Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу

КІРІСПЕ 4
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 5
1.1 Иммобилизация әдістері және иммобилизденген микроорганизм клеткалары 5
1.2 Микроорганизмдермен металдар сорбциясы 10
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 18
2.1. Зерттеу объектілері 18
2.2. Материалдар 18
2.3 Клетканың сорбция және десорбциясын анықтау әдістері 18
2.4 Электронды.микроскопиялық әдіс 19
2.5 Ауыр металдардың биосорбенттермен сорбциясын зерттеу 19
2.6 Ауыр металды анықтау әдістері 20
3 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР 21
3.1 Сары өрік қабығы негізіндегі сорбенттерге ашытқы клеткаларының бекінуі 21
3.2 Ашытқы клеткаларының сорбциясына рН әсерін зерттеу 23
3.3. Биосорбенттермен ауыр металл иондарының сорбциясы 24
ҚОРЫТЫНДЫ 26
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27
ТҮЙІН 31
Экологиялық проблемаларды шешуде қазіргі микробиология және биотехнология жетістіктерінің маңызы зор. Экологиялық проблемалардың бірі - ластанған суларды тазалау. Ластанған суды тазалау дүниежүзілік проблемалардың бірі болып отыр. Ғылыми тұрғыдан қарастырсақ, табиғаттағы болып жатқан процестерге де микроорганизмдер қатысады. Осыған байланысты біз ластанған су қоймаларын тазалауда иммобилизденген микроб клеткаларын пайдаланудың тиімді жолын және маңызын қарастырамыз. Бұл микробиологиялық жолмен тазалау әдісіне жатады.
Микроорганизмдер де су қоймалардың табиғи тазалануына қатысады. Микроорганизмдер табиғатта кең таралған. Микроорганизмдер әрекеті нәтижесінде су құрамындағы белгілі бір мөлшерден тыс көбейген заттарды тазалауға болады екен. Микроорганизмдер өздерінің тіршілігі барысында су құрамындағы заттармен қоректенеді. Ластанған су құрамында органикалық және неорганикалық заттардың шектен тыс көп мөлшерде жиналуы судың табиғи қасиетін өзгертеді. Су құрамы мұнай, ауыр металдар, ауыр металл иондары, тау-кен өндірістерінің қалдық суларымен және химиялық заттармен ластанады. Осындай заттармен ластанған суды тазалау үшін осы заттарға тәуелді микроорганизм клеткаларын иммобилиздеп пайдаланудың тиімділігі жоғары. Иммобилиздеуде әртүрлі дәрежедегі микроорганизм клеткаларын пайдалануға болады. Тірі активті клеткаларды немесе жартылай жарақаттанған клеткаларды иммобилиздеу үшін пайдалануға болады. Себебі иммобилизденген клеткалардың тіршілік ету барысында төзімдірек болатыны анықталған. Клеткаларды иммобилиздеудің бірқатар артықшылықтары бар:
• күрделі көпсатылы процестерді жүзеге асыру мүмкіншілігі;
• микроорганизмдердің сыртқы ортаның кері факторларына (температура, қышқылдық, электролиттердің және токсинді заттардың концентрациясы,т.б.) төзімділігі;
• жергілікті микрофлорамен ығыстырылуын алдын алу
1. К.К. Шупшибаев Производства на основе иммобилизованных биокатализаторов Алматы 2004
2. Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы (Ред.Дж.Вудворд)- М:Мир,1988.-243с.
3. Жұбанова А.А., Шөпшібаев Қ.К., Уәлиева П.С. Инженерлік энзимология Алматы 2006.
4. Яковлева. В.И., Иммобилизованные клетки в биотехнологии. Пушино, 1987, 15-27.
5. Кощенко К.А. Живые иммобилизованные клетки как биокатализаторы процессов трансформации и биосинтеза органических соединений // Прикладная биохимия и микробиология.-1981.-Т.17.-476с.
6. Синицина А.П., Райнина Е.И., Лозинский В.И., Спасов С.Д. Иммобилизованные клетки микроорганизмов. Москва., Изд-во МГУ, 1994
7. Скрябин Г. К., Кощеенко К. А. Иммобилизованые клетки микроорганизмов//Биотехнология - М.: Наука, 1984. - С. 70 - 77.
8. .Lee J., C.Choi, J.Park, at al.- J. Chem. Technol. Biotechnol., 1, 1984.
9. http: // www. Labionica. ru /files/ 4 doc Использование иммобилизованной микрофлоры в очистке сточных вод.
10. Гвоздяк П. И., Дмитриенко Г. Н., Куликов Н. И. Очистка сточных вод прикреплеными микроорганизмами//Химия и технология воды. - 1985. - Т. 7, N 1. - С. 64 - 68.
11. Дмитриева А. П. Интенсификация биологической очистки сточных вод//Кокс и химия - 1987. - N 1. - С. 53 - 56.
12. Глоба Л.И. и др. Очистка природной воды гидробионтами, закрепленными на волокнистых насадках //Химия и технология воды.-1992,-т.14, №1,-с. 63-67.
13. Биоаккумулирование металлов микроорганизмами.//Radioisotopes.-1994.-N2.-P.114-126.
14. Илялетдинов А.Н. Микробиологическая очистка воды от тяжелых металлов //Водные ресурсы, -1980,- №2,- с. 158-169.
15. Косов В.И. Иванов В.Н. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Охрана поверхностных вод: уч. пособие.- Твер. гос. техн. ун-т, 1995
16. http: // referat. studentport. su/ read. php. Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах.
17. Илялитдинов А.Н.Микробиологические превращения металлов.-Алма-Ата:Наука,1984.-268с.
18. Таширев А.В. Взаимодействие микроорганизмов с металлами.//Микробиол.ж.-1995.-№2.-С.95-104.
19. Алесковский В.Б., Юффа А.Я. Модифицированные поверхности неорганическими соединениями//ЖВХО им.Менделеева.-1989.-Т.24,№3.-317с.
20. Ховрычев М.П., Мареев И.Ю. Изучение сорбирующей способности биомассы микроорганизмов по отношению к некоторым радионуклидам.//Микробиология.-1994. Т.2.Вып.2.-С.200-206.
21. Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы (Ред.Дж.Вудворд)- М:Мир,1988.-243с. Давидова Е.Г., Каспарова С.Б. Сорбция тяжелых металлов клеточными стенками дрожжей//Микробиология.-1992.-Т.61,Вып 5.-С.45-48.
22. Герасимов В.Н., Голов Е.А., Миронова Р.И. Структурные аспекты взаимодействия микробов с металлами.//Междунар.конф., посвящ. Памяти акад.А.А.Баева, Москва, 20-22 мая, 1996.-М.,-1996.-С.155-157.
23. Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М. Микробиология и биотехнология очистки промышленных сточных вод. - Алма-Ата: Гылым, 1990. 224 c.
24. Cabral J. U. S., Cadete M. M. Jmmobilisation of yearst cells on Transition Metal – activated Pumice stone – Annals New Jork Academy of sciences, 1986, p 483-484.
25. Cabral Zono P. Selecting binding of metal ions to Pseudomonas Syringas. – Р. Ж. Биотехнология, 1993, 3 РЛ 209. с-45.
26. Никовская Г.Н. Адгезионная иммобилизация микроорганизмов в очистке воды.//Химия и технология воды.-1989.-11.-№2.-С.158-169.
27. Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М. Микробиологическая очистка сточных вод иммобилизованными клетками микроорганизмов-декструкторов.// Иммобилизованные клетки в биотехнологии.Сб.науч.тр.-Пущино.-1987.-С.62-71.
28. Агеева Н.М., Мержаниан А.А., Соболев Э.М. Влияние сорбции дрожжей на их фукциональную активность и состав виноматериалов // Микробиология. -1985. - Т. 54, в. 5.- С. 121-124.
29. Ступакова Т.П., Дубинина Г.А., Демина Л.Л. Роль микроорганизмов в накоплений тяжелых металлов во взвеси океана.//Микробиология. -1989. - Т. 45, в. 4.- С. 110-112.
30. Gadd G.M., Rehm H.J.//Biotechnology.-1988.-V.6.VCH/Weinheim.-401p.
31. Volesky B. Biosorbtion of Heavy Metals/Ed. Volesky B/CRC/Press, Bosa Raton.-1990.-270p.
32. Garnham G.M., Codd G.A.//Appl.Microbiol.Biotechnol.-1992.-V.37.-N2.-270p.
33. Звягинцев Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями. М.:Мир,-1973.-173 с.
34. Дмитриенко Г.Н., Овчаров Л.Ф., Курдюк К.М., Гвоздяк П.И. Использование биотехнологии очистки воды сточных вод от тяжелых вод//Химия и технология воды.-1997.-Т.19.Вып.5.-С.544-547.
35. Volesky Bohumil. Advances in biosorbtion of metals: Selection of biomass types:Pap. Present.FEMS Symp.Metals and Microorganisms:Relationships andAppl.,Metz,6-7 May,1993.//Fems Microbiol.Rev.-1994.-V.14.-N4.-68p.
36. Маракушев С.А., Бардюк Д.В. Взаимодействие коллоидных частиц золота с поверхностью Micrococcus luteus// Изв.АН.СССР.Сер.биол.-1991.-№1.-С.142-145.
37. Форфилова Е.П., Марьин А.П., Терешина В.М. Сорбция ионов свинца Aspergillus niger // Прикл. биохимия и микробиол.-1994.№3.-C.149-155.
38. Akthar Naseem, Sactry K.Sivarama, Mohan P.Marrythi. Biosorbtion o silverions by processed Aspergillus nigerbiomass.//Biotechnol Lett .1995.-N5.-Р.551-556.
39. Engl Andrea. Kunz Benno. Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae// J.Chem.Technol. and Biotechnol.-1995.V.63.-N3.-P.257-264.
40. Shabtoi Y., Fleminger G.Adsorption of Rhodococcus strain on titanum dioxide and coal fly ash particles// Apll.and Environ.Microbiol.-1994. -V.60.-N9.
41. Balfans J., Rehm H.J. Biodegradation of phenol and chlorophenols by immobilized mixed culture in soil // 4-th World Cogress of Chem. Eng. – Frunkfrut / Main. 1992. P. 339-324.
42. А.М. Безбародов, И.С. Рогожин, Н.А. Ушакова. Взаимодействие бактерий Pseudomonas oleovorans, Nocarida Rugosa в модельной системе по очистке воздуха от смесей толуола и метилэтилкетона// Прикладная биохимия и микробиология. 1998. Т.34. №5. – С. 513-516.
43. Молчанова Т.В., Родионов В.В. Ионов Р.А., Матюшина Э.Н., Водолазов Л.И. // Радиохимия. 1988. Т.30. №5. – С. 669-672.
44. В.И. Захарова, В.О. Игнатьев и др. Очистка промышленных сточных вод от тяжелых металлов с помощью биосорбентов // Прикладная биохимия и микробиология. 2001. Т. 37. №4. – С. 405-412.
45. В.И. Захарова, В.О. Игнатьев и др. Очистка промышленных сточных вод от тяжелых металлов с помощью биосорбентов // Прикладная биохимия и микробиология. 2001. Т. 37. №4. – С. 405-412.
46. Хамидова Х., Сагадиева М.Г. Биосорбция серебра микроорганизмами.//Конф.„Интродукция микроорганизмов в окруж. среду”, [Москва], 17-19 мая,1994. Тез.докл.-М.,-1994.-112с.
47. Кореневский А.А., Сорокин В.В., Каравайко Г.И. Взаимодействие ионов серебра с клетками Candida utilis //Микробиология.-1993.-Т.62.-В.6.-С.1085-1091.
48. Дигель И.Э. Влияние ионов переходных металлов и водорастворимых полимеров на прикрепление дрожжевых клеток к твердым поверхностям: Автореферат канд. дис. - Алматы, 1998. - 24 с.
49. Абишева А.К., Мансурова Р.М., Жубанова А.А., Мансуров З.А. Изучение сорбционной активности адсорбентов на основе зауглероженной скорлупы грецких орехов // Вестник КазГУ, серия экол. –1999. №1. – С. 18-20.
50. Неклюдов А.Д., Евстафьева Е.А., Козлова Н.Д. Сравнительная оценка сорбционных свойств карбоксиметилцеллюлозы по отношению к гемину и гемоглобину // Прикладная биохимия и микробиология. - 1996. - Т. 23, № 3. - С. 290-293.
51. Физико-химические методы анализа / под ред. В.Б. Алесковского. - Л.: Химия, 1983. - 376 с.
52. Никовская Г.Н., Гордиенко А.С., Глоба Л.Н. Сорбция микроорганизмов волокнистыми материалами // Микробиология. – 1986. - Т. 55, № 4. - С. 691-694.
53. К.А.Луста, Б.А.Фихте. Методы определение жизнеспособности микроорганизмов.Пущино.-1990.-С.15-19.
54. Р.М. Мансурова, Ж.Т. Ахметова, А.К. Абишева, З.А. Мансуров. Углеродные сорбенты на основе растительного сырья // ХVI
        
        Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология факультеті
Микробиология кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
АШЫТҚЫ КЛЕТКАЛАРЫНЫҢ КАРБОНИЗДЕЛГЕН САРЫ ӨРІК ҚАБЫҒЫНА БЕКІНУІН ЗЕРТТЕУ
Орындаған:
4 курс ... ... ... ... жіберілді
кафедра меңгерушісі
б.ғ.д., ... ... ... ... ... 10 суреттен және 54 әдебиеттен тұрады.
Түйін сөздер: ... ... ауыр ... ... өрік ... карбонизация.
Берілген жұмыста Candida cruseae-40, Torulopsis kefyr var ... glutinis var glutinis ... ... ... ... ... негізіндегі сорбенттерге иммобилизациясы зерттелінді. Ашытқы
клеткаларын ... ... ... рН ... ... ... клеткалары негізіндегі биосорбенттердің ... ... ... ... ... ... |4 |
|1 ... ШОЛУ |5 ... ... ... және ... |5 |
| ... клеткалары | ... ... ... ... |10 |
|2 ... МЕН ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ |18 ... ... ... |18 ... ... |18 ... |Клетканың сорбция және десорбциясын анықтау |18 |
| ... | ... ... әдіс |19 ... ... металдардың биосорбенттермен сорбциясын |19 |
| ... | ... ... ... ... ... |20 |
|3 ... МЕН ... |21 ... ... өрік қабығы негізіндегі сорбенттерге ашытқы |21 |
| ... ... | ... ... ... ... рН әсерін зерттеу|23 |
|3.3. |Биосорбенттермен ауыр металл иондарының сорбциясы |24 |
| ... |26 |
| ... ... ... |27 |
| ... |31 ... ... шешуде қазіргі ... ... ... ... зор. ... ... бірі ... суларды тазалау. ... суды ... ... бірі ... отыр. Ғылыми тұрғыдан қарастырсақ, табиғаттағы
болып жатқан ... де ... ... Осыған байланысты
біз ластанған су қоймаларын ... ... ... ... тиімді жолын және маңызын қарастырамыз. Бұл микробиологиялық
жолмен тазалау әдісіне жатады.
Микроорганизмдер де су ... ... ... ... ... кең ... ... әрекеті
нәтижесінде су құрамындағы белгілі бір мөлшерден тыс көбейген ... ... ... ... ... ... барысында су
құрамындағы заттармен қоректенеді. Ластанған су ... ... ... ... ... тыс көп ... ... судың табиғи
қасиетін өзгертеді. Су құрамы мұнай, ауыр металдар, ауыр металл иондары,
тау-кен өндірістерінің қалдық ... және ... ... ... ... ластанған суды тазалау үшін осы заттарға тәуелді
микроорганизм ... ... ... ... ... әртүрлі дәрежедегі микроорганизм клеткаларын пайдалануға
болады. Тірі активті клеткаларды немесе жартылай жарақаттанған клеткаларды
иммобилиздеу үшін ... ... ... ... ... ету ... төзімдірек болатыны анықталған. Клеткаларды
иммобилиздеудің бірқатар артықшылықтары бар:
• күрделі көпсатылы процестерді жүзеге ... ... ... ... ... кері ... ... электролиттердің және токсинді заттардың концентрациясы,т.б.)
төзімділігі;
• жергілікті микрофлорамен ығыстырылуын алдын алу
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1. Иммобилизация ... және ... ... ... деп ... ортада қозғалуы жасанды жолмен
шектелген клеткаларды ... ... ... ... ... ... ... табылады. Толығымен бұл жүйе ... ... ... деп ... Тасымалдаушы
ретінде ерімейтін материал пайдаланылады. Клеткалар түрі өздеріне оптималды
жағдайына ... ... ... ... ... ... ерекшеленетін жаңа қөміртекті материалдар алудың түрлі
әдістері жасалуда. Әр түрлі қатты сорбенттердің ... ... ... кезінде каталитикалық көміртек ... жаңа ... ... ... ... ... сыйымдылығын ұлғайту, клетка-
тасымалдаушы байланысының беріктілігін ... ... ... ... және ... шығу тегі ... сорбенттерді алуда көп көңіл бөлінуде
/1/.
Иммобилизденген ... ... өмір ... клетка үшін қалыпты
болып табылады. ... ... ... ... болып табылады. Иммобилизденген биокатализаторды
эксплуатация процесінде ... ... ... ... Клеткаларды иммобилиздеуде қолданылатын тасушылар төмендегідей
талаптарға сай болуы қажет.
Иммобилизацияда ... әдіс ... ... ... ... Егер ... ферментативті жүйесі бұзылған жағдайда клетка
белсенділік қабілетінен жойылады.
Ереже бойынша, иммобилизацияны мүмкіндігінше клетканың ... ... ... ... ету қажет.
Иммобилиздеу процесінде клетканың манипуляциясы минималды болуы қажет.
Иммобилизденген биокатализаторды алу жолында тұрақтылық ... зат ... ... ... ... ... әсерлерге төзімді болуы қажет /2/.
Иммобилиздеу әдісіне қойылатын талаптар.
1. Әдіс мүмкіншілік бойынша қарапайым әдіс
2. ... ... ... ... ... оңай және ... ... Иммобилиздеу әдісі ферменттің және клетканың ... ... ... ... ... фермент немесе клетка тасымалдағыштармен
мықты ... ... ... ... ... ... қарай жұмыс сатылары аз болу
керек.
6. Иммобилиздеу ... ... ... ... ... ... беру ... Иммобилиздеу әдісі экономикалық тиімді болу керек.
XX ғасырдың 40-жылдары микроорганизмдердің адсорбцияланған клеткаларын
ағын суларды тазалау үшін ... ... ... ... ... ... ... заттарды синтездеу үшін, пластмасса өндірісін,
рудалардан түсті металдарды шығарып алу үшін пайдалана бастады /3/.
Иммобилизацияда қолданылатын ... ... көп: құм, ... күл, ... ... металды торлар, сонымен қатар синтетикалық
материалдар ... ... ... поливинилхлорид,
пенополиуретан,т.б.), полимерлер ... ... ... ... ... ... өндірістің әр түрлі саласында –
фармацевтика, ауыл ... ... ... тері ... медицинада
қолданады. Көптеген биотехнологиялық ... ... ... ... клеткаларын пайдаланады.Фермент немесе клетканың иммобилизациясы ... ... ... ... ... ... табылады
/4/.
Клеткаларды иммобилиздеуде қолданылатын тасымалдаушылар шығу ... ... және ... ... бөлінеді. Органикалық
тасымалдағыштар табиғи полимерлер және ... ... ... ... полимерлер химиялық табиғатына байланысты белоктық,
полисахаридтік, липидтік ... ... ... ... ... ... туындылары тасымалдағыш ретінде пайдаланады. Синтетикалық полимер
тасымалдағыштар стиролдың негізінде жасалынған ... ... ... ... ... ... ... ионалмастырғыш түрінде
өндірістік масштабта шығарады. Сонымен қатар поливинил спирті негізінде
тігуші ... ... ... альдегин пайдаланады. Артықшылығы оның
молекуласына көп мөлшерде әр ... ... ... ... ... ... ... иммобилиздену қарапайым әдіс болып табылады
/5/.
Имобилизация әдісі табиғи заңдылықтармен сәйкес келеді. Иммобилиздеу
әдісі химиялық және физикалық деп ... әдіс – ... және ... жоғарғы қабатымен тасымалдағыш
материал арасында ковалентті байланыс ... ... және ... ... әдіс - ... ... және ферменттің бекінуі,
физикалық факторлардың ... ... ... ... ... торшасына фермент және клетканы енгізу, жартылай ... ... екі ... реакциялық орталыққа енгізу. Иммобилизацияның ең көне
әдісі физикалық адсорбция болып ... Бұл ... ... ... ... ... ... немесе иондық әсеріне
негізделеді. Тасымалдағыш ретінде бейорганикалық ... ... бар ... ... алюмосиликаттар алюминия оксиды) немесе
органикалық заттар (полисахаридтер, каллаген) қолданылады /6/.
Микроорганизмдерді өндірісте мерзімді және ... ... ... ... Кез келген патогенді емес ... ... ауа, су, ... экологияны төмендетеді. Бос клеткаға
қарағанда иммобилизденген клеткаларды көп пайдаланады. Шығарылған өнім аз
бактериямен ғана ... ... ... ... үшін ... иммобилиздеу арқылы оларды қоршаған ортаға
таралуынан қорғайды. Патогенді микроорганизмдерді ... ... ... ... тиімді келед /7/.
Клеткалардың иммобилизациясында ... ... ... ... ... жету үшін ... биологиялық
функциясына сай иммобилизация әдістерін пайдалану керек. ... ... ... ... жағдайда бөлінбейді. Олар метаболитті активті
клеткалар. Өнімді синтездеу қабілетіне ие ... ... ... ие ... ... Бұл иммобилизация әдісі клеткалардың тасымалдаушымен
коваленттік ... ... ... әдісінде тігу агенттерін
пайдаланбайды. Хемосорбция әдісінде тасымалдағыш ... ... ... ... ... ... қамтамассыз етеді.
Ол байланыс тасымалдағыштың функционалды ... ... ... ... ... ... Осы ... нәтижесінде
клетка сорбентке бекінеді. Хемосорбцияның нағыз ковалентті иммобилизация
әдісінен ... ... ... ... және ... ... төменірек болады.
Адсорбциялық жолмен иммобилиздеу әдісінде микроорганизмдердің ... ... гель ... ... ... алу ... ... клеткалардың адсорбциясы жүргеннен кейін клетка тіршілігін
жалғастыра береді, бірақ ... ... ... ... ... ... ең қарапайым әдістердің бірі болып
табылады. Физикалық жолмен клеткаларды иммобилиздеу үшін ... ... ... ... ... ... ... арнаулы химиялық
өңдеуден өткен өндіріс қалдықтарын пайдалану экономикалық жағынан тиімді.
Соның ішінде шарап ... ... ... өрік ... ... ... /9/.
Металдардың гидроксидтерінде хемосорбциялық жолмен иммобилиздеу әдісі
клетка суспензиясының буфер ерітіндісінде белгілі мөлшердегі рН пен және
жаңа ... ... ... бірнеше минут центрифугалау арқылы алуға
негізделген.
Иммобилиздеудің бұл әдісі клетканың тасымалдағыштың жоғарғы бетіне
бекінуін қамтамасыз ... ... ... тасымалдағыштарды пайдалану
арқылы микроб клеткаларын иммобилиздейді. Осы аталған әдіспен төмендегі
микроб клеткалары иммобилизденді: Escherichia coli, Serratia ... s., ... sp., ... cerevisiae т.б.
Микроорганизмдердің иммобилизденген клеткаларын ... жаңа ... ... ... ... ... метаболиттері сульфидті минералдардың тотығуын жүзеге
асырады. ... ... ... ... клеткаларын
рудалардың жоғарғы бөлігінде, минералды аймақтарда тау- ... ... ... ... сульфидті және ... ... ... ... көмірден күкіртті жою үшін
Thiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans қолданылады. Алтынды
шаймалдауда микроорганизмдер ... ... ... ... ... ... және карбонатты рудалардан ... жою үшін ... ... ... ... биогидрометаллургия немесе
биоэкстрактивті металлургияда өндірістік масштабта қолданылады.
Көмірден күкіртті бөлу ... ... ... алдын ала өңдеу күкірттің белгілі мөлшерде күкірт қышқылына
дейін тотығуына алып келеді.
Сонымен қатар гельдерде клеткалардың ... ... ... ... ... әсер беруі мүмкін. Қалдық суларды биологиялық
тазалауда қолданылатын ... ... ... ... бірі,
биосорбционды әдіс болып табылады. Биосорбционды әдіс су ... ... ... ... ... ... ... зонасына қосу арқылы
жүргізіледі. Қосылған материал екі түрлі қызмет атқарады. ... ... ... ... ... ... сорбционды көлеміне ... ... ... ... ... ... ... активті көмірді пайдалану ХПК
(оттегіні химиялық пайдалану) бойынша органикалық ... ... ден ... ... азайғаны анықталған /10/.
Иммобилизденген клетканы пайдаланудың ... ... ... төзімділігімен сипатталады. Сонымен қатар иммобилизденген
клеткалар су ... ... ... ... ... етіп нәтижесінде суды биологиялық жолмен өңдеуде уақытты
үнемдейді.
Жер үсті ... ... ... жер асты ... және рудниктердің
қалдық суларынан болып отыр. Күмстің көп мөлшерде болуы бактериоцидті ... ... көп ... ... ... Қалдық суларда
күміс еріген түрде немесе галоидты тұздар түрінде кездесуі мүмкін .
Қоршаған ортаны тазалауда ... ... ... ... ... жеткілікті мөлшерде бар. Тасымалдағыш материал
ретінде құм, керамзит, көмір, диатомды жер, шыны ... ... ... т.б. ... ... суды ... арқылы суды ластаушы заттардан босатады. Сонымен
қатар суды микроорганизмдерден ... ... ... Бұл екі ... ... ... ... және фауна қолданылады. Әр түрлі
су организмдерін иммобилиздеу қалдық суларды биологиялық жолмен тазалауда
маңызды.
Соңғы ... ... ... көз ... активті
микроорганизмдер- деструкторлар судың ... ... ағып ... ... су биоценозында тиімді сақтау жолдарының ... ... ... ... ... ... микрофлораны практикада пайдалану
табиғатты қорғау үшін маңызды. Микроорганизм ... ... көп ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Иммобилизденген микроорганизм ... ... ... ... ... ... микроорганизмдер қауымдастығын пайдалана отырып,
суды фенол және ... ... және ... 2- ... ... 2,4,6- ... 2- ... заттардан тазалау үшін
жүргізілген нәтижелер ... ... ... үшін ... талшығының түйіршігін пайдалану
лабораториялық аэротенкте биомасса концентрациясының 0.3/ 3.0 г/л ... ... ... ... ... ... уақыты 36 сағаттан
6сағат ішінде, 660мг/л фенолды 10мг/л дейін ... ... ... ... ... өндіріс жағдайында микрофлораны
тасымалдағыш ... ... ... ... ... биомасса
конценрациясының өсуін 0.3 мөлшерден 1.2-1.5г/л дейін жоғарлатты. Ал судың
тазалану уақыты 36 сағаттан 10-8 сағат аралығында, ал ... ... мг/л ден 20 мг/л ... ... /12/.
Белсенді тұнбалардың сорбциялануы шыны талшықтарында, капронды мата
түрінде немесе капронды талшықта ... ... ... 6 ... ... ... ... эффективтілігі шыны
талшықтарында 30%, ал ... ... ... 80% ... ... ... ... енгізу арқылы иммобилиздеуге
болады. (агар, каррагенан, альгинат, ... ... ... ... ... ... ... үшін иммобилизденген микроорганизмді
пайдалануда жоғарғы жетістіктерге жетті. Мысалы, суды фенолдан тазалауда
иммобилизденген ... ... ... ... ... ... және фенолдың нитротуындыларынан су құрамын тазалауда тиімділігі
жоғары болды /15/.
1.2. ... ... ... ... қоршаған ортаны, табиғатты, су қоймаларын ластаушылардың
бірі болып есептеледі . ... ... және оның ... ... ... әсер ... ... ортаның ластануы және экология
проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі атомдық массасы 50-ден жоғары, 40-қа
жуық металдар V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi ... ... ... ... Ауыр ... тірі организмдер үшін аз
концентрация мөлшерінде жоғарғы деңгейде токсикалық болып ... ... ауыр ... биоаккумуляцияға қабілетті. Барлық металдар
биологиялық процестерге қатысады. ... ... ... Н.
Реймерстің классификациясы бойынша тығыздығы ... ... ... ауыр ... ... жатқызылады, ауыр металдарға мыналар
жатады: Рb,Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. ... ... ... факторларды түсіну үшін олардың химиялық реакция
қабілетін, биологиялық және ... ... ... бос және
байланысқан металл түрлерін білу ... Cu, Cd, Hg ... ... токсикалық деңгейі төменірек болады /16/.
Суды ауыр металдармен ластаушылардың бірі ... ... тау ... қара және ... металлургия қалдық сулары және машина өндірісі
зауыттарынан ... ... ... ... ... Ауыр ... және пестицидтердің құрамында болады. Олар су құрамына егіс
алқаптарымен бірге ағып келеді /17/.
Биотехнологиялық процестердің ... ... ... ... бекітілген микроб клеткаларын қолдану кезінде біршама
жоғарылайтыны белгілі. Микроб клеткаларының сорбциялық иммобилизациясының
қасиетінің бірі ... ... ... ... ... ... сорбенттермен берік емес байланысу ... ... тез ... ... бекіну белсенділігін жоғарылатуға
және тасушыларға клетканы берік байланыстыруға түрлі тәсілдер қолданылады.
Тасушылардың модификациясы дегенде алдымен ... ... ... бетіндегі кез келген химиялық агенттің ... ... ... және ... ... ... ... байланысуына және адсорбция процесінің термодинамикасына
әсерін тигізетінін түсініп алу қажет /18/. Микроорганизмдермен ... ... ... пен фосфордың ассимиляциясына қарағанда
өте аз. ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдер құрамында ... ... ... ... ... жұта ... ... микроорганизм клеткаларының уранды лайдан 2 есе
концентрациясы ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдерде металдарды жұтуды бақылайтын
реттеуші ... ... ... ... концентрациясын ... ... ... ... ... ... ... ластанған
сулардағы металдар микроорганизм клеткаларының бетіне шоғырланады /18/.
Микроорганизмдердің клеткаларының беткі қабатының полимерлері әр түрлі
металл иондарын байланыстырады, ол ... ... ... ... мембранаға өтуіне жағдай жасайды. Байланысқан металл иондары
геохимиялық роль атқаратын әр түрлі ... ... ... ... әсер етуі ... түрін және олардың
энергетикалық метаболизмін, клетканың ... ... ... ... ... және химиялық сипатын зерттеу арқылы ... ... ... ... металдардың байланысуы ядро
қалдықтарын сақтауда және еріген радионуклидтердің байланысуында ... ... /19/. ... ... ... ... ... жоғары қабілеттілік көрсетеді. Alcaligenes euthropus CH 34
кадмийді 130-дан 150мг/г дейін, ал Ps.Sp күмісті ... ... ... ... ... клеткаларының 1г құрғақ биомассасына кадмий
90 мг жинақталады. Azotobacter sp, Micrococcus luteus қорғасынды 1г ... 300 мг және 490 мг ... ... байланысты жинақталу
процессі әр түрлі өтеді
Алесковский және Юффа айтқандай ... ... ... ... ... ... тұздарының бетке тікелей әсері, бетте оның
химиялық активациясынан ... ... ... ... ... ... атомдарын сілтілік металдардың атомына алмастырып
отырып, беттік гидроксилдік топтардың ... ... ... өсіру есебінен жетуге болады /20/.
Микроорганизмдер биомассасының кейбір радионуклидтерге сорбциялану
қабілеті зерттелді. Аталған изотоптардың ... ... ... ... ... және микроорганизмдер биомассасының алдын
ала өңделуі ... ... ... ... ... биомассасынан стронций, цезий және плутонийді, олардың
ультрасұйытылған ерітінділерінен ... ... ... ... ... 10 ... жылда металдардың биосорбциясының потенциалы жақсы
зерттелген. Экономикалық пайымдаулардан әсіресе, өнеркәсіп ферментациясының
қалдығы ... ... ... ... ... биомасса ерекше
қызығушылық туғызады. Жоғары сорбциялық ... ие ... ... ... ... бар ... ... уытсыздығына
арналған биосорбцияның жақында жетілдірілген жаңа процестеріне бәсекелестік
негізі ретінде ... ... ... ең ... ... мен ... арасындағы коваленттік байланыстың түзілуі деп санайды. Бірақ та бұл
әдіс арнайы жағдайды қажет ... және ... ... ... ... ... ... арттыру үшін хроматографияда, қатты фазалық анализде және
Меррифилд бойынша ... ... ... ... ... ... та, егер бекіткеннен кейін белоктардың және клеткалардың ... ... ... ... болса, онда берік ковалентті
байланыстарды пайдалану әдістері көбіне қанағаттанарсыз болып ... ... ... ... ... ... ... тез өтетіндей және ... ... ... ... жолы ... Бұл ... үшін ... комплекстер түзетін
ауыспалы металдардың қасиеттерін қолдануға болады /22/.
Ферменттердің иммобилизациясының металды хелат әдісін 1971 жылы Новенс
ашты, бұл кезде тасушылар ... ... ... ... ... Химиялық зерттеулердің негізінде Кеннеди мен Кабрал мынадай
тұжырымға келді: бейорганикалық тасушылар жағдайында иммобилизация ... мен ... ... химиялық әсерлесуі есебінен гөрі
тасушылар бетінде металл гидроксиді қабатының түзілуі есебінен тез ... ... ... ... ... туралы көптеген
еңбектер бар. Негізінен, ауыр металдардың ... ... ... ... ... ... ... болып табылады деген
эксперименттік ... ... Сулы ... ... ... ... бойынша әлсіз катион ауысқыш қасиет көрсетеді, теріс зарядталған
функционалдық топтары бар /23,24/.
Микроорганизм ... ... ... иондарын
концентрациялайтыны белгілі Көптеген зерттеулер Cd, Hg, Pb, Zn, сондай-ақ
U ... ауыр ... ... ... арналған. Бұл олардың
токсинділігі және қоршаған ортаны ластану мәселелерімен байланысты болуы
мүмкін. ... ... ... металдарды ағын сулардан, өндірістік
ерітінділерден бөліп алуға зерттеулер ... ... ... ... ... ... әр түрлі
спектрлік әдістер-ИҚ- спектроскопия және рентгенді микроанализ қолданылады.
Шет ел авторларының ... ... ... ... ... және ... емес ... иондарына жоғары
жақындылығы көрсетілген /26/. Мысалы, Ps. ... ... Cu мен ... ал Ca мен Mg аз ие ... ... Pseudomonas putida бактериясы
темір иондарын байланыстырғанда өз ортасында дамуын басып тастайды /27/.
Металдар табиғатта бар ... ... ... отырып, хелаттқа
химиялық жағынан қасиеті жағынан металл-органикалық комплекстер ... ... ... ... ... ... отырып, адгезияға ықпал
етеді, ал хелат түзуші қосылыстар /ЭДТА, пирофосфат және т.б./ бұл иондарды
алып тастап, микроорганизмдер ... ... яғни ... ... әсер етеді. Мұндай жағдай микроорганизмдердің сорбент
беткі қабатынан электростатикалық тебілуі және ... ... ... ... екендігін білдіреді. Ол үшін клеткалар мен ... ... ... ... және ... ... ... артуына байланысты өзара ... ... ... ... ... қабатының сығылуы қажет /28/.Осындай
әдістерді пайдалана отырып, ... ... ... ... ... шыны, асбест, пластмасса, шынылы және
базалтты ... ... ... ... ... қабаты толығымен микроорганизмдермен жабылғанын байқауға болады /29/.
Зерттеу жұмысында ауыспалы ... ... ... ... Saccharomyces cerevisiae ашытқысының адсорбциясы зерттелген /30/.
Бұл кезде кремний және алюминий ... ... ... пемза әр
түрлі металдардың хлорид ерітінділерімен өңделіп, ... ... ... ... 60 күн бойы байқалған. Тек ... ... ... ... деңгейі төмендегені көрсетілді, бұл
инвертазаның ... ... ... ... ... ... микроорганизмдерге қоректік компонент реттінде металдар қажет,
әдетте бұлар Co, Cu, Al, Pb, Mg. ... ... ... ... ... ... ... осы кезде қоректік заттар
клеткаға еркін енеді де, метаболизм қарқынды жүреді /31/.
Соңғы жылдардағы ... ... ... ... ... ... ... шоғырландыруға қабілетті келетіндігін
дәлелдейді /32/. Микроб биомассасы барлық жағдайда сорбция және ... ... ... ... ... және ... ... ұстап қалуы
мүмкін. Өзара әсерлесудің мұндай типі биосорбция деген атау алды /33/ ... және өлі ... тән. ... ... ... ... тірі ... белсенді шоғырлануы байқалады. Мұндай
шоғырлану организмнің ... ... ... /34/. Өзара
әсерлесудің бұл типі биоаккумуляция деп ... ... ... микроорганизмдердің ішінде ең ... ... ... ... urea, Clostridium
pasterianum, E coli, Bacillus ... ... vulgaris және ... Candida scottii, Saccharomyces cerevisiae.
Клеткалардың қатты беткі қабаттарға ... ... ... ... ... мен ... және дақылдық қасиеттерінің өзара байланысын ... ... ... ... Erwina ... ... ... ал бациллалар мен актиномицеттер азырақ икемдірек
екендігі көрсетілген /35/.
Кейбір микроорганизмдердің клетка ішілік ... ... ... ... есе асуы ... және ... салмақтың 40 пайызын
құрайды. Микроорганизмдердің бұл қасиеттері олардың ... ағын ... ... ... ... ... мен кадмий иондары балдыр биомассасымен жақсы байланысады, ал
Rhizopus және Absidia саңырауқұлақтарының мицелийлері қорғасын, кадмий,
мыс, ... уран үшін ... ... олар ... биомассасы салмағының
25 пайыз құрайтын басқа да ауыр ... ... ... құру ... биосорбенттердің металдарды байланыстыруын
бағалауға негіз ... ... ... ... бір деңгейдегі
тәжірибелердің әдіс-тәсілдері биосорбенттерді табысты іздеуге мүмкіндік
береді. Ол биосорбенттердің ... ... ... ... келтіруге болады
/37/.
Micrococcus luteus-тың табиғи штамдарының клеткаларының алтынды
адсорбциялауға қабілетті ... ... пен ... ... ... авторлар микроорганизмдердің балдырлар, саңырауқұлақтар,
бактериялардың биомассаларымен әртүрлі ... ... ... ... ... ... niger, Rhizopus ... мицелийлері, Saccharomyces cerevisiae ашытқысы, Micrococcus ... ... ... күміс, кадмий, мыс, мырыш, уран,титан иондары
үшін жақсы сорбенттер. Микроорганизмдермен ... ... ... ...... салмағының бірнеше ондаған мг
аймағына келеді, кейде бұл ... ... ... мг ... ... ... клеталары 1г құрғақ салмағына 16 мг цинкты жинақтайды, ал Ps.Cepaciae
кадмий мен қорғасынды 77 және 53 мг/г ... ... ... ... өңделген биомассасының сұйытылған және
концентрациялы ерітінділерден күміс иондарын тиімді сорбциялайды.
Клеткалардың ... ... рН-5-7 ... әсер ... иондарының сорбциясы қайтымды процесс болады және сұйытылған азот
қышқылын қосқанда бұзылуы мүмкін. Биосорбент кальций және ... ... ... шаю арқылы қайта қалпына келеді. ... ... өте ... ... ... биосорбенттің кальций және
магний иондарын күміс иондарына ауыстыруына байланысты ... ... ... шоғырлануы олардың клетканың бетіне жинақталуы есебінен
жүруі ... ... ... ... ... алады, ал
капсуланың өзі бір мезгілде бірнеше металдарды жинақтайды. Мысалы: үлкен
капсула түзетін Bacillus ... АТТС 19212 ... мыс, ... ... ... катиондарын жинақтайды /41/.
Соңғы жылдардағы мәліметтерден зәйтүн майы ... ағын ... ... ... edodes ... ... ... белгілі. Тазалаудың 3 циклынан соң, ағынның ластануының
төмендегені және ағынның түссізденгені байқалған. ... ... ... ағын ... ... заттардан толық тазалауға
болатыны көрсетілген. Осы кезде ағын сулардың ... 1000 рет ... ... түрлері, сондай-ақ бактериялар және су
ерітіндідегі ... ... ... немесе концентрациясын біршама
төмендетеді. Биомасса сорбциялық қасиетке ие: ... ... ... құрамында полифункционалды топтар: ацетиламидті, карбоксилді,
фосфатты топтар болады, олар ... ... ... ... қабілетті.
Биомассаның құрамында органикалық бөліктен ... ... ... олар Ca, Mg, P, Si, Fe қосылыстар түрінде болады да,
металдарды тазалауда маңызды роль ... ... ... В.О. ... және т.б. ... ... ... биосорбент көмегімен түстү ауыр металдардан (Ag, Mo, Ni, Zn)
тазалауда ... ... ... ... ... ... алынған мицелиалды қалдықтарды, сонымен бірге микробалдырлар
биомассасын, жем ... Candida scotti, нан және сыра ... ... ... carlbergensis қолданылған.
Металдарды неомицен және линкомицен антибиотиктерінің өндірушілері белсенді
сорбциялағаны көрсетілген, олар Zn және Cd 95% ... ... ... рН және ... кальций жоғарлауымен қарқынды
жүрген /44/.
Candida utilis ... мыс ... ... ... мыспен толық қанығуы 2 сағатта жүретіндігін көрсетті. Мыстың
сіңірулі ... оның ... ... ... ... Михаэлис-Ментен теңдеуімен сипатталады /45/.
Клеткамен сіңірілген мыс клетка белоктарымен хелат түзу ... ... ... utilis клеткаларына алтынның жинақталуы зерттелген. Candida
utilis-тың алтынға тұрақтылығы бастапқы тығыздығына ... ... ... ... жақсы сорбцияланады. Алтын митохондриядан
басқа органоидтардың барлығына шоғырланған. Ашытқылар алтынның ең ... ... ... ... ... ... клеткалармен
алғашқы 6 сағаттық түйісуде жақсы адсорбцияланады, содан ... ... ... ... ... ... ... сорбция процестеріне әсері
бірнеше жағдайларға: гидроксилді ... ... ... ... ... ... ... клетка мен адсорбенттің беткі қабаты
арасында координациялық байланыс түзіледі;адсорбенттің ... ... ... ... зарядына және клетка мен тасушының арасындағы
электростатикалық ... ... ... ... ... субстраттың бетіне клетка қабырғасымен полимерлерінің
көмегімен жабысады. Бактериялардың әртүрлі ... ... ... емес ... ... ... ... қабілеттері артады. Ал олар бактерия ... ... ... ... ашытқылардың, жіпшелі
саңырауқұлақтардың және ... ... ... ... ... ... 9 металдың қоспасы бар
10-4 моль/г концентрациялы ... рН 4,6-да 300 С- да ... ... ... адсорбциялану жылдамдығы анықталды /51/.
Хамидова мен Сагдиевалардың еңбектерінде қалдық судан бөлініп алынған
Penicillum echinulatum, ... niger ... ... ... ... ... Аталған
микроорганизмдердің биомассалары ... рН 2,0 ... 7,0 –ге ... ... ... /52/.
Кореневский және т.б Candida utilis клеткаларымен ерітінділерден
күмістің адсорбцияланун зерттеді. Рентгенді ... ... ... ... ... ... ... бар екендігі анықталды.
Күміс иондарының Candida utilis клеткаларымен байланысуы, олардың клетканың
беткі қабаттарына адсорбциялануы нәтижесінде жүреді /53/.
Пенополиуретанды Mg ... ... ... ... клеткасы Т-17- тың
сорбциялық активтілігі жоғарылайтыны зерттелген, бірақ бұл вариант кезінде
десорбция жағдайы да жоғары.
Иммобилизацияның нативті және ... ... ... ... Al ... өлтірілген ашытқы клеткаларының токсинділігі
төмендеу болатындығы байқалған. Бұл варианттарда көміртегінің пайдаланылуы
бақылауға қарағанда сол ... ... ... Кез ... ... баға беруде комплексті зерттеулер қажет, себебі әр параметр
модификацияға әр түрлі әсер ... ... ... ... мен ... негізіндегі тасушылар
ашытқы клеткаларының иммобилизациясы үшін сәйкес тасушы екені көрсетілген.
Сондай-ақ, Fe3+ ... ... ... ... ... ашытқы клеткаларын сүт сары суы негізінде этанол алуға қолданылған. ... ... ... бақылауға қарағанда ашытқы ... 41-48 ... ... /54/.
Сонымен, тасушының сорбциялық сиымдылығын жоғарлататын перспективті
бағытты ... ... ... Бұл ... ... ... ... табиғи
агенттермен модификациялау және тасушыны термиялық өңдеуге ұшырату.
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ОБЬЕКТІЛЕРІ
2.1 Зерттеу обьектілері.
Жұмыста қолданылған ... kefyr var кumis Т-17, ... var ... Candida ... ... ... әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің ... ... ... kefyr var. кumis Т-17, ... ... бөліп алынған.
Морфологиясы бойынша бұл клеткалар сопақ пішінді, мөлшері 4,1-4,7 х 1,3-
5,2 мкм, ... ... ... ... ... мицелий түзбейді.
Қатты қоректік ортада – штрих ақшыл түс, колониясы ... ... ... glutinis var glutinis – ... су құрамынан бөлініп
алынған. ... ... ... ... ... ... Мөлшері 2-4 мкм. Клеткааралық полисахаридтердің түзілуіне қатысады,
капсула түзеді.
Candida cruseae-40, Этанолмен ластанған ... ... ... Этанолды 100 г/л. концентрацияда тотықтырады. Таяқша ... ... 2- 4 мкм, ... ... ... ... ... ақ түс.
2.2 Материалдар
Табиғи тасымалдағыштар ретінде 7000С температурада карбонизденген сары
өрік қабығы қолданылды. Сары өрік ... ... ... ... институтындағы гибридтi технология лабораториясында жасалынған.
2.3 Клеткалардың сорбция және десорбциясын анықтау әдістері
Клеткалардың сорбция және десорбция деңгейін ... үшін ... ... ... ... Сонымен бірге КФК - ... ... ... құрамындағы клетка концентрациясының
оптикалық тығыздығын арнаулы стандартты кюветтерді пайдалана отырып 670 нм
толқын ұзындығында өлшейді.
Клетка микроорганизмдерін ... сары өрік ... ... 2 г ... қолданылады. Сорбент 250мл Эрленмейер колбасына
салынады. Үстіне 100 мл клетка суспензиясы құйылады. Клетка суспензиясы
NaCl (0,9%), ... 24 ... 40С, ... ... ... ... айналым жасау арқылы араластыруға беріледі.
Клеткалардың және тасымалдағыштардың сорбцияға қабілетін Г.Н. Никовский,
С.Гордиенко, Л.Н. Глоба әдісін пайдаланып анықтайды. Бекінген ... ... және ... ... ... үлгілерін шегеру арқылы
анықтайды. Десорбция процесін зерттеу үшін сорбциясы жүрген биосорбенттерді
100 мл ... ... ... ... 15 ... ... фазаның оптикалық тығыздығын есептейді.
2.4 Электронды-микроскопиялық әдіс
Анализ JCXA-7334 маркалы ... ... ... ... сканирлеуші микроскопия кезінде ... ... ... сәулемен сканирлейді, ал алынған мәлімет люминиформен
қапталған ұзақ жарықтандырғыш электронды сәулелі ... ... ... ... сәулелі түтік үлгілерінің суретін алу үшін
қолданылады.
Үлгілердің электрондармен ... ... ... мәліметтер құралды
басқару режимінің өзгеруімен өзгереді.
Препаратты дайындау: алынған биосорбенттер изотоникалық ерітіндімен
шайылды, сосын 250 С 10-15 ... ... ... соң азотта қатырылып,
вакуумды кептіргіште кептірілді.
Сусызданған препаратты объект ұстағышқа бекітіп, алтын мен ... ... ... ... ... ... жүргізілді.
2.5 Ауыр металдардың биосорбенттермен сорбциясын зерттеу
Сары өрік негізіндегі биосорбенттерге Candida ... ... var kumis, ... glutinis var glutinis ... ... ... ... Ашытқы суспензияларын КФК-2МП фотоколориметрде
бастапқы оптикалық тығыздығын ... ... Бір ... кейін оптикалық тығыздығы өлшелінді. Бір тәулік өткеннен
кейін 24 сағаттық ... ... ... ... ... ... ... ауыр металл Cd, Pb ерітінділерін 3 ... ... ... 30, 60, 90 ... және 2 ... иммобилизделінді. Белгіленген
иммобилизация уақыты бойынша сорбенті бар 100 мл ауыр металл ерітіндісінен
5 мл ... ... ... Ауыр ... ... ... спектроскопия химиялық үлгіде атом мөлшері және
атом жайында мәлімет алуда бос ... ... ... ... ... ... құрамы жайында мәлімет алуға мүмкіндік береді /54/. ... ... ... ... үшін ... ... арқылы судан анализ жүргізілген. Анализ AAS - IN. ... ... ... ... МЕН ... Сары өрік ... негізіндегі сорбенттерге ашытқы клеткаларының
бекінуі
Иммобилизация үшiн ... ... ... ... ... ... саны сорбент саңылауларының құрылысына
байланысты екенi анықталған. Иммобилизация эффективтiлiгi үшiн ... мен ... ... ... зор. ... ... микроб
клеткаларының көлемiнен бiрнеше рет асуы керек.
Биотехнологияда иммобилденген микрооганизм клеткаларын ... ... бiрi ... ... берiк ұсталуы болып табылады.
Ауыл шаруашылық қалдықтары негiзiндегi жаңа ... ... ... ... ... ... ... барысында ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік
қабығы ... ... ... зерттелінді.
Rhodotorula glutinis var glutinis, Candida cruseae-40, Torulopsis kefyr
var kumis ашытқы ... сары өрік ... ... ... ... ... Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуі
Суретте көрініп тұрғандай Rhodotorula glutinis var glutinis, Torulopsis
kefyr var kumis Т-17 ... ... Candida ... ... ... ... сорбция көрсеткіші 37 пайызды құрады.
Kарбонизденген сары өрік қабығына иммобилизациясы ... glutinis ... үшін 27%, ... kefyr var kumis Т-17 үшін 29% ... өрік қабығы негізіндегі карбонизделген сорбенттер сканерлі
электронды-зонд JCXA 7334 ... ... 2, 3 ... ... ... сары өрік ... тегіс және өзінің беткі
қабатында қуыстардың болуы байқалмайды. Карбонизация процесінде ... ... ... Иммобилизация процесі аяқталғаннан соң
микроорганизм клеткалары негізіндегі ... ... ... 4, 5 суреттерде келтірілген.
Сурет 2. Нативті сары өрік қабығы ... 3. ... ... ... 4. Candida ... ... 5. Torulopsis kefyr var
kumis Т-17
негізіндегі биосорбент ... ... ... ... ... ... биосорбенттердің
көріністері келтірілген. Карбонизация ... ... ... ... ашытқы клеткалары көп мөлшерде сорбцияланады.
3.2 Ашытқы клеткаларының сорбциясына рН әсерін зерттеу
Клеткалар иммобилизациясына ... және ... ... ... саны мен ... яғни ... қабаттың химиялық табиғаты, сонымен
қатар ионогенді топтардың диссоциация деңгейі, ... ... рН-ы ... ... ... әсер етеді. Осыған байланысты ашытқы
клеткаларының сорбциясына pH 4, pH 6, pH 8 ... ... ... ... ... kefyr var kumis Т-17 ... сары өрік қабығы
негізіндегі сорбентке иммобилизациясына рН ... ... ... ... рН көрсеткіштерінде Torulopsis kefyr var kumis Т-17
штамының сары өрік қабығы негізіндегі сорбентке бекінуі
6-суретте көрсетілгендей Torulopsis kefyr var kumis Т-17 ... ... ... ... сорбциялық белсенділікті көрсетті, яғни сорбция 41 ... рН 4-те 30, ... 21 ... ... cурет-Әр түрлі рН көрсеткіштерінде Candida cruseae-40 штамының сары өрік
қабығы негізіндегі ... ... ... ... Candida cruseae-40 штамы рН-тың 6 мәнінде
жоғары сорбциялық белсенділікті көрсетті, яғни сорбция 49 ... ... 4-те 38, ... 24 ... құрады.
8 cурет-Әр түрлі рН көрсеткіштерінде Rhodutorula glutinis var glutinis
штамының сары өрік ... ... ... ... ... Rhodutorula glutinis var glutinis штамы да ең
жоғары сорбциялық белсенділікке рН 6-да ие, яғни рН-тың бұл ... ... ... рН 4-те-30, рН 8-де 21 пайыздарды көрсетті.
Ашытқы клеткаларының барлық штамдарының сары өрік ... ... үшін ... ең ... мәні 6 ... ... ауыр ... иондарының сорбциясы
Уақыт бойынша металдар сорбциясы процессi әр түрлi жүретiнi белгiлi.
Шындығында, ... ... ... ... ... ... ... соң 5 минуттың өзiнде қарқынды
жүредi.
Жұмысымыздың барысында Rhodotorula glutinis var ... ... ... kefyr var kumis Т-17 ... ... ... ауыр металдардың (Pb2+,Cd2+) ... ... ... ... 9, 10 ... көрсетілген.
9 cурет-Қорғасын иондарының ашытқы клеткалары негізіндегі биосорбенттермен
сорбциялануы
Pb2+ иондарының Rhodotorula glutinis var glutinis ... ... 120 мин 30 ... құраса, Torulopsis kefyr var
kumis Т-17 негізіндегі ... ... 120 мин 25 ... Ең ... ... ... Candida ... негізіндегі
биосорбент көрсетті, яғни 120 мин 43 пайыз құрады.
10 cурет-Кадмий иондарының ашытқы клеткалары негізіндегі биосорбенттермен
сорбциялануы.
Cd2+ иондарының Rhodotorula glutinis var glutinis ... ... 120 мин 35 ... ... ... kefyr var
kumis Т-17 негізіндегі биосорбенттермен сорбциясы 120 мин 34 ... Ең ... ... ... Candida cruseae-40 негізіндегі
биосорбент көрсетті, яғни 120 мин 56 пайыз құрады. Қорғасын және ... Candida ... ... ... ... ... өнімдері, химия зауыттарының қалдықтары, ауыр ... ... су ... ... ... ... ... Сондықтан біз
судың ластану дәрежесіне қарай иммобилизденген клеткаларды пайдаланамыз. ... ауыр ... су ... немесе адсорбциялану арқылы
азаюына байланысты, ауыр ... ... ... ... ... ... пайдаланудың тиімділігі жоғары
болады. Иммобилизденген клеткалар ретінде біз ашытқылар, бактериялар жалпы
микроорганизмдерді пайдаланады. Ал ... ... ... қалдықтарын
пайдалануға болады. Әрине, өндірістік деңгейде тасушыларды кең көлемде
қолдануына ... ... ... ... пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс.
Карбонизделген тасушылар беттік ішкі ... ... ... ... сипатталады. Карбонизациялау нәтижесінде пайда
болған саңылаулардың ішіне микроорганизмдердің бекінуі жоғарлайды. Жұмыс
барысында анықталынды:
1. ... сары өрік ... ... ... ашытқы
клеткаларының жақсы бекінетіні анықталды.
2. Rhodotorula glutinis var glutinis, Candida ... kefyr var kumis Т-17 ... ... сары ... сорбенттерге бекінуі рН-6 мәнінде жақсы ... ... және ... иондарының Candida cruseae-40 негізіндегі
биосорбенттермен жақсы сорбцияланатыны анықталды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. К.К. ... ... на ... ... ... ... Иммобилизованные клетки и ферменты. ... ... ... А.А., ... Қ.К., Уәлиева П.С. Инженерлік энзимология
Алматы 2006.
4. Яковлева. В.И., ... ... в ... ... ... Кощенко К.А. Живые ... ... как ... трансформации и биосинтеза органических соединений //
Прикладная биохимия и микробиология.-1981.-Т.17.-476с.
6. ... А.П., ... Е.И., ... В.И., ... ... клетки микроорганизмов. Москва., Изд-во МГУ, 1994
7. Скрябин Г. К., ... К. А. ... ... - М.: ... 1984. - С. 70 - ... .Lee J., C.Choi, J.Park, at al.- J. Chem. Technol. ... ... http: // www. ... ru /files/ 4 doc ... микрофлоры в очистке сточных вод.
10. Гвоздяк П. И., Дмитриенко Г. Н., Куликов Н. И. Очистка ... ... ... и ... воды. - 1985. - Т.
7, N 1. - С. 64 - ... ... А. П. ... ... ... ... вод//Кокс
и химия - 1987. - N 1. - С. 53 - ... ... Л.И. и др. ... ... воды ... закрепленными
на волокнистых насадках //Химия и технология воды.-1992,-т.14, №1,-с.
63-67.
13. Биоаккумулирование металлов микроорганизмами.//Radioisotopes.-1994.-
N2.-P.114-126.
14. Илялетдинов А.Н. ... ... воды от ... ... ... -1980,- №2,- с. ... Косов В.И. Иванов В.Н. Охрана и рациональное использование ... ... ... вод: уч. ... ... гос. техн. ун-
т, 1995
16. http: // referat. studentport. su/ read. php. Тяжелые ... к ... ... ... ... за
которыми обязательны во всех средах.
17. ... ... ... ... Таширев А.В. Взаимодействие микроорганизмов с металлами.//Микробиол.ж.-
1995.-№2.-С.95-104.
19. ... В.Б., Юффа А.Я. ... ... ... ... ... М.П., ... И.Ю. Изучение сорбирующей способности биомассы
микроорганизмов по ... к ... ... ... ... и ... Методы (Ред.Дж.Вудворд)-
М:Мир,1988.-243с. Давидова Е.Г., ... С.Б. ... ... ... ... дрожжей//Микробиология.-1992.-Т.61,Вып 5.-
С.45-48.
22. Герасимов В.Н., Голов Е.А., Миронова Р.И. Структурные ... ... с ... ... ... ... 20-22 мая, 1996.-М.,-1996.-С.155-157.
23. Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М. Микробиология и ... ... ... вод. - ... ... 1990. 224 ... Cabral J. U. S., Cadete M. M. ... of yearst cells ... Metal – ... Pumice stone – Annals New Jork Academy ... 1986, p ... Cabral Zono P. ... binding of metal ions to ... – Р. Ж. Биотехнология, 1993, 3 РЛ 209. с-45.
26. Никовская Г.Н. ... ... ... в очистке
воды.//Химия и технология воды.-1989.-11.-№2.-С.158-169.
27. Илялетдинов А.Н., ... Р.М. ... ... ... ... клетками ... ... в ... Агеева Н.М., Мержаниан А.А., Соболев Э.М. Влияние сорбции дрожжей ... ... ... и состав виноматериалов // Микробиология.
-1985. - Т. 54, в. 5.- С. ... ... Т.П., ... Г.А., ... Л.Л. Роль ... ... тяжелых металлов во взвеси океана.//Микробиология. -1989. -
Т. 45, в. 4.- С. 110-112.
30. Gadd G.M., Rehm H.J.//Biotechnology.-1988.-V.6.VCH/Weinheim.-401p.
31. Volesky B. Biosorbtion of Heavy ... Volesky ... ... Garnham G.M., Codd ... Звягинцев Д.Г. ... ... с ... М.:Мир,-1973.-173 с.
34. Дмитриенко Г.Н., Овчаров Л.Ф., Курдюк К.М., Гвоздяк П.И. Использование
биотехнологии ... воды ... вод от ... ... ... ... Volesky Bohumil. Advances in ... of metals: Selection of
biomass types:Pap. ... ... ... ... May,1993.//Fems
Microbiol.Rev.-1994.-V.14.-N4.-68p.
36. Маракушев С.А., Бардюк Д.В. Взаимодействие коллоидных частиц золота с
поверхностью ... luteus// ... ... Е.П., ... А.П., ... В.М. ... ионов свинца
Aspergillus niger // Прикл. ... и ... Akthar Naseem, Sactry ... Mohan ... ... ... by ... Aspergillus nigerbiomass.//Biotechnol Lett
.1995.-N5.-Р.551-556.
39. Engl Andrea. Kunz Benno. ... of heavy metals by ... ... and ... Shabtoi Y., ... ... of Rhodococcus strain on ... and coal fly ash ... Apll.and ... Balfans J., Rehm H.J. Biodegradation of phenol and chlorophenols by
immobilized mixed culture in soil // 4-th World Cogress of Chem. ... ... / Main. 1992. P. ... А.М. ... И.С. ... Н.А. ... ... бактерий
Pseudomonas oleovorans, Nocarida Rugosa в модельной системе по очистке
воздуха от смесей толуола и метилэтилкетона// ... ... ... 1998. Т.34. №5. – С. ... ... Т.В., Родионов В.В. Ионов Р.А., Матюшина Э.Н., Водолазов
Л.И. // Радиохимия. 1988. Т.30. №5. – С. 669-672.
44. В.И. ... В.О. ... и др. ... ... сточных вод от
тяжелых металлов с помощью биосорбентов // Прикладная биохимия и
микробиология. 2001. Т. 37. №4. – С. ... В.И. ... В.О. ... и др. ... ... ... вод ... металлов с помощью биосорбентов // Прикладная биохимия и
микробиология. 2001. Т. 37. №4. – С. ... ... Х., ... М.Г. ... серебра
микроорганизмами.//Конф.(Интродукция микроорганизмов в окруж. среду(,
(Москва(, 17-19 мая,1994. Тез.докл.-М.,-1994.-112с.
47. ... А.А., ... В.В., ... Г.И. Взаимодействие ионов
серебра с клетками Candida utilis //Микробиология.-1993.-Т.62.-В.6.-
С.1085-1091.
48. Дигель И.Э. Влияние ионов ... ... и ... на прикрепление дрожжевых клеток к твердым поверхностям:
Автореферат канд. дис. - ... 1998. - 24 ... ... А.К., ... Р.М., ... А.А., ... З.А. Изучение
сорбционной активности адсорбентов на основе зауглероженной скорлупы
грецких орехов // Вестник ... ... ... –1999. №1. – С. ... ... А.Д., Евстафьева Е.А., Козлова Н.Д. Сравнительная оценка
сорбционных свойств карбоксиметилцеллюлозы по ... к ... ... // ... биохимия и микробиология. - 1996. - Т. 23, №
3. - С. ... ... ... ... / под ред. В.Б. ... - ... 1983. - 376 ... Никовская Г.Н., Гордиенко А.С., Глоба Л.Н. Сорбция микроорганизмов
волокнистыми материалами // Микробиология. – 1986. - Т. 55, № 4. - ... ... ... ... ... ... Р.М. ... Ж.Т. Ахметова, А.К. Абишева, З.А. Мансуров. Углеродные
сорбенты на основе растительного сырья // ХVI
Түйін
Қалдық суларды ... ... ... ... ... ... пайдаланудың тиімділігі жоғары. Иммобилизденген ... су ... ауыр ... ... концентрациясының азаюы
сорбция процесіне негізделген.
Жасалынған жұмыстарда: Rhodotorula glutinis var glutinis, Candida сrusei-40
Torulopsis kefyr var kumis, ... ... ... Ашытқы
клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығы негізіндегі сорбенттерге
бекінуі рН-6 мәнінде жақсы жүретіні ... ... ... ... вод ... ... Иммобилизованные дрожжи сорбируют содержашиеся в воде тяжелые
металлы. В ... ... были ... ... рода Candida ... kefyr var kumis, ... glutinis var glutinis. Высокая
сорбция дрожжей на сорбент на основе абрикосовых косточек ... ... рН ... will be ... to use immobilized yeasts for refresh or ... ... water. The ... yeasts can absorb some heavy ... is in the ... water. In this work is shown ... water ... Candida ... ... kefyr var, kumis, Rhodotorula glutinis
var, glutinis immobilized yeasts and created that immobilized yeasts ... with pH ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу жайлы33 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Гетерогенді биокомпозиттер негізінде эффективті таңғыш моделін жасау41 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу32 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу туралы49 бет
«Медбикелік ісі негіздері» пәнінен тәжірибиелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу 2 бөлім Дәрілік терапия тәсілдері және әдістері20 бет
Сарыағаш атауының топонимиясы және ауданның физикалық-географиялық ерекшеліктері35 бет
Өнімнің сапасын бағалау20 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь