен студенттер кіреді.
Осы алынған мәліметтер бойынша мақсатты ... ... ...... ... 30 000 ... ал
бизнесмендер шығындары 90 000 теңгеден жоғары болмақ.
Компанияны бағалауда өндірістік маркетингтің ... ... ... жүргізу жүйесі құрылады. Бұл ... ... ... ... орын алады, ҚР маркетингті қалыптастыру және
Қазақстандық фирма қызметтеріне ішкі ... ... және ... ... ... 18. ... қызметтеріне қызығушылықтың болуы
Ақпараттық көздерге назар аударыңыз. Көптеген ... ... ... ... ішкі көздерін (билбордтар, жарнама парақтары
және тағы басқалар), сонымен қоса ақпарат ... ... және ... ... ... ... ... асады.
«Секател» компаниясы және кез келген ірі компания өз тауарын жылжытуда
құруы мен өткізу бөлімі айналысады. Өзінің сауда ... ... ... ... ... тиісті жеңілдікпен жеткізу,
персонал сыйы, мейрамға арналған сыйлықтар мен ... ... ... ... ... ... ... асады (буклеттер мен
парақтар), радиодағы жарнама, клиенттердің менеджермен жеке отырысы, сайтта
интернет арқылы (www.sekatel.kz, wwwskt.kz). ... ... ... аудиториялардың жеткілікті түрде пайдалануын қамтамасыз етеді.
Қазақстанда ақпараттық ... ... құру және ... ... ... ... ... түрлі ақпараттарды пайдалану
халықтың мүмкіншіліктерін қанағаттандыруының сапасы мен ... және ... ... ... ... ... әрқашан жетілдіруді қарастыру.
Қазақстанның барлық шекараларында, ... қоса ... ... көбірек; IP технологиясы және теледидарда тұтынушылар
арқылы ақпараттық сұранысты қанағаттандыру; баға ... ... ... ... ішкі жүйелер менеджментті қамтамасыз ету;
нарықта қызметтестің ... ... ... қажеттіліктерді
жеткізу;компания іс-әрекетінің белгілі аспектілері тұтынушыларға арналған
кері байланыс механзмін құру.
Сурет 19. ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды орындау және оларға
күнделікті бақылау жасап отыру ... ... ... сапа қызметін
қамтамасыз ету жүргізілді, бәсекелестікті қарастыру, қызметтің ... ... ... Қызмет сапасының жоғары ... ... жаңа ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Сурет 20. “Секател” компаниясының маркетингтік басқаруы
Маркетинг бөлімінің жұмыстарды орындау міндеттерінің жағдайына
талдау ... – ең ... ... компаниясы және кез келген ірі компания өз тауарын жылжытуда
құруы мен өткізу бөлімі айналысады. ... ... ... ... ... ... ... тиісті жеңілдікпен жеткізу,
персонал сыйы, мейрамға арналған сыйлықтар мен ... ... ... баспа жарнамасы арқылы жүзеге асады
Сурет 21 «Секател» компаниясының көрермендер аудиториясы көрсетілген.
22 сурет. «Секател» компаниясының көрермендер аудиториясы
Сурет 21. ... ... ... ... ... ол әртүрлі салаларды пайдалануды, ... ... ... ... агенттіктері арқылы пайдаланады. «Секател»
компаниясы және кез келген ірі ... ... және ... ... өз тауарын жылжыту сауда агенттіктері, Call-центр және агенттік
бөлімі ... ... ... мен ... ... бағалауға талдау
жасау. Сонымен қоса тауарларды және қызметтерді жылжыту сауда агенттіктері
арқылы өтеді. «Секател» ... ... ... ... келесі 22
кестеде көрсетілген. «Секател» компаниясында сауда ... ... ... компаниясының өткізу саясатында
тауарды жылжыту сауда агенттіктерінде орын ... ... ... ... ... ... ... және өздерінің ... ... 22. ... компаниясының тауарды өткізу саясаты
Өздерінің сауда персоналдарының қызметін ынталандырады: компания
өздерінің ... ... ... ... ... ... сыйлықтар мен сувенирлер жеткізу анықталды.
Call-центр – физикалық және ... ... ... арқылы
сұрақтарына жауап алады.
Абоненттік бөлім – абоненттер ... ... ... ... коллективті қабылдау жүйесінің жұмыстарына ... ... ... ... ... ... келісім
бойынша жұмыс жүргізіледі және қарастырылады.
Компания нарықта ақпаратты алу ... қоса ... ... ... етіледі. Осы қарастырылған мағлұматтарды қорытындылайтын болсақ
нарықтағы тенденцияларды және өткізу перспективасын болжауды құрайды.
Компанияның түрлері және тауарды ... ... мен ... ... қоғамдық байланысты өткізуді ынталандыруды ... ... ... ... ... функциясы критикалық ролінің
мүмкін болуы (Алматы нарығындағы «Секател» компаниясы ... ... ... ... ... ... ... провайдерге және
оларға қызметтерді жеткізу мүмкіндіктерінің официалды түрде жоғары болуы,
сонымен қоса ... ... және ... ... ... имиджін қалыптастыру.
Сату қызметтеріжәне басты клиенттің күштерінің эффективті болуы,
қоғамдық байланыстағы өндіріс деңгейінің ... ... ... жаңа ... ... ... және ... қызметтері
кіреді)дұрыс жүргізу қоғамдық байланыс өндірісін нақты түрде жоспарлау, осы
арқылы нарықтың көрсетілген қызметтерімен танысу.
Жарнама. Нақты қоғамдық байланыста нарыққа жарнаманы беру ... ... ... ... жасау) және қызметтерді жеткізу.
Жарнама ... ... ... пайдалану тұтынушылардың
қажеттіліктерін тез ... ... және сату ... ... ... ... түрде жоғарылауына тұтынушылар қызметтерін
қалыптастыру.
Компанияда тауарды (қызмет) жылжытуда ... ... ... ... және ... форматтарының бір түрде болуы;
– сыртқы жарнама (билбордтар, жарнама парақтары);
– радиодағы жарнама;
– демонстрациялық арнада сандық ... ... ... ... ... ... жарнама роликтерін көрсету және түсіру;
– Мегада 10-14 күн аралығында ... ... ... Орбита) жарнама модельдерін орналастыру;
– Call-центрді қалыптастыруға клиенттердің ақпараттық сату
офистерін безендіру.
Тауарды өткізу нарықтық ... ... ... ... көп
нәрсеге байланысты әнім қаншалықты бағаның дұрыс қойылуы - ... ... ... ... ... және баға саясаты маркетингті зерттеуде ... ... ... ... - ... ... ... болып табылады.
Оның ролі қазіргі жағдайларда ... ... ... ... ... байланыста болады және компанияның жалпы іс-әрекеттері
баға құру облыстарының саясатында ... ... ... сату ... ... ... қалған бөліктері табысты болмақ.
Маркетингте баға саясатының мәні компания тауарларының ... ... ... ... ... ... байланысты
қорытылады, мұндай іс-әрекеттер нақты стратегиялық шешім ... ... ... ... ... ... нарықтағы шығындар
көлемінің нақты бір үлесін қамтамасыз етуді басқару және тағы да ... ... ... ... ... бағыттары.
Нарықтық экономика жағдайында кез келген компания көшбасшы ... . ... ... Қазақстан шекарасындағы технология
коммуникациялық және ақпарат саласында көшбасшы болып табылады – ... ... ... ... ... керекті қызмет формасы жарнама болып
табылады. «Секател» ... ... ... тиімділігінің
жоғары болуы, жарнаманың әртүрлілігі пайдаланылады. Оларды былай бөлеміз:
сыртқы жарнама (билбордтар, жарнама парақтары), радио жарнама.
Жарнама іс-әрекеттерінде ... ... ... ... ... ... қажетті ақпараттарды потенциалды тұтыну, орнықты
пайдалануды қамту, тематика бойынша арналарды ... ... ... ... ... Алматыда, Астанада жұмыс жасағанына
12 жыл болды. Олар көптеген қызметтерді атқару ... ... ... ... яғни ... , ... теледидар, жылдам қарқынды интернет
және басқада ... ... ... ... тарихы техникалық шешімдерді динамикалық түрде
дамыту, соңғы пайдаланушылардың қажеттілігін ... ету. ... ... ... ... ... жиын
қызметтерінің кеңеюі тұтынушыларды жеткізуге бағыт көрсетті. Осы ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді Бүгінгі
таңда «Секател» Қазақстандағы кабельді ... ... ... ... ... сандық және аналогтық форматта 70
телеарналарды қамтамасыз ... ... ... халықтың әртүрлі
ойларын есеп бойынша, балаларға ... ... ... ... ... арналары бойынша жүзеге асырылады. «Секател»
клиенттері бағдарламаларды қарайды. Олардың ... ... ... ең ... ...... ... Қазақстандада. Кабельді интернет қызметтерінің ыңғайлылығына баға
беру - ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі,
қажетті тарифтерді пайдалану. Біздің бөлімдер қосымша интернет сервистермен
электронды поштамен, ойын серверлерін құру және ... ... ... ... жобада географиялық кеңейтудің өзіндік
қатысуы ғана емес ... қоса ... ... ... ... ... технология телекоммуникация саласында компанияның
технологиялық жетістіктерін ... ... ... Қазір Алматы
қаласында біз ... ... ... ... ... ... орналастыру, белсенді өткізу қызметтерін пайдаланады.
Қазақстандықтардың сандық теледидарды пайдалану ... ... ... ... ... ... әлемдік сапа
стандарттарының деңгейіне шығу, теледидарлық аудиториялардың ғаламдық
жүйеге енуі және ... ... ... талдау жасау елдегі әртүрлі
қызметтердің жоғары дамуына арналған мінездеме, сандық қажеттіліктерді ашу,
абонент өздері комфортты демалу ... және ... ... ... ... ... қызметтерін таңдау варианттарын ұсынады: бір немесе
бірнеше тематикалық бағдарламаларды қалыптастыру, сонымен қоса қызықты
арналарды ... ... ... және ... қызмет көрсету
деңгейлерінің жиынтығында ... ... ... ... ... және ... Қазақстандық
телекоммуникациялық позицияны жүргізуді бекіту.
Сонымен «Секател» бұл тұрақты және ... ... ... ... ... ... жұмысты жалпы компанияның мінездемесін, басқару
құрылымын ұйымдастыру, маркетингтік ортаны және ... ... ... ... компания іс-әрекеттеріне, сонымен қоса
үлкен мүмкіндіктердің үлесіне пайда көлемін жоспарлау жетістігіне, ... ... ... ... шешуіне талдау жасау. Мұнда
компанияда тауар саясатының әртүрлі қимылдарының белгілерін, ... және ... ... мен ... ... ... ... жағдайлар, өзінің іс-әрекеттерін қарқынды
жүргізу, және өздері сатып алу ... ... ал ... ... ... ... нарықта баға құруда келісім бермеді. Нарықта өз
үлесін сақтауда және ... ... ... ... ... ... Тек ... қаржылық қызығушылықтарын
ғана емес сонымен қоса сатып алушының ұстанымын қарастыру керек.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КАБЕЛЬДІК ... ... ... ... ... ... МЕН ... ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан республикасындағы кабельдік теледидар қызмет нарығындағы
маркетингтің даму бағыттары
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру ... біз ... ... ЖШС-і жұмыс істейтін нарықтық жағдайды жан-жақты зерттеп, оның
соқтығысатын қауіптері мен ... баға ... ... келу ... ... ... ... қандай бағытта дамыту
керектігі туралы шешім қабылдау керек және ең ... ... ... ... анықтайды. Міне, компанияның нашар және күшті жақтары –
бұл компанияның ішкі ... ... ... оның бақылауындағы.
Мүмкіндіктер мен қауіптер нарықтық орта мінездемелерімен байланысты ... ... ... емес ... ... ... ... (кесте 19) компанияның маркетингтік
қызмет көрсету бөлімін жетілдіру үшін компанияның жүргізуі қажет ... ... ... ... және ... ... мен ... сәйкес
нашарлығын көрсете отырып, басшылық стратегиялық альтернативаны ... көп мән ... мен ... ... ... ... компанияның қызметінің негізгі мақсаты – максималды пайда ... ... ... ...... ... ... жақтарын оның сыртқы ортамен
қызметіне байланысты мүмкіндіктерін өткізу үшін қолдану;
сауда нүктелерін кеңейту;
бар товарларды өткізуді жоғарлату ... ... ... ... ... ... ... бақылауды,
бәсекелестерінің бағасына мониторингті қолдану);
Диверсификациялық өсу: ... ... ... арналары бойынша жаңа товарларды бөлу), басшылық товарлық және ... ... ... ... ... ... ... Сондықтанда
кәсіпорын стратегиясын құру кезінде осы құрамдас бөліктерді ең маңызды деп
бөліп көрсету мақсатты
«СЕКАТЕЛ» ... ... ... ... ... пайда алуына
әкелетін тиімді өндірістік-өткізу қызметін жүзеге ... ... ... қаржылық жағдайын қамтамасыз ету базасында ... ... ... ... мен ... ... ... жетуге бағытталған
Сонымен «Секател» бұл тұрақты және сенімді қызметтерді атқару, сол
себепті өндірістік тәжірибе жұмысты жалпы компанияныңмінездемесін,басқару
құрылымын ұйымдастыру, маркетингтік ортаны және ... ... 4 - ... ЖШС-тің SWOT-талдауының матрицасы
| ... ... (S) ... ... (W) ... нарықтарын кеңейту|Персоналды сатылым-ды |Клиенттік сервистің ... ... ... ... ... ... ... |тәжірибесі ... ... ... ... ... есебін |арналарын дамытудың |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... саны |4. Басқару стилі мен |
| ... ... ... |компания құрылымындағы|
| ... ... ... нарықтық |
| | ... ... (О) ... |WO-стратегия ... ... ... ... ... ... |
|Жарнамаға қатынасы ... ... ... |
|бойынша қоғамдық |2. ... ... ... ... ... ... үшін ... |материалдарды құру |
|Халықтың тұтынушылық |сату жүйелерін дамыту ... ... ... ... ... біртұтас |
|Кәсіпкерлік құрылымдардың| ... ... ... ... | ... |
| | ... ... құру |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... және |
| | ... жаңа |
| | ... ... |
| | |алу ... (Т) |ST-стратегия ... ... даму ... беру ... құру ... ... ... бәсеңдеуі |және шығындарды төмендету|арналарын кеңейту |
|Салықтық престің ... сату ... ... ... ... ... ... |
|Электронды коммуникация | ... ... ... | |3. ... сату |
| | ... ... ... қызметін жетілдіру шегінде бірінші кезектегі
тапсырма – маркетингтің тиімді ... ... ... маркетинг
қызметін ұйымдастырудың мақсаты – нарықты, бәсекелестерін, нарық
конъюнктурасын зерттеумен айналысу.
Кәсіпорында маркетингтік қызметті ... ... ... ... фирманың әрі қарайғы жұмысы маркетинг элементтерін қайта
ұйымдастырмаусыз ... ... ... ... және сату ... ... жағдайды талдай келе, маркетингтің толықмасштабты бөлімін
дамыту қажет. «СЕКАТЕЛ» ЖШС-і үшін ... ... ... табылады, 23
суретте көрсетілген маркетингтік қызметті құру.
Сурет 23. Жетілдірілгеннен кейінгі «СЕКАТЕЛ» ЖШС-нің маркетинг
департаментінің ... ... ... шыға отырып, маркетинг ... ... ... ... ... мен ... ... жасау, соныменен қатар осы ауданда кәсіпорынның барлық
бөлімшелерінің ... ... ... бекіткеннен ... ... және ... ... ... бойынша ұсыныстар белгіленген қызмет түрлерімен ... ... үшін ... ... бағытталуына әсер ететін шешімдерді кәсіпорынның
барлық бөлімшелері ұсыныстар негізінде және маркетинг бөлімімен ... ... ... ... ... қызметі нәтижелері
мен мінездері туралы кез келген ақпараттарды маркетинг ... ... ... ... өз ... ... барлық басқа бөлімшелеріне
олардың қызметін нарықтық бағыттау үшін қажетті ақпараттарды беріп отыруы
керек [22, 39].
Маркетинг бөлімі ... ... ... керісінше басқа
бөлімшелердің қызметін нарыққа бағыттайды және ... ... ... ... ... ... мақсаттарымен корреляциялау.
Маркетинг бөлімінің басты тапсырмалары:
- нарық конъюнктурасын ... ... ... ... және оған әсер ... факторларын әрдайым талдау, кәсіпорынның
нарықтық үлесі мен сатылым болжамдарын жасау, ситуациялық ... ... ... ... ... және кәсіпорын басқарушыларымен бірге
салыстырмалы өнімдік және бағалық саясаттағы толығымен және товарлық
өнімдердің ... ... ... ішкі және ... ... ... ... мақсаттары мен стратегияларын құру,
өнімдерді жылжыту әдістері мен ... ... ... ... кәсіпорын үшін толығымен және жекелеген товарлық ... ... және ... ... құру және осы ... ... қызметтерін үйлестіру;
- кәсіпорынның және оның ... ... ... ... ... ... ... қызметтерге бағытталудан шығатын кәсіпорынды басқарудың
ұйымдық құрылымын, оның өндірістік-өткізу қызметін ... ... ... өзгерту, кәсіпорын жұмысының тиімділігін жоғарлату
бойынша ... ... ... ұйымдармен байланыстарды жасау бойынша ұсыныстарды құру.
Мұндай байланыстардың тәртібі мен деңгейі кәсіпорын басшысымен анықталады;
- сенімді және ... ... ... ... құру.
Маркетинг департаменті үшін маркетингтік қызметтің ... ... ... Бюджеттің құрылымы мен көлемі кәсіпорынның ... ... ... ... ... анықталады және директормен
бекітіледі.
Бөлінген қаражаттардың шығындалуына жауапкершілікті ... ... ... ... және маркетинг бөлімінің бастығы
алады. Бюджет қаражаттарының шығындалғаны бойынша есеп ... ... ... бекітілуге беріледі.
Маркетинг бөлімін басқарудың ұйымдық құрылымы, товарлы-функционалдық
принцип негізінде келесідей түрге ие ... ... ... ... ... қызметті (1-
ші топ) талдау, жоспарлау және маркетингтік зерттеу тобы және тұтынушыға
дейін оларды ... мен ... ... тобы (2-ші топ) ... ... топтар ( 1 және 2), ... ... құру мен ... ... ... ... ... басқарушылары тапсырысы бойынша
маркетингтік қызметтің жекелеген түрлерін орындайды, сондай-ақ барлық
товарлар бойынша ақпараттық базаны ... жеке ... ... ... ... (топтар
басшылары) 1 және 2-ші топ ... ... ... тобы, соныменен қатар олардың құрамына кіретін ... ... ... ... және ... топ ... ... топтың басқарушысы, бас аналитик-зерттеуші,
аналитик-зерттеуші және аналитик-экономист (барлығы 4 адам).
2-ші топ құрамына ... топ ... ... ... ... өткізу бойынша аналитик (барлығы 3 адам).
Товарлық топтардың басқарушыларының тапсырысы бойынша жекелеген
маркетингтік қызметтерді 1-ші және 2-ші топ ... ... ала ... жекелеген товарлар маркетингісі топтары бірінші кезекте
олардың басқарушылары құрамында құру мақсатты.
Осылай, ... ... ... ... ... саны, бөлім басшысы
мен товарлық топ басқарушыларын қосқанда 12 адамды құрайды.
Қызметтер мен функциялар бойынша маркетингтік топтардың басқарушылары
кәсіпорынның маркетинг ... ... ... ... жұмыстары
туралы есептерін береді.
Бірінші кезеңде тұтынушылар, жеткізушілер, ... ... ... ... ... ... 24).
Сурет 24. Ақпараттық ағымдардың схемасы
1. Сауда бөлімі сатылым көлемі, товарлық қорлардың саны, ... ... ... ... ... береді.
2. Сауда бөлімінің тікелей қатысуымен маркетинг қызметі
кәсіпорынмен ұсынылатын қызметтерге сұранысты ... ... ... Маркетинг қызметі нарықтағы бәсекелестік ортаны ... ... ... ... ... ... зерттеуді жүргізу, кәсіпорынның
ұқсас қызметтеріне қызметке бәсекелестердің бағасын зерттеу
және олардың мамандануы) бойынша шараларды жүргізу;
4. Қызметтердің оптималды ассортиментін құру (кәсіпорынның ... ... ... ... қызметтер тобын анықтау,
осы товарлық топтар бойынша ұсыныстарды құру).
5. Қызметтердің бәсекелестік артықшылығын ... ету ... құру ... ... ... енгізу,
фирманың бағалық саясатын қайта қарау, қызметтердің
белгілібір көлемі кезінде бір ... ... ... ... ... ... науқанды құру және өткізуді ынталандыру бойынша
ұсыныстар (жарнамалық фирмалардың ... ... ... ... құру, жарнамалық науқанның
құнын анықтау).
7. Маркетинг ... ... ... ... ... құру, қызметтер туралы бөлімге қажетті
ақпараттарды беру).
Екінші сатыда
1) маркетинг қызметінің ... ... ... ... көрсету және алынған ақпараттарды өңдеу.
2) Директорлар ... ... ... ... маркетинг қызметінің ұсыныстарын, негізгі жеткізушілерін анықтау,
сауда процесін ынталандыру ... ... ... ... өз
қаржылық қаражаттарымен реформациялау процесін қамтамасыз ету мүмкіндігін
анықтау.
3) Жұмыс топтары үшін ... ... ... ... бойынша ортақ ойды құру.
4) маркетинг қызметінің әрі қарай тиімді қызмет етуі үшін барлық
құрылымдық бөлімшелердің ... дер ... ... ( ... сатылымдар туралы есептерді, қаржылық есептерді, өткен кездегі
және болашақтағы сауда бөлімдерінен ... ... алу ... Іс-әрекеттердің түзетілген жоспарын маркетинг қызметіне беру.
Үшінші сатыда
1) сауда үрдісін ынталандыру бойынша шараларды ... ... ... ... ... ... жеңілдіктердің
енгізілуі, маркетинг бөлімі жұмыскерлерінің
квалификациясын жоғарлату, маркетинг ... ... ... ... және ... ... ... Жарнамалық науқанды ... ... ... ... ... ... көлігінің ішінде, қоғамдық электркөліктерінде,
ғимараттарда сыртқы жарнаманы орналастыру).
3) Тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... сұрау
парақтары бойынша) сұрауларды жүргізуді және ... ... ... ... ... ... ... нарықты ынталандыру тәсілдері
мен жарнамаға тұтынушылар ... ... ... тиімділігін бағалауды
(қызметтермен сауда ... ... ... ... ... ынталандыру бойынша жаңа ұсыныстарды
құру және өзгерістерді қадағалау) қадағалау.
5) Тұтынушылар ... ... ... ... ... бойынша деректер базасын құру
(фирманың басқа бөлімдерімен берілген ақпараттарды
қолданумен ... ... ... ... ... ... ... сақталуын
қамтамасыз ету).
6) Өткізуді ынталандырудың жаңа әдістерін құру, жаңа
қызметтерді ... ... ... болған қызметтерге
тұтынушылық сұранысты құру ... ... ... ... презентациялар).
7) Нарықта сұранысқа ие көліктер мен қосалқы ... мен жаңа ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелерінің қызметін
үйлестіру (өндірістік сұрақтар бойынша мәжілістерге
маркетинг бойынша менеджердің қатысуы, ... ... ... ... ... ... ЖШС ... компаниясының маркетингтік іс-әрекетін жетілдіру
жолдары
Компанияның баға саясатын жүргізу үшін және оң ... ... ... ... ... ... дамыту. 25 суретте
«СЕКАТЕЛ»ЖШС-дегі маркетинг департаменті жұмысының кезеңдері ... 25. ... ... ... ... ... ... 2500-ден 25000 теңгеге дейінгі номиналмен «СЕКАТЕЛ» сыйлық
карталарын шығару жоспарлануда.
Бонустық карталар екі ... ... ... мүмкін, және картаның типіне
байланысты әрбір сатып алу кезінде ... 5% ... 15% ... ... ... ... жинауға болады, ал кейін Алматы
қаласындағы ... және т.б. ... ... ... ... ... бонустар - әлемдік нарықта клиенттермен жұмыс істеудің ең атақты
және тиімді әдістерінің ... Ең ... бұл ... ... ... қылуға мүмкіндік береді.
Кәсіпорынмен сауда немесе қызмет көрсетуде бонустық картаны қолдану
кезінде ... ... ... ... ... келесі сауда жасау
кезінде қолдануға болатын картаға аударылады. Осылай, клиент жеңілдік алу
үшін товарды арнайы дүкеннен ғана ... алуы ... ... жобаларды
алматылық кәсіпорындардың арасында «СЕКАТЕЛ» ЖШС-мен бірге ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама
қатысушыларымен ойын жүргізу жоспарлануда. «Swipe to Win» ... ... ... ... ... ... ... олар сауданы
Алматыдағы «Gross», «Рамстор», «City Plus» сияқты супермаркеттерінің
торабында жасауы ... ... бұл ойын тек қана ... 15000
теңгеден жоғары товар сатып алушылар үшін ғана жарамды «Swipe to Win»
ойынын ... ... ... ... ... ... құны қанша болса
да, бағдарламаға ... ... ... дүкендерінде сауда
жасағанына стандартты бонустарды аудару үшін ... ... ... де ... алу ... ... құны ойын ... белгіленген
сомадан жоғары болса, «СЕКАТЕЛ» бағдарламасының қатысушысы арнайы кодпен
ойын картасын алады. Әрбір карта үш ... ... ... ... бір ғана ... ... ... оның саны 10 – «СЕКАТЕЛ» ЖШС-нің 10 бонусы. Бірінші жүлде,
олардың саны 1000 – «СЕКАТЕЛ» ЖШС-нің 100 ... ... ... 10 ... ... ... ... – «Секателның» 100 бонусы.
1. Клиенттермен кері байланысты талдау мақсатында деректер базасын
құру және мониторинг.
Мақсаты: ... ... ... ... ... жауап, біруақытта бірнеше брэндтерді енгізу, ақпараттарды талдау
жылдамдығы мен икемділігін ... ... ... ... Clubmaster – мониторинг, маркетингтік зерттеулер, ... ... ... адрестік тарату, телемаркетинг сияқты
директ маркетинг бағыттарында ... жеке ... ... ... жеткізу және талдау технологиясы. Осындай технология
негізінде құрылған жүйелер қауіпсіздік, масштабтылық және тез ... ... ... ... ... қазіргі талаптарға жауап береді. Жүйенің
негізгі мүмкіндіктері:
- Жеке ... және ... ... ... ... және ... толтырылуы туралы толық ақпараттарды енгізу, ... ... ... ... жеке ... және оның ... адрестері туралы
қайталанбалы ақпараттарды жою ... ... ... ... болу ықтималдылығын мәнді төмендетеді
- «ҚР-ның пошталық байланыс ... ... ... ... ... деректерді ай сайын автоматты
актуализациялау
- Барлық сақталып тұрған ... on-line ... ... уақыт
режимінде жобалардың іске асырылуына бақылау жасауға мүмкіндік береді
Clubmaster жүйесі келесідей функционалдық бөліктерден тұрады:
Ақпараттарды сақтау орны – ... ... ... ... ... ... деректер базасының кешені
Ұсыныстар сервері – жүйенің жұмысын дұрыстау және оптимизациялау,
клиенттердің ... ... ... ... ... үшін ... ... - өңделетін ақпаратты енгізу және бақылау ... және ... ... ... жұмыс станцияларында
бекітілген
web-интерфейс – архивті және аналитикалық ақпараттарды ұсынуға рұқсатты on-
line қамтамасыз етеді
Clubmaster ... ... ... ... ... ... ақпараттық
бірлікті бақылай бастайды. Нақты уақыт режимінде клиент енгізілген деректер
базасы мен ... ... ... келген хаттар туралы
ақпараттарды алады, ол клиент акцияға қатысушыларды қолдаудың қызу линиясын
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Қортындысы: ... екі ... ... ... ... ... ... адамдар бойынша. Ережеге сәйкес, акцияға қатысушы ерекше адамдарда
өңделген ... саны аз, ... ... адамдар бір акцияға бірнеше рет
қатысуы мүмкін.
Жүргізіліп жатқан акциялар туралы деректерді ... ... ... ... ... ендіру акция жүріп жатқан ... ... ... тарихын өңдеуге мүмкіндік берді: адамның акцияға
бірінші қатысуынан бастап бүгінгі күнге дейін.
Кәсіпорын жоғарғы сапалы өнім (ISO 9000 және ... ... ... ... ... ... сыйлықтық жеңілдіктер
стратегиясын ұстану қажет. Өнімдерге бағалардың төмендеуі сатып ... ... ... ... ... компанияның мәртебесін түсіреді.
Өзінің жарнамалық акцияларында кәсіпорын өнімдерінің жоғарғы сапасына
сүйеу жасауы қажет. Сондай-ақ қайтадан ... ... ... ... ... ... – товарды жылжытуды қарастыруға
көшеміз. 2008 жылғы шайды ... ... ... ... ... - 5 - 2008 ... ... айындағы жарнамалық бюджет
|№ |Шаралар ... , $ ... | | |
| | ... ... ... (1 см2 –|175 |
| |3,5$, ... 50 см2) | |
| ... ... 3 ... 1000 ... |
| |(1 ... – 5 теңге) | |
| ... ... ... 20 м2, 1 м2 – |700 |
| |35$ | |
| |«5 ... мейрамханасындағы шайды |600 |
| ... | |
| ... ... қазақстандық сайтын дамыту |1000 |
| ... ... ... ... |1000 |
| ... | |
| ... бағдарламаға қатысушылармен «Swipe |500 |
| |to Win» ... ... | |
| ... : |4073 (488760 ... ... ... ... ... ... 4073 АҚШ долларын құрайды.
«СЕКАТЕЛ» ЖШС-і өзінің қалыптасуы кезінде ... ... ... мен ... ... ... ... беру үшін әйгілі газеттерді қолдану керек - ... ... ... сондай-ақ ақысыз таратылатын «БИЗНЕС-КУРЬЕР», «КАРАВАН-КЛАСС»
және басқа да ... ... ... 1 см2 құны орта ... ... ... проспектілер «ДОМИНО» баспа үйінде басылып
шығарылады. Бір кіші ... құны ... ... 5 теңгеге тең. Сондай-
ақ жарнамалық науқанның мақсатын анықтау ... ... ... мақсат
– кәсіпорында өндірілетін өнімдер туралы тұтынушыларды құлаққағысты
жоғарлату болып ... ... бір рет ашық ... конференциясын өткізу
қажет, бұл компанияның имджісін көтеруге және белгісіз қажеттіліктерін тез
ашуға мүмкіндік береді.
Жылжытудың барлық шаралары үшін ... ... ... ... ... жоспар, нарық үлесінің пайыздық жоғарылауы, өнімдер ... ... ... ... Кеткен барлық шығындарды
алынған нәтижелермен салыстыру үшін. Бұл позициялауда нені өзгерту керек
және болашақ кезеңде нені ... ... ... ... ... ... ... негізінде болжанып отырған технико-экономикалық көрсеткіштерін
есептеуге болады.
Кесте - 6 - ... ... ... ... ... жинақ есебі
|№ |Көрсеткіштер |Өлшем |Шараны ... ... |
| | ... |
| | | ...... | |
| | | | | |+, - |% |
|1 ... ... |тонна |15602 |17800 |+2198 |+14,1 |
| ... ... | | | | | |
|2 ... ... ... |Млн. ... |356210,38 |+59368,4|+20,0 |
| | ... | | |0 | |
|3 ... саны ... |2420 |2420 |- |- |
|4 ... ... |мың |111078 |111078 |- |- |
| ... ... | | | | |
|5 ... ... |Млн. |122,66 |175,96 |+53,3 |+30,2 |
| | ... | | | | |
|6 ... ... |мың |45,9 |45,9 |- |- |
| ... ... | | | | |
|7 ... ... ... |285038 |285526,76 |+488760 |0,2 |
| |құны ... | | | | |
|8 ... 1 ... ... |0,96 |0,80 |-0,16 |-16,6 |
| ... ... | | | | | |
|9 ... орташа жылдық|Млн. |227986 |227986 |- |- |
| ... ... | | | | ... |Қор ... |теңге |1,3 |1,56 |+0,26 |+20,2 ... ... ... |Млн. ... ... ... есе|
| |пайда ... | | |4 | ... ... ... |% |4,14 |24,8 |+20,66 |5,9 ... кестеден көруге болады, 2008 жылы алынатын кірістің күтілімді
деңгейі 58879,64 млн. теңгеге жоғарылайды (немесе 5,9 есеге) және ... ... ... ... ... ... және 24,8%-ды
құрайды. Өнімнің өзіндік құны 488760 теңгеге көтеріледі.
Осылай кәсіпорынның маркетингтік қызметін бірнеше тапсырмалар арқылы
жүзеге ... ... ... ... ... ретінде нарық
жағдайларында кәсіпкерге, кез-келген жетекшіге оң коммерциялық ... ... кең ... ... ... ... барысында біз келесідей тұжырымдар мен
қорытындыларға келдік:
Нарық ... ... ... ... ... экономикалық үдерістерді игеруді, ол үшін оларды терең жан-
жақты талдауды талап етеді. Осы талдау негізінде бар ресурстарды ... ... ... ... және ... ... ... қанағаттандыруды белгілейді. Нарықта қалыптасқан қатаң бәсекелестік
күресті жеңіп шығу үшін бұл аса ... іс. ... ... ... ... ... және ... шаруашылық бизнес шешімдері іздестіріледі. Ал
ол талдауды жургізу үшін кең ... және ... ... ... ... ... Бұл ... ақпарат нарықта әрекет жасап жүрген
фирмалар және келешекте олардың қатарына жаңадан ... ... ... ... ... т.б. с.с. болжамдық талдау ... Осы аса ... да ... іс ... орындалуы мүлде
мүмкін емес. Сондықтан фирманы басқару жүйесінде, оның әрекетін ұтымды
реттеу ... ... ... ... ... рөл ... ... өнімді шығару және өнімді өткізу шарттары өзгерісімен байланысты.
Маркетинг әрекеті жоғары пайда алу үшін ... ... ... ... ... ... негізінде кәсіпорынның барлық қызметін
(тауарды өндіру, өңдеу, өткізу, жылжыту) ұйымдастыру жүйесі болып ... ... ... фриманың түбінде пайдалы әрекетін ұйымдастыру
үшін, алғашқы оның қадамдары уақытша пайдасыз, кейде тіпті шығындары ... Бұл ... ... ... ойда ... уақытша кездесетін
қиыншылықтар болып табылады. Одан кейін мол табыс әкелетін немесе ... ... ... ... ... іс-әрекетін көздеген маркетингтік
нысанасы орын алуы ... Бұл ... ... келесі тапсырмалар арқылы
жүзеге асады:
1. Бастапқыда біз кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарын анықтап аламыз.
Стратегиялық мақсаттар сыртқы орта ... даму ... ... ... ғылыми-техникалық, әлеуметтік, саяси
және т.б. орталарына талдау және бақылау жасау арқылы ... ... ... ... ... ... бөліктерге
бөлу арқылы жүргізіледі.
2. Келесі қадам – кәсіпорынның маркетингтік ... ... ... ... көздеген мақсатына жетуі 3 факторға байланысты:
таңдалып алынған стратегияға, ұйымдық құрылымына және бұл ... ... ... ... ... келеді.
Кәсіпорындағы маркетингтік қызметтің ұйымдық құрылымы – ... ... ... ... ... ... және
бөлімшелердің жиынтығы маркетингтік құрылым маркетинг ... ... ... ... рөл ... ... жағдайында кәсіпорынның шаруашылық қызметін қаржылы-
экономикалық талдау қажеттілігі туындайды. ... ... ... біз ... активтерінің айналым жиілілігін талдаймыз,
қаржылық рычагтарды, рентабелділікті, ... ... ... және
маркетингтік талдау әдісін жүргіземіз.
4.Осы талдауларды жүргізіп болғаннан кейін біз маркетингтік жоспарлау
жүргіземіз. Маркетингті ... ... ... ... ... ... ... тиімді. Бастапқыда кәсіпорынның
мүмкіндіктеріне талдау жасау керек, яғни ... ... ... ... ... алу қажет; кәсіпорынның қай жерде дамуына
мүмкіндіктері барын және ... ... әсер ете ... әр ... жағдайлардың пайда болу мүмкіндіктерін бағалау керек. Мүмкіндікті
дұрыс бағалау кәсіпорынның дұрыс дамуына жол ... ... ... ... ... шаруашылық қызметін
маркетингтік басқару жүреді. Маркетингті басқару- бұл табыс табу,
өткізудің көлемін өсіру, нарық ... ... ... ... ... ... жету үшін ... сатып алушылармен пайдалы
алмастыруларды белгілеу, нығайту және ... ... ... ... оларды жүзеге асыруды бақылау.
6. Кәсіпорынның шаруашылығын маркетингтік басқару барысында ... ... ... басқару жүйесін ұйымдастырамыз. Ол ... ... және ... ... ... ... ... басқаруын және ығыстыруын жүзеге асырамыз.
Осылай кәсіпорынның маркетингтік қызметін бірнеше ... ... ... ... ... ... ... ретінде нарық
жағдайларында кәсіпкерге, кез-келген жетекшіге оң коммерциялық нәтижелерге
шығу ... кең ... ... мен ... ... ... ... қажеттігін
өз уақытында білген басшылары, өздеріне осы профиль бойынша мамандар мен
жетекшілер дайындады, және қазіргі ... ... ... тиімді жұмыс
істеуде. Дегенмен қызметтің тиімділігінің дәрежесін өлшеу проблемасы пайда
болады.
Кәсіпорындарда маркетингілік қызметті жоспарлау ... ... ... ... элементі болып табылатын, маркетингпен басқару
тұжырымдамасын анықтаумен басталады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Азоев Г.Н., Язин В.Е. Маркетинговые исследования для среднего бизнеса:
состояние ... и ... ... / Маркетинг и маркетинговые
исследования в ... № 2. ... ... Б.А. ... А.А.Основы маркетинга ... ... Т. ... и ... результат: новые метрики богатства
корпорации. - М.: Финансы и ... ... ... И. Стратегическое управление. - М., 2006.
5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.,Анн Х. ... ... ... Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной ... – 4-е изд., ... и доп. – М.: ... и ... ... Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2006.
8. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике ... ... ... ТОО "Изд. ... ТОО "КоМаркт Лтд", 2007.
9. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. - М.: ... ... ... ... Е.А. Маркетинг и логистика. Уч. пособие. – М.: Изд. ... и К” , ... ... Е.П. ... исследования: теория, практика и
методология – М.: ... ... ... Е.П. ... С.Р ... ... (оқу құралы) Алматы Экономика 2006
14. Кондинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование//
Маркетинг, №2, 2001.
15. Котлер Ф. ... ... Пер. с ... Бугаев М. и др. 2 изд-е.
- СПб: Питер, 2007.
16. Котлер Ф. Основы маркетинга – М.: ... ... ... ... Котлер Ф. Маркетинг негіздері Ағыл. Ауд. М.Т. Ізбасаров Алматы,
Жазушы, 2000
18. ... И.И. ... на ... ... ... - ... ... Л.Я., Пономарев И.П. ... ... ... со стороны среднего бизнеса/ / Маркетинг в ... за ... № 1. ... ... Ж.Ж. ... ... - СПб., 2006.
21. Маккей Харви «Как уцелеть ... ... ... ... в ... руководить, стимулировать, заключать сделки.» (Х. Маккей.
Деловая стратегия: Концепция, ... ... - Уфа: ... - М.: «Экономика», 2006.
22. Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов. – М.: ... ... ... ... М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ... - ... ... ... ... ... (под редакцией Хруцкого В. Е.) – М., Финасы и
статистика, 2002.
25. ... Л.Б. ... ... ... и ... - М., ... С.Н. ... Г.А. Садыханова Маркетинг негіздері (оқулық) Алматы
«Қазақ университеті» 2002
27. Токарев В. Применение SWOT-анализа при разработке ... ... ... №10, ... ... Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы: Оқу құралы: Қазақ
университеті, 2002
29. Эванс Дж. Р., ... Б. ... - М., ... . Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. –
М., 1995.
31. ... ... ... Б. ... ... 1990.–335 б.
32. Мамыров Н.К. Проблемы развития экономики и образования в Казахстане.
– Алматы: Дәуір, 1998. – 353 ... Все о ... – М.: ... 1992. – 366 ... ... Н. ... на ... совещании. /Казахстанская
правда, 26 января 1994 г. С.1-3.
35. ... Т.И. ... ... ...... НИЦ «Ғылым», 2004. Б. 63-64.
36. .Цыгичко В.Н. ... – о ... ... – М: ... 1996. ... ... Б.А. Потребности, рынок, спрос (проблемы формирования). – М.:
Экономика. 1982. – б. 148.
38. Қазақстан Республикасының ... ...... ... ... импорты жағдайында ішкі нарықті қорғау ... ... ... Заңы // Заң ... – 1999. – 20 ... ... ... жағдайында ішкі нарықті қорғау шаралары туралы” ҚР
Заңына өзгерістер мен ... ... ... ... Заңы // ... ... – 1999. – 13 тамыз.
41. “Тауар таңбалары, қызмет көрсету ... және ... ... атаулары туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен
Қазақстан. – 1999. – 21 тамыз.
42. “Теріс ... ... ... ... Республикасының Заңы// Егемен
Қазақстан. – 1998. – 11 маусым.
43. “Сертификаттау туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // ... – 1999. – 11 ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен
Қазақстан. – 1999. – 11 тамыз.
45. “Акционерлік ... ... ... Республикасының Заңы // Қаржы
қызметі. – 1999. – № 2 – Б.1-66.
46. “Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар ... ... ... Заңы // ... ... – 1999. – № 1
– Б.47.
47. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. Пер ... – СПб: ... 2003 – 256 ... Малафеева Т.В.//Молочная промышленность, №4, 2005. Б. 29-31.
49. Розова Н.К. ... ... ... курс. – СПб: Питер, 2004.
50. Воячек И.И. Качество в среде маркетинга. www. ... ... ... И.М. ... ... предпосылки внедрения и ... // ... ... №8, 2004. С ... ... Н.К., ... Ж. Государственное регулирование экономики в
условиях Казахстана. Теория, опыт, проблемы. – ... ... – 247 ... Нурсеитов А.Ш. Государственное регулирование производства в условиях
рынка. – Алматы: КазГАУ, 1994.
54. Акежанов Н.З. ... ... ... ... .// Экономика и статистика. 2003. №4. Б. 7-8.
55. Умирзаков С. Стратегия управления государственной собственностью в
Казахстане. .// ... и ... 2004. №4. Б. ... ... Р. Как ... ... компании // Маркетолог.
2004. №9. Б. 4-7.
57. О некоторых аспектах построения ... ... ... ... ... ... №1,2004. Б.17.
58. Бенке И. Торговая марка и рост производства.// ... ... 2003. №1. Б. ... даму ... ... ... ... сату бөлімі
Техникалық қызмет
Бухгалтерия
Қаржылық қызмет
Директор
Ақтау
Әкімшілік
Коммерциялық қызмет маркетингтік сату бөлімі
Коммерциялық қызмет маркетингтік сату ... ... ... қызмет
Техникалық қызмет
Қаржылық қызмет
Директор
Бухгалтерия
Бас бухгалтер
МСС қызметі
Кадр бөлімі
Заңгерлік қызмет
Техникалық қызмет
Әкімшілік
Заңгерлік қызмет
Филиалдар
Бастапқы офис
ЖШС «СЕКАТЕЛ» компаниясының әкімшілік құрылымы
Компанияның бас ... ... ... ... ... ... директор
Бухгалтер
Офис менеджері
Жобалау бөлімі
Тех директор
Қойма
Қаржылық бөлім
Ақпараттық бөлім
Құрылыс учаскесі
Бастапқы қызмет көрсету техникалық эксплуатациясы
Бас станция
Контент -менеджері
Абоненттік бөлім
Сервистік қызмет көрсету ... ... ... ... ... және эксплуатация элиталы обектісі
Эксплуата қызметі
5
Сатудан кейінгі қызметтер.
4.
өткізу,
сату
3.
жарнама,
PR, маркетинг
2.
өндіру
1.
логистика,
жобалау
b)Сатуды ынталандыру
а)Сұранысты қалыптастыру
Сатуды ынталандыру
Нарық ... ... ... ... жаңа тауарды енгізу
Жоспарланған сатуды қамтамасыз ету
Сату ұстанымы
Компанияның жиынға қарым-қатынасы
Қызметтің жиынға қарым-қатынасы
Сатушының жиынға қарым-қатынасы
Сатып алушының жиынға қарым-қатынасы
Компанияның ... ішкі ... ... ... ... ... бақылайтын факторлар
Компания тапсырмалары және мақсаттары
1.тұтынушылар үлесін көтеру
2.СКТВ-да бағаны төмендету
2. и т.д.
Маркетинг тапсырмалары мен мақсаттары
1. өсу қарқыны
2. сату көлемі
Компания қызметінің ... ... ... ... ... маркетингтік сыртқы ортасы
Тұтынушылар: 1. компаниялар
2. сатып алушылар
Маркетингтің макроортасы
Жабдықтаушылар: ТВ каналдары болып саналады
Демографиялық факторлар:
1. халықтың сапасы
2. халықтың тығыздығы
Клиенттер: 1. ... ... ... ... ... ... дағдарыс
2. кіріс
3. қызметтерді қамтамасыз ету
Делдалдар: 1. Қазақтелеком
Мәдени факторлар
Бәсекелестер: 1.Alma ... ... ... ... факторлар:
Сандық арналардың дамуы
Өткізу бөлімі
Жоспарлау бөлімі
Маркетингті зерттеу
Жарнама ... ... ... ... өткізу саясаты
4 кестенің жалғасы
Директор
Коммерциялық бөлім (жарнама бөлімі + дүкендер)
Жеткізушілермен жұмыс ... ... ... ... Департаменті
Бас директор
Коммерциялық директор
Сауда директоры
Қаржылық директор
Жеткізушілер
Маркетинг қызметі
Тұтынушылар
Өткізу бөлімі
Бәсекелестер
Сыйлықтық (бонустық) карталар шығару (1500$)
Лоялдылық ... ... ... «Swipe to Win» ... (500$)
Clubmaster технологиясы бойынша компания клиенттері деректерінің базасын
құру және мониторинг жүргізу
«СЕКАТЕЛ» ЖШС-нің қазақстандық сайтын ашу (1000$)
5 кестенің жалғасы
СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС БӨЛІМШЕСІ
СОЛТҮСТІК-БАТЫС ... ... ... МЕНШІК СЕКТОРЫ
АЙНАБҰЛАҚ ықшам ауданы

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қызмет көрсету саласындағы маркетингтің мәні мен қажеттілігі78 бет
Кәсіпорынның жарнамалық іс әрекетін ұйымдастыру11 бет
Маркетинг бағдарламасы9 бет
Эксперимент құбылыстардың себепті салдарлы байланыстары жайлы гипотезаны тексеру процедурасы ретінде. Зерттеудің гипотезасын белгілеу7 бет
Қазақстан Республикасының қонақ үй саласындағы қарым қатынас маркетингтік іс – әрекетін және оның даму мәселелерiн зерттеу83 бет
Баспа өнімдері саласындағы кәсіпорындағы маркетингтік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері34 бет
Туристік қызметтер саласындағы маркетинг79 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
«Қазақстан Республикасындағы көркем әдебиет және әдебиеттану саласындағы ақпараттық ресурстар »61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь