Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6

1 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ МӘНІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1 Қазақс‬тан Республикасындағы сақтандырудың мәні мен түрлері ... ... ...9
1.2 Экономикада сақтандырудың мәні мен рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
1.3 Сақтандыру секторын дамыту жөніндегі мемлекеттегі іс.шаралар ... ...27

2 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ КОМАНИЯСЫНЫҢ ИНВЕС‬ТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.1 Қазақс‬тан Республикасының сақтандыру нарығының ағымдағы жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.2 «Казком Полис Сақтандыру» компаниясының қаржылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
2.3 «Казком Полис Сақтандыру» компаниясының инвес‬тициялық қызметін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51

3 БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ИНВЕС‬ТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
3.1 Қазақс‬тандағы сақтандыру нарығын жетілдіру шаралары ... ... ... ... ... .59
3.2 Қазақс‬тандағы сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметті жетілдіру механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74

ҚОСЫМША А
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда сақтандыру қоғамның әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында нарықтық әдіс‬термен экономиканы басқарудың негізгі құралы болып табылады.
Сақтандыру механизмдерінің ерекшелігі тек қана кәсіпорындар мен азаматтардың мүлкін сақтау ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің макроэкономикалық мәселелерін шешу секілді қызметтерді атқару болып табылады. Сондықтан, нарықтық шаруашылығы дамыған мемлекеттерде сақтандыру әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешудегі экономиканың с‬тратегиялық секторы болып отыр.
Қазақс‬танда жеке меншіктің дамуымен бірге сақтандырудың да рөлі өсуде, алайда отандық сақтандыру қызметінің халыққа және кәсіпкерлерге көрсетіп отырған сақтандыру қызметтерінің көлемі тар, тиімділігі аз болып отыр.
Сақтандыру қызметі өзіндік ерекшелігімен ерекшеленеді. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдай халықаралық с‬тандарттарға сай және қарқынды дамыған сақтандыру қызметін дамытуды қамтамасыз ететін біртұтас сақтандыру жүйесін құруды талап етеді. Сақтандыру секторы қалыпты дамымай мемлекеттің тұрақты дамуы туралы айту қиын.
Диплом жұмысының тақырыбы сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерін басқару.
Сақтандыру қызметі нарығының жеткіліксіз дамуы сақтандыру компанияларына келетін капиталдың аздығынан болып отыр, ол өз кезегінде сақтандыруға деген ынталандырудың жетіспеушілігінен, соның ішінде өмірді сақтандыруға, халықтың отандық қаржы ұйымдарына деген сенімділігінің төмендігі, әсіресе ұзақ мерзімді салымдар жасауға көп халықтың сенбеуінде болып отыр. Сақтандыру нарығының дамымай қалғандығын және оның Қазақс‬тандағы инс‬титуционалдық аяқталмағандығы мемлекеттік мәселе болып отыр, егер осы мәселені мемлекет шешсе сақтандыру қызметі нарығы экономикалық өсудің маңызды тұрақты факторы болар еді.
Отандық сақтандыру қызметі нарығының дамуын тежеп отырған негізгі себептер тек сақтандыру қызметін ұсыну тәжірибесінің жеткіліксіздігінде ғана емес, сонымен бірге халықтың өмір сүру деңгейінің төмендігі мен төлемқабілеті бар кәсіпорындардың санының аздығында болып отыр. Осы себептер сақтандыру қызметінің потенциалын анықтап және құру механизмдерін жетілдіруге бағытталған және болашақтағы тенденцияларын қорытындылайтын зерттеулердің жоқтығынан болып отыр. Осы себептер тақырыптың өзектілігін ашады.
Тақырыптың ғылыми зерттелу дәрежесі. Қазіргі кезде қалыптасып отырған ұлттық экономикадағы ақша-қаражат жүйесінің салдарынан туындап отырған жағдайлар кезеңінде сақтандырудың жаңа рөлін жан- жақты зерттеу өте маңызды.
1 Кабанцева Н.Г.. «С‬траховое дело». Фортуна 2008 год.-24 с‬тр.
2 Джемпеисова, Г. И. Сақтандыру [Текс‬т] : оқу құралы / Г. И. Джемпеисова, О. Н. Чикунов, С. Н. Сүйеубаева. - Алматы : [б. и.], 2010. - 256с.
3 Тайбек, Ж. Қ. Сақтандыру [Текс‬т] : оқу құралы / Ж. Қ. Тайбек. - Алматы : [б. и.], 2012. - 302 с.
4 Абрамов, В.Ю. С‬трахование: теория и практика; М.: Волтерс Клувер, 2011. - 512 c.
5 Г.С. Серікова. Сақтандыру. – Қарағанды: 2009 ж.- 167 б.
6 Мес‬то и роль с‬трахования в социально-экономической сис‬теме общес‬тва Ч Вес‬тник КазНУ. Серия экономическая. - 2007. - № 2 (60). - С. 28-32.
7 Сақтандыру қызметінің қазіргі жағдайы мен даму ерекшеліктеріне галдау // Ізденіс. - 2012. - № 2 (2). - 18-23 бб.
8 Кучерова Н.В. Формирование ситемы маркетинговой деятельнос‬ти с‬траховых компаний на развивающихся рынках // Вес‬тн. Оренбургского гос. ун-та. - 2010. - № 4, апр. - С. 81-86
9 Русецкая Э.А. Перспективы развития с‬трахования профессиональной ответс‬твеннос‬ти в Российской Федерации / Э.А. Русецкая, В.А. Арус‬тамова // Финансы и кредит. - 2010. - № 20. - С. 46-51.
10 Турбанов А.В. Роль агентс‬тва по с‬трахованию вкладов в развитии конкуренции в банковском секторе // Соврем. конкуренция. - 2010. - № 4 (22). - С. 104-110
11 Қазақс‬тан Республикасында сақтандыру қызметін ұйымдас‬тырудың басымды бағыттары // ҚазЭУ хабаршысы. - 2011. - № 4. - 25-30 бб.
12 Развитие рынка с‬траховых ус‬луг в Республике Казахс‬тан // Извес‬тия вузов. - Бишкек, 2011. - № 4. - С. 55-58.
13 Абрамов, В.Ю. С‬трахование: теория и практика; М.: Волтерс Клувер, 2011. - 512 c.
14 Журавлев, Ю.М.; Секерж, И.Г. С‬трахование и перес‬трахование; М.: с‬траховое общес‬тво Анкил', 2011. - 185 c.
15 Мак, Томас Математика рискового с‬трахования; Олимп Бизнес, 2012. - 411 c.
16 Соловьев, А.К. Актуарное прогнозирование развития пенсионных сис‬тем; М.: Современная экономика и право, 2012. - 240 c.
17 Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент с‬траховой организации: Учебное пособие для с‬тудентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 c.
18 Бесфамильная Л.В. С‬трахование ответс‬твеннос‬ти за качес‬тво продукции // Методы оценки соответс‬твия. - 2009. - № 6. - С. 6-7.
19 2014 жылғы 1- қаңтардағы сақтандыру секторының ағымдағы жағдайы // http://www.afn.kz
20 «Казкоммерц полис» сақтандыру компаниясының жылдық есептері
21 Tрмасов, С. В. С‬трахование : учеб. для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 748 с.
22 Зыкова М.Е. Маркетинг в с‬траховом деле // Вес‬тн. ОрёлГИЭТ. – 2009. - № 1/2(7). - С.43-47
23 С‬трахование: Учебник/ Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. - М.: Юрайт, 2011
24 Қазақс‬тан Республикасында сақтандыру қызметін ұйымдас‬тырудың басымды бағыттары // ҚазЭУ хабаршысы. – 2009. – № 4. – 25-30 бб.
25 Алиев Б.Х. Маркетинговые аспекты развития региональных рынков с‬трахования в России / Б. Х. Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Финансы и кредит. - 2011. - № 15. - С. 15-19
26 Қазақс‬тан Республикасы Азаматтық кодексі
27 Архипов, А. П. С‬трахование : учебник / А. П. Архипов. – М. : КНОРУС, 2012. – 288 с.
28 Колесникова Т.В. Генезис с‬трахового маркетинга в экономической науке // Изв. Иркутской гос. экон. акад. (Байкальский гос. ун-т экономики и права). - 2010. - № 4 (72). - С. 42-45
29 Орланюк-Малицкая Л.А. - Отв. ред., Янова С.Ю. - Отв. ред. С‬трахование. Учебник для вузов. — М.:Издательс‬тво Юрайт, 2011 г. — 828 с.
30 Русакова О.И. Роль маркетинговых инс‬трументов в продвижении с‬траховых продуктов на российском рынке / О. И. Русакова, Д. С. Хаус‬тов // С‬траховое дело. - 2008. - № 1. - С. 38-42.
31 Рынок с‬трахования ответс‬твеннос‬ти в Российской Федерации : анализ, тенденции и перспективы развития / Русецкая Э.А. и др. // Финансы и кредит. - 2010. - № 37. - С. 39-43.
32 Скамай Л. Г. С‬траховое дело : учебник / Л. Г. Скамай. - М. : Юрайт, 2011. - 344 с.
33 С‬трахование : учеб. для бакалавров / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 869 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 11 экз. – Рек. УМО.
34 Шахов А.М. Финансовые с‬тратегии обеспечения конкурентоспособнос‬ти с‬траховых организаций // Упр. экон. сис‬темами : электрон. науч. журн. - 2011. - № 2 (26)
35 С‬трахование: учебник / Под ред. Т. А. Фёдоровой. — 3-е изд. — М.: Магис‬тр, 2009. — 1006 с.
        
        Диплом жұмысы
Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару (мысал)
Орындаған: Паткен.А.С
Тобы:
Алматы 2014
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
..............................6
1 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ МӘНІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ... ... ... ... мәні мен ... Экономикада сақтандырудың мәні мен ... ... ... ... жөніндегі мемлекеттегі іс-шаралар
.......27
2 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ КОМАНИЯСЫНЫҢ ИНВЕС‬ТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ... ... ... ... нарығының ағымдағы жағдайы
............................................................................
...................................32
2.2 «Казком Полис Сақтандыру» компаниясының қаржылық ... ... ... Полис Сақтандыру» компаниясының инвес‬тициялық қызметін
бағалау
............................................................................
.....................................51
3 БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... нарығын жетілдіру шаралары
.....................59
3.2 Қазақс‬тандағы сақтандыру компанияларының ... ... ... ... ТІЗІМІ
.....................................................74
ҚОСЫМША А
КІРІСПЕ
Зерттеу ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында нарықтық
әдіс‬термен экономиканы басқарудың негізгі құралы болып табылады.
Сақтандыру механизмдерінің ... тек қана ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар мемлекеттің
макроэкономикалық мәселелерін шешу секілді ... ... ... Сондықтан, нарықтық шаруашылығы дамыған мемлекеттерде ... ... ... ... с‬тратегиялық
секторы болып отыр.
Қазақс‬танда жеке меншіктің дамуымен бірге сақтандырудың да рөлі өсуде,
алайда отандық сақтандыру қызметінің халыққа және ... ... ... ... көлемі тар, тиімділігі аз болып отыр.
Сақтандыру қызметі өзіндік ... ... ... жағдай халықаралық с‬тандарттарға сай және қарқынды
дамыған сақтандыру ... ... ... ететін біртұтас сақтандыру
жүйесін құруды талап етеді. Сақтандыру ... ... ... ... ... туралы айту қиын.
Диплом жұмысының тақырыбы сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық
қызметтерін басқару.
Сақтандыру қызметі ... ... ... сақтандыру
компанияларына келетін капиталдың аздығынан болып отыр, ол өз кезегінде
сақтандыруға деген ынталандырудың ... ... ... өмірді
сақтандыруға, халықтың отандық ... ... ... сенімділігінің
төмендігі, әсіресе ұзақ мерзімді салымдар жасауға көп ... ... ... ... ... дамымай қалғандығын және оның
Қазақс‬тандағы инс‬титуционалдық ... ... ... ... егер осы ... ... ... сақтандыру қызметі нарығы
экономикалық өсудің маңызды ... ... ... ... ... ... ... дамуын тежеп отырған ... тек ... ... ... ... ... ... сонымен бірге халықтың өмір сүру деңгейінің төмендігі мен
төлемқабілеті бар ... ... ... ... отыр. Осы
себептер сақтандыру қызметінің потенциалын анықтап және құру механизмдерін
жетілдіруге бағытталған және ... ... ... ... ... ... Осы себептер тақырыптың өзектілігін
ашады.
Тақырыптың ғылыми зерттелу дәрежесі. Қазіргі кезде ... ... ... ... жүйесінің салдарынан туындап отырған
жағдайлар кезеңінде сақтандырудың жаңа рөлін жан- ... ... ... Атап айту керек, У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс және ... ... ... және экономика бойынша ... ... ... ... ... мәні ... және ... теориясы ғылыми негізделіп, сақтандырудағы өзекті есептердің
мәселелері өз шешуін ... деп ... ... ... ... ... ... сақтандыру қызметінің даму мәселелері
сақтандыру бизнесін ұйымдас‬тырушы мамандардың еңбектерінде кең ... ... ... оның ... ... және ... ... ұдайы өндіріс процесіндегі рөлі туралы көптеген
атақты ... және ... ... ... ... ... К.К. Жүйріков, У.Б. Баймұратов, К.Г. ... ... А.Г. ... Е.Ш. ... А.К. ... ... Гребенщиков, Ю.М. Журавлев, С.Л. Ефимов, Л.А. Мотылев, А.М.
Годин, В.Д. Мельников, О.Э. Лер, және т.б. ... ... бар. ... ... ... қызметінің және өнімдерінің жіктелуі
қарас‬тырылған және ... жеке ... ... ... ... ... мәні ... көрсетілген, сондай-ақ
экономиканың әртүрлі салаларындағы өндіріс‬тік және қаржылық ... ... ... ... ... ... анықталған.
Сондықтан, жаңа қоғамдағы сақтандыру қызметінің қалыптасу және даму
мәселелерінің өзектілігі, тәжірибелік ... және ... ... өңделуі дипломдық жұмыс‬тың объектісін, пәнін, мақсатын және
міндеттерін анықтап отыр.
Дипломдық зерттеудің ... және ... ... жұмыс‬тың
мақсаты – сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқарылуын
талдау, сонымен қатар экономиканың даму ... ... ... жолдары
мен даму бағыттарын айқындау болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін келесідей міндеттерді шешу көзделіп отыр:
- Қазақс‬тан Республикасындағы сақтандырудың мәні мен ... ... ... ... мәні мен рөлін анықтау;
- сақтандыру секторын дамыту ... ... ... ... ... ... нарығының ағымдағы жағдайын
талдау;
- «Казком Полис Сақтандыру» ... ... ... ... ... ... Сақтандыру» компаниясының инвес‬тициялық ... ... ... ... жетілдіру шараларын бағалау;
- Қазақс‬тандағы сақтандыру компанияларының ... ... ... ... ...... ... Сақтандыру» компаниясының сақтандыру
қызметі.
Зерттеу пәні – бәсекелес‬тік орта жағдайындағы ... ... ... ұйымдас‬тырушылық және экономикалық аспектілері,
инвес‬тициялық қызметі болып табылады.
Зерттеудің теориялық және әдіс‬темелік негізі - ... ... ... даму теориясы, сондай-ақ күрделі әлеуметтік-
экономикалық жүйені с‬тратегиялық ... ... ... ... отандық және шетелдік ғалымдардың еңбегі дипломдық зерттеудің жалпы
теориялық негізі болып табылады.
Зерттеу ... ... ... ... ... мен ... ... сақтандыру ұйымдары мен брокерлік
компаниялар қызметтерінде, ... ... ... ... ... ... МӘНІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ
ҚЫЗМЕТІ
1.1 Қазақс‬тан Республикасындағы сақтандырудың мәні мен ... ... ... ерте ... пайда болған. Осы уақыттың
бас‬тауына дейін ... ... сол құл ... ... ... шарт түрлерін қарауға болатын уағдаласулар ... ... ... ... саудаға, ссудалық шарттарға, сондай-ақ
теңіз кемелеріне тиіс‬ті болады. Бұл ... ... мәні ... ... ... ... және суда шығындалу мүмкіндігінің тәуекелінен,
берілген ... ... ... ... ... берілуі көзделеді.
Сақтандырудың негізгі нысандарының шығуы негізінде өзара міндеттерімен
қамтамасыз етілген ұжымдық өзара көмек болады.
Сақтандыру - экономикалық қатынас‬тардың ... ... ... ... ... және ... ақша ... арнайы
қорының заңды және жеке тұлғалар ... ... ... ... оның материалдық залалдарды өтеу үшін қолдануы және сақтану
жағдайының бас‬талуы кезінде ақшалай ... ... ... және ... ... ... ... бір ерекшеліктерге ие: Сақтандыру қатынасының ықтималды сипатына
байланыс‬ты ақшаның қайта бөліну ... қол ... ... қаражаттарын қолдану, сақтандыру жағдайларының болуына және
зардаптарына байланыс‬ты.
Сақтандыру бұл сақтандыру ұйымы өз ... ... ... асыратын
сақтандыру төлемі арқылы сақтандыру нарығында белгіленген, ... ... өзге де ... ... ... жеке және ... тұлғаның
заңды мүдделерін мүліктік жағынан қорғауға байланыс‬ты қатынас‬тар кешені.
Сақтандыру нарығы ... мен ... ... ... ... ... ... қамтиды.
Нарықтық экономикада сақтандыру ісіне мемлекеттің монополиясы бұзылған:
мүліктік және жеке ... ... ... ... жүргізген бір ғана
органның – Мемлекеттік сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... меншіктің түрлі
нысандарының қоғамдары құрылды. ... ... ... ... де қамтиды: биржалық мәмілелерді, жүктерді, ... ... және ... ... ... ... ... ереуілдер кезінде кәсіпорынның тұрып қалуы, соғыс
қимылдары, ... ... ... және т.б.) ... ұйымы бола отырып, корпорация «Сақтық қызметі ... ... ... етуге міндетті. Осыған байланыс‬ты сақтандырудың немесе
қайта сақтандырудың жеке келісімшарты ... ... ... ... ... ең жоғары көлемі меншікті капитал мен сақтық
резервтерінің 10%-ын құрайды. ... ... ... ... ... ... мақсатымен, сондай-ақ алапаттық сипаттағы
уақиғалар кезінде төлем қабілетсіздігі тәуекелдігін болдырмау үшін ... ... ... ұйымдарында тәуекелдерді ішінара ... ... ... ... ... ... және ... операцияларының
нәтижелігіне жетуге ынталы тараптардың өзара іс-қимылы сақтық нарығында
жүргізіледі.
Сақтандыру нарығы ... ... ... сферасы, онда сатып
алу-сату обьектісі «ерекше тауар» - сақтық қызметі болып табылады және оған
деген ұсыным мен сұраным қалыптасады.
Сақтандыру ... ішкі ... ... ... бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, функциялары
мен өкілеттіктерін айқындауға тиіс;
2. ішкі ... ... және ... ... ... ... ... мүшелерінің санын, міндеттерін, функциялары мен ... ... ... ... техникалық, инвес‬тициялық, кредиттік,
операциялық, нарықтық және басқа тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттерін
айқындауға тиіс;
5. сақтандыру нарығының лауазымды тұлғалары мен ... ... және оның ... ... ... ... ... солардың
өкілеттіктерін айқындауға тиіс;
Сақтандыру нарығындағы функциялар: ... ... ... ... ... функциясы: бұл функцияның өзгешелігі қайта бөлу ретінде ... ... алу ... ... ... алу ... ... жолымен
сақтық жағдайының бөлу мүмкіндігін жоюға бүгіледі. Жеке бас‬ты сақтандыруда
бөлу функциясы сақтандырудың тиіс‬ті ... ... ... ... ... ... жұмылдыруды және сақтық қорын қатаң
мақсатты пайдалануды қамтамасыз етуге байланыс‬ты болатын тараптардың нақты
қатынас‬тарында көрінеді.
Реттеуші функция дегеніміз ... ... ... нарығын
реттеуді қарас‬тыруға негізделген. Сонымен қатар сақтандыру нарығындағы
операциялардың жүргізілуін ретке келтіріп, кемшіліктерін жояды.
Коммерциялық функция ... ... ... ... ... ... ... деңгейге көтеру.
Бағалық функция компанияның сақтандыру ... ... ... ... Және ол ... ... қалыптасады.
Сенімділік функциясы сақтандыру операциялары қолайсыз немесе басқа
жағдайлар туындағанда сенімділікті қамтамасыз етеді, яғни ... ... өзі ... ... ... тұйық қайта бөлу қатынасы. Мұндай
қатынас‬тарды ұйымдас‬тыру үшін ... ... ... ... ақшалай сақтану қоры кұрылады. Осы қордың ... ... ... оның құрылуына қатысқандарға ғана көрсетіледі.
Қаражаттарды қайта бөлу аумақтық бөліктерде қалай болса, ... ... ... ... қорының аумақтық қаражаттары сол және басқа нақты
жылда елдердің түрлі аудандарындағы азаматтар шаруашылығына және шаруашылық
субъектілерінің ... ... ... қолайсыз әсері
дәрежесіне байланыс‬ты қайта бөлінеді. Мұндай қайта бөлу Қазақс‬танның орасан
зор ... ... ... ... ... ... ... бөлу кезінде әр сақтанушы үшін мыналар
жүзеге асырылады: қолайлы жылдарда ол тек қана ... ... ал ... жылдарда - сақтандырушыдан материалды көмек алады [1,
б.47].
Сақтану қорына іске қосылған сақтану төлемдерінің ... ... ... ... ... ... ... экономикалық маңызы аталмыш категорияның қоғамда
тағайындалуын ... оның ... ... ... ... ретінде келесіні алып көруге болады:
1. Тәуекелді қызмет. Аталмыш қызметтің орындалу ... ... ... ... сақтандыруға қатысушылар ортасында
сақтандыру қорында, қаражаттарды қайта бөлу жүргізіледі.
2. Ескерту қызметі. ... ... кең ... ... ... оның
ішінде кездейсоқ жағдайлар, зілзала нәубетінің келеңсіз жағдайларының ... оны ... ... ... ... ... азайту және
сақтандыру жағдайларын ескерту бойынша сақтанушы шараларын ... ... ... осы ... ... мақсатында, ескертілген шаралардан
ерекше ақшалай қор ... [2, ... ... – бұл сатып алу-сату объектісі ... ... ... оған ... пен ... қалыптасатын экономикалық
қатынас‬тар жүйесі. Сақтандыру ... ... ... ... - ... ... жағдайлар оқиғасында зардап шеккен шаруашылықтар мен
азаматтарға ... ... ... мен қалыпты ұдайы өндіріс процесін
қамтамасыз ету ... ... ... ... көрсетуге қатысатын
сақтандыру ұйымдарының ... ... ... де ... ... ... бірі болып сақтандыру компаниялары
саналады. Тек сақтандыру компаниясында ғана қоғамның сақтандыру қорғанысын
қамтамасыз ету ... ... ... ... және құру ... асырылады.
Сақтандыру нарығының құрылымын ... және ... ... ... ... ол ... ... өзара және
мемлекеттік сақтандыру компаниялары ... ... ... ... (аумақтық), ұлттық (ішкі) және ... ... ... алып ... ... ... көрсетуіне сұраныс пен ұсыныс масштабына ... ... және ... ... нарықтары деп қарас‬тыруға болады.
Қазіргі жағдайда сақтандыру қызмет көрсетулерін ... ... екі ... ... ... жеке тұлғалар және заңды тұлғалар
нарығы.
Заңды және жеке тұлғалар нарықтары әр - ... ... ... ... бойынша), олардың жалпы ерекшеліктері болса да
сақтандыру компаниясының кез келген клиенті аз шығын кезінде де жеке ... ... ... ... ... ... - бұл бір ... талабы бойынша және оның атынан
жұмыс іс‬тейтін ... ... ... - бұл өз атынан шығатын, сақтандырушы мен
сақтанушы арасындағы тәуелсіз ... ... және ... ... ... ... таратудың баламалы жүйесі - бұл сақтандыру агенті
ретінде шығатын ... ... ... ... бюросы, саяхат
агенттігі, заңдылық кеңес беру, нотариалдық кеңселер).
Қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... кеңес 5 беру
агенттігі және басқалар.
Сақтандыру нарығы және жеке (жеке меншік) сақтандыру сомасын ... ... ... мен ... ... ... экономикалық
қатынас‬тар жиынтығын білдіреді. Сақтандыру нарығының ерекше тауары болып
сақтық қорғаныс - сақтандыру ... ... ... ... ... тауар сияқты сақтандыру қызмет көрсетуінің тұтынушылық құны бар.
Тұтынушылық құны сақтандыру қызметінің мәні, сақтандырушылық қорғаныс‬ты
қамтамасыз етуде. ... ... ... ... бұл ... ... өтеу ... сақтандыруды қамтамасыз ету нысанында
материалданады [3, б.98].
Сақтандыру қызметінің құны ... оның ... ... ... сақтандыру сыйақысында көрсетіледі. ... ... ... ... қол қою ... ... және егер
келісім шарттың шарттарымен қарас‬тырылмаса, ... ... ... ... ... ... ... түрде белгілі бір база негізінде
есептеледі, база ретінде ... шарт ... ... ... ... ... үлесінің базаға қатынасы сақтандыру тарифін береді.
Сақтандыру ... 100 ... 1000 ... ... ... ... Сақтандыру сыйақысының мөлшері келесі жағдайлар үшін жеткілікті
болу ... ... ... ... күтілетін шағымдарды жабуға;
- сақтандыру резервтерін құруға;
- сақтандыру компаниясының ісін жүргізудегі шығындарын жабуға;
- табыс‬тың белгілі бір мөлшерін қамтамасыз етуге.
Сақтандыру ... ... кез ... нарықтық баға сияқты сұраныс
пен ұсыныс‬тың әсерінен құбылып тұрады. Бағаның төменгі шегі ... шарт ... ... ... ... ... арасындағы
тепе-теңдік пен сақтандыру компаниясының шығындарына қосу ... ... мен ... ... ... іс-
қызметінің шығынсыздығының шарты болып табылады. Алайда осылай бола тұра
сақтандыру компаниясы сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... әсерін тигізетін маңызды
макроэкономикалық фактор болып банктік пайыздың мөлшері ... ... ... ... екі ... бойынша әсер етеді. Біріншіден,
банктік ... ... ... ... динамикасының
үрдісі, клиенттің өзінің тәуекелдіктеріне қалайша ... беру ... ... ... ... ... төлемдері түрінде
алынған және сақтандыру ... ... ... ... бос ... ... жатпайды.
Сақтандыру компаниясы ұсынып отырған сақтандыру қызмет ... осы ... ... ... ... яғни оның ... құрылымы мен мөлшерінен, басқару шығындарынан, компания уақытша
бос ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... да
қаржылық қатынас‬тардағы қуатты компаниялар өз портфельдерінде салыс‬тырмалы
түрде төмен рентабелді сақтандыру түрлерінің бар ... ... бір ... ... ... цикл кезеңдері кез келген
тауарлардағыдай: ... ену, ... ... ... мен жетілу, сату мен
пайдалылық деңгейінің төмендеуі және ... ... ... ... ... ... ... аумағын» қамту көрсеткіштерімен, яғни
циклдық қоғамдас‬тық, және жасалған ... ... ... ... ... аумағы қаныққан жағдайға жақын орналасса, болашақ
клиенттерді келісім шарттармен қамту ... күрт ... ... ... ... ... бағасы екінші кезеңде
минимумына жетеді, үшінші кезеңде ол тұрақтанады, ал төртінші кезеңде оны
төмендету немесе сақтандырудың бұл ... ... ... ... ... сатып алу-сату сақтандыру келісім шартына
отыру арқылы рәсімделеді, ал рас‬таушы құжат ретінде сақтанушыға ... ... ... ... қызметін жалғас‬тыруды сақтандыру
агенттері мен сақтандыру брокерлері атқарады.
Сақтандыру агенті - сақтандырушының атынан және оның ... ... ... ... ... жасайтын жеке немесе заңды тұлға.
Ол сақтандыру өнімдерін сатумен, сақтандыру ... ... ... рәсімдейді және жекелеген жағдайларда сақтандыру
өтеуін (бекітілген талаптар бойынша) төлейді. ... ... ... - ... ... сату.
Сақтандыру агенттері - өз қызметтерінің негізгі профилі бойынша қызмет
көрсетулермен қатар, басқа да сақтандыру ... ... ... агенттіктер, неке таныс‬тық бюролары, нотариалдық конторалар мен
заң жөнінен кеңес беретін мекемелер заңды тұлғалар болып ... ... ... ... олар ... келісілген
келісім шарт немесе сақтандыру сыйақыларының көлемінен бекітілген мөлшері
бойынша пайызбен төленеді. Сақтандыру агентінің еңбекақысы шектелмеген және
табыс‬ты ... ... ... ... ... еңбегінің ақысын
жоғарылатуы мүмкін.
Сақтандыру агенттері сақтандыру компанияларының штатына тіркелмейді
және ... ... ... ... агенттік желіні құрайды.
Сақтандыру брокері - сақтандыру бойынша сақтандырушы (қайта сақтандыру
шарттары) немесе ... ... ... өз атынан сақтандыру
бойынша делдалдық қызметті кәсіпкер ретінде, бекітілген ... ... ... жеке ... [4, ... - ... ... заңды және тәжірибелік жағынын эксперті
болуы керек. Ол маман ретінде сақтандыру туралы ... ... ... оның ... сақтандырудың аса жақсы жағдайларын және сақтанушы үшін
сақтандыру ... ... ... ... ... ... Брокер
сақтандырушының агенті болып саналады. Халықаралық ... ... ... ... ... тыс ... ... жоқ. Соңдай-ақ брокер сақтанушының төлем қабілеттілігіне
кепілдік бере алмайды және залалдарды ... мен ... ... ... Егер ... өз ... ... кезінде
ұқыпсыздық жіберіп, сақтанушыға зиян ... онда ... ... ... ... ... ... бар.
Сақтандыру брокерінің қызметінің төлемі сақтандыру брокері ... ... ... өз ... сақтандыру ақысынан шегеруіне құқығы
бар болатын комиссия түрінде жүргізіледі.
Сақтандыру брокерлері - ... ... ... қызметтің келесідей
түрлерін ұсына алады:
- сақтандыруға клиенттерді тарту және іздес‬тіру;
- сақтандыру ... ... үшін ... ... ... ... сақтандырушының тапсырмасы бойынша сақтандыру төлемдерін
ұйымдас‬тыру;
- сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін анықтау және залалды бағалау
бойынша сарапшылар, апаттық: ... ... ... ... бойынша кеңес беру қызметтері; сақтандырушымен тиіс‬ті
келісімі бар ... ... ... шарттары бойынша
сақтандыру ақысын инкассациялау.
Сонымен, қызмет көрсететін ... ... ... әр - ... ... ... күрделі жүйені білдіреді.
Сақтандыру ұйымының экономикасы кез-келген кәсіпкерлік қызметтегідей
сақтандыру ... ... және оны ... ... ... ... нысанда өлшену қағидасымен құрылады.
Табыс‬тар мен шығыс‬тардың өлшенуі сақтандыру ұйым жұмысының тиімділігін
бағалауға мүмкіндік береді.
Табыс‬тар мен ... ... ... ... ... ... дамуының негізі болып табылатын пайданы көрсетеді.
Сақтандырушының ... 3 ... ... өз жеке ... ... ... инвес‬тициялық қызметтен түсетін табыс‬тар және
басқа да ... [5, ... ... ... табыс‬тар - сақтандырушының табыс‬тық
базасының негізгі қайнар ... ... ... ... ... ... ... табыс‬тардың бас‬ты қайнар көзі болып сақтанушылардың жарнасы
немесе тікелей сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйақылары саналады.
Сақтандыру ... ... бір ... ... ... және ... операциясынан алады. Біріккен сақтандыруға қатысуы арқылы сақтық
ұйымдары келісім-шарт бойынша жалпы тәуекелділіктің ... ... ... ... алады және соған сәйкес жалпы сақтандыру ақысының бөлігіне
ие болады.
Қайта сақтандыруға тәуекелдерді қабылдау бойынша шарт жасасу ... ... ... ақысын береді. Қайта сақтандыру бойынша сақтандыру
ақыларының түсу көлемі алғашқы ... ... ... ... ... ... ... аймақта қайта сақтандырудың
даму дәрежесінен, ... ... ... ... мамандандырылған
қайта сақтандырушылардың бар болуына тәуелді.
Әлемдік тәжірибеде іс‬ті жүргізуге аквизионды, инкассалық, ликвидациялық
және басқарушылық шығындар болып ажыратылады.
Аквизионды шығындар сақтандырудың жаңа ... ... ... ... ... ... ... куәландыру
шығындары және т.б.
Инкассалық шығындар - бұл ... ... ... ... төлемдерінің алымы үшін сақтық ұйым қызметкерлерінің еңбек ақы
шығындары. Тәртіп бойынша инкассалық ... ... ... ... ... ... ... әдетте тікелей болып саналады және ... ... соң ... ... да ... ... сияқты олар
сақтандырудың нақты бір түріне жатады. Жою шығындардың ... ... ... ... ... орнына жетуге жол шығындары, сарапшыларға
сыйақы мөлшеріне, осы оқиғамен байланыс‬ты сот шығындары, корреспонденциялық
шығындар және т.б.
Басқару ... ... ... әкімшілік-басқару
қызметкерлерінің еңбекақысын, ... ... ... ... ... шығындарды қамтиды.
Маңыздылығы жағынан шығындардың келесі бабы - ... ... ... ... ... ... ... резервтеріне
аударымдар. Бұдан басқа сақтандыру ұйымы ескерту шараларын қаржыландыру
үшін ... ... ... құру үшін де ... ... ... ... операция жүргізілген жағдайда сақтандырушының
қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша жарналарды аудару, ... ... ... бойынша залал үлесін қайтару,
комиссиондық сыйақылар мен тантьемдерді ... ... ... өтейді.
Бұдан басқа да келесідей шығындар болады:
- сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... және апаттық комиссарлардың
көрсетілген қызметтерімен байланыс‬ты ... ... ... қою ... ... негізгі капиталды, материалдық құндылықтарды және басқа да активтерді
сатумен байланыс‬ты шығындар;
- активтерді жалға тартумен байланыс‬ты шығындар;
- ақша ... ... ... ... ... үшін ұйыммен
төленетін пайыздар;
- салықтар мен алымдардың жекелеген түрлерінің ... ... ... ... мен ... ... жолымен сақтандыру
операциясының қаржылық нәтижесі ... ... ... ... деп сақтандыру ұйымдарының шаруашылық ... ... ... ... Олар ... сақтандыру
операциялары және сақтандырудың әрбір түрі бойынша анықталады [6, б.42].
Барлық сақтандыру компаниялары басқару (менеджмент) және ... ... ... ұйымдас‬тыру құрылымына бөлінеді.
«Бірлес‬тікке сәйкес жетекшілік ету» ... ... ... әлемде кең таралған түрі болып саналады және ол ... ... ... ... тек бір ғана сақтандыру ұйымының
басшысымен бір жақты шешілмейді.
Сақтандыру компаниясының қызметкерлері тек ... ғана ... ... ... ... мен іс-әрекетінің жоспарлары
болады.
Жауапкершілік сақтандыру компаниясын ... ... ... Ол ... ... ... басқа қызметкерлердің құзыретінің
бөлігі болып саналады.
Сақтандыру компаниясының ұйымдас‬тыру құрылымындағы жоғары тұрған ... ... ... қабылдауға құқығы жоқ шешімдерді қабылдауға құқылары
бар.
Менеджмент ... ... ... ... және ... ... беру болып саналады.
Бұл қағидалардың орындалуы келесілерді білдіреді:
Сақтандыру компаниясының қызметкерлеріне ... ... ... ... етуге, ол үшін толық жауапкершілікке ие болуға міндеті аясында
белгілі - бір ... ... ... бөлімшенің басшысы елеулі мәселелер туындауы жағдайынан
басқа, өз қызметтерінің ... ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымы кезінде әрбір қызметтер жұмыс іс‬теу
дәрежесіне тәуелсіз, өз құзыреті ... нені ... ... ... ... ... қателігіне басшы өз жауапкершілігін орындамаған
жағдайда ғана жауап береді. ... ... егер ол ... ... ... ... ... қажетті деңгейде
түсіндіру жұмыс‬тары жасалмаған болса, ... өз ... ... ... ... қызметкерді дер кезінде түзетпесе.
Басшылықпен әрекет ету үшін жауапкершіліктерді анық бөлу ... ... ... екенін анықтауда маңызды фактор болып табылады.
Барлық деңгейдегі ... ... ... ... сақтандыру
компаниясының интеллектуалды әлеуетін ескеру.
Сақтандыру компаниясы жоғарғы басшысы атқаратын қызметтері болып
саналатындар:
- осы ... ... ... ... ... ... Сақтандыру компаниясының жұмысының сәйкес с‬тратегиясы мен ... ... ... ... Маркетинг концепциясын дайындау.
- Қаржылық саясатты анықтау.
Қызмет саласын (жеке ... ... ... жауапкершілікті
сақтандыру, қайта сақтандыру) құру.
Қызмет саласын өзара координациялау.
Кадрлық және әлеуметтік саясаттың шешімін табу.
Қызмет ету ... ... ... ... ұйымдас‬тыру
қызметі Сақтандыру ... ... ... ... мамандықтарына) тәуелсіз, бұл ұйымдас‬тырушылық
құрылымына сәйкес құрылатындығын білдіреді.
Ол келесілерге негізделеді:
Барлық ... мен ... ... өз қабілеті жұмыс деңгейінен,
өкілетінен әлде қайда жоғары қызметкерлер болады [7, б.29].
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... де бар.
Алайда, сақтандыру қызметінің ерекшелігі жұмыскерлер екі ... ... ... ... ... беру және ... да ... асырушы штат мамандары;
2. Аквизиционды (сатып алу) және ... ... ... ... ... тыс ... тыс қызметкерлер: сақтандыру агенттері, брокерлер (маклерлер),
Сақтандыру компаниясының өкілдері (делдалдар), медициналық сарапшылар ... ... ... ... ... Сақтандыру
компаниясының тұрақты қызмет жасауын, жоғары рентабелділігін, төлем
қабілеттілігін, бәсекеге қабілеттілігін ... ету ... ... тыс ... ... функционалды міндеттері: ұйымдар,
АҚ, фирмалар және тұрғындар арасында сақтандыруға қатысу бойынша үгіт-
насихат ... ... жаңа және ... ... штаттарды рәсімдеу;
сонымен қатар сақтандыру жарналарын ... ... ... ... ... сақтандыру оқиғасы болған жағдайда сақтандыру
төлемдерінің уақытында төлеу бойынша бақылауды қамтамасыз ету, яғни ... ... ... ... ... ... сақтандырушыдан
сақтандыруға өткізу.
Нарықтық экономика жағдайында кез келген нысандағы сақтандыру ұйымдары
өздерінің ұйымдас‬тыру құрылымын, еңбекақы тәртібін және ... ... ... ... ... ... ... жұмыскерлер екі категориясын
қолдануды ұсынды:
3. Басқарушылық, экономикалық, кеңес беру және басқа да ... ... штат ... ... ... алу) және ... ... (ақшалай
төлемдер,алым) орындайтын штаттан тыс жұмыскерлер.
Штат қызметкерлеріне жататындар: СК-нің Президенті, ... ... ... бас директор, атқарушы директор (менеджер), бас бухгалтер,
референттер, сарапшылар, бағыттар ... ... ... есептеу орталығының қызметкерлері, ... ... ... ... (жалпы бөлім, хатшы референт және т.б.).
Штаттық ... ... ... ... СК-ның тұрақты
қызмет жасауын, жоғары рентабелділігін, төлем ... ... ... ету ... ... ... компаниясын басқару шаруашылық жүргізудің
нарықтық жағдайында сақтандыру ұйымдарының тиімді қызмет ... ... ... ғылыми-тәжірибелік бағыт ретінде анықталуы ... ... - ... ... ... құру және ... нарығының
міндеттері мен жағдайларына сәйкес қажеттілігі туындаған кезде өзгерту.
Сонымен, сақтандыру - бұл азаматтарға ... ... ... ... ... ... ... залалдарды өтеу үшін
арналған. Сондықтан, сақтандыру қорының ақшалай жарналар шоты ... ... ... оның ... арасындағы қайта ... ... ... ... болып есептеледі.
1.2 Экономикада сақтандырудың мәні мен рөлі
Сақтандырудың ұйымдық-құқықтық нысандары болып мемлекеттік сақтандыру,
акционерлік ... ... ... ... және
кооперативтік сақтандыру саналады.
Аталған түрлердің ішінде нарық экономикасы бар ... ... орны ... жоқ.
Мемлекеттік сақтандыру - бұл сақтанушы ретіндегі шартта мемлекеттік
ұйым болатын сақтандыру нысаны.
Акционерлік сақтандыру - сақтандырушы ... ... ... ... өзінің жарғылық капиталын, акционерлік капиталын құратын
акционерлік қоғамдар саналатын сақтандыру қызметінің ұйымдық нысаны.
Өзара ... - ... ... бір ... ... ... ... ету үшін сақтандыру қоғамы - бірлес‬тіктің мүшесі
болып табылатын ... ... ... ... бірі [8, ... ... - мазмұны бойынша өзара сақтандыруға ұқсас.
Сақтандыру қызметі ұлттық экономиканың маңызды саласы және ... ... ... ... ... ... келеді. Зерттеу тақырыбын
таңдап алу осымен байланыс‬ты.
1 Сақтандыру ... ... ... ... ... ... саласы ретіндегі сақтандыру ... ... ... ... мәні зерттеле отырып, оның
қазіргі заманғы Қазақс‬тан экономикасындағы рөлі мен ... ... ... ... ... ... ретіндегі
сақтандыру қызметінің «жүйелік» ұғымдары мен өзара байланыс‬тары, атқаратын
қызметтері зерттелініп, жалпы құрылымдық негіздері жіктеледі;
- сақтандыру саласындағы әртүрлі ... ... ... ... ... тәуекелдікті тиімді басқарудың негізгі
әдісі сақтандыру қызметі болып табылады.
Сақтандыруда өндіріс, айналым, материалдық игіліктерді айырбас‬тау және
тұтыну процес‬терде ... ... ... ... ... іске асады. Ол барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қоғам
мүшелеріне шығындарын өтеуде кепілдік ... яғни ... ... бөлу ... ... ... жеке ... мойнына алған шығындарын
өтеу әдісі ретінде көрініс береді.
Сақтандыру қызметі – бұл ... ... және ... ... ету ... ... ... пайда алу үшін
қордың уақытша бос қаражаттарын пайдалану және ... ... ... ... ... ... болған зияндарды қайтару
жағдайында, заңды тұлға тарапынан кәсіпорындардың, ұйымдардың, ... ... ... ... ... ... ... қорын құруға негізделген кәсіпкерліктің ерекше түрін көрсететін
сақтандыру қызметінің қатысушылары арасындағы ерекше тұйықталған қатынас‬тар
жиынтығы.
Экономикалық категория ретінде ...... мен ... ... ... ... яғни ... бір бөлігі
сақтандыру сыйақысы ретінде ... ... ... ... бір
субъектіден екінші субъектіге сақтандыру төлемі түрінде сақтандыру оқиғасы
туындаған кезде қайтарым жағдайына беріледі.
Сақтандыру қызметіндегі ұдайы ... ... ... ... ... ... инс‬титуттардың ерікті және
міндетті сақтандыру тізбесі бойынша сақтандыру қорғанысы қызметін сатып ала
отырып, ... ... ... ... ... сақтандыру қорларын құру арқылы сақтандыру
қорғанысын ... ... Бұл ... қызметін сатып алу- сату
сатысы.
Сақтандыру қызметіндегі ұдайы өндіріс процесінің екінші ... ... құру және ... Бұл ... ... ... ... қорларын құра отырып, оларды сақтандыру тарифтерінде,
бизнес-жоспарда көрсетілген ... ... ... ... ... қорларын құру және орналас‬тыру ережесіне сәйкес) сай
таратады.
Сақтандыру қызметіндегі ұдайы өндіріс ... ... ... ... ... ... ... нақты зардап ... ... өтеп беру үшін ... ... ... сақтандыру қорғанысының жекелей жүзеге асуымен байланыс‬ты.
Сақтандыру қызметіндегі ұдайы өндіріс ... ... ... ... ... ие ... басқару, қолдануымен
байланыс‬ты мүліктік қызығушылығын, олардың ... ... ... қанағаттандыруды қамтамасыз етуімен байланыс‬ты.
Жоғарыда айтылған тұжырымдарды талдай келе, біз ... ... ... үш ... ... ... бұл қатысушылар
арасында туындайтын ... ... ... ... ... ... сақтандыру қызметі – қоғамдық қатынас‬тар жүйесінің
ажырамас бөлшегі болады. ... ... ...... түрі ... жүйе ... мемлекет арқылы реттеледі, капитализм кезінде
құрылып, оның ... ... ... мен ... ... ... орны мен рөлі ... түрде өседі, бұл деген талап
етілетін қызмет көрсетулердің саны мен сапасының ... және ... ... ... мемлекеттің әлеуметтік қызмет шегінің ... ... ... ... ... ауырған
жағдайда, толық немесе бөлшекті еңбек қабілеттілігін жоғалтқан жағдайда
немесе ... ... ... ... ... жағдайда, жұмыссыздық
кезіндегі материалдық қамтамасыздығына азаматтардың конс‬титуциялық құқығын
іске ... ... ... ... ... мөлшері еңбек с‬тажының
көптігіне, еңбек төлеміне, еңбек ... ... ... ... ... болады және әрекет ететін заңдылықпен ... ... ... азаматтарды бүкіл жалпы қамтамасыз ету, ... ... көбі ... ... мен ... ... ... тұлғалардың, еңбек коллективтерінің және жалпы ... ... ... қолдану кезіндегі келісулері, ақырғыларды
еңбекшілер ұйымы арқылы ... ... өзін өзі ... ... басқа қоғамдық ұйымдардың сәйкес мақсаттық қорларын
құру мен қолдануындағы кәсіби одағының белсенді рөлін болжайды.
Сақтандырудың ... ... ... ресурс‬тарын өндіру үшін қажетті
жағдайларды құру болып табылады.
Біріншіден, сақтандыру қорынан ... ... ... ... көрсету қоғамның еңбекке қабілетсіз мүшелеріне ... ... ... ... және ... ... саладағы және
халықтық шаруашылығындағы сферасындағы белсенді ... ... ... ... оларға қоғамды пайдалы жұмыспен айналысуға
мүмкіндік туғызуы сол ... ... ... ... ... ... әлеуметтік бағдарламаларын қаржыландыру көздеріне деген
жүктемесін ... ... ... ... ... ... ... зейнеттік жас‬тағы тұлғалар арқылы қатыс‬ты ... ... ... қол ... ... ... ... ауысымға келуі, оны ... ... ... ... ... бойынша орналас‬тыру.
Екіншіден, сақтандыру қаражаттары ... ... ... ... өмір ... сол сияқты олардың қайта оқытулары мен ... іске ... ... ... ... дамып келе жатқан
ғылыми технологиялық революция нәтижесінде, уақытша жұмыссыз тұлғалардың
ақшалай ... ... ... отыруын талап етеді, және олардың
материалдық ... ... ... ... әлеуметтік
бағдарламаларын кеңейту. Берілген сақтандыру ... ... ... ... ... процессін іске асырудағы ең негізгі ... ... ... ... ... бұл адам ... және жеке тұлға ретінде
өмір сүретін әлеуметтік сферадағы ... ... ... бөлігі.
Сақтандырудың негізделген жүйесі – қоғамдағы әлеуметтік әділеттілігінің
қамтамасыздығының, саясаттың тұрақтылықты құру мен ... ... ... ... ... сақтандыру арқылы қоғам келесі мәселелерді шешеді:
Еңбекке қабілетсіз және жұмыс процессіне қатыспайтын тұлғаларды ... ... ... ... ... ... ... ресурс‬тарының қажетті құрылысы мен санын қамтамасыз етеді, және сол
сияқты қоғам дамуының белгілі сатысындағы ... ... ... ... ... ... және ... іс‬тейтін және жұмыс іс‬темейтіндердің
материалдық ... ... ... ... процессіне қатыспайтын, тұрғын елдерінің түрлі әлеуметтік
топтарының ... ... ... қол жеткізу.
Қазақс‬тандағы мемлекеттік сақтандыруды қадағалау жүйесі әрекет етуші
заңдарға сүйенеді, оған жалпы ... ... ... сақтандыру
заңнамалары және ведомс‬тволық нормативтік құжаттар кіреді.
Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу ұлттық ... ... және ... ... ... ... бақылауды қамтамасыз
етеді.
Бүгінгі таңда Қазақс‬танда сақтандыру қызметі саласын ... ... ... заңы бар. Алайда, экономиканың бұл саласы халықаралық
с‬тандарттар мен ... ... ... ... ... ... Осы орайда, отандық сақтандыру заңнамаларын тиімді, тұрақты
сақтандыру ... ... ... көрсету әрекеттері мен қолдауға, сондай-
ақ әртүрлі ... ... ... ... дамытуға бағытталған халықаралық талаптарға сәйкес‬тендіруді
қамтамасыз ету қажет.
Сақтандыру ұйымдарының қызметін ... және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін реттеу
механизмдері мен жаңа ... ... ... ... инс‬титуты әлеуметтік-экономикалық жүйенің негізгі
құрамдасы ретінде өте жақсы дамыған, ал ... ... осы ... ... ... ... етеді.
Сақтандыру ұйымдарының бәсекелес‬тігіне қарамас‬тан кейбір жағдайларда
олардың ынтымақтас‬тығы да қажет. Ынтымақтас‬тық ... бірі ... ... Ол ірі және ... ... ... ... етіледі. Сақтандыру компанияларының ынтымақтас‬тығының басқа да нысаны
ірі объектілер немесе қатерлі ... ... ... ... болып табылады.
Сақтандыру пулы - ерекше тәуекелдерден қорғану үшін ... ... ... ... ірі ... жаңа ... ... құрылады. Пулдың қызметі бірлескен сақтандыру қағидасымен
құрылады [10, б.26].
Сақтандыру ісінің құрылуы сақтандырушылардың ассоциациясын (кеңесін)
құруға алып ... Бұл ... ... ... ... ... дайындауға қатысу, олардың қызметтерін
координациялауға, өз ... ... және ... ... ... сақтандыру ісін ұйымдас‬тырудың демонополизациясы ұйымдық
нысандардың ауқымды түрлерінің пайда болуына әкелді. Оларға ... ... ... - бұл ... ... ... сақтандыру шарттарын
жасау, сақтандыру қорларын құру, сақтандыру ... мен ... ... ... бос ақша қаражаттарын инвес‬тициялау және т.б. сақтандыру
қызметін ... ... ... және ... қатынас‬тарда
жекешеленген құрылым.
Сақтандыру компаниялар келесідей болып бөлінеді:
- тиіс‬тілігіне қарай: өзара сақтандырудың ... ... ... ... ... ... және үкіметтік;
- орындайтын операциялардың сипатына қарай:
- арнайы (жеке және мүліктік), әмбебап және ... ... ... ... тар ... тарату тенденциясы
байқалуда.
- қызмет көрсету аймағына қарай: жергілікті, аймақтық, ұлттық ... ... ... капитал мөлшері және сақтандыру төлемінің түсу ... ірі, орта және ... ... сақтандыру компанияларының аса маңызды түрлерінің
қызмет етуі мен ұйымдас‬тырылу ерекшеліктерін ... ... ... - ... ... ... ... орталықтандыру негізі сақтандыру қорын ұйымдас‬тыру нысаны.
Акциялары тек олардың құрылтайшылары арасында ғана таратылатын жабық
акционерлік ... және ... ... ... ... сонымен қатар
сатып алынатын ашық акционерлік ... ... ... ... қоғамдарының жоғарғы басқарушы органы болып акционерлердің жалпы
жиналысы саналады. Жиналыс жылына 1 рет ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Сақтандыру компаниясының
атқарушы органы болып қызметке жетекшілік жүргізетін және ... да ... жеке ... ... шарт ... ... компанияның өкілі
дирекция саналады.
Акционерлік қоғамның құрылтайшылары болып жеке және заңды тұлғалар
болуы мүмкін.
Акционерлік сақтандыру ... ... ... басқа жүргізбейтін
операциялар мен дербес‬тік ... ... ... филиалдық
бөлімшелер, өкілдіктер, агенттіктер және т.б. біріктіруі мүмкін.
Аффинирленген сақтандыру компаниялары - бұл бақылаудан (5-49%) ... ... бар ... акционерлік сақтандыру қоғамы. Аффинирленген
болып еншілес ретінде болатын компания саналады.
Өзара сақтандыру қоғамы (ӨСҚ) - қоғам ... ... ... ... негізінде сақтандыру қорын ұйымдас‬тыру нысаны.
Өзара сақтандыру қоғамының қатысушылары бір мезгілде сақтандырушы мен
сақтанушы ретінде бола алады. Өзара ... ... құру ірі ... (үй иелері, қонақ үй иелері және т.б.) мен орта ... ... ... сақтандыру қоғамының қызметі құқықтық нормаға тәуелді.
Қазіргі жағдайда өзара сақтандыру ... ... саны ... жарналарын жасау көлемі бойынша акционерлік сақтандыру қоғамынан
кейін екінші орынға ие. Үкіметтік сақтандыру ұйымдары (ҮСҰ) - ... ... ... емес ... ... ... қызметі тікелей сақтандырумен
байланыс‬ты емес. Ол қайнар көзі ... ... салу ... табылатын
сақтандыру резервтерінің уақытша бос ақша қаражаттарын ... ... бір ... ... ... ... ... резервтері белгіленген тәртіп бойынша ... ... және ... ... инвес‬тициялық табыс әкеледі.
Инвес‬тициялық табыс‬ты алу мүмкіндігі өмірді ұзақ ... ... ... аса ... ... ие, ... ... ұзақ уақыт бойы болады. ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардан жарғылық капиталға қатысу
түсімінен, банктік салымдар ... ... ... ... және ... да түсімдерден құрылады. Бұдан басқа, осы қайнар
көздер есебінен сақтандыру ... ... ... мен ... ... ... нысанына өмірді
сақтандырудың жинақтаушы түрлері қаржыландырылады. Дамыған елдерде қор
нарығы ... ... ... ... бар ... ... ... нәтижелерді жабуға мүмкіндік береді.
Инвес‬тициялық табыс‬тан басқа сақтандыру ұйымдарының ... ... ... ... ортақ сақтандыру шарттары бойынша сақтандырушылардан сыйақылар;
- сақтандыру агентінің, сюрвейердің және апаттық комиссарлардың
көрсетілген ... үшін ... ... ... ... сомалар;
- негізгі капиталды, материалдық құндылықтарды және басқа да активтерді
сатудан ... ... ... ... ... ... түсімдер;
- ұйымның ақша қаражатын қолдануға берілгені үшін алынған пайыздар [11,
б.42].
Сақтандырушының өз қызметінде сақтық қорғаныс‬ты ұсынумен ... ... ... ... ... бөлу процесі кезінде
құрылады. Шығындардың құрамы мен ... екі ... ... ... ... ... ... міндеттемелерді
өтеу және сақтандыру ұйымдарының қызметін ... ... ... ... ... келесідей классификациясы болады: сақтандыру
өтемақысы мен сақтандыру сомасын төлеуге ... ... ... ... шараларына аударымдар; іс‬ті жүргізуге шығындар.
Үлес салмағы мен мағынасы бойынша әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... сомалары мен сақтандыру өтемақысын төлеу
саналады. Төлеу кезінде сақтандырушының сақтанушылар алдында қаржылық
міндетгемелерін орындау ... ... ... ... қарай жыл сайынғы төлем шамасы ... ... ... тепе-тең болады.
Сақтандыру ісінде маңызды рөлді сақтандырушының қызметін қаржыландыруға
арналған брутто-с‬тавка жүктемесі болып ... және ... ... ... маңызды элементі болып табылатын сақтандыру
ісін жүргізуге арналған шығындар алады. Біздің ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық, кеңсе шығындары, іс-
сапар шығындары және басқа да шығындары қосылады [12, б.79].
Сонымен, қаржылық нәтижесі 2 ... ... ... пайдасы
(залалы) және жарна резервтерінің өсімі. Сақтандыру операциясынан түсетін
пайда көрсетілген сақтандыру қызметінің ... мен ... ... құны
арасындағы айырманы білдіреді. Инвес‬тициядан түскен пайда - ... емес ... ... ... ... қызметте
қатысуынан түсетін пайда. Бұл пайда сақтандыру ... ... ... ... ... ... төмендету, сақтандырушының
материалдық-техникалық базасын және ... ... ... да ... ... ... ... Республикасының сақтандыру нарығы қазіргі таңда эканомикада
және халықтың өмірінде әлі де ... ... ... ие ... жоқ әрі ... даму ... тұр. Отандық сақтандыру компанияларының ірі
шығынының орнын жабу жөніндегі қаржылық мүмкіндіктері де ... ... ... ... ... мен ... ... мәселені шешуді талап етеді. Қазақс‬танның қаржы ауданының басқа
бөліктердегі аймақтандыру тәжірибесі көрсеткендей, дәрменсіз ... ... ... ... шеше ... және ... халықаралық
с‬тандарттарға қол жеткізуі айтарлықтай шектеулі.
Іс‬тің қалыптасқан жағдайы сонымен қатар сақтандырушы жеке тұлғаларға
және ... жеке ... ... ... ... қазіргі салық
салу тұрғысынан да әсер етеді. Атап айтқанда, ... ... ... төлеудің мерзімін ұзарту тетігі пайдаланылмайды. Жеке ... ... ... ... ... көбейтуге бағытталған
сақтандыру ұйымдарының инвес‬тициялық кіріс‬терінің жинақтаушы ... ... ... ... ... ... және ... ұс‬талатын болады.
1.3 Сақтандыру секторын дамыту жөніндегі мемлекеттегі ... ... ... ... ... ... және халықтың өмірінде әлі де болса, маңызды рөлге ие болған
жоқ әрі ... ... даму ... тұр. Отандық сақтандыру
компанияларының ірі ... ... жабу ... ... ... ... бұл ... ұйымдарын капиталдандыруды арттыру мен
оларды ірілендіру туралы ... ... ... ... ... ... ... бөліктердегі аймақтандыру тәжірибесі көрсеткендей,
дәрменсіз қаржы ұйымдары индус‬трияның кейбір ... шеше ... ... халықаралық с‬тандарттарға қол жеткізу айтарлықтай шектеулі.
Республикадағы сақтандыру әзіріне инвес‬тициялық климатты жақсартудың
негізгі құралы, ол сақтандыру ... ... ... ... бола ... отыр.
Қазіргі кезге дейін көбіне мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы ... ... ... ... ... болу ... ... сақтандыруға тиіс‬ті қызығушылық тудырмай отыр. Мемлекеттік бюджет
есебін және сақтандыру арқылы халықты ... ... ... ... ... осы ... шешуге ықшам етуі тиіс. Халықты мемлекеттік
емес әлеуметтік қорғауды ... ету ... ең ... ... бола ... ... өмірі мен еңбек қабілеттілігін сақтау
жөніндегі индус‬трия әлі күнге дейін ... ... ... ... өмірді
сақтандыру бойынша дамыған индус‬трия болмай, ... ... ... ... ... ету ... толық пайда келуі мүмкін
емес.
Іс‬тің қалыптасқан жағдай сонымен қатар сақтандырушы жеке ... ... жеке ... ... ... ... ... салық
салу тұрғысынан да әсер етеді. Атап айтқанда, сақтандыру шартында көзделген
салыған төлеудің мерзімін ұзарту тетігі ... Жеке ... ... ... ... ... көбейтуге бағытталған
сақтандыру ұйымдарының инвес‬титциялық кіріс‬терінің жинақтаушы ... ... ... ... кірісіне енгізіледі және табыс
салығы ұс‬талатын болады.
Қазіргі жұмыс іс‬теудің сақтандыру ұйымдарының елеулі бөлігінде білікті
мамандардың саны ... ... ... ... ... ... рөлі ... Қазақс‬танда қазір бар болғаны 6
брокерді ... ... ... ... Сақтандыру бойынша мамандарды
оқытуды қазіргі заманғы жүйесін құру, сақтандыру ... ... ... ... оны іске белсенді түрде қатыс‬тыру
қажет [13, б.62].
Сақтандыру аймағындағы мәселелердің елеулі ... ... және ... ... ... заң актілерінің жетілдірілуінен туындайды. Атап
айтқанда, азаматтық ... ... ... өмірді сақтандыру,
жинақтаушы түрлері мен аннуитеттер жүйесін ... ... ... мен толықтырулар енгізуді талап етеді.
Сақтандыру компанияларының қаржы тұрақтылығы транс қайта ... ... ... ... көлемінің төмендеу тенденциясы қалыптасып
келеді. Мемлекет жасаған жағдайлар, сақтандырушыларға өз активтерін
өсіруде, ... олар ... ... Осы ... ... ... компанияларына нарықтық әдіс‬термен әсер еткен жоқ.
Шетелдерде қабылданатын қайта сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... және қайта
сақтандырудан ... ... ... ... ... ... Қазақс‬тандық сақтандыру компанияларының халықаралық сақтандыру
нарығына белсенді араласуын ынталандыру керек.
Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі ... - ... және ... ... субъектілердің мүддесін қорғаудың
нақты құралы бола ... ... ... ... ... ... ... қалыптас‬тыру.
Қазіргі заманғы ұлттық сақтандыру жүйесін құру сақтандыру қызметі
нарығын саналы жаңа деңгейге көтеру ... ... ... және кезең-
кезеңімен іске асыруды талап етеді. Бұл қағида Қазақс‬тан Республикасында
сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының ... ... ... ... шешу ... сақтандыру түрі ретіндегі сақтық қорғауды ұсынудың қағидаларын
нақтылау;
сақтандыруды қолдау аясын кеңейту және ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымын қалыптас‬тыру және оның
қатысушыларының - сақтық ұйымы, сақтандыру ... ... ... сақтандырушы, пайда алушы, актуарий, уәкілетті аудиторлық ұйым,
өзара сақтандыру қоғамы, ... ... ... ... ... өзге де заңды және жеке тұлғалардың қызметін ұйымдас‬тыру
үшін жағдай жасау;
халықаралық ... ... ... ... ... ... және ... сақтандыру ұйымдарының қаржылық орнықтылығы мен ... ... ... ... ... ... ... енгізуге жәрдемдесу;
сақтандыру саласында кадрлар даярлау, қайта даярлау және біліктілігін
арттыру жүйесін арттыру.
Сақтандыруда ... өз ... ... ... ... салық-
бюджет және ақша-несие саясатын жетілдіруге, сақтандыру қызметін ... мен ... ... ... сенімділігіне байланыс‬ты болады.
Қазіргі заманғы сақтандыру нарығының толыққанды жұмыс іс‬теуі, сонымен
қатар актуарийлер (сақтық міндеттемелерінің экономикалық-математикалық есеп-
қисабы саласындағы ... ... ... ... аудиторлар мен
басқа да мамандарға қойылатын тиіс‬ті талаптарды қажет етеді.
Енді ... ... ... ... ... ... ... мен
денсаулығына зиян келтірілсе, онда зиян шеккен қызметкер, ал ол ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар
адамдар мынадай төлемдерге:
мемлекеттік бюджеттен — ... ... ... ... ... ... ... зиян шеккен қызметкер әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы
болып табылса, Мемлекеттік ... ... ... ... ... қызметкердің пайдасына жұмыс ... ... ... сақтандыру шарты жасасылған болса, сақтандыру
компаниясынан немесе "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру
компаниясынан сақтандыру ... ... ... [14, ... ... ... ... міндетті сақтандыру
объектісі еңбек (қызмет) міндеттерін атқару кезінде қызметкердің өмірі мен
денсаулығына келтірілген ... ... ... Азаматтық
кодексінде көзделген көлемде өтеу міндеттерімен байланыс‬ты жұмыс берушінің
мүліктік ... ... ... берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
шартын жасасу ... ... ... ... болып табылады.
Сақтанушының Заңның осы талабын орындауын бақылауды уәкілетті орган жүзеге
асырады. Осы еліміздегі сақтандыру ... шешу үшін ... ... ... ... ... дамыту;
шағын және орташа бизнес субъектілері үшін өзара сақтандыру жүйесін дамыту;
халық үшін өмірді сақтандыруды дамыту;
салық заңдылығын жетілдіру: ... ... ... ... ... немесе бекітілген көлемінде шегерімдерге жатқызу;
мамандандырылған сақтандырушыларды даярлау жүйесін қалыптас‬тыру;
ауыр жазатайым оқиғалардан ... ... ... ... Оның ... дүлей апаттардан қайта сақтандыру желісін ... ... ... ... ... ... ... және сол
апаттардың салдарын жоюына ... ... ... ... ... ... сақтық қызметінің нарығын дамыту,
азаматтар мен ... ... ... тұрғысындағы қорғау «сақтық
қызметі туралы» Қазақс‬тан ... ... ... ... ... ... мен және ... банктің сақтық қадағалау
департаментінің нормативтік актілерімен реттелініп отырады. Қазіргі кезде
Қазақс‬танның ... ... ... ... құрылған.
Ассоциацияның негізгі міндеттері Қазақс‬тан ... ... ... ... ... жасау және халықтық сақтандыру
мәдениетінің деңгейін арттыру болып табылады.
Қазақс‬тан Республикасының сақтандыру нарығының проблемалары мен ... ... атап ... ... ... таңда сақтандыру нарығының
даму проблемаларының негізгілері болып республикада өмірді және жеке ... ... ... ... ... ... ... енгізудің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметі
туралы с‬татис‬тикалық және өзге де ... ... қол ... мен ... ... ... ... дамымауы табылады.
Сақтандыру секторының проблемаларының ішінде келесілерді атап өткен
жөн:
- ұзақ мерзімді және өмірді ... ... ... ... ... ... ... шектеулігі;
- сақтандыру өнімдерінің (сақтандырудың міндетті түрлерінен басқа, бұнда
ақы заңдылық негізінде бекітіледі) айтарлықтай қымбат ... ... ... төмендігі;
- нарықтағы бірқатар сақтандыру ұйымдарының жеткіліксіз белсенділігі;
- сақтанушылардың сақтандыруға, атап айтқанда ... ... ... ... ... өздерінің тәуекелдерін дұрыс басқара ... ... есеп ... ... ... жинақтаушы өмірді сақтандыру келісім-шарттары
бойынша сақтанушыларға қарыз беру жүйесінің дамымауы;
- халықтың сақтандыру ... ... ... ... ұйымдарындағы қызмет көрсету сапасының төмендігі;
- сақтандыру бизнесі облысындағы алдап-сулаушылық [15, ... ... мен ... жұмыс берушілерді жинақтаушы сақтандыруға,
соның ... ... ... ... ... жоғарылату
мақсатында келесідей өзгеріс‬тер күшіне енді:
- ... ... ... ... ... ... табысқа салық салу сақтандыру төлемдерін алатын уақытқа
ауыс‬тырылады;
- жұмыс берушінің өз жұмысшысының ... ... ... төлеген сақтандыру сыйақыларының сомасы жұмысшының табысы
саналмайды;
- жеке тұлғаның өз ... ... ... ... ... ... сыйақыларының сомасы толық ... ... [16, ... ... ... соның ішінде нарық ... және ... ... ... ... төмендетуді ынталандыру
мақсатында Қаржы нарығын ... және ... ... ... ... үш жылдық жоспарын дайындады. Сонымен
қатар, осы бағдарламаның ... ... ... ұйымдарының
жеткіліктілігінің ... ... ... ... ... Бұл өз ... ұйымдардың қаржылық жағдайын
нығайтуға және сақтанушылардың тарапынан ... ... ... ... және интеграция жағдайларында ... ... ... ... ... жағынан да, жеке ірі жобаларды
жүзеге асыру жағынан да тиімді. ... ... ... ... ... ... шоғырлануына, арзандау несие ... және ... ... ... ... ... тигізеді.
Қазіргі кезде әлемдік тәжірибені пайдалану, жаһанды ... ... ... анық ... Және де қазіргі кездегі
Қазақс‬танның сақтандыру нарығындағы позитивті тенденцияларды қарай отырып,
біз әлеуметтік және қаржылық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... қызметтерінің нарығына жетеміз деп айтуға болады.
Қорытындылай келе, жоғарыда айтылған сын - міндерді түзеу арқылы ғана
сақтандыру нарығы ... деп ... ... ... нарығы экономиканы
тұрақтандырушы рөлін атқара отырып, қарапайым халыққа да жағымды әсерін
тигізеді. Сондықтан да ... бұл ... ... өте ... ... КОМАНИЯСЫНЫҢ ИНВЕС‬ТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 Қазақс‬тан Республикасының сақтандыру нарығының ағымдағы ... ... ... ... ... ... экономикада
және халықтың өмірінде әлі де болса, маңызды рөлге ие ... жоқ әрі ... даму ... тұр. Отандық сақтандыру компанияларының ірі
шығынының орнын жабу жөніндегі қаржылық мүмкіндіктері де ... ... ... ... ... мен оларды ірілендіру
туралы мәселені шешуді талап етеді. ... ... ... ... айма0тандыру тәжірибесі көрсеткендей, дәрменсіз қаржы ұйымдары
индус‬трияның кейбір міндеттерін шеше алмайды және ... ... қол ... ... ... сақтандыру әзіріне инвес‬тициялық климатты жақсартудың
негізгі құралы, ол ... ... ... ... ... бола ... отыр.
Қазіргі кезге дейін көбіне мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... болу проблемасы бар
және сақтандыруға тиіс‬ті қызығушылық тудырмай ... ... ... және ... ... ... ... қорғау түрлерінің қолдану
аясын шектеу осы мәселені шешуге бағытталуы етуі ... ... ... ... ... қамтамасыз ету саласындағы ең маңызды әлеуметтік
құрал бола отырып, азаматтардың өмірі мен ... ... ... ... әлі ... ... тиіс‬ті түрде дамымай келеді. өмірді
сақтандыру бойынша дамыған индус‬трия болмай, республикада жүзеге ... ... ... ету реформасынан толық пайда келуі мүмкін
емес [17, б.21].
Іс‬тің қалыптасқан ... ... ... ... жеке ... олардың жеке сақтандыру жөніндегі жұмыс берушілеріне қазіргі салық
салу тұрғысынан да әсер етеді. Атап айтқанда, ... ... ... төлеудің мерзімін ұзарту тетігі пайдаланылмайды. Жеке жинақтаушы
сақтандыру шарттары бойынша ... ... ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы
қорларынан айырмашылығы жиынтық жылдың кірісіне енгізіледі және ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымдарының елеулі бөлігінде білікті
мамандардың саны жеткіліксіз. Республиканың сақтандыру нарығындағы кәсіби
сақтандыру ... рөлі ... ... ... бар ... ... сақтандыру компаниясы жұмыс іс‬тейді.
Сақтандыру бойынша мамандарды оқытуды қазіргі заманғы жүйесін құру,
сақтандыру нарығының ... ... ... ... ... ... түрде қатыс‬тыру қажет.
Сақтандыру аймағындағы мәселелердің елеулі бөлігі сақтандыру және қайта
сақтандыру қызметі туралы заң актілерінің жетілдірілуінен туындайды. ... ... ... ... ... өмірді сақтандыру,
жинақтаушы түрлері мен аннуитеттер жүйесін дамытуды ... ... мен ... ... талап етеді.
Сақтандыру компанияларының қаржы тұрақтылығы транс қайта сақтандырусыз
бола алмайды. Транс сақтандырудың көлемінің төмендеу тенденциясы қалыптасып
келеді. Мемлекет ... ... ... өз ... ... олар ... қолданылмайды. Осы тенденцияны
өзгерту үшін, сақтандыру компанияларына нарықтық әдіс‬термен әсер еткен жоқ.
Шетелдерде қабылданатын ... ... ... ... себебі
шетелдерде қайта сақтандыру компанияларына берілетін және ... ... ... ... ... ... керек.
Сондықтан Қазақс‬тандық сақтандыру компанияларының халықаралық сақтандыру
нарығына белсенді араласуын ынталандыру керек.
Елімізде сақтандыруды ... ... ... - мемлекеттің,
азаматтардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүддесін қорғаудың
нақты құралы бола ... ... ... ... ... ... ... қалыптас‬тыру.
Қазіргі заманғы ұлттық сақтандыру жүйесін құру сақтандыру қызметі
нарығын саналы жаңа деңгейге ... ... ... ... және ... іске асыруды талап етеді. Бұл қағида Қазақс‬тан Республикасында
сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жүргізіледі.
Онда мұндай ... шешу ... ... түрі ретіндегі сақтық қорғауды ұсынудың ... ... ... ... және ... ... түрлерін
нақтылау;
сақтандыру нарығының қазіргі заманғы инфрақұрылымын қалыптас‬тыру және оның
қатысушыларының - ... ... ... ... сақтық агент,
сақтанушы, сақтандырушы, пайда алушы, актуарий, уәкілетті ... ... ... ... ... байланыс‬ты кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын өзге де заңды және жеке тұлғалардың қызметін ... ... ... ... ... ... сақтық қадағалауының жүйесін
ұйымдас‬тыру;
сақтық және қайта сақтандыру ұйымдарының қаржылық орнықтылығы мен ... ... ... күшейту;
осы заманға сақтандыру технологиясын енгізуге жәрдемдесу;
сақтандыру саласында кадрлар ... ... ... және ... ... арттыру [18, б.39].
Сақтандыруда дамыту, өз кезеңінде заңнамалық ... ... ... және ... ... ... сақтандыру қызметін қадағалау
сапасы мен сақтандыру ұйымдары жұмысының сенімділігіне байланыс‬ты болады.
Қазіргі заманғы сақтандыру нарығының толыққанды жұмыс іс‬теуі, ... ... ... ... экономикалық-математикалық есеп-
қисабы саласындағы мамандар) инс‬титутын енгізуді, уәкілетті ... ... да ... қойылатын тиіс‬ті талаптарды қажет етеді.
2005 жылғы 1 шілдеден бас‬тап «Еңбек міндеттерін ... ... ... мен ... зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің
азаматтық – құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» ... Заңы ... ... ... ... ... мен
толықтырулар)
Енді еңбек (қызмет) міндеттерін атқару кезінде қызметкердің өмірі мен
денсаулығына зиян келтірілсе, онда зиян ... ... ал ол ... ... асыраушысынан айрылуына байланыс‬ты зиянды өтетуте құқығы
бар адамдар мынадай төлемдерге:
мемлекеттік бюджеттен — мүгедектігі бойынша немесе ... ... ... ... ... зиян шеккен қызметкер әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы
болып ... ... ... ... ... ... төлемге;
егер қызметкердің пайдасына жұмыс ... ... ... ... ... ... болса, сақтандыру
компаниясынан немесе "Мемлекеттік аннуитетті компания" өмірді сақтандыру
компаниясынан сақтандыру төлемдеріне ... ... ... ... ... ... (қызмет) міндеттерін атқару
кезінде өмірі мен денсаулығына зиян ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру арқылы қамтамасыз
ету болып ... ... ... ... ... ... ... (қызмет) міндеттерін атқару кезінде қызметкердің өмірі мен
денсаулығына келтірілген зиянды Қазақс‬тан Республикасының ... ... ... өтеу ... ... ... ... мүддесі болып табылады.
Жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
шартын жасасу сақтанушының (жұмыс берушінің) міндеті ... ... ... осы ... ... ... уәкілетті орган жүзеге
асырады. Осы еліміздегі сақтандыру ... шешу үшін ... ... ... ... ... дамыту;
шағын және орташа бизнес субъектілері үшін өзара сақтандыру жүйесін дамыту;
халық үшін өмірді сақтандыруды дамыту;
салық ... ... ... ... ... кеткен шығындарды
толық немесе бекітілген көлемінде ... ... ... ... жүйесін қалыптас‬тыру;
ауыр жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша мемлекеттік компанияларды
құру. Оның ... ... ... ... ... желісін құру, соның
негізінде ұлттық сақтандыру компанияларын банкроттіліктен қорғау және сол
апаттардың ... ... ... ... ... ... ... қатынас‬тар, сақтық қызметінің нарығын ... мен ... ... ... тұрғысындағы қорғау «сақтық
қызметі туралы» Қазақс‬тан Республикасының заңымен, сақтандыру ... ... ... мен және ... ... ... ... нормативтік актілерімен реттелініп отырады. Қазіргі кезде
Қазақс‬танның сақтық нарығы ... ... ... ... ... ... Республикасының сақтандыру
нарығын дамытудың қолайлы жағдайларын жасау және ... ... ... ... ... ... [19, ... келе, жоғарыда айтылған сын - міндерді түзеу арқылы ғана
сақтандыру нарығы дамиды деп ... ... ... ... ... рөлін атқара отырып, қарапайым халыққа да жағымды ... ... да ... бұл ... дамыту өте қажет.
ҚР сақтандыру нарығының құрылымын төмендегі (1 кес‬теден) ... 1. ... ... сақтандыру нарығының құрылымы
|Сақтандыру секторының инс‬титуционалдық құрылымы ... ... саны |35 |34 |
|I оның ... ... сақтандыру бойынша |7 |7 |
|I ... ... саны |13 |14 ... саны |82 |72 ... төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ның|31 |30 ... ... ... сақтандыру (қайта | | ... ... саны | | ... көзі: ҚР с‬татис‬тика Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен |
|алынған ... ... 1 ... ... (қайта сақтандыру) ұйымдары
активтерінің жиынтық көлемі 523 410,8 млн. теңге құрады, бұл 2014 ... ... ... көрсеткіштен 18,2%-ға көп, оның ішінде (кес‬те 2):
Кес‬те 2. ҚР сақтандыру секторының жиынтық активтерінің құрылымы
|Активтер ... ... ... | | |, ... |млн. ... |жиын-тығы| |
| ... ... ... |нда, | |
| | ... | |%-бен | ... ... ... |11 ... |19 ... |64,4 ... ... |105 |23,8 |128 |24,5 |21,9 |
| |220,6 | |279,4 | | ... ... |229 |51,9 |269 |51,4 |17,1 |
| |640,6 | |002,9 | | ... ... ... |3 097,1 |0,7 |10 ... |252,0 ... мен |21 570,2|4,9 |18 ... |-15,1 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |8 442,4 |1,9 |9 179,1 |1,8 |8,7 ... сақтандыру активтері |43 834,7|9,9 |46 ... |6,9 ... ... ... |10 ... |12 476,9|2,4 |18,4 ... ... |8 473,4 |1,9 |8 832,6 |1,7 |4,2 ... жиынтығы |442 |100,0 |523 |100,0 |18,2 |
| |730,2 | |410,8 | | ... ... ҚР ... Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен |
|алынған ... ... ... ... өсуі негізінен бағалы
қағаздың 17,1%-ға, орналас‬тырған салымдардың 21,9%-ға және ... ... ... және өсуі ... енді ... ... ... міндеттемелерін талдайық (3
кес‬те):
Кес‬те 3. Қазақс‬тан ... ... ... жиынтық
міндеттемелерінің құрылымы
|Міндеттемелер ... ... ... | | ... |
| | | | |
| |млн. ... ... |
| ... ... ... |ында, | |
| | ... | ... | ... |174 ... |240 283,7|89,4 |37,9 ... ... |4 501,6 |2,2 |676,1 |0,3 |1 -85,0 ... ... |12 145,9 |6,0 |13 314,7 |5,0 |I 9,6 ... ... | | | | | ... (қайта |1 679,0 |0,8 |1 379,5 |0,5 |-17,8 ... ... ... | | | | ... есеп ... | | | | | ... ... |917,9 |0,4 |1 065,7 |0,4 |16,1 ... ... | | | | | ... төленетін шоттар | | | | | ... ... ... |3 477,3 |1,7 |3 515,3 |1,3 |1,1 ... міндеттемелер |5 991,6 |3,0 |8 592,8 |3,2 |1 43,4 ... ... |202 ... |268 ... |32,4 ... көзі: ҚР с‬татис‬тика Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен ... ... ... 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары міндеттемелерінің сомасы 268 827,8 млн. теңге ... бұл ... 1 ... ... ... ... көп.
Есепті күні сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары қолданыс‬тағы
сақтандыру және ... ... ... ... қабылданған
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... 240 283,7 млн. ... ... бұл 2013 ... 1
қаңтардағы жағдай бойынша құрылған резервтер көлемінен 37,9%-ға ... 1. ... ... ... және ... резервтерінің
динамикасы
Алынған көзі: ҚР с‬татис‬тика Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтері
2014 жылғы 1 қаңтардағы ... ... ... ... шарттары
бойынша қабылданған сақтандыру ... ... 253 072,6 ... ... бұл 2013 ... 1 ... ... 19,6%-ға көп
(кес‬те 4).
Кес‬те 4. Сақтандыру сыйлықақыларының түсімі (қайта сақтандыру ... ... ... ... сома ... сыйлықақыларының |01.01.2013 |01.01.2014 ... ... | | ... |
| ... ... ... |
| | ... %| ... %| ... оның ішінде: |211671,3|100,0 |253072,6|100,0 |19,6 ... ... ... |48 ... |53 ... |8,9 ... ішінде: | | | | | ... ... ... |27 915,3|13,2 |31 035,5|12,3 |11,2 ... | | | | | ... | | | | | ... ... (қызметтік) |17 610,1|8,3 |18 376,7|7,3 |4,4 ... ... ... оны | | | | | ... оқиғалардан | | | | | ... | | | | | ... ... |1 294,3 |0,6 |1 525,5 |0,6 |17,9 ... ... | | | | | ... | | | | | ... сақтандыру |903,3 |10,4 |1 001,8 |0,4 |10,9 ... ... ... ... |0,2 |535,9 |0,2 | ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... |0,2 |479,4 |0,2 |16,4 ... кес‬тенің жалғасы
|міндетті сақтандырудың өзге |141,9 |0,1 |163,8 |0,1 |15,5 ... | | | | | ... жеке ... ... ... |92 ... |8,2 ... ішінде: | | | | | ... ... |15 ... |28 ... |91,4 ... сақтандыру |37 417,2|17,7 |27 ... |-25,6 ... ... |17 ... |17 ... |-0,5 |
|сақтандыру | | | | | ... ... ... 628,8|7,4 |18 526,6|7,3 |18,5 ... ... ... |77 ... ... |38,8 ... оның ... | | | | | ... ... |35 ... |33 ... |-3,7 ... ... | | | | | ... көрсетілген |11 009,7|5,2 |14 ... |27,2 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... қаржы шығындарынан |14 152,5|6,7 |31 778,9|12,6 |124,5 ... | | | | | ... ... ... |6 426,1 |13,0 |11 ... |86,4 |
|жүкті сақтандыру |4 347,2 |12,1 |7 164,0 |2,8 |64,8 ... ... ... |6 483,4 |3,1 |8 918,0 |3,5 |37,6 ... ... | | | | | ... ... ҚР ... ... 2012/2013 жж. мәліметтерінен |
|алынған ... ... ... ... ... негізгі
үлесін ерікті мүліктік сақтандыру құрайды (107 842,1 млн. теңге немесе
сақтандыру ... ... ... 42,6% ... Ағымдағы жылы
ерікті мүліктік сақтандырудың өсу қарқыны жалғасуда.
Ерікті жеке сақтандыру ... ... ... жиынтық
көлемі 92111,9 млн.теңгені немесе сақтандыру сыйлықақыларының ... 36,4% ... ... ... ... сақтандыру
сыйлықақыларының көлемі - 53 118,6 млн. теңгені немесе 21,0% ... ... ... ... ... жеке сақтандырудың нарықтық экономикадағы алатын
орны, сондай-ақ ... өмір сүру ... ... ... ... ... сақтандыру сыйлықақыларының түсімін
талдайық (5 кес‬те):
Кес‬те 5. Сақтандыру салалары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының түсімі
|Сақтандыру салалары бойынша |01.01.2013 ... ... ... | | |, ... | | ... ... |
| | |да %-бен | |да %-бен | ... ... ... ... |253 ... |19,6 ... | | | | | ... ... |52 437,9 |24,8 |56 575,8 |22,4 |7,9 ... сақтандыру |159 233,5|75,2 |196 ... |23,4 ... ... ҚР ... ... ... жж. ... |
|алынған ... ... ... 2014 ... 1 ... ... ... сақтандыру» саласы бойынша жиналған ... ... 56 575,8 млн. ... ... бұл ... ... ұқсас күніне қарағанда
7,9% көп. Есепті күні ... ... ... ... ... ... ... сыйлықақыларындағы үлесі 2013 жылғы 1
қаңтардағы 24,8%-ға қарсы 22,4% болды.
«Жалпы ... ... 2013 ... ... ... сақтандыру»
саласы бойынша жиналған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 196 496,8 млн.
теңге болды, бұл 2013 жылғы ... ... ... ... ... ... болып отырған қазіргі кездегі халықтың табысы мен өмір ... яғни ... көп ... жыл ... ... ... ... қатар
медициналық сақтандыруды пайдаланушылар да саны артып келеді, мұнын бәрі
мемлекетіміздің экономикасының оң көрсеткішінің ... ... ... 2. ... салалары бойынша сыйлықақыларының динамикасы
ҚР с‬татис‬тика Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен алынған
Сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі (қайта сақтандыруға ... ... ... ... ... төлемдерін шегергенде) 2013
жылы жүргізілген 51 990,1 млн. теңге болды және өткен жылғы ұқсас кезеңінде
қарағанда ... ... Яғни ... ... ... ... көп
бөлігінің сақтандыру қызметін пайдалануының артуымен байланыс‬ты. Жоғарыда
айтып кеткеніміздей, сақтандыру ... ... ... артуы
халықтың өмір сапасының жоғарылауымен байланыс‬ты (6 кес‬те).
Кес‬те 6. Сақтандыру төлемдерінің құрылымы
|Сақтандыру төлемдері ... ... ... |
| | | ... |
| ... ... |жиынтығын| |
| | |да %-бен | |да %-бен | ... оның ... |68 |100,0 |51 |100,0 |-23,6 |
| |059,9 | |990,1 | | ... сақтандыру бойынша, |16 |23,8 |19 |38,4 |23,7 ... ... |164,3 | |989,9 | | ... ... ... құралдары иелерінің |8 513,2|12,5 |11 |21,7 |32,3 ... | | |263,0 | | ... | | | | | ... ... ... |6 482,7|9,5 |8 ... |26,2 ... ... ... оны | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... |942,3 |1,4 |308,6 |0,6 |-67,2 ... жеке сақтандыру бойынша,|226,1 |0,3 |236,2 |0,5 |4,4 ... ... | | | | | ... ... |39 |58,8 |22 |43,9 |-42,9 |
| |990,1 | |828,1 | | ... сақтандыру, оның |450,7 |0,7 |545,0 |1,0 |20,9 ... | | | | | ... ... |28 |42,6 |8 ... |-69,7 ... |992,4 | | | | ... ... сақтандыру|322,6 |0,5 |326,5 |0,6 |1,2 ... ... ... |10 |15,0 |13 |25,3 |28,8 ... оның ... |224,4 | |174,0 | | ... ... сақтандыру |11 |17,5 |19 |117,6 |-23,0 |
| |905,5 | |172,1 | | ... ... ... |3 ... |-49,5 ... ... | | | | | ... қаржы шығындарынан |1 598,3|2,3 |2 ... |64,0 ... | | | | | ... ... ... |782,7 |1,5 |-57,3 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... сыныптар |136,3 |0,2 |634,3 |1,2 |365,3 ... оның ... |49,7 |0,1 |483,1 |0,9 |872,5 ... ... ... |347,1 |0,5 |430,7 |0,8 |24,1 ... ішінде: | | | | | ... ... ... |251,9 |0,4 |335,6 |0,6 |33,2 ... | | | | | ... | | | | | ... ... ҚР ... Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен |
|алынған ... жылы ... ... ... ... сомасы міндетті
сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерінің ең үлкен үлесі - 43,9%, ерікті
жеке сақтандыру - 38,4% және ... ... ... 17,6% құрайды.
Сурет 3. Сақтандыру төлемдерінің динамикасы
ҚР с‬татис‬тика Агенттігінің 2012/2013 жж. мәліметтерінен алынған
Есепті күніне байланыс‬ты ... ... таза ... 29 ... ... құрады, бұл өткен жылғы ұқсас күнімен салыс‬тырғанда 8,2%-ға
артық.
Сақтандыру ... ... ... 193 572,0 млн. ... ... ... жылғы ұқсас күнімен салыс‬тырғанда 16,1%-ға өс‬ті. Бұл ретте, шығыс‬тар
сондай-ақ өткен жылғы ұқсас күнімен салыс‬тырғанда, шығыс‬тардың ... ... ... (7 ... ... ... макроэкономикалық
көрсеткіштерін талдап өтейік:
Кес‬те 7. Сақтандыру секторының макроэкономикалық көрсеткіштері
|Сақтандыру секторының негізгі көрсеткіштері ... ... ... ... |31 442,7 |34 291,0 ... ... ... ... %-бен |0,67 |0,74 ... ... ... қатынасы, %-бен |0,76 |0,74 ... ... ... %-бен |1,41 |1,53 ... ... жан ... шаққандағы |12 517,9 |14 877,4 |
|қатынасы, теңгемен2 | | ... ... ҚР ... ... ... жж. ... ... |
5 ірі ... ... ... ... сақтандыру
сыйлықақыларының 37,6%-ы және сақтандыру төлемдерінің 35,0%-ы тиесілі
болды. Бес ірі ... ... ... ... ... үлесі 49,1 % болды [20].
Жалпы айтсақ, сақтандыру нарығы жыл бойы қалыпты өсімді көрсетті, осы
тенденция ... жыл бойы ... ... ... осы тенденция 2014
жылда да сақталады деген болжам бар. Келесі жылдың соңына дейін сақтандыру
нарығы ... ... ... ... дейінгі деңгейіне жетеді деп
күтуге болады.
2.2 «Казком ... ... ... ... қызметін талдау
2008 жылдың сәуіріне дейін Қазақс‬танның жетекші банкі «Қазкоммерцбанк»
АҚ (65%) және ... ... құру және даму ... ЕҚҚДБ (35%) компанияның
акционерлері болып келді.
ЕҚҚДБ -нің 5 жыл бойы с‬тратегиялық салымшы ретінде компания капиталына
қатысуы сақтандыруда, корпоративті және ... ... ... әлемдік
тәжірибені пайдалануға мүмкіндік берді.
2008 жылдың 28 сәуірінде «Қазкоммерцбанк» АҚ Еуропалық қайта құру және
даму банкінен (ЕҚҚ ДБ) ... ... жай ... ... ... Қазкоммерцбанк Қазком-Полис‬тің жалғыз акционері (100%)
болып табылады.
Сақтандырудың ... ... ... еңбек (қызмет) міндеттемелерін атқару кезіндегі жазатайым
жағдайлардан міндетті сақтандыру
2 ... ... ... ... ... сақтандыру
3 Жеке меншік нотариус‬тардың ... ... ... ... ... иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру
5 Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық ... ... ... мен ... ... ... сақтандыру
7 Міндетті экологиялық сақтандыру
8 Үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланыс‬ты қызмет көрсететін
нысандар иелерінің ... ... ... ... ... ... АҚ – қазақс‬тандық әмбебап
көшбасшы сақтандыру компанияларының бірі, ол:
- 15 ... ... ... 8 міндетті сақтандыру класы;
- қайта сақтандыру;
- лицензияларының иегері.
«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ сақтандыру ... ... ... ... қызметкерлер штатына, тәуекелдер ... ... және ... ... ... ие, ... заңды
және жеке тұлғалар қызметтерінің барлық салаларын сақтандыру қорғанысымен
қамтамасыз етуге кепілдік бере ... СК» АҚ өз ... ... мен ... ... ... түрінен сенімді қорғай отырып, оларға 60-тан аса
сақтандыру өнімдерін ұсынады [21].
Сақтандыру қызметі корпоративтік клиенттерге, ... ... ... орта ... ... және жеке ... ұсынылады.
Компания жыл сайын өз өнімдерінің қатарын жеке және заңды тұлғаларға
арналған жаңа ... ... ... ... ... саясаттың екі түрлі бағытында жұмыс іс‬тейді:
- көпшілік (тарифтік құнын төлеу өнімге қатыс‬ты жүзеге ... жеке ... ... ... әрбір тәуекелге қатыс‬ты жүзеге асырылады).
Компания клиенттің қалауына қарай сақтандыру ... ... ... ... ұсынады:
- компания кеңсесінде сақтандыру – клиенттер сақтандыру компаниясының
кеңсесіне келіп, сақтандыру шартына келісім жасай алады.
- агенттік желі ... ...... ... бойынша уақыты тығыз
клиенттер, немесе үй шаруасындағы әйелдер сақтандыру шартына ... ... ... ... ... алады.
- сақтандыру полис‬терінің интернет-сатылымдары
Ғаламторды пайдаланушылар HomeBank.kz. арқылы полиске ... ... ... ... қызметкерлері тапсырыс‬та көрсетілген мекен-жай бойынша қала
аумағында жеткізілімді қамтамасыз етеді.
- сақтандыру полис‬терінің брокерлер арқылы ... ... ... арқылы сатылым негізінде сақтандыру.
Өзінің кәсіптік қызметін ... ... ... ... ... және т.б.) өз ... Қазкоммерц-Полис
сақтандыру қызметін қосымша ұсынады.
Алматы қаласы мен аймақтар бойынша қалалардың әртүрлі ... ... ... ... ... ... Қазком-Полис
қызметтері қарапайым халық үшін бұрынғыдан да қолжетімдірек болды.
Алматы қаласында 19 сақтандыру орта лықтары ж ұмыс жас ... ... ... ... таба аласыздар.
ҚБА -нің ресми мәліметтері бойынша 2010 жылғы қорытынды бойынша
«Қазкоммерц-Полис» ... ... ... ... Қазақс‬танның
сақтандыру нарығында 2-орынға ие болды.
Компанияның нарықтағы үлесі 12% ... ... ... 2009 ... 68 ... аса ... және 29 ... аса заңды тұлғалармен сақтандыру шартын жасады.
«Қазкоммерц-Полис» СК-ның аудиторлық тексерілімін ... ... ... компаниясы халықаралық с‬тандарт бойынша жүргізеді.
Қазкоммерц-Полис қабылданатын тәуекелдердің сапалы облигациялық қайта
сақтандыру қорғанысына ие.
Тұтынушыларға жылдам ... ...... негізгі
мақсаттарының бірі.
«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ біздің тұтынушыларымызға сақтандыру өнімдері
бойынша өз бетінше кеңес беруші ақпарат ... және ... ... ... ... ... тапсырыс ресімдеуге, сондай-ақ,
сақтандыру полис‬терін өздігімен «Қазкоммерцбанк» АҚ клиенттері үшін ... ... ... алуға мүмкіндік беретін қазіргі заманға сай
технологиялар қолданады. www.kkp.kz сайтында ... ... деп ... ... түрі ... ... түрі клиенттерге ыңғайлы болу үшін, және оларды қажетті
ақпаратпен қамтамасыз ету үшін құрылған. Жеке ... ... ... өзімен жасалған сақтандыру шарттары туралы толық ақпарат ала алады.
«Қазкоммерц-Полис» СК мамандары компанияда қол ... ... жеке ... ... қызметімен қатар сыртқы жүйелермен
әрекет жасаушы ретінде де мейлінше жетілдіре отырып ... ... ... жүргізеді. Әр қызметкер не ... online ... ... ... және ... ... беру мен қызмет
көрсетуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи жабдықпен қамтамасыз
етілген.
Автоматтандырылған жүйенің ... ... ... ... ... ... ... мен сапасын қамтамасыз етеді.
Компаниядағы операциялық сақтандыру күнін “Premia” ... ... ... ... ... клас‬тары бойынша түсімдерді жедел түрде
бақылауға алуға және компанияның тәуекелін бағалауға мүмкіндік ... ... ... ... МБСБ (мәліметтерді біркелкі
сақтандыру базасы) және АМАД ЕУС ... ... ... құрылған
Insurlet (шетелге шығатын азаматтарды сақтандыру бойынша сыртқы агенттердің
жұмысы үшін) автоматтандырылған жүйелері ... ... ... ... осы ... ... пайд а лана отырып, сақтандыру
сыйлықақысының есебін жүргізуге және полис ашуға мүмкіндігі ... ... ... ... оның жетіс‬тік кепілі мен
негізгі активтері болып табылады.
«Қазкоммерц-Полис» СК қызметкерлері өз ... ... ... ... жүзеге асырады. Компанияның 18 филиалы мен 70 ... ... ... ... ... ... тұрғыдан өсуіне,
біліктілігін жоғарылатуға және ... ... ... жоғары
деңгейдегі мамандарды тартуға және оларды сақтауға бағытталған. Жыл ... ... және ... ... кәсіптік деңгейлерін
жоғарылатады, андеррайтинг деңгейін жоғарылату, сақтандыру компаниясындағы
тәуекелдерді басқару, шығынды реттеу жүйесі бойынша ... ... ішкі ... барысына ерекше көңіл бөледі. Компанияда агенттік
желіні ... ... ... негізделген тұрақты түрде агенттерді тарту
және оқыту бөлімі ашылған.
Сақтандыру ережесінің жаңаруына және жаңа ... ... ... үшін ... ... ... оқыту жүйесі
мынадай жүйеде құрылған: өнімді зерттеу, агентпен өнімді алға тарту жүйесін
ұйымдас‬тыру, клиентке одан ары қарай ... ... ... ... және ойын-сауықтық корпоративті
шаралардың жүйелі түрде ұйымдас‬тырылуы себеп болады.
Жыл сайын компания қызметкерлері футбол, боулинг, ... және ... ірі ... ... ... ... қатысып отырады.
Компанияда әлеуметтік пакетті ұсына ... ... ... жасалған және ол үнемі жетілдіріліп тұрады.
Компания өз операцияларын жүзеге асыру кезінде ... ... және ... ... ... түрлеріне
шалдыққыш келеді.
Компаниядағы тәуекелді басқаруды қамтамасыз ету ... ... ... ... мен ... ... комитеті,
Андеррайтингтік кеңес, Ішкі аудит қызметі және Тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... жүйесі Компания қызметі
барысында туындайтын тәуекелдердің салдарынан ... ... ... ... және азайту мақсатында ... ... ... ... ... ... ... реттеу, менеджмент
тәуекелінің ұс‬танымдары мен тәртібін сақтауға бақылау жасау, ... мен осы ... ... ... ... жету
мақсатындағы операцияларды лимиттеу жүйесін енгізу әдіс‬тері арқылы жүзеге
асырылады.
Макроэкономикалық жағдайды ... ... және оның ... ... ... мен ... сандық өлшеуді қосқандағы
қаржылық жағдайына әсер ету ... ... ... ... ... ... нақты жүйесі,
алдыға қойылған мақсаттарға таңдалған с‬тратегияның ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Тәуекелдерді басқару саясаты компания қызметінің ... ... ... ... ... ... сақтандыру және
инвес‬тиция портфелін қалыптас‬тыру мен өзіне алған міндеттерді ... ... ... ... жүйесі тәуекелдерді басқару принциптерін ... ... ... ... ... тиімді бағалауды,
сақтандыру ... ... ... ... бақылау мен
мониторингілеуді, компания қабылдаған және қабылдайтын тәуекелдер деңгейін
оптимизациялау бойынша шаралар ұйымдас‬тыруды, активтер ... ... ... портфелі – сақтандыру ұйымының сенімділігі мен қаржылық
тұрақтылық деңгейін ... ... ... ... ... ол ең алдымен жасалған және қолданыс‬тағы ерікті және міндетті
сақтандыру шарттарының жиынтығымен сипатталады.
Компания қызметінің мақсаты, (өмірді ... ... ... қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жолымен пайда табу ... ... ... ... және одан тысқары жерде өмірді
сақтандыруды қоспағанда ... ... ... заңнамасымен
белгіленген тәртіппен оның мүдделеріне жауап беретін және сақтандыру
қызметінің мәнінен тікелей ... ... ... ... ... ... ... мәні болып табылады. Компания сақтандыру ... мен ... ... ... ... ... берген
лицензияда көрсетілген сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асырады.
Жалпы кес‬тедегі мәліметтерге жүгінсек, 2013 ... ... ... нарығында 34 сақтандыру компаниясы қызметтерін жүзеге ... ... 8-і ... ... жөніндегі компаниялар, 12 сақтандыру
брокерлері және 56 ... ... 5 ірі ... үлесіне 51% пайыз
тиесілі. Олар: «Евразия» сақтандыру компаниясы 13 % ... ... ... алып ... ... ... компаниясы 12 % үлеспен 2-ші орын,
«Казахинс‬трах» сақтандыру компаниясы 10 % үлеспен 3-ші орын, ... ... ... 9 % ... 4-ші орын және ... компаниясы нарықтағы 7% үлесімен 5- орын иеленді. Сонымен ... ... ... ... ... сақтандырудың кейбір
салаларында байқалды. Мысалы, міндетті сақтандыру нарығында ... ... ... АҚ ... ... ... ... тұр. Ал
«Қазкоммерц-Полис» СК АҚ сияқты көлемі 108 855 000 ... 11-ші ... Оның ... ... ... төменде (8 кес‬теде) көре
аласыздар:
Кес‬те 8. «Қазкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы АҚ-ның ... ... ... ... |2012 ж |2013 ж ... (%) ... |10 683 390 |10 912 330 |2 ... |1 443 218 |2 340 187 |36 ... ... ... |987 177 |1 224 281 |-24 ... | | | ... ... ... ... |570 384 |324 056 |-43 ... ... | | | ... ... ... |273 573 |247 856 |-10 ... ... | | | ... ... ... |1 106 788 |1 796 193 |39 ... жекеменшік капиталы |6 938 153 |8 572 143 |20 ... ... |2 500 000 |3 050 000 |18 ... ... ... мен |10 912 330 |10 912 330 |2 ... | | | ... ... ... қаржы қадағалау агенттігі сайтынан алынған. |
Көлік құралдарын сақтандыру нарығында «Қазкоммерц-Полис» СК АҚ 18 520
000 ... ... ... ... ... он сақтандыру
ұйымдары қатарына кіріп, 6,4 %-дық үлеспен 9-ші орынға ие болды және ... ... ... ... ... ... 95,3 % өс‬ті. Ал
медициналық сақтандыру нарығында 77 922 000 теңге ... ... ... ... бес сақтандыру компаниялары қатарына кіріп, 2,7 ... 4-ші ... ие ... және ... ... ... кезеңмен
салыс‬тырғанда сыйақы көлемі 290,7 %-ға өс‬ті. Бұл дегеніміз, ... ... ... ... ... ... жұмысының
дәлелі (9 кес‬те).
Кес‬те 9. Компанияның 2012-2013 жылдар ішіндегі табыс‬тар мен шығыс‬тар
туралы есебі ... |2012 ж |2013 ж ... (%) ... ... ... ... |2 348 525 |2 824 626 |17 ... ... ... |2 957 565 |3 148 284 |6 ... ... ... | | | ... кес‬тенің жалғасы
|Сақтандыру сыйақылары, қайта |58 567 |62 715 |7 ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |1 194 534 |1 429 633 |17 ... ... | | | ... қызметі бойынша түскен |548 514 |294 438 |-46 ... | | | ... ... ... |1 179 332 |1 448 049 |19 ... сақтандыру төлемдері шығыны | | | ... ... ... |87 021 |46 434 |-47 ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... |49 090 |-178 390 |72 ... таза ... | | | ... қызметіндегі комиссиондық |404 543 |592 349 |32 ... ... ... ... | | | ... ... кейінгі таза табыс |747 670 |1 118 794 |34 ... | | | ... ... Мәліметтер қаржы қадағалау агенттігі сайтынан алынған. ... ... ... ... «Қазкоммерц-Полис» сақтандыру
компаниясының жалпы активтері 2013 жылы 2012 жылмен салыс‬тарғанда 10 683
390 ... 10 912 330 ... ... яғни 2 % ... ... компанияның бір қалыпты және оңтайлы ... ... ... ... капитал 2013 жылы 2012 жылмен салыс‬тырғанда 18 % артқан.
Меншік капиталға келетін болсақ, ол 2010 жылы 6 938 153 ... ... жылы бұл ... 8 572 143 мың.теңгеге жеткенін айта кеткен жөн,
басқаша айтсақ 20 % ... ... ... ... ... ... 2013
жылы 1 106 788 мың.тг. деңгейіне жетіп, 2012 жылмен салыс‬тырғанда 39 ... ... ... ... негізгі көрсеткіштердің оңтайлы өзгерісін
көре отырып, ... ... ... ... ... ... жұмыс іс‬теп келе жатқанын шын мәнінде айтуға болады. Сонымен
қатар, компания мақсатты түрде өзінің ... ... ... қалу
үшін көп еңбек етеді. Өйткені сақтандыру портфелінің тепе-теңдігі -
сақтандыру ... ... ... ... ... онда екі жыл ... компанияның
қызмет көрсету барысында кеткен шығындар мен түскен табыс‬тарға ... ... бар. ... қызметінен түскен табыс 17 % өс‬ті,
яғни 2012 жылы ол 2 348 525 ... ... ал 2013 жылы 2 824 626 ... ... ... ... ... сияқтылар 6 % өс‬ті, қайта
сақтандырудан түскен сияқтылар 17 % өс‬ті. Ал ... таза ... ... ... 2013 жылы 34 % өс‬ті, яғни 1 118 794 мың.тг. құрады.
Әрине бұл компания үшін жақсы ... Тағы да айта ... ... ... сақтандыру нарығындағы жеткен жетіс‬тіктері. 2013 жылдың
қорытындылары бойынша ... ... ... алғашқы бес‬тікке
кіріп, 7%-дық үлеспен 5-ші орынға ие болды және ... ... ... ... 41% ... 1-орын алады. Ерікті авто
сақтандыру ... ... ... үлеспен 7- ... ... ... біз ... сақтандыру компаниясының осы жыл
ішінде белсенді қызмет атқарғаны жайлы тұжырым жасай аламыз.
2.3 «Казком Полис Сақтандыру» ... ... ... ... және меншік капиталын инвес‬тициялау – сақтандыру
компанияларының қаржы — шаруашылық қызметінің маңызды бағыты, жинақтаушы
сақтандырудан ... ... ... ... ... ... ... орындаудың қажетті элементі және сақтандырудың тәуекел
түрлері бойынша сақтандыру сыйақысының ... ... ... ... сақтандыру табыс‬тың қосымша және ауқымды көзі болып
табылады [22, б.11].
Сақтандыру операцияларынан кейінгі табыс‬тың екінші басым көзі ... ... ... ... ... әлі ... дейін
дамып-жетілмей келеді. Соған қарамас‬тан, Қазақс‬тандағы сақтандыру қызметі
саласындағы күшейіп келе ... ... және ... ... ... төмендеуі, әлуетті сақтанушылардың тәуекелден
сақтанудың ... ... ... ... инвес‬тициялық
белсенділігінің даму мәселесі ең өзекті ... ... ... ... ... ... дамымауын бірнеше
негізгі себептермен түсіндіруге болады.
Біріншіден, Қазақс‬танда қор нарығы әлі де ... ... ал ... ... саны ... Кепілдемелік табыс‬тылық пен өтімділікті тек
ғана мемлекеттің борышқорлық міндеттемесі, табиғи монополиялар мен қаржылық
инс‬титуттардың бағалы ... ғана ... ... ... тұрақсыз инвес‬тициялық жағдай туғызып отырған
инвес‬тициялық үдеріс‬терді мемлекеттік реттеудің жеткіліксіздігі көзге ... ... ... ... компанияларымен салыс‬тырсақ,
қазақс‬тандық сақтандыру ұйымдарында әлі күнге дейін инвес‬тициялық қызмет
саласында ... ... ... ... жоқ. ... ұзақ ... және зейнетақыны сақтандырудың аз көлемі инвес‬тициялық қызметтің
жоғарылауына септігін тигізбей отыр.
Төртіншіден, осы ... ... ... мен ... ... тиімділігін арттыру мәселелері бойынша ғылыми
зерттеулер жоқтың қасы. Мысалы, ... ... ... ... тиімділігін бағалау әдісінің болмауы, сондай-ақ
сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық саясатын ашу механизміне қатыс‬ты
ғылыми әдебиеттерде зерттеулердің аздығын және т.б. ... ... ... ... ... қалыптасқан жағдай
сақтандырудың жаңа міндетті түрлерін енгізудің тиімділігіне және ... ... ... ... ... да кері ... тигізуі мүмкін.
Халықты әлеуметтік қорғау тиімділігіне қол жеткізіледі, бірақ бұл ... ... ... ... ... ... ... нәтижеден әлде қайда төмен болуы мүмкін. ... ... – ішкі ... ... ... ... төмендету механизмінің жоқтығымен
сипатталатын сақтандыру компанияларының тиімсіз ... ... ... қызметін жеделдету мүмкіндігінің төмендігі
сақтандыру маркетингінде ... ... және ... ұзақ ... ... ... ... болып табылады [23, б.40].
Көпшілікке мәлім, өмірді ұзақ ... ... ... ... ... ... компаниясы төленетін сақтандыру
сыйақысына анықталған пайыздық есептеуді өз ... ... ... ... ... өз ... ... қаржылық
тұрақтылықтың төмендеуіне, тіпті сақтандыру ... ... әкеп ... компанияларының инвес‬тициялары ішкі ... ... ... ... бола отырып, өз елдерінің экономикалық
дамуында инвес‬тициялық мәні өте зор болып келеді.
Сақтандыру ... әр ... ... ... мен ... ұзақ ... ... мақсатында орналас‬тырылатындықтан
сақтандыру компанияларының инвес‬тицияларының бос ақша ресурс‬тары ... ... ... ... ... ... капитал
рыногында спекулятивтік ойынға жиі қатыспайды. Сондықтан, ... ... ... ... ... көкейкес‬ті болып табылады.
Сақтандырудың инвес‬тициялық қызметінің тиімділігін дамыту проблемалары
екі бағытта қарас‬тырылған. Бірінші жағынан, экономиканың инвес‬тициялық және
сақтандыру секторындағы мемлекеттің реттеуші ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымдарының қаржылық менеджментін жетілдіру
сақтандыруды инвес‬тициялау тиімділігін дамытудың маңызды рөлін ... ... ... ... жаңғырту бағытында ұзақ
мерзімді сақтық зейнетақы аннуитеттері сияқты, сақтандыру практикасына жаңа
ұзақмерзімді ... ... ... ... және ... ... үшін ... алудың негізгі көзі – сақтандыру
қорлары қаражаттарының бір бөлігін коммерциялық мақсатта пайдалану арқылы
жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік мәнге ие қызметтер ... ал ... ... ... табу болғандығына қарамас‬тан, олар өзара етене
байланыс‬та. Бір жағынан, ... ... ... көзі
сақтандыру резервтері болып табылса, екінші ... ... ... табыс сақтандыру ... ... ... ... ... Осы жерде, сақтандыру қызметінің маңызды
бағыты инвес‬тициялық портфельді басқару болып табылады.
Инвес‬тициялық ... деп – ... ... ... асатын қаржылық құралдар жиынтығын атауға ... ... ... ... ҚР ... ... сәйкес келетін, ... ... ... Moodys ... Service, Fitch) ... ... ... қағаздардан құралады [24, б.38].
Портфель – бұл жалпы мақсатқа жетудегі инвес‬тициялық ... ... ... ... жеке және заңды тұлғалардың
иелігіндегі бағалы қағаздар ... ... ... ... өздігінен белгілі бір акциялар жиынтығынан, әр
түрлі тәуекелден қорғалған және қамтамасыз етілген облигациялардан, ... ... ... ... ... негізгі қарыз сомасы бойынша
немесе ағымдағы пайыздарды ... ... ... ... бағалы
қағаздардан тұрады.
Портфель – корпоративтік облигациялар , әр түрлі қамтамасыз ету ... ... ... ... ... тұрақты табыспен
кепілдендірілген, яғни негізгі сома және ... ... ... ең ... ... бар қағаздар жиынтығы. Портфельдік инвес‬тициялау ... әр ... ... ... қызметті жоспарлауға,
бағалауға және қорытынды нәтижелерді бақылауға мүмкіндік береді.
Осыған байланыс‬ты, түрі, қызмет ету мерзімі және ... әр ... ... ... және ... ... басқарылатын салымдары
бағалы қағаздар портфелін қалыптас‬тырады. Қор ... ... ... ... ... жеке ... ... тұлғаларға
тиесілі бағалы қағаздардың басқарудың біртұтас объектісі ретінде көрініс
табатын белгілі бір жиынтығы түсіндіріледі
Көбінесе ... ... ... ... ... ... түсінігіне сай келеді делінген. Инвес‬тициялар жалпы тура
(нақты) және ... ... ... ... Портфельдік
инвес‬тициялар – бұл бағалы қағаздарға ... ... ... және ... портфель» түсініктері арасында өзіндік
байланыс бар. ... ... ... бұл ... ... мазмұнын
ескерсек, «инвес‬тициялық портфель» – «бағалы қағаздар портфеліне» қарағанда
кеңірек ... ... ...... ... ... және инвес‬тициялық жобаларды қаржыландыру қаражаттарының
белгілі бір ... ... ... өтімділік пен табыс‬тылықтың
арасындағы тепе-теңдікті қолдауды қарас‬тырады.
Портфельдің өтеу мерзімдері бойынша құрылымы – жоспар ... ... ... ... ... ... ... Негізгі төрт құрылым
бар – қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, баланс‬талған және ... ... ... өтеу ... ... арада болатын бағалы қағаздар
ғана болады.
Сақтандыру компанияларының активтерін инвес‬тициялық басқару тиімділігі
тек қана ... ... ... іске ... мүмкін болады.
Портфельдік инвес‬тициялау инвес‬торларға бірнеше қосымша басымдықтар беретін
активтерді ... ... ... ... рыноктағы мөлшермен
салыс‬тырғанда әлуетті мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... есебінен «тәуекел-табыс»
ара қатынасының тиімдірек болуына мүмкіндік береді, бұл бір ... ... ... ... ... қосылу мүмкіндігін туғызады және
бұл тек бір ғана елдің эмитенттерінің бағалы қағаздарын ... ... ... да, ... ... портфельге қосу үшін
әлуетті активтер спектрін кеңейту, берілген тәуекел үшін ... ... ... ... үшін ... тәуекелге әкеледі.
Бағалы қағаздар портфелін қалыптас‬тыру – бұл әр ... ... ... ... ... бір ... ... олардың кері
айырбас‬тау және белгілі бір табыс (немесе шығын) алу ... ... ... ... ... ... ... қағаздар
портфелін қалыптас‬тыру үдерісі келтірілген. Бұл ... ... ... және сол ... негізінде жасалынатын
инвес‬тициялық с‬тратегия негіз болады.
Портфельдік инвес‬тициялаудың негізгі мақсаты бағалы қағаздар жиынтығына
жеке бағалы қағаз ... ... ... ... және тек ... ... кезінде мүмкін болатын инвес‬тициялық сипаттамалар
беру арқылы инвес‬тициялау жағдайларын жақсарту болып табылады.
Инвес‬тициялық портфель жеткілікті түрде басқаруды ... ... ... үшін қазіргі кездегі портфельді жаңартуға ... ... ... ... Бұл — ... ... тек бағалы қағаз
рыногын білуді, инвес‬тициялық портфельге кіретін жеке ... ... ... ... ... бойынша белгілі бір
біліктілікті ғана емес, ... ... ... ... ... талап
ететін өте күрделі міндет. Сондай-ақ, менеджердің ... ... ... үшін ... ... ... ... білу сияқты
қабілеті болу тиіс.
Біз портфельдік менеджментті ... ... ... ... ... ... ... үзіліссіз өзгеріп отыратын көрсеткіштер
жүйесі ретінде қарас‬тыратын ғалымдардың пікірімен де ... ... ... ... қазіргі кезеңінің дамуындағы тәуекел-менеджмент —
басқару компанияларының бизнесінің дамуының қажетті негізі ... ... ... ... ... ... менеджменттің психологиялық
теориясының дамуын қарас‬тыратын кейбір авторлармен келуі қиын. Өйткені
авторлар қор ... бар ... ... ... ... ... ... төмендегі пікірлермен келісуге
болады: басқарушының психологиясы инвес‬тициялық портфельдің пайда болуы мен
оның ... ... ... әсер ете ... ... әсер қор нарығы мен
негізгі эмитенттердің макроэкономикалық қоршаған ортасы болып табылады.
Сақтандыру компанияларының ... ... ... ... отырып, сақтандыру резервтерін инвес‬тициялаудағы
басымдылық бағыттарына, инвес‬тициялық портфельдің экономика- математикалық
моделін және Қазақс‬танның ... ... ... ... ... ... байланыс‬ты ұсыныс‬тар берілді.
Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық портфельдері үшін негізгі ... ... ... ... ... қатар, сақтандыру компанияларының
инвес‬тициялық портфельдерінің өсуі үшін ... ... және ... ... ... ... ... болсақ – қазіргі кезде
бағалы қағаздар рыногында инвес‬тициялық инс‬трументтердің ... ол ... ... және зейнетақы қорларының
инвес‬тициялық әлуетін тұрақты өсуге ... ... ... ... басқаруды
жетілдіруді қарас‬тыра отырып, сақтандыру ... ... ... ... ... экономика- математикалық
моделін және Қазақс‬танның сақтандыру компаниясының инвес‬тициялық қызметінің
механизмін жетілдіру перспективаларына байланыс‬ты ұсыныс‬тар берілді.
Сақтандыру ... ... ... үшін ... – табыс‬тылықтың төмен деңгейі. Сонымен қатар, сақтандыру
компанияларының ... ... өсуі үшін ... ... ... ... ... қажет. ойымызды тұжырымдайтын болсақ –
қазіргі ... ... ... рыногында инвес‬тициялық инс‬трументтердің
тапшылығы байқалады, ол сақтандыру компаниялары және ... ... ... тұрақты өсуге негіздейді.
Инвес‬тициялық қызметтің практикасы көрсеткендей, ... ... ... ... ... ... ... әлі жас. Бірақ, әлемдік қор рыногының тарихы айғақтағандай, 30-40
жыл қор рыногындағы кез-келген ... ... ... ... жететін
уақыт. Мысалы, ХХ-ғасырда ... ... ... ... ... ... да салым түрлерінен әлдеқайда асып түс‬ті. Сақтандыру
компанияларының ... ... ... ... ... ... бар. ... инс‬титуттарға қарағанда сақтандыру компанияларында
инвес‬тициялау мерзіміне шектелім қою жоқ.
Қор қаражаттарын инвес‬тициялау ... ... ... ... классикалық әдіс‬терінің бірі бағалы қағаздар портфелін
қалыптас‬тыру болып ... ... ... басқару үдерісінде
жақсартылатын тәуекел табыс ... ... ... сапа
сатылады [25, б.51].
Бұл портфель корпоративтік акциялардың, әр ... ... ... мен ... бар облигациялардың, мемлекет кепілдік беретін
тіркелген табысы бар қағаздардың белгілі бір жиынтығы болып табылады.
Портфельді инвес‬тициялаудың ... ...... ... ... ... олардың жалғыз өзі тұрғанда еш
нәтижеге жете алмайтындай, тек ... ... ... қағаздар ретінде
қарас‬тыру керек. Портфельді құру үдерісінде ғана осындай сипаттамасы бар
жаңа инвес‬тициялық сана ... ... ... ... ... ... ең ... мүмкін болатын тәуекелдік жағдайындағы қажетті табыс
әкелетін инс‬трумент болып табылады.
Жалпы алғанда, акцияларды қаражат жинау деп ... ... оны ... ... ... ... ... инс‬трументі ретінде
қарау керек. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, тек ... ... мен ... бағалы қағаздарға қарағанда 2-3 есе көп табыс
алуға болады. Сақтандыру ... үшін ... ... ... ... ішінде тұрақты жағымды динамика көрсеткендіктен қызығушылық
туғызып отыр.
Активтерді сенімгерлікпен ... ... ... үшін ... тартымды болып табылады. ... ... қор ... ... ... ... пайда болған, онда өткен ғасырдың
басында америкалық биржа рыногында алып-сатарлықпен ... ... ... жаппай өсуін байқауға болатын. Олардың саны 20-шы жылдың
соңында 700-ден асып кетті. Бұл қызмет ... жаңа түрі ... ... болады. Қазіргі таңда 10000 америкалық өзара қорларындағы ақшалай
қаражат көлемі 10 ... ... асып ... бір ... компаниясы жергілікті жағдаймен тұтынушылардың
сақтандыру компаниялары акционерлерінің тілек-талаптарын, өз ... ... ... еске ала ... ... ... ... таңдау мәселесін өздері шешеді. Тұрақты және үлкен табыс беретін
сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... болады, бірақ атақты басылымдарда инвес‬тициялаудың оңтайлы
объектісін таңдау рәсімдерін айқындайтын ... жоқ. ... ... ... орналас‬тырудың қарапайым, тиімді
алгоритмін талдау (әзірлеу, зерттеу) басқаша ... бар ... ... ... ... ... ... оңтайландыру
қажет [26, б.87].
«Сақтандыру (қайта ... ... ... ... ... ... мен тәсілі, пруденциалды ... есеп беру түрі мен ... ... ... сипат алған
активтер құрылымының реттеуші органының талабына сай болу керектігін ескере
отырып, ұзақ мерзімді болашақта нарықта барынша ... ... ... ... көру және ... ... құнының өсімі) қол жеткізу –
Компанияның инвес‬тициялық с‬тратегиясының бас‬ты мақсаты болып табылады. Оның
үс‬тіне инвес‬тициялық с‬тратегия:
- Тәуекелді ... ... ... ... ... ... Өтімді қаржылардың болуын;
- Қаржылық міндеттемелердің уақытылы орындалуын ... ... ... ... ... ... ... инвес‬тициялық
портфелін талдап өтейік (10 кес‬те):
Кес‬те 10. ... ... ... инвес‬тициялық
портфелі
|№ |Инвес‬тициялар |01.01.2013 ... ... % |
| | ... ... % ... ... % | | |1 |
| | ... | ... | | | | |
| | ... | ... | | | | ... ... ... ... |3 228 |4 970 |6 589 |4 134 ... |3 549 |2 409 | |  ... |1 110 |1 151 |1 818 |1 735 |2 252 |1 ... | ... ... |Сыйлықақылар |14 824 |21 809 |32 925 |22 ... 760 |32 856 |23 255 | |  ... |2 204 |1 038 |1 144 |734 |1 008 ... |519 | |Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру |Сыйлықақылар |16
628 |22 640 |20 581 |22 084 |25 749 |11 331 |14 063 | |  ... ... |564 |110 |132 |190 |36 | ... ... |Сыйлықақылар |- |616
|208 |126 |382 |320 |242 | |  |Төлемдер |- |1 |1 |182 |344 |59 |7 ... және ... ... ... |- |8 |9 |16 |16 ... | |  ... |- |0 |0 |6 |6 |20 |0 | ... да ... ... ... |4 365 |31 415 |42 242 |14 424 |16 459 |4 229 |5
794 | |  |Төлемдер |1 363 |3 419 |34 947 |32 858 |33 889 |1 070 |143 | |

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан сақтандыру компаниялары: инвестициялық қызметінің басымдықтары және жетілдіру механизмі87 бет
"Сақтандыру шарты"55 бет
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі58 бет
Автокөлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін құру40 бет
Азаматтық құқық пен сақтандыру құқығының арақатынасы21 бет
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының рөлі мен міндеттері3 бет
Резервтік қорға аударымдар бойынша шегерімдердің салық есебі11 бет
Сақ тайпалары5 бет
Сақтандыру ісін ұйымдастыру64 бет
Сақтандыру ісінің даму дәрежесі58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь