Шағын компаниялардағы венчурлық жобаларды басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1 ВЕНЧУРЛЫҚ БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ... ... ... ... 9
1.1 Венчурлық бизнестің түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.2 Шағын инновациялық және венчурлық бизнестің ерекшеліктері ... ... ... ... ..17
1.3 Венчурлық жобаларды басқару әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21

2 ШАҒЫН КОМПАНИЯЛАРДА ВЕНЧУРЛЫҚ БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ КҮНГІ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.1 Қазақстан Республикасындағы венчурлық бизнестің дамуы ... ... ... ... ... ...27
2.2 Дамыған мемлекеттердегі венчурлық бизнесті басқару тәжірибесі ... ... ... .39
2.3 Сентрас компаниясы туралы жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48

3 СЕНТРАС КОМПАНИЯСЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
3.1 Сентрас компаниясы қаржыландыратын жобаның жалпы сипаттамасы ... ..58
3.2 Жобаның экономикалық тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
3.3 Қазақстан Республикасындағы венчурлық және инновациялық жобаларды дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...73

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .75
Бүгiнгi әлемдiк экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны айқындалып қалды. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк экономикалық қауымдастықта елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп танылуымен арта түстi. Себебi Елбасымыз атап көрсеткенiндей «мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылуы керек» деп атап көрсеттi. Сондықтан да болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр [1].
Инновация саласы – Қазақстан экономикасының дамуында маңызды сала болып табылады. Саланың сенімді және тиімді басқарылуы, инновациялық дамуды қамтамасыз ету мемлекет экономикасының дамуының негізі болып табылады.
Қазіргі уақыттарда экономикалық өсу факторы ретiнде әлем елдерінде инновация бірінші деңгейдегi жоспар болып келедi. Сондықтан да әлемдегi дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық өсуге қол жеткiзу инновациялық және венчурлық қызметсiз жүзеге аспайды.
Диссертациялық жұмыстың өзектілігі – венчурлық бизнесті басқару ерекшеліктерін анықтау, еліміздегі венчурлық компанияларды қарастыру және венчурлық даму жолдарын айқындау болып табылады.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі.
Осы сала бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан отандық зерттеушілер К. Кубаев, З. Туреханова, А. Тургинбаева, С. Купешова, К. Нарибаев, С. Джумамбаев, А. Нусупова болып табылады. Ал шетелдік зерттеушілерден Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Г. Менш, К. Фримен, Р. Фостер, Солоу, Е. Домар, Р. Харрод болып табылады.
Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері.
Жұмыстың мақсаты – венчурлық бизнесті ұйымдастыру және басқарудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу негізінде, венчурлық бизесті ұйымдастырудың тиімді жолдарын құрастыру.
Жұмыстың міндеттері:
- венчурлық бизнес туралы түсінікті зеріттеу;
- шағын компаниялардағы инновациялық және венчурлық бизнестің ерекшеліктерін анықтау;
- инновациялық қызметi дамыған шетелдердiң саясаттарын қарастырып, олардың елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
- елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық және венчурлық дамудың тиiмдi екенiн дәлелдеу;
- венчурлық компаниялар туралы талдау жасау;
- елiмiзде венчурлық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары;
- Сентрас венчурлық компаниясы туралы;
-Сентрас венчурлық компаниясындағы жобаларды қарастыру және экономикалық тиімділігін анықтау.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан – 2030 Стратегиялық Бағдарламасы
2. Қазақстан Республикасының Индустриялды-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы. – Алматы, 2003.
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – М.: Омега – Л, 2004.-12с.
4. Ивина Л.В. Терминология венчурного финансирования. Уч. пособие. – М.: Академический проект, 2005.-25c.
5. Нарибаев К., Джумамбаев С., Нусупова А. Инновационный менеджмент. – Алматы: Қазақ унивеситетi, 1998. – 60 с.
6. Гунин В. Управление инновациями. Модульная программа, Модуль 7. – M.: 2002.-67с.
7. Кубаев К.Е. Механизм трансфера НИОКР и технологий: линейная модель снятия рисков на этапах инновационного процесса // Вестник КазНУ. -2007 - №5 (63). – С.61-64.
8. Гунин В. Управление программами и проектами. Модульная программа, Модуль 8. – M.: 2002.-80с.
9. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: Инфра – М, 2005.- 11с.
10. Бенко К., Уоррен Ф., Фарлан М. Управление проектами портфелями проектов. – М. 2007.- 21с.
11. Қазақстан Республикасы. 2006 жылғы 23 наурыздағы қабылданған Заң, Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы // Егемен Қазақстан 31 наурыз 2006 жыл, №71-72
12. www.google.kz
13. www.nif.kz
14. www.kz-today.kz
15. Купешова С.Т. Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республике Казахстан. – Алматы, 2002.-15c.
16. 2005 – 2015 жылдарға арналған Қазақстанның инновациялық жүйесін қалыптастыру және дамыту Бағдарламасы
17. Бораш Қ.О. Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн маңызы қандай // Егемен Қазақстан. -2009 - №5. – 3б.
18. Қазақстан Республикасы. 2002 жылғы 2 шілдеде қабылданған Заң, Инновациялық қызмет туралы // Казахстанская правда 2 шілде 2002 жыл, №121
19. Сапарбаев Ә.Б. Инновация – негiзгi қозғаушы күш // Егемен Қазақстан. -2007 - №6-9. – 2б.
20. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны // Саясат. -2001 - №2. – 6-8б.
21. Кубаев К.Е. Теория и практика менеджмента. – Алматы: Қазақ унивеситетi, 2005. – 486 с.
22. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: Банки и биржи, Юнити, 2007.-327с.
23. Кубаев К.Е. Инновационные технологии как ведущий фактор устойчивого экономического развития // Индустрия Казахстана. -2006 - №1. – С.6-10.
24. www.stat.kz
25. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2001.-304с.
26. Тургинбаева А.Н. Производные показатели инновационной активности казахстанской индустрии // Промышленность Казахстана. -2007 - №8. – С.24-28.
27. Никконен А.И. Краткая история венчурного бизнеса в России // Инновации. -2003 - №10 (67). – С.16-18.
28. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2007.-327с.
29. Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент. - М.: Вузовский учебник, 2004.-384с.
30. Бердашкевич А.П. О поддержке инновационной деятельности в Японии // Инновации. -2005 - №7. – С.3-5.
31. Сапарбаев Ә.Б. Инновация жаңа экономиканың негізі // Егемен Қазақстан. -2008 - №4. – 5б.
32. Есали А. Венчурлық қорлардың болашағы // Егемен Қазақстан. -2009 - №10. – 3б.
33. www.centras.kz
34. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына «Дағдарыстан – жаңару мен дамуға» атты Жолдауы. Астана, 2009 жылдың 6 наурызы
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Менеджмент және ... ... ... ... ... ... ... курс студенті ... ... ... ... ... ... ... бақылаушы:
аға оқытушы ... ... ... ... ... К.Е.
Кубаев
(қолы,
күні)
Алматы, 2009
РЕФЕРАТ
Диcсертациялық жұмыстың өзектілігі – шағын компаниялардағы венчурлық
бизнесті ... ... ... ... ... ... және ... даму жолдарын айқындау болып табылады.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері:
- жоба және ... жоба ... ... ... ... ... инновациялық және венчурлық ... ... ... ... ... ... саясаттарын қарастырып,
олардың елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
- елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық және венчурлық ... ... ... ... ... ... ... елiмiзде венчурлық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары;
- Сентрас венчурлық компаниясы туралы;
- Сентрас ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың зерттеу пәні – шағын компаниялардағы венчурлық
бизнесті ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Диссертациялық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан
және қолданылған ... ... ... ... ... болып келеді, себебі әр
мемлекеттің дамуының бірден бір көрсеткіші ретінде ... даму ... ... негiзгi экономикалық дамуына, яғни өндiрiс пен ғылыми-
техникалық ресурстарды жоспарлау үшiн венчурлық бизнестің ... ... ... ... ... тізімі:
ҰИЖ – Ұлттық Инновациялық Жүйе
ҰИҚ – Ұлттық Инновациялық Қор
ТИТО – Технологиялардың ... және ... ... - Alatau IT ... – ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар
ҒТП – ғылыми-техникалық прогресс
ҒТИП - ғылыми-техникалық индустриалды ...... ... ... - ... ... ... – белгілі бір мәселелерді шешу үшін бағытталған тапсырмаларды
анықтайды.
Жобаларды басқару – ұйымдастыру, жоспарлау, басқарушылық методологиясы,
жоба циклында ... ... ... және ... үйлесушілігі, қазіргі заманғы әдістерді қолдану арқылы жоба
нәтижесіне жету үшін ... және ... ... ... көлемін
анықтауды, уақыт, баға, сапа, жоба қатысушыларын қанағаттандыру.
Венчур - ... ... ... ... ... ... ... бизнес - технологиялық немесе өнімдік инновацияларды ... өте ... ... ... ... ... – инновациялық компанияға тікелей инвестиция
салу.
Инновация – ағылшынның «innovation» сөзінен шыққан, яғни ... ... ... жаңа ... ... мағынаны бiлдiредi.
Инновациялық жоба – инновацияға қол ... ... ... ... ... ... мен
жұмыстар кешенін жүргізу жоспарынан, сондай-ақ техникалық-экономикалық
көрсеткіштерден ... ... ...... мақсатпен, міндеттермен, объектімен
немесе аумақпен біріктірілген, ресурстары, орындаушылары мен іске ... ... ... ... ... мен іс-шаралар кешені.
Венчурлық бизнесті инвестициялау дегеніміз:
- ... жаңа ... ... ... ... ... ... және оның коммерциялық әлеуетін бағалау;
- алғашқы сериялық өндіріс және өнімді алғашқы сатулар;
- өндірістің алғашқы кеңейтілімі және ... ... үшін ... ... қор – ... ... жүзеге асыру мақсатында заңды
тұлға қуру арқылы немесе құрмай-ақ жеке және заңды тұлғалар капиталының
шоғырлануын ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ................9
1.1 ... ... ... ... және ... бизнестің
ерекшеліктері..................17
1.3 ... ... ... ШАҒЫН КОМПАНИЯЛАРДА ВЕНЧУРЛЫҚ ... ... ... КҮНГІ
ЖАҒДАЙЫ.....................................................................
...............27
2.1 Қазақстан ... ... ... Дамыған мемлекеттердегі венчурлық ... ... ... ... ... ... СЕНТРАС КОМПАНИЯСЫНДАҒЫ ... ... ... ... компаниясы қаржыландыратын жобаның жалпы сипаттамасы......58
3.2 ... ... ... ... ... венчурлық және инновациялық жобаларды
дамыту
жолдары.....................................................................
...................................69
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................73
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ.........................................................75
КIРIСПЕ
Бүгiнгi әлемдiк ... ... ... ... орны
айқындалып қалды. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк ... ... ... ... ... ел деп танылуымен арта
түстi. Себебi Елбасымыз атап көрсеткенiндей «мемлекетiмiз әлем ... ... ... ... ... ... деп атап ... Сондықтан
да болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу ... ... кең ... ... ... отыр [1].
Инновация саласы – Қазақстан экономикасының дамуында маңызды сала болып
табылады. Саланың сенімді және тиімді ... ... ... ету ... ... дамуының негізі болып табылады.
Қазіргі уақыттарда экономикалық өсу факторы ретiнде әлем елдерінде
инновация бірінші деңгейдегi жоспар ... ... ... да ... ... ... және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық
өсуге қол жеткiзу ... және ... ... ... аспайды.
Диссертациялық жұмыстың өзектілігі – ... ... ... ... еліміздегі венчурлық компанияларды қарастыру және
венчурлық даму жолдарын айқындау болып табылады.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі.
Осы сала ... ... ... ... ... ... К. ... З. Туреханова, А. Тургинбаева, С. Купешова, К.
Нарибаев, С. Джумамбаев, А. ... ... ... Ал ... Й. ... Н. ... Г. ... К. Фримен, Р. Фостер,
Солоу, Е. Домар, Р. Харрод болып табылады.
Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері.
Жұмыстың мақсаты – венчурлық ... ... және ... және тәжірибелік аспектілерін зерттеу негізінде, ... ... ... ... ... ... ... бизнес туралы түсінікті зеріттеу;
- шағын компаниялардағы инновациялық және венчурлық бизнестің
ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... ... елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
- елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық және венчурлық дамудың
тиiмдi екенiн дәлелдеу;
- ... ... ... талдау жасау;
- елiмiзде венчурлық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары;
- Сентрас венчурлық компаниясы туралы;
-Сентрас венчурлық компаниясындағы ... ... ... ... анықтау.
Зерттеу объектісі болып Сентрас компаниясындағы венчурлық бизнесті
ұйымдастыру және ... ... ... ... ... зерттеу пәні – венчурлық бизнесті ұйымдастыру
және басқару.
Зерттеудің теориялық және әдістемелік ... ... ... ... ... және ... жобаларды басқару бойынша
негізгі оқулықтар, заңдар, бағдарламалар, ... ... ... өз ізденістері болып табылады.
Жұмыстың ғылыми-әдістемелік базасы: инновациялық және ... ... ... ... оқулықтар, заңдар, бағдарламалар,
интернет ... ... ... өз ... болып табылады.
Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Диссертациялық ... ... ... ... мен нәтижелер алынды:
• Венчурлық бизнестің теориялық аспектілерін зеріттеу негізінде оның
ерекшеліктері жүйеленді;
• Венчурлық бизестің дамы ... ... ... ... ... венчурлы бизнестік дамуын тежеуші факторлар
айқындалды;
• Венчурлық бизнесті тиімді ұйымдастыруға арналған ұсыныстар жасалынды.
Диссертациялық жұмыстың қорғауға шығарылған негізгі мәселелері:
1. венчурлық ... өте ... және ... ... ... түрі,
бірақ оны дұрыс ұйымдастыра білсе өте тиімді де пайдалы.
2. венчурлық бизнестің даму ... мен ... ... ... яғни қнімнің өмір циклімен компанияның даму сатылары сәйкес
болады.
3. Қазақстанда венчурлық бизенстің дамуын тежеуші негізгі факторлардың ... ол ... ... ... ... ... ... арналған бір шара ол – республикалық
инновациялық идеялар ... ... ... маңыздылығы. Магистрлік диссертацияның
маңыздылығы жоғары болып келеді, ... әр ... ... ... ... ... ... даму болып келеді. Еліміздiң негiзгi
экономикалық дамуына, яғни ... пен ... ... үшiн венчурлық бизнестің қалыптасуы өте маңызды болып табылады.
Диссертация материалдары «Менеджмент», «Инновациялық менеджмент» ... ... ... ... ... ... ... мақұлдануы (апробациясы). Зерттеу нәтижелерінің
жариялануы. Зерттеудің негізгі нәтижелері жалпы ... 1 ... ... ... ... педагогикалық тәжірие
барысында дәрістік материал ретінде қолданылды.
Жұмыстың құрылымы. Диссертация кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан
және қолданылған ... ... 75 ... 16 кестеден, 9 суреттен тұрады.
Елiмiз осы мәселелердi шеше отырып жоғары бәсекеқабiлеттi ... ... ... ... үшiн, ... ... ... және
экологиялық тиiмдi ... ... ету ... ... ... ... 2003-2015 жылдарға
арналған ұзақ мерзiмдi ... ... және ол ... ... бастап
оң нәтижелер бере бастады [2].
Инновациялық саланы мемлекеттік басқару индустриалды-инновациялық
саясатты жүзеге ... ғана ... оның ... ... сол ... ... ықпал етіп, дұрыс орындалуын ... ... ... Біздің елімізде де осы мәселе дұрыс жолға қойылып, тікелей
Президенттің қадағалауында екені ... ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Венчурлық бизнестің түсінігі
«Жоба» ұғымы әр түрлі қызмет ... ... ... ... сипатталады:
- белгілі бір мақсатқа жету және нәтижелі болу үшін бағытталуы;
- бір-бірімен байланысты қызмет түрлерінің атқарылуы;
- ... бір ... ... ... жүйе ... ... жоба ... аяқталуына дейін, яғни
нәтижелі болғанға дейін қызмет етеді. Жоба ... ... ... ... қарама- қайшы емес, керісінше ұқсас болып келеді.
Көбінесе жоба кәсіпорын қызметінің негізгі түрі ... ... ... ... әр ... ұғымдар бар, оның әр қайсысы
белгілі бір мәселені шешу үшін бағытталады.
Шек қоюлар:
- қаржылық
- ... ... ... ... ... әдістері
- уақыт
- сапа деңгейі
- қосымша әсерлер
Кіру:
Шығу:
қажеттіліктер
қанағаттандырылған
қажеттіліктер
Қамтамасыз ету:
- адамдар
- білім және ... ... және ... технология
1 cурет. Жобаның бастапқыдан соңғы жағдайына дейінгі ауысу процесінің
жүйесі
Жалпы жоба ұғымы (ағылшынша project) – бұл ... ... ... ... ... кәсіпорын» дегенді білдіреді. Жүйелі көзқарас
бойынша, жоба - ... ... ... ... ... және де ... ... әр түрлі механизмдер, шек ... мен ... ...... бір ... шешу үшін ... тапсырмаларды
анықтайды. Жоба өзіне ой (мәселе), жүзеге ... ... ... ... ... процесстерден нәтиже алуды қамтиды.
Жоба
2 cурет. Жобаның негізгі ... жоба – ... ... ... ... ... бір
қор көлемін білдіреді, оның ішінде интеллектуалдық, қаржылық, материалдық,
адам ресурстарын қолдану ... ... бір ... ... бір уақытта
орындалуын айтады. Инвестициялық жобаның қаржылық нәтижесі - пайда табу,
материалдық-заттық нәтижесі – жаңа ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Егерде жобаның жүзеге асырылу ... ... ... ... ... ... ... кешендер), онда жоба ұғымы – белгілі
мақсатқа бағытталған, алдын ала ойластырылған ... ... ала ... ... ... ... жаңарту технологиялық ... ... ... ... ... еңбектік
ресурстарды қамтитын және де осы іс ... ... мен ... ... ... ... жоба ... – біздіің өмірімізді
өзгертетін, тұрғын үй немесе өндірістік объектінің құрылысы, ғылыми-зерттеу
жұмыстарының бағдарламасы, кәсіпорынды қайта құру, жаңы ... ашу, ... ... ... ...... бәрі жобаға жатады. Жоба – белгілі
бір объектіні жасау үшін құжат жүзінде белгіленген жоспар.
Әр жоба жүзеге асырылуында әр ... ... яғни ... өтеді.
Сондықтан да жоба осы фазалардан өтуі үшін, жүзеге асырылуы үшін, ... ... ... рет ... ... ... XX ... 50 жылдары
Батыстың дамыған елдерінде қолданыла бастады. Оның бір себебі жобалардың
жалпылай өсуі ... ... Осы ... ... ... ... олар желілік жоспарлау және басқару әдістері болып табылады.
«Жобаларды басқару» - арнайы және кәсіптік білімді біріктіреді, яғни
қызмет ... ... ... ... ... ... ... қайта ұйымдастырушылық және де басқа жобаларға
байланысты ... ... ... ... ... ... жоба мақсатын анықтау және оған сипаттама беру;
- жоба құрылымын көрсету ... ... ... ... ... ... және қаржыландыру көздерін анықтау;
- атқарушыларды таңдау – негізінен конкурс арқылы;
- келісімшарттарды айындау және ... ... ... ... ... ... ... асырылу графигін жасау, қажет
ресурстарды есептеу;
- жоба бюджетін және сметасын есептеу;
- тәуекелді айқындау және жоспарлау;
- жобаның жүзеге асырылуына бақылау қамтамасыз ... ...... ... ... ... ... қолданылған еңбектік, қаржылық және ... ... ... ... ... ... арқылы жоба
нәтижесіне жету үшін техника және технологияларды басқару, жұмыс көлемін
анықтауды, уақыт, баға, ... жоба ... ... ... - процесстердің жиынтығы. Жобаларды басқару процесстерінің ... ... ... ......... асырылу және бақылау
– Талдау – Басқару – Аяқталу.
Инициация кезінде ... ... ... (жобаның келесі
фазасын бастау шешімі).
Жоспарлау кезінде орындалатын ... ... ... мақсаттарды ұйымдастыру, жоба жұмыстарының, операцияларының,
құрамын анықтау, операциялардың қарым қатынасын ... ... ... ... ... ... ... бағалау, жұмыстардың атқарылу
кестесін құру, бюджетті бағалау, жоба жүзеге асырылуының жоспарын құру,
жоба нәтижесіне жету үшін ... ... ... ... сапаны
жоспарлау, ұйымдастыруды жоспарлау, персоналды қамтамасыз ету, бір бірімен
іс әрекет жүргізуді жоспарлау, тәуекелдерді анықтау, тәуекелдерді бағалау,
тасымалдауды ... ... ... ... және ... кезінде орындалатын негізгі процесстер:
жоба жоспарын жүзеге ... ... ... ... жүзеге асырылу
есебі, сапаны қамтамасыз ету, ұсыныстарды ... ... ... ... жоба ... ұйымдастыру.
Талдауда орындалатын негізгі процесстерге уақытты талдау, құнын талдау,
сапаны талдау, мақсаттарды анықтау жатады. Қосымша процесстеріне жүзеге
асырылуды ... ... ... және басқа да талдаулар ... ... ... ... процесстер: өзгерістерді жалпы
басқару, ресурстарды басқару, мақсаттарды басқару, сапаны басқару. Қосымша
процесстерге тәуекелдерді басқару және ... ... ... ... келісімшарттардың орындалып, жабылуы және
жұмыстардың аяқталуы қамтамасыз етіледі.
Жобаларды басқару дисциплинасының қолданылу ... ... мен ... ... ... өзгерістер болып жатқан әр түрлі салаларға
байланысты:
- меншік қатынастарының өзгеруі ... мен ... ... ... ... ... ... өтуі;
- ұйымдастырушылық форманың өзгеруі;
- өндірістік жүйенің “нарыққа байланысты икемдену” ... ... ... ... ... ...... ішінде бағдарламалық
басқару;
- өз қызметтерін жобаларға экономикалық, басқарушылық, ақпараттық
қолдау көрсететін ... ... ... ... ... ... ... басқарушылардың психологиясында белгілі бір өзгерістердің пайда
болуы;
- жаңа инновациялық технологиялардың дамуы;
- ... ... кең ... ... қолданатын,
белсенді түрде инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға шетелдік мердігерлер
мен инвесторлардың тартылуы;
- жобалық ... өз ... ... жобалармен жұмыс істейтін жаңа
нарықтық құрылымдардың құрылуы (инвестициялық қорлар, қаржылық компаниялар,
коммерциялық банктер және т.б.).
Объективті түрде экономиканы басқаруда ... мына ... ... ... ... ... ... көбеюі, олардың
жасайтын жұмыстарының күрделенуімен, басқарушы персоналдың ... ... ... инвестициялық саясат аз ... ... ... және көп ... ... әкелу мүмкіндігі бар қаржылық
жобаларға ... және ... іске ... ... Мұндай жағдайда
бекітілген бюджет шеңберінде, белгіленген уақыт мерзімінде, керек сапада
әрбір жобаны жүзеге асыруда жаңа тәсіл ... және ... ... ... қатар ірі жобалар мен жинақталған бағдарламаларды басқару үшін
жаңа методологияны қолданудың кең таралуын ... ... ... ... ... жататындар: өндірістің жалпы түрде құрдымға кетуі
және экономиканың тұрақсыз функциялануы; саяси ... ... ... ... ретінде); мемлекеттік инвестициялардың жылдам
қысқаруы мен инвестициялық белсенділіктің түсуі; тұрақты жоғары ... мен ақша ... ... тұратын несие-қаржылық және банктік
жүйенің керекті деңгейде дамымауы; кепілдік беру жүйесі мен инвесторларға,
соның ішінде шетелдік ... ... ... қамтамасыз
етудің сенімді жүйесінің болмауы.
Бағдарламалық-мақсаттық басқарудың әдістеріне сәйкес ... ... ... ... ... ... және
белгілі бір объектке бағытталған бағдарламалардың әрқайсысы бір-бірімен
байланысты (ресурстары, мерзімі және ... ... ... ... Олардың іске асырылуы жобаларды басқару концепциясының
негізінде жүргізіледі.
Концепцияның негізі жобаға уақыт және ... ... ... байланысты болатын және әрбір жүйені ... ... ... ... кәсіпорын) деген көзқараста қарауымыз керек.
Осы өзгерістердің бюджет шеңберінде және уақыттық шектеулерге байланысты
алдын-ала ... ... сай ... ... осы жаңа ... ... ... елімізде басқаруда, экономикада инвестициялық жобалар
жүйесіне үлкен өзгерістер енгізуге көмектеседі, ал ... ... ... ... ... ... менеджментке деп ... ... ... жүргізу үшін жүйе ең алдымен ... ... ... ... ... деп ... мәні
жобаны бөлуге және басқаруға болатын жүйе ішінде және компоненттерге бөлу.
Негізгі құрылымдық жоба қатысушыларының бірлігі ретінде жоба ... Жоба ... - өз ... жоба ... ... және ... ... процестерді басқаруды жүзеге асыратын бірнеше
мамандардан жинақталып құрылған арнайы топ.
Жобаның жүзеге асырылуы ... ... ... ... құрылымы маңызды түрде жобаның өзіне әсер етеді.
Жобаның өмірлік циклі (жобаның пайда болуы мен оның ... ... ... жоба ... ... ... байланысты туындайтын
мәселелерді зерттеу үшін негізгі және сәйкес келетін шешімдерді қабылдау
болып ... ... ... циклын жинақты түрде негізгі үш ... ... ... ... ... инвестициялық және
эксплуатациялық.
Одан кейінгі ... ... ... ... ... цикл 5 түрге бөлінеді:
- концептуалды фаза, мақсатты анықтау, инвестициялық мүмкіндіктерді
талдау, жобаның техника-экономикалық негізде іске асу ... ... ... ... ... іске асыру фазасы, жасалатын жұмыстар және қатысушылар
құрылымы түсініктерін анықтау, жұмыс уақытының календарлық сызбасының, жоба
бюджетінің ... ... ... ... өзара
келісулердің жүргізілуі және мердігерлер мен жеткізушілермен ... ... ... ... орындау фазасы, жобаның жүзеге асу жұмыстарын қамтиды
(құрылыс, маркетинг, ... ... ... ... ... сынаққа түсіру, тәжірибеден өткізу және
жобаны қолданысқа ... ... ... ... және ... құрал-жабдықтарды
ауыстыру, кеңейту, модернизациялау, инновациялау.
Жобаларды басқарудың функцияларына мыналар ... ... ... ... ... ... және жоба бюджетін жасау, жобаны іске
асыру жұмыстарын ұйымдастыру, мониторинг, бағалау, есеп ... ... ... және қабылдау, бухгалтерлік есеп, басқару.
Жобаны басқарудың қосымша жұмыстарына жататындар: берілген жұмысты және
оның көлемін басқару, уақытты, оның ... ... ... басқару,
сапаны басқару, сатып алулар мен жеткізу бойынша жүргізілетін ... ... ... ... адам ресурстарын басқару,
тәуекелдікті ... ... ... ... ... ... пен коммуникацияларды басқару.
«Венчур» - ағылшынның «venture» тәуекелді кәсіпорын немесе ... ... ... ... жеке ... қаржыландырудың баламалы
нысаны ретінде АҚШ-та 50-жылдардың ортасында пайда болды. Еуропаға ол тек
70-жылдардың соңында ғана келді. ... ... ... болғанға дейін
әлемде шағын және орта ... ... ... ... ... мен ... және ... адамдар, яғни «бизнес
періштелерінің» қаржыландыруы арқылы жүзеге асырылған.
Венчурлық бизнестің ...... ... 1957 ... ... компаниясының инженері Юджин Клейнерден хат
алады. Юджин Клейнер жаңа кремний ... ... ... ... ... ... болатын. Кездесуден кейін Артур Рок Юджин Клейнердің
жобасына қажет 1,5 млн. ... ... ... ... ... ... ... Рок жолыққан 35 корпоративтік инвесторлар ұсынысқа
қызығушылық танытқанымен қаржыландыруға келіспеді. Сол ... ... ... ... жолығуға кеңес берді. Шерман Фэрчайлд - ... ... ... ... ... ... бар еді. Ол
қаржыландырған 1,5 млн. доллар ... ... ... ... ... ... ... шығаратын компаниялардың негізі
қаланды.
Табысты венчурлық капиталистердің бірі - Cisco Systems компаниясы
желілік маршрутизатор және ... ... ... ... ... ... 1987 жылы Дон ... Sequoia Cisco Systems
компаниясының 2,5 млн. доллар тұратын акциялар пакетін ... ... ... ... ол 3 ... ... болды.
Артур Рок, Франклин Джонсон, Том ...... ... ... Венчурлык бизнес арқасында АҚШ-та 100 мыңдаған жаңа
жұмыс орындары пайда болып, миллиардтаған ... ... ... ... ... ... бойынша компьютерлік технологияның қарқынды
дамып, орта тап ... ... ... ... ... заманғы компьютерлік бизнестің алыптары Apple ... Sun ... ... Lotus, Intell ... ... осы дәрежеге жетті. Сонымен қатар, ... ... ... ... жаңа салалардың да қарқынды дамуы негізінен венчурлык
инвестицияның қатысуымен мүмкін болды. Еуропада венчурлық капитал пайда
болмастан 15 жыл ... жеке ... ... ... ... қолы еркін жетпейтін. 80-жылдардың ортасынан бастап ... ... ... бар ... ... аз ... ... инвестиция салу мүмкіндігіне қызығушылық танытты.
Еуропадағы венчурлық индустрияның пионері – ... ... ... ... 1979 жылы осы ... ... ... көлемі 20 млн. фунт болса, 8 жылдан ... бұл сома 6 ... ... ... ... ... ... бизнеске 46 млрд.
фунт шоғырланды және инвестициялаған жеке компаниялар саны 200 мыңға жуық.
Еуропаның 20 ... 500 ... қор мен ... ... ... шағын ииновациялық бизнесті қолдауға дамытуға
арналған еді. Қазіргі куні ол жеке ... ... ... ... екі ... ... ... бірі қаржы, ... ... ... ... субъектілері мыналар:
1. қаржы акцепторлары – венчурлы компаниялар және жаңа ... ... ... – жеке тұлғалар, бизнес-періштелер және маманданған
қорлар;
3. ... және ... ... ... ... өзі ... деген мағынаны білдіреді. Бұл бір
жағынан өте тәуекелге ... ал бір ... ... ... кәсіпкерлік
дегенді білдіреді. Венчурлы қаржыландыру ол ұзақ мерзімді жоғарғы тәуекелді
қаржыландыру (яғни 5 - 7 ... ... ... Ол жаңа ... ... шағын
инновациялық кәсіпорынның акционерлік капиталын ... ... ... ... компанияның капиталына айналатын қаржы құралы.
Венчурлы капитал дегеніміз – инновациялық компанияға тікелей
инвестиция ... ... ... қаржыландыру мынадай қасиеттерімен
ерекшеленеді:
1. қаржы тікелей акционерлік капиталдың белгілі бір үлесін құрайды;
2. инновациялардың жобалардың не техникалық, не коммерциялық
апробациясы ... ... ... ... ... шағын инновациялық кәсіпорынға салынатын қаржы кәдімгі дәстүрлі
кәсіпорынның старттық капиталынан неғұрлым артық болады;
4. ол міндетті түрде күшті тәуекелге байланысты;
5. ... ұзақ ... ... ... ... ... ... акцияларын сатудан түседі;
7. «алдын ала анықталған тәуекел» егер жоба ұтымды болса түскен пайда
өте жоғары болады;
8. инвестордың жеке ... ... ... жоба ... ... шағын инновациялық компаниялардың өмір циклдері.
Венчурлы компаниялардың инвестиция салынуына байланысты мынадай
түрлері болады:
Seed - ... ... ... Бұл тек идея ... ... ... жоба ... келтіру үшін қосымша зерттеулер, тәжірибелер
жасауға, моделін құрастыруға белгілі бір ... бөлу ... ... идея ... ... ... онда оны әрі ... шешім қабылданады, ал егер ол тиімсіз болатындай болса онда
әрі қарай қаржыландырылмайды.
Start-up - «жаңа ғана ... ... ... Бұл ... ... алғашқы этаптары жүзеге асырылған. Бұл компаниялар
енді ғана құрылып жатқан. Бірақ менеджмент командасы бар ... әрі ... ... ... Stag - ... кезең». Компания инновациялық процесстің ... ... яғни ... өнімді рынокқа енгізіп коммерциялық
жолға түсуге әзір. Бұл компаниялар инновациялық өнімді рынокта ... ... ... жүргізуге қаржы алуға дайын.
Expansion - «кеңейту». Компаниялар кең түрде инновациялық өнімді сатып
пайда табу ... олар жаңа ... ... ... ... келеді.
Шағын инновациялық жоғарғы технологиялық компанияның өмір ... бір ... ... ... осы ... байланысты венчурлы
қаржыландырудың сомасы, уақыты ... тиіс ... ... ... ... өмір ... мынадай кезеңдерден тұрады:
1. инвестиция салынғанға дейін;
2. инвестициялық;
3. постинвестициялық.
Инвестиция салынғанға дейінгі кезеңде ... ... ... жоба ... ... болуы;
- потенциалды инвесторларды іздестіру;
- алғашқы бизнес-жоспарды әзірлеу;
- ... ... ... бизнес-жоспардың соңғы нұсқасын даярлау;
- инновациялық жобаны қаржыландыруға қажетті қаржының сомасын, қайтару
уақытын, пайданы бөлу туралы мәселелерді шешу.
Инвестициялық кезеңде мынадай қызметтер ... ... ... ... ... ... қалыптастыру жұмыстары;
- өнім моделін жасау;
- маркетинг бағдарламасын ... ... ... ... ... ... пайданы бөлу;
- қосымша инвестициялар табу.
Постинвестициялық кезең инвестициялық қаржыландыру мерзімінің аяқталуы
енді инновациялық компания мен инвестор әрі қарай бизнестің ... ... ... ... үшін бұл ... ... мәселелерді шешу керек:
- компанияның өз бетімен дамуы немесе басқа бір ірі компанияға бірігу;
- қызмет профилін өзгертіп, жаңа кәсіпорын ... үшін ... ... ... керек:
- түскен пайданы қайта осы компанияға құю;
- ... ... ... ... ... өз ... жаңа инновациялық кәсіпорын қалыптастыру.
1.2 Шағын инновациялық және венчурлық ... ... ... ... инновациялық саладағы маңызды қозғаушы
күштердің бірі. Шағын инновациялық бизнес ... күні ... ... ... ... ... сома әкеліп отыр, өйткені
бизнестің бұл түрі ... ... ... ... ... ... өте жақын, сондықтан оларды венчурлы
компаниялар деп те ... ... ... ... ... ерекше
қасиеттер тән:
- шағын инновациялық бизнес кез келген сала ... ... ... лайықты;
- ірі компаниялардың инновациялық жобаларды ... ... көп ... да күрделі басқару пирамидасының ... ... өте баяу ... ... ... ... басқару құрылымы күрделі болмауы
себебінен олар рынок өзгерістеріне тез икемделіп, бейімделе алады;
- инновациялық ... ... ... инновациялық жоғарғы технологиялық компанияның өмір циклін
белгілі бір кезеңдерге бөледі. Өйткені осы ... ... ... ... ... ... тиіс классикалық түрде шағын
инновациялық компанияның өмір циклі ... ... ... инвестиция салынғанға дейін;
- инвестициялық;
- постинвестициялық.
Инвестиция салынғанға дейінгі кезеңде мынадай қызметтер атқарылады:
жоба идеясының пайда болуы, потенциалды ... ... ... әзірлеу. Инвестициялық ... ... ... ... ... ... алу өнім моделін және маркетинг
бағдарламасын жасау, өнімді рынокқа шығару және инвестиция бойынша пайданы
бөлу. Постинвестициялық ... ... ... ... енді инновациялық компания мен инвестор әрі қарай бизнестің дамуы
бойынша шешім қабылдайды [4].
Шағын компанияларда инновациялық процесстердің қалыптасу және ... ... ... ... бизнестердің ең маңызды мәселесі – ... ... ... ... қаржыландыру болып табылады.
Жоғарыда айтқанымыздай шағын инновациялық ... ... ... 10
жобаның бір, екеуі ғана жетістікке жетеді. ... қоса ... ... ... өте жоғары, олар бастапқы кеткен шығындардың орнын
толтырады. Егер ... ... көп ... үлкен сандар заңы бойынша
тәуекелдік ... және ... ... ... жету
ықтималдығы жоғарылайды. Инновациялық бизнестің дамуымен байланысты барлық
дамыған елдерде ... ... ... ... және ... ... енгізуді ұйымдастыру
кеңінен қолданылады.
Тәуекелдік ... ... және ... ... келесі ерекшеліктермен сипатталады:
- техникалық және коммерциялық апробациялары болмайтын жобаларды өткізу
барысында жоғары тәуекелділік;
- шағын инновациялық фирмалардың сақтандыру капитал ... жай ... ... ... ... ... шағын фирманың жарғылық капиталына несие ретінде
немесе пайлық жарна ретінде болады;
- жаңа фирманың жетістігіндегі тәуекелдік капиталға жеке ... ... ... ... ... ... 2 ... венчурлық қаржыландыру;
2. біріншілік ұсынылатын акциялар арқылы.
Бұл саладағы ең маңызды субъект – венчурлық қорлар ... ... ... ... ... ... қаржыландыру мақсатында
құрылады және олар тек қана ... ... ... ... ... және ... ... қаржыландырудың келесі түрі – ірі корпорациялардың қорлары.
Ірі кәсіпорындар инновациялық жобаларды қаржыландыруды үш әдіспен ... ... ... ... ... ... ... шағын фирмаларды
тікелей қаржыландыру;
- бірнеше корпорация ретінде құрылған фирмалар арқылы қаржыландыру;
- венчурлық қордың капиталына корпорацияның пайдалы қатысуы арқылы.
Шағын ... ... ... ... инвестициялық
компаниялар қаржыландырады. Олар мемлекеттің қатысуымен құрылады. Салықтық
және ... ... ... ... ... ... ... кепілге ие. Шағын ... ... ... ... ... капиталдың қалыптасуы
2-кезең. Өндіріске дайындық
Рынокты маркетингтік зерттеу
Жарнама арқылы тұтынушылар контингентін анықтау
3-кезең. Өндірістік кезең
Рынокты жаулап алу
4-кезең. Акциялар эмиссиясы
Акциялар
3 сурет. Шағын инновациялық ... ... ... кезеңдері
Жоғарыдағы кестеде шағын инновациялық ... ... төрт ... ... ... инновациялық фирмаларды біріншілік акцияларды ұсыну
нарығында биржалық және ... тыс ... ... ... нарығы
арқылы қаржыландыру ірі фирмаларда жүзеге асады. Ал шағын инновациялық
фирмалар бағалы қағаздан тыс ... ... ... ... ... ... ... комиссиясының рұқсаты бойынша жіберіледі, ал бұл
үрдіс шағын фирмалар үшін ... ... ... ... бизнесте
инновациялық процесстің жүргізілуі де кейбір ерекшеліктерге ие. Шағын
инновациялық қаржыландырудың екі түрі бар: ... ... ... бірінші ретті биржада акцияларды сату арқылы.
Инновациялық қызметті қаржыландыру көздеріне мыналар жатады:
- инновациялық қызмет субъектілерінің өз ... ... ... ... ... қаражаты;
- мемлекеттік нақтылы гранттар;
- Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де көздер есебінен.
Сондай-ақ ... ... ... инновациялық саладағы шағын
және орта инновациялық ... ... ... ... ... жаңа сегменттерін ашатын, жаңа өндірісті ... ... ... және ... қабілетін арттыратын және сонымен, жаңа
технологиялық ... ... ... ... ... ... ... инновациялық кәсіпорындарды дамыту мен ... ... бірі ... процесі болып табылады, яғни ... ... әлі ... ... ... әлі ... ... инновациялық жобаларға қолайлы жағдай ... ... ... ... ... үшін процесс. ... алып ... ... ... ... ... ... арнайы менеджмент қажет. Шағын инновациялық компаниялардың
ірі жобаларды игеру мүмкіншілігі кем ... олар ... ... ... өте ... ... ... кәсіпорындар инновациялық жобаларды жүзеге
асырады. Инновациялық жоба – ... қол ... ... ... ... маркетингтік зерттеулер мен
жұмыстар ... ... ... сондай-ақ техникалық-экономикалық
көрсеткіштерден тұратын құжат. Инновациялық ...... ... ... ... ... ... орындаушылары мен іске асыру мерзімдері бойынша келісілген
инновациялық жобалар мен іс-шаралар кешені [6].
Инновациялық жобаның ... ... ... ... болады:
- мәселенің өзектілігін дәлелдейтін кіріспе;
- маркетингтік зерттеулер ... ... ... жобаның мақсаттар бұтағы бойынша жүзеге асырылатын шаралар;
- жобаның кешенді негізделуі;
- жобаның жүзеге асырылуын қамтамасыз ету ... жоба ... ... ... ... жүргізу механизмі.
Сонымен қатар инновациялық жобаларды жүзеге асырмас бұрын тиімсіздік
тәуекелін де ... жөн. ... ... ... құру ... түрде мынадай пункттер қаралуы тиіс:
- кенеттен пайда болған ... ... ... жобаның жарты жолда тоқталуы;
- салық тәуекелі;
- бәсекелестердің ... ... ... қалу ... жүзінде бірнеше ... ... ... ... ... ... мынадай шаралар жасалынады:
- ұқсас жобалардың орта жылдық рентабельділігін банктік ... ... ... қауіп қатерінен болатын жоғалтуларды салыстыру;
- инвестициялардың ақталу мерзімін салыстыру;
- инвестициялардың түсу тұрақтылығын салыстыру;
- инвестицияға деген сұранысын салыстыру [7].
1.3 Венчурлық ... ... ... ... ... келесіні қамтиды:
- жоба мақсатын анықтау және оған сипаттама беру;
- жоба құрылымын ... ... ... ... ... ... көлемін және қаржыландыру көздерін анықтау;
- атқарушыларды таңдау – негізінен конкурс арқылы;
- келісімшарттарды айындау және келісімшартқа отыру;
- жобаның ... ... ... ... ... графигін жасау, қажет
ресурстарды есептеу;
- жоба бюджетін және сметасын есептеу;
- тәуекелді айқындау және жоспарлау;
- жобаның жүзеге асырылуына бақылау қамтамасыз ету.
Жобаларды басқару ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау, логистика, стандартты жоспарлау, құрылымдық
жоспарлау, ресурстық жоспарлау және басқалары кіреді.
Миссия – жобаның өмір сүруінің нақты ... ... ... ... Ол ... ... ... деңгейлердің мақсатын анықтап,
қамтамасыз етеді және де әр ... ... ... анықтайды. Миссия – жобаның негізгі тапсырмасы болып
табылады, ... ол ... ... ... жағдайын қамтамасыз етеді.
Жобаның стратегиясы – жобаның мақсаты мен миссиясына жетуге бағытталған
іс-әрекеттер ... ... ... ... ... ... үш жағдайды көрсетуге болады:
- стратегиялық талдау;
- стратегияны таңдау және дайындау;
- ... ... ... ... – ішкі және сыртқы ортаның талдауынан басталады.
Ішкі ортаға байланысты жобаға қатысты кері ... ... ... ... орта ... ... (жаңа технологиялардың немесе бар технологиялардың
деңгейі);
- ресурспен қамтамасыз етілуі;
- ... ... ... ... валюталар курсы,
салықтар);
- мемлекеттік сектордың шек қоюлары (лицензиялау, заңдастырылу);
- әлеуметтік (жұмыссыздық деңгейі);
- саясаттық (ішкі, сыртқы, экономикалық);
- ... (іс ... ... орта ... ... ... және оның ... қолданатын тұтынушы);
- маркетингтік зерттеулер (маркетинг бюджеті, мамандардың болуы);
- өтімділігі (сатылатын өнім көлемі, жеңілдіктер);
- тарату каналдары (өнімді ... ... ... ... құралдар, ғимарат);
- персонал (ынталандыру ... ... ... қамтамасыз ету (тасымалдаушылар);
- қаржы (капитал құрылымы, қаржылық жағдайы);
- өнім номенклатурасы (диверсификация деңгейі);
- миссия, ұйымның мақсатына ... SWOT ... ... ... ... мен ... үш ұйымдастырушылық деңгейде жүзеге
асырылады:
- корпоративтік стратегия (дамуға бағыттылған іс шаралар);
- іскерлік стратегия (бәсекелестік ... үш ... ... бойынша лидерлік стратегиясы; дифференциация стратегиясы; белгілі
бір бағытталған ... ... ... (жоба стратегиясы бойынша белгілі бір
бағытталған мақсаттар).
Стратегияны жүзеге асыру белгілі бір өзгертулерді қамтиды: ... ... ... ... ... ... жобаларға) топтар.
Жоба құрылымы жобаны басқару үшін иерархиялық жүйелерді қамтамасыз
етеді. Ол белгілі бір ... ... ... ... ... жұмыстар көлемін қамтиды, яғни жоба нәтижесіне жету үшін. Жоба
құрылымының процесі жоба жоспарлану процесінің бөлігі болып табылады. ... ... үшін және де жоба ... ... ... ... етеді.
Жобаның жүзеге асырылуы жоба құрылымына сәйкес, жоба нәтижесіне жету
деңгейіне әсерін тигізеді.
Келесі ... ... ... функционалды құрылым, ұйымның иерархиялық құрылымының қолданылуын
көрсетеді. Жоба менеджері жалпы жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... құрылымның әр
түрлілігі, технологиялық, азық-түліктік, аймақтық түрлері бойынша)
- жобалық құрылым, бұл жерде жоба иерархиялық ... ... ... ... ... ... ... түрі, жоба және басқарудың функционалды
құрылымын ... ... ... ... үш түрі бар:
әлсіз – жоба басқарушысы ресурстар бойынша ... ... ... ... ... ... балансталған матрица – жоба
менеджері функционалды бөлімдер басқарушыларымен ... ... ... үшін ... ... қатты матрица – жоба менеджері барлық
жұмыстардың атқарылуына жауапты.
Календарлық жоспарлау алдын ала ... ... ... ... ... кейін желі бойынша тікелей және қайтатын ... және ... ... ... графикті есептеу үшін келесі ақпараттар керек:
- атқарылатын жұмыстар жиыны;
- жұмыстар арасындағы байланыс;
- әрбір жұмыс ұзақтығын бағалау;
- ... ... ... ... ресурстар календары;
- жеке жұмыстар мен олардың ... ... ... мен аяқталу
мерзімдерін шектеу;
- жобаның басталуының календарлық мерзімі.
Жобаның басталу ... ... ... ... жұмыстардың
орындалу мерзімінің ұзаруына әкеледі. Детальді ... ... жоба ... мерзімі мен жұмыстар ... ... ... ... ұғымы кең мағыналы. Жалпы алғанда ол басқару ... ... ... ретінде материалды және соған байланысты
ақпараттық және қаржылық ағымдардың бірінші көзден соңғы тұтынушыға дейінгі
қозғаласы ретінде қарастырылады.
Материалды-техникалық ... ету ... ... ... ... ... ету, ... құралдарын орналастыруды зерттейтін
рационалды өндірістің ұйымдастырылуы мен орналастырылуы;
- белгіленген уақытта және алдын-ала анықталған ... ... ... алу ... ... ... ... өндірістік-транспорттық жүйесінің барлық элементтерінің байланысы -
өндірістен тұтынуға дейінгі;
- ... және ... ... ... физикалық тарату процестерді
басқару;
- барлық транспорттық, тиеу ... және ... ... ... ету, ... және тасымалдау процестерінің
интеграциясы;
- ұйымға түсіп жатқан ақпараттарды ... ... және ... ... ақпараттық, адам және энергетикалық ағымдарды жоспарлау,
басқару, бақылау;
- материалды ... ... ... ... ... ... ... және ақпараттық қамтамасыз ету.
Логистиканың мақсаты материалды ағымдарды тиімді ... ... ... қанағаттандыру, сол үшін логистикада ақпараттық
ағымдар ұйымдастырылады.
Жобаларды басқаруда логистиканың жеке мақсаттарының мысалдары:
- минималды қорларды құру;
- қорлардағы ... ... ... ... ... ... уақытының қысқартылуы және т.б.
Жобаларды басқару жүйелерінде логистикалық әдістің позициясы арқылы
және әрбір жобаға қатысушының ... ... ала ... ... ... ... ... бойынша жалпы концепцияны жасау;
- қамтамасыз етудің түрін таңдау;
- қоймалық шаруашылықты орналастыру;
- транспорт түрін таңдау мен ... ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру;
- тасымалдаудың рационалды бағыттарын таңдау;
- жеткізу орындарын таңдау;
- қоймалық қызмет көрсетудің тиімді орынын ... ... ... ... ... ... ... басқаруды ұйымдастырудың нақты формасын таңдау
жобаның спецификасына байланысты.
Жобаларды басқарудың ... кіші ... ... ағымдарға
негізделген, яғни ресурстарды басқарудың кішігірім жүйесі ... ... ... Жоба жұмыстарын жүргізу үшін әр түрлі ресурстар
керек. Жобаларды басқару мақсаттарында екі негізгі тип ... ... ... ... ... жұмыстарды орындау
процесінде толығымен шығындалады, қайта қолдануды болдырмайды. Осы ... ... ... ... ... мүмкін. Басқаша
айтқанда, мұндай ресурстарды қорларды болашақта қолдануға жинауға ... ... ... ... ... деп ... Осындай
ресурстардың мысалы ретінде отын, еңбек заттары, бір рет ... ... ... қатар қаржылық құралдары табылады.
Өндірілген, реттелмейтін, жиналмайтын ресурстар жұмыс барысында өзінің
натуралды-заттық формасын ... және ... ... ... ... ... Егер осы ... тұрып қалса, олардың
пайдаланылмаған мүмкіндіктері функциялауға осы уақыт ... ... яғни олар ... Сондықтан екінші типтегі
ресурстар “қуаттылық” типіндегі ресурстар деп те ... ... ... ... ... ... және көп рет ... еңбек
құралдары табылады (машиналар, механизмдер, станоктар және т.б.).
Смета (бағалау, ... ... ... – жобаның құндылығы
есептелетін және жоба негізделетін құжат, керек болатын ... және ... ... ... ... ... ... берушімен, басшылықпен
келіскеннен кейін смета бюджетке айналады. Смета негізінде жоба құндылығы
ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... шығындарын
талдау мен бақылау ұйымдастырылады.
Ақпараттық технологиялардың дамыған қазіргі кезеңде сметаны жасау мен
календарлы-желілік жоспарлау ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы орындалады. Жобалық-сметалық
құжаттама ... ... ... материалды-техникалық жабдықтау,
календарлық жоспарлау мен оперативті басқару ... шешу ... құру ... ... ... көлемі негізінде құрылыс құны
анықталады. Сондықтан қойылған шешімдермен жұмыс жасайтын ... ... ... жоспарын ескермей жұмыс жасайды, ... бір ... ... ... бойынша басқару тұрғысынан алып қарағанда тиімсіз
бірдей жұмыстар жасалады. Келесі ... ... ... үшін ... бір ... ... бағалар құрамын жинайды. Осы жағдайда смета
басқару мақсаттарына сәйкес келмейтін детальдары көп болып келеді. ... ... ... ... календарлы-желілік жоспарлау
жүйесіне жібермес бұрын, оларды толық зерттеу керек. Смета ... ... ... ... ... ... ... онда бұл тиімді шешім болады [9].
Желілік диаграмма – жоба жұмысының графикалық түрде көрінуі мен олардың
арасындағы байланыс. ... мен ... ... “желі” терминінің
астарында барлық жұмыстар жиынтығы мен олардың арасындағы бірінен ... ... ... ... ... диаграмма іскерлік процестерді модельдеуге қолданылатын блок-
схема болып ... ... ... ... ... ... арасындағы логикалық тәуелділікті ғана көрсетеді,
сонымен қатар ... ... ... ... ... ...... мақсаты жобаның орындалу ... ... ... Бір ... ... және ... жол (CRM – Critical
Path Method) және жоспарды ... мен ... ... (ПЕРТ, PERT – ... and Review ... ... ... ... жол – ... ... максималды толық жол; бұл жолда жатқан
жұмыстар критикалық деп аталады. Критикалық жолдың ұзақтығы жоба барысында
жасалатын жалпы жұмыстарға ең аз ... ... ... ... ... ұзақтығын критикалық жолда жатқан жасалатын жұмыстарға кететін
уақытты қысқартумен ... ... ... критикалық жолда
жасалатын жұмыстардың кешігуі жобаның ... ... ... жол ...... логикалық құрылымымен суреттелген және
әрбір орындалатын жұмыстардың ұзақтығын ... ... ... ... ... ... жұмыстар жиынының орындалуында мүмкін болатын
календарлы графиктерін есептеуге мүмкіндік береді.
Қорытындылай келе бірінші ... ... ... ... ... ашып ... Онда ... венчурлық жоба
түсініктеріне, шағын компаниялардағы инновациялық және венчурлық бизнестің
ерекшеліктеріне және ... ... ... ... ... Яғни,
венчурлық жобалардың теориялық негізін толық түрде қарастырдым.
2 ШАҒЫН КОМПАНИЯЛАРДА ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы венчурлық бизнестің дамуы
Ұлттық инновациялық ... құру мен ... ... ... ... ... жүйенің ең басты элементтерінің бірі –
венчурлық қорлар. Осы ... ... ... ... ... идеяның, жаңа өнімнің пилоттық үлгілерін құрумен байланысты
қолданбалы зерттеулер және оның ... ... ... ... ... өндіріс және өнімді алғашқы сатулар;
- өндірістің ... ... және ... ... үшін ... ... ... – венчурлық инвестициялаудың негізгі механизмі болып
табылады. Венчурлық инвестициялаудың бастапқы кезеңінде қызметті инновация
жасау мен коммерциялауға ... ... ... ... ... капиталды тарту мемлекеттің тікелей үлестік қатысуымен венчурлық
қорларды құрғанда мүмкін болады [11].
Венчурлық қорға ... ... ... осы қорға
кіретін жеке инвестициялардың ... ... ... ... ... ... ... араласуының
осындай үлгісі барлық елдерде өзінің тиімділігін көрсетті.
Венчурлық қорларды құрғанда ... ... ... ... ... саясатының басты бағыттарының бірі – ... ... ... бірлесе отырып құрылған венчурлық ... ... ... (49%) ... ... ... құру болып
табылады.
Венчурлық қор – венчурлік инвестициялауды жүзеге асыру мақсатында заңды
тұлға қуру арқылы немесе ... жеке және ... ... ... ... Қазақстанда венчурлық инвестициялауды жүзеге асыратын
6 ... қор ... ... ... ... Қоры» АҚ
«Әрекет» Жоғарғы технологиялар Қоры» АҚ ... ... әр ... ... ... ... жобаларды
қаржыландыру мақсатында 2004 жылы ҰИҚ АҚ және «ТұранӘлем ... ... ... «Әрекет» Жоғары технологиялар Қоры» қызметінің басты
бағыты инновациялық жобаларды, сонымен қатар алдыңғы ... ... ... ... алу және ... ... жобаларды жүзеге
асыратын компанияларды инвестициялау және оған ... ... ... Жарғылық капиталы - 540 млн теңге.
2. «Адвант» Венчурлық Қоры» ... ... ... 2004 Ж. ҰИҚ АҚ және ... ... АҚ қатысуымен құрылды. Басқарушы компания – «Lancaster Group
Kazahstan» АҚ. ... ... ... және кәсіпкерлік ортада жұмыс
тәжірибесі мол жоғары білікті ... ... ... ... – 2,7 млрд ... құрайды.
3. «Сентрас Венчурлық Қоры» Тәуекелдерді Инвестициялау Акционерлік
Инвестициялық Қоры» АҚ
«Сентрас ... ... ... Инвестициялау Акционерлік
Инвестициялық Қоры» АҚ ҚР экономикасының әр ... ... ... ... ... ... 2005 ж. ҰИҚ АҚ және ... ЖШС қатысуымен құрылды. Қор қызметінің басты бағыты инновациялық
жобаларды, сонымен қатар ... ... және ... ... ... алу және ... жөніндегі жобаларды жүзеге асыратын
компанияларды ... және ... ... ... ... ... ... - 2,6 млрд теңге.
4. «Glotur Technology Fund» Венчурлық қоры
Басқарушы ... ... ... АҚ. ... ... және ... ... инвестицияларды іске асырушы
мамандандырылғын қор болып табылады. Жарғылық капиталы 2,6 млрд теңге. 
5. «Almaty venture Fund» АҚ
Басқарушы компания «Алматы ... ... АҚ ... ... ... ... ... қор болып табылады. Жарғылық
капиталы 2,6 млрд теңге.
6. «Logycom perspective innovations» АҚ
Басқарушы компания «Seven Rivers ... АҚ. ... ... ... ... ... венчурлық қорларды құрудың стратегиялық ... ... ... ... ... қол жеткізіп, оларды болашақта
Қазақстанға трансфер жасау. Шетелдік венчурлық қорларға инвестициялар және
де бірлескен ... ... құру – бұл ... ... ... компанияларына шығу мүмкіндігі, білімдермен, тәжірибелермен
және технологиялармен алмасудың ашық жүйесін жасау, менеджелерді оқыту және
кәсіби ... ... ... ... ... құрудың мақсаты –
бұл сондай-ақ әлемнің ... ... ... ... шығудың
керемет мүмкіндігі. Негізгі ұстанымымыз – біліммен, ... ... ... ашық ... жасау. Әлемнің алдыңғы қатарлы
венчурлық қорларымен жұмыс істей отырып, біз шетел инвесторларының қаржылық
капиталын  ... ғана ... ... ... жоғарғы технологиялы 
компаниялармен ынтымақтастықтың тұтас желісін жасауға және қазақстандық
ғылымға жаңа ... ... ... Шетелдік венчурлық қорларға
қатысу алдыңғы қатарлы технологиялардың трансфертін іске асыруға ... ... АҚШ, ... Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін қамтитын алдыңғы
қатарлы бес шетелдік венчурлық қор бар. Жалпы жарғылық капиталының ... млн АҚШ ... ... бес шетелдік венчурлық қор бар: ... Ventures III ... Fund L.P, CASEF – ... фондының
кіші кәсіпорындарды қолдау, Flagship Ventures Fund 2004 L.P, Mayban – JAIC,
Venture Fund, Vertex III (C.I.) Fund, L.P. ... ... Partners Ventures III ... Fund L.P. » ... 2004 жылы ... қатарлы еуропалық венчурлік қорлардың қатысуымен
құрылды. Қор қатысушыларының құрамында ҰИҚ АҚ бар. Қордың Жарғылық капиталы
150 млн. АҚШ ... ... ... ... ... ... ... қаіпсіздік технологиялары, электроника.
2. «CASEF, LLC.» Шағын кәсіпорындарды қолдау Орталық Азия Қоры Қор
«Ұлттық ... қор» АҚ, ... ... ... қоры – SEAF,
Экономикалық істер жөніндегі Швейцария Үкіметінің Мемлекеттік Секретариаты
– SECO, ... ... ... – IFC ... құрылды. Қордың
жарғылық капиталы – 4,2 млн АҚШ долларын құрайды.
3. «Flagship Ventures  Fund, L.P.» венчурлық қоры. ... ... млн АҚШ ... ... «Jaic Mayban Asian Fund» венчурлық қоры. Жарғылық капиталы 50 млн
АҚШ долларын құрайды. 
5. «Vertex III Fund L.P.» ... ... ... капиталы 126 млн АҚШ
долларын құрайды.
Венчурлық капитал мен тікелей ... ... ... инновациялық қор өз жұмысын 2007 ... ... ... ... венчурлық қорларының Қауымдастығын
құрудың ... ... ... ... мақсаты болып Қазақстан Республикасында венчурлық
қаржыландыруды дамытуға көмектесу, венчурлық ... ... үшін ... ... венчурлық қаржыландырудың механизмін жасап шығару, отандық
және шетелдік ... ... ... ... ... ... ... міндеттері:
- қауымдастық мүшелерінің құқықтарын қорғау;
- оңтайлы венчурлық ортаны жасау;
- венчурлық индустрияның қазақстандық оң тәжірибесін анықтау және
тарату;
- салалық ... ... ... және жүйелеу;
- венчурлық бизнестің қатысушыларының мүдделерін қорғау;
- венчурлық индустрияның жақсы әлеуметтік беделін ... ... ... тәжірибені тарту;
- венчурлық нарықтың қатысушылары үшін ақпараттық қамтамасыз ету және
коммуникативтік алаңды жасау;
- қазақстанға болуы мүмкін ... мен ... ... ... ... ... және ... бизнес компаниялары үшін білікті мамандардың тобын
қалыптастыру.
Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымын дамытумен «Ұлттық Инновациялық
Қор» АҚ еншілес құрылымы – ... ... және ... АҚ («ТИТО » АҚ) ... ТИТО ... ... ... және кәсіби басқаруға мамандандырылған. Қазіргі
уақытта үш ... ... бар: ... ... ЖШС ... ... ... ЖШС (Қарағанды қаласы), «Алматы ... ЖШС ... ... ... технопарктердің қызметі –
инновациялық жобалардың бастамашыларына қызмет және ... ... ... арқылы инновациялық компаниялардың құрылуы мен жемісті
дамуына жағымды орта ... ... ... ... Ұлттық Инновациялық
Қордың қатысуымен құрылған Қ.И.Сәтпаев ... ... ... жұмыс
істейді. Бұл жоғарғы оқу ... ... ... ... ... ... Алматыда арнайы экономикалық аймақ тәртібінде жұмыс жасайтын
«Alatau IT City» (АТП) қызмет етеді. АТП мүліктік кешеніне ... ... «Alatau IT City ... ЖШС ... инновациялық қор» АҚ
еншілес компаниясы) Ұлттық инновациялық жүйені құру және дамыту ... ... ... ҰИЖ ... ... ... ... – инновациялық дамудың барысы мен барлық
сатыларына қажетті ұйымдастыру ... ... ... және ... ... ... мен технологиялық бизнес-
инкубаторлар болады». Аймақтық ... ... ... ... ... бойынша инжинерлік қызмет; білім беру орталығының
қызметтері (біліктілік дәрежесін көтеру, қайта даярлау, ... ... ... беру) және де басқа да әзірше көрсетілмеген немесе
аймақта дамымаған қызметтер (бұл ... ... ... ... ... ... болуын талап етеді) [15].
«Алгоритм» технопаркі» ЖШС (Орал қаласы)
Технопарктегі инновациялық жобаларды басым дамыту ... ... ... ... ... ... ... мұнай-химия; аспап жасау.
«Алматы» аймақтық технопаркі» ЖШС
Технопарктегі инновациялық жобаларды басым дамыту ... ... ... ... ... ... металл өнеркәсібі; химия
өнеркәсібі.
«Uniscientech» технопаркі» ЖШС (Қарағанды ... ... ... ... ... ... кен
-металлургиялық кешен; жаңа материалдар дайындау; машина ... ... ... және ... И. ... ... ҚазҰТУ технопаркі» АҚ (Алматы қаласы)
Технопарктегі инновациялық жобаларды ... ... ... ... ... ... жасау; экология; геологиялық барлау жұмыстары;
ақпараттық технологиялар.
Alatau IT City
Alatau IT City – парк аумағында жұмыс істейтін барлық ақпараттық ... ... ... ... ... және ... ... экономикалық аймақ.
2005 – 2015 жылдарға арналған Қазақстанның ... ... және ... ... ... ... ...
отандық және шетелдік ғылыми әлеует пен технологияларды қолдану негізінде
бәсекелестікке қабілетті ақырғы өнім алуды ... ... ашық ... жүйе ... ... мақсаты – ғылыми әлеуетті
дамыту, инновациялық кәсіпкерлік орта қалыптастыру және оны ... ... ... қалыптастыру және оны дамыту,
гранттарды көбейту және венчурлық ... құру ... ... ... мен ... ... және дамыту, ұлттық
инновациялық жүйе элементтерінің ... ... ... ету, қағидалы-құқықтық базаны жетілдіру [16].
2015
IV саты
2014-2015
2014
III саты
2011-2013
2011
II саты
2008-2010
2008
I саты
2005-2007
2005
4 cурет. 2005 – 2015 ... ... ... ... ... және ... мына ... бойынша жобаларға қаржы жұмсалады:
биотехнологиялар мен ... ... ... жаңа
материалдар мен нанотехнологиялар ... да ... ... арналған машина жасау мен техникалық қызметтер, ядролық
технологиялар, ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы қаржы жұмсалатын салалар жобасы
2002 жылдың ... ... ... ... ... туралы Заңы
Республиканың ғылым саласына, ел экономикасына үлкен серпіліс әкелетін
жаңалық болды. ...... ... ... ... ... зерттеулерді қолға алу, ұлттық технопарктер құру [18].
Ғылыми-техникалық саланың дамуы және инновациялардың өндіріске енуінің
жүруін тездететін ... ... ету және ... ... асыруда бірқатар заң жобалары қабылданды. «Инновациялық қор» туралы,
«Техникалық реттеу» туралы, «Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... «Арнайы экономикалық
зоналар» туралы Заңдар қабылданып, ... ... ... ... пакеті қабылдануға дайын.
Қазақстан Республикасында инновациялық сала мен ғылыми-техникалық
зерттеулер кез келген қаржы институттары ... ... ... ... үшін ... ... ... мен венчурлы қорлар
қалыптастырады. Қазір Қазақстанда да ... ... қор және ... қор бар ... ... және даму ... ... жоғары
технологиялық өндірістерді құру жұмыстары да жүргізілуде. ... ... ірі ... және ... компаниялары арасында
инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға күш ... ... ... ... ... ... Paccard» ... ... ... ... ... қол ... ... жасау, металлургия саласындағы ірі жобаларды жүзеге ... ... ... жылы ... ... мемлекеттік ғылыми-техникалық
саясаты және ғылым туралы» Заң қабылданған болатын. Бірақ бұл заң ... сай ... ... ... ... және ... министрлігі 1999
жылдың желтоқсан айында алдағы он жылдық мерзімге ғылыми негізгі ... ... ... Осы жұмыстармен қатар, Қазақстан инновациялық
ғылыми-техникалық дамуына негіз ғылыми-технологиялық және ... ... ... ... жаңа ... ... жобалары талқыланып, бекітілген. Әрине, ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы тиіс.
Дегенмен, мемлекеттік емес қаржы көздерін ғылыми-техникалық ... ... ... ... бірі ... ... жаңа ғылыми-техникалық саясатына мынадай
талаптар ... ... ... басымдылығы бар ғылыми-техникалық ... ... ... шығармашылыққа бостандық беру, ғылыми мен техника саясатындағы
басқару істерін демократияландыру;
- іргелі (фундаментальді) ғылым дамуын қамтамасыз ету;
- қолданбалы ... мен ... ... ... ... мен бәсеке
дамуына жағдай туғызу;
- білім беру ... ... ... ... оны ғылыми-техникалық
қызметпен тығыз байланыстыру;
- ҒЗТКЖ саласының құрылымын қайта ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық саясат – мемлекеттің ... ... ... ... Оның ... ... бірі ... ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының бағытын ... ... ... оны іске ... ... ... мен ... [22].
Енді айтылған ғылыми-техникалық және ... ... ... ... ... айтсақ, тиісті министрлік пен Ғылым
академиясы ғылыми-техникалық ілгерілеу мақсатымен ... ... ... ... ... тез ақталатын инновациялар жасау (6 айдан - 1,5 ай ... ... ие ... ... ... ... ... мен құрал-саймандар жасау;
- тау-кен кешеніне қатысты минералды шикізаттарды өндіру мен ... ... жаңа ... жасау;
- жаңа технологиялар арқасында отандық дәрі-дәрмек, фармацевтика
өнеркәсібін ... ... ... ауыл ... ... жетістіктерін
падалану;
- ауыл шаруашылығында асыл тұқымды, жеміс бергіш өсімдік сорттары мен
жануарларды өсіруді қолға алу;
- энергетиканы, соның ... ... ... ... ... ақпараттық коммуникациялық алдыңғы қатарлы техникамен, технологиямен
қамту, компьютерлендіруді жеделдету [23].
1 ... өнім ... ... |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... |65020,4 |74718,5 ... ... ... |
|Республикасы | | | | | ... ... |1,1 |9,8 |6278,1 |31947,9 |41235,6 ... ... |6493,5 |8076,5 |1249,8 |6450,4 |11680,0 ... ... |501,4 |897,8 |6571,9 |10370,2 |8577,4 ... ... |- |9,2 |334,9 |1940,1 |186,9 ... ... |1827,7 |391,4 |1181,0 |2327,9 |2343,8 ... | | | | | ... ... |848,1 |378,0 |1135,0 |1575,1 |2241,6 ... ... |34798,0 |37483,8 |56239,0 |59871,8 |37986,5 ... ... |203,3 |89,7 |184,7 |861,6 |1344,8 ... ... |- |4,6 |3,8 |2,0 |8,0 ... облысы |1126,2 |3005,2 |8576,2 |6639,6 |7353,0 ... ... |885,7 |6163,6 |5057,6 |5522,4 |2715,1 ... | | | | | ... ... |8765,3 |7691,4 |10147,8 |1249,7 |2002,7 ... Қазақстан |279,7 |2235,9 |1430,4 |2789,4 |959,9 ... | | | | | ... ... |4144,3 |4188,2 |11411,9 |13747,5 |26015,4 ... | | | | | ... қаласы |- |- |2779,0 |2866,8 |13,0 ... ... |5146,1 |4093,4 |7827,3 |7877,5 |7836,9 |
* ... ... ... ... ... өнім көлемі берілген. Республика
бойынша инновациялық өнім ... 152500,6 млн ... тең. Әр жыл ... өсу ... Тек 2007 ... 2006 ... салыстырғанда
жоғарыламай төмендегені байқалады. ... 2007 жыл ... ... ... Ақмола облысында 41235,6 млн теңге көлемінде болып келеді. Ал
екінші орынды Қарағанды облысы иеленеді, инновациялық өнім көлемі ... ... тең. ... ... ... ... ... алады, инновациялық
өнім көлемі 26015,4 млн теңге.
2 кесте
Кәсіпорындардың инновациялық қызметінің ... ... |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... саны, |7212 |8 022 |10 392 |10 591 |10 889 ... | | | | | ... | | | | | ... бар |148 |184 |352 |505 |526 ... ... |2,1 |2,3 |3,4 |4,8 |4,8 ... ... % | | | | | ... жоқ |7 064 |7 838 |10 040 |10 086 |10 363 ... ... |97,9 |97,7 |96,6 |95,2 |95.2 ... ... % | | | | | ... ... |463 |677 |724 |763 ... | | | | | ... саны | | | | | ... | | | | | ... |6 721 |6 332 |9 542 |11 472 |9 375 ... ... адам | | | | | |
* ... ... ... ... талқылайтын болсақ, кәсіпорындардың ... ... ... ... ... саны жыл ... ... Олардың ішінде 2003 жылы 7212 кәсіпорынның ішінде ... ... бар, ал 7064 ... ... жоқ. Инновация
саласы бойынша белсенділік деңгейі 2,1% тең. 2004 жылы ... ... 184 ... ... бар, ал 7838 ... ... ... саласы бойынша белсенділік деңгейі 2,3% тең. 2005 жылы
респонденттер саны 10392, оның ... 352 ... бар ... ал
10040 кәсіпорынның инновациясы жоқ, 3,4% ... ... ... ... 2006 жылы ... саны 10591, оның ішінде 505
инновациясы бар кәсіпорындар, ал 10086 кәсіпорынның ... жоқ, ... ... ... белсенділік деңгейі. 2007 жылы 10889 кәсіпорынның
ішінде 526 ... ... бар, ал 10363 ... инновация
жоқ. Инновация саласы бойынша белсенділік деңгейі 4,8% тең [24].
3 кесте
2007 жылғы өнiм ... ... ... ... ... ... |Инновация |Инновация |
| |тер ... ... ... | |ы |ы ... | | ... %|
| | | |к ... |
| | | |% | |
| | ... | |
| | |ы бар |сы жоқ | | ... ... 889 |526 |10 363 |4,8 |95,2 ... | | | | | ... ... |5 840 |308 |5 532 |5,3 |94,7 ... ... | | | | | ... ... |1 131 |63 |1 068 |5,6 |94,4 ... сусындар мен | | | | | ... қоса | | | | | ... және ... |378 |7 |371 |1,9 |98,1 ... | | | | | ... ... |30 |2 |28 |6,7 |93,3 ... ... | | | | | ... және ... | | | | | ... | | | | | ... ... және |189 |8 |181 |4,2 |95,8 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... |1 196 |22 |1 174 |1,8 |98,2 ... ісі | | | | | ... ... ... |25 |6 |19 |24 |76 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |215 |31 |184 |14,4 |85,6 ... және |428 |24 |404 |5,6 |94,4 ... ... | | | | | ... | | | | | ... жатпайтын өзге|577 |34 |543 |5,9 |94,1 ... ... ... | | | | ... | | | | | ... ... |38 |451 |7,8 |92,2 ... ... металл | | | | | ... ... | | | | | ... мен |396 |28 |368 |7,1 |92,9 ... өндіру | | | | | ... ... |285 |27 |258 |9,5 |90,5 ... және | | | | | ... жабдықтар | | | | | ... | | | | | ... ... мен |148 |8 |140 |5,4 |94,6 ... ... | | | | | ... өзге |353 |10 |343 |2,8 |97,2 ... | | | | | |
* ... ... ... ... ... бойынша инновациясы ... жоқ ... ... және де ... ... және ... ... пайыздармен берілген.
4 кесте
Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, млн
теңге*
|  |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... |1 |2 |6 |1 |1 ... |2 |39 |44 |53 |46 ... |3 |21 |1 |23 |12 ... |4 |57 |59 |66 |39 ... |5 |17 |11 |15 |7 ... |6 |20 |9 |17 |6 ... |7 |12 |18 |10 |13 ... |8 |26 |31 |31 |23 ... |9 |63 |3 |60 |52 ... |10 |3 |14 |2 |5 |
* ... ... OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social
Statistics
GCI индексінің негізінде – елде ... ... 10 мың ... саны бойынша елдерді топтарға бөлу жатады. Бұдан басқа:
- инновациялық инвестициялар көлемі, олардың тиімділігі;
- азаматтардың ... ... ... ... ... қолдану, елдегі бір тұрғынға шаққанда ұялы телефондар саны,
интернетті пайдалану белсенділігі
GCI индекстері бойынша Ресей төмен деңгейдегі ... ... ... технология бойынша 60 - орын, институционалдық ... - ... орта ... - 57 ... ... ... ... саланың салыстырмалы жағдайы жөнінде нақты мәлімет береді,
алайда толық емес және қайшылықты ... ... ... ... ... баса назар аударылып келді
және ол өз жалғасын табуда. 2005 жылғы ... үшін ... ... ... ... 3,35 % ... Бұл шығыстар негізінен жаңа идеялар мен
күрделі зерттеулер ... ... ... ... 20 жыл ... ғылым мен технологияны дамытуға жұмсалатын шығыстар 8 есеге
өскен. Бұл Жапонияның әлемдегі инновациялық ... ... ең көп ... ел екендігін көрсетеді.
Жапония – патент алу мақсатында ... ... саны ең ... 2000 жылы ... патент алу мақсатында тіркелген 300 ... 50 мыңы - ... ... мен ... Корпорацияларға
ҒЗТКЖ-ға қолдау көрсету бойынша жүйе құру құқы ... ... ... бар ... ... көрсету мен оларды іске қосу
мақсатында арнайы бонустар жариялаған. ... Sony ... ... ... ... еш ... яғни, белгілі бір
технологияны іске қосу нәтижесінде түскен компания табысынан ... бұл елде ... ... лицензиялық фирмаларын құруға
заңмен рұқсат ... бұл ... беру ... ... ... ... ... жапон экономикасының барлық салаларына ҒТП әсерінің күрт
күшейгендігін бөліп көрсеткен жөн. Ол ең ... ... ... потенциалының айқын өсуімен байланысты.
Ұзақ уақыт бойы Жапония шетелдік технологияны қолдана отырып, өндірісті
дамытты. 1950-1982 жж. ол 40 мыңға жуық ... ... ... ... де ... ... ... жай көшірмелеген жоқ, оны жетілдіруге
ұмтылды.
1970-ші жылдардың басына қарай жапондықтар импортталған технологияны
экономикалық дамытуға ... ... ... ... шығындар
жылдам өсе бастады, берік зерттеулер өрістей ... ... ... елді ... әлемнің технологиясының негізгі көзіне
айналдыру, ... ... ... ғана ... ... ... зерттеулерде, өнімнің жаңа түрлерін шығаруда, дизайн саласында оны
озат ету ... ... ... ... жаңа күресінің әскери ұраны
болып табылады». Негізгі зерттеулер мен аса жаңа ... ... ... ... жеке ... ... ... орталығы» құрылады. Шетел технологиясының
импорттаушысынан Жапония жылдам ... ... 1983 ж. ... үшін ... 1975 ж. ... 748,9 млн. ... құрады, ал
технологияны экспорттаудан түсімдер – 645,9 млн. долл. құрады. Төлемдер
кірістерден тек 102,9 млн. ... ғана ... ... кесте
Ғылымға салынатын инвестиция (%)
ЖІӨ пайызы ретінде
|  |2000 |2001 ... ... |1. ... |1. ... резюме |
|2. Идеяның қолданылатын |2. ... ... ... жалпы |
|саласы ... ... ... Идеяның сипаттамасы | |3. ... ... ... жұмыстар |3. Ұсыныс мақсаты |объектісінің сипаттамасы|
|5. ... ... |4. ... ... | ... ... меншік|саласы |4. ... ... ... сипаттамасы|5. Шешу жолдары |5. ... |
| |6. ... ... ... өнім |
| |7. ... ... |6. ... ... |
| | |7. ... ... |
| | |8. ... қоғамдық |
| | ... ... ... | ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | |9. ... ... |
| | ... |
| | |10. ... және |
| | ... |
| | |11. ... жоспар |
| | |12. ... ... ... көзі: www.centras.kz
Инвестициялау кезеңдері. Қор инновациялық жобалардың келесідей
кезеңдерінде қатысады:
- идея пайда болғандағы ... ... ... ... ... жобаның соңғы
кезеңінде;
- жүзеге асырылып жатқан инновациялық жобаның қаржылық ... ... ... ... ... инновациялық жобаларды жүзеге асыру принциптері:
- инвестордың белсенді позициясы;
- іскерлік қатысу;
- жобадан шығу үшін серіктес үшін ыңғайлы жағдайлар;
- ... ... ... ... ... ... түрде қорғау.
Инвестициялау үшін жағдайлар:
Қор келесідей инвестицияларды жүзеге асырады: жаңадан ... ... етіп ... ... инновациялық және жоғары технологиялық
жобаларға инветициялайды; жобалар мынаған бағытталуы мүмкін: өнімнің жаңа
түрін ... ... ... ... ... оның ... жоғарылату, жаңа технологияларды енгізу, ... ... және ... ... ... ... және ... көрсетудің өнім өндірісінің көлемін ұлғайту,
шикізатты және ... ... ... ... ... келесідей белгілерге байланысты инвестициялауға қатысады: жобада
инновацияның болуы және инновациялық өнім өндірісінің ... ... ... ... ... түрде берілуі.
Қаржыландыру түрі. Қор инновациялық ... ... ... отырған жобаның белгілі пайызын қамтамасыз ету арқылы жүзеге
асырылады. Қызмет етіп ... ... ... ... ... үшін ... ... бойынша ұсыныс түрлері: идея – жаңа өнім немесе бар
өнімнің жақсартылған түрінің сипаттамасы; ғылыми-техникалық ... - ... ... бар ... жақсартылған түрін лабораториялық бақылаудан өткіз,
патент алу; жоба – жобаның ... ... ... ... ... ... ... техника-экономикалық сипаттамаларының болуы.
Инвестициялау бойынша ұсыныстарды қарау жалпы реттілігі:
Скриннинг - ғылыми-техникалық және өнертапқыш қызметін әрдайым талдау
жүргізу. Алғашқы көзқарас – ... және ... ... ... ... (кепілдеме) – ұсынысты дамыту бойынша алғашқы ... ... ... ... ... (трансферт, өндірісті
ұйымдастыру).
Эксперттік шешім – жоба бойынша соңғы шешім, қатысу ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру бойынша іс шаралар
жоспарын жасау, жоба бизнес-жоспарын жасауға қатысу [33].
Төмендегі кестеде «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2009 ... 1 ... ... ... мен ... туралы есеп берілген.
9 кесте
2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» ... мен ... ... есеп*
| | | ... ... ... ... ... ... |алдындағы |
| | ... ... ... |
|1 ... ... сыйақы түріндегі |102580 |223524 |
| ... | | |
|2 ... ... мен ... |587 |9035 |
| ... ... ... ... | | |
| ... | | |
|3 ... ... ... ... |722 |2090 |
| ... ... ... ... ... | |
| ... кірістер | | |
|4 ... ... ... ... |38766 |-19088 |
| ... ... кірістер | | |
| ... | | |
|5 ... ... ... мен сату |-4544 |13828 |
| ... ... бар бағалы қағаздардың | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... | | |
|6 ... ... ... бойынша | |1 |
| ... | | |
|7 ... ... ... ... |2234 |514 |
| ... ... ... (шығын) | | |
|8 ... емес ... ... | |0 |
| ... ... алудан түскен | | |
| ... | | |
|9 ... да ... |174 |7535 ... ... ... |140519 |237439 ... | | | ... ... ... | | ... ... ... ... ... |3 |13 |
| ... ... ... ... | | ... ... ... қағаздар бойынша | | |
| ... ... ... | | ... ... ... ... шығыстар| | ... ... және ... ... | | |
| ... ... ... ... | | ... ... ... шығыстар |27047 |138694 ... ... ... | | ... |еңбекке және іссапарға ақы төлеу |21533 | |
| ... | | ... ... аударымдар және тозу |1108 | ... ... ... ... ... |2451 | ... ... ... ... мен |1955 | |
| ... да міндетті төлемдер | | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... шығыстар | | ... ... емес ... іске ... | | |
| ... ... беру ... | | ... ... ... |11402 |85805 ... |Шығыстар жиынтығы |38452 |224512 ... | | | ... ... ... ... |102067 |12927 |
| ... ... ... ... | | ... | | | ... |Операциялар бойынша мүмкін | | |
| ... ... ... | | |
| ... келтіру) | | ... ... ... ... ... | | |
| ... түскен кіріс | | ... ... ... ... ... | | ... ... ... ... ... | | |
| ... | | ... | | | ... ... ... ... пайда |102067 |12927 |
| ... | | ... | | | ... ... ... салығы |833 |8228 ... | | | ... ... ... ... таза ... |4699 |
| ... | | ... | | | ... ... үлесі | | ... | | | ... ... ... таза ... (шығын) |101234 |4699 |
* ... ... 2009 ... 1 ... жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ-
ның пайдасы мен ... ... ... ... ... ... ... ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Сентрас компаниясы қаржыландыратын жобаның жалпы сипаттамасы
Инновация және ... ... ... ... ... ... арасында маңызы зор, үлкен ... ие ... ... және ... ... қатынас ірі компаниялардың, шағын
компаниялардың және де ... ... ... компаниялардың жағдайын
анықтайды. Әсіресе жаңадан ашылып жатқан фирмада инновациялық жобалардың
маңызы өте зор ... ... ... та ... жобалардың негізгі
сипаттамасы тәуекелдің жоғары деңгейі, шығындардың көп ... ... ... ... кіші ... ... асыра алмайды,
көбінесе қызмет етіп жатқан компаниялар жүзеге асырады. Сондықтан да
осындай ... ... ... ... жобаларды
қаржыландыру үшін инвесторлар табу қиын болып ... ... ... ... компанияларға арналған. Жобаның негізгі ерекшеліктері болып ... ұзақ емес ... ... ... ... ... бір ... шығындардың төмен деңгейі;
- салыстырмалы жоғары емес тәуекел деңгейі.
Жоба жүзеге асырылуының мақсатын анықтау
Қарастырылып отырған ... жоба ... ... ... ... ... ... химиялық тазалау және жуу сапалы
қызметтерімен ... ету ... ... жобаның негізгі мақсаты «Snow White» фирмасының қызмет
көрсетуін жүзеге асыру болып табылады.
Жобаның жүзеге асырылуынан күтілетін ... ... ... ... «Snow White» фирмасының өндірісін толық ... ... ... ... ... ... қаласының қалалық бюджетіне ақша ағымын көбейту;
- тұрғындарды қызмет көрсетумен қамтамасыз ету;
- қаражатты қажет қалалық өтімге жұмсау, қала ... ... ... ... негізі
Жобаның жүзеге асырылуының негізі болып екі заңды тұлғаның арасында
жасалатын келісімшарт болып табылады:
- «Snow White» фирмасы;
- «Мөлдір» ... ... ... «Snow White» фирмасы келесідей міндеттерге ие:
- «Мөлдір» фирмасы өз ... 30% ... ... ... ... қабылдау орындарының және жарнамалардың шығындарын алады;
- сауда маркасын және жеке фирмалық атауын ақысыз жалға беру;
- тазалау орындарының сақталуын, қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... «Snow White» ... өнімінің өтімінің қажеттіліктерін қамтамасыз
ету;
- «Snow White» атымен Алматы қаласының нарығында қызмет ... ... ... ... іс ... ... егерде екі жақтың
біреуі келіспейтін болған кезде келісімшарт ... ... ... жасалғанда жоба бірден іске асыуын бастайды.
«Snow White» фирмасы басшылығы қажет жобаның техника-экономикалық
сипаттамаларына ... есеп ... ... және де ... ... ... ... қамтамасыз ету. «Мөлдір» фирмасы маңызды
құқықтық аспектілерінің бірі ... ... алу ... ... ... ... ... жеңілдік алу көзі болып келесілер
табылады:
- кіші кәсіпорын болып табылады;
- тұрмыстық қызмет көрсету саласында қызмет етеді;
- прейскурантта берілген баға ... ... ... ... ұйымның сипаттамасы және персонал құрамы
Қарастырылып отырған инновациялық жобаны жүзеге асыру үшін ... ... ашу ... ... түрі бойынша заңды тұлға фирма
болып табылады, меншік түрі – жеке болып ... ... ... ... фирмалық атауы «Мөлдір» болады. «Мөлдір»
фирмасы Алматы қаласында тіркеуге алынады. Фирманың жарғылық капиталы
8394000 теңге. ... ... ... ... шоты ... ... персоналы 7 адамнан тұрады, соған сәйкес кші
кәсіпорын болып табылады.
Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы ... ... ... ... «Мөлдір» фирмасының ұйымдастырушылық құрылымы
«Мөлдір» фирмасының жоғарғы басқарушы ... ... ... ... ... табылады. Жиналыс стратегиялық сұрақтарды және қоғамның
пайдасын бөлуді шешеді, Бас директорды сайлайды.
Бас ... ... ... ... ... ... Оның негізгі
көмекшісі болып менеджер-атқарушы болып табылады. Ол ағымдағы ... ... ... бөлімдерінің қызметін бақылайды.
Жобалық шешімдер тізімі
Қойылған мақсатқа жету үшін ... жоба ... ... ... іске асырылу жұмыстары:
- жобаның идеясының пайда болуы;
- жобаның бизнес-жоспарын дайындау;
- жобаның қаржылық экспертизасын жүргізу;
- «Snow White» ... ... ... дайындау.
2. «Мөлдір» фирмасы және «Snow White» фирмасы арасында келісімшартқа
отыру жұмыстары;
3. «Мөлдір» ... ... ... ... ... «Мөлдір» фирмасының құжаттарын жасау;
- жиналыс өткізу;
- Алматы қаласында тіркеуге отыру үшін құжаттарды дайындау;
- жарна мен жинауға ақша төлеу;
- банкте шот ... ... да ... жұмыстарын атқару;
4. Өндіріс қорды алу жұмыстары:
- жалға алу орынын іздеу;
- калалық мүліктік Қормен жалға алу ... ... ... ... ... ... ... персоналды компьютер сатып алу.
5. Персоналды жалдау бойынша жұмыстар:
- киімдерді қабылдайтын адамдарды ... ... ... ... ... ... Қабылдау бөлімін көркемдеу жұмыстары:
- жарнама шиттерін ілу;
- қабылдау бөлімін көркемдеу жұмыстарын дайындау.
7. «Snow White» фирмасының ... ... ... ... 1 - 6 ... ... ... және 2 айлық периодты қамтиды.
Жұмыс 7-10 айды ... және ... ... ... ... ... ... сипаттамалары және
маркетингтік жоспар
Жобаланып отырған кәсіпорынның негізіне қажеттілік есебі және нарықтың
маңыздылығы кіреді.
Нарықтың өтімділігін анықтау үшін біріншіден химиялық тазалау мен ... ... ... қаласына маркетингтік зерттеу қажет. Қазіргі
заманда әр адам ... ... ... ... ... ... көп болады.
Негізгі факторлардың бірі болып осы қызмет көрсетудің қажеттілігінің
индексі болып табылады. «Snow White» ... ... мен ... көпшілігі қолданады, кемінде жылына екі рет ... ... 50000 ... болып келеді.
Айта кету керек кәсіпорын қызметінде жеңілдіктер жүргізіледі.
Жеңілдіктер әрқашан ... ... ... ... және көлеміне
де байланысты жеңілдіктер болады. Бұндай жүйе тұтынушыларды ... ... және ... ... ... күшейтеді.
«Мөлдір» фирмасының нарыққа шығу уақытында үлкен емес жарнамалық жиын
өткізеді, яғни ... ... ... ... «Snow White» ... ... ... ілінетін
жарнамалық шиттердің қаражатын төлейді. Бұл шиттер қаланың ішінде және
қабылдау ... ... ... ... ... бойынша бірнеше маркетингтік іс шаралар жүргізілуі
қажет. Пошта арқылы жарнамалық қағаздар тарату қажет.
Инновациялық жоба ... ... ... ... ... ... ... көрсету саласы дамуда. Бұл
жерде маталарды химиялық тазалау, кожадан жасалған киімдерді, кілемдер және
киімдер жуу туралы ... «Snow White» ... ... ... максималды түрде өндіріс қуаттылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... жоба Алматы қаласында ... ... ... ... ... ... тазалау және жуу
орындары бар, бірақ қарастырылып отырған жоба ... ... ... ... ... ... ... отырған жобаның сипаттамасы келесідей болып келеді:
- «Snow White» фирмасының қабылдау ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетумен қамтамасыз етеді;
- жобаны жүзеге асыру үшін «Мөлдір» фирмасының заңды тұлғасы ашылады.
«Мөлдір» ... «Snow White» ... ... ... ... Оған
сәйкес «Мөлдір» фирмасы 25% жеңілдік алады;
- келісімшарт бойынша «Мөлдір» ... ... ... ... кез ... ... қабылдау бөлімін аша алады. Қабылдау бөлімдерін
сауда үйлерінде, қала ... ... ... ... Сол ... ... алу ... немесе контейнерлерде қабылдау орны болады;
- қабылдау ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетумен айналысады. Алынған заказдар күн аяғында
химиялық тазалау фабрикасына жіберіледі, сол жерде ... ... ... қабылдау бөліміне әкелінеді. Фабрика қызмет көрсетілуі ай
аяғында төленеді;
- «Мөлдір» фирмасы табыстың 75% иеленеді, ал «Snow White» ... ... ие ... жоба ... ... ... ... жүзеге асырылу уақыты 1 жыл.
Келесі кестеде инновациялық жобаға байланысты сипаттамасы ... ... ... ... отырған инновация түрі |
|Қолданылу саласы бойынша: ... және ... ... ... ... бойынша: |Фирма ... ... ... ... ... ... көлемі бойынша: |Кең диффузия ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... қаласында орналасқан химиялық тазалау және
жуу ... ... ... ... ... ... және жуу ... Бірақ та «Snow White» тұтынушылар арасында беделі жоғары. Сондықтан да
бұл жерде бәсекелестер мүмкіншілігін және де жобаланып отырған ... ... ... ... маркетингтік аспектілерінің бірі болып келесілерді
жатқызуға болады:
- «Мөлдір» ... өз ... «Snow White» ... маркасы арқылы
жүргізеді;
- жаңа кәсіпорынның қызмет ... ... өте ... ... келеді және
де бағалары жоғары емес болып келеді;
- қабылдау бөлімдерінің ... ... ... 20-ге ... ... ... ... дүйсенбі және бейсенбі болады. Қабылдау бөлімдері қала
ортасында, ірі сауда ... адам көп ... ... ... өз жұмысын бастар алдында кәсіпорын жарнамалық іс ... ... ... ... қабылдау бөлімдері басқа бәсекелес кәсіпорындардан алыс орналасады;
Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... артықшылықтарға ие.
Потенциалды тұтынушыларды талдау және қызмет көрсету ... ... ... ... ... және жуу ... көрсетуі кең
тұтынушыларға берілген.
Қызмет көрсетулерге мыналар кіреді:
- кірлерді ... ... ... химиялық тазалау;
- жасанды және табиғи жүндерді химиялық тазалау;
- кілем заттарын химиялық тазалау;
- жуу қызмет көрсетулері.
Бұл қызмет көрсетулермен кез ... ... ... ... ... ... табысы орташа және жоғары деңгейлі адамдар
қолдана алады.
Жеке ... ... ... қоса ... тұтынушылармен
келісіишартқа отырады:
- балабақша;
- жалпы тамақтандыру орындарымен;
- жатақхана;
- ... ... ... кәсіпорындармен.
Айтылған тұтынушыларға жеңілдіктер беріледі және ақысыз жеткізіледі.
Соған сәйкес «Мөлдір» фирмасы өзінің тұтынушыларын табады.
Жоба ... ... ... отырған жобаның негізгі аспектісі тәуекел есебі болып
табылады. Жобаны қарастырғанда 10 ай ... ... ... сату ... ... ... зерттеулер бойынша болжамдалған жүзеге асырылу көлемі
142050 $ ... ... ... ... ... тәуекелдер классификациясы:
1. Жалпы тәуекелдер:
1.1. Саяси тәуекел – Алматы қаласындағы даму бағыттарының өзгеруі, яғни
қала әкімшілігінің өзгеруі болып ... ... ... ... ... ... болатын
тәуекел.
2. Нарықтық тәуекелдер – Алматы қаласындағы нарықтық ... ... ... ... алу ... ... ... нарығына шығу тәуекелі;
2.3. Нарықтық сұранысты анықтауда ... ... ... ... ... ... және «Snow White» фирмалары арасында мәселелердің туындап
қалуы, мысалға, мүлікті жоғалту, ... ... ... ... ... ... тәуекелдер, яғни тасымалдауда пайда болған мәселелер.
Қаржылық жоспар
Инновациялық жоба үшін кететін бір ... ... аз ... ... тарту қажет емес. Бір уақыттағы шығындар көлемі
5127$ тең ... ... оны ... ... ... ... арқылы
жабуға болады.
Бағаны қою стратегиясы
Бағаны тағайындау туралы стратегиясында екі фирма келісуі бойынша
қойылуы қажет. Жеңілдіктер ... ... ... ... Жиі ... ... және ... байланысты жеңілдіктер болады.
Бұндай жүйе клиенттерді тартудың бір амалы ... ... ... экономикалық тиімділігін бағалау
Инновациялық жобаның тиімділігін сипаттау, қаржылық көрсеткіштерін
есептеу
Инновациялық жобалардың ... ... ... ... ... ... келесі көрсеткіштер бойынша бағалайды:
- таза ағымдық құн;
- ішкі табыстылық нормасы;
- табыстылық индексі.
Жобаға кететін шығындарды талдау
Жобаның жүзеге асырылуын анықтау үшін оған ... ... ... ... үшін шығындарды бір уақыттық, ағымдық және өндіріс
басталғанға дейінгі ... деп бөлу ... ... шығындардың құрылымы келесі кестеде берілген:
11 кесте
Жоба жүзеге асырылуына кететін бір уақытты шығындар құрылымы
|Шығындар құрылымы ... ... ... ... ... | ... кететін шығындар | ... ... ... 50% ... |4174500 ... ... ... тіркеуіне |1168860 ... ... | ... ... және салық |500940 ... ... ... | ... | ... ... ... үшін төлемақы |700000 ... ... да ... |215000 ... |6759300 ... ... өндірістік қорларды сатып | ... | ... ... ... автокөлігін |20000000 ... алу | ... ... компьютер сатып алу |4000000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... $ |5126,55 ... ... жүзеге асыратын бір уақыттағы шығындар көлемі 5127$.
Жоба келесі периодтар бойынша бір ... ... тең ... басталуына – 1127$;
1 ай алдын ала өндірістік ... - ... ай ... ала ... ... - 667$;
Барлығы: - ... ... ... бір уақытты шығындарды толық көруге болады:
12 кесте
Бір уақыттағы шығындар
|Бір уақыттағы |Периодтар ... | |
| ... ... |4174500 ... 50%| ... | ... ... | ... | ... ... ... | ... уақыттық |30759300 ... | ... | ... ... |5127$ ... $ | ... шығындар келесідей құрылымда болып келеді.
13 кесте
Жоба жүзеге ... ... ... шығындар құрылымы
|Шығындар құрамы ... ... алу ... |9000000 ... ... |3000000 ... ... еңбекақысы |1000000 ... ... ... |1500000 ... ... |1300000 ... және ... етуге|1200000 ... ... | ... да ... |300000 ... ... ... ... ... ... ... ... 2883$.
Ал келесі кестеден ағымдағы шығындарды толық көруге болады:
14 кесте
Ағымдағы шығындар
|Ағымдағы шығындар |Периодтар, мың ... |
| |0 ... ... коэффициентін есептеу
Ол келесідей формуламен есептеледі:
Дисконт = I + P + R, мұндағы
I – ҚР ... ... ...... ... ... пайыздық ставкасы;
R – жобаның тәуекел деңгейі.
Инфляцияның айлық деңгейі:
I = 0,4% жылдық деңгей - 5%
Айлық пайыздық ставка келесідей ... ... ... ҰБ + 3 %) = ... 31% = ... ... тәуекел деңгейі айына 6%. Сөйтіп, Дисконт = 2,1 + 0,6 + ... 3,3% ... ... ... ... ... ақша ағымын есептеу ... Ақша ... ... ... ... қажет. Периодты ай бойынша
бөлеміз. Келесі кестеде ақша ағымы берілген.
15 кесте
Ақша ағымы
| ... $ |
| |0 |1 |2 |3 |4 |5 |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233,01 ... ... |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-626,98 ... |
|3 |0,033 |0,91 |885,43 |0 |885,43 ... |
|4 |0,033 |0,88 |856,24 |0 |856,24 ... |
|5 |0,033 |0,85 |827,05 |0 |827,05 ... |
|6 |0,033 |0,82 |797,86 |0 |797,86 ... |
|7 |0,033 |0,8 |778,4 |0 |778,4 |-842,01 |
|8 |0,033 |0,77 |749,21 |0 |749,21 |-47,8 |
|9 |0,033 |0,75 |729,75 |0 |729,75 |731,95 ... |0,033 |0,72 |700,56 |0 |700,56 |1432,51 ... |0,033 |0,7 |681,1 |0 |681,1 |2113,61 ... |0,033 |0,68 |661,64 |0 |661,64 |2775,25 ... |7762,24 |4986,99 |2775,25 | ... ... ... берілген:
Д - дисконтталған табыс;
К – дисконтталған шығын;
ЧДД – таза ағымдық құн;
ЧТС – ... ... ... жоба ЧДД ... = ... ... ... табыстылық индексі есептелген: жиналған дисконтталған
табыстың бір уақытты дисконтталған шығындарға қатынасы. Табыстылық индексі
келесі формуламен есептеледі:
ИД = ∑ Д / ∑ К, ...... ... ... сомасы;
К – бір уақытты дисконтталған шығындар сомасы;
Содан, ИД = 7762,24 / 4986,99 = 1,556
Табыстылық индексі > 1, оған ... жоба ... ... ... ... келесідей есептеледі:
СР = ( ИД - 1) / периодтар саны * 100%
СР = ( 1,556 - 1) / 13 * 100% = ... ... және ішкі ... ... ... өтеу ... – табылған табыс кеткен шығындарды жабу уақыты.
Ток= 8 ай ... ... ... ... ... жобаның қызмет ете алатынына
және пайдалы болатынына көз жеткіздік. Бұл жоба ірі ... ... ... ... ... ... емес кәсіпорындар қамтамасыз ете
алады.
3.3 Қазақстан Республикасындағы венчурлық және ... ... ... ... ... ... ... Н.Ә.Назарбаевтың
бастауымен ұлттық экономиканың негізгі салалары нарықтық қатынастарға
бағытталды. ... ... ... өзі ... ... ... ... оларды мемлекеттік кәсіпорындарда іске қосатын
болса, енді Қазақстан өнеркәсіптерінің 90% жуығының ... ... ... ... ... орын ... ... дағдарысының басты себебі - әлемдік валюта АҚШ
долларының шектен тыс көп мөлшерде шығарылуы деп баспасөз ... ... ... ... бұл ... себептері Елбасынының
«Дағдарыстан шығу кілті» аты мақаласында нақты әрі тереңінен қарастырылып,
оған ... ... ... ... ... мен ... тұрған жаһандық әлемдік дағдарыс – бұл адамзат әлі ... ... ... Ол әлем ... ... жоқ және ... барлық экономикалық бастауларды түбегейлі өзгертетін ... ... ... ... да оны ... ... ... еңсеруге барлық ескі догмалар мен стереотиптерді қайта қарастыратын
жаңаша көзқарас қажет». Әлемдік ... ... ... ... қоғамды басқару мен өндіріс салаларында экономикалық тиімді және
озық ... ... ... бола ... ... ... қалыптасуына бірталай уақыттың кететіні
сөзсіз. Алайда, мұндай игі бастаманың алғашқы қадамын Қазақстан жасап ... деп ... ... Оған ... жж. ... ҚР ... даму ... дәлел. Ғылыми-технологиялық саясат –
экономиканың тұрақты ... ... ... Алайда, елде ғылыми
зерттемелерге деген сұраныстардың ... және ... ... болып
табылатын өнеркәсіптердегі инновациялық белсенділіктің төмен деңгейі
экономиканы ... ... ... бағаламаудан туындайды. Шын
мәнінде, өндіріс факторларының өнімділігіне тек қана ғылыми-техникалық және
инновациялық прогресс арқылы ғана қол ... ... ... ... ... индустриалды дамыған елдердегімен
салыстырғанда түбегейлі ерекшеліктер тән. Дамыған елдерде ... ... ... ... ... ... жыл ... өсім,
ғылым мен жекеменшік сектордың интеграциясы арқасында ғылыми жаңалықтарды
жедел іске қосу, ғылымның корпоративтік ... құру мен ... және ... ... ... ... ... тән.
Атап айтсақ, 2005 жылы ... ... ... ... келесідей көрсеткіштерге ие: АҚШ – 246 млрд. долл. ... ... – 94,2 ... долл. (ЖІӨ-нің 3,0%), Германияда – 45,8 млрд. долл.
(ЖІӨ-нің 2,35%), Францияда – 28,0 млрд. ... ... 2,25%), ал ... 7,6 млрд.долл. (ЖІӨ-нің 4,0%).
Қазақстанда ғылымды қаржыландыруға соңғы бес жыл ішінде ЖІӨ-нің 0,2%
жұмсалады. Бұл, ... ... ... ... ... ... ... 2010 жылға дейін кезең-кезеңмен аталған көрсеткішті ЖІӨ-
нің 2% дейін көтеру, ал 2015 жылы 2,5-3,0% ... ... ... ... ... деңгейде қаржыландырмау мен жауып
тастау салдарларынан көптеген жас ғалымдар ғылым ... ... ... ... ... материалды-техникалық базасы тозып, ескірді.
Индустриалды-инновациялық саясатты мемлекет тарапынан келесідей шаралар
қолдану арқылы ғылыми тұрғыда қамтамасыз етуге болады:
- ... ... ... ... ... бірі ретінде анықтау;
- Ғылыми сиымдылығы мол, ресурстарды үнемдеуші, экологиялық таза ... ... және ... ... ... технологиялық өнім
өндіруге арналған зерттеулерді дамыту;
- Ғылыми жетістіктердің тәжірибелік ... іске ... ... ... ... құру мен ынталандырушы жағдайларды жасау;
- Экономиканың жаңалықтарды қабылдау ... ... ... және ... ... ... мүмкіндіктерді қолдану
арқылы қамтамасыз ету (ұсынысты ... ... ... жүргізу үшін материалдық базаны нығайту;
- Кадрлық мүмкіншіліктерді ... қалу мен ... ... ... бағыттары бойынша жоғары дәрежеде білікті ғылыми кадрларды
даярлау және ... ... ... ... мен ... ... мақсатында ғылыми
ұйымдарды аттестациялау мен аккредиттеу жүйесін жетілдіру;
- Ғылымның мемлекеттік емес секторын құру және ... оған ... ... ... ... Жас ... ... қолдау көрсету;
- Мамандарды әлемнің алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтарынан ... ... ... ... ... ... ... құру мен
жетілдіру;
- Қазақстан ғылымын халықаралық ғылыми-технологиялық қоғамдастығымен
интеграциясын қамтамасыз ету.
Бүгінгі таңда мемлекет ғылыми ... ... ... ... алайда олардың тәжірибе жүзінде пайдаланылуы іске аспай
қалады. Өйткені жекеменшік сектор оларды ... ... ... ... мен
өндіріс арасындағы байланыс ажырап кетті. Мұның себебі қазақстандық
өндірістің ғылыми ... ... ... емес, керісінше отандық
өндіріс үшін жоғары ... өте ... сол ... де олар ... дайын технологияларды сатып алуға мәжбүр.
Экономикалық қатынастардың жалпы жүйесінде инновациялық қызметке үлкен
көңіл бөлінеді. Өйткені оның ... ... ... ... артуы, еңбек пен капитал тиімділігінің артуы, жоғары
технологиялық өнімнің көлемі ... ал ... өз ...... ... ... ... елдерде кадрларды даярлауға, өндірісті
ұйымдастыруға, ... ... ... ... жаңа білім
алуға ЖІӨ өсімінің 85-90% жұмсалады. Бұл елдерде жаңа технологияларды іске
қосу нарықтық ... ... ... ... ... ... және ... пен тауар сапасын жетілдірудің негізгі
құралы қызметін атқарады.
Қазіргі кезеңде Қазақстан экономикасының өзекті стратегиялық мәселелері
болып ... ... ... ... бағытталған отандық ғылыми
сиымдылығы мол өндірістерді дамыту, жаңа ... ... мен ... сондай-ақ республиканың өндірістік және ... ... ... қалу мен ... ... ... экономикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету табылады.
Қазақстанның ғылыми-технологиялық ... ... ... ... жаңа ... ... іске қосуға, өңдеуші
өнеркәсіптерде жаңа бөліністерді игеруге, ... ... ... ... мен ... ... ажырастықты қалпына
келтіруге, инновация саласындағы қызметтерді ынталандыруға, алдыңғы қатарлы
шет елдік технологиялардың нақты трансфертін қамтамасыз етіп, ... ... ... салада кәсіпкерлік секторды қалыптастырмай, инновация
саласын дамыту мүмкін емес. Соңғы жылдар ... ... ... және ... қамтамасыз етілгендер санындағы шағын ... ... ... ... ... 2,8-3,2% және ... ... Бұл көрсеткіштер индустриалды дамыған ... ... есе ... кәсіпорындармен салыстырғанда шағын инновациялық кәсіпкерліктердің
дамуына олардың бәсекеге қабілетті өнім өндіре алмауы кедергі жасап ... ... мен ... кәсіпкерліктердің ынтымақтастықтарын қамтамасыз
ету үшін қызмет көрсету бойынша табиғи монополиялардың ... ... ... ... ... ... жасау қажет. Сондай-ақ,
шағын бизнестегі инновациялық және ... ... мол ... ... ... ... мәселен, лизинг бойынша ... ... алу және ... қатынастарды дамыту.
Қазақстандық өндірушілерге ғылыми ... ... ... ... ... ... ... және талдау салаларында
білікті мамандар жетіспейді. Сол ... де ... ... ... ... қатарлы ғылыми-зерттеу институттарында, компанияларында
тәжірибеден өткізу үрдісін қалыптастыру ... ... ... ... үшін шет ... ... ... шақыру қажет.
Қазақстан ғылымының қазіргі кезде көптеген аяқталған зерттемелері бар,
алайда олар өндірістің сұранысына ие болмай отыр. Бұл ... ... және оның іске асуы - ... ... ... ... ... Инновациялық қызметті дамытудың маңызды факторы болып
зияткерлік меншікті пайдалану мен оның ... ... ... ... ... моделінің негізінде инновацияның ішкі (өсіру)
және сыртқы ... ... ... ... жатады.
Инновацияны өсіру стратегиясы көшбасшы-елдер АҚШ-қа, ГФР-ге, Ұлыбританияға,
Жапонияға тән, бұл ... ... ... және қолданбалы зерттеу жұмыстарына
негізделген өздерінің технологияларын ... ... ... ... ... әрі қолданбалы зерттемелері жоқ және осы
мақсаттарға арналған шектеулі ресурстарға ие ... ... ... және ... ... саласындағы
мемлекет саясатының басты бағыттары келесілер болуы керек:
- Мемлекеттің қатысуымен мамандандырылған венчурлық қор құру ... ... ... ... ... ... ... қызмет субъектілеріне мемлекет тарапынан қолдау
көрсетудің формалары мен әдістерін даярлау;
- Инновациялық қызметтің ... ... ... және ... ... ... тұратын инновациялық инфрақұрылым
құру;
- Инновациялық сала үшін ... ... мен ... ... ... ... ... жаңа технологиялық жағдайларды
жасау;
- Авторлық құқық, патент және сауда белгілеріне ... ... ... ... ... яғни, өркениетті технологиялар
нарығына жағдай туғызу арқылы шет ... ... ... Ең ... ... ... ... отандық кәсіпорындарды сапа
стандартына көшуін тездету;
- Шаруашылық және қаржы-несие ... ... ... донорлық ұйымдардың гранттарын тарту.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық ... ... ... ... ... ... ... дамытуға қоғамды басқару
мен өндіріс салаларында экономикалық тиімді және озық инновацияларды
жетілдіру негіз бола ... ... ... ... ... ... тиімділігі
негізінен табиғи және еңбек ресурстарымен қатар ғылыми-техникалық потенциал
қалыптастырып отыр. Экономикада ғылым мен ... ... ... ... өндіріске енгізіліп рынокқа бәсекеге
қабілетті жаңа өнімдер шығарылады. Инновация дегеніміз – ... ... және ... ... ... ... асырылатын инновациялық
үрдістердің соңғы тиімді нәтижесі. Осы аталған соңғы нәтиже міндетті түрде
белгілі бір «пайдалы инновациялық тиімділікпен», ... ... ... әлеуметтік, экологиялық тиімділікпен сипатталынуы тиіс.
Инновациялық, венчурлық ... ... ... ... ... ... зор әсер ... Ғылыми-техникалық потенциал – кез
келген мемлекеттің ұлттық байлығының негізгі саласы. ... ... ... ... ... ... негізгі жолы - ғылыми-
техникалық және инновациялық салада ... ... ... экономиканың
құлдырауына төтеп беріп, ұлттық экономиканың тиімділігі мен ... ... ... ... ... ... ... басқару мен ұйымдастыруға ерекше көңіл бөледі.
Барлық әлеуеттi бәсекеге қабiлеттi, оның ... ... емес ... салаларда жұмыс iстейтiн экспортқа бағдарланған
өндiрiстер индустриялды-инновациялық саясаттың басымдықтары болып ... ... ... мiндеттердi шешу мақсатында ғылымды көп қажет
ететiн және жоғары технологиялық өндiрiстердi дамыту үшiн жағдайлар жасауға
ерекше көңiл бөлу ... ... ... ... ... ... зерттемелері бар,
алайда олар өндірістің сұранысына ие болмай отыр. Бұл үлкен ... және оның іске асуы - ... ... ... ... бірі. Инновациялық қызметті дамытудың маңызды факторы болып
зияткерлік меншікті пайдалану мен оның құқықтарын ... ... ... ... ... ... бизнесті дамыту үшін
келесiдей шараларды атқаруымыз керек:
- елдегi инновациялық күштердi қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... сәйкес қайта құру. Бұл – бiлiм, ғылым, қаржы фискальдық және
тарифтiк саясатты жетiлдiрудi қажет ... ... ... ... ... ... ... өнiмдердiң халықаралық рыноктарда бәсекеқабiлеттiлiгiн
арттыру үшiн әлемдiк стандарттар мен ... ... ... қызметке мемлекеттiк қолдау көрсету, шағын инновациялық
бизнестi ынталандыру;
- ... ... мен ... ... венчурлық бизнеске
инвестициялауын ынталандыру.
Әрине дамыған елдер ... ... үшiн сол ... даму ... ... ... экономикамызға тиiмдi жақтарын ала бiлуiмiз қажет.
Яғни, инновация – экономикалық өсуде негiзгi қозғаушы күш болмақ.
Отанымыз ... ... ... ... тиiмдi реформалар
жүргiзу арқылы және индустриялды-инновациялық саясатты iске асырып тұрақты
экономикалық өсу арқылы әлем ... ... ... ... ... ... сенiмiм мол. Ол үшiн әрбiр Қазақстандық азамат осы
шара үшiн аянбай ... етуi ... ... ... ... ... ... Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан –
2030 Стратегиялық ... ... ... Индустриялды-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы. – Алматы, 2003.
3. Мазур И.И., ... В.Д., ... Н.Г. ... ... – М.:
Омега – Л, 2004.-12с.
4. Ивина Л.В. Терминология венчурного финансирования. Уч. ...... ... ... Нарибаев К., Джумамбаев С., Нусупова А. Инновационный менеджмент. –
Алматы: Қазақ унивеситетi, 1998. – 60 ... ... В. ... ... ... ... Модуль 7. – ... ... К.Е. ... ... ... и ... линейная модель
снятия рисков на этапах инновационного процесса // Вестник ... -2007 ... (63). – ... ... В. ... ... и проектами. Модульная программа, Модуль
8. – M.: 2002.-80с.
9. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: ... – М, ... ... К., Уоррен Ф., Фарлан М. Управление проектами портфелями
проектов. – М. 2007.- ... ... ... 2006 ... 23 ... ... ... қызметті мемлекеттік қолдау туралы // Егемен Қазақстан 31
наурыз 2006 жыл, №71-72
12. ... ... ... ... С.Т. ... и практика инновационного процесса в ... ... ...... ... 2005 – 2015 ... ... Қазақстанның инновациялық жүйесін
қалыптастыру және дамыту Бағдарламасы
17. Бораш Қ.О. Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн ... ... ... Қазақстан. -2009 - №5. – 3б.
18. Қазақстан Республикасы. 2002 ... 2 ... ... ... ... ... // Казахстанская правда 2 шілде 2002 жыл, №121
19. Сапарбаев Ә.Б. Инновация – негiзгi қозғаушы күш // ... ... - №6-9. – ... ... С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны // Саясат. -2001 - №2. – ... ... К.Е. ... и ... ...... ... унивеситетi,
2005. – 486 с.
22. Ильенкова С.Д. ... ... – М.: ... и ... ... Кубаев К.Е. Инновационные технологии как ведущий фактор устойчивого
экономического развития // Индустрия Казахстана. -2006 - №1. – ... ... ... И.Т. ... менеджмент. – СПб.: Питер, 2001.-304с.
26. Тургинбаева А.Н. ... ... ... активности
казахстанской индустрии // Промышленность Казахстана. -2007 - №8. – С.24-
28.
27. Никконен А.И. Краткая история ... ... в ... // ... - №10 (67). – ... Трифилова А.А. ... ... ... ... – М.: ... ... Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент. - М.: Вузовский
учебник, 2004.-384с.
30. Бердашкевич А.П. О поддержке ... ... в ... ... -2005 - №7. – ... ... Ә.Б. ... жаңа экономиканың негізі // Егемен Қазақстан.
-2008 - №4. – ... ... А. ... қорлардың болашағы // Егемен Қазақстан. -2009 - №10.
– 3б.
33. www.centras.kz
34. ... ... ... ... ... Қазақстан
халқына «Дағдарыстан – жаңару мен дамуға» атты Жолдауы. Астана, 2009 жылдың
6 наурызы 
-----------------------
Жоба
Ой
(мәселе, тасырма)
Жүзеге асыру құралдары ... ... ... ... ... дайындық
Технологияны құрастыру, орнату
Өнімнің модельдерін жасау
Қосымша зерттеулер инновациялық жобалардың эскиздерін жасау
Жауапкершілігі шектелген серіктестік – Шағын инновациялық
Тәуекел капиталы
Қарыз
Өзіндік капитал
Акционерлік қоғам
Құнды ... ... ... ... ... қорлардан шығуы
Меншік инвестициялардың өсуі мен
мемлекеттік үлесті азайта отырып
Ұлттық инновациялық жүйені ... ... ... ... ... ... ... механизмін жетілдіру
Мемлекеттің белсенді қатысуымен ҰИЖ
қалыптастыру
Экспертиза
Кастодиан
К С
Идея
Соңғы шешім
ДДУ
Қор
Басқарушы
компания
Скриннинг
Ғылыми-техн. шеш
Шешім
Соңғы шешім
Көзқарас
Б.П.
Қор нарығы
Меморандум
Кепілдеме
Компания
Өнертапқыш
НТ орталықтар
НИИ
Мақсатты венчурлық ... ... ... бас ... ... қаласының қабылдау бөлімі
Автокөлік жүргізуші
«Мөлдір» фирмасының жалпы қатысушыларының жиналысы

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Венчурлық жобалар30 бет
Венчурлық бизнес4 бет
Венчурлық кәсіпкерлік38 бет
Венчурлық кәсіпкерлік түсінігі, маңызы және инновациялық жүйенің экономикадағы рөлі6 бет
Венчурлық кәсіпкерліктің теориялық және ғылыми-тәжірибелік проблемаларын зерттеу, Қазақстан экономикасындағы ұлттық инновациялық жүйенің басымдықтарын анықтау, елімізде венчурлық кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау жасау99 бет
Жобаларды басқару59 бет
Инвестиция және инвестициялық тартымдылық. Инвестициялық жобалардың негізгі ерекшеліктері34 бет
Инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері12 бет
Инвестициялық жобаларды бағалаудың статистикалық әдістері23 бет
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь