Адам даму индексі Алматы облысы мысалында


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1. АДАМЗАТ ДАМУ ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ (ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Адамзат дамуына концептуальды көзқарас ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Адамзат дамуының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3 Адам даму индексінің есептеуіштері және құрамдас бөлшектері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.4 Адамзат дамуының Қазақстандағы ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ...20

2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМЗАТ ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.1. Халық. Денсаулық, өмірдің ұзақтығы, өлім.жітім, сәбилік өлімді қоса есептегенде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2. Білім беру және оның дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.3. Халықтың тұрмыс жағайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

3. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША АДИ. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ХАЛҚЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
3.1. Денсаулық және өмірдің ұзақтығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3.2. Білім беру және адамзат дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
3.3. Тұрмыс жағдайы және адамзат дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
Соңғы он жылдықта бүкіл әлемде адам даму концепциясы терминінің өте танымал болып бара жатқаны байқалуда. «Ұлттың ең басты байлығы-ол оның адамдары. Дамудың мақсаты – бұл адамдардың ұзақ, сау әрі шығармашылық өмір сүретін ортаны қалыптастыру болып табылады. Бұл қарапайым, алайда басты шындық материалдық және қаржылық игіліктерге жету процесінде жиі ұмытылып жатады». Бұл 1990 жылы шыққан адамзат дамуының бірінші есебінің алғашқы қатарларында айтылады. Концепция адамды саяси, экономикалық және әлеуметтік үрдістердің басты мақсаты қылып қояды. Ал көптеген экономикалық теорияларда адам капиталға, яғни байлыққа жететін құрал ретінде ғана қарастырылған.
Осы концепцияның қарапайымдылығы мен тиімділігі халықаралық қауымдастықтың көңілінен шығып, қазіргі уақытта кеңінен қолданып келеді. Бұл мемлекетттердің өздерінің ұлттық есептерін жасай оырып, мемелекет ішіндегі кейбір даму мәселелерін шешуге септігін тигізуде.
Адам дамуы есептері кедейлік, мемлекеттік дұрыс басқару, білім алу , денсаулық, теңдік және тағы басқа осы сияқты өзекті мәселелерге көңіл аудартты.
Жалпы бұл анализ Адам даму индексін (АДИ) есептеу арқылы мүмкін болды. Осы индекс арқылы дұрыс саяси шешімдер қабылдау үшін қажетті мемлекеттегі жалпы ішкі ахуалды анализдеуге болады. АДИ-мен мемлекеттерді бір-бірімен салыстыруға өте қолайы. Алайда тек АДИ-ге сүйене отырып мемлекеттегі адам дамуы туралы пікір айту дұрыс емес.
Осы себептен біздің елде халықтың кең ауқымын осы концепциямен таныстыру мәселесі тұр. Қазіргі уақытта елімізде адам дамуына арналған әдебиеттер өте аз. Ал мемелекеттік тілде жоқ десек те қателеспейміз.
Осы бітіру жұмысымда Адам даму концепциясын ашып сипаттауға тырыстым, әрине, Адам аму индексіне акцент қоя отырып. Қазақстандағы АДИ-нің негізгі көрсеткіштері мен олардың даму тенденциялары кеңінен талқыа салынады. Елдегі есептеудің осал жерлері сөз болады.
1. БҰҰ-нің Адам дамуы бойынша 1994 жылғы есебі.-Нью-Йорк: Оксфорд Юниверсити Пресс. 1994
2. Адам дамуы: әлеуметтік-экономикалық прогрестің жаңа өлшемі : Оқу құралы/ Проф. В.П. Колесов редакциясының басшылығымен басылған оқу құралы (МГУ-дің экономикалық факультеті) және Т. Маккинли (БҰҰ. Нью-Йорк).-М: Адам құқығы 2000-464 б.
3. Адам дамуы: әлеуметтік-экономикалық прогрестің жаңа өлшемі. Проф. В.П. Колесов редакциясының басшылығымен басылған оқу құралы (МГУ-дің экономикалық факультеті), 2-басылым, өңделген және қосылған. – М.: Адам құқығы, 2008. – 636 б.
4. Rosenstein+Rodan, Paul. 1943. “Industrialisation in Eastern and South+Eastern Europe.” In: Economic Journal, Vol. 53.
5. Қазақстандағы адамзат дамуы: Оқулық/ Под общ. Ред. Ч 39 Н.К. Мамырова и Ф. Акчуры.-Алматы: Экономика, 2003.-436с
6. 1999. “Development as Freedom.” Oxford: Oxford University Press.
Schultz, T.W. 1960. “Capital Formation by Education.” In: Journal of Political Economy (December).
7. “Population Goals of the United Nations.” In: Population and
Development Review, Vol. 22(3).
8. Қазақстан Республикасы: 1996 жылғы Адам даму бойынша есеп.-Алматы: БҰҰ, 1996.
9. Қазақстан Республикасы: 1998 жылғы Адам даму бойынша есеп.-Алматы: БҰҰ, 1998.
10. Қазақстан Республикасы: 1999 жылғы Адам даму бойынша есеп. Мәселелер мен мақсаттар.-Алматы, 2001.
11. Қазақстан Республикасы: 2002 жылғы Адам даму бойынша есеп. Қазақтанда ауылды дамыту: мәселелер мен перспективалар.-БҰҰ.-Алматы. 2002.
12. OECD/Eurostat. 2005. Purchasing Power Parities and Real GDP. Results 2002.
13. Шоқаманов Ю.К. Қазақстанағы адам дамуы: өлшедің әдістері мен анализ.-Алматы: Қазақстан Республикасының статистика агентігі, 2003.-372 б.
14. ROMIR. 2006б. Компанияның ресми сайтынан, адрес в Интернетте:
http://www.rmh.ru/news/res_results/269.html .
15. Қазақстан Ресбубликасының статистика агентігі. 2009 жыл. Ресми сайты(www.stat.kz)
16. Бокерия Л. Общественное бремя. Некоторые аспекты организации, доступности и эффективности хирургической помощи при заболеваниях сердца. Экономика и медицина сегодня. Цит. по: http://www.mee.ru/opinions/o18.12.06.9.htm
17. Бокерия Л. 1996. Современное состояние сердечно-сосудистой хирургии в РФ В: Проблемы социальной гигиены и история медицины, № 1.Гуманистический подход к охране здоровья. 1998. Отв. Ред. Н. Берковитц. М.:Аспект пресс. 254 с.Дмитриев М. 1997.
18. Бюджетная политика в современной России. М.: Моск. Центр Карнеги.
Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ за 2002/2003 годы. 2003. Подобщ. ред. проф. С.Н. Бобылева. М.: Весь мир. 136 с.
19. Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ за 2004 год. 2004. Под общ. ред. проф. С.Н. Бобылева. М.: Весь мир. 160 с.
20. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 2000. Системы здравоохранения: улучшение деятельности. Женева: ВОЗ.
21. Доклад о состоянии здравоохранения в мире. 2000. Системы здравоохранения: улучшение деятельности. – Женева: ВОЗ. 232 с.
22. Задачи по достижению здоровья для всех. Европейская политика здравоохранения. 1993. ВОЗ.
23. Здоровье населения в Европе. Отчет о мониторинге деятельности по достижению здоровья для всех в 1993–1994 гг. 1994. ВОЗ.
24. Здоровье населения в Европе, 1997. 1998. ВОЗ.
25. К здоровой России. Политика укрепления здоровья и профилактики заболеваний: приоритет – основные неинфекционные заболевания. 1994. М. 80 с.
26. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ.Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего Советского Союза. 2003. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 87. Копенгаген: ВОЗ.
27. Корчагин В. 1995. Здоровье населения и здравоохранение России. В: Российский экономический журнал, № 4. С. 63–73.
28. Кузьменко М.М., Баранов В.В. 1995. Финансовый менеджмент в здравоохранении России. М.: Медицина. 272 с.
29. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. 2003. Под ред. Этьенна Г. Круга и др. М.: Весь мир. 376 с. <Пер. с англ.>.Нищета переходного периода? 1998. ПРООН.
30. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. Перфильева Г.М. 1996. Проблема кадрового дисбаланса в здравоохранении и его последствия. В: Проблемы социальной гигиены и история медицины, № 2,1996.
31. Поляков И.В. 1996. Актуальные проблемы развития системы охраны здоровья населения России (Реформа: имитация или реальность?). В: Проблемы социальной гигиены и история медицины, № 1. С. 16–22.
32. Прохоров Б.Б. 1999. Экология человека: понятийно-терминологический словарь. М.: МНЭПУ. Росстат. 2005. Здравоохранение в России. Стат. сб. М.Социально-экономическое развитие и демографические процессы в СССР.1972. М.: ЦСУ СССР
33. Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор. России. 2006. М.: ИКСИ. 33 с.
34. Exploring health policy development in Europe. 2000. WHO regional publications. European series, No 86. Copenhagen: WHO.

Пән: География
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қар жамылғысы56 бет
Қонақ үйде қызмет көрсету сапасын көтеру82 бет
Алматы облысы, Қарасай ауданы бойынша көлемі 7 га қырыққабат егісінде кездесетін негізгі зиянкестер мен ауруларын болжау және күрес шаралардың мерзімін хабарлау18 бет
Алматы облысында туристік кластерді дамыту80 бет
Алматы облысының көлік инфрақұрылымы мен коммуникациясының қазіргі жағдайы мен келешектегі даму жобалары мен олардың негізгі болашақ экономикалық, сондай-ақ саяси тенденцияларын анализдеу60 бет
Алматы облысының туристік рекреациялық географиясы61 бет
Жер салығы және жер қатынастарын реттеудегі рөлін ашу74 бет
Жерді табиғи – ауылшаруашылық аймақтарға бөлу60 бет
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу ерекшеліктері48 бет
Ландшафттар және оларға бейімделген мал шаруашылығы жүйесі112 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь