Балаларды оқыту құралдарының маңызы мен көркемдік сыры

1. Кіріспе бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
2. Негізгі бөлім:
2.1. Балаларды оқыту құралдарының маңызы мен көркемдік сыры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
2.2. Балалар әдебиеті безендіру және оған қойылатын педагогикалық.психологиялық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
2.3. Балаларға арналған баспа өнімдері және балаларды жас ерекшеліктеріне сай бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.4. І топ балаларына арналған кітапшалар және оларды өз ішінде топқа бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.5. Ойыншық кітапшалардың маңызы мен тәрбиелік мәні ... ... ... ... ... 10
2.6. Кітапшаларды безендіруде орындалатын негізгі элементтер ... ... ...12
2.7. Ойыншық кітапшаларға қойылатын санитарлы.гигиеналық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.8. Ойыншық кітапшаларды көркем безендіру және оның ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.8.1. Кітапшалардың пішіндік ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.8.2. Мұқаба және оны безендірудегі айырмашылықтар ... ... ... ... 14
2.8.3. Мазмұн мен пішін сәйкестігінің маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.8.4. Негізгі тақырыпты орналастыру және оның пішіндік түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.8.5. Суреттерді таңдау және орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.8.6. Мәтінге қойылатын талаптар мен оларды орналастыру ... ..17
2.8.7. Мәтіндік ерекшелеулер және оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.8.8. Бет безендіруде қолданылатын иллюстрациялар, оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.8.9. Қаріп және қаріптік өлшем ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.9. Ойыншық кітапшаларда кездесетін қосымша ақпараттарды орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.10. Ойыншық кітапшалардағы қосымша құралдар және оларды орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.11. Ұл мен қыз балалардың ойыншық кітапшаларын безендірудегі ерекшеліктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
2.12. Жаңа технологиялар бейнесінде жасалған ойыншық кітапшалар, олардың балаға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.13. Қазіргі таңдағы ойыншық кітапшаларды шығаруда жолығатын тежеулер мен қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.14. Ойыншық кітапшаларды безендіруде түсті пайдалану ерекшеліктері және оған қойылатын шектеулер ... ... ... ... ... ... ... ... .25
3. Қорытынды бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
4. Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
5. Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
Тиянақты білім алып, іскерлік дағды қалыптастыруда оқыту құралдарының мәні зор. Оқу үрдісіндегі мақсат – мазмұн, оның әдістері мен тәсілдері қолданылатын оқыту құралы балаға беретін білім мен тәрбиенің теориялық және тәжірибелік мәніне үйлесімділігі тұрғысынан қаралады. Оқу құралдарының көне де, өрнекті түрінің бірі, баспа өнімдерінің ішіндегі терең мағына мен мазмұнға ие оқу құралы – оқулық, яғни кітап. Өйткені оқулық тұлғаға тек ақпараттық мәлімет берумен шектелмейді, олардың танымдық түсінігін дамыту, атқарылатын іс-әрекетке бағдар беріп, жаттығу мен машықтану туралы тапсырмалар да көрсетіледі. [6]
Оны дайындау, безендіру ерекше құбылыс. Баспа өнімдерін дайындауда ескерілетін маңызды дүние – оның мазмұны мен көрнекілігі.
Көрнекілік – кiтапты бiртұтас композициямен көркемдеу жəне полиграфиялық құралдармен, иллюстрациямен кiтап мазмұнын қайта жасап шығару. Бұл күрделi жұмыс шығарманың идеялық-тақырыптық негiзiнде, автор ойының аясында жасалады. [1]
Сонымен бірге, жақсы кітап мазмұнына қойылатын барша талаптарға сай, бала үшін қызықты, қысқа да нұсқа,түсінікті, әдемі өрнектелген, эстетикалық тартымды болу керек. Ол сондай-ақ тұрақты, әрі қолданымды қолайлы болғаны жөн.
Тұрақтылық талабына орай кітапша мызғымас негізде құрастырылуы қажет. Ал қолданымдағы қолайлылығы қажет болған уақытта оған негізгі құрылымды бұзбастан жаңа білімдерді енгізу мүмкіндігінің болуы. Осыны көздей отырып, кітапты топтық құрылым жүйесінде жасаған жөн, себебі қажет кезде қосымша ендіруге, керек болса - кеңейтуге болады. Экономикалық дамудағы елдерде баламалы кітаптар көптеп жарық көруде, осының арқасында балалар оларды таңдау мүмкіндігіне ие.
Қазіргі таңда дәстүрлі оқу материалдарымен қатар ойыншық кітапшалар да жиі қолданымға түсуде, бұлар-бейне дискілер, бейне таспалары және тағы басқа қосымша құралдарымен кездеседі. Ойыншық кітапшаларда:
1. Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте график т.с.с. түрінде беріледі. Сонымен қатар мұнда анимация, видео, дыбыстық эрректілер сияқты компютерге тән элементтер болуы мүмкін.
2.Жалпы мазмұнды график түрінде бейнелеу материал мазиұнын, құрылымын, ондағы негізгі идеяларды түсінуге септігін тигізеді.
1. «Azia Animation» баспасының балаларға арналған баспа өнімдерінің суреттері [27], [28], [30], [32]
2. Ананичев А., Звонарёва Л. …А у нас мастер-класс. А у вас?.. //Детская литература. 2003, №3, С. 28 [4]6 [31]
3. «Аруна» баспасының балаларға арналған баспа өнімдерінің суреттері [10], [16], [24]
4. А х м е т о в. Ш. «Қазақ балалар әдебиеті», Мектеп баспасы, Алматы, 1974 [11]
5. А х м е т о в. Ш. «Балалар әдебиеті», Мектеп баспасы, Алматы, 1976 [35]
6. Балаларға арналған баспа өнімдері түсірілген суреттер, «Гулянда» сауда үйі [11], [33]
7. Буга П. Г. Вузовский учебник: Создание, выпуск, распространение /[Послесл. О. В. Долженко].— М.: Книга, 1987.— 158 с. [24],[37]
8. Д а й р а б а е в. А., Д а й р а б а е в а.А. «Педагогика пәнінің негіздері», Алматы, Қазақ Университеті, 2005 [3], [34]
9. Джежелей О.В. О новом курсе "Обучение грамоте в программе "Чте¬ние и литература" // Начальная школа.-2000.- №8.- С.14 -19. [17]
10. Д о б к и н. С. Ф. «Основы издательского дела книгопечатания», Советская Россия, Москва, 1961 [2], [22]
11. Д о б к и н. С. Ф. «Редактору и автору об оформлений книги», Москва, Книга 1971 [15]
12. Ж а р ы қ б а е в. Қ. «Психология», Алматы, Мектеп, 1982 [5], [34]
13. Звонарёва Л. Принципиальная смена нравственных ориентиров: заметки о современной детской литературе и периодике. //Польско-российский литературный семинар, Варшава – Хлевиска, 13-16 марта 2002г. – «Grant», Warszawa, 2002, с.92 [9], [19]
14. Звонарева Л. Почувствовать нерв времени: Заметки о современной детской литературе и периодике: Часть II // Детская литература. - 2002. - N 4. - с. 16-21 [14], [36]
15. Интернет / www.google.ru [36]
16. Интернет / www.elephant.ru [25], [33]
17. Интернет / www.mozaika.ru [23], [33]
18. Интернет / www.belfaks.ru [12], [33]
19. Интернет / www.ukazka.ru [13], [33]
20. Интернет / www.dom-knigi.ru [20], [39]
21. Кутейникова Н.Е. «К вопросу о современных книгах для детей», "Русская словесность", 2001, №4 [6], [37]
22. Мильчин А.Э. «Издательский словарь-справочник», М.:Юристъ, 1998. [18]
23. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста.— 2-е перераб. изд.—М.: Книга, 1980.— 320 с. [26], [29]
24. Полозова Т.Д. Русская литература для детей: Учеб. Пособие.-М.: Academia, 1997. С.23—38 [8], [37]
25. Редактирование отдельных видов литературы: Учебник для вузов/Под ред. Н. М. Сикорского.— М.: Книга, 1987.— 397 с. [24]
26. Сабуров Е. В сторону игрового общества //Известия.-30сентября.-2000г, [8]
27. Современные проблемы детского чтения и книгоиздания для детей: наш взгляд. - Книжная палата, 2003 [7]
28. Ш а н т ы к о. Н. И. Книга, художник, время. «Искусство», М., 1962 [40], [41]
        
        Ж О С П А Р :
1. ... ... ... ... оқыту құралдарының маңызы мен ... ... ... ... және оған ... педагогикалық-
психологиялық
талаптар..............................................................
............6
3. Балаларға арналған баспа өнімдері және балаларды жас ерекшеліктеріне
сай
бөлу..................................................................
......7
4. І топ ... ... ... және ... өз ... топқа
бөлу..................................................................
..........................................8
5. Ойыншық ... ... мен ... ... ... ... негізгі элементтер...........12
7. Ойыншық кітапшаларға ... ... ... кітапшаларды көркем ... және ... ... ... ... және оны безендірудегі айырмашылықтар................14
3. ... мен ... ... Негізгі тақырыпты орналастыру және оның ... ... ... ... ... ... ... мен ... ... Мәтіндік ... және ... Бет ... ... ... ... ... және ... ... ... ... қосымша ақпараттарды
орналастыру...........................................................
.................................21
10. Ойыншық ... ... ... және ... Ұл мен қыз балалардың ... ... ... Жаңа технологиялар бейнесінде жасалған ойыншық кітапшалар, олардың
балаға
әсері.................................................................
.............23
13. Қазіргі таңдағы ойыншық кітапшаларды шығаруда жолығатын тежеулер мен
қиындықтар............................................................
.........24
14. ... ... ... ... ... ерекшеліктері және
оған қойылатын шектеулер.................................25
3. ... ... К І Р І С П Е Б Ө Л І ... ... алып, іскерлік дағды қалыптастыруда оқыту құралдарының
мәні зор. Оқу үрдісіндегі мақсат – ... оның ... мен ... ... ... ... беретін білім мен тәрбиенің теориялық және
тәжірибелік ... ... ... ... Оқу ... ... ... түрінің бірі, баспа өнімдерінің ішіндегі ... ... ... ие оқу ... – оқулық, яғни кітап. Өйткені оқулық тұлғаға тек
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетке бағдар беріп, жаттығу мен машықтану ... да ... ... дайындау, безендіру ерекше құбылыс. Баспа өнімдерін ... ... ... – оның ... мен ...... ... композициямен көркемдеу жəне
полиграфиялық құралдармен, иллюстрациямен кiтап ... ... ... Бұл ... ... ... идеялық-тақырыптық негiзiнде, автор
ойының аясында жасалады. [1]
Сонымен бірге, жақсы кітап мазмұнына қойылатын барша талаптарға ... үшін ... ... да нұсқа,түсінікті, әдемі өрнектелген, эстетикалық
тартымды болу керек. Ол сондай-ақ ... әрі ... ... ... ... орай ... ... негізде құрастырылуы
қажет. Ал қолданымдағы қолайлылығы қажет болған уақытта оған негізгі
құрылымды ... жаңа ... ... ... ... Осыны
көздей отырып, кітапты топтық құрылым жүйесінде жасаған жөн, ... ... ... ... ... ... - ... болады. Экономикалық
дамудағы елдерде баламалы кітаптар көптеп жарық көруде, осының арқасында
балалар оларды таңдау ... ... ... ... оқу ... ... ойыншық
кітапшалар да жиі қолданымға түсуде, бұлар-бейне дискілер, бейне ... тағы ... ... ... кездеседі. Ойыншық кітапшаларда:
1. Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте график т.с.с. түрінде
беріледі. Сонымен ... ... ... ... ... эрректілер сияқты
компютерге тән элементтер болуы ... ... ... ... ... материал мазиұнын,
құрылымын, ондағы негізгі идеяларды түсінуге септігін тигізеді.
2. Н Е Г І З Г І Б Ө Л І М :
1. ... ... ... ... мен ... ... көркем безендiру ғылыми түрде жəне даярланған нормаларға
сəйкес жүргiзiледi. Кiтапты көркем ... ... ... ... ... полиграфиялық құралдар пайдаланылады. Бұл жұмыс шығарманың
идеологиялық, тақырыптық негізімен, автордың ойынан алшақ кетпейді. Кітап
безендіру техникасы ... ... ... ... ... жүргізіледі.
[2]
Кітап безендіруде бəрінен бұрын əдеби жəне техникалық əдіс-тəсілдер,
полиграфиялық құрылымдар пайдаланылады. Олар кітап композициясының белгілі
бір талаптарына ... ... ... ... ... төрт
талап:
1. Безендіру кітап мазмұнына сай ... ... Яғни ... ... ғана ... ... ... де сол кітаптың идеялық,
мазмұндылық сапасын, мəн-мағынасын оқырманға жеткізе ... ... ... ... өзіне керекті безендірілуін өтеуге тиісті.
2. Безендірілудің барлық элементтері (формат, ... ... т.б.) ... ... сай таңдап алынуы қажет. Яғни
оқырманның жасын, жеткізу сипатын кітапты ұзақ ... ... ... ... өте ... болу ... Бұл ... кітапта суреттер
ғана емес, сонымен бірге қаріптер, қаріп басу алаңшаларын дұрыс қою.
Мұқабаның сыртқы беті ... ... ... үшін, түсінікті,
нақты түрдегі полиграфиялық жұмыс керек. Бұл процесті ... деп ... ... жаға ... ... Кітап безендіруде материалдық-техникалық құрал-жабдыққа бөлінген
қаржыны материалды үнемді пайдалану қажет.
Балалар әдебиетін безендіруде де ... ... ... ... ... педагогикалық талаптар қатаң қойылады.
Балалар әдебиетін дайындауда төмендегідей ерекшеліктерді ескерген
жөн:
• Балалардың ... ... ... ... ... ... суреттеліп отырған оқиғаның, көркем образдың нақтылығын,
дәлдігін өз өмірінің айналасынан алуды қажет етеді.
... ... ... ... ... ... шарт, баланың
ішкі дүниесіне, ой-санасына бірден әсер ететін күшті де ... ... ... ... өмірдің жақсы болашағына
қанағаттандырып, шарықтатып ... ... ... ... ... және адам ... суреттеу
әдістерінің динамикасы ерекше болады. Психологияның ... ... ... ... туып ... ... ... шешіміне, кейіпкерлер мінезінің әр жақты дамуына ... соң оның ... ... ... ... ... Дәл ... кітаптарда берілетін суреттер мен көркемдік құралдар үлкен рөл
атқарады.
• Балалар жаратылыстың ... ... ... шебер
суреттеуді ұнатады, оған сүйсіне қарайды, соны өз айналасынан іздейді.
Көркем суреттер ... ... ... ... ... Ал көркемдікке тәрбиелеу – баланың ақыл – ... тез ... ... ... ... ... ... бір көрінісін
береді. Эстетикалық тәрбие көркем ... ... ... ... жасаған аса құнды мұраларды балалардың тез түсінуін, сол
шығармалардан ләззат алуын ... ... ... ... мен идеясы, көркемдігі баланың
белсенділігін арттырып, өз өмірінің жарқын болашағын тануға себепкер
болуға тиіс, ... әр ... ... ... тануға, әр қилы мамандыққа
еліктіріп, үлкен істерді орындауға дайындай білуі, соған әуестендіруі
керек.
Баспа өнімдерін дайындауда оның бала ... ... мен ... ... ... ... кескінді көзбен көріп, оның ... ... ... Оқытуда әр түрлі ... ... ... балаға берілетін ұғым-түсініктің, ... ... ... да ... ... әсер ... ... шындық. Сондықтан білім
беру үрдісінде көрнекілік әдісі жөнінде көп жазылған, әр жақты талданған.
Көрнекіліктің оқыту жүйесінде атқаратын ... ... ... ... зат туралы оқушының айқын да дәлді ... ... ... ... ... Көріп, бақылайтын заттың сыртқы көрінісін ғана қызықтаумен тынбай,
оның ішкі ... ... ... ... ... білген, таныған, бақылауларына оқушы мән беріп, ол ... ... ... ... ... ... көзбен көріп,оның нақты болмысын тануда түрлі
суреттер, құралдар, сызбалар мен таблицалар, модельдер пайдаланылады.
2. ... ... ... және оған ... ... талаптар
Балалар әдебиетін безендіруге қойылатын педагогикалық, психологиялық
талаптар мен ... ... ... саласындағы зерттеулердің бәрінде көрнекілік -
оқушының теориялар мен заң және ... ... ... түсінігі, таным
қалыптастырудың тиімді де өміршең жолы, ... ... ... ... ... ... және ... деңгейі күңгірт болуы да
ықтимал ... ... ... ... ...... ... әріден келе жатқан байырғы
принциптердің бірі. Көрнекілік адамның тиісті түсінікті ... ... әсер ... ... сол ... ... жасай білуінің арнасын
кеңейтеді. Педагогикада дидактиканың ... ... деп ... ... ... ... ... көрнекілікті бақылап, байқап, көріп, танып
- білуі ... ... ... ... ... әдебиеттерде
кездесетін сурет, сызба модель, құрал-жабдықтар, шәкірттің ақиқат шындықты
нақты танудан абстракты ойлауға және логикалық дамуына жол ... ... ... ... Сондықтан білімдендіру саласында көрнекілік принцип.
[3]
Балалар әдебиеті және ондағы көрнекілік ерте ... келе ... ... түспейтін байырғы мәселе.
Психология тұрғысынан қарайтын болсақ кітап ... ... ... ой ... мен ... ... ... жас
ерекшеліктеріне сай балаларда бұл құбылыстар әр басқа болады.
Мысалы, мектеп жасына дейінгі ... ... ... қимыл әрекетіне
байланысты және эмоциялық бояуларға бай болып келеді. ... ... ... ... тез зер ... ... ... бояулы
нәрселерге ерекше құмартатыны да осыдан. Төменгі сыныпта ... ... бір ... ... қабылдап, есте сақтамауы мүмкін, бірақ сол заттың
түсі сияқты бір белгісін есінда сақтайды. Сол тұрғысынан да түс, ... ... ... екі ... бала ... ... ... суретін көргенде оған жаны ашып жылаған. Төрт жасар бала ... ... ... ... ... ... ... Бұл әдебиеттірді
безендіруге қойылатын негізгі талаптарды қарастыру барысында психологтар
жасаған ... ... ... ... баспа өнімдері және балаларды жас ... ... ... ... ... жасаған батырлар, өнеге тұтатын
ұлы ғұламалар, өнерпаздар, еңбек ерлері, космос ... тағы да ... ... ... ... ... сипатталады. Негізінен
балаларға арналған баспа ... ... ... екі ... ... ... бірінші топ – әдеби-көркем, ғылыми, екінші топ – анықтамалықтар мен
стикерстер, альбомдар мен жапсырмақтар, арнайы сөзжұмбақтар.
Балалар ... ... оның бала ... ... қатаң
қарастырады. Соған байланысты балаларды жас ерекшеліктеріне сай 3 топқа
бөледі:
1-топ: мектепке ... ... ... яғни 4-6 жас аралығы.
2-топ: бастауыш сынып оқушылары, 7-10 жас аралығы.
3-топ: орта сынып оқушылары, яғни 11-14 жас ... [7], ... І топ ... арналған кітапшалар және оларды өз ішінде топқа бөлу
Балаларға арналған баспа өнімдерін безендіру жоғарыда ... ... ... ... ... асырылады. Олай болса ойыншық
кітапшалардың оқырмандары болып табылатын I топ, яғни 4-6 жас ... жеке ... ... баланы нәрсенің сырт жағы қызықтырады, көрініс еліктіреді.
Бала осы сырт көрініс арқылы білімін арттырады. ... бұл ... ... ... ... ... ... тұрған жөн, бұндай
кітапта жазу болса да өте қысқа, бір ... екі ... ... болмауы тиіс.
Бұл жастағы балдырғандар шын мағынасында оқырмандар ... ... ... ... ... арналған шығармалар қысқа да ықшам
жазылған суретті кітапшалар түрінде беріледі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сюжетке құрылған шағын
шығармалар, хайуанаттар жайында жазылған әңгімелер, белгілі оқиғаға не ойын
түрлеріне ... ... ... келеді, ал тақырыптары көбіне табиғат
әлемінен, қоршаған орта және ... ... ... ... ... ... суреттер таңдалып алынып, көркем безендіріледі. [9]
Негізінен ойыншық кітапшалар оқырмандары бірінші топ балалары болып
табылады, яғни 4-6 жас ... ... ... сай бұл ... өзі ... ... ерекшеліктеріне сай бөлінеді:
1. Кішкентай І топ
2. Орташа І топ
3. Ересек І топ
Кішкентай І топ ... ... ... ... төрт ... яғни үш және төрт ... балалар кіреді. Осыған сай қазіргі таңда
ғалымдар І топ балаларын үшке емес төрт ... ... ... жүр. ... оқырман болып табылмайтын, тек ата-аналары оқитын кітапшалардың
тыңдармандары жатады. Яғни І ... жас ... ... ... ойыншық кітап-
шалардың пішіні мен
кескініне қызығушы-
лық танытып, оларды
таңдауда өз үлестерін
қосады. [10]
Ал І топтың іштік кішкентай негігі тобына үш және төрт жастағы ... ... ... ... топтыкіне қарағанда күрделірек болып
келеді. Өйткені олар кітапшаны тыңдап
қана қоймай, аздап ... ... әсем ... ... осы ... ... ... психологиясы-
на дәл сәйкес келіп, олардың
сұранысына ие болып отыр.
Бұл сөзімізге «Гулянда»
кітап сауда үйінде жүргізіл-
ген сауалнама ... ... ... ... ... ... төрт ... жастағы балалар құрайды. Бұлар да
ойыншық кітапшалар оқырмандары болып
табылады. Жас ерекшеліктеріне сай өз ... мен ... бар. Осы ... ой ... ... ... ... олар жан-
жануарларды, аңдар мен өсімдіктерді аса ұнатады. Сол
себепті оларға арналған кітапшалардың көпшілігінің ... мен ... ... тығыз байланысты болады. [12]
І топтың ересектер тобына ... ... алты ... ... ... ... арналған ойыншық кітапшалар ... ... ... келеді. [13]
Осындай кітапшалар арнайы тапсырмалармен беріліп, бала ойын жан-жақты
дамытуға үлес қосады.
5. Ойыншық кітапшалардың маңызы мен ... ... ... білім беру саласында маңызды рөл атқарады. Олар
бала қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың ой ... ... ... ... тез ... алуына жетелейді. Түрлі пішіндегі ... ... ... бала ... ... ... ... Оқуға қабілеті жоқ, кітаптарға қызыға бермейтін балалар ... ... ... ... ... кітапша пішіні немесе кескіні
қабілеті ояна ... ... ... сай ... әбден мүмкін. [14]
Баланы оқуға жетелеп, білімге қызықтыруда олар қозғаушы күш ... ... Бала ... ... ойын жеделдете дамытады. Бір жағынан
ыңғайлы, келесі жағынан көрнекті.
Оларды ... ... ... ... ... ... баланың көркем өнерге, суретке көзқарасын қалыптастырады.
Бала таңдауына ие болып ... ... ... ... ... Сол ... бұндай кітапшалар баланы өз бетімен оқып ... ... ... мәні ... Бала ... олардың
мәні мол. Өйткені олар ми жетілуін жеделдетеді, баланы рухани тәрбиелейді.
Түрлі пішінде, яғни салт-дәстүр, ... ... ... ... ... ... ... кескініне іспеттес алынған
кітапшалар пішіні, ... ... ... ... ... беті ... ... кітапшалар іші де қазақтың ... ... ... ... ... ... және «Azia
Animation» секілді баспалар жариялап жүр. ... ... ... көп ... ... немесе түрлі
ойыншық, яғни қуыршақ немесе ... ... ... ... ... осы заттарға аса назар аударып, көңіл бөледі. Қазіргі ... ... ... ... ... көре ... түрлі техниканың құрамдық бөліктері, бөлшектері ... ... ... ... тұр. Өсіп келе ... ... қарап көптеген ақпараттар алып, олармен таныса алады. Бұл баланың
бір ғана ... ... ... ... ... ... нәрсемен шектеліп
қалмай, жан жақты дамуына үлкен үлес қосады. [16]
6. Кітапшаларды безендіруде орындалатын негізгі элементтер
Кітапшаны безендіру – оған ... түр беру ... тең. ... ... ... оның ... композициясы және полиграфиялық жинақ
маңызды рөл ... Оның ... ... ... ... макеті, яғни болашақ
кітаптың безендіру пішіні ... ... әр ... ... композициясы, тағы да сондай элементтер мұнда әсерленеді. Әсіресе
көркем безендіру макетінде безендіруге ...... ... ... ... ... ... Макетте қолданылатын кегель
қаріпті, жолдарды, тақырыпты безендіруді анықтайды. [17]
Форматтан өзге ... ... ... шығаратын мәтін және қағаз
• Мәтінде қолданылатын қаріп
• Кітап беттерінің, жолдарының арасы
• Мәтін теру конфигурациясы
• Әріп, сөз, жол ... ... ... және ... ... ... компоненттер құрайды.
Безендіруді тиімді қолдану үшін иллюстрация тақырыбын анықтау, басылым
форматын таңдау, қаріпті белгілеу, мұқаба, қаптаманы безендіру, ... ... ... ... анықтау керек.
Көркем безендіру құралына иллюстрация, кітапты безендіру ісі жатады
да, техникалық ... ... яғни ... ... ісі жатады. Сыртқы
безендіруге – мұқаба, супермұқаба, футиер, форзац жатады. Ішкі безендіруге
титул беттері, ... т.б. ... ... Ойыншық кітапшаларға қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар
Баларға арналған басылымдарды дайындау кезінде баланың физиологиялық
дамуын ... ... Бұл ... ... талаптарға жауап беретін
полиграфиялық өнімнің орындалуы ... ... ГОСТ ... ... ... ... басылымдарды дайындаудың техникалық
жағдайларын анықтайды. Бұл стандартта Қазақстан Республикасының ... ... атты ... ... «Стандарттау»
және «Тұтынушылар құқықтарын қорғауға» байланысты заңдар қолданылған. ... ... және орыс ... ... графикасының негізінде жазылған
мектепке дейінгі, кіші, орта және ересек ... ... ... ... ... ... ... оқулықтар мен оқулық нұсқаулар,
факсимильді басылымдар және кіші ... ... ... емес. [19]
Осы стандарт кітап басылымдарының қаріптік безендірілуі мен ... ... ... ... ... Бұл басылымдар
балалар мен жасөспірімдерге, талапкерлерді де ... ... ... ... ... ... және ... талаптарын,
түпнұсқа мен қолданылатын материал, өнімді қабылдау, тексеру тәсілдері мен
оны қаптау, тасымалдау және ... ... ... ... ... безендіруде редакторға осы стандарт құрылымын ... ... ... стандарт бойынша көзге түсетін артық күшке байланысты екі ... ... ...... ... мектеп жасына
дейінгі басылымдар;
... ...... ... ... ... бос
уақытта оқитын (стикерлер, жапсырмасы бар альбомдар, сөзжұмбақтар және
т.б.) басылымдар.
8. Ойыншық кітапшаларды көркем безендіру және оның ерекшеліктері
1. ... ... ... безендіру түрлері ойыншық кітапшаларда да ... ... ... ... ... ... мен мұқабаны
безендіру оларды өзгелерден айрықша етеді. Яғни ... ... ... ... орын алмайды. Шығарма бірден басталып кетеді. Өйткені жеке
мәліметтер бала үшін қызықты ... ... ... ... ... ... яғни ... жағынан жалпы
кітаптардан ерекшеленеді. Пішіндері жемістер іспеттес, үй кейіпінде немесе
тағы сондай түрлі болып ... ... ол ... ... тығыз
байланыста болып, эстетикалық талғамға сай жасалады. [20]
2. ... және оны ... ... ... ... ... ... элементтер ойыншық
кітапшаларда беріле бермейді. Олар мұқабадан кейінгі негізгі ... ... және оның ...... контртитул, фронтиспис, шмуцтитул,
колонтитул. Оларда берілетін мәліметтер, яғни ... ... ... ұсынысы бойынша шығарылғаны жайлы, баспа ... ... ... ... ... сурет, тағы басқа осы секілді ақпараттар мұқабаның
ішкі бетінде немесе ең сыртқы бетінде беріледі. ... ... аты ... ... ... аты, ... аты, ... шыққан жылы мен орны
беріледі. Олардың ойыншық кітапшаларда орналасуы төмендегідей ... ... ... ... оның ... деп ... Өйткені бұл әлемдік стандарт бойынша бекітілген ереже. [21], [22]
Ойыншық кітапшаларда тақырыптың берілуі көп жағдайда оның ... ... ... де ... мәселе мазмұны мен сәннің
сәйкестігі болып табылады.
3. Мазмұн мен пішін ... ... ... ... ... немесе өнім беті емес, мазмұны мен
сәннің сәйкестігі болып табылады.
Безендіргіш суреттер мен тағы да ... ... ... керемет
кітапты мазмұнсыз ете алады немесе керісінше. Сол ... ... мен ... маңызды.
Балаларға арналған әдебиеттер баланы рухани тәрбиелей отырып, білім
беруге ... ... ... ... ... ... мұқабаға салынып
шығады. Бұл кітап сапасын ... ... ... ... ... алына отырып жасалады, мазмұн элементтері мен ой ... ... ... түрі ... ... деп ... [23]
Безендіргіш суреттер мен тағы да ... ... ... керемет
кітапты мазмұнсыз ете алады немесе керісінше. Сол себепті мазмұн мен ... ... ... егер кітап қуыршақ туралы болса, оның көлемі ... ... ... ... мүмкін:
4. Негізгі тақырыпты орналастыру және оның пішіндік түрлері
Ойыншық кітапшаларда тақырыпты орналастыру және оған пішін мен ... ... ... үшін ... ... ... ... тақырып
жазылған түс жалпы сыртқы түспен түстес ... ... ... ... ... ... көркем етуге үлес қосуы шарт. Бұл ... ... ... ... ... ... тік, курсивті, қараланған (полужирный), өрнектелген, ... ... жазу ... ... ... ... және орналастыру
Ойыншық кітапшаларда берілетін ақпараттың 94 пайызын сурет, ал қалған
6 па йызын мәтін құрайды. ... өзі ... ... ... ... екендігін дәлелдейді. Бала жанына жақын болып келетін ... ... ... ... ... дамытады. Суретті болып келетін бұндай
кітапшаларды ақпаратқа қанық емес деп ... ... ... ... ... ой ... арқылы жеткізіледі. Суретті ... ... бар. ... сурет түгел бетті алып жатып, мәтін сурет
үстіне жазылатын болса, ... ... ... бір ... ... Ол автордың өз қалауынша жасалады. [25]
Сурет таңдалып алынғанда болашақ кітапшаның пішіні және мазмұнымен
санасқан жөн. ... ... ... ... яғни үлкейтіп немесе
кішірейткенде, оның мәтінге еш ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктер ескерілмейді. Мысалы,
энциклопедияларда, анықтамалықтарда ... ... бір ... Ал ... ... осы ... ... тән емес.
6. Мәтінге қойылатын талаптар мен оларды орналастыру
Ойыншық кітапшалардың мәтінді болып келуі ... ... Сол ... ... ... мен ... ... талаптар қойылады. Олар:
1. Мәтін көлемі І топ үшін екі сөйлем, ІІ топ үшін үш және ... ... үшін он ... ... ... ... жай сөйлем болуы шарт;
3. Сөйлемдегі сөздер саны ... ... ... ал ... жас ... сай, алты ... дейін.
Мәтіндерді орналастыру ондағы сөйлем ұзындықтарына сай жасалады.
Мысалы, І топ үшін ... өлең ... ... болып келеді. ІІ топ үшін
мәтін қара сөзбен келеді, ал ІІІ топта өлең және қара ... ... ... ... ... ... ... ересектек тобына
арналған кітапшалар-да ... ... ... ... орташа тобына арналған кітапшалардағы мәтіндер-дің
орналасуы және көлемі. [28]
7. ... ... және оның ... мәтінінде сонымен қатар мәтіндік ерекшелеулер де ... Бұл ... ... ... мақсатында қолданылатын тәсіл. Себебі
мұндай ерекшелеулер тек мәтіннің маңызды бір ... ... ... Оған ... ... ... бас кейіпкер-
лердің аттары, мә-тінде кездесетін жер,
су, география-
лық ... ... ... ... ... ... ... жаттап алуына көмектеседі. [29]
Мәтіндегі белгілі бір сөздерді
ерекшелегенде оны стандартты қаріптен үлкенірек ... ... ... ерекше етіп жасайды.
Сол сияқты ерекшелеудің тағы бір түрі ... ... ... ... яғни ... ... тік ... ерекшеленген сөз
курсивпен немесе қарайтылып жазылады.
8. Бет безендіруде қолданылатын иллюстрациялар, оның түрлері
Мəтін жанында иллюстрация, таблица, формула, тағы да ... ... Осы ... ... ... тек ... немесе
иллюстрациялық, таблицалық,формулалық болады. Кейбір ... ... де көп ... ... бұл ... кітапшаларға
тән қасиет. Осындай көмекші элементтері көп ... ... ... қиын ... белгілі. [41]
Сонымен қатар кітапшаларды безендіргенде иллюстрацияның басқа ... ... ... ... геометриялық пішіндегі элементтер,
қолданылады. [30]
9. Қаріп және қаріптік өлшем
Әр жастағы баланың физиологиясы әр ... ... орай ... ... ... дайындағанда нақты топтарға бөліп қараған жөн.
Бұл – әлемдік тәжірибеде ... ... ... ... ... ... барысында топқа бөледі. [31]
Бірінші топ – 4-6 жас ... ... ... ... ... мен ... балаң түрде
болады. Сондықтан олар кітап бетіндегі ... ... ... суретке назар
аударады. Бірақ бұл дегеніміз кітап ... ... ... ... сөз ... ... жас ерекшелігіне байланысты түрлі стандарттарға сай болу
керек. Төменде Қазақстан және Ресей баспаларында көп ... ... ... ... ... негізгі қаріптік безендіру
стандарттары беріліп отыр:
|Кегль |Интерлин|Жолдың ұзындығы ... 5773-90 ... ... |ьяж, | ... ... ... | ... |дің | | ... | | ... | | | |
| | | |MAX ... ... | |MIN | | ... | |
| | | | | ... |
| | | | | ... | |
| | | | | |/кв/ | |
| | |
| |І және ІІ топ |ІІІ және IV топ ... және |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| ... және 84х108/16 | |
| ... ... | ... |13 |13 |12 ... |18 |14 |22 ... |18 |14 |22 ... |22 |18 |25 |
9. ... ... ... ... ... ... кітапшаларда тек сурет пен мәтін ғана берілмей, сонымен қатар
сөздіктер мен жарнамалық мәліметтер де ... ... ... ... ... және тіл үйренуіне септігін тигізеді. Ал жарнамалық
мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... оны
жарнамалайды. Ата-аналар жаңа өнімдер туралы осы бет арқылы хабардар бола
алады. [32]
Бұндай беттер ... ... ... ... балаларына
кітап сатып алғанда оның пайдалы тұстарына аса ... ... ... ... бар ... нарықта үлкен сұранысқа ие. [40]
10. Ойыншық кітапшалардағы қосымша құралдар және оларды орналастыру
Ойыншық кітапшалар тек ... ... ғана ... оларда орналасатын
немесе қатар жүретін күйтаспалар, түрлі әріптік жапсырмақтар, санамақтар,
әр түрлі музыкалық аспаптар, қаламдар, тағы да ... осы ... ... ерекшеленеді.
Негізінен қосымша құралдар қағазы қатты ... ... ... Өйткені оларды бекіту, орналастыруда қағаз сапасы ең қажетті
нәрсе.
Қосымша құралдар картон арасына енгізіліп ... ... ... ұзақ ... ... қалудан сақтауға кепілдік береді.
Қосымша құралдар кітапша қалыңдығына ... ... ... ... онда ... қосымша заттың салмағымен
санасады.
Кітапшаларды ойып немесе кесіп, сол аймақты жонып, лактайды. Бұл ... ... ... ... ... ... құралдарды орналастырғанда кітапша көлемімен санасу қажет.
Өйткені ... ... ... ... ... алып ... мәтінге, суретке
зиян келтірмей, ыңғайлы орналастырылу керек.
Құрал үлкен, салмақты болған ... ... да ... ... ... қолданғанда да ыңғайсыз, балаға ауыр салмақ түсіреді.[33]
11. Ұл мен қыз ... ... ... ... ерекшеліктер
Балаларға арналған ойыншық кітапшаларды ұлдар мен ... ... ... ... көп ... қыз бен ұлдың талғамы бір жерден шыға
бермейді. Мысалы, ұл бала машина таңдайтын ... қыз ... ... немесе үй формасындағы кітапшалар болуы мүмкін.
Қыз баланың табиғаты нәзік келуіне байланысты ... ... да ... Олар ... ... әрекеттерді қайталауға құмар келеді. ... бала ... ... ... ... ... Сол себепті
олардың кітапша таңдаудағы талғамы осындай тұрмыспен ... ... ... бала ... механикаға, технологияға жақын өседі. Олар
машиналарға, көліктерге әуесқой ... ... ... ... ұл балалар
үнемі осындай заттар пішініндегі кітапшаларға қызыққыш болады. ... Жаңа ... ... жасалған ойыншық кітапшалар, олардың
балаға әсері
Қазіргі таңда балалар әдебиетін безендіру жаңа ... ... ... ... сай кітап мұқабалары мен пішіндері, қаріп пен
әсемдік жолақтары да бір басқа кейіпте.
Ал қаріптерді жаңаша ... ... ... ... «айнығыш»
кейіпте де кездестіреміз.
Сол сияқты жаңа заман талаптарына сай, яғни бүгінгі күні ... жаңа ... ... ... кітапшалар шығарылуда.
Олармен танысу, танып білу бала қалыптасуында үлкен рөлге ие. [35]
Дүкендерде ұялы теле-фон және ... ... тағы ... ... ... баланың қызығу-шылығы
болары анық.
Негізінен жаңа ... ... ... ішкі ... сырттай болса
да танысу баланы жаңа ... ... ... үлес ... ... ... ойыншық кітапшаларды шығаруда жолығатын тежеулер мен
қиындықтар
Әдебиет баланың түрлі қабілетін: іздену, ... ... көру ... тән ... ... көмектеседі. Баланың ішкі ... тек ... ғана ... үлес қоса ... Соның арқасында
бала армандауды, қиялдауды, бір нәрсені ойлап табуды үйренеді. Сол себепті
ойыншық ... ... ... [36]
Қазіргі таңда ойыншық кітапшалар шығаруда отандық баспалар ақсаңдап
тұр. Оның себебі не? Олар:
... ... ... ... ... ... ... болады;
• Балалар әдебиетін жасаушы авторлардың басқа салаға көшіп кетуі;
... ... ... мен көркемдеуші құралдарының
қымбаттылығына байланысты баспа ұшырасатын шығындарына сай;
... ... ... көп ... Өйткені ойының
кітапшалар тек қалалы жерлердің дүкендерінде ғана бар, ал ауылды
аймақтарға таралмайды;
... ... ... ... ... талаптардың күрделілігіне сай авторлардың оны ... бас ... ... ... ... ... өнімдерінің жарық көрмеуі.
14. Ойыншық кітапшаларды безендіруде түсті пайдалану ... ... ... ... ... ісінде түстерді пайдалануға қойылатын талаптар мен
шектеулер бар. ... ... ... ... ... көрнекілік
төменгі дәреже орындалады.
1-топтағы балалар үшін өте ашық түстерді , яғни ... ақ, ... ... ... ... бұл ... балалар қызығушылықтары қалыптаспаған
болып келеді.
Кітап безендіруде ... мән ... жөн. ... бұл ... саласында зерттеліп, тұжырымға ие болған. Түстерді таңдау
баланың көру қабілетіне немесе жүйке жүйесіне кері ... ... ... көптеген ашық түстер бала көзіне кері әсер етіп, шағылыстырып,
жасауратса, ал қанық түстер түнертіп, көз ... ... ... қатар кітапша бояуы онда қолданылған қағаз сапасына сай келуі
керек. Өйткені қатты, ... ... қою, ... ... ... ... ... бояу тез сіңіп, содан кітапшаға қанық түс бере
алмайды. [37]
Кітапша беттерін безендіргенде төмендегідей ... бір ... ... ... ... ... ... бір бетке пйадалану сәтсіз шығады. Өйткені тек
қараңғы түстерді бірге пайдалану бетті ашпайды. [39]
Сол ... ... ... ... яғни ... және ... бірге пайдалану керек.
Кітап безендіру нарықта да өз орнына ие. Егер кітап ... ... ... ... мультфильмінің суреттерімен шықса, оны баланың
сатып алмасқа қоймасы белгілі. Егер ... ... ... ... ... ... ... онда дүкендер сөрелерінде шаң басқан кітаптар кездестірмеуші
едік.
Балалар әдебиетін безендіруге тек ... ... ... ... психология тұрғысынан жан-жақты қарау шарт. Өйткені,
қалыптасып келе жатқан ағза үшін әр нәрсе маңызды ... ... О Р Ы Т Ы Н Д Ы Б Ө Л І ... ... алғанда да, жас ұрпаққа білім беру, тәрбиелеу
басты міндет. Сондықтан білім беру ... ... ... ... мен дамуын өткен кезеңдердегі озық педагогикалық ой-пікір,
идеяларды тиімді ... ... ... ... ... ... ... Ал бұл мәселенің дұрыс шешілуі өсіп келе жатқан
балдырғанның қалыптасуы мен ... ... ... ... ... ... тұтастай қарастыра отырып, тереңірек зерттеуді
қажет етеді. ... өзі ... ... жаңа ... ... аса ... педагогикалық проблема болып табылады.
Білім беру ісі қай кезде болсын ұлы ғалымдардың, ойшылдардың, философ
, педагог, психологтардың ерекше назарында ... ... ... ... Х ... мен ХІ ... ... чех халқының ұлы
педагогы Ян Амос Коменский «ұлы дидактика», «Әлемдегі ... ... ... ... ... «Жастарға арналған мінез-
құлық ережелері» деген педагогика оқулықтарында балаларға ... ... ... оқытудың ұйымдастырылуы мен ережелері, қағидалары,
әдістері мен формалары ... ... ... ... Осы ... ... ... кітапшалар мәселелері де сөз болып, олардың
түпкілікті дамуы осы ... ... ... ... Байтұрсынов қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына арналған
алғашқы әліппелер, қазақ тілі грамматикасын ... ... ... оқулық жазу әдістемесін қалыптастырды.
Кітапша – білімнің негізгі көзі. Бұл ... ... өте ... ... Олар ... оқу ... ... және белсенді
қатынасын қамтамасыз етіп, оқу материалының толық игерілуіне ықпал етуі
қажет. Осы ... ... ... ... келесі дидактикалық
міндеттердің шешімімен айналысады:
• шығарманы игеруге ынталандыру, оқу ... ... ... ... ... ... білімін мүмкін болған ақпараттық тәсілдермен байыту
және жетілдіру;
• оқу барысы және оның ... ... ... бағалау және
реттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Қажетті ептіліктер мен дағдыларды
қалыптастыру үшін берілген жаттығуларды орындау;
Ізгілікті тұлға қалыптастыруға ... оқу ... ... ... ... таңдау еркіндігі. Осыдан еркін таңдастыру,
міндетті және қосымша материалдар болу ... ... бала ... мен ... ... сай ... мүмкіндік болғанша ұтымды көлем;
• құрылым анықтығы, түр-түс және шрифтік ажыраулар ... ... ... оқу мүмкіндіктері;
• ұнамды шарттар көздері;
• қабылданған тұжырымдамаларға сәйкестік;
• оқу ... ... ... беру ... ... педагогикалық техналогияға сай түзілім ұсыну.
1991 жылы еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап, білім беру саясатының
бүгінгісі мен ертеңгісі жаңа ... ... ... ... Және ... ... негізі қаланды. Ел конституциясынан бастау алған
«Білім туралы Заң», «Қазақстан Республикасы ... және ... ... мазмұнының тұжырымдамасы», «Қазақстан ... ... ... ... сияқты құжаттар дүниеге келді. Дәл
оыс кезден бастап бүлдіршіндер кітаптарын құрастырушы ... ... ... ... жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің «Жалпы білім беретін
мектептерге арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... жарияланғаннан кейін жаңа
буын оқулықтарын, бүлдіршіндерге арналған кітапшалар шығарудың ... ... ... ... өз ... тарихы, тілі, туған
жері, салт-дәстүрін құрметтеуге үйрету керек.
Оларға білім-тәрбие беру қызыметінің педагогикалық үлгі моделі ретінде
бүгінгі таңда ең ... және ең кең ... әрі ... әрі оқу ... ... ... ... болып отыр.
Сондықтан мемлекетімізде жүргізіліп жатқан мектеп ... мен ... ... ... ... еліміздің жас ұрпағын
өмірге неғұрлым жетілген деңгейде ... ... ... сай ... төлтума оқулықтар, ал мектепке дейінгі балаларды ... ... ... мен ... ... ... кітапшалар. Француз
педагогы А.Шоппе айтқандай «ұлтты ұйымдастыратын феномен» рөлін атқаратын
оқулықтар жасау дәуірлік маңызға ие міндет. Ол ... ... ... ... және дамыған өркениетті елдердегі тәжірибелеріне, педагогика
ғылымының соңғы табыстарына сүйену қажет. Жалпы ... ... мен ... ... ... ... ұлттық сан рухани құндылықтарымызды
арқау еткен нақты да, дәл оқулық теориясын жасау бала өмірі үшін маңызды.
Қазіргі білім беру жүйесіндегі ... ... ... ... ... өзіндік іс-әрекетін дамыту; өзін-өзі тәрбиелеу; білімді
өз бетінше меңгеру; дамыта оқыту негізінде іс-әрекеттің субьекті ... ... ... ... ... ... ... білім
мазмұнының көлемі қағидалар төңірегінде дамиды. Бұл құралдар ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жазылады. Сондықтан бұлар қазіргі кезде
құралдар болып саналады. Міне, сондықтан да біздің жаңа буын ... ... ... ... жемісі деп айтамыз.
Ойыншық кітапша – кішкентай балаларға білім берудің негізгі көзі. Оның
ең басты ... – бала ... ... Сондықтан жақсы кітапша ... ... ... және ... ... Осы ... оны ... бала ойын, білімін қалыптастыруда үлкен орынға ие.
Қ О С Ы М Ш А Л А Р
Отандық баспалардың бір ... ... ... ... ... жыл бойынша)
Балаларға арналған кітапшаларды ең көп шығаратын «Аруна» баспасына
қатысты ... ... ... өнім ... ... ... |Жасы | | | | ... ... |7 |+ | | | ... ... | | |+ | | ... Айжан |5 | | |+ | ... ... |3 | |+ | | ... Дархан | | |+ | | ... ... |7 | | |+ | ... ... |4 | | |+ | ... ... |5 | |+ | | ... Еміл |2 | |+ | | ... Айзере | | | | |+ ... ... |4 | | | |+ |
| |5 | | | | |
| |6 | | | | |
| |7 | | | | ... сауда үйінде жүргізілген І топ балаларының кітап таңдауын
анықтау барысында жүргізілген сараптама қорытындысы.
Ресей баспаларының заманауи тәсілдерді пайдаланып безендірген ... ... | | |
| | | |
| | | ... жыл ... ... ең көп ... ие ... «Аруна»
баспасының жаңа пішіндегі ойыншық кітапшалары:
| | | |
| | | |
| | | ... ... ... ... ойыншық кітапша
пішіндері мен беттерінде жарық көрген үлгілері.
«Еңбекші кірпі»
«Сұр қоян»
«Бармақтай бала»
«Верный друг»
«Черная ... как ... ... Д Е Б И Е Т Т Е Р Т І З І М ... «Azia ... ... ... арналған баспа өнімдерінің
суреттері [27], [28], [30], [32]
2. Ананичев А., Звонарёва Л. …А у нас ... А у ... ... 2003, №3, С. 28 [4]6 [31]
3. «Аруна» баспасының балаларға арналған баспа өнімдерінің ... [16], ... А х м е т о в. Ш. ... ... ... ... ... Алматы,
1974 [11]
5. А х м е т о в. Ш. «Балалар әдебиеті», Мектеп ... ... ... ... ... ... өнімдері түсірілген суреттер, «Гулянда»
сауда үйі [11], [33]
7. Буга П. Г. Вузовский учебник: ... ... ... О. В. ... М.: ... 1987.— 158 с. ... Д а й р а б а е в. А., Д а й р а б а е в а.А. ... пәнінің
негіздері», Алматы, Қазақ Университеті, 2005 [3], [34]
9. Джежелей О.В. О ... ... ... ... в ... "Чтение и
литература" // Начальная школа.-2000.- №8.- С.14 -19. [17]
10. Д о б к и н. С. Ф. ... ... дела ... ... ... 1961 [2], [22]
11. Д о б к и н. С. Ф. «Редактору и автору об ... ... ... 1971 ... Ж а р ы қ б а е в. Қ. ... Алматы, Мектеп, 1982 [5], [34]
13. Звонарёва Л. Принципиальная смена нравственных ориентиров: заметки
о современной детской ... и ... ... ... ...... 13-16 ... 2002г. –
«Grant», Warszawa, 2002, с.92 [9], [19]
14. Звонарева Л. Почувствовать нерв времени: Заметки о ... ... и ... Часть II // Детская литература. -
2002. - N 4. - с. 16-21 [14], ... ... / ... ... ... / www.elephant.ru [25], [33]
17. Интернет / www.mozaika.ru [23], [33]
18. Интернет / www.belfaks.ru [12], [33]
19. Интернет / ... [13], ... ... / ... [20], [39]
21. Кутейникова Н.Е. «К вопросу о современных книгах для ... ... 2001, №4 [6], ... ... А.Э. ... ... М.:Юристъ, 1998.
[18]
23. Мильчин А. Э. Методика ... ... 2-е ... ... 1980.— 320 с. [26], ... ... Т.Д. ... литература для детей: Учеб. Пособие.-М.:
Academia, 1997. С.23—38 [8], [37]
25. Редактирование ... ... ... ... для ... Н. М. Сикорского.— М.: Книга, 1987.— 397 с. [24]
26. Сабуров Е. В ... ... ... ... ... ... проблемы детского чтения и книгоиздания для детей: наш
взгляд. - Книжная палата, 2003 [7]
28. Ш а н т ы к о. Н. И. ... ... ... ... М., ... [41]

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік-шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру33 бет
Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық ептіліктерін қалыптастыру31 бет
Көркем шығармадағы ішкі монологтың зерттеу нысандары93 бет
Көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.Әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері. Әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы6 бет
Көркемдік тәжірибе және ақындық шеберлік6 бет
М. Әуезовтің Құнанбайдың тарихи тұлғасын көркем образға айналдыру жолындағы ізденістері15 бет
М.Әуезов әңгімелеріндегі тарихи және көркем шындық3 бет
Мазмұн мен пішін8 бет
Мағжан Жұмабаевтың кестелі өлең өрнегі8 бет
Мұхтар Әуезов шығармаларындағы ұлттық тәрбие мәселесі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь