Тұрақты экономикалық өсу жағдайындағы инвестициялық жобалардың және оларды басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ.МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Инвестициялық үдеріс экономикалық даму факторы ретінде ... ... ... ... ... 5
1.2 Инвестициялық жобалар түсінігі және жобалардың негізгі мінездемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.3 Инвестициялық жобаларды басқарудың негізгі қағидалары және әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

2 ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ... ... ... ..29
2.1 Қазақстан Республикасындағы қазіргі кезеңдегі инвестициялық ахуал және оның даму үрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.2 Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының незізгі функциялары мен қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
2.3 Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының инвестициялық жобаларды басқару саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

3 ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3.1 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларды басқару қызметін құқықтық.нормативтік қолдау шараларын нығайту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларды басқарудағы менеджмент жүйесін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73

РЕЗЮМЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...76
Ұлттық экономика қазіргі нарықтық жағдайда бәсекеге қабілетті болу үшін әрдайым және тұрақты түрде өндірілетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырып, кәсіпкерлік қызметте жаңа жолдарды игеруге дайын болуы тиіс. Өз кезегінде мұндай экономикалық дамуды қамтамасыз ету үшін инвестицияларды экономикаға тартып, инвестицияларды тиімді басқару әдістерін игеру қажет.
Қазіргі таңда Қазақстан үшін ел экономикасын әлемдік дамыған елдер деңгейіне жеткізу үшін көп жұмыс жасау керек. Дегенмен, алғышаррттары жасалып жатыр. Қазақстан Республикасының 2003-2015 ж.ж аралығындағы индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру инвестицияларды елге тартып, тиімді басқара білуді талап етеді. Жалпы алғанда, бұл стратегияның өзі - үлкен инвестициялық жоба, соңғы нәтижесі – еліміздің алдыңғы қатарлы дамыған елдер қатарына қосылуы, халқымыздың әлеуетінің өсуі.
XXI ғасыр - ғылыми-техникалық прогрестің интенсивті даму кезеңі. Сондықтан, көш артында қалмау үшін экономиканы дамыту мақсатында инвестициялық үрдістерді инвестициялық жобалау арқылы басқару негізгі мәселе болып отыр.
Соңғы он жыл аралығында әлемдік экономика мен қоғамдық өмірдегі инвестициялық жобаларды басқарудың маңызы артты. XX ғасырдың 60-жылдары нарықтағы қатаң бәсеке мен жоғары пайда табу жағдайында қызмет көрсететін компаниялар үшін басқарушылық және ұйымдастырушылық деңгейін арттырып қана қоймастан, сонымен қатар жобаларды жоспарлау әдістерін жетілдіру, орындау мерзімін қатаң бақылауға алу, қатысушылар мен орындаушылар арасындағы өзара байланысты арттыру жолдарын іздестіру басталды. Бұл процестің ең негізгі себебі ірі жобаларда әрдайым әр түрлі жағдайларға байланысты өзгерістер енгізу қажеттілігі жиі пайда болатын болды. Сондықтан өзгерістерді алдын ала болжап, бақылауға алу қажеттілігі туындады. Ірі компаниялар бірігіп, 1965 жылы Халықаралық Жобаларды басқару Ассоциациясы құрылды. Бұл ұйым 1995 жылға дейін Интернет атауымен белгілі болды (интернационалды желі). Ал 1995 жыла International Project Management Association деген атауға ие болды.
Жобалық менеджмент – бизнестегі және әлемдік ғылымдағы «ноу-хау», қазіргі замандағы менеджменттегі қарқынды дамып келе жатқан бағыт. Қазіргі таңда жобаларды басқару нарықтық қатынастар субъектілерін макро- және микродеңгейде жетістіктерге жеткізе алатын прогрессивті құралдардың бірі болып табылады. Жаңа технологиялар мен қатаң бәсеке заманында ел экономикасы үшін жобаларды басқара білудің маңызы зор. Инвестициялық жобаларды басқару арқылы инновацияларды өндіру мен экономикаға енгізу жолдары ашылады, ол өз кезегінде кәсіпорындар мен жалпы ел экономикасының стратегиялық дамуына жол ашады.
1. Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңы, 08.01.2003 ж. №373-II (№66-IV 05.07.2008 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен). – Алматы: ЮРИСТ, 2008.
2. Шарп Уильям Ф., Александр Гордон Дж., Бейли Джефри Ф. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1998.
3. Самуэльсон П.А., Норхадс В.Д. Экономика – изд. 15; Бином-кнорус, 1999.
4. Шапиро В.Д және басқалары. Управление проектами. – СПб.: ДваТри, 1996.
5. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.
6. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003.
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. – М.: Теринвест, 1994.
8. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. – СПб: Питер, 2004.
9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента, М.:1998.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.:1998
11. Сейтказиева А. М. Инвестиционная деятельность предприятия.- Алматы, 1998.
12. Ньюэл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Пер. с англ.- М.: КУДИЦ – ОБРАЗ. – 2006г.
13. Попов В. М. Бизнес-план инвестиционного проекта. – М.: 2001.
14. Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау. – Алматы: Қазақ Университеті, 2006 ж.
15. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: вопросы теории и практики привлечения и использования. – Алматы: Факсинформ, 1997.
16. Мазур И.И и др. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега – Л, 2004.
17. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – Киев: Эльга – Н, Ника-Центр, 2001.
18. Нурланова Н.К. Формирование и использование инвестиций в экономике Казахстана: стратегия и механизм. – Алматы: Ғылым, 1998.
19. Вратенков С.Д. Управление проектом по стандарту PMBoK Guide 4th Edition. Материалы тернинга.
20. Баймартов У. Инвестиций и инновации: нелинейный синтез. – Алматы: БИС, - 2005. – ТЗ: Избранные научные труды.
21. Инвестициялық жобаларды қарау ережесі//Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің Актілер жинағы.-2002.-№40.
22. Бижанова Д.Е. Проект и его сущностные характеристики// ҚазҰУ хабарышысы. Экономика сериясы.-2009.-№2.
23. Бижанова Д.Е. Управление проектами как механизм инновационного развития в XXI веке// ҚазҰУ хабарышысы. Экономика сериясы.-2009.-№1.
24. Сырлыбаев М.К. Улучшение управления проектами как способ создания инноваций в АПК Казахстана// Евразийское сообщество.-2010.-№1.
25. Яровой А. К новым системам управления// Континент. – 2008. - №1.
26. Кубаев К.Е. Управление - древняя практика и новая наука.// КазНУ: Горизонты науки. -2008.
27. Кубаев К.Е., Байшоланова К.С. Оценка человеческого капитала компании. // Саясат. - 2007, с. 10
28. Лем С. Мир управления проектами в Казахстане// Я – руководитель. – 2006. - №1.
29. Бушуев С.Д. Развитие инструментов целедостижения в управлении проектами// Логос.-2005.-№1.
30. Игликов Е. Инвестиционный потенциал финансовых институтов Республики Казахстан: состояние и перспективы // Рынок ценных бумаг Казахстана.- 2005.- №2.
31. Косжанов.Т.Н. Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии экономики страны //Транзитная экономика.- 2005. № 7.
32. Сембеков Е. Об отдельных вопросах совершенствования инвестиционного проектирования в Казахстане // Қаржы-қаражат. – 2004.- №2
33. Сембеков Е. «Об отдельных вопросах совершенствования инвестиционного проектирования в Казахстане»// Қаржы қаражат.- 2004.-№2.
34. Кучукова Н. Стимулирование инвестиций и повышение конкурентоспособности казахстанской экономики. // Қаржы-қаражат. – 2004.- №1.
35. Смирнов С. Вершки и корешки инвестиций в Казахстане: Перспективы развития ТЭК РК до 2015 года// Невтегазовая вертикаль.-2003.-№1.
36. Төлеубаева М.К. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық іс-әрекетті мемлекеттік реттеу// ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. – 2003.-№6
37. Мороз С. ҚР инвестициялық Заңнамасы// Ізденіс. Гуманитарлық ғылыми сериясы.-2002.-№4.
38. Шөптібаева Г.Б. Инвестиция және инвестициялық жобаларды әлеуметтік талдау// Еуразия университетінің хабаршысы.-2002.-№3-4.
39. Марченко Г., Мачульская О. Рейтинг инвестиционной привлекательности Казахстана// Эксперт.-08.10.2001.
40. Қаженбаев С. Инвестициялық қорлар: тиімді пайдалану жолдары мен қосымша көздері// ақиқат.-2000.-№6.
41. Махин в. От управления проектами – к управлению экономикой/ Казахстанская правда.-2009.- 9 сәуір.
42. Цеховой А. Управлять проектом – это Вам не фунт изюму/ Известия.-2009.-10 сәуір.
43. Әлжанов Т. Қазақстандағы инвестициялық ахуал/ Егемен Қазақстан.-2001.-2 қазан.
44. С.Тай. Влияние прямых иностранных инвестиций/ Казахстанская правда. - 07.03.2006 г.
45. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 2003-2015 годы/ Казахстанская правда.- 2003 г.
46. ҚР статистика бойынша агенттігінің ресми сайты www.stat.kz
47. ҚР Ұлттық Банкінің ресми сайты www.nationalbank.kz
48. ҚР Инвестициялық қорының ресми сайты www.ifk.kz
49. Қаржы әлемә ресми сайты www.wfin.kz
50. ҚР инвестициялық жағдайы бойынша ақпарат беретін ресми сайт www.kazinvest.kz
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1. ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ... ... ... ... ... даму ... ... жобалар түсінігі және ... ... ... ... ... ... қағидалары және
әдістері..............................................................
..............................................16
2. ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ
ДАМУ ... ... ... ... ... ... ахуал
және оның ... ... ... әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының ... ... ... ... ... ... экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының ... ... ... ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ЖОБАЛАРДЫ ... ... ... Республикасындағы инвестициялық жобаларды басқару қызметін
құқықтық-нормативтік ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды басқарудағы
менеджмент ... ... ... ... нарықтық жағдайда бәсекеге қабілетті болу үшін
әрдайым және тұрақты түрде өндірілетін ... мен ... ... ... ... қызметте жаңа жолдарды игеруге
дайын болуы ... Өз ... ... ... ... қамтамасыз ету
үшін инвестицияларды экономикаға тартып, инвестицияларды тиімді басқару
әдістерін игеру қажет.
Қазіргі таңда ... үшін ел ... ... ... ... жеткізу үшін көп жұмыс жасау керек. Дегенмен, алғышаррттары
жасалып жатыр. Қазақстан ... ... ж.ж ... даму стратегиясын жүзеге асыру инвестицияларды
елге тартып, ... ... ... ... ... ... алғанда, бұл
стратегияның өзі - үлкен инвестициялық жоба, соңғы нәтижесі – еліміздің
алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... ... ... - ғылыми-техникалық прогрестің интенсивті даму кезеңі.
Сондықтан, көш артында қалмау үшін ... ... ... үрдістерді инвестициялық жобалау арқылы басқару негізгі
мәселе ... ... он жыл ... ... ... мен ... ... жобаларды басқарудың маңызы артты. XX ғасырдың 60-жылдары
нарықтағы қатаң бәсеке мен жоғары пайда табу ... ... ... үшін басқарушылық және ұйымдастырушылық деңгейін арттырып қана
қоймастан, сонымен ... ... ... ... ... ... ... бақылауға алу, қатысушылар мен орындаушылар арасындағы өзара
байланысты арттыру жолдарын іздестіру басталды. Бұл ... ең ... ірі ... әрдайым әр түрлі жағдайларға байланысты өзгерістер
енгізу қажеттілігі жиі пайда болатын болды. Сондықтан ... ... ... ... алу қажеттілігі туындады. Ірі компаниялар бірігіп,
1965 жылы Халықаралық Жобаларды ... ... ... Бұл ұйым 1995
жылға дейін Интернет атауымен белгілі ... ... ... Ал ... ... Project ... ... деген атауға ие болды.
Жобалық менеджмент – бизнестегі және әлемдік ғылымдағы ... ... ... ... ... келе ... ... Қазіргі
таңда жобаларды басқару нарықтық қатынастар субъектілерін макро- ... ... ... ... ... ... ... табылады. Жаңа технологиялар мен қатаң бәсеке ... ... үшін ... ... ... маңызы зор. Инвестициялық
жобаларды басқару арқылы инновацияларды өндіру мен экономикаға ... ... ол өз ... ... мен ... ел ... дамуына жол ашады. Магистрлік диссертация тақырыбын таңдау
себебі және бұл ... ... осы ... ... ... мақсаты теориялық – методологиялық негіздерге
және шетел, Ресей тәжірибелеріне сүйене отырып, инвестициялық жобалау
процесінің ... ашып ... және ... ... ... ... ... талұылау болып табылады.
Магистрлік диссертация мақсатына байланысты негізгі қадамдар анықталды:
инвестициялық ... ... ... зерттеу,
«инвестициялық жобаларды басқару» түсінігіне анықтама беру;
Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және ... ... ... ... мен қызметі мен танысу;
инвестициялық жобаларды басқарудың заманауи жағдайын талдау;
ҚР инвестициялық жобаларды ... ... ... көздерін ашып
көрсету.
Инвестициялық жобаларды ... ... және ... ... қазақстандық экономистер еңбектерінде кездеседі:
Аубакиров Я.А., Кубаев К.Е., Джумамбаев С.К., ... Н.Ш., ... ... М.Т. және ... және ... ғалымдары ішінде бұл ... ... ... В.Д, ... В.Г., ... И.И, ... Е.Е, ... В.Г.,
Грей К., Ларсон Э. және т.б.
Магистрлік диссертация ... ...... облысы әкімдігінің
экономика және бюджеттік жоспарлау ... ... ... ... функциялары мен қызметі.
Магистрлік диссертация зерттеу пәні – инвестицляық жобаларды басқарумен
байланысты экономикалық қатынастар ... ...... ... ... және шетел
ғалымдарының еңбектерінде орын алған инвестициялық жобалар мәнін ашатын
мәліметтер құрайды.
Магистрлік ... ... ...... жобалар»
түсінігіне авторлық анықтама беру, ҚР ... ... ... жетілдіру жолдарын көрсету.
Магистрлік диссертация кіріспеден, 3 ... ... ... ... және қосымшалардан тұрады.
Бірінші бөлімде инвестиция және ивестициялық жобалар түсініктерінің
теориялық-методологиялық негіздері ... ... ... ... ... инвестицилық жобалар
Екінші бөлімде Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік
жоспарлау ... ... ... басқару саясаты,
функциялары мен ... ... ... ... ... ... жобаларды
басқару жолдарын жетілдіру бойынша ұсыныстар берілді.
Магистрлік жұмыс көлемі 76 беттен, 13 кесте және 12 суреттерден тұрады.
1. ... ... ӨСУ ... ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
1. Инвестициялық үдеріс экономикалық даму факторы ретінде.
Инвестиция – Қазақстан экономикасының нарықтық экономикаға өтуі кезінде
пайда болған жаңа термин. Орталықтандырылған ... ... ... ... салымдар деген түсінік қолданылатын, осы түсінік ... ... пен ... ... ... ... отырған
кәсіпорындарының кеңеюі мен техникалық қайта қамтамасыздандырылуына
(өндірістік капиталдық ... , ... үй мен ... ... емес ... ... ... барлық қаржылық құралдар
түсіндірілетін.
Инвестициялар ақша ... ... ... ... ... және де басқа ... ... ... ... ... соның ішінде тауар белгісіне, ... ... ... қызмет объектісіне салынатын интеллектуалды
бағалықтар, несиелер, кез-келген ... ... ... ... ... және ... бәрі – пайда табу мен әлеуметтік жақсы әсерлерге
жету мақсатында. Осы тұрғыда инвестиция ... ... ... ... ... ... нарықтық және жоспарлы жүйелерде инвестицияның
мәнін түсінудегі айырмашылықты көрсетеді. Ресурстардың бөлінуі әкімшілік
жүйесі жағдайында ... бір ... ... ... ... және басқа түрлерінің бар екендігін отандық
экономикалық ғылым қарастырмады. ... ... ... ағымындағы шығындардан тек бір уақыттық сипатымен ғана
айырықшаланатын залал ... ... ... ғылымы мен тәжірибесі
дәлелдеп отырғандай, капиталдық салынымдар инвестицияның синонимі болып
табылмайды, берілген терминдер ... ... ... ... ... ... ... кең. Батыс әдебиеттерінде қор ... баса ... ... ... нарықтық экономикасы дамыған
елдерде (АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Жапония) ... ... ... іске ... ... ... отандық тәжірибеде екі термин де
қолданылады.
«Инвестиция» термині латынның ...... ... ... ... ... және ... әдебиеттерде кеңінен қолданылады.
Ғылыми әдебиеттерде инвестицияны ... әр ... ... бар. ... инвестицияландыру туралы былай жазады: «Біз қоғамның нақты
капиталының таза ... ... ... ... ... және т.б.) «таза инвестицияландыру» немесе
капитал қалыптасуы деп атаймыз. ... үшін ... ... ... ... немесе меншіктің кез-келген түрін сатып ... ... ... ... үшін бұл тек ... ... Яғни ... инвестицияландырса, басқа біреуі
дезинвестицияландырады. Таза инвестицияландыру тек жаңа нақты ... ... ғана орын ... Шарп ... ... ... «Нақты инвестицияларға әдетте
қандай да бір материалдық-көрнекті ... ... ... кіреді,
мысалы, жер, қондырғылар, зауыттар сияқты. Қаржылық инвестицияға қағазда
жазылған келісім-шарттарды, мысалы, кәдімгі ... мен ... ... ... Қарапайым экономикаларда инвестициялардың
негізгі бөлігі нақтыға жатқызылса, қазіргі ... ... ... ... қаржылық инвестициялар болып табылады.
Қаржылық инвестицияландыру институттарының ... ... ... инвестицияның
өсуіне едәуір дәрежеде ықпал етеді. Әдетте, бұл екі форма бәсекелес емес ,
бір-бірін ... ... ... В.Бочаров инвестицияны табыстың
тұтынуға жұмсала алмайтын бөлігі деп түсінеді. Инвестициялық ресурстар
инвестициялық ... ... ... табыс немесе әлеуметтік әсер
түріндегі өсімі алынатын нақты объектіліеріне трансформацияланады./2, 5б/
Экономикалық және қаржылық ... ... ... болашақта таза пайдаға жету және бұл пайданы бастапқы салынған
капиталдан асырып түсіру ... ұзақ ... салу деп ... – бұл ... оның ... ... ... артуына және
табыстың оң шамасын қамтамасыз ... үміт арта ... ... ... ... Бос ақша ... инвестиция болып табылмайды,
себебі қолма-қол ақшаның құнын инфляция жеп қоюы мүмкін және ол ... ... ... ... ... ... ... түрлі нысандары бар: құнды қағаздар мен жылжымайтын мүлікке; қарыздық
міндеттемелерге; опциондар мен акцияларға; шағын ... ... ... ... ұзақ ... ... және жанама.
Инвестициялардың экономикалық табиғатын оны ... ... ... ... ... белгілер салынған. Белгілер ретінде
мынылар қолданылады:
1. инвестициялардың түрлері
2. ақша құралдарын салу обьектілері
3. инвестицияландыруға қатысу сипаты
4. инвестицияландыру ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі
8. ұдайы өндіріс түрлері
1. Инвестициялардың түрлерін былайша топтайды:
• Ақша құралдары, салымдар, пайлар, ... және ... да ... ... және ... ... Авторлық құқықпен, тәжірибемен және басқа да ... ... ... құқықтар;
• Жерді, суды, ресурстарды, үйлерді пайдалану құқығы және басқа да
мүліктік құқықтар;
... да бір ... ... ... ноу-хау емес)
ұйымдастыруға қажетті техникалық құжат, дағды, өндірістік
тәжірибе ретінде ... ... ... ... ... ... обьектілері бойынша инвестициялар былайша
бөлінеді:
• Нақты ... ... ... ... активтерге
салынуы, яғни нақты инвестициялар – кәсіпорынның негізгі және
айналыс капиталын қалыптастыратын ... және ... ... ... ... ... активтер –
ғимараттарға, станоктарға, қосымша материалдық бұйымдарға, дайын
өнімдерге айналдырылған құралдар;
• Материалды емес активтер – ... ... ... құны, жарнамаға және кадрларды дайындауға ... ... ... немесе түрлі қаржылық құралдарға ақша
құралдардың салынуы – депозиттер, құнды ... ... ... ... ... сипаты бойынша инвестициялар
келесі түрлерге бөлінеді:
• Тікелей инвестициялар, мұнда ... және ... салу ... ... ... тікелей қатысуы
қажет етіледі. Сонымен қатар инвестор инвестициялық циклдердің
барлық кезеңдеріне тартылады, оның ... ... ала ... ... ... обьектілірін
жобалау мен тұрғызуға, дайын өнім өндірісіне;
• Жанама, бұл ақша ... өз ... ... ... және ... ... қаржылық
делдалдар арқылы (инвестициялық қорлар және компаниялар) жүзеге
асады. Мұндай ... ... ... басқаруға
қатысады, ал алатын табыстарын клиенттері арасында бөледі. Тұтас
басқарылатын құнды қағаздарға салынатын ... ... те ... инвестицияландырудың кезеңдері бойынша инвестицияларды мына
түрлерге ... ... ... ... бір ... ... (қысқа мерзімді
депозиттік салымдар, жинақ сертификаттар);
• Ұзақ мерзімді, бұның ұзақтылығы бір ... ... ... ... ... инвестициялар мыналарға бөлінеді:
• Азаматтардың, ... емес ... ... ... емес ... жеке ақша ... ... ол түрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен мекемелердің
бюджет ... ... ... ... ... байланысты:
• Қайта құрылып жатқан кәсіпорындарға жартылай ... ... ... ... ... бір ... ... меншік қоғамына үлестік қатынас);
• Инвестор толық иеленетін ... өз ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті акция, облигациялар арқылы
немесе басқа да құнды қағаздар түрінде алу;
• Табиғат ресурстарын ... ... ... құқығына, басқа
да мүліктік құқықтарға концессия алу.
7. Тәуекел дәрежесі бойынша инвестициялар келесі түрлерге бөлінеді:
• Тәуекелсіз ... ... ... ... ... ... ... салымдар салу қауіпсіз деп
саналады, ал олар бойынша алынған ... ... ... бұл ... қойылым инвестициялық тәуекел нүктесін
санау ретіндегі салымдарды ... ... ... ... ... Инвестициялармен байланысты тәуекел
немесе белгісіздік дәрежесі, мысалы, уақыт, салыным ... ... ... ... ... ... ... істеу нәтижесінің ... ... және ... ... мен ... ... ... қауіптіліктің дәрежесі нарықтың
мүмкін болатын әрекетін шеше алмау болып табылады ... ... ... ... ... төмендету, сату көлемін кеңейту,
мемлекеттік тапсырыстарды орындау және т.б.). дәрежені бағалау
критерийлері мыналар болуы мүмкін:
- барлық пайда сомасын ... ... ... орын ... жоба іске ... ... пайданы ғана емес, жалпы есептемелік
табысты жоғалту мүмкіндігі. Тәуекел дағдарысты болып табылады;
- барлық ... ... ... және инвестордың банкротқа
ұшырауы немесе апаттық тәуекел.
8. Ұдайы өндіріс инвестицияның келесі түрлерінің бірінде жүзеге ... Жаңа ... және ... ... жоба ... іске ... жаңа құрылыстар немесе кәсіпорындардың, ғимараттардың
салынуы;
• Шаруашылық жүргізіп отырған кәсіпорындардың кеңеюі - ... ... ... ... ... ... ... және келесі кезектерін, қосымша өндіріс
кешендерін және ... жаңа ... салу ... етіп ... кәсіпорындарды кеңейту;
• Шаруашылық жүргізіп жүрген кәсіпорынды қайта құру – ... ... және ... жағынан тозған қондырғыларды
ауыстыру арқылы жаңа өнімнің шығарылуының ... ... ... ... ... ... қайта жабдықтауды
ортақ жоба бойынша жүзеге асыру;
• Техникалық қайта ...... ... учаскелердің өндірісінің техникалық-экономикалық
деңгейлерін арттыруға бағытталған шара кешендерін жүргізу.
Инвестицияның ұсынылған жіктелуі қазіргі заманның инвестициялық ... ... ... үшін, жүріп жатқан процестерді жан-жақты
бағалау үшін қажет./3, 11б/
Инвестициялық қызмет - қоғамдық қайта ... ... ... ол инвестициялық игіліктердің қозғалысы тұрғысынан қайта өндіріс
процесінің ... ... ... қызмет келесі түрде жүзеге асады:
• Жеке тұлғалар, мемлекеттік емес ұйымдар, басқа да заңды ... ... ... ... ... Аралас инвестициялар.
Инвестициялық қызмет - қоғамдық қайта өндірістің ... ... ол ... ... ... ... қайта өндіріс
процесінің барлық сатыларын бейнелейді.
Инвестициялардың қоғамдық өндірістегі орны


Сурет 1.
Жоғарыда айтылғандай, инвестиция ... ... ... ... табумен
байланысты. Пайда табу мақсатында инвестициялар, негізінен, бар өндірісті
кеңейтуге, жаңа өндірісті құруға ... ... мен ... ... ... болмаған жаңа тауарлар енгізуге бағытталады.
Әрине, ең тиімді ... түрі – жаңа ... ... ... ... ... бұл инвестициялау процесінің тәуекелі жоғары болып келеді және
қажетті зерттеулер жүргізілуі керек, ал бұл өз ... ... ... ... ... ... ... анықтап, олар бойынша тәуекел
деңгейін көрсетеді.
Инвестициялар бойынша тәуекелдер деңгейі.
Сурет 2.
Инвестициялық саясат елдің экономикалық ... ... ... ... ең ... ... болып табылады. Экономикалық
реформаларға сәйкес халықаралық капитал мен инвестицияларды тартудың
мемлекеттік ... ... пен ... тежеуге, жеке инвесторлардың
инвестициялық белсенділігін арттыруға және өндірістің құрылымдық ... ... ... ... ... нәтижесінде мемлекеттік
табыстардың артуы мемлекеттің жалпы экономикалық-әлеуметтік ... өмір ... ... ... ... ету мүмкіндіктерін
құруға жағдай туғызады.
2. Инвестициляық жобалар ... және ... ... ... «инвестициялық жоба» термині біздің ... ... ... отыр. Тіпті ЖОО-да инвестициялық жобалау деген немесе
соған байланысты пәндер енгізілуде, көптеген жұмыстар жазылуда.
Жобалар қоғамның ажырамас ... ... ... ... ... әрбір ел
экономикасында ірі өзгерістер, ең алдымен, жобалар түрінде ... ... ... ... және ... ... ілімін жетілдіру жолдарын
бекіту нарықтық қатынастары дамыған ... ... XX ... ... ... ... Бұл жағдай жобалар көлемінің өсуі мен
күрделілігінің артуымен байланысты болды және ... ... ... ең ... ... ... құны мен оған ... жұмсалған
қаражаттар шамасын салыстырумен, сондай-ақ экономия және пайда көлемдерімен
сейкестендірумен байланысты болды. 50- ... ... ... алғаш әдістері енгізіле бастады (CPM және PERT әдістері)./4,
15б/
70-жылдары Батыс ... ірі ... ... ... өз позицияларын орнықтыру үшін ... ... жаңа ... қолдана бастады.
Инвестициялық жобаларды басқарудың методологиялық ...... ... ... ... ... яғни ... ұмтылу» деген
латын сөзінен шыққан. Жобаның басқару объектісі ретіндегі ... ... ала ... және ... ... іске асырудың
баламалы нұсқаларын жасау жатады, басқаша айтқанда басқарудың әдістерін
қолдану арқылы ... ... ... бір ... анықтауға болады. /5,
6б/
Қазіргі таңда инвестициялық жобалар күрделілігімен, ... ... және ... ... «идея» (мәселе), «мәселені шешу құралдары» мен ... ... ... Оны ... ... ... болады:
Жобаның негізгі элементтері.
Сурет 3.
Көптеген отандық және шетел экономистерінің еңбектерінде инвестициялық
жобалар түсінігі қарастырылған және әр түрлі анықтамалар берілген.
Мәселен, «Жобаларды ... атты ... ... В.Д. ... ... ... деп анықтайды: «жоба - физикалық объектілерді, технологиялық
үрдістерді ... және ... ... мақсаттар жүйесі». /4,
18б/
Ресей ғалымы В.Г. Золотогоров келесі анықтама ... ...... құжаттар (есептеулер, схемалар, суреттер, макеттер), жоспар,
идея. Жоба ұғымы, былайша айтқанда, «идея» (мәселе), оны іске ... ... ... және ... ... ... біріктіреді». /5, 7б/
Американдық ғалымдар Клиффорд Ф. Грей және Эрик У. Ларсон бойынша «жоба
- бұл ... ... бір ... ... ресурстары және
уақыты шектелген, сондай-ақ тапсырыс ... ... сай ... сай ... ... ... /6, 10б/ Бұл ... басқару: тәжірибелік нұсқау» атты еңбектерінде жобаның негізгі
белгілерін төмендегідей ... ... ... болуы;
• Жобаны іске асырудың алдын ала белгіленген уақытының ... ... ... ... мен ... ... ... ала анықталуы
шарт);
• Жобаны іске асыруға қатысатын әр түрлі мамандар тобының болуы;
• Жоба ... жаңа өнім ... ... ... ... ... ... сапа және шығындар бойынша талаптардың
болуы және орындалуы.
КСРО кезіндегі инвестициялық жобаларға берілген ... ... ... ... ... өте көп. Жоба, КСРО
кезіндегі түсінік бойынша, ғимарат және басқа да ... ... ... жоспары болып табылады. Осы кезге ... ... ... ... жоба ... осындай тар мағынада анықталып келді. Ал Батыс
елдерін алатын болсақ, бұл ... ... ... берілген анықтама болып
келеді.
«Инвестициялық жобалар тиімділігін бағалау және ... ... ... ... ... жоба түсінігі екі мағынада
қолданылады: /7, 11б/
1. Белгілі бір мақсаттарға жетуді көздейтін іс-әрекеттер жиынтығы;
2. ... бір ... жету ... ... ... және есеп-қаржылық құжаттар жиынтығы.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай отырып, инвестициялық ... ... ... ... ... жоба – белгілі бір әлеуметтік-экономикалық нәтижеге жету
мақсатында берілген ресурстар ... ... ... ... және ... ... ... аралығында жаңа өнімді өндіруге
бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы. Осы анықтаманы алға ... ... ... ... ... атап көрсетуге болады:
1. Жоба мақсатының болуы - әрбір жоба белгіленген мақсаттарға жету ... ... ... ... негізгі мақсаттары келесідей:
• Жоба қатысушыларының қызығушылықтарын қанағаттандыру;
• Жоба өнімін жасау.
2. Жоба өнімі - артефакт, тауар, материал, ... ... ... ... ... ... немесе құжат), т.б.
3. Жоба қатысушылары. Жобаның негізгі ... Жоба ... ...... мақсаттарына жетуді қамтамасыз
ететін жауапты ... ... ...... ... ... айқындайтын жоба өнімінің
иегері;
• Атқарушы ұйым;
• Жоба тобы;
• Спонсор, куратор – қаржылық және басқа да ... ... ... ... ... ... бөлімшесі – жобаларды басқаруды
бағыттауға және ұйымдастыруға арналған бірлік;
Сонымен қатар, жоба қатысушыларының келесідей ... ... Ішкі және ... ... және негативті
4. Жоба айрықшылығы. Әрбір инвестициялық жоба арқылы жасалатын өнім ... ... ... ... ... ... әрбір жоба
ерекше категория, сондықтан осы жоба аяқталғанда алынатын өнім ... ... ... Жоба ... ... жобалардың басталу мерзімі мен аяқталу
мерзімі алдын ала анықталады. Әрбір жоба ерте ме, кеш пе өз ... ... іске ... ... ... ... ... деп
аталады.
6. Жоба ресурстары. Инвестициляық жобаларды іске асыру белгілі бір адами,
қаржылық, ақпараттық, ғылыми-техникалық және ... ... ... ... ... Жоба ... Кез келген инвестициялық жобаны жүзеге асыруда инвестор
және жоба қатысушылары тәуекелге бел буады. Тәуекел мен пайда деңгейі
бір - бірімен тығыз ... ... ... ... ... қажет.
8. Жобаларды басқару процестері: жобаны дайындау, жобаны орындау,
бақылау, жобаны аяқтау, инициация.
Дегенмен, ... ... ... ... жоба
әмбебаптылығы мен жобаның белгілі уақыт аралығында орындалуы жатады.
Инвестициялық жобалар әмбебаптылығы екі аспектіде көрінеді:
1. Жоба ... – яғни ... ... әр ... ... қатысушылар,
жоба шығындары және т.б.
2. Жоба өнімі.
Жобаның уақыт аралығына бөлінуі ... ... ... арқылы көрініс
табады. Әрбір инвестициялық жобалар өзінің идея ретінде пайда болуынан
аяқталу ... ... ... бір ... ... ... әдебиеттерде
жобаның өмірлік циклін анықтайтын әр түрлі қадамдар бар. Ең негізгілеріне
тоқталатын ... оны ... ... көруге болады: /8, 16б/
Кесте 1.
Жобаның өмірлік циклі.
|№ ... цикл ... ... |
| ... | |
|1 ... ... |Бұл ... ... ... |
| |зерттеулер жүргізу фазасы ... ... және іске |
| | ... ... ... ... |
| | ... жобаны басқару түрлері, |
| | ... ... ... |
| | ... ... инвестициялау |
| | ... ... өзін үш ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... жоба ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... іске асу |
| | ... ... (feasibility |
| | ... ... ала ... ... өте |
| | ... ... ... ... тиімді |
| | ... жоба ... оны ... |
| | ... |
|2 ... жобаны іске |Келісімшарртарға қол |
| ... ... ... ... |
| | ... ... зерттеулер жүргізу,|
| | ... ... |
|3 ... ... ... ... ... ... ... |
| |эксплуатацияға беру фазасы |айырбастау немесе инновациялар енгізу |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... |
|4 ... нәтижелерін бағалай |Бұл фазада инвестициялық жобалар |
| ... ... ... ... және |
| | ... ... салыстырылады. ... ... ... барысында жобалар субъектілері мен
объектілерін ... ... жоба ... жоба тобы және ... қатысатын басқа
да тұлғалар жатады.
Жоба объектілері – жобалар, бағдарламалар, ұйымдар және жүйелер.
Жалпы, инвестициялық ... ... ... ... /8, ... Кіші ...... жобалар көлемі бойынша кіші, күрделі емес және
көлемдері шектелген болып келеді. ... ... ... ... капитал салымдары 10-15 млн. АҚШ долларын қүрайтын және
еңбек ... 40-50 мың ... ... жобалар жатады.
Кіші жобалардың мысалы ретінде өндірісті модернизациялау, ... іске қосу және т.б. ... Мега ... – бұл ... ... ... ортақ ресуртар мен
уақыт берілген ... ... ... ... ... Мұндай бағдарламалар халықаралық, мемлекеттік, аймақтық
немесе ... ... және ... ... ... мүмкін (мысалы,
тәуелсіз экономикалық зоналарды жетілдіру, аймақтық ... ... т.б.). ... жобалар мемлекеттік, аймақтық
жоғары басқару орындарымен бақылауға ... Мега ... ... белгілері: құнының жоғары болуы (минимум 1 млрд. АҚШ ... ... ... және ... ... ... (2 млн.адам/сағ
жобалық жұмыстарды жасау үшін және 15-20 млн. адам/сағ. Құрылысжүргізу
үшін); іске асырылу кезеңінің ұзақтығы (5-7 жал ... ... ... ... болуы; жобалардың аймақ,
тіпті бүкіл ел экономикасына тигізетін оң әсерінің бар болуы.
• Қысқа ... ... ... әр ... жаңа тауарлар өндіретін
кәсіпорындарда және ... құру ... ... ... Дефектсіз жобалардың негізіг факторы сапа болып табылады. Сондықтан
мұндай ... құны өте ... Оған ... ... ... құруды көрсетуге болады.
• Мультижобалар – бірнеше жобалар арқылы іске ... Бұл ... ... ... ... ... жаңа кәсіпорын құру
мақсатында жасалады.
• Моножобалар – белгілі ресурстары ... ... ... жеке жоба ... ... ... ... Халықаралық жобалар өте күрделі және құны жоғары жобалар ... ... ... ... ... ел ... ... маңызды орын алатындығында. Халықаралық жобаларды іске
асыру үшін ... ... ... ... құрал-жабдықтар
әлемдік нарықта сатып алынады, ақапараттық қамтамасыз ... ... ... ... жобалардың барлық айрықша ... ... жете ... және жоба ... мен ... ... тиімді басқарудың алғышарттарының бірі болып табылады. Инвестициялық
жоба, қазіргі ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық жобаларды басқарудың негізгі қағидалары ... ... ... келе ... ... басқару
субъектілерінің саны артуда, олардың іс-әрекеттері ... ... ... ... ... ... таңда
инвестициялық саясат қысқа мерзімде орындалатын және максималды пайда алуға
бағытталған ... ... ... ... ... жобаларды дұрыс басқара білу сапасы жоғары инвестициялық
жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Берілген жұмыста ... ... ... және ... ... ... сәйкес келеді деп қарастырылады. Өйткені
кез келген жобаны іске асыру үшін қаражаттар салымдары қажет, ... ... ... жоба ... бір дәрежеде пайда алуды немесе экономикалық және
әлеуметтік жетістіктерге жетуді көздейді.
Инвестициялық жобаларды басқару – ... ... ... жетуге бағытталған жобаның өмірлік циклында оны ... ... ... ... және ... ... методологиясы. /14, 5б/
Жобаларды басқару әдістері мен тәсілдерін жетік ... ... ... және тіпті ұлттық экономика үшін қолайлы ... ... ... ... ... ... тиімді басқару
инвестицияларды игеру бойынша шығындар көлемін 10-15%-ға, жобаларды іске
асыру мерзімдерінің ұзақтығын ... ... ... ... ... ... өмірдің ажырамас бөлігі
болғанын байқаймыз. Ұлттық экономиканың әр түрлі салаларындағы ... ... да ... жобалар көлемі тұрақты түрде
артуда, сондықтан инвестициялық жобаларды басқаруға ... ... ... ... әдістері келесі мүмкіндіктерге жол
ашады:
1. ... ... ... она ... ... құрылымын анықтау;
3. Қаржыландырудың қажетті көлемі мен көздерін анықтау;
4. Орындаушыларды табу;
5. Келісімшарттарды дайындау және ... қол ... ... іске ... ... ... қажетті ресурстарды септеу;
7. Жоба бюджеті мен сметасын құру;
8. Тәуекелдерді жоспарлау мен басқару;
9. Жобаны іске ... ... ... ... жобаларда орын алатын іс-әрекеттерді жобаларды басқарудың
белгілі бір үдерістері арқылы сипаттауға ... ... ... ... ... ... ... негізгі бес топқа жіктеуге
болады. /16, 23б/
Инвестициялық жобаларды басқару үдерістері.
Сурет 4.
Жобаларды басқару үдерістерінің тұжырымдамасын 90- ... ... ... ... ... болатын. Жасалған тұжырымдама 1996 ... PM-BoK ... ... ... PM-BoK ... ... үдерістерінің қайсыбірі болсын жобаның өмірлік циклынің әр
кезеңінде кездеседі, ... ... ... та ... ... ... ... инициация – тапсырыс берушінің қажеттіліктерін анықтау,
жобаның бастапқы ... ... ... ... көзделген
мақсаттарғажету жолдарын әдістерін талдау.
2. Жоспарлау – жоба мақсаттарын анықтау, жасалатын жұмыстарды айқындау,
жұмысты іске ... ... ... ... ... Іске ... – жұмыстың барысын басқару, мүмкіндіктерді және баламалы
шарттарды қарастыру, орындаушылар жұмысын ... жоба ... ... ... және өткізу.
4. Жобаны эксплуатацияға беру, жабу – алынған нәтижені ... ... ... ... ... ойдан шыққанын анықтау,
қажет болса, толықтырулар енгізу.
Жобаның нәтижелі болуы негізінен жобаның ұйымдастырушылық ... ... ... Бұл ... біріншіден, ұйымдастырушылық
формаларды, екінші жағынан, жобаны басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын
біріктіреді. Егер ұйымдастырушылық құрылым ... ... бір ... ... ... болса, онда ұйымдастырушылық форма – ... ... ... ... ... ... және
өзара бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастыру болып табылады. /16, ... ... ... қолданылатын құрылымдар түрлері бар:
функционалды, матрицалық және жобалық басқару құрылымдары.
Функционалды құрылымда басқару ... ... ... ... ... ... басқарушылар тобы арқылы атқарады. Бұл құрылым
аясында басқару аппаратының функционалды ... ... ... ... ... ... ... арттырады. Дегенмен, функционаларалығ бағытталу бойынша қиындық
туындайды. Бұл мәселені шешу тек ең ... ... ғана ... ... деңгейіндегі басшылар әрдайым мұндай бағыттауды атқара ... ... ... ... бұл ... түрі ... бір ... бірнеше функционалды бөлімшелер арасында байланысты
орнататын ... ... ... ... ... суреттен көруге болады.
Жобаларды басқарудың функционалды құрылымы.
Сурет 5.
Бұл құрылымның түрі негізінен жұмыс істеу режимі тұрақтылығымен, сыртқы
ортадан тәуелділігі ... ... ... ... ... ... ұйымның тұрақты және біркелкі дамуымен сипатталатын
ұйымдарда қолданылады. Бірақ жоғарыда ... кез ... ... бұзылуы, мысалы, өндіріс көлемінің өзгеруі, жаңа технологияларға
өту немесе т.б. ... бұл ... ... ... ... құрылым функционалды басқару құрылымы негізінде жасалады.
Инвестициялық жобаларды басқарудың мұндай түрінде жобаны ... ... ... ... ... ... түрде жүзеге
асады. Белгілі бір нақты мәселелерді шешу үшін ... ... ... бұл ... басында жобалар басшылары тұрады. ... әр ... ... ... функционалды бөлімшелер мамандарынан құрылады.
Басшылар мен функционалды бөлімшелер арасындағы байланыс ... ... және бұл ... дәстүрлі вертикалды басшылар-орындаушылар
байланысына қосылып, қарым-қатынас матрицасын қүрайды. (Сурет 6)
Матрицалық құрылым адам ресурстарын жобалар арасында бөлу ... ... ... ... ... ... ... іске асыру үшін
жоғары білікті мамандарды тарта білу, ... ... ... және ... болуын қамтамасыз ету – бұл құрылымның негізгі артықшылығы.
Жобаны басқарудың матрицалық құрылымының ... ... ... жобада қызмет көрсететін персоналды тікелей бақылау мүмкіндігінің
болмауы болып табылады. Жоба басшысы не өндірілу қажет және қай ... ... ... ... ... басшы кім және қандай жолмен
нәтижеге жету ... ... ... жүзеге асыру бойынша барлық жауапкершілік жоба
басшысының мойнына ілігеді, ... ... ... құрылымынан
ерекшелігі – матрицалық басқару құрылымында жоба басшысы мақсаттарға жетуде
өзінің жобалық ... ... ... ... ... керек.
Басшы міндеттері:
• Жобаға қатысатын бөлімшелердің өз жұмысын толық және жоғарғы ... ... етуі ... Жоба ... ... ... жоба ... сай жүргізілуін
бақылауы қажет;
• Уақтылы түрде қиындықтар мен қателіктерді анықтай білуі қажет;
• Жоба бойынша жасалып жатқан жұмыстар жағдайымен тапсырыс ... ... да ... ... қамтамасыз етуі қажет, т.б.
Матрицалық құрылымдардың ең ... ...... ... ... болатын дисбаланс, яғни жоба бойынша жасалуы
тиіс жұмыстар көлемінің өсуі және оған ... адам және ... ... Бұл қиындықты бөлімшелерде қызметкерлердің
жұмыспен қамтылу деңгейін алдын ала болжау арқылы ... ... ... ... құрылымы.
Сурет 6.
Жобаны басқарудың матрицалық құрылымын ұстанғанда, жобаның әр ... ... ... ... ... ... салыстырылып
отыруы қажет, жобаны орындауда қатаң бақылау орнықтыру қажет. Жоба
басқарушысы ... жоба ... ... ... ... ... ... матрицалық формасы кіші және орташа көлемді
жобаларды іске қосқанда қолданылады. Ірі ... ... ... ... ... ... тиімсіз, өйткену байланыстарды тиімді жүргізуде
кедергілер көп кездезеседі, ал бұл өз ... ... жоба ... шешім қабылдау процесін бәсеңдетеді.
Мақсаттарды қайта қарастыру немесе мақсатқа жету жолдарын өзгертумен
байланысты күрделі мәселелерді шешуде инвестициялық ... ... ... ... ... жобалық басқару табылады. Ұйымдастырушылық
басқарудың бұл түрінде басқаруға жүйелік түрде келу орын алады.
Алғашқыда ... ... бұл түрі ... ... ... ретінде қарастырылды және сызықтық-функционалды басқару
құрылымы ішінде қолданылды. Дегенмен, уақыт өте ... ... ... ... мен ... анықтала бастады, жобалық басқару құрылымының
ғылыми-методикалық негізделуіне алып келді.
Жалпы жобалық басқару құрылым ... ... ... ... ... ... ... шегінен аспауды қамтамасыз ететін барлық еңбек,
қаржы, материалды ресурстарды жиынтық басқаруды білідіреді.
Жобалық басқару құрылымында белгілі бір ... іске ... ... ... ... ... жұмыс тобы қүрылады, ал жұмыс аяқталғаннан кейін
топты ажыратылады.
Жобаларды басқарудың жобалық құрылымы.
Сурет 7.
Басқарудың бұл түрі ірі ... мен ... ... іске
асырғанда кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, бұл инвестициялық жобаларды
басқару формасын кіші ... ... ... қолдануға ыңғайлы.
Жобалық басқару әдістері жобаның түріне, ұйымның ұйыдастырушылық
құрылымына және жұмыс істеу ... ... ... /16, ... ... ... әрқилылығына қарамастан барлығына ортақ
қағидаларды атап көрсетуге болады:
1. Басқарудың одан әрі ... ... ... ... ... ... қажеттілігі;
2. Басқарушылық нормаларын орындау қажеттілігі (жобалық басқару жүйелері
үшін басқарушылық нормасы 6-8 адамды құрайды);
3. Жаңа ... мен ... ашық ... және ... ... ... деңгейлеру бойнша жауапкершілікті теңдей бөлу қажеттілігі.
Жобалық басқарудағы ең басты мақсаттардың бірі – жобалық ... ... ... ... ету. ... ... қызмет ету тәжірибесі көрсеткендей, топтың ең тиімді жұмыс ... 18 ай - 2 ... ... осы ... ... ... жұмыс тиімділігі
деңгейінің төмендеуі байқалады.
Кестеден қажетті жоба түрі үшін сәйкес келетін құрылымдық басқару ... ... /16, ... ... құрылымдары бойынша шешім қабылдау белгілері.
|Бағалау белгілері |Функционалды |Матрицалық ... ... іске асу ... ... ... ... нақты | | | ... | | | ... ... ... ... ... |
|Жоба күрделілігі ... ... ... ... ... ... |орташа ... ... | | | ... ... |кіші ... |ірі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бөлімдері | | | ... | | | ... | | | ... ... ... |орташа ... ... | | | ... | | | ... ... ... ... ... ... | | | ... және | | | ... | | | ... ... қолдану арқылы кішігірім жобаларды іске
асырумен ... ... үшін ... басқару жүйесі сай келеді.
Ұзақ мерзімді, күрделі және ... зор ... ... ұйым үшін
жобалық басқару жүйесін қолдану керек.
Сонымен қатар, жобаны іске асыратын басшыны таңдау да күрделі ... ... ... ... және сол ... басқаратын адамды
таңдау бір бірімен тығыз байланысты болып келеді. Мысалы, жобалық ... ... ... ... ... жоғары болуы керек және
басшы әр тұрғыдан білімді болуы керек. Жобалық топты басқару үшін тек ... қана ... ... ... ... бір салада техникалық,
экономикалық және жоба ... ... ... ... шарт.
Көріп отырғанымыздай, жобаларды басқару - өте күрделі ... ... ... және ... ... ... категория.
Жалпы алғанда жобаларды басқару ғылымының дамуы нарықтық экономикадағы
улкен бәсекелестікпен, ғылыми-техникалық прогрестің күннен күнге дамуымен
және ірі транснационалды ... ... ... ... ... және ... ... елдерінде инвестициялық
жобаларды басқару қажеттілігі өткен ғасырдың екінші жартысында қолға
алынды. ... ... ... ... әдістері және құрылымдары пайда
болды. Сонымен қатар, жобаларды басқару стандарттары дүниеге келді.
Инвестициялық ... ... ... ... тек АҚШ және ... ... ғана емес, қазіргі таңда Азия елдерінде де ... ... даму ... ... ... стандарттар
бар.
Келесі кестеге үңілетін болсақ, көптеген ... ... ... ... ... ... басқару стандарттары
|Стандарттар |Қысқаша бейнесі ... ... | | ... ... ... ... жиынтығы. |АҚШ ... ... ... ... ... ... |
|Management |қалыптастырылған (Project Management ... ... Of ... PMI). ... ... ... ... to PMBoK ... |
| ... ... ... ... (PMBOK ... |
| ... ... |
| | ... |
| ... ... to PMBoK® |ОАР |
| ... жобаларды басқару (PMBOK | |
| ... | |
| | | |
| ... Standard for Earned Value | |
| ... | |
| |Бұл ... ... ... ... | |
| |мен ... ... бөлім (PMBOK | |
| ... | |
| | | |
| ... Standard for Project | |
| ... ... | |
| |РСМ ... ... және қажетті | |
| ... ... ... (PMBOK | |
| ... | |
| | | ... IPMA |ICB ... ... ... және ... ... ... қалыптасқан жобаларда |Ұлыбритания |
|Competence ... ... ... алып ... |
|Baseline |құрылған. ... ... |25 ... IPMA ... ... |Қазақстан |
|Project ... ... және ... ... |стратегиялық жобалар менеджменті. | ... | | ... |PRINCE ... сдағы мемлекеттік |Ұлыбритания ... IN ... ... ... ... ... ... ретінде пайда болды. Дегенмен, |Хорватия ... ... ... ... ... ... |
| ... PRINCE2 1996 жылы ... | |
| ... ... ... ... пайда | |
| ... ... ... 50 ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... | ... BS 6079 |Бұл еңбек жобаларды басқару ... ... ... ... ... мен ... ... болып | ... ... ... құру мен іске ... | ... ... ретінде қолданылады. Қоғамдық | ... ... мен ... ... | ... 6079)|пайдаланылады. | |
| ... ... ... | |
| |  | |
| |BS 6079-3 : 2000 | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| | | |
| |BS ISO 10006 : 1997 | |
| ... ... ... менеджменттегі | |
| ... ... ... | |
| | | |
| |HB 10108 | |
| ... ... ... | |
| | | ... |Алғаш рет 2001 жылы ... ... ... ... and |Р2М методологиясының негізі - бизнес ... ... ... ... жаңа ... енгізу арқылы | ... ... ... іске ... | ... | | ... | | ... ... PMBOK® Guide ... С-PMBOK ... |
|(Chinese-PMBOK|ұлттық стандарттар жинағы пайда болды | |
|) |Ең ... түрі — 2001 ... ал ... – | |
| |2006 жылы ... | ... 69901 ... ... ... ... ... ... ... 1987 жылы ... ... | ... für |Жобалардың операциондық, инструменталды | ... ... | ... method |HERMES ... ... технологиялар |Швейцария |
| ... ... ... жылы - 1975 ... |
| |ж. | ... 10006:2003|ISO 10006:2003 — сапаны басқару жүйелері —|Халықаралық |
|(International|жобалардағы сапаны басқаруды ... | ... ... ... Стандарттау Ұйымымен | ... ... ... инструментал, | |
| ... және ... | |
| ... | ... (Global |2007 жылы ... ... менеджерлер үшін |Халықаралық |
|Alliance for |әлемдік ... ... ... | |
|Project ... Бұл ... ... ... ... ... ... Америка, Ресей және | ... ... ... ... ... | ... |тобымен дайындалды. | ... ... ... – бұл ... ... жету үшін
жоспарлау, басқару, ресуртарды ... бөлу ... ... ... ... ... ... жұмыстарда және оқу құралдарында
«жобаларды басқару үшбұрышы» ... ... ... ... ... ... шектеулер туралы жазылған. /17, 9б/
Инвестициялық жобаларды басқарудағы шектеулер.
Уақыт мерзімі бойынша шектеулер
Жоба құны ... ... Өнім ... шектеулер
Сурет 8.
Жалпы түрде бұл былай оқылады: «Жобаны тез, арзан бағамен немесе жақсы
орындауға болады. Үш көрсеткіштің тек ... ғана ... ... заманда жоба қатысушылары ештеңе де таңдағысы ... яғни ... ... ... сондықтан жобаларды басқарудың ең басты
мақсаттарының бірі – тапсырыс берушінің ... шығу үшін осы үш ... ... ... ... ... нәтижеге жеткізу.
Осы үш шектеуге негізделіп инвестициялық жобаларды басқарудың негізгі
сатылары анықталады:
1. Инвестициялық жобалардың шығындарын басқару;
2. Инвестициялық жобалардың ... ... ... ... ... бойынша негізгі жұмыс сатыларын анықтау.
Инвестициялық жобаларды басқару белгілі бір мақсатқа жету үшін ... ... ... және ... ... ... талап етеді.
Жұмыстар кішігірім өз мақсаты бар бөлімдерге бөлінгеннен кейін. Оларды
басқаратын адам тағайындалады.
Келесі ... ... ... есептеледі. Әрбір жоба басқарушысы жоба
ерекшелігіне байланысты шығындарды есептеу ... ... ... ... жобалар бойынша шығындарлды есептеудің келесі түрлері бар:
... ... ... қарай есептеу – жобаны ... ... ... ... Эксперттік бағалаудың мәне
жобаның бір көрсеткіші бойынша ... ... ... ... әдісі – одан бұрын жасалған инвестициялық
жобалармен салыстыру арқылы жасалады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жатыр. Егер жоба – аналог пен
жаңа жоба арасында ұқсастық болса, жаңа ... ... ... ... ... ... ... негізі – жобаның бір көрсеткішін
өзгерткенде, жобаның құны ... ... ... ... ... ... негізінде есептелеур. Бұл әдіс бойынша үш көрсеткіш
қарастырылады: оптимистік, песимистік, шындыққа ... ... ... ... ... ... үш ... формасы бірдей
есептелінеді. Есептелердә негізінен жоба бойынша ... ... ... ... ơ = (X3-X1)/6
Шығындарды толық есептегеннен кейін жұмыстың аяқталу мерзімін анықтау
басталады, яғни ... ... ... ... Жалпы, кесте құрудың ... ... ... ... құру – ... арасындағы логикалыұ байланысты
көрсетеді, бірақ кестенің ішкі байланыстарын көрсетпейді;
• Гантт графигі – керісінше, кестенің ішкі ... ... ... логикалыұ байланысты көрсетпейді;
• Соңғы оұағалар диаграммасы – жұмыстың құрамдас бөліктерін жаұсы
көрсеткенімен, кішкене ... ... ... ... ... моделін келесідей этаптарға бөліп
көрсетуге болады:
... ... ... және ... ... және беймәлімділік факторларын ескере отырып, ... ... ... ... ... ... бизнес – жоспар құру;
• Жобаның өмірлік кезеңіндегі жүйелік жоспарлауды орындау;
• Берілген шектеулерге сәйкес жобаның ... мен ... ... Жоба орындаушыларны таңдау;
• Жобаның тобын құру;
• Заманауи ақпараттық технологиялр негізінде өзгерістерді тиімді бақылау
және басқаруды қамтамасыз ету;
• Жобаның тиімді аяқталуын ... ... ... ... ... түрде басқару әдістерін ұйымдастыру;
• «Адам факторын» ескеру.
Қорытындылай ... ... ... ... тұрақты дамуының
бірден бір шарты болып ... ... ... жаңа өндіріс
салаларының пайда болуы инвестициялық салымдарды талап етеді. ... ... даму ... ... ... әлеуметтік саласының
тұрақты түрде дамуына жағдай жасайды. Әрбір ... жоба тек ... қана ... ... бір әлеуметтік мәселелерді де шешеді.
Сондықтан, инвестицияларды тек экономикаға тартып қана ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды
басқара білу терең біліктілікті, мемлекеттің ... жіне ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНУИ
ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ ... ... ... қазіргі кезеңдегі инвестициялық қызмет және
оның даму үрдісі.
Қазақстан Республикасы – мүмкіншілігі мол ел. ... те, ... ... ... ... қайта құру кезеңін басынан өткеріп, өзі үшін
мүлдем жаңа даму саясатын ... ... ... көп ... ... 19 жылдың ішінде Қазақстан аяғынан тік тұрып, қазіргі таңда
әлеуметтік, құқықтық және ... даму ... ... ... ... ... көш ... келеді.
Қазақстанның инвестициялық қызметінің ... ... үшін ... ... ... ТМД  ... ... көшбасшы деп саналуы орынды.
Қазақстан егемендігін алғаннан кейін, әрине, ең алдымен индустриалды
дамыған ... ... ... ... ... ... ... іс-
сапарларында Елбасы инновацияларды, жаңа ... ... ... ел ... тартуды алғы мақсат етіп
қояды. Қазақстан Республикасының ең алғаш ... ... АҚШ ... басты инвесторына айналды. Оның да әрине себептері аз емес. Қазақстанға
шетел инвестицияларының көп көлемде құйылуына септігін ... ... ... ... бай ... ... аграрлық және
өнеркәсіптік потенциалы, мемлекетіміздің стратегиялық орналасуы, ... және де ... ... тұрақтануы, кәсіпорындардың
қаржылық жағдайының жақсаруы, қайта қаржыландыру пайыздарының төмендеуі
секілді экономикалық ... ... ... мақсатымен ірі американдық компаниялар келді.
Мысалы, «Шеврон» және «Мобил ойл» атты ірі ... ... ... ... и газ кен ... барлап, оларды
өңдеуге кірісті. Сонымен қатар, ең бірінші ... ... ... ... ... ... және Ұлыбритания арасында инвестицияларды қорғау
және ... ... ... ... ... енгізу туралы
келісімдерге қол қойылды. Бұл өз ... ... ... ... ... септігін тигізді. «Бритиш Петролеум»
және «Шелл» секілді ірі ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуде.Қазіргі таңда елімізде қазақстандық-
ағылшын 12 компания жұмыс істейді, ... ... - жана ... ... алу, ... ... қалыптастыру.
Дүниежүзілік банктің 2008-2009 ж.ж. арналған ... ... ... рейтингтік есебіне сәйкес Қазақстан әлемдегі 181 елдің
ішінде өткен жылмен ... 10 ... ... ... ... ... мен ... Азияның 125 елі арасында 12-орынды иеленді. ... ... ... ... бірі ... ... болып табылады.
Дәл осы қала қаржы институттарының басым бөлігі шоғырланған жер. 2008 жылы
“Fitch Ratings” халықаралық рейтингтік ... ... ... ұзақ
мерзімді ұлттық  рейтингін «A+» деңгейінен «AA-» жоғарылатты. Қаланың шетел
және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ... «BB+» ... ал ... валютасындағы қысқа мерзімді  рейтингі   «B» деңгейінде растады. Ұзақ
мерзімді рейтингтер  бойынша  «Тұрақты» болжам сақталы тұр.
2000 жылғы ... ... Одақ ... ... ... ... берді.
Қабылданған заңнамалық актілер мен ұйымдастыру шаралары елдің нарықтық
экономика мәртебесінің күшеюіне және ҚР ортасының ... ... ... ... 8 ... ... ... Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданды. Осы заң арқылы ең алдымен, инвестицияларды ... ... та ... үшін ... ... ... қорғалуына кепілдік беру,  инвесторлардың қатысуымен туындаған
даулардың шешілу ... ... ... ... 6 ... ... ... қоры туралы» ҚР Заңы
бекітілді.  Бұл заң Қазақстанның инвестициялық қор мәселелерін ... оның ... ... ... бағыттарын,
мемлекеттік органдармен және басқа да ұйымдармен арадағы өзара ... ... жылы 5 ... ... ... ... ... «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы» № 145-ІІІ
Заңына қол ... ... ... ... ... дамытуға
бағытталған бұл заң қаржы орталығы қатысушылары мен ... ... ... ... ерекше құқықтық режим болып табылады.
Мұнымен қоса, ел экономикасына құйылатын инвестициялардың жалпы көлемін
арттыру ... ... ... бекітілді: Қазақстан Республикасы
аумағындағы арнайы экономикалық аймақтардың құқықтық негіздерін белгілейтін
1996 жылғы 26 қаңтардағы «ҚР ... ... ... туралы» ҚР Заңы,
концессиялардың құқықтық жағдайларын белгілейтін 2006 жылғы 7 ... ... ҚР ... ... ... ... отырып, Қазақстан шетелдік инвесторлар
үшін қолайлы жағдай жасауды бағдарға алып қана ... өзі де ... ... ... ... ... және бюджеттік
жоспарлау министрінің баяндамасына сәйкес 2008 жылы ... ... ... ... ... $6 млрд ... көптеген мемлекеттік даму институттары:  «Ұлттық
Инновациялық Қор» АҚ, ... Даму ... ... кәсіпкерлікті
дамыту қоры, «Қазақстанның Инвестициялық Қоры», «KAZNEX» және т.б. ... ... Бұл ... ... процестерді дамытуға
қаншалықты көп көңіл бөлетіндігін көрсетеді.
Жалпы алғанда, ел экономикасына құйылған инвестициялар ... ... ... 69 ... АҚШ ... құраған.
Қазіргі таңда инвестициялау үдерістері ... ... ... экономикасы дамушы елдерге де, сондай-ақ бай және ... ... ... де ... Жыл ... ... ... триллион АҚШ доллары шамасында инвестициялар салынады және жыл ... бұл ... ... ... ... ... ... Республикасына таза
инвестициялардың құйылу динамикасы қарқынды дамып отыр. ... 2004 ... ... тартылған таза инвестициялардың көлемі 4,16 млрд
АҚШ долларын құраса, 2009 жылы бұл көрсеткіш 11,7 млрд АҚШ ... ... /22, ... ... ... қарамастан инвесторлардың Қазақстан
экономикасына қаражат салу динамикасы азайған жоқ. ... ... ... бойынша бүкіл Орта-Азия ... ... ... 80% ... ... ... ... келеді.
Бұл жағдайда Қазақстан үшін өзінің позициясын бермеу және оны одан әрі
нығайту өте ... ... ... үшін ... ... түсіне отырып, елімізде 1998 жылы ... ... ... Шетел инвесторлары Кеңесі құрылды. Осы кезден бастап,
инвестициялар турады диалог ең жоғарғы ... ... ... ... ... Үкіметі мен бірқатар ірі шетел
инвесторлары, соның ішінде Қытай, ... ... ... және Франция елдері
компаниялары арасында ел экономикасына 23 млрд. АҚШ доллары ... ... ... және ... жобаларды іске асыру бойынша
келісім жасалды.
Соңғы жылдар аралығында инвестицияларды құю пайдалы қазбаларды ... ... ... ... және ... ... ауысқан еді. Жалпы
алғанда, бұл үіметтің ... ... ... сай келеді. Дегенмен, экономикалық дағадарысқа байланысты
қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... көшті, сондықтан қайтадан инвестициялар ... ... ... салаларына қаражаттар салу жиі кездеседі. //
Төмендегі кестеге қарайтын болсақ, Қазақстан экономикасына келген шетел
инвестицияларының көлемі мен ел экономикасының салалары ... ... ... ... ... 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша Қазақстан экономикасына
салалар бойынша негізгі инвестор ... ... ... млн ... ... ... б/ ша ... ішінде: |
| |ж. ... ... |
| ... |%-бен | |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | |р ... |лар ... |233,137 |0,2 ... |3,74 |154,1 ... | | | | | ... орман | | | | | ... және | | | | | ... ... | | | | | ... |22990,8 |16,4 |16186,3 |3065,9 |3738,6 ... | | | | | ... |9232,6 |6,59 |5391,68 |84,24 |3756,73 ... | | | | | ... ... |1470,2 |1,05 |625,3 |1,25 |843,7 ... және ... | | | | ... мен | | | | | ... бөлу | | | | | ... |8622,5 |6,2 |689,8 |1,82 |7930,8 ... ... |7095,5 |5,06 |2659,6 |25,8 |4410,06 ... және |3598,7 |2,7 |759,34 |317,03 |2522,3 ... | | | | | ... ... ... |27,9 |4809,04 |4980,9 ... ... |42222,5 |30,15 |38541,4 |54,006 |3627,08 ... | | | | | ... | | | | | ... беру ... | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |182,29 |0,13 |48,8 |0,2 |133,3 ... | | | | | ... және | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |5377,9 |3,8 |2594,8 |3,7 |2779,6 ... ... |100 |72381,4 |8538,5 |59127,8 ... кестеден көрініп тұрғандай, шетел инвестициялары 2009 ... ... ... ... жалға беру және кәсіпорындарға
қызмет көрсету салаларына (30,15%), ... ... ... ... және тау-кен өнеркәсібі салаларына (16,4%) ... ... ... ... ... Республикасына қызығушылық танытқан елдер
қатарында негізінен АҚШ, Нидерланд, Қытай, Ұлыбритания, Ресей Федерациясы,
Германия, Жапония, ... және ... Араб ... ... ... ... елдері тау-кен өнеркәсібі салаларына, жылжымайтын мүлікпен
операциялар, жалға беру және кәсіпорындарға қызмет көрсету салаларына ... және ... ... ... құйған болса, Қытай құрылыс және
қаржы қызметі салаларына қызығушылық білдірді, сонымен қатар тау – ... де ... ... ... елдер салалар бойынша өз
қажеттіліктерін тауып отыр.
Сонымен қатар, айта кетерлік жайт, 2009 жылғы ... ... ... ең ... қаржы құйған инвестор елдер АҚШ және Нидерланд
болып отыр.
Десек те, ... ... ... ... ... ... саласына
инвестициялар үлесі азаюда, 2009 жылы бұл көрсеткіш жалпы инвестициялар
көлемінің тек 6,59% ғана ... ... ... ... ... білім
беру секілді ілеуметтік салларға салынатын инвестициялар көлемі тым аз,
жалпы ... ... 0,13% ғана ... Ауыл ... ... байланыс, сондай-ақ сауда, құрылыс саларындағы жағдайлар мәз емес.
Әсіресе, ауыл шаруашалағына ең аз ... ... ... небәрі жалпы
инвестициялық соманың 0,2% ғана.
Инвестициялардың салу объектілері бойынша көлемін талдайтын ... ... ... ... ... ... инвестициялар
болсын, негізгі капиталға салу жиі кездеседі.
9-ші суреттен ... анық ... ... 2006 ... бері ... ... активтерге инвестициялар көлемі тұрақты түрде өсіп отыр.
2006 жылы инвестициялар көлемі 2825 ... ... ... 2009 ... бұл ... екі ... және инвестиция сомасы 4547 млрд. теңгені
құрады. Жан басына ... ... ... ... ... ... ... өсіп отыр. Ол мәліметтер суретте сызықпен берілген.
Негізгі қорларға инвестиция көлемі.
Сурет 9.
Қазақстан экономиксында ең ... ... ... ... ... ... дамуы болып табылады. Стратегиялық жоспарға сәйкес 2015
жылға ... ... ... ... ЖІӨ ... 12,5% - дан кем болмайды,
2020 жылға дейін 13% - ды құрайды, өз кезегінде шикңзаттық емес ... 2015 ... ... ... 40% - ға ... ал 2020 ... 45% - ға ... көзделіп отыр. Алға қойылған мақсаттарға жету үшін алдыңғы 5 жылда ... ... ... ... ... 20 млрд. АҚШ долларын
құйылады. Мақсатты салаларға ауыл ... ... ... ... ... ... ... салалары, металлургиялық, химиялық және
фармацевтикалық өндіріс жатады. Осы салалар бойынша инвестициялық ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері бар. Біздің
елімізде әлі де болса, Алматы және Астана қалалары, сонымен ... ... ... мол ... ең ... ... ... тудыратын
аймақтар болып табылады. Басқа аудандар сыртта қалып қойып отыр. Бұл ел
экономикасындағы баланстың ... алып ... ... ... ... ашу ... тарапынан қолға алынуы қажет. /23,
110б/
Қазақстан аймақтарына инвестиция ... ... ... хал-
ахуалдың жағдайына, нарықтық реформаларды жүргізу реттілігіне, экономикалық
мүмкіндіктердің дамуына, табиғи және еңбек ресурстарын тиімді пайдалануға
байланысты ... ... ... ... ... ... ... және
территориясы үлкен болғанымен, инфрақұрылымның қажетті деңгейде дамымауы
республика аймақтарының инвестициялық ... ... өз ... ... ... инвестициялық тәуекелі мен потенциалының
негізінде инвестициялық климат ... үшін ... ... ... ... ... көрсетуге тырыстық.
Кесте 5.
Қазақстан аймақтарының инвестициялық мүмкіншіліктері
|Инвестициялық ... ... ... ... болу ... |рейтингі | ... | | | |
|1 |1 |2 ... қ. |
|2 |8 |1 ... қ. |
|3 |7 |5 ... Қазақстан облысы |
|4 |4 |11 ... ... |
|5 |2 |15 ... ... |
|6 |10 |7 ... ... |
|7 |13 |4 ... Қазақстан облысы |
|8 |5 |13 ... ... |
|9 |6 |12 ... ... ... |3 |16 ... ... ... |
|11 |16 |3 ... ... ... |14 |6 ... ... ... |11 |10 ... ... ... |12 |9 ... ... ... |9 |14 ... ... ... |15 |8 ... ... ... ... ... осы кестеге сәйкес үш негізгі топқа бөлуге болады.
Бірінші топқа, яғни мүмкішіліктері де, ... же ... ... екі ... ... аймағы кірді: Қарағанды және Шығыс
Қазақстан ... Бұл ... ... ... климат
дамыған, дегенмен одан әрі жетістіктерге жеті үшін ... ... ... ... ... алу ... мүмкіншіліктері шектеулі, бірақ тәуекелі төмен аймақтарға
қазақстандық аймақтардың ең көп ... ... ... ... ... ... ... Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік және Оңтүстік
облыстар. Бұл топтарда негізінен ауыл шаруыашалығы мен өңдеуші ... орын ... ... бұл аймақтардың инвестициялық потенциалын
арттыру үшін ... ... ... ... ... ... дамыту үшін қаржы-қаражат бөлінуі қажет.
Павлодар, Қостанай, Астана және Алматы облыстарын біріктіретін топ ... ... тұр, яғни ... көп те, ... ... тәуекелі айтарлықтай аз. Бұл облыстарда экономика балансы бар./31,
17б/
Реуспубликаның инвестициялық потенциалы бес ... ... ... ... - шығыс аймағы – Қарағанды, ... ... ... ... ... 30%-не ... осы ... шоғырланған.
Бұл аймақта инвесторларды қызықтыратыны – көмір өндірісі, электроқуат
өндірісі, қара және түсті ... ауыр ... ... өндірісі.
2. Оңтүстік –шығыс аймағы – Алматы қаласы мен ... ... ... ... ... республика инвестициялық потенциалының ... Бұл ... ... өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп және
фармацевтика өндірісі дамыған.
3. Солтүстңк аймақ – Астана, ... ... ... және ... ... қамтиды. Инвестициялық потенциалдың 18%
шоғырланған. Бұл аймақ тиімді ... ... және ... ... ... ... Мұнда
бокситтер мен темір рудасы өндіріледі.
4. Батыс аймағы Ақтөбе, атырау, Маңғыстау және ... ... ... ... ... ... ... 16% иемденеді.
Бұл аймақта мұнай-газ ресуртары өндіріледі.
Оңтүстік аймақ – ... ... және ... Қазақстан облыстары –
инвестициялық потенциалдың 11% иемденеді. ... ауыл ... ... ... өнеркәсібідамыған, барит және алтын өндіріледі.
Экономиканың қарқынды дамуымен ұлттық инвесторлардың ... ... ... ... ... ішінде 150 ұлттық компаниялар
мемлекеттің инвестициялық жобаларына 1,5 млрд. АҚШ долл. сомасы ... ... ... Бұл, ең ... ... компаниялардың және
екінші деңгейлі банктердің қаржылық жағдайының тұрақтылығына байланысты.
Әсіресе, екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... инвестициялық салымдары елдегі
инвестициялық климаттың жақсаруына және коммерциялық банктердің ресурстық
базаларының ... ... ... ... ... ... жағдайлар
қолайлы болып табылады:
1. банк шоттарындағы халық салымдарының сақталу ... ... банк ... ... ... ... ... салыстырмалы тұрақты бақылаудың болуы;
4. банктің несиелік операцияларының ұлғаюы, т.б.
Қазіргі кездегі Қазақстан экономикасындағы ішкі инвестициялауға келетін
болсақ, ... ... ... ... жағдайына қарамастан
экономиканы қаржыландыруға мұмкіндіктері бар. Оған ең ... ...... ... ... ... Бұл жағдай ... ... ғана ... қоймай, сонымен ... ... ... банктерге деген сенімінің бар екендігін көрсетеді.
Келесі кестеден Қазақстан банктеріндегі халық ... ... ... ... ... салымдары.
| |Халықтың салымдары, кезеңнің ... ... |
| | ... ... ... ... ... салымдар |
| |Барлығы |ұлттық ... ... ... |ұлттық |шетел |
| | ... ... ... ... |валюта |валютасы |
|12.09 |1936311 |183727 |112512 |2159 |1025 |655132 |981757 ... |1935789 |175733 |84999 |2210 |1026 |691464 |980358 ... |1993915 |185669 |92078 |2141 |1002 |733458 |979567 ... |1976623 |180797 |84196 |2268 |1018 |786658 |921687 ... ... ... ізденді және шартты салымдар ... ... ... негізінен ұлттық валютада жүргізілсе, мерзімді
салымдар – АҚШ долларында жүргізіледі.
Ұлттық Банктің соңғы мәліметтері бойынша, 2009 ... ... ... құлдырауына қарамастан және банк секторларындағы келеңсіз
оқиғаларға ... ... өз ... ... ... ... ... көп бөлігі ұлттық валютада жинақталған.
Дегенмен, екінші деңгейлі банктердің өзіндік қаражаттары ... ... ... әлі де болса жетпейді. ... ... ... тарапынан мемлекеттік даму институттары
арқылы қаржыландырылады. ... ... Даму ... ... Қоры» АҚ, «КазАгро» Ұлттық Басқару Холдингі, «Ұлттық
Инновациялық Қор» АҚ, ... ... ... қоры» АҚ және т.б.
Қазақстанда жеке ... ... ... ... ал ... ... және әлеуметтік жағдайдың өсуі
еліміздің ең басты инвестициялық ... ... ... ... тартудың осындай тетіктері табылды. //
Нарықтық қатынастардың ... және ... ... ... ету үшін ... ... ... өндіруші өнеркәсіп
саласынан жоғары технологиялық ... ... ... ... ... инвестициялық потенциалын құру жөніндегі стратегиялық мақсат
тұр. ... ... ... ... ... инвестициялық
саясатты қалыптастыру индустриалды-инновациялық даму қағидалары негізінде
жүргізілуі ... ... ... ... ... және ... жоспарлау
басқармасының негізгі функциялары мен қызметі.
Инвестициялық жобаларды басқару ерекшелігі ... ... ... өту ... ... ... ... кезең жеке меншік пен салыстырмалы тәуелсіз баға орнығу ... ... ... сай ... мен ... ... ... экономикаға тән тәсілдерді қолдануды талап етеді.
Ауыспалы кезеңдегі жобаларды басқару механизмдерінің ... ... мен ... экономикалық және ұйымдастырушылық
механизмдері, ұйымдастырушылық құрылымында, ... ... ... ... мен шарттарында көрініс табады.
Жобалық басқару ... өту, ең ... ... ... ... ... құлдырауымен тығыз байланысты.
Жобаларды басқару жүйесіне өтудің алғышарттарын атап кететін болсақ,
олар келесі:
1. Әкімшілік-басқарушылық және ... ... ... ... құқықтық реттеу жүйесіне өту;
2. Жеке меншіктің дамуы және нарықтық ... ел ... ... ... жеке ... ... ... жкешелендіру
үрдістері;
4. Өндірушілерді демонополизациялау;
5. Сыртқы сауда саласында мемлекеттік монополияны жою;
6. Инвестициялық жобалар, ... ... ... ... ... ... ... орталықсыздандыру және аймақтық басқару
орындарына беру;
8. Нарықтық ... ... жаңа ... ... Жобаларды іске асырудың экономикалық, басқарушылық және ... ... ... ... ... және ... ... құрылуы;
10. Басқарушы менеджерлердің психологиялық танымындағы өзгерістер;
11. Инвестициялық жобаларды іске асрыуға шетел ... ... ... ... ... ... ... тұрақты дамуы отандық жобаларды
басқару жүйесінің даму деңгейімен байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... бойынша инвестициялық жобалар мен
бағдарламаларды іске асыру механизмдерін жетілдіреді.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... іске ... әсіресе, бұл үрдіс 2015 жылға дейінгі индустриалды-
инновациялық даму стратегиясына ... кең ... ... ... байланысты негізгі жұмыстар көлемі жергілікті атқару ... ... ... ... Республикасының онтүстігінде орналасқан. 1939
жылы құрылған. Облыс территориясы 144,2 мың кв. км. құрайды. ...... ... ... ... ірі үш ... ... -
Қаратау, Жаңатас, Шу болып табылады. Облыс құрамына 10 аудан кіреді.
Облыс ... ... ... ... ... 23,8% - ... өнеркәсіп, 20,2%-ауылшаруашылығы, 16,6% ... және ... 6,5% - ... 9,2% - ... 27,7% - ... құрайды. Облыстың 7 ауданы аграрлы сектор, қалған 3 ауданы таулы-
кен комплекстерінің арқасында ... ... ... ... үлесі.
Сурет 10.
Жамбыл облысы фосфорит және ерігіш ... ... ... базасы
болып табылады. Облыс территориясында 71,9%-ы республика фосфорит қорының
балансы, 68%-ы ерігіш ... 8,8%-ы ... 3%-ы мыс, 0,7%-ы ... ... ... металға, баритке, көшірге, техникалық тастарға
және құрылыс материалдарына бай.
Шу-Сарысу ойнатының бірнеше жерлері табиғи газға ... ... ... 18 ... ... ... отынның 820 мың куб
метрі берілді. Газ конденсатын өндіру ... ... ... ... ... 19 ... тұрады:
1. Облыс әкімдігінің авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды ж/е
жоюды ұйым-у басқармасы;
2. Облыс әкімдігінің ... ... ... Обл. әкімдігінің жер қатынастары басқармасы;
4. Облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы;
5. Облыс әкімдігінің білім басқармасы;
6. Облыс әкімдігінің мәдениет басқармасы;
7. Обл. ... ... ж/е ... ... басқармасы;
8. Облыс әкімдігінің табиғи ресурстар ж/е табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы;
9. Облыс әкімдігінің жұм. қамтуды ... және ... ... ... ... ... сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы;
11. Облыс әкімдігінің қаржы басқармасы;
12. Облыс әкімдігінің энергетика және ... ... ... Облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы;
14. Облыс әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы;
15. ... ... ... және құжаттама басқармасы;
16. Облыс әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы;
17. Облыс әкімдігінің дене шынықтыру және ... ... ... ... ... және қала құрылысы басқармасы;
19. Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы.
Осы басқарамалардың біріне тоқталып өтеміз. Бұл басқарма – ... ... ... жіне ... ... басқармасы.
«Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және ... ... ... мекемесі (Жамбыл облысы әділет департаментімен 2008
жылы 8 мамырда берілген мемлекеттік ... ... ... куәлік),
бұдан әрі – Мекеме, Жамбыл облысы әкімдігінің 2009 ... 29 ... ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару мен бақылау қызметтерін орындауға, бюджеттік
жоспарлауды, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын
әзірлеуді ведомствоаралық және салааралық үйлестіруді ... ... ... ... іске ... ... ... жергілікті бюджеттік
инвестициялық жобаларды экономикалық сараптамадан ... ... ... мемлекеттік орган болып табылады.
Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы
мен Заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің ... де ... ... ... осы ... сәйкес жүзеге
асырады.
Кесте 7.
|Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының |
|құрылымы. |
| | | |
|1 ... |
|2 ... ... |
|3 ... қамтамасыз ету және кадрлық жұмыс бөлімі |
|4 ... ... ... және ... ... |
|5 ... есеп және ... алу бөлімі |
|6 |Бас ... - ішкі ... ... ... |
|7 ... ... |
|8 ... ... ... ... ... |
|9 ... бағдарламалар бөлімі ... ... ... және экономикалық сараптама бөлімі |
|11 ... ... ... ... ... және |
| ... жүргізу бөлімі ... ... ... және ... ... ... |Мемлекеттік аппарат, қорғаныс және құқық қорғау органдарының |
| ... ... ... ... ... ... шығындарын жоспарлау бөлімі ... ... ... ... және ... ... ... бөлімі |
|16 ... сала ... ... ... ... мақсаты – бюджеттік жоспарлау, облыстың әлеуметтік-
экономикалық ... ... ... ... және ... үйлестіру, оның басымдықтарын тиімді іске асыруға ықпал ... ... ... ... ... ... ... анықтау.
Мекеме қызметінің мәні және функциялары:
1) Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық
басымдықтарын және негізгі бағыттарын қалыптастырады;
2) ... ... ... және ... саясатының өзара іс-әрекеттеріндегі фискалдық және ... ... іске ... ... ... және инновациялық саясатты жүзеге ... ... ... ... ... ... қалыптастырады;
5) басымды бюджеттік инвестициялық жобалар (бағдарламалар) тізбесін
қалыптастырады;
6) жергілікті бюджеттік ... ... ... ... өткізеді;
7) бюджеттік инвестициялар шығындарының ... ... ... ... іске ... жөніндегі мемлекеттік
органдардың қызметтеріне талдау жасайды және ... ... ... және ... ... Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес конкурстың
ұйымдастырушысы ... ... ... ... жұмыстар мен
қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурсты ұйымдастырады және
өткізеді;
11) ... ... ... ... ... ... бақылау қызметінің жұмысын ұйымдастырады;
12) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен ... де ... ... ... ... белгіленген тәртіпте келесі функцияларды
орындайды:
1) мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қажет (шығын жоспарын) сметаны
бекітеді;
3) ... ... ... ... сақталуына және тиімді
пайдалануына бақылауды жүзеге асырады;
4) ... ... ... бекітеді, Ережеге өзгерістер мен
толықтырулар енгізеді;
5) мемлекеттік мекемені басқару органдары құзырының мерзімін ... ... ... ... ... ... ... анықтайды;
6) мемлекеттік мекеме басшысының жауапкершілігін және міндетін,
құқығын, оны лауазымынан ... ... ... мемлекеттік мекеменің шекті штат санын ... ... ... ... оның ... лауазымға
тағайындау және босату туралы келісімін береді;
9) жылдық қаржы есебін бекітеді;
10) ... ... өзге де ... ... ... негізгі мақсаттарынан көріп тұрғанымыздай, бюджеттік
инвестицияларды жүзеге асыру негізінен осы басқарманың ... ... ... кішкене үңілетін болсақ, бюджеттік инвестициялық жобалар
дегеніміз белгілі бір уақыт кезеңі ... ... ... ... ... және ... ... жаңа объектілерді тұрғызуға (салуға) не
қолда барларын реконструкциялауға ... ... ... Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес инвестициялық жобалар
міндетті түрде технико-экономикалық сараптамадан өтуі тиіс.
Бюджеттік ... ... ... ... - ... ... ... негіздемесін бекіту
шеңберінде жүргізілетін ... ... ... ... ... ... жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі -
маркетингтік, техникалық-технологиялық және әлеуметтік-экономикалық және
экологиялық зерттеулер нәтижелерін, сондай-ақ ... ... іске ... ... мен ... ... ... мен
оларды азайту жөніндегі іс-шараларды ескере отырып, неғұрлым тиімді
ұйымдастырушылық, ... және ... ... ... ... ... ... құжат. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ... № 545 ... ... ... ... ... ... іске асыруды
мониторингілеу және бағалау ережесінің ... ... ... ... ... экономикалық талдауды кешенді бағалаудың
міндетті нысаны болып ... және ... ... ТЭН мен ... ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті ... ... ... ... ... ... жобалар елдің экономикалық-
әлеуметтік хал-ахуалын жақсартуға бағытталған.
Инвестициялық жобалардың салалар бойынша құрылымы.
Сурет 11.
1. Денсаулық сақтау және әлеуметтік ...... ... және ... беру ...... Туризм және спорт салалары - 4%;
4. Өндіріс және газ, электрқуатын бөлу – 31%;
5. Көлік және ... ... - ... ... - ... Сот ... және ... салалары - 15%;
8. Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтер - 19%.
Сурет 11-ден көрініп ... ... ... аз деңгейді
қаражаттар бөлінеді: ғылым және ... беру ... және ... мен ... ... инвестициялық жобалар көлемі 4% ғана құраса, денсаулық
сақтау және әлеуметтік салалардағы инвестициялық жобалар саны ... ... осы ... инвестициялық жобаларды бюджет тарапынан
қаржыландыру алға қойылуы қажет.
Осы тұрғыдан ... және ... ... ... рөлі ... ... ... формасы елімізде қалыптасқан алдыңғы
тәжірибелерді ескере отырып жасалған. Бұл бағдарлама негізінде ... ... ... және ... аспектілерін
байланыстыратын құжаттар құрылымының иерархиялық жүйесі қабылданды.
Нарықтық қатынастардың ... және ... ... өсуді
қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... дамытуға мүмкіндік
беретін елдің инвестициялық потенциалын құру ... ... ... ... ... өндірісті дамытуға бағытталған инвестициялық
саясатты ... ... даму ... ... ... ... ... әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының инвестициялық ... ... ... ... ... және ... ... басқармасы
инвестициялық жобаларды қарастырғанда келесі ережелерге ... ... ... ... ... 8-ші бөлім), бюджеттік
инвестициялық жобаларды қарастыру Ережелеріне (2009 жылдың 17 ... ... ... ... ... ... жобаларды технико-
экономикалиық негіздеу шарттарына (ҚР Экономика және ... ... ... ... ... жобалардың сараптамасына
қойылатын Талаптарға сүйенеді.
Бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды қарау
тәртібі бойынша ... ... ... ... бар ... ұсыныстар мынадай құжаттарды қамтуы тиіс:
1) Жобаның ақпараттық парағы;
2) Түсіндірме ... ... ... ... және оған ... жүргізудің құнын
негіздейтін ақпарат;
4) Жобаның ТЭН-ін әзірлеуге және оған ... ... ... ... ұсыныстың салалық сараптамасы.
Жобаның ақпараттық парағы Жоба мақсаттарының Қазақстан Республикасының
стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика ... ... ... туралы, оның ішінде саладағы проблемаларды
шешудің ықтимал жолдары туралы ақпаратты, оның негізгі ... ... Жоба ... ... ... ... тиіс.
Жобаға түсіндірме жазба мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:
1) Жобамен шешілетін проблеманың сипаты мен ... Жоба ... ... ... ТЭН-ін әзірлеу және оған сараптама жүргізу құнын негіздеу үшін
мыналар ұсынылады:
1) құрамдауыштар және оларды әзірлеу мерзімдері бґлінісінде ... ... және оған ... ... ... ... ... ТЭН-ін ықтимал әзірлеушілер туралы ақпарат;
3) құнын және тиісті сараптаманы жүргізетін ұйымды кґрсете отырып, қажетті
сараптамалардың тізбесі.
Жобаның ТЭН-ін әзірлеуге ... ... ... ... ... ... орган белгілейтін Жобаның ТЭН-ін әзірлеуге және
сараптауға қойылатын талаптар негізінде ... ... ... ... ... кґрсетіледі:
• Жобаның ТЭН-ін ықтимал әзірлеушіге қойылатын біліктілік талаптары;
қолдану саласы және әзірлеушінің міндеттерін шектеу;
• Жобаның ТЭН-ін ... және оған ... ... ... ... ең жоғары құны.
• Жобаның ТЭН-і бойынша Жобаның құны ... ... ... ... аспауы тиіс.
Жобаның ерекшелігіне байланысты тізбе басқа кґрсеткіштермен
толықтырылуы ... ... ... ... талдау
негізінде жобалардың басымдығы айқындалады. Жобалардың басымдығы тізбеде
мәлімделген жобаларға қатысты Жобаның маңыздылық дәрежесі мен ... ... ... ... ... ... ... және оларға сараптама жүргізу жоспарланатын
жылдың 15 ақпанына дейінгі мерзімде бюджеттік ... ... ... 5 және ... ... ... қоса берілген
инвестициялық ұсыныстар тізбесін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау
жґніндегі ... ... ... ... ... уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің инвестициялық ұсыныстарын инвестициялық ұсыныстарды ... ... ... ... ... оның ... шығындар мен
пайданы талдау негізінде (бұл әдістемені қолдану ... ... ... мынадай өлшемдерді ескере отырып, әрбір инвестициялық ұсынысты
экономикалық бағалаумен бірге ... ... ... құжаттаманың болуы;
2) бюджеттік инвестициялардың басымдықтарына сәйкестігі;
3) Жобаны басқарудың институционалдық схемасының пысықталуы (іске
асыру барысында да, ... ... ... де ... ... туралы ақпарат, олардың өзара іс-қимылы);
4) тікелей нәтиженің ... бір ... өнім ... ... және ... ... ... алушылар үшін ґндірілген өнімнің,
көрсетілген қызметтердің әсері) өлшенетін (сандық) көрсеткіштердің болуы;
5) қатерлерді бағалау тұрғысынан Жобаны іске ... ... ... ... ... және оған ... ... құны
есептемелерінің негізділігі;
Бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ... ... ... ... мәліметтерді қамтуы тиіс:
1) Жобаның(-лардың) атауы;
2) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мәлімдеген Жобаның(-лардың)
ең жоғары құны;
3) бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... әзірлеу және оған сараптама жүргізу құны;
4) мемлекеттік жоспарлау жґніндегі ... ... ... ... ... әзірлеу және оған
сараптама жүргізу құны;
5) Жобаның(-лардың) Қазақстан Республикасының стратегиялық ... ... ... ... ... ... және оған ... жүргізуге
техникалық тапсырманы бағалау;
Бюджет комиссиялары іріктеп алған, инвестициялық ұсыныстарда қамтылған
жобалар бойынша тізбесі қалыптастырылады.
Жамбыл облысы ... ... ... инвестициялық жобалар
тізбесін келесі кестеден көруге болады.
Кесте 8.
2010 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобалар тізімі.
(қысқартылған тізімі, мың тг.)
|№ ... ... ... |Мерзімі |Жоба құны |
| ... | | |12 198 992 |
| |с.і. ... ... | | |8 917 514 |
|1 ... беру ... | | |3 801 129 |
| |с.і. ... бойынша | | |2 627 062 ... ... және ... құру | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | ... және өнер ... ... ... ж.ж.|685 827 |
| ... ... | | | ... ... ... |Жамбыл ауданы |2010-2011 ... 000 |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... ... ... ж.ж.|492 687 |
| ... құру ... | | | |
|2 ... ... | | |4 420 295 |
| |с.і. ... ... | | |4 094 926 ... ... және ... құру | | |4 287 204 |
| ... | | | |
| ... бойынша | | | ... ... ... ... |2010 ж. |40 471 |
| ... ... ... | | |
| ... | | | ... ... |Қордай ауданы |2009-2011 ж.ж.|98 449 |
| ... | | | ... ... |Тараз, облыс |2008-2010 ж.ж.|88 690 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
|3 ... ... ету | | |1 687 827 |
| |с.і. ... ... | | |1 526 327 ... ... және ... құру | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | ... қамтамасыз ету |Қордай ауданы |2010 ж. |130 000 |
| ... ... құру | | | ... ... ету |Шу ауданы |2008-2010 ж.ж.|105 908 |
| ... ... құру | | | ... ... ету | | | |
| ... ... құру | | | |
|4 ... | | |590 334 |
| |с.і. ... ... | | |15 943 |
|5 ... ... ету | | |20 400 |
| |с.і. ... бойынша | | |20 400 |
|6 ... ... | | |162 653 |
| |с.і. ... бойынша | | |11 653 |
|7 ... ... | | |1 517 054 |
| |с.і. ... ... | | |621 203 ... ... қысқаша түрде көрсетілген. Сонымен қатар, төменде
өндіріс салаларында қарастырылатын инвестициялық жобалар тізімі берілген.
Кесте 9.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Жамбылской ... ... ... ... ... № |
| |1 200 ... ... ... бар ... |
| ... салу |
| ... ... | ... ала ... ... тұлғалардың |
|Шешім қабылдай білу ... ... ... іске |Өндірістік инвестициялық жобаларды |
|асыруда тәжірибенің болцы ... рет ... алу ... ... ... инфрақұрымының төмен дәрежеде |
|Алдыңғы қатарлы құрал-жабдықтар|болуы ... ... іске | ... ... ... | ... | ... ... |
| ... ... қсуі | ... ... ... ... ... ... |Сұраныс көлемінің күрт өзгеруі ... ... ... ... тиімді орналасуы |Нарықтағы басқа да келеңсіз өзгерістер |
Берілген инвестициялық жобаның іске асуына кететін шығындарды ... PERT ... ... ... болады. Бұл әдісті қолдану барысында ... ... ... қарастырылады: оптимистік, пессимистік, мүмкін
болатын. Содан кейін формула арқылы есептеулер жүргізіледі.
X=(X1+4*X2+X3)/6, ơ = ... ... ... шығындарын бағалау.
|WBS ID |атауы |Х1 опт |Х2 вер |Х3 песс ... ... |81,65 |86,85 |93,25 |87,25 ... ... |79,7 |84,0 |86,6 |83,4 ... ... |188,7 |196,1 |202,8 |195,8 ... жұмыстары |145,4 |153,3 |155,7 |151,1 ... ... |149,2 |156,8 |168,3 |157,8 ... да ... |908,2 |951,3 |1028,05 |962,5 ... ... ... |13,4 |14,2 |19,3 |15,3 ... да ... ... |88,7 |90,6 |99,7 |92,3 ... мен ... барлығы |157,2 |166,5 |177,8 |166,6 ... ... ... берешектер |1812,15 |1842,8 |1956,5 |1818,2 ... ... ... ... |мың АҚШ ... ... капиталының займдық капиталға |34,20% ... | ... |4576,7 ... ... |3 жыл 9 ай ... ... құны |5296,05 ... ... ... |52,87% ... 13.
Жобаның тәуекелдерін басқару.
|Стадия |Риск ... ... ... ... ... алу |Мақсаттарды анықтауда қателесу, ... ... ... ... ... кетуі және |
|жүргізу | |т.б. |
| |2. ... ... ... ... қателесу, |
| ... ... ... ... ... есептемеу |
| ... | ... |3. ... ... алу ... қате ... мүмкін |
|жаңалықтар ... | ... | | ... | | ... | | |
| |4. ... ... ... ... анықтауда |
| |мерзімінде болмауы ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... жол беру |
| ... | |
| ... | ... |6. ... ... алу ... ... анықтауда қателесу, |
|ғылыми |төмен ... ... ... ... және ... | |т.б. ... | | |
| |7. ... ... ... ... |
| ... ... |мүмкіншіліктерін есептеулерде қателітер |
| ... ... |
| ... ... ... жіберу, экологиялық |
| ... ... ... ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... келесі суретте
көрсетілгендей, жобаның тәуекелдеріне баға беріліп, тәуекелдер ... ... ... 2 | | | | | | | | | |1 3 |2 3 | | | | | | | |
|1 4 |2 4 |3 4 | | | | | | | |1 5 |2
5 |3 5 |4 5 | | | | | | |1 6 |2
6 |3 6 |4 6 |5 6 | | | | | |1
7 |2 7 |3 7 |4 7 |5 7 |6 7 | | |
| |1 8 |2 8 |3 8 |4 8 |5 8
|6 8 |7 8 | | | |№ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | ... |4 |3 |7
|3 |8 |6 |1 |2 | |ранг |5 |6 |4 |7 |2 |3 |8 |1 | ... ... ... ... ... үшін ... қадамдарды
жүзеге асыру қажет;
• Шығындар резервтерін құру;
• Маркетингтік зерттеулер жүргізу;
• Сақтандыру;
• Дұрыс жоспарлау және шығындарды есептеу;
• Қазіргі жағдайды жоспармен ... ... тұру ... келе айтатын жайт, жобаларды басқару жүйесі - күрделі ... ... сол ... ... ... ... ... инвестициялық
жобаларды басқару бойынша ең негізгі қадамдар көрсетілген.
Жобаларды басқару методологиясының ... ... ... ... басқару бизнес-үдерістерді басқарудың максималды
тиімді жүйесін ұсынады. Екіншіден, жобаларды басқару – ... ... ... ... ... және ішкі өзгерістерге оптималды түрде
төтеп бере алу қабілеттілігі қазіргі таңда бизнестің маңызды ... ... ... ... ... басқару әдістерін
экономикаға енгізу шарттары мен талаптары ... ... өсіп ... ... ... орын алуы ... ... инвестициялық жобаларды басқару
құбылысының негізгі мақсаттары – әлеуметтік-экономикалық өсудің ... ... ... ... ... экономиканың
бәсекеқабілеттілігін арттыру. Көптеген қазақстандық кәсіпорындар да қазіргі
кезде ... ... ... ... ... ... ... әдістерні қолдануға тырысады. Тіпті кейбір
кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы инвестициялық жағдайдың
жақсаруы инвестициялық жобаларды басқаруды экономика салаларына енгізудің
алғышарттарын жасайды.
Қазақстан ... ... ... іске ... ... ерекшеліктер – барлық инвестициялық жобалар ... ... ... ... ақша ... ең
алдымен, әлеуметтік маңызы ғана бар жобалар қарастырылады. ... ... ... ... болады. Жеке инвесторлар тарапынан іске
асырылатын инвестициялық жобалардың көлемі тым аз.
Экономиканың басымды салаларындағы ... ... ... ... ... жүргізу үшін қолайлы инвестициялық климатты қолдау арқылы
инвестициялық капитал салымдарын жұмылдыру ... ... ... ... бірі ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... басқару қызметін
құқықтық-нормативтік қолдау шараларын нығайту жолдары.
Əлемдiк ... ... ... ... технологияларды жəне
ғылымды көп қажетсiнетiн өндiрiстiң дамуын ... ... ... өнеркəсiптiк жəне инвестициялық саясат
жүргiзбейiнше экономиканы құрылымдық қайта құру ... ... ... ... мемлекеттiк инвестициялық саясатты күшейту
Қазақстанда да жүргiзiлуге тиiс. Мемлекет экономиканы ... ең ... күшi ... тиiс. Мемлекет қана инвестициялық процестердің дамуына
жəне ел ... iрi ... ұзақ ... жобаларда жүзеге асыруға
түрткi бола алады. Жеке кəсіпкерлiктi дамыту үшiн жағдайлар ... ... ... ... ... бар бос ресурстарды экономиканың нақты секторын
көтеруге бағыттау үшін мамандандырылған ... мен ... ... ... рөлi ... ... кезде Казақстан Республикасының үкіметі ... ... ... бөлу ... деп ... ... үкіметі мемлекет саясатының минералды-
шикізат ресурстарының корларын ұлғайту мақсатында ізденіс ... ... ... ... жасақтауға негізделгенін
көрсетеді. Оған Казақстан Республиканың үкіметі жасаған республиканың
минералды-шикізат кешенінің даму ... ... орын алуы ... туралы” заң 2003 жылы 8 қантар №373-11 ... ... ... 4 ... №48, және 2006 жылы 31 ... №125 өзгертулер енгізілген.
Екінші жағынан бүгінгі күні жоғары косымша құны бар және ... ... ... күш салу ... Осы ... іске ... үкімет "Инвестициялар туралы" заң жобасын ... Заң ... ... ... ... және ... инвесторларының құқықтары мен
мүмкіңдіктерін теңестіру болып, Қазақстан Республикада ... ... ... ... ... ұлттық
экономиканы реформалау кезіңде инвесторлар
мүдделерінде қайшылық туғызбайтын деңгейде үйлестіру ... Бұл ... ... 6 бабы ... туғызды. Мұндай шетел инвесторларына берілген
кепілдік ... ... ... ... ... дәрежесіне күмән келтіретіні сөзсіз.//
Инвестициялық хал-ахуалды нашарлатпау мақсатында заң жобасына бұрын
қойылған келісім — ... ... ... ... ... ... ... инвестициялары туралы" занның 6 ... бас ... ... ... ... орын ... ... саяси
және реттемелі тәуекелділіктен сақтандыру жүйесін құруды ... ... ... ... ... ... негіздері мен
әрекет етуші механизмін ... ... ... ... ... ... өркениетті әдістерін жасақтауға бір қадам жасады.
Одан басқа Қазақстан Республикада "Жер койнауы мен оны пайдалану" ... ... ... ... енгізу туралы заң жобасы дайындалуда. Заң
жобасы пайдалы ... ... ... ... мемлекет пен
мердігерлер ... ... ... ... және ... ... ... қатысты бір қатар кағидаларды ... ... ... ... кезекте, дайындалуы неғұрлым
жоғары дəрежедегi, импорттық тауарлармен бəсекеге түсуге жəне ... ... ... қабiлетті өнімдердi экспорттауға бағдарланған өндірістi
дамытуға жəне қолдауға бағытталатын болады.
Белсендi ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды қолдаудың арнаулы ұйымдастыру нысандарын құру
қажет. Мемлекеттiк инвестициялар жүйесiн неғұрлым ... құру үшiн ... ... ... ... қатар даму бюджетi, мемлекеттiк кредиттік дамыту
ұйымдары сияқты мемлекеттiк қаржы институттарын дамыту ... ... ... ... ... талдаудан елдiң экономикалық
игiлiгiнiң негiзi болып табылатын экономиканың өндiрiстiк секторын дамытуды
қаржыландыру жеткiлiктi ... ... деп ... ... ... ... реттеулер тəжiрибесi, шетелдiк жекеше
инвестициялардың бəсекеге қабiлеттi, жоғары қосылған құнмен өнiм ... ... ... да ... көрсетiп отыр, өйткенi шетелдiк
капитал өз өндiрiсiне ... ... ... ... да, iшкi ... да ... ... секторына iрi
ауқымды ұзақ мерзiмдi инвестицияларды ... ете ... ... қор нарығының, шетелдiк инвесторлардың қызметi ең ... ... ... ... ... ... қаржы капиталының өндiрістiк
сектордан бөлiнуi жүрiп жатыр, ұлттық мүдделер мен даму ... ... ... ... ... ... ... талап
етедi:
- iшкi жинақ ақша əлеуетiн жүзеге ... ... ... отырып
экономиканың нақты секторын дамытуға инвестициялық ресурстарды тарту мен
бағыттау процесiндегi ... ... ... ... ... ... заемшыға ұйымдасқан түрде өтуiн қамтамасыз
ететiн, экономиканың маңызды буыны ретiндегi қор нарығының ... ... ... ... ... ... ... кредиттiк қызметiн жандандыру;
- Қазақстанның ұлттық мүдделерiн сақтай ... ... ... ... мен шетелдiк жəне отандық инвесторларды
экономиканың басым салаларына тарту үшiн қолайлы жағдай жасау.
МИБ-ң құқтық ... ... ... ... 1999 ж. ... ЗРК ... жүйе туралы» ҚР Заңы мемлекеттік
инвестициялық ... ... ... ... және ... іске ... ... бюджеттік қаражаттарды бөлу бойынша
нормативті-құқықтық база құруға жағдай жасайды;
2. 1999 ж. №464-І ЗРК «Мемлекеттік және кепілденген ... ... ... ҚР Заңы ... ... ... ... негізгі нормативті-құқықтық базасын құруға негіз
болады;
3. 1999 ж. №1817 ҚР Үкіметі ... ... ҚР ... ... ... ҚР Экономика Министрлігі мемлекеттік инвестициялыұ
бағдарламаларды жүзеге асырылуын бақылайтын негізгі орган;
4. 1998 ж. №1389 ҚР ... ... ... ... бағдарламаларды дайындау Ережесі мемлекеттік
инвестициялық саясат құралы ретінде ... ... мен ... ... ... ... ... іске асырудағы
орталық және жергілікті органдардың қарым-қатынасын анықтайды;
5. 2000 ж. №848 ҚР ... ... ... ... ... ... асырылуының мониторингін қамтамасыз ету Ережелері
инвестициялық жобалардың іске асырылу мерзімі, формасы және мазмұны
туралы ақпараттармен ... ... ... 2000 ж. №968 ҚР Үкіметімен расталған ... ... ... Ережелері бағалау объектілері мен элементтерін,
ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... анықтайды;
7. 2002 ж. №1219 ҚР Үкіметі жарғысымен анықталған инвестициялық жобаларды
қарастыру Ережелері ... ... ... ... ... ... ... қаржылардың, технологиялардың,
басқару мен маркетинг саласындағы тəжiрибенiң маңызды көзi ретiнде қарай
отырып, дəйексiз жəне бұлыңғыр саясат нəтижесiнде ... ... ... ... жол ... тиiс.
Үкiметтiң саясаты, ұлттық мүдде тұрғысынан қарағандағы құқықтық жəне
əкiмшiлiк шаралар ... ... ... ... ... өз мүдделерiне жауап беретiн жағдайларды қамтамасыз етуге
тиiс. Сонымен бiрге ... ... ... ... ... қажетсiз зардаптарын болдырмауға ... ... ... ... ... ... əзiрлеу қажет.
Инвестициялық ахуалды жақсарту үшiн мынадай шаралар қолданылуға тиiс:
- заңнаманың даму дəрежесi мен ... ... ... ... ахуалдың салауатты жай-күйiнің кепiлi болуға
тиiс;
- заңнаманы тиiмдi қолдану мəселесi шешiлуге тиiс. ... ... мен ... ... ... үшiн ... жəне халықаралық
сот шешiмдерiн орындауды, ... ... жəне ... ... ету ... ... ... жəне iшкi инвесторлар үшiн бiрдей жағдай жасайтын
түзетулер енгiзу ... ... ... ... ... ... ... стандарттарға
жауап беретiн нақты, айқын жəне бiр мəндi құқықтық нормалардың бар болуын
қамтамасыз етуге тиiс;
- ... ... ... жəне ... ... заңнамамен
кепiлдi қорғалуға тиiс;
- тiркелген сауда маркалары мен патенттердi қорғау, қарақшылық
өнiмдердiң ... ... ... ... ... мiндет болып табылады. Бұл
үшін авторлық құқықтарды қорғау саласында жұмыс ... ... ... ... ... ... инвесторлар үшiн қаржы ақпаратының айқындығының, уақтылы болуының,
толықтығы мен дұрыстығының аса маңызды мəнi бар. Осы ... ... ... есеп беру ... жетiлдiру жөнiндегi iс-шараларды
жалғастыру қажет.
Шетелдiк инвестицияларды ... ... ... ... ... тиiс. Жаңа iрi ... есебiнен маркетинг пен
менеджменттiң осы заманғы əдiстерi қолданылатын технологиялық ... ... ... ... /45, ... тiкелей инвесторлар қызметiн реттеу кезiнде олардың
кəсiпорынның негiзгi капиталына ... ... ... жəне ... ... орындауы жөнiндегi мiндеттемелерiн атқаруына бақылау
жасау шараларын заң жүзiнде бекiту қажет.
Инвестициялық преференциялар ... жəне ... ... ... ... ... инвестициялық саясаттың маңызды
құралы болады. Шетелдiк жəне отандық инвесторларды мемлекеттiк қолдау
жүйесi ... ... ... инвесторлардың негiзгi
құралдарға инвестиция салу, сондай-ақ салық төлеуден босатуды оның мерзімін
кейiнге қалдырумен (жедел амортизация) алмастыру жəне жер ... ... алып ... есебiнен бəсекелестік ортаны сауықтыру жөнiндегi
мiндеттемелердi орындауына неғұрлым қатаң тəуелдi болуын ... ... ... ... 2000 ... 6 ...
349 жарлығымен «Экономикалық басты салаларына инвестициялық ... ... мен ... — шарт жасауда жеңілдікпен ... ... ... /45, ... ... мынадай жағдайларда беріледі:
• тиісті инвестициялық қызметтің Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысымен ... ... ... ... ... 4-т ... дәрежесінде бекітілген қызметтердің ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды заманауи технологиялармен
жабдықтап жаңарту және кеңейту үшін Қазақстан ... ... ... активтеріне инвестиция беру;
• Инвестициялық жобаны іске асыруға өтінім ... ... ... ... ... ... ... , 19 бабында
тізілген қаржылай, техникалық және ұйымдастыру мүмкіндіктерінің ... ... ... ... ... преференциялары корпорациялық табыс салығына, мүлік
және жер салығына Қазақстан Республикасының Салық Кодексінде (138-140
баптың 5 ... ... ... ... ... корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар:
• жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту
мақсатында ... ... ... ... ... ... 10 ... аспайтын мерзімге тіркелген активтерін
пайдалануға енгізу бағаларының жылдық жиынтық ... ... ... ... ... бір ғана ... ... түрінің шеңберінде инвестициялық жобаларды
іске асырушы жаңа кәсіпорындарға - 10 жылға дейінгі мерзімге алынған
инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... кодексіне)толықтырулар енгізу жолымен 2005
жылдың 1 қаңтарында орнатылды).
Анықтама: Қолданыста заңға ... ... ... ... ... ... ... (заңды тұлғалардың), шығындар сомасына кемітілген
30% мөлшерде (корпорациялық ... ... ... ... ... ... ... бойынша преференциялары 5 жылдық ... ... жоба ... жаңадан іске қосылатын тіркелген активтері
бойынша салық төлеушіге мүлік салығынан босатылуына ... ... жер ... ... преференциялар салық төлеушіні жер учаскелеріне жер
салығын төлеуден босатады, ... ... ... ... ... ... жер учаскесі 5 жылдық мерзімге болса.
Преференцияларды қолдану мерзімі ... ... ... ... ... ... жағдайда айқындалады.
Инвестициялық салық преференцияларын ... ... ... ... беру ... ... ... Салық кодексінің 139 бабына сәйкес белгіленеді:
• келісім-шарт ... ... ... ... ... асырушы салық
төлеушілерге - тіркелген активтер іске қосылған жылдан кейінгі жылдың
1 қаңтарынан бастап;
• жаңа ... үшін - ... ... ... мемлкеттік қабылдау комиссиясы қабылдаған күннен бастап.
Инвестициялық салық преференциялары:
• қызметтеріне, арнайы салық тәртібі қолданылатын;
• келісім-шарт бойынша ... жер ... ... ... заттай гранттар тұрғысында берілген ... ... ... жобаларды пайдалануға енгізетін құралдардың импорты
жағдайында және оның жинақтаушыларына баж ... ... ... ... салығын салудан босату келісім-шарттың мерзімі біткенше беріледі,
бірақ, келісім-шартты тіркеу күнінен 5 жылдан көп емес.
Баж ... ... ... және оның ... ... шешімін инвестиция
жөніндегі өкілетті орган қабылдайды.
Қолданыстағы заңға сәйкес баж ... салу ... ... ... -
тарифтік саясаты шегінде анықталады және КС кодификациясына сәйкес
орнатылады. ... баж ... ... ... және ... салу
мөлшерлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 ... ... ... баж салығының мөлшері туралы» қаулысында белгіленген
тізімде келтірілген.
Мемлекеттік заттай гранттар дегеніміз – бұл заңды тұлғаға ... іске ... үшін ... ... жер ресурстарын уақытша өтеусіз
пайдалануға, келісім-шарттағы инвестициялық міндеттерді орындаған жағдайда,
заттай гранттарды ... ... ... ... және
коммуналдық жекеменшіктегі мүлік.
Мемлекеттік заттай гранттары жер учаскелері, ғимарат, құрылыс орындары,
қөлік және құралдар, санақ техникасы, өлшеуіш және ... ... ... (жеңіл автокөлігінен басқа) өнеркәсіптік және шаруашылық құрал-
саймандары ретінде беріледі.
Мемлекеттік заттай грантының ең үлкен ... ... ... Қазақстан Республикасы заңды тұлғасы ... ... ... отыз ... көп ... ... сұраған мемлекеттік заттай гранттың мөлшері талап ... ... ... Республикасының заңды тұлғасы мемлекеттік заттай грантының
ең көп ... ... ... ... ... ... мүлікті алуға
құқығы бар.
Салықтық жеңілдіктер беру мерзімі негізгі қорға инвестиция көлемі мен
экономиканың ... ... ... ... ... Ал
кедендік баға салықтарынан босату оның ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру жағдайына
сәйкес келмеу жағдайында беріледі.
Реформалардың жүзеге асырылуы ғаламдық, жүйе аралық, ... ... ... ... ... инвестициялық саясат аясында интеграция ... ... ... ... ... шараларды жүзеге асыруын талап етелі.
Машина ... ... ... пеп ... ... бір ... ... қамтылмағандығымен сипатталады.
Реформалардың бастапқы кезеңіндегі болашақ белгісіздігі, ... ... ... ету ... қатты өзгеріске
ұшыратқаңдықтан, инвестициялық механизм тиімсіз әрекет етті. Инвестициялық
саланы қалпына келтіру мен халықтың ... ... ... ... кешенді шаралар экономика реформасының басты бағыты болып
табылады.
Осыған байланысты отаңдық қор нарығын дамытудың ... ... ... ... ... мен ... ... тізімін ұлғайту болып
табылады.
Зейнет ақы жүйесін реформалау ... ... ... ... мол ... ... ... болды. Қазіргі кезде олардың
активтері 530 млн. АҚШ ... тең ... ... ... орналастырған еурооблигацияларының 45 % дейін көлемі
зейнетақы корларына тиесілі.
Корпоративті бағалы қағаздарға көп ... ... ... ... ... ... алады. Бүгінде шетел банктерінде ностро-есеп
шоттарында 52 млрд. теңге сәйкес ... ... ... ... ... нақты секторына немесе бағалы қағаздарға
инвестицияға бағыттауға ... Ол үшін ... ... ... ... көп ... қажет.
Тiкелей инвестициялардағы едəуiр үлестi жер қойнауын ... ... ол ... ... ... мультипликативтік
(еселенген) нəтижесiн тигiзе алар едi. Бұл нəтижеге ие болу үшiн ... ... ... ... ... ... ... мен қосалқы бөлшектер беруге, отандық жұмысшылар мен мамандарды
тартуға, əлеуметтiк объектiлердi салу мен ... ... ... ... бөлiгiнде инвесторлардың мiндеттемелерiн ескерту
қажет.
Ұлттық ... ... үшiн ... ... ... ... ... жол беруге болмайды, салық төлеуден жалтару
мақсатында трансферттiк баға белгiлеудi пайдаланудың жолын кесу керек.
Сонымен қатар, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... келiсiмшарттарды қайта қарауға батыл бару
қажет.
Институционалдық инвесторлардың қызметiн кеңейту ... əр ... ... ... ... ... облигациялар,
ипотекалық облигациялар, туынды бағалы қағаздар шығару есебiнен Қазақстан
қор нарығында инвестициялаудың жаңа мүмкiндiктерiн жасау;
- ұйымдаспаған нарықтағы операцияларды ... ... қор ... инвестициялаудың сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн арттыру қажет.
Қор нарығына жаңа эмитенттердi шығару үшiн:
- ... ең ... ... асып кеткен жағдайда, кəсіпорынды
акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанына ... заң ... ... ... жоқ Қазақстан кəсiпорындары акцияларының
мемлекеттiк пакеттерiн сатуды қор нарығы ... ... ... ... ... ... ... аффилиирленбеген əр түрлi инвесторлардың қалың
тобы арасында жүргiзiлуге тиiс.
Мемлекет қаржы нарығын корпорациялық құралдармен молықтыру процестерiне
тiкелей əсер ететiн шаралардан басқа, ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруды
ынталандыратын, халықтың қор нарығының ... қол ... ... ... ... алады.
Инвесторлар үшiн мемлекеттiк емес бағалы қағаздардың тартымдылығын
арттыру ақпараттың ... ... ... ... жəне ... ... ... айқындығын қамтамасыз ету жөнiнде шаралар
қолдануды талап ... ... ... ... ... қатысушыларды олардың өз қызметi туралы
ақпаратты ашу, ... ... ... ... ... мен ... ... тəртiбiн арттыру жөнiндегi талаптарды орындау бөлiгiнде
мемлекеттiк реттеудi күшейтуге;
- бағалы ... ... ... ... үшiн ... ... ... күшейтуге, акцияның бақылау пакетiне
ие емес акционерлердiң құқығын қорғайтын ... ... ... ... хабардарлық деңгейiн арттыру үшiн:
- бағалы қағаздар нарығындағы қызметтi бұқаралық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- бағалы қағаздардың ықтимал эмитенттерi үшiн семинарлар өткiзу ... ... ... iске ... ... ... ... байланысты болғандықтан, инвестицияның қажеттi көлемiн
қамтамасыз етуге бюджеттiң мүмкiндігi туралы ... ... ... ... ... ашық емес жəне ... емес ... бағдарламасынан бас тарту жолымен мемлекеттiк инвестициялық
саясатқа өзгерiстер ... жəне даму ... құра ... ... жəне ... деп ... көшу ... пiсiп-жетiлдi.
Даму бюджетін құру жəне оған мемлекеттiк инвестицияларды жүзеге асыруға
арналған барлық ... ... ... мемлекеттiк
инвестициялаудың тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
Даму бюджетiнiң қаражаттары жеңiлдiктi сыртқы заемдардың, инвестициялық
мақсаттар үшiн ... ... ... ... ... iшкi ... ... мүлiктi жекешелендiруден түскен табыстардың, салықтық
табыстардың бiр ... ... ... ... ... ... жəне ... деп бөлу салықтардың
бiр бөлiгiн инвестициялық ... ... ... ... ... ол, ... түсімдердiң артуына алып келеді.
Инвестициялық саясаттағы мемлекеттiң ... ... ... ... арттыру үшiн мүмкiндiк жасайды, түпкi мақсаты - ... құны бар ... ... əр түрлi қаржы құралдарын дамытуды
ынталандыру жолымен, өтiмдi ... ... ... ... үшiн тетiктердi iске қосуға мүмкiндiк бередi.
2. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларды басқару жолдарын
жетілдіру бойынша ұсыныстар
Экономиканың ... ... ... ... ... іске
асу процесін жүргізу үшін қолайлы инвестициялық климатты қолдау ... ... ... ... ... ... ... мәселелерінің бірі болып табылады. Инвестицияларды
мемлекеттік ... ... ... инвестицияларды тарту жолдарын
жетілдіру инвестициялар ... ... ... тапқан. 1997ж.
Қабылданған «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік ... Заңы ... және ... ... ... ... ... іске
асыруға негіз болды. Заңнамада айқындалған талаптар ... ... ... мемлекеттік грант түрінде жеңілдіктер мен преференциялар
беру, ... және жер ... ... 5 жыл ... ... ... және тауарларды импортын кеден салығынан босату арқылы ... ... Осы ... қосымша ретінде 1997ж. қабылданған «Тікелей
отандық және шетел ... ... ... ... ... ҚР ... ... экономиканың негізгі салалары
анықталды: /45, 18б/
1. өндірістік инфрақұрылым;
2. өңдеу өнеркәсібі;
3. Астана қаласының объектілері;
4. тұрғын үй, әлеуметтік ... және ... ... ауыл шаруашылығы.
ҚР Үкіметінің негізгі мақсаттарының бірі болып жақын арадағы ... ...... стратегиясы негізінде өнеркәсіп
үлесін арттыру үшін инвестициялық салымдарды ұлғайту табылады.
Мемлекеттік инвестициялық ... ... ... ел
экономикасының нақты инвестициялық жобаларына қаржы ... ... ... ... және ...... ... мен тетіктер
жиынтығын, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... жобалаудың нормативтік – методологиялық негізін
құруға жағдай жасау керек. Нарықтық ... ... ... әсер ... маңызды экономикалық тетігі болып ... ... ... ... ... ... ... пайыз капиталын реттеу және несиелер бойынша жеңілдіктер
беру арқылы несие ... ... ... ... ету, инвестициялық
ағымдардың экономиканың басымды салаларына құйылуын жүргізу, яғни экономика
салаларын қайта құру ... ... ... ... ... ... ал ұзақ ... несиелер арзандауы қажет және
сақтандыру жүйесі бойынша кепілдемелер ... және ... әр ... ... ... керек.
Инвестициялық жобаларға байланысты мемлекеттік ... ... ... ... ... ... салынған инвестициялардың тиімділігі және өтелімділігі;
2. жобалардың таңдаулығы;
3. инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерінің әр ... ... іске асуы ... ... ... ... ... салаларында инвестициялық капиталдың
жұмылдырылуын талап етеді.
Инвестициялық жобаларды қабылдаудың ең ... ... бірі ... негізде жобаларды таңдау мүмкіндігі, бірақ ... ... ... ... ... Бұл ішкі және шетелдік ресурстар
негізінде инвестициялық ... ... ... кедергі
болады.
Басымды инвестициялық жобаларды таңдау механизмінің басты кемшілігі –
таңдаудың нақты критерилерінің ... ... көбі ... ... өтелімділігі және болашақтағы төлем қабілеттілігі
тұрғысынан жеткілікті түрде ... ... ... ... және ... ... және әлеуметтік
қызығушылықтарына жауап беретін жүйелі мемлекеттік ... ... ... тарапынан қаржыландырылатын инвестициялық жобалар аймақтар
деңгейінде ... ... ... ... ... органдар
деңгейінде қабылдануы тиіс. Келесі этапта таңдаудан өткен барлық жобалардың
мемлекеттік саясатқа сәйкес инвестициялық ... ... ... ... тексеріледі. Содан кейін, жобалардың ең тиімдісі қабылданады. Келесі
қадам – ... ... ... ... жүзеге асыру. Жеке
инвестициялау жағдайында жобаны іске ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобалар мемлекет
тарапынан жеткілікті түрде қаржыландырылмайды. Сондықтан, ... екі ... да ... алушыға да, инвесторға да) тиімділігін
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... керек. Бұл шаралардың маңызды құрамдас бөлігі жобаның іске асуын
бақылау және жобаның әр кезеңінде статистикалық ... және ... ... ... ... қолдану арқылы тәуекелдерді
жоспарлау жұыстарын жүргізу болып табылады. Мемлекеттік қаржы көздерінен
инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... жүргізу маңызды роль атқарады.
Инвестициялау бойынша шешім қабылдау барысында қарыз алушының қаржылық-
шаруашылық жағдайына көңіл бөлу керек. ... ... ... ... ... бір ... – инвесторлар, екінші жағынан –
қарыз алушылар екенін ... ... ... жеке потенциалды
инвесторлардың жобаға ... ... ... да маңызды.
Инвестициялық жобаның тиімділігі капитал сомасы мен мәніне ғана байланысты
емес, сәйкес құжаттарда көрсетілген ... ... мен оның ... асу
сапасына да байланысты.
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... оның ... іске ... кедергі болатын
бірнеше фокторларды анықтады: аймақ және орталық арасындағы координацияның
болмауы, ... ... ... ... ... тек бір салаға ... және ... ... ... ... ету ... ... мемлекеттік
қаржылар негізінде мемлекеттік инвестициялар бағдарламасы жасалды.
Мемлекеттік инвестициялық ... (МИБ) ... ... ... ... және іске ... бойынша шараларды
қамтамасыз ету:
1. мемлекеттік маңызы бар орта мерзімді инвестициялық жобаларды құру;
2. жеке ... ... ... ... және ... мемлекеттік инвестициялардың айқындылығын қамтамасыз ету;
3. мемлекет экономикасы үшін маңызды инвестициялық жобалрды құру ... ... ... ... ... ... экономикасы үшін басымды салаларға сыртқы
қаржы ... ... ... тиімді жұмылдыруды қамтамасыз ету үшін ҚР
Үкіметі тарапынан инвестициялық жобалаудың ... ... ... ... ... ... ... МИБ ролінің
күшейту мәселелерін қарастыру қажет:
1. инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша мониторинг ... ... ... ... МИБ ... ... бюджеттің құрылуымен байланыстыру:
4. инвестициялық жобалардың тиімділігін ... ... ... ... ... жаңа ... мен ... бюджеттік шектеулерді ескеріп,
инвестициялық портфельдің оптималды құрылымын анықтау;
6. экономиканың орта және ұзақ ... ... ... ... жобаларды оптимизациялауды жүргізу.
Берілген мәселелерді қарастыру елдегі инвестициялық ... ... және ... ... ... ... ... талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы, мемлекеттің негізгі
инвестициялық саясаты ретінде ... ... ... ... ... және инвестициялық жобаларды құру, іске асыруды
дамытуды қарастыру қажет.
Қазіргі Казақстан экономикасы дамуында жаңа сапалық дәрежедегі кезеңге
келді. Экономикадағы ... ... ... ... өсу ... Осы ... инвестициялық саясатта өзгерістерді тудырды.
Бүгінде бұл инвестициялық саясат бір қатар мәселелерді шешуі ... ... ... ... ... ... назар
аудару. Екіншіден, барлық экономика субъектілері үшін тең дәрежелі жағдайды
қалыптастыру. Үшіншіден, экономикалық жан-жақты ... ... ... табылады.
Жаңа жағдай заң негіздерін жетілдіру етеді. "Инвестициялар туралы" жаңа
заң қабылданды, сонымен ... ... ... ... мен ... ... туралы", "Жер қойнауы мен ... ... ... туралы" заңдар дайындалып, "акционерлік
қоғамдар туралы" заңға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізу ... ... ... ... нарықтың барлық агенттерінің
халықтың, банктердің, қаржы ... қор ... ... ... ... орын алуда.
Сонымен қатар, қазіргі таңда Қазақстанда инновациялық қызметтің қажетті
инфрақұрылымының жоқтығынан, ... ... ... ... ... тап болады. Сол себепті жаңа технологияны ойлап
табудан, оны жүзеге асырып, өндіріске енгізуге және ... ... ... уақыт кетеді. Атап айтсақ, қаржы институттары, әдетте, технологилық
сипаттағы инвестициялық ... ... ... ... ... ... құлықсыз. Сондай-ақ, несиелерді кепілдендіруге
жоғары талаптар ... ... ... ... ... жоқтың қасы, несиелердің мөлшерлемелік деңгейі әлі де болса
жоғары ... ... ... ... ... ... ... жүргізуі үшін аталған
мәселелерді шешу қажет, атап айтқанда келесі шараларды жүзеге асыру керек:
Қазақстан Республикасының «Тікелей ... ... ... Заңын
инвестициялық жобаларды сараптауды ұйымдастыру мен жүргізу бойынша баптарын
жетілдіру;
отандық және шетелдік инвесторлардың құқықтарын теңдестіру ... ... ... ... ... ... ... инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғау
туралы» Заң қабылдау;
инвестициялық жобалардың қаржылық тиімділігін бағалау бойынша әдістемелік
нұсқаулар әзірлеу, жобаларды ... үшін ... ... ... ... ақша ... ... алу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін экономикалық көрсеткіштер
жүйесін әзірлеуде экономикалық, әлеуметтік, ... ... ... ... ... экономикалық негіздерін
анықтау барысында өндірістік шығындарын толық есепке алып, кәсіпорынды да,
тұтынушыны да қанағаттандырарлық табыс алынуы тиіс;
инвестициялық ... ... ... ... нұсқауларда
тәуекелділік факторларының міндетті түрде ... ... ... ... ... ... түзетулер енгізу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың уақытша әдісін әзірлеу;
инвестициялық ... іске ... ... ... ... ... мамандар
дайындау, шетел мамандарын еге шақырып, тәжірибемен алмасу; өзіміздің
басқарушылық аппаратымызды ... ... ... ... жеке инвесторларды шаұыру, белгілі бір
жеңілдіктер көрсету арқылы ... ... ... ... ... ... ... саласында біліктілігі
жоғары маман тым аз. Оның да, ... өз ... бар: ... түсінігі біздің қауымға бұрын-соңды таныс болмаған түсінік. Соның
себебі болар, ... ... ... стратегиялардың көбісі
аяғына дейін орындалмай қалады, өз ... ... ... ... ... 60% ... ... Сондықтан,
инвестициялық жобалау процесін ... ... да, ... да ... ... қарастырылды. Соның ішінде, ең бастысы
менеджменттің біліктілігін арттыру қажет. Жұмыстың нәтижелі ... ... ... байланысты болса, қалған 50% инвестициялық
жобалау тобының жұмыс істеу қабілетіне байланысты.
Мемлекет тарапынан, ең ... ... ... ... ... қажет. ЖОО-да «инвестициялық жобалау» пәнін ... ең ... ... ... ... ... жас магистранттар – жас
мамандар, экономикалық не техникалық болсын базалық ... бар, ... ... маңызын жеткізу оңайға түседі.
Сапа менеджменті жүйесін инвестициялық жобалауға ... ... ... үш шектеулері бар, соның бірі - сапасы. Өнім болсын, ... ... ... ... ... болсын – барлыңы да жоғары сапамен
жасалуы қажет, тапсырыс берушінің ойынан шығу керек.
Инвестициялық жобаларды басқарудағы менеджмент жүйесі.
Шетел және Ресейде инвестициялық ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сол ... ... ... ... ... ... ... ҚР-да негізгі инвестициялық қызметті атқаратын органдар
– мемлекеттік үлесі бар даму институттары мен ... ... ... ... инвестициялық белсенділікті көрсетіп тұрған осы ұйымдар.
Сондықтан инвестициялық қызметті жүзеге ... ... ... ... ... ... аттестациялау және сертификациялау
жүйелерін қабылдап, әрдайым жүргізіп тұру керек.
Кәсіпорынның деңгейінде инвестициялық жобаларды басқаруды қарастыратын
болсақ, ... да ... ... ... қажет: соның ішінде Проджект-
менеджерлер біліктілін арттыру мақсатында оладры оқыту, Ресей және ... ... ... ... және ... ... ... бағалау жүйесін енгізу, жоба аяқталғаннан
кейінгі нәтиже бойынша инвестициялық жоба ... мен топ ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Егер біліктілігін арттыру бойынша оқытуларды ... ... ... ... пен ... ... түрде шетел
оқытушыларымен жүргізілуі қажет. ... ... ... ... ... ... қана қоймай, басқа елдерде болып жатқан жақалықтарды
да білуге болады.
Сонымен қатар, инвестициялық жобаларды іске асыруға ... ... ... ... жөн. Сол ... ... ... болады.
Жалпы осы айтылған жетілдіру жолдары суретте келтірілген.
Аталған ... ... ... және ... ... ... ... және нормативтік-құқықтық негіздерді дәлірек
айтқанда, Инвестициялық кодексті қалыптастыру ... Бұл ... және ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
Инвестициялық саясатты жетілдіре отырып, Қазақстан ... ... ... елдер қатарына қосылу мақсатына тез жетеді, халықтың әл-
ауқаты өседі, экономикалық тұрақтылыққа қол жетеді.
Дамыған 50 ел ... ... ... ...... табу және ... тиімділікке жету мақсатында
материалдық өндіріс және материалдық емес салалар объектілеріне материалдық
және интеллектуалдық ресурстар салымдары. Инвестициялық қызметтің объектісі
болып қайта ... және ... ... ... айналым қорлары,
бағалы қағаздар және ... ... ... ғылыми-техникалық өнім,
меншіктің басқа да объектілері, сонымен ... ... ... ... ... құқығы табылады.
Қазақстан Республикасының территориясында күші бар Заңнамаларға сәйкес
инвестициялардың, соның ... ... ... тәуелсіз ... ... ... ... ... ... және тұрақты экономикалық ... ету үшін ... ... ... өндіруші өнеркәсіп
саласынан жоғары технологиялық экономика секторын дамытуға мүмкіндік
беретін ... ... ... құру ... ... мақсат
тұр. Мұндай актуалды мәселелерді шешу сәйкес қаржылық даму ... және ... ... ... ету ... ... ... етеді.
Сонымен қатар, қолайлы инвестициялық климатты құру қажет, ол
инвестициялық салымдар ... ғана ... ең ... бұл ... ... жобаларға құйылу тиімділігімен анықталуы ... ... ... ... ... ... реттеуші
қызметі өте маңызды. Мемлекет тарапынан инвестициялық жобалар үшін басымды
экономика салалары анықталуы тиіс, отандық және ... ... ... ... ... қорғайтын құқықтық база құрылуы және
инвестициялардың экономикалық және ... ... ... ... Бұл ... жобалау механизмі негізінде ... ... ... механизмінің актуалдығы экономика салаларына
инвестициялар ағымын басқару, ... ... және ... ... ... ... ... инвестициялардың тиімділігін
қамтамасыз етумен анықталады.
Қазіргі таңда тиімді инвестициялық саясат жүргізу үшін ... ... ... ... ... басқарушылық шешімдерді қабылдаудың негізінде
болжамдалған инвестициялардың көлемі мен болашақ ақша кірістерінің көлемін
бағалау және салыстыру ... ... ... ... ... ... мезетіне жататындықтан, мұндағы өзекті мәселе оларды салыстыру болып
табылады. Оларды салыстыру ... ... ... және ... көңіл аударылады: елдегі инфляция деңгейіне, инвестицияланатын
қаражаттардың көлемі мен олардан келетін ақша ағындарына, ... ... ... ... және ... тұрғыдан инвестициялар ел ... ... ... ... ... ... ... анықтайтын негізгі буын болып табылады. Елімізде болған
соңғы жылдардағы өзгерістерге ... ... үшін де ... ... жағдай қалыптасты.
Берілген магистрлік жұмыста инвестициялық жобаларды түсінігі, жобаларды
басқару қағидалары мен ... ... ... экономикасы
жағдайындағы инвестициялық жобалау процесінің даму тенденциялары толық
көрсетілді. Жамбыл облысы ... ... және ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды
қарастыру, сараптама жүргізу жолдары анықталды.
Инвестициялық жобалардың басқарудың ұлттық ... құру ... ең ... ... бірі ... Жалпы алғанда, жасалған
талдауларды қорыта келе, инвестициялық жобаларды басқаруды ... атап ... ... ... ... ... мен әдістерін бір ыңғайға келтіру, яғни
барлық кәсіпорындар мен мемлекеттік ұйымдар үшін инвестициялық
жобаларды іске ... ... ... ... қажет;
2. Барлығына ортақ құқықтық-регламенттік базасының ... ... ... ... және ... ... барлығына ортақ
қағидалар жүйесін әзірлеу керек; мемлекеттік және ұлттық жобаларды,
жеке жобаларды жүзеге ... ... ... құқықтық-нормативтік
негіздерге сүйенуге тиісті; мемлекет бойынша инвестициялық жобаларды
басқарудың ортақ ақпараттық базасын құру ... ... ... ... ... ... екі ... қажет: бірішіден, мемлекет тарапынан инвестициялық
саясатты ... жіне ... ... ... ... екіншіден,
әрбір кәсіпорын өз мамандарының біліктілігін арттыруды ойлауы қажет.
Стратегиялық тұрғыдан инвестициялар кәсіпорындардың дамуын, техникалық
жарақтануын және экономикалық ... ... ... буын ... ... ... тақырыбы толық, жан-жақты ашылып, инвестициялық
жобаларды Қазақстан жағдайында басқару шарттары толық қарастырылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Қазақстан ... ... ... Заңы, 08.01.2003 ж.
№373-II (№66-IV ... ж. ... ... ...... ... ... Шарп Уильям Ф., Александр Гордон Дж., Бейли Джефри Ф. ... ... ... ... ... П.А., ... В.Д. ... – изд. 15; Бином-кнорус,
1999.
4. Шапиро В.Д және басқалары. Управление проектами. – СПб.: ДваТри, 1996.
5. ... В.Г. ... ... ... пособие. –
Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.
6. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. ... ... ... ... – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003.
7. Методические рекомендации по оценке ... ... и их ... для ... – М.: ... 1994.
8. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. – СПб: ... ... И.Т. ... ... менеджмента, М.:1998.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.:1998
11. Сейтказиева А. М. ... ... ... ... ... Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Пер. с англ.-
М.: КУДИЦ – ...... ... В. М. ... инвестиционного проекта. – М.: 2001.
14. Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау. – ... ... ... ... Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. ... ... и ... ... и ... ... и ... – Алматы:
Факсинформ, 1997.
16. Мазур И.И и др. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: ... ... ... ... И.А. ... ... менеджмента. – Киев: Эльга – Н, Ника-
Центр, 2001.
18. Нурланова Н.К. Формирование и ... ... в ... ... и ...... Ғылым, 1998.
19. Вратенков С.Д. Управление ... по ... PMBoK Guide ... ... тернинга.
20. Баймартов У. Инвестиций и инновации: нелинейный синтез. – Алматы: БИС,
- 2005. – ТЗ: Избранные научные труды.
21. ... ... ... ... ... мен ... Республикасы Үкіметінің Актілер жинағы.-2002.-
№40.
22. Бижанова Д.Е. Проект и его ... ... ... ... ... Бижанова Д.Е. Управление проектами как механизм инновационного
развития в XXI веке// ҚазҰУ ... ... ... Сырлыбаев М.К. Улучшение управления проектами как способ создания
инноваций в АПК ... ... ... ... А. К ... ... ... Континент. – 2008. - №1.
26. Кубаев К.Е. Управление - древняя практика и новая ... ... ... ... ... К.Е., ... К.С. Оценка человеческого капитала
компании. // Саясат. - 2007, с. ... Лем С. Мир ... ... в ... Я – ...
2006. - №1.
29. Бушуев С.Д. ... ... ... в ... ... ... Е. ... потенциал финансовых институтов Республики
Казахстан: состояние и перспективы // Рынок ценных бумаг Казахстана.-
2005.- ... ... ... и ... ... в долгосрочной
стратегии экономики страны //Транзитная экономика.- 2005. № ... ... Е. Об ... ... ... ... в Казахстане // Қаржы-қаражат. – 2004.- №2
33. Сембеков Е. «Об ... ... ... ... в ... Қаржы қаражат.- 2004.-№2.
34. Кучукова Н. ... ... и ... ... ... // Қаржы-қаражат. –
2004.- №1.
35. Смирнов С. Вершки и ... ... в ... ... ТЭК РК до 2015 ... ... вертикаль.-2003.-№1.
36. Төлеубаева М.К. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық іс-әрекетті
мемлекеттік реттеу// ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. – 2003.-№6
37. Мороз С. ҚР инвестициялық ... ... ... ғылыми
сериясы.-2002.-№4.
38. Шөптібаева Г.Б. Инвестиция және инвестициялық жобаларды ... ... ... ... Марченко Г., Мачульская О. Рейтинг инвестиционной привлекательности
Казахстана// Эксперт.-08.10.2001.
40. Қаженбаев С. Инвестициялық қорлар: ... ... ... ... ... ... ... в. От управления проектами – к ... ... ... 9 ... Цеховой А. Управлять проектом – это Вам не фунт ... ... ... ... Т. ... инвестициялық ахуал/ Егемен Қазақстан.-2001.-
2 қазан.
44. С.Тай. Влияние прямых иностранных инвестиций/ Казахстанская правда. -
07.03.2006 ... ... ... ... ... Казахстан
2003-2015 годы/ Казахстанская правда.- 2003 г.
46. ҚР статистика бойынша агенттігінің ресми сайты ... ҚР ... ... ресми сайты www.nationalbank.kz
48. ҚР Инвестициялық қорының ресми сайты www.ifk.kz
49. Қаржы әлемә ресми сайты www.wfin.kz
50. ҚР ... ... ... ... ... ресми сайт
www.kazinvest.kz
РЕЗЮМЕ
Актуальность работы: Успешное решение социально-экономических задач
развития экономики Республики Казахстан во ... ... от ... ... всех ... создавать и поддерживать ... ... ... ... в ... инвестиционных
ресурсов. Для этого необходима грамотно ... ... ... ... по ... ... ... исследования является ... ... ... ... в ... ... Казахстана.
В соответствии с поставленной целью в работе ... и ... ... ... ... ... инвестиционного
процесса, взаимосвязь категорий инвестиционной сферы и уточнить ... ... ... ... ... и изучить ... ... к ... ... ... ... и тенденции развития инвестиционных процессов в
республике и ... ... ... на их ... и ... особенности развития инвестиционных проектов в РК на
примере Департамента экономики и ... ... ... разработать комплекс мероприятий
по совершенствованию стратегического управления инвестиционными проектами
в РК.
Результаты:
на ... ... ... ... ... ... взаимосвязь между категориями инвестиционной деятельности и
определено понятие «управление
инвестиционным проектом»;
на основе ... ... и ... современного состояния
инвестиционных процессов в ... ... ... ... ... факторы их развития;
обобщены теоретико-методические аспекты стратегического ... ... в ... работа на тему «Управление инвестиционными проектами»,
представленная к защите магистрантом Оспановой А.Б. состоит из ... ... ... и ... ... 76 страниц.
Количество иллюстраций: 12.
Количество таблиц: 13.
Количество использованных источников: 50.
-----------------------
Инвестицияның капиталға трансформациясы
Капитал ресурстарының ... ... ... ресурстар
Экономикаға сыртқы қысым
Бөлу процесі
Тұтыну
Инвестициялар
Ақша активтеріне инвестициялар
Нақты активтерге инвестициялар
Материалдық емес қорларға инвестициялар
Негізгі ... ... ... ... ... кеңейтуге инвестициялар
Орташа тәуекелді
Жоғары тәуекелді
Жаңа өндірісті құруға инвестициялар
Зерттеулер мен инновацияларды енгізуге инвестициялар
Өте жоғары ... ... ... бойынша бағыттаушылар
Инженерлік дайындықтар
Қаржылар
НИОКР
Маркетинг
Өндіріс
Инженерлік дайындықтар
Жоба
Инвестициялық жоба басшысы
Өндіріс
Қаржылар
Маркетинг
Басшы
Жоспарлау
Техникалық қамтамасыз ету
Контрактингті ұцымдастыру
Маркетинг
Стратегиялық жоспарлау
Бухгалтерия
қаржыландыру
Инженерлік дайындықтар
Материалды-техникалық қамтамасыз ету
Басшы
Жоба басшысы
Басқа да жобалар
Жоба қатысушылары қажеттіліктері
Кәсіпорындар деңгейінде:
... ... ... ... ... ... және ... кеңес берушілерінің көмегімен тренингтер және
семинарлар ұйымдастыру;
• Проджект-менеджердің қызметін бағалау жүйесін енгізу;
• Жоба аяқталғаннан кейінгі нәтиже ... ... жоба ... топ ... ... ... жетілдіру.
Мемлекеттік деңгейде:
• ЖОО-да инвестициялық жобалау пәні бойынша білім беру бағдарламаларын
жетілдіру;
• Жобаларды басқару үрдісіне сапа менедженті жүйесін ... ... және ... тәжірибелерін зерттеу және Қазақстан жағдайына
сәйкестендіріп, жобалау процесінде қолдану;
• Инвестициялық қызметті жүзеге асыратын ... ... мен ... ... ... және ... жобаларды басқарудағы менеджмент жүйесі

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық жобалаудың теориялық және ғылыми-практикалық проблемаларын және оның Қазақстан экономикасының экономикалық өсуі жағдайындағы ролін зерттеп, соның негізінде инвестициялық жобалаудың басқару тиімділігін жетілдіруге байланысты ұсыныстар жасау76 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы80 бет
Ащысай кен орны28 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Ақпараттық жүйені жобалау кезеңін автоматтандыру6 бет
Венчурлық жобалар30 бет
Геодезия, жер мәселелері (сұрақ пен жауап түрінде)326 бет
Еңбек қорғау8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь