Қасқасу

Мазмұны

КІРІСПЕ.

1. Қасқасу шатқалының орналасуы мен табиғат жағдайы.
2. Қасқасу шатқалы флорасының зерттелу тарихы мен зерттеу әдістері.

3. Қасқасу шатқалы флорасының биологиялық көптүрлілігі.
3.1. Таксономиялық талдау.
3.2. Тіршілік формалары.
3.3. Қасқасу шатқалы флорасының конспектісі.

4. Қасқасу шатқалының өсімдік ресурстары, шаруашылық
маңызы және оларды сақтап қорғау.

ҚОРЫТЫНДЫ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.
КІРІСПЕ
Кез-келген мемлекеттің ұлттық байлықтары қатарынан оның табиғи ресурстары, әсіресе өсімдіктер әлемі кіреді. Өсімдіктер әлемі адамның биологиялық өмір сүру ортасы болып табылады, өйткені адам өсімдіктер арқылы өзіне қажетті өнімдер алады, өмір сүруін қамтамасыз етеді. Өсімдік ресурстарының биологиялық және экономикалық ресурстары олардың алуан түрлілігінен танылады. Оның негізін генетикалық алуан түрлілік құрайды.
Республика территориясында әліде зерттелмеген аудандар қатарына Қаржантау жотасындағы Қасқасу шатқалын жатқызуға болады. Өзіндік географиялық орналасу жағдайымен, геоморфологиялық құрылысымен және флорасының әр түрлілігінен ерекшеленеді.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: Қасқасу шатқалын флорасының түрлік құрылымын жинақтау және шатқалдың өзіндік ерекшелігі бар өсімдіктердің маңызыдылығын анықтау және оларды қорғау.
Осы қойылған мақсаттарға жету үшін келесі тапсырмалар жоспарланды:
1. Шатқалдың флоралық түр құрылымын анықтау.
2. Таксономиялық талдау жасау, тіршілік формаларын анықтау.
3. Қасқасу шатқалы флорасының маңызды өсімдіктеріне сипаттама беру.
4. Сирек кездесетін өсімдік түрлерін айқындау және оларды қорғау.
Жұмыстың жаңашылдығы: Алғаш рет Қасқасу шатқалы флорасының түрлік құрамы анықталып 85 тұқымдасқа 369 туысқа бірігетін 703 жоғары сатыдағы өсімдіктер түрлері көрсетілген. Түрлердің тіршілік формалары анықталды. Өзіндік ерекшелігі бар өсімдіктердің шаруашылық маңызы, оларды пайдалану және қорғау шаралары көрсетілген.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Н.К. Аралбаев, Г.М.Кудабаева:, «Государственный кадастр растений Южно-Казахстанской области» Книга первая. Конспект видов высших сосудистых растений — Алматы, 2002 г. — 314 с.
2. Байынкол Қалиұлы «Өсімдік атаулары. Орысша-қазақша сөздік» Алматы, «Анатілі» 1993 ж.
3. Адылов Т.А. Род Artemisia 17/ Опр.раст. Ср.Азии. Т. 10. Ташкент: С. 536-588.
4. Алехин В.В. География растений. М.: Сов.книга. 1938. 104 с.
5. Алисов Б.П. Климат СССР. М., Изд-во МГУ, 1956.-127 с.
6. Байтенов М.С. Высокогорная флора Северного Тянь-Шаня. - Алма-Ата: Наука, 1985.207с.
7. Байтулин И.О. Растительные ресурсы Казахстана и перспективы их рационального использования // Проблемы рационального использования лекарственно-технических растений Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1986. С.5-12.
8. Байтулин И.О. Состояния и перспективы охраны растений Казахстана // Охрана редких видов растений и растительности Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1987. С. 3-79.
9. Быков Б.А. Растительные группировки Бостандыкского района. Природа и хозяйственные условия горной части Бостандыка. Алма-Ата: Наука. 1956. С. 38-45.
10. Верник Р.С. Эфемеровая растительность предгорных равнин Западного Тянь-Шаня // Вопросы бот. Вып. 3. Л.: Изд-во АН СССР. 1960. С. 42-54.
11. Дурасов A.M., Тазабеков Т.Т. Почвы Казахстана. Алматы: Кайнар, 1981. 126с.
12. Иллюстрированный определитель растений Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1969-1972. Т. 1. 640 с. т. 2. 572 с.
13. Ильин М.М. Общие вопросы изучения сырьевых растений // Методика полевых исследований сырьевых растений. М., Л.: Изд. АН СССР, 1948. С. 7-24.
14. Калмыков С.С. Дикорастущие плодовые Западного Тянь-Шаня и хозяйственное освоение их.Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1973. С. 15-80
15. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука. 1973. 356 с.
16. Камелин Р.В. Флора Сырдарьинского Каратау. Л.: Наука. 1990. 145 с.
17.Кармышева Н. X. Флора и растительность западных отрогов Таласского Алатау. Алма-Ата: Наука. 1982. 160 с.
18. Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы. Алма-Ата: Наука. 1973. 173 с.
19.Кнорринг О.Э., Минквиц З.А. Растительность Чимкентского уезда Сыр-
Дарьинской обл. Изд. Переселенч. управл. Спб., 1910. С. 1-132.
20. Кнорринг О.Э., Минквиц З.А. Растительность Аулие-Атинского уезда Сыр-Дарьинской области // Тр. почв.-ботан. экспедиции Переселенч. управл. Ботанические исследования. 1909. Спб., 1912. С. 113-187.
21. Коровин Е.П. Растительность Средней Азии и Южного Казахстана. М., Ташкент: Изд-во АН УзССР. 1934. 473 с.
22. Коровин Е.П. Растительность Средней Азии и Южного Каз-на. Ташкент: Изд-во АН УзССР. 1962.Т. 2. 549 с.
23. Красная книга Казахской ССР. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. 4.2. Растения Алма-Ата: Наука. 1981.263 с.
24. Кукенов М.К. Рациональное использование ресурсов лекарственных растений Казахстана // Изучение лекарственных растений Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1988. С. 15-29.
25. Культиасов И.М. Особенности экологии высокогорных растений Западного Тянь-Шаня. М., Изд-во АН СССР, 1955. С. 29-47.
26. Мырзакулов П.М., Байтенов М.С. К охране эндемичных растений хребта Каратау // Охрана природы и природопользование в Казахстане. Целиноград: 1976. С. 244-246.
27. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан. 1968-1993. -ТТ. 1-10.
28. Очерки по физической географии Казахстана. Алма-Ата: АН КазССР. 1952.512с.
29. Павлов Н.В. Растительные ресурсы Южного Казахстана. М.: Изд-во АН СССР. 1947. 199с.
30. Павлов Н.В. Ботаническая география СССР. Алма-Ата. Изд-во АН КазССР. 1948. С. 226-280.
31. Павлов В.Н. Новые и редкие виды из Западного Тянь-Шаня // Новости систематики высших растений. Т.6, 1970 а. С. 276-283.
32. Павлов В.Н. Эндемизм флоры Западного Тянь-Шаня // - Бот. журн. 1970г. Т. 55. N9. С. 24-29.
33. Павлов В.Н. Ботанико-географическое районирование Западного Тянь-Шаня // - Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1972 а. Т. 77. Вып. 6. С.37-41
34. Павлов В.Н. Основные черты растительного покрова Западного Тянь-Шаня. Л.: Изд-во АН СССР. 1972 б. С.97-99.
35. Павлов В.Н. Особенности флоры Западного Тянь-Шаня // Проблемы ботаники. Растительный мир высокогорий и его освоение. Т. 12. Л.: Наука. 1974. С. 112-117.
36. Павлов В.Н. Растительные ресурсы Западного Тянь-Шаня // Флора и растительные ресурсы Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1975. С 57-62.
37. Павлов В.Н. Растительный покров Западного Тянь-Шаня.М.: Изд-во МГУ. 1980.248с.
38. Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика. // Избранные труды в 2-х частях /. Киев: Наукова думка. 1983. 477с.
39. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение // Полевая ботаника. М.: Наука. 1964. С. 146-205.

40. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука. 1978.247с.
41. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука. 1987. 439 с.
42. Терехов В.И. Эндемичные и редкие растения флоры Чимкентской области // Охрана растительного мира Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1979. С. 106-109.
43. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ. 1974. 244с.
44. Федченко Б.А. Флора Западного Тянь-Шаня // Тр. бот.сада, 1941-1961. Т. 31. С. 23-24.
45. Флора Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1956-1966. - Т.Т. 1-9.
        
        Қасқасу
Мазмұны
КІРІСПЕ.
1. Қасқасу шатқалының орналасуы мен табиғат жағдайы.
2. Қасқасу шатқалы флорасының зерттелу тарихы мен зерттеу әдістері.
3. ... ... ... ... ... ... талдау.
3.2. Тіршілік формалары.
3.3. Қасқасу шатқалы флорасының конспектісі.
4. Қасқасу ... ... ... шаруашылық
маңызы және оларды сақтап қорғау.
ҚОРЫТЫНДЫ.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.
КІРІСПЕ
Кез-келген мемлекеттің ұлттық байлықтары қатарынан оның ... ... ... ... ... ... әлемі адамның
биологиялық өмір сүру ортасы болып табылады, өйткені адам өсімдіктер ... ... ... ... өмір сүруін қамтамасыз ... ... ... және ... ... олардың алуан
түрлілігінен танылады. Оның негізін генетикалық алуан түрлілік құрайды.
Республика территориясында әліде ... ... ... ... Қасқасу шатқалын жатқызуға болады. Өзіндік
географиялық ... ... ... ... ... әр түрлілігінен ерекшеленеді.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: Қасқасу шатқалын флорасының түрлік
құрылымын жинақтау және шатқалдың ... ... бар ... ... және ... ... ... мақсаттарға жету үшін келесі тапсырмалар жоспарланды:
1. Шатқалдың флоралық түр құрылымын анықтау.
2. Таксономиялық талдау жасау, тіршілік формаларын анықтау.
3. Қасқасу шатқалы ... ... ... сипаттама беру.
4. Сирек кездесетін өсімдік түрлерін айқындау және оларды қорғау.
Жұмыстың жаңашылдығы: Алғаш рет ... ... ... ... ... 85 ... 369 ... бірігетін 703 жоғары сатыдағы
өсімдіктер түрлері көрсетілген. ... ... ... ... ... бар ... шаруашылық маңызы, оларды пайдалану
және қорғау шаралары көрсетілген.
1. Қасқасу ... ... мен ... ... ... ... - ... провинциясына кіреді. Ол
Талас Алатауы тау жоталарынан ... ... ... ... Өгем ... және ... ... солтүстік
баурайы жатады.
Барлық жоталарға палезой жыныстарынан ... тік ... ... рельеф тән. Ізбес, сланец пен кварциттер кең тараған.
Қаржантау жотасы Келес салаларын Өгем өзененің ... ... ... ... ... қысқа және өте тік, солтүстік-батысы
-Жайпақ, Қаржан. Жегірен және т.б. өзендердің ... ... ... ... 2000 м, ең биік ... - ... тауы - 2834 м. Жотаның
қыры жазық келген, шығуға жеңіл.
Климат жағдайы. Қаржантау жотасы Тянь-Шаньның шөлге ... ... шеті ... ... бұл оның ... ... ... -
континентальдылықты анықтайды. Ол қыс пен жаздағы, күн мен түндегі ауа
температурасының үлкен ... ... ... ... процестер ықпал жасайды, ал Талас
Алатауының биік ... ... ... ... қиындатады. Жауын-шашын
негізінен қыс пен көктем мезгілінде түседі, жазы құрғақ әрі ыстық болып
келеді. Тек биік ... ғана ... ... түсу ... онша суық ... ... орташа температурасы тау маңайында 3-7°С.
Қар жамылғысы тұрақсыз, оның қалыңдығы 20 см аспайды. Көктем жауынды және
жылы. Жаз ... және ... ауа ... ... ... ... шілде, тамыз айларына тән.
Топырақ жамылғысы. Оңтүстік-батыс Тянь-Шаньға кіретін Қаржантау жотасы
топырақ қабаты жағынан Тұран фасциясына ... ... ... ... ... ... м ... дейін сұр топырақ алып
жатыр.
Тау етегіндегі жазықтарда ашық ... ... ... Шамамен 300-400 м
биіктікте ол кәдімгі сұр топырақпен ... оның өзі 600-700 м ... сұр ... ... ... м ... ... сұр топырақ
деп аталатын топырақ ... ... ... м биіктіктегі тау
баурайларының неғүрлым ылғалды ... ... ... ... ... ... қоңыр топырақ алып жатыр.
Қаржантау жотасы Батые Тянь-Шань жоталарының алдыңғы батыс ... ... ... ... 369 туыс пен 703 ... 85 тұқымдас құрайды.
Шатқалдың өсімдіктер дүниесінің ірі тұқымдастарының құрамы тұтас
алғанда Орта ... тау ... ... тәртібі мен құрамына сәйкес
келеді.
Неғұрлым ірі тұқымдастардың қатарына Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae
тұқымдастары жатады.
Түрлерді биіктік белдеулері бойынша бөлу тау ... мен ... (500-700 м ... ... мен ... ... екенін
көрсетті (Tulipa, Gagea тұқымдастарының ... ... олар ... және ... ... ... ... кең таралған. Биіктеген
сайын олардың саны күрт азаяды.
Орта биіктіктегі тау белдеуі өсімдіктер түрлерінің әр ... ... ... ... ... мен көп ... және бір жылдық
шөптесін өсімдіктердің түрлері көп ... тау ... ... көп жылдық шөптесін өсімдіктер кездеседі.
Қасқасу шатқалы флорасына Juniperas serawschanica тән ... ... ... ... ... ... деңгейінен 500-3500 м биіктіктегі ... алып ... ... (оның ішінде Қаржантау жотасы) арқылы оның таралуының
солтүстік шекарасы өтеді. Мұнда ол ... ... ... ... биіктерде кездеседі, бұл оның жылуды сүйетінін көрсетеді.
Шатқалдарда ағаштар мен бұталардың әр түрі ... ... ... regia, Pistacia vera, Celtis ... ... pontica, ... ... vera шатқалдардың құрғақ баурайларындағы жекелеген
участкілерде кездеседі. Ол ... ... түр ... ... 1980) және ... ... 600-1400 м биіктікте өседі.
Celtidaceae тұқымдас өсімдіктер Celtis монотипті туысымен берілген.
Celtis caucasisa орта биіктіктегі тау ... тән, ... шоқ ... ... ... өседі, Crataegus pontica, Cr. Turkestanika, Pyrus regelii
сияқты түрлерімен бірге жиі кездеседі.
Crataegus pontica аралының ... ... ... ... (Қаратау)
арқылы өтеді. Әдетте жекелей өседі, кейде шағын тоғайлар құрайды. ... ... ... ... ... ... (1500) м биіктікте жатыр.
Қасқасу шатқалындағы өсімдік түрлерінен «Қызыл ... ... ... атты бір эндемик түр кездеседі.
2. Қасқасу шатқалы флорасын зерттеу тарихы
Батыс Тянь-шань тау жүйесін оның ... ... ... ... ... 100 ... ... уақыт бұрын, яғни Орта Азиядағы ірі
географиялық экспедициялар кезінде басталған ... ... ... жартысында регионның әр бөліктерінде көптеген
ғалымдар, атап айтсақ географ А.В. Буняковский, ... И.В. ... Д.Л. ... ... А.Э. ... ... СИ. Коржинский,
Д.И.Литвинов және т.б. ... ... ... ... танып білуге О.Э. ... З.А. ... Б.А. ... ... ж.), Н.В. ... (1956ж) үлкен үлестер
қосты.
Б.А Федченко өзі жинаған ... мен ... ... ... ... «Флора западного Тянь-шаня» (1941-1961
жж.) деп ... ... ... болатын, бірақ ол еңбек аяқталмай қалды.
Орта Азия ... ... ... ... ... ... ... комплексті түрде зерттеді.
1921 жылы Өгем ... ... Орта Азия ... Өгем ... ... ... ... Олар жыл
сайын Батыс Тянь-шанның әр түрлі ... ... ... жылдардың басынан бастап Батыс Тянь-шань флорасын зерттеуге ... ... үлес ... жылы ... Алатауының батыс бөлігіндегі орман заказнигі Ақсу-
жабағылы қорығы болып қайта құрылды. Бұл қорық көптеген ботаниктердің ... ... ... база ... ... ... ... Ал 1939 жылы
КСРО ҒА Қазақстан филиалының ботанигі В.У. ... ... ... ... ... зерттеуді.
Н.В. Павлов Батыс Тянь-шаньдағы зертеулерін 1949 жылдың жазында ҚазССР
ҒА ботаника институтының экспедициясынмен бірге бастады. 1953-1954 жылдары
Қаржантау жотасының ... ... ... ... ... ... әдістері
Зерттеу объктісі ретінде Қасқасу шатқалының флорасы алынды (далалық
материалдарды (гербарий) жинау, өңдеу және талдау ... ... ... ... ... ... ... Негізінен
таксондарды айқындауда салыстырмалы морфологиялық - географиялық әдіс
қолданылды.
Өсімдіктердің түрлерін анықтауда 9 томдық ... ... ... 10 ... ... ... ... Азии» (1968-1993 ж.ж.), 2
томдық «Илюстрированный определитель растений Казахстана» (1969-1972 ж.ж.),
«Красная книга КазССР» (1981 ж.), ... ... ... ... ... (2002 ж.) және т. б. ... ... спектрдің негізі ретінде А.Л. ... ... пен ... ... ... алынды. Түрдердің және туыстардың
аттарын дұрыс жазуда С.К. Черепановтың (1973-1981 ж.ж.) ... ... ... Қасқасу шатқалы флорасының биологиялық көп түрлілігі
Бұл тарауда шатқал флорасына таксономиялық талдау ... ... ... тіршілік формаларына сипаттама жазылды. Сонымен
қатар өсімдіктер ресурстары мен оларды қорғау туралы мағлұматтар берілді.
3.1.Таксономиялық талдау
Жұмыстың негізгі мақсаты: ... ... ... ... ... шатқалдың өзіндік ерекшелігі бар өсімдіктердің маңыздылығын
анықтау және оларды ... ... ... негізгі систематикалық
топтарының арақатынасы.
1-кесте
| | ... ... ... ... ... ... |саны |саны |санының |
| | | | ... ... |1 |1 |3 |0.42 ... |8 |11 |13 |1.84 ... |2 |6 |6 |0.85 ... |74 |351 |682 |97 ... |58 |263 |512 |75 ... | | | | ... ... |16 |87 |170 |25 ... |85 |369 |703 |100% ... шатқалы флорасының негізгі ... ... ... көрсетілгендей жабық тұқымдастары 682 түрді ... ... 97% ... Ондағы өсімдіктерді қос жарнақтылар
класына 512 түр, 75%, дара ... 170 түр, 25% ... ... 13 түр 1,84%, ... ... 6 түр 0,85%, қырықбуындылар
тәрізділерге 3 түр 0,42% жатады.
Қасқасу шатқалының территориясында Орта Азия флорасының барлық ... ... ... десе ... туыстар мен түрлердің саны жағынан олар біршама ерекшеленеді (2-
кесте).
Қасқасу шатқалы флорасының таксондар саны
2-кесте
|№ ... ... ... |
| | | ... |
|1 ... |1 |1 |
|2 ... |1 |1 |
|3 ... |2 |2 |
|4 ... |2 |4 |
|5 ... |1 |1 |
|6 ... |1 |1 |
|7 ... |1 |1 |
|8 ... |2 |2 |
|9 ... |1 |3 ... |Cupressaceae |1 |3 ... ... |1 |2 ... |Typhaceae |1 |3 ... ... |1 |2 ... ... |1 |1 ... ... |2 |3 ... |Butomaceae |1 |1 ... |Poaceae |34 |66 ... ... |3 |6 ... |Araceae |2 |2 ... ... |1 |3 ... ... |1 |9 ... |Lileiaceae |8 |17 ... ... |2 |2 ... ... |4 |7 ... |Salicaceae |2 |5 ... ... |1 |2 ... |Fagasceae |1 |1 ... ... |1 |1 ... |Moraceae |1 |1 ... ... |1 |1 ... ... |1 |1 ... ... |1 |2 ... ... |5 |11 ... ... |3 |3 ... |Coryophyllaceae |13 |24 ... ... |1 |2 ... ... |7 |15 ... ... |3 |4 ... |Papaveraceae |4 |7 ... ... |1 |4 ... ... |1 |1 ... ... |34 |65 ... ... |1 |1 ... ... |4 |7 ... |Saxifagaceae |1 |2 ... ... |1 |2 ... ... |23 |49 ... |Fabaceae |22 |58 ... ... |1 |3 ... ... |1 |1 ... |Linoual |1 |2 ... ... |1 |1 ... ... |2 |7 ... |anacardiaceae |1 |1 ... ... |1 |2 ... ... |1 |2 ... ... |1 |2 ... |Rhamnaceae |1 |2 ... ... |4 |6 ... |Huperiaceae |1 |3 ... ... |1 |4 ... ... |1 |1 ... ... |1 |1 ... |Onagraceae |1 |2 ... ... |19 |29 ... |Primulaceae |3 |5 ... ... |3 |4 ... ... |1 |2 ... |Gentianactae |3 |4 ... ... |1 |4 ... ... |8 |16 ... |Verbenaceae |1 |1 ... ... |15 |24 ... |Lamiaceae |22 |55 ... ... |1 |3 ... ... |7 |23 ... ... |1 |2 ... ... |1 |3 ... |Rubiaceae |2 |6 ... ... |1 |6 ... ... |2 |3 ... |Morinaceae |1 |1 ... ... |2 |4 ... |Campanulaceae |5 |6 ... ... |42 |78 |
| ... |369 |703 ... ... ірі тұқымдастар қатарына мына тұқымдастар
жатады: Asteraceae (78 түр, 11,09%), Роасеае (66 түр, 9,3%), Brassicaceae
(65 түр, 9,2%), Fabaceae (58 түр, 8,2%), ... (55 түр, 7,8%), ... түр, 6,9%), ... (29 түр, 4,1%), ... (24 түр, ... отырған территориядағы түрлер санының 59,9% осы аталған 8
тұқымдастың үлесіне тиеді.
Қасқасу ... ... ірі ... ... мен ... ... ... саны|Түрлердің саны |Жалпы түр |
| | | | ... % |
| | | | ... |
|1 ... |42 |78 |11,09 |
|2 ... |34 |66 |9,3 |
|3 ... |34 |65 |9,2 |
|4 ... |22 |58 |9,2 |
|5 ... |22 |55 |7,8 |
|6 ... |23 |49 |6,9 |
|7 ... |19 |29 |4Д |
|8 ... |13 |24 |3,4 ... ... ... ... 9 тұқымдас 24-тен 78 түрге дейін,
5 тұқымдас 17-ден 9 түрге дейін, 19 ... 7-ден 4 ... ... ... 3-тен 1 түрге дейін біріктіретіндігі анықталды.
Түрлер санының аздығына қарамастан ... ... ... ... ... ... тау ... сәйкес келеді.
Қасқасу шатқалы флорасының ең ірі туыстары.
4-кесте
|№|Туыстар ... саны ... ... ... |
| | | |% ... ... |18 |2,5 ... |11 |1,5 ... |10 |1,4 ... |8 |1,1 ... |8 |1,1 ... |8 |1,1 ... |7 |0,9 ... |7 |0,9 ... ... ... 369 туыстың 8 туысынан ... 7 ... 18 ... ... ... ... ... Қасқасу шатқалы флорасы түрлер санының аздығымен сипатталады.
Жалпы зерттеліп ... ... ... ... ... Батыс Тянь-
Шаньның басқа аудандарынан аса ерекшеленбейді.
3.2.Қасқасу шатқалы ... ... ... ... ... ... ... ... % |
| | | ... ... |17 |2,4 ... |37 |5,2 ... бүта |22 |3,1 ... ... | | ... жылдық |439 |62,4 ... ... |38 |5,4 ... ... |150 |21,3 |
| ... |703 |100 ... Қасқасу флорасының конспектісі. Athyriacea Alst -Конедыжниковые - Таға
тұқымдасы
1. Cystopteris filix fragilis (L) Borbas - ... ... - ... ... ... бүталы белдеулерінде, көлеңкелі жартастарда, сондай-
ақбұлақ жағаларында өседі.
Спора: VII-VIII.
Thelypteridaceae Pichi sermolii - Телиптерисовые - Аратісті ... ... ... Schott - ... ... - ... ... жылдық. Бұлақ жағаларында жиі кездеседі.
Спора: VII-VIII
Aspidiaceae Mett ex Frank - Аспидиевые тұқымдасы
3. Dryopteris filix mas Shott - ... ... - ... усасыр. Көп
жылдық. Көлеңкелі аралас ормандар мен шыршалы ... сол ... ... және тасты топырақта өседі. Шаруашылық маңызы: Тамырсабағы -
фильмариннің қайнар көзі.
4. Polystichum lonchitis (h) Rotch - ... ... ... ... тастардың арасында, альпі және ... ... ... ... ... Mett ex Frank - ... - ... тұқымдасы
5. Asplenium trichomanes L - Костенец волосовидный - Қалампыршөп. Көп
жылдық. Көбінесе көлеңкелі жерде, субальпіге дейін жартас ... ... ... A. viride Huds - К. ... - ... қалампыршөп.
Көп жылдық. Субальпіге дейін көлеңкелі жерлерде кездеседі, сондай-ақ
жартас сызаттарында өседі.
Спора: VII-VIII.
7. A. ruta - muraria L - К. рута ... - ... Көп ... және ... ... ... ... қатар жартас сызаттарында
кездеседі, тасты бөктерде өседі.
Спора: VI-VIII.
8. Ceterach officinaram Willd - ... ... - ... Көп ... ... жартас сызаттарында, таудың ... ... ... белдеуде өседі.
Спора: VII-VIII.
Sinopteridaceae Koidz - Синоптерисовые тұқымдасы
9. Cheilanthes persica Mett ex Kuhn - Краскучник иранский - ... Көп ... ... ... далалы және таудың төменгі
бөлімінің шөлді жерлерінде өседі.
Спора: VII-VIII.
Adiantaceae ching - ... - ... ... ... capillus veneris L - Адиантум венерин волос. Көп ... ... ... ... ... және тау өзені мен жылға
жағалауларында өседі. Оранжериялар мен бөлмелерде өсіріледі.
Polypodiaceae Bercht. et Presl - Многоножковые (настоящие ... ... ... ... ... vulgare L - ... обыкновенная, сладкий корень
-Кәдімгі қырықаяқ, тәтті тамыр. Көп ... ... ... ... көлеңкелі ормандарда, альпіге дейінгі белдеулерде өседі.
Спора: VII-VIII.
Ophioglossaceae Agardn - Ужовниковые - Жылантіл ... ... vulgatum L. - ... ... - ... ... ... Дымқыл шалшықтанған шалғындықта, өзен және көл жағалауларында
өседі.
Спора: ... ... lunaria (L) Sw - ... ... - ... ... Көп ... Қысқа шөпті шалғындықтарда, тау беткейлерінде және
альпі белдеуінің тасты шалшықтарында өседі.
Спора: VI-VII
Eguisetaceae Rich ex DC - ... - ... ... ... arvense L. - Дала ... Көп жылдық. Өзен және жылға
жағалауларында, дымқыл шалғындықта, батпақ шеттерінде, арамшөп ретінде
таста жиі ... ... ... ... және ... Е. ramosissimum Desf- X. Ветвистый - Бұтақты қ. Көп ... ... ... ... өзен және жылға жағалауларында, құмды, құрғақ
жерлерде өседі.
Спора: V-VII.
16. Е. hiemale L - X. ... Көп ... ... ... ... ... бөктерде, орман өзендерінің жағалауларында өседі.
Спора: VI-VIII.
Шаруашылық маңызы: Дәрілік, металдарды, ағашты жылтырату және тазарту
үшін пайдаланады.
Cupressaceae Barte - Кипарисовые - ... ... ... ... turkestaniko Kom. - Можжевельник туркестанский -Түркістан
аршасы. Балғын аршасы. Көп ... ... ... ... ... ... ... өседі.
VII-VIII. гүлдейді.
18. J. seravschanica Kom - М. Зеравшанский - Зеравшан аршасы. Көп
жылдық. Құрғақ таулы ... ... ... және ортаңғы белдеулерде
өседі.
VI-VIII. гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: жақсы ағаш береді, беткейлерді ... ... ... ... Regel - М. Полушаровидный - Жарты шартәріздес аршасы.
Көп жылдық. Құрғақ тау бауырларында өседі, үлкен топтарда сирек кездеседі.
VII-VIII гүлдейді
Шарушылық маңызы: ... ... ... ... ... алуға.
Ephederaceae Dumort - Эфедровые - Қылша тұқымдасы
20. Ephedra ... Florin - ... ...... Көп ... жоғарғы белдеулерінің тасты беткейлерінде, тау өзендерінің жағасында
өседі.
VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.
21. Е. ... Bunge - X. ... - ... қ., Тау қ. ... Таудың төменгі, ортаңғы белдеулерінің оңтүстік тасты беткейлерінде
өседі.
VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Құрамындағы дәрілік алколоид - ... ... ... ... болады.
Typhaceae Juss. - Рогозовые - Қоға тұқымдасы
22. Турһа latifolia L - Рогоз щироколистый - Жалпақ ... ... ... ... Көп ... ... көл жағалауларында, батпақта, арық
шеттерінде өседі.
VI - VIII. гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: ... ... ... ... Т. angustifolio L - Р. узколистый - Жіңішке жапырақты қ. Айыл ... ... қара ... ... ... ... Техникалық, крахмал ұстаушы, қоректік.
24. Т. minima Funck - Р. малый - Қоға.
Көп жылдық. Өзен, көл, ... ... ... гүлдейді.
Potomogetonaceae Dumort - Рдестовые - Шалаң тұқымдасы.
25. Potomogeton pectinatus L. - ... ... - ... бас ... Көп ... Өзен шығанақтарында, тұщы көлде 20 см-ден 5-6 метрге
дейінгі тереңдік суда өседі.
26. P. pusillus L - Р. ... - ... ... Көп ... ... тоған суларында өседі.
VII -VIII. гүлдейді.
Juncaginaceae Rich - Ситниковидные -Елекшөп тұқымдасы.
27. Triglochin maritimum L - Триостренин ... Көп ... ... ... ... ... ... гүлдейді.
Alismataceae Vent - Частуховые - Кербезгүл тұқымдасы.
28. Alisma plantago aguatica L - ... ... - Бақа ... ... Көп жылдық. Әртүрлі суқоймалардың жағалауларында өседі.
VII-VIII. гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Дәрілік, емдік.
29. ... ... L. - ... ... ... жебежапырақ. Көп жылдық. Суларда, жағалауларда, түйықталған
немесе азғана ағатын су қоймаларында ... -VIII. ... ... ... ... ... ... S. trifolia L. - С. трилистый - Үш ... ... ... ... жағалауларда тоқтап тұрған және аз ғана ағатын суқоймаларында
өседі.
VI -VIII. гүлдейді
Шаруашылық маңызы: Қоректік ... ... ... ... ... Rich - Сусаковые - Теңгебас тұқымдасы.
31. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный - ... ... ... Көп ... ... ... өзеннің дымқыл
жағалауларында, жиі суда өседі.
V- VIII. гүлдейді. VI - XI ... ... ... ... ... бар, қоректік.
Роасеае - Мятликовые - Коңырбас, қоңырат тұқымдасы.
32. Imperata cylindrica (L) Beaw - ... ... ... ... ... арық ... және ... тұзсыз
шалғындықта өседі.
IV - V. гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Азықтық (төм. сапада.), сәндік.
33. Erianthus ravennae (L) Beaw - ... ... - ... Көп ... Өзен ... көл және арық ... - VIII. ... маңызы: Азықтық, техникалық, құрылыстық.
34. Bothriochloa ischaemum (L) Keng - ... ... ... Көп жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде және
қыраттарында ... ... ... далаларда кездеседі.
VII -VIII. гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.
35. Achnatherum caragana (Trin) L. - Чий лисий – Ши. Көп жылдық. Құрғақ
алқаптарда, ұсақтасты және ... ... және ... ... ... -VII ... маңызы: Жем-шөптік.
36. Stipa capillata L. - Ковыль волосотик (тырса) - Қылқан боз. Көп
жылдық. ... және тау ... ... -VII ... ... Жем-шөп
37. Milium vernale Bieb - Бор весений - Көктем тарышығы. Бір ... ... және ... ... ... -VI гүлдейді
38. М. effusum L. - Б. раскидистый - Шашыраңқы тарышығы.
Көп жылдық. Таудың орман белдеулерінде және ... ... - VIII. ... Phleim paniculatum Huds - Тимофеевка метельчатая - Шашақты атқонақ.
Бір жылдық. Даланың құрғақ бөктерінде және ... ... ... ... және ... ... маңызы: Жем - шөп
40. P. Phleoides (L) Karst - Т. степная - Далалық ... Көп ... ... ... және ... тасты бөктерінде өседі.
V -VII гүлдейді
Шаруашылық маңызы: Жақсы жем-шөп
41. Alopecurus arundinaceum Poir (A. ... Pers) - ...... ... Көп ... Шығанақты және күн түсетін
шалғындықта, өзен және жылға жағалауларында ... -VII ... және ... ... ... ... A. pratensis L. (A. Songaricus (schrenk) V. Petrov) - Л. луговой
-Шалғындық т. Көп жылдық. Альпі және субальпі ... ... –VI ... ... Жоғары сападағы жем-шөп
43. A. myosuroides Huds - Л. мышехвостый
Бір ... ... ... және жылға жағалауында өседі, кейде
арамшөп ... ... –VI ... Agrostis subaristata Aitch, et Hemsl - ... ... ... ... Көп ... ... ... өзен және ... ... -VIII ... A. ... Roshev - П. ... - ... с. Көп жылдық.
Субальпі белдеуінде, шалғындықта және тау өзендерінің жағалауында өседі.
VII -VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем-шөп
46. A. gigantea Poth (A. Alba L, Cihna ... Pave) - ... ... с. Көп ... ... жерлерде, жылға жағалай
шалғындықта, өзен арналарында өседі.
VI - VIII ... және ... ... ... ... ... ... (Hall, fil,) kal. (C.glausa(M.Bieb)
- Вейник ложнотростниковый - Жалған қамыс айрауық. Көп ... ... ... көл, арық ... ... ... ... -VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем-шөп
48. Avena sativa L. - Овес ... - ... ... Бір ... ... ... ... өседі.
VI -VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Бағалы жем-шөп, мәдени өсімдік.
49. A. fatcea - О. пустой. Овсюг - Қарасұлы.
Бір жылдық. ... ... ... ... ... ... -VII ... маңызы: Жем шөп.
50. Phragmites australis (Cav) rin. ex Stend.(Ph. Communis Trin) -
Тростник обыкновенный - ... ... ... Көп ... Көп, жылға
жағалауларында тоғай жасай өседі, шығанақты ... ... ... - X ... және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем
шөптік.
51 .Ph. altissimus (Kunth) - Т. гигантский - Алып қ. Көп ... ... ... ... ... ... жем ... Eragrostis pilosa (L) Beauv - Полевичка волосистая - Түкті шитары
Бір жылдық. Өзен және су қоймаларының құмды ... ... ... және ... ... маңызы: Тағамдық.
53. Е. minor Host - П. малая - Кіші шитары. Бір ... ... ... ... ... сондай-ақ арық және өзен жағалауларында өседі.
VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Тағамдық, мәдени.
54. К. cristata Domin - Т. ... - ... Көп ... ... бөктерде, далалы шалғындықтарда, субальпі белдеулеріне дейінгі
жерлерде өседі.
55. Melica ... L. - ... ... - Биік ... ... Бұталы тоғайларда өседі.
VI-VII гүлдейді.
56. Aeluropus repens Pad - Прибережница ползучая - Жатаған ажырық. Көп
жылдық. Тұзды құмда өседі.
V-VIII гүлдейді.
Шаруашылық ... Жем ... Dactylis ... L. - Ежа ... - Жима ... Көп ... дейінгі белдеуде шығанақты шалғындықта өседі.
VI-VII гүлдейді.
ІІІаруашылық маңызы: Жем ... ... dura Beauv - ... ... - ... егеубас.
Бір жылдық. Көшеде, арықта, қоныс орындарында өседі.
IV-VI гүлдейді және жеміс салады.
59. Роа bulbosa L. - ... ... - ... ... Көп ... тау бөктерінде өседі.
IV-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем ... P. ... L. - М. ... - ... ... Көп жылдық.
Бұталы жерлерде және шалғындықта, жылғада және арықта өседі.
V-VI гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық ... Жем ... P. ... L. - М. ... - Жіңішке жапырақты қ. Көп
жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада, тау бөктерінде өседі.
V-VIII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық ... Жем ... P. ... L. - М. ... - ... қ. Көп жылдық. Шалғындықта және
бұталы жерлерде өседі.
V-VII гүлдейді және ... ... ... Жем ... P. stepposa Roshev - М. степной - Далалы қ. Көп жылдық. Құрғақ дал
алы ... және тау ... ... ... және ... ... ... Жем шөп.
64.Glyceria plicata Files - Манник складчатый - қатпарлы ... ... ... су ... ... және суда ... гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем шөп.
65. Festura valesiaca Goudin - Овсяница валезийская - ... ... ... ... ... ... және ... бөктерде өседі.
IV-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем ... Ғ. ... Huds - О. ... - ... ... Көп жылдық.
Ылғал шалғындықта және өзен, жылға жағалауларында өседі.
VI-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем ... ... Pavl. - О. ... - ... ... Көп ... ... егістікте және өзен мен жылға арналарында өседі.
V-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөп.
68.Ғ. gigantea Vill - О. ... - Нар ... Көп ... ... ... және биік ... тау шалғындығында өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем шөп.
69.Vulpia persica V.Krecz. etbobr - Вульпия иранская - Иран ілбісі. ... ... тау ... және таудың төменгі белдеуінің ... ... ... Krauser V. Kreczt Bobr - ... краузе - Аққылтан Бір
жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде және шөлейтті тау бөктерінде ... ... .N. ... Boiss L. - Б. ... - ... а. Бір жылдық.
Шөлейтті тау бөетерінде және таудың төменгі белдеуінде өседі.
IV-V гүлдейді.
72.Loliun temulentum - Плевел ... - ... Бір ... жиі ... ... жабайы түрде өседі.
V-VI гүлдейді.
73.L. pevenne L. - П. ... - Көп ... ү.. Көп ... ... ... ... ... ашық беткейлерде
өседі.
V-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөп.
74.Bromopsis inermis Halub - Кострец ... Көп ... ... ұсақ ... және ... ... және өзен ... гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.
75. В. turkestanica Halub - К. Туркестанский Көп жылдық. ... ... ... гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жайылымдық өсімдік.
76.Bromus secalimes L - Костер ржаной - қарабидайлы арпабас. ... ... тек қана ... ... ... ... oxyodon Schrenk - К. ... – Арпабас. Бір жылдық. Тау
бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде, егістікте арамшөп болып өседі.
IV-VI гүлдейді.
78.В. ... Roth - К. ... Бір ... ... ... және таудың төменгі белдеуінде жабайы арамшөп болып өседі.
V-VII гүлдейді.
79.В. danthoniae Trin - К. Дантона - Дантон а. Көп ... ... ... ... тау ... өседі, егістікте жабайы түрде
кездеседі.
V-VI гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.
SO.Boissiera sguarrosa (Saland) Nevski - ... ... ... Бір ... ... ... және тасты тау
беткейлерінде өседі.
IV-VI гүлдейді.
81.Henrardia ... (Nevski) ... ... ... ... Бір ... ... Құрғақ бөктерде өседі.
V-VII гүлдейді және жеміс салады.
82.Brachypodium pinnatum (L) Beaw - Коротконожка перистая -Шебершөп.
Көп жылдық. Орманды, ... ... ... өседі.
VI-VII гүлдейді.
83.Agropyron fragile P. Candargy - Пырей ломкий - ... ... ... ... құмды далалы жерлерде, құмда өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.
84.A. pectinatum (Bieb) Beaw.(A. Pectinifonne Rolm, et. ... Pavl). - П. ... - ... бидайық. Көп жылдық. Құрғақ
далалы жерлерде, тау бөктерінде, төбелерде өседі.
VI-VII гүлдейді және жеміс салады.
85.A. ... L. - П. ... - ... Көп ... ... ... дала беткейлерінде өседі.
VI-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем ... ... Nevski - ... ... Көп ... ... тасты беткейлерде, бұталардың арасында өседі.
V-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем ... repens Nevski - Э. ... ... ... ... ... жиі ... жабайы түрде
кездеседі.
VI-VII гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық ... Жем ... ... Nevski - ... ...... Бір
жылдық. Шөлейтті, далалы жерлерде, қүмды және тасты топырақтарда өседі.
IV-V гүлдейді және жеміс салады.
89.Е. orientale Jaub et Spach — M. ... - ... ... ... ... ... ... жерлерде, Құрғақ беткейлерде, тау
бөктерінде ... ... және ... ... ... Жем шөптік.
90.Algilops cylindrica Host - Эгилопс цилиндрический - Қылтаншөп. ... ... ... өзен ... өседі. Егістікте жабайы түрде
өседі.
V-VI гүлдейді және жеміс салады.
91 .А1. ... L - Э. ... Бір ... Таудың төменгі
жағында сазды топырақта өседі.
V-VI гүлдейді.
92.Heteranthelium piliferum Hochst - Разноколосочник волосоносный. Бір
жылдық. Таудың ... ... ... ... ... ... гүлдейді.
93. Elymus macrolepis Drob - ... ...... ... Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеуінің тасты ... және ... ... ... ... Жем шөптік
94. Е. tianschanicus Czer. - В. тяньшаньский - ... ... ... Таудың төменгі және жоғарғы белдеуінің тасты, құрғақ ... ... ... Turcz. ex Griseb - В ... Көп ... Таудың
орташа белдеуіне дейін тау аңғарларында өседі.
VI-VII гүлдейді.
96.Hordeum bulbosum L. - Ячмень луковичный – Арпа. Көп ... ... ... ... ... гүлдейді және жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, азықтық.
97.Н. geniculatum All - Я. коленчатый - Арпа Бір жылдық. ... ... ... өседі.
V-VI гүлдейді және жеміс салады.
98.Н. spontaneum С. Носһ - Я. ... - ... ... Бір жылдық. Таудың
оңтүстік бөктерінде құрғақ жерлерде өседі.
V-VI гүлдейді.
99.Taeniatherum crinitum Nevski - Лентоостник длинноволосый. Ұзын шашты
таспамұрт. Бір жылдық. Тау ... ... және ... ... ... және ... салады.
Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп, қатты ұшымен жануарлардың ауызы мен
терісіне ... ... Juss - ... - Өлең ... Pycreus globosus Reichenb - ... ... - домалақ қоғашық.
Бір жылдық немесе көп жылдық. Өзен, ... арық ... ... ... ... ... ... кездеседі.
VI-VIII гүлдейді.
101. Cyperus fuscus L - Сыть черно-бурая - Қара-қоңыр сәлемшөп. Бір
жылдық. Өзен, көл ... ... ... ... - ... С. longus L - С. ... - Ұзын сәлемшөп. Көп жылдық. Өзен, көл
жағалауларында, ылғал шалғындықта ... ... Carex diviso Huds - ... скученная - Қияқ өлең. Көп жылдық.
Сортаң шалғындықта өседі.
V-VII ... С. ... J.Gray. - О. ... Көп ... ... м тау бөктерінде, шалшықты шөлейтті жерлерде өседі.
IV-VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Ерте ... ... жем ... С. ... Regel - О. ... - Түркістан өлеңі.
Көп жылдық. Орманды тау ... және ... ... ... ... Juss - ... - Шаянот тұқымдасы.
106. Arum korolkowii Regel - Аронник Королькова - Карольков шаяноты Көп
жылдық. Сай-салада, бұталардың арасында өседі.
V-VI гүлдейді.
107. Eminium ... (Bunge) O.kuntze ... Vved) - ... ~ ... ... Көп ... ... төменгі белдеуінде, тау
бөктерінде және құмды, шөлейтті жерлерде өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Түйнектерінің ... улы ... ... Juss - ... - ... тұқымдасы.
108. Juncus bufonius L. (Juncus ... v.krecz) - ... - ... ... Бір жылдық. Жағалауларда, ылғалды ... ... J. ... V.krecz, et Contsch. - С. ... ... елекшөбі.
Көп жылдық. Бұлактарда және ылғалды шалғындықтарда өседі.
VI-VII гүлдейді.
110. J. Brachytepalus V.krecz, et Contsch- С. ... ... ... ... өзен мен ... ... өседі.
VIII-X жеміс салады.
Alliaceae j - Луковые - Жуа тұқымдасы.
111. Allium drobovii Vved - Лук Дробова. Көп жылдық. ... ... ... ... ... бөктерінде кездеседі.
V-VII гүлдейді.
112. A.orescordum Vved - Л. горночесночный - Тау сарымсақ. Көп жылдық.
Таудың тасты - ұсақ ... ... ... ... ... ... Boiss - Л. Шероховатостебельный. Көп жылды. Таудың
оңтүстік ... ... ... ... ... ... гүлдейді.
114. A. inconspiceum Vved - Л. Незаметный. Көп жылдық. Тау бөктерінде
өседі.
VI-V гүлдейді.
115. A. lutescens Vved - Л. ... Көп ... Ұсақ ... - ... ... ... гүлдейді.
116. A. longiradiatum (Regel) Vved - Л. Длиннолучевой. Көп жылдық. Тау
бөктерінің ... ... ... гүлдейді.
117. A. oreoprasum Schrenk - Л. ... Көп ... ... ... ... өседі.
V-VII гүлдейді.
118. A. talassieum Regel - Л. ... Көп ... ... ... ... өседі.
VII-VIII гүлдейді.
119. A. caesium Schrenk - Л. Голубой. Көп ... ... ... ... ... ... жерлерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: витаминдік, азықтық.
Lileiaceae Juss - Лилейные
120. Colchicum luteum Baker - Безвременник желтый. Көп ... ... ... қарда, сайларда өседі.
IV-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Малға улы өсімдік.
121. Eremuras regelii Vved - Эремурус Регеля - ... ... ... ... ... ... және биік тау бөктерінде, топырақты,
тасты жерлерде өседі.
V-VI гүлдейді.
Шаруашылық ... ... ... ... Е. ... Regel - Э. ... - Түркістан шырышы. Көп
жылдық. Субальпі шалғындығында және жартастарда өседі. Сай-саламен ... ... ... ... ... тамыры декстринге бай.
123. Е. tianschanicus Patijet Vved - Э. тянынаньский - Тяньшань шырышы.
Көп жылдық. Таудың ... ... ... ... ... ... тау бөктерінде өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық өсімдік.
124. Е. rabustus Regel - Э. ... - Ірі ... Көп ... Субальпі
белдеуіне дейінгі шалғындықты тау бөктерінде өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, ... Е. ... ... - Э. ... Көп ... ... дейін ұсақ тасты-тасты беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.
126. Е. hilariae M.Pop, et Vved - Э. ... Көп ... ... ... бөктерде өседі.
IV-V гүлдейді.
127. Gagea ckamutovae (Pach) Pasch - Гусиный лук Хомутовой ... Көп ... Биік емес тау ... ... ... ... G. ... (zuce) Vved - Т.Л. гусятниковый – Қазжуа. Көп ... тау ... жиі ... ... ... G. ... Regel - Т.Л. мелкоцветный – Қазжуа. Көп жылдық.
Таудың альпі белдеуінде тасты, ... ... ... ... ... sewerzowii (Regel) Regel. - Корольковия Северцова
-Северцов алғасы, тау алғасы. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіне ... ... ... өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік, құрамында крахмалы бар, улы, ... ... ... Regel - ... ... - ... жылдық. Шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
132. Tulipa korolkowii Regel - ... ... - ... Көп жылдық. Аласа тауларда және тау бөктерінде, ... ... ... ... Т. ... Regel - Т. ... Көп ... Таудың альпі
белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.
IV-VI гүлдейді.
134. Т. dasystemonoides Vved - Т. Ложноволосистычиносный. Көп ... ... ... ... ... Schilla puschkinioides Regel - Пролеска пушкиниевидная - ... ... ... тау ... ... қар ... ... гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.
136. Polygonatum sewerzowii Regel - Кукена Северцова. Көп жылдық.
Орманды және бұталы, ... тау ... ... ... Jaume - ... ... Ixiolirion tataricum herb (Pall) - Инсиолирион татарский - Татар
шөпжияры. Көп ... ... ... белдеуінің шөлейтті, далалы
беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік ... Ungernia ... В. Fedtsch - ... ... - Северцов
әсиясы. Көп жылдық. Таудың ... ... ... ірі ... ... ... маңызы: сәндік өсімдік.
Jridaceae Juss - Касатиковые тұқымдасы.
139. Crocus korolhowii Mawet Regel - Шафран Королькова - ... Көп ... ... тау ... ... ... С. alatavicus Regel et Semen - Ш. Ааатауский - ... ... ... ... тау ... ... ... kolpokhowskionumi Radionenko - ... Көп ... ... және орманды тау бөктерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
142. Iris sogdana Bunge - ... ... - ... ... Көп
жылдық. Ылғал шалғындықта, тау өзендердің, көлдердің, ... ... ... ... Regel - К. ... - ... ... Көп
жылдық. Тау бөктерінің бойымен өседі.
V-VI гүлдейді.
144. Juno ... Vued - ... ... - ... шиқылдақ.
Көп жылдық. Су ағатын арналарда, орман адырларында, ұсақ тасты жерлерде
өседі.
IV-V гүлдейді.
145. J. magnifica Vued - Ю. ...... Көп ... Жартас
сызықтарында немес жартастың май да топырақты жерлерінде өседі.
ІV - гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік ... Mirb - ... - Тал ... Salix alba L - Ива ... - Ақ тал. ... Су ... және өзен арналарында өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс ... S. ... Goerz - И. ... ... Тау ... ... ... S. pycnostachya Andress - И. Мелкосережчатая Биік ... ... өзен ... ... ... Populus ... Wierzb - ... Бахофена - Терек Биік ағаш. Тау
өзенінің арналарында және тау бөктерінде өседі.
ІV гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: ... ... ... ... ... P. ... Kom - Т. Таласский - Талас терегі. ... ... ... және тау ... ... гүлдейді.
Betulaceae S. F. Gray - Березовые - Қайың тұқымдасы.
151. Betula pendula Roth - Береза повислая, бородовчатая - Қотыр ... ... ... ... ... ... ... етектерінде өседі.
V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік, бояу ретінде қолданылады.
152. В. tianschanica Rupr - Б. тяныпаньская - ... ... ... ... тау бөктерінде аз ғана топ болып өседі.
V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Мәдени отырғызуға пайдаланады.
Fagasceae Dumort - Буковые - Бук ... Quercus robur L - Дуб ... - Емен ... Өзен ... ... ... V-VI ... салады.
Шаруашылық маңызы: техникалық, жем шөптік.
Celtideceae Link - Каркасовые - Таудаған тұқымдасы.
154. Celtis caucasica Willd - Каркас ... - ... ... ... ... ... беткейлерде, жыраларда, жартастарда өседі.
IV-V гүлдейді, IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Мәдени, техникалық, тау ... ... Link - ... - Тұт ... Moras alba L. - ... белая - Ақ тұт Ағаш. Мәдени өсімдік.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс ... ... ... ... ... ... Enoll - ... тұқымдасы.
156. Cannabis ruderalis Janisch - Конопля сорная. Бір ... ... ... ... және ... ... ... техникалық, азықтық, дәрілік.
Urticaceae juss - Крапивные - Қалакай тұқымдасы.
157. Urtico dioico L - ... ... - Қос үйлі ... ... Өзен ... ... ... өседі, сондай-ақ жабайы
түрде кездеседі.
VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
Santalaceae R. Br - ... ... Thesimum ... В. Fedtsch - ... ...... Көп
жылдық. Таудың етегінің тасты бөктерінде өседі.
V гүлдейді және ... ... Тһ. arvense ... - Л. ...... Көп жылдық.
Таудың жоғарғы белдеуінің солтүстік беткейлерінде өседі.
VI-VII гүлдейді және ... ... Linde - ... - ... ... Oxyria elatior R.Br, ex Meissn - ... ...... Көп ... Таудың альпі белдеуінде өседі, сондай-ақ жылға
жағалауларында, дымқыл жартастарда өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII ... ... Rumex ocetosa L. - ... ... - ... ... ... Альпі шалғындығында, орманда, шөпті беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Азықтық.
162. R. crispus L - Щ. ... - ... ... Көп жылдық.
Шалғындықта, егістіктің жағаларында жабайы түрінде өседі.
VI-VII ... VII-VIII ... ... маңызы: жабайы шөп.
163. Reum wittrockii Lundstr - Ревень виттрока - ... ... ... ... және ... тау ... өседі.
V-VI гүлдейді.
164. R. Maximowiczii Losinsk - Р. Максимовича - Максимович рауғашы. Көп
жылдық. Шөпті және ұсақ ... тау ... ... ... ... spinosa L - Курчавка шиповатая - Тікенді түйесіңір.
Бұта. Ұсақ тасты беткейлерде, шалшықты ... және ... ... өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
166. A. pyrifolia Bunge - К. грушелистая - ... ... ... Ұсақ ... және ... ... ... өседі.
V-VI гүлдейді.
167. A. seravschanica Pavl - К. зеравшанская – Түйесіңір. Бұта. Тасты
және ұсақ тасты тау бөктерінде ... ... Vent - ... - ... тұқымдасы
144. Polygonum thymifolium jaub et spach - Горец тимьянолистый –Таран.
Бұта. Аласа таудың тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.
VI-VIII ... VII-IX ... ... Hydropiper L - Г. перечный - Бұрыш самалдық. Бір жылдық. Өзен
жағалауларында, ... ... ... ... P. Minus Huds - Г. ...... Бір ... ... ылғалды жерлерде, арықтарда өседі.
VII-IX гүлдейді.
146. Chenopodium botys L. - Марь душистая - Хош ... ... ... Құмды топырақта, тасты беткейлерде және құрғақ өзен арналараында
өседі.
VII-VІІІ гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Дәрілік, құрамында эфир майы ... Atriplex сапа ... - ... ... - ... ... бұта.
Тұзды, шалшықты топырақта өседі.
VII-IX гүлдейді және ... ... ... Отын ... және азық ... ... Rhaphidophyton regelii Bunge - Рафидофитон Регеля - Регель
тарбақайы. Бұта. Таудың тасты және ұсақ ... ... ... ... juss - ... - ... ... Mesestemma karatavica Vved - Мезостема каратовская. Көп ... ... ... ... гүлдейді.
150. Stellaria media Vill - Звездчатка мокрица - Дымқыл жұлдызшөп. Бір
жылдық. Орманда және шалшықты өзендерде өседі.
ПІ-VI ... ... ... S. ... Schischk - 3. ... - ... Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
152. Cerastium pauciflomm Stev exser - Ясколко малоцветковая ... ... Көп ... ... ... жапырақты және аралас орманды
өседі.
VI-VII гүлдейді.
153. С. bugeanum Vued - Я. бунгея - ... ... Көп ... ... ... ... ... гүлдейді.
154. С. arvense L - Я. полевая - Дала ... Көп ... ... ... ... ... өседі.
V-VIII гүлдейді.
155. Holosteum umbellatum L - Костенец зонтичный - Қалампыршөп. Бір
жылдық. ... тау ... ... ... Sagina saginoides Karst - Мшанка маховидная - ... ... ... ... және өзен ... ... гүлдейді.
157. Lepyrodiclis holosteoides Fisch, et Mey- Пашенник костенецовидный
– Манай. Бір жылдық. Өзен ... тау ... ... ... ... L. ... Schrenk - П. звездчатковидный - Манай шөп. Бір
жылдық. Тау бөктерінде бұталардың арасында өседі.
V-VIII гүлдейді.
159. Minuartia kryloviana Schischk - ... ... - ... Бір жылдық. Тасты бөктерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
160. Arenaria ratundrfolia Bieb - ... ... - ... Көп ... Альпі белдеуінің ұсақ тасты бөктерінде өседі.
VI-VII гүлдейді.
161. Silene longicalycina Kom - ... ... ... Көп ... Таудың тасты беткейлерінде өседі.
V-VI гүлдейді.
162. S. baldschuanica - С. ... - ... Көп ... ... ... ... S. ... Schischk - С. Коржинского - Коржинский сылдыршөбі.
Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінің тасты бетейлерінде өседі.
164. S. ... Regel - С. ... - ... ... ... ... тау ... және жартастарда өседі.
VI-VII гүлдейді.
165. Coronaria coriacea Schischk - Горицвет кожистый – Жанаргүл. Көп
жылдық. Құрғақ тау бөктерінде өседі.
VI-VII ... ... ... - ... ... - Шашақ бас қаңбақ. Көп
жылдық. Дал алы аудандарда, өзен аңғарларында өседі.
VII-VI гүлдейді.
167. Allochrusa gypsophiloides Schischk — Алохруза ... ... ... ... далалы және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.
V-VII гүлдейді.
168. Dianthus attenuatus L - Гвоздика оттянутая - ... Көп ... ... ұсақ ... ... ... гүлдейді.
169. D. tianschanicus Schischk - Г. тяньшаньская - Тяныпань қалампыры.
Көп жылдық. Таудың ... ... ... бөктерінде және шалшықты өзен
жағалауларында өседі.
VII гүлдейді.
170. D. ... Paul - Г. ... - ... қалампыры. Көп
жылдық. Тасты, шалшықты және құрғақ дала ... ... ... D. ugamicus Vued — Г. ... — Угам ... Көп ... ортаңғы белдеуінің тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.
VI-VIII гүлдейді.
172. D. helenae Vued - Г. Елены - Елена ... Көп ... ... тау ... ... VI-VII ... Rudolphi - Пионовые - Шұғылық тұқымдасы.
173. Paeonia anomala L - Пион марьин корень – ... Көп ... ... ... және тау бөктерінде өседі.
V-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: сәндік, дәрілік, тағамдық.
174. P. hybrida Pall - П. ... - Дала ... Көп ... ... ... ... өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: сәндік, тағамдық және дәрілік өсімдік.
Ranunculaceae juss - ... - ... ... Trollius ... Regel - ... джунгарская – Жонғар
күнгелдісі. Көп жылдық. 3800 м биіктік альпі шалғындығында және ... ... ... ... ... ... ... өсімдік.
176. Т. altaicus С.А.Меу - К. алтайская - Алтай күнгелдісі. Көп жылдық.
Субальпі және альпі шалғындығында және орманды ... ... ... VI-VII гүлдейді.
177. Delphinium dosyanthum Kar. et kiz - Живокость ... ... Көп ... Биік ... ... өседі.
VII-VIII гүлдейді.
178. D. Oreophilum Hudh - Ж. Горолюбивая – Тегеурінгүл. Көп ... биік ... ... ... ... D. bitematum Huth - Ж. дваждытройчатая. Көп жылдық. ... ... ... және өзен ... ... гүлдейді.
180. Aconitum rotundifalium var - Борец круглолистый - Дөңгелек жапырақ
уқорғасын. Көп ... ... ... белдеуінің тасты беткейлерінде және
альпі, субальпі ... ... ... A. ... М.Рор - Б. таласский - Талас уқорғасын. Көп жылдық.
Тау өзені арналарында, ылғалды жерлерде ... ... Anrmone ... Jus - Ветреница черешочковая - Сағақты
желайдар. Көп ... ... ... ... ... ... және
шалғындықта тау бөктерінде өседі.
III-IV гүлдейді.
183. Ranunculus palyanthemus L. - Лютик многоцветковый - ... ... ... ... ... ... ылғалданған жерлерде өседі.
V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
184. R. laetus Regel - Л. ... - ... ... Көп ... ... жағалауларында, бұталы тоғайда және ылғалданған жерлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
185. R. arvensis L. - Л. ... - Дала ... Бір ... тасты жерлерде, жылғаларда өседі, ашық жерлерде жабайы түрінде
кездеседі. V-VI гүлдейді.
186. R. ... Regel - Л. ... - ... ... ... ... ... тасты - ұсақ тасты тау бөктерінде, көшеде
өседі.
187. Thalictrum ... L - ... ... - ... ... Шөл далалы аймақтарда, таудың төменгі белдеуінде, жартастарда
өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс ... Т. collinum Walter - В. ...... Көп ... Таудың
жоғарғы белдеуіне дейінгі беткейлерде, шалғындықта, суқоймаларының
жағалауларында ... VI-VIII ... VII-IX ... ... Adonis parvifloram Fisch, ex DC - Златоцвет мелкоцветный - Уақ
гүлді жанаргүл. Бір ... ... және ... ... жартастарда,
ылғалды шалғындықта, бұталы тоғайда өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
Berberidaceae Juss - ... - ... ... Leontice ... Bunge - Леонтица эверемана - Торсылдақ. Көп
жылдық. Шөлейтті аймақтардың шалшықты және құмды топырақта, тау ... ... IV-V ... ... ... ... және ... Gymnospermium Albertii Regel - Гимноспермизм Альберта. Көп жылдық.
Таудың ... және ... ... ... ... ... ... Berberis integerrima Bunge - ... ... ... ... ... тау ... өседі.
V-VI гүлдейді.
144. В. kummularia Bunge - Б. монетный ... ... ... ... ... ... өседі.
IV-V гүлдейді.
Papaveraceae juss - Маковые - Көкнәр тұқымдасы.
194. ... mojus L. - ... ... - Үлкен сүйелшөп.
V-VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: дәрілік.
195. Glaucium corniculatum L. - Глауцлум ... - ... ... ... Егісжайда, жолда және алаңда жабайы түрде өседі.
IV-VI гүлдейді.
196. G. fimbrilligerum Boiss - Г. ... - ... ... ... Таудың ортаңғы және ... ... ... ... ... ... V-VII ... салады.
Шаруашылық маңызы: техникалық.
197. Raemeria refracta L. - Ремерия отогнутая - Имек қызылтаңдай. Бір
жылдық. Шалшықты топырақта, шөлейтті аймақтарда және тау ... ... ... ... ... кездеседі.
IIV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.
144. Papaver litwinowii Fe4de ex Bornm - Мак ...... Бір ... ... және ұсақ ... ... ... гүлдейді.
199. P. povonimun Schrenk - М. павлиний - Жабайы көкнәр. Бір жылдық.
Шалшықты және құмды ... ... ... және ұсақ ... ... өседі.
IV-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: ландшафт түзуші.
200. P. tianschanicum М.Рор - М. тяныпаньский - ... ... ... ... ... ... ... және ұсақ тасты беткейлерінде
өседі.
VI-VIII гүлдейді.
Fumariaceae - Дымянковые - Көгілдір тұқымдасы.
201. Corydalis darwasica Regel - Хохлатка дарбазская - ... ... ... ... ... ... ... жартаста өседі.
III-IV гүлдейді.
202. С. ledebouriana Kar. etkir - X. ... - ... ... ... ... және ... ... шалшықты және тасты
беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
203. С. sewerzowii Regel - X. ... ... ... Көп
жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.
III-V гүлдейді.
204. С. nudicaulis Regel - X. Голостебельная - Жалаң сабақты айдаршөп.
Көп ... ... және ... ... ... juss - ... - ... тұқымдасы.
205. Capparis herbacea Willd - Каперцы колючие - Тікенді кеуел Жартылай
бұта. Шалшықты, тұзды топырақта, шөлейтті аймақтарда өседі.
V-VI гүлдейді, VII-VIII ... ... ... ... juss - ... - ... тұқымдасы.
206. Alliaria petiolata Bieb - Чесночник лекарственный - Дәрілік
пиязшөп. Екі ... ... ... бұталы тоғайда және тау
бөктерінде өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: тағамдық, дәрілік.
144. Eutrema ... Bunge — ... ... — тұтас
жапырақты деңгел. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеулерінде ... ... V-VII ... ... ... brassiciforme С.А.Меу.- ... ... ... Екі ... Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде
өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
209. S. loeselii L. - Г. ...... Бір ... Екі ... тоғайда, далалы жерде, өзен жағалауларында өседі және ұсақ тасты
беткейлерде жабайы түрінде ... ... VI-VIII ... салады.
Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына беретін жем шөп
210. S. palymorphum Roth - Г. изменчивый – ... Көп ... және ұсақ ... ... ... және ... ... гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
211. S. altissimum L. - Г. ... - Биік ... Бір ... ... ... және ұсақ тасты тау бөктерінде, дала аңғарларында өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына жақсы жем шөптік.
212. ... humilis Batsch - ... ... - ... тікентүк. Бір
жылдық. Далалы тау бөктерінің тұзды топырағында өседі.
V ... VI ... ... Т. glandulosa Vass - Ч. железистый - Безді ... Бір ... ... белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.
VI-VII гүлдейді.
214. Arabidopsis wallichii Busch - ... ... ... ... ... ... белдеуінің тасты бөктерінде өседі және
жартастарда кездеседі.
V-VIII гүлдейді.
215. Drabobsis nuda Stapf- Крупичка ... - ... ... Бір ... адыр - ... ... жерлерде және тасты тау бөктерінде өседі.
V-VI гүлдейді.
216. Deseurainia Sophia Webb, ex Prante - ... ... - ... Бір ... ... тасты тау бөктерінде және ... ... ... ... ... Schlz — ... ... — Сарбас
тәрізді қыдық. Екі жылдық. Тасты тау бөктерінде және өзен ... ... S. ашша Schulz - С. ... - Қыдық. Екі жылдық. Шалшықты,
тасты және ұсақ ... ... ... ... ... calycina C.A.Mey. - ... ... -Тостағаншалы
бұрыш. Көп жылдық. Альпі белдеуінің тасты және ұсақ ... ... ... ... marschallianum Andrz - Желтушник Маршалловский
-Маршаллов ақбасқурай. Екі ... ... ... ... ... ... ... гүлдейді.
221. Е. sisymbrioides C.A.Mey - Ж. ...... ... ... аймақтардың құмды және тұзды топырақтарында өседі.
IV-V гүлдейді.
222. Е. Violascens - Ж. Фиолетовый. Екі жылдық. ... ... ... ... Bablarea stricta Andrz - ... ... - Түзу қышабас. Екі
жылдық. ... ... және ... ... ... ... В. vulgaris R.Br. - С. обыкновенная - Кәдімгі кышабас. Екі жылдық.
Тау бөктерінде өседі, ... ... ... ... жиі ... ... В. arcuata Opiz - С. дуговидная - Имек қышабас. Екі ... ... ... ... ... шығанақта және орман шалғындығында,
суқоймаларының жағалауларында өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: дәрілік, тағамдық, техникалық.
226. Cardamine impatiens L. - Сердечник ... - ... Екі ... ... ... өзен ... ... гүлдейді.
227. Turritis glabra L. - Вяжечка гладкая - Жылтыр дүнгілше.
Бір жылдық. ¥сақ топырақты, ... ... ... ... ашық ... кездеседі.
V-VI гүлдейді.
228. Arabis pendula L. - Резуха повислая – Ақшешек.
Екі жылдық. Ағынды су қоймаларының жағалауларында, орманды ... ... ... ... A. montbretiana Boiss - Р. Монбретовская - Ақшешек. Бір жылдық.
Таудың Құрғақ беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
230. A. ... Lam - Р. ... - ... ... Бір жылдық.
Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
231. A. Popovii Botsch et Vved - P. ... - ... ... ... ... тау ... өседі, жартас сызаттарында кездеседі.
IV-VI гүлдейді.
232. Isotis costata Kar.et Kir - Вайда рибристая – ... ... Ұсақ ... ұсақ топырақты және ... ... ... өзен ... ... гүлдейді. Шаруашылық маңызы: техникалық.
233. Tauscheria losiocarpa Fisch ex DC - ... ... ... жолан. Бір жылдық. Далалы аймақтың шалшықты топырағында
өседі, тасты беткейлерде ... ... ... ... DC - ... гладкая - Жылтыр сәрияш. Бір
жылдық. Далалы аймақтардың құмды, тұзды топырағында өседі, сондай-ақ тау
бөктерінде кездеседі.
235. ... ... Vassil - ... ... жалғанкүрені. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде,
жартастарда және өзен арналарында өседі.
V гүлдейді.
236. P. ... Vassil - Л. ... - ... ... ... ... аймақтардың тасты беткейлерінде ... ... ... ... ... P. ... Vassil- Л. ... - Жңішке жалғанкүрен. Екі
жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің ұсақ ... және ұсақ ... ... гүлдейді.
238. P. hispida М.Рор - Л. Щетинистоволосистая. Екі жылдық. Таулы
аймақтарда, тасты және ұсақ ... тау ... ... гүлдейді.
239. P. tschimganica Vassil - Л. Чимганская. Екі жылдық. Таудың ортаңғы
белдеуінің тасты беткейлерінде ... ... ... өзен арналарында
кездеседі.
VI-VII гүлдейді.
240. Neuroloma asperrimem Botsch - Нервоплодник шершавый. Көп ... ... ұсақ ... тасты беткейлерде, жартастарда өседі.
IV-VII гүлдейді.
241. N. albidum Botsch - Н. Беловатый. Жартылай бұта. Жартастардың
жоғарғы ... ... ... беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында
өседі.
VII гүлдейді.
242. N. runcinatum Botsch - Н. ... ... ... ... ... белдеулерінің тасты беткейлерінде және жартаста өседі.
VI – VII гүлдейді.
244. N. stenocarpum Botsch - Н. ... Көп ... ... шалғындығымен, ұсақтасты және тасты жартастарда өседі.
VI-VII гүлдейді.
245. Stirigmostemum trichocarpa Bieb- Стеригмостемум волосистоплодная.
Бір жылдық. Төменгі белдеуде ұсақ ... және ... ... ... ... ... – V гүлдейді.
246. Trichochitum inconspicum Kom - Волосатик ... - ... Бір ... ... ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі,
жартас пен ағаштардың көлеңкелерінде кездеседі.
V-VIII гүлдейді.
247. ... syriacum R.Br. - ... ... - ... Бір ... Шығыста далалы аудандарда, батпақты тұзды қыртыстарда
өседі.
ІVгүлдейді.
Шаруашылық ... мал ... Ally sum ... Regel - ... узкополосый - Жауылша Бір
жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде ... ... А1. ... Fisch - Б. шовица - Жауылша Біржылдық. Таулы
аудандарда, жартастарда өседі.
IV-VI ... Draba oreades Schrenk - ... ... - ... ... Көп ... ... ұсақтасты - тасты беткейлерде және жартастарда өседі.
VI-VIII ... D. ... Pohll - К. ... - ... әжігі.
Көп жылдық. Таудың ұсақтасты-тасты альпі беткейлерінде өседі.
VII гүлдейді.
252. D. huetii Boiss - К. ... Бір ... ... ... беткейлерінің
төменгі, аз мөлшерде ортаңғы белдеулерінде кездеседі.
V гүлдейді.
253. D. stenocaopa Hook - К. ... - ... ... ... ... Субальпі және альпі шалғындықтарында өседі, ұсақтасты-тасты
беткейлерде, өзен ... ... ... D. nemorosa L. - К. ... - ... ... Бір ... Далалы
аудандарда, шалғындықта өседі, сонымен катар тауда, жартаста, ... ... ... ... Crambe kotschyana Boiss - Катран котчиевский - Котчиев катыраны.
Көп жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты - ... ... және ... ... ... ... омарталық, мал азықтық.
256. Conringia planisiligua Fisch - Конрингия ... - ... ... Бір жылдық. Өзен арналары мен аңғарларында өседі, кейде
көшеде өседі.
V-VI гүлдейді.
257. Cardaria draba Pesv - ... ... - ... Көп ... ... аз тұзды қыртастарда, су қоймаларының жағалауларында
және өзеннің құрғақ арналарында ... ... ... Мал азықтық.
258. С. rpens Jarm - С. ползучая - ... Көп ... ... ... ... су қоймалардың жағалауларында, тасты
беткейлерде өседі.
IV-VI гүлдейді.
259. С. pubescens Jarm - С. ... - ... ... ... ... ... ... қыртыстарда және таудың тасты
беткейлерде өседі.
V-VI гүлдейді.
260. Stroganowio paniculata - Строгановия метальчатая - Шашақты ергеш.
Көп ... ... ... ... беткейлерінде өседі.
VI-VII гүлдейді.
261. S. intermedia kar - С. промежуточная - ... ... Көп ... ... және ... беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
262. Stubendorffia orientalis Schrenk - Штубендорфия восточная - ... ... ... тасты-ұсақтасты оңтүстік беткейлерінде және таулы
аудандарда өседі.
V-VI гүлдейді. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық, ... S. lipsky N.Busch - Ш. ... - ... Көп ... ... ... беткейлерде өседі.
V-VI гүлдейді.
264. S. grocilis Pavl - Ш. Тонкая - Жіңішке пайыз. Көп жылдық. Тау
бөктерінде және ... ... ... ... белдеуінде өседі.
V-VI гүлдейді.
265. Megocarraea orbiculata Fedtsch - Крупноплодник округлый -Аймақтық
балшөп. Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты беткейлерінде өседі.
ІV гүлдейді.
266. М. gigantea Regel - К. ... - Алып ... Көп ... Таулы
аудандардың тасты беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
267. Thlaspi arvense L. - ... ... - ... ... ... Орманды, далалы аудандарда, таулы бөктерде, өзен аңғарлары мен
арналарында өседі, арамшөптеледі.
IV-VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Дәрілік.
268. ... ... Czer - ... кочи Бір ... Таулы
аудандардың тасты беткейлерінде өседі.
V-VI гүлдейді.
269. Microthlaspi perfoliatum E.K.Mey - Микроярутка кронзенная. Бір
жылдық. Тау ... ... ... ... ... өседі.
IV-VI гүлдейді.
270. Neslia paniculata Desv - Неслия ... - ... ... ... ... ... және ормандалалы аудандарда беткейлерде өседі,
жол жағалай арамшөптенеді.
V-VI гүлдейді.
271. N. apiculata Fisch - Н. ... - ... ... ... аудандарда шөпті беткейлерде өседі.
III-V гүлдейді.
Resedaceae - Резедовые - Шашақгұл тұқымдасы.
272. Reseda luteola L. - ... ... - Бояу ... Екі ... ... беткейлерінде өседі.
IV- VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: техникалық.
Crassulaceae - Толстянковые тұқымдасы.
273. Rhodiola kirilowii Boriss- Родиола кириллова - Кириллов семізоты.
Көп ... ... және ... ... тасты жартастың сызаттары мен
беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
274. Sedum ewersii L. - Очиток эверса – ... Көп ... ... ... ... және ... ... гүлдейді.
275. S. alberti Regel - О. Альберта - Альберт ... Көп ... ... ұсақ ... және ... беткейлерінде, жартас сызаттарында
өседі.
V-VIII гүлдейді.
276. S. pentapetalum Boriss - О. пятилепестный - Бес күлтелі ... ... ... аудандардың тасты және ұсақтасты беткейлерінде өседі.
IV-V гүлдейді.
277. ... ... Boriss - ... длиннозубчатый
-Ұзын тісті жалғанбозкілем.
Көп жылдық. Ортаңғы белдеуге дейінгі ұсақ тасты далалы беткейлерде ... ... ... ... ... ... ... Berger - розеточница метельчатая - сыпыртқы
бас жертағы. Көп жылдық. таулы аудандардың ... және ұсақ ... ... ... R. ... - Р. ... - ... жертағаны. Көп
жылдық. Таулы аудандарда ұсақтасты және ... ... ... ... - ... - ... ... Saxifaga macracalyx Tolm - ... ... ... Көп ... таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты беткейлерде және
альпі шалғындығында өседі.
VII-VIII гүлдейді.
281. S.sibirica L. - К. ... - ... ... Көп жылдық.
жоғарғы белдеуге дейінгі ұсақтасты - тасты беткейлерде, жартас сызаттарында
өседі.
V-VII гүлдейді.
Parnassiaceae - Белозоровьые - ... ... ... ... L. - Белозор болотный - Батпақ кездікқын. Көп
жылдық. Орманды далалы ... ... ... ... ... және өзен жағалауларында өседі.
VII-VIII гүлденеді.
283. P. laxmannii Pall - Б. Лаксманна - ... ... Көп ... және ... ... тасты беткейлерінде, шалғындықта және
өзен жағалауларында өседі.
VII-VIII гүлдейді.
Rosaceae - ... ... Spiraea pilosa Franch - ... ... - ... бұта. Таудың
ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде тасты беткейлерде және жартастардың
арасында өседі.
VI-VII гүлдейді.
285. S.hypericitifolia- ... - ... ... ... ... - ... аудандарда, тасты беткейлерде, өзен жағалауларында,
бұталардың арасында өседі.
IV-V гүлдейді.
286. Cotoheaster melanocarpus Fisch - Кецильник черноплодный - ... ... қара ... ... Жапырақты орманда өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік және тағамдық.
287. ... ... - ... - ірі ... ... Бұта.
Орманның жапырақты белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді.
288. C.oliganthus Pojark - К.малоцветковый - Аз ... ... ... ... ... және ұсақтасты беткейлерінде, өзен жағалауларында өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылықтағы маңызы: ... C.suavis Pojark - ... - ... ... ... жоғарғы
белдеуіне дейінгі жапырақты орманда және өзен арналарында өседі.
VII-VIII гүлдейді.
290. Pyrus regelii Rehd - ... ... - ... ... ... ... құрғақ, тасты беткейлерде және өзен арналарында
өседі.
V гүлдейді.
291. Malus sieversii M.Roem - ... ... - ... ... ... ... беткейлерде және өзен арналарында өседі, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Sarbus tianschaniko Rupr - Рябина тяньшанская - Тянь-Шань шетені.
Ағаш. ... ... ... ормандарды және бұталы тоғайда өседі.
VII гүлдейді.
293. S.persica Hedl - P.персидская - шетен. Ағаш. Таулы ... ... ... гүлдейді.
294. Crataegus chlorocarpa Lenne - Боярышник алтайский - Алтай
доланасы. Ағаш. Жапырақты ... ... ... және өзен арналарында
өседі.
V-VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Сәндік, техникалық, ... ... ... C.Koch - ... - ... ... Ағаш. Таулды
аудандарда тасты және ұсақ топырақты құрғақ беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: тағамдық, омарталық және ... ... C.Koch - ... - ... ... ... Таудың
ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты және тасты ... өзен ... ... ... Pojark - ... - ... доланасы.
Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты - ... ... ... ... ... ... ... маңызы: Тағамдық, омарталық.
298. Rubus caesins L. - Ежевика - Қарабүлірген.
Көп жылдық. шалғындықта, бақшада және ... ... ... ... ... жағалауларында өседі.
VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: тағамдық.
299. Fragaria vesca L. - Земляника ... - ... ... ... Бұталы тоғайда өседі.
V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Тағамдық.
300. F.viridis Duch - ... - ... ... ... ... ... және ... далалы тау бөктерінде
өседі.
V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: тағамдық.
301. Pentaphylloides phyllocalyx Sajak - Курильский чай ... ... ... ... ... ... тау ... жағалауларында,
жартаста өседі.
VI- VIII гүлдейді.
302. Potentilla orientalis Jus - Лапчатка восточная - Шығыс ... ... ... ... белдеуінде ұсақ тасты және ұсақ топырақты
беткейлерде, су ... ... ... ... ... - ... - Тянь Шань ... Көп жылдық.
Таудың жоғарғы белдеуінде, жартас сызаттарында өседі.
VI-VII гүлдейді.
304. P.multifiola Th. Wolf- Л. многонадрезная. Көп ... ... ... беткейлерде өседі, шалғындықта орманда кездеседі.
VI-VIII гүлдейді.
305. P.soongarica Bunge - Л. джунгарская - ... ... Көп ... ... белдеуінде далалы беткейлерде өседі.
IV- VI гүлдейді.
306. P.asiatica Juz - Л.азиатская - Азия қазтабаны. Көп ... ... ... ... және өзен ... ... ... Geum urbanum L. - Гравилат городской - Кала ... Көп ... ... аудандарда, өзен жағалауларында өседі.
V-VIII гүлдейді.
308. Orhurus heterocarpus Juz - Прямохвостник разноплодный - Түрлі:
жемісті түзуқұйрық. Көп ... ... ... ... ... ... I және жылғада өседі.
V-VI гүлдейді.
309. Alchemilla retropilosa Juz - ... ... - ... ... Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде, ... ... VIII ... ... Juz - М.Крылова. Көп ... ... және ... ... дымқылданған жерлерде және жылға жағалауларында өседі.
VI- VIII гүлдейді.
311. Agrimonia asiatica Juz - Репейничек ... - Азия ... ... ... және ... далалы аудандарда, бақшада, алқаптарда
және беткейлерде өседі. VI- VIII гүлдейді.
312. Sanguisorba officinalis L- ... ... - ... Көп ... ... аудандарда, шалғындықты бөктерде, және
қылканды, жапырақты, ... ... ... VIII ... маңызы: техникалық, дәрілік.
313. Poterium polygamum Waldst, et Kir - Черноголовник многобрачный
-қарабас ... ... ... аудандарда тасты жерлерде өседі. VII-VIII гүлдейді.
314. P.lasiocarpum Boiss - Ч.махнотопладный - Сбалақ жемісті ... ... ... ... ... ... беткейлерде және өзен алқаптарында
өседі. IV-VI гүлдейді.
315. Rosa alberti Regel - ... ... - ... ... ... ... ... өседі. Бұталы тоғайда, орманда кездеседі.
VII- VIII гүлдейді.
Шаруашылык маңызы: Дәрілік.
316. R.laxa Retz - Ш.рахлый - Бұжыр итмұрын. Бұта. Далалы және ... ... ... және су ... ... ... ... Шаруашылық маңызы: дәрілік.
317. R.beggerana schrenk - Ш.Белгеровский. Бұта. Таулы ... және өзен ... ... VIII ... ... ... дәрілік.
318. R.nanohamnus Bouleng - Ш. карликовый - Тырбақ итмұрын. Бұта.
Таудың ортаңғы ... ... ... ... гүлдейді.
319. R.hissarica Slob - Ш. Гиссарскаий. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде
тасты бөктерде өседі, жартаста кезедеседі.
VII- VIII гүлдейді.
320. R.kokanica Regel - Ш. ... ... ... ... ... сай-салаларда өседі.
V- VI гүлдейді.
321. R.maracanolica Bunge - ... ... ... ... тасты бөктерде өседі.
IV-VI гүлдeйдi.
322. R.carymbifera Dumort - Ш.щитконосный. Бұта. Таулы аудандарда, ашық
беткейлерде және өзен ... ... ... persica L. - ... ... - қарараушан. Бұта.
Шалшықты, тұзды құмда, тасты беткейлерде өседі.
ІV гүлдейді.
324. Pranus sogdiana - Слива согдиская, алыча - ... ... ... ... солтүстік беткейлерде өседі, өзен арналарында және аралас
орманда кезедеседі.
III- IV гүлдейді.
Шаруашылықтағы маңызы: тағамдық.
325. Amugdalus communis L. - ... ... - ... бадам.
Бұта. Таулы аудандарда ұсақ топырақты - ұсақ тасты және тасты беткейлерде
өседі.
ІV гүлдейді.
Шаруашылық ... ... ... дәрілік, омарталық.
326. A.petunnikowii Litv - М.Петунникова - Петунников топырақты
беткейлерде ... V ... ... ... ... Bunge - М. колючейший - Тікенді бадам. ... ... ... ... ұсақ ... - ұсақ топырақты беткейлерде және
жартастарда өседі.
III-IV гүлдейді. Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.
328. Cerasus crythocarpa L. - ... ... - ... ... ... ... ... дейін тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.
IV- V гүлдейді.
329. C.verrucosa Nevski - В.бородавчатая - шие. Бұта. ... ... ... ... ... ... және ... арасында өседі.
IV- V гүлдейді.
Шаруашылықтағы маңызы: сәндік.
330. C.thianschanica Pojark - В.тяньшанская - Тянь-Шань шиесі. Бұта.
Ортаңғы және ... ... ... ... бөктерде өседі.
I V-VІ гүлдейді.
331. Padellus mahaleb L.Vass - Паделлус антикка. Бұта. Тасты бөктердің
төменгі белдеуінде, бұталы тоғайда және ... ... - VI ... ... ... техникалық.
332. Armeniaca vulgaris Lom - Абрикос обыкновенный - кәдімгі өрік.
Ағаш. Таудың төменгі ... ... ... және жартастарда өседі.
III- IV гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, сәндік.
Fabaceae lindl. - ... - ... ... ... triacanthos L - Гледичия трехиглая - үш тікенді
карамала. Ағаш. Оңтүстік ... ... ... ... VI ... VIII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: сәндік, техникалық, тағамдық, омарталық.
334. Vexibia ... L.Bunge - ... ... ... ... ... топырақта өседі.
V гүлдейді, V- VI жеміс салады.
335. V. расhусаrра С.А.Меу - Б. толстоплодный - ірі ... ... ... Өзен ... ... өседі.
V - VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Улы ... ... ... Regel - ... ... цветковый
-тентек мия. Көп жылдық әр түрлі шөптердің арасында, өзен жағалауларында,
таудың ... ... ... ... VI ... VI- VII ... береді.
Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.
337. Nephromedia dosycarpa - Нефранедия волосистоплодная. Бір жылдық.
Тасты Czer - ұсақ ... ... ... ... эфемердердің
арасында өседі.
IV-V гүлдейді.
338. Trigonella gandiflora Bunge - Пожитник крупноцветковый - Ірі ... Бір ... ... тау ... өседі.
IV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.
339. Medicado tianschanica Vass - Люцерна ... - ... Көп ... ... ... ұсақ топырақты ұсақ тасты және
тасты беткейлерінде өседі.
VII-VIII ... ... ... жем шөптік, гүлдеген кезде
омарталық.
340. М. sativa L - Л. посевидная - ... ... Көп ... ... өседі, кейде ашық жерлерде, жолда жабайы түрде өседі.
V-VIII ... ... жем шөп, ... М. falcata L. - Л. ... или желтая - Сарыбас жоңышқа Көп
жылдық. Алкапты шалғындықта, шөпті және ... ... ... ... ... жем ... М. ... L - Л. Округлая. Бір жылдық. Шөпті, бұталы тоғайда,
дал алы жерлерде, құмда өседі.
V-VI гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
343. М. minima L - Л. ... - Кіші ... ... ... тасты, ұсақ тасты беткейлерде өседі, сондай-ақ
эфемерлі өсімдіктердің ... ... ... V-VI ... салады.
Шаруашылық маңызы: Жабайы шөп.
344. Melilotus officinalis Pall - ... ... - ... Екі ... ... ... өзен алқаптарында, жол
жағаларында және ... ... ... ... ... ... омарталық, жем шөптік.
345. Trifolium bonannii L - клевер пренебрежный – Беде. Көп ... ... ... ... ... арық ... және ... өседі.
IV-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
346. Т. pratense L - к. ... - ... ... Көп ... ... өзен ... және тау ... өседі.
V-VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
347. Psoralea drupacea Bunge - ... ... - ... ... ... ... ұсақ топырақты беткейлерде, төбелерде, эфемерлі
өсімдіктердің ... ... ... VII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік, техникалық.
348. Chesneya ternata М.Рор- Чезнея ... - ... ... ... Ұсақ ... және ... беткейлерде өседі, 1800 м биіктікке дейін
жетеді.
IV-V гүлдейді
349. С. borissovae Pavl - Ч. ... - ... ... Көп жылдық.
Оңтүстік тасты тау бөктерінде өседі.
VI-VIII гүлдейді.
350. Astragal lithophilis Kar, et Kir- Астрагол комнелюбивый - Таспа
шөп. Көп ... ... және ұсақ ... беткейлерде, биік тауларда өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
351. A.subscaposus - А. ...... Көп ... Биік тауды
далалы және шалғындықты беткейлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді.VII-IX жеміс салады
352. A. amygdalinus Bunge - А. миндельный - Бадамды ... Көп ... ... ... тау бөктерінде, далада өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем ... A. ... Bunge - А. ... - ... ... ... ... және төменгі тау белдеуінде, бұталардың ... ... дал алы ... ... ... VII-VIII ... ... маңызы: жайлымда гүлдегенге дейін малға жақсы жем шөп.
354. A. losisosemius Boiss - А. мохнатый – Таспа. Бұта. Таудың ... ... тау ... ... және ... беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
355. A. tibetanus benth ex Bunge - Аю тибетский - Тибет ... ... ... және ... тау ... ... ... жерлерде,
бұталы тоғайда өседі.
IV-VIII гүлдейді, VI-IX жеміс салады.
Шаруашылық ... ... ... болғанымен үй жануарларына жақсы
жем шөп болады.
356. A. Vicarius Liski - Аю замещабщий. Бір жылдық. Тасты - ұсақ ... ... тау ... ... ... ... ... гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Көктемгі жайылымда бағалы жем шөп болады.
357. A. bungei С. Winkl et В. Fedtsch - А. ... Бір ... ... эфемерлі өсімдіктердің арысындағы ұсақ топырақты тау ... ... V-VI ... ... A. sesamoides Boiss - А. кунтужный. Бір жылдық. Орманды ... және ... ... ... ... ... өседі.
V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: көктемгі жайлымдағы бағалы жем шөп болады.
359. A. ... Bunge - А. ... Бір ... ... ... ... ... өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: бағалы жем шөп.
360. A. alopecias Pall - А. ... Көп ... ... ... ... ... VI-VII ... салады. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
361. A. nematodes Bunge - А. нитовидный - Жіп таспа. Көп жылдық. Таудың
белдеуіндегі тасты және ұсақ ... тау ... ... ... V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: құрамында алколоид бар.
362. A. ... Bunge - А. ... - ... гүлді таспа. Көп
жылдық. Тау бөктерінде тасты және ұсақ ... тау ... ... ... V-VIII ... ... A. ... В. fedtsch - А. скорнякова - Скорняков таспасы.
Көп жылдық. Тау бөктерінде және өзен арналарында ... ... VI-VII ... ... ... ... мал азық ... A. neo-lipskyanus М. Pop - А. новый Липского. Бұта. Таудың төменгі
белдеуінде ... және ұсақ ... тау ... ... ... VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік
365. A. ugamicus М.Рор - А. угамский. Бұта. ... ұсақ ... ... тау ... өседі.
IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, жайылым өсімдік.
366. A. xanthomeloides Kor et М. Pop - А. ... - Қара ... Көп ... ... және ұсақ ... тау ... ... гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Жем шөптік
367. A. pseudonobilis М. Pop - Л. ... Көп ... ... ... ... ... VI ... салады.
368. Oxytropis glabra DC. - Остролодочник голый - Тықыр кекек, у кекек
Көп жылдық. Шалғынлықта және өзен жағалауларында ... ... ... ... әсіресе жалқыға улы өсімдік.
369. О. talassica Gontsch - О. таласский - ... ... Көп ... және ... ... тау ... таудың жоғарғы белдеуінде
өседі.
VII-VIII гүлдейді.
370. О. tshimganica Gontsch - О. ... - ... ... Көп
жылдық. Биік таудың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.
VII-VIII гүлдейді.
371.0. Macrodontha Gontsch - О. крупнозубый - Ірі ... ... ... ... ... ... шөпті беткейлерінде өседі.
VI-VII гүлдейді
372. О. baissunensis Vass - О. байсунский. Көп жылдық. Таудың ортаңғы
белдеуінің шөпті беткейлерінде ... ... О. rosea Bunge - О. ... - ... ... Көп жылдық. Тасты,
ұсақтасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.
V гүлдейді
374. О. adschendens Gontsch - О. ... Көп ... ... ... ... ... ... glabra - Солодка голая - Жалаң мия. Көп жылдық. Далалы
жерлерде, шөлейтті және жартылай шөлейтті ... ... ... ... жиі ... ... VII-VIII жеміс салады.
376. G. uralensis Fisch - С. уралськая - Орал миясы. Көп ... ... ... және ... жерлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
377. Meristotropis eryuthrocapra Wass Раздельнолозочник красноплодный -
Қызыл жемісті тікентұршақ. Көп ... ... ... су ... ... ... ... гүлдейді.
378. Hedysarum seversovii Bunge - ... ... - ... Көп жылдық. Аласа иаудың тасты және ұсақ тасты шыңдарында өседі.
V-VI гүлдейді.
379. Н. pshemense М. Pop ex В. fedtsch - К. ... - ... Көп ... ... ... белдеуінің тасты беткейлерінде және
жылға жағалауларында өседі.
VII-VIII гүлдейді.
380. Н. ferganense Korsh - К. ферганский – ... Көп ... ... ұсақ ... ... ... тау ... өседі.
VI-VIII гүлдейді.
381. Н. jaxarticum М. Pop - К. сырдарьинский - Сырдария тиынтағы. Көп
жылдық. Аласа таудың ... және ... ... ... ... төбелерде кездеседі.
V-VI гүлдейді.
382. Н. acutifolium Bait - К. остролистый. Көп жылдық. ... ... ... ... echidua Lipsky - ... ... ... Таудың
альпі белдеуінің тасты және жартасты жерлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс ... О. ... Schrenk - Э. ... - ... ... ... Бір
жылдық - Тасты және далалы беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді, VI-VII ... ... О. amoena M. Pop - Э. ... ... ... ... бөктерінде, шалшықты топырақта өседі. VI-VII
гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
386. Cicer flexuosum Lipsky - нут извлистый - Kip ... Kөn ... ... - ... ... ... және өзеннің тасты арналарында
өседі.
VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
387. Vicia subvillosa Boiss - Горошек маловолосистый – ... ... ... ... ... және ұсақ ... беткейлерінде, далалы
жерлерде, сай-салада және құмда өседі.
IV-V гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
388. V. peregrina L. - Г. ... Бір ... ... ... шөпті далалы беткейлерде өседі.
IV-VI гүлдейді, VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік, жабайы шөп.
389. V. hybrida L - Г. ... Бір ... ... және ... жабайы түрінде өседі.
IIV-V гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: жем шөптік.
390. Lens orientalis Schmalh - Чечевица восточная - ... ... ... ... өсімдіктердің арасында өседі, егінжайларда жабайы түрінде
кездеседі.
IV-V гүлдейді, V-VI ... ... ... ... Lathyrus ciceris L - Чина ... - ... ... Бір жылдық.
Таудағы бұталардың арасында, далалы бөктерінде, өзен алқаптарында ... ... ... V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: азықтық
392. L. inconspicuus L. - Ч.незаметная - Әйкен. Бір ... ... ... және ... тау ... өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Geraniaceae juss - Гераниевые - қазтамақ тұқымдасы.
393. Geranium collinum Steph - ... ... - ... ... Көп
жылдық жазықтықта, көгалда, өзен алқаптарында және тау бөктерінде өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII ... ... G. saxatile Kar - ... Көп ... биік ... ... белдеуге дейін өседі.
VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
395. G. transversale Vved - Г.покеречно клубная. Көп ... ... ... ... ... өседі.
V гүлдейді, V жеміс салады.
Biebersteiniaceae.L.Agardh - Биберштейниевые - қоқтың тұқымдасы.
396. Biebersteinia ... DC - ... ... ... Көп ... ... беткейлерде, жартаста, орманды алқаптарда және
шөлейтті далалада ... ... VI ... ... ... Улы ... S.F. Grau - Льновые - Зығыр тұқымдасы.
397. Linum mesostylum Juz - Лен среднестолбиковый - зығыр. Көп ... тау ... және ... арасындағы алқаптарда өседі.
VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
398. L. perenne L. - Л. ... – көп ... ... Көп жылдық.
Далалы жазықтықта, шалғындықты беткейлерде өседі.
VІ гүлдейді VIII жеміс салады.
Polugalauae R. Br - ... - ... ... Polugala kybrida - ... ... - Будан мекеті. Көп жылдық.
Шалғындықты далада және тасты беткейлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді және жеміс салады.
Euphorbiaceae juss - ... - ... ... ... obligua Juss - ... косая - көкморос. Бір жылдық.
Құрғақ тасты және ұсақ ... ... және ... ... ... ... ... Prokh - молочай тянынанский - Тянь ... Көп ... ... ... ... ... және далалы
беткейлерде өседі.
V- VII гүлдейді, VII- VIII ... ... ... ... улы ... Е. rapulum Kar - М. репка – зығыр. Көп жылдық. Далалы беткейлерде
және шөлейтті жазықтықта ... ... V- VI ... ... ... ... ұлы ... E.lamprocarpa Prakh - М. светлоплодный - сүттіген. Көп жылдық.
Таудың төменгі белдеуінде бұталы тоғайда, жылға кағалауларында өседі.
ІІ-VII ... ... ... улы ... Е. helioscopia L - М. солнцегляд. Бір ... Лас ... ... ... ... жиі ... VIII ... VI-VIII жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: малдарға улы шөп, арамшөп.
405. Е. Sewerzowii Herd - М. ... - ... ... ... ... ... белдеуінің тасты және ұсақ топырақты, ... ... ... VII ... салады.
Шаруашылықтағы маңызы: малдарға ұлы шөп.
406. Е. falcata L. - М. Серповидный - Ортақша сүттіген. Бір ... ... ... ... өседі.
VI-IX гүлдейді.
Anacardiaceal Linoll - Сумаховые - Сірке ағашы тұқымдасы.
407. Pistacia vera I - ... ... - ... ... Ағаш ... Ұсақ ... және ұсақ топырақты тау беткейлерінде және ... ... V ... VII-IX жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, бояу өсімдігі.
Celastraceal R. Br - Бересклетовые - Қаыржық тұқымдасы
408. Euonymus semenovii Regel - Бересклет ... - ... ... Шыршалы орманда, аршалы тоғайда, жартаста және тасты бөктерде өседі.
V- VI гүлдейді, VIII жеміс салады.
409. Е. ... Lauche - Б. ... - ... ... ... ... ... бөктерде және өзен алқаптарында өседі. VI гүлдейді,
VIII-IX жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: сәндік өсімдік.
Aceraceal Juss - Кленовые - ... ... Aser ... L. - К. Семенова - Семенов үйеңкісі. Бұта. Таудың
сай-саласы мен беткейлерінде, бүталы тоғайда және өзен ... ... VI ... IX ... ... ... ... өсімдік .
411. A.tataricum L. - К. ... - ... ... ... ... орманда және бұталы тоғайда өседі.
V- VI гүлдейді, IX жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: шөлейтті ... ... ... A. - ... - Қына гүл ... ... ... L. - Недотрого бальзаминовая - бальзаминді
шыңқетер. Бір ... ... ... және ... ... ... ... VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.
413. I.parviflora D.C. - Н. мелкоцветная - ұсақ гүлді ... ... Өзен ... таудың тасты беткейлерінде, бақшада жабайы
түрде өседі.
VI - VIII гүлдейді және ... ... ... Var. et Kir - H. ... - ... Бір
жылдық. Көлеңкелі жерлерде, қылқанды, шыршалы тау ормандарында өседі.
VII- VIII гүлдейді және жеміс ... Juss - ... - ... ... Rhamnus ... L. - ... слабительный. Бұта. Өзен
жағалауларында, бұталардың арасында тау бөктерінде өседі.
V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
Шарушылыктағы ... ... ... ... техникалық, дәрілік.
416. R. согіасеа Кот - Ж. Кожистолистый. Бұта. Аласа тауда және ... ... ... VI ... VII- VIII ... ... Juss - Мальвовые - Құлқайыр тұқымдасы.
417. Malva mauritiona L. - Просворник мавританский - ... ... Бір ... Көп ... Лас ... ... ... аулада өседі.
VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.
418. М. neglecta Wallr - П. кренебреженный - ... Көп ... ... ... ... арналарда, көше бойымен өседі, аулада және
бақшада жабайы түрде кездеседі.
VI-IX гүлдейді, VII-X ... ... М. pusilla Smith - П. ... - кіші ... Бір ... ... ... Бақшада өседі.
VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: Дәрілік.
420. Alsea litvinowii Lljin - Шток - роза Литвинова - Литвинов айдарша-
сы. Көп ... Тау ... ... түрде өседі.
V- VII гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.
421. Alsea nudiflora Boiss - Ш-р, голоцветная - жалаң гүлді ... ... ... ... ... ... ... шалғындықта,
көгалда өседі.
V- VI гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Техникалық, сәндік, омарталық.
422. Althaea offisinalis L. - ... ... - ... Көп ... ... ... ... сортаң шалғындықта, өзен
алқаптарында, көл ... ... VIII ... және ... салады.
Шаруашылык маңызы: дәрілік
Hupericaceal Juss - Зверебойный - ... ... ... scabrum - ... ... - ... Көп жылдық.
Жартаста, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.
V-VII гүлдейді.
Шаруашылықтағы ... ... ... Н. elongatum Ledeb - 3. вытянутый - созылыңқы шайқурай. Көп жылдық
ұсақ тасты және далалы тау бөктерінде, жартастарда ... VII ... ... ... ... L. - 3. ... - Тесілген шайқурай. Көп
жылдық. Дымқыл шалғындықта, өзен ... ... ... ... VIII ... ... ... бояу, улы өсімдік.
Violaceal Batssch - Фиалковые - ... ... Viola suavis Bieb - ... ... - сүйкімді шегіргүл. Көп
жылдық. Шөпті беттерде, тау алқаптарында, жылға-жағалауларында, яғни ... ... V ... VI- VII ... ... V. ... F.W.Schmidt - Ф. скальная - жартасты шегіргүл.
Көп ... ... ... және ... ... ... орманда,
бүталардың
арасында өседі.
V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
428. V.elatior Fries - ... - биік ... ... ... ... ... ... өзен мен жылғаның
жайылма жерлерінде өседі.
IV- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.
429. V.pumila Chaix - Ф. Низкая - аласа ... ... ... ... ... ... жарық орман мен
тауда, жазықтыкта және өзен жайылмасында өседі.
V- VI гүлдейді, VI- VIII ... ... ... Lehm - Ф. Скрытая - жасырын шегіргүл.
Бір жылдық. Ашьщ жерлерде, тасты беткейлерде. ... ... ... ... V ... V- VI ... ... Linde - Датисковые - Кендір жапырақ тұқымдасы.
431. Datisca cannabina L. - Датиска коноплевая - Сора ... ... ... Өзен ... ылғал шалғындықта, тоғайда. Тау
өзендерінде, аршалы белдеуге дейін өседі.
VI- VII ... VII- VIII ... ... ... ... бояу ... Juss - ... тұқымдасы.
60
432. Diarthron vesiculosum L. - Двучленник пузырчатый - ... ... ... ... ... ... ... V- VIII
гүлдейді.
Elaegnaual Juss — Лоховые — жиде тұқымдас.
433. ... ... Schecht - ... ... - ... ... Өзен, көл жағалауларында, құмда өседі.
V- VI гүлдейді, VIII-X ... ... ... ... ... ... бояу өсімдіктері.
Onagraceal Juss - Кипрейные - күрең от тұқымдасы.
434. ... ... L. - ... ... - ... ... от. Көп
жылдық. Ылғалды шалғындықта, арық, көл, жылға жағалауларында және шөлейтті
сай-салаларда өседі.
VI- VIII ... Е. ... Paul - К. ... - Тянь-Шань күрең оты. Көп
жылдық. Таудың субальпі ... ... ... ... VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
Apiaceal Linde - Зонтичные - Шатыршагүл тұқымдас.
436. Eryngium ... Schrenk - ... ... ... жылдық. Жүмсақ ағашты тау бөктерінде, саздақты сүр топырақта өседі.
VI гүлдейді, VII жеміс салады.
437. ... Trautv - С. ... - ... ... Көп ... ... жерл ер де және тау бөктерінде өседі. VI гүлдейді, VII жеміс
салады.
438. Scandix stellata Bonks - ... ... - ... ... Тау ... ... ... өседі. IV- V
гүлдейді, V- VI жеміс салады.
439. Torilis arrensis Link - Пузырник калевой - Дала ... ... ... және ... ... ... ... гүлдейді, VI жеміс салады.
61
440. Т. leptophylla Reichenb - ... - ... ... ... Бақшада, арық жағасында және көгалда жабайы түрде өседі.
V гүлдейді, VI жеміс салады.
441. Turgenia ... L. - ... ... - жалпақ жапырақты
сәлмен.
Бір жылдық. Ағашты топырақта, тау ... ... ашық ... ... VI ... ... ... kultiassoii Korov - Шренкия культиасова - Культиасов
ботаны.
Жартылай бұта. Құрғақ тасты шыңдарда және ... ... ... ... 1 ... салады.
443. Sch. congesta Korov - Ш. Скученная - Шоғыр ботан. Көп ... ... ... ... ... ... VIII жеміс салады.
444. Sch.ugamica Korov - Ш. Угамская.
Көп жылдық. Бүталы беелдеулердегі шалшықты беткейлерде өседі. VI- ... VII- VIII ... ... Prangos ... Bunge - ... ... - мал азық сайсабақ.
Көп жылдык. субальпі белдеуіне дейінгі жүмсақ ... ... тау ... VI ... VII- VIII ... салады. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.
446. Bupleurum exaltatum Ffreun - ... ... - биік ... ... ... ағаш - ... ... тасты беткейлерде өседі.
VI- VII гүлдейді, VII - VIII жеміс салады.
447. Paraliguisticum discolor Ledeb - ... ... ... ... ... бөктерінде өседі.
VI гүлдейді, VII жеміс салады.
448. Bunium chaerophylloides Drude - ... ... - ... шөп. Көп
жылдық. Тау бөктерінде, жүмсақ топырақта өседі.
IV гүлдейді, V ... ... ... Korov - ... - ... Көп ... орманды
жазықтықта өседі.
IV- V гүлдейді. V- VI жеміс салады.
450. B.vaginatum Korov - Б.влаголищный - қынапты ... шөп. ... ... ... ... ... гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
451. Elolasticta allioldes Regel - Элеостикта лунавидная. Көп жылдық.
Орманда тау ... және ... ... VI ... VI- VII ... салады.
452. E.transitora M.Pimen - Э. переходная. Көп ... ... ... ... VII ... ... Mediasia ... M.Pimen. - Медиазия крупнолистая.
Көп жылдық. Ұсақ тасты беткейлерде, ... ... ... VII ... VIII ... салады.
454. Galagama tragrantissimo Lipsky - Галагония пахучая. Көп ... ... ... ... ... ... өседі.
VI гүлдейді, VII жеміс салады.
455. Aulacaspermum simplex Rupr - Бораздоплотник простой -қарапайым
сағол. Көп жылдық. ... ... ... ... ... ... VIII ... салады.
456. A.tianschanicum C.Norm - Б. тяныпанский - Тянь-Шань сағалы. Көп
жылдық. Жұмсақ шөпті беткейлерде өседі.
VI гүлдейді, VIII ... ... Conium ... L. - ... ... - ... ... Арамшөп болып көшеде өседі.
V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс ... ... ... Улы,
дәрілік.
458. Eremodaucus lehmanni Bunge - Пустиннопорковник лемана - леман шөл
сәбізі. Бір ... ... ... тау бөктерінде өседі.
V гүлдейді, VI жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: Азықтық.
459. Oedibasis apiculata K.Pol.- Ойдибазис остроконечный - үшкір садыр.
Көп жылдық. Ұсақ ... ... және ... таудың беткейлерінде өседі.
V гүлдейді, VI жеміс салады.
460. Korovinia tenuisecta Vved - Коровиния тонкорассеченная. ... ... ... және тау ... ... ... VI ... салады.
461. Ferula diversivitlata Regel - Ферула разноканальцевая - сасыр. Көп
жылдық. Тау бөктерінде өседі.
V гүлдейді, V-VI ... ... ... Korov - Ф. ... - ... сасыры. Көп
жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі тасты бөктерде өседі.
ІV гүлдейді, VI жеміс салады.
463. F.karatoviensis Bunge.K - Ф. Каратовская - ... ... ... ... ұсақ ... ... ... VI гүлдейді, V- VII жеміс салады.
464. Semenovia dosucarpa Korov - Семеновия опушенноплодная -Таушық. Көп
жылдық. Ағашты - ... ... ұсақ ... ... өседі.
V гүлдеді, VI жеміс салады.
Primulaceal Vent - Первоцветные тұқымдасы.
465. Androsau maxima L. - ... ... - ... тасшы гүл. Бір
жылдық. Тасты және ұсақ тасты қырат және тау беткейлерінде, ... VI ... Cortusa brotheri Pax. - ... ... - ... ... ... белдеуде, жартастарда және және ... ... VI ... С. turkestanica Losissk - К. туркестанская - түркістан емен
жапырағы.
Көп ... ... ... ... ... жылға жағалауында және
жартас көлеңкесінде өседі.
V- VII гүлдейді.
468. Anagallis arrensis L. - ... ... - ... Көп ... ... Ашық алаңдарда, өзен және көл жағалауларында, таудың тасты
бөктерінде өседі.
IV- VIII гүлдейді.
Шаруашылықтық ... улы ... ... Schreb - О. ... - көкшіл күндізгүл. Бір жылдық.
Құрғақ тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.
V-VIII гүлдейді.
Limoniaceal ser - ... - ... ... ... fetisowii Regel - Акантолимон Фетисова - Фетисов
кемпіршөп.
Бұта. ... ... ... ... альпі белдеуінде өседі. VII-VIII
гүлдейді.
471. A.auliatense czerniak - А. Аулиатинский - ... ... ... ... бөктерінде өседі.
IVII-VIII гүлдейді, VIII-X жеміс салады.
472. Chaetoolenimon setiferam Bunge - Хетошман ... ... ... ... Аласа тауда және шөлейтті бөктерде өседі.
IV-VI гүлдейді, V-VI ... ... ... ... Herd - Гониолимон Северцова - Северцев
қызшөбі. Көп жылдық. ... әр ... ... ... ... өседі.
VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: сәндік ыңжылдық.
Oleaceal Linde - Масленные - ... ... Fraxinus syriaca Boiss - ... ... - ... ... Ағаш.
Орман алқаптарында, тау бөктерінде өседі.
III-IV гүлдейді, VI жеміс салады.
475. F.sogdiana Bunge - Я. ... - ... ... ... ... тау бөктерінде өседі.
VI гүлдейді, VII жеміс салады.
Gentianactal Juss - Горечавновые - Шерменгүл тұқымдас.
476. Centaurium pulchellum Drace - ... ... - ... шөп. Бір жылдық. Шалғындықта, тұзды ... ... ... арық ... ... гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
477. Gentiano pneumonanthe L. - Горечавка легочная, стародубка - өкпе
шерменгүлі. Көп жылдық. ... ... ... ... гүлдейді, VIII-X жеміс салады.
478. G.tianschanica Rupr. - Г. тяньшанская - Тянь-Шань шерменгүлі. Көп
жылдық. Дал алы жерлерде, өзен ... ... ... және ... беткейлерінде өседі.
VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
479. Lomatogonium rotatum L. - Ломатогониум колесовидный - ... ... ... ... тау ... жағасында өседі.
VII, VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.
Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые - шырмауық тұқымдас.
480. Convelvulus fruticosus Pall - ... ... - ... ... ... шөлейтті жерлерде, жазықтықта және тау бөктерінде
өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
481. ... Petrov - ... - ... ... ... Тасты және құмды шөлейтті жерлерде, жазықтықта, тау
бөктерінде өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII ... ... ... Schrenk - В. ... Көп ... тау ... ... гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
483. C.arvensis L. - В. полевой - Дала шырмауығы. Көп жылдық. Далалы
жерлерде, өзен ... ... ... ... ... IX ... салады.
Шаруашылық маңызы: егістік қауіпті арамшөп, улы.
Cuscutaceae Dumort - Повиликовые - ... ... ... Cuscuta ... Bab - ... ... - Арамшырмауық. Бір
жылдық. Егістікте жоңышқаға және бұршақтарға каіпті арамшөп.
VI-VII гүлдейді.
485. С. europaca L. - П. ... - ... ... ... ... ... ... көбін және көпжылдық
өсімдіктерді паразиттейді.
VI-VII гүлдейді.
486. С. compestris Yunk - П. ... - Дала ... Бір ... ... қаіпті паразит.
VII-VIII гүлдейді.
487. С. lehmanniana Bunge - П. Лемоновская - ... ... ... ... ... және ... шөптесін өсімдіктерді
паразитейді.
VI-VIII гүлдейді., VII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп.
Boraginaceae Juss - Бурачниковые - Қияршөп тұқымдасы
488. ... supinum L. - ... ... - ... жазар. Бір
жылдык. Шалшықты сортаң топырақта, тау бөктерінде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп
489. ... ... zak - ... ... - ... ... жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі шөптесін бөктерде, бұталардың
арасында өседі.
IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс ... Arhebia ... (Raylef) Jahnst - ... бальджуанская
-Зарқын.
Бір жылдық. Ағашты тау бөктерінде, тасты беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
491. Onosma gmelinii Ledeb - Оносма ... - ... ... ... ... ... таудың далалы белдеуінде өседі.
V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
492. O.irritans M.Pop - О. ... - ... ... ... төменгі белдеудегі ұсақ тасты және жартастарда
өседі.
V-VI ... VI ... ... О. dichoantha Boiss - О. двуцветная - Айлауық. Көп жылдық. Орманды
және ұсақ ... тау ... ... гүлдейді, V-VI жеміс салады.
494. Echium vulgare L. - ... ... - ... көкшешек. Екі
жылдық. Жолда өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII ... ... ... ... Anchusa italica Retz - анхуза итальянская - ... ... ... ... — ұсақ ... тау ... өседі.
V-VI гүлдейді.
496. Lycopsis orientalis L. - Кривоцвет восточный - Шығыс қисықгүл. ... ... және ... ... ... гүлдейді.
497. Myosotis sparsiflora Pohl - Незабудка редкоцветная - Селдіргүлді
ботагөз. Бір жылдық. Мекен орындарында ... ... ... ... ... өседі.
V-VI гүлдейді.
498. M.caespitosa K.F.Schultz - Н. дернистая – ... Көп ... ... және ... ... ... ... rigidum A.DC - Гетерокарий жесткий - Қатты түктікен.
Бір жылдық. Құмды, тасты және ұсақ ... ... ... ... және ... ... Н. subsessile vatke - Г. Почти сидячий – Түктікен. Бір жылдық. Тау
бөктерінде тасты беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді және жеміс салады.
501. Lappula ... Aschers - ... ... - ... ... ... V-VI ... салады.
502. L. patula - л. Пониклая - Кәріқыз
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс ... L. ... M.Pop - Л. ... ... Көп ... немесе екі
жылдық. Жартас сызаттарында өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
504. Rochelia disperma (L.fil) C.Koch. - ... ... ... от. Бір ... Тау ... ұсақ ... және тасты
беткейлерде өседі.
IV-V гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп.
505. R.peduncularis Boiss - Р. ... - Ұзын ... ... ... және ... салады.
506. Rindera tianschanica M.Pop - ридера тяныпаньская - Тянь-Шань
жуантамыры. Көп ... ... ... ... және ... ... ... R. oblongifolia M.Pop - Р. продолговатолистая – ... ... ... ... және ... бөктерінде, жартастарда жиі өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
508. Trachelanthus korolkowii Lipsky - ... ... ... ... ... ... ағаштардың арасында өседі.
V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.
509. Lindelofia macrostyla (Bunge) М.Рор Линделофия длинностокбежовая –
Қоянқұлақ. Көп ... ... ... жолда, егістікте өседі.
V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
510. Salenanthus circinnatus Ledeb - ... ... - ... Көп ... ... ... және төменгі белдеуінде, сайсалады
өседі.
IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: ерте ... ... ... incanum (Bunge) A.DC - ... ... - ... Көп ... Тасты, ұсақтопырақты - ұсақ тасты беткейлерде өседі.
V-VII гүлдейді, VII-VIII ... ... juss - ... - ... ... Verbena ... L. - ... лекарственная - Дәрілік нарқайсар
Көп жылдық. Шалғындықта, өзен жағалауларында, егістікте өседі.
VI-VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: улы, дәрілік.
lamiaceae Linde - ... - ... ... ... ... L. - ... обыкновенный - Кәдімгі
томағашөп.
Көп жылдық. Шалғындықта, ылғалды өзен ... ... ... VII-VIII ... ... маңызы: Халық медицинасында дәрілік зат ретінде қолданады.
514. S. microdasys Juz. - Ш. ... ... ... Дал алы ... ... өседі.
V гүлдейді, V-VI жеміс салады.
515. S. mesostegia Juz. - III. Среднечешуйный - Томағашөп. Көп жылдық.
Тасты және ұсақ тасты беткейлерде және ... ... ... ... VI-VII же міс ... S. ... Juz - Ш. Кравово-зеленый Жартылай бұта. Тасты
және шөпті бөктерде өседі.
V гүлдейді, VI-VII жеміс ... S. ... Juz - Ш. ... Жартылай бұта. Биік таудың
қойнауында өседі. VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
518. S. karatavica - Ш. ... Көп ... Тау ... өседі.
VI гүлдейді және жеміс салады.
519. S. talassica Juz - Ш. Таласский Жартылай бұта. Биік ... ... VIII ... VIII-IX ... ... S. ... - Ш. Каратавский. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.
VI гүлдейді және жеміс салады.
521. Drepanocarym sewersowii (Regel)Pojark - ... ... ... Бір ... ... тасты және ... ... ... ... ... V-VII ... ... Lophanthus schrenkii Leven - Лофант Шренка - Шренк шүраны. Көп
жылдық көлеңкелі сай-салада, жартас пен ... ... ... ... Nepeta formosa Kudz - ... ... - Әсем көкбасшөп. Көп
жылдық. Тау ормандарында, жапырақта өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
524. N. cataria L. - К. ... - ... ... Көп ... Бұталы
тоғайда, шалғындықта, таулы бөктерде, бау-бақшада, егістікте өседі.
VI-VII гүлдейді. VII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік.
525. N. mariae Regel - К. ... Көп ... ... және ... тау ... ... ... гүлдейді, VIII жеміс салады.
526. N. pulchella Pojark - К. красивый. Көп жылдық. Таудың альпі және
субальпі белдеуінде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII ... ... N. ... Lipsky - К. ... Көп ... ... ... ... ... ... discolor Bunge - Змееголвник двуцветный ... Көп ... ... ... белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты
беткейлерінде өседі.
V-VI гүлдейді және жеміс ... D. ... Bunge - З. ... - Толық жапырақты
жыланбас. Көп жылдық. Тасты және ... ... ... ... VI-
VII гүлдейді, VII жеміс салады.
530. D. karataviense Pave. - З. Каратавский - ... ... ... Жартас астындағы тасты беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII жеміс салады.
531. D. Pavlokii Roldug - З. Павлова - Павлов жыланбасы. Көп ... ... ... ... өседі.
VI-VII гүлдейді, VII -VIII жеміс салады.
532. D. paulsenii Brid - З. ... Көп ... ... ... тасты бөктерде өседі.
VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
533. D. imberbe Bunge - З. ... Көп ... ... ... ... өседі.
VI-VII гүлдейді.
534. D. nutans L - З. поникший. Көп жылдық. Орманда, бұталы тоғайда,
тасты және құмды беткейлерде ... ... VII-VIII ... ... D. ... Lipsky - З. ... ... 3600 м биіктіктегі тасты бөктерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
536. D. imberbe Bunge - З. безбородый. Көп ... ... ... жартаста өседі.
VI-VII гүлдейді.
537. D. nutans L - 3. поникший. Көп жылдық- Орманда, бұталы тоғайда,
тасты және ... ... ... ... VII-VIII ... ... D. ... Lipsky - 3. Комарова. Көп жылдық. 3600 м ... ... ... ... VII-VIII ... ... Hypogomphia turkestana Bunge - Гипогомфия туркестанская -Түркістан
балтигі. Бір ... Тау ... ... ... ... ... V-VI жеміс салады.
540. Prunrlla vulgaris L. - ... ... - ... Көп ... Шалығындықта, өзен және бұлақ алқаптарында өседі.
VI-IX гүлдейді.
541. Eremostahys impessa Parijet Vved - ... ... ... Көп ... ... тау ... ... гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
542. Е. tulgens Bunge - П. ... - ... Көп ... ... ... ... және тасты беткейлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
543. Е. labiosa Bunge - П. ... Көп ... Тау ... ... ... ... VI-VII ... салады.
544. E. karatavica Pave - П. Каратавский - ... ... ... ... ... және ... тау бөктерінде өседі.
V гүлдейді, VI жеміс салады.
545. Phlomis Regelii M.Pop - Зопник Регеля - Регель әремі. Көп ... ... және ... ... ... ... VI-VIII ... салады.
546. Ph. salicifolia Regel - 3. Иволистый - Тал жапырақты әрем. Көп
жылдық. Тау бөктерінде жазықтықта өседі.
V-VI ... VII-VIII ... ... Ph. agraria Bunge - 3. ... - Дала әремі. Көп жылдық. Орманды-
далалы белдеуде, бұталардың арасында өседі.
V-VI гүлдейді, VII ... ... ... oblongata M.Pop - Стахиопсис продолговатолистый Сопақ
жапырақты дағдан. Көп жылдық. ... ... ... ... ... шеттерінде өседі.
VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
549. Lamium amplexicaule L. - ... ... - ... ... Екі ... Аласа таудың тасты және ұсақтасты бөктерінде
өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс ... L. album L. - Я. ... - Ақ ... Көп ... ... және
қылқанды орманда өседі.
IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
551. Lagochilus subhispidus Vved - Зайцегуб почтищетинистый -Қылшықты
қоянжырақ. Көп жылдық. Ұсақ ... ... ... ... ... - VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
552. L. ... Pupr - З. ... - ... ... ... және ұсақ ... ... өседі.
V-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.
553. Staehys setifera C.A.Mey - Чистец ... - ... Көп ... Арық және өзен ... және ылғалды
шалғындықта өседі.
VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
554. Salvia macrosiphon Boiss - Шалфей ... - ... ... ... алқаптарда, ұсақ тасты және ағашты тау бөктерінде өседі.
V-VII гүлдейді.
555. S. sclarea L. - Ш. ... - ... ... Көп жылдық. Таудың
тасты және ұсақ тасты бөктерінде, сай-салада, алқаптарда өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
556. Perovskia ... Kudr - ... ... - Жіңіщке
жапырақты қоянтамақ. Жартылай бұта. Өзеннің құрғақ арналарында, ұсақ тасты
беткейлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-VIII ... ... ... Bungeana Juz - ... Бунговская - Бунге некемаралы.
Көп жылдық. Таудың ... және дал алы ... ... ... Z. ... Lam. - 3. похучковидная – Киікоты. Көп жылдық.
Ұсақ тасты, тасты, далалы ... және ... өзен ... гүлдейді.
559. Z. tenuior L. - 3. тонкая - ... ... Бір ... ... ... тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.
V-VIII гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: Дәрілік, омарталық, сәндік.
560. Antonina debilis Vved - Антанино слабая - Әлсіз ... ... ... шалғындығында, құрғақ далалы жерлерде және тасты
беткейлерде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
561. Hyssopus serovschanicus Pori - ... ... - ... ... ... ... ... өседі.
VII-IX гүлдейді.
562. Origanum tyttanthum Gentsch - Душица мелкоцветная - Ұсақ жұпаргүл.
Көп жылдық. Таудың ... ... ұсақ ... ... ... гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
563. Thymus seravschanicus Klok - ... ... - ... ... ... ... шалғындығында, таудың ұсақ тасты бөктерінде өседі. VI-
VII гүлдейді.
564. Тһ. Dmitrievae Gamaiun - Т. ... - ... ... ... Ашық ... ... ... гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
565. Тһ. Karatavicus A.Dmitr - Т. Каратавский - Қаратау жебіршөбі
Жартылай бұта. ... ... ... ... Тһ incertus klok - Т. Неверный - Жебір Жартылай бұта. Таудың тасты
бөктерінде өседі. VI гүлдейді.
567. Lycopus exaltatus L.fil - ... ... - Биік ... Көп
жылдық. Тоғайда, өзен жағалауларында өседі.
VI-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.
568. Mentha arvensis L. - Мята ... - Дала ... Көп ... жағалауларында, арықта, тоғайда өседі.
VI-X гүлдейді.
Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік, азықтық.
Solanacaeae juss - Пасленовые - Алқа тұқымдасы
569. Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy(S.depilatum kitag) - ... - ... ... ... ... өзен жағалауларында, шалғындықта,
көл жағасынды балшықта өседі.
VI-IX гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
570. S. nigrum L. - П. Черней - Қара ... Бір ... ... көл ... ... ... ... өседі.
VI-X гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: азықтық, арамшөп.
571. S. Olgae Pojark - П. ... - ... ... Бір ... Бау-
бақшада, арық бойында, жолдың жағасында өседі. VI-X гүлдейді, VII-X ... Linde - ... - ... ... ... ... Schrenk - Коровяк Джунгарский - ... ... ... ... және далалы беткейлерде, бұталардың
арасында ... ... VI-VIII ... ... Scrophularia nuraniae Tragolova - Норичник Нурании - Нуран
сабынкөгі. Көп жылдық. 1400 м ... ... ... ... ... ... S. leucoclado Bunge - Н. беловежвистый - Сабынкөк. Жартылай бұта.
Сайдың ... ... көл ... және ұсақ ... ... гүлдейді және жеміс салады.
575. S. talassica Tzagolova - Н. ... - ... ... ... ... ұсақ ... ... субальпі шалғындығында және қылқанды
орманның шекараларында өседі. VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
576. S. kiriloviana Schischk - Н. Кириловский - ... ... ... ... ... ... өседі.
V-VII гүлдейді, V-VIII жеміс салады.
577. S.insica Weinm - Н. вырезной - ... ... Көп ... ... аршалардың арасында, тасты беткейлерде , жартастарда,
өзен жағалауларында өседі.
V-VII гүлдейді, V-VIII ... ... Veronica spuria L. - ... ... - ... бөденешөп. Көп
жылдық. Шалғындықты дал ада өседі.
V-VIII ... VII -IX ... ... V.laeta Kar, et Kir - В. ... - әсем бөденешөп. Көп жылдық.
Таудың ортаңғы белдеуіндегі далалы және ұсақ ... ... ... ... ... Regel et schmalh - В. ... - ... жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі бұталы бөліктерде өседі.
III-VII гүлдейді, IV-VII жеміс салады.
581. V.mbrifalia Boiss - В. кросно листая - ... ... ... жылдық. Тасты далалы жерлерде, құмда, алагүлділердің арасында өседі.
IV-VI гүлдейді және ... ... ... (Kar et Kir) Walp - ... - ... ... ... шөп.
Біо жылдық. Тау бөктерінен субальпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде
өседі.
III-V гүлдейді, IV-VI ... ... ... L. - В. ... - дала ... ... ... немесе емен жаңғақты. 2000м биіктікке дейінгі таудың далалы
бөктерінде өседі.
III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.
584. V.verha L. — ...... ... Бір ... ... Таудың төменгі белдеуіне дейінгі тасты бөктерде өседі.
III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.
585. Leptorhabdos parviflora (Benth) Benth. - ... ... ұсақ ... бұғы мүйіз. Бір жылдық. Өзен, жылға жағалауларында, құмда,
таудың топырақты орманы мен аршалардың арасында өседі. VII ... ... ... ... ... Ten - ... гребенчатая - көздері.
Бір жылдық. Далалы шалғындықта және тау бөктерінің жазықтықтарында
өседі.
VI-IV ... ... Govor, ex ... - О.карашавксая - Қаратау
көздәрісі. Бір жылдық. Құрғақ таулы шалғындықта өседі.
V-VII гүлдейді.
588. E.regelii Wettst - О. ... - ... ... Бір жылдық.
Таудың шалғындықты бөктерінде және тау ормандарында өседі. ... IX ... ... ... olgae Regel - ... ... - ... қандыгүл. Көп
жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.
IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.
590. ... Schrenk - ... - ұзын ... ... ... ... таудың ортаңғы белдеуіндегі шалғындықты және тасты бөктерде
өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
591. P.talassica Vved - Н. таласский - ... ... Көп ... және ұсақ ... ... ... белдеуіндегі бөктерде өседі.
VI- VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
592. P.dubia B.Fedtsch - М. сомнительный - күдікті ... ... Ұсақ ... ... және ... ... ... белдеуінде
өседі.
VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс ... Bungea ... (Herd) Schischk - ... ... шағалтай. Көп жылдық. Таудың тасты ... ұсақ ... ... VI ... VII- VIII жеміс салады.
Orobanchaceae Vent - Зарацыховые - сұңғыла тұқымдасы.
594. ... ... С.Beck - ... ... - орал сұғыласы.
Көп жылдық. Далалы немесе тасты бөктерде жіне бұталардың арасында өседі,
сондай-ақ Ariemisio түрін ... VII ... VII- VIII ... ... О. ramosa L. - 3. ветвистая - бұтақты ... Бір ... ... ... ... ... және ... өсімдіктерді
паразиттейді.
V- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.
Plantaginaceae Lindl - ... - ... ... Plantago major L. - ... ... - ... бақажапырақ. Елу
жылдық. Ылғал шалғындықта, көл жағасында, батпақтардың шеттерінде ... ... ... ... ... P.media L. - п. ... - орташа бақажапырақ. Көп жылдық
шалғындықты далада, көп ... ... VIII ... ... L. - ... - ... тәрізді бақажапырақ,
сужапырақ. Көп жылдық. Далалы шалғындықта, тасты, ... өзен және ... ... ... Juss - Мареновые - ләйлекшөп тұқымдасы.
599. Asperula congesta Tschemeva - ... ... - ... ... жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі жартаста өседі.
VI- VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.
Rubiaceae Juss - ... A.setosa Jaub, et Spach - У. ... - ... ... Бір
жылдық, Тасты және шөпті беткейлерде, егістікте жабайы түрде өседі.
V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
601. Galium songaricum Schrenk - ... ... - ... Бір жылдық. Субальпі жіне альпі ... ... ... ... ... VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.
602. G.tenissimum Bieb - ... - ... ... Бір ... ... тасты жартасты, шалғындықты, беткейлерде және далалы тау
бөктерінде өседі.
IV- VI ... VI- VIII ... ... ... Danth - П. мутавчатый - қызылбояу. Бір ... ... ... және жартастардың арасында өседі.
IV- V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
604. G.tianschanium М.Рор - П.тяньшанский - ... ... ... Субальпі белдеуінде, таудың тасты беткейлерінде, өзеннің құрғақ
арналарында өседі.
VII- VIII гүлдейді, VIII - IX ... ... ... Juss - ... - ... ... Abelia corambosa Regelet Schmalh - Абелия щитковидная - канкан
тәріздіс асай түсті. Бұта. ... және ... ... ... ... ... арасында өседі.
VI- VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.
Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік, қатты ағаш.
606. Loncinera microphylla Willed, ex Schult - ... ... ... ... ... Тасты, жартасты бектейінде, өзен арналарында
өседі.
IV- VII ... VIII- IX ... ... ... Pojark - Ж. ... - ... жапырақты ұшқат.
Бұта. Субальпі белдеуге дейінгі ... ... ... VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.
608. L.hispida Pall, ex Schult - Ж. Щетинистая - ... ... ... ... ... ... ... өседі.
V- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.
609. L.Olgae Regel et Schmalh - Ж.Ольги - Ольга ұшқаты. ... ... ... ... жартас сызаттарында өседі.
VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.
610. L.nummulariifolia Jaub, et Spach - Ж.монетолистая - тиын жапырақты
үшқат. ... ... ... ортаңғы белдеуінде, өзен жағалауларында өседі.
V- VI гүлдейді, VII- IX ... ... - ... - ... ... Patrinia intermedia Reem, et Schult - Патриния средняя - орташа
тасшүйгін. Көп жылдық. Таудың ... ... ... ... VII ... VII-IX ... ... маңызы: Медицинада қолданады.
612. Valeriana turkestanica Regel, et Schmalh - Валериана туркестанская
-түркістан тасшүйгін. Бір жылдық. Таудың ... ... ... өседі.
IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.
613. V.plagiostephana Fisch, et Mey. - ... - ... ... таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде, тасты, ұсақ топырақты тау
бөктерінде өседі.
IV- VI ... V- VII ... ... Rafin - ... - ... ... Morina kokanica Regel - ... кокандская - Қохан салпысы. Көп
жылдық. 1500-3000 м биіктіктен аршалы белдеуге өседі.
VII- VIII гүлдейді, VIII-I3 ... ... ... ... ... ... Juss - ... - Қожакендір тұқымдасы
615. Dipsocus laciniatus L. - Ворсянка разрезная - Тілік қожакендір.
Е.ж. бұталардың арасындағы таудың ... ... өзен ... VII ... VIII ... ... маңызы: Құрамында алкалойдтар бар.
616. D.dipsocoides (Kar,et Kir.)Botsch. - В. Лазоревая - ... ... көп ... ... ... ұсақ тасты бөктерді өседі.
VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
617. Scabiosa ... Schrenk - ... ... - ... ... Бір ... Таудың төменгі және ... ... ... беткейлерде өседі.
VI- VII гүлдейді, VI- VII жеміс салады.
618. S.micrantha Desf- С. ... - ұсақ ... ... ... Ұсақ ... және ... тау бөктерінде өседі.
V гүлдейді, VI- VII жеміс ... Juss - ... - ... ... ... gromerata L. - колокольчик сборный - шоғыр қоңыраугүл.
Көп жылдық. Шалғындықта, орманда өседі.
VI- VIII гүлдейді.
620. C.evolvulocea Roule, ex A.DC. - ... - Кең ... ... және ... ... VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.
621. Ostrowskia magnifica Regel - ... ... - ... Көп ... ... ... көлеңкесінде, таудың ортаңғы
белдеулерінде өседі.
VI-VII гүлдейді және жеміс салады.
622. Asyneuma argutum (Regel)Bomm - Азенума острая - ... ... ... ... ... белдеуінде ұсақтасты және тасты бөктерде өседі.
VI-VIII гүлдейді
623. Cryptocoton monocephalus (Trautv.)Fed. - ... ... ... ... Көп жылдық. Ұсақ тасты шыктарда және жартастарда өседі.
IV-V гүлдейді, VI жеміс салады.
624. Sergia ... Legel Fed - ... ... - ... Көп ... ... жартас сызаттарында өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
Asteracea Dumort - Сложноцветные - Күрделігүлділер тұқымдасы
625. Saligaga ... L. - ... ... - Кәдімгі
алтыншөп. Көп жылдық. Орманда, шалғындықты және далалы жерлерде өседі.
VIII-X гүлдейді, XI ... ... ... ... ... заманда дәрілік есебінде
пайдаланған.
626. Heteropappus canescens - Гешероппиус седеющий. Көп жылдық. Тау
бөктерінің ұсақ тасты және тасты ... ... ... VIII-IX жеміс салады.
627. Galotella chromopappus Novopokr. - Солонечник окрашеннохохолковый
— Бояу бас ... Көп ... ... ... белдеуіде тасты
беткейлерінде өседі.
VII-IX гүлдейді.
628. G. scoparia Novopokr - С. Прутоевидная. Көп жылдык. ... ... G. coriacea Novopokr - С. ... Көп жылдық. Тасты және ... ... ... G. coriacea Novopokr - С. ... Көп ... ... беткейлерде,
бұталы орманда өседі.
VII-IX гүлдейді.
630. Pseudolinosyris grimmii Novopokr - Ложногрудница гримма Жартылай
бұта. Ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.
VII-IX ... ... vulgare Nees - ... ... Бір жылдық.
Сортаң шалғындықта өседі.
V-X гүлдейді және жеміс салады.
632. Brachyactis ciliata - Брахиактис ресничатый
Бір жылдық. Ылғалды, ... және ... ... және ... өседі.
633. Erigeron pseudoseravschanicus Botsch - ... - ... ... Биік ... ... беткейлерінде, орманды белдеуінде өседі.
VII-IX гүлдейді
634. Е. azurens Regel ex M. Pop - М. лазоревый
Көп жылдық. 2500-4000 биіктікте ... және ... ... ... ... ... ... сәндік
635. Е. heterochaeta - М. разнощетинковый
Көп жылдық. Альпі белдеуінде, қарда және тасты беткейлерде өседі.
VI-IX гүлдейді.
636. Е. ... Vierh - М. ... Көп ... ... ... ... дейінгі орманды және далалы беткейлерде өседі.
VII-IX гүлдейді.
637. Е. pallidus М. Pop - М. Бледный. Көп ... Ұсақ ... және ... тау ... ... гүлдейді.
638. Lochnophyllum gossypinum Bunge - Шерстолистник хлопковидный. Бір
жылдық. Шөлейтті жазықтықта, сұр ... және ұсақ ... ... ... ... және жеміс салады.
639. L. arvensis L - Ш. Полевой. Бір жылдық. Құмды және тасты жерлерде,
далалы ... ... ... ... VII-VIII ... салады.
640. Cymbolaena griffithii (A.Gray)Wagenitz (C.longifolia(Boiss.et
Reut) Smoljian - ... ... - Ұзын ... ... ... ... ... және төменгі белдеудегі құрғақ тасты беткейлерде
өседі.
IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
641. Aster alpinus - ... ... Көп ... Альпі белдеуіне
дейінгі далалы, шалғындықты және тасты беткейлерде, өзен ... ... VIII ... ... ... сәндік беткейлерде, бүталы орманда өседі.
VII-IX гүлдейді.
642. Leontopodium ocholeucum Beauverd - Эдельвейс бледно-желтый. Көп
жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, ... ... ... ... VII-IX ... салады.
643. Anaphalis velutina Krasch - Анафалис бархатистый. Жартылай бұта.
Таудың жоғарғы белдеуінде жартаста, тасты беткейлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII-IX ... ... ... supine - ... ... Көп ... Таудың
жоғарғы белдеуіндегі тасты жерлерде, қарда өседі.
VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
645. Helichrysum arenarium - Цмин, ... ... Көп ... тау бөктерінде, құмда, жартылай шөлейтті жерлерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: Құрамында аренарин антибиотигі бар дәрілік өсімдік.
646. Jnula britannica L - ... ... Көп ... ... ... шалғындықта өседі.
VI-VIII гүлдейді, VII-X жеміс салады.
647. Pentanenca albertoregelia Gorschk - Пентанема Альберта Жартылай
бұта. Тасты беткейлерде, жартас ... ... ... VII-VIII жеміс салады.
648. Filogo Montana L. - Жабник горный - Тау қазығұрты. Бір жылдық.
құрғақ тасты ... ... ... VIII-IX ... ... ... salviifolia Bunge - блошница ... - ... ... Көп ... ... және ұсақ тасты бөктерінде өседі.
VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
650. Achillea millefelium - Тысячелистник обыкновенный. Көп жылдық.
Шалғында, ... және ... ... бөктерінде өседі.
VII-X гүлдейді.
651. Waldheimia tomentosa Regel - Вальдгеймия войлочная. Көп ... ... ... ... ... ... W. staliczkae Ostenf- В. Столични. Көп жылдық. Биік таудың ұсақ
тасты суды ... ... VII-VIII ... ... aulilatensis (B.Fedtsch)Krasch. ... - ... ... Көп ... ... және ұсақ ... 1000 және 1400 ... дейінгі биіктікте.
654. Tanacetepsis karataviensis Kovalevsk. - Танацетопсис каратавский
-Қаратау сертебесі. Көп ... ... ... ... ... ... VI-VIII ... салады.
655. Tanacetum turlanicum (Pavl,)Tzvel. - Тижма турланская - Турлан
түймешетені. Көп ... ... ... ұсақ тасты тау бөктерінде және
жартастада, ... ... және ... ... ... ... Ajanio fostigata (C.Winkl.)Pojiak. - Аяния ... - ... Көп ... ... ... және далалы жерде бұта арасында
өседі.
VIII-IX гүлдейді
657. Artemisa pamirica C.Winkl. - ... ... - ... ... Көп
жылдық. Жоғарғы белдеуде, ұсақ тасты - шалшықты шалғындық құрғақ бөктерде
өседі.
VII-VIII гүлдейді
664. A. turanica Crask. - П. ... - ... ... Көп ... ... ұсақ ... шалшықты топырақта, құмда, тасты беткейлерде өседі.
ІХ-Х гүлдейді
665. Ligularia songarica (Fisch) Ling - Бузульник Джунгарський - ... Көп ... Өзен және көл ... ... ... тау ... жиі ... гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.
666. L. macrophylla (Ledeb)DC. - Б. Крупнолистый - Ірі ... Көп ... ... белдеуде, дымқыл тұзды шалғында, өзен
жағасында өседі.
667. Echinops talassicus Colosk - ... ... - ... ... ... Шалғынды бұталарда және сүректі - бұталар бөктерінде, ортаңғы
белдеуге дейін өседі.
VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс ... Е. ... Regel, et Schmalh - M. ... - ... Көп ... Түрлі шөпті шалғыңдарда, сүректі бұталарда және ... ... ... ... VIII-IX ... ... Cousinia talassica (Kulf)Juz et Tschemeva - Кузинния таласская
-Талас көбеңқұйрығы. Көп жылдық. ұсақ ... және ... ... өседі.
VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.
670. С. pseudoaffmis Kult - К. ложнородственная - ... ... Тау ... ала ... ... ... ... VII-VIII жеміс салады.
671. С. umbrosa Bunge - К. теневая - Көбеңқұйрық. Көп ... ... тау ... және ... төмекнгі белдеуінде арамшөп түрінде
өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
672. С. vicaria kult — К. замещающая — ... Көп ... ... - ұсақ ... ... ... төменгі белдеуінде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
673. С. rigida kult - К. ... - ... ... Көп ... ... өседі.
VII-VIII гүлдейді
674. С. herrescens Juz - К. ужасающая - Сұмдық көбеңқұйрық. Көп жылдық.
Тасты, ұсақ тасты бөктерде, таудың ортаңғы ... ... ... гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
675. С. grandifolia kult - К. крупнолисая - Ірі жапырақты көбеңқұйрық.
Көп жылдық ... ... және ... ... таудың белдеуінде өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.
676. С. tianschanica kult - К. тяньшаньская - ... ... ... ... және ұсақ ... бөктерде, төменгі шекарада таудың төменгі
белдеуінде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс ... С. ... Regel - К. ... - ... ... ... Ұсақ ... және ұсақ топырақты бөктерде таудың төменгі ... ... ... VII-VIII ... ... С. Regelii C.Winke - К. ... - Регель көбеңқұйрығы Екі жылдық.
Ұсақ тасты тау ... ... ... VII-VIII ... ... Saussurea asbukinii Iljin - Соссюре Азбукина - Шұбаршөп. Көп
жылдық. ... ... ... ... ... ... гүлдейді, V жеміс салады.
680. S. Vvedenskyi Lipsch - С. ... - ... ... ... және ұсақ ... ... ... гүлдейді
681. S. elegans Ledeb - С. изящная - Шұбаршөп. Көп жылдық. Шалғындықта,
тасты және ұсақ ... ... өзен ... және бұта ... өседі.
VII-VIII гүлдейді
682. Jurinea tartisguamea Iljin — Наголоватка извилисточешуйчатая ... Көп ... ... және шалшықты, тасты бөктерде, ... ... VII-VIII ... ... Carduus ... Weinm - Чертопелах термара - Түйетікен. Екі
жылдық. Құрғақ шалғында, жол жағасында және ... ... жиі ... ... гүлдейді және жеміс салады.
684. Cirsium vulgare (Savi)Ten - Бодяк обыкновенный - Кәдімгі ... Екі ... ... ... ... өзен ... шөлді,
тасты жерлерде өседі.
VII-IX гүлдейді және жеміс салады.
685. С. ... ... - Б., ... - ... Көп ... Таулы шалғында өседі. VII-VIII гүлдейді және ... С. arvense (L) Scop. - Б. ... - ... тікен курай. Көп
жылдық. Далалы аудандарда, егістікте және таулы дерлерде жиі өседі.
VII-IX гүлдейді және жеміс салады.
687. Picnomon acama (L)Cass - ... ... - ... ... ... немесе екі жылдық. Тасты бөктерде, Жолдақ, арықта, тастанды жерлерде
өседі.
VII-VIII гүлдейді және ... ... ... ... DC. - ... ... ... жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі.
V-VI гүлдейді және жеміс салады.
689. Crupina vulgaris Cass - ... ... - ... ... ... Ұсақ ... ... жартастарда, бұта арасында, өзен жағасында
өседі. IV-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.
689. Centaurea ... Iljin - ... ...... ... ... бөктерде, таудың ортаңғы белдеуінде өседі.
VII-VIII гүлдейді
690. С. turkestanica Franch - В. Туркестанский - Түркістан гүлкекіре.
Көп ... ... ... ... ортаңғы және төменгі белдеуінде өседі.
IVI-VIII гүлдейді
691. С. sguarrasa Willd - В. ...... Екі ... және ұсақ ... ... ... шөптесін және жайылымдық жер
інде өседі. VI-VIII гүлдейді.
692. Tragopogan capitatus S.Nikit - ... ... - ... Екі ... ... ... ... егістік арасында өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
Шаруашылық маңызы: жем шөп - малдар ... ... ... Т. ... S.Nikit - К. ... - Ірі жалған желкек. Екі
жылдық. Шалғынды, далалы тау бөктерінде, жазықтыкта, далалы жерлерде ... ... VII-VIII ... ... Т. montanus S.Nikit - К. горный - ... ... Көп ... ... шөпті және таудың тасты бөктерінде өседі.
V гүлдейді, V-VI
695. Taraxcum montanum (C.A.Mey)DC. - Одуванчик горный - Таулы бак-бак.
Көп жылдық. ортаңғы ... ... ... және ұсақ ... ... ... IX ... салады.
696. Т. mojoe Schischk — О. большой — Үлкен бақ-бақ. Көп ... ... ... ... ... ... өседі.
V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.
697. Lactuca dissecta D.Don - Латук ушковатый - Сүтжапырақ. Бір ... ... ... арасында және бұта арасында өседі.
VI гүлдейді, VI жеміс салады.
698. Cephalorrhynchus subplumosus Kovalevsk - ... ... Көп ... ... ... ... аршаларда және
ағаштардың және бұталардың көлеңкелерінде өседі.
VI-VII гүлдейді
699. Crepis oreades Schrenk — Скера ... — Тау ... Көп ... белдеуде, жартастарда, тасты-ұсақтасты бөктерде өседі.
VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
700. С. servschanica B.Fedtsch - С. зеравшанская – ... Көп ... және ... белдеуде, тасты, ұсақтасты бөктерде, жартастарда
өседі.
VII-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.
701. Hieracium irghsorum Juxip - ... ... - ... Көп ... ... таудың бөктерінде және таудың орманды
белдеуіне дейін ... ... ... VII-VIII жеміс салады.
702. H. erythracorpum Petez - Я. ... - ... ... Көп ... ... ... ... 2600 м биіктігіне дейін
өседі.
VII-VIII гүлдейді.
703. Н. echiodes Lumn - Я. румянковая – Соршатыр. Көп ... ... ... дала ... ... ... ... дейін өседі.
V-VIII гүлдейді.
4. Қасқасу шатқалының өсімдіктер ресурстары олардың шаруашылық маңызы және
сақтап қорғау
Флораны зерттеу барысында өсімдік ... ... ... ... тиімді пайдалану мәселелері де қамтылады. Бұл түсінкті, себебі
флораны зерттеушінің алдындағы міндеттің (мақсаттың) бірі өсімдіктерлің
ресурстарына, ... ... ... ... сол ... сақтау тәсілдеріне назар аудару болып табылады. Сондықтан флораның
құрамында әр түрлі шаруашылық маңызы бар бағалы өсімдіктер анықталды.
Қасқасу шатқалы ... ... ... әрі ... ... ... ... Оларды бірнеше топқа бөлеміз.
Қасқасу шатқалы флорасының шаруашылық маңызы.
6-кесте
|Шаруашылық топтар ... саны ... |43 ... |33 ... ... |30 ... |24 ... |23 ... |19 ... |14 ... ... ... бөлігі дәрілік, сәндік, мал азықтық,
тағамдық, техникалық қасиеттерге ие. Сондықтан осындай топтағы ... ... бөлу ... ... ... ... ... қатарына алма, пісте
таудаған, бадам, жерсабын, долана тағы басқалар ... ... ... ... ... ... өте ертеден пайдаланып келе жатқан топтарының бірі. Бүл топқа 43
өсімдікті жатқызуға болады, олар ... ... ... мен ғылыми
медицинада кеңінен қолданылады. Олардың қатарына мысалы, Ephedra ... ... Plantago major, Achillea ... Rosa
gedtschenkoana, R.canina тағы басқа өсімдік түрлерін жатқызуға болады.
Бұл өсімдіктер медицинада жан-жақты қолдау табуда. (Павлов, 1947; ... ... 1982; ... ... ... ... ... емдік өсімдіктер ... ... ... ... әсерінен жойылып ... ... ... ... Ephedra ... Ungernina severtzovii,
Polyonum aviculare-ны айтсақ та жеткілікті. Көптеген дәрілік өсімдіктердің
Urtica diocia, Peganum harmala, Rheum ... ... ... болуына қарамастан тіптен дайындалмайды десек те болады.
МАЛ АЗЫҚТЫҚ ӨСІМДІКТЕР. ... ... ... ... етек ... шаруашылық дақылдары (бидай, мақсары, жоңышқа) егілсе, таудың ортаңғы
және жоғарғы бөліктері шөп шабу мен ... ... ... ... ... ... ... маңызды өсімдіктердің негізгі
бөлігі мал азықтық (30 түр) ... ... ... ... ... бағалы
болып саналатындары астық тұқымдастар, шатыршагүлдер, ... ... ... ... ... ... т.б. тұқымдастар
өкілдері.
Астық тұқымдасынан мал азықтық қасиеті ... ... ... giomerata, Poa pratensis, Festuca gigantea, F ... ... ... ... ... Melica ... Stipa hohenacktriana, S. caucasica - ... ... ... әсіресе Onobrychis areanaria, O. grandis, Medicado
meyeri, M. tianschanica, M. lupulina, Trifolium repens, T. ... ... M. albus — тың ... зор ... ... ... Сагех songorica мен C.turkestanica-ның ... ... ... ... ... ... бөлігінде алабота
тұқымдасынан Косһіа prostrata, Chenopodium botrys, Ch. foliosum секілді
жайылымдық түрлерін жиі ... ... ... ... ... тұқымдасынан жусанның Artemisia annua, A.absinthium, A.
vujgaris - түрлерін жатқызамыз. Олар ... ... ... ... ... ... қатар кеш-күздік және қыстық азықтың
негізін құрайды.
ОМАРТАЛЫҚ ӨСІМДІКТЕР. Зерттеліп отырған ... ... ... ... осы топқа жатады. М.М.Глуховтың (1955) есептеуінше тәулік
бойындағы температураның тез ... ... тау ... ... қасиет жоғары болады. Осындай аудандардың қатарына
Қасқасу шатқалына да жатқызу өте орынды. Rosaceae, Lamiaceae, ... және т.б ... ... ... ... ... hypericifolia, Malus sieveersii, Rosa beggeriana, R. maracandica,
R. canina, ... ... A. ... Salvia deserta, ... S. vilgata, ... ... Melissa officinalis, Origanum
tyttanthum, Mentha asiatica, Prandos pabularia, Ferula ugamica, ... Eremurus regelii, E. robustus т.б. ... ... ... ... ... ... Қасқасу шатқалының өсімдіктері өте ... бал ... ... ... ... ... Қасқасу шатқалының территориясында бояғыш
өсімдіктердің 14 түрі ... ... ... бояғыштық касиеті жоғары
болып саналатын Geranium collinum, Delphinium ... ... Berberis odlonga ... ... ... атап өту ... ... -дің Қасқасу шатқалында 24 түрі кездеседі. Әсіресе
Cratatgus pontica, Pranus sogdiana, Malus sievtrsii, Rheum ... ... - ның ... ерекше болып саналады. (Калмыков,1973).
ТЕХНИКАЛЫҚ ӨСІМДІКТЕР. Зерттеліп отырған ... ... 23 түрі ... ... арасынан Allochrusa gypsophiliodes,
Linum corumbulosum, L. Olgae, luniperas ... - ны атап ... ... ... ... ... алынатын т.б)
түрлер саны бойынша аз ... ... ... Қасқасу шатқалы
флорасының құрамында шаруашылық маңызы бар көптеген бағалы өсімдіктер бар
екендігі анықталады. ... ... ... ... ... ішінара дөрілік өсімдіктер мен ... ... ... ... ... ... алынатын, омарталық өсімдіктер
де бар.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қасқасу шатқалы флорасын зерттеу нәтижесінде 85 ... 369 ... 703 ... түрлері анықталды. Шатқалдан гербарий жиналып,
өсімдіктерге ... ... ... Онда ірі тұқымдастар атап
айтқанда Asteracea, Loaceae, Brassicaeae тағы ... ал ірі ... ... Cousinia Allium бар ... ... ... топтары: папортник тәрізділер, ... ... ... және ... ... ... ... ағаш, бұта, жартылай бұта және шөптесін өсімдіктер ... ... - ... рет ... ... флорасына зерттеу
жұмыстары жүргізілді. Жалпы жұмыс ғылыми ... ие. ... ... ... ... және ... оқу ... қолдануға
болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Н.К. Аралбаев, ... ... ... ... области» Книга первая. Конспект видов высших
сосудистых растений — Алматы, 2002 г. — 314 ... ... ... ... ... ... сөздік» Алматы,
«Анатілі» 1993 ж.
3. Адылов Т.А. Род Artemisia 17/ Опр.раст. Ср.Азии. Т. 10. ... ... ... В.В. География растений. М.: Сов.книга. 1938. 104 с.
5. Алисов Б.П. Климат СССР. М., Изд-во МГУ, 1956.-127 с.
6. ... М.С. ... ... ... ... - ... ... Байтулин И.О. Растительные ресурсы Казахстана и перспективы их
рационального использования // Проблемы рационального использования
лекарственно-технических растений Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1986.
С.5-12.
8. ... И.О. ... и ... охраны растений Казахстана //
Охрана редких видов растений и растительности Казахстана. Алма-Ата:
Наука, 1987. С. 3-79.
9. ... Б.А. ... ... ... ... Природа и
хозяйственные условия горной части Бостандыка. Алма-Ата: Наука. 1956.
С. 38-45.
10. ... Р.С. ... ... ... равнин Западного
Тянь-Шаня // Вопросы бот. Вып. 3. Л.: Изд-во АН СССР. 1960. С. 42-54.
11. Дурасов A.M., Тазабеков Т.Т. ... ... ... ... ... ... определитель растений Казахстана. Алма-Ата: Наука.
1969-1972. Т. 1. 640 с. т. 2. 572 ... ... М.М. ... ... изучения сырьевых растений // Методика
полевых исследований сырьевых растений. М., Л.: Изд. АН СССР, 1948. С.
7-24.
14. Калмыков С.С. Дикорастущие плодовые ... ... ... ... ... ... АН УзССР, 1973. С. 15-80
15. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной ... ... ... Л.: ... 1973. 356 ... ... Р.В. Флора Сырдарьинского Каратау. Л.: Наука. 1990. 145 с.
17.Кармышева Н. X. Флора и растительность западных отрогов ... ... ... 1982. 160 ... Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы. Алма-
Ата: Наука. 1973. 173 с.
19.Кнорринг О.Э., Минквиц З.А. ... ... ... Сыр-
Дарьинской обл. Изд. Переселенч. управл. Спб., 1910. С. 1-132.
20. Кнорринг О.Э., Минквиц З.А. Растительность ... ... ... области // Тр. почв.-ботан. экспедиции Переселенч. управл.
Ботанические исследования. 1909. Спб., 1912. С. 113-187.
21. Коровин Е.П. ... ... Азии и ... ... М.,
Ташкент: Изд-во АН УзССР. 1934. 473 с.
22. Коровин Е.П. Растительность Средней Азии и ... ... ... АН УзССР. 1962.Т. 2. 549 с.
23. Красная книга Казахской ССР. Т. 2. Редкие и ... под ... виды ... и растений. 4.2. Растения Алма-Ата: Наука.
1981.263 с.
24. Кукенов М.К. Рациональное использование ресурсов лекарственных
растений Казахстана // Изучение лекарственных растений Казахстана.
Алма-Ата: ... 1988. С. ... ... И.М. Особенности экологии высокогорных растений Западного
Тянь-Шаня. М., Изд-во АН СССР, 1955. С. 29-47.
26. Мырзакулов П.М., Байтенов М.С. К охране ... ... ... // ... ... и ... в Казахстане.
Целиноград: 1976. С. 244-246.
27. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан. 1968-1993. -ТТ. 1-
10.
28. Очерки по физической географии ... ... АН ... ... Н.В. ... ... Южного Казахстана. М.: Изд-во АН
СССР. 1947. 199с.
30. Павлов Н.В. ... ... ... ... Изд-во АН КазССР.
1948. С. 226-280.
31. Павлов В.Н. Новые и редкие виды из ... ... // ... высших растений. Т.6, 1970 а. С. 276-283.
32. Павлов В.Н. Эндемизм флоры Западного Тянь-Шаня // - Бот. ... ... 55. N9. С. ... ... В.Н. ... районирование Западного Тянь-Шаня
// - Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1972 а. Т. 77. Вып. 6. С.37-41
34. Павлов В.Н. Основные черты ... ... ... ... Изд-во АН СССР. 1972 б. С.97-99.
35. Павлов В.Н. ... ... ... ... // Проблемы
ботаники. Растительный мир высокогорий и его освоение. Т. 12. Л.:
Наука. 1974. С. 112-117.
36. Павлов В.Н. Растительные ресурсы ... ... // ... и
растительные ресурсы Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1975. С 57-62.
37. Павлов В.Н. Растительный покров Западного Тянь-Шаня.М.: Изд-во МГУ.
1980.248с.
38. Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, ... ... ... ... в 2-х ... /. ... Наукова думка. 1983. 477с.
39. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение //
Полевая ... М.: ... 1964. С. ... ... А.Л. ... ... ... Л.: Наука. 1978.247с.
41. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука. 1987. 439 с.
42. Терехов В.И. ... и ... ... флоры Чимкентской области
// Охрана растительного мира Казахстана. Алма-Ата: Наука. 1979. С. 106-
109.
43. Толмачев А.И. ... в ... ... Л.: ... ЛГУ. ... Федченко Б.А. Флора Западного Тянь-Шаня // Тр. бот.сада, 1941-1961.
Т. 31. С. ... ... ... ... ... 1956-1966. - Т.Т. 1-9.

Пән: География
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қасымханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Әз Тәуке ханның «Жеті жарғысы». Үндістандағы «Ману заңы»12 бет
АКАДЕМИК С. ҚАСҚАБАСОВТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГТІК МЕКТЕБІ5 бет
Каскелен қаласының «АТФБанк» филиалы7 бет
ТП АБЖ негізгі функциялары, құрылымы мен талдауы Реттеудің типтік сұлбасы рН . Белгілері бойынша ТП АБЖ классификациялары .Шығынды реттеудің типтік сұлбасы . Каскадты АРЖ-ның есептеу әдістері6 бет
Түркі халықтарының фольклорында қасқыр бейнесі15 бет
Қазақтың ежелгі заңдары. Қасым ханның касқа жолы29 бет
Қасым ханның «Қасқа жолы»6 бет
Қасым ханның қасқа жолы8 бет
Қасқелен өзеніндегі су алу торабы13 бет
Қасқырға қой бақтырған қазағым-ай..5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь