Халқаралық туризм

Бет.
Кіріспе
1 Халқаралық туризмның қалыптасу жағдайы және теориялық аспектілері

1.1 Халқаралық туризм ұғымының мазмұндық және тұжырымдамалық дамуы

1.2 Халқаралық туризмның даму тарихы
1.3 Халқаралық туризм нарығы


2 Қазықстан Республикасы халқаралық туризмның қазіргі жағдайы
2.1 Халқаралық туризмді мемлекеттік реттеу

2.2 Tуризм индустриясы құрылымының ерекшелігі
2.3 Халқаралық туризмның туристік фирмалар негізіндегі сипаттық талдауы (ЖШС «Агентство Алматы» мысалынды)

3 Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың
2007.2011 жылдарға арналған мемлекеттiк

3.1 Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеу мен қолдау жүйесiн
дамыту
3.2 Туристiк кластер құру және оны дамыту жөнiндегi
шараларды iске асыру

3.3 Туризмдi ақпараттық және қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Туризм мен саяхаттау қонақжайлылық индустриясының бөлінбес бөлігі болып табылады. Саяхаттау – туризмнің басты тақырыбы. Уақыт, ара қашықтық, тіршілік орыны, бару мақсаты мен ұзақтығының айырмашылықтары – осының бәрі тек туризмнің ерекшелікті элементтері. Жалпы алғанда, туризм көп мақсатты феномен болып табылады, онда бір мезгілде қызық оқиғалар элементтерін, алыс сапарлар романтикасын, қандайда бір құпияны, экзотикалық орындарда болуды, және кәсіпкерліктің қызметтерін, денсаулық мәселелерін, жеке қауіпсіздіктіжәне мүліктерінің сақталуын ұштастырады.
Туризм, дүниежүзілік жалпы ұлттық өнімнің оныншы бөлігін қамтамасыздандыра отырып, дүниежүзілік экономикада басты рольдердің бірін атқарады. Экономиканың бұл саласы қарқынды дамуда және таяу жылдарда оның ең маңызды секторы болады. Туризм индустриясындағы жыл сайынғы инвестицияның өсуі жуық шамамен 30 % құрайды.
Соңғы жылдары туризм дүниежүзіндегі пайдалы бизнестердің біріне айналды. Ол жуық шамамен дүниежүзілік капиталдың 7 % қолданады. Тоқсаныншы жылдардың басында туризмнің үлесі тауарлар мен қызмет көрсетудің дүниежүзілік саудасының 10 % құрады, бұл оған мұнай мен автомобильдер экспортынан кейінгі үшінші орынды алуға мүмкіндік берді, ал 2009 ж. туризм бірінші орынға шығуы керек.
Қазіргі кезде Қазақстанда көрсетілетін қызметтің түрі мен пішініне қарай туристік фирмалардың төрт тобы қалыптасты.
Көрсетілетін қызмет жиынтығы көп болмайтын фирмалар, онда тапсырыскерлерге бірнеше тұрақты маршруттар ұсынылады, таңдау жеткіліксіз.
Жеткілікті таңдауы бар фирмалар, бұл жерде тапсырыскерге 10-15 маршруттар ұсынылады.
Толық таңдаулы фирмалар, олардың критериялары келесі девиз болып табылады: “Қайда барсаңда, қашан барсаңда!”.
Экзотикалық маршруттары бар фирмалар, тапсырыскерлерге ерекше саяхаттар мен экскурсиялар ұсынады.
Маршруттарды әзірлеу күрделі көп сатылы процедура, ол жеткілікті жоғары біліктілікті талап етеді және туристік қызмет көрсету технологиясының негізгі элементі болып табылады.
Маршрутты әзірлеу және бекіту процедурасынан соң турды қалыптастыруға кіріседі.
Турлардың негізгі екі түрі әзірленеді.
Пэкидж-тур. Яғни кешендік туристік қызметтер: тамақтану, орналасу, экскурсиялық қызмет көрсету, көлік, тұрмыстық, спорт-сауықтыру, денешынықтыру, медициналық және басқа қызмет көрсету.
Инклюзив-тур. Яғни жеке туристік қызметтер: тамақтану, орналасу, экскурсиялық қызмет көрсету, көлік (таңдау бойынша).
1. Р.Б, Крылова Г.Д., Соколова М.И., Гречкова В.Ю. -М.:Юристъ, 2000 Галлямов Ф.Ф. Реклама - инструмент высокозатратный. // Банковское дело. -1996.-№12.-с. 28-32
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Финпресс, 1998
3. Ердавлетов Н. География туризма. Алматы 2000. – 410 с.
4. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для малого бизнеса. – М.: Бизнес-информ, 1998.- 244 с.
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Издательский дом "Вильямс", М., 1998.-180 с.
6. Куанышева В.Н. Особенности предоставления маркетинга услуг.// Бизнес и образование: вектор развития.: материалы V международной научной -практической конференции. /под ред. Кузнецовой О.Н. – Алматы. 2005.
7. Маркетинг: Учебник для вузов / Эриашвили Н.Д., Ховард К., Цыпкин Ю.А. и др.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
8. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Ноздрева
9. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/ пер. с анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.
10. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: НПЖ «Финансы, учет,аудит», 1998. - 199 с.
11. Основы менеджмента туризма / под ред. Квартального В.А. М.: Финансыистатистика, 2001. - 125 с.
12. Введение в бизнес туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.: Рос.Межд. туризма, 1997. - 64 с.
13.Алтынбаева Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие:Основырыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 бет. турфирмой. // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. 109-118.
14. Маркетинг. Учебник под ред. Романова А.Н. М.: Банки ибиржы,ЮНИТИ, 1995.-560 с.
15. Отчет ТОО «Агентство Алматы» по финансовым показателям за 2008 гг
16. Бухгалтерский баланс ТОО «Агентство Алматы»
17. «Агентство Алматы» фирмасының жеке және ұжымдық қызметінің 2009 жылғы есебі.
18. Академия рынка: маркетинг/пер. с фр. (Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р.
др.); науч.ред. Худакормов А.Г. - М.: Экономика, 1993. - 572 бет.
19. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. СПб: СПБУЭФ, 1996. - 74 б.
20. Бейжанова А.Т. Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы
маркетингтің дамуы. // Вестник КазНУ: серия экономическая. - 2004. - № 4
-с. 52-53.
21. Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995. -
192с.
22. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать
рынок? - Л.: Лениздат, 1991.- 250 с.
23. Шеденов У.К., Ильясов Д.Қ. Теория маркетинга и менеджмента в сфере
услуг. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 с.
24. Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы. Алматы: Қазақ
университеті, 2002. - 222 б.
25. Борисова Ю.Н Маркетинг в туризме. М.: Рос. Межд. Академия туризма,
1996.-56 с.
26. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/ пер. с
анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.
27. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: НПЖ «Финансы, учет,
аудит», 1998. - 199 с.
28. Основы менеджмента туризма / под ред. Квартального В.А. М.: Финансы и
статистика, 2001. - 125 с.
29. Введение в бизнес туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.: Рос.
Межд. туризма, 1997. - 64 с.
30.Алтынбаева Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие: Основы
рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 бет.
31. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. -- Минск: БГЭУ,
1999.-144 с.
32.Юрик Р.А. Маркетинг как необходимый инструмент управления
33.турфирмой. // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. 109-118. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. - Алматы: Қазақ
университеті, 2000. - 111 бет.
34.Маркетинг. Учебник под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржы,
ЮНИТИ, 1995.-560 с.
35.Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: Ось, 1997.
-89с.
36.Экономика современного туримза / под ред. Карповой. М.: Финансы и
статистика, 1998. - 225 с.
37.Котлер Ф. Маркетинг негіздері: ағыл. ауд. - Алматы: «Жазушы», 2000. -
550 бет.
38.Пузикова Е.П., Честпиков В.А. Международный туристический бизнес. М.:
1997.-35 с.
        
        Мазмұны
| | |Бет. |
| ... | |
|1 ... ... ... ... және ... | |
| ... | |
| |1.1 ... ... ... ... және ... | |
| ... | |
| |1.2 ... туризмның даму тарихы | |
| |1.3 ... ... ... | |
| | | |
|2 ... Республикасы халқаралық туризмның қазіргі жағдайы | |
| |2.1 Халқаралық туризмді ... ... | |
| |2.2 ... ... ... ... | |
| |2.3 ... ... ... ... негізіндегі сипаттық| |
| |талдауы (ЖШС «Агентство Алматы» мысалынды) | |
| | | |
|3 ... ... ... ... | |
| ... ... ... мемлекеттiк | |
| |3.1 ... ... ... реттеу мен қолдау жүйесiн | |
| ... | |
| |3.2 ... ... құру және оны ... ... | |
| ... iске ... | |
| |3.3 ... ... және ... ... ету | |
| ... | |
| ... ... ... | |
| | | ... мен саяхаттау қонақжайлылық индустриясының бөлінбес бөлігі болып
табылады. Саяхаттау – ... ... ... Уақыт, ара қашықтық,
тіршілік орыны, бару мақсаты мен ұзақтығының айырмашылықтары – ... ... ... ... ... Жалпы алғанда, туризм көп мақсатты
феномен болып табылады, онда бір мезгілде қызық оқиғалар ... ... ... ... бір ... ... орындарда болуды,
және кәсіпкерліктің қызметтерін, ... ... ... ... ... ұштастырады.
Туризм, дүниежүзілік жалпы ұлттық өнімнің оныншы ... ... ... ... ... рольдердің бірін
атқарады. Экономиканың бұл саласы қарқынды дамуда және таяу ... ... ... ... болады. Туризм индустриясындағы жыл сайынғы
инвестицияның өсуі жуық шамамен 30 % ... ... ... ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ПАЙДАЛЫ БИЗНЕСТЕРДІҢ ... ОЛ ЖУЫҚ ... ... ... 7 % ... ... ... ТУРИЗМНІҢ ҮЛЕСІ ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ... 10 % ... БҰЛ ОҒАН ... МЕН ... ... ҮШІНШІ ОРЫНДЫ АЛУҒА МҮМКІНДІК БЕРДІ, АЛ 2009 Ж. ТУРИЗМ
БІРІНШІ ОРЫНҒА ШЫҒУЫ КЕРЕК.
Қазіргі кезде Қазақстанда көрсетілетін ... түрі мен ... ... ... төрт тобы қалыптасты.
Көрсетілетін қызмет жиынтығы көп ... ... ... ... тұрақты маршруттар ұсынылады, таңдау жеткіліксіз.
Жеткілікті таңдауы бар фирмалар, бұл жерде тапсырыскерге ... ... ... ... ... ... келесі девиз болып
табылады: “Қайда барсаңда, қашан барсаңда!”.
Экзотикалық маршруттары бар фирмалар, тапсырыскерлерге ерекше саяхаттар
мен экскурсиялар ... ... ... көп ... ... ол ... жоғары
біліктілікті талап етеді және туристік қызмет ... ... ... ... табылады.
Маршрутты әзірлеу және бекіту процедурасынан соң турды қалыптастыруға
кіріседі.
Турлардың негізгі екі түрі ... Яғни ... ... ... ... орналасу,
экскурсиялық қызмет көрсету, көлік, ... ... ... және ... ... ... Яғни жеке ... қызметтер: тамақтану, орналасу,
экскурсиялық қызмет көрсету, көлік ... ... ... ... үлкен әйгілілікке ие, онда турист ... ... ... тапсырады, қосымша қызметтерді
қажетсінуіне қарай сатып алады. Бұл туристің меншікті уақытын жоспарлау
мүмкіндігін кеңейтеді және ... ... ... ... ... ... туристікке арналған тауарлар толықтырғыштар
болып табылады, яғни тур – бұл ... мен ... ... ... және нақты сұранымның негізінде қалыптастырылған ... ... ... ... өнім бола алмайды. Ол үшін ... ... ... ... ... ... енгізу;
- жарнама мен тұсау кесер (таныстыру рәсімі);
- турларды сату.
Турды қалыптастыру кезеңі өзіне «құрамаға», бірқатар қызметтерді және
тауарларды тур деп ... бір ... ... ... жиынтықтың
механикалық құралуынан өзге, турдың қалыптасуы оның техникалық ... ... ... ... ... төмен тур
ақырында дәрменсіз ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы – қызмет көрсету мен тауарлардың максималды
белсенді пакеті; төменгі – оның ... ... ... экономикалық
тиімділік.
Егер тур берілген критериялар бойынша “өтетін ... онда ... ... ... Ол ... ... ... жеңілдікті)
круизбен, автобуспен саяхат жасаумен және т.б. біріктірілуі мүмкін.
Жарнамалық тур ... ... оның ... ... болады, сонымен қатар
жалғасатын жарнамалық компания.
Кез келген елдің экономикасында ... ... ... ... ... ... бір ел үшін ... түсімдердің көзі болып табылады және сол
елді жұмыспен қамтудың қорына айналады.
2. Елдің төмен балансына және ... ... ... ... ... ұлғаю
қоры болып табылады.
3. Экономикалық диверсификациясына әкеледі, яғни туризм саласында ... ... ... ... ... ... ... өсуіне және халықтың табысының
жоғарлауына әкеледі.
Халықаралық туристер – тұрақты тұрғылықты ... өз ... ... ... және бүкіл дүние жүзілік туристік ұйымның статистикасына
есепке ... ... ... 1994 жылы ... 528,4 млн ... аралық
туристер болған. Ал 2000 ж 697,6 млн адам болған. Болжам бойынша 2010 ж 937
млн болуы мүмкін.
1. ХХ ғ ... ... ...... шығу тарихы.
2. ХХ ғ басы – Элитарлық туризм, яғни туризм ... ... ... мен ... ... ... ашылуы.
3. ХХ ғ басынан ІІ Д.ж.с баcталуына дейін бұл әлеуметтік ... ІІ ... ... осы ... ... ... аралық
бұл жалпылық сипатта, яғни туристік индустрияның құрылуы.
І кезең – ... ... ... ... ... ... болған. Сондай-ақ білім алу, қажылыққа бару, емделу мақсатында
саяхатқа шыққан . Осы кезеңде ... ... ... ... Европаға Африкаға көп сапар шеккен.
ІІ кезеңде Элитарлық кезеңде туризмнің ... ... ... ... ... ... ... табушы Фултон – 1807 жылы
2. Паравозды Стефенсон - 1814 жылы
ХХ ғ орта ... ... ... параход, кеме компаниялардың пайда
бола бастады. Сәйкесінше туризмнің жалпылық сипат алуына әкелді.
Ғылыми – ... ... ... және ... әлеуметтік
және қоғамның жалпы игіліктің өсуі біртіндеп жұмыс уақытының қысқаруына (12
сағаттан 8 сағаттқа көшу) көп бос ... ... ... ... ең алғаш демалыстар 1873 ж мемлекеттік қызметтердің демалысы деп
қаулы тұрғыдан бекітілді)
Уақытша тұратын тұрғындарды ... ... ... ашыла бастады.
Бастапқыда ондай тұрғындарды «қонақтар үшін бөлме» шіркеу қызметкерлердің
үйінде монастырлерінде және миссияларында алғаш ... ... ... ж ... Швецарияда «Риги Кмотели» атты алғашқы отель әрекет ете
бастады. Ал 1801 ж Германияда «Бадини Хар» ... үйі ... XVIII – XIX ... ... ... орындар ашыла бастады.
XIX ғ-ң IІ жартысында демалыс индустриясында өндіріс аясы кеңейе түсті.
Қонақ үй шаруашылықтарымен ... ... ... ... ашыла бастады.
Алғаш «пекидж тур» туристік қызметтердің кешені олар 1 ... ... ... ең ... Томас Куктың ұйымдастыруымен 1841 ж
жүргізлген, яғни ол топтық тур ... ... ... ... ... ... жол сапары кірген, пойызда шай және булочка берілген, ... ... ... ... І ші ... жасау бюросы «Райзанбюро Штанген».
ІІІ кезеңде І ші Әлемдік соғыс басталған Ұлы репрессия, ІІ д.ж.с болды.
Осы кезеңде ... ... ... орындарға бару, мәдени
ескерткіштерге барумен сипатталады. Халық аралық туристік қозғалыс Европада
жиі ... ... ... ... ... және ... ... деген түсінік өзінің ежелі тамыры және тарихы бар. Туризм
тарихын ... ... ... ... ... ... Мысалы,
Дж.Уокер өзінің «Қонақжайлыққа кіріспе» атты ... ... ... атап ... индустрияландыру алдындағы кезең 1840 жылға дейін,
теміржол ғасыры, ... ... ... ... деп қарастырады. Атап
өтілген кезеңдері арқылы Дж.Уокер ... ... даму ... ... ... ... яғни ... тарихына байланысты тұжырымды
Польшаның ғалымы И.Енджейчик жүйелі түрде келксідей туризмнің ... ерте ... ... ... ... ... ... бастапқы фаза-1914 пен 1945 жылдар аралығы;
- топтық туіризм фазасы-1945 жылдан кейінгі уақыт.
Ерте тарихтық кезеңде көбінесе кеңістікте орын ауыстыру ... ... ... қатынастар, танымдыққа қызығу, ашылулар, білім алу, діни
деген ... ... ... Бұл ... саяхаттау тек
сертификттардың, телигримдердің және ел аралаушы ... ... ... ... ... ... ... ХІХ ғасырдың еншісінде. Осыған тән
қасиет;
- ақпараттық инфроқұрылымның дамуы,әсіресе почталық байланыс;
- транспорттық инфроқұрылымның дамуы, ... және ... ... ... ... және саяхатта жылдамдықты жоғарлату бағаны
төмендету;
-индустрияландыру нәтиежесіндегі ... ... өсуі және ... ... алу, яғни ... ... ... сәйкес өсу фазасы 1914-1945жылдар аралығына сәйкес
келеді. Бұл фазада ... ... өсуі ... орта ... ... ... Жаңа саяхаттау формасын саяси қозғалыстар
жасап шығарған, яғни олардың ұлттық-әлеуметтік көрінісі бар. Бұл ... ... ... ... алғанда тегін келетін жолдамалар ұсынып олардың
патриоттық сезімдерін туғызуға тырысатын.
Мұндай саяхаттаулар көбіне Германия Италия елднрінде кеңінен ... жылы ... жаңа ... ... олар не ... саяхат не
туристік қозғалыстың диверсификациялық өсуі болып екіге бөлінеді. Оның
ерекшеліктері көбіне ... ... ... ... ... туризм басым сипатта болды, тек социолистік жүйе мемлекеттерінің
шекарасында ғана ... ... ... ... ... тұрмыстық
қызмет формасын үшінші жақ сферасын кеңейтті.
Туризм тарихын негізін елдераралық зерттеулер арқылы сипаттауға болады,
яғни бұл ... ... ... мен қонақүйлер білуі міндетті болып
табылады. Мұндай ұстанымды мысалы, Лини Вандер Ваген ұстанады, ол ... үйді ... ... зерттеулер туризімнің даму ерекшеліктерін сол елдіегі
экономиканың ... ... Ал ... ... төмен
елдерде ішкі туризмді дамыту ... ... ... Сонда жахандық сипат
қабылдайтындар үшін халықаралық саяхат жасауға ... ... ... болады.
Бірақ бұл көзқарастың барлығын нақты әрі қорытынды туризм тарихы деп
қарстыруға болмайды. Туризм көпжоспарлы ... және ол ... ... ... бір ... ... негізінде қалыптасқан. Мысалға,
орта ғасырда туризімнің маңызды негізін құраушы ... ... ... білім алуңа тырысу, қажылыққа ... және ... ... ... ... ал қазіргі ... ... ... орын ... ... ... әлеуметтік-экономикалық (тұрмыстық
деңгейдің көтерілуі, бос уақыттың болуы\, демографиялық,(орташа өмір сүру
деңгейі, урбандалу\.
Сонымен туризм тарихы-бұл өте ұзақ ... ... ... ... бір ғана ... ... осы ... базалық
элементінің қалыптасуынсыз, тарихи дамудың әр сатысында әлеуметтік-
экономикалық факторлардың ... ... ... ... ... ... факторларына келесілерді жатқызуға болады;
- Ұлы географиялақ ашылулар, экспедициялар, заманауи туристік
ресурстарға ... ... ... ... теориялық
негіздері;
- орналастыру құралдарының эволюциясы;
- көлік құралдарының эволюциясы.
Туризм дамуын ынталандыратын әлеуметтік-экономикалық фактор әр ... ... ... ... тек аристрократтар үшін темдік, спорттық, білім алу
сияқты мақсатта болатын.
Орта ғасырларда саяхатты ынталандырушы ... ... діни ... Қажылық пен білім алу мақсатындағы саяхат орта ... ... ... ... еді.
Ұлы географиялық ашылулар, буржуазиялық-демократиялық революциялар және
өнеркәсіптік революциялар жаңа заман туризімінің дамуына негіз болды.
Заманауи туризм дәуірі 1841жылдан басталады,яғни Томас Кук, ... ... ... көрші қалаға алғашқы топтық туризм ұйымдастыруға негіз
болды. ... топ 600 ... ... ... ХХІ ... ... ... көптеген факторлар тобы
әсер етуде; мемлекеттік органдардың көмегі, ... ... ... ... ... және ... ... тарихы ұлтаралық қалыптасуымен және жоғарғы
элиталық топтарының құрылуымен ... ... ... ... сипаттаплады. Осы тұстан Евраплық мемлекеттер
ішінде өндірісті дамыту жүре бастады.
XV ғ ІІ ... ішкі және ... ... ... ... ... және ... капиталдың қорлану процессі басталды. Осы
кезеңде ұйымдастырылған саяхаттар ... ... ... принці
Генрихтің ролі зор болды кейіннен теңіз жүзушісі деп ... ... кеме ... ... ... ... Алғаш Коравелланы
жасаған жылдамдығы сағатына 22 км болған, ол осы ... ... ... зерттеген,жүріп өткен бағыты 3500 км болған.Жаңа дәуірде
неміс географы Мартин Бехайм ... 1492 ж ... рет ... ... ескі ... бірі ... табылады. Ол осы күнге дейін жеткен.
Италияның астрономы Пауло Посканелли (1397-1482) жердің шар тәрізді
екендігіне ... ... ... ... ... діни ... ... мен қатар
саяси сипаттағы жорықтар да үлкен орын алған.
16 ғ ғылымның ... ... ... ... қалыптасуы 16ғ.
аяғынан басталады) алғашқы университеттердің ашылуына себеп болған.
18 ғ бастап ... ... ... ... ... Ол ... ... Италияның университетіне барған. Біртіндеп
кейін Европадағы адамдардың ... ... ... көпшілік сипатқа ие:
• Крест жорықтары (әскери адамдар, шіркеу қызметтері, дін жолындағы
адамдар, саудагерлер)
• Танымдық, ойын-сауықтық, емдік және ... ... ... шықты.
Міне, осының барлығы географиялық таным білуді кеңейтті. Ұлы географиялық
ашулар үшін алғашқы шарт ... ... және ... ... ... ... байланыстардың ары қарай дамуы, яғни сыртқы рыноктарды
іздеу, өнеркәсіптік және қаржылық ... ... ... іздеу,
сондай-ақ халықтың жаппай көшіп қонуы ел арасында туризмнің дамуына алғы
шарт ... Сол ... де 17ғ ... таза ... түрі ... ... ... бойынша осы кездегі адамдардың саяхаттары
танымдық, емдік және ... ... ... ... құбылыс ретінде қалыптасуы 17ғ аяғы ... Бұл ... ... ... ... ... ... аясына жаяу серуендеп шығуларды ұйымдастыра бастаған. Алғашқы «Ұлы
турды» 17ғ мемлекеттің, халықтың жоғарғы ... ... ... ... ... ... бөлігі ғана емес, сондай-ақ қатардағы азаматтарға
қызығушылық тудыра бастады.Жастар арасында ұзақ ... ... ... ... айналдырды. Ұлы турлардың станциялары ретінде ... ... ... ... Оның ... ... ... Италия,
Грецияның қалалары мен көрікті жерлері саналды.
Ұлы тур 2-3 жылға дейін созылған. Ағылшындар үшін ол ... ... ... ... ... ... Алғашқы көпшіліктік
туристік саяхат Англияда 150ж астам ... ... ... Оны 1841 ... ... ... ұйымдастырған. Ол теміржол көлігінде 600 ... ... ... ... Лафборо станциясына дейін барып,
кейін қайтқан.
Ол осы саяхатын ұйымдастыра ... ... ... ... ... билетпен тасымалдау (теміржол) қымбат билетпен аз адамды
тасымалдауға қарағанда тиімді екенін дәлелдеген. 1845ж. ... ... ... және ... ... 1847ж ... ... құрылған. Ол билеттерді тек Англияға ғана емес басқа мемлекеттерге
де сата бастаған. Ең ... тур ... ... ж ... 1-ші ... ... ашады. Туристерді
Швейцарияға жібереді.
1865 ж Т.Кук АҚШ-қа барады. Оның ... ... ... ... және ... ... келу ... ұйымдастыру
болған.
Христофор Колумб әйгілі теңіз саяхатшысы ретінде танылған. Ол ... ... ... ... мухиты бойымен жүзіп отырып 12.10 Жаңа жер
аралын жетеді. Ол оны Сан – Сальвадор деп атады.1492 ж 25.10 ... ... ... Ол оны Азия ... деп ойлайды. Тек 4 жылдан кейін барып
Колумб Евразиядан Америкаға дейінгі ... ... ... ... 1506 ж Колумб дүниеден өтеді.
Жаңа дәуір туризмнің тарихында тағы да бір саяхатшы ретінде Португалия
елі танылған.
1497 ж ... ... ... І үнді еліне экспедицияны
ұйымдастырды. Оның басшысы етіп дворянинді Васко да ... ... ж 8.06 4 ... ... эскадра Лиссабонна шығып, 4.12 ... ... Олар Үнді ... жүзе ... 1498 ж мамырында
Калькутта жағалауына келіп жетті. Осындай үлкен саяхаттан ... ... 1 ші ... етіп ... ... ... тарихында Германия, Швейцраия, Франция,Италия,
Чехия елдерінде халықаралық курорттық ... ... ... Міне,
осы елдер Англиямен ... ... ... ... орталығы
саналған. 18ғ аяғында әр түрлі мақсаттармен басқа ... ... ... туристер деп атай бастады. Туризмнің осы кезеңдерде ... ... ... ... даму ... ... тұс ... өзара жүріс тұрыс қозғалыстарының өсуі адамның ... ... ... ел ... ... ... және т.б ... ынтығулары, құштарлықтары ұлттық және халықаралық ... алып ... ... ... әр түрлі аталып жүрді: общество
благоустройство, общество приёма иностранцев т.б) ... ... ... ғ-ң ортасында басталған. Кейіннен 19ғ 70ж өріс алды. Ең басты ол Батыс
Европа елдерінде ... ... ... ... және т.б.) ... тау жорықтарының бірлестігі – Ағылшын Альпі ... деп ... ... ... 1862 ж ... ... клубы және Турин (кейіннен
Италияндық) ашылған. 1863ж Швейцария клубы құрылған. Міне, осындай клубтар
өзара ... ... ете ... ... аймақтарда саяхаттарды
ұйымдастыруға ықпал еткен. Сол ... ... ... зерттеумен
айналысқан.
1.1 Халқаралық туризм ұғымының мазмұндық және тұжырымдамалық дамуы
"Туризм" мен ... ... ... ... ... ... ... пайда болды, XIX ғасырда кең қолданыла бастады, ... ... ... ... айтуы бойынша, "туризм" жэне "турист"
деген сөз француз тілінен (Ъиг - саяхат) енген. Солай бола ... да, ... бүл сөз XVIII ... ... ... осы елге ... англия
жастарының саяхатын анықтау үшін ... ... ... ... оқуларын толықтыру үшін мектептерге жіберіліп тұрды. Саяхатты
"§гапсі Іоиг" десе, саяхатшыларды ... деп ... ... зерттеу институтының журналында "АгсҺіу іііг
Ғгетсіепүегкеһг" (1930-1931) атты ... алғы ... ... ... ... ... деген түсінік XX ғасырдың 30-шы жылдарында пайда болды.
Туризм деген өте кең түсінік, эдебиеттерде оған ... эр ... ... ... В. ... ... деп тек ... табуға
арналмаған түрақты жерден тыс жердегі барлық саяхат пен ... ... ... пен ... ... ... ... авторлар "эр түрлі
мақсаттағы спорттық жарыстарды" туризмге жатқызды. КСРО-да бірінші болып
1952-ші жылы В.В. ... ... ... ... ... ... "Туристік саяхат деп каникул жэне үзақ уақытты демалыс кезеңдерінде
біздің еліміздің әр ... ... ... сол ... халықтарының
өмірімен жэне мэдениетімен танысу, социалистік ... ... ... ... және ... ... ... - дейді.
Туризмге қысқа да, сәтті анықтаманы ҮКЭ (Үлкен Кеңестік Энциклопедия)
берді: "туризм - бос ... ... ... ... сапары, жорық
жасап демалуы".
XX ғасырдың 30-шы жылдары поляк географы С. Лещицкий туризм ... ... ... ... ... ... географиялық, статистикалық, қүқықтық, мэдени жэне элеуметтік
сүрақтардың жиындысы" - деп анықтама берді.
Туризм ... ... ... сіңіп, атағы шыққан ... ... ... ... ... ... ... беріледі:
а) демография мен халық географиясы және эділет ғылымы оқитын халық
қозғалысының ерекше түрі;
б) ... ... ... мен ... ... ... ... қажеттілігін өтейтін салалардың
біреуі;
в) социология мен рекреациялық ... ... ... тыс ... бос уақытты өткізудің түрі.
Қазір туризм анықтамасы екі топқа ... ... - ... ... ... ... элеуметтік, қүқықтық жэне басқа
да туризмнің аспектілеріне ғана қатысы бар. Екіншісі, концептуалды немесе
мэнін көрсететін анықтама, пэнді ... ... ... ішкі ... даму ... ... мен "турист" деген түсінікке біраз
өзгерістер енгізілді. Практикалық жағынан туризмнен гөрі ... ... ... жағынан анығырақ болғанын ... ... Ең ... ... анықтаманы ¥лттар Лигасының статистика жөніндегі сұрыптау
Комитеті берді (1937). Ол халықаралық түсініске ие болды және ... ... де ... ... жылдары "турист" ... ... ... ... ... одағының жиындарында
(Дублин, 1950; Лондон, 1957), Б¥¥-ның халықаралық туризм және ... ... (Рим, 1963), ... ... ... конгре-сінде (Гаага, 1989) талқыланды /1/. Бүл оның
теориялық және практикалық ... ... зор ... және ... ... ... та дэлірек болу керектігін көрсетеді.
Қазіргі шақта халықаралық тэжірибеде кең қолданылып жүрген анықтама
1963-ші жылы Рим конференциясында ... жэне ... ... үйым (ДТҰ) ... ... ... ... -бүлар өзінің
түрақты елі емес, ақша табатын іс-эрекеттермен айналыспайтын, басқа бір
елге ... да ... бір ... ... адамдар". Бұл анықтама
мыналарды қамтиды:
1. туристер немесе келушілер деп, осы елде кемінде 24 ... ... ... жэне олардың саяхат жасау мақсаттарын мынадай
топтарға біріктіруге ... а) бос ... ... көтеруге, каникулға,
емделуге, оқуға, спорт немесе дінге пайдалану; б) жұмыс бабымен, отбасы
ісімен, мақсатпен, съезд, симпозиум немесе конференцияға ... ... ... ... ... елде 24 ... ... болады (теңіз рейсіне қатысушыларды қосқанда).
Қазіргі уақытта халқаралық тәжірибеде 1991 жылы Оттавада өткен туризм
және саяхаттау ... атты ... ... ... қолданылады оны UNWTO мен ... ... ... Ол ... ... ... бір елге өзінің тұрғылықты жерін
тастап келуі және сол жерде болу ұзақтығы ... ... ... ... ... ... және табыс табу ... ... ... ... халқаралық конференцияның қорытынды құжаттарының ... ... ... ұонақ деген анықтама берілді. Бұл ... және ... ... ... ... жөн. Бұл ... де ... да қатар қолдана беруге болады, себебі екеуінде де
ұқсас ... ... Ал ... ... ... ... пен ... басқа саяхаттаушылардан ажырату үшін үш түрлі
басты белгілерге бөлуге болады: өзінің ... ... орын ... ... болу ... және шығу мақсаты болып саналады.
Тұрғылықты жерінен орын ауыстыру. ... жер ... ... салуды Оттавадағы конференцияда қабылдады, яғни ... ... жас ... ... орын ... ... үшін ... туристер немесе экскурсанттар болып саналмайды.
UNWTO-ң туризм статистикасы ұсынысы бойынша тұрғылықты ... ... ... ... көрсетуге болады. Баратын жерге бару жиілігімен оның
алшақтылығы. Егер ол баратын ... өте жиі ... ... онда ол ... ... ... жері ... табылады. Бұл тұжырым бойынша,
тысқар елде тұратын адам жұмыс бабымен жиі басқа белгілі бір елге ... онда оны ... ... деп ... ... жер деп тағы да жақын жерлерді яғни бару ... ... ... ... Бұл ... ... ... тікелей мативке байланысты
олар мативке байланысты қорғалады. Бұл белгі ресми құжаттарда және ... ... ... ... есепке жеңіл болу үшін
UNWTO-ң ... ... ... ... бірнеше топқа бөлінген,
рекреация, демалыс; таныстарыңмен туыстарыңа ... ... ... ... ... қатысу, конференцияларға,
конгресстерге тағы сол сияқты); емдеу, қажылық тағы сол сияқты мақсаттар.
Бұлардың ... ... ... ... ... ... ... осы арқылы бұлар шетелге табыс табу мақсатпен және
сонда табыс алумен айналысатындарға толық қарсы келеді. Яғни бұл ... ... ... ... ... ... шетелден
жұмыс тапқан кісі тауар мен қызмет өндіруші болып табылады. Яғни сол елдің
ішкі жалпы өнімнің бір ... ... ... Олар ... ... үшін
белгілі сияқы сомасын алады және отанына аударады.
Саяхатқа кеткен шығын көленкелі болып келеді. Бірақ Ұлыбританияда ... 19% ... яғни ... ... біржылдық бюджетінің жартысын
құрайды, тұратын жер тамақтану қаржысынан ғана қалады. ... ... онда 16% ... мен ... 12%. Орта ... американдық отбасы
саяхатқа жылына 4мың доллар жаратады, бұл көрсеткіш ... және ... ... мен экскурсанттар ақшаны бірненше елден баратын елге алып
барады. Азаматтар рахат үшін іскерлік ... ... ... ... сол елге ақша ... құштар болады, ал бұл сол елдің тікелей
бюджетінің дамуына алып келеді.
Туристік инфроқұрлымның даму перспективасын ... үшін ең ... ... ... ... және экскурсанттармен
туристерді ажыратып біліп қою керек.
Сонымен «турист» ұғымы өзінің тұрғылықты жерінен басқа бір елге ... ... ... ... ... Тек осы белгілердің
негізінде ғана саяхаттаушы тұлғаны турист деп санауға болады.
Сапар мақсатына ... ... ... екі ... ... топқа жататындар - туристік мақсатпен сапар шекпейтіндер. ... ... ... ақша ... ... Оларға: шетелге барып
жүмыс іздеп жүргендер немесе сонда ... ... ... ... көрші
территорияда жүмыс істейтін ... ... ... түрғындары; түрақты
мекенге қалушылар жатады. Екінші топқа жататындар уақытша келушілер,олар
туристік ... ... ... ... ... есепке жеңілдік үшін олар үш блоққа топтастырылған: көңіл
көтерушілер, кәсіптік ынтасын қанағаттандыру және
басқа да туристік мақсаттарды (оқу, ... ... эр ... ... үзақтығына қарай уақытша келушілер "таза" туристер жэне
экскурсантар болып бөлінеді. Турист - бұл бір тэуліктен ... жэне ... кем ... ... ... ... тыс жерде жүрген адам.
Экскурсант - ол күндізгі уақытта, түнеуге ... бір ... ... елге немесе түрғылықты жерге) адам.
Туристік ағым мен оның бағытына қарай, сондай-ақ қүқықтық статусына
байланысты туризм екі ... ... ... ішкі ... ... (шетелдік). Ішкі туризм - бүл азаматтардың өз елінің ішіндегі
саяхаты. Халықаралық туризм - бүл азаматтардың өз ... тыс ... ... бір ... екінші елге сапары немесе бірнеше елдерге
сапарлары. Шетелдік ... - бүл ... ... ... басқа елге келуі.
Бүлай бөліну халықаралық туризмнің екі басқа түрімен тығыз байланысты
- кіру жэне ... ... ... ... ... ... ... Туристің саяхат жасау мақсатына қарай оның шыққан елін жэне баратын
елін анықтайды. Туристің ... елі шығу ... ... ал ... ... туризмі деп аталынады. Бір турист бірден шығуда жэне кіруде турист
бола алады.
Ұлттық туризм ішкі жэне сыртқа шығу ... ... ... Бір
елдің ішіндегі туризм - ішкі жэне келетін туристік ағымдарды қамтиды.
Ішкі ... ... ... ... ... жэне басқа да
мақсаттар үшін адамдардың өз елінің ... ... ... ... шекарасынан өтпейді, туристік қүжаттарды толтырмайды.
Халықаралық туризмде турист өзінің елінен ... ... бір ... ... ... өту үшін туристік құжаттарды толтырады (паспорт, виза
жасау), валюта жэне медициналық бақылаудан өтеді. Бүл халықаралық туризмнің
ерекшелігі болып саналады жэне ішкі ... ең ... ... туоизмнің қазіргі жағдайы. Геополитика (геосаясат) дегеніміз
- географиялық жағдайларды саясатпен біріге отырып оқитын ғылым.
Халықаралық ... ... ... ... ... халықаралық туристік
байланыстарды сонау алғашқы қаумның құрылған ... ... ... ... ... ... ... ал үшіншілері алғашқы бірінші
турист ретінде Марко Полоны атайды.
Қазіргі туризмнің басталуы деп 1841 ... ... - ... Куктің
үйымдастыруымен поездбен 600 адамды (туристерді) Лейстерден ... ... - бүл ең ... ... ... ... ... басқан
мемлекет болып саналады.
1.2 Халқаралық туризмның даму ... ... ... бір орын ... ... ... және ... түсінік ретінде тек XIX ғасырда ғана қалыптаса бастады. Одан кейінгі
оның даму тарихы өзіндік толығуымен, жетіле күрделене ... ... ... ... ... қоғамдық құбылыс ретінде бірден қалыптасқан
жоқ. Оныңқалыптасуына тікелей болмасада, жанама түрде әсер ... ... ... ... ... немесе факторлар болады. Оған жататындар: 1.
Ерте ғасырдағы, ... орта ... (VII-XIV ... болған
мемлекеттер арасындағы сауданың дамуы. 2. орта ғасырлардағы және ... ... ... ... ... ... қимылдары. 3. Бұл ... ... жаңа ... ұлы ... ... ... ... мемлекеттер арасындағы экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... мен халықтар,
олардың тілі, діні, салт-санасы, олар мекен еткен жерлердің табиғаты ... ... ... ... ... ... сауда
қатынастардың дамуы Ескі дүниеде (Еуразия құрлығынд, басқа құрлықтар ол
кезде дамудың ... ... ... ... ... да және сонымен
бірге су ... ... ... да ... ... қатынастарының ең айқын
айғағы, тарихтағы белгілі, Ұлы жібек ... ... жол ... ... Азия мен Европа ... ... ... ... арасындағы дәнекер болады. Әр түрлі тауалар ... ... 10 ... ... ... ... ... Тауарлардың
ішіндегі ең бағалысы әрине жібек матасы болған. Ол матадан Рим, Византия,
батыс Европа, Иран және Араб ... мен ... киім ... ... Ұлы ... Жолы ... сол кезде жоғары бағаланған фарфор,
қымбат бағалы асыл тастар, шай, қытай қағаздары, ... ... бор, ... ... ... анар т.б. ... дақылдар және заттар тауарлар
тасылған.
Жібек жолы сол ... ... ... ... ... ... ... екіге бөлініп, бірі Турфан, ... ... мен ... арқылы
Қашқараға тағы түйіскен. Турфан мен Қашқарадан Орта Азия мен Қазақ ... одан әрі ... ... ... кеткен. Қашқардан өткен соң қазіргі
Ауғаныстаннан жол тағы екіге айрылып біреуі оңтүстікке Үндістанға, ... ... одан ары ... ... ... барып тірелген. Египетке,
Византияға, Италияға т.б. елдерге жеткен. ... ... ... ... ... саудагерлер, жиһанкездерден басқа (кейде тұтқын құлдар
түрінде) ... да ... Олар ... бір ... ... ... сол ... техникалық табыстар, шаруашылық ... ... ... ... математика, медицина, тіл білімі салалары бойынша
үлкен табыстарға жеткен. Бұл ... мен ... ... ... ... ... өз кезегінде Қытайдан ғылыми ... ... ... VII ... атақты қытай ғалымы-географ Сюань Цзан Ұлы жібек
жолы бойымен бірнеше рет ... ... ... ... ... ... ... жануарлар дүниесімен, адамдар мен олардың өмірі
мен, тұрмыс-тіршілігімен, ... ... т.б. жете ... мәліметтер жинаған.
Тутизмнің қоғамдық құбылыс ретінде қалыптасуына белгілі-бір дәрежеде
тарихи ғасырлардағы ... ... ... ... да алға ... Соғыстар алдындағы стратегиялық және тактикалық жоспарлар кезінде,
алдын ала ... ... ... ... ... кезінде саудагерлерді
пайдалану т.б.) арқылы тек ұрыстар болатын орындарының жер ... ... ... ... қарсы мемлекеттердің табиғи ерекшеліктері, мемлекеттер
құрылымы, саяси ... ... ... ... мен ... діні т.б. туралы мәліметтер жиналып қортындыланған.
Үшінші алғы шарт – XV ғасырдан басталған жаңа жерлерді ашуы ... ... ... т.б. ... ... ... ... басқа құрлықтары мен орындары жайлы білімдердің жиналуына
мүмкіндік берді. Олар өз ... бұл ... мен ... ... жол ... саяхатшылар. Алғашқы саяхатшылар қатарына мұхиттық аралдар
кіреді. Олар ... ... ... ... ... Маркиза
аралдарына, Туамту архипилагына Канос қайықтарымен жүзіп бара алған. Б.з.д.
500ж. Полинезиялықтар 2000 кл қашықтықта орналасқан Гавай ... ... ... Жүзу ... арнайы құралдарына болмағандығына қарамастан
күн мен жұдыздарының орналасуын, ... ... ... ... ұшу ... ... ... көкжиек сызығын бағдарлай білген.
Олардың тұщы сулармен тамақ қорларын қалай толықтырып ... ... ... теңізі жағалауының тұрғындары өз саяхаттарын сауда, және
емдік, мақсатта пайдаланғандығы белгілі. Діни кітаптарда керуен жолдарымен
саудагерлер. ... ... ... ... ... мәліметтерді
кездестіреміз. Ертедегі Грек оқымыстылары б.з.д. 5 ғасырдағы Герадот б.з.д.
4ғғ. ... т.б. жаңа ... ашу ... елдермен танысу мақсатында
ұйымдастырылған жорықтарға қатысқандығы мәлім. Б.з.д. 776 ... ... ... ... ... ... ... өнер адамдарының
Жерорта теңізі маңы елдерінен көптеп қатысуына байланысты ... ... ... жарыс өтетін ... ... ... ... ... жерлер туралы туралы ... орай ... ... ... (90-163 ... ... тұрғыда картографиялық мәліметтер берілген.
Ертедегі Рим туризм тарихына өзіндік үлес қосты. Рим империясы аумағы
қалалары ... ... ... алғы ... ... ... ... 100 мильдік қашықтықта жүруге қолайлы жолдар
арқылы атақты храм т.б. ... ... ... ... ... ... ... Египет аумағындағы ескерткіштер
мен пирамидалар қызығып тамашалайтын танымдық мысалдарға ... ... ... заманында ауқатты римдіктер Грекияға білім ... ... ... ... ... ... адамдардың
Грекияға көптеп келуін байқаймыз. Емдік мақсаттағы жылы миниралдық ... ... ... Рим ... аумағында мемлекеттік демалыс үйлері
ашыла бастады. Олардың ... өзі ... бір ... жол жүруге
есептелінген. Олар мемлекеттің басты жолдар бойындағы қалаларда орналасқан.
Саяхатшылар мен мемлекеттік қызметшілер, хат ... Рим ... ... т.б. шет ... шыға ... ... ... тұсында
түркі желіндегі Эффес қаласы ірі сауда орнына айналған болатын. Бұл қалаға
жан-жақтан ... ... ... және ... ... ... көтеруге, демалуға келген екен. Рим ... (б.з. I ғ.) ... бір ... екінші қалаға, бір
мемлекеттен екінші мемлекетке барып қайту қозғалысы азайды. Инфроқұрлымдық
салалардың жолдардың демалыс ... іске ... ... – ұры
қарақшылардың көптігінен, саяхат ... құру адам ... ... да XV ... дейін адамдардың көпшілігі киелі ... ... ... шыққан. Еуропалықтардың крест жорықтары кезінде көрші
жерлерді басып алу мақсатында адамдардың ... ... ... жерін,
байлығын басып алу мақсатында әскери жорықтың жолымен ... ... ... ... дін адамдарымен оны уағыздаушылар Еуропа
халықтары, ал ... ... ... ... ... ... ... Адамдардың әр түрлі мақсатта жаңа жер ... ... әсер ... Онда ... ... мәліметтер Афанасий Никитин, Марко Поло, Васко де Гама,
Христофор Колумб сияқты саяхатшылар нәтижесінен байқаймыз.
Мына XV-XVII ғ.ғ. ... ... ... ... ... ... ие. ... мен жаңа жерлердің ашылуы жиһанкөздердің
атпен, жаяу, қайық, кеме, темір жолды игеруге саяхатпен ... мен ... ... ... шығуына, пайда болуына ... ... ... географиялық ашулары Евразияның
зерттелмеген аймақтарын ашуға, ашуға игеруге ат салысады.
1639 ж. В.Поярков, С.Дежнев, ... ... ... ... ... ... ж.ж. В.Д ... Якутск жерінен тынық мұхит жағалауына
жетеді. Ал С. Дежнев Америка мен Азия ... ... ал 1696 ж. ... Камчатканы ашып,орыс саяхатшыларын 1711 ж. Курил аралдарына
шығарды. 1732 ж. И. ... ... ... жағалауларына жетеді. В.
Беринг Алеут аралдарын аша отырып Америка мен Азия ... ... ... ... жинаған.
XX ғасырға қарай орыс саяхатшылары мен теңізшілер Азияның көптеген
шекараға жақын жатқан ... ... мен ... ... Еуропа мен Азияның барлық ... ... ... ... ... ... басқа да жаңалықтар ашты.
Алғашқы туристік орындар. Көне заманнан бері ... үшін ... ... назарда болып келген. Оның ішінде бәрімізге белгілі әлемнің
жетікереметі де бар. Олар:
- Сфинкісті қосып алғандағы ... ... ... көне ... Вавилондағы (қазіргі Ирак) Семирамида аспалы бағы;
- Галикарнастағы(Туркия) ... ... ... Зевс мүсіні;
- Колос Радосский деп аталатын Гимос мүсіні ... ... ... ... Александриядағы (Египет) жұлдызшам (маяк);
- Эфестегі (Туркия) Артемидтер храмы немесе Диана храмы.
Дүние жүзіндегі ... ... ... ... Ұлы ... Петр ... (Иордания), Алып пиктограммалар (Перу), Машу-Пиешу
қалдықтары (Перу), Боробудур будда храмдар кешені (Ява ... ... ... бұл жерлерді көру үшін саяхаттар жасалған. Осы жағдай
қазіргі ... ... ... ... ... парктерді,
мұхиттарды көлдерді және адам ... ... ... ... ескерткіштерді аралап көретіндігісияқты нәрсе.
Алғашқы турагенттіктер. 1822 ж. Бристолдық (Ұлыбритания) Роберт ... ... ... агент ретінде танытты. Ол бристоль каналымен жүретін
және Дублинге (Ирландия) баратын ... ... ... ... ж. Томас Кук әрбір жолаушыдан 1 шиллинг ала отырып Ланкастерден
Лонгобуругқа дейін теміржол ... ... ... (570) арнап
ұйымдастырды. Бұл ... ... ... экскурсиялық поезд
болады, ал Кук экскурсиялық поездардың алғашқы агенті түрінде көрінді. 1847
жылдан бастап Куктың ... ... мен ... ... тек ... ғана емес, шет елдерге де тарата бастады. 1863 ж.
Кук үлкен туристік саяхатты ... ал 1868 ж. ... ... ... ... ... компаниясы дүние жүзіндегі еңірі
туристік ұйымдардың бірі болып ... Жеке ... ... ... маманы ағылшын Томос ... ... ол ... британ консулының хатшысы бола отырып, Норвегияға жеке адамдар
үшін театр турларын ұйымдастырды. 1850 жылдан бастап ол жеке ... ... ... ... ... ... ... ұсына бастады. Олар
үшін қонақ үй ... мен ... ... ... ... ұйымдастырылған саяхаттар. II ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың
ортасында ойшылдардың ықпалымен Еуропаның кейбір оқу ... ... ... ... мен жаяу ... ... бастады. Олар белгілі
поляк педагогы Ян Амос Коменскийдің әдістері ... ... мен ... мен ... үшін ... Ресейде экскурсиялық қызмет XIX
ғасырдың екінші жартысында қалыптасты Бұл кезде жаратылыстану әуесқойлар
қоғамы ... ... ... ... ... және ... ... жұмыс атқарды. 1902-1909 жылдары Кавказ тау қоғамы жұмыс
істеді. 1905 жылы Ресейдегі алғашқы экскурсиялық мекемелердің бірі - Қырым-
Кавказ тау ... ... ... ... ... 1899 ... ... Педагокикалық қоғамдық гимназиялардың, ... ... үшін ... ... ... экскурсияларды ұйымдастыру
бойынша комисия жұмыс істеді, ол ... оқу ... ... ... комиссияның жұмысын да бағыттап отырды.
Туризмнің калыптасуындағы келесі кезең ... ... ... өрлеу және XVIII ғасырдағы Ағарту дәуірлері болды. Бұл ғасырларда оқу-
білімінің, тәрбиенің, өнердің жан-жақты ... ... ... ... ... оның ... әсіресе, дене тәрбиесі құралы ретінде, ... ... ... ... Европаның сол кездегі
мемлекеттерінде, Батыс Еуропада, саяхаттар мен серуендер жиі ... ... ... беру мен ... маңыз-дылығы жайлы сол дәуірдің
ұлы ағартушылары мен ойшылдары — Томас Мор, ... т.б. әр ... ... ... ... ... қалдырған.
Туризим толық түрдегі қоғамдық құбылыс және термин ретінде XIX ғасырда
қалыптасты. Бұған ішінара сол ... ... мен ... ... пайда
бола бастауы әсер етті. 1815 ж. саяхатшы және жазушы Дж. Галиньяни Парижде
ең алғашқы ... ... 1829 ж. ... саяхатшысы К. Бедекер өз
бетінше ... ... үшін жол ... ... дайывдап шығарды.
1841 ж. ағылшын Томас Кук (1808-1892) алғаш Лестерде, сонан соң ... ...... ... ... ұйымдастырған
алғашқы саяхаттар бюросын кұраған, 1843 ж. ол теміржол вагондарын жалға
алып және туристерді азыкпен, ат ... ... ... ... ... ... көп адамдық тур ұйымдастырған. Ал 1847 жылдан бастап
Томас Кук Еуропаның әр түрлі елдерге ... ... ... бастады.
Томас Кук халыкдралық туризмнщ негізін салушы ... ... 1854 ... ... ... ... К. ... Берлинде алғашкы неміс саяхатшылар
бюросын ашты. XIX ғасыр-дың екінші жартысында Еуропаның көптеген ... ... ... ... ашылды. Мысалы, осы жылдары Лон-донда
велосипед саяхаты, ... су ... ... тау ... ... ... істей бастады.
Дүние жүзінің экономикалық алдыңғы катарлы елдерівде кең ... көп ... ... ... бола ... ... кең тарай
бастауының, жол-көліктік жүйелердің дамуының, демалыс мерзімдеріне ақы
төлеу жүйесінің ендірілуінің нәтижесі ретінде 1950 ... ... ... 1970-80 ... ... ... көп ... жақын жер-лерге
отбасылық автомобильдер саяхаттары, орташа және алыс ... ... ... ... турлар мен теңіздік
круиздік саяхаттар үйымдастырды. Осы жыдцары жаңа туристік ... ... ... ... үйымдар, ішкі және халыкаралық туризмнің
рыноктары, ... ... мен ... ... калыптасьш, маркетиштің
негізгі принциптері қүрылды.
Ал 27 қыркүйек-Дүние ... ... күні ... ... ... ... ұйымның берген ақпараты бойынша қазіргі кезе жыл ... ... ... Туристік саяхаттар жүзеге асырылады.
Австриялық (1862), Швейцариялық (1863) т.б. тау саяхатшьшары клубтары
жұмыстарымен танысып, Альпі ... осы ... ... жүріп
өтті. Шет елдер клубтары үлгісімен 1878 ж. Тифлисте Рессейде ... рет ...... ... ... және ... әуесқойлары қоғамы"
кұрылған болатын, ол ресми түрде ... ... ... ... күрамында болды. Алайда бүл қоғам көп жүмыс атқ-арған жоқ,
небәрі 6 жыл да, ... ... ... ... ... туралы
мақалалары бар бірнеше кітапшалар шы-ғарды. Рессей ... ... ж. ... тау клубы ретінде қүрылған Қырым-Кавказ тау клубы көбірек із
қалдырған. Бүл клубтың әсіресе Ялта бөлімшесі ерекше танымға ие болды, ... ұзақ ... ... В.Н. ... ... ... Рессейде алгаш
рет Қырымның ең қызшлықгы жерлеріне; Бахчи-сарайға, Учан-Суға, Массандраға,
Алупкаға, Ливадияға, ... ... ... ... үйымдастырды.
1896-1913 жылда-ры бөлімше өткізген экскурсияларга 120 мыңнан астам адам
Рес-сей қалаларынан ... ... ... ... ... ... бөлінді, олар Қырымға өз мүғалімдерімен бірге топ-топ болып
(тіпті әр ... 150 ... ... саяхаттар үйымдастырған болатын.
1885 ж. Петербург өзінің адцына Европа елдерімен таныстыру-ды мақсат
етіп қойған және ... ... ... ... барлық елдеріне
жасалатын қоғамдық саяхаттар үшін кэдры-лған кәсіпорын", ол ... ... ... ... ... Рессей әр түрлі қалаларда туристерді
қабылдауға ар-налған ... ... ... өз ... ... ... ... айналысқан, кейінірек аты "Туристердің рессейлік қоғамы"
болып өзгерген "Велосипедші-туристердің Рессейлік қоғамы" ... ж. ... ... ... өз ... ... көп күндік
экскурсиялар үшін материалдық жағдайлары жоқ адамдар үшін ... ... ... және ... ... да ... мен ... саяхаттар
үйымдастырды. қоғам мүшелерінің шетелдерге жасалынған саяхаггары қатысушы
адамдарың өздері күрған ... ... ... топтар арқылы жүзеге асты.
Қоғамның Бельгияның, Австрияның, Англияның, Италиянын және ... ... ... ... шарттарының нәтижесінде Рессейден келген
туристер жол билеггерін сатып алу, қонақ үйлерде ... ... ... және кедендік төлемдер кезінде т.б. жерлерде жеңілдікгерге ие
болды. Қоғам со-нымен бірге окушылармен ... ... ... ... олар туралы "Русский турист" журналында әңгімелер, мақа-лалар
жиі жарияланып түрды.
Кеңестер одағы кезіңдегі туризмнің дамуы. Революциядан ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру формалары: тау клубтары,
экскурсиялық ... мен ... жеке ... ... ... өмір ... ... Алайда 1919 жыддың ақпанында Халық ағарту
комиссариаты жанындағы бірыңғай еңбек мектебі бөлімінде ... ... ... ... эк-скурсиялық секция қүрылды.
Ересектер арасывда туризмді наси-хатгаумен Бас ... ... ... ... айна-лысты. Ол экскурсиялық әдіс-тәсілдемелер жасады,
клубтар, кәсіподақгар т.б. ... ... ... ... ... үйлестірді. Бұл бюро бірнеше ... ... ... ... әсіресе Петроградта (1920 ж.) ... үйі" ... өз ... ... ... ... ... қиьш жағдайларға байла-нысты бұл станциялар көп ұзамай ... ... ... ... әлеуметтік жағдай деп есептейміз.
1920 жылдың басында бүрынғы, революцияға дейін болған рессейлік туристік
қоғамдар (РТК) кайта жащырып, өз ... ... ... ... басыңда жаішай-көшыілік туризмді дамыту үшін алғаш Мәскеу комсомол
комитетінде, кейінірек Бүкілодақгық комсомол комитеті ... ... ... олар ... (20 ... ... ... "иролетарлық
туризм" деп аталған жаңа қозғалысты біріктірді. ... өз ... ... ... мақсатында Рессей туристік қоғамы ашыдды, оған
1928 ж. коммунистер мен комсомол мүшелері жаппай кіре ... ... ... 1928 ж. кезексіз кон-ференция өткізідді, жаңа баскарма
сайланды, оның ... ... ... және ... ... Н.В. Крыленко
бекітілді. 1929 жылдан бастап РТҚ ... ... ... ... оның ... ... ... калаларда, кәсіпорындарда, ұйым-дар
жанынан т.б. жерлерде ашылды. 1929 жылдың каңтар айында бұл бұл ... ... ... ... ... ... жаңа ... кдбыдданды. Қоғам
өзінің алдына туризмді еңбекшілер арасында ... ... ... ... ... ... ... кдбілетін нығайтуға көмек
етуді, туризмге өлкетану ... ... ... етіп қойды.
Пролетарлық ... ... ... барлық жерде ашыла бастады,
мүшлерінің саны 50 ... ... бір ... ... ... ... ... адам қатысты. қоғам туристік кадрлар дайындай бастады, өзінің арнайы
басылымдарының ішінде "Құрлықга және теңізде" журналы шыға ... ... ... ... ... көптеген баскд жерлерде жұмыс істей бастады.
Жаңадан турбазалар ашылды. 1950 ж. 67 ... ... 40 мың ... 1955 ж. ... базалардың саны 100-ге жетті. Өз бетінше
ұйымдастырылатын туристік жүмыстар қайта өрлей ... 1949 ж. ... ... ... ... ... 1950 жылдары
туризм дене тәрбиесі факультетеріңде жеке сабақ ... ... ... ... айывда Бүкілодақгық комсомол комитеті шетелдік ... ... мен ... ... ... және Халықаралық жас-тар туризмі
бюросын — ... қуру ... ... ... 1962 ж. ТЭБ ... бойынша орталық кенес, ол 1969 ж. ... мен ... ... ... ... ... қасынан құрылды. Кәсіподақтар
қарамағына өз бетінше үйымдастырылатын ... ... ... ... ... ... кәсіптік шеберлікті жетілдіру үшін 1970 ж. ... ... ... ... ... ма-мавдыган көтеру үшін
Орталық курстар ашылып, ол кейіннен, 1982 ж. Туристік-экскурсиялық ұйымдар
қызметкерлерінің ... ... ... ... қайта құрылды.
Көптеген университеттердің география ... 1960-70 ... және ...... ... ұйымдастыру-дың әдістері"
мамандығы ашылды (Дондағы Ростовта, Минскде, Киевте, Тбилисвде, Ташкенте
т.б. жерлерде). 1979-80 ж. Мәскеуде елдегі ең ірі (9,5 мың ... ... ... ... т.б. қонакжайлар мен (туристер үшін) орындар
ашылды. 1988 ж. ... мен ... ... 42 ... адам ... ... саны 207 млн адамға жетті.
Казақстандағы туризмнің калыптасьш, ... 1920 ... ... ... ... ... оку орны — Абай ... ... ... дене ... ... ... аумағы
бойынша жорықгар үйымдастыры-ла бастады. Бұл жорықгар шаңга, тау және жаяу
туризм бойынша ұйымдастырыдды. Шаңғы туризмі бойынша Іле ... ... ... және ... ... ... Бурное селосына дейін Жамбыл
облысьшың Жуалы ауданының ортальды жорықгар ұйымдастырылды. Бұл жорықгарды
үйымдастырушылар тау ... және ... ... ... ... т.б.). Жаяу ... ... жорықгар Іле Алатауы арқылы
Қырғызстан аумағына ұйымдастырылды (Сонгкөл, Нарьгн, Буам шаткалы, ... т.б.). ... ... ... ... де катысты. Жо-рықгар 1941
жылға дейін жалғасып тұрды.
Кейінірек 60-жылдары Алматы Дене шынықгыру институты-нан туризм
(спорт ... ... ... және 1950 жыл-дардан бастап республика
бойынша республикалық, облыстық, қалалық туристік кеңестер, комитеттер,
оқушылар станциялары ... ... ... 1968 ... ... шетелдік
туристер қабылданды. Олармен жасалған жорық (Чехославакия туристері)
қырғыздың Тюп, ... ... ... ... ... ... ... бойы жасөспірімдер туристік станциясын-да жұмыс істеген Абдамбаев
С.С., ... Т.К. ... 1990 ... ... ... және мемлекет
дәрежесіне жеткен соң Туризм, жастар ісі және ... ... ... ... Абай ... ... (бұрынғы казақ педа-
гогикалық институты) ... ... ... ... ... ... бірі болып туризм ма-мандығы және кафедрасы
ашылды.
3. ... ... ... ... ... ... алушылар мен сатушылар жолын
түйістіретін инстетут немесе миханизм. Әдеттегі тауар нарығына қарағанда
тауардың ... ... ... ... емес ... тұтынушының
өзінің сатып алған қызметіне қарай қозғалыс орын алады.
Нарық-бұл алмасу ... ... ... ... заты болып түрлі
туристік кәсіпорын ... ... ... ... қызметтері болып
табылады.
Тұтынушы мен туристік қызметті жасақтаушы арасында, ... ... ... және ... ... ... ... болғанда туристік нарық қатынасы көпсалалығымен
сипатталады.
Туристік ... ... ... ... ... болады:
- географиялық-әлемдік нарық, аймақтық, және ... ... ... және ... ... ... қатынастар белгісіне қарай-халқаралық туризм
нарықтары(кіру, шығу), ішкі туризм;
- қозғалыс ... ... ... ... ... және ... ... нарық;
- Өндірісті топтастыру және өткізу дәрежесі бойынша-монополиялық,
олигополиялық нарық және ... ... ... ... пен ... арасындағы қатынастың дәрежесі бойынша-сатушы
нарығы(Сұраныстан ... көп ... ... аймақ деген ұғымның үш түрі бар:
1 Географиялық аймақ, мысалы ... ... ... ... Африка;
2 Әкімшіліктік аймақтар, мысалы Оңтүстік Қазақстан Облысы;
3 Табиғи климаттық аймақтар, мысалы теңіздік курорттар ... ... ... ... ағым ... сәйкесінше айыру-интрарегионалды
және аймақ аралық-интеррегионалды.
Үнемі туристік сапарға қызығушылардың саны көбеюінің арқасында, туризм
әлемдік экономикаға әсер етумен қатар жекелеген мемлекеттердің ... ... да ... ... ... ... бірі
халқаралық туризмнің әлемдік экономикаға ... ... ... ... сиымдылығын анықтау үшін маңыздысы ақшалай және нақты нәтиже
болып табылады. ... ... ... ол бір жыл ... ... ... бір елге ... мақсатпен келіп және сол елде тіркелуі,
халқаралық ... ... ... ... ... ... ... табылады. Туристік нарық сиымдылығы шет елден
келушілермен қатар халқаралық туризмнен түсетін ақша болып табылады.
Шетелдік қонақтарын нақты ... UNWTO, ... әдіс ... нарықты маркетингтік зерттеудің негізгі мақсаты әр бір
жекелеген елдің әлемдік ... ... ... ... туризм
нарығының бөлу тәртібі бойынша кіру және шығу туризм нарығы ... Шығу ... ... сиымдылығы елден шығушылардың саны арқылы
анықталады, Ал кіру туризм нарығының сиымдылығы елге ... ... ... ... ... генерировать ету туристік қызметтің
импортын туғызады, ал ... ... өз ... ... және ... ... ... экспортын туғызатын.
1-кесте – XXI ғасырдың халқаралық туризм қызметінің экспорты алғашқы ... ел ... ... көрсетілген
|Орын |Ел ... ... саны |
|1 ... |76,5 |
|2 ... |49,5 |
|3 |АҚШ |44,5 |
|4 ... |39,1 |
|5 ... |33,2 |
|6 ... |23,6 |
|7 ... |19,7 |
|8 ... |19,6 |
|9 ... |18,3 ... ... |17,9 ... ... ... кіру ... ... ... туристтер мен
қатар халқаралық туризмнен түсім болып табылады, яғни ол туристік қасиетке
жаратқан қаражаты ... ... ... ... шығу ... шыққан туристтердің саны мен олардың саяхат кезінде ... ... ... шығыны басқа елге шығушы туристің сол елде жасалатын
шығыны, оның ішінде елімізде ... ақша да бар, яғни ... ... ... ... ... өндіруші үшін мақсатты туристік нарықтың
сиымдылығы турларды сату ... ... ... ... ... үшін, мақсатты нарықты таңдау, өткізу арналары, баға ... және ... ... ... ... ... ... нарықты зерттеудің мақсаты келесідей:
- нарықтағы өзгеріс тенденциясын анықтау және ... ... ... ... ... ... ... негізгі тұтынушыларға сипаттама беруі;
- осы нарықта тауар мен қазмет қозғалысының жүйесін анықтау;
- туристік нарыққа әсер ететін сыртқы орта тенденциясын ... ... ... ... ... ... сұраныс пен ұсыныс
арақатынасын сипаттайды, яғни табыс және баға ... ... ... және бар ... ... ... коньюктура анализінің объектісі болып:
- нарық қатысушылары (серіктестер, мердігерлер, делдалдар, тұтынушылар
бәсекелестер);
- көлем, жеке ... ... ... және ... ... ... (Бәсекелес-фирмалар, олардың өндіретін туристік қызметтері,
ұсынылатын маршырут пен ... ... ... пен ұсыныстың
арақатынасы жаулап алынбаған нарық ... ... ... ... ... ... ... маршырут географиясын кеңейту, қызмет коменклатурасы );
- Баға динамикасы (Бәсекелестерден, ұқсас ... ... баға ... ... ерекшеліктері, нарық құрлымындағы жарнамалық
қызмет;
Нарық коньюктурасын ... ... ... ... ... маңызды роль атқарады коньюктураны және ... ... яғни SWOT ... ... ... ... мен
кемшіліктерін обьективті түрде анықтауға болады. SWOT-анализ Турфирманың,
фирмаішілік және фирма сыртындағы ағымдағы ... ... ... STEP ... ... ... Нарықтың
макроортасын сипаттайды STEP мынандай ағылшын сөздерінің «sociology»,
«technology»,«economics», «politics»,STEP ... ... ... халқаралық туризмде, экономикалық, ғылыми-техникалық прогрес, саяси
орта, демография мәдениет және ... ... ... ... ... ... нарық коньюктурасына сараптама жасайтын ... ... және ... ... ... ... ... қажет (ЖІӨ
динамикасы, төлем балансының ... ... ... ... ... динамика және табыс деңгейі). Экономикалық фактор
сатып алу қабілетіне әсер ... ... ... да әсер етеді. Жалпы
сатып алу қабілеттілігі ағымдағы табыспен анықталады сақталған ақшамен,
баға деңгейі және ... ... ... Бұл ... өзгеріс жорамалдау қиынға
түседі; Бұл жерде мынаны байқауға болады, бір саланың дамуына мемлекет ... ... ... бірінші болып жасайды.
Саяси орта. Мұнда әңгіме саяси тұрақтылықта жүреді, заңнамалық актілер,
мемлекеттік органдардың қызметі туристік индустрия ... ... ... ... қатынасты реттеушілер, қоғамдық инстетуттардың
әсері (мысалға, адам құқығы).
Демография. ... ... ... болып демографиялық көрініс
болып табылады, Халық санының динамикасы еңбекке жарамдылында, жасы келген
халық жүйесі, Жас ... ... ... жынысы, ұлтына байланысты.
Мәдени орта бағалы жүйеге ... ... ... ... ... ... өзгерту, барлық отандық нәрсеге көшу немесе керісінше,
салауатты өмір салтын қалыптастыру және жаңаша тамақтану.
Табиғи орта. Бұл ... ... және ... ... XXI ... адамдар табиғи ресурстардың қалпына келмейтіндігіне алаң болуда.
Туризм осы факторға байланысты.
Туризмдегі жарнамалық қызмет, оның ... ... ... ... ... ... ... ерекше талап қояды.
Туристік фирмаларға жарнамалық жарияламаларда ... ... ... үшін ... ... Өнім ... ақпарат
нақты және объективті болуы қажет. Соңғы талап өте маңызды, өйткені
көптеген ... оның ... ... ... ... ... заң қабылданған. Сондықтан жарнамада көрсетілген ақпараттың нақты
көрсетілетін қызметтен айырмашылығы болған жағдайда, турист фирмадан сәйкес
өтемді талап ... ал ... ... ... ... ... бар.
Әлемдік халықаралық туризмде UNWTO алты туристік аймақты бөліп
көрсетеді: Европа, Азия және ... ... ... ... Америка,
Таяу Шығыс, Африка.
Әлемдік туризм кіші аймақтарды топтастырумен сипатталады. XXI ғасырда
әлемдік туризмнің көшбасшыларына Франция, ... АҚШ, ... ... Мексика, Германия, Австрия, Түркия мемлекеттері айналды. Осы
көшбасшы он әлемдік туристік ағымның жартысын ... ... ... ... және ... Европада орналасқан: Франция, Испания, Италия,
Ұлыбритания, Германия, Австрия.
Европа. ... ... ... ең алдымен территориялық жақындығы
және ресурстардың қол жетімділігі мүмкіндік береді. Европа аймақішілік
туризм ... ... да ... ... ... ... ... кіші мемлекеттер орналасқан, яғни олар бұрыннан ... ... ... оның ... ... ... ... арзан көлік түрлері пайдаланады. Мысалы, Испанияны саяхаттаушылардың
90% Европадан келеді.
Қонақжайлық индустрия ... ... ... ... көрсету
саласын күшейтуге, жарнама компанияларына, халықаралық шекараны еркін ... және осы ... ... рекреациялық ресурстарды еркін қолдануға
туристерді ынталандырады. XX ғасырдың 90 жылдары Европа ... ... ... ... ... ... болатын , оларға Израиль мен
Түркия жақындады. Олардың кіру туризмі өте жоғары қарқынмен ... ... ... ... ... бәсеңдеді және 2001 жылдың 11
қыркүйек оған жалғыз ғана ... ... ... кіру ... ... ... аралығында 6%-ға төмендеді. Сиыр құтырған ... ... ... ... ... Ирландия, Нидерланды
елдеріне саяхат 5-6%-ға төмендеді. Израиль мен Палестина арасындағы
қақтығыста ... кері ... ... жылы ... ... келу тұрмақ көрсеткіш біршама өсті, 2006 жылы
халқаралық туристік келушілердің саны рекорттық ... яғни 458 ... ... ... Азия және ... ... ... Бұл қарқынды дамып келе
жатқан туристтік аймақ. Өзінің екпінімен барлық аймақтан озып жатыр ... ... ... ... ... де ... роль атқарады. Келушілердің 70%
көлемі осы аталғанның үлесінде. Тынық мұхиты аймағының көшбасшысы болып
Қытай ... ... ... ... ... мен ... ... дамып келе жатыр. Комбоджа мен Въетнам өздерінің жаңа ... ... ... 1978 жылы кіру ... есігін ашқан. Содан бері сол ... ... ... яғни ... осы ... ... ... түрлі мәдени жәдігерлер, табиғаттың кереметтілігі қызықтырады. Қытай
үкіметі мен ел ... ... үшін ... ... ... ... тарапынан демеу, мемлекет ішінде еркін қозғалыс ... ... ... Туристік қызмет сапасы қытайда жылдан жылға жақсаруда.
Қазыргі кіру туризмнен қытайда Сянган мен ... ... одан ... және ... ... ... ... көшбасшы топты аяқтайтын АҚШ
туристері.
Туристік ресурстары Оңтүстік-Шығыс Азияда ... ... ... сол ... ... ... дамып келеді, онда ортажылдық өсу
екпіні 4-5% құрайды. Бұл аймақтың туристік болашағы өте зор. ... ... ... себебі алшақ аймақтарға ең ... ... ... ... Бұл ... ... дамыған Индия, Шри-Ланка және Малдивы
болып табылады. Осы аймаққа келетін бес ... ... ... елдерге
келеді.
Америка. Америка континентіндегі турағымның 75% аймақ ішінен құрылады.
Көшбасшы АҚШ, ... ... Куба мен ... ... ... ... америкаға туризм ортаәлемдік көрсеткіштен 2 есе алып кетті. ... ... ... ... ... ... ... американдықтартың туризмнің күрт төмендеуіне
әсер етті алдың уақыттағы қарағанда 24% -ке ... ... ... ... бұл ... ... беталыстың бұрыннан
байқалатындығын айтты. Бырақ бірнеше жылдан кейін АҚШ өзінің орнын ... ... ... Бразилия-11,8%, Аргентина-12,7%.
Таяу Шығыс 90- шы жылдардың ортасынан бастап бұл ... ... өсуі ... ... ... ... еліне келуші туристерінің
арқасында. Бір жыл ... ... ... 95%-ға ал ... ... 27%-ға
өсті.
Басқа да кең жайылған бағыттар болы Иоардания, Ливия және Сауд Арабия
Мемлекеттері ... ... Бұл жақа ... ... ... ... деңгейінің күшейуі және саяси тұрақтылық болып табылады, және
де тарихи-мәдени ескерткіштерге қызығушылықтың артуынанда туристер көп ... Бұл ... ... ... ... ие. Бұл ... ... ортасында өте аз инвистицияларымен және ... ... ... және ... ... ... бұл
континентке кері әсерін тигізді. XXI-ші ғасырдың басынан бастап бұл ... ... ... Орта ... өсу ... бойынша әлемде бірінші
орынға шықты.
Солтүстік Африкада Тунис пен Мароккода туризм қарқынды ... ... бұл ... ... ... ... ... ие.
Әлеуметтік-экономикалық, географиялық және демографиялық белгілері-бұл
өте үлкен орта көрсеткіші болып табылады. Табыс деңгейі, ... ... ... ауа-райы, көшіп қону т.с.с. Тәжрибеде көрсетілгендей
сегменттеу бір ғана ... ... ... ... белгілер болады.
Шығу. Қазіргі уақытта америкалық тұрғындардың 25% 50 ... ... 50 ... бұл ... 30% ... өсуі мүмкін. Үлкен жаста
сегменттің саяхаттаушыларынан ... ... әлде ... көп ... сегменттегі адамдар үшін Саяхаттың жалғаспалылығы, алшақтылығы және
жиі ... орын ... ... ... ... арнайы
дайындалған жақсы ұйымдасқан қызметті таңдайды.
Жыныстық белгілер. Туристік нарықта ... ... ... ... ... ... аударылады. Әйел аудиториясы мативациясы әсерлі және
жеңіл әсер етуші ... ... ... ... жеке ... ... ... ажырасу,жақындарын жоғалту, өзінің ... әрі ... ... ... ... ... болып
табылады.
Істерін туризмде әйелдің рөлі арта түсуде. Мысалға ... ... 30% ... әйедерге тиесілі.
Білім. Білім деңгейі табыс факторынан кейінгі екінші орын алады. ... ... ... ... ... жас ... қатысты
көбінебілім алу бағдарламалары бойынша саяхаттап жатады.
Басқа да белгілер. ... ... ... ... ... ... байланысты. Яғни тур қызметті отбасының өмірлік цикіліне
байланысты ...... ... цикіліне байланысты туристік қызметті
таңдауы көрсетілген
|Сатылар ... ... ... ... |Жас, үйде ... ... ұиыншылықтар, аз |
| | ... ... ... жоқ ... ... ... ... | ... ... ... ... ... алты жасқа |Аз саяхаттайды ... ... ... | ... ... ... алты жастан |Қаржылық жағдайдың жақсаруы, |
| ... ... ... ... ... ... ... |Көп сатыпалулар жасалады соның |
| ... өсіп ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... мүмкіндіктің қолайлы |
| ... ... жиі ... ... ... (2-)|Отбасының бір мүшесі|Қаржылық жағдайға байланысты |
| ... ... ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... алу ... өте жоғары, |
| | ... ... бар ... ... ... дәрежелі қорғалған |
| | ... ... ... ... |
2 ... Республикасы халқаралық туризмның қазіргі жағдайы
Біздің еліміздегі туризм ұлттық экономиканың басты бағыттарының бірі
ретінде қарастырылады. ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саясат жүргізілуде.
Республика заң шығаратын базасына сүйене отырып және нормативті – заң
актілердің ... ... ала ... ... ... мәдениет және денсаулықты сақтау Министірлігінің ... ... ... туризм сферасында мемлекеттік басқаруды жүзеге ... ... ... және ведомтстволармен бірге, саланың
2030 жылға дейінгі ... ... ... ... жасап шығарды.
Сонымен қатар «Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта жаңғырту, ... ... ... ... туризм инфраструктурасын
құру» атты мемлекеттік бағдарлама жасалынған болатын. Екі ... ... ... және ҚР ... жарлықтарымен бекітілген.
Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта жаңғырту мақсатымен « Жібек жол –
Қазақстан « ... ... ... ... ... Бұл ... және өндіріс потенциалдарын біріктіруі тиісті.
Туристік ұйымдардың көрсететін қызметтерінің сапасын ... ... ... құжаттар дайындалды. Соның ішінде
негізгілері туристік топтардың басшылығы ... ... ... мен
фирмалар арасындағы типтік келісім-шарттар, чартерлік рейстер туралы
ережелер, туристердің өмірі мен ... ... ... туралы
Келісім-шарттардың жобасы.
Туризмнің нормативтік-құқықтық базасының жасалынуы, Қазақстанның
Бүкіләлемдік Туристік ... мүше ... ... (БТҰ), шет
мемлекеттерімен ынтымақтастық туралы келісімдердің болуы саланың ... ... ... ... және ... ... ... үйлестіру
бойынша жұмыстар атқарылуда, туристік ұйымдарға сапалы қызметтер көрсетуі
үшін тиісті ... ... ... ... ... ... арасында кездесулер ұйымдастырылуда.
Қазақстанда қазіргі уақытта әлемнің барлық елдерімен ... ... 600 ... ... бар деп ... Олардың қатарында
«Яссауи» АҚЖС, «Спутник Казахстана» МТК, «Жаңа-Арқа» ЖШС, «Гульнартур» ... әуе ... және ... да ... ... ... және шағын кәсіпкерліктер, жеке фирмалар мен агенттіктер, туристік
әуе компаниялар. Бұларда жуық шамамен 5 мың адам жұмыс ... ... ... адамдар саны
ШСШКҚП – Шетелдік сапарларға шығатын көліктердің қызмет етуші
персоналдары
Республика ... ... шет ... ... шығу ... етек жайған. Шығушылар ағымы тұрақтанып, жылына ... ... ... құрады. Олардың көбісінің шет елдерге сапарларға шығуы жеке сипатта
болып табылады (924,7 мың ... ... ... жылына жуық шамамен
148,5 мың адам ... ... ... ... ... үлес
салмақтары аса үлкен емес. 2005 жылы 22 туристік компания ... Араб ... ... ... Кореяға, Польшаға,
Грецияға, Болгарияға, ... ... әуе ... ... ... уақыттарда Пәкістан мен Иранға шоп-турлармен ... саны күрт ... ... ... ... ... саны да
азайды. Германияға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, ... ... ... ... ... ... ... саны бірнеше
есе азайды.
Дәл сол уақытта танымдық сипаттағы турларға ... ... ... Чехияға, Францияға, Италияға, Канадаға, Испанияға,
Оңтүстік Шығыс Азия елдеріне және тағыда басқа елдерге баратын Қазақстандық
саяхатшылар саны күрт артты.
Дегенмен, ... ... ... ұсынады. Біздің
дәуірімізге дейінгі бірінші ... ... ... ... ... ... ... тарихи материалдық ескерткіштер, өзіндік мәдениет,
саяси тұрақтылық, республиканың ашықтығы және оның ынтымақтасуға дайындығы,
- бұның ... ... ... ... ... өз ... ... Қазақстанға сапарларының мақсаттары әртүрлі болып
табылатын шет ел азаматтары келеді (2-сурет).
2-сурет. Қазақстанға кірген шет ел ... ... ... қарасақ Қазақстанға туристер жеке мақсаттарда
кіргенін көруге болады (1210,0 мың ... ... ... 159,8 ... ... жолы ... ... жандандыруға үлкен мән беріліп
отыр. Қазақстанға туристерді көптеп тартуға рекреациялық және ... бар ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан, Маңғыстау және Қарағанды облыстарындағы ... ... ... мән беріліп отыр.
Республикада қазіргі заманға сай туристік сұранысты қанағаттандыра
алатын ... ... ... бар. ... ... ... ... туристік қызметтерге қажетті ... ... ... рекреациялық зоналар жетерлік.
Туризмнің өзіне тән объектілері табиғи парктер, қорықтар, табиғат
ескерткіштері болып табылады. Бұл ... ... және ... алу ... ... ... ... шытырман оқиғалы турларды ұйымдастыру үшін
ресурстарға бай: спорттық және ... ... ... ... ... ... және жазықта шаңғы тебу, шана айдау.
Бізде таулы отельдерді және спорттық базаларды көтеп ... ... бар. ... ... ... «Хан ... халықаралық
альпинистік лагерь сәтті құрылды. Ішкі ... ... ... ... көлдерінде, Бұқтырма және қапшағай су қоймаларында, Каспии теңізінде
су туризмі белсенді түрде дамуда.
Қазақстандық туризмнің қазіргі құрылымында туристік ағымдардың ... ... ... ... мәдениет және тарихи ескерткіштерін,
өлке тану ... ... ... ... ұлттық
тұрмыспен, асханамен, дәстүрлермен, ... ... ... ... ... және ... ... республиканың оңтүстігінде
орналасқан, Қазақстанның алғаш отырықшы елді мекендері: Түркістан, ... – ата, ... ... ... ... ... ( ... ), Койлық (
Талдықорған ).
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін туризмнің дамуында үлкен
перспективаларды ... ... ... ... ... бар күш ... салуда,
бірақ жабдықтардың жетіспейді, ескірген материалдық – техникалық база,
төмен ... және ... ... ... ... ... ... туристерді бездіреді. Туризмнің дамуы, әсіресе халықаралық
туризмнің дамуы, валюта ... ... ... толығуына
мүмкіншіліктер берер еді, жұмыссыздықты жоюға, жұмыс ... ... ... ... және өмір ... ... ... еді. Ақыр соңында Қазақстан Республикасының гүлденуіне
және тұрақты дамуына септігін тигізер еді.
2.1 Халқаралық туризмді ... ... ... ... ... әсер етеді. Туризм – ... ... ... оның ... ... ... бірі. Туристік бизнес тек қана қолайлы болып қана есептеліп
қоймайды, сонымен қатар капитал салудың ... ... ... табылады.
Әлемдегі бір туристен түсетін табыс, әртүрлі есептеулер бойынша, 500 ... ... ... Бұл кез ... ... экспорттаудан әлдеқайда
жоғары.
Халықаралық туризм – елдің экспорттық потенциалының ... ... ... ... бұл «көрінбейтін» формасы әлемге өте кең
таралған. Қазіргі таңда туризмге қызметтердің әлемдік саудасының 30 ... ... бұл ... ... ... ... ... деп атайды. Алайда
Қазақстандағы туризм инфраструктурасы әлсіз дамыған, сондықтан оның дамуы
үшін лайықты ... ... ... ... ... ... және ... 2010 жылға дейін дамыту көзделіп отыр.
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы туризм ... ... орны мен ... ... осы ... қажетті еңбек және материалдық ресурстарды тарту, ... ... және ... ... ... экономикасының дамуының
қайнар көзі болып табылатыны сөзсіз
Қазақстанда табиғи ландшафттар, көне ... және ... ... ... ресурстар бар. Бұлар рекреация сферасын ұлттық
экономиканың ... ... ... ... ... ... оның ... үшін басқа да алғы шарттар бар – ... ... ... экономикалық байланыстардың (150 ... ... ... төрт ... ... өтетін Ұлы
Жібек жолы учаскесінің болуы. Алайда Қазақстанның бұл барлық алып ... ... ... ... ... сай ... алып ... рекреациялық потенциалдарын иелене отырып,
оларды іске асыра алмай отыр. ... ... ... ... ... ... әлі де аса алмай отыр (0,2 пайыз) және басқа
елдердің ... көш ... ... ... ... ... қызметтерінен
түскен табысы
Туризм саласында қызмет ... ... ... ... мен ... мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетілуі ... ... ... ... ... ... ... несиелендірудің,
сақтандырудың жеңілдетілген шарттарын ... ... Бұл ... ... инфраструктурасын жақсартып қана қоймай, сонымен қатар
оның экономикасының дамуына оң әсерін тигізеді.
Сонымен, туристік ... ... ... мәні
Қазақстан экономикасының дамуының жоғарғы автономдық ... ... ... ... мемлекетіміздің ХХІ ғасырдағы өнеркәсіптік саясатын анықтауда
үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытта Қазақстан ... ... ... алыс шет мемлекеттерге шикізатты сатудан табады. Шикізатты сату
елдің бар энергиялық байлықтарын кемітеді, ал туристік ... ... ... ... ... ... ... дамуы – болашақтағы
ұзақ және экономикалық тиімді перспектива. Туризм мемлекеттің экономикасына
үш маңызды әсерін ... Ол шет ... ... ағымымен қамтамасыз етеді.
Экономикалық көрсеткіштерде ол төлем балансы және ... ... ... ... тұрғындардың жұмысбастылығын арттыруға көмектеседі.
Мемлекетке кірген әрбір турист ... ... 9 ... орнын
құрады. Сала ұлттық экономиканың 32 саласымен тікелей және
жанама байланысты.
3. Туризм оның инфраструктурасының ... ... ... тартуға қабілетті табиғи, тарихи және
мәдени ... ие. ... ... ... ... жаңа ... ... кемпингтер
құрылыстары, көңіл көтеру индустриясын құру.
XX-шы ... ... 10 ... ... қызметті қарқынды
дамытуда. 50-ші жылдары болған демографиялық жарылыс ... ... ... мен Солтүстік Аерикада халық саны 700 млн-ға жетті. Яғни бұл
миллиондаған әлеуетті саяхаттаушылардың ... ... ... ... басында демографиялық жарылыста туылған адамдар аяхаттау қабілеті
келді. Шынында туризм саяси экономикалық басқа ... ... ... ... ... сала болып жатқан сала болып табылады.
Осы қарқынды байқаған туризмдік әлеуеті жоғары мемлекеттер үкіметі туристік
қызметтің көлемін жоғарлататын ... ... ... ... ... улғаюына Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін визалық формалдықдардың
жеңілдеуі себеп болды.
Мемлекеттің туристік салаға реттелуіне араласуы оның ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің өзінде жалпы
қоғамға және оның жеке топтарына яғни тур ... ... мен ... ... ... ... өте аз ... алады. Ал экономикасы тұрақсыз
елдерде туристік саланы реттеуге мемлекеттің араласуы өте қажет, ... ... ... ... ... саланы реттеуден бас тартса, онда тур сатушымен
сатып алушы арасындағы тепе-теңдікті бұзады, яғни бұдан ... ... ... ... мемлекеттің және әкімшілік орындарының ... ... ... ... ... ... ... Яғни мұнда
нақты мерекелер емес, сол экономикалық саланың алдында тұрған жақсы басқару
тетігінде.
Туристік салаға мемлекеттің араласуының негізгі ... ... ... ... ... ... ... дамуының негізгі
сұрақтарын регламенттеу, туризмнің перспективті ... ... ... ... ... ... ... ережесін
жасау.
- дағдарысқа қарсы бағдарламалар жасау бірқалыпсыз әлемдік ... ... ... ... жеңілдету. Туристік сала басқа салаларға
қарағанда дағдарыс әлдеқайда жоғары турақтылық көрсетеді.
- туристік ... ... ... ... ... тұрақты экономика саясаты және ... ... ... ... мемлекеттік қалау маңызы және көлемімен аймақты экономикалық дамыту
және деңгейін реттестіру.
- туристік ұсынысты кеңейту және сураныс арқылы ... ... ... ... ... ... туризм қызмеетін құқықтық реттеу.
Туристік сала заңнамасының ... ... ... ... ... ... бастама жасай алады. Туристік қызметте негізгі және
қосымша регламенттерге бөлінеді. Біріншісі арнайы туристік ... ... ... ... заңнама, басқа экономикалық сала заңнамалары
сияқты заңнамалық акт ... ... ... жағдайда ұлттық туристің
әкімшілік туристік сала мүддесін ... ... Яғни ол ... ... ... басқа саласындағы проблемаларды қорғау тиіс;
- уристік заңнамалық мемлекеттердің басты ... ... ... ... ... және заңнамалық механизмініңәсерін белгілеу.
- Сұрақты тәжірибелік жағынан шешуге өту, яғни ... ... ... ... ... ... сызып ерекшелеу.
- туристік индустриядағы жумыстар, біріншісі орналастыру қызметтері.
- туристік қызметтің ... ... ... толық араласуға
жағдайдың қолайлы болуы.
- туристік қызмет қатысушыларының құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... мемлекет тарапынан туризм саласына көмек.
Жетекші туристік мемлекеттердің заңнамалық актілерінің туристік қызмет
салаларындағы анлиздеу регламенттің түрін алда ... ... ... ... ... заңнамалық актілеріннен
басқа лицензиялау, сертификаттау және стандарттау сияқты ... ... ... ... бір іске ... ... көзқарас. Сонымен, лицензиялау туристік өнімді сатып алушы
құқығын қорғау механизімімен айналысады.
Лицензия-белгілі бір ... ... ... ... ... Құжатты
алу үшін үкіметке белгілі бір талаптарға сәйкес келуі тиіс. Сол талаптарды
құрушы ... ... ... Соңғысы нарықтық қызметті теттеу
мүмкіндігін ... яғни оны ... ... жіберуі арқылы оның әлгі
лицензияны қайтарып алуға да құқығы жетеді, ... ... ... ... ... ... ... басқаратын олардың
нарықтағы ережеге бағынуын және тәртібін қадағалайтын ... өз ... ... бір ... ... түрі мемлекетке байланысты,
бірақ кейбір ... ... ... ... қызмет құралдарын
орналастыру Испаниядан ... ... ... ... үйлер мен
мейрамханалар ... ... ... ... Бул тур
индустрияның мамндануына байланысты. Туристік саяхаттар ұйымдастыратын тур
фирмалар көбіне ... ... ... ... болып
табылмайды. Туристік қызметтегі делдалдық қызметтер; экскурсавод, шығарып
салушы, аудармшы гиттер, аттестацияны ... ... олар ... қызмет
көрсетумен айналысады.
Халықаралық туризмдегі сертификаттау. Сертификаттау қызметі осы
қызметті тұтынып жатқан ... ... ... ... ... ... процедурасы, мемлекетпен белгіленген шаралар
мен ережелерге ... ... ... ... ... ... екі қызметте болады Қазақстан Республикасы туристік
қызметті сертификациялау болса ... ... ... үй ... ... растайтын процедура сертификаттау органдарымен
жасалады. Бұл процедура тұтынушы мен сол ұйымның уәкілетті орындаушысынан
тәуелсіз.
Түрлі елдің заңнамасында ... екі ... ... және ... сертифкация көбіне өзін-өзі басқарудың нақты механизімі
жоқ жерлерде енгізіледі, яғни олар мықты ... ... ... ... ... ... ... өркениетті нарықтық форма
береді. Мысалы; Щвейцарияда міндетті сертификаттау енгізілген.
Ерікті сертификаттау өндірістің ... ... ... стандартқа сәйкес келетіндігін анықтайды. Сай келген ... ... ... ... ... ... ... дамытудың негізгі тұжырымдамалары және
олардың Қазақстан Республикасы үшін маңызы
Қазақстан Республикасынындағы туристік қызмет 2002 ... ... ... ... халықаралық және Қазақстандық
заңдармен, актілермен, үкіметаралық келісімдермен, халықаралық үкіметтік
емес ... ... ... ... хартиясы. 1985ж. Бүкіләлемдік туристік ұйымның генералдық
ассамблеясының VI сессиясында мақұлданған.
2. Гаагалық туризм бойынша парламентаралық конференцияның ... 10-14 ... ... ... мен шекаралық аймаққа кіру және оның ішінде болу
рұқсаттарын беру тәртібі ... ... ... ... ... ... бекітілген. 4-сәуір 1994ж. №92.
4. Қазақстан Республикасының «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
саулығы туралы» заңы. ... ... ... ... 1994ж. №110-XIII
5. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының транспорты
туралы» ... ... ... ... ... ... 1994ж. ... Қазақстан Республикасында шетел азаматтарының болу тәртібі туралы
ережелерді қолдану ... ... ... Ішкі ... ... ... ... 1994ж. №286
7. Ташкент қаласындағы Азербайжан Республикасының, Қазақстан
Республикасының, ... ... ... ... ... ... ... Ташкенттік
декларация. 21-қазан 1996ж.
8. Қазақстан Республикасының президентінің «Түркі тілдес мемлекеттердің
басшыларының Ташкенттік ... ... ... ЮНЕСКО-ның
және Қазақстан Республикасындағы Ұлы Жібек жолының туризмінің
инфраструктурасын жандандыру ... ... ... ... ... 1997ж. №3476
9. Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Қазақстан Республикасының
президентінің жарлығын ... ... ... туралы» «Ташкенттік
декларацияны және Қазақстан ... Ұлы ... ... ... ... ... БТҰ және ЮНЕСКО-ның
жобасын тарату жөніндегі іс-шаралар ... ... ... №1067
10. Қазақстан Республикасының президентінің «Ұлы Жібек жолының тарихи
орталықтарын қайта жандандыру, ... ... ... ... және ... туризмнің инфраструктурасын ... ... 1998ж. ... ... ... ... ... компаниясы» Жібек жолы-
Қазақстан» акционерлік қоғам туралы» қаулысы. 10-тамыздан 1998ж. №758
12. ... ... ... ... ... «Ұлы
Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта ... ... ... мұрасын дамыту және сақтау, ... ... ... мемлекеттік бағдарламасын тарату
жөніндегі іс-шаралар жобасы туралы ... ... 1998ж. ... ... ... этикалық кодексі. БТҰ-ның бас ассамблеясының 13-
сессиясында 27 қыркүйек-1 қазанда 1999ж. қабылданған.
14. Қазақстан Республикасында ... беру ... ... ... ... №65 ... Республикасының Сыртқы істер
министрлігінің бұйрығымен және 2000ж. ... №388 ... Ішкі ... ... ... ... ... Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру жөніндегі іс-
шаралардың жобасын ... ... ... ... Үкіметінің
қаулысы. 26-қазаннан 2000ж. №1604.
16. Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Туризм бойынша Координациялық
кеңестің білімі туралы» қаулысы. 30-қазаннан 2000ж. ... ... ... ... «Алматы қаласында «Жібек жолы-
Қазақстан» атты жыл сайынғы халықаралық фестивальді ұйымдастыру
туралы» ... 2000ж. ... ... ... ... ... ««Қазақстан
Республикасының «Ұлы Жібек жолының тарихи орталықтарын ... ... ... ... мұрасын дамыту және
сақтау, туризмнің ... ... ... ... ... ... ... шешімі. 28-қарашадан
2000ж.
19. Туристік саланың бірінші кезектегі дамыту шаралары туралы. Қазақстан
Республикасының ... ... ... 2000ж. ... Қазақстан Республикасының туризімін дамыту концепциясы. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан
Республикасының заңы. 13-маусымнан 2001ж. №211-ІІ
22. Туристік ... ... ... ... ... ... ... 14-қыркүйектен 2001ж. №1213
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Исламдық ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық туралы
келісім. Исламбад, 24.02.92.
1. Қазақстан Республикасы мен Исламдық Иран ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының жастар ісі, туризм, спорт Министрлігі мен
Венгер Республикасының өнеркәсіп және сауда ... ... ... ... ... ... Алматы, 30.03.94.
3. Қазақстан Республикасының жастар ісі, туризм, ... ... ... ... ... ... ... арасындағы туризм
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім.Каир, ... ... ... ... мен Израиль мемлекетінің Үкіметі
арасындағы туризм саласындағы ынтымақтастық туралы келісім. ... ... ... ... ... және денсаулық сақтау
Министрлігі мен Қытай ... ... ... жөніндегі
мемлекеттік басқару арасындағы ... ... ... келісім.Пекин, 07.05.98.
6. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрік Республикасы арасындағы
туризм ... ... ... ... ... ... ... Үкіметі мен Болгария Республикасының Үкіметі
арасындағы келісімшарт.15.09.99.
8. Қазақстан Республикасының туризм, ... және ... ... ... Республикасының жастар ісі, спорт және туризм Министрлігі
арасындағы келісім. Алматы, 04.11.92.
9. ТМД елдерімен ... ... ... ... қол ... ... Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан ... ... ... ... ... ... және білім,
туризм және спорт ... ... ... ... ... ... ... Республикасының жастар ісі, туризм, спорт Министрлігі мен
Қырғыз Республикасының туризм және спорт ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметінің арасындағы
туризм саласындағы ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі мен ... ... ... ... ынтымақтастық туралы келісім.Алматы,
27.02.97.
14. Қазақстан Республикасының білім және мәдениет Министрлігі мен Қырғыз
Республикасы ... ... және ... ... ... ұйым
арасындағы туризм, дене ... және ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі, Қырғыз Республикасының Үкіметі және
Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы туризм ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау, білім және
спорт ... мен ... ... ... және ... ... ұйым ... ынтымақтастық туралы хаттама. Бішкек,
19.03.99.
17. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Литвия Республикасы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қырғыз Республикасының Үкіметі,
Тәжікстан Республикасының Үкіметі және Өзбекстан ... ... ... сауықтыру және туристік
мекемелері мен ұйымдарды дамыту саласындағы ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... қызметін талдау және оның
туристік қызмет көрсету рыногіндегі орыны
«Агентство Алматы» туристік фирмасы 2002 жылы Қатысушылар ... ... ... ... ... әрқайсысы 20 %
салған, 5 құрылтайшылар).
«Агентство Алматы» туристік фирмасының қызметкерлер штаты 5 адамнан
тұрады. ... ... » ... ... ... штаты 1-ші
суретте көрсетілген.
1-сурет – «Агентство Алматы » туристік фирмасы қызметкерлерінің штаты
Ескерту – 2009 ... ... ... ... ... ... ... қызметтің келесі түрлерін көрсетеді:
- Туризм, отелдерді, туристік базаларды, ... ... ... ... жеке және ... ... ... көрсетуді,
мәдени, гастролдік, мейірімділік және ... ... ... ... ... ... ... туристік сапарлары мен іссапарларын ұйымдастыру;
- Таяу және алыс ... ... ... ... ... ... елдердің әуе жолы компанияларының ішкі және шетелдік
рейстерге әуе жолы ... ... ... және демалыс үйлерінде жолдамаларды өткізу.
ЖШС «Агентство Алматы» туризм компаниясы 2002 жылдан бері ірі ... бірі ... ... және ... ... ... көрсету рыногінде алғы шептерде орын ... ... ... саласында жұмыс істейтіндердің ішінде ең беделдісі ... ... ... ВАҚ ... құқықтық мирасқоры бола
отырып, БАЭ, Түркия, ... ... ... АҚШ, ... ... және
көптеген басқа дүниежүзі елдерінің туристік компанияларымен кеңейтілген
іскерлік байланыстарды сақтап қалды. ... ... ... ... ... Туристік Ассоциацияның ... бірі ... ... ... бері ... ... ... Біріккен Араб
Эмиратына, Түркияға, Таиландқа, Иорданияға ұшатын ... ... ... келеді.
Жоғары кәсіпқойлықты тәжірибелі мамандар штаты, көптеген ... ірі ... ... ... тек ... ... күнтізбелі жылдың барлық бойлығында тапсырыскерлердің мәнді
көлеміне ... ... ... ... ... ... ... туристерінің саны жылдан жылға өсуде, ... ... ... байланыстар кеңеюде.
Компанияның ең жақсы серіктестерінің бірі «Royal Park» (БАЭ) болып
табылады. «Royal Park» ... ... ... ... БАЭ ... шегуге
бірегей мүмкіндік ұсынады. Бізге, аңызға айналған, дүниежүзіне ... ... және ашық ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Эмират туралы әсер – бұл жыл онекі ай күн ... ... ал ... ... ... толқындап жатқан елдің кішіпейіл және қонақжайлы халқы
туралы әсер, бұл ... ... ... таласқан биік үйлер дәстүрлі араб
кврталдары «бастакиямен», олардың өзгермейтін ішкі ... және ... - ... ... ... ... тиімді
прототиптерімен көршілес орналасқан.
БАЭ – отелдер, ... ең ... ... ... ... ең ... ... есіңізде қалады. Дегенмен, осымен
бірмезгілде, бұл пикникке жайғасуға немесе кешкі мезгілдерде жұлдызды ашық
аспан ... ... ... ... шөл ... құм ... ... елі.
БАЭ – бұл сатып алуды ұнатушылар үшін жұмақ, арабша «сук» деп ... ... ... ... базарларында немесе ультра сәнді сауда
орталықтарында тауарлар ... ... ... ... ... бұл жерде спорттың кез – келген ... ... ... ... табылады, мейлі парус астында жүзсін, аквалангпен сүңгісін, су
шаңғысын тепсін, теннис, атқа ... ... ату ... ... коньки тепсін,
барлығыда табылады.
Қарапайым заттардың табиғаты мен мәдениеті, ... мен ... мен ... ойы. ... бәрі ... жылы ауа ... жылы жұмсақ
теңізбен және толық ... ... ... ... ... ... ... аудартады.
«Агентство Алматы» Сіздің осы еліктіретін және таң қалдыратын елді
өзіңізгн ашуыңызға ... Біз ... Сіз бұл елде бір ... сіздің жүрегіңіздің бір бөлігі өмір бойына осында қалатынына және
қайта айналып соғарыңызға.
Біз Сізге өте ... ... ... ... ... экскурсиялық
бағдарламалар ұсынып, бизнес семинарлар мен ... ... ... ... ... көрсету диапазоны өте кең:
- Ең жақсы отелдер
- ... ... ... Шоп - ... Интернетте турларды резервте сақтау
- VIP сервис
- Экскурсиялық бағдарламалар.
Сонымен қатар, «Агентство ... ... ... ... ... ... ... ашып, Қазақстан бойынша есте қаларлық саяхат
жасауға шақырады.
«Агентство Алматы » фирмасы тапсырыскерлерді дүниежүзінің 30-дан ... ... ... асырады және келесі бағыттар бойынша туроператор
болып ... ... ... ... ... Франция, Австрия,
Англия, Швейцария.
Сонымен қатар, «Агентство Алматы » фирмасы дүниежүзінің кез – ... әуе ... ... сату бойынша қызмет көрсетеді, 10-нан
астам әуе компанияларының ... ... оның ... ... KLM және ... ... » ... тапсырыскерлерді тартудың қосымша әдістерін
қолданатын аз фирмалардың бірі: жеңілдіктердің икемді жүйесі бар ... ... әр ... 3 % , ... рет ... 5 %, одан арман
қарай 7 %); әрбір тапсырыскерге жолдама алу кезінде жарнамалық өнімдерді
беру (календарлар, буклеттер және ... ... ... ... ... ... - ең ... бірі. Туристерді тарту үшін қатаң бәсекелестік күрес жүреді,
жжеке елдер арасындада, елдің өзінің ішіндеде - ... ... ... ... ... ... және ... фирмалар арасында. Қатал
бәсекелестік жағдайында маркетингтің анық бағдарламасын әзірлеудің ... ... және оның ... ... ... ... ... рынокты
зерттеуден бастап, турөнімді жасау мен оны рынокта ... ... ... әрекет жасауға дейін. Бұл жағдайларда, қазіргі маркетингтің маңызды
бөлімдерінің бірі болатын, жарнамалық – ... ... ... ... Психология, социология, эстетика және басқа ғылымдар саласындағы
жаңа табыстарды ... ... ... ... ... өте ... айналды.
«Агентство Алматы » фирмасындағы жарнамалық – ақпараттық қызмет екі
деңгейде жүзеге асады:
- мемлекеттік макро деңгейде;
- коммерциялық ... ... ... ... (қонақ үйлер, көлік
компаниялары және т.б.)
Макро деңгейдегі жарнама мемлекеттік реттеу органдарымен жүргізіледі ... ... ... Бұл ... ... елдің тұтас немесе бір регионының қолайлы ... ... ... ... ... көптеген туристік бағыттардың ішінен өзінің
саяхаттауы үшін тек осы елді немесе регионды таңдауына тарту.
Макро деңгейдегі ... ... ... ... ... деңгейдегі жарнаманың негізгі мақсаты, немесе коммерциялық
жарнаманың – сатып ... ... ... ... ... массасынан,
нақты өнімді сатып алуға тарту.
Туризмдегі ... ... оның ... ... ... Мемлекет туристік фирмалар жарнамасына ерекше талап қояды.
Туристік фирмаларға ... ... ... ... сенімділігі үшін жауапкершілік артылады. Өнім туралы ақпарат
нақты және объективті болуы ... ... ... өте ... ... ... оның ... Қазақстандада, тұтынушылар құқығын ... заң ... ... ... ... ... ... қызметтен айырмашылығы болған жағдайда, турист фирмадан сәйкес
өтемді талап етуге, ал төленбеген жағдайда ... ... ... ... бағдарламаны әзірлеудегі бірінші қадам – ... ... ... ...... бір ... ... ішінде,
белгілі бір мақсатты аудиторияға ... ... ... ... ... ... әзірленетін жарнаманың
мақсаты – мақсатты рыноктағы жаңа ... мен ... ... ... Алматы » фирмасында жарнама бюджетін есептеу келесідей түрде
жүргізіледі:
Жарнама мақсатын анықтап алып, фирма жарнамалық бюджет орнықтырады.
Бюджетті құрастыру ... ... ... ... ... ... өмірлік циклінің сатысы – жаңа тауарлар жарнамаға жұмсалатын ... ... ... ... ... болуын және одан қайтымды
реакцияны алу ... ... ... көтерілген тауарлар сату көлемімен
салыстырғанда жарнамаға аз қаражат талап етеді; ... үлес – ... ... ... ... ... үлкен жарнамалық шығындар қажет
болады. Рынокты жеңіп алу немесе бәсекелес рыногінің үлесін жеңіп алу ... ... ... қарағанда үлкен жарнамалық бюджетті талап етеді;
бәсекелестік және бөгеуілдер – көптеген бәсекелестер мен ... ... бар ... ... ... ... ... керек, ол рыноктың
жарнамалық шуының ішінен естілуі керек; жарнамалану жиілігі - бұл ... ... ... ... ... маркасы туралы жарнамалық
жариялама қаншалықты көп қайталанса, соншалықты бюджет жоғары; тауардың
саралануы - өз ... ... ... барынша ұқсас қызметтер үшін,
күшті жарнама ерекшеленуге көмектесуі және оны ... ... ... ... ... тауарлардан маңызды болса, жарнама ... ... ... ... жұмсалатын жалпы бюджетті есептеудің төрт жалпы әдісі бар:
Компанияның мүмкіндіктерінен шыға ...... ... ... жарнама ықпалына және сату көлемінің жылжытылуына ешқандай көңіл
аудармайды. Бұл ... ... ... ... ... жыл сайынғы жарнамалық бюджетке келтіреді. Одан өзге, мұндай
әдіс жарнамаға қарадаттың ... тыс ... ... ... ол
қаржының жетімсіздігіне әкеледі.
Сатудан түскен пайыз ретінде - жарнамалық бюджетті сатудың ... ... ... Бұл бәрінен бұрын, жарнама ... ... ... ... ... ... ... ықтималды. Одан өзге, компания жетекшілері ... ... ... және ... ... шығын бірлігіне жатқыза алады. Ақырында,
бұл, мүмкін, бәсекелестік тұрақтылықты жасайды, өйткені бәсекелес фирмалар
әншейінде оларды сатуданда соншалықты пайыз ... ... бұл ... ... ... ... үшін негіз ретінде қарастыру дұрыс емес:
олар бәрінен бұрын - жылжытылу саясатының нәтижесі. Бұл ... ... ... ... ... үлкен дәрежеде қорлардың қол
жетерлігімен анықталады. ... бұл ... ... ... ... онда ... ... арттыруды болдырмауға мүмкіндік береді.
Бірақ жылдық бюджет сату ... ... ... ұзақ ... өте ... ... ... әдіс таңдау үшін белгілі бір пайызды
қамтамасыздандырмайды, егер өткен тәжірибе немесе ... ... ... ғана.
Бәсекелестердің шығыны деңгейінен шыға отырып – бәсекелестер деңгейімен
шығынды салыстыру. Компаниялар бәсекелестер жарнамасын бақылайды немесе
саладағы ... ... ... ... ... ... ... ассоциацияларынан, содан соң сала бойынша орташа шамадан шыға ... ... ... Бұл ... пайдасына екі аргумент бар:
бәсекелестер бюджеттері саланың ұжымдық ойын білдіреді және ... ... ... ... болдырмауға мүмкіндік береді.
Бірақ, өкінішке орай, бұл екі ... ... ... ... ... ... керек екенін бәсекелес жақсы біледі деп ... ... жоқ. ... ... ... ... жарнама мен
тауардың жылжытылуында өздерінің ерекше қажетсінулері бар.
Жарнамалық ... ... ... мен ... шыға
отырып – бюджеттің жылжытылу бағдарламасының мәселелері мен мақсаттарына
сәйкестігін анықтау ... оны ... ... ... ... бұрын, маркетингілік бойынша мамандар өзіндік мақсаттарды, осы
мақсаттарға жету үшін ... ... ... ... ... ... орындауға жұмсалған шығынды бағалауы қажет. Осы шығындардың барлық
сомасы – жылжытылуға ұсынылатын бюджет ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарға қол жеткізуге қандай міндеттер
әкелетінін алдын ала анықтау өте ... Әдіс ... ... орнықтыруға мүмкіндік береді.
Өнімнің өздік құнына жатқызылған, жарнамаға кеткен нақты шығындардың
жалпы шамасы қызмет ... ... ... ақша ... ... ... аспауы керек. Өзінің қызметін туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... сомасын 3 есеге
көтереді .
Біздің қызметтеріміз 140000 ... ... ... ұнай ... - 98000 ... ... (140000 х 70%). Орта ... және ... ... ... 24 ... ... болса,
онда сатып алынатын байланыстың есепті саны 3,528 млн. құрайды (98000 х ... ... ... ... ... ... ... мақсатты аудиторияға дейін жеткізу үшін
бұқаралық ақпарат құралдарын ... ... ... ... ... және ... ету ... таңдау;
- ақпарат құралдарының басты түрлерін таңдау;
- ақпаратты тарату ... ... ... ... ақпарат құралдарында жайғасу уақытын таңдау.
Туристік өнім жарнамасының ерекшелігі сонда, теледидар бойынша ол ондай
әрекетті емес. Ол газеттерде, ... және ... ... ... ... ... ... ақпаратты таратудың негізгі каналы ретінде
баспасөздегі жарнама таңдалған. ... ... ... ... пен ... ... ... жоғары сапасы;
- тіршілік ұзақтығы;
- қайтара оқушыларының мәнді саны;
- оқушылар арасындағы жақсы “өтімділік”;
- ... ... және ... ... құны 1000 адамға есептелген. Жарнаманы нақты тасымалдаушыларды
таңдау.
1 ... ... ... ... ... ... ... рынокта бізді қызықтыратын келесі журналдар: ... и ... ... ... және ... келтірілген. Маркетингілік зерттеулер
көмегімен оқушылар шеңбері анықталған және пайдасыз аудиторияны ескерумен –
бір бөлімі қарастырылатын ... ... ... ... ... ... мақсатты рынокты анықтадық. Мысалы, “Туризм и отдых” журналының
85000 оқушылары бар, ... 60 % ... ... және 40 % (34000 ... ... 1/2 ... жарнама бағасы 13568 тенге. Сондықтан
жарнама құны 399 тенгені ... (13568 : 34000 х 1000 =399 ... ... ... басқа журналдар үшінде осындай есептеулер жүргізіледі
Бұның жүйелі түрі (1-кестеде көрсетілген).
1-кесте – ... ... ... ... ... журналдары
|Атауы |Тираж |Әлуетті ... құны ... ... құны,|
| | ... |(1/2 ... |1000 ... |
| | ... ... | ... ... и |85000 |34000 ад.- 40|13568 |Айына 2 |399 ... | |% | |рет | ... плюс |85000 |45000 ад.- 54|7200 ... 4 |160 |
| | |% | |рет | ... |10000 |34000 ад.- 40|6950 ... 2 |204 |
| | |% | |рет | ... - «Агентство Алматы» есебінен алынған 20-24 беттер ... ... ... ... түрінің белгісін көруге болады.
Хабарландырулар мөлшері полосаның 1/2 таңдайды, өйткені бұл байқалатын
мөлшер, 40 % оқиды.
Барлығы, айына орта ... ... құны 256354 ... құрайды.
Негізгі жарнамаға қосымша басылым жарнамасын қолдану: ... ...... тиражбен шығарылады және фирманың тапсырыскерлері
арасында ... ... ... мен жәрмеңкелерге ... ... ... тұру қажетті:
1.жарнамалық үндеудің тиімділік коэффициенті:
Эп = х ... N – оң ... саны ...... ... ... - аудиторияны қамтудың тиімділік коэффициенті.
Жалпы пайда, тенгемен:
Од = V x Ц - С х n ...... ... ... ... қызметтер саны,
Ц – қызмет бірлігінің құны,
С – бір жарияламаның құны,
n - жариялама саны.
3. ... ... ... ... = ... ... ... ... » ... ... ... негіздеу
үшін келесідей көрсеткіштерді есептейді:
Дебиторлық берешек айналымдылығы:
;
(4)
мұндағы - ... ... ... ... ... турларды өткізуден түскен ақша (мың тенге);
- дебиторлық берешектің орташа шамасы (тенге).
Дебиторлық берешекті өтеу кезеңі:
; ... - ... ... өтеу ... ... есеп беру ... (күндер);
- дебиторлық берешек айналымдылығы коэффициенті (айналым
саны).
Дебиторлық берешекті басқарудың бірқатар жалпы ұсыныстары бар:
– тапсырыскерлермен ... ... ... ... бір ... ... ірі ... төленбеу тәуекелдігін
төмендету мақсатында мүмкіндігінше тапсырыскерлер ... ... ... ... және ... ... ... қадағалау, өйткені
дебиторлық берешектің едәуір жоғарылауы кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына
қауіп төндіреді және қосымша ... ... ... ... тартуды
керек ету қаупі туады;
– ұзақ мерзімді төлем кезінде жеңілдіктерді ұсынуды қолдану.
Фирманың іскерлік белсенділігі, бәрінен бұрын, ресурстарды ... ... ... ... ... шығындар мен алынған
пайдалар көрсеткіштерімен сипатталады. Пайдалылықтың негізгі көрсеткіштерін
қарастырамыз:
1. Активтер ... ... - ... активке салынған әрбір
тенгеден қандай пайда алатынын көрсетеді;
;
(6)
мұндағы - активтер (мүлік) пайдалылығы;
- кәсіпорын қарамағында қалатын пайда (таза пайда);
- активтердің орташа шамасы ... ... ... активтер пайдалылығы - ағымдағы активке
салынған әрбір тенгеден кәсіпорын қандай пайда алатынын көрсетеді;
;
(7)
мұндағы - ... ... ... ... ... ... ... пайда);
- ағымдағы активтердің орташа шамасы.
3. Инвестициялау пайдалылығы – кәсіпорында инвестицияланған
құралдарды қолдану тиімділігін ... ... ... ... бұл ... ... басқару шеберлігін ... - ... ... ... ... жалпы сомасы;
- меншікті капиталдың орташа шамасы;
- ұзақ мерзімді міндеттердің орташа шамасы.
4. Меншікті капитал пайдалылығы:
- пайданың меншікті капиталға ... ... - ... ... ... кәсіпорын қарамағында қалатын пайда
(таза пайда);
- меншікті капиталдың орташа шамасы.
5. Негізгі қызметтің пайдалылығы:
- ... ... ... ... ... пайданың шығын
сомасына қатынасы қандай екенін көрсетеді;
;
(10)
мұндағы - меншікті капитал пайдалылығы;
- өткізуден пайда;
- шығындар.
Капитал пайдалылығы мен сату көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
САТУ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫН ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАҒАНЫ ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛЫМЕН
НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ӨТКІЗУ ... ... ... ... АРТТЫРУҒА БОЛАДЫ.
ДЕГЕНМЕН БҰЛ ӘДІСТЕР ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ... ... ЖӘНЕ ҰЗАҚ ... ... ... ФИРМАНЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН БЕРІКТЕНДІРУ
МАҚСАТЫНА ЖАУАП БЕРЕТІН ЕҢ БІРІЗДІ САЯСАТЫ, ҚАЖЕТТІЛІГІ ӘУЕ ... ... ... ... ПЕН ... ... ... көрсеткіштердің бәрі ай сайын немесе тоқсан сайын есептеліп тұрады
және нәтижелеріне байланысты жарнамалық қызмет түзетіледі.
Бұл жарнамалық компания сатудың ... ... ... ... ... Жарнамадан өзге, сату деңгейі көптеген факторларға тәуелді:
тауар ерекшелігіне, оның ... ... ... ... және ... бойынша тапсырыстардың бөлінуі.
1) Туризм мен демалыс. ... ... ... ... ... и ... журналында берілетін жарнаманың арқасында өтеді. Бұл
мамандандырылған журнал, екі ... бір рет ... және тек қана ... ... ... ... Оның ... туристік
аганттіктердің ұсыныстарын табуға ... ... ... мен бағалар,
олардың адрестері мен телефондары туралы. Осы ... ... ... баспасөздің ішінен “Туризм и отдых” халықтың ... ... және ... ... көрсетілетін қызметтердің спектрлерін
барынша кең және дәл көрсетеді.
2) ТҰРАҚТЫ ТАПСЫРЫСКЕР. ФИРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БІР РЕТТЕН КӨП ... ... ... ... БІР РЕТ БАРЫП КЕЛІП, ЖӘНЕДЕ САПАР
НӘТИЖЕСІНЕ КӨҢІЛІ ТОЛҒАН ТАПСЫРЫСКЕР, КЕЛЕСІ САЯХАТТАРЫНДА ОСЫ ФИРМА ... ... ЖӨН ... ЯҒНИ ОЛ ... ... ... ... Фирмаға достарының немесе туыстарының ұсынысы бойынша
келген тапсырыскерлер категориясы. Көбінесе тұрақты ... ... ... ... ... ... бірге барады.
4) Маңдайшадағы жазу. Сыртқы ... және ... ... ... ... ... ... кезінде, фирмаға көбірек
тапсырыскерлерді тартуға болады. Қағида бойынша ... ... ... ... алдымен қандайда бір тур туралы және оның бағасы
туралы білуге кіреді, егер ... ... ... ... ұйымдастырса,
қызыққан тапсырыскер міндетті түрде турды сатып алуға қайта келеді.
“Агентство ...... ... ... серіктестік
пішінінде № 1 – 186, 16 наурыз 2002 жылы ... - ... ... басшысының шешімімен. «Агентство Алматы »» ... ... Ұлы ... ... ... бөлімшесінде халықаралық туризмнің
инфрақұрылымын жасау және дауыту үшін оның қатысушыларының ... және ... ... ... ... ... «А» ... компания тапсырыскерлеріне, Қазақстан Республикасының елшілігі
бар кез – келген елге шақыру бойынша рұхсатнама ... ал ... ... ... ... мамандандырылуға мүмкіндік береді. Осылай
туристік фирма “ Агентство Алматы ” ... ... ... ... ... ... ... етіп келеді.
Компанияның қызметінің басымдылықты түрлері болып табылатындар:
- ... ... ... ... үйлер, туристік базалар,
мотелдер құрылысын ұйымдастыру және қатысу; экскурсия ... ... ... жеке және істік сапарларда, мәдени, ... ... ... және ... ... қызмет
көрсету.
- өндіріс, ауылшаруашылық өнімдірін ... ... ... ... мал ... мен балық аулау өндірісіндегі процестерді
йымдастыру және ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру
және дамыту.
- Заңды және жеке тұлғаларға көліктік, экспедициялық және басқа ұқсас
қызметтерді көрсетуді ұйымдастыру немесе қатысу.
- Автотұрақтар, ... және ... ... ... ... ... ... тұтыну тауарлары мен тамақ өнімдерінің өндірістері мен
өткізілімдері.
- Делдалдық ... ... ... ... ... ... ... кез
келген пішініндегі кәсіпорындардан және азаматтардан, тенгеге және валютаға
тауарларды, жартылай өнімдерді, шикізаттарды, өнімдерді, медикаменттерді,
жабдықтарды, оның ішінде ... ... ... ... көтере алу, бөлшек сауда, шартты және еркін бағалар ... ары ... ... ... көтере сатып алу.
- Жанармай, майлау материалдарының саудасы, май құйғыш станциялар ... ... ... ... ... және ... маркетингілік қызмет және рынокты зерттеу бойынша қызмет көрсету.
- Жарнамалық қызмет.
ЖШС “ Агентство Алматы” осы типтегі ұйымдар үшін әрекеттегі ... ... ... қолдана алады.
ЖШС “ Агентство Алматы ” компаниясының ұйымдасу құрылымы өте икемді, ол
тұрақты қозғалыста және қойылған мақсаттарды шешу үшін ... ... ... ... Ал ... ... кезде, жаңасы басталады және
енді басқа жаңа бөлім немесе департамент басым болады, ал оның ... ... және ... ... табылады (2.2.1 сұлба «Агентство
Алматы» ... ... ... ... ... бірақ дегенмен шешуші дауыс құқығы фирма президентінде қалады
және тағы бір ... ...... ... бөлімдері мен
департаменттері компанияның ... ... ... және ... ал ол ... ... ... мәселелерді компанияның вице-
президенті шешеді – бұл бұлжымас қағида. Бұл ... ... ... орын алған. Ал басқарудың өзі, жұмыскер мен ... ... ... ... ... ... ... келесі түрлерін көрсетеді:
– Туризм, отелдерді, туристік ... ... ... ... ... жеке және ... ... қызмет көрсетуді,
мәдени, гастролдік, мейірімділік және ... ... ... ... қызмет көрсетеді;
– Мамандардың туристік сапарлары мен іссапарларын ұйымдастыру;
– Таяу және алыс шетелдердегі халықаралық туристік қызметтерді жүзеге
асыру;
... ... әуе жолы ... ішкі және ... әуе жолы билеттерін сату;
– Сауықтыру және демалыс үйлерінде ... ... ... ... ... ... негізгі бағыты болып жергілікті
турларға туристік өнімдерді әзірлеу табылады.
«Агентство Алматы» фирмасы ... ... ... ... жіберуді жүзеге асырады және келесі бағыттар бойынша туроператор
болып ... ... ... ... ... ... ... Швейцария.
Сонымен қатар, «Агентство Алматы » фирмасы дүниежүзінің кез – келген
нүктесіне әуе ... ... сату ... ... ... ... әуе компанияларының қызметін көрсетеді, оның ішінде: ... KLM және ... ... » ... тапсырыскерлерді тартудың қосымша
әдістерін қолданатын аз фирмалардың бірі: жеңілдіктердің икемді ... ... рет ... әр ... 3 % , ... рет келгендерге 5 ... ... ... 7 %); ... тапсырыскерге жолдама алу кезінде жарнамалық
өнімдерді беру (календарлар, буклеттер және т.б.).
Туристік рынок, ішкісі болсын, халықаралық болсын, - ең ... ... ... ... үшін қатаң бәсекелестік күрес жүреді,
жжеке елдер арасындада, елдің өзінің ішіндеде - ... ... ... ... көрсетуші кәсіпорындар және туристік фирмалар арасында. Қатал
бәсекелестік жағдайында маркетингтің анық бағдарламасын әзірлеудің ... ... және оның ... ... ... ... ... рынокты
зерттеуден бастап, турөнімді жасау мен оны ... ... ... мақсатты
бағытта әрекет жасауға дейін. Бұл жағдайларда, қазіргі маркетингтің маңызды
бөлімдерінің бірі ... ...... ... ... ... ... социология, эстетика және басқа ғылымдар саласындағы
жаңа табыстарды ... ... ... ... жылдары өте қуатты
индустрияға айналды.
«Агентство Алматы » фирмасындағы жарнамалық – ақпараттық қызмет ... ... ... :
- мемлекеттік макро деңгейде;
- коммерциялық құрылымдар, немесе микро деңгейде (қонақ үйлер, көлік
компаниялары және т.б.)
Макро деңгейдегі жарнама ... ... ... ... ... ... ... Бұл деңгейдегі негізгі
мақсат:
– елдің тұтас немесе бір регионының қолайлы тұлғасын ... ... ... тапсырыскерді көптеген туристік бағыттардың ішінен өзінің
саяхаттауы үшін тек осы елді немесе регионды таңдауына тарту.
Макро ... ... ... ... ... ... ... жарнаманың негізгі мақсаты, немесе коммерциялық
жарнаманың – ... ... ... ... ұқсас өнімдер массасынан,
нақты өнімді ... ... ... ... ... оның ... ... қатаң
реттеледі. Мемлекет туристік фирмалар жарнамасына ерекше талап қояды.
Туристік фирмаларға ... ... ... ... ... үшін ... ... Өнім туралы ақпарат
нақты және объективті болуы қажет. Соңғы ... өте ... ... ... оның ... Қазақстандада, тұтынушылар құқығын қорғау
туралы заң қабылданған. Сондықтан жарнамада көрсетілген ... ... ... айырмашылығы болған жағдайда, турист фирмадан сәйкес
өтемді талап етуге, ал төленбеген жағдайда сотқа ... ... ... ... ... бірінші қадам – ... ... ... ... – белгілі бір уақыт кезеңі ішінде,
белгілі бір ... ... ... ... ... ... Өткізілімді кеңейтуге әзірленетін жарнаманың
мақсаты – ... ... жаңа ... мен маркалар туралы біліктілік
жасау.
«Агентство Алматы » фирмасында ... ... ... ... ... ... жалпы стратегиясын анықтайтын шешімді компания
президентімен жоғарыдан ... ... ... Бұл ... ... ... бағыныштылардың қатаң тәртібін орнататынын
және өкімдерге бір сәтте сезімталдық танытатынын айта кету керек. ... ... ... ... жәнеде соңғы жағдайда, шешім
талқылауға түспейді. Бұл жерде ... ... ... ... Мұнда орындаушыларды не істеу керек екенін, оны қалай істеу керек
екенін, қандай мерзімдерде және қандай ... ... ... ... ... ... ететін директивалар жіберіледі. Басқа жағдайларда
компания президенті ... ... ... отырып, шешімдерді
өткізуде ойға еркіндік береді.
ЖШС “ Агентство Алматы ” қызметінің басты бағыты: Туризм.
Өзінің тоғыз жылдық ... ... ЖШС “ ... ...... қол ... Қазіргі кезде, фирманың ары қарай дамуы мен гүлденуі
үшін күшті материалдық – техникалық база ... ... ... ... ... істік қарым – қатынастар орнықтырылған.
Дегенмен ең бастысы, осы жылдары компанияның қол жеткізген ... - ... ... ... Бүгінгі күні, «Агентство Алматымен» жұмыс істеген және
істеуші отандық және шетелдік туристік компаниялар ішінде, оның ... ... ... ешкім шүбә келтірмейді. Туристік саланың ұйымы үшін
«Имидж – бұл ... ... ... ... ... ... туристік
көрмелер мен жәрмеңкелерде көптеген рет көрсете білді.
ЖШС “Агентство Алматының” туризм департаменті тікелей кіру туризмімен
айналысады және, сондықтанда, оның ... ... ... ... ... Ұлы ... Жолының барлық Орталық – Азия регионына барып
шығытын ... ... ... этно – мәдениет туризмін, агро -
эко туризмін, әртүрлі ұзақтықты және ... ... ... салт атқа ... ... ... ұшу ... түрлерін қамтитын,
арнайы турларды, тәжірибе жүзінде ұйымдастыра ... ... ... ... ... ... ... зоологтар,
орнитологтар, археологтар және т.б.). Қазақстанға жұмыс ... ... ... ... ... қабылдайды және орналастырады.
Қазақстанның байлығы әртүрлі, әр алуан және қайталанбайды, осыған
негіздене ...... ... ... ... Республикасының
ұлттық игілігі мен мақтанышы ... ... ... ... ... ... және аралауға арналған әртүрлі турлар мен маршруттарды
әзірлейді.
“Агентство ... ... ... ... ... ... маршруттар әзірледі. Олардың әрқайсысы тапсырыскерлердің
талаптары бойынша өзгертіле алады, сонымен қатар ... ... мен ... ... жауап бере алатын, мейлінше жаңа турлар
мен маршруттар құрастыруға болады. 2008 ... ... ... 900
шетелдік туристерге қызмет көрсетілді, 2009 жылы – барлығы 300-ге жуық
болатын. Мүмкін мұның бәрі ... ... ... ... өзінің күшін
кіру туризмін дамытуға шоғырландыруымен байланысты ... ... ... ... бірі Жібек Жолы бойынша жүзеге асырылатын,
Трансұлттық тур болып ... ол ... бір ... ... ... оның ... мемлекеттермен сыртқы ... ... ... “ Агентство Алматы ” туристік фирмасы туралы және ... ... ... жарнамалық каталогтарынан, брошюраларынан және
плакаттарынан білуге болады, олар әншейінде нақты және әлуетті ... ... ... ... мен ... ... ағыны
шетелдерге бағытталады. Бұл халықаралық туристік жәрмеңкелер, семинарлар,
көрмелер және ... ...... JEC – ... ... ... ... – Германия, Галери-интернешнл – АҚШ, Аския Рейзен –
Голландия және ... ... ... ... (Web – ... - ...... бизнесте “инфотур” деген ұғым бар. Инфотур сынама ақпаратты –
жарнамалық ... ... онда ...... ...... ... шақырады, оның ішінде әлуетті серіктестердіде. Оның
идеясы – сатушы не сатып ... ... ... ... ... ... ... өте жоғары. Қағида бойынша, ... ... ... ... (инфотур өткізетін жерге дейінгі көлік шығындарынан
өзгелері) ...... ... ... ... тауардың
жылжытылуы мен өткізілімді ынталандыру жүйесінде алдыңғы орындардың бірін
алады, дегенмен ең ... ... ол, ... ... департаментінің
қызметкерлерінің ойынша, «ауыздан ауызға» жарнамасы болып табылады. Бұл,
туристер бір – ... ... ... ... барған жері туралы, оның
ерекшеліктері мен онда тұратын адамдар туралы айтуы ... ... ... ... тоюы өте ... ... ... “баршаға
жақсы бола алмайсыз”, дегенмен “ Агентство Алматы ” компаниясында келесі
принцип ...... сөзі ... ... дұрыс және оның
мүддесі барлығынан жоғары”.
Компанияның активтерінің құны ...... ... ... теңгелік және валюталық есеп шоттары бар, өзінің
дамуының стратегиялық жоспарын дербес құрады, ... ... ... ... ... бар, маңызды негізгі және айналымды қорлары бар…
Компанияның қаржылық ресурстары қызметтің барлық бағыттары ... ... ... ... ... ... жаңа жобалардың қаржыландырылуы жүргізілуде, бизнес – жоспарлар
құрылуда. ЖШС (жауапкершілігі ... ...... ...
қызметінің, соңғы екі жылдағы қаржылық нәтижелеріне сүйене ... ... ... баға ... ... ... қол астындағы
шаруашылық қаражаттарының сомасы компания активтерінің қорытындыланған
құндық ... ... ... ... бөлімінің үлесі машиналардың,
жабдықтардың және көлік құралдарының бастапқы құнының ... ... ... ... ... ... ретінде есептеледі.
Өткізілген өнімнен түскен пайда (жұмыстар мен көрсетілген ... 2009 жылы 2008 ... ... 23,4 % ... ... ... бөлігінің үлесі артқандықтан, – өнімді ... ... ... ... ... активті бөлігін әрекеттендіруге
енгізумен байланысты. Осыған байланысты ... ... ... және т.б. енгізу кәсіпорынның қызметіне қолайлы жағдай жасады
деп айтуға болады.
Негізгі құрал-жабдықтардың тозу ... ... ... ... тозу ... ... және негізгі құрал-жабдықтардың
тозу сомасының олардың бастапқы құнына қатынасы ... ... ... тозу ... екі ... динамикасын талдай
отырып, оның төмендеуінің пайда болуын көреміз, бұл жаңа ... ... ... ... ... қаражатының шамасы оның ағымды активтерінің орынын
толтыру көзі болып ... ... ... ... ... ... жалпы коэффициенті активтердің өтемпаздығының бағасын
береді және ағымды активтер сомасының кәсіпорынның ағымды ... ... ... ... активтің қанша тенгесінің ағымды
міндеттеменің бір ... ... ... ... ... ... ... шамасы бойынша ағымды міндеттемелерден
артады, яғни, кәсіпорын ойдағыдай деп бағаланады. ... ... өсуі ... ... ... ... ... қолданылуы туралы айтады.
Жылдам өтемділік коэффициенті барынша өтемді ағымды активтер негізінде
есептеледі және ақшалай ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның ағымды міндеттемелеріне қатынасына
тең.
Жылдам өтемділік коэффициентінің жоғарылауы ақшалай қаражаттың 366 ... ... және ... ... айналымының 5095 мың тг. жоғарылауы
есебінен жүреді. Жалпы, бұл коэффициенттің ... өсуі ... ... ... ... ең ... ... ең үлкен үлесті, дебиторлық қарыздар алатынына көңіл ... ... ... ... ... қаржылық тәуелсіздіктің өсуінің
сөзсіз көрсеткіші ретінде ... ... ... ... белсенділіктің көрсеткіштері ресурстардың айналымдылығы туралы
ақпараттарды көрсетеді.
Активтер айналымдылығы – ... ... ... кәсіпорынның
активтерінің жалпы құнына қатынасы ретінде есептеледі. Бұл коэффициенттің
төмендеуі 2007 жылы ... ... ... ... құралдарды алуға
арналған) және ұзақ мерзімді қаржылық салымдардың жоғарылауы есебінен ... ...... ... – ЖШС “ ... ...... белсенділігінің көрсеткіші,
2007 - 2009 жылдар кезеңі
| |2007ж. аяғы |2008ж. аяғы |2009ж. аяғы ... ... ... |0,70 |0,63 |0,22 ... ... ... |0,90 |0,88 |0,62 ... | | | ... ... |6 |5,61 |1,91 ... ... | | | ... ... ... |14,6 |9,1 |7 ... ... |108 |87 |60 ... ... |102 |80 |52 ... ... ... |90% |78% |40% ... - ... ... ... алынған[18-22 беттер] |
Бұл ... ЖШС ... ... » 2007ж. 1 ... және 2008ж. 1
қаңтарындағы екі бухгалтерлік баланстар мәліметтерінің ... ... ...... АКТИВТЕР ҚҰНЫНЫҢ ДЕБИТОРЛЫҚ
БЕРЕШЕКТІҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫНА ҚАТЫНАСЫ РЕТІНДЕ ... ... 2009 ЖЫЛЫ ... ... ЖӘНЕ ... ... АРТУЫНАН АЛЫНДА.
МАТЕРИАЛДЫҚ-ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАР АЙНАЛЫМЫ – ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМ ҚҰНЫНЫҢ
МАТЕРИАЛДЫҚ – ... ... ... ... ... ... 2009 ЖЫЛЫ ... АРТТЫРУ ЕСЕБІНЕН АЛЫНДА.
КОЭФФИЦИЕНТТЕР МӘНІ 1-ДЕН ҮЛКЕН, БҰЛ ...... ... ... ... ... БЕЛСЕНДІЛІГІН ТОЛЫҒЫРАҚ БАҒАЛАУ ҮШІН БАЛАНСТЫҚ
ПАЙДА, ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІ ЖӘНЕ Т.Б. СИЯҚТЫ КӨРСЕТКІШТЕРДІ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... пайдалылығы, өнімді
өткізуден алынған таза пайданың өндіріске кеткен ... ... ... Негізгі қызметтің пайдалылығы ЖШС “ Агентство Алматы
”, 2009 жылы 24,1 %құрады.
Меншікті капиталдың пайдалылығы компанияның таза ... ... ... ... ... ЖШС “ ... Алматы ”меншікті
капиталының пайдалылығы 2009 жылы 4,03 % құрады.
Жоғарыда сипатталған есептеулерден өзге, ... ... ... ... құру ... ... мүкіндікті,
ол баланс активінің өтімділігінің оның ... ... ... Ол ... ... ... ... актив
көрсеткіштерін осы мерзімге ... ... ... ... ... өтемпаздығының талдауын бірлік кестеге келтіруге болады, онда
баланстың әртүрлі кезеңдері мен бөлімдері бойынша төлем ... ... ... көрсетеді (2 кесте).
3-кесте –ЖШС «Агентство Алматы» балансының ... ... ... ... ... ... ... |
| | | | ... | | | ... |
| | | | ... |
|Ең өтемпаз активтер |516,0 |Ең жедел міндеттер |377,2 |+138,8 ... ... ... |7540,0 ... ... |- |+7540,0 |
| | ... | | ... ... ... |2486,0 |Ұзақмерзімді |20391,0 |-17905,0 |
| | ... | | ... ... ... |11234,0 ... пассивтер |1007,8 |+10226,2 |
|Баланс |21776,0 ... |21776,0 | ... - ... Алматы» Бухгалтерлік баланстың есебінен ... ... ... ... ЖШС ... Алматы» 2009ж. 1 қаңтарындағы бухгалтерлік
баланстың ... ... ... ... ... ... ... ПУНКТ БОЙЫНША ЕДӘУІР
АУЫТҚУ БАЙҚАЛАДЫ, БІРАҚ ОЛ БАСҚА ПУНКТТЕР ... ... ... БҰЛ ... ТЕК ҚАНА ... ... ... ЖҮРГІЗІЛЕДІ, ӨЙТКЕНІ
АЗ ӨТЕМПАЗДЫҚТЫ АКТИВТЕР ЖОҒАРЫ ӨТЕМПАЗДЫҚТЫ АКТИВТЕРМЕН ... ... ... Алматы” компаниясында қаржылық жағдайдың ... ... ... күрт ... және оның ... баға
факторларының ықпалы бәсеңсіген жағдайларда, жеке ... ... ... ... мен ... оданда үлкен дәрежеде
тәуелді болады.
ТУРИСТІК ... ... ... ... ... ӘРЕКЕТТЕРІНДЕ, ЖАҚЫН ҚАРАҒАН КЕЗДЕРДЕ ... ... ... КӨРСЕТЕДІ.
ҚАЗІРГІ МАРКЕТИНГ ФИРМА ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕ «АДАМДЫҚ КАПИТАЛ» МӘНІНІҢ МАҢЫЗДЫ
ӨСУІН ЖӘНЕ ОСЫ КАПИТАЛ САПАСЫНЫҢ ... ... ЖАН ... ... КЕРЕК.
«Агентство Алматы » туристік фирмасының имиджі беріктенуі және тиімді
қызметі үшін біздің көзқарасымызда ... ... ... бойынша маманды
немесе басқаша айтқанда “public relations ” ... ... ... ... ... ... менеджмент пен маркетинг бойынша теоретиктері
мен практиктері осы коммуникациялардың тиімді желісін жасау үшін көп ... ... ... ... негізделген олар, қызметкерлерді
шешімдер қабылдау процесіне енгізуде өте маңызды. Дегенмен, қазірге дейін
бұл ... ... көп. ... ... ... ... ... т.б. басқару бойынша ... ... ... орындаушы
менеджерлерге, бұл қызметті өздерінің бағыныштыларымен, жетекшілерімен және
әріптестерімен ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда менеджерлер, сенімді қайтымды
байланыстың болмаған кезінде, әсіресе, ақпараттармен ... ... ... ... қозғалысын жоғарыдан төмен қамтамасыз ететін,
ішкі фирмалық коммуникацияның дәстүрлі біржақты типіне артықшылық береді.
Менеджерлер ... ... ... ... міндетін арту
әрекеті, бірқатар жағдайларда, компанияны, ... үшін ... ... ... ... ... ... айналдыруға
әкеледі: көп тираждылар, ішкі фирмалық ... ... ... пікірсайыстық парақтар, әртүрлі құжаттар, сонымен қатар кино-,
бейне- және аудио өнімдер. Бұл ақпараттық материалдардың тиімділігінің, ... ... ... ... ... құру және ... бойынша жұмыстарды
менеджерлерге міндеттеу тиімсіз екенін тәжірибе көрсетті, олар ... ... мен ... ... ... ... менеджерлер мен «көк
жағалылар» арасында өзіндік коммуникациялық делдал бола отырып, осы жұмысты
жоғары кәсіпкерлік деңгейде орындай ... ... ... ... ... Бұны қазіргі кезде қоғаммен байланыс жүргізетін менеджмент
атқарады (“public relations ”).
“Менеджмент ұйымның мақсаттарға жетуі үшін ... ... ... ... керек етеді. Бұл мақсаттардың өзі ... ... ... ... саласындағы маман менеджментке қатысты
кеңесші және делдал қызметін атқарады, ол жеке ... мен ... ... ... пен ... ... ықпал етеді ”.
Мұндай кеңесші мен делдал қызметінің, қызметкерлерді басқару аясындағы
нақты бағытын атауға болады:
1) ұйымның репутациясын қолдай отырып, ол жеке ... ... ... ... ... қалыптасуы үшін жағдай жасауға мүмкіндік
туғызады;
2) “public relations” көмегімен ішкі ортаның ... ... ... ... ... жүйесі» бернесін орындайды;
3) сол “public relations” арқасында ұйымның алдынан жаңа мүмкіндіктер
ашады, өйткені қоғаммен байланысатын мамандар, ... ... ... оның ішкі ... барынша тығыз байланысты қолдайды;
4) менеджерлер мен жұмысшылар арасындағы қатынастардағы дағдарысты
жағдайлардан ұйымның шығуына көмектеседі;
5) “public ... ... ... ... оның
қызметкерлерінен алшақтауын болдырмаудың әрекетті құралы ... ... ... біле отырып, тәжірибе жүзінде үздіксіз жүретін,
өзгерістерге қызметкерлердің бейімделуіне жемісті әсер ... ... ... ... маман бола отырып, компания жоспарын
қоғамның әлеуметтік жауапкершілікті институты ретінде жұртшылыққа көрсетіп,
әлеуметтік ортада өткізеді.
Қызметкерлер ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз ықпал етеді, бұл қатынаста кәсіподақтан қалыс
қалады ... ... ... Соңғылары көбінесе менеджерлер мен ... ... ... делдалдар ролін өзіне алады. Бұл
жағдай компанияның жоғарғы жетекшілерінің наразылығын шақырады.
Менеджмент ішкіфирмалық “public relations” ... ... ... Бұл ... ... мен «көк ... ... делдалдар сияқты әрекет істеу үшін, белгілі бір ... ... ... ... ішкіфирмалық коммуникацияны жасау
және дамыту ісінде “public relations” саласындағы ... ... ... ... ... де, ... ... де бұл
мамандарға кәсіпқойлар ретіндеде, адал коммуникациялық делдал ... ... ... ... ... мен ... еңбек қатынасы
аясындағы коммуникацияның ерекше маңыздылығын толығымен ... ... ... мен ... ... ... бойынша
менеджерлерге шындықты, ашық ақпарат берілетініне дайын болуы керек.
Кәсіпорындарды жекешелендіру мен акционерлеу процестерін ... ... ... ... ... пайда болған
компанияларда осындай проблемалардың пайда болуын сенімділікпен болжауға
мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... дайындықтың ерекше жоғары деңгейін талап ... ... және қиын ... ... ... ... қатынасы аясындағы коммуникация нақты мақсаттардың бірқатар
міндеттері мен жетістіктерін орындау үшін сайланған. ... ... ... ... ... ... ... ету. Батыс менеджментінің
тәжірибесі, қызметкерлерді басқару мақсатына ... ... ... ...... ... ... ақпараты дегенді айтады. Дегенмен
ол жеке сұхбатты алмастыра алмайды. Мұндай сұхбаттасудың дамуы – ... ... ... ... ... ... басылымдардың өзгерісі (көптираждылар, бюллетендер).
“public ... ... ... белсенді әрекеттері бұл
баспасөздердің тәуелсіз болуына, сынама ... ... ... ... ... болуына әкелді. Осылай, бұл басылымдар, барлық
ұйымның трибунасына айналды және ... ... ... ... ... ... табысты бәсекелестігін
қамтамасыздандыру. “public relations” мамандары, жалданған қызметкерлерді
ереуіл ... ... үшін ... ... ... ... ... Қызметкерлердің жетекшілер саясаты туралы ақпаратты болуын жақсарту.
Жұмысшылар үшін ... ... ... ... ... ... ... кепілдіктер, қызметте көтерілу және жалданды
қызметкердің еңбегінің төлену ... ... ... ... Компания жұмыскерлеріне қаржы құжаттарымен танысуда көмек көрсету.
Компанияның қатардағы ... ... ... ... мен ... ... ... үшін қажетті дайындығы барлық уақытта бола бермейді.
Кейбір компаниялардың “public relations” мамандары қаржы ... ... ... ... ... ... олар ... қаржылық
жағдайын түсіндіру мақсатында және қажетті оқу жүргізуде қолданылады.
6 Бас және еншілес компаниялар ... ... ... ... ... екі компанияныңда қызметкерлері
арасындағы қатынастың үйлесімі күрделі болады. Ол үшін ... ... ... ... ... өзінің мүмкіндіктерін қолдана
отырып, олардың үйлесім табуына ... ... Жаңа ... ... түсіндіру. Бұл мәселе технологияның
тұрақты жетілдірілуімен, автоматтандырудың, ... ... ... ... мәнге ие болуда. Бұл
процестердің сипаттамалары жұмысшыларға барлық уақытта түсінікті емес, олар
мұндай процестерді жұмыссыздық қаупінің ... ... ... ... шаралардың тиімділігін арттыру. “public
relations”, қызметкерлерді қажетті ... ... ... жүзеге
асыруда мүмкіндігі бар. Мұндай оқытулар ... ... және ... ... ... қызметкерлергеде есептелген.
9 Қызметкерлердің жетекшілердің қызметі туралы ... ... жеке ... ... ... ... аудандарында орналасқан жағдайларда, орталық жетекшіліктің қызметі
туралы ақпарат, кәсіпорынның қызметкерлерінің әрекеттері мен уәждемелерін
үйлестіру үшін, ерекше ... ие ... ... ... ... мен ... ... негізгі деңгейлері, менеджерлерді ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Ол компания
қызметкерлеріне басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі ... ... мен ... ... ... көздейді.
11 Компания акционерлерін ... ... ... ... басқару саласындағы жоспарлары туралы ақпарат,
компания акционерлерінен тұратын қызметкерлер ... үшін ... ... Қызметкерлерді сыйақы жүйесі туралы ақпараттандыру. Компанияда жұмыс
істейтін адамдар, қалай және не үшін ... ... ... толық
хабардар болулары керек.
13 Бос орын, қызметтің бар екені туралы ақпарат. Ол, өзінің жұмысшылары
мен қызметкерлеріне мамандығы бойынша ... ... ... басқа
аудандарында өзінің бір филиаында немесе компанияның еншілес фирмаларының
бірінде жұмыс ұсыну мүмкіндігі бар ... және ірі ... ... үшін ... ... ... ... байланысты қамтамасыздандыру. “public ... ... ... ... мен «көк ... ... басшыларымен, олардың шешім қабылдауда жауапкершіліктерін және
қатыстылықтарын қалыптастыра отырып, жүйелі ... ... ... ... ... ... мен ережелерді жариялау. Ішкіфирмалық
қызмет “public relations” компания қызметкерлері ... ... ... ... ... қатысты болғандықтан, құқықтық
реттеу мен заңдар ... ... ... жасайды, сонымен қатар оның
басшыларының жаңа өкімдері мен ... ... ... ... ... “public relations” жоғарыда қарастырылған барлық
қызметтері үшін бір жалпы принцип сипатты: барлық жұмыскерлер ... үшін ... ... өте маңызды екеніне сенімді болуы керек
және олар пікірлерін ашық және еркін айта ... ал ... ... ... ... ... ... керек.
Ішкіфирмалық отандық қызмет “public relations” Ресейдің өздік
жағдайларында, ... ... ... ... және ... тәжірибелерінің белгілі бір аспектілерін қолдана алады (әңгіме
олардың мазмұны туралы емес, ... ... ... ... ... мен
әдістері туралы).
Өздерінің қызметін орындау ... ... ... ... ... жеткілікті тиімді құралдары бар. Олардың қатарына
ескеріліп кеткен, ішкіфирмалық басылымдарда жатады. Мысалы, Ұлыбританияда
осындай ... мен ... ... ішіндегі басылымдыр шығаратын
компаниялар жүздеп саналады. Соңғылары ... ... ... көп тираждыларды және қабырға ... ... ... ... ішіндегі әйгілісі ақпараттық тақталар.
Оларды, сәйкесті ақпаратпен көбірек адамдар танысуы ... ... ... орналастырады. Ол барынша әртүрлі болады және
жоғарғы басшылардан шығуы міндетті емес. Ақпараттың ... ... ... ... Кез – ... ... ... болатын
тақталарда болады. Бірқатар жағдайларда тақталарды секциялар ... ... ... ... белгілі бір түріне арналған. Бұл
тақталарға хабарламаларды орналастыру бірнеше сатылардан ... ...... ... ... ... менеджеріне береді; ол бұл ақпаратқа
қажетті сыртқы түр ... және оны ... ... ... тираждайды; осы
ақпаратты тақтаға орналастыруменде ол айналысады.
Техникалық қатынаста ... ... ең ... құралы
болып табылатындар бейнетаспалар мен теледидар. Фирма ... ... ... ... ... ... тікелей эфир әдісімен беріле алады.
Коммуникацияға салмақты көңіл аударатын, ... бұл ... ... коммуникацияда тиімді қолданады.
Ішкіфирмалық “public relations” құралдарының ... ... ... ... ... ... мен ... арналған
жәшіктерде бар.
Компанияға жаңадан жұмысқа келгендер үшін, корпорацияның мақсаттары мен
мәдениетін дұрыс қабылдауға ... ... ... ... ... Осы мақсатта компанияның тарихының баяндалуы, оның
қызметінің негізгі ... ... ... мен ... ... ... ... мұндай текті ақпарат, әрбір жаңа келгендерге
ұсынылатын, ... ... ... ... ... ... ... бар батыс компаниялары,
әртүрлі деңгейдегі қызметкерлер үшін және ... ... ... ... ... Жалпы ұлттық
конференцияларда жүргізуге ... ... ... мен ақпараттарды
алмастырудан өзге қызметкерлерде «бір команда» рухын қолдауға ... , ... ... ... нүктелі көп компаниялар,
жоғарғы басшылардың сол жерлерге ... ... ... ... ... ... ... бір бөлімшенің немесе филиалдың бір
маңызды жағдайларына ... ... ... сапарлар тәжірибе алмасу
мақсатындада жүргізіледі, ол кезде компанияның өндірістік ... ... ... ... қаржы бөліміне барады, ол жерде ... ... ... және ... ... “public
relations” саласындағы мамандар қызметкерлер үшін біріктірілген ... ... мән ... ... ... тойлау, компанияның
өміріндегі есте қалар күндерді атап өту, компаниның әртүрлі бөлімдері мен
бөлімшелерінің арасындағы ... ... ... ... ... ... ... үшін фирма ішінде мұражай,
тұрақты әрекеттегі ... ... ... ... ... мен ... келушілерді компания қызметінің тарихымен және
қазіргі кезеңімен, оның өнімімен, менеджмент пен маркетинг ... ... ... ... бейне- және аудио материалдар жаңа
қызметкерлерге арналған ... ... ... ... ... ... ... “public relations” арсеналында ішкіфирмалық коммуникацияларды
жүзеге асырудың басқада тиімді әдістері бар. ... ... ... ... ... ... ... бұрын, бұрынғы
орталықтандырылған басқару жүйесі шеңберінде ... бір ... ... ... ... бар. ... ... жағдайларда, бұл
әдістер бәрінен бұрын, «біріккен команда рухын» жасау және ... мен ... ... ... ... пен ... ... қызметкерлердің тиімді жұмыстарын өсіру үшін нақты
мәселелерді шешуге қарағанда, ... бір ... және ... ұске ... үшін ... relations” туралы менеджменттің бернесі ретінде айта отырып,
ескеру керек, ... бір ... ... ... оқшауланып қолданылуында
емес, ал фирма ішіндегі коммуникацияның икемді және тиімді жүйесін жасау
туралы екенін. Тиімді ішкі ... ... ... ... ... шығудың әрекеттегі құралы қызметін атқарады – мысалы,
әлеуметтік деңгей, сыйласу деңгейі және ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлер уәждемесінің жоғары деңгейін қамтамасыз
етуінің ... ... ... Ішкі ... мен ... өзара байланыс көзге көрініп тұр. Қазіргі кездің менеджментінде
“адамдарды басқару олардың ықыластарын басқару арқылы”, ең алдымен, тиімді
коммуникациялар ... ... ... ... ... ... ... стратегияны жетілдіру
үшін фирмаға келесідей ұсыныстар беруге болады:
Кәсіпорынның жарнамалық қызметінің ... ... ... ... ... ... толықтыру тиімді.
Мүмкіндігінше туристік бағыттарды кеңейту және оны жарнамада көрсету
Қорыта айтатын болсақ , «Агентство Алматы » ... ... ... мен шет ел ... сонымен қатар қонақ үй
қызметімен айналысатын шағын туристік фирма.
«Агентство Алматы» туристік компаниясының ерекшелігі жеке чартерлік
рейстерді ... Сол ... ... өз ... үшін ... ... отырып, авиалайнерлерде бос орындарды әрдайым ... ... ... ... ... ... туристік компаниясының серіктесі
болып сақтандыру нарығында өте әйгілі ... ... ... болып табылады. Бұл бағдарламалар комлексі сізді Қазақстан
бойынша ... және алыс ... ... ... аяқ астынан болатын
шығындардан сақтайды.
Қазіргі уақытта компанияның басты ... өз ... ... және жаңа ... ... ... ... кіру болып отыр.
Сонымен қатар, «Агентство Алматы» фирмасы дүниежүзінің кез – ... әуе ... ... сату ... ... көрсетеді, 10-нан
астам әуе компанияларының қызметін көрсетеді, оның ... ... KLM және ... ... ... ... тартудың қосымша әдістерін
қолданатын аз фирмалардың бірі: жеңілдіктердің икемді жүйесі бар (екінші
рет ... әр ... 3 % , ... рет ... 5 %, одан ... 7 %); әрбір тапсырыскерге жолдама алу кезінде ... ... ... буклеттер және т.б.).
Туристік рынок, ішкісі болсын, халықаралық болсын, - ең бәсекелесті
рыноктардың бірі. ... ... үшін ... бәсекелестік күрес жүреді,
жжеке елдер арасындада, елдің өзінің ішіндеде - региондар, қалалар, қонақ
үйлер, қызмет көрсетуші ... және ... ... ... Қатал
бәсекелестік жағдайында маркетингтің анық бағдарламасын әзірлеудің маңызы
зор ... және оның ... ... бірізді жүзеге асыру, рынокты
зерттеуден бастап, турөнімді жасау мен оны рынокта жылжыту бойынша мақсатты
бағытта ... ... ... Бұл ... ... ... ... бірі болатын, жарнамалық – ақпараттық ... ... ... ... ... ... және ... ғылымдар саласындағы
жаңа табыстарды қолдана отырып, ... ... ... өте ... ... Алматы» фирмасындағы жарнамалық – ақпараттық қызмет екі
деңгейде жүзеге асады :
- мемлекеттік макро деңгейде;
- коммерциялық құрылымдар, ... ... ... (қонақ үйлер, көлік
компаниялары және т.б.)
Макро деңгейдегі жарнама мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Бұл ... негізгі
мақсат:
– елдің тұтас немесе бір регионының қолайлы ... ... ... ... ... ... ... бағыттардың ішінен өзінің
саяхаттауы үшін тек осы елді ... ... ... ... ... ... қызметі негізінде бюджеттік ... ... ... ... ... ... коммерциялық
жарнаманың – сатып алушыны рынокта ... ... ... ... өнімді сатып алуға тарту.
Туризмдегі жарнамалық қызмет, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ерекше талап қояды.
Туристік фирмаларға жарнамалық ... ... ... ... үшін жауапкершілік артылады. Өнім туралы ақпарат
нақты және объективті болуы қажет. Соңғы ... өте ... ... ... оның ішінде Қазақстандада, тұтынушылар құқығын қорғау
туралы заң ... ... ... ... ... нақты
көрсетілетін қызметтен айырмашылығы болған жағдайда, турист фирмадан ... ... ... ал ... ... сотқа беруге құқығы бар.
Жарнамалық бағдарламаны әзірлеудегі бірінші қадам – ... ... ... ...... бір ... ... ішінде,
белгілі бір мақсатты аудиторияға ... ... ... міндет. Өткізілімді кеңейтуге әзірленетін ...... ... жаңа ... мен ... туралы білікт
3 Қазақстан Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 ... ... ... Республикасында туризмдi дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрi - ... ... ... ... 2006 ... 1 ... ... өз дамуындағы
жаңа серпiлiс жасау қарсаңында" атты Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру
жөнiндегi iс-шаралардың жалпыұлттық жоспарына және ... ... 2006 ... 31 наурыздағы N 222 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2006-2008 жылдарға ... ... ... ... 2006 ... 25 ... ... Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi ... ... ... ... ... Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N
1445 қаулысымен бекiтiлген Туризм ... ... ... ... ... iске ... ... халықаралық туристiк
байланыстар бiршама кеңейдi, туристiк ... ... және ... ... ... Бұл ретте туристiк саланы дамыту жөнiндегi
шараларды Қазақстан ... ... 2003 ... 17 ... N ... ... ... индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-
2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарының негiзгi өлшемдерiн ... ... iске ... ... назар аударылды.
      Жетi кластерлiк бастаманың iшiнде туристiк индустрияның ... ... бiрi ... танылуы оны дамытуға жаңа серпiн бердi. 
      Қазақстан Республикасы ... ... ... белгiлеген
барынша маңызды мiндеттерiнiң бiрi - Қазақстанды орталық азиялық өңiрдегi
туризм орталығына айналдыру.
      Мемлекеттiк бағдарлама республикада қазiргi ... ... ... ... ... туристiк индустрия құруға және экономиканың
сабақтас секторларын дамытуды қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... мемлекеттiк саясаттың стратегиясын, негiзгi
бағыттарын, басымдықтарын, мiндеттерi мен iске асыру тетiктерiн айқындайды
және туризм инфрақұрылымын ... осы ... ... ... ... тиiмдi тетiгiн құрудың, туристiк әлеуеттi ... ... ... ... ... ... мамандануы бар аймақтар
қалыптастырудың негiзгi аспектiлерiн қамтиды. 
      Қазақстан Республикасының ... жоқ ... және ... ... қазiргi заманғы туристiк индустрия туризмнiң туристiк қызмет
көрсетулердiң халықаралық саудасы жүйесiне оралымды кiрiгуiнiң табиғи ... ... ... ... дамушы және өзiнiң капитал сыйымдылығына
қарамастан, салынған капиталға қайтарымы жөнiнен тиiмдi салалардың бiрi
болып табылады.
                  Қазақстан ... ... ... ... жылдарға арналған мемлекеттiк
                    бағдарламасы (бұдан әрi - Мемлекеттiк
                    бағдарлама)
Әзiрлеу үшiн           Мемлекеттiк бағдарлама Қазақстан Республикасы
негiздеме            Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы
                     ... өз ... жаңа ... ... ... атты ... ... iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жалпыұлттық
                     жоспарына және Қазақстан Республикасы
                     Үкiметiнiң 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222
                     қаулысымен бекiтiлген ... ... ... ... жылдарға арналған
                     бағдарламасына, Қазақстан Республикасы
                     Үкiметiнiң 2006 жылғы 25 тамыздағы N 822
                     қаулысымен бекiтiлген Қазақстан
                     Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
                     ... ... ... арналған орта
                     мерзiмдi жоспарына (екiншi кезең) сәйкес
                     әзiрлендi
Негiзгi ... ... ... ... және ... ... ... келушiлер туризмi және iшкi туризм
мақсаты              көлемiн арттыру есебiнен мемлекет пен халық
                     ... ... ... ... ... ... ... ету үшiн бәсекеге қабiлеттi
                     туристiк индустрия құру
Бағдарламаның          Қойылған мақсатқа сәйкес Бағдарламаның
мiндеттерi           бiрiншi кезектегi мiндеттерi мыналар болып
                     табылады:
                       ... ... ... ... ... ... мен қолдаудың 
                       тиiмдi тетiгiн жасау;
                       елдiң тартымды туристiк имиджiн қалыптастыру;
                       туристiк әлеуеттi арттыру;
                       рекреациялық шаруашылық ... ... ... ... ... 2007-2011 жылдар
мерзiмдерi             Бiрiншi кезең: 2007-2009 жылдар
                       Екiншi кезең: 2010-2011 жылдар
Қажеттi ... ... ... iске асыру үшiн
және                 2007-2011 жылдарға көзделiп отырған шығыстар:
қаржыландыру           республикалық бюджеттен 59 318 221 ... ... ... оның ... 2007 жылға - 2 329 668 мың ... 2008 ... - 20 637 405 мың ... 2009 жылға - 
                      30 635 357 мың теңге; 2010 жылға - 2 774 656
                      мың теңге; 2011 ... - 2 941 135 мың ... ... қатар Қазақстан Республикасының
                      заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да
                      көздерден қаражат пайдалану болжанады. 
                        Бұл ретте Мемлекеттiк бағдарламаны iске 
                      асыруға ... ... ... ... ... ... ... бюджеттi бекiту
                      кезiнде нақтыланатын болады.
Бағдарламаны iске       Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру
асырудан күтiлетiн    ... ... ... ... ... туристер ағынының тұрақты өсiмi:
                        бiрiншi кезеңде (2007 - 2009 жылдар):
                        iшкi туризм бойынша 2007 жылғы 3,4 млн.
                      туристен 2009 жылы 4,0 млн. ... ... ... ... ... ... ... жылғы 4,5 млн. туристен 2009 жылы 6,0 млн.
                      ... ... ... ... жылдар):
                        iшкi туризм бойынша 2010 жылғы 4,1 млн. 
                      туристен 2011 жылы 4,5 млн. ... ... ... келушiлер туризмi бойынша 2010 
                      жылғы 7,0 млн. туристен 2011 жылы 9,5 млн. 
                      туристке ... ... ... орта ... бiр ... турист өзiнiң болуы уақытында бюджетке
                      63500-гe жуық теңге әкелсе, 2007 жылдан 2011
                      жылды қоса ... ... ... ... ... түсетiн түсiм 603,2 млрд.
                      теңгенi құрайды.  
                         Сырттан ... ... ... ... қатар халықтың туризм саласында жұмыспен
                      қамтылуы 2007 жылғы 447,6 мың ... ... жылы 550,0 мың ... ... ... ... Мемлекеттiк бағдарлама ұлттық туристiк 
                      өнiмнiң тартымдылығын арттыруға және
                      ... ... ... нарық жүйесiне 
                      кiруiне, қызмет көрсетулердiң халықаралық 
                      саудасы мен мемлекет экономикасының кiрiс 
                      секторы шеңберiнде ... ... пен ... ... ... ... ретiнде бәсекеге қабiлеттi туристiк индустрия 
                      құруға жәрдем ететiн болады
3.1 Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеу мен қолдау жүйесiн
дамыту
Бұл бағытта ... ... iске ... ... ... ... алда ... Дүниежүзiлiк сауда ұйымына
кiруiн ескере ... ... ... ... ... ... реттеудi қамтамасыз ету мәселелерi жөнiнде нормативтiк құқықтық
актiлер ... ... ... ... ... мен iшкi туризмдi дамыту, көшi-қон, визалық
және тiркеу рәсiмдерiн, кеден және ... ... ... ... ... ... ... сырттан келушiлер және iшкi туризмдi дамыту үшiн инвестициялау және
салық салу мәселелерi ... ... ... ... ... туризм саласындағы статистикалық есеп пен ... ... ... қосымша шотын (ТҚШ) ұлттық шоттар жүйесiне енгiзу;
      ... ... ... ... ... ... туризм ұйымның ұсынымдарын және Бiрiккен ... ... ... ... ескере отырып жетiлдiру; 
      шет елдермен туризм саласындағы ынтымақтастықты саланың халықаралық
шарттық базасын кеңейту негiзiнде жандандыру; 
      ... және ... ... ... ... ... ... жүйесiнiң белгiленген талаптарына сәйкес арттыру;
      туризм саласындағы қызметтi мүдделi орталық атқарушы және басқа ... ... ... ... және жеке ... ... ... ең жоғары деңгейiн қамтамасыз ету;
      туристiк менеджменттiң тиiстi деңгейiн ... ... ... инфрақұрылымды дамытуды мемлекеттiк қолдауды және орталық
пен жергiлiктi атқарушы ... осы ... ... ... ету;
      туристiк саладағы жеке бастамалардың дамуына жәрдем ету.
      Туризм инфрақұрылымын дамыту және инвестициялық ... ... шешу үшiн ... шараларды жүзеге асыру қажет:
      электр беру желiсiн жүргiзу;
      сумен жабдықтау және су бұру ... ... ... ... ... ... ... өткiзу және спутниктiк байланыспен
қамтамасыз ету;
      көлiк жолдарын салу және қайта салу.
      Бiрiншi кезекте коммуникациялық жүйелердi ... су ... ... ... ... Маңғыстау облысындағы Каспий теңiзi
жағалауындағы (Кендiрлi ... ... ... және ... ... ... Жiбек жолының қазақстандық учаскесiнiң
орталығы - Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан қаласында ... ... ... ... iрi шоғырланған базасында рекреациялық
шаруашылық мамандануы бар аумақтық аймақтар ... ... ... ... ... iстi ... ерекше
маңызға ие, ол мынадай шараларды iске асыруды талап етедi: 
      ... ... ... және ... ... ... қызметiн реттейтiн нормативтiк
құқықтық актiлер әзiрлеу; 
      санаторийлiк-курорттық мақсаттағы объектiлердiң қызметiн үйлестiрудi
қамтамасыз ету. 
      ... ... ... дамуын, сондай-ақ қаржылық
қаражаттың шектеулiлiгiн ескере отырып, мынадай өңiрлерде үш, екi жұлдызды
санаттағы қонақ ... ... мен ... ... бағытталған өңiрлiк
деңгейдегi "Еурокемпинг" жобасын iске асыру шеңберiнде ... ... мен ... ... ... желiсiн салудың бiрiншi кезектегi
құрылысының басымдықтарын айқындау қажет:
      Ақмола облысы - Көкшетау қ. Зерендi ауданының ... к. және ... ... ... - ... қ., ... ... Жамбыл облысы - Тараз қ. ("Тектұрмас") ... ... ... ... ... көне қалашығының аумағында), Жуалы
ауданының Б. Момышұлы ауылында.
      Мынадай жерлерде туркласс санатындағы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз еткен жөн:
      Шығыс Қазақстан облысында - Алакөл және Марқакөл ... ... ... ... облысында - Шымкент-Самарқан трассасы бойындағы Ұлы Жiбек
Жолының учаскесiнде;
      Атырау облысында - ... ... ... облысында - Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында;
      Павлодар облысында - Баянауыл МҰТП аумағында.
      Болжамдарды ескерсек, 2011 жылдың соңына ... елде 368300 ... ... ... салу ... Бұл ... ... саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру
мақсатында мынадай мәселелердi шешу қажет:
      халықаралық бизнес-қоғамдастықтың Қазақстанның туристiк мүмкiндiктерi
туралы хабардарлығын ... және осы ... ... ұйымдармен, оның
iшiнде Қазақстан Республикасы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... тобы ... ынтымақтастықты дамыту;
      туристiк-этнографиялық кешендер түрiндегi объектiлердiң құрылысы, бос
уақытты өткiзу және ойын-сауық индустриясы желiсiн құру жөнiндегi жобаларды
шетелдiк және отандық даму ... ... ... ... кәсiпкерлiктi қолдау қоры мен ... да ... ... ... мен ... тарту арқылы туристiк және
жәдiгерлiк өнiм ... құру және ... ... ... ... сырттан келушiлер туризмiн дамыту үшiн неғұрлым тартымды, әлемдiк
стандарттарға сәйкес ... ... ... ... бар ... ... бас ... әзiрлеу; 
      киiз үйлер дайындайтын кәсiпорындарды қалпына келтiру және ... ... ... ... ... жаңа ... орындарын ашу.
      Инвестициялау институтын дамыту тиiмдiлiгi бұл бағытта жүйелi
мемлекеттiк саясат ... және ... ... ... ... ... және туристiк қоғамдық ұйымдардың күш жiгерiн
шоғырландыруға байланысты ... ... ... ... ... негiзiнде Алматы,
Ақмола, Шығыс Қазақстан, ... және ... ... ... кластерлер құру және оны дамыту жөнiнде iс-шаралар қабылдау қажет.
Қазақстанның әлеуетi туристiк мақсатта iс жүзiнде ... ... ... мүмкiндiк бере алатындықтан, экономикалық орындылығын ескере
отырып, сонымен қатар басқа да ... ... ... ... қарау қажет. Бұл ретте оларды iске асыру жөнiндегi iс-шараларды
қажеттi деңгейде қаржыландыруды ... ... ... ... ... ... ... құру және оны дамыту жөнiндегi
шараларды iске асыру
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 19 ... ... ... үшiн, ... ... экономика үшiн, бәсекеге
қабiлеттi халық үшiн" атты Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру ... ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттiк жоспарлау ... ... ... және "J.E. Austin Associates Inc." америкалық
консалтингтiк ... ... ... қолданыстағы және әлеуеттi
болашағы бар секторларының бәсекеге қабiлеттiлiгiн бағалау және ... ... ... ... ... ... ... Жобаның мақсаты
елдiң экономикалық өсiмi үшiн әлеуетi бар ... ... емес ... ... ... ... ... табылады.
Қорытындысында экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн және әртараптылығын
арттырудың индустриалдық негiзiн құру үшiн ... емес жетi ... ... ... бiрi ... ... ... Сарапшылардың пiкiрiнше, Қазақстанның бәсекелiк артықшылығы бiрегей
мәдениетiнде (мәдени-танымдық туризм), бай табиғи әлеуетiнде ... өсiп келе ... ... ... ... ... ... және хикаялы (шұғыл) туризм сияқты демалыстың ... ... ... ... АҚШ, ... Араб Әмiрлiктерi мен Түркиядағы туристiк
орталықтар дамуының тәжiрибесi айтарлықтай. 
      Аталған елдердiң туризм индустриясын дамыту ... ... ... көлiктi және қызмет көрсетулер салаларын дамыту жатты. 
      Туристiк орталықтардың белсендi дамуы Италияда (Рим, ... ... ... ... ... ... ... аралдары),
Египетте (Каир, Гиза, Александрия), Тайландта (Бангкок) ... Осы ... ... ... туризмi инфрақұрылымының негiзiн
қазiргi заманғы үш, төрт және бес ... ... ... ... ... орталықтары құрайды. Сонымен қатар аталған туристiк орталықтардың
дамуында бай тарихи-мәдени мұра мен ... ... ... ... Осы ... ... индустриясының тиiмдi дамуына мемлекеттiң
бизнестiң кәсiпкерлiк бастамаларына қолдау ... ... ... ... ... ... ... еттi. 
      Шетелдердiң мысалы көрсеткендей, ұлттық ... ... ... ... Америкада, Қытайда) онда жыл сайын 1 млн.-ға ... ... ... ... Қорықтарға, ұлттық парктерге тауарларды сату және
ақылы қызмет көрсетулер есебiнен өз бетiнше ақша ... ... ... ... ... қаржылық қаражат оларды дамытуға, сондай-ақ қорғау
мен ... ... ... ... жұмсалады. 
      Осыдан шыға отырып, "Экономиканың басым секторларында пилоттық
кластерлердi жасау мен ... ... ... ... туралы"
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 ... ... ... мен Алматы облысында "Туризм" ... ... мен ... жөнiндегi жоспар (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлдi.
      Туристiк кластер жасаудың маңыздылығын ... ... ... ... ... ... одан әрi дамыту стратегиясын
айқындау мақсатында Қазақстан өңiрлерiнiң туристiк әлеуетiне маркетингтiк
зерттеулер жүргiзу үшiн 65 млн. ... ... ... қаражат бөлдi.
Аталған зерттеулердi жүргiзу үшiн стратегиялар әзiрлеуде және туристiк
қызмет ... ... ... ... өнiмдi жылжытуда көшбасылық
орынды иеленушi "International consulting group оп tourism ... ... - "IРК ... ... ... ... ... қорытындысы бойынша, Қазақстанның бәсекелiк
артықшылықтары мен ұзақ мерзiмге арналған ... ... ... ... ... ... ... стратегиясы жөнiнде ұсынымдар
тұжырымдалды, бiрқатар жобаларды iске ... ... ... бiрi ... ... ... ... табылады. 
      Жоғарыда аталған Жоспарды iске асыру шеңберiнде мынадай жұмыстар
жүргiзiлдi:
      туристiк сала ... ... ... 2005 ... ... N ... экономикалық қызметтiң басым
түрлерi тiзбесiне ... бұл ... ... ... ... ... ... көзделген жеңiлдiктер мен
артықшылықтарды пайдалануға мүмкiндiк бередi; 
      бұрын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 ... 24 ... ... Республикасының резидент ... ... ... ... ... бар ... қорғалатын табиғи
аумақтарды пайдаланғаны үшiн 0,1 - 0,2 ең төмен есептiк көрсеткiш көлемiнде
бiрыңғай төлем ставкалары белгiленедi; 
      Қазақстандық-ресейлiк ... ... ... ... ... 18-19 қазан) хаттамалық шешiмге "Байқоңыр" ғарыш айлағында iшкi
және сырттан келушiлер туризмiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар ... ... ... ... ... 2004 ... ... қосалқы шотын құру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзiп келедi, сондай-
ақ ... ... ... бойынша (ЭҚТЖ) және экономикалық қызмет
түрлерi бойынша өнiмдер жөнiндегi (ЭҚТӨЖ) ... ... ... ... ... де пысықталуда; 
      Дүниежүзiлiк туристiк ұйымның және Еуропа үшiн Дүниежүзiлiк туристiк
ұйым комиссиясына мүше-елдердiң ... ... ... ... ... 25-27 ... ... қаласында Тұрақты туризмдi дамыту
мәселелерi жөнiндегi Еурокомиссияның 45-отырысы өткiзiлдi; 
      Дакар (Сенегал) ... 2005 жылы 25 ... мен 2 ... ... ... ... ұйымның Бас ассамблеясының XVI
отырысында 2007 жылы ... ... ... ... ... ... ... туралы мәселе енгiзiлдi; 
      Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрiнiң 2005 жылғы 20
маусымдағы N 220 ... ... ... ... органның жанындағы
туризм жөнiндегi сараптама кеңесi бекiтiлдi. 
      ... ... ... ... ... ... ... жөнiндегi iс-шаралар кешенiн iске асыру ... ... ... ... ықпал етедi. Сондықтан да ... ... ... және iшкi ... ... орталық және
өңiрлiк билiк деңгейлерiнiң iс-қимылын нақты ... ... ... ... ... ... менеджмент қалыптастыру, ... ... ... ету, ... ... ... ... турөнiмнiң сыртқы және iшкi нарыққа жылжуының тиiмдi жүйесiн
әзiрлеу, инвестициялау және ... салу ... ... ... ... қабылдау үшiн барлық алғышарттар бар. Бұл әзiрлену
үстiндегi өңiрлiк ... ... iске ... ... ... ... дамуының негiзгi бағыттары.
3.3 Туризмдi ақпараттық және қауіпсіздігін қамтамасыз ету
"IРК International" компаниясының ... ... ... ... ... ... қорытындысы және оны ұзақ мерзiмдi
кезеңге одан әрi ... ... ... ... ... одан әрi
дамыту мақсатында әлемдiк практикада пайдаланылатын жаңа ... ... ... ... ... ... ... жасауды
көздейдi. Бүгiнгi таңда жаhандану, ... ... ... енгiзу ғасырында аталған мәселенi шешуге жаңа ... Жаңа ... ... ... Қазақстанның туристiк
мүмкiндiктерi туралы барлық ... ... оның ... ... авиа билеттер мен қонақ үйлердегi орындарды брондау, клиенттiң
тiлегi ... ... ... ... ... ... ... қажеттi ақпаратты тұрақты негiзде ұсынып отыруға мүмкiндiк бередi.
Әлемдiк туризмде виртуалды туризм деп ... ... ... ... ... алу мен оны ... кез ... нүктесiндегi әлеуеттi
туристке дейiн жеткiзуде қазiргi заманғы технологиялар мүмкiндiгi бiрегей
де теңдессiз. Бұл ... ... ... ... ... қызмет
көрсетулер нарығын дамытуды мемлекеттiк қолдаудың тиiмдi ... ... ... ... туризм жай-күйiнiң көрсеткiштерi мен оның ... ... ... ... ... көрсетулердiң әлемдiк
нарығындағы отандық туристiк өнiмнің тұтынылуы үшiн сұраныстарды зерделеу
мен ұсыныстар қалыптастыру, туризм индустриясына жаңа ... ... ... ... мемлекеттiң тартымды туристiк имиджiн нығайту
мақсатында iрi ... ... мен ... ... ... ... жүргiзуге мүмкiндiк бередi. 
      Туристiк саланы ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... орталық" акционерлiк қоғамын құру;
      қажеттi көлiк жолдарының, инженерлiк және ... ... ... ... ел ... ... туристiк индустрия
мониторингiнiң тетiгiн әзiрлеу;
      ұқсас халықаралық желiлермен одан әрi оны ... ... ... ... ... желi ... Дүниежүзiлiк туристiк ұйымның ресми тiлдерiнде берiлетiн қажеттi
ақпаратты орналастыра ... ... ... ... ... мен ... ... ұйымдар мен қонақ үйлiк қызмет көрсетулер,
көлiктiк коммуникациялар мен ... виза алу ... ... ... ... ... жаңартылып отыратын деректер банкi бар бiртұтас
Интернет-портал ашу.
      Сонымен қатар Қазақстанның тартымды ... ... ... ... республикалық және өңiрлiк жетекшi бұқаралық ақпарат
құралдарында кең ақпараттық-жарнамалық науқанды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... арқылы Қазақстан Республикасында ... ... ... қамтамасыз ету практикасын пайдаланған жөн.
      Сонымен қатар, Германияда, ... ... ... Кореяда
және АҚШ-та туристiк ақпараттық орталықтар ашу жоспарланып отыр.
Туризмдi дамытудың негiзiн қалаушы шарттардың бiрi оны ... ... ... ету болып табылады. Туристердiң қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету Дүниежүзiлiк туристiк ұйым Бас ... ... ... 1985 жылы өткен VI сессиясында мақұлданған Туризм
хартиясында, Сантьяго қаласында (Чили) 1999 ... 1 ... ... ... ... ... ... қауiпсiздiгi мемлекеттiң саясатына, туроператорлар мен
турагенттердiң турларды ұйымдастыру кезiнде қабылдайтын ... ... ... ... ... пен ... сипаттағы жағымсыз
зардаптардың өсiп отырған жағдайында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселесi
өткiр қойылып отыр.
      Туристердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн ... ... ... кадрларды арнайы даярлауды және туристерге қызмет көрсету
жөнiндегi ... мен ... ... ... ... ... ... сақталуын бақылауды жүзеге
асыру мәселесiн пысықтау;
      туристiк ортаны қорғау және күзету;
      қорғану және қауiпсiздiк ... ... ... және ... ... ету;
      ұйымдасқан қылмысқа, лаңкестiкке және адам саудасына, әйелдер ... ... және ... ... қанауға қарсы күрес жүргiзу; 
      Қазақстанға туристiк және өзге де көшi-қон ағындарының кiрiп кету,
оның iшiнде туристiң атын ... ... ... ... ... ... алдын-алу үшiн бақылауды күшейту;
      облыстар мен Астана және Алматы қалаларында туристерге көмек ... line" ... ... ... ... ... ... аяғы мен XXI басы ол жаңа географиялық ашулардың кезеңі
болып табылады және адамдар ... үшін ... ... және ... ашты және ... қозғалыс уақыт өте келе жанжақты болып келе
жатыр. Көбісі Жерорта теңізі сияқты ... ... ... ... шытырман оқиғалық және ... ... ... ... ... ... түрлері ашылып жатыр. Туристтер өздері үшін
үнемі жаңа елдерді ашуда.
Атап өтетін тағы бір ... бір жайт ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері жүріп жатыр.
Туризмді экономикасы кенже қалған, ауылды жерлерде ... ... ... және ... ... қоғамның қызығушылығы,
әлеуметтік-экономикалық интеграция және жаһандандыру мақсатында қолдануға
болады.
Біз жоғарыда ... ... ... ... ... ... үлкен планетада мемлекеттердің тату тіршілік етуі,
халықтың турмыстық жағдайының көтерілуі, ... өмір сүру ... ... ... процессінің өсуі және басқа да әлеуметтік экономикалық
факторлар маңызды өзгерістерге алып келеді. ... бірі ... ... ... келе ... Халықаралық туризм әлемдік экономиканың басты саласына айналып келе
жатыр және өзінің экономикалық саласына ... ... ... ... ... басқа ресурстарды бойына сіңіріп жатыр.
Туристік саяхатшылар үшін туристік ресурстар көбіне мәдени тарихи
немесе табиғи құндылықтар ... ... Әлем ... саяхаттаушылардың басым бөлігі дамыған мемлекеттер
немесе экономикасы қарқынды даму үстіндегі ... ... ... ... ... басым көпшілігі Европа бағытын таңдайды екінші
кезекте Америка континент болып саналады. Ал перспективті ... ... ... азия Тынық мұхиты аймағы мемлекеттер жатады. Жорамал
бойынша ... ... ... еншісі 46 % төмендейді. Жеклеген
елдерді санағанда соңғы он бес ... ... ... ... ... ... Азияда-Индонезия мен Қытай, Африкада-ОАР мен
турис үздік нәтиежелер көрсетті.
- Халықаралық туризмнің жедел дамуына ... ... ... ... эеономикалық жағдайы, ақша динамикасының өсуі,
энерго ... ... ... ... ... ... факторлар (туристік өнімнің ескіруі), саяси ... ... ... ... деңгейі мен халықаралық терроризм),
табиғи фактор (су тасқыны мен жер сілкінісі) бірқатар кері ... ... ... тез ... ... ... кері әсерлер халықаралық туризмнің дамуымен байланысты болуы
мүмкін (жергілікті тұлғалардың салт ... ... жеке ... ... жамн ... болады). Экономикалық белсенділікті тұрақты дамытуда
қарстыру маңызды.
- Халықаралық туризм көптеген ... даму ... ... ... да осы ... ... болуда және де көптеген жағдайы нашар
бірак көзтартарлық демалу аймағы қалпына ... ... ... туризмнің дамуына да маңызды фактор ... ... ... ... ынталандыру, тастап кеткен жерлер,
дамымай қалған аймақтарға ... әсер ... ... ... рөль ... Көп ... ... туризм өз дәуірін көрген өнеркәсіптер мен
сельхоз өндірістер үшін маңызлды рөль атқарады және ескі сала ... ... ... ... ... ... және олар басқаша
жұмыс жасап табыс әкеле бастайды. Бұл ... көп ... ... яғни ол ... ... шахталар, тағы сол ... ... ... ... ... ... мемлекеттерде халықаралық туризмнің бірнеше даму моделін
бөліп көрсетуге болады. Көбін дамыған мемлекеттерде халықарлық ... ... ... яғни ол ... ... ... саланы кеңейтуші болып табылады.
- Мысалы біздің кеңбайтақ, әлі ... ... пәк ... қазір
кеңінен тараған экономикалық туризмді қалыптастыруға болады.
- Сөзсіз туризм саласында білімді шыңдау керек. Көбіне ... ... ... жөн. ... туристтер туризмге үлкен ақша ... ... ... ... жаңа түрлері дами бастайды, яғни бұл
арнайы мамандандырылған әр бір ... ... ... ... Мысалға,
қажылық туризмде турфирма қызметкерлерінен дінтану саласынан хабардар болуы
тиіс. Туристік аймақтарда кеңінен тараған ... ... мен ... ... ... ... ... қорғау жағынан ... ... ... ... ... бар ... тарту маңызды болып
табылады және шетел тәжірибесін кеңінен қолдану да маңызды ... ... ...... бар бағыт, қызықты мамандық ғана емес
және өмір сүру қалпы ... ... ... өз ... ... ... ... Осы арқылы сіздер туризмнен максималды түрде ләззат
алады деп ... Ең ... ... ... ... ... ... қоса қаржылық жағынан да ойластыру қажет. Сіздің
таңдаған маршрутыңыз қиын болса, ал сізде ... ... лаж ... ... ... жөн ... одан қонақ үйге бронь жасап авиа
немесе теміржол билеттерін алғандарыңыз жөн. ... ... ... ... яғни трансфер сияқтыларға көп ақша құртпай, жергілікті автобуспен
немесе қонақ үйге емес жай ... ... ... ... жеке сатып алуға болады.
Керекті жерге жеткеннен кейін қасыңызда туристтерді және жергілікті
қызмет көрсету персоналын ... өте ... Ол үшін сіз ... назар аударып жатқаныңызды білдірулеріңіз тиіс. Мүмкін сіз ... ... ... ... ... ұстап жатқан адамдарға
сатып аларсыз. Өйткені басқалардың көңілін көтеру арқылы сіз ... ... ... сіз ... ... мен сол ... негізгі
мәліметтерімен жақсырақ танысқаныңыз абзал. ... ... ... ... ... ... жөн.
Саяхаттайтын бағдарламаңызды алдын-ала дайындаңыз. Жағажайда жатудан
басқа не істейсіз. Мүмкін бір ... ... ... ... ... ойнау немесе теннис турнирлеріне қатысу сияқты. Сол ... ... ... ... санап үйге қайтуға асықпайтын шығарсыз.
Баратын еліңіздің табиғатын зерттеп ... ... ... ... ... кері әсер етуі мүмкін. Егер сізде артық салмақ пен
гипертания болса, сізге ... ... ... дұрыс. Бұларды
ескермесеңіз арты қайғылы жағдайға айналуы мүмкін.
Егер сіз демалысыңызды ьарлық жағдайын ... онда ... әрі ... ... әдебиеттер тізімі
1. Р.Б, Крылова Г.Д., Соколова М.И., Гречкова В.Ю. ... ... Ф.Ф. ... - инструмент высокозатратный. // Банковское
дело. -1996.-№12.-с. 28-32
2. Голубков Е.П. ... ... ... и ... -М.: ... ... Ердавлетов Н. География туризма. Алматы 2000. – 410 с.
4. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для ... ... М.: ... 1998.- 244 ... ... Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга.
Издательский дом "Вильямс", М., 1998.-180 с.
6. Куанышева В.Н. Особенности ... ... ... и ... вектор развития.: материалы V международной научной
-практической конференции. /под ред. Кузнецовой О.Н. – Алматы. 2005.
7. Маркетинг: ... для ... / ... Н.Д., Ховард К.,
Цыпкин Ю.А. и др.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.: ... ... ... ... ... и учебно-методический комплекс по
маркетингу / Ноздрева
9. ... Ф. ... ... и ... Учебник для
вузов/ пер. с анг. под ред. ... - М.: ... 1998. - 787 ... ... А.П. ... в туризме. Минск: НПЖ «Финансы,
учет,аудит», 1998. - 199 с.
11. Основы менеджмента туризма / под ред. ... В.А. ... 2001. - 125 ... ... в ... туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.:
Рос.Межд. туризма, 1997. - 64 с.
13.Алтынбаева Б.А. ... ... ... ... ... - ... Экономика, 1997. - 125
бет. турфирмой. // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. ... ... ... под ред. Романова А.Н. М.: ... ... ... Отчет ТОО «Агентство Алматы» по финансовым показателям за 2008
гг
16. Бухгалтерский баланс ТОО «Агентство Алматы»
17. «Агентство Алматы» ... жеке және ... ... ... ... Академия рынка: маркетинг/пер. с фр. (Дайан А., Букерель Ф., Ланкар
Р.
др.); науч.ред. ... А.Г. - М.: ... 1993. - 572 ... ... Г.Л., ... В.М. ... СПб: ... 1996. - 74 б.
20. Бейжанова А.Т. Қазақстан ... ... ... // ... ... ... экономическая. - 2004. - № 4
-с. 52-53.
21. Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: ... ... Жих Е.М., ... А.П., ... В.А. Маркетинг: как завоевать
рынок? - Л.: Лениздат, 1991.- 250 с.
23. ... У.К., ... Д.Қ. ... ... и ... в ... Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 с.
24. Ілиясов Д.Қ. ... ... мен ... ... 2002. - 222 ... Борисова Ю.Н Маркетинг в туризме. М.: Рос. ... ... ... с.
26. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/
пер. с
анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ... 1998. - 787 ... ... А.П. ... в туризме. Минск: НПЖ ... ... 1998. - 199 ... ... ... туризма / под ред. Квартального В.А. М.: Финансы
и
статистика, 2001. - 125 с.
29. Введение в бизнес туроперейтинга / под ред. ... О.В. ... ... 1997. - 64 ... Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие: Основы
рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 ... ... Н.И. ... ... ... пособие. -- Минск: БГЭУ,
1999.-144 с.
32.Юрик Р.А. ... как ... ... // ... в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. 109-
118. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. - ... ... 2000. - 111 ... ... под ред. ... А.Н. М.: ... и
биржы,
ЮНИТИ, 1995.-560 с.
35.Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: ... ... ... / под ред. ... М.: ... ... 1998. - 225 ... Ф. Маркетинг негіздері: ағыл. ауд. - Алматы: «Жазушы», 2000. -
550 бет.
38.Пузикова Е.П., Честпиков В.А. Международный туристический бизнес. М.:
1997.-35 ... ... ... ... бухгалтер
ӘУЕ БӨЛІМІНІҢ ДИРЕКТОРЫ

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ана- өмірдің шуағы3 бет
Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы21 бет
Валюталық жүйе және оның түрлері4 бет
Гамма теңіз кен орны80 бет
Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық қалыптық ережелер62 бет
Конституциялық құқық және оның әдіс- тәсілдері мен жүйесі8 бет
Маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістері7 бет
Халқаралық валюта жүйесі19 бет
Халқаралық валюта қатынастары20 бет
Халқаралық делдалдар және фирманың халықаралық қызметтегі орны28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь