Алматы облысының 2007-2011 жылдарға арналған туризм даму бағдарламасы жайлы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНА СИПАТТАМА
1.1 Облыс төлқұжаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Туристік потенциалы және орталықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3 Туризм инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

2 БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
2.1 Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.2 Туристік қызметті мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесін дамыту ... ... .32
2.3 Маркетинг және туристік өнімнің алға жылжуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
2.4 Туристік саланы ақпараттық және ғылыми.әдістемелік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.5 Туризм кластерін құру және туристік саланы кластерлік дамыту ... ... ...37

3 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК САЛАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Аудандар мен қалалардағы туризм дамуының жағдайларын талдау ... .43
3.2 Алматы облысында 2007.2009 жылдар аралығында бағдарламаға сәйкес атқарылған шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
Алматы облысында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» № 211 Заңына, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы № 222 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауының «Қазақстанның елу бәсекеге қабілетті елдер құрамына ену стратегиясын» жүзеге асыру шараларын орындаудағы жалпыұлттық жүйелік кестесінің 16 тармағына, Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 25 тамыздағы № 822 Әлеуметтік-экономикалық орта мерзімді жоспарына сәйкес әзірленді.
Бағдарламаның негізгі әзірлеушісі Алматы облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті.
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стартегиясына сәйкес туризм мемлекеттің 2010 жылға дейінгі экономикалық дамуының басымдылығы болып белгіленді.
Өткен кезеңде Алматы облысында туризм саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы жүзеге асырылды, мемлекетаралық туристік байланыстар кеңейтілді. Сонымен қатар, 2003-2015 жылдарға арналған индустриялдық-инновациялық даму стартегиясының негізгі параметрлерін ескере отырып, туристік саланы дамыту жөніндегі шараларды іске асыруға көп көңіл бөлінді.
Туристік индустрияның дамуына экономика саласының басым секторларының бірі, соның ішінде жеті пилоттық кластерді тануға түрткі болды. Осы жағдай қызмет көрсету саласында, оның ішінде туризмге жақын: ауыл шаруашылығы, ұлттық табиғи парктер, мәдениет, көлік және коммуникациялық инфрақұрылымда және т.б. салаларда халықты жұмыспен қамтамасыз ету арқылы экономикалық өсуге ықпал жасау мақсатында мемлекеттің бәсекелестікке қабілетті туристік индустриясын дамыту жөніндегі мақсатты айқындау және міндеттерді шешу үшін алғышарттар жасады.
Қалыптасқан жағымды бастамалар туризм саласының бастапқы міндеттерін ғана емес, сонымен қатар оның ұзақ мерзімге қойылған даму келешегін есепке алуды да көздейді. Басты міндеттердің бірі - Қазақстанның 2011 жылға дейін Орталық Азия аумағының туризм орталығына айналу - Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясымен анықталды.
Бағдарлама экономиканың басым секторы ретінде саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі мәселелерін қамтиды.
1 Қазақ Ұлттық энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықтма I том. Алматы, 2008.-Б.131-133.
2 Алматы облысының мәслихаты.-Талдықорған, 2006.-Б.1-5.
3 Ата-жұртқа саяхат.- Талдықорған, 2006.-Б.3-13.
4 Мемлекеттік Ұлттық табиғи парктер мен қорықтар.- Талдықорған, 2006.-Б.1-19.
5 Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
6 Алматы облысы жайлы жалпы мағлұмат http://www.almatyreg.kz
7 Алтын Емел ұлттық табиғи парк http://www.altyn-emel@nursat.kz
8 Іле Алатау ұлттық табиғи парк http://www.alataupark@nursat.kz
9 Закон о туристской деятельности Республики Казахстана. 2002.
10 О Государственной программе Республики Казахстан "Возрождение
исторических центров "Шелкового пути», сохраняя и приемственность развития культурного населения тюркоязычных государств, создание ифраструктуры туризма" (собрание Актов Президента Республики Казахстан. 1998.
11 Пыхарев А. Н., Жолдасбеков А. А., Мамадияров М. Д.
Организационно-правовые основы туристской деятельности в
Республике Казахстан.-Алматы, 1998.-260c.
12 Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992.4 тамыз.
13 Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықтма I том
және II том. Алматы, 1973,1980.
14 К. Сыздықов., С. Жолдасов "Ата қоныс" - Шымкент, 1992.-Б.8-9.
15 Памятники культовой архитектуры. – Шымкент, 1985.
16 1992 ж. 2 шілдеде қабылданған "Тарихи мәдени мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
17 Жетісу энциклопедиясы. Арыс баспасы. - Алматы, 2004.
18 Қ. Байпақов, А.Нұржанов. Ұлы Жібек жолы және орта ғасырлық
Қазақстан.
19 1997 ж. 15 шілдеде кабылданған "Ерекше қорғалынатын табиғи
территориялар" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
20 Проблемы развития туризма и возрождение Исторической
значимости Шелкового пути. - Шымкент, 1998.
21 Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. - М., 1994.
22 Теоретические проблемы рекреационной географии. - М., 1989.
23 Родоман Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. Сб. Территориальные системы производительных сил. - М., 1971.
24 Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. - Алма-Ата, 1980.
25 Чупахин В.М. Физическая география Казахстан. -Алма-Ата, 1968.
26 Ивлев И.П. Находки краеведа. - Алма-Ата: Казахстан,1977.- 118с.
27 Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. Выпуск 1.
28 Перспективы освоения туристско-рекреа¬ционных ресурсов Прибалхашья. - Алматы, 2000.
29 Кораблев В.А. История спортивного туризма в Казахста¬не. Библиотека
туриста. - Алматы: Университет «Туран», 2004.
30 Нурмухаммедов Н. Будды Тамгалытаса // Простор. - 1967 - №8.

31 Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. Выпуск 1. Алматы, 2000.
32 Ким А. Г. Рекреационная оценка территории и развития туристско-
рекреационного хозяйства в Казахстане. – Алматы, Рауан. 1997.
33 Закон О туристской деятельности в Республике Казахстан: Закон
Республики Казахстан от 13 июнья 2001. №211-ІІ. - С.4-5.
34 О концепции развития туризма в Республике Казахстан. Постоновление Правительство Республики Казахстан от 6 марта 2001. №333.-С.7-8 .
35 Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы дәстүрлі Қазақстан халықына жолдауы. //Егемен Қазақстан. 2005, ақпан.
36 В.С.Преображенский. Географические проблемы организации туризма и отдыха.- М.:Мысль,1980.
37 Г.А.Ким. Рекреационная оценка территорий и развитие туризма в Казахстане.- Алматы: Рауан, 1999.
38 Статистикалық мәліметтер http://www.statakimat.kz
39 Суреттер http://www.google.kz
40 О туризме в Республике Казахстан в 2000 году. Статистический справочник. - Алматы, 2001.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
География факультеті
Туризм кафедрасы
Диплом (Бітіру) жұмысы
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 2007-2011 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ... ДАМУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... М.І.
аға оқытушы (қолы, күні)
Норма бақылаушы ... ... ... ... ... ...
меңгерушісінің рұқсатымен
қорғауға жіберілді ... ... С.Р. ... ... ... ... ОБЛЫСЫНА СИПАТТАМА
1.1 Облыс төлқұжаты..................................................................................................5
1.2 Туристік потенциалы және орталықтары........................................................9
1.3 Туризм инфрақұрылымы....................................................................................25
2 БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ ... ... ... ... мен ... ... ... мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесін дамыту.........32
2.3 Маркетинг және туристік өнімнің алға жылжуы...........................................33
2.4 ... ... ... және ... ... ... Туризм кластерін құру және туристік саланы ... ... ... ... ... ... ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
.1 Аудандар мен қалалардағы туризм дамуының жағдайларын талдау.....43
3.2 Алматы облысында 2007-2009 жылдар ... ... ... ... ... ... облысында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 ... ... ... ... ... ... № 211 ... Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы № 222 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған ... мен ... ... ... 2006 ... 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауының «Қазақстанның елу бәсекеге қабілетті елдер құрамына ену стратегиясын» жүзеге асыру шараларын орындаудағы ... ... ... 16 ... Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 25 тамыздағы № 822 Әлеуметтік-экономикалық орта мерзімді жоспарына ... ... ... ... ... ... облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті.
Қазақстанның 2030 ... ... Даму ... ... ... мемлекеттің 2010 жылға дейінгі экономикалық дамуының басымдылығы болып белгіленді.
Өткен кезеңде Алматы облысында ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылды, мемлекетаралық туристік байланыстар кеңейтілді. Сонымен қатар, 2003-2015 жылдарға ... ... даму ... ... ... ... ... туристік саланы дамыту жөніндегі шараларды іске асыруға көп көңіл бөлінді.
Туристік индустрияның дамуына экономика ... ... ... ... ... ... жеті ... кластерді тануға түрткі болды. Осы жағдай қызмет көрсету саласында, оның ішінде ... ... ауыл ... ... табиғи парктер, мәдениет, көлік және коммуникациялық инфрақұрылымда және т.б. салаларда халықты жұмыспен қамтамасыз ету арқылы экономикалық өсуге ықпал жасау ... ... ... ... ... индустриясын дамыту жөніндегі мақсатты айқындау және міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... саласының бастапқы міндеттерін ғана емес, сонымен қатар оның ұзақ мерзімге қойылған даму келешегін есепке ... да ... ... міндеттердің бірі - Қазақстанның 2011 жылға дейін Орталық Азия аумағының туризм орталығына айналу - Қазақстанның әлемдегі бәсекеге ... ... елу ... ... кіру ... анықталды.
Бағдарлама экономиканың басым секторы ретінде саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудің ... ... ... ... облысының өзгеше табиғи және мәдени әлеуетіне негізделген қазіргі туристік индустрия –капитал ... ... ... ... өтеу ... ... ... және тиімді салаға туризмнің ықпалдастануына жүйе құраушы фактор болып табылады.
Туризмге жақын салалардың (көлік-коммуникациялық инфрақұрылым, қызмет көрсету, ... ... ... және де ... ... негізделген турөнімнің кешенді өткізу және инвестициялық белсенділікті ынталандыру халықтық жұмыспен қамтылуын және кірісінің тұрақты өсуін қамтамасыз етеді.
1 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНА СИПАТТАМА
1.1 ... ... ... ... ... ... ... бөлік. Жерінің аумағы 224,0 мың шаршы км. Облыс аумағында 16 аудан және 3 қала ( ... ... ... ) бар. ... ... ... ... [1 сурет]. Халық саны 2006 жылдың 1 қаңтарына –,7 мың ... ... ... ... ... ... ... көлі арқылы Қарағанды, солтүстік-шығысында Шығыс Қазақстан облыстарымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен, оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен шектеседі.
1 ... ... ... «Үш ата» ... ... 1932 жылдың 10 наурызында Алматы облысы құрылды. 1944 ж. 16 наурызында Алматы облысынан ... ... ... шықты. Талдықорған облысы 1959-1967 жылдары Алматы облысының құрамында болып, 1967 ж. 23 желтоқсанында қайта бөлінді. 1997 ж. 22 ... ... ... таратылып, оның аудандары Алматы облысына қосылды.
Ерте кезден бастап бұл көркем және таңқалдырарлық жерді Жетісу деп атаған. ... ... - ақ ... егін ... мен сауданың маңызды орталығы болып табылған; оның территориясы бойымен әйгілі Ұлы ... ... бір ... ... ... халқының көне мәдениеті құнсыз тарихи ескерткіштерінде бейнеленген.
Табиғаты. Облыстың табиғаты мен жер бедері әр түрлі. Балқаш және ... ... ... ... құмды жазық алқап. Солтүстік шығыста Жетісу Алатауы мен Барлық тауының аралығында Жетісу (Жоңғар) қақпасы орналасқан. Осы тұста Жетісу Алатауының ең биік тауы - ... (4442 м.) ... Тау ... ... ... ... бар, ... жалпы ауданы 1,0 мың шаршы км-ге жуық. Облыстың оңтүстік және оңтүстік-шығысы Іле, Күнгей, Теріскей Алатаулары, Кетпен жотасы және ... ... ... т.б. ... ... ... ... мен Іле, Күнгей Алатаулары аралығында Іле ойысы (аңғары) жатыр. Алматы облысының батысын және оңтүстік батысын Шу, Іле ... ... мен ... қамтыған (Жусандыдала, Бозой, Қараой).
Іле және Жоңғар Алатауы жоталарының арасында Іле шұңқырлығы орналасқан, ол Іле өзенінің орта ... ... Бұл ... Балқаш-Алакөл шұңқырлығынан Караой жазығы арқылы бөлінген. Батыста ол Қопа жазығына өтеді. Қазір Іленің ені 7-8 км. және ол ... ... ... сор ... ... етілген. Іленің қалған бөлігінің кеңістігі өзен терассаларымен жасалған.
Облыстың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында Тянь-Шань тауының солтүстік беткейіорналасқан, оған Шу-Іле таулары мен Іле ... ... ... ... ... ... ... оңтүстік-шығысының шеткі бөлігінде Теріскей-Алатау жотасының саласы орналасқан. ... ... шыңы ... таулары облыстың оңтүстік-батысында орналасқан. Бұл биік емес таулар, олар жеке ірі тастарға мүшеленген, олардың беттері тегістелген, ал беткейлері құламалы. Бұл ... ... ... ... ... ... формалары қалыптасады.
Іле Алатауы жотасы оңтүстікке қараған кең доғаны қалыптастырады. Жота ұзындығы 300 км. ені 35-40 км. ... Оның ... ... ... сипатқа ие, 4500-5000 м. биіктігінен бастап бұл ... ... ... ... Жотаның ең жоғары нүктесі –Талғар шыңы. Іле Алатауының солтүстік беткейінде беткейленген тегіс ... тау ... ... терассалар жақсы дамыған. Прилавоктардың жоғарғы сатысы төменгісінің құламалы шығындысымен үзіледі. Оңтүстік беткей көбірек тікшілденген, бірақ аз мүшеленген.
Күнгей - Алатауы ... ... ... Ыстықкөлдің шұңқырлығын солтүстіктен шектейді. Жотаның дәл осылай орналасуы оның атының қойылуына ... ... еді. ... ... ... ... атымен қар басқан тауларды атайды.
Шелек - Кемен қысқа тау түйіндісі орталық бөліктегі Күнегей-Алатауы солтүстікте орналасқан Іле Алатауының параллельді жотасымен қосады.
Күнгей - ... ... ... ... ... ... жоғары нүктесі – Шотқал (4770м.). Іле Алатауының солтүстік беткейінде тау бөктерінің жолағы жақсы дамыған. Ол үшін жоғары тау рельефі тән. Іле ... мен ... ... ... ... ... ... таулары мен Торайғыр жотасы орналасқан, олар тіке төментаулы мүшеленген рельефке ие. Одан кейін ... ... ... Бұл аймақта орташа таулардың мүшеленген рельефі анық байқалады, төбелері жазық тегістелген, ... ... ... ... бар. ... ... жоқ, тек ... қар түйіршіктері ғана бар. Бұл жотадан оңтүстікке ... ... 4500 м. ... ... - ... шығыс салалары орналасқан.
Тау аралығында тұйықталған және жартылайтұйықталған тауаралық ойыстар орналасқан –Кеген, Жалаңаш, Текес, т.б.
Облыс территориясы бойымен Іле (Қазақстан шегінде 815 км., ... ... -1439 км.), ... (147 км.), ... (390), Ақсу (316 км.), Тентек (200), Ырғайты (69 км.).
Ірі көлдер – ... (18200 ... км.), ... (2650 ... км.), ... (36,6 ... км.), Сасықкөл (736 шаршы км.). Іле өзенінде Қапшағай су қоймасы (ауданы –кв. км, cу ... ... куб. м). ... ... ... суқоймасы ( ауданы – шаршы км., су көлемі – млн. куб. м.). ... ...... ... (ауданы -8,3 шаршы км., су көлемі - 120 млн.куб.м.) салынған.
Геологиясы. Облыстағы таулар Тянь-Шань тау жүйесінен бой түзген және ... ... ... ... тау ... қабаттарынан түзілген. Сондай-ақ мұнда конгломераттар, туфтар, әктастар, граниттер т.б. палеозой жыныстары кеңінен тараған. Кен ... ... ... ... (Текелі), вольфрам (Бұғыты), молибден кентасының едәуір қоры, фарфор тастары (Қапшағай), барит, бентонит сазы (Ақсу, Алакөл аудандары), отқа төзімді балшық, кварц ... ... тас ... ... ... (Ойқарағай, Тышқанбай), шымтезек, тұз кен орындары және минералды жер асты сулары бар.
Климаты. Алматы ... ... ... ... Қысы ... ... ... айындағы орташа температура солтүстік жазық бөлігінде -10 –С, оңтүстікте -4 -9С. Жазы ыстық және қуаң. ... ... ... ... солтүстігінде 25С, оңтүстігінде 27С. Бұл жазық өңірлерінде жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері 110-250 мм. Тау бөктерінің климаттық ... ... ... ... ... ... -5 -9С, ... жиі болып тұрады. Шілде айының орташа температурасы тау бөктерінде -21 -23С, тау аңғарларында 19-22С. Жауын-шашын тау бөктерінде 400-600 мм, тау ... 700-1000 мм. ... ... ... ... ... мен жаз айының басында жауады. Балқаш пен ... ... бриз желі ... Тұрғындарының орташа тығыздығы 1 шаршы км-ге 7,3 адамнан (1997), тау етегінде (теңіз ... 500-900 м.) 1 ... ... 19 адамнан, Балқаш атырабында 1 шаршы км-ге 2,6 ... ... ... 30,3 % ... ... Қалалары: Талдықорған, Қапшағай, Текелі, Талғар, Жаркент, Үштөбе, Үшарал, Қаскелең, Есік, Сарқант [1].
Экономикасы. Алматы облысының экономикасы көп салалы өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ... пен ... және ... ... ... ... ... энергетикасы (1997 ж. жалпы өнеркәсіп өнімдегі үлесі 39,9 %), машина жасау және металл өңдеу (6,5 %), құрылыс материалдары (6,2 %), ... ... (38,2 %), ұн, ... және құрама жем (5,5 %) салалары жақсы дамыған. Облыста жеңіл өнеркәсіп, ағаш өңдеу, фарфор-фаянс өндірістері қалыптасқан. 1991-1997 ж. ... ... 2,6 есе ... Сонымен қатар қызылша, картоп, көкөніс, бақша, жеміс-жидек және жүзім шаруашылықтары айрықша дамыған. Одан тыс мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, бал, сүт және ... ... ... бар. Балқаш, Алакөл көлдерінен сазан, көксерке, табан балық, алабұға ауланады. Алматы облысы Еуропа, Азия және Америка құрлықтарының қырық шақты елімен ... ... ... ... ... өнімдерге тері шикізаты, жүн, аккумулятор, түсті металдар ... ... ... ... ... ... т.б. құрал-жабдықтар алынады. Қазақстанның ішкі жиынтық өніміндегі облыстың ... 6,5 % ... (1997) [2 ... ... ... ... ... Н.Ә. Назарбаевтың Алматы облысының өндірістік орындарын аралау сәті ... ... 2005 ... 1 ... ... бойынша облыста 6200 сауда үйлері, дүкендері жұмыс ... 94 ... мен ... ... берілді. 600 шағын кәсіпкерлер тұтынушылар товарларын шығаруда, 1900 обьект сервистік қызмет көрсетеді, ауылда туризмді дамыту үшін 93 ... ... ... ... ... тізбесі 11 ден 46 түрге дейін кеңейтілді.
Туризм. Облыста 349 туристік обьект бар ( 57 қонақ үй, 61 қонақтарға ... ... 14 ... және ... 176 ... зонасы және базасы, т.б.).
Облыста 107 туристік маршрут жасалынған. Мұнда туризмнің танымдық, экологиялық, орниталогиялық, этнографиялық және т.б. ... ... 2006 ж. ... 248,4 мың ... қызмет көрсетілген. Туристерден түскен табыс 1424,8 млн. теңге, бұл ... ... ... 10 %-ға ... ... ... ... және потенциалы
Алматы облысында «Алматы», «Іле Алатау», «Алтын Емел», «Алакөл», «Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи ... мен ... ... ... ... ... ... 1931 ж. салынған. Қорықтың территориясы 71700 га. Биіктігі теңіз деңгейінен 1200-5017 м. [3 ... ... ... ... ... ... ... комплексті зерттеу және сақтап қалу.
3 сурет. «Алматы» мемлекеттік табиғи қорығы ... ... әр ... ... ... аралас және тағы басқа орман түрлері кездеседі. Қорық ... 30%-н ... ... Осы ... ... ... Шелек өзендері ағып шығады. Мұнда көптеген хайуанаттар түрлері бар. 200 жуық құс ... 38-ге жуық ... және тағы ... ... ... ... ... архар, жейран, киіктер кездеседі. Қорық территориясында Қазақстанның Қызыл кітапқа енген 22 жануар түрі және 28 өсімдік түрі ... ... ... өз ... бар. ... осы қорықтың флорасымен және фаунасымен танысуға болады. Іле ... ең биік ... осы ... ... ... Ол ... ... биіктігі теңіз деңгейінен 5017 метр.
Іле Алатау ұлттық табиғи ... ... ... ... ... бойынша 1996 жылдың 22 ақпанында ашылды. Парк территориясы 202 292 га. Мұнда көптеген туристік обьектілер бар: Тургень сарқырамалары, «Иссык» ... ... ... ... мұздығы, үлкен Алматы көлі, «Горельник» сарқырамасы, «Бутаковский» сарқырамасы, Алтын адамның тас мүсіні және тағы басқалар [4 сурет].
4 сурет. Іле ... ... Емел ... ... паркі Жоңғар Алатауының оңтүстігін алып жатыр. Алтын Емел 1996 жылдың 10 сәуірінде пайда болған. Парк территориясы 520,2 мың ... ... ... ... таулы массивтер алып жатыр [5 сурет]. Мұнда 1800-ге жуық өсімдіктер түрі бар, оның 21 ... ... ... енген және де паркте 60 жуық эндометриялық және сирек кездесетін өсімдіктер өседі. Алтын Емелдің фаунасы да өте бай. ... ... ... ... құланы, барыс, бүркіт, манул, балобан, сапсан және т.б. Парк территориясында «Әнші құм» ... ... ... Бұл өте сирек кездесетін ландшафтты ескерткіш. Ұзындығы 3 км., ені 500 метр, биіктігі 100 м. астам.
Саябақ аумағының ландшафты саналуан: Іле ... ... ... мен жағалауларда тоғай өсімдіктері; Қапшағай суқоймасына құятын өзен атырабында және көлдерде ұйықтар; құмды және ұсақ тасты шөлдер мен ... тау ... ... алы ... ... тау қыраттары.
Үлкен және Кіші Қалқан тауларының арасында Іле өзенінің жағалауын ... ... тау ... Бархан алып жатыр. Оның биіктігі шамамен 200 метрдей, ал гребень ұзындығы –жартыкилометр шамалас. Басқа бархандарға қарағанда бұл ... орны мен ... ... ... ... төбелер арасындағы жылғадағы жел раушанының бағыты ерекше. Одан кішілеу тағы екі бархандар оның жалғасы секілді. ... ... ... 10 ... ... ... алып ... Бархан шыңынды әрқашан жел соғып тұрады және ол қиыршықтарды ... ... ... суретін салады, бірақ соған қарамастан бархан шыңы әрқашан алмас екілді өткір қырлы ... ... ... ауа райында Бархан гуілдей, яғни әндете бастайды. Бұл таңғажайыпты түсіндіруге ешкімнің шамасы келмейді. ... ... бұл ... ... ... және резонансты толқындар салдарынан деп санайды; ал жергілікті халықтың айтуынша бұл қуғыншылардан қашқан екі ғашықтар құмның астына ... енді ... ... ғашықтар бір –бірін жоқтап шақыруда деген аңыз бар. Чулак, Дегерес және Матай тауларының күнге күймейтін қырлары жабайы да адам аяғы ... ... ... ... 634 түрі бар, ... 41 түрі жиі ... және ... қаупі бар өсімдіктер қатарына жатады, ал 29 типті өсімдіктер «Алтын ... ... ... ... ... ... (700 жыл) және ... ағаштары; үйеңкі (300 жыл), ырғай, іле барбарисі ... ... ... Шөл далада қара сексеуілді аймағы да кездеседі, ал ... ... ... ақ ... де ... ... мен тау бөктерінде шамамен 5000 қара құйрық, 3000 тауешкілер, тауда архарлар ... 70- ... ... ... 32 бас ... ... қазір олардың саны 700 ге жетіп отыр. Бұл аймақта тас сусары, дала мысығы, манул және басқа да жануарларды ... ... ... ... ... ... Пржевальскийй атын сыйға алды (аттардың қазақстандық тіркелген жері – Алтын Емел саябағы). Сонымен қоса мұнда құстардың 231 түрі және ... 26 түрі ...
5 ... ... Емел ... ... парктегі Ақтау тауы [5].
Көлсай көлі бойынша экскурсия жыл ... кез ... ... ... Әсіресе осы көлге апаратын жол ерекше әдемі. Ол серпантин лента секілді, біесе ағаштар арасына сүңгиді, ... ... ... мен аралас орманның жанынан өтіп қауіпті қырлармен аса жөнеледі. Көлдің қоршаған ортасы жазда жасыл желегімен таң қалдырса, күзде анық бояуларыменсүйсіндіреді.тіпті ... ... ... су беті мұз бен қар ... ... ол ... ... мен құпиялылығымен таң қалдырады.
Үш қайталанбас тау көлдері: Көлсай-1, ... -2, ... -3, ... ... бетінен 1700 м., 2252 м. және 2650 м. биіктікте орналасқан. Олар тау өзені арнасынан тасып, су ... ... асу ... ... ... болған. Көлдер расында табиғат таңғажайыбы болып келеді. Бір рет болса да, жолы болып, көрген адам ... ... ... және ... ... ... ... алмас. Көлдің суының беті тыныш болып тұрған сәтінде, оның бетінен аспан мен тау ландшафтының бейнесін байқауға болады. Тау ... ... ... ... және ... тауларының нәзік зәйтүн белгілерімен қоршалған ол аймақ, ... ... ... ... Сонымен бірге көлдің терңдігі де таң қаларлық: бірінші көлдегі ең терең жері 80 м., ал екінші көлдің ... - ... 50 м. ... ... ең суық үшіншіден басқасында, форель көптеп кездеседі. Жылы маусым мамыр айынан қазан айына дейін созылады, бірақ қайталанбас сұлулық пен ... ... ... ... ... кез келген сәтінде ләззат алуға болады: жаз айында көлге шомылып, балық аулап, атпен және жаяу серуеннен ... ... ... ... ... мұз айдынында коньки тепкенге не жетсін.
Көлсай-1 көлі Алматы қаласынан 295 км. ... ... 1,5 км. ... ... көл, тар ... ... ... көлдерге қарағанда бұл жоғары орналасқан және суы да жылы, мұнда балық аулауды ұнататын ... ... ... ... ... өте қолайлы. Ортаңғы көл Көлсай -2 қарай беттегенде, сіздің бағытыңыз керемет су ағынының бейнесін тамашалай алатын батыс өткел арқылы ... Енді 2-3 ... жаяу ... ... сіз ... -2 көлінің жағалауында боласыз. Мұнда әрқашан көптеген ... ... ... орманнан саңырауқұлақ тереді, ал күн батарда гүлдер мен ... бал иісі ... ... ... ... ... форелдерінің судан суырыл шығып, секіргенін байқауға болады. Мұнда рюкзагыңызды арқалап жаяу не ... ... , ... атқа рюкзагыңызды арқалатып, өзіңіз жанында жаяу табиғат сұлулығын тамашалап серуендегенге не ... Бұл ... ... бір көлден екінші көлге жаяу жүруге арналғандай.
Ал алда ... ... үш ... ... ең ... –Көлсай-3 –ең суық көл күтіп тұр. Оны тамаша тау қырлары қоршап тұр. Бұл көл ... өзі ... ... ... аяқтайы [6].
Сонымен бірге сіздерге осы тау тізбегінің таңғажайып жерлерінің бірі –Қайыңды көлі туралы айта кеткім ... ... Бұл көл Тянь ... тау ... ең бір ... жер. Ол бірінші Көлсай көлінен оңға қарай 12 кмдей жерде орналасқан. Геология тұрғысынан Қайыңды көлі –жас, жер ... ... ... ... ... ... су ... пайда болған. Су басқан ағаштар шірімей, көлге өздерінің ұзын ұара көлеңкесін ... көл ... ... тұрған күзетші тәрізді тұр. Қайыңды көлін барлық жағынан себілген тастар мен ... тау ... ... ... жоғары шықсаң жол жоқ, машинамен көлге тек бір жағынан ғана келуге болады. Көл ертегідегідей сұлу және өзінше бір ... бар. ... ... ... ... аятың асты толған қойбүлдірген, ал жапырақтарының астында тау таңқурайы тұр. Егер тау жотасына көтерілсек, Күнгей Алатау келбетін : қарағайлардың ... ... және алыс тау ... ... ... Ал ... ... көлеңкесінде басқа көлге ұқсамай Қайыңды өзенінің өзі тұр. Оған қарағанда еріксіз ежелгі суасты құбыжығы туралы аңызға сенесің.
Шарын ... ... ... парк 2004 ... 23 ... ... Парк ... облысының үш ауданының территориясында орналасқан: Ұйғыр, Райымбек және Еңбекшіқазақ.
Осы Шарын мемлекеттік ... ... ... ясень тоғайы бар. Шарынның ясень тоғайы жер бетінде мамонттар тіршілік еткен кезден бастап сақталып келеді. Ғалымдардың пікірінше, оның жасы бес ... ... оның ... ... ... ... ... Тоғайдың негізін согдиандық ясень құрайды, ол флораның ең ежелгі түрі болып есептеледі. Халықаралық ұйымдар оны құрып бара жатқан түр ретінде ... ... ... ... деп ... ... ерекшелігі мынада: ол өте ылғалсүйгіш және ол тек қана жыл бойы суы мол ... ғана ... ете ... Бұрын согдиандық ясень тек қана Қазақстанның оңтүстігі мен ... ... ғана ... еді, оның ... тек ... ағаш ... Олар ... шауып, үйлерді, жолдарды салды. Нәтижесінде қазір республикада ясеньннің табиғи өсуі 1500 гектар жерден аспайды. ... 1035 ... ... ... өсіп ... ясень тоғайына тиесілі [6].
Бұл ағаш жайлы ой ... тек ... ... 60-шы ... ғана ... ... Сол ... өзінде-ақ ясень тоғайына қауіп төніп тұрғаны анық сезіле ... еді. 1964 ... ... оны ... ... ескерткіші деп жариялады. 1979 жылы басқа аналогы жоқ жоба іске асты – ... ... ... ... елді ... ... ... көшірілді.
Қазір экологтар ясень тоғайын сақтап қалу мәселесімен шұғылдануда. Қазір мамандар оны жасанды түрде ұлғайтуға қадам ... отыр - ... жылы он ... ... ағаш ... ... олардың сол жерге сіңіп, ойдағыдай өсіп кететініне ... ... ... бере ...
Ясень тоғайында салқын әрі тыныш. Басқалардың айтуынша оған барғаннан кейін өзіңді тыныш әрі қауіпті сезінуіңе болады. Кейбір сенімдерде ясень Әлем ... ... Өмір ... ... ... ... ясень өмірдің діңгегін сақтайды деп айтылады. Ежелгі тайпалардың бірі алғашқы адамдар дәл осы ясень ... ... ... деп ... ... ... ... болсақ, ясень мен үйеңкі ер адам мен әйел адамды бейнелейтін екі ағаш болып табылады.
Туристер ясень тоғайын оның сұлулығы мен тыныштығы үшін ... ... ... ... ... ... ... көп адам таңдайтын уақыт өткізу болып табылады. Бірақ, кейінгі кезде ясень тоғайына баратын ... саны да өсіп ... ... ... ... ... ... және де өркениеттің басқа да жанама эффектілері пайда болған.
Табиғаттың ерекше ескерткіші қазіргі ... ... ... ... оның ... кету қаупі өте жақындап кеткен сияқты. Ясень сайына Шарынға баратын экскурсия арқылы жетуге болады, бірақ бұл жерге жету кәдімгі ... ... де іске ... ... мүмкін. Ясень ағашына сұрақ қоюшылар саны да күннен-күнге артып бара ... ... ... тағы бір көркем орын бар –Тургень шатқалы. Турегень шатқалына жол ... деп ... ірі ... ... ... ... Бұл ауыл ... –Кеген –Тургень жоғарғы магистралының 56 километрінде, Тургень өзенінің сағасының кең жерінде, дала ... өте ... ... ... жерде орналасқан.
Шатқалға кірер жерде кірпіш зауыты орналасқан, шатқалдан ары ... ... ... ... балалар демалыс лагельлері, субөлгіш ғимараттары шашылып жатыр. 5-ші ... ... ... кіру. Өте көркем көрініс. Шатқалдың басқа жағында Таутургень ауылына апаратын жол бар, ол бұл жердегі шатқалдың ені 3 км болғанына ... өте ... ... ... ... ... суы бар ... бар. 9 километрде –балық шаруашылығы. 10 километрден кейін шатқал кеңейіп, кең дала көріне бастайды.
Негізгі шатқал археологтар үшін асыл ... ... ... ... жол бойында, әсіресе Ассыда, ежелгі қорғандар мен жерлеу орындары көп. 15-ші километрде сақ, үйсін және монғол периодтарының молалары табылған; бес мың ... ... ... адам баласының іздері, отырықшы және көшпенді өмірдің, табиғи катаклизмдердің іздері қалып қойған.
18-19 км. ... ... ... ... ... жылы ... кілттер бар. Ал көпірден кейін жол бар, бұл жол бір шетке қарай ығысып, 1,5 км. ... 30 ... ... ... алып ... ... ... жер сілкіністерімен бұзылған, олар өз ішінде мұз перодынан бұрынғы кездегі өсімдіктердің анық таңбаларын сақтайды. Сарқырамаға апартаын көпірден 300 м. ... ... ... көзі” бар –дәмді, салқын минералды суы бар бұлақ.
км. өзеннің дәл жанында ені кішірейген шатқалда аралас ... ... бар, бұл ... басында бірнеше жыл бойы саяхаттық фирма қызмет етіп келеді.
км. Батан деп ... ... мен ... ... ... ... Батан жанында Тургень өзенін қалыптастыратын үш ағыс қосылады: ... ... және ... тау ... және Аманжол мұздығынан ағатын Чин Тургень ағыстары бар.
Құпиялы әрі жұмбақ Есік көліне саяхаттан қалу мүмкін емес. 1963 жылы болған ... ... ... ... ... экскурсия. Қазір көл 1963 ж жалпы көлемінің үштен бір ... ... ... ... жыл бұрын болған апат қаланың бір бөлігін жер ... ... ... осы өзен ... ... ... адмдардың көпшілігі мерт болды. Қазір көлден үш километр жерде Алматы қорығы бастау алады. Кремельдік қабырғаға және ... ... ... үшін өте ... ... ұшу ... әсер қалдырады [6 сурет]. Тікұшақтың көрінісі, оның көкке самғауы мен тау басына отыруы тау биіктеріне қарсы тұра алатын күшке қызығу ... ... ... ... ... мен ... қақ айырып жіберетін лопастердің ысқыры бұл құдіретті одан сайын айқындап ... Сен ... ... ... ... сағат бойы өткен қашықтық бірнеше минутта ғана жабыла қалады. Ал иллюминатордан байқалатын ... ... фото және ... ... Ал одан ... ... аз етіп ... немесе борттың қарсы жағынан бір нәсрелерді назардан тыс қалдырып алғаныңа өкіне бастайсың. Жерге отырғаннан ... трап ... тез түсе ... Лопастерден арқаңа есетін мықты жел әсерінен тікұшақтан ары қарай жүгіре бастайсың. Ал ... ... ... тыныштық құлағыңды жара бастаған сияқты. Және тек ұшып кетіп бара жатқан ұшақтың ... ... бара ... шулы бүкіл шатқал бойымен таралып кеткендей.
6 сурет. Келген туристерге тікұшақпен Алматы облысының туристік обьектілерін көрсету [5].
Алматы облысының кәсіпкерлік және ... ... 2004 ... ... ... ... Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарын қамтитын халықаралық «Ата жұртқа саяхат» ... ... ... ... жобасын жүзеге асырумен айналысып келеді.
Жобаның негізгі мақсаты –байырғы керуен жолының бағытын қалпына келтіру, ұлы Жібек жолы ... ... төл ... мен ... ... ... ... назарын аудару мақсатында туристік сапар бағытын әзірлеу.
Ата жұртқа саяхат ең алдымен ... ... ... пен газеттен оқып, теледидар хабарлары мен Интернет ақпаратынан хабардар ... ... жат ... туып, өскен қазақтарға арналады.
Алматы облысы тарихқа бай, оны біздің жыл санауымызға дейін және бұл күндері ұлы тұлғалар жасап, жыршы-әншілер ... ... ... ... Ал осы жердің табиғатына келер болсақ - ол мүлдем бөлек әңгіме, себебі бұл жерлер әсемдігі жағынан биік таулар алқабындағы көріністер мен ... ... ... ... ... ... ... асып түспесе кем болмайды.
Талдықорғанның қақ ортасында 2006 жылы ұлы арғы аталарымыздың құрметіне, оларға тағзым еткен ... ... ... ... ... көз тартады. «үш ата» деп аталған ескерткіштің скульптуралық композициясында 17-18 ғасырлар аралығында өмір сүріп, жоңғарлардың қалың әскерлерін талқандауға ... үлес ... ... ... би, ... би және ... ... сияқты үш тарихи тұлға бейнеленген.
Қаялық –қарлұқ тайпасының астаналық қаласы, Іле алқабындағы, Алматы облысының Сарқан ... ... ... ... жақ ... ... ең үлкен қала. Уақыты 8-14 ғасырлармен белгіленген тарихи ескерткіш болып табылады.
Бұл күндері Балқаш көлі жағалауы қазақстандықтар мен ... ... және жыл он екі ай ... ... ... арналған жеке капитал салу аймағы. Кемпингтер, демалыс базалары салынуда, келешекте санаторлық-курорттық ем ұйымдастыру перспективасы бар балшықпен ... ... ... ... Жұмыс істеп тұрған обьектілерінің ішінде этностильдегі қазақ үй қалашықтары жаз бойы ... ... ... - Арасан» санаторийі –жылдық тарихы бар, заман талабына сай жабдықталған тамаша курорт. Ол ... ... ... ... ... жоқ табиғи парктің аумағында орналасқан. Бұл курорттың басты артықшылығы мен ... ... ... ... ... ... бар аз ... термальдық сулар.
Шоқан Уәлихановтың Кербұлақ ауданының Шанханай ауылындағы мемориалдық кешені –теңдесі жоқ тарихи және сәулет ескерткіші. Ол, 1958 жылы ... ... ... мен саяхатшысының зиратынан, Шоқанның 1979 жылы орнатылған биіктігі он метрлік қола ескерткішінен және 1983 жылы салынған музейден тұрады.
Патшаның Бесшатыр ... ... ... ... ... ... «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи парктің ең басты, көруге тұратын орны.
Бесшатыр сағанасы Қазақстан аумағында біздің жылсанауымызға дейінгі 1 ... өмір ... ... ... аса ... ... ... көлемі 2 шаршы км.болатын алаңда диаметрі 8-ден 70 метрге, биіктігі 2-ден 20 м. ... ... 18 ... ... ... ... қатарына сақтардың Қызылауыз, Алтын Емел, Қарашоқы қорғандары бар. ... ... ... 3 км. ... ... ... ... олар: 40 қорғаннан тұратын Бесшатыр 2-үсеней мазарлары, одан әрі қарай –жерлеу құрылыстары бар 1-мазары, ал ... Емел асуы ... ... ... ... бірдей мазарлар орын тепкен.
Жаркент –қазіргі Панфилов ауданының әкімшілік орталығы –қаласының тарихы таңқаларлықтай, елді мекен ерте кезде, ұлы ... жолы ... ... орналасқан, бірнеше ғасыр бойы өмір сүрген, ал 1882 жылы Ресей империясының оңтүстік-шығыс шекарасында пайда болған ол уездік қала мәртебесіне ие ... ... ... уақытта Жаркент Қытайдың қақпасы болып келген, қазір де Еуразиялық континенттің түрлі елдері арасында сауда айырбасы ... ... ете ... ... пен Батысты байланыстырып тұрады.
Жаркентке келіп, оның басты назар аударарлық жері ... ... ... ... ... ... 19 ... соңғы кезіндегі таңғажайып сәулет ескерткіші ерекше өзгеше: діни ... ... ... ... шыршаларының бөренелерінен бір де бір шеге қақпастан салынған, ... ... мен ... ... ол ... көп ... гөрі Қытайдың храмына ұқсас, құрылыс құламасын ұштары жоғары қарай иілген «биікке қарай шарықтаған төбе» аяқтайды, ... ... ... ... бар және ... ... ... орналасқан.
Жетісу жерінің тағы бір назар аударарлық тарихи жері Іле өзенінің оң жақ жағалауында, Қапшағай ГЭС-нен 25 шақырым ... ... ол ... және ... орта ғасырдағы тастарға салынған теңдесі жоқ суреттер. Бұл жануарлардың, тәңірінің суреттері қашалып жасалған, ертеде жазулар жазылған тастар ... ... бар ... тұратын Тамғалы тас деп аталатын жер. Шөл даланың аптап ыстығы күйдірген тастарда стилі мен ... ... ... ... ... яғни будда жазулары мен суреттерінен бастап тау ... ... аң ... ... дейін бейнеленген.
Қазіргі заманғы Қазақстан туралы, басты ұлттық символының бірі –Алтын адамды еске алмай ойлау мүмкін ... ... адам 20 ... 70 ... ... ауданының Есік қаласында табылған болатын.
Есік қаласының шет жағында осыдан 30 жыл бұрын, бұл ... ... ... сақ ... ... ... Оның астында, шыршаның бөренелерімен қапталған мазарда, ағаш еденнің үстінде алтын тіліктер қадалған киім киген (Алтын ... сақ ... ... ... ... күн ... символындай қанатты аттар бейнеленген әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. ... ... ... ұзын ... пен ... қанжардан тұрады.
Ашық аспан астындағы «Сақ қорғаны» музейінде болу –осыдан мыңдаған ... ... ұлы дала ... ... ... ... ... бастамасымен танысу.
Алматы облысының Жамбыл ауданында Жамбыл Жабаевтің музейі мен ... ... және ... ... ... бірі алмасқан ажырамас тізбектің тағы бір буыны болып табылатын –«Тамғалы» музейі орналасқан.
Петроглифтер Тамғалы шатқалының аса маңызды және көптүрлі ... бірі ... ... ... суреттердің бәрі пикетаж техникасында, кейде ғана темір аспаптың немесе тастың көмегімен ойып ... ... ... ... ... тастағы суреттердің көне және ең әсерлі сериясын құрайтын, орта қола дәуірінің петроглифтері эстетикалық және мәдени құндылықтарға ие. Сол кездегі ... ... ... ... ... ... («күнбастылар»), «маскардшылар» шоқпарұстаушылар, қасқыр маскасындағы садақшы, қару ұстаған жауынгерлер, малдар мен адамдарды құрбандыққа шалу көріністері, жас босанған әйел, арбалар, түрлі ... ... ... бұқаларды, құландарды, аттарды, түйелерді, қабандарды, қасқырлар мен бұғыларды бірнеше рет бейнелеу сияқты ойлардың кеңдігі ерекшелендіріп тұрады.
«Шымбұлақ» тау ... ... ... - Іле ... ... ... туристік тау шаңғы базасы. Биіктігі 2200 м. Ауа райының температурасы жазда +20С болса, ал ... -7С. ... ... ауа райы ... күні ашық ... ... Қар қалыңдығы 1,5-1,8 м. Шымбұлақта канат жолы бар. Негізінен канат жолының 3 түрі бар. 1-канат жолы «Пересичение» ... ... 2 - ... станциясынан «20-я опора» станциясына апарады, 3 –«20-я опора» станциясынан «Талгарский перевал» станциясына ... ... ... ... ... ... барлық жағдайлар бар. Былайша айтқанда облыстың туристік потенциалы өте зор. Мысалы экологиялық туризм, қонақ үй бизнесі, балалар мен ... ... ішкі ... ... туризм және т.б.
Алматы облысында экологиялық туризмді ... ... алыс ... ... қауымдастықты дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру, яғни тек экономикалық фактормен ғана шектелмейді, сонымен қатар бос уақытты пайдалану және ... ... ... ... тұрғысындағы халықтық сұранысымен - әлеуметтік тапсырыспен түсіндіріледі. Бүкіләлемдік туристік ... ... ... ... ... ... ... он жыл ішінде әйгілі болып, кез келген мемлекеттің тұрақты даму құралдарының бірі болып табылады [1 кесте].
Туристік әлеуетті зерттеудің қорытындылары ... ... ... ... ... дамыту үшін үлкен мүмкіндіктер бар. Еуразияның орталығындағы ... ... ... мен ... ... ... тарихи ескерткіштер, Қазақстан территориясында әр түрлі тарихи кезеңдерде мекендеген ұлттардың мәдени және ... ... оның ... ... ... ... –тұрақты даму факторы
Шараның аталуы
Аяқтау түрі
Жауапты орындаушылар
Орындау мерзімі
Көзделетін шығындар (мың теңге)
Қаржылындыру көзі ... ... тау ... ... салу ... жобаларын жүзеге асыру жөніндегі шараларды қабылдау
ҚР үкіметіне ақпарат
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері
-2008 жылдардың желтоқсаны
Бюджеттік емес көздері және ... ... ... ... ... ... қабылданған Квебек декларациясы ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз ету
ҚР ТСМ-не ақпарат
КӨД, ҚОҚБ, АШД, аудандардың ... ... ... ... жыл ... ... етілмейді
*Дерек көзі: Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
Қазақстандағы экологиялық туризмнің қазіргі жай-күйі жалпы тұрақтануда. Статистика жөніндегі агенттіктің мәліметі бойынша 2005 жылы ... ... ... мен қорықтар 127 мың 300 туристке қызмет көрсетті, 2005 жылы туристік топтардың келуінен түскен кіріс 36,3 млн. теңгені құрады.
Бірақ, экологиялық ... ... ... түрлерінен айырмашылығы табиғат ортасына әлсіз әрекетімен сипатталса да, аса ... ... ... етпесе де, рекреациялық-туристік инфрақұрылым құрылу барысында болғанымен көбінесе байланысты бұл бағыттың дамуы шындап қиыншылықтармен кездеседі. Орманды ... ... ... ... ... ... ... табиғи парктеріне кіру кезіндегі тұтасбірыңғай бағалық және тарифті саясат жетілдіруді ... ... ... ... ... ... парктеріне (мәселен, Кения, Америка, Қытайда) барушы туристер, оған 1 млн. АҚШ долларына дейін жыл сайын жұмсайтынын көрсетеді. Тауарлар мен ... ... сату ... қорықтар және ұлттық парктерге өз бетімен ақшалай табыс табуға рұқсат ... ... ... ... ... ... дамуына, сонымен қатар қорғау және қалпына келтіру шараларына жұмсалады.
Облыста экологиялық туризмнің ... ... ... ... ... ... алынған табиғи аумақтар құрайды: «Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғат ... ... ... ... және Алматы мемлекеттік табиғат қорықтары.
Қазақстандағы экологиялық туризмнің экономикалық әлеуеті шектелмеген, бірақ оны ... және ... ... үшін ... ... мен ... салымдар қажет. Экотуризмге қажетті инфрақұрылымды құру туристтер үшін табиғаттың ерекше жерлерінің тартылымдығы мен қолжеткізуін қамтамасыз етеді.
Осы ... ... ... ... шара ... жоғары сұранысын қанағаттандыра алатын, экотуризм инфрақұрылымын құру үшін облыстың аумағында орналасқан Мемлекеттік ... ... ... ... бас жоспарларын әзірлеу болып табылады.
Сонымен қатар, 2002 жылғы мамырда ... ... ... ... ... ... ... іске асыруды қамтамасыз ету қажет:
жергілікті тұрғындар, жеке сектор, үкіметтік емес ұйымдармен ... ... ... мен ... ... ... және ... пен жергілікті мәдениетті қорғау бойынша шараларды ескере отырып ұлттық саясат шеңберінде экотуризмді ... ... ... және ... ... ... керек;
табиғат ортасына жағымсыз әсерді жою үшін қажетті реттеуші және мониторингтік тетіктерді әзірлеу қажет;
шағын және орта бизнес өкілдері үшін ... ... және адам ... ... ... қамтамасыз ету керек;
қоршаған ортаны қорғау үшін жауапты үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықты құру керек.
Аталған ұсыныстарды орындау және ерекше ... ... ... ... экологиялық туризмнің өзіндік сұранысын қамтамасыз ету, халықтық өзіндік мәдениеті мен дәстүрімен қоса жануарлар мен ... ... ... ... ... ... ... турлардың географиясын үнемі кеңейту осы туризм бағыттын ... ... ... мүмкіндік береді.
Балалар мен жасөспірімдер туризмі –туристік мәдениетті тәрбиелеу мен ішкі ... ... ... факторы. Туризмнің әр түрімен жастайынан айналасу азаматтық сезімді тәрбиелеуді, туристік мәдениетті және қонақжайлық идеологиясын жалпы мемлекеттік идея ... ... ... ... ... ... [2 кесте].
2 кесте
Балалар мен жасөспірімдер туризмі –туристік мәдениетті тәрбиелеу мен ішкі туризмнің дамуының негізгі факторлары
Балалар мен ... ... ... ... тәрбиелеу мен
ішкі туризмнің дамуының негізгі факторлары
11.
Балалар мен ... ... ... ... ... ... ТСМ-не ақпарат
КӨД, БД, аудандардың (қалалардың) әкімдері
Тұрақты
Талап етілмейді
12.
«Менің отаным ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру кезінде гидтар мен экскурсоводшылар ретінде жастарды тарту
ҚР ТСМ-не ақпарат
КӨД, БД, ІСД, ... ... ... ... ... ... бойынша «Менің отаным –Қазақстан» экспедициясын өткізу
ҚР ТСМ-не ақпарат
КӨД, аудандардың (қалалардың) ... ... ...
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
*Дерек көзі: Алматы облысының туризмді ... ... ... ... іске ... ... табиғат пен қауым үшін ең аз зардаптармен мемлекеттің табанды дамуын қамтамасыз ететін экономиканың әрекетшіл секторы ретінде ... ... ... ... мен ... ... туризмін заман талабына сай және онжылдықтар ішінде күйреген мектептің білім жүйесіндегі құрылымдарды кешенді қалпына келтіру және көптеген ... ... оқу ... ... жолы Жасөспірімдер мен балалар туризмі - ... ... ... бірі бола тұра:
жігер және руханилықты тәрбиелеу, есірткі мен жағымсыз ... ... ... ... ... құру арқылы өсіп жатқан ұрпақты салауатты өмір салтына бағыттайды;
тарих және мәдениет ескерткіштерімен, айналадағы табиғатпен танысуға, туған өлкені ... ... ... мен жер бойынша бағыт таба алу дағдысын игеру, Қазақстанның өзгеше табиғи ескерткіштері, тарихи нысаналарын білу, ... ... мен ... ... сабақтарды оқу бағдарламаларының тақырыптық жоспарларына енгізу жолымен туристік білімнің жалпыбілімдік деңгейін жетілдіру қажет;
балалар мен жасөспірімдердің мектептен тыс туристік мекемелер жүйесін ... және ... құру ... ... ... ... Отаным - Қазақстан» жобасын іске асыруға, сондай-ақ гид және экскурсовод ретінде туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру ... ... ... ... ету ... ... ... облысының туризмнің осы түрін дамытуға потенциалы өте жоғары. ... ... ... сипаттағанда, мен Қазақстанға көп көңіл бөлгім келеді, себебі біздің елдегі экстремалды саяхатшылық басқа елдердегідей, соның ішінде Еуропа елдеріндегідей жоғары ... ... ... ... ... шытырман оқиғалы турларды жатқызады:
шытырман оқиғалы саяхаттар, экзотикалық орындарға, вулкандарға, ... ... ... ... бұл ерекше саяхатпен, ерекше көлік түрімен байланысты болатын экзотикалық және экологиялық таза табиғи резервацияларға баратын ерекше тур болып ... Жеке ... ... тур ... және ... ... ... қажет етеді extreme tour, мысалы Колорадо тынышсыз өзен бойымен үрлемелі қайықтармен түсу, Кольский жартылайаралында ит ... ... ... және ... курорттарындағы демалыс әйгілі болып келеді. Оған қатысу қатысушылардың арнайы физикалық дайындығын және шеберлігін қажет етеді. Мұндай саяхатшылық спорттық ... ... ... ... өте ... ... және ондағы жағдайлар әлдеқайда ыңғайлы, жолсеріктермен, аралық лагерьлермен және саяхаттық құралдармен қамтамасыз етілу тәуекелділікті төмендетеді [7].
Апат болған жерге тур.
Аң, балық ... ... қыс ... баруға қиын аймақтарға мотошанада немесе джипте саяхаттау.
Саяхаттаудың негізгі мақсатына орай келесідей турларды атап өтуге болады:
Аң, ... ... , ... ... үшін ... ... ... мақсатындағы турлар. Тур бағдарламасына мыналар кіреді: жергілікті ... ... ... ... өтуді, лагерлік өмірді үйрету, экстремалды жағдайларда аман қалу техникасын оқу. Машиналардың коллонасы ұйымдастырылады, мұнда саяхатшылар мен жолсеріктер орналасқан джиптерден басқа ... ... ... ... т.б. бар ... те бар болады;
Әскери объекттер мен полигондарға, бостандығынан айырылған адамдар үшін арналған лагерьлерге, концлагерьлерге, ... ... ... ... ... болған жерлерге турлар;
Қазына іздеу мақсатындағы турлар. Кәсіби және құмарлық турлар ... ... ... ... үй ... ... 5-7 ... ішінде Алматы облысында жоғары комфартабельді қонақ үйлер салынып, ескілері жаңартылуда. Алматы облысының Талдықорған қаласында 3 жұлдызды Айсер отельі бар. Қазіргі ... бұл ... ... ... ... ... Алматы облысы қонақ үй шаруашылығы бойынша басқа облыстарға қарағанда алда келе ... ... ... үй ... ... ... көп. Облыстың бай тарихы, тарихи-мәдени орталықтары, серіктестікке дайындық –осының бәрі туризмге қандай үлес қосса, қонақ үй ... ... өз ... ... ... ... келтіру үшін бірқатар жұмыстар атқарылып, оның ішінде қонақ үй инфрақұрылымын қолға алу керек.
Қапшағай қаласын болашақта «Las Vegas» ... ... ... ... жатыр. Алғашқы казинолар мен қонақ үйлер ашылуда. Бірақ шетел туристерін қызықтыру үшін ... тек ... ... ... ғана ... ... те тиісті деңгейде болу керек. Негізінен Алматы облысында көптеген туристік обьектілер бар. Осылардың маңында қазір де ... ... ... ... т.б. бар. ... ... ... стандартқа сай келмейді. Осы қонақ үйлерді жаңартып және жаңа ... ... сай ... ... ... ... шетел туристеріне осы аймаққа келіп демалу жағымдылау болар еді.
Алматы облысындағы ... мен ... ... ... ... және ... ауданы: Тургень ауылы, 2000 жылы ашылды, мұнда 13 номер, 28 орын, 3 коттедж 14 ... ... 32 ... жаз ... бар, ... 8000 теңге; Тургенское ущелье, 1998 жылы ашылды, 39 номер 120 адамға, асхана 120 орын, бір адамға 5200 теңге; ... ... 1969 жылы ... 300 ... 1700 ... ... ... 1992 жылы ашылды, 10 номер; Есік қаласы, Маметова ... 1998 жылы ... 8 ... ... 80 ... Байсейіт ауылы, 1998 жылы пайда болған, 25 ... 2500 ... ... ... ... ауылы, 1979 жылы ашылған, 100 номер, бассейн, ... 3300 ... ... ... ... ауылы, 2003 жылы ашылды, 30 номер, 1500 теңге; Фабричный ауылы, 2002 жылы ашылған, 55 номер, 1500 теңге; Ұзынағаш ... 2005 жылы ... 15 ... 1500 ... ауданы: Үштөбе қаласы, Абылай хан көшесі, 2000 жылы ашылды, 11 номер, 22 орын, сауна, ресторан, бар, бір ... 5200 ... ... ... ... ... 4 ... 7 орын, сауна, ресторан, бар, 5200 теңге; Үштөбе қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 2000 жылы ашылды, 3 юрта 10 ... 3300 ... ... ... ... Победа көшесі, 1984 жылы ашылған, 100 номер; Трасса Алматы-Бішкек 15 км., 2004 жылы пайда болған, 20 номер, 25 ... 5000 ... ... Алматы-Бішкек 18 км., 2005 жылы ашылған, 10 - 10 орын, 2000 теңге; «Алтын Емел» МҰТП, 1999 жылы ... 62 ... ... ... ауданы: Сарыөзек, 2005 жылы ашылды, 12 орын; Ш. Уәлиханов ауылы, 1985 жылы ашылған, 16 ... 8000 ... ... қаласы, Кобикова 5, 2004 жылы пайда болған, 8 номер, 16 орын, кафе - 35орын, сауна;
Панфилов ... ... ... Жібек Жолы 57, 2000 жылы ашылды, 8 номер, 1480 теңге; Кардон 2, 2002 жылы ... 5 ... кафе - 25 ... сауна, 4980 теңге; Жаркент қаласы, Иванова 29, 2004 жылы пайда болған, 4 номер, кафе 45 ... 3300 ... ... ... Пушкина 81а, 2001 жылы ашылды, 6 номер, ресторан 32 орын, сауна, 4200 теңге; Жаркент қаласы, Спатаева 96, 1998 жылы ... 4 ... ... 150 ... 3600 ... ... ... Жібек Жолы 8а, 2002 жылы ашылды, 5 номер, кафе 80 орын, 1500 теңге; ... ... ... ... 2001 жылы ашылған, 3 номер, кафе 50 орын, сауна, 7000 теңге; Жаркент –Арасан, 1968 жылы ашылды, 160 номер, 20 ... ... 50 ... 6400 ... ... ауылы, 1990 жылы ашылды, 60 орын, термальды су, баня, бильярд, 8850 теңге; Көктал - ... 1961 жылы ... ... 40 ... ... 5000 ... ... ауданы: Нарынқол ауылы, 1968 жылы ашылды, 9 коттедж, асхана, баня, клуб; Жамбыл ... 1993 жылы ... 20 ... ... ... 1993 жылы ашылған, 12 орын; Жалаулы ауылы, 1995 жылы пайда болды, 12 ... 1200 ... ... ... ... 1985 жылы ... 30 орын, 1500 теңге; Лепсі ауылы, 1985 жылы ... 10 ... 3000 ... ... ... 2005 жылы ... 12 ... 6000 теңге; Сарканд қаласы, 2002 жылы ашылған, 6 номер, 2000 теңге;
Талғар ауданы: Бесқайнар ауылы, 1981 жылы ... 250 ... 3000 ... ... ... 1982 жылы ... 180 номер, 240 орын, 2500 теңге; Аққайың ауылы, 1975 жылы ашылды, 150 номер, 250 ... 1400 ... ... қаласы, 2005 жылы ашылды, 12 орын, 2800 теңге; Кульджинский тракт, 2005 жылы ... 12 ... 1000 ... ... ауылы, 2006 жылы ашылған, 240 орын, 1000 теңге;
Ұйғыр ауданы: Чунджа ауылы, 2005 жылы ашылды, 2000 - 3000 теңге;
Қапшағай ... ... ... 1998 жылы ... 3 ... 2200 ... Қапшағай қаласы, 4 м/а, 2 үй, 2004 жылы ашылды, 15 номер, 40 койко-орын; Қапшағай ... ... 9, 2003 жылы ... 9 ... 18 ... кафе, сауна, 7200 теңге; Қапшағай қаласы, 3 м/а, 13 үй, 1996 жылы пайда болған, 8 номер, 21 ... ... ... 6480 теңге;
Талдықорған қаласы: Жансүгіров көшесі, «Жастар» паркі, 2003 жылы ... 7 ... 14 ... ... ... боулинг центр; Желтоқсан 259, 2003 жылы ашылды, 5 номер, 10 орын, ... 70 ... ... тренажер залы, кинозал, сауна; Жансүгірова 115, 2002 жылы ашылған, 32 номер, 60 орын, ресторан 128 орын, жазғы алаң 200 ... бар, ... ... ... ... 7, 2004 жылы ... болған, 16 номер, 25 орын, бильярд, сауна; Алматы трассасы 2-м., 2005 жылы ... 24 ... 52 ... ... 50 ... ... ... Сатпаева 6, 1998 жылы ашылды, 20 номер, 70 орын, кафе-бар.
1.3 Туризмнің ... ... даму ... ... ... ... ерекшелінеді, себебі аймақтың туристерді қабылдау мүмкіндігі үлкен. Облыста ... 316 ... бар: 46 ... үй, 58 - ... ... үй, 15 ... мен сауықтыру орны, 159 –демалыс орны, 14 –демалыс үй, 10 - сауықтыру лагері, 10 –аңшылық үй. ... ... ... ... ... және ... ... бір спорттық-сауықтыру кешені, үш кесене, екі аквапарк бар.
Облыс ... ... ... ... қаражаттың қайнар көзі емдік-шипажай объектілерінен болып табылады. Бүгінгі таңда, 200-ден ... ... ... ... ... ... Аса ... емханаларға: «Алатау» (Қарасай ауданы), «Қапал-Арасан» (Ақсу ауданы), «Көктем» (Талғар ауданы), «Жаркент-Арасан», «Керім-Ағаш» (Панфилов ауданы) жатады. ... ... сай ... сапалы қызмет көрсететін «Старая крепость» және «Freedom» демалыс орындары, «Табаған» кешені, «Қапал-Арасан» шипажайы сияқты қабылдау объектілері бар. ... су ... ... ... ... ең ... ... Соңғы жылдарда су қоймасында орналасқан демалыс орындарында туристерді қабылдау және оларға қызмет көрсету сапасының ... ... ... рынокта туристік қызмет көрсету саласында жайлы табиғи-климаттық және бальнеологиялық ресурстары бар, санаторий-курорттық жүйесі дамыған елдерге ... ... ... ... және ... турлар берік бекінді. Алматы облысының емделу және демалу үшін тек қана жергілікті ... ... ... шетелдік туристерді тартарлық табиғи-климаттық әлеуеті зор. Бірақ, ... ғана ... ... Осы ... жүзеге асыру үшін тиісті инфроқұрылым, яғни әртүрлі бағыттағы, баға ... ... ... ... мен ... ... ...
Облыстағы туристік объектілерді пайдалунадан түскен ... 2005 жылы ... 238,2 ... ... ... ішінде мейрамханалары бар қонақ үйлер –,5 млн.теңге, мейрамханалары жоқ қонақ үйлер –,1 млн.теңге, кемпингтер –,0 млн.теңге, басқа да ... ... –,7 ... [7 ... сурет. Алматы облысының қабылдау нысаналарын қолданудан
жылда түскен кірістің структурасы (млн. ... ... ... ... жөніндегі басқармасының мәліметі бойынша
Талдықорған қаласында шағын тұрғылықты орындар жүйесі құрылды. Оның ішінде: «Құс жолы», «Ирбис» қонақ үй ... ... ... ... ... ... үйі. Тағы бір жаңа ... үйдің құрылысы жүріп жатыр.
Табиғатты қорғау мекемелері.Облыс аумағында ... ... ... және ... ... ... ... парктер, Алматы және Алакөл қорықтары орналасқан. Табиғи-қорықтағы қор объектілерінің ... ... және ... ... ... бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Олардың аумағында 40-тан аса экологиялық туризм объектілері бар, 25 туристік ... ... ... мекемелерінің экскурсиялық қызмет көрсету, спорттың аң аулау және балық аулау сияқты түрлерін өткізуден түсірген пайдасы ... ... ... ... ... 5 ... құрайды.
Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар туралы» Заңына сәйкес қорықтар, әсіресе ұлттық парктер алдында ... ... ... бірі ... ... және ... үшін ... жасау болып табылады.
Автокөлік саласында. Соңғы жылдары туристік мақсаттарда автокөлік кеңінен пайдаланылуда, себебі Қазақстан Республикасы ... 2000 ... 5 ... № 1809 қаулысына сәйкес республикалық маңызы бар жолдардың тізіміне ірі туристік объектілерге апаратын және ... ары ... ... үшін ...
. Ташкент –Шымкент –Тараз –Алматы - Қорғас;
. Алматы –Қараганды –Астана– Петропавл жолдары енгізілді.
Статистика мәліметі бойынша, 2005 жылы ... ... ... ... 41 369 ... ... оның ішінде: әуе көлігі – 892, теміржол көлігі –, қала аралық автобустар –098, басқа да құрлықтық тасымалдау құралдары ... 1 ... ... республикалық маңызы бар жалпыға бірдей қолданылатын автомобиль жолдарының бойындағы ... мына ... ... АЗС –, СТО –, ... үй –, ... және ... орындары –, автотұрақ –.
Ұлы Жібек жолы шегінде туристік инфроқұрылымды дамыту мақсатында 2003 жылы ... ... ... ... бағдарламаның объектілеріне тексерулер жүргізді. Мемлекеттік бағдарламадағы объектілерге жүргізілген тексерулердің нәтижесі 1-ші ... ... ... ... Алматы облысының аумағының бағдарлама он жыл ішіндегі туризмнің дамуын, экономикалық қажеттілікті және объектілерді қаржыландыру мүмкіндіктерін есепке ала отырып ... ... ... ... ... ... ... енген көптеген объектілерді қазіргі күйінде туристерге көрсету мүмкін емес, оларды ... ... ... ... ... ... ... халықтың құнсыз мұрасы болып табылатын Талхиз, Қоялық қалашықтары және басқа археологиялық ескерткіштеріне ерекше ... бөлу ... Ал Іле ... ... ... скалы» атты өзгеше ескерткіш бұзылу үстінде. Бұл мәселе «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде шешілуді қажет етеді.
Туризм саласында инвестициялық саясаттың қалыптасуы [3 ... ... ... ... мен ... ... жақсарту мәселелерін шешу үшін мемлекет ... ... ... ... ... керек:
- туристік индустрия нысаналарының іс-қимыл жасауы үшін коммуникациялық жүйелер ... ... ... ... жүргізу;
3 кесте
Туризм саласындағы инвестициялық саясатты қалыптастыру
Туризм саласындағы инвестициялық саясатты қалыптастыру
Балқаш, Алакөл көлдеріндегі және Қапшағай су қоймасындағы туристік ... ... ... ... пысықтау
ҚР ТСМ-не ұсыныс енгізу
КӨД, Қапшағай қ., Алакөл мен Сарқанд аудандарының әкімдері
жылдың 3 тоқсаны
Талап етілмейді
Санаторлы-курорттық ... ... және ... ... ... Денсаулық сақтау министрлігіне ұсыныс
ДСБ, МҚСБК АОБ, КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері
жылдың 4 ... ... ... 3*, 2* және ... ... ... жүйесін құруға бағытталған аймақтық деңгейдегі «Кемпинг» жобасын жүзеге асыру аясында қонақ үйлер, кемпингтер жүйесінің алғашқы құрылысының басымдылығын анықтау ... ... ... КӨД, ... ... ... 4 ... етілмейді
Халықтық қолөнер кәсібі мен кәдесый өнімінің индустриясын жандандыру үшін шаралар әзірлеу және қлд.
ҚР ТСМ-не ақпарат
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкім.
2008 жылдың
4 ... ... ... кестенің жалғасы
Туристік мақсаттарда қолданылатын аудандағы құрылыс салуды дамытудың негізгі жоспарын әзірлеу
ҚР үкіметіне ақпарат
СҚБ, КӨД, ... ... ... 4 ... ... ... кәсіпорындарды қалпына келтіру және дамыту бойынша шаралар әзірлеу
ҚР АШМ-не ақпарат
КӨД, АШД, аудандардың (қалалардың) ... 4 ... ... ... Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
- су құбырлары және арналық жүйе құрылысын жүргізу;
- телефон тізбегін жүргізу және спутник ... ... ... жолдардың құрылысы және қайта құрылысын жүргізу;
- бос ... және ... ... ... ... кешендер түрінде нысаналардың құрылысы жөніндегі жобаларды шетелдік және отандық дамыту институттармен инвестициялауға ықпал көрсету;
- шағын кәсіпкерлікті қолдау ... және ... ... ... ... ... және ... тартумен қоса кәдесый өнім индустриясын құру және дамыту ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым нысандарын келу туризмін дамытуға қолайлы аудандарда құрылысының бас жоспарларын әзірлеу.
Бірінші кезекте, Капшағай су қоймасындағы ойын-сауық индустриясы мен ... ... ... ... ... Алакөл көлі, Сарқанд ауданындағы Балқаш көлі аудандарында коммуникациялық жүйені қамтамасыз ету ... ... ... арнайы экономикалық зонаға шетелдік және отандық инвестицияларды тарту арқылы Қапшағай қаласының туристік инфрақұрылымының дамуына ерекше көңіл ... ... ... ... ... мен қаржылық қордың шектеулігін ... ... ... ... қонақжай үйлер және мотельдер жүйесінің, сонымен қатар 3*, 2* және туркласс категориялы қонақ үйлер салуға бағытталған «Еврокемпинг» ... іске ... ... ... ... ... ... басылымдықтарын анықтау қажет.
Кадрлар даярлау және туризм қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесі.
Бұл бағыта:
- облыстық жоғары оқу орындарымен туристтік салаға қажетті мамандарды кәсіби ... және ... ... курстарын ұйымдастыру қажет;
- туристік индустрияны дамытудың өзекті проблемалар жөніндегі халықаралық туристік шараларда облыстың қатысуын және ғылыми-тәжірибелік конференциялар, ... ... ... ... ету ... [4 ... ... қамтамасыз етуі - туризмді дамытудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Туристтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету Туризм жөніндегі Гаагада өткен парламенттік конференцияның ... ... ... ... кодексте, Туризм хартиясында бекітілген. Туристтің қауіпсіздігі турларды ұйымдастыру кезіндегі туроператорлар мен турагенттердің тарапынан қабылданатын ... және ... ... ... ... Техногенді зардаптар мен эпидемиялардың, лаңкестік әрекеттердің өсу жағдайында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі туады [13].
Туристтердің қауіпсіздігін ... ету ... ... ... ... жөніндегі туроператорлар мен турагенттер қызметінде қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... және ... ... ... дайындауды өткізу;
- туристік ортаны қорғау және сақтау;
- жергілікті тұрғындар мен туристерді қауіпсіздік және қорғаныс жөнінде хабардар ету;
4 кесте ... ... ... саладағы қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету
Алматы облысының туристік саладағы қызметкерлердің біліктілігін арттыруды
ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ... ... ... аудандар мен қалалардағы қызметкерлер үшін тақырыптық оқу семинарларын өткізу
ҚР ТСМ-не ақпарат
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері, Орталық Азия университеті
жылдың
жылдың
2009 ... ... ... ... бюджет есебінен
кестенің жалғасы
Туристік сала үшін кадрлар дайындайтын жоғары оқу орындарымен бірлесіп ... ... ... ... арттыру курстарын өткізу
Іс-шаралар
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері, «Туран» университеті (келісім бойынша)
жылдың
жылдың
2009 жылдың қазаны
Жергілікті бюджет есебінен
Туризмді дамыту мәселелері бойынша ... ... ... ... ... ... жылдың қарашасы
Жергілікті бюджет есебінен
- туризмде әйелдер және балаларды еңбек және ... ... ... ... саудасы және лаңкестікпен, ұйымдасқан қылмыспен күрес жүргізу;
- Қазақстанға келу мүмкіндіктерді шектеу үшін ... және ... ... ... оның ... туристер ретінде экстремисттердің ыстық нүктелерден транзитіне, бақылау орнату;
- «hot line» ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қажет.
2 БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
2.1. Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері
Бағдарламаның мақсаты - Алматы облысында бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... ете ... ішкі және келу туризмдерінің көлемдерін ... ... ... ... қамтамасыз ету және табыстарын арттыру.
Қойылған мақсатқа сәйкес Бағдарламаның негізгі міндеттері:
- Алматы облысының туризм инфрақұрылымын ... ... ... көрсету салаласында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін шаралар қолдану;
- туристік қызмет көрсету рыногы және көліктік инфрақұрылымды дамыту;
- ... ... ... туристік индустрияға жаңа технологиялар мен инновациялар енгізу;
- туризм жөніндегі серпінді жобаларды әзірлеу және ... ... ... ... ... имиджін қалыптастыру;
- ішкі және келу туризмдерін басымды ... ... ... ... ... ... мен қолдау жүйесін дамыту
Бұл бағытта төмендегі шаралар жүзеге асыуы қажет:
туризм саласын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету мәселелері жөнінде нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... талаптарға сәйкес туристтік және қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасын арттыру;
қалалық және аудандық әкімдердің қызметтеріне рейтингтік бағалау ... ... ... сала ... қолдау көрсетудің деңгейін көтеру;
туризмді дамытудың мазмұнды негізі ретінде Алматы облысындағы туризм және демалыстың табиғи, археологиялық және тарихи-мәдени нысаналар мен ресурстарды ... ... ... құру және ... ... Ted Qual» туристтік білім беру сапасының сертификатын енгізу арқылы туризм саласындағы ... ... және ... ... арттыру жүйесін жетілдіру;
мүдделі мемлекеттік органдар, сондай-ақ мемлекеттік мен жеке меншік ... ... ... саласындағы қызметті үйлестірудің ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету.
Келешекте ішкі және келу ... ... ... ... және ... менеджменттің тиісті деңгейін қамтамасыз ету;
туристтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жергілікті атқару органдардың қызметін ... және ... ... ... ... дамуына жердемдесу [5 кесте].
5 кесте
Туристік қызметті қолдау және мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту
Туристік қызметті қолдау және ... ... ... ... ... ... мен турагенттердің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру» туралы Заңына толықтырулар мен өзгерістер енгізу ... ... ... ...
4 ... ... аудандары мен қалаларының әкімдерінің туристік саланы дамыту жөніндегі қызметтеріне рейтингтік бағалау өткізу
Облыс ... ... ... КөД
жыл сайын
тоқсан
Талап етілмейді
*Дерек көзі: Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
2.3 ... және ... ... алға ... ... ... және алға ... қамтамасыз ету үшін Алматы облысы бүкіл әлемге танымал халықаралық көрмелерге қатысады және ... ... ... ... ... ... жыл ... қатысуын ұйымдастырады. Облыстық туристтік ұйымдардың өкілеттілігі жылдан-жылға ұлғайюда, ұсынылатын ақпарат - жарнамалық өнімдердің сапасы ... [6 ... және ... туристік рынокта облыстың ілгері басуы үшін келешекте жағымды туристік имиджін құру ... ... әрі ... іске ... ... туристтік ел ретінде алға жылжыту аясында Алматы облысында келесі шараларды қабылдау ... ... ... ... ... ететін және оған жан-жақты мемлекеттік қолдау көрсететін жаңа бағыттарды құру; серпінді халықаралық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;
көліктік инфрақұрылым және ... ... ... ... дамыту;
Қазақстан ұлттар қауымдастығы, республиканың мәдени және академиялық күштерін тартып еуразиялық ... даму ... және ... ... ... көпконфессиялы және мультимәдени мінездемесін, оның құндылықтарын, дәстүрлерін, тағамдарын, ... ... ... ... туризмнің арнайы түрлерін дамыту жоспарларын әзірлеу;
арнайы экономикалық аймақ құру келешегін ескере отырып ... су ... ... ... ... ... және ... өнімді жылжыту
Маркетинг және туристік өнімді жылжыту
Қазақ, қытай, ағылшын және орыс тілдерінде ... ... ... ... ... ... ақпаны
500
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Қазақ, қытай, ағылшын және орыс тілдерінде Алматы облысының туристік картасын жаңарту және ... ... ... ... ... ... есебінен
Қазақ, қытай, ағылшын және орыс тілдерінде Алматы облысының көрсетуге тұратын ... ... ... ... ... ... жинағы
КӨД
2007 жылдың
жылдың
жылдың ақпаны
500
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Қазақ,қытай, ағылшын, орыс тілдерінде ... ... мен тау тур. бр. ... ... ... ... ... есебінен
6 кестенің жалғасы
Отандық туристік рынокта «Жетісу-туризм өлкесі» ... ... ... ... әкімінің өкімі
КӨД
2007 жылдың
жылдың
жылдың науырызы
2 300
 500
700
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Талдықорған мен ... ққ. ... ... ... және ... маңызы бар жолдарда Жетісу өңіріндегі демалысты насихаттау биллбордттарын орналастыру
Облыс әкімінің өкімі
КӨД, СҚБ
2007 жылдың
жылдың
жылдың сәуірі
1 800
 000
200
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
«Алматы облысындағы туризм және ... атты ... ... жүйесінің қорытынды кезеңін жүргізу
ГАЖ
КӨД
2007 жылдың маусымы
250
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
*Дерек көзі: Алматы облысының туризмді ... ... ... ... төл ... ... ... сақтардың көшпелі тұрмысының мәдениеті мен дәстүрлерімен таныстыру мақсатында облыс картасы «Атамекен», этнографиялық орталықтар, мәселен ... ... ... маңы ... орталығының территориясында, сияқты өңірлік деңгейде тақырыптық парктерді құру;
Ішкі және ... ... ... көрсету рыноктарында облыстың турөнімін тиімді жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз ету.
2.4 Туристік саланы ақпараттық және ғылыми-әдістемелік ... ... ... ... ... ... стратегиясына жасалған ұсыныстар және Қазақстанның туристік әлеуетін бағалау жөніндегі өткізілген зерттеулер қорытындысы әлемдік практикада қолданылатын ең жаңа ... ... ... отырып туристік саланы ілгері дамыту мақсатында тұтас ақпараттық кеңістік құру қажет екенін ... жаңа ... ... ... ... сәйкес туристік қызмет пакетін қалыптастыру, конақ үйдегі тұру орындарына және ... ... қою, ... ... туристік мүмкіндіктері, оның ішінде туризм нысаналары туралы барлық қажетті ақпаратты үнемі ұсынуға мүмкіндік береді. Әлемдік туризмде виртуалды туризм сияқты жаңа ... ... ... Қазіргі заманғы технологиялардың мүмкіндіктері әлемнің әрбір нүктесіндегі потенциалды туристке дейін толық ақпарат ұсыну және алу ... ... ... ... ... ... рыногын дамытудағы мемлекеттік қолдаудың тиімді шаралары болып ақпараттық орталықтарының мүмкіндіктері болып табылады.
Осындай орталықтар туризмді дамытудың потенциалды ... және ... ... ... ... туристік рыногына отандық турөнімнің шығару үшін ұсыныстарды қалыптастыру және сұранысты зерттеу, туризм индустриясына ең жаңа ... және ... ... енгізу, мемлекеттің халықаралық туристік имиджін нығайту мақсатында ірі халықаралық шаралар мен форумдарды ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... ... бойынша, туристік саланы дамытудың маңызды шараларының бірі оны ... ... ету ... ... ... саланың ғылыми-әдістемелік базасы мүлдем жоқ, ал ұлыбритания, Германия сияқты әлемнің дамыған ... ... ... және ... ... ... ... болжау және зерттеу жөніндегі орталықтар мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады.
Туризм саласын ақпараттық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету үшін: ... ... ... салаларға интерактивті геоақпараттық жүйені енгізу мақсатында облыстық ... ... ... құру ... ... ... және инфрақұрылымдық нысаналармен байланыстағы мемлекеттің аумақтары бойынша туристік индустрияға мониторинг жасау ... ... ... ... халықаралық жүйелерге ықпалдастандыру мақсатында Қазақстан территориясында бірыңғай ұлттық интернет-порталды құру қажет;
мемлекеттің ... ... ... ... және ... туристік ұйымдар және қонақ үйлердің қызметі, көлік коммуникациялары және ... виза алу ... ... және әкімдік рәсімдер туралы жаңаланатын мәлімет банкісі бар БұБТұ-ның ресми тілдерінде қажетті ... ... ... ұлттық интернет-портал құруға қатысу қажет.
2.5 «Туризм» кластерін құру және ... ... ... ... ... ... 2005 жылғы 25 маусымдағы «Экономиканың басым секторларында ... ... ... ... ... № 633 ... Алматы қаласы мен Алматы облысында «Туризм» пилоттық кластерін құру және ... ... ... бекітілді. ... ... ... ... ... белгіленді:
- аймақтың ланшафттарын қолданатын экологиялық туризм;
- тарихи-археологиялық әлеует пен мәдени мұраны ашуға бағытталған тарихи-танымдық туризм;
- іскерлік ... ... құру және ... ... ... ... ... жүзеге асыру мақсатында облыстың туристік имиджін құру бойынша жұмыстар үнемі жүргізілуде. Туристік қызметтің тұтынушыларына тура ... және ... ... өнімнің әлемдік рынокта ілгері басуына ықпал ететін халықаралық туристік көрмелерге облыстың қатысуына ... ... ... ... ... ... ... көрсететін жарнамалық-ақпараттық материалдар, соның ішінде Алматы ... ... ... ... ... ... әзірленіп, шығарылды, «Алматы облысындағы туризм және демалыс» сайты құрылды, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және туристік ... ... ... ... ... өткізілді.
Орталық Азия Университетімен бірігіп аудандық және қалалық ... ... үшін ... ... ... ... туристік кластері буындарының бірі ретінде» тақырыбында семинар өткізілді.
Облыстың ... ... ... ... ... ... жарқын туристік маршруттарына және «Алтын Емел», «Шарын» ұлттық парктеріне баға берілді. Облыстың көлік, автомобиль ... ... ... ... ету, ... ... жөніндегі мәселелер енгізілді, олар Іс-шаралар жоспарына енгізілді.
«Алтын Емел» ұлттық табиғи ... ... ... парктер мен қорықтарды кластерлік дамыту мәселесі бойынша кеңес өткізілді. ... ... ... ... МұТП ... ... жобасы әзірленуде.
Қапшағай су қоймасы, Балхаш және Алакөл көлдерінің жағалауында демалыс орындарын ашудың негізгі жоспарын әзірлеуге жергілікті бюджеттен қаржы ... ... ... ... ... ... проблемалардың бірі –тартымды туристік объектілерге және әдемі ландшафттарға апаратын автомобиль жолдардың жоқтығы немесе ... ... ... ... ... [7 ...
7 кесте
Әлемдік және отандық туристік рыноктарында ... ... ... ... ...
Әлемдік және отандық туристік рыноктарында Алматы облысының туристік имиджін қалыптастыру
1.
Берлин (Германия ... ... ... ... ІТВ ... ... ... қазақ делегациясының құрамында облыстың қатысуын қамтамасыз ету
Облыс әкімі
нің өкімі
КӨД, аудандардың ... ... ... ... ... бюджет қаржысы есебінен
22.
Германия Федеративтік Республикасында туризм күндерін өткізуге қатысу
ҚР ТСМ есеп беру
КӨД, ... ... ... ... бюджет қаржысы есебінен
33.
Шанхай (Қытай Халық Республикасы) қаласында өтетін WTF Халықаралық ... ... ... делегациясының құрамында облыстың қатысуын қамтамасыз ету
Облыс әкімінің өкімі
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері
жылдың
жылдың
жылдың науырызы
Жергілікті бюджет ... ... ... жалғасы
44.
Алматы қаласында өтетін «Туризм және саяхат» KITF атты ... ... ... қатысу
Облыс әкімінің өкімі
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері,
МҰТП (келісім бойынша)
жылдың
жылдың
жылдың сәуірі
 000
000
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
55.
Сеул қаласында (Корей ... ... KOTFA ... ... ... қазақ делегациясының құрамында облыстың қатысуын қамтамасыз ету
Облыс әкімінің өкімі
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері
жылдың
жылдың
жылдың маусымы
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
66.
Ақмола ... ... ... ... туристік фестиваліне қатысу
КӨД бұйрығы
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері,
МҰТП (келісім бойынша)
2007 жылдың
жылдың
2009 жылдың
2 ... ... ... ... ... Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
Облыстағы туристік объектілерге ... ... ... бар жалпы қолданыстағы жолдар бойынша Тамғалы Тас ескерткішіне баратын қара жол жөндеуден өтті, Алакөл көліне апаратын жол - 4,433 ... ... - 3,546 ... ... басталды.
«Көшпенділер» фильміне декорациялар экскурсиялық объект ретінде қолдану үшін ... ... ... және демалыс орны» МККП мен Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» ... ... ... 3 жыл ... ... беру ... шарт ... дамыту арқылы туристік өнімнің және индустрияның бәсекелестікке қабілетін арттыру мастер-жоспар түрінде кластерлік буындарды құру процесін тездетуді, өзара әрекет және ... ... ... ... ... ... ... облысы бойынша туристтік кластерді құру мен дамыту аясында туристтік өнімдерді әлемдік және отандық рынокта алға жылжыту үшін ... және ... ... стратегия жүргізу жоспарлануда.
жылға дейін отандық рынок үшін Алматы облысының негізгі турөнімдері болып келесілер белгіленді:
- сауықтыру турлары, ... ... ... ... және ұлттық парктеріне баруды көздейтін экологиялық турлар;
- көруге тұрарлық мәдени-тарихи орындарға барумен мәдени-танымдық турлар;
- таулы, сулы және басқа ... ... ... ... ... ... ... үшін:
- «Шексіз даладан қарлы тау шыңдарына дейін» ... және ... ... ... ... тұруды және джиптардың қолдануымен далалық сафари бойынша сапарды көздейтін аралас турлар.
Алматы облысының туристік имиджін қалыптастыру мақсатында бірінші кезеңде - ... және ... ... - ... ... рынокторында «Жетісу –туризм өлкесі» брендінің кең PR-компаниясын өткізу арқылы белсенді ақпараттық-жарнамалық жұмыс жүргізу ... ... ... ескере отырып, Алматы облысында туризмді кластерлі дамыту жеке әзірленген мастер-жоспар негізінде атқарылады [29].
өзара ... ... ... ... көздейтін серпінді халықаралық жобаларды жүзеге асыру.
Кеңауқымды мемлекеттік қолдау және ... ... жаңа ... ... ... ету ... міндеттер аясында келесі серпінді жобаларды іске асырудың маңызы зор:
дамытудың бас жоспарларының және ... ... құру және ... ... ... Алматы облысында туризм инфрақұрылымын құру және дамыту;
жанама қызметтердің сферасын қалыптастыру мақсатында «Қорғас» ... ... маңы ... ... АҚ және Қапашағай қаласында туризм және ойын-сауық индустриясының құрылысы.
8 кесте
Туризмді кластерлік дамыту шаңберінде ... ... ... кешенін шешуді көздейтін серпінді халықаралық жобаларды жүзеге асыру
Туризмді ... ... ... ... байланысты міндеттердің кешенін шешуді көздейтін серпінді халықаралық жобаларды жүзеге асыру
1.
Туристік индустрияны дамыту жөніндегі ... ... ... жөніндегі шаралар қабылдау
ҚР ТСМ-не есеп
КӨД
-2008 жылдардың желтоқсаны
Талап етілмейді
2.
«Қорғас» ХШМЫО АҚ ... әрі ... ... үшін ... және ... ... құру ... шаралар қабылдау
ҚР ТСМ-не есеп
КӨД, «Хоргос» ХШМЫО АҚ (келісім бойынша), Жаркент ауданының әкімі
жылдың желтоқсаны
Бюджеттік емес көздері ... ... ... ... даму ... ... іске ... жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу
ҚР ТСМ-не есеп
КӨД
жылдың
қаңтары
Талап етілмейді
4.
«Диснейленд» ... ... ... ұлттарының өзіндік мәдениетінің негізінде этнографиялық орталықтар, «Атамекен» облыс картасы тақырыптық саябақтарды аумақтық деңгейде дамыту үшін ... ... ... ... ... ... ТСМ-не есеп
КӨД, аудандардың (қалалардың) әкімдері, ЖҚБ
жылдың
тоқсаны
Бюджеттік емес көздері ... ... ... ... ... ... аумақтық саясатты дайындау негізінде Бүкіләлемдік экологиялық саммитінде қабылданған Квебек декларациясы ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз ету
ҚР ... ... ... ... ... көзі: Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
3 АЛМАТЫ ... ... ... ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Аудандар мен қалалардағы туризм дамуының жағдайлары
Талдау бойынша, облыстың аудандары мен қалаларындағы туристік индустрияның дамуын ... ... бірі ... саланың экономикалық өсуін қамтамасыз ететін басымдылықтардың бірі ретінде қалыптасуына әкімдіктердің жеткілікті көңіл бөлмеуі.
жылғы туристік-сауықтыру бойынша көрсетілген ... ... ... ... ... отырып, облыс бойынша туристік-сауықтыру қызметі саласынан түсетін пайданың өсу үрдісі сақталғанын атап өту қажет.
Облыстағы туризмнің материалдық базасы бар және ... ... ... ... ... ... аудандар мен қалалары тұрақты жұмыс жасауда: Еңбекшіқазақ, Қарасай, Талғар, Панфилов ... ... ... ... ... Ескелді аулдандарында, Текелі қаласында туризм дамуы ілгері басуда.
Жамбыл, Талғар аудандарында - мәдени-танымдық; ... ... ... ... Текелі қаласында –экологиялық; Ақсу, Алакөл, Панфилов аударында, Қапшағай қаласында –емдік-сауықтыру туризмнің даму бағыттары анықталды.
Дамыған ... ... ие ... ... бірі ... ... ... табылады.
Облыста ауылдық туризмнің дамуының жақсы үлгілерін Алакөл ауданының Лепсі ауылындағы туризм көрсетуде. Ауылға келген туристерге киіз үйлерде ... ... ... ... ... ... яғни ... тұру ұсынылады. Жанұяда тұру кезінде турист бал жасау процесімен танысу үшін омартаға барады; фермада жемді әзірлеу мен сақтаумен, сиыр мен ешкі ... ... сүт ... яғни ... май және қаймақ жеп көреді. Еңбекшіқазақ ауданындағы африкандық түйеқұс өсіретін «Фауна» фермер шаруашылығына және форель өсіретін ... ... ... өте ... Осы ... түйеқұстарды, форельдерді бақылап қана қоймай, сондай-ақ түйеқұс жұмыртқасын, қанатын алып, форель ұстауға ... ... ... ... ... ... ... аудандары бар табиғи жағдайлар мен туристік индустрияны дамытуға мүмкіндіктерді жеткілікті ... ... атап ... жөн. ... қаласында да туризмді дамыту мәселесіне жеткілікті көңіл бөлінбейді. Қалада және оның маңында туризмді дамытуға қолайлы ... бар. ... ... ... жағдайлар жасалынған жағдайда туризм саласы тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... ... түсімнің өсуіне ықпал етеді.
Аймақтардағы туризмді дамыту бойынша жұмыстарды жеделдету ... ... ... ... ... әкімдіктердің қызметін рейтингтік бағалау тәжірибесін ... ... ... ... ... 2007-2009 жылдар аралығында бағдарламаға сәйкес атқарылған шаралар
Алматы ... ... ... ... ... ... арналған бағдарламасын жүзеге асыру қорытындысы. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2002 жылғы № 1415 қаулысымен ... ... ... дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес Алматы облысындағы туризмді дамыту мәдени-тарихи және табиғи рекреациялық ресурстарды сақтау және ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, туризм инфрақұрылымын дамытуға, аумақтың ... ... ... және ... ... және ... жобаларды іске асыруға бағытталды.
Талданып отырған аралықта Қазақстан қатысқан халықаралық туристік ... ... ... қ. ... Утрехт қ. (Нидерланд), Мадрид қ. (Испания), Москва қ. (Ресей) және Лондон қ. (ұлыбритания) облыс көрсетілді.
Алматы және ... ... ... қазақстандық халықаралық туристік көрмелер облыстың туристік рыногының субъектілерінің дәстүрлі ... ... ...
Жыл сайын облыста туризмді дамыту мақсатында әр түрлі туристтік шаралар ... ... ... ... ... ... туристер слеті, авторлық (бардтық) әндер фестивалдері, «Джунгария» туриадасы, «Бұрқан-Бұлақ» туристік фестивалі, туристік көпсайыс, ... тау ... ... ... ... және тұсау кесер турлары.
Шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшін «Ата ... ... атты ... ... ... ... экспедициясының бағыты бойынша экспедициялар өткізіледі.
Облыста Орталық ... ... жоқ ... туризм жөніндегі халықаралық жоба - Іле-Балқаш регатасы жүзеге асуда.
Отандық және әлемдік туристік қызмет көрстеу рыноктарында ... ... ... ... ... облыстың туристік, сыртқы саясаттық және инвестициялық мүмкіндіктері туралы буклеттер, плакаттар, өзгеше табиғат нысаналары және көруге тұратын ... ... бар ашық ... ... ... ... және электронды ұстамдарда басқа жарнамалық-ақпараттық өнімдер жарық ... ... ... ... ... карталар жарық көрді. «Алматы облысындағы туризм мен демалыс» атты сайт құрылып қызмет көрсетуде.
Орталық Азия университеті, Облыстық спорт туризмі федерациясы, ... ... ... ... ... ... дайындау және кәсіби біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс атқарылуда.
жылдан бастап аумақтың туристік жай-күйін, ... ... ... және т.б. ... ... жинақталды. Жұмыстың қорытындысы бойынша облыстың аудандары мен қалаларындағы туризмді дамытудың басымды ... ... ... облысының туристік маршруттарының реестрі дайындалды. Оның ішінде танымдық, экологиялық, орнитологиялық, саяжай-сауықтыру, этнографиялық және т.б. туризм түрлерін қамтитын ... ... ... енгізілді.
Туристік саладағы көрсеткіштердің мониторингін жасау және Алматы облысында қазіргі жағдайға сай туризм индустриясын құру мүмкіндіктерін талдау қажеттілігін ... ... ... мен ... ... туристік-сауықтыру қызметінен түсетін ақылы қызметтің көлемін есепке алу жүргізіледі. 2005 жылда туристік-сауықтыру қызметінен түсетін ... ... ... 1297,6 млн. теңгені құрады, бұл 2003 жылмен салыстырғанда 19 %-ке өсуді ... [8 ... ... ... ... көлемінің 2003-2005 жылдардағы
даму қарқыны [6].
Алматы облысының туристік қызмет рыногында лицензиялық негізде 47 фирма және 1 жеке кәсіпкер қызмет ... ... ... ... жұмысшыларының саны 3-тен 10-ға дейін болатын шағын кәсіпорындармен көрсетілген. Туристтерді қабылдаумен айналысатын туроператорлар облыстың туристік фирмаларының жалпы ... 60 %-тен ... ... ... ... жөніндегі басқармасының мәліметі бойынша 2005 жылда 153 527 келушіге қызмет көрсетілді, оның ішінде ... ... ... ... мерзімде аумаққа келуші резиденттер еместердің саны 971 адам болды, 32 285 облыстың тұрғындары басқа мемлекеттерге туристік ... ... ... ішкі ... ... 120 271 ... ... Атқарылған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) көлемі 426,2 млн. теңгені құрады.
Туризмді дамыту бөлімі 11 ай ішінде Алматы облысының ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған іс-шаралар жоспарын орындауда [9 сурет].
Алматы облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 11 айда ... ... ... ... ... ... ... (Германия)Берлин қаласында өткен ІТВ туристтік биржасына,(ҚХР)Пенкин қаласында өткен WTF көрмесіне,(Корея)Сеул қаласында өткен KOTFA жәрмеңкесіне,(Жапония)Токио қаласында ... JATA WTF ... ... ... ... ... ... туристік мүмкіндігін насихатайтын жарнамалық-ақпараттық өнімдер тартылды. Қолайлы келісім-шарттарға қол ... ... ... ... ... ... өткен 8-ші Қазақстандық «KITF-2008» және Астана қаласында өткен 5-ші мүшелтойлы Қазақстанның «Astana-Leisure-2008» ... ... ... ... ... облыстың туристік әлеуетін ашатын жарнамалық ақпараттық өнім дайындап шығару жұмыстарын жүргізді: Алматы облысының жолсілтемелері, ... ... ... ... ... «Ата жұртқа саяхат», «Ш. Уәлихановтың маршруттары бойынша» буклеттер, жаңартылып, көбейтіліп шығарылған туристік карталар, «Жетісу жолдарымен» атты ... ... ... ... ... ... тілдерінде шығарылды.
Өзіндік туристік шараларды өткізуде кәсіпкерлік басқармасы облыстың аудандары мен қалаларының ... ... ... мен ... ... ... ... құқықтық актілер бойынша облыстық прокуратура өртке қарсы қызмет басқармасының өкілдерімен бірлескен семинар-кеңесті, дәстүрлі ... ... ... ... ... авторлық ән фестивалін, Балқаш көлінің жағалауындағы туристік маусымын ашуға арналған «Нептун» мерекесін, тау және жаяу туризм бойынша «Жоңғария» ашық республикалық ... ... ... ... арналған, облыстық туристік слетті өткізді. 2008 жылдың қарашасында «Жетісу туристік кластерінің қазіргі жағдайы және даму мүмкіндіктері» атты Республикалық ... ... ... ... Ішкі және келу ... ... 2007-2011 жылдардағы болжамалы өсуінің көрсеткіштері (мың адам) [38].
Облыстың аудандары мен қалаларында демалушыларды қабылдау және ... ... ... ... қызмет көрсету жұмыстары жалғасуда. Аудандар мен қалалардың 2008 жылғы 11 айда ақылы қызмет көрсету көлемі 1544,2 млн. ... ... ... күні облыста 394 қабылдау обьектісі орналасқан, оның 78 қонақ үй, 73 қонақтарға арналған үйшіктер, 14 ... мен ... 186 ... ... мен ... 14 ... үйлері, 10 сауықтыру лагерьлері, 10 аңшыларға арналған үйшіктер және т.б [33].
Жоғарыда аталған туристік обьектілерінің қызметкерлері облыста туризмді дамыту үшін ат ... ... ішкі және келу ... ... қызмет көрсетілген туристер саны артуда. Алматы облыстық статистика басқармасының мәліметі бойынша 2008 жылдың жарты жылы бойынша ... 116360 ... ... ... оның ... ... адам, ішкі-109349 турист, сыртқы-4826 адам.
жылғы желтоқсанның 13-16 аралығында Іле ауданында атақты туризм саласы ұстазы В.М. Чепельді еске алуға арналған туристік ... ... ... ашық ... ... ... аталған ұстаздың шәкірттері 2008 жылы Қазақстандық туристік шараларға қатысты бірінші орынға ие болды.
Желтоқсанның 10 өтетін кәсіпкерлердің форумында облыс ... ... ... ... ... демалыс» атты облыстағы шаңғы базалары бейне фильміне түсіріліп жарыққа шығады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл бағдарлама ... ... ... 2001 ... 13 маусымындағы «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» №211 заңына Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006 ... 31 ... №222 ... ... Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006-2008 жылғы арнайы бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 ... 1 ... ... ... ... ... ... бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы» бойынша іс-шараларды жүзеге асырудың жалпыұлттық жоспарын орындаудағы жүйелі кестенің 16 тармағында, Қазақстан ... 2006 ... 25 ... №822 ... орта ... ... ... әзірленді. Бұл бағдарламаны Алматы облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті әзірлеген.
Бағдарламаны жүзеге асыру барысында ішкі ... 2007 ... 20 ... 2011 жылы 29,3 мың ... ... тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі, келу туризмінің көлемі 2007 жылғы 1,0 мыңнан 2011 жылы 2,1 мың адамға дейін артады.
Орта есеппен бір ... ... ... 500 АҚШ ... ... ... әкелсе, 2007 жылдан 2011 жылға дейін аралықтағы келу туризмінен бюджетке түсетін кіріс 1,2 млн. АҚШ долларын кұрайды.
Бағдарлама аумақтық ... ... ... және ... ... ... және әлемдік туристік рынок жүйесіне енуіне, аумақтың кірісті экономика секторы шеңберіндегі кәсіпкерлік және кәсіби ынтымақтастықтың маңызды сферасы ретінде бәсекеге ... ... ... ... ықпал тигізеді.
Бағдарламаны іске асыру мерзімін негізінен 2 кезеңге бөлуге болады: 1 кезең –-2009 жыл, 2 ... –-2011 ... ... ... ... ... және Алматы облысының ұлттық және әлемдік туристік рыног ... ... ... ... кіріс сектор аясында кәсіпкерлік және іскерлік ынтымақтастықтың негізгі сферасы ретінле бәсекелестікке қабілетті туристік индустрияны құруға ... ... ... ... іске ... үшін ... бюджеттен қаржыландыру сомасы 107 791 мың теңгені құрайды, оның ішінде:
жыл –021 мың ... 2008 жыл – 980 мың ... 2009 жыл – 070 мың ... 2010 жыл – 200 мың теңге; 2011 жыл – 520 мың теңге.
Қазақстан ... ... ... әлі де ... ... ел. ... ... туристік бейнесін көтеру үшін бірқатар кең көлемде шаралар қажет. ... ... бірі ... ... мен ... ... ... жәрмеңке, көрме конференция т.б. әлемдік деңгейдегі шараларға қатысуы және Қазақстан жерінде де ... ... ... және ... орталығын жасау үшін конгрестік туризмді дамыту маңызды. Туризм саласында халықаралық ынтымақтастық жұмыстарын жүргізудің ЮНЕСКО және БЭСұ бағдарламаларына қатысу, екі ... көп ... шет ... ... ... ... бет-бейнені қалыптастыру үшін туристік хабарлама орталықтарын ұйымдастыру, сондай-ақ шет елдердегі Қазақстан елшілігіндегі өкілетті тұлғаларды араластыру жұмыстарына көңіл бөлуі ... ... ... ... жарнамалауда ұлттық әуе қатынасын және басқа да транспорттық кәсіпорындарда пайдалана білу.
Шет ... ... ... ... ... ... үнтаспаларды уағыздау жұмысына көңіл бөлуі.
Сонымен бірге Қазақстанда әлемдік деңгейде әр түрлі мәдениет, спорт, ... ... ... ... ... ... ... Энциклопедиялық анықтма I том. Алматы, 2008.-Б.131-133.
Алматы ... ... ... саяхат.- Талдықорған, 2006.-Б.3-13.
Мемлекеттік Ұлттық табиғи парктер мен қорықтар.- Талдықорған, 2006.-Б.1-19.
Алматы облысының туризмді дамыту бағдарламасы http://www.tkoblakimat.kz
Алматы облысы жайлы жалпы мағлұмат http://www.almatyreg.kz ... Емел ... ... парк http://www.altyn-emel@nursat.kz
Іле Алатау ұлттық табиғи парк http://www.alataupark@nursat.kz
Закон о туристской деятельности Республики ... ... ... ... ... Казахстан "Возрождение
исторических центров "Шелкового пути», сохраняя и приемственность ... ... ... ... ... ... ... туризма" (собрание Актов Президента ... ... 1998. ... А. Н., ... А. А., ... М. ... ... туристской деятельности в
Республике Казахстан.-Алматы, 1998.-260c.
Табиғи мәдени мұраны ... және ... ... ... ... Халықкеңесі 1992.4 тамыз.
Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықтма I том
және II том. ... ... ... С. ... "Ата ... - ... 1992.-Б.8-9.
Памятники культовой архитектуры. – Шымкент, 1985.
1992 ж. 2 шілдеде қабылданған "Тарихи мәдени мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының ... ... Арыс ... - ... ... Байпақов, А.Нұржанов. Ұлы Жібек жолы және орта ғасырлық
Қазақстан.
1997 ж. 15 шілдеде кабылданған ... ... ... ... ... Республикасының Заңы.
Проблемы развития ... и ... ... ... ... - ... ... Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. - М., 1994.
Теоретические ... ... ... - М., ... Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. Сб. Территориальные системы производительных сил. - М., ... А.В. ... ... ... - ... ... В.М. ... география Казахстан. -Алма-Ата, 1968.
Ивлев И.П. Находки краеведа. - Алма-Ата: Казахстан,1977.- ... ... ... Сборник материалов. Выпуск 1.
Перспективы освоения туристско-рекреационных ресурсов Прибалхашья. - Алматы, 2000.
Кораблев В.А. История спортивного туризма в Казахстане. ... ... - ... ... ... ... Н. Будды Тамгалытаса // Простор. - 1967 - №8.
Международный экологический форум. Сборник материалов. Выпуск 1. Алматы, ... А. Г. ... ... территории и развития туристско-
рекреационного хозяйства в Казахстане. –Алматы, Рауан. 1997.
Закон О ... ... в ... ... Закон
Республики Казахстан от 13 июнья 2001. №211-ІІ. - С.4-5.
О ... ... ... в Республике Казахстан. Постоновление Правительство Республики Казахстан от 6 марта 2001. №333.-С.7-8 .
Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы дәстүрлі Қазақстан ... ... ... ... 2005, ... Географические проблемы организации туризма и отдыха.- М.:Мысль,1980.
Г.А.Ким. Рекреационная оценка территорий и ... ... в ... ... Рауан, 1999.
Статистикалық мәліметтер http://www.statakimat.kz
Суреттер http://www.google.kz
О туризме в Республике Казахстан в 2000 году. Статистический справочник. - Алматы, 2001.
51

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туристік қызметті мемлекеттік реттеу3 бет
Алматы облысында 2007-2011 жылдарға арналған туризм даму бағдарламасының анализі37 бет
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Балалар мен ата-аналарға арналған жұмыстар84 бет
Бағаналық жасушалар және олардың медициналық – биологиялық маңызы6 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь