Электрондық оқу-әдістемелік кешендері

КІРІСПЕ 8
1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ.ӘДІСТЕМЕЛІК КШЕНДЕР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДЕҢГЕЙІ 10
1.1 Электрондық оқу.әдістемелік кешендердің пайда болуының тарихи алғышарттары 10
1.2 Электрондық оқу.әдістемелік кешеннің құрамы мен құрылымы 11
1.3 Оқу.әдістемелік кешендердің қызметі 14
1.4 Электрондық оқу.әдістемелік кешенге қойылатын талаптар 17
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 19
2.1 Электрондық оқу.әдістемелік кешендерді жобалау 19
2.2 Электрондық оқу.әдістемелік кешенді құру технологиясының кезеңдері 19
2.3 Электрондық оқу құралын жобалау және құру шарттары 21
2.4 Оқу.әдістемелік кешеннің жалпы құрылымы 22
2.5 Оқу.әдістемелік кешеннің ішкі құрылымы 24
2.6 “Java.технологиялар” пәнінен оқу.әдістемелік кешеннің алгоритмдік сұлбасын қалыптастыру 28
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 30
3.1 Электрондық оқу.әдістемелік кешенді құруда қолданылған тілдер сипаттамасы 30
3.2 Электрондық оқу.әдістемелік кешеннің негізгі бетінің ұйымдастырылуы 31
3.3 Жұмыс бағдарламасы блогын құрастыру 34
3.4 Дәрістер блогын ұйымдастыру 37
3.5 Лабораториялық жұмыстар блогын құру 39
3.6 Өзіндік жұмыстар блогын қалыптастыру 41
3.7 Глоссарий беті 42
3.8 Қашықтан оқыту бетін ұйымдастыру 44
3.9 Электрондық оқу.әдістемелік кешенді пайдалану тиімділігі 44
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 47
4.1 Жобаның жалпы тиімділігі 47
4.2 Оқу.әдістемелік кешенді құруға кеткен шығындарды есептеу 47
4.3 Программалық қамтаманы енгізудің тиімділігін есептеу 50
4.4 Жүйенің өтеу мерзімі 52
4.5 Жылдық экономикалық эффект 52
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 53
5.1 Еңбекті қорғау туралы жалпы түсінік 53
5.2 Техника қауіпсіздік ережелері 53
5.3 Өндірістік микроклимат 54
5.4 Электр қауіпсіздігі 56
5.5 Жарықтандыру 56
5.6 Өрт қауіпсіздігі 57
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60
ҚОСЫМШАЛАР
Қазіргі жаһандану барысында еліміздің бәсекеге қабілеттілігі үшін материалдық өнімнен интеллектуалдық өнім өндіруге өту – мемлекетіміздің бүгінгі басты мақсаттарының бірі болып отыр, яғни бұған басты әсер ететін жоғарғы білім деңгейі, адам капиталы және инновациялық даму секілді көрсеткіштер десек, жаңа технологиялардың, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық технологиялардың (АКТ) қарқынды дамып, күнделікті қоғамда пайдаланылуы – сапалы мамандардың қалыптасуын талап етеді [3].
Ғылымға, экономикаға, өндіріске ақпараттық процестерді енгізу ісін жоғары қарқынмен жүргізу үшін қазіргі ақпараттық технологияларға негіз-дел¬ген білім жүйесінің жаңа моделін құру қажет. Білім алудың заманға сай моделін қалыптастыру қоғам дамуының болашақтағы жағдайына ғылыми болжам негізінде жүргізілуі тиіс және ол болашақтың талаптарына бағытталуы керек. Себебі, білім беру мемлекеттің және, жеке жағдайда, аймақ экономикасының тұрақты даму базисін қалыптастыруда үлкен мүмкіндіктерге ие болады [4]. Осы заманғы жоғары техникалық білім берудегі маңызды міндеттер – оқушыларды ғылыми ойлауға, білімді өздігінен игеруге және жаңа мәліметтерге сын көзбен қарауға үйрету, ғылыми жорамалдарды құра білуге, оларды тәжірибеде тексе¬ріп көруге қатысты жоспар жасауға баулу. Бұл міндеттерді жаңа ақпараттық технологиялардың көмегінсіз шешу мүмкін емес.
Интернет ауқымды компьютерлік желісінің дамуы дүниежүзілік білім беру жүйесін жетілдірудің жаңа мүмкіндіктеріне жол ашты. Бұл білім беру мекемелерінің техникалық жабдықталуымен қатар, студенттердің белсенді танымдық қызметіне және өзара көмек көрсете отырып оқуға бағытталған оқытудың жаңа түрлері мен әдістерінің қолданылуында көрініс тапты. Осы заманғы ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының арқасында жаңа педагогикалық технология – қашықтан оқыту пайда болды. Қашықтан оқытуда студент пен оқытушы кеңістікте бір-бірінен алшақ орналасқан, бірақ олар тұрақты өзара байланыста болады. Бұл байланыс оқу үрдісін құрудың ерекше тәсілдері, бақылау түрлері және электрондық пошта мен басқа интернет-технологияларды қолданып байланысу әдістерінің көмегі¬мен ұйымдастырылады [5, 6].
Қазіргі әлемде қашықтан оқытудың жедел дамуының негізгі себебі - әлемдік экономиканың ғаламдануымен итермеленетін білім алуға деген өсіп жат¬қан сұраныс. Бұл сұранысты дәстүрлі білім беру институттары және дәс-түрлі оқыту тәсілдері қанағаттандыра алмайды, компьютерлік технологияларға негізделген қашықтан оқытудың кең қолданылуы, онлайн тәртібінде оқытудың дамуы, осындай қызметке маманданған жаңа құрылымдардың пайда болуы осы жағдаймен түсіндіріледі.
1. Б. Досыбаев. Интернет көшінен кеш қалмайық //Егемен Қазақстан, 2002 жыл. – 27 шілде /170/
2. Жұмағұлов Б.Т. Білім саласына ақпараттық технологияны енгізу – елдің кемелденуіне жасалар маңызды қадам //Дала мен қала, 2006. – 27 қазан (№ 41). – 6-бет.
3. Байшоланова Қ.С. Білімді коммерциализациялау – оқу үрдісіндегі инновациялық технология ретінде //В кн.: Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения. – Алматы: Экономика, 2007. – Часть 1. – С.277-278.
4. В.А. Красильникова. Білімді ақпараттандыру ісінің түсініктемелік аппараты //«Информатика негіздері» ғылыми-әдістемелік журналы, 2005. – № 2. – С.2-5.
5. Ширшов Е.В. Организация учебной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. – М.: Лотос, 2006. – С.29-93.
6. Усков И.В. Информационно-коммуникационные технологии как средство развития мотивации учебной деятельности студентов. /Автореферат – Рязань, 2006. – 22с.
7. Технологии использования электронных обучающих средств в дистанционном образовании /Яворский В.В., Сагинов К.А., Яворская Г.М. – Караганда: КарГТУ, 2007. – С.14-27.
8. Перегуда Г.И. Из опыта создания учебно-методических комплексов по специальным дисциплинам //В кн.: Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения. – Алматы: Экономика, 2007. – Часть 1. – С.¬139-143.
9. Антонов В.А., Данилова Г.А., Швец О.Я. Электронный учебник: требования, проблемы, достижения //В кн.: Современные тенденции совершенствования учебников в системе непрерывного образования. – Алматы: Мектеп, 2004. – С.582-587.
10. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информационное интегрирование и анализ образовательной области в разработке электронных средств обучения. // Монография. / Алма-Ата: Министерство образования и науки Республики Казахстан, АГУ им. Абая. – 2002 – 100 с.
11. Жамашева Ж. Қашықтан оқыту – ақпаратты тиімді таратудың жаңа нысандарының бірі // Қазақ тілі мен әдебиеті, 2007. – № 9. – 118-120 бет.
12. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы – 27 шілде 2007 ж. №319-III ҚРЗ // http://www.edu.gov.kz/
13. Шуваев Д.Н. Принципы дидактики и их реализация при разработке электронных учебных пособий для вузов. – Труды Всеросс. научно-метод. конф. «Телематика 02» (СПб, 3-6.06.02.) – СПб: СПбГИТМО, 2002. – с.216.
14. Ақпараттық технологиялар. Электрондық басылым / ҚР СТ 34.017-2005
15. Е. Аленичева, Н. Монастырев. Электронный учебник (Проблемы создания и оценки качества //Высшее образование в России, 2001. – № 1. – С.121-123.
16. Абаева А.А. Човременная модель дистанционного образования и ее роль в устойчивом развитии экономики страны //Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения. – Материалы II Республиканской конференции. – Алматы: Экономика, 2007. – Часть-1. – С.272-277.
17. Джусубалиева Д.М. Дистанционное образование. – Алматы: Ротапринт КазГосЖенПИ, 1997. – С.45-68.
18. Медеуов Е.Ө., Наурызова Н.Қ. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру //ҚазҰПУ хабаршысы. – Физика-математика ғылымдар сериясы. – 2007. – № 2. – 172-174 бет.
19. Десятов Д. И др. К проблеме внедрения дистанционных форм обучения // Alma-mater, 2003. – № 4. – С.13-16.
20. Тастандиева Н.Б. Алыс қашықтан оқытудың тиімді және тиімсіз тұстары // Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения. – Материалы II Республиканской конференции. – Алматы, 2008. – Часть-2. – С.327-333
21. Любжин А. Дистанционное обучение: технологии и перспективы // Народное образование, 2003. – № 6. – С.89-92.
22. Әмірғалиев Е. Қашықтан оқытудың сапасын басқарудың әдістемелік жақтары // «Информатика негіздері» ғылыми-әдістемелік журналы, 2003. – № 1. – 3-6 бет.
23. Дистанционное обучение в современном мире: Сб. обзоров /под ред. Зарецкой С.Л. / М.: ИНИОН РАН, 2002. – 136 с.
24. Животовская И.Г. Дистанционное обучение в мире: история, теория и практика // Экономика образования, 2002. – № 4. – С.37-51.
25. Телешова Н.Ф. Повышение эффективности профессионального образования студентов-заочников в условиях дистанционного обучения: дис. … канд. Пед. Наук: 13.00.01; 13.00.08. – Красноярск, 2003. – С.69.
26. Энциклопедия пользователя Интернет [Электронный ресурс]: [интерактив. Учеб.]. – Электрон, интерактив, мультимедиа. – М.: ЗАО «Демос-Интернет», 2000. – 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM).
27. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / под ред. М.В. Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – С.135-136.
28. Новиков С. В. Принципы разработки интернет-учебников /Информатика и образование, 2001. – № 10. – С.61-65.
29. Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: Теория, методика, практика. – М.: Изд-во МЭИ, 2003.
30. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация. //М.: Логос, 2000.
31. Агеев В.Н. Электронная книга: Новое средство соц. коммуникации. М.: 1997.
32. Кручинин В.В. Разработка компьютерных учебных прорамм – Томск, 1998
33. Адров Д. Стиль //Компьютер Пресс. – 1998. – № 2. – С.32-34.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КШЕНДЕР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДЕҢГЕЙІ 10
1.1 ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Электрондық оқу-әдістемелік ... ... мен ... ... ... ... ... 14
1.4 Электрондық ... ... ... талаптар 17
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... 19
2.2 Электрондық оқу-әдістемелік кешенді құру технологиясының кезеңдері 19
2.3 Электрондық оқу ... ... және құру ... ... ... кешеннің жалпы құрылымы 22
2.5 Оқу-әдістемелік кешеннің ішкі ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру 28
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 30
3.1 Электрондық оқу-әдістемелік кешенді құруда қолданылған тілдер
сипаттамасы 30
3.2 ... ... ... ... бетінің ұйымдастырылуы
31
3.3 Жұмыс бағдарламасы блогын құрастыру 34
3.4 Дәрістер ... ... ... ... жұмыстар блогын құру 39
3.6 Өзіндік жұмыстар блогын қалыптастыру 41
3.7 ... беті ... ... ... ... ... 44
3.9 Электрондық оқу-әдістемелік кешенді пайдалану тиімділігі ... ... ... ... ... ... тиімділігі 47
4.2 Оқу-әдістемелік кешенді құруға ... ... ... 47
4.3 Программалық ... ... ... ... ... ... өтеу ... 52
4.5 Жылдық экономикалық эффект 52
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ... ... ... ... қорғау туралы жалпы түсінік 53
5.2 ... ... ... ... ... ... 54
5.4 Электр қауіпсіздігі 56
5.5 Жарықтандыру ... Өрт ... ... ... ... ... 60
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Қазіргі жаһандану барысында еліміздің бәсекеге қабілеттілігі үшін
материалдық өнімнен интеллектуалдық өнім ... өту – ... ... ... бірі ... отыр, яғни бұған басты әсер ... ... ... адам ... және инновациялық даму секілді
көрсеткіштер десек, жаңа технологиялардың, оның ... ... ... (АКТ) ... ... күнделікті қоғамда
пайдаланылуы – сапалы мамандардың қалыптасуын талап етеді [3].
Ғылымға, экономикаға, өндіріске ақпараттық процестерді енгізу ... ... ... үшін ... ақпараттық технологияларға
негізделген білім жүйесінің жаңа ... құру ... ... ... заманға
сай моделін қалыптастыру қоғам дамуының болашақтағы жағдайына ғылыми болжам
негізінде жүргізілуі тиіс және ол болашақтың талаптарына ... ... ... беру мемлекеттің және, жеке жағдайда, аймақ экономикасының
тұрақты даму базисін қалыптастыруда үлкен мүмкіндіктерге ие ... [4]. ... ... ... ... берудегі маңызды міндеттер – оқушыларды
ғылыми ойлауға, білімді өздігінен игеруге және жаңа мәліметтерге сын ... ... ... ... құра ... ... тәжірибеде тексеріп
көруге қатысты жоспар жасауға баулу. Бұл ... жаңа ... ... шешу ... емес.
Интернет ауқымды компьютерлік желісінің дамуы дүниежүзілік білім беру
жүйесін жетілдірудің жаңа ... жол ... Бұл ... беру
мекемелерінің техникалық жабдықталуымен қатар, студенттердің белсенді
танымдық қызметіне және ... ... ... ... ... ... жаңа түрлері мен әдістерінің қолданылуында көрініс тапты. ... ... және ... ... ... ... педагогикалық технология – қашықтан оқыту пайда болды. Қашықтан
оқытуда ... пен ... ... ... ... ... ... тұрақты өзара байланыста болады. Бұл байланыс оқу үрдісін құрудың
ерекше тәсілдері, ... ... және ... ... мен ... ... ... әдістерінің ... [5, ... ... ... ... ... ... негізгі себебі -
әлемдік экономиканың ғаламдануымен итермеленетін ... ... ... ... сұраныс. Бұл сұранысты дәстүрлі білім беру институттары ... ... ... ... алмайды, компьютерлік
технологияларға негізделген қашықтан оқытудың кең қолданылуы, ... ... ... ... қызметке маманданған жаңа құрылымдардың
пайда болуы осы жағдаймен ... ... ... ... алу ... ... ... жоғарылату
және мамандарды қайта дайындау, қызметкерлердің білімін тексеріп отыру ... ... ... өз ... ... ... немесе өз
қаласындағы компьютерлік класта білім алуға мүмкіндігі бар, ендеше ол ... ... ... пен ақша ... ... ... ... оқу
курстарын кез келген ретпен және ... ... ... өте алады.
Осының бәрі қашықтан оқытуды ... ... ... сапалы, қол
жетерлік және әлдеқайда арзан етеді. [5, 7].
Қашықтан оқытудың негізгі ақпараттық ... ... ... ... ... ОӘК ... әдістемелік көмек көрсету үшін
құрылады және ол мемлекеттік талаптарға сай болу ... ОӘК деп ... ... ... ... ... жиынтығын атайды.
Оқулық оқушының танымдық қызметін басқарудың әдістемелік жүйесінің (оқыту-
жоспарлаушы ... ... ... ... ... ... ... және практикалық сабақтардың мазмұны, көрнекіліктер,
арнайы терминдер сөздігі, әдебиеттер) бүтіндігін ... ... ... оқу ... қарыштап дамуы осы саланы сауатты түрде
дамыту үшін құрастырушылардан келесі сұрақтарға жауап беруді ... ... ... оқу-әдістемелік кешен қандай болу ... ... мен ... ... ... сай ... ... ЭОӘК-нің оқу
үрдісіндегі орны қандай?
− Электрондық оқу-әдістемелік кешендерді құру үшін ... ... ... ... ... ... ... стандартты программаларын,
- Дайын программалық қоршау.
− Электрондық оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... есепке ала отырып, осы диплом жұмысын
орындаудағы алға ... ... ... ... ... ... кешендерді құрудың техникалық және
технологиялық алғышарттарына талдау ... ... ... ... әдістемелік талаптарға сүйене отырып, “Java-
технологиялар” ... ... ... ... мен ... Электрондық оқу-әдістемелік кешендерді құрудың техникалық шарттарына
негізделіп, “Java-технологиялар” пәнінен оқу-әдістемелік ... ... мен ... ... ... құрылымы мен таңдалған құралдар негізінде “Java-
технологиялар” пәнінен оқу-әдістемелік кешенді құрудың алгоритмі мен
программасын жазу.
5. “Java-технологиялар” пәнінен ... ... ... ... ... ... көрсету.
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КШЕНДЕР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДЕҢГЕЙІ
1 Электрондық оқу-әдістемелік кешендердің пайда болуының тарихи
алғышарттары
Қоғамның заманға сай әлеуметтік-экономикалық өмір сүру ... ... ... өз ... алға ... ... оқу
орындарында оқыту барысында студенттерде мамандыққа сәйкес білімдер аясына
жатпайтын білім мен ... кең ... ... ... ... ... ... құрамы түсіну керек. Бір ... ... ... ... ... ... ... қана қоймады, бұл
қажеттілікке айналды [10].
Мемлекеттік білім беру ... ... ... ету ... ... ... ... өзіндік жұмысын қамтамасыз ету,
ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... білім және ғылым Министрлігінің енгізген нормативтік
жаңашылдықтары және 1997 жылы ... Н. Ә. ... ... ... ... кеңістік қалыптастыру туралы» Жарлыққа
қол қоюы ЖОО-да оқу үрдісін ... ... ... ... ... ... ... ету бөлімі заманауи ақпараттық технологияларды,
ең алдымен, комьютерлік технологияларды қолдануға бет бұрды.
Оқу үрдісін ақпараттық қамтамасыз етудің нәтижелі ... ... ... кешендерді (ОӘК) енгізу болып табылады. ОӘК-ді
құрудың ... беру ... әр ... ... ... (ОӘЖ) және т.б. ... ... байланысы бар. Әдетте, осындай
ОӘЖ жеке оқу-әдістемелік модульдерден (ОӘМ) тұрды және ... ... ... ... ... модульдерден оқу жоспарын өз бетінше
құруға мүмкіндік беретін техникалық және ... ... ... ... ... ОӘК – бұл тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуы тиіс
оқу-тәрбие үрдісін ... ... ... ... ... ... ... программалар, әдістемелер, оқу құралдары және т.б.)
жиыны, ол ... ... ... ... құралы болып
табылады.
Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты ... мен ... ... ... құралдарды енгізудің нәтижелілігін жоғарылату
және оқытушылардың жаңашылдық педагогикалық ... мен ... ... ... ... ... ... (ЭОӘК)
құру идеясы пайда болды [10].
Жоғарғы және дипломнан кейінгі білім ... ... ... сай ... оқу ... ... оқытудың кіріктірілуімен және
дамуымен сипатталады. Электрондық оқытуға сандық, мультимедия, виртуалды
және желілік ... ... ... ... ақпарат көздерінің мәліметтеріне сәйкес
электрондық оқыту (ЭО) термині ... ... ... ... ... ... CD-ROM арқылы интерактивті, қашықтан ... ... ... білдіреді. ЭО-ды ойлап тапқан және алғаш құрған
авиаторлар болып ... бұл ... ... ... орталық
бөлімнен қашық орналасқан қызметкерлерді оқытуды талап етуімен байланысты
болды [11].
2 Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің құрамы мен ... ... ... ... негізделген түрде байланыстыру тек
оның қайта құрылуы мен түпкілікті ... ғана ... ... ... әлдеқайда нәтижелі білім беру жүйесінің орнығуына алып келуі мүмкін.
Қалыптасқан жағдайда электрондық технологиялар ... ... ... тыңдармандарды әдістемелік және дидактикалық қамтамасыз ету мәселесінің
барынша толық шешімі және оқытудың дәстүрлі ... ... ... жергілікті, сондай-ақ желілік жағдайда электрондық оқу-әдістемелік
кешендерді (ЭОӘК) құру және жобалау болып табылады [5].
ЭОӘК электрондық тасушыларда ... және ... ... ... ... ... негізгі жағдайларын жүзеге
асыру мақсатында орындалатын нақты пәндік қызметті ... ... ... ... ... программа-техникалық
жабдықтаудың кіріктірілген жиынын білдіреді. Берілген материалдардың
арналуы мен көлеміне ... ... ... ... ... ... ... [12]:
− жалпы мамандық үшін;
− пәндер тобы үшін;
− жеке пән бойынша және т.с.с.
Пән бойынша ... ... ... ... ... ... Типтік бағдарлама.
2. Жұмыс бағдарламасы:
− алғы сөз;
− дәріс сабақтарының ... СОӨЖ ... ... ... СӨЖ ... ... ... қорытынды емтиханға дайындалуға арналған бақылау сұрақатары;
− курс саясаты;
− бағалау критерийлері (рейтингтік бақылау жүйесі);
− ағымдық, ... және ... ... ... ... ... ... құраушысы.
3. Демонстрациялық және қосалқы материалдар кешені.
4. СОӨЖ-нің (студенттердің оқытушы басшылығымен өзіндік жұмысы)
әдістемелік құраушысы.
5. Ағымдық, ... және ... ... ... ... ... ... әдістемелік кеңестер.
7. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуінің картасы.
Пәннің типтік бағдарламасын Білім Министрлігі бекітеді, ол ... ... ... ... ... Типтік бағдарлама бес жылда бір
рет бекітіледі. Ал ... ... ... ... ... алуы тиіс және ... әлеуметтік салада және бизнес-ортада
болып жатқан өзгерістерді ескеріп, жыл ... ... ... ... жұмыс бағдарламасын оқытушы құрастырады. Бағдарлама міндетті
түрде ... ... ... ... ... алғы сөз бастайды. Ол келесі элементтерден тұрады:
− курсты оқудың өзектілігі мен қажеттілігі;
− курстың мақсаты мен міндеттері;
− курстың пререквизиттері мен ... ... ... ... сипаттағанда пәнді оқудың қажеттілігі мен уақыт
талабына сәйкестігінің ... ... ... ... ... ... курс арнайы пәндер жағдайында олардың ... ... ... ... рөл ... және жалпы білім беретін пәндер
жағдайында топтық жұмысқа баулитынын, кең дүниетаным қалыптастыратынын атап
өткен ... ... ... мен ... ... да аса ... Олар ... қандай білімдер мен біліктерді меңгеретіні, олар ... және ... ... өз бетімен атқара алатыны
түсінікті болу керек.
Алғы ... ... ... пререквизиттер мен постреквизиттерді –
сәйкесінше берілген пәнді оқуға дейін және оқудан кейін меңгерілуі міндетті
пәндерді сипаттау болып ... ... ... сипаттау берілген пәнді
оқудың маңыздылығы мен қажеттігін ерекшелеуге мүмкіндік береді.
Алғы сөздің келесі ...... ... ол пәнді меңгеруге
қажет болатын кредит-сағаттар санын дәл есептеуді қарастырады.
Келесі ... - СОӨЖ (Office Hours) ... ... ... ... және ... да бір сұрақтарды тереңдетуге, кейбір жағдайларды
талдау, шешімдерді қабылдау ... ... ... ... әзірленуі керек. СОӨЖ өткізудің ... өте ... ... тиімділігі көп жағдайда оның әдістемелік қамтамасыз етілуіне,
яғни оқу ... ... ... ... ... оқу ... ... байланысты.
Оқытушы жұмысының тұрақты жаңартылатын бөлігі әдебиеттер тізімі болып
табылады. Ол екі ... ... ... және ... әдебиеттер. Негізгі
әдебиеттер тізімі әдетте үлкен ... ... ... ... және
нормативтік-құқықтық база. Қосымша әдебиеттер өзіндік жұмысты ... болу ... ... оқу ... ... ... бойынша емтиханмен
аяқталады. Ол тест, кешенді емтихан, т.б. түрде өткізілуі мүмкін. Қалай
болғанда да ... ... ... ... ... ... етілуі керек [14].
Студенттерге қойылатын талаптар жүйесі (курс саясаты):
- сабақтарға кешікпеу;
- сабақ ... ... ... шайнамау, ұялы телефонды өшіру;
- сабақтан қалмау, ауырған жағдайда анықтама алып келу;
- үй тапсырмаларын уақытында орындау;
- оқу ... ... ... ... ... уақытында әрі міндетті түрде орындау;
- аудиторияда темекі шекпеу және т.с.с.
Бақылаудың үш түрі ... ... ... ... ... ... өткізіледі),
қорытынды (семестр соңында бір рет өткізіледі).
Балдарды қою реті ... ... - 40 ... - 20 ... - 40 ... -100 балл.
1.1-кесте. Емтихан нәтижесі бойынша балдар қою.
|Студент жауабының бағасы %-пен |Балдар ... ... |37-40 |5 ... |31-36 |4 ... |20-30 |3 ... |0-19 |2 ...... ... ... ... балл ... ... |5 ... |4 ... |3 ... |2 ... ... ... дайындау үлгілік оқу
бағдарламасына сәйкес әзірленген ... оқу ... ... ... ... кешендердің құрылымы:
Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің негізін төмендегі бөлімдер [5]
құрау керек (1.1-сурет):
1. басқару модулі (аңдатпа, жұмыстық оқу ... ... ... және ... ... тізімі, оқу үрдісінің қатысушыларына
нұсқаулар мен кеңестер, пән ... ... ... ... ... т.с.с.);
2. оқыту модулі (қатты жинақтаушылардағы және электрондық ... ... ... ... ... мен оқу ... оқу ... әртүрлі тәсілдермен басып шығарылған, курс
бойынша ... ... және ... ақпараттық қолдау құралдары бойынша
іздеуді жеңілдететін дәрістердің қысқаша ... ... ... мен ... ... ... ... типтік, курстық жұмыстар мен жобаларды, дипломдық жоба
мен бітіру жұмысын ... ... ... ... ... ... ... қатар, әдебиеттер тізімі және барлық
бөлімдер мен ... ... ... ... және оқу үрдісінің нәтижелілігін бақылау модулі (бақылау
есептерінің жинағы, сұрақтар мен ... ... ... ... мен талаптар, сонымен қатар, қорытынды, аралық
аттестациялауды, ағымдық және ... ... ... ... ... құралдарының сипаттамалары);
4. ақпараттық-анықтамалық модуль (оқу құралдарына қосымша мақалалар,
курс бойынша ... жеке ... ... ... қосымша
түсініктемелер мен жоғарыдағы аталған ... оқу ... ... ... ... ... ... негізгі тасушысындағы
материалдар, сыртқы орталарға сілтемелер мен адрестер жүйесі, технологиялық
сипаттағы қосымша түсініктемелер, курс ... ... ... ... ... ... ... кешендердің қызметі
Оқу-әдістемелік кешен дегеніміз – үйренушілердің таным қызметін
басқаратын әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... кешен білімнің барлық сатысына
араналған бірыңғай коммуникативті-танымдық ... ... ала ... ... ... ... ЭОӘК мен оның компоненттерінің ... ... ... қойылатын әдістемелік және программалық-техникалық
талаптарды анықтайтын сәйкес ережелер құрастырылды, оларды құрудың ... ... оқу ... ... ... жаңа ... қабылдау мен түсінуде студенттердің танымдық
қызметінің белсенділігін қолдау;
− автоматтандырылған құралдарды бақылаудың барлық түрлерін
пайдалану;
− қажетті оқу материалдарымен және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және
оларды оқыту кезеңдеріне, әдістеріне және студенттермен жұмысты
ұйымдастыру түрлеріне қатысты қолданудың дұрыс реттілігін
қамтамасыз ету;
− студенттердің болашақ кәсіби қызметтеріне жақын ... ... ... ... ... шешу ... себепкерлігін арттыру;
− бірыңғай оқу-ақпараттық кеңістікті құру;
− студенттердің оқу ... ... ... мен ... және дамыту;
− студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру;
− оқыту үрдісін ақпараттық материалдармен қосымша ақпараттық
қолдау.
Ақпараттық-білім беру ортасына кіріктірілген ОӘК-нің қызметі ... оқу ... ... ... ... ... ... және олардың әрекеттерін тіркеу;
− студенттерге оқытушылар мен ... ... ... ... ... ... оқу үрдісінде алған білімдерін ... ... жеке ... ... орындауды қолдау (қажетті қосалқы
программалар пакеттері мен компьютерлік үлгілеу құралдарын қосу);
− алыстан ену лабораториялық практикумын ұйымдастыру.
Пәннің электрондық ... ... ... ... 1.1-
суретте көрсетілген: ДМ – дидактикалық материалдар (таратылатын материалдар
және т.б.); ГМ – графикалық материалдар (схемалар мен ... АОЖ ... ... ... АОК – автоматтандырылған оқу курсы; СОЖ –
сараптамалық оқытушы жүйе; ИОЖ – ... ... ... ЭО –
электрондық оқулық; ВЭ – виртуалды экскурсия; АІҚ – ... ... КТ – ... ... ПТ – ... тапсырма; ЛЖ –
лабораториялық жұмыс; ЕГЖ – есептеу-графикалық ... КС – ... ... ... ЖТ – жеке ... ОҒЗЖ – оқу ... ... БЖ –
бақылау жұмысы; ЭЖ – электрондық журнал; AV – ... ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік кешенге қойылатын талаптар
Дидактикалық талаптар. Жаңа заманғы ЭОӘК-дер, сөзсіз, әдеттегі «қағаз»
оқулықтарға, оқу және ... ... ... ... талаптарды қанағаттандыру керек. Оларға оқудың ғылымдығы, қол
жетімділігі, көрнекілігі, жүйелілігі және ... ... ... ... белсенділігі мен саналылығын қамтамасыз ету
талаптары, ОӘК көмегімен ... ... ... ... ... ... ... бірлігі талаптары жатады.
Сонымен қатар, жаңа заманғы ОӘК-ді құру мен пайдалануда осы заманғы
ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... қояды, мысалы, оқытудың индивидуалдылығын
қамтамасыз ету талабы, ... ... ... ... қамтамасыз ету талабы, оқу материалын бейнелеудің жүйелілігі
мен құрылымдық-функционалдық байланыстылығы ... ... ... ... мен ... ... ету, оқу
ақпаратын компьютерлік бейнелеу мүмкіндіктерін максималды ... ... [9, ... ... ... ... ... контенті үш деңгейлі
семантикалық оқыту бірліктеріне бөліну керек: 1 – модульдер, 2 – блоктар, 3
... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар, сұрақ-жауаптар және тестілер есептеледі, ал мiндеттi
емес ... ... ... ... ... және еске сақтауға
себебін тигізетін және ақпараттық тығыздықты қамтамасыз ететін анықтамалық,
графика, аудио және видео жатады.
Теориялық материал ... ... оқу ... ... мазмұны түсінікті,
нақты, толық және қарама-қайшылықсыз болатын көкейкесті ақпаратты қамтуы
тиіс және бұрын өткен сабақта қабылданған ... ... ... ... жасау және білімді бақылау үшін жеткілікті болуы керек. Теорияда
мәтіндердің астын сызу және ... ... ... ... дидактикалық
құралдарды қолдану керек.
Мысалдар теорияның жеке маңызды аспектілерiн жаттығуды орындау, есептi
шешу, сұрақтарға жауаптар тағайындау және т.б. ... ... ... етуi ... ... ... ... мен құбылыстарының iшкi
байланысын анықтауға, олардың ... ... ... ... ... ... және жаттығуларды орындау мен есептердi
шешудегi практикалық машықтарын қалыптастыруға бағытталу керек.
Тесттер сұрақтар мен олардың ... ... ... ... ... ... таңдау кезiнде қарапайым табу әдiсiн қолданбау үшiн
мағынасын ... ... ... ... ... ... ОӘК-нің пән аймағына байланысты терминдер және қысқартулар
сөздігін қамту керек [9, 17].
Функционалдық талаптар. Құрылатын ЭОӘК-нің мазмұны ... ... ... ... ... ... беру ... және типтік
оқу программаларының талаптарына ... ... келу ... ... ... ... білім беру мекемесінің консультациялық қолдауымен өз
бетінше оқу үшін ... ... беру ... толық жиыны кіру керек.
ЭОӘК модульдік принцип бойынша құрылуы тиіс, оған ... ... ... бір ... меңгеруге қажетті білім беру ресурстарының
жиынын жинақтаған жөн [5].
Рәсімдеуге қойылатын талаптар. ОӘК-де ... ... ... ... ... пайдаланушы қате іс-әрекеттер жібермеу үшін бүтін
ОӘК-нің және оның жеке ... ... ... ... ... ... болу керек [17].
ОӘК-нің рәсімделуі оқу материалын жеңіл меңгеру үшін ... ... ... ... ... ... керек. Мәтіндік материалдың
көлемі оқушыны жалықтырмау үшін сөздердің саны ... болу ... ... ... ... және ... қабылдауды қамтамасыз
етуі тиіс және материалдың жеңіл игерілуі мен эстетикалық ... ... ... Қара фон ... ... ... ... Шрифтің түсін
стандартты қара, қою-жасыл немесе қою-көк қылып жасау керек.
Ашық ортада шығарылған ОӘК-дер үшін ... ... ... ... саны ... болу ... себебі олар компьютердің
жадында көп орын алады және оларды алу кезінде ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Электрондық оқу-әдістемелік кешендерді жобалау
Ақпараттық-педагогикалық технологияны құрудың негізі ... ... ... ... үрдісі келесі кезеңдерден
тұрады:
− оқыту мақсаттарын анықтау;
... ... ... контекстілік оқыту
теориясының негізінде жобалау;
− студенттердің оқу ... ... ... контекстілік оқытудың педагогикалық ... ... ... ... компьютерлендірілген контекстілік оқытудың әдістерін жобалау;
− компьютерлендірілген контекстілік ... ... ... контекстілік оқытудың рейтингтік бақылау жүйесін жобалау.
ЭОӘК-ді сәтті ... ... ... ... ... оқытудың мазмұнын маманның қызметтік ... ... ... ... ... ... ақпараттық-педагогикалық технологияларды негізгі технологиялар
ретінде қолданып, пәндік қызметтің мазмұнын үлгілеуші ... ... ... мемлекеттік білім беру стандартының ... ... ... ... негізінде оқытушының консультант
және сарапшы қызметін ... ... оқу ... ... қарамастан, жоғары маманданған ... ... ... мен ... ... ... осы ... білім беру
технологияларын қолдану болып табылады, олар ... жаңа ... ... ... білім беру технологияларын да жинақтайды.
Компьютерлік оқытудың ... ... ... ... ... және ... алатын білімдері мен
бейімділіктерінің диапазонын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік ... ... ... ... ... құру ... кезеңдері
1. ОӘК құрудың мақсаты мен міндеттерін анықтау.
2. ОӘК ... ... ОӘК ... мен ... ... ... ... ОӘК жеке құрылымдарының сценарийлерін әзірлеу.
5. Программалау.
6. Сынақтан өткізу.
7. Сынақ нәтижелері бойынша ... ... ... ... ... арналған әдістемелік құрал әзірлеу.
1. Оқу-әдістемелік кешенді құрудың мақсаты мен міндеттерін анықтау.
ОӘК құрастырудың бастапқы негізі дидактикалық мақсаттар мен ... ... ... жету және шешу үшін ... ... қолданылады.
Оқыту мақсаттарына байланысты ОӘК типтері келесідей болу ... ... ... ... ... ... беру циклының жеке пәндерін оқытуға
арналған;
− білім беру циклы пәндерінің жеке тарауларын оқытуға арналған
пәндік-бағытталған ОӘК;
− анықтамалық оқу материалы бар ... ... ... ... ... ... жүйелері.
2. ОӘК құрылымын қалыптастыру. Жалпы түсінікте құрылым ( ...... ... рет) – ... ... қамтамасыз
ететін тұрақты байланыстар тізімі. Осы анықтамаға сүйенсек, ОӘК құруда
алдымен оның құрылымын, оқу материалының ... ... ... ... ... болашақ ОӘК-нің негізгі тірек нүктесін ... ... ... тақырыптарды интерактивті тәртіпте ыңғайлы мерзімде меңгеруге және
білімдерін өздері тексеруге мүмкіндік береді.
ОӘК-нің барлық құрылымдық бірліктері мен ... ... ... олар ... ... қоршауда орналасады. ОӘК-нің
көрсетілген тарауларындағы ... ... ... кез ... ... қол ... ... ОӘК тараулары мен тақырыптары бойынша мазмұнын қалыптастыру. ... ... ұғым ... беру мазмұны түсінігінің бір бөлігі ... ... беру ... ... өзі ... ... ... қамтамасыз ететін білімдер мен біліктер жүйесін білдіреді.
Жеке ... ... ... ... оқу ... ... байланысты деңгейлерге бөлу керек:
− қабылдау күрделілігінің деңгейі бойынша,
− ақпараттың ұсынылу деңгейінің күрделілігі бойынша;
Ол үшін:
− оқу материалының негізін ... алу ... ... С.Б., оқу ... ... ... ... анықтау,
− оқу курсының басқа тақырыптарымен байланыстарды бөліп алу,
− әр тақырып бойынша ... ... ... ... ... ... оқиғаларға көрнекіліктерді,
графиктерді, анимациялық және бейнефрагменттерді таңдау қажет.
4. ОӘК жеке ... ... ... ... ... ... көп ... студенттердің танымдық
қызметін белсенділендіру құралы, ... ... ... ... ол ... студенттердің назарын өзіне ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік береді.
ОӘК сценариі – бұл оқу курсы мен оның процессуалдық ... ... мен ... ... ... ... ... жіктелуі.
Процессуалдық бөлік құрамына мағыналық бөлікті ашу және бейнелеу үшін
монитор экранында көрсетуге қажетті материалдардан тұрады.
Әртүрлі деңгейдегі программалық ... – бұл ... ... ... ... дыбыс, графика және
т.с.с. Осы ... ... ... сипатта болады: көру ... есті ... ... ... ... ... оқу мотивациясын арттыру.
5. Программалау. ОӘК-ді программалауға ... курс ... ... психолог. Бұл жұмыс болашақ ... ... ... ... басталады; олар кадрдың арналуы
бойынша айырылады: онда танымдық материалды орналастыру, оны ... ... және ... толықтыру. Басқа түрінде тапсырмалар,
тесттерге арналған кадрлар ... бар. ... ... ... ... программалау үрдісі жеңілдейді.
6. Сынақтан өткізу. ОӘК құрылғаннан кейін онымен ... ... ... ... ... еді. Ол ... ... семинарларда,
кейіннен біліктілікті арттыру институттарында орындалады. ... ОӘК ... ... ... үшін өте ... ... есепке
алады, олардың негізінде курсқа түзетулер енгізеді. Солай бола тұра, ОӘК-ді
оқу орнындағы ... оқу ... ... сынақтан өткізу керек.
Пайдалану кезінде құрастырушылар назарынан тыс қалған жеке ... ... ... нәтижесі бойынша түзету. Сынақ нәтижелері бойынша ОӘК
программаларын түзету ... Бұл ... ... ... ... ... жауаптардың қате немесе дәл болмауына да қатысты.
8. Қолданушыға арналған әдістемелік ... ... ОӘК ... ... ... арналған әдістемелік құралды әзірлеу
тәмамдайды. Ол келесі материалдардан ... ... жеке ... ... әр ... оқудан кейін берілетін тапсырмалар,
тесттер; берілген ОӘК-нің қолданылу жері көрсетілген тақырыптық жоспарлау;
ОӘК-мен ... ... ... ... ... ... арналған
компьютердің қажетті конфигурациясы. Құрал электрондық тасушыға жазылуы
мүмкін немесе қағаз түрінде басып шығарылуы мүмкін [34, ... ... оқу ... жобалау және құру шарттары
HTML-кодты орындаудағы ... ... ... ... ... ... – Netscape және Microsoft фирмаларының кең
тараған екі ... типі көп ... бір ... ... ... байланысты қандай да бір фирма ұсынған HTML спецификацияларының
кеңейтулерін қолдануда олар ... ... ... ... абай
болу керек. Қазіргі кезде Netscape Communicator және Microsoft Internet
Explorer соңғы нұсқаларының таратылуына байланысты ... ... ... ... HTML тілінің соңғы ... ... ... ... ... айырмашылық әлі
де қалды [27].
Қосылу жылдамдығын ескеру. Әдетте, беттің ... ... ... ... ... серверіңізбен байланысудың қандай арналарын
қолданатынын анықтау қиын емес. Корпоративті қолданушылардың ... ... бар, ... олар ... ... уақытына көп көңіл
аудармайды. Бірақ сіз өз ... ... ... кең ... ... олар үшін енудің негізгі әдісі телефон арналары екенін
естен шығаруға болмайды. Біздің мемлекетте ... ... ... ... ... ... өткізгіштігінің жеткіліксіздігі де өз
шектеулерін қояды.
Бет ... ... ... ... жиі ... сөзі: “Егер сіз
жазған құжаттың оқылуын қаласаңыз, оны жарты беттен артық жазбаңыз”. Бұл
кеңес ... ... де ... ... ... ұсынылатын әрекет
жолдарын бірден қарастыра алатын беттер ... ... ... ... ... ... ... орналастырған
дұрыс болар. Бұл жағдайда мақала бөлшектенген мәтінге қарағанда жақсырақ
қабылданады және ... ... ... бір файл ... ... алады.
Суреттерді қолдану. Әдетте, суреттер Web-парақтарға ... ... ... еліктіреді және бетті көркемдейді. ... ... ұзақ ... ... Әсіресе, сурет сілтеме ретінде қолданылғанда
бұл адам төзімін тауысады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... негізгі кемшілік беттегі графиканың
шамадан тыс көп болуында. Суреттерді қолдануда негізгі ... ... ... ... ... ... ... көлемін 40-50 Кбит-пен
шектеуге тырысу керек. Бір сурет өлшемі 30 Кбит-тен аспау керек.
Файлдардың арнайы ... ... ... ... ... ... MIDI форматындағы музыкалық жазбаларды қолданады. Кейбір сайт
құрушылар әртүрлі мультимедиялық ... құру үшін ... ал ... үшін ... ... ... ... ететін
технологиялармен жұмыс істейді. Real Audio форматында дыбысты пайдалану
немесе Shockwave ... ... ... ... ... жоғары, алайда оларды қолдану қосылу жылдамдығына
үлкен талаптар қояды және жүктелу уақыты бойынша өте ұзаққа ... ... ... кешеннің жалпы құрылымы
Өткен тарауларда атап көрсетілгендей, ЭОӘК-ді ... мен ... ... оны ... ... мен ... анықтап, соған
сәйкес оның құрылымын қалыптастыру қажет [24, 25].
Берілген жұмыстың I тарауында ... ... ... мен
құрылымына қойылатын талаптар сипатталды. ... ... ... оқыту мақсаттарына байланысты толықтыру немесе кейбір
элементтерді біріктіру арқылы “Java-технологиялар” пәнінен оқу-әдістемелік
кешеннің құрылымдық сұлбасы ... ... ... ... ... сұлбасы
“Java-технологиялар” пәні элективтік курс болып ... ... ... ... ... ... ... алып тастауға болады, сонда оқу-әдістемелік кешеннің басқару модулі
тек жұмыс бағдарламасынан тұрады. Кешеннің ... ... ... ... ... байланыста болады.
Оқу-әдістемелік кешеннің көрсетілген бөліктерінің арасындағы байланыс
кешеннің электрондық нұсқасында негізгі бет арқылы ... ... кез ... негізгі бетте ұйымдастырылған сілтемелер арқылы
өтуге болады (2.2-сурет).
2.2 - сурет. Электрондық ... ... ... ... ... ... ішкі құрылымы
Оқу-әдістемелік кешеннің қарастырылған компоненттерінің әрқайсысының
өзінің ішкі күрделі құрылымы болуы мүмкін. Мысалы, жұмыс ... курс ... ... ... және ... ... ... ұзақтығына, бағалау критерийлеріне, т.б. ... ... ... ... оқу ... ... талаптарына
байланысты әрбір мазмұны бойынша ерекшеленетін семантикалық бірлік жеке
бетке орналастырылуы тиіс. ... ... ... ... ішкі құрылымын сұлба түрінде бөліп көрсетейік.
Оқу-әдістемелік кешеннің жұмыс бағдарламасының құрылымы ... ... ... ... I ... ... болатын.
Келесі кезекте дәрістер (2.4-сурет) және лабораториялық жұмыстар ... ... ... ... ... ... дәрістің (лабораториялық жұмыстың) тақырыбы және оны
қарастыруға бөлінетін сағаттар саны берілген. Дәрістер мен лабораториялық
жұмыстар ... ... ... он бес аптаға есептелген.
2.3-сурет. Жұмыс бағдарламасының құрылымдық сұлбасы
Өзіндік жұмыстар бетінің ... ... дәл ... ... сұлбасындай болады.
Оқыту модулінің беттері ... ... ... ... ... ... лабораториялық жұмыстар беті) арқылы және әр беттің басында
және соңында орналастырылған батырмалар арқылы орындалады. Әрбір дәрістен
(лабораториялық жұмыстан) одан ... ... ... және ... өтуге болады (2.6-сурет).
“Java-технологиялар” пәнінен оқу-әдістемелік кешеннің тестілеуді
жүргізу алгоритмі бірнеше қадамнан ... Оны ... ... ... ... өту ... ... енгізілген ақпарат мәліметтер қорындағы
кестеге жазылады. Форма ұяшықтары және оған ... ... ... ... аты ... ... ... ... ... ... ... аты ... ... күні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... пароль) |
Дәрістер бетінің құрылымдық сұлбасы
2.4-сурет. Дәрістер бетінің құрылымдық ... ... ... ... сұлбасы
2.5-сурет. Лабораториялық жұмыстар бетінің құрылымдық сұлбасы
2.6-сурет. Электрондық оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... алгоритмдік
сұлбасын қалыптастыру
Өткен тарауларда көрсетілгендей, ... ... төрт ... бар. ... ... осы нұсқалардың
қайсысына сүйену керек екендігін, яғни кешенде қандай ... ... ... ... өзі үшін ... алуы тиіс [26].
“Java-технологиялар” пәніне арналған оқу-әдістемелік кешеннің басым бөлігі
гипермәтіндік технологияға негізделген ... ... ... ... мультимедия элементтері қолданыс тапты және интерактивті тесттер
беті бар. ... ... ... мен ... ... сүйене
отырып, берілген электрондық оқу-әдістемелік кешеннің алгоритмдік моделі
құрастырылды (2.11-сурет).
Алгоритмдік сұлба электрондық оқу-әдістемелік кешен ... ... ... ... ... кешеннің бір
элементінен екіншісіне ... ... өту ... ... ... ... ... құрылымының сұлбасымен салыстырғанда алгоритмдік
сұлбада жаңа компоненттер – автор туралы бет және қашықтан ... ... Олар ... ... кірмейді және кешеннің басқа
компоненттерімен ... ... ... сілтемелік байланысқа түспейді.
Сонымен, осы тарауда “Java-технологиялар” пәнінен ... ... ... және ... ... ... “Java-технологиялар” пәнінен электрондық оқу-әдістемелік
кешеннің алгоритмдік сұлбасы
ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ
1 Электрондық оқу-әдістемелік кешенді құруда қолданылған тілдер
сипаттамасы
Ақпаратты ауқымды ... ... ... үшін ... ... ... ... тіл қажет. World Wide Web ... ... тілі HTML ... Markup Language – гипермәтіндерді белгілеу
тілі) болып табылады ... ... ... ... ... тақырыбы, мәтін, кестелер, тізімдер, суреттер және т.с.с. ... ... ... ... ... тышқанды шерту ... ... ... ... ... ... орындау үшін, ақпаратты
іздеуде, өнімдерге тапсырыс беруде қолданылатын формаларды ... ... ... бейнеклиптерді, дыбыс фрагменттерін және
басқа да ... ... ... ... ... ... ... жеңілдетеді және HTML
тілінің құжат ... ... ... ... ... ... мен ... құжаттар бейнеленуін – қаріптерді,
туралауды, түстерді басқаруға мүмкіндік береді. Берілген оқу құралында ... ... CSS ( ... Style Sheets – ... ...... мәліметтер мазмұнын олардың экрандағы бейнелену
формасынан бөліп ... ... ... ... болып табылады [44].
Стильдер кестелерін HTML құжаттардан бөлек қолдануға болады. Оның
артықшылықтары:
− Бірқатар құжаттарда (сайттарда) стильдер кестелерін ортақ
пайдалану мүмкіндігі;
− Стильдер ... ... ... ... ... ... Қолданушылардың агенттері стильдер кестелерін таңдамалы түрде
жүктей алады (құрылғылар сипаттамаларына байланысты).
Қазіргі кезде Бүкіләлемдік желі ... ... үшін ... ... ... Олар өздерінің веб-беттерінде мәтін, бейне, дыбыс
орналастыру арқылы оларды үздіксіз күрделендіріп отырады, осылайша оларды
желіде ... ... ... – бұл ... қарым-қатынас
жасау мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында ... ... ... ... Оны Sun's Java ... негізінде Sun
Microsystems фирмасының қатысуымен Netscape фирмасы құрған болатын.
JavaScript көмегімен Web-парақта ... HTML ... ... ... ... ... емес ... алынады. Скрипттер қолданушы тудырған
қандай да бір ... ... ... ... ... тілінде
жазылған программалары бар құжаттарды құру үшін мәтіндік редактор мен
үйлесімді браузер қажет [45].
Java тілі – бұл ... ... ... C++ ... ... ... ... Алайда Java тілінің C++ тілінен
айырмашылығы – оның ... ... ... ... ... бөліктерінде жұмыс істей алады. Java тілінде саналы түрде
сілтеуіштер мен басқа да сенімсіз элементтер қолданылатын арифметикадан бас
тартылады, ал C++ ... олар ... ... тілінің терминдерінде web-парақтарға кірістірілетін апплет деп
аталатын кішкене қосымша бар. Негізінен алғанда, апплеттерді құру – ... ... ... Апплеттер web-ке арналған шынайы безендіру
құралы дәрежесіне ие болды. ... ... ... де, электрондық кесте
де және елестетуге болатын кез келген нәрсе бола алады. ... бұл ... ... бар ... ... ... ... деген сөз емес.
Бұл программалау тілі бастапқыда Internet-те және ... ... ... үшін құрылған болатын, кейіннен ғана
апплеттерді құру үшін қолданыла ... ... – бұл IIS ... ... ... web-қосымшалар мен web-
қызметтерді құруға арналған платформа. Web-қосымшалармен жұмыс істей алатын
басқа ... ... ол ... ... және ... ... қамтамасыз ететін Microsoft құралдарымен жоғары дәрежеде
кіріктірілген. ASP.NET ... ... ... үшін ... ... әрбір қарап шығу кезінде өзгеріп отыратын ақпаратты
білдіреді. Динамикалық құрылым екіжақты ақпарат ... ... ... береді. Web-бетте формаларды пайдалану арқылы қолданушы әртүрлі
ақпаратқа сұраныс бере ... ASP.NET Visual Basic .NET, Visual C#, ... ... ... ... осы тілдердің кез келгенінде
жазуға болады [27].
2 Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің негізгі ... ... ... ... кешеннің негізгі беті
оның құрылымдық бөлімдеріне: жұмыс ... ... ... ... ... ... жұмыстар бетіне, тестілеу бетіне,
глоссарийге, автор туралы және қашықтан оқыту туралы мәліметтер берілген
беттерге өтуге ... ... ... ... ... ... тарауда
кешеннің негізгі беті туралы қысқаша ... ... ... (3.2-
сурет). Енді осы беттің ұйымдастырылуын толығырақ қарстырайық. Бетте
кешеннің әртүрлі ... ... ... ... ... тышқан курсорын жақындатқанда батырмалар бейнеленуі өзгереді.
Негізгі ... ... ... коды 1-қосымшада беріледі. Осы ... ... ... жасау программасы ұсынылады:Жоғарыда алғашқы үш батырманың орындалу коды берілген. “Өзіндік
жұмыс”, ... және ... да ... ... дәл ... Енді осы ... ... түсініктеме берейік.
...

Мұнда және тәгтері ... ... бір ... ... оған ... ... беру үшін ... Берілген жағдайда бұл
тәгтер сілтемелік суреттерді бетте абсолютті түрде орналастыру үшін қажет.
Элемент позициясын position стильдік ... ... ... Ол үш
түрлі мән қабылдауы мүмкін (3.1-кесте). left және top параметрлері объект
позициясының көлденең және тік координаталарын ... position ... ... ... ... ... ... мән. Объект орны |
| ... ... ... ... HTML белгіленуімен|
| ... ... ... орны ... ... ... ... |
| ... егер ... ... ... top ... |
| |left ... ... body ... |
| ... ... ... ... орны ... top және left ... |
| ... ... ... тәгі гиперсілтемелерді құру үшін қолданылады. Тәгтің href
параметрі ... ... ... ... ... ... URL ... тәгі беттерге графиканы орналастыру үшін қолданылады. Қазіргі
кезде файлдардың GIF, JPG, JPEG, PNG форматтарын ... ... ... бұл тәг ... ... ... ол ... қана емес, сілтеме де болады. Тәгтің атрибуттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... құжаттың белгілі бір бөліктеріне туралайды |
|alt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... өте ... ... ... айналасындағы жақтау сызығының қалыңдығын |
| ... ... ... ол ... тең ... ... ... ... берілген сурет биіктігі |
|Hspace ... оң және сол ... бос орын ... |
| ... ... ... ... ... ... ... табылатынын |
| ... ... ... ... және ... ... бос орын |
| ... ... ... ... ... немесе пайызбен берілген ені |
Негізгі беттегі айналдыру жолақтарының түсін өзгерту үшін CSS ... ... ... ... ... ... ... бар кез келген элементке
қолдануға болады (3.3-кесте).
3.3-кесте. Айналдыру жолағына түс беру
|scrollbar-3dlight-color |Жүгірмектің жоғарғы жағы мен сол жақтарының және|
| ... ... ... батырмалардың |
| ... ... |
| |body ... green;} ... ... ... тілсызықтар түсін |
| ... ... ... ... ... ... ... батырмалардың түсін береді (егер олар|
| ... ... ... |
| ... ... пен ... ... үшін көлеңке |
| ... ... ... ... пен тілсызықты батырмалардың түсін |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... параметрімен бірдей |
| ... ... ... ... үшін айналдыру алабының түсін береді |
Бетте негізінен бірыңғай түстер ... ... Тек ... сілтемелерге курсорды орнатқанда олардың түсі ерекшеленіп, оларды
басқанда нәтиже алуға болатындығын көрсетеді (3.12-сурет).
3 Жұмыс бағдарламасы блогын құрастыру
Электрондық оқу-әдістемелік ... ... ... беті ... 6
компонентке өтуге мүмкіндік береді: курс сипаты, курс ... ... ... ... ... мен ... ... әдебиеттер
тізімі.
Жұмыс бағдарламасының ішкі компоненттерінің ұйымдастырылуына ... ... ... ... ... төрт ... ... бағдарламасы,
дәрістер, лабораториялық жұмыстар, өзіндік жұмыстар) ішкі беттерінде
берілген беттен бұрынғы ... ... ... мазмұндар бетіне және негізгі
бетке өтуге болатын ... ... ... ... ... тәгтің параметрлері туралы өткен тақырыпта сөз ... ... ... ... ... ... беттегі сілтемелер түсінің өзгеруі
| ... ... өту ... |
| ... беттен бұрынғы бетке көшу |
| ... ... ... өту |
| ... ... көшу ... ... кешендегі сілтемелік суреттер
Жұмыс бағдарламасының ішкі беттерінің басым бөлігінде ... Сол ... ... код ... төменде берілген.

%
әріптік
балдық
дәстүрлі бағалау

95-100
А
4,0
үздік

...
0-49
F
0
қанағаттанарлықсыз

тәгі кесте құрады. Кестенің ... ішкі ...
... ... ... ... Сонымен қатар, бір кестенің
ішіне екіншісін кірістіруге болады, яғни ... ... ... ... ... ... ... жазу керек. 3.4-кестеде осы тәгтің атрибуттары
көрсетілген.
3.4-кесте. тәгінің атрибуттары
|Align ... ... ... ... ... |
| ... center, left, right ... ... фоны ... ... суретті |
| ... ... ... фон ... анықтайды ... ... ... ... сызығының қалыңдығын|
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... түсі ... ... ... ... сызықтары |
| ... бос ... ... береді |
|cellpadding ... ... ... мен мәтін арасындағы бос|
| ... ... ... ... ... ... ... пиксельмен берілген |
| |ені ... ... ... ... анықтайтын тәгінің
атрибуттарына сипаттама берейік (3.5-кесте).
3.5-кесте. тәгінің атрибуттары
|height ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| |left – сол ... ... ... |
| |rigth – оң ... |
| |center - ... ... ... ... тік ... ... |
| |top - ... |
| |middle - ... |
| |bottom – ... ... |Бір ... біріктірілген бағандар санын |
| ... ... |Бір ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ұйымдастырылған. Оны 3.13-суретте көруге
болады.
3.13-сурет. Кесте құру
4 Дәрістер блогын ұйымдастыру
Дәрістер блогы дәрістер беті мен 12 дәріске арналған беттерден ... ... кез ... ... ... ... Кез ... дәріске
арналған беттен реті бойынша одан бұрын және одан кейін орналасқан ... ... ... және ... ... ... ... батырмалары
қарастырылған. Дәрістердегі түйінді сөздердің қаріп түсі ... ... ... блок ішіне алынған, барлық мысалдардың
орындалу нәтижесін программалық ... ... ... батырмаларды басу
арқылы көруге болады.
Сайт құрастырушылары ұзақ ... сайт ... ... ... ... ... ... қарап шығудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруға
тырысты. Стандартты құралдарды қолдану ... ... ... әр ... тура келеді. Алайда HTML тілінің Frames ... ... ... ... ... ... онда ... беттерді орналастыруға мүмкіндік туды. Дәрістер, лабораториялық
жұмыстар, өзіндік жұмыстар блоктарының басты беттері фреймдердің ... ... ... қолдану
Фреймдерді пайдаланатын құжаттарда тәгінің ... ... ... ол жеке ... ... мен ... анықтау
үшін қолданылады. Әрбір фрейм тәгінің көмегімен белгіленеді.
… контейнерінің ішінде тек ... ... FRAMESET ... ... ... ... екі негізгі атрибут бар: ROWS және COLS, олар
сәйкесінше қатарлар мен ... ... ... ... COLS атрибутының мәні үтір арқылы бөлінген пиксельмен,
пайызбен немесе салыстырмалы бірлікте ... ... ... тұратын
қатар болып табылады.

ДәрістерБұл – дәрістер бетінің программалық ... ... ... ... ... ... берілген. тәгінің негізгі
атрибуттарына name және src ... Src ... ... ... ... ... анықтайды. Name атрибуты ағымдағы фреймге ат ... аты ... оған ... ... ... ... ... бір фреймге жүктеуді немесе жаңа
терезеде ашуды ұйымдастыруға болады. Ол үшін тәгінде target ... Оның мәні ... ... атын беруге болады, сонымен қатар
осы атрибут үшін ... ... ... ... ... Target
атрибутының арнайы мәндері төмендегідей:
− _self. Құжат сілтеме жасалған фреймнің өзіне ... _parent. ... ... ... қатысты негізгі болып
есептелетін терезеде ашады;
− _top. ... ... ... ... фреймдер жиынын өшіре
отырып жүктейді;
− _blank. Құжатты жаңа браузер терезесінде ашады.
12-дәріс
МАЗМҰНЫ
Берілген код дәрістер бетінің сол жақ фреймінде орналасқан ... ... ... табылады. Оған сәйкес дәрістер fr3 деп аталатын
(оң жақтағы) фреймге, ал мазмұны ... ... ... ... ... ... құру
Лабораториялық жұмыстар блогы лабораториялық жұмыстар бетінен және он
екі ... ... ... беттерден тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ... блогына
ұқсас. Лабораториялық жұмыстар өзіндік жұмыстарды орындауға арналған
әдістемелік көрсеткіш болғандықтан, әр ... ... ... бір ... ... сол ... сәйкес есептерді шығару
программасы жазылып, нәтижесі берілген. Әрбір программалық блок соңындағы
“Нәтиже” ... ... ... ... ... ... көруге
болады. 3.15-суретте программалық блоктың безендірілуі мен нәтижелік
батырма көрсетілген.
Жоғарыда Java тілінің ... ... құру үшін ... ... ... ... браузер көмегімен көру үшін HTML-файлдың
құрамына жазылатын код төменде көрсетілген:
3.15-сурет. ... ... ... ... безендірілуі
Берілген бітіру жұмысы Java тіліне арналған болғандықтан, осы тілде
жазылған программаны қарстырып көрейік.
import java.applet* ;
import java.awt.* ... class t1 extends ... void ... g)
{ ... (int x=10; ... {
scrollbar-base-color:green;scrollbar-face-color:55a3b0;
scrollbar-track-color: fffcaa;}


"JAVA-ТЕХНОЛОГИЯЛАР" пәнінен
оқу-әдістемелік кешен

Қосымша Ә
Глоссарий бетінің программалық ... '' ... ... мәтіндік өрістер
және мәзірлер үшін оқиғалар тыңдағыштарын құру үшін қолданылатын
интерфейс.
Alignвыравниваниетуралау Элементтің мәтін жолындағы салыстырмалы түрде оңға, солға немесе
ортаға ығысып ... ... HTML ... ... ... жұмыс істейтін қосымшалар. Апплет браузермен ашылады
және HTML-файлда сипатталуы тиіс. ... ... ... ... ... ашылады.
Attributsатрибутыатрибуттар немесе
сипаттамалар Олар тәгтердің құжат элементіне
тигізетін ... ... ... тәг ... және ... орын арқылы бөлініп жазылатын қосымша түйінді сөздерден ... ... ... командаларының сипаттамалары. Көбінесе атрибуттар оның
мәнін жазуды талап етеді. Атрибут мәні оның түйінді сөзінен теңдік белгісі
(=) арқылы ... ... ... тәгтерінің ешқашанда атрибуттары
болмайды.
Browserобозреватель,
просмотрщик шолушы, көрсеткі, броузер (немесе
браузер) ... көру ... Ол ... – парақтау, қарау деген ағылшын сөзінен шыққан сөз. Алдын ... ... ... бір ... ... көрсетуді осы
броузерлер (ағылшыншасы browser) орындайды. Браузер HTML кодын талдап,
ондағы тәгтерді – арнайы символдарды анықтайды да, ... ... ... ... ... сілтемелер жасауға, т.б. мақсаттарда
пайдаланады. Қазіргі кезде бұл сөз WWW мәліметтері парақтарын аралап көру
программаларының жалпы аты ретінде қалыптасты. ... ... ... Netscape ... Firefox, Mozilla, Opera. ... мұндай
программаларды навигатор деп те атайды.
Bіtбитбит
Цифрлық информацияны кодтау бірлігі (0 немесе 1, Иә немесе Жоқ). ...... сан ... ... ... ... Басқа бір параққа көшу мақсатында
немесе басқа бір ... іске қосу үшін ... ... ... тышқанмен шерту әрекеті.
Clientклиентклиент
Компьютердің ортақ ресурстарға (принтерге, бумаларға) ... ... және анық бір ... ... ... ... ... мүмкіндік
беретін тұтынушы программасы. Ол серверге сұраныстар жіберіп, содан мәлімет
ала ... ... ... ... ... (мысалы, браузер);
көбінесе сервер-программа басқа компьютерде орындалады. Клиенттік программа
жұмыс ... ... де ... деп ... ... ... ... ол ортақ ресурстарды максималды қолдану мүмкіндігін береді. Әдетте,
сервер басқа ... ... ... ... ... және ... мол болуымен, қатты дискідегі орынның көптігімен ерекшеленеді.
Мұндай желілерде барлық ресурстар – мәлімет жинақтауыштар (накопители),
принтерлер, модемдер, CD-ROM дискіжетегі ... ... ... ... үшін ... сервермен байланысу қажет. «Клиент – сервер»
технологиясы желідегі компьютерлердің қызметі мен құқықтарын ... ... ... ... ақпарат өңдеу әдіснамасы (методологиясы).

CSS (Cascading Style
Sheets) каскадные таблицы стилейстильдердің сатылы кестелері Веб-құжаттың
сыртқы түрін өзгерту мақсатында оның ... ... ... жиыны. Мәтіндік редакторлардағы бір батырманы шерту арқылы
мәтінге алдын ала бекітілген өзгеше түр беру ... ... да ... ... ... мәтіннің түсі, көлемі, сызылымы, т.с.с.
параметрлері белгілі бір орында сақталып, ... ... ... ... ... или ... ... немесе тікелей қатынас
құру Іnternet-ке қосылған тұтынушының барынша жоғары
мүмкіндіктерді пайдаланып қатынас құру мүмкіндігін орнату. Мұндайда
Іnternet-ке қосылып ... ... ... хост ... ...-----------------------
Оқу бағдарламасы
Пәнді оқу бойынша басшылық
Оқу жоспары
Кешенге аңдатпа
Презентация
Дәрістер
Практикалық
АОЖ
Баспалар
Порталдар
Семинар
Сауалнама
ПТ
Әңгімелесу
ГМ
Коллоквиум
АІҚ
ИОЖ
Жоба
ІО
ЕГЖ
КТ
ВЭ
Олимпиада
ОҒЗЖ
Тестілеу
Емтихан
БЖ
Қорытынды
Өзін-өзі бақылау
Негізгі
Қосымша
Дайджест
Хрестоматия
ЭЖ
Энциклопедия
Есеп журналы
Библиография
AV
Ақпаратты іздеу
Консультация
ДМ
Сұрақтар
ЭО
КС
Теориялық
Сайттар
Сынақ
ЖТ
Өз бетімен
дайындалу
Әдебиет
Ағымдағы
Тезаурус
Сөздік
Глоссарий
АОК
Бақылаушы модуль
Тақырыптық сілтемелер
Кітапханалар
Оқыту модулі
TV-конференция
ОПҚ
ЛЖ
СОЖ
Анықтамалық модуль
Кіріс
Оқыту модулі
Басқару модулі
Тест
Өзіндік жұмыс
Лабораториялық ... ... ... өз. ... жұмыстар беті: гипермәтін, сілтемелер, мысалдарды орындау
нәтижелері, фреймдер
Қашықтан оқыту беті: гипермәтіндік технология
1-дәріс
Тіркелу
Өзіндік жұмыстар беті: гипермәтін, сілтемелер, тізімдер
Глоссарий: гипермәтіндік ... ... ... ... ... беру
Автор туралы бет: гипермәтіндік технология
Жұмыс бағдарламасы беті: гипермәтін, сілтемелер, кестелер
3- өз. жұмыс
12-лаб. жұмыс
Тестілеу ... ... ... ... жұмыс, мәліметтер қорымен
байланыс орнату
Тіркеуді тексеру
Негізгі бет
2-дәріс
12-өз. жұмыс
2- өз. жұмыс
3-лаб. жұмыс
.
.
.
.
.
.
1-лаб. жұмыс
.
.
.
2-лаб. жұмыс
Анықтама-лық модуль
Глоссарий
Бақылаушы модуль
Дәрістер беті: гипермәтін, ... ... ... нәтижесі,
фреймдер
Әдебиеттер тізімі
Емтихан, коллоквиум сұрақтары
Бақылау кестесі
Бағалау жүйесі
Курс бағдарламасы
Курс сипаты
Жұмыс бағдарламасы
Курс сипаты
Курс ... ... ... ... ... сұрақтары
Тақырыбы: Java-дағы ағымдар
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Формамен және менюмен жұмыс істеу
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Апплеттің ішкі мәліметтер базасы
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Апплеттер ... ... ... 2 сағат
Тақырыбы: Java апплеттеріндегі графика
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Ерекше жағдайларды өңдеу және ... ... ... ... қолданып енгізу-шығаруды программалау және қатарлармен
жұмыс істеу
Ұзақтығы: 4 сағат
Тақырыбы: Визуалды интерфейстер және ... ... ... 4 сағат
Тақырыбы: Класпен және классыз программалау негіздері
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Объектілі-бағытталған ... ... 2 ... ... ... және ... функциялары
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Программалаудың жаңа технологиялары пәніне кіріспе
Ұзақтығы: 2 сағат
4-дәріс
3-дәріс
5-дәріс
6-дәріс
8-дәріс
7-дәріс
12-дәріс
10-дәріс
9-дәріс
11-дәріс
2-дәріс
1-дәріс
ДӘРІСТЕР
Тақырыбы: Графикалық құрылымдар
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Файлдарды қолданып ... ... ... ... жұмыс Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Апплеттерде визуалды интерфейсті құру
Ұзақтығы: 4 сағат
Тақырыбы: Апплеттер. Java апплеттеріндегі графика
Ұзақтығы: 4 ... ... және ... 4 сағат
Тақырыбы: Қатарлармен жұмыс
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Функцияларды ... 2 ... Бір ... жиымдар. Екі өлшемді жиымдар
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Функциялардың ... ... ... ... ... 2 ... Java тілінің негізгі операторын қолдану. Цикл операторларын
қолдану
Ұзақтығы: 2 сағат
Тақырыбы: Java ... ... ... құрылымды программаларды жазу
Ұзақтығы: 2 сағат
4-лаб. жұмыс
3-лаб. жұмыс
5- лаб. жұмыс
6- лаб. жұмыс
8- лаб. жұмыс
7- лаб. жұмыс
10- лаб. жұмыс
9- лаб. жұмыс
11- лаб. ... ... ... ... ... 2 ... лаб. жұмыс

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ұстаз – ізгілікке жетелеуші5 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
Байыту фабрикасынын кернеуи 110\10 кв электр торабынын жобасы37 бет
Магнитті қосқыштарды монтаждау және жөндеу7 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба11 бет
Қазақстан Республикасында электр тоғын өндіру өнеркәсіптерінің даму проблемалары24 бет
Қазақстанның энергетика жүйесі 5 бет
Өндірістегі электр жетектерінің параметрлін оңтайландыру67 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь