Бактерицидік қасиеті бар жаңа беттік активті заттар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 ӘДЕБИ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
1.1 Беттік активті зат . полимер композицияларының әртүрлі шекарадағы қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4
2 Тәжірибелік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.1 Зерттеу нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.2 Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2.1 Жетілдірілген Вильгельми тәсілі бойынша беттік керілуді өлшеу әдістемесі мен құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22
2.2.2 Көбіктердің тұрақтылығын зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
3 Нәтижелер және оларды талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
Технологиялық процестердің қарқындылығын арттыру қазіргі химия ғылымының басты мәселелеріне жатады. Осы мәселені шешуде БАЗ – полимер комплекстеріне негізделген композициялық БАЗ – дардың қолдануы маңызды орын алады. Олар дисперстік жүйелердің қатысуымен жүретін коллоидтық – химиялық процестерді реттеу үшін: тиімді флоккулянтар, құрылым түзгіштер, эмульсиялар мен көбіктердің тұрақтандырғыштары ретінде экологиялық мәселелерді шешуде, медицинада, биотехнологияда және т.б. кеңінен қолданылады.
Композициялық БАЗ-дарды халық шаруашылығының көптеген саласында қолдану үшін олардың әртүрлі фазааралық шекарадағы қасиеттерін зерттеу қажет. БАЗ - полимер ассоциаттарының әрекеттесу заңдылықтары шетел және отандық ғалымдардың еңбектерінде орнатылып, мұндай ассоциаттарды не комплекстерді БАЗ-дардың жаңа тобына жатқызуға болатыны көрсетілді. Қазақстандағы санитариялық – эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, осындай бактерицидтік, фунгицидтік, вирулицидтік қасиеттері бар жаңа беттік-активті заттарды өндіру бір жағынан теориялық қызығушылық туғызса, екінші жағынан практикалық маңызды. Осыған байланысты, жұмыста бактерицидтік компонент (метацид, цетипиридиний бромид) және жуғыш құралдарда кеңінен қолданылатын натрий додецилсульфаты мен полиэтиленгликольден тұратын композициялар құрастырылып, олардың беттік керілулері өлшенді.
Жұмыстың мақсаты метацид – натрий додецилсульфаты және цетилпиридинбромиді – полиэтиленгликоль композийиялардының беттік керілуін анықтау.
Тәжірибе істеу барысында жеке метацид пен цетилпиридинбромидінің беттік керілуіне қарағанда метацид – натрийдодецилсульфаты, цетилпиридинбромиді – полиэтиленгликоль композициялары беттік керілуді едәуір азайтатыны, яғни олардың бетік активтіліктері жоғары екені көрсетілді.
Алынған композицияларды бактерицидтік көбіктердің, майлардың және дезинфекциялағыш жуғыш заттардың құрамына енгізуге болады.
1. Диканский Ю. И, Нечаева О.А, Закинян А.Р, Константинова Н. Ю. Эффекты структурных превращений в магнитных эмульсиях. / Коллоидный журнал, 2007, том 69, №6, с. 737-741/.
2. Мищук Н.А. Диэлектрическая проницаемость флокулированной эмульсии. І.высокочастотный режим. / Коллоидный журнал, 1197, том 59, №2, с. 204-208/.
3. Диканский Ю.И, Беджанян М.А, Киселев В.В. Электрические свойства эмульсий с магнитной жидкостью в качестве дисперсионной среды. / Коллоидный журнал, 2002, том 64, №1, с. 34-38/.
4. Вилкова Н.Г, Кругляков П.М. Поведение эмульсии в центробежном поле: кинетика роста избыточного давления и разрушения эмульсии./ Коллоидный журнал, 2001, том 63, №6, с. 742-746/.
5. Чекмаров А.М, Синегрибова О.А, Кушинерев А.В, Букарь Н.В, В.Ким, Е.И. Чибрикина. Микроэмульгирование в системе вода/ди-2-этилгексилфосфат натрия/толуол в присутствии нитрата лантана. / Коллоидный журнал, 1997, том 59, №3, с. 399-402/.
6. Юнусов А. А., Хафизов Н. Н.. Влияние анионных поверхностно-активных веществ на электрическую проводимость обратной эмульсии в диэлектрическом гидрофобном капилляре. / Коллоидный журнал, 2007, том 69, №4, с. 563-566/.
7. Карцев В. Н., Штыков С. Н., Штыкова Л. С.. Прецизионная дилатометрия микроэмульсии с анионными пав. / Коллоидный журнал, 2005, том 67, №4, с. 479-484/.
8. Натяганов В. Л., Орешина И. В.. Электрогидродинамика монодисперсных эмульсий. 2. электрофоретическое движение сферических капель эмульсии. / Коллоидный журнал, 2000, том 62, №1, с. 97-100/.
9. Masalova I., Малкин А. Я.. Новый механизм старения высококонцентрированных эмульсий - корреляция между кристаллизацией и пластичностью. / Коллоидный журнал, 2007, том 69, №2, с. 220-225/.
10. Королева М. Ю., Юртов Е. В.. Влияние ионной силы дисперсной фазы на оствальдово coзрeвaниe в обратных эмульсиях. / Коллоидный журнал, 2003, том 65, №1, с. 47-50/.
11. Измайлова В. Н., Деркач С. Р., Левачев С. М., Тараеевич Б. Н. , Зотова К. В. , Поддубная О.. Влияние додецилсульфата натрия на свойства межфазных адсорбционных слоев желатны и стабилизированных ею эмульсионных пленок.
12. Королева М. Ю., Юртов Е. В.. Перенос воды каплями нанодисперсии в обратной эмульсии. / Коллоидный журнал, 2003, том 65, №1, с. 41-46/.
13. Деркач С. Р., Левачев С. М., Кукушкина А. Н,, Новоселова Н. В., Хардов А. Е., Матвеенко В. Н.. Вязкоупругость концентрированных эмульсий, стабилизированных бычьим сывороточным альбумином в присутствии неионного ПАВ. / Коллоидный журнал, 2007, том 69, №2, с. 170-177/.
14. Masalova I., Малкин А. Я.. Высококонцентрированные эмульсии. Особенности реологических свойств и течения-роль концентрации и размера капель / Коллоидный журнал, 2007, том 69, №2, с. 206-219/.
15. Кеиигсберг Т. П., Арико Н. Г., Агабеков В, Е.. Адсорбция на мономолекулярных слоях поливинилстеарата. / Коллоидный журнал, 1997, том 71, №2, с. 324-328/.
16. Соболева О. А., Богданова Ю. Г., Сумм Б. Д.. Особенности капиллярного поднятия водных растворов бинарной смеси ПАВ. /Коллоидный журнал, 2000, том 62, №5, с. 683-687/.
17. Булавин Л.А., Гарамус В.М., Кармазина Т.В., Авдеев М.В..Строение мицеллярных агрегатов неионных поверхностно-активных веществ в водно-солевых растворах по данным малоуглового рассеяния нейтронов. /Коллоидный журнал, 1997, том 59, №1, с. 18-23/.
18. Калинина М. А., Арсланов В. В., Царькова Л. А., Должикова В. Д., Рахнянская A. A.. Монослои и пленки ленгмюра-блоджетт алкилзамещенных тетраазакраунов, содержащие ионы и наночастицы металлов. /Коллоидный журнал, 2001, том 63, №3, с. 344-349/.
19. Бабак В. Г., Вихорева Г. А., Лукина И. Г.,. Кузнецова Л. В. Механизм стерической стабилизации пен и пенных пленок адсорбционными слоями ПАВ-полиэлектролитных комплексов. /Коллоидный журнал, 1997, том 59, №2, с. 149-153/.
20. Богачева Е. Н., Гедрович A. B., Шишков A. B.. Айсберговая модель структуры адсорбционных слоев глобулярных белков на границе фаз вода-воздух. Исследование методом тритиевой планиграфии./Коллоидный журнал, 2004, том 66, №2, с. 166-169/.
21. Потешнова М.В.,. Задымова Н.М. Микроэмульгирование толуола в водных растворах неионогенного ПАВ твин-80 при разных температурах.
22. Иванов В.Б., Оелихов В.В..Магнитные эффекты фотохимически индуцированных реакций в дисперсиях ароматических кетонов в полиэлектролитных комплексах полиакриловой кислоты и катионных поверхностно-активных веществ. /Коллоидный журнал, 1997, том 59, №3, с. 321-323/.
23. Молчанов В.С., Шашкина Ю.А., Филипова О.Е., Хохлов А.Р.. Вязкоупругие свойства водных растворов анионного поверхностно активного вещества олеата калия.Кол.жур.2005,№5, Стр.668-671.
24. Якунинская А.Е., Зорин И.М., Билибин А.Ю., Shi-YowLin, Loglio G., Miller R., Носков Б.А.. Динамические свойства адсорбционных пленок сополимера N-изопропилакриламида и 2-акриламид-2-метил-1-пропансульфоната натрия. Кол. жур. 2007, №4, Стр. 567-573.
25. Куни Ф.М., Щекин А.К., Русанов А.И., Гринин А.П.. Концентрации мономеров и цилиндрических мицелл выше второй ККМ. Кол. жур. 2004, №2, Стр. 204-215.
26. Букреева Т.В., Арсланов В.В., ГагинаИ.А. Пленки Ленгмюра - Блоджетт из солей жирных кислот двух- и трехваленттых металлов: стеараты Y, Ba, Cu Кол. жур. 2003, №2, Стр. 156-162.
27. Харитонова Т.В., Руднев А.В., Иванова Н.И.. Капиллярный зонный электрофорез как метод количественного определения катионного и неионогенного ПАВ в водных растворах их смесей. Кол. жур. 2003, №2, Стр. 270-273.
28. Жуховицкий Д.И.. Поверхностное натяжение границы раздела пар-жидкость с конечной кривизной . Кол. жур. 2003, №4, Стр. 480-494.
29. Куни Ф.М., Щёкин А.К., Гринин А.П., Русанов А.И.. Термодинамические характеристики мицеллообразования в капельной квазикапельной моделях молекулярных агрегатов экспериментальных данных о равновесном распределении мицелл. Кол. жур. 2003, №4. Стр. 500-509.
30. Досева В., Ясина Л.Л., Алиев И.И., Вассерман А.М., Барановский В.Ю.. Молекулярная динамика и организация мицеллярных комплексов полиакриловой кислоты с ПАВ на основе полиэтиленгликоля. Кол .жур. 2003, №5, Стр. 614-618.
31. Буланов Н.В., Скрипов В.П.. Поверхностное натяжение жидкости в условиях быстрого обновления поверхности при испарении. Кол .жур. 2003, №5, Стр. 581-588.
32. Дергач С.Р, Левачев С.М., Кукушкина А.Н., Новоселова Н.В.. Неньютоновское поведение концентрированных эмульсий, стабилизированных глобулярным белком в присутствии неионного ПАВ. Кол. жур. 2006, №6, Стр. 769-776.
33. Косачева Э.М., Кудрявцев Д.Б., Бакеева Р.Ф., Куклин А.И., Исламов А.Х.. Кудрявцева Л.М., Сопин В.Ф.,. Коновалов А.И. Агрегация в водных системах на основе разветвленного полиэтиленимина и катионных ПАВ. Кол. жур. 2006, №6, Стр. 784-791.
34. Потешнова М.В., Задымова Н.М.. Прямые мицеллы и микроэмульсии в трехкомпонентной системе вода- толуол- Твин-80. Кол. жур. 2006, №2, Стр. 226-236.
35. Соболева О.А., Бадун Г.А., Сумм Б.Д.. Коллоидно - химические свойства бинарных смесей неионогенного ПАВ с мономерным и димерным (джемини) катионными ПАВ. Кол. жур. 2006, №2, Стр. 255-263.
36. Охонская Ю.Н., Савинцева С.А., Секисова И.М.. Солюбилизация бензола и его гомологов водными растворами оксиэтилированного ПАВ. Кол. жур. 1998, №4, Стр. 545-548.
37. Топчиева И.Н., Карезин К.И.. Молекулярная самосборка в системах неионное ПАВ – циклодекстрин. Кол. жур. 1999, №4. Стр 552-557.
38. Аширов Р.Р., Сапрыкова З.А.. Состояние парамагнитного зонда в растворах, содержащих смешанные мицеллы анионного и неионного ПАВ. По данным ядерной магнитной реласации. Кол. жур. 1999, №4, Стр. 467-472.
39. Русанов А.И., Щёкин А.К.. Трехмерный аспект поверхностного и линейного натяжений. Кол. жур. 1999. №4, Стр. 437-448.
40. Харитонова П.В., Иванова Н.И., Сумм Б.Д.. Адсорбция и мицеллообразование в растворах смесей дромид додецилпиридиния - неионогеннное ПАВ. Кол. Жур. 2002, №2, Стр 249- 256.
41. Харитонова Т.В., Иванова Н.И., Сумм Б.Д.. Межмолекулярные взаймодействия в бинарных смесях катионного и неионогенного ПАВ. Кол. жур. 2002, №5, Стр. 685-696.
42. Захарова Ю.А., Отдельнова М.В., Алиев И.И., Вассерман А.М., Касайкин В.А.. Влияние фазовых переходов в растворах комплексов ионогенных ПАВ с противоположно заряженными полиэлектролитами на молекулярую подвижность ионов ПАВ во внутрикомплексных мицеллах. Кол. жур., 2002 . №2, Стр.170-175.
43. Антоненко И.В., Глухорева И.А.,. Плетнев М.Ю. Влияние ПАВ-диспергаторов на размер частиц кальциевого мыла, образующихся в жесткой воде. Кол. жур. 2002, №5, Стр. 581-584.
44. Макарович Н.А., Дихтиевская Л.В.. Межмолекулярные взаймодействия при адсорбции и мицеллообразовании в растворах ионных ПАВ. 1.Кинетика адсорбции ионных ПАВ. Кол. жур. 1999, №3. Стр. 350-356.
45. Макарович Н.А., Дихтиевская Л.В.. Релаксационная спектрометрия поверхностного слоя мицеллярных растворов ПАВ . Кол. жур. 1999, №3, Стр. 350-356.
46. Абдулин И.Г, Кочурова Н.Н, Русанов А.И. Исследование поверхностного натяжения водных растворов бромида додецилпиридиния. Кол. жур. 1997, №6, Стр. 725-728.
47. Айдарова С.Б. Межфазные слои поликомплексов синтетических полимеров на границе раздела вода-воздух.//Автореф.дис.докт. хим.наук.-Москва, 1992.-39 с.
48. Кучер Р.В., Сердюк А.И. Львов В.Г. Влияние добавок ПАВ на физико-химические свойства растворов полимеров, эффективно снижающих гидродинамическое сопротивление воды.//Тезисы докладов V Всесоюз.конф. «ПАВ и сырье для них»:Шебекино, 1979.-С.33.
49. Goddard E.D., Hannan R.B. Cationic polymer/anionic surfactant interaction.//J.Colloid Interface Sci.-1976.-Vol.55, №1-P.73-77.
50. Годдард Э.Д., Ханнан Р.Б. Комплексы анионных поверхностно-активных веществ с заряженными и незаряженными эфирами целлюлозы./Мицеллобразование, солюбилизация и микроэмульсии.-М.:Мир, 1980.-C.515-525.
51. Афиногенов Т.Е., Панарин Е.Ф. Антимикробные полимеры -СПб.: Гиппократ, 1993.-208 с.
52. Панарин Е.Ф., Афиногенов Г.Е. Макромолекулярные антимикробные вещества и лекарственные препараты // Журн. всесоюз. хим. о-ва.-1985.-Т.7, №4.-С.378-386
53. Воинцева И.И., Гембицкий П.А. Полигексаметиленгуанидин как средство от борьбы с инфекцией, биокорозией и биообрастаниями // Сб. ст. 5 Всерос. конф. «Структура и динам. молекул. систем».-М., 1998.-С.92-95
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Химия факультеті
катализ, коллоидтық химия және мұнай химиясы кафедрасы
Бітіру жұмысы
бактерицидік қасиеті бар жаңа ... ... ... | | |
|4 курс ... ... ... ... |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... ... ... Ж.Б. |
| | | ... ... | | ... ... |____________________________ |К.Б.Мұсабеков ... ... ... |
| ... | |
|1 ... |4 |
| ... |
| |......................... | ... ... ... зат – ... ... ... | |
| ... |4 |
| ... |
| ... | |
|2 ... |22 |
| ... |
| ... | ... ... |22 |
| ... |
| ... | ... ... |22 |
| ... |
| |........................... | ... ... ... ... ... ... ... өлшеу | |
| |әдістемесі мен |22 |
| ... |
| ... | ... |Көбіктердің тұрақтылығын |23 |
| ... | |
|3 ... және ... |25 |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ӘДЕБИЕТТЕР |46 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... ... қарқындылығын арттыру ... ... ... ... ... Осы мәселені шешуде БАЗ – полимер
комплекстеріне негізделген композициялық БАЗ – дардың қолдануы маңызды ... Олар ... ... ... ... коллоидтық – химиялық
процестерді реттеу үшін: тиімді флоккулянтар, ... ... мен ... ... ... экологиялық
мәселелерді шешуде, медицинада, биотехнологияда және т.б. ... ... ... ... көптеген саласында қолдану
үшін олардың әртүрлі фазааралық шекарадағы қасиеттерін зерттеу қажет. БАЗ -
полимер ассоциаттарының әрекеттесу ... ... және ... еңбектерінде орнатылып, мұндай ассоциаттарды не комплекстерді
БАЗ-дардың жаңа ... ... ... ... Қазақстандағы
санитариялық – эпидемиологиялық жағдайды ескере ... ... ... вирулицидтік қасиеттері бар жаңа ... ... ... бір ... теориялық қызығушылық туғызса, екінші
жағынан практикалық маңызды. Осыған байланысты, жұмыста ... ... ... ... және ... ... кеңінен
қолданылатын натрий додецилсульфаты мен полиэтиленгликольден ... ... ... беттік керілулері өлшенді.
Жұмыстың мақсаты ...... ... және
цетилпиридинбромиді – полиэтиленгликоль композийиялардының беттік керілуін
анықтау.
Тәжірибе істеу барысында жеке ... пен ... ... ... метацид – натрийдодецилсульфаты, цетилпиридинбромиді –
полиэтиленгликоль композициялары беттік керілуді едәуір ... ... ... ... жоғары екені көрсетілді.
Алынған композицияларды бактерицидтік көбіктердің, майлардың ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Беттік-активті зат – полимер композицияларының әртүрлі шекарадағы
қасиеттері
[1] ... ... ... ... ... ... оларға негізделген магниттік және оптикалық қасиеттері зерттелген.
Мұндай эмульсиялар ... ... ... ... ... және ... ... эффектісіне(
магнитті емес ортада магнитті тамшы дисперсиясынан ... ... емес ... ... ... ... ... өзгеру
ерекшелігі айқындалған. Жылжымалы ағыс және магнитті өріс бірге әсер
еткенде магнитті эмульсияда ... ... ... эффектілер зерттелген.
Оптикалық – активті композициялық ортаны магниті сұйықтығы негізінде құру
туралы қортынды жасалынды.
Флокуляцияға ұшырайтын ... ... ... ... өтімділігінің теориялық зерттеуі жүргізілген [2]. Диэлектірлік
өтімділіктің флокулалар формасына және эмульсияның қабатталу ... ... ... ... дисперсияланған глицериннің ... ... ... ... ... ... [3] ... магниттік өрістің әсерінде байқалатын эмульсиядағы жарық
шашырату мен ... ... ... ... ... ... ... деп түсіндіріледі.
Кондуктометрлік әдіспен ортадан тебу ... ... ... ... ... ... өсуі), ондағы ... және ... ... ... ... қатар эмульсияның
бұзылуына әсері зерттелген [4].
[5] жұмыста алифатты ... және ... ... ... ... ... ... микроэмульсиялауына әсері
қарастырылған. Вискозиметрия және фотон – корреляциялық спектроскопия
әдістерімен жүйе ... ... ... өлшеміне әсері
көрсетілген. Зерттелген жүйенің құрамына ... ... ... ... ... ... ламинарлы режимде қозғалатын кері
мұнай сулы эмульсиясының ... ... ... ... 50Гц кернеулігі 4
пен 10кВ/см аралығындағы электр өткізгіштігіне анионды ... ... ... ... эмульсияның сулы фазасының
концентрациясына, электр өрісінің кернеулігіне және дисперсті фазадағы БАЗ-
дың концентрациясына ... ... ... ... ... 15 және 250С- де және ... ... ... 0,05 - ... – ке дейін аралықта жоғары дәлдікпен ρ тығыздық, изотермиялық ... ... ... ... ... ... α өлшенді. Микроэмульсияның
ішкі қысымы дилатометрлік өлшеулер нәтижесі ... ... ... Микроэмульсияның ішкі қысымның ∆Рi/ ∆Ti температуралық
коэффицентімен ... ... ... анықталған. Бұл
коэффицентінің анализі микроэмульсияның құрылымды күйінің үш облысын ... ... ... ... ... болатынын
көрсетті [7].
[8] еңбекте жұқа ҚЭҚ- бар ... ... ... ... эмульсиясының жазық параллельді қабаты қарастырылады. Барлық
тамшылардың а радиусы бірдей, ... ... ... ауытқуын
ескерілмейді. Тамшының іші мен ... ... ... электр
өткізгіш сығылмайтын орта құрады. ... саны Re «1, ... ... ... үшін ... ... ... қолданылады. Сыртқы тұрақты электрлік өріс Е0 = Е0К ... ... ... ... ... ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Социалистік реализм3 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі63 бет
Мәдени даму мен теориялар14 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері6 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет
Қазіргі кезеңдегі электрондық оқулық және оның өзіндік ерекшеліктері6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь