Коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптас

Кіріспе
1 Тарау. Коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптасуының теориялық негіздері
1.1 Депозит коммерциялық банкте ресурстар базасын құрудағы негізгі көзі ретінде
1.2. Банктік депозиттердің классификациясы
1.3 Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың қалыптасуының негіздері
Депозиттік саясаттың қалыптасу
стратегиясы (А банкінің мысалында)

2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы АТФБанктің рөлі

2 Тарау. «АТФБанк» ААҚ.ның депозиттік саясаты
2.2 АТФБанк қызметінің жалпы сипаттамасы
2.3 АТФБанкі депозиттік саясатының негізгі қаржылық көрсеткіштері мен қызметін талдау
3 Тарау. Депозиттік саясатты жетілдірудің жолдары
3.1 «АТФБанк» ААҚ.ның депозиттік саясатын жетілдіру құралдары

Қорытынды
Қорытынды
Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ретінде банктік мекеменің өзіндік ерекшелігі оның ресурстардың басым бөлігі меншікті құралдардан емес, тартылған құралдардан құрылуында. Қаражаттарды тартуда банктердің мүмкіндіктері шектеулі және кез келген елде Орталық Банк тарапынан реттемеленеді. Банк капиталының мөлшері мен тартылған қаражаттар көлемі арасындағы ара қатынасты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі міндетті экокнкомикалық нормативтер арқылы реттейді.
Коммерциялық банк кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің, халық және де басқа банктердің құралдарын салым (депозит) нысанында және осы салымға сәйкес шоттарды ашу арқылы тарту мүмкіндігін иеленеді. Банкпен тартылатын қаражаттар құрамы бойынша әртүрлі болып келеді. Олардың басты түрлері болып клиенттермен жұмыс істеу үрдісінде банкпен тартылған құралдар (депозиттер), меншікті борышқорлық міндеттемелерді (депозиттік және жинақ сертификаттарын) шығару жолымен шоғырландырылған құралдар.
Барлық банктік саясаттың маңызды құрамдас саясаты – бұл ресурстық базаның қалыптасу саясаты. Банк әрқашан пассивті операцияларын жүзеге асыру үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына қатысты бірінші әрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі бәрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде құрылады, осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ұйымдастыруға кез келген несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты пассивтерді тиімді басқару арқылы ресурстар әлуетін өсіру және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде.
Біздің елімізде депозиттік саясаттың қалыптасу мәселелеріне қажетті көңіл аударылған жоқ екендігін белгілеуге болады.
1) Халықтың әртүрлі табыс деңгейіне бағдарлана отырып салымдардың бар тізбесін кеңейту.
2) Жинақ сертификаттарын шығаруды игеру.
3) Халықтың мерзімдік салымдарын болжамбаған кері алудың жағымсыз әсерін азайту бойынша шараларды қабалдау.
4) Инфляциялық жоғалтуларды өтеу мақсатында орналастырылған салымдар бойынша сәйкес табысты алдын-ала төлеу.
5) Клиенттер үшін жаңа ісмет – телемаркетинг қызметін енгізу.
6) Банк қызметін активтендіру.
Дипломдық жұмысты жазу барысында қойылған мақсатқа қол жеткізілді және мақсаттан туындайтын негізгі міндеттер шешілді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» заңы. 24 желтоқсан 1996 жыл.
2. Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы. 31 тамыз 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» заңы. 29 маусым 1998 жыл.
4. 1995 жылдың 31 тамызынан № 2444 өзгерiстер мен қосымшалар енгiзiлген “Қазақстан Республикасындағы банктер және олардың қызметi туралы” заңдық күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы.
5. Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, банктік, салықтық-кедендік, сақтандыру, биржалық және кәсіпкерлік терминологиялардың орысша-қазақша сөздігі/ Сүлеймен Рыхымжанұлы Тоқсанбай. – Алматы: Сөздiк-словарь, 1999.-816 б.
6. VISA, Eurocard/ МasterCard халықаралық пластикалық карталарды беру тәртібі жөніндегі «АТФБанк»ААҚ нұсқаулығы. 9 шілде 1999жыл.
7. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населению. Алматы: Казахская Государственная Академия Управления. 2000 год. – 387с.
8. Алпамысов А.А. Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан. Автореферат. Алматы, 1998год. – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: проблемалары мен болашағы. Автореферат. Алматы, 2004 жыл-24 бет.
10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательство Корпорация Логос, 1999 год. – 344с.
11. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: ОАО Издательство Экономика, 1997год. – 256с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 464с.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1998 год. – 576с.
15. Морошкин В.А. Простые и сложные проценты. Методическое пособие по расчету: вкладов, кредитов, платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-книга, 1996 год.
16. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Представление финансовых услуг. – М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. – Алматы: Қаржы – қаражат; Раритет, 2000 год. – 456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша Несие Банктер.Оқулық. – Алматы: экономика, 2001жыл. – 466 бет.
19. Сейткасимов Г.С. Бнаковское дело. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998 год. – 576 с.
20. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – Алматы: экономика, 1999 год.- 423с.
21. Сейткасимов А.Г. Управление банковской ликвидностью и методы ее анализа. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998 год. – 112с.
22. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник /Под ред. Сенчагова В.К., Архипова А.Н. М., 2000 год.
23. Акпеисов Б. Вклады населения и их защита. // Банки Казахстана, 2000 год, №9. – с.21
24. Ахметов А. Личная финансовая безопасность гарантируется. // Казахстанская правда от 27 марта 2001 года.
25. Банки Казахстана//Журнал. Алматы.-2004. №1
26. Гринкевич А. А ты застраховал свой депозит? // Банки Казахстана, 2000 год, №6.
27. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов. // банковское дело, 2000год, №1.
28. Доклад на международном экономическом саммите Евразия – 2000. // Банки Казахстана, 2000 год, №5. – с.5
29. Жуйриков К.К. Страхование или гарантирование? // Банки Казахстана, 2000 год, №12.
30. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции в Казахстане. // Аль-Пари, 2000 год. №3-4. –с.100
31. Зейнельгабдин А. Финансовая система и реальная экономика. // Деловая неделя от 9 февраля 2001 года.
32. Каленова Р. Защищать интересы частных клиентов банков. // Банки Казахстана, 2000 год, №7-8.
33. Куанова Г.А. депозиты в банковской системе Казахстана. // Саясат, июнь-июль 2000 года.
34. Куанова Г.А. Формирование депозитной политики в коммерческих банках. //Каз. спектр, № 1
35. Лисак Б. Казахстанские банки на пути перемен. // Банки Казахстана, 1999год, №8.
36. Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 9 января 2001 года №001 О ситуации на финансовом рынке. // Банки Казахстана, 2001 год, №1.
37. Рамазанов Н. Курс не изменился. // Деловая неделя от 23 февраля 2001 года.
38. Сагиндыкова М. Казахстанский фонд гарантирования вкладов – новая структура в финансовом механизме республики. // Аль-Пари. 2000 год. №5
39. Ташпулатова С. Накопления населения как источник массовых инвестиций. // Банки Казахстана, 1999 год, № 8
40. Шамуратов Е К вопросу о государственном фонде страхования депозитов.//Финансы Казахстана, 2000 год № 3,4
41. Банк ісі. Оқулық: Алматы – 2005
        
        Кіріспе
Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ретінде банктік мекеменің
өзіндік ерекшелігі оның ресурстардың ... ... ... ... ... құралдардан құрылуында. Қаражаттарды тартуда банктердің
мүмкіндіктері шектеулі және кез ... елде ... Банк ... Банк ... ... мен ... қаражаттар көлемі
арасындағы ара қатынасты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ... ... ... ... банк ... ... мен ... халық
және де басқа банктердің құралдарын ... ... ... және ... ... ... ашу ... тарту мүмкіндігін иеленеді. Банкпен
тартылатын қаражаттар құрамы бойынша әртүрлі болып келеді. Олардың ... ... ... ... ... ... ... тартылған құралдар
(депозиттер), меншікті борышқорлық міндеттемелерді (депозиттік және жинақ
сертификаттарын) шығару жолымен шоғырландырылған құралдар.
Барлық банктік саясаттың ... ... ... – бұл ... ... ... Банк әрқашан пассивті операцияларын жүзеге асыру
үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына
қатысты ... әрі ... ... ... ... ... ... бәрімізге белгілі депозиттік ... ... ... осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ұйымдастыруға кез келген
несиелік ... ... ... тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты
пассивтерді ... ... ... ... әлуетін өсіру және оның
тұрақтылығын қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты ... ... ... ... қалыптасу мәселелеріне қажетті
көңіл аударылған жоқ екендігін белгілеуге болады. Бұл жоғары инфляция және
арзан ... ... бар ... ... ... ... ... қарағанда елеулі асты, ал осы шарттар банктік операциялар
тәуекелінің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етумен байланысты болды. Пайда нормасының төмендеуі, банкаралық несиелер
және мерзімдік валюталық ... ... ... табыстың дәстүрлі
көздерінің жоғалуы өздерімен ... ... ... ... олар ... ... шығындарды қысқартуда коммерциялық банктер
депозиттік саясаттың қалыптасуын бірінші нөмерге шығарды. 1998 жылы ... ... және одан ... ... ... банк ... ... банктердің депозиттік саясатының рөлін көтерудің,
сонымен қатар жетілдірудің қажеттілігін растады.
Осы жұмыстың теориялық және практикалық ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық
банктердің жұмысын талдау барысында ... ... ... және ... ... ... табылады.
Дипломдық жұмыста ресурстарды тарту аясында коммерциялық банктердің
депозиттік саясат қалыптасуының ... ... ... ... ... ... олардың ерекшеліктері,
сонымен қатар екі жақ үшін де депозиттердің артықшылықтары мен кемшіліктері
айқындалды.
Дипломдық ... ... ... ... ... күшейту жүйесінде оның депозиттік саясатын жетілдіру бойынша
ұсыныстарды дайындау болып ... ... ... негізгі міндеттер:
- ақша-несие ... ... ... ... мәні мен ... ... ... депозиттердің жіктелуін қарастыру;
- халық қолындағы салымдарды коммерциялық банкке
тартудағы ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын күшейту мақсатында
оның депозиттік саясатын оңтайландырудың перспективалы
бағыттарды анықтау;
- депозиттерді сақтандыру қорының қызметіне талдау жасай
отырып, оны ... ... ... ... пәні ... ... депозиттік саясаты және оның
қалыптасуы мен ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Зерттеу объектісі. «АТФ Банк» ААҚ-ның қызметі.
Жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш ... мен ... ... Жалпы жұмыс 80 беттік компьютерлік
терім мәтінін құрай отырып, 7 ... 11 ... және 2 ... ... ... ... ... депозиттік саясат қалыптасуының
теориялық негіздері
1. Депозит коммерциялық банкте ресурстар базасын
құрудағы негізгі көзі ... ... ... ... ... ... зат) – ... клиеттердің уақытша бос ақшаларын беру жөніндегі экономикалық
қатынас. Алайда ... ... ... анықтамалар көп. Әлемдік
тәжірибеде депозит - бұл заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... қаржылық институтқа салу. Ал ... ... ... ... ал жеке ... салымдар деп аталады.
Есеп-айырысу және ағымдағы шоттардағы қалдықтар депозит болып саналмайды .
Уақытша бос ... ... ... – коммерциялық банктердің
алғашқы дәстүрлі-базалық қызметі. Бұл ... ... ... ... ... тұрады. Меншікті капитал – банктің несиелік
ресурстарының маңызды және ажырамас ... ... ол оның ... тек 10%-ын құрайды. Басқа кәсіпорындармен салыстырғанда
қаржылық ресурстар құрамында меншікті ... ... ... болуы
мынандай жағдайлармен түсіндіріледі: біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... мекемелердің және
халықтың уақытша бос қаражат сомасын депозит түрінде жинақтайды, ... ... ... басқарады, сондай-ақ олардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді және ... ... ... ... алушыға ұсынады.
Екіншіден, депозиттерді мемлекеттік сақтандыру жүйесі болады, бұл слымдарды
жаппай кері алу қауіптігін төмендетеді. ... ... ... ... ... ... объектілерінде орналастырылған
активтеріне қарағанда қондырғы ғимараты ыңғайлы, өтімді және ... ... ... ... ... осы ... ... банктарге меншікті капиталдың тартылған өзара қатынасында өз
міндеттерін жүзеге асыруға және дұрыс қызмет ... ... ... ... ... ... банк қызметін бастау үшін қажет.
Жоғарыда айтылып өткендей, банктер өздерінің активтік ... ... үшін ... ... 90%-нан жоғары бөлігін
пайдаланады, сондай-ақ банктер өз ... ... бос ... ... ... ... осы қаражаттардың негізгі бөлігін
депозиттер құрайды.
Каценеленбаум З.С. банктік депозиттің мәнін зерттей отырып оның ... ... ... атап ... ... үшін ... ақша ... табылады... Салымшы үшін олар екі ... бір ... ақша ... ... ... пайыз әкелетін капитал
рөлінде… бірақ капитал әкелетін пайызға қарағанда депозит аз ... Бұл ... ...... ... ... банк табиғатының
маңызды мезеті. Өйткені банк табиғатының бүкіл мәні мынада: депозит бойынша
төленетін пайыз банк ... ... ... капитал үшін
алатынпайызға қарағанда төмен. Пайыздардағы бұл айырма активті операциялар
бойынша алатын пайыздардың ¼ бөлігін ... ... тек қана ... үшін ғана ... және банк үшін
тиімді. Көптеген депозиттер банкке несие капиталды құруға ықпалын тигізеді,
банк ... бұл ... ... тиімді шарттарда шаруашылықтың кез келген
аясына орналастырады. Депозиттер бойынша пайыздармен және ... ... ... ... – банк ... бос ақша ... және ... капиталын орналастыру жұмыстары үшін сыйақы болып
табылады.
Банк үшін пассивті операциялар ... орын ... ... пассивті
шоттағы ақша қаражаттардың ұлғаюына әсер ететін банк ... ... ... ... ақша нарығындыа несие ресурстарын таба алады.
Коммерциялық банктердің 4 ... ... ... бар:
1) бағалы қағаздардың алғашқы эмиссиясы;
2) қор құруға немесе ұлғайтуға банк табысынан аударым;
3) басқада заңды тұлғалардан алынған несиелер мен борыштар;
4) ... ... ... ... бола ... банкке ақша қаражаттар
тартуға мүмкіншілік тудырады. Жаңа ... банк ... ... ... құрылады. Алғашқы екі пассивті операциялар (1,2)
түрімен бірінші ірі несиелік ресурстар ... ... ... екі ... операциялар (3,4) түрі екінші ірі ресурстар
тобын - қарыздық немесе тартылған несиелік ... ... ... банк капиталы мен оған теңестірілген баптарын
көрсетеді. Коммерциялық банктердің меншікті ... ролі мен ... ... ... ... ... мен ... айрықша өзгешелікке ие. Банктер меншікті капиталы ... ... ... ... жабады. Жалпы мемлекет
банкткрдің меншікті ресурстары мен тартылған ресурстарының ... ... ... белгілейді. Қазақстанда банк ресурстарының
арақатынасы белгіленген. Яғни коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... меншікті капиталының мәні оның тұрақтылығын ... ... ... құру ... банк онсыз қызметін бастай алмайтын алғашқы
шығындарын (жер, ... ... ... дәл осы ... ... Меншікті ресурстар арқылы банктер өздеріне қажетті қор ... ... ... ұзақ ... ... ... ... көзі болып табылады.
Банктің төртінші пассивті операциялар тобы банктік тәжірибеде негізгі
болып табылатын – депозиттік операциялар. Бұл коммерциялық банк ... ... ... ... ... ... делдал ретінде қатысады.
Депозит экономикалық категория ретінде жинақ ақшаның құрамдас бөлігі
болып табылады. Бірақ, егер жинақ ақша табыстары бөлу және ... ... ... ... ... ... бөлу ... аясын қамтиды.
Депозиттер деп депозиттік операциялардың субъектілері – жеке ... ... ... ... ... мерзімге немесе талап
еткенге дейін салған ақша қаражаттарының сомасын айтамыз.
Егер Қазақстан ... ... ... дамуы
жағдайындағы депозиттік нарықтың даму ерекшелігін ескеретін болсақ, онда
депозит анықтамасы келесідей ... ... ... дегеніміз коммерциялық банктерге белгілі-бір ... ... ... ... ... ... тиіс ... сақтандырыла
отырып салынған кәсіпорындардың ақша қаражаттары.
Банктердің ақшалай қаражаттарды салымдарға тарту және оларды пайда
табу мақсатында ... ... ... операциялар деп аталады.
Депозиттік операциялар банктік ресурстардың бос ақша нарығында ресурстарды
иемденуде ... ... ... ... ... банк ... көрсетеді. Депозиттерді тарту арқылы ... ... ... ... беру мүмкіндігін арттырады, ал бұл табыс
алуға негіз жасайды. Депозиттік операциялар бұл – салымға ақша қаражатарын
тарту ... ... ... ... бар құралдарды басқа банктер
немесе ... ... ... ... ... депозит)
операциялар. Депозиттік операциялар негізінде ... ... ... ... ... ... ... заңды және жеке
тұлғалардың уақытша бос ақшаларын жұмылдыру бойынша маңызды дәстүрлі банк
операцияларының біріне жатады.
Депозиттік операциялардың негізінде ... ... ... ... ... құралады.
Соңғы уақыттарға дейін республикамызда ... ... ... ... жоқ. Банк ... ... ... несиелік ресурстардың мөлшері мен өзіндік ... ... ... ... ету ... орындарына қойылған жоқ
болатын. Қарыздық салымдар мен қарыздық қордың баланстары КСРО ... ... ... ... қор өз ... ... банкісінің өзінде орталықтандырылған тәртіппен қалыптастырылған
және ол республикалық кеңселер бойынша несиелік жоспар негізінде ... ...... кеңселер бойынша, облыстық бөлімшелер ... ... ... ... ... ... мекемелері пассивтік
операциялармен айналыспаған. Осы себептерге байланысты елде банктердің
депозиттік ... ... ... ... ... біз шетел тәжірибесіне назар аудара аламыз. Жеке
тұлғалар, іскерлік фирмалар, ... ... жеке ... емес ... үкіметтік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар,
жергілікті ... ... ... ... ... ... Бұл ... себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, банктер
салымдардың үлкен сенімділігін қамтамасыз етеді, екіншіден, салымшылар ... кез ... ... ... ғана ... етіп қоймай, одан асатын
сомада қарыз ала алады, үшіншіден, бұл ... ... ... ... ... қағидалармен ұйымдастырылады:
- банктік пайда алуға немесе болашақта пайда алу үшін жағдай жасауға;
- депозиттік операциялар әрекет ету ... банк ... ... ... демеу мақсатында икемді
депозиттік саясат жүргізілуі керек;
- банк балансының өтімділігін жоғары ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру процесінде ерекше назар
аударылуы қажет; депозиттік операциялармен қарыздарды беру ... ... ... және ... ... ... ... пен
сабақтастылықты қамтамасыз ету қажет;
- депозиттерді тартуға әрекет ететін банктік ... ... ... ... қызметтерін атап айтуға болады:
1) Коммерциялық қызмет – жеке және заңды ... ... ... ... бір мүдде төлеу шартымен тарта отырып оны
осы қаражаттар қажет болып ... ... ... ... ... ақысын
қолдана отырып сатады. Банктің осы қатынасы оның коммерциялық банк деген
атына негіз болады.
2) Ынталандыру қызметі – ... ... әр ... ... ... ... бір ... салым түріне ақша қаражаттарын
сала отырып ... ... ... ... ... Ол табыс ақша
қаражаты, несие алу мүмкіндігі және белгілі бір сыйлық есебінде алу ... ... ... - ... ... ... ақша
түрінде болғандықтан, ол банктің белгілі бір қорларын ... ... ... – банктің өсімділігін жоғары деңгейде ұстап тұруға негізделген қорлар.
Бұл қорларды коммерциялық банк ... ... ... ... және ... ... ... үшін өз еркімен құрады.
4) Банк ресурстарын құру ...... ... ... ... олар банктік ресурстарды құрудың негізгі көзі ... ... бұл ... банк үшін ... және әр ... бар болып
тұратын қаражаттар. Депозиттік қаражаттар банктің ... 70-80 ... ... ... олар ... ... жүргізуге қажетті
банк ресурстарының негізін құрайды.
Коммерциялық банктердің несиелік ресурстары дегеніміз – бұл оның
жарғылық ... мен ... да ... ... ... ... ... бос тұрған ақшалай қаражаттарының жиынтығы.
Банктің несиелік ресурстары – бұл меншікті ... және ... ... ... ... ... ... бөлігі. Несиелік ресурстар несиеге берілген уақытында олар банкке
ресурс ... ... және олар қор емес ... қайтарымдылығы – тәуекелді
операция), ол орналастырылған несиелік ресурстарға айналады.
1.2. Банктік депозиттердің классификациясы
Банктік депозиттер бірнеше критерийлер ... ... ... алу
нысыны бойынша (сурет 1), салымшылар категориясы бойынша ... ... ... және табыстылық дәрежесі бойынша.
Коммерциялық банктерде депозиттердің әртүрлі критерийлері бойынша
жіктелуі реті 1,2 суреттерде көрсетілген.
Талап ... ... ... ... ... ... есеп айырысу шоттарында болатын ақшалай қаражаттар, олар банкті
алдын ала ескертусіз кез клген уақытта салымшылармен алынуы ... ... ... ... ... банк ... ... дейінгі салымдар бойынша
ең төмен процент төлейді, ал ... ... олар ... ... ... ... мемлекеттерде пайыздарды есептеуге заңды тәртіппен тыйым
салынған. Талап еткенге ... ... ... ... ... ... ... асыру үшін арналған. Шот иесі оларды әр ...... ... чектермен, аударымдармен жүргізе алады.
Осындай шот ашып клиент ... ... ... ... техникалық
жүргізуге сенім білдіреді. Банктерде күнделікті төлем ... ... ... ... ... алайда ЭЕМ-ді, компьютерлік
техникаларды қолданумен ол ... ... ... ол ... ... ... болып табылады. Клиенттің шоты бойынша
күнделікті банкте жүздеген немесе ... ... ... ... ... дейінгі шоттарды иеленуші клиенттерді жалпы
қарастыратын болсақ, олар өз ... бар ... ... ... ... үшін ... ... ал бұл банк шығындарын көп
немесе аз дәрежеде компенсацияландырады. Банктің коммерциялық мақсаттары
үшін ... ... ... ... ... сондай-ақ ол пайда табу
мақсатымен қарызға берулуі мүмкін.
Кері алу нысаны бойынша депозиттер
1-сурет
Салымшылар категориясы бойынша депозиттер
2-сурет
Ол банктің көптеген ... ... ... шоттарынан
қаражаттарды үнемі алып және оны бірнеше күннен немесе ... ... ... ... ... ... ... көптеген
клиенттер өз міндеттемелерін төлеу үшін салымның бүкіл сомасын алмайды.Бұл
экономиканың айналымдық сипатына негізделеді. Осы ... ... ... ... дейінгі шоттар 60, 90, 120 күнге вексельге немесе нақты несие
бере алады.
Талап еткенге ... ... ... немесе контокоррентік
шоттарды орналастыруы мүмкін. Олардың арасында ... ... шот ... ... ... ... ... ғана алуы немесе
аударуы мүмкін, сондай-ақ ол өз ... ... ... ... есеп ... теріс немесе оң қалдықтар болуы мүмкін.
Клиент кез келген ... ... өз ... алып қана қоймай, ол белгілі
бір уақытқа несие алуы ... ... ... бұл ... ... ... ... кезде клиент келісім бойынша депозиттік шоттардан
несие алуы мүмкін. Бұл шоттар ... ... ... чектік шоттар деп
аталады, сондай-ақ оларға чек жазылып ... ... ... ... ... төлем құралы ретінде оларды үздіксіз
пайдалану мүмкіндіктері олардың басты артықшылығы болып табылады, ... ... ... – шот ... төмен пайыз немесе пайыздарды
төлеудің жоқ болуы. Бұл шоттардың ерекшелігі банк ... ... ... банкте ең төменгі резервтерді көбірек сақтауға міндетті
және ол шоттардың иелері шотты пайдаланғаны үшін банкке комиссия төлейді.
АҚШ-та ... ... ... ... ... ... төлеуге заң бойынша тыйым салады. Коммерциялық банктер ... ... қалу ... ... ... жаңа ... ұсынады, ол бір жағынан жоғары өтімділік ... ... ... үшін ... ... ... етсе, ал екінші жағынан
салымшыларға белгілі бір ... ... ... ... Бұл шот – ... ... Ол тек жеке тұлғаларға ғана ашылады. Бұл үшінші тұлғаға төлемдер
үшін пайдалануы мүмкін есеп ... ... ... ... алу ... ... ол чектер сияқты есеп айырысу тратталарын беруге
болатын депозитті шот, ол ... ... ... ... ... ... алуға болады. 1981 жылдан бастап заң арқылы АҚШ-тың бүкіл
аймағында ... бұл ... ... етілді.
Депозиттердің екінші тобын мерзімді салымдар құрайды. Терминнің өзінен
көрініп тұрғандай, мерзімді салымдар белгілі бір айдан ... ... ... үшін ... ұзақ ... ... мәні ... табу болып табылады. Сондай-ақ банк үшін бұл ... ... ол ... пайыз табумен қандай-да бір қарыз алушыға қарыздарды
ұсыну үшін осы ... ұзақ ... бойы ... ... Мерзімді
салымдар талап еткенге дейінгі шоттарда орын алатын ағымдағы төлемдер үшін
пайдаланылмайды. Мерзімді салымдар меншікті мерзімді салымдар және кері ... ... бар ... салымдар болып бөлінеді. Меншікті мерзімді
салымдар шот ... ... ала ... күні ... ал осы ... банк оларды өз қалауы бойынша иемденеді. Егер шот иесі белгіленген
күні соманы кері алмаса, онда оны сол ... ... ... шот ... ... ол өз ақшаларын кез келген келесі күндерде кері ала
алады.
Ескертуі бар ... ... ... ... кері ... ... ... банкке алдын ала түсіруі талап етіледі. әдетте ескерту
мерзімдері – 1 айдан 3 айға дейін, 3 айдан 6 айға ... 6 ... 12 ... және 1 ... ... ... мерзіміне байланысты сәйкес пайыздық
мөлшерлемелер белгіленеді. ... ... ... ала ... бар) мерзімді депозиттер қолданылады.
Депозиттердің үшінші түрі – жинақ салымдары. Олардың ... ... ... жинақ шоты немесе жинақ кітапшасы бар шот деп ... ... Шот иесі ... ақша салу ... одан кері алу үшін ... ... ... ұсынуы керек. Депозиттердің басқа түрлеріне
қарағанда жоғары пайыздарды төлеуінің жинақ ... ... ... ... ... ... сақтауды ынтыландыру үшін пайдаланады.
Халық пен коммерциялық емес ұйымдар ... ... ... ... АҚШ-та корпорациялар, фирмалар және ... да ... үшін ... ... сомасы 150 мың долларға белгіленген.
Халықтың салымдарын тарту ... ... ... ... ... сыйлыққа, жастарға мақсатты және т.б. ... ... ... ... ... ... саудалық және т.б.)
ұсынулармен бірге жүреді. Жинақ шоттарының тұрақты мерзімі ... ... ... ... кері алу ... ... ескерту талап етілмейді, олар
бойынша чектер берілмейді.
Жинақ салымдары АҚШ-та мерзімді салымдардың ең ірі ... ... ... ... түрі – мерзімді депозиттік сертификаттар
болып табылады. Ол банкіге тұрақты пайыздық мөлшерлемемен белгілі ... ... ... енгізгендігін куәландыратын ақшалай құжат.
Оларды компанияларға, фирмаларға және өте бай ... 100 ... кем емес ... беріледі. Олар екінші ретті нарықта сатылуы ... ... өтуі ...... және ... өзінде қалатын,
берілмейтін болады. Ақшаны мерзімінің ... тек ... ... ... ... ... ал мерзімі – 14 күннен 18 айға дейін
болуы мүмкін.
Халықтың көбірек бөлігіне 500, 1000 және 2500 ... ... ... 5 жылға дейінгі мерзімге ұсақ жинақ сертификаттары шығарылуы мүмкін.
Біздің банктік жүйеге тән мерзімдік депозиттердің аса тұрпатты ... бұл ... бір ... (мысалы: алдын ала ескерту) құралдарды шеше
алатын жеке тұлғалардың ... ... ... ... бойынша
салымшыларға банк төлейтін пайыз несиелік ресурс ретінде ... үшін ... ... ... болу ... ... үшін алынатын
пайыз бен депозитке төленетін пйыз арасындағы айырма банк пайдасын құрайды.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасындағы банктер және
банктік қызмет туралы» №2444 1995ж. 31 ... , ... және ... ... ... ... 1995 ж. 24 сәуірден, «валюталық реттеу
туралы» 1996 ж.24 ... заң күші бар ... ... ... ... ... ... деңгейдегі банк клиенттерінің
банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес
жүзеге асырады.
Депозиттік ... ... ... – бұл ... ... ... туралы жасбаша куәлігі, бұл куәлік салымшының ақша
қаражаттарын белгіленген ... өтуі және ... ... ... куәландырады. Сертификаттар сатылған тауарлар мен қызметтерге есеп
айырысу немесе төлем құралы ретінде шыға ... ... ... ... шығарылады және заңды тұлғалар үшін. Табысталмайтын
депозиттік сертификаттар ... ... және ... өтуі ... ... ... депозиттік сертификаттар қайталама нарықта
сатып ... ... ... ... ... ... ... 14 күннен 18 айға дейінгі мерзімге шығарылады. Жинақ
сертификаттары жеке ... ... ... ... ... ... мерзімі егер олардың шығарылу ... ... ... ... 1 ... 3 ... ... Егер депозит немесе
сертификат бойынша салымды алу мерзімі өткен болса, онда осындай сертификат
талап ету ... ... ... Банк онда ... соманы иемденушінің
бірінші талабы бойынша төлеуге міндетті. Жинақ сертификаттары тек қана ... ғана ... ... ... ... ... ресурстардың басты көзі
болып табылады. Коммерциялық банктерде салымдар құрылымы ақша ... және ... ... ... мөлшерін мемлекеттік
реттеуге тәуелді өзгереді. Депозиттермен байланысты пассивті операцияларды
жүргізе, банк ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын тәуекелдерді ескере отырып салымдарды
тарту және олардың ... ... күш ... және ... ... ... ... заңды және жеке
тұлғалардың салымдары үшін бәсекелестің ... ... ... ... және қызмет көрсету әдістерінің көптеген түрлерінің пайда
болуына әкелді. Шетел мамандарының ... ... ... ... ... 30-дан астам банктік салымдардың түрлері бар. Олардың әр
біреуі өзінің ерекшелігін иемденеді, бұл ... оның ... ... бойынша ақша қаражаттарды жинақтау және тауарлар мен қызметтерге
төлеудің аса тиімді нысанын таңдауға мүмкіндік береді.
Пассивтерді басқару тұрғысынан қарағанда активті ... ... ең ... ... ... алу үшін ... негізгі түрлерін;
оларға талап еткенге дейінгі және мерзімдік депозиттердің ... ... ... ... ... ... ... банк
балансының өтімділігінің қамтамасыз етілуі шешіледі, ал талап етілмелі
салымдар ең арзан ресурстар болғандықтан олардың ... ... ... ... ... және есеп ... ... қызмет ету
бойынша шығындар төмен.
Қаржылық ресурстардағы талап етілмелі депозиттердің үлесін ... банк ... ... ... бұл банктік активтерде осы
қаражаттарды пайдаланудан ... аса ... ... ... ... ... қатар есеп айырысу шоттары – бұл пассивтердің ... ... ... ... ... ... жоғары үлесі банк
өтімділігін қатты әлсіздендіреді.
1.3 Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың қалыптасуының
негіздері
Банк жүйесінде аса жоғары ... ... ... ... жинақтарын тарту бойынша белсеңді қарекетті жургізуде.
Қарекетті тиімді әрі ... ... үшін ... ... даму ... дайындау керек.
Кез келген жағдайға бейімделу, банк құралдарын тиімді басқару және
нарықтық ағымдарды айқын көру – бұл ... ... сай ... ... ... банктерге талаптарының кейбіреулері ... ... банк ... құру ... ... сенімділігін
арттыруға және халықаралық ... ... аса ... ... ... ... ... басқарудың өзіндік ерекшелігі
келесі қойылған міндеттердің шешілуімен анықталады:
1. Банкаралық бәсеке шарттарында депозиттік операцияларды
ойдағыдай ... үшін ... ... ... ... іскерлік байланыстардың ең
жоғары тұрақтылығына қол жеткізу мақсатында ... ... мен ... ... ету жолымен
сақталуы.
3. Банк жоспарлаған пайданы алу кепілдемесі.
4. Тәуекелдерді ... Адам ... ... ... әрі ... ... осы ... шешуге
тәуелді.
Осылайша, депозиттерді тарту бойынша коммерциялық банк қаректіндегі
анализ бар мәселелерді жақсы танып білуге және одан әрі ... ... ... мүмкіндік береді.
Депозиттік нарықтың даму мәселелерін анықтау мақсатында SWOT-талдау
жүзеге асырылды. SWOT-талдау - бұл ... ... ... және ... ... ... мен қауіптерді талдау.
Коммерциялық банктерде ішкі және сыртқы орта бар, онда ... Ішкі орта ... ... ... ... ... кадр
менеджменті және банктік маркетингті қосады. ... орта ... ... әсер ету және ... әсер ... ... ... Тікелей әсер етудің сыртқы ортасына салымшылар: жеке және ... ... ... Жанама әсер етудің сыртқы ортасы келесі
факторлардан тұрады: экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, географиялық.
Жүргізілген ... ... ... ... айқындалды (1-
кесте).
1-кесте
Коммерциялық банктерде депозиттік операциялармен жұмыс істеу барысында
күшті және ... ... ... мен ... SWOT-талдау
|Күшті жақтар |Әлсіз жақтар |Мүмкіндіктер ... ... орта ... ... ... ... ... ... ... ... |Депозиттер бойынша|
|саралау, жеке және |депозиттермен ... ... ... ... ... ... |төмендеуі |
| ... ... құру ... |
| ... ... жұмысты |жинақтардың |
| ... ... ... ... |
| |өсу ... ... |аса ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |2 |3 |4 ... менеджменті ... ... сай ... ... |Салымшыларда ... ... ... ... пен ... ... халыққа |-қайта білім |тәжірибенің |
|арқасында банк ... салу ... ... ... |мамандандыру; |банктерде бос ... және ... ... ... ... ... шоттармен|беру және ... ашу; ... ... жұмысы. |түсіндіру |-әлуетті ... |
| ... ... |шоғырлануының |
| ... ... ... болуы. |
| ... ... | |
| ... | | ... ... ... ... қарекетіндегі|Депозиттерді |Мәселелерді өз |
|компанияның тек ... ... ... ... ... ... ... ... ғана ... ... |нгтік бағдарлама|салдарға алып |
|емес, тағыда |жеткіліксіз ... ... ... ... ... | | ... ... | | | ... | | | ... әсер ... ... ортасы ... ... ... ... түрлері |Қаражатты салу |Құзіретсіздік пен|
|салуға дайын |және артықшылықтары|сұрақ- ... ... ... ... кейбір |тарында жеке ... ... ... ... аз ... ... алып |
| ... ... ... мүмкін. |
| | ... | |
| | ... ... | |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... |Өндірістік ... |Қор ... ... арқасында |сектордың ... ... ... ... ... ... ... дамуы. |несиелеу арқылы |капиталдың |
|коммерциялық | ... ... ... ... | |пен ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... |мүмкін. |
| | ... ... | ... ... банк өзінің |Ірі банктердің |Бәсекелес-тердің|Банктік ... бар, ... ... |капиталдың |
|соның арқасында |басқыншылық |мен ... ... ... |бақылау. ... ... ... ірі | ... ... |
| ... ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| | | ... алып |
| | | ... мүмкін. |
|Жанама әсер етудің сыртқы ортасы ... ... ... ... ... |Қолайлы |Экономикалық |
|жандануы, шикізат |ұлттық валютаға ... ... ... ... ... бағамның |климат құру және|тұрақсыз болуы |
|өсуі, ... ... ... ... | ... ... алуға|
|төмендеуі. | ... ... ... ... |
| | ... кепіл | |
| | ... | |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... ... аз |Халық өсуін ... аз ... ... ... ... ... ... |демографиялық ... |аз ... ... ... ... |мемлекттік | ... ... ... ... | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... нарығында |Халықтың кейбір |Халық табысының |Халықтың ... ... ... ... |жеткіліксіз |
|келтіру. ... ... ... |
| ... ... |инфляциямен қатар |
| ... | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... ... ... |Тек ірі ... басқа аяға |
|тұрғындары үшін |банктік ... ғана ... ... бір ... ... ... | ... ... ... ... | ... |филиалдық ... | ... ... ... ... | ... |жеткіліксіздігі, |филиалдарын ... ... ... | | |
| ... | | |
| ... | | ... ... нарыққа әсер ететін факторларды зерртеу негізінде
жасалған.
Жүргізілген SWOT – ... ... ... ... ... ... және ... банктерде депозиттік саясаттың
қалыптасу стратегиясын жасауға болады.
Банк қарекетінде негізгі мәселелер болып тиімді депозиттік саясаттың
жеткіліксіз ... ... және ... ... әлемдік
экономика деңгейі- банк жүйесінің халықаралық стандартқа сай келмеуі.
Депозиттік ... ... ... ... және ... ... қарстырайық (2-кесте)
2-кесте
Депозиттік нарық дамуының негізгі мәселелері және оларды шешудің
жолдары
|Мәселелер ... ... ... ... бастап шетел |шетел валютадағы талап етілмелі |
|валютадағы талап ... ... аса ... пайыздық |
|депозиттердің мерзімдік ... қою. ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... түрлері және |Әр банкте салымшылармен жұмыс істеу|
|артықшылықтары туралы кейбір ... ... ... даму ... ... білуі. |бағдарламасын жасау. Бұл бағдарлама|
| ... ... ... беру, |
| ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық |Әр ... ... ... |
|құрылымында депозиттерді тартумен |бөлімшелерін құру. ... ... ... жаңа ... ... ... ... жасаумен айналысатын |рухани ынталандыруды ұйымдастыру. |
|стратегиялық дамудың арнаулы |Тәжірибесі мол эксперттерді ... ... ... ... ... |
| ... ... операциялар бойынша |Депозиттік операциялар бойынша |
|банк қарекетінде ... ... ... ... ... ... ... |
|1 |2 |
|1 |2 ... ... ... ... ... ... және салықтық |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
|Кейбір халықтың әлеуметтік |Аса әлсіз халықты қолдау бйынша ... ... ... ... ... |
| ... және ... деңгейде |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... аймақтардың |Филиалдық желісті құру. ... ... ... |Ірі ... мен ... ... ... территориялық |салымдарды алу пунктерін ашу. ... ... | ... ... байланысты келесі депозиттік саясаттың
қалыптасу стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... бөлігі депозиттік саясат болып
табылатын тиімді банк ... ... ... ... депозиттік саясатының мәнін зерттей отырып,
келесідей сұрақтарды қозғау қажет: депозиттік саясаттың субъекттері ... оның ... ... сонымен қатар қалыптасу кезеңдері.
Коммерциялық банктің депозиттік саясатының субъектілері құрамына
банктің ... ... ... және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қосымша қызметтері (кешендік қызмет көрсету).Банктің депозиттік
саясаттың субъектілері мен ... ... ... ... ... саясатының қалыптасу негізінде
принциптердің жалпы және айрықшалықты түрлері жатыр, бұл ... ... ... ... ... ... ... макроэкономикалық деңгейде жүргізетін мемлекеттік ... ... үшін де, және ... ... ... банк ... саясат үшін бірыңғай принциптер ... ... ... ... және тиімділікке кешендік ... ... ... ... депозиттік саясаттың ... ... ... ... ... ... банктің
депозиттік саясатының теориялық негіздері мен басым ... ... банк ... ... үшін ең ... және ... тәсілдер мен оны
жүзеге асырудың әдістерін анықтауда ... ... ... саясатының субъектілері мен объектілерінің
құрамы
3-сурет
Депозиттік саясаттың айрықшалықты принциптеріне банк шығындарының
оңтайлы деңгейін, депозиттік операцияларды ... ... ... ... ... ... өйткені уақытша бос ақша
қаражаттады кейін оларды орналастыру ... ... ... ... ... ... асыратын нарық реалийін ескереді.
Анықталған ... ... ... ... ... ... және ... бағыттарын әзірлеуге мүмкіндік
береді.
Депозиттік саясаттың қалыптасуы келесі үш кезеңде жүзеге асырылуы
тиіс:
1. ... ... ... кезеңі.
3. Шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезеңі ... ... банк ... ... ... ... ... түрлері аса тартымды, қандай ... ... қай ... ... ... ... барлығын жүзеге
асырғанда операцияларды жүргізү бойынша банк мүмкіндіктерін ескеру керек.
Бұл кезеңде сондай-ақ банк нарықты талдау мен ... ... ... ... ... ... және бұл нарықта банктің орны рөлін талдау
жүзеге асырылады. Яғни ... ... ... ... филиалдық желістің жеткіліктігін, қала немесе ауылдық жер,
бәсекелестердің болуын зерттеу және ... ... ... жасаудың
бастапқы кезеңінде ескеру қажет.
Коммерциялық банктің депозиттік саясатын құру принциптері.
4-сурет
Жоспарлау кезеңінде банк депозиттік операциялар ... ... және ... ... ... ... ... жоспарлайды,
көрсететін қызмет ассортиментін кеңейтеді т.с.с.
Шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезеңі – аса ... ... ... ... бұл ... жоспарланған кезеңде депозиттер қандай
көлемде тартылатындығы шешіледі. Мұнда депозитке құралдарды ... банк ... ... ... жұмысы:
депозиттердің түрлері, мерзімі және артықшылықтары бойынша анықтаушылық
жұмысы маңызды рөл ... Бұл ... тағы ... ... жарнама және
жарнамалық компанияның өндірісі атқарады және соңғысы қаржылық құралдарды
аса рационалды пайдалану үшін ... мен ... ... әрі ... және ... ... мен ... құралдар арасында
дисбаланстың қысқаруы банкке тәуелді.
Депозиттік саясатқалыптасуындағы кезеңдер ... ... ... ... қалыптасу стратегиясы ұсынылады.
Ұсынылатын стратегия депозиттік нарық мәселелерін зерттеунегізінде
Қазақстан Республикасының ... ... ... үшін ... «А» ... ... бұл ... барлық банктерге
қолданылыста бола алады. ... ... үш ... ... ... бірнеше блоктарды қосады.
Депозиттік саясат қалыптасуының кезеңдері
2,1-кесте
Депозиттік саясаттың қалыптасу
стратегиясы (А банкінің мысалында)
|А Банкі ... ... ... ... А ... ... ... ... ... ... А ... ... мақсаттары. |
|3. А банкіндегі негізгі ... ... ... ... бойынша бар және мүмкін болатын тәуеклдердің |
|талдау. ... ... ... және жеңа ... ... ... талдау. |
|6. А ... ... ... ... ... ... ... талдау. |
1. ... ... ... Банк рөлі.
Басты әрі маңызды мәселе болып Банк ісметтері нарығында Банк ... ... ... Банк ... Банк ... орынды алатынды
анықтауға байланысты оған әрі ... ... ... орындалуы
тәуелді. Бұл кезеңде бәрінен бұрын банк қарекет концепциясын ... ... ... ... салымшылар және банктің қызметкерлері бұл
үрдістің тікелей қатысушылары болып ... Яғни ... ... ... ... мақсаттарды анықтау үшін басшылыққа алу керек.
2. Депозиттерді тарту бойынша Банктің ... ... ... мақсаттары болып:
- халық пен кәсіпорындардандепозиттерді тарту;
- халыққа қызмет ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіру;
- дапозиттермен жұмыс істеу бойынша әріптестерге кәсіби білім беру;
- банктік технологияларды жетілдіру және ... ... ... ... депозиттік операциялар жұмысы бойынша кездесетін
мәселелер.
Ішкі мәселелерге:
- депозиттік операциялар ... ... кадр ... жеткіліксіз дамуы;
- жарнаманың жеткіліксіз болуы.
Сыртқы мәселелерге:
- депозиттік нарықта бәсекелестің жоғары болуы;
- шетел валютасының курстық айырмасының өзгеруі;
- өндірістік сектордың дамуының ... ... ... қорғануының жеткіліксіздігі.
4. Депозиттік операциялар бойынша бар және мүмкін болатын тәуеклдерді
талдау.
Банкке депозиттік ... ... ... ... тобы
бойынша тәуеклдерді бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалану қажет, ... бір ... ... рестурстардың жалпы сомасының ауытқуын аңғаруға
мүмкіндік береді.
5. Банкке жаңа клиенттерді ... ... мен ... ... жеке және ... ... депозиттері нарығында ... ... ... ... ... ... өзінің
экономикалық табиғаты жағынан және банктің өзі мен ... ... ... ... ... ... рөлі бойынша біртекті емес. Мысалы:
талап етілмелі салым ақша ... және ... ... ... дамыса, оларды жинақ салымдарынан ерекшелеу қажет, олардың бас
функциясы болып ақшалай жинақтарды ұйымдастыру болып табылады. Соңғысы ... екі ... ... ... ақша ... және жинақ ақша
сертификаты нысанында шығады.
6. Банктің депозиттік портфелінің қалыптасуы.
Банк үшін құралдарды ... ... көзі ... ... депозиты
табылады, олар барлық міндеттемелер сомасының үлкен бөлігін ... ... банк ... ... ... бойынша адымдар немесе амалдар
жасауға борышты.
7. Қаржылық нәтижелерді талдау.
Қаржылық көрсеткіштердің есеп-қисапы ... ... ... ... ... ... стратегиясын таңдау және
жүзеге асыру әр банктің айрықша құзыреті ... ... Бұл ... ... өзінің ерекшеліктерін иемденеді, бұларды банк нарыққа ... ... ... ... ... ... ... – бұл
тарифтік (пайыздық) саясат, өйткені депозиттік пайыз ресурстарды тартудың
тиімді құралы болып ... ... ... тіркелген және қалқымалы болып жіктеледі.
Әлемдік тәжірибеде пайыздық мөлшерлеменің ең тараған түрлері LIBOR, PIBOR,
NIBOR және MIBOR. Бұл ... ... ... ... ... мөлшерлемелер. Ең көп қолданылатын мөлшерлеме – LIBOR, өйткені ... ... және ... ... ішкі нарықтарда пайдаланылады.
Тауарлар бағасына әсер ... ... ... ... да
сұраныстың ұсынысқа қатынасы пайыздық мөлшерлемеге әсер етеді: егер ұсыныс
сұраныствн төмен болса, ... ... ... егер ... ... болса – өседі. Пайыздық мөлшерлемелер деңгейіне инфляция деңгейі
де әсер етеді. ... өсуі ... ... ... әкеледі.
Осыған байланысты банктік тәжірибеде номиналды және нақты (инфляцияны
ескеріп ... ... ... ... ... ... ... болдырмау үшін қалқымалы пайыздық ... оның ... ... ... ... ... нарық
конъюктурасы жағдайы мен инфляцияның қарқынына тәуелді қайта ... ... ... ... және ... ... ... Бірінші жағдайда олар банк жоғалтуларын өтейді, екінші
жағдайда салымшының ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын депозиттер бойынша мөлшерлемелердің өсуінен
қорғау мүмкіндігін береді, ал ... оның ... ... ... өсу ... береді.
Пассивті операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемелердің саралануы
жүргізіледі, ... ... ... ... ... әлеуметтік экономикалық
қорғауды күшейту мақсатында салымшылардың топтары бойынша сараланады.
Депозиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлемеге келесі факторлар ... ақша ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесінің нарықтық деңгейі;
- депозиттік база құрылымы. Шоғырландырылған ... ... ... ... ... ... үлесінің өсуі депозиттерге қызмет көрсету бойынша
шығындардың, яғни пайыздық шығындардың өсуіне әкеледі.
Депозиттік база ... ... үшін ... ... ... пайдалану керек. Сонымен ... ... ... ... ... қажет:
- салынған теңгенің орташа сақтау мерзімі;
мұндағы
ОВ – салымдардың орташа ...... беру ... айналымдық.
Бұл көрсеткіш салымдардың тұрақтылығын көрсетеді, ал бұл ... ... ... ... бағалау үшін өте маңызды.
- салымға түскен құралдардың орнығу деңгейі
мұндағы
ОВк және ОВн - ... ... және ... ... ... – салымдағы түсімдер;
- есеп айырысу шотындағы орнығатын жоспарланған ... ... бұл үлес ... ... келтірмей
жоспарланған кезеңде мерзімдік депозиттік шотқа (doc)
орналастырылады.
мұндағы
ОС - өткен жылдың ... ... ... ай) есеп ... ... орташа қалдығы;
Пфакт – есеп айырысу шотындағы нақты түсімдер(өткен жылдың сәйкес
кезеңіндегі нақты реализация);
Ппл – жоспарланған мерзімде есеп ... ... ... ... ... ... халық салымдарының банктік меншікті құралдарына қатынасы. Осы
көрсеткіштің ... мәні ... ... тару масштабтарын
кеңейту бойынша коммерциялық ... ... ... бар ... ... ... ... қалыптасуында банк өзіне алатын
тәуекел дәрежесі мен маркетинг стратегиясы және банк ... ... ... ... ... ... ... түсіргісі келсе,
пайыздық төлемдер деңгейін түсіреді, және керісінше көлемі бойынша үлкен
депозиттерді және ұзақ ... ... ... ... ... жоғары мөлшерлемесін ұсынады, өйткені банк ... ... ... ... өтімділік пен
төлемқабілеттіліктітиімді басқаруға мүмкіндік береді. Жинақтық пассивтерде
мерзімдік депозиттердің ұсынбалы үлесін – 60% ... ... ... ... ... ... ... табылады, бұл ұзақ мерзімге
сәйкес аса жоғары пайызбен несиелендіруді жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк ... ... ... ... №293 ... сай ... мен депозиттер бойынша
сыйақылар қалқымалы және тіркелген бола алады.
Тіркелген сыйақы мөлшерлемелері ... ... ... ... ... ... кез ... уақытында онда
қарастырылған шарттарына тәуелді өзгере алады.
Сыйақыны есептегенде сыйақы ... ... ... ... әдіс – депозит бойынша негізгі қарыз сомасына
сыйақы мына ... ... ... ... ... ... ... пайыздар есептелетін кезеңдегі күндер саны;
2. күрделі әдіс – ... ... тек қана ... ... ... сонымен қатароған қосылған табыстарға сыйақы есептеледі:
мұндағы
i- пайыздардың ... ... ... депозиттің ұзақтылығы;
p – депозиттің алғашқы сомасы;
I – салымның барлық мерзіміндегі есептелген ... ... ... ... саясаты келесі негізгі ұстанымдарда
базаланады:
- белсеңді әрі икемді коммерциялық құралы ... ... ... ... мөлшерлемелер мен тарифтерді
тиімді пайдалану арқасында нарықта бәсекеге қабілетті банктік
қызметтер үшін және банк ... мен ... үшін ... жасау;
- Банк үшін қолайлы жағдайларды құру ... ... ... жағдайды тұрақтандыру және табыстылықтың
өсуін қамтамасыз ету;
- жоғары сапалы банктік өнімдер мен қызметтерге қолайлы бағалар
бойынша және ... ... ... ... ... ... «АТФБанк» ААҚ-ның депозиттік саясаты
2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы АТФБанктің рөлі
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері – ... ... ... ішіндегі бүгінгі таңдағы қарқынды дамып отырған
алдыңғы ... ... ... бұл ... ... ... барлық
озық тәжірибелерді енгізе отырып атқарылуда. Қазіргі ... ... ... барлық салаларын дамытуға және халықтың
табыс деңгейін арттыруға ... Осы ... ... және ... ... алатын орны ерекше. Депозиттік
пассивтік операциялар ақшалай қаражаттарды тартуға бағытталған ... ... ... осы ... ... ... Бұл жағдайда салым иелері өздерінің банкке салған ақшалай
қаражаттары бойынша белгілі мүддені пайыз және ... да ... ... ... ие. ... пен ... қатынастардың субъектілері әр
түрлі ұйымдар мен жеке ... ... айта ... бір ... ... ... субъектілері де бола алады. Сондықтан банктің бұл
екі операциясы да – ... ... ... ... негізгі
операциялар.
Коммерциялық банктердің несиелері мен депозиттерінің құрылымы
6-сурет
Қазақстан Республикасының депозит нарығы ... де ... ... ... жүйе бола ... ішкі және ... ... әсерін әр
уақытта өзіне қабылдап отыр. Экономикадағы әр ... ... ... ... ... ... ... нарығының дамуына да әсер етеді.
Бұған қарамастан депозит нарығының даму қарқыны ... жеке ... ... ие ... ... Бұл жағдайларды Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі жариялаған және ... ... ... ... ... бере ... оны салыстырмалы талдау
негізінде көрсетуге болады. Депозиттерге әрбір кезең мәліметтері бойынша
салыстыра ... ... ... ... , банк ... ... ... қаңтарынан бастап 2002 жылдың тамызына дейін ... ... ... Бұл өнім 1999 жылдың қаңтарында 73464 млн.
Теңгеден 2002 жылдың тамызында 497904 млн. ... ... ... 7 ... ... құрады.
3-кесте
Коммерциялық банктердің депозиттері және оның құрылымы
| | ... ... ... (млн.теңге) ... | |
| | | ... ... ... |
| ... ... ... бойынша|
| | ... ... ... ... |Талап |Мерзімд|
| | ... ... ... |тұлға-л|еткенге|і |
| | | | ... |ар ... | | | ... | ... |
| | | | | | |-тер | ... 1998 |73514 |54226 |19288 |45648 |27866 |51426 |22088 ... 1998 |83457 |55585 |27872 |51905 |31552 |50510 |32947 ... |73464 |44497 |28967 |44511 |28953 |42566 |30898 ... 1999 |120681 |63424 |57257 |80781 |39900 |70780 |49901 ... 2000 |168156 |83764 |84392 |113301 |54855 |91543 |76613 |
|Тамыз 2000 |284750 |117947 |130804 |175661 |73090 |122632 |126219 ... 2001 |284533 |134744 |149788 |192826 |91706 |119499 |165034 ... 2001 |391463 |161581 |229882 |226772 |164691 |152985 |238478 ... 2002 |420725 |150284 |270440 |233255 |187470 |126125 |294599 ... 2002 |497904 |206371 |291533 |275647 |222257 |144451 |353453 ... 2003 |581933 |235466 |346467 |327809 |254123 |175752 |406180 ... 2003 |703135 |326834 |340301 |403950 |299184 |234214 |468921 ... 2004 | | | | | | | ... 2004 | | | | | | | ... ... мәліметтері негізінде әзірленген
1999 жылдың қаңтарынан, 1999 жылдың тамызына дейін барлық депозиттер
сомасы 73464 млн. ... 120681 млн. ... ... ... Бұл 47000 млн.
теңгені құрады. Міне осы ... ... ... ... ... жеке және ... тұлғалардан депозиттік салымдары үздіксіз өсу
үстінде.
2000 ... ... ... 2001 ... ... ... аралықта
депозит сомасы 168 156 млн. Теңгеден 284 533 млн. Теңгеге дейін өсіп, жалпы
өсім 116 000 млн. теңгені құрады. Бұл өсімдегі ерекше ... 2000 ... ... ... көруге болады. Онда қаңтардағы 168 156 ... ... ... 248 750 млн. ... ... Осы ... ... 80 000 млн. теңгеге жетті.
Банк жүйесіндегі депозиттердің кезеңдер бойынша өсу қарқыны
млн.тенге
7-сурет
2001 жылдың каңтарында ... ... 284 533 млн. ... кұраса,
2002 жылдьң каңтарында бұл ... 420 725 ... ... ... өсім 136 000 млн. ... ecтi. Ал осы ... 107 000 ... 2001 жылдың каңтар айы мен ... ... ... ... ... ... өciм ... тарапынан экономикамызға ақшалай
қаражаттарды тарту мақсатында шетелдердегі банктердің шотында ... ... ... жүрген ақша қаражаттарын жария ету ... ... ... ... 2002 ... ... бастап тамыз айына дейінгі
депозиттердің өсу карқыны 420 725 млн. ... 497904 млн. ... ... осы ... өсім 77000 млн. теңгені құраса, 2003 жылдың
тамызында 703 135 млн. ... ... Бұл банк ... ... өсу ... ... мәліметтер болатын
болса, келесі сандық статистикалық талдау осы депозит нарығының ... ... ... банктердегі депозиттерінің артуы нәтижесінде
қазіргі кезде жеке ... ... алу ... ... ие ... ... депозиттерінің өсу қарқынын салыстыратын болсақ, ол ... ... ... өзгеріссіз келді. Ал 1999 жылдың қаңтарындағы
депозиттер ... ... 29 948 млн. ... ... 2002 ... , ол 227849 млн. ... құрап, 8 есеге жуық өсіп отыр. Егер
әрбір кезең ... ... ... 1998 ... ... ... сомасы 29124 млн. теңгені құраған, ... ... ... қаңтарында 29948 млн. теңгені, 2000 жылдың қаңтарында ... ... 2001 ... ... 95 190 млн. ... 2002 ... 188570 млн. теңгеге жеткен.
Осы көрсеткіштер бойынша 2001 ... ... мен 2002 ж. ... өciм ... бойынша басқа кезеңдерден ерекшеленіп көрінеді. Ал,
2002 жылдың тамызымен 2003 жылдың ... ... ... ... 33 525 млн. ... ecтi. Бұл керсеткіш 2003 ... 306 655 млн. ... ... ... ... салымдарын өсу қарқынының
жоғары екендігін дәлелдеп ... Мұны ... ... ... ... болады.
Ал енді Қазақстанның алдыңғы қaтapдaғы Коммерциялық ... ... ... ... ... К,азақстанның Халық
Банкінде барлық депозиттер 2000 жылдың қаңтар айында 2 903 671 мың теңгені,
2001 ... осы ... 35 741 568 мың ... ... ... ... 6 704 837 мың теңгеге өскен. 2002 жылдың қаңтар айында барлық
салымдар 52 754 754 мың ... ... ... ... салыстырғанда 17 013
186 мың теңгеге өскен.
4-кесте
Қазақстанның ... ... ... ... ... атауы |Жыл-да|Салымдар-д|Соның ішінде: (мың ... |
| |р |ың ... |
| | |(мың | |
| | ... | |
| | | | |
| | | ... ... ... |
| | | ... |депозит-те|сақтан-ды|
| | | ...... |
| | | ... ... |
| | | |тер | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... Халық |2000 |29036731 |14739050|14297681 | ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 ... ... ... |
| |2002 ... |19218017|33536737 |22158597 |
|БанкТуранАлем |2000 |8601330 |1166103 |7435227 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 ... |2410509 ... ... |
| |2002 ... |4435867 ... |23921266 |
|Казкоммецбанк |2000 |3554432 |740907 |2813525 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 ... |2202802 ... ... |
| |2002 ... |ЗК70620 |39802828 |23804349 |
|БанкЦентрКредит |2000 |2726914 |299453 |2427454 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 |4938779 |574648 |4364131 |4164881 |
| |2002 ... |848683 |9282502 |8758966 ... |2000 |3442З8 |176404 |167834 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 |797488 |267223 |530265 |511199 |
| |2002 |4642433 |730744 |3911659 |948438 ... |2000 |826212 |272938 |553274 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2001 |2014918 |290491 |1724427 |1578876 |
| |2002 |2978036 |397914 |2580122 |2978036 ... ... ... 2000 ... ... айында 8 601
330 мың ... 2001 ... осы ... 19 358 766 мың ... құрап,
алдыңғы жылмен салыстырғанда 10 757 436 мың теңгеге өскен. 2002 жылдың
қаңтар айында барлық салымдар 36 149 973 мың ... ... ... жылмен
салыстырғанда 16 791 207 мың теңгеге өскен.
Казкоммерцбанкте барлық салымдар 2000 жылдың қаңтар айында 3 554 432
мың ... 2001 ... осы ... 12 584 841 мың ... құрап,
алдьңғы жылмен салыстырғанда 9 030 409 мың теңгеге өскен. 2002 ... ... ... ... 43 673 448 мың ... құрап, алдыңғы жылмен
салыстырғанда 31 088 607 мың теңгеге өскен.
БанкЦентрКредитте барлық депозитгер 2000 жылдың қаңтар ... 2 ... мың ... ал 2001 жылы 4 938 779 мың ... ... ... осы кезеңіндегі ... ... ... 2 211 865 мың
теңгеге өскен. 2002 жылдың қарастырылып отырған кезеңінде барлық салымдар
10 131 185 мың теңгені ... 2001 ... ... айындағы осы көрсеткіштің
сомасынан 5 192 406 мың теңгеге өскен.
Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттердің салыстырмалы өсу қарқыны
мың ... ... ... 2000 ... ... ... 344 238 мың
теңгені, ал 2001 жылы 797 488 мың ... ... ... ... ... барлық салымдарға қарағанда 453 250 мың теңгеге өскен. ... ... ... ... ... ... 4 242 433 мың теңгені
құрап, 2001 жылдың қаңтар айындағы осы ... ... ... мың
теңгеге өскен.
Темірбанкте 2000 жылдың қаңтар айында барлық депозиттер 826 212 ... 2001 жылы ... мың ... 2002 ... осы кезеңінде
2 978 036 мың теңгені құраған. 2001 жылдың осы ... осы ... ... мың ... ал 2002 жылдың қаңтарында ... ... ... ... 963 118 мың ... ... алғанда 2003 жылы депозит нарығы ... ... ... ... жалпы көлемі 23,2 %-ға өсіп, 761,1
млрд. теңгеніқұрады (шамамен 5,2 ... АҚШ ... Оның ... ... ... 23,5 %-ға ... 435,5 млрд. теңге, жеке тұлғалардың
салымдары 29,9 %-ға өсіп 325,6 млрд. теңгені құрады.
2003 жыл ішінде долларизация деңгейінің елеулі ... ... ... ... қатысты тұрақталуымен шартталады. Ұлттық валютадағы
депозиттер 0,2 %-ға қысқарып, 361,0 ... ... ... ... ... даму және ... ... табыстарының өсу
шарттарында халық салымдарының өсуі жалғасты. Халық салымдары құрылымында
теңгедегі депозиттер 76,1 %-ға, ал ... ... 13 %-ға ... жылы ... нарық өзгеріп, теңгенің АҚШ долларына қатысты
күшеюімен сипатталды. ... ... ішкі ... ... ... елеулі мөлшердегі ағымы ықпалын тигізді. 2003 жылы теңгенің
орташасалмақтанған айырбас бағамы 1 долларға 149,45 ... ... ... ... АҚШ ... 8,03 %-ға ... Тұрақтанудың аса жоғары
жылдамдығы жылдың ақпан және желтоқсан айларында байқалды (сәйкесінше 2,05%
және 2,25 ... ... ... ... сипаттамасы
Экономиканың кез келген субъектісініңқызметінің нақты бағытын
талдаудан бұрын, оған ... ... беру ... ААҚ 1995 жылдың маусым айында құрылды. АТФ Банк құрылғанынан
бастап-ақ ... банк ... ... ... ... арқасында банк
қазіргі уақытта банктік секторда орнықты ... ... ... ... АТФ Банк ... ... ... сапасын
иеленетін дегдарлы сақтанымпаз несиегер болып саналады.
Алғашқы уақытта «АТФБанк» жабық акционерлік қоғам ретінде Ұлттық
Банкте ... 1995 жылы ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін №59 Қазақстан ... ... ... ... ... 2001 ... ... айында «АТФБанк»
өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертіп, ашық акционерлік қоғамы ретінде
қайта тіркелді.
АТФБанкінің ойдағыдай қызметін ... ... ...... ... берілуі. 2002 жылдың қыркүйек айында «Moody`s
Investors ... ... ... ... ... алғаш
рет «Ba3/NP» және «D-» деңгейінде рейтингтерін иемденді. Ал 2002 ... ... Fitch Ratings ... ... ... АТФБанктің
рейтингтерін растады. Рейтингтер «В» деңгейінде, жеке рейтинг-«D» және
қолдау рейтингі – «5Т» деңгейлерінде ... ... және жеке ... ... кең ... ұсынады.
Жеке тұлғаларға банк теңге және ... ... ... экспресс-
аударымдар, ұлттық және шетел валюталарындағы шоттардан аударымдар, қолма-
қол валютамен операциялар, ... ... ашу және олар ... ... сияқты қызметтерді ұсынады және ұйымдар үшін қызметтердің
тізбесі айтарлықтай кең.
Олардың ішінде көбірек сұранысты ... ... ... атауға
болады: несиелендіру, ұлттық және шетел валюталарда шоттарды ашу және ... ... ... еңбекақы жобасы және лизинг. Сонымен қатар АТФБанк
депозитария қызметін, брокерлік және ... ... ... ... басым бағыты - салымдарды тарту аясында халықпен
жұмыс істеу. Осы аяда банк есеп айырысу ... мен ... ... ... тиімді үйлесімдігі арқасында орнықты жайғасымдарды
иеленеді. АТФБанктің салымшылары өз жинақтарын қорғау мен көбейтудің ең
ыңғайлы ... ... ... Банк ... ... және ... 1 ... 5 жылға дейінгі мерзіммен ... ... ... ... және ... ... ... мен мерзімдік
депозиттің табыстылығын біріктіруге мүмкіндік беретін арнайы депозит
түрлерін ... ... банк ең ... табыстылықты, сонымен қатар
салымдағы құралдарды пайдалану мүмкіндіктерін беретін «АТФ ... ... ... ... ... ... пластикалық
карталарын шығару жұмысын белсеңді атқаруда. Төлем карточкалары нарығында
АТФБанк ... ... ... ... 1999 ... бастап АТФБанкі
Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron және Visa Business ... ... ... 2001 жылдан бастап АТФБанк Visa Virtuon ... ... ... ... ... бұл карточкалар интернеттің
ғаламдық желісі арқылы тауарлар мен ... ... ... ... ... және АТФБанкі өзінің меншікті логотипімен жергілікті ... ... 1999 ... ... ... республиканың әртүрлі аймақтарында орналасқан ірі
өнеркәсіптік және сауда ... ... ... ... банк кіші ... ... ... да көңіл аударады, оларға қатысты
несиелендірудің меншікті арнайы бағдарламасы ... Банк кіші ... ... қаржыландыру бойынша Европа жаңғыру және даму ... ... ... ... ... ... институт, Азияның
даму банкісі, Дүниежүзілік Банкпен ... ... ... «АТФ ... деп ... ... компанияның құрылтайшысы
болып табылады.
АТФБанктің филиалдық желісі өте кең, 2003 жылдың маусым айында банк 14
филиалды иеленді. Онда жұмыскерлердің барлық саны 1437 ... ... ... ... Астана қаласында АТФБанкі өз филиалын
1998 жылдың маусым айында ашып, қызметін ... ... бас ... негізінде жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... жұрт
қабылдаған сызбанұсқасына сәйкес келеді (қосымша №1).
Ұсынылған сызбанұсқаға қарап Астана қаласындағы АТФБанк ... ... ... ... ...... несиені беру, несиелік желі ашу, несиелік
шот ашу, қарызгердің несиеқабілеттілігін талдау, ... ... мен ... ... ... несие бойынша пайыздардың төленуін
бақылау, сонымен қатар ... ... ... жағдайын бақылау мен
банкаралық несиелендіру жұмыстарын жүзеге асырумен айналысады.
Валюталық бөлім – ... ... ... есебін, сыртқы
экономикалық қызметке қатысушы кәсіпорындардың экспорттық ... ... ... ... тасымалдаумен, валютаны сатып
алуды бақылаумен және банкте валюталық құндылықтарды сақтаумен айналысады.
Бөлшектік бизнес бөлімі – ... және жеке ... ... ... әртүрлі валютада салымдарды қабылдайды, салымдар бойынша пайыздарды
есептейді, құндылықтарды уақытша сақтау үшін сейфтік ... ... ... ... Western Union ... ... ... әлемнің
190 еліне 15 минут ішінде ақша аударымдарын, Contact ... ... ... ... ... ақша аударымын жүзеге асырады. Сонымен қатар АТФБанк
Қазақстан бойынша өзінің ... ... ... шотты ашу арқылы және
шоттың ашылуынсыз аударымдарды жүзеге асырады.
Операциялық ...... ... ... және оларды жүргізеді,
заңды тұлғаларға кассалық-есеп айырысу қызметін көрсетеді, және солардың
тапсырыстары ... ... және ... есепайырысулар жүргізеді.
Касса – қолма-қол ақшаларды инкассациялау, сақтау, қабылдау мен беруді
жүзеге асырады.
Пластикалық карта ...... ... ... ... ... жүзеге асырады, клиенттердің шоттарын
жүргізеді, шоттарды бақылайды, банкоматтарға ... ... ... ... ... аз ... ішінде экспресс-аударымдарды жүзеге асырады.
Бухгалтерлік есеп бөлімі – бас кітаптің ... ... ... банк ... ... және ... ... ұсынады.
Әкімшілік-шаруашылық бөлім - бухгалтерлік есеп деректері негізінде
ағымдық және соңғы есеп-қисабтарды жасайды, салықтарды төлейді, ... ... ... ... қорлардың ішкі ... ... ... ... ... алу мен ... бағалауды жүргізеді.
2.3 АТФБанкі депозиттік саясатының негізгі қаржылық көрсеткіштері мен
қызметін талдау
АТФБанктің депозиттік саясат облысында ... ... ... ... бос ақша ... депозитке тарту табылады. Банк 6,9 айға қысқа
мерзімдік депозиттерді тартуға тырысады, өйткені бұл мерзімдер ... ... ... ... ... осындай
депозиттердің басымдылығының басқа факторы мынада: банктік ... ... ... ... болжауларды жасау оңай ... ... ... ... тез ... ... түседі.
Депозиттік қызмет көрсету жүйесінде салымдардың қосалқы жүйесі өте икемді
және кез келген ... ... ... Банк ... ... ... ... жүргізуде.
АТФБанк депозиттердің бірнеше түрлерін ұсынады. ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі күні АТФБанк
салымдардың келесідей түрлерін қабылдайды: «АТФ ... «АТФ ... ... «АТФ ... «АТФ ... ЖӘНЕ «АТФ ... ... не ұлттық, не шетел валютасында, резиденттерге және
резидент еместерге (шетел азаматтарына) ашуға ... ... ... ... ... ... иеленеді.
«АТФ Классик» айдан 2 жылға дейін, «АТФ Момент» 3 ... 9 айға ... бұл түрі ... ... ... ... ... мүмкіндік береді,
«АТФ КОМФОРТ» 3 айдан 12 айға дейін, қосымша салымдарды қабылдау және ... ... ... ... ... шешу мүмкіндіктерін береді, «АТФ
Перспектива» 5 жылдан кем емес мерзімге ... ... ... ... 50
мыңнан кем емес сомада, қосымша салымдары ... ... бір ... ... ашылатын банктік шот, «АТФ Капитал» 3 айдан 5 жылға ... ... ... барлық мерзімі ішінде өзгермейді, «АТФ
Престиж» 12,5 айдан 36 айға ... ... ... ... ... барлық
мерзімі ішінде тұрақты.
Банкте ақша ... ... ... ... көтеру
мақсатында банк сыйақы мөлшерлемелерін саралаумен азаматтардың валюталық
депозиттер табыстылығын жоғарлату бойынша ... ... ... ... түрлері бойынша жоғарлаған табыс халық ішінде ... ... ... ... ... нарығында АТФБанктің
ойдағыдай жұмысы, қаржылық жағдайдың тұрақтылығы депозиттік базаның ... ... ... ... тәуекелдерді әртараптандыруға мүмкіндік
береді.
Халықтың банкке деген сенімділігінің өсуі туралы депозиттер көлемінің
өсуі айтады. Мерзімдік ... ... 2001 жылы ... ... ... жылы 19397322 мың ... ... яғни екі есеге өсіп, 2003 жылдың 30
маусымында 19 ... ... ... оның ... жеке ... мерзімдік
депозиттері 8 млрд. теңгеге жуық, ал ... ... ... ... құрайды.
Ғылыми-техникалық прогресстің соңғы жетістіктерін қазіргі банк ісінде
пайдаланудың мысалдары болып: өтімділік пен қаржыны жоспарлау үшін ... ... ... ... ақшаны орналастыру үшін ұсыныстар, бүкіл
әлеммен байланысты қамтамасыз ететін электроника ... ... үшін ... ... ... үшін банк ... құралдар
көмегімен есеп айырысу операцияларын жүргізу үшін тағайымдалған «Алыстанған
клиент»сервисін ұсынады. Клиент дербес ... ... және ... ... ... ... төлем құжаттарын рәсімдеп жібереді және
керісінше банк оған модемдік байланыс арқылы ... ... ... ... ... ... жаңа нұсқасы оған компьютерлік
желіде төлем құжаттардың қалыптасу және бақылау ... ... ... ... Жұмыс орнынан немесе үйден шықпай-ақ уақыт ... ... ... мүмкіндіктерді иеленеді:
- теңге және валюталық төлемдерді жүзеге асыру;
- шоттағы ақша қозғалысы ... ... ... алу;
- валютаны сатуға немесе сатып алуға өтінімдерді беру;
- басқа банктерден болжанылатын теңдегі түсімдерді алу;
- ... қор ... ... ... (KASE) және ... ... Валюталық
Биржадан (ММБВ) жедел ақпаратты алу;
- банкпен кез ... ... ... ... тез, ... әрі ... есеп айырысуға маңызды мән береді.
Соңғы жылдары қазақстандық банктер қолма – қол және ...... ... ... ... ... ... және тездету үшін көп
күштерін жұмсады. Ақша аударымдардың ... 15 ... 3 ... ... клиенттердің ақшаларын аударудың сапалы әрі тез ... Оны ... ... №2 ... ... ... ақша аударымдарды жасау үшін ... ... ... болады.
Мамандардың бағалауы бойынша қазақстандағы банктердегі жеке
тұлғалардың ... мен ... 400 млн. ... ... ... ... жинақтарының шынайы мөлшері бағалаулар бойынша
ресми ... ... және ... 2-3 ... АҚШ ... ... ... млрд. доллар ұлттық капиталдан шетелге ... ... ... жүйе ... ... және ... секторын
байланыстыратын көпір болып саналады. Бірақ, осы жүйенің басты кемшілігі
болып шоғырландырылатын ресурстардың ... ... ... ... ... 1 жыл және одан ... мерзімдегі депозит, бұл банкке
ұзақмерзімдік инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік бермейді.
АТФБанктің «АТФ-Перспектива» депозитін жеке ... ... ... тұлға
атына ашылады, мысалы кәмелетке толмаған балаға ашылып, 18 ... ... ақша ... ... ... 5 жылдан кем емес уақытқа,
50 000 теңге ... 500 ... кем емес ... ... ... ... – 12%, АҚШ долларында - 8%, Еврода - ... ... ... жеке ... қабылданады және
салымдар бойынша табыс ақшаны салған күні төленеді.
(жылдық %)
| Валюта |3 ай |6 ай |9 ай ... | | | ... |4,5 | 5,5 |6 ... доллары |2,8 |3,2 |4 ... |2 |2,8 |3 ... ... 10 000 ... ... 100 ... депозиті бойынша келесідей сыйақы мөлшерлемелері
есептеледі.
(жылдық ... түрі |3 ай |6 ай |9 ай |12 ай |1 ... 3 |
| | | | | ... ... ... |6 |6,5 |8,5 |9,5 |10,0 ... доллары |3,5 |4,2 |4,5 |5,0 |6,0 ... |2,5 |3,0 |4,0 |4,5 |5,0 ... ... ... ... ... ... және оны бөліктеп
пайдалануға ... ... ... депозиті бар. Бұл депозит
жинақталған сомадан ... ... кері алу ... береді, сыйақы
мөлшерлемесі «қалқымалы» және банктік ... ... ... ... %)
| ... түрі |3 ай |6 ай |9 ай |12 ай ... |3,0 |4,0 |5,0 |5,5 ... доллары |1,5 |2,5 |3,0 |3,5 ... |1,0 |1,8 |2,0 |2,5 ... ... ... ... 5 000 ... немесе 50 АҚШ доллары,
қосымша салымдардың ... ... ... ... ... ... ... келісім
шарттарының бұзылуы мен депозиттен ақшаны кері алу мүмкіндіктерін алдын-ала
ескерді. Сыйақы мөлшерлемесі келісімнің шарттарына сәйкес өзгереді.
АТФБанкі жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... және де бюджетке басқа төлемдер туралы заңға
сәйкес, жеке тұлғалардың депозиттері ... ... ... сомаларынан
салық төленбейді.
Банктің бұл қорға ... әр ... ... ... етеді. Егер банк белгілі бір себептер бойынша салымшылар алдында
міндеттемелерді орындай алмайтын болса қор ... өтеу ... ... ... ... ... түрлері сақтандыру жүйесіне кірмейді, оған
тек жеке тұлғалардың мерзімдік депозиттері жатады.
АТФБанктің тартылған қаржаттардың динамикасына ... ... ... өсуі ... ... ... ... уақытша бос
ақша қаражаттарды талдай отырып, келесісәттерге көңіл аударайық.
АТФБанк халық ... ... ... ие. Бұл ... ... ... өсуі мен ... салымдары көлемінің өсуі растайды.
Жеке тұлғалар шоттарының саны қарқынды өсуде. Мысалы, 2002 жылдың соңында
клиенттік ... ... 12 024 526 мың ... ... Бұл ... ... соңындағы (6 368 765 мың теңге) көрсеткішке қарағанда екі есе
төмен. Ал ... ... 2000 жылы ... мың ... ... ... 19 397 322 мың ... құрап, 192 %-ға өсті (9- ... ... ... салымшылар санының және ... ... ... жеке ... ... ... көлемінің өсу беталысын
иеленгенін айтады. Алайда банк пассивтері ... ... ... ... өсуде. 2001 жылы банктің тартылған ресурстар құрылымында
халық қаражаты 44% ... ал 2002 жылы ол 61%-ға ... ... жеке ... ... ... болса да өсу
беталысын байқауға болады.
Алайда банктің ресурстық әлуеті заңды ... ... ... (10- ... ... ... ... депозиттерін тарту аймағында банк жұмысына талдау
жасай отырып, халықтан тартылатын қаражаттың өсу беталысын ... ... ... ... болады.
5-кесте
2000-2003 жылдардағы АТФБанктің мерзімдік депозиттер көлемі
(мың теңге)
| |2000 ... % |2001 ... % ... шоттардағы | | | | ... | | | | ... ... |127380 |377175 |862340 |1396432 ... |6241385 ... ... ... |
|құрылымдар-дың | | | | ... ... ... ... ... салымдар көлемі 2001
жылы 3 есеге жуық өскенін байқаймыз.
Жеке салымшылармен жұмысты ... ... ... шараларды
әзірлеу АТФБанкке 2003 жылда халықтан тартылған депозиттердің өсу беталысын
сақтауға ... ... 2003 ... ... ... ... теңге сомасы көлемінде жинақтарды салды, бұл өткен жылдағы
жинақтарға қарағанда 24%-ға көп.
Депозиттік саясаттың теориялық негіздерінде оның құрамдас ... ... ... ... айтылып кетті, өйткені депозиттік пайыз
ресурстарды тартудың ... ... ... ... ... ... қарап, оның қарастырылған кезең ішінде
төмендеуін көруге болады. 2000 жылы ... ... ... ... сомасы мен өтеу мерзіміне тәуелді 6% - 15% арасында бүрмеленді.
2001жылы – 4% - 10% , 2002 жылы – 4% - 11%, ал 2003 жылы – 2% - ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 7%-ға
түсуі себеп болды.
7-кесте
Тартылған депозиттер бойынша ... ... ... ... %
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |
| | ... ... ... |желтоқсан |
|Тартылған мерзімдік |Теңгеде |7,1 |5,7 |4,7 |4,4 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | |
| ... |4,9 |4,9 |3,8 |3,1 |
| ... | | | | ... ... ... – бұл ... ... және ол ... пайыздық мөлшерлеме инфляцияны аз болса да жабқанда ... ... ... ... 2003 жылы ... аса ұзақ
мерзімге салған клиенттар алды дуге болады. ... ... ... ... ... 5,9% ... ал банк келесідей мөлшерлемелерді ұсынды: 1
айға депозит – 3,5%, 3 айға депозит – 6,5%, 9 айға – 8,5 және 1 ... ... ... ... ... ... қызметін қорытындылай келе,
оның икемді шоттары, шотты жеңіл ... ... ... ... ... ... ... басқа банктер салымдарынан
бөледі, ал банк филиалдары мен ... кең ... оның ... ... ... сәйкесінше қызметтердің қолайлы болуын қамтамасыз
етеді.
3 Тарау. Депозиттік саясатты ... ... ... ... ... ... жетілдіру құралдары
Ақша қаражаттарды тартуда таңдау құқығы қашанда клиенттерде ... ... ... үшін өте ... ... жүргізеді. Банк
үшін оларды жоғалту өте қиын жағдай. ... ... ... 75-90%-ын тартылған қаражаттар құрайды.
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер алдында ... ... бірі – ... базаның қалыптасуы болып табылады.
Ресурстық база микроэкономикалық фактор ... ... ... мен ... ... әсер етеді.
Коммерциялық банк қызметінің масштабтары мен табыстың мөлшері банк әртүрлі
ресурстар ... ... ... ... ... ... ... тәуелді. Осыдан банктер арасында ресурстарды тартуда
бәсекелі күрес пайда болады.
Өзіне тек жаңа ... ... ... қана ... және ... көздерінің құрылымын үнемі өзгертуді қосатын ресурстық ... ... ... ... мен пассивтерін басқарудың
құрамды бөлігі болып ... ... ... басқару сауатты
депозиттік саясатты жүзеге асыруды болжайды. Қызметтің осы ... ... ... пассивті операциялар бөлігінде банктің таңдауы
негізінен белгілі бір клиентура тобымен шектеледі, банк ... ... осы ... тобына аса арқаулы. ... ... ... ... шектеулігі белгілі бір клиенттерге байлаулы болуына
алып келеді. Егер осы клиенттердің тобы аз болса, онда банктің оларға ... өте ... ... ... ... ... ... базасын нығайту үшін салмақталған депозиттік саясат қажет, оның
негізіне әртараптандырудың қажетті деңгейін ұстау, басқа
көздерден ақша қаражаттарды ... ... ... ету ... ... пайыздық мөлшерлемесі бойынша активтермен теңгерімділігін
ұстау кіреді.
АТФБанктің ресурстық ... ... ... ... ... жандандыру қажет. Осыған байланысты банк жұмысының басым
бағыттарының бірі ... ... ... ... ... кеңейтуге және
клиенттер қолайлығы үшін ісметтердің жаңа түрлерін енгізуге ... ... ... ... жолымен депозиттік портфельді біртіндеп
ұлғайту табылады.
АТФБанктің депозиттік саясаты азаматтардың барлық ... ... ...... мен ... жастар мен орта жылдағы
адамдардың қажеттіліктерін ескеруі қажет, сонымен қатар ... ... мен орта және ... ... алатын адамдарға бағытталуы қажет.
АТФБанктің депозиттік базасын кеңейтуге бағытталған шаралар кешеніне
қаржылық және ... ... ... кіреді: 11-суретте
көрсетілген.
Банк әрбір клиентпен ұзақ мерзімдік серіктестік ... ... ... Осы мақсатта банк клиенттер қажеттіліктерінің дамуын,
банктік бизнестің жаңа бағыттарының ... ... ... маркетингтік
зерттеулер жүргізу, банктік өнім мен ісметтердің толық спектрін ... ... ... ... ... және сыйлық алуға ақша қаражаттарды
жинақтау үшін ... ... деп ... ... жаңа түрін ұсына алады.
Салым кәмелетке толмаған кез келген салымшы тұлға ... ... ... екі ... уақытқа және қайта салу мүмкіндігімен ашылады.
Біздің сыйлық
11-сурет
Сонымен қатар депозиттік саясатты жетілдіру жолында АТФ Банкі ... ... ... ... ... ұсына алады. Мысалы,
салымшының дербес ... ... тек бір адам - VIP ... ... ... ғана ... салым. Оның үстіне пайыздар ай сайын банкпен
тегін берілген пластикалық карточкаға төленеді. ... ақша ... ... жеке ... ашып ... Осылайша, банктің орта
және төмен персоналы клиент туралы қандай да бір деректерден ... ал ... ... ... ... ... ... депозиттік базасын кеңейту мақсатында ... ... ... ... ... ... ... көңіл аудару қажет,
бұл әлуетті клиенттер үшін де, банктің өзі үшін де тиімді болады. Қарапайым
депозиттік келісімдермен ... ... ... ... ... ... ... Жинақ сертификаттарын шығару банк үшін
бірнеше ... ... ... ... сертификаттарды шығарған
кезде ақша ... ... ... несиелеуге бағытталатын
міндетті резервтер қорына ... ... ... мен ... ... ... ... үлкен саны арқасында
әлуетті инвесторлар шеңбері кеңейеді. Осыдан басқа, жинақ сертификатының
иесі үшін елеулі тиімді ... бар. ... ... иесі салық
салынған кезде табыстың аз үлесін жоғалтады, өйткені сертификаттар ... ... салу ... ... ... табысқа салық салуға ұқсас.
Сонымен қатар, бағалы қағаздардың қайталама нарығында сертификат мерзімінен
бұрын өзге тұлғаға сатыла ... ... ... үшін ... ... және ... банк ресурсының көлемі өзгермейді, ал салым иесі
мерзімінен бұрын мерзімдік салымды кері ... ... онда ... үшін
табыстың бөлігі жойылады, ал банк үшін ... ... ... ... шегінде келесі фактті белгілеу қажет: банктің ... ... ... ... ... ... ... кері
алуы банктің қаржылық жағдайына кері әсер ... ... ... шараларды
қабылдауға қажеттілік пайда болады. Қарастырылып отырған несиелік ұйым үшін
депозиттерді мерзімінен бұрын кері ... ... ... көзқарас тұрғысынан
тиімді болады, егер осы жаңа енгізілім кезінде банк ... үшін ... орта және ұзақ ... несиелеуді кеңейту үшін халық депозиттерін
толық өлшемде пайдалана алса. Ал халықтың салымды мерзімінен бұрын кері
алудың ... өтеу үшін банк ... ... мерзімі бар кері
алынатын салым бойынша неғұрлым жоғары пайыз ұсынуы қажет.
Жоғарыда айтылғандармен қатар АТФБанк депозиттерді тиімді басқаруды
жүргізу үшін ... және жеке ... ... ... ... оңтайлы көлемін анықтау қажет. Банк депозиттерінің мерзімдері
несиелердің айналымдылық мерзімдерімен байланысты болуы ... ... ... ... ... ... үшін
пайызын алдын-ала төлеу ұсынылуы мүмкін. Бірақ ... ... ... ... ... ... ... жағынан көп шаралар
атқарылуда. Соның дәлелі ретінде елімізде құрылған ... ... ... (сақтандыру) қоры” құрылды. Бұған республикадағы 35
банктің 32-сі қатысушы болып табылады.
Клиенттердің ең ... ... және ... ... үшін АТФ
Банк инфляциялық ысырабтарды өтеу мақсатында клиенттерге орналастырылған
салымдар ... ... ... ... ... ... ... Мұндай
жағдайда салымшы белгілі бір мерзімге қаражатты орналастырған уақытта оған
тиесілі табысты алады. Алайда, егер ... ... ... ... банк ... сомасынан төленген пайыздарды ұстап қалады.
Клиенттерге депозиттер туралы қажетті ақпаратты ... ... ... үшін телемаркетинг қызметін құру банк үшін орынды, бұл қызмет –
телефон арқылы ... ... ... ... ... ... ... арқылы клиенттік сервис қызметі аса егжей-тегжейлі ... ... ... және ... ... ... шарттары
қанағаттандырылмайтын клиеннтермен жеке жұмыс жүргізеді. Ақпаратты телефон
арқылы алу үшін банктің клиенті болу міндетті ... ... ... ... ... ... ... және оларды сатып алу
мүмкіндіктері көрсетілуі қажет. Егер клиенттер қаласа олар банктің ... ... ... мамандармен тікелей байланысып, ақыл-кеңес
алады. Мұндай ... ... ... ... ... ... клиенттік банк менеджерімен байланыстыру немесе ... ... ... ... келісу міндеті жүктеледі.
Егер клиент өз мәселелерін айтуға қиналатын болса, онда телемаркетинг
қызметінің ... ... ... ... қояды: қандай мөлшерде
қаражат иеленеді, ақшаны қандай мерзімге салуға қалайды, қандай ... ... және ... ... ... ... клиенттің шарттарына ең
жоғары сәйкес келетін салымды ұсынады. Егер клиент өзі ... ... ... ... ... ... келсе онда кейбір уақыттан
кейін оған жаңа банктік ... мен ... ... ... қоса ... ... бланктері пошта арқылы жіберіледі.
Осының салдарынан телемаркетинг бірінші қоңыраулардың ... ... жаңа ... ... ... тигізеді.
Қазіргі заманға сай телекоммуникация жүйесінің тез дамуындағы негізгі
элементі ретінде ғаламдық компьютерлік желі Интернет шығып ... ... ... ... сезе ... ... ... клиенттер
банктің сайтынан банк туралы ақпарат алып, сол банкке депозит ... ... туып ... Бұл ... ... ... және артық
қағазбастылықты азайтуға жол ... ... банк ... ... ... тәсілдемелерді жасау
керек, бұл саясатты клиенттік базаның қалыптасуының тиімді ... ... ... ... артықшылығы, сатуға арналған әрбір жаңа ... ... әрі ... ... оңай ... ... ... ұсыныстарынан тиімді ерекшеленуі қажет.
Осылайша АТФБанк депозиттік саясатты дайындаған кезде ... ... бір ... ... алуы ... ... ... белгілеуге болады:
– банктің тұрақтылығын, сенімділігін және ... ... үшін ... ... және ... ... да
операциялардың өзара байланысы;
– тәуекелді азайту мақсатында банк ресурстарын әртараптандыру;
– клиенттер ... ... ... саралау;
– әртүрлі клиенттер топтарына сараланған тәсілдеме;
– банк өнімдері мен ісметтердің ... ... ... ... жетілдіруге және оның тұрақтылығын
қамтамасыз етуде оның ролін көтеруге ұсынылатын ... ... ... ... ... айтуға болады, әрбір банк өзінің депозиттік
саясатын банк ... ... ... ... және ... ... бәсеке факторларын, экономикадағы болып жатқан инфляциялық
процесстерді ескере ... ... ... олар ... мерзімдер
мен пайыздарды, депозиттік операцияларды жүргізу шарттарын анықтап,
дайындайды.
3.2 Халық ... ... ... Банк басқа банктермен бірге ... ... ... ... үшін ... ... екінші деңгейлі
банктеріндегі жеке тұлғалардың ... ... ... ... (сақтандыру) жүйесін құрды.
Бұл жүйе 1999 жылы 25 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк
басқармасының №399 ... ... жеке ... ... ... ... ету ... құрылған.
Осы қаулы 2000 жылдың 16 ақпанынан күшіне еніп өз қызметін ... ... ең ... ... және ... ... салымдарға
сақтандыру жасалса, 2002 жылдың 13 ... ... ... ... теңгедегі ағымдық салымдарын сақтандыруды бастады.
Қордың негізігі мақсаты банктің клиенттерінің мүддесін қорғау, банк-
қатысушының қызметін ... ... ... ... ... ... жүйесі келесі негізде қызмет атқарады:
Ұлттық Банкпен жарғылық капиталы 1 млрд. тенге құрайтын "Қазақстанның
Жеке тұлғалардың салымдарын кепілдіру (сақтандыру) ... ... ... ... Бұл қор ... ... алып ... салымдардан төлем
аудару), сол арқылы жүйеге қатысушы - банктер мәжбүрсіз таратылған жағдайда
халықтың салымдарының бөлігін қайтарып ... өз ... ... ... ... ... үшін қорларының
сақтығын қамтамасыз ету мақсатында өз ақшаларын тек қана мемлекеттік бағалы
қағаздар мен ... ... ... ... жылы 1 сәуір айының жағдайы бойынша Кепідендіру жүйесінің
қатысушыларын Қазақстан Республикасның екінші деңгейлі 32 банкі болды.
Олар:
1. «Банк ... ... ... ... ... "Қазақстан Халық Банкі" ААҚ
4. «АТФ Банк» ААҚ
5. «ДАБ «ABN AMRO Bank Kazakhstan» ЖАҚ
6. «Темiрбанк» ... ... ... ... ААҚ
8. «Казкоммерцбанк» ААҚ
9. «Нұрбанк» ААҚ
10. «Банк «Каспийский» АҚ
11. «Ситибанк ... ... ... ... "HSBC Банк ... ЖАҚ ЕБ
14. "Евразийский банк" ЖАҚ
15. "Цеснабанк" ААҚ
16. "Альянс ... ... ... ... ААҚ ... ... ... ААҚ
19. "ТехакаВаnk" ААҚ
20. "Қазақстан Наурыз Банкі" ААҚ
21. "ТАИБ Қазақ Банкі" ... ... Банк ... ААҚ
23. «Сеним-банк» ААҚ
24. «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» АҚ
25. «Заман - Банк» ААҚ
26. ... Банк ... ... «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» ЖАҚ
28. «Банк Китая в Казахстане» ЖАҚ ЕБ
29. «Данабанк» ААҚ
30. «Алаш - ... ... ... банк ... в ... ... ЖАҚ
32. «Казинвестбанк» АҚ.
Қордың активі 2003 жылы 1 мамырда 3050,8 млн. ... ... ... ... 2872,3 млн. ... ... оның ішінде
- қысқа мерзімді мемлекеттік банк қоры (1 жылға дейін)
-457,7 млн. тенге.
- ұзақ мерзімді мемлекеттік банк қоры (1 жылдан ... млн. ... ... ... ... ... 1.05.02 жыл 10554,1 млн.
тенге құрайды және әр тоқсан сайын жеке тұлғалар салымдарының ... ... 0,25% ... ... ... ... нормативті және құқықтық құжаттары үнемі жетілдіріліп отырады.
Теңгедегі, АҚШ долларындағы және ... ... ... ... ең ... ... сол ... кепілденгенін қарастыратын ерекше
банк салымдарының келісім шартын салымдарды ... ... ... ... керек.
Мұнда кепілдендірілмейтіндер:
- ұсынушыға арналған мерзімдік салым;
- жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке ... ... осы ... сол қызметіне байланысты ашылса);
- үшінші бір тұлғаның немесе сол ... ... ... ... жеке
тұлғалардың кепіл -салымы;
- сол банкктің акционерлері (дауыс беруге ... 5 % ... ... ие
болса) мен жұмыстарды басқарушылардың салымдары.
Ең алдымен халықтың мерзімді салымдары кепілдендіріледі. Қордың
басқармасының шешімімен ... ... ... ... да, ... ... мүмкін.
Халықтың салымдарын кепілдендіру жүйесіне қосылмаған банктер
меншікті ... ... ғана ... ... ... ... Бұл ... Ұлттық Банк мұндай банктерден ... өз ... ... ... ... ... ... кезінде
және олардың жұмыстарын тоқтатқан жағдайда олардың мүліктерін жеткілікті
болуын талап ... ... ... ... ... банктердің
қызметін еріксіз тоқтатуы туралы сот шешімі қабылданғанда, Қор сол ... ... ... жеті ... күні ... екі республикалық
газетте қордың агентті-банкі туралы мақала жариялауы керек. Сол жарияланған
мақалада салымдары төленетіні ... ... ... ... талап берілетін жері мен кезеңдері (уақыты) көрсетіледі.
Банктің салымшысы, яғни салымы ... ... ... жабу ... сот ... қабылданғаннан кейін 3-ай мерзім ішінде (Қор
белгілі себептерге байланысты сол ... ... ... ... агенті-
банкіге салымы бойынша төлем төлеуі туралы жазбаша өтініші болуы керек.
Сол өтінішке банк салымдарының ... жеке ... ... мен олардың лотариалды құжаттандырылған көшірмесі қоса берілуі
керек. Егер ... ... ... ... расталса, онда Қор бойынша
агент-банк ... сол ... 15 ... күні ішінде оған төлемін төлеп
береді. ... ... ... ... төленіп беріледі. Егер жеке
тұлғаларнының салым сомасы:
- 200 мың теңгеден аз ... ... ... қайтарылады
(төленіп беріледі);
- 200 мың теңгеден -400 мың ... ... ... 200 мың
тенгетөлейді және 200 мың ... ... ... 80 %;
- 400 мың ... -600 болса-360 мың теңге және 400 мың ... ... 60 % ... 600 мың ... 800 мың тенге дейін болса, онда Қор 480 ... және 800 мың ... ... сомадан 40 %-ін төлейді;
- 800 мың теңге 1 млн теңгеге дейінс-560 мың ... және 800 ... ... ... 20%-ін ... 1млн ... көп болса , онда қор 600 мың теңге және млн теңгеден
асатын соманың 10 %-ін , бірақ толықтай 2 млн ... көп емес ... ... сомасы мен соған сыйақысы (пайызы) банктің тоқтату
комиммиссымен төленеді, яғни сол ... ... ... ... ... ... ... халықтың талаптарын
қанағттандырғаннан кейін тоқтатылған банк ... ... ... ... ... келісіміне сәйкес қызмет атқарушы тұлғалардың
еңбек ақысы бойынша айырысу мен ... мен ... ... келтіргені
үшін және авторлық келісімі бойынша сыйақы төлеу үшін ... ... ... ... ... болсын қайтарымды теңге түрінде
төлейді. Шетел валютасындағы салым көлемі банк-қатысушылардың жабылуы
туралы сот шешімі ... ... ... ... ... ... ... өзгермелілігіне және экономиканың ... ... ... өмір ... сай ... мен ... отырады. Басында айтқаны қордың нормативті және құқықтық
құжаттары үнемі ... жылы ... ... ... ... яғни ... ... салымдар(депозиттер) сақтандыру обьектісі болды.
Банк-қатысушылардың міндеттері мен талаптары кеңейтілген.
Жеке тұлғалардың мерзімді ... ... ... ... . Мұнда 400 мың теңгеде дейін мерізімді салымдар ... ... қор ... ... 360 мың ... ... доллар
мен евродағы салымның 90 пайыз бірақ сыйақысы қайтарылады.
2003 жылдың 31 ... Қор ... ... №2 ... ... ... қайт-тын Жеке тұлғалардың салымы бойынша сыйақысы
белгіленген .
Теңгемен ... ... ... 6 айға ... және толық жылдық 10,0 %
- 12 айға дейін және толық жылдық 13,0%
- 36 айға ... және ... ... 15,0 ... ... ... ... 6 айға дейін және толық жылдық 6,0 %
-12 айға дейін және толық ... ... 36 айға ... және толық жылдық 9,0 % ,
- 36 айдан жоғары жылдық 10,0 %
евромен ... ... 6 айға ... және ... ... 5,0 ... 12 айға ... және толық жылдық 6,0 %
– 36 айға дейін және ... ... 8,0 ... 36 айдан жоғары жылдық 9,0 %
Кемшілігі: ... ... ... ... ... ... тікке қарсы тұра білуінің ұлғасы банк қызметтеріне өзіндік құнның
азаюы, яғни бұлар банктің клиенттеріне тиімді.
Қазақстанда кепілдендіру жүйесі ... ... ... ... бұл ... ... объектісі болып тек қана жеке тұлғалардың
теңге, АҚШ доллары және ... ... ... ... Осылайша
бірінші кезекте ұсақ салымшылардың мүдделері ескерілген, өйткені халықтың
басым бөлігі банктік қызмет ... аз ... ... ... ... ... ... салымды өтеудің ең жоғары сомасы
1млн. теңгені құрайды, өтеу ... ... ... ... ... бойынша барлық шығындарды банктер дербес түрде
сыйақы мөлшерлемесін азайту арқылы емес, оларды банктің ... ... ... қорға календарлық және басқа да ... ... ... ... ... ... ... жарналар мөлшерлемесі банктердің
депозиттер бойынша ... ... ... ... ... ... Өз кезегінде депозиттер бойынша сыйақыны ... ... ... ... ... емес және банктің ... ... ... Егер ... ... бойынша сыйақы
негізгі салымның өсуіне ағытталған болса, онда осы сыйақыны қор өтейді.
Осылайша ... банк ... жаңа ... ... ... жұмыс істеуіне байланысты қатысушы-банктерде халық салымдардың
сақтығын ... ... ... алды. Осымен Қазақстанның қаржылық
жүйесінің банктік ... ... ... қол жеткізудің жаңа
қадамы байланысты.
2000 жылдың 9 ай ішінде жүйеге қатысушы-банктерде жеке тұлғалардың
мерзімдік салымдары ... ... Бұл ... ... ... ... ... растайтын, халықтың отандық банк жүйесіне
сенімді қайтаорнату бойынша жұмыстардың ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы банктердің депозиттік базасын
сақтауға мүмкіндік ... ... ... ... және жеке ... сақтандыру жүйесін құруға байланысты Ұлттық Банктің жұмыстары
шарттарында ... ... ... ақша ... ... ... ... нәтижесінде халықтың банктік жүйеге деген сенімі
артты.
2000 жылдың наурыз ... ... ... ... ... ... жеке
тұлғалардың банктік шоттары бойынша ақпараттарды алу процедурасын қатайтуға
мүмкіндік берді.
2000жылдың ақпан айында жұмысын ... ... ... ... 2001 жылы жеке тұлғалардың ... ... ... да ... ... ... бірге депозиторлар шеңбері
кеңейеді.
Салымдарды сақтандыру жүйесі кемеліне жетпеген, ... жүйе ... және бұл ... ... салымшылар банктерге баруда. Жүйе жұмыс
істейді, бірақ моральдік тәүекелдер оны ... ... ... ... ... ... көрген зардаптары
нәтижесінде күйзелгеннен шыға алмай ... ... ... ... ... белсеңді жұмысы банктерге сенімділіктің артуын болжауға
мүмкіндік береді. Айрықша маңызды болып Қазақстан ... ... ... жеке ... ... (депозиттерін) міндетті
коллективті кепілдендіру (сақтандыру) Ережелерінің қабылдану ... ... ... қор ... көрсетіліп кеткен тәртіпте ... ... ал ... ... ... ... ... сомасынан
өтеледі.
Қорытынды
Коммерциялық банктерде активті операцияларға қатысты ... ... ... иеленеді. Дәл солардың арқасында банктің
келешектегі инвестициялық қызметі үшін қаражатты ... ... ... үшін депозиттік базаны нығайту өте қажетті. Жалпы салымдар
көлемінің ұлғаюы мен заңды және жеке ... ... ... ... депозиттік операцияларды ұйымдастыру мен салымдарды тартуды
ынталандыру жүйесін жақсартуға болады. Бұған талап етуге дейінгі заңды және
жеке тұлғалардың депозиттік ... ... ... клиенттердің талабын
толық қанағаттандыратындай қызметті жақсарту және ... ... ынта ... ... ... болады.
Депозит негізінен банкке белгілі уақытқа сақтауға, қолдануға берілген
ақша қаражат. Банк ... ... ... ... ... ... қызметін және табысын жақсарта алады. ... ... ... жүргізуде әртүлі әдістер мен жаңа
операйиялар енгізе отырып, ақшаны ... ... ... ... ... ... етуге дейінгі, мерізімдік және жинақтық депозиттер. Осыларды
жетілдіре отырып өз көздеген мақсаттарына жетуге ... ... ... қалыптасуының депозит сияқты көзінің кейбір
кемшіліктерін атамауға болмайды. Бұл мыналар: салымдарға ақша қаражаттарды
тартқанда банктің материалдық және ... ... көп ... ... ... бос ақша қаражаттардың шектеулі болуы. Осыдан басқа,
салымдарға ақшалай қаражаттарды ... ... ... ... ... ... тәуелді. Сондықтан несиелік ресурстар нарығындағы банктер
арасындағы ... ... ... ... ... ықпалын тигізетін
ісметтерді дамыту бойынша шараларды қабылдауға ... ... ... үшін ... ... ... саясаттың стратегиясын
жасау маңызды. Депозиттік базасын күшейту банктер үшін өте ... ... ... ұлғайту, жеке және заңды тұлғалардың салымдары
шеңберін кеңейту арқасында депозиттік операцияларды ... ... ... ынталандыру жүйесін жақсартуға болады.
Жұмысты жазу барысында елдегі депозиттік ... ... ... сонымен қатар салымдық операциялар аймағында банктік ... ... ... зерттеленді.
Дипломдық жұмыста жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша Қазақстанның
депозиттік нарығында азаматтардың уақытша бос ақша қаражаттарын салымдарға
тартумен байланысты жағдайдың тұрақталуы ... ... ... банкте депозиттік саясаттың қалыптасу
үрдісіне көңіл бөлінген, ... ... ... оның кезеңдері
зерттелген, банктік ресурстарды басқару жүйесінде депозиттік саясаттың рөлі
анықталған.
Ал, екінші тарауда депозиттердің коммерциялық банктерде алатын ... ... ... ... сипаттама беріліп талдау
жасалынды. Соған байланысты осы тарауда ... ... ... ... бір табан алға ... ... ... ... ең ... ... ... саясатынан ел экономикасының
жақсарғаны, яғни халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы және ... оған ... ... сенімінің ұлғаюы.
Соңғы екі-үш жылда банктердегі салым үлесінің ұлғаюы заңдық құқықтың
жетілдірілуінен де ... Ең ... ... ... ... ... ... ақша құйылса, екіншіден халықтың банкке деген сенімін
тудыратын «Жеке тұлғалардың салымын коллективті сақтандыру» ... ... ... ... ... ... ынта ... Солардың
нәтижесінде депозиттер нарығында даму үрдісі байқалды. Соның дәлелі ... жылы ... ... 290.6 млрд. теңге болса, 2001 жылы
437.9 млрд. теңгеге жетті. Ал 2002 жылы 603.2 млрд ... ... жылы ... ... үлес ... ... әрбір адамға 84
АҚШ долларынан 112 АҚШ долларына өсті. Бұл дегеніміз ТМД елдерінде ... ... ... ... нарығын талдай отырып, банктік секторда
жинақттардың 2001-2003 жж. өсу беталысын байқауға болады. ... ... ... ... ... ... қарағанда өсуде.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі «АТФБанк» ААҚ-ның келетін болсақ,
мұнда жағымды және ... ... ... ... ... жағымды сәттерге клиенттік базаның үнемі кеңеюін, активтердің,
меншік капитал мен тартылған қаражаттың өсуін ... ... ... ... құрылымында халықтан тартылған қаражаттарға көп көңіл
аудару қажет, өйткені қазіргі уақытта дәл халықтың салымдары банктік өсудің
басым бағыты мен ең ... ... ... ... осы ... үшінші тарауында банк салымдарының және
депозиттік операцияларының маңыздылығы мен банк ... ... ... тартуды жақсартудың жолдары қарастырылды.
Клиенттердің банкке деген сенімін жақсарту мақсатында ... ... ... сақтандыру(кепілдендіру) Қорының» мақсаты, міндеті
және қызмет атқару ... ... ... қоса ... сенімділігін және өтімділігі мен төлем қабілеттілігін
жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... арасындағы келісім, олардың ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру
мақсатында үнемі озық әдістер мен байланыс және электрондық есеп-айырысу
телекоммуникациялар жүйесін қолдану тиімді екенін көрсетеді.
Жұмыста ... ... ... банк алдында тұрған мәселелер
қатары ... ... ... ... ... базасының қалыптасу
мәселесі және коммерциялық банктегі азаматтар салымдарының жеткіліксіз
қорғалу мәселесі.
Депозиттік саясаттың ... ... ... және ... ... ... қалыптасқан жағдайға баға беру ... ... ... ... ... мен ... қатарын
жасауға мүмкіндік берді.
Банктің ресурстық әлуетін кеңейту және депозиттік базаны күшейту үшін
келесілер ұсынылады:
1) Халықтың әртүрлі табыс деңгейіне бағдарлана ... ... ... ... Жинақ сертификаттарын шығаруды игеру.
3) Халықтың мерзімдік салымдарын болжамбаған кері алудың жағымсыз әсерін
азайту бойынша ... ... ... жоғалтуларды өтеу мақсатында орналастырылған салымдар
бойынша сәйкес табысты алдын-ала төлеу.
5) Клиенттер үшін жаңа ісмет – ... ... ... Банк қызметін активтендіру.
Дипломдық жұмысты жазу барысында қойылған мақсатқа қол ... ... ... ... ... шешілді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» заңы. 24 желтоқсан
1996 жыл.
2. Қазақстан Республикасының ... және банк ... ... ... ... 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» ... ... 1998 ... 1995 ... 31 ... № 2444 ... мен ... енгiзiлген
“Қазақстан Республикасындағы банктер және олардың қызметi туралы”
заңдық күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң ... ... ... ... ... салықтық-кедендік,
сақтандыру, биржалық және ... ... ... ... ... ... ... – Алматы: Сөздiк-
словарь, 1999.-816 б.
6. VISA, Eurocard/ МasterCard халықаралық пластикалық ... ... ... ... ... 9 ... ... Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на ... ... ... ... ... ... Управления. 2000 год. –
387с.
8. ... А.А. ... ... ... в ... ... Алматы, 1998год. – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ... ... ... мен ... ... ... 2004 жыл-
24 бет.
10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка:
Учебник для вузов. М.: ... ... ... 1999 год. ... ... А.А. ... обслуживание населения: зарубежный опыт.
– М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и ... ... ОАО ... ... ... – 256с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и
статистика, 1999 год. – 464с.
14. ... О.И. ... ... М.: ... и ... 1998 год. ... ... В.А. Простые и сложные проценты. Методическое пособие по
расчету: вкладов, кредитов, платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-
книга, 1996 ... Роуз ... С. ... менеджмент. Представление финансовых услуг. –
М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., ... К.О., ... Г.Т. ... ... ... в ... – Алматы: Қаржы – қаражат; Раритет, 2000 год. –
456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша ... ...... ... – 466 ... ... Г.С. Бнаковское дело. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998 год. –
576 с.
20. Сейткасимов Г.С. ... ... ... ...... экономика,
1999 год.- 423с.
21. Сейткасимов А.Г. Управление банковской ... и ... ... – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998 год. – 112с.
22. Финансы, денежное обращение и кредит: ... /Под ред. ... ... А.Н. М., 2000 ... Акпеисов Б. Вклады населения и их защита. // Банки Казахстана, ... №9. – ... ... А. ... ... ... ... //
Казахстанская правда от 27 марта 2001 ... ... ... ... ... ... А. А ты ... свой депозит? // Банки Казахстана, 2000
год, №6.
27. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов. // ... ... ... Доклад на международном экономическом саммите Евразия – 2000. // Банки
Казахстана, 2000 год, №5. – ... ... К.К. ... или ... // ... Казахстана,
2000 год, №12.
30. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции в Казахстане.
// Аль-Пари, 2000 год. №3-4. ... ... А. ... ... и реальная экономика. // Деловая
неделя от 9 февраля 2001 года.
32. Каленова Р. Защищать ... ... ... ... // Банки
Казахстана, 2000 год, №7-8.
33. Куанова Г.А. депозиты в ... ... ... // Саясат, июнь-
июль 2000 года.
34. Куанова Г.А. Формирование депозитной ... в ... ... ...... ... Б. Казахстанские банки на пути перемен. // Банки Казахстана,
1999год, №8.
36. Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 9 ... ... №001 О ... на ... ... // ... Казахстана, 2001
год, №1.
37. Рамазанов Н. Курс не изменился. // ... ... от 23 ... ... ... М. ... фонд ... вкладов – новая
структура в финансовом ... ... // ... 2000 год. ... ... С. ... населения как источник массовых инвестиций.
// Банки Казахстана, 1999 год, № ... ... Е К ... о ... ... ... Казахстана, 2000 год № 3,4
41. Банк ісі. Оқулық: Алматы – 2005
42. www.atfbank.kz.
43. www.nationalbank.kz
44. www.kazstat.kz
45. www.kdif.kz
-----------------------
➢ Телемаркетинг қызметін құру.
➢ Клиенттер ... ... ... ... ... ... ... құралдар
«АТФ Банк» ААҚ-ның депозиттік саясатын жетілдіру құралдары
➢ Салымдар тізімін кеңейту.
➢ Жинақ ... ... ... ... ... ... төлеу.
➢ Мерзімді депозиттерді мерзімінен ерте кері алудан қорғау.
➢ Құралдардың оңтайлы сақтау көлемін және кезеңін анықтау.
Қаржылық құралдар
5-сурет
Банктің депозиттік портфелінің қалыптасуы
Белсеңді ... ... ... ... ... мен пассивтерді тиімді басқару
Шешім қабылдау және жүзеге асыру ... құ- ... ... ... ... ... көбейту
Банктің депозиттік және несиелік портфелдерін басқаруды оңтайландыру
Крммерциялық банктің депозиттік саясатын құру принциптері
Банктің клиенттері:
▪ Жеке тұлғалар.
▪ Заңды тұлғалар.
Мемлекеттік мекемелер:
... ... ... ... ... ... ... көрсету)
Коммерциялық банк
Тартылған қаражаттар:
▪ Депозиттер.
▪ Банкаралықнесие
▪ Векселдер
▪ Сертификаттар
депозиттік саясаттың субъекттері
депозиттік саясаттың объекттері
Коммерциялық банктің депозиттік саясаты
Коммерциялық емес ұйымдар
Қазнашылық және ... ... ... және т.б. ... ... тұлғалар
Заңды тұлғалар
Меншікті мерзімдік салымдар
Жинақ салымдары
Жинақ сертификаттары
Депозиттік сертификаттар
Ағымдағы шоттар-
дағы салымдар (толық немесе ... ... ... ... ... ... ... (белгілі мерзімдегі міндеттемелер)
Талап еткенге дейінгі депозиттер (белгісіз мерзімдегі міндеттемелер)
Банктің ... ... ... ... ... азайту
Банктік өнімдер түрлерін кеңейту және қызмет көрсету сапасын көтеру
Жоспарлау кезеңі
-
Клиентқажетті-ліктерін зерттеу
Банк мүмкіндікте-рін талдау
Нарықты ... және ... ... ... элементтерінің бірлік принципі
Кешендік тәсілдеме принципі
Сенімділікті қамтамасыз ету принципі
Банк операцияларының қауіпсіздік принципі
Оңтайлылық пен тиімділік принципі
Ғылыми негізділік принципі
Шығындардың оңтайлы ... ... ету ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптасуының теориялық негіздері56 бет
Коммерциялық банкте депозиттік саясаттың қалыптасуы52 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары59 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары жайлы68 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары мен олардың дамуы55 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын қалыптастыру мен жетілдіру жолдары68 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын қалыптастыру мен жетілдіру жолдары жайлы56 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік портфелінің құрылымын талдау18 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты22 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты жайлы77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь