Инновациялық менеджмент

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

1.Инновациялық менеджменттің даму эволюциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Инновациялық менеджменттің теориялық аспектісі ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Венчурлық бизнесті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
1.3 Шетел мемлекеттерінің инновациялық урдістерді ұйымдастыру және басқару тәжірбиесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19

2.Қазақстан Республикасындағы инновациялық бизнестің дамуы ... ... ... ... 24
2.1 ҚР.ғы инновациялық қызметтердің дамуының қазіргі жағдайы ... ... ... 24
2.2 ҚР.да инновациялық инфрақұрылымның қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... 31
2.3 ҚР.ғы инновациялық бизнесті ұйымдастыруда мемлекеттің рөлі ... ... ...41

3.”ҚР МШКҰЖ ҰО” РМК.ның негізінде инновация қызметін басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
3.1 “ҚР МШКҰЖ ҰО” РМК.ның сипаттамасы мен инновациялық қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
3.2 Инновациялық қызметті басқару деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
3.3 Инновациялық жобаны іске асыру, инновациялық қызметті басқару деңгейін көтеру үшін ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы "Инновациялық қызмет туралы" қабылданған заңында қазіргі ғылыми-техникалық саясатты, инновациялық қызметті жетілдіруде орны ерекше. Осы заңда инновациялық қызметті дамытудың басты бағыттары көрсетілген.
Инновация қызметі қоғамда, ғылымда, элеуметтік өмірде, саяси жүйеде, маркетингте, менеджмент сияқты тағы басқа да салаларда қолданылады.
Инновациялық қызметтің басты мақсаты – отандық өнімдердің бәсеке қабілетті болуын қамтамасыз ету, осы арқылы еліміздің әл-ауқатын көтеру және қоғамның экономикалық дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Инновация қызметін басқару тақырыбындағы зерттеудің көкейкесті мәселесі:
ХХІ ғасырда елдің ғылыми-техникалық даму және интеллектуалды факторларды кең көлемде қолдану арқылы экономикалық даму. Елдің экономикалық даму негізі, болашақта инновациялық қызметке бағытталуы, яғни жаңа өндіріс пен құрылымдарды алу арқылы, бәсекеге қабілетті жаңа технологиялар мен өнімдер өндіру нәтижесінде шектелген ресурстарды тиімді пайдалану.
Инновациялық қызметтің тиімділік мәселелері, басқа да экономикалық дамудың маңызды факторлары сияқты, аймақтық, ұлттық, экономикалық ерекшеліктерін ескеретін және біздің мемлекетіміздің мүддесін қорғайтын саналы мемлекеттік саясатты әзірлеуді қажет етеді. Соңғы кезде елімізде ғылыми-техникалық және өндірістік саясаттың мемлекеттік механизімі айқындалып отыр. Сонымен, 2000 жылы "Қазақстан Республикасының ғылыми және ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы әзірленді (2003 жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі нарықта бәсеке қабілетті, жоғары қосымша құны бар экспортқа бағытталған өндіріс орнын салу. Бұл қойылған мақсат ғылымды көп қажет ететін, жоғары технологиялы өндірістер салуға ынталандырады, қаржылық және нақтылы секторлар арасында "ғылым-өндіріс-нарық" циклы бойынша тиімді байланыс жасауға мүмкіндік береді. Өндірісті диверсификациялау және модернизациалау шикізат бағытынан өңдеуші бағытына өтудің негізгі факторлары болып есептеледі. Берілген бағдарлама шеңберінде жаңа даму институттары құрылды: Инновациялық қор, Инвестициялық қор, Қазақстанның даму банкі.
Бітіру жұмысының мақсаты: экономикадағы инновациялық қызметті басқаруды сипаттайтын экономикалық қатынастарды зерттеу және инновациялық қызметі атқарушы кәсіпорындардың инновациялық менеджменттік қызметін талдау.
1 Й.Шумпетер Теория экономического развития. -Москва: Прогресс, 1982 г. стр. 453
2 Нарибаев К. Джумабаев С.К., Нусупова А Инновационный менеджмент
3 П.Друкер Рынок: как войти в лидеры. Практика и принципы,- Москва: 1992 г. 300 стр.
4 Длинные волны: научно-технический прогрес и социально-экономическое развития.
Глазьев К.Ю., Микерин Г.И., Тосля Г.Н. и др.,- Новосибирск: Наука сибирское отделение 1991 г.
5 Санто Борис Инновация как средство экономического развития. Перевод с венгерского с изменениемии и дополнением. авт. общ. ред. и вступ. ст. В.В. Сазанова- М: Прогресс 1990 г.
6 Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М. Наука инновации в рыночной экономике мировой опыт и Казахстан. Министерство образования и науки РК. 2005-г 256 стр.
7 Кубаев К.Е. Теория и практика менеджмента. -Алматы: "Қазақ университеті", 2005 г. 486 стр.
8 Г.Х.Кузбаева Проблемы формирования и функционирования инфроструктуры инновационной деятельности в РК // ҚазҰҰ хабаршы, № 2 (48) 2005 ж.
9 К.Кажымуратов, А.Кравцов, В.Даримбетов Индустриально-инновационное развития Казахстана: проблемы и их решение // Саясат журн. № 6. 2003 ж.
10 «2003-2015 жж. Арналған индустриалды-инновациялық бағдарлама»: -Астана: 2003.
11 h t t p: / w w w nif kz. Инновациялық қор.
12 Кубаев К.Е. Государственное регулирование инновационным развитиям международной научно-практической конференции.-Алматы: Қазақ университеті, 2004 ж.
13 Кубаев К.Е. государственное регулирование организация и управление венчурным бизнесом. // Материалы Международной научно-практической конференции: "Индустриально-инновационные развитие РК: опыты и задачи, перспективы". –Алматы: Минстерство индустрии и торговли РК, -2004 ж.
14 Орынбаев Е.Т. Развитие научно-технологического прогресса за рубежом, выводы для Казахстана, Министерство экономики и бюджетного планирования РК.2004 ж
15 Купешова С.Т. Шағын инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. // Қаржы-қаражат № 2 2001 ж.
16 Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны // саясат, № 2, 2001 ж.
17 Ж.Н.Нурпейсова Особенности бизнес-инкубаторов в Казахстане // ҚазҰҰ хабаршы № 1 (47) 2005 ж.
18 «2007 жылға арналған Елбасы жолдауынан»- Алматы: 2007 ж.
19 Овчинников В.А. формирование экономической зоны большого Китая // Деловой мир 1996г.
20 Е. Махницкая факторы развития инновационных процессов в экономике Казахстана // Саясат №3 2004 ж.
21 М.Ж. Арзаева кәсіпкерлікті салықтық реттеу // ҚазҰҰ хабаршы № 2 2003 ж.
22 Иманбаева Б. Қоғамдағы инновациялық саясат // саясат № 3, 2005 ж.
23 Бектурганов Н.С. Научно-техническое обепечение инновационной деятельности // Инновации №3, 2005г.
24 Статический ежегодник,- Алматы:2006г.
25 Т.Исахметов Механизмы совершенствования инновационной политики в современных условиях // Каржы-каражат,№5 2005г.
26 М.С. Тулегенова К вопросу о модернизации и реализации инновационных возможностей Казахстана // ҚазҰУ хабаршы № 6, 2006 ж
        
        Реферат
Бітіру жұмысында: 17-кесте, 14-сурет бейнеленген,қолданылған әдебиетер
саны 26. Барлығы 88 бет
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БИЗНЕС, ВЕНЧУРЛЫҚ ҚОР,ДАМУ ИНСТИТУТТАРЫ,ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Бітіру жұмысым инновациялық қызметті ... ... ... бизнестің басты мақсаты - өнімдердің бәсекеге
қабілетті болуын қамтамасыз ету арқылы жаңа өнімдер шығару, сол ... ... ... ету.
Бітіру жұмысымның мақсаты: экономикадағы инновациялық басқаруды
сипаттайтын экономикалық қатынастарды зерттеу.Қазақстандағы инновациялық
бизнестің даму жағдайын оның экономикаға қосатын үлесін ... жету үшін ... ... ... көзделген:
-Инновация түсінігін ашу үшін теориялық ұстанымдарды жалпылау;
-инновация құрлымы мен басқару ерекшеліктерін талдау;
-ҚР-да инновациялық ортаның ... ... ... ... қалыптасуын талдау;
-ҚР-да инновациялық қызметті ұйымдастыру да мемлекеттің рөлін талдау.
Бітіру жұмысы 3-бөлімнен, кіріспеден, ... ... ... ... ... ... ... негізі қарастырылады.
2-ші бөлімде ҚР-дағы инновацилық қызметтің қалыптасуы мен дамуы
қарастырылады;
3-ші бөлімде РМК-ның инновациялық қызметтің жүзеге асырылуы қарастырылған.
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..............................................4
1.Инновациялық менеджменттің даму ... ... ... ... ... Венчурлық бизнесті ұйымдастыру
.............................................................15
1.3 Шетел мемлекеттерінің инновациялық урдістерді ұйымдастыру және ... ... ... ... ҚР-ғы инновациялық қызметтердің дамуының қазіргі жағдайы ............24
2.2 ҚР-да инновациялық инфрақұрылымның қалыптасуы
............................31
2.3 ҚР-ғы инновациялық бизнесті ұйымдастыруда мемлекеттің рөлі...........41
3.”ҚР ... ҰО” ... ... инновация қызметін басқару
............................................................................
...................................................53
3.1 “ҚР МШКҰЖ ҰО” РМК-ның сипаттамасы мен ... ... ... ... ... жобаны іске асыру, инновациялық қызметті басқару деңгейін
көтеру үшін
ұсыныстар...................................................................
.....70
Қорытынды...................................................................
.........................................85
Қолданылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
......87
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы "Инновациялық қызмет ... ... ... ... ... ... жетілдіруде орны ерекше. Осы заңда инновациялық қызметті дамытудың
басты бағыттары көрсетілген.
Инновация ... ... ... ... ... ... ... менеджмент сияқты тағы басқа да салаларда қолданылады.
Инновациялық қызметтің басты мақсаты – ... ... ... ... ... ету, осы ... еліміздің әл-ауқатын көтеру
және қоғамның экономикалық дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Инновация ... ... ... ... ... ғасырда елдің ғылыми-техникалық даму және ... кең ... ... арқылы экономикалық даму. Елдің
экономикалық даму негізі, болашақта инновациялық қызметке ... ... ... пен ... алу ... ... ... жаңа
технологиялар мен өнімдер өндіру нәтижесінде шектелген ресурстарды ... ... ... мәселелері, басқа да экономикалық
дамудың маңызды факторлары сияқты, ... ... ... ... және ... мемлекетіміздің мүддесін қорғайтын
саналы мемлекеттік саясатты ... ... ... ... кезде елімізде
ғылыми-техникалық және өндірістік саясаттың мемлекеттік ... ... ... 2000 жылы ... ... ғылыми және
ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 жылға ... ... тиіс ... даму бағдарламасы әзірленді (2003
жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі нарықта бәсеке ... ... құны бар ... ... ... ... салу. Бұл қойылған
мақсат ғылымды көп қажет ... ... ... ... ... қаржылық және нақтылы секторлар арасында "ғылым-өндіріс-
нарық" циклы бойынша тиімді байланыс жасауға ... ... ... және ... ... бағытынан өңдеуші бағытына
өтудің негізгі факторлары болып есептеледі. Берілген бағдарлама шеңберінде
жаңа даму институттары ... ... қор, ... ... даму ... ... ... экономикадағы инновациялық қызметті басқаруды
сипаттайтын экономикалық қатынастарды зерттеу және инновациялық қызметі
атқарушы кәсіпорындардың инновациялық ... ... ... ... ... ... ... бизнесті ұйымдастырудың әдістері
3.Шетел мемлекеттерінің инновациялық үрдістеріне ... ... ... ... ... ... ... «ҚР МШКҰЖ ҰО» РМК-ның инновациялық қызметті басқарудағы
ерекшеліктері
Инновация ... ... ... ... Й.Шумпетер, Г.Менш,
П.Дуркер, Р.Фостер, М.Портер, В.Санто және т.б.
Отандық ғылымда инновациялық үрдістерді ... ... ... ... ... ... Р.Е.Елемесов, М.Б.Кенжегузин, С.Т.Купешова және т.б.
1 БӨЛІМ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ... ... ... менеджменттің теориялық аспектісі
"Инновация" термині көп ғалымдардың айтуы бойынша XV ғ. пайда болған.
Жалпы алғанда "инновация" сөзі ... ... ... ... "заттарды бөлудің жаңа жолы", "жаңалық енгізу" деген ... ... 30 ... ... ... Й. ... ... экономика ғылымына енгізген. Ол инновацияны жаңа туынды
тауарларын ... жаңа ... және ... ... ... мен ... ... енгізу мақсатында
қолданылды. Й. Шумпетер бойынша нарықтағы анықтаушы рол болып, экономикалық
теңдікке, ... ... өнім ... және
экономиканың ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... экономикалық әдебиеттерде, "инновациялық" жалпы қабылданған
термин ретінде ... ... ... ... – тек жаңалық енгізу емес, сонымен қатар
өндірістің жаңа қызметі болып табылады.
Инновацияның эволюциялық әдістемесін Дж. Ст. ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік бұл кәсіп емес, ол тәуекел
бизнес арқылы инновация нарығына жылжу қабілеті. Кәсіпкерлік технологиялық
дамумен, ... және ... ... ... ... бар дәстүрлерді бұзып ... олар ... ... қарағанда көбірек пайда әкеледі.
Ағылшын-орыс сөздігі бойынша "инновация " бұл ... ... ... деген сөздерді білдіреді.
Жаңашылдықтар мағынада – интеллектуалды ... ... ал ... ... ... өнер ... түрінде, патенттер, товарлық
белгілер, оңтайландырғыштық ұсыныс, нау-хау ... ... ... ... ... және ... құны ... онда ол
инновация емес, себебі инновация деп өндіріске енгізілген белгілі ... ... ... ... ... үрдістердің нәтижесін
айтамыз.
Инновация –ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... қызметтерді жүзеге асырады.
Инновация терминіне түсінік қысқаша жалпы ... ... ... ... мен ... сөздігінде: "инновация" (ағылшын
"innovation" -жаңалық енгізу, "жаңалық", латын тілінде "innovation" ... ... ... ... мен технологияның алмастыруды ... ету ... ... ... ... прогрестің жетістігі болатын жаңа техника мен
техноголия ... ... ... жаңа ... ... өндіру. Жаңа технологиялар,
моделдер құру, оларды өмірге енгзуді қамтамасыз ететін ... ... Тіл ... – жаңа ... пайда болуы, морфологиядағы жаңа
түсініктердің пайда ... ... ... экономического развития" атты атақты еңбегінде
дәстүрлі экономикаға қарама-қарсы тезисті ... яғни ... ... ... ... ... ... теориясы мен
тәжірибесі болып, тепе-теңдік емес динамикалық ... ... ... ... ... қызметінде. Табыс көзі болып тек
қана база өзгерісі мен ... ... ғана ... ... ... ... радикалды өзгерісі болады [1.89б] ... ... ... ... ... ... ... жұмысы болып табылады. Кәсіпкер тұтынушыға беймәлім жаңа
игіліктерді: өткізу ... ... ... Сонымен қатар нарықтағы
жағдайға, ... пен ... ... баға деңгейіне, жалпы тауар-
ақша қатынастары жүйесіндегі қалыптасқан ... ... ... ... ... ... қызметінің тұрақты серігі-тәуекелділік, қауіп-қатер
беймәлімділікпен байланысты және жүргізілген болжам мен ... ... ... ... ала ... ... факторларының "жаңа комбинацияларын" жүргізу ... ... алып ... ... ... "жаңа комбинациялары"
келесілер:
• жаңа өнімді шығару, дайындау;
• өндірісте жаңа технологияларды қолдану;
• жаңа ... ... ... жаңа ... ... ашу;
• жаңа ресурстар көздері мен түрлерін ашу [1. 159б]
Американдық "Маккинзи" кеңес ... ... ... феноменін талдау барысында "технологиялық айырылым" түсінігі
маңызды рол ... ... ... " – бір технологиядан басқа
технологияға ауысуды білдіреді. ... әр бір ... ... S – ... ... ... бейнелейді. Қолданыста сирек тек
бір ғана технология тұтынушының ... ... ... ... әр ... S – ... ауытқымасы бар бәсекелесетін
технологиялар болады. "Айқасқа" 3-4 ... ... ... ... ... ... жасайды( 1-сурет) [7.252б].
Сурет 1 - Технологиялық айырылым
Дәл осы уақытта бір технология ... ... ... ... ... ... ... да, бұл жаңа технология ... ... ... жаңа ... жаңа ... яғни ... ... теориясында инновация – бұл "технологиялық айырылымның"
жаңа технологияның пайда болуы, ... және ... жаңа ... ... ... ... өмірде өнім-инновация және үрдіс-инновация
бір-бірімен байланысты үрдістер. Жаңа өнім, жаңа өндіріс әдістерін, сонымен
қатар жаңа технологияларды талап етеді.
Жоғарыдағы ... ... И. ... ... табуға
болады. Ол 4-циклмен ұштастырылған: өнім, технология, сұраныс кестелерін
ұсынады.
Технологияның ... ... ... яғни ... басқа технологияға ауысу жиілігіне байланысты, ... үш ... ... ... және өзгерісті деп бөледі.
2-ші суретте тұрақты технологияны ... ... ... ... ... ... технология өзгеріссіз қалады. Бұл технологиялар
түрін өндіріс саласының бірінші кезеңдеріне жатқызуға болады. Олар ХІХ ... ... ХХ ... 50 ... ... келешегіне жетті.
Нарықтық кемелдену мен молықтыру кезеңдерінде сұраныс модификация есебінен
қанағаттандырылады, ұсынылатын өнім өзгеріссіз қалады да, тек ... мен ... ... жақсарады, бұл технологиялық
инновация есебінен болмайды.
Өнім-инновациясы, үрдіс-инновациясының сұраныспен байланысы.
Сурет-2- Тұрақты технология
Мұнда негізгі ... ұзақ ... ... ... ... бірақ
бірін-бірі ауыстыратын жақсы көрсеткіштері мен кең диапазонда ... ... ... ... ... жаңа ... әзірлеу
экономикалық өсудің негізгі факторы болады. Жемісті технология ... ... өтке келе ... инновацияны және өнімді жетілдіруді
енгізуі керек. Жаңа инновациялық өнім нарықты жаулап ... ... ... ... ... бәсекелестер ұсынған жаңа өнімнің тиімді
түрінің пайда ... ... яғни ... ... ... үнемі жаңа өнімдерді, инновацияны іздестіруді қажет етеді.
Сурет-3- Өзгеріс технологиясы
3-ші Суретте өзгерісті ... ... ... ... жаңа ... пайда болуынан басқа бірін-бірі ауыстыратын базалық
технологиялар да пайда болады. Технологияның ... – бұл ... ... ... ... кезеңі
Технологияның өміршеңдік кезеңі
Өнімдердің өміршеңдік кезеңі
Инновация теориясы экономикалық өсу ... да ... ... мен ... ... бойынша экономикалық өсудің
жетекші факторы: білім, интеллект, инновация болып табылады.
ХХ ғ. 50 жылдарында американдық ғалым Роберт ... ... ... факторы ҒТП болатынына назар аударды. Ұзақ болжамдарды басқа ... ДЖон ... ... Денисон берген. Экономикалық өсуде
технологиялық прогрестің ... ... ... Кузнец көрсетті. Оның
ойынша, қоғамның ... ... ... ... ... ... прогрестің арқасында жетеді. ... ... өсу ... ... ... 23 ... ... 1-жер, қалған 14-і ҒТП-ң жемісі.
Дәстүр бойынша инновацияны – инновация-өнім, ... ... және ... деп бөлуге болады.
Өнім-инновациясы ең көп таралған және ... ... ... – бұл өнім ассортиментінің кеңею, ал басқалар үшін
өнімнің ... ... ... ... ... инновацияның мақсаты өнім сапасын жоғарылату есебінен
бәсекелестік көтеру, ... ... ... және ... ... мен наменклатурасын кеңейту болып табылады.
Ұйымдастырушылық-басқару инновациялар ... ... ... мен ... жаңа ... ұйымдастырумен сипатталады.
өндірісті және персоналды басқару әдістерін ... жаңа ... ... ... арттыру үшін жаңа ... мен ... ... ... ... ... ... зерттеушілері инновацияларды
қоғамдық таңдау теория көмегімен сыныптауды жөн көрді. Инновация субъектісі
ретінде: кәсіпкер, топ, фирма, ұлт шаруашылығы, әлеуметтік қозғалыстар ... ... Осы ... әр қайсысы салыстырмалы
артықшылықтарға ие.
Бірінші инновацияның типі – қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорындарда осы инновация түрін
өндіруде мемлекет пен әлеуметтік көзқарастар қызығушылықтарын танытады.
Екінші ... түрі – ... ... Ұйым деңгейіндегі
өзгерістер клубтың ... ... Бұл ... ... саны ұйым мүшелерімен шектеледі.
Үшінші инновация түрі – жеке меншік ретінде сипатталады. Өнертабыс
құқығымен, ... бар ... жеке ... ... ... ... ... кезде жаңа өнім нарықта пайда болғанда, ол монополиялық
сипатта болады, жаңа өнім-инновациясынан бұрын оның ... ... ... жаңа ... ... ... монополиялық
жоғары пайда алады.
Инновация түсінігін басқа да түрлерін ... ... ... ашуға
болады.
П.Друкер инновациялық идеялардың көздері- тәуекелділік көздерінен басқа
келесі түрлерге бөледі [3.49б].
• күтпеген жағдай, күтпеген сәттілік, ... ... ... ... үрдістерін қажет етуге негізделген инновациялар;
• сана құрылымы мен нарықтық өзгерістердің ... ... жаңа ... ... инновациялар;
Ұзын толқындарды зерттегенде экономикалық динамикада экономикалық цикл
жағынан ... ... ... бар. ... әртүрлі инновация
типтерінің пайда болуы мен кластерленуі ... ұзын ... ... ... ... ... ... теориясында дискуссия ашқан Г.Менше жаңалық енгізуді
келесі түрлерге бөледі [4. ... Адам ... жаңа ... ... мен жаңа ... ... қалыптастыратын
базалық инновациялар.
• Саладағы бар технологияларды жетілдіруді жақсартатын инновациялар.
... ... ... ... ... ... ... ұзын толқынды депрессия ... ... ... ... да ... енгізіледі, құлдырау ... ... ... ... ... ... әсерлер ажыратылады. Олар:
ғылыми-техникалық, экономикалық және ... ... ... ... нәтижелері және басқа да концептуалды
құрылымдар инновацияның ғылыми-техникалық әсерін білдіреті.
Егер ... ... ... ... бұл жерде инновация ретінде
экономикалық ресурстарды ұтымды қолдану, бәсекелестік қабілетті жоғарылату,
жаңа нарықтар мен нарық құрылымының өзгерулерімен сипатталады.
Әлеуметтік мәселелерді шешуге ... ... ... ... ... ... ... ортаға әсерді білдіретін инновациялар ... ... ... ... ... келе ... түрде көрсетуге
болады:
1. Радикалды деңгейі бойынша:
• технологияның жаңа кезеңі мен бағыттарын дамытуды қалыптастыру негізі
болып ... ірі ... ... ... ... ... ... тұрақты дамуы және таралу фазасындағы шағын
және орта өнертабыстарды жүзеге асыратын ... ... ... ... мен технологияларды ішінәра жаңартуға бағытталған
псевдоинновациялар;
2. Қолданылу сипаты бойынша:
• Жаңа өнімдерді ... мен ... ... ... Жаңа ... ... мен ... бағытталған технологиялық-
инновациялар;
• Жаңа құрылымдарды жасау мен құрастыруға бағытталған ... ... болу ... бойынша:
• Ғылым мен техниканың көмегімен пайда болған инновациялар;
• өндірістің қажеттілігімен туындаған инновациялар;
• нарықтық қажеттілігімен туындаған инновациялар;
жаңа ... мен жеке ... ... ... "өсіру" инновациясы;
• шетелдік немесе басқа да инновацияларды модификациялайтын "имитация"
инновациясы;
5. Өнім түрі ... ... ... ... жеке;
6. Тиімділігіне байланысты:
• экономикалық әсерлерді қамтитын инновациялар;
• әлеуметтік әсерлері бар инновациялар;
• экологиялық әсерлерді ... ... ... ... ... ... 5-сурет.
Псевдоним ... ... ... ... ... ... инновациялық бизестердің ең маңызды мәселесі - бұл шағын
фирмалардағы инновациялық ... ... ... ... ... ... инновациялық бизнестердің деңгейінде әрбір 10 жобаның
1-2-уі ғана жетістікке жетеді. Сонымен қоса инновациялық жобаларды енгізуде
пайда өте жоғары, олар ... ... ... орнын толтырады. Егер
мұндай жобалар көп болса, үлкен сандар заңы бойынша ... ... ... ... жетістікке жету ықтималдығы жоғарылайды.
Инновациялық бизнестің дамуымен байланысты барлық дамыған елдерде венчурлық
қаржыландыру, ... ... ... және ... енгізуді ұйымдастыру кеңінен қолданылады.
Тәуекелдік қаржылар банктық және өнеркәсіптік ... ... ... ... ... және коммерциялық апробациялары болмайтын жобаларды өткізу
барысында жоғары тәуекелділік;
... ... ... сақтандыру капитал көлемі жай ... ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталына несие ретінде не
пайлық жарна ретінде болады;
• жаңа фирманың жетістігіндегі ... ... жеке ... дамыған елдерде шағын ... ... 2 ... ... ... ... ... акциялар арқылы.
Бұл саладағы ең маңызды суъбект – ... ... ... ... ... ... ... бизнесті қаржыландыру мақсатында
құрылады және олар тек қана венчурлық ... ... ... менеджмент және маркетингке алмасады.
Венчурлық қорлардың капиталы: зейнетақы, басқа да ... және ... ... ... мен банктердің салымдарынан құралады.
Салымдар ұзақ мерзімге 8-10 жылға салынады.
Венчурлық қаржыландырудың келесі түрі – ірі ... ... ... ... ... қаржыландыруды үш әдіспен
жүзеге асырады:
• инновациялық ... ... ... өздері құрған шағын
фирмаларды тікелей қаржыландыру;
• бірнеше корпорация ретінде құрылған фирмалар арқылы қаржыландыру;
• венчурлық ... ... ... ... ... арқылы
Шағын инновациялық кәсіпорындардың ... ... ... ... Олар ... қатысуымен құрылады. Салықтық
және қаржылық жеңілдіктерге, шағын фирмаларға ... ... ... ... ие. Шағын инновациялық мемлекет ... ... ... инновациялық фирмаларды біріншілік
акцияларды ұсыну нарығында биржалық және биржадан тыс қаржыланады.
Бағалы қағаз нарығы арқылы қаржыландыру ірі фирмаларда ... ... ... ... ... ... қағаздан тыс нарықтық қаржыланады.
Бағалы қағаз нарығында акциялар, ... ... ... ... ... ал бұл ... шағын фирмалар үшін қымбатқа түседі [12].
Венчурлық бизнестің субъектілері:
1. Қаржылық акциялар – венчурлық ... ... ... – жеке ... ... ... мен ... қорлар;
3. Қаржылық және ақпараттық делдалдар
Венчурлық капитал – жаңа акциялар мен тез ... ... ... осы компаниялардың акцияларын тіркеуден кейін жоғары пайда
алу мақсатында ... ... ... ... ресми және бейресми секторларға беріледі.
Бейресми сектордың қатысушылары – венчур капиталдың жеке ... ...... ... бар ... ... ... өз еңбектерінің арқасында бірқатар қаржылық
жинақтарды иеленеді. Көптеген "бизнес-періштелер" тікелей жаңа дамып келе
жатқан фирмаларды қаржыландырады. "Бизнес-періштелер" АҚШ-та және көптеген
Европаның ... ... ... ... ... ... ... технологиялық революциялар венчурлық капиталды қаржыландырудың
нәтижесінде болды. Венчурлық капиталды қолдау арқасында көптеген
компаниялар аяғынан тік тұрды.
Олар: Экпил Компьютер, Компак, Сан ... ... ... ... ... және ... ... көптен дамып келе жатқан салаларға қолдау жасап,
елдегі халықаралық бәсекелестік қабілетті қамтамасыз етеді [13].
АҚШ венчурлы капиталдық қаржыландыру көлемі бойынша ... деп ... үшін ... көп ... ... ... ... биотехнологияларға венчурлық капитал көп бөлінген. 1999
жылы инвестициялардың 78 % осы салалар алған. Осындай динамикалық ... 2003 жылы ... ... ... ... 15%, ал ... 20-25% құрады.
Қазақстанда венчурлық капитал енді дамып келе ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру капиталы,
зейнетақы қорлары шағын инновациялық жобалар болып табылады. Әрине,
венчурлық қаржыландыруға бағытталған бірқатар жобалар жасалуда [2.18б].
6- сурет- Венчурлық қаржыландыру түрлері
Қазіргі күні ... ... ... ... жаңа ... ... ... Бірақ әлі венчурлы бизнес туралы нақты түсініктер
мен тәжербиелер қалыптасып ... ... ... ... де толық ұйымдастырылмаған.
Қазір Қазақтанда күнде белгілі бес ... қор ... ... ... ... бірі- Қазақстандағы венчурлы
инфрақұрылымды дамыту болып саналады.Осы уақытта республикамызда ... ... ... ... қорлар, мыналар: АҚ «АИФРИ
«Сентрас» ... ... ... Жоғары Технологиялар Қоры», АҚ
«Адвант»Венчурлық Қоры», АҚ «АИФРИ Glotur Technology Fund», АҚ ... ... ... ... Қор 2005 ... бері ... Европалық ассоциациясының EVCA және ... ... ... SVCA мүшесі болып саналады.
АҚ «АИФРИ «Сентрас» Венчурлық Қоры»- 2005 жылдың наурыз айында ... ... және АҚ ... ... Ұлттық Инновациялық
Қоры» мен бірге жаңа инновациялық және жоғары технологиялық жобаларды
қаржыландыру үшін құрылды.Сонымен ... бұл ... қор ... ... институты және қазақстандағы басты ғылыми зерттеу ұйымдары
мен ... ... ... ... институты,Химия ғылымдары институттарымен бірге ... ... ... белгілі жобасы «Күн кремниі өндірісін ... ... таза ... ... озық ... көздейтін жоба болып саналады.Бұл жобаны іске асыру жүргізетін –
«Кремнилі технологиялар» компаниясы. Жобаның бірінші ... іске ... 65 млн ... ... ал ... 1,5 ... «Әрекет» Венчурлық қоры: жарғылық капиталының құны 30 млн$, ... ... ... 10 ... ң ... ... АҚ «Тұран Әлем
Секьюритис».
АҚ «Адвант» Венчурлық қоры: жарғылық капиталының құны 20 млн$,ҰИҚ- ң
үлесі 9,8 млн$, ҰИҚ- ң ... ... ТОО ... Group ... venture ... ... ... жарғылық капиталының құны 20
млн$, ҰИҚ- ң үлесі 9,8 млн$, ҰИҚ- ң ... ... АҚ ... ... Technology Fund» Венчурлық қоры: жарғылық капиталының құны 20
млн$, ҰИҚ- ң үлесі 9,8 млн $, ҰИҚ- ң ... ... АҚ ... ... Қор осы ... 5 шет ел ... ... олар:
1.CASEF- венчурлы қор көлемі- 4,8 млн $, 2002 жылдың маусым айында
құрылған.Құрамында ҰИҚ 2005 ... ... ... бері 2 млн$ ... Partners III ... Fund- ... қор көлемі- 150
млн $,2004 жылдың желтоқсан айынан бері қызмет атқарады, 30 инвестициялық
жобаға қатысқан.ҰИҚ 7,7 млн$ ... осы қор ... ... венчурлық қор көлемі- 150 млн $,2004 жылдан бері ... ... ... бері ҰИҚ 10 млн $ ... ... Jaic- венчурлық қор көлемі- 50 млн $,2006 жылдың наурыз айынан
бері жұмыс ... ҰИҚ 5 млн$ ... осы қор ... ... ... қор ... 150 млн $,2005 жылдың соңынан бері
қызмет ... ҰИҚ 5 млн$ ... осы қор ... ... ... ... ... ұйымдастыру
және басқару тәжірибесі
Дүние жүзілік тәжірибе көрсеткендей, барлық ... ... ... ... ерекше назар аударып, мемлекет тарапынан қомақты қаржы
бөлуде. ХХ ... ... ... ... ... алда келе
жатқан АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Гермения, Корея, Жапония сияқты т.б.
мемлекеттер.
Тәжірибелі ... ... ... әр бір ... жобаның
жетістіктерінің 80% нақты талдау мен дұрыс таңдалған стратегияға ... ... ... ... ... көп көңіл бөліп отырған
мемлекеттердің бірі – Қытай. Бұл елде ғылым ... ... ... ... ... ... ... жағдайда жүзеге
асады. Бұл елде ғылыми-зерттеу институттары ... ... ... мен корпорациялар өте көп. Жергілікті басшылықтың қолдауымен
зерттеу орталықтары негізінде 50 ... ... ... құрылымдарға
нақты мысал ретінде Қытайдың "Сынь-Хуань" корпорациясын келтіруге болады.
Бұл корпорация физика математиканың ғалымдары мен ... ... ... сирек кездесетін элементтер ... ... ... ... ... ... Бұл кәсіпорында шығарылатын
магнитті ... ... ең ... деп ... ... үш жылдың ішінде
бұл өнімді экспорттаудан түскен пайданың көлемі 800 000 ... ... ... ... "экономиканың және технологияның даму"
аймақтары деп аталады. ҚХР-да алғаш технопарктер 1985 ... ... және ... ... аймақтарында 43 мың адам жұмыс
істеп, мұнда 10 көлемінде Қытайда ғылымды көп қажет ететін өнімнің ... ... ... ... ... жеткен елдің бірі – Оңтүстік
Корея. Бұл ... өз ... ... ... басқа
мемлекеттердің ғылыми жетістіктерін пайдалану ... ... ... елде ... жылдардың өзінде-ақ күншығыс елінің мемлекеттік
академиялық және жеке ... ... ... біріктіру тәжірибесін
іске асыра бастады. Корея университетінде іргелі ғылымға үлкен көңіл
бөлінген. Ал жеке ... ... мен ... көп ... ... қаржылай қайтарылымын ғана назарда ұстайды.
Корея – үкіметі өндірістік технологияларды дамытуда елеулі орынға ие,
бірнеше компаниялар мүддесіне сай ... ... ... ... ... Егер ірі ... тұтастай қоғам үшін қажетті зерттеулер
жүргізген болса, онда мемлекет ... және ... ... ... ... жасауға келісім берген.
1982 жылдан бастап Корея үкіметі шетелдік технологияларға тәуелділікті
жою және ... ... ... ... ... үшін ... ... дамыту мақсатында қажетті жалпы ұлттық масштабтағы ғылыми
жобаларды ... ... мен ... зерттеулерді жүзеге асыруды қолға алған.
Зор әлеует пен ... ... ... ... мұнай-химия, аэрокосмос, роботық техника сияқты салалардағы ғылыми
зерттеулер мен конструкциялық ... ... ... ... жүктемесі көп тауарлардың мұндай мөлшерін ұлғайту мен
бәсекеге қабілетті көтеру.
Осы елдің ... ... ... 2000 ж. дейін дамыған мемлекетке
айналдыру ... ... мен ... ... орын ... ... аумағында ғылым мен техниканы жүйелі түрде дамыту
қарастырылған. Бұл мақсатта ... ... құру ... ... ... ең ... – Даедук. Даедуктағы зерттеулер ... мен ... ... жалғасып жатады. Технологиялық
жағынан онда жасап шығарылған технологияларды ... ... дами ... Бұл ... ... зерттеу орталықтарын дамыған
телекоммуникация және көлік ... ... ... ... ... ғылым мен техника министрлігі құрылған. ... ... ... ... атом ... ... тікелей айналысатын арнай бөлім жұмыс істейді. Кең ауқымды
шағын және орта ... ... ... ... ... ... мән беріп отыр. Мұндай қолдау Корея өндірісін ... ... ... ... ж. Кореяда "Инженерлік қызметті дамыту туралы" заң қабылданған
соң, инженерлік қызмет қатты дами бастаған болатын. 1992 ж бұл ... ... ... ... 723 инженерлік-конструкторлық фирма тіркелген.
Бұл фирмаларда 12,5 мың жоғары маман жұмыс істеді.
Академия Кореядағы техникалық орталыққа аса бай ... ... ... ... шағын және орта кәсіпорындаға көптеген корпорациялар
қолдау білдіріп отырады. Оңтүстік Кореяда шағын және орташа ... ... ... ... ... ... ... даму
корпорациясы және банктік корпорация жұмыс істейді. Аталған құрылымдардың
қызметі шағын және орта ... ... ... көрсетуді
жүзеге асыру үшін бағытталған. Жапониядағыдай Кореяда да ғылыми-техникалық
прогресті жылдамтату үшін құрылған қоғамдық және ... ... ... ... ... ... ... интегралды
сызбалардың ең жаңа үлгілерін жасап шығару қолданылуда. Бұл үшін осы
жобамен ... ... ... фирмалар120 мин. АҚШ доллры көлемінде
мемлекеттен қаржылай көмек алған болатын.
1986 жылы жеке меншік ... ... саны 52 ... 1992 жылы ... саны ... жеткен. Осы уақыт арасында 683 ... ... ... ... ... ... телекомуникациялар мен электр энергиясын шығаратын
корпорациялар мен компаниялар пайдалануының көп ... өз ... ... ... ... ... көп ... бөліп отыр.
Өндірістік корпорациялардың ғылыми зерттеулерге ... ... он ... ... тоқсаныншы жылдардың басында 14 млрд. доллорға дейін
жеткен. Мысалы, "Самсунг" корпорациясының жұмсаған 3,1 трин. Вон ... ... ... ... ... инновациялық үрдістердің дамуы. АҚШ-тың ғылыми-зерттеу
жұмыстарына мемлекет таратынан көп ... ... ... Mowery ... айтуы бойынша соғыстан кейінгі ұзақ уақыт аралықтарында АҚШ-тың
дамуында зерттеулерге жұмсалған инвестициялар ... осы ... ... бірлескен ұйымдардың" барлық инвестициялар
көлемінің қосындысынан асқан.
1992 жылы зерттеулерге кеткен ... ... ... 189 ... немесе ЖҰО-ның 2,6 % құраған. Ал 1999 ж. ... ... ... ... 73 ... доллардан немесе ЖҰО-нің 0,8 %
құраған.
АҚШ экономикасында ҒТП-тің дамуын 3- ... ... ... ... дейінгі, 1945 жылдан 1980 жылға дейін және 1980 жылдан кейінгі
кезеңдер.
1945 жылға дейін АҚШ экономикасында ауыл ... ... ... ... ... ҒТП болған емес. Мысалы, 1940 ж. ҒТП ... ... ... ... тек 74 млн. доллорды құраған. Осы
шығындардың ішінен тек 29 млн. ... ауыл ... ... ... ... ... ... мақсат - механикалық
машиналарды жетілдіруге бағытталған.
Сонымен ... ... ... ... ... сызбаларды және жоғары квалификациялы мамандарды ... ... да ... ... ... ... ... антимонополиялық саясат ... ... ... ... және ... ... Осы уақыт аралығында ғылыми-зерттеулер жүргізетін
инфроқұрылым қалыптасты. ... ... ... ... жеке ... ... ... ашты.
2-ші Дүние жүзілік соғыс қарасыңында АҚШ ҒТП-сі бірқатар өзгерістерге
ұшырады. Федералды шығындар 83,2 млн. доллардан 1313,6 млн. ... ... Бұл ... ... ... мен ... саласындағы ірі державаға
айналдырды.
1980 жылдардан ... ... мен ... ... көшбасылық
әлсіреді. Осы уақытта АҚШ өзінің өнеркәсіп ... ... ... ... ... сақтап қалғанмен, олардың әлемдік нарықта
өзінің үлесін жоғалтты және көптеген ... ... ... ... ... ... ... абсолютті және
салыстырмалы ... кең ... алып ... ... ... қаржылары негізінен іргелі ғылымдарға бағытталған. Елде білім
және зерттеу инфроқұрылымдары жақсы ... ... ... ... ... ... ... бөліп отырған мемлекеттердің бірі – Жапония. 1997 жылы
Жапонияда ғылыми-зерттеулерге ... ... және ... жалпы
көлемі 81 млрд доллар немесе ЖҰО-нің 2,9% құраған. Жапония ... ... ... ... ... орны ... ... Эро уақытында
(1868ж. дейін) үкімет жаңа технологияларды Голландиядан және Португалиядан
әкелуді ынталандырды. Осының арқасында ... ... ... және ... ... ... қару-жарақтар, бастапқы уақытта
португалиядан көшіріп алынып, олардың ... ... ... Жапондықтар технологияларыды игеру арқасында өздері қару-жарақты
португалдықтардың сапасынан кем емес қару-жарақ ... ... ... ... ... ... пеш ... үлгімен жасалынған. ҒТП-
тің дамуы Мейджи Эра ... ... ... ... тау-кен және тоқыма өндірісіне, темір жол, ... ... ... ... Жапонияда 1933 жылы ғылыми кеңес құрылған. Ғылыми
кеңес университтетер мен жеке зерттеулердің ... ... ... ... ... жеке ... зертханалар ашыла бастады. 1923 жылы
162 ғылыми зерттеу орталықтары болған. Оларды 71- химия өнеркәсібінде, ... және ... ... ... 24 ... ... болды.
1942 жылы елде 711 жеке зерттеу орталықтары және 443 ... ... ... ... ... Жапонияда жаңа технологияларды импорттау қиынға
түсті, себебі, осы мақсатта бағытталған мемлекеттік инвестициялық көлемі
қысқарды. Сол ... ... ... ... жою ... осы ... негізгі бағыт отандық технология мен ... ... ... Дегенмен, ҒТП-тің мемлекеттік қолдау тиімділігі
салықтық жеңілдіктер, субсидиялар, ... ... ... ... есебінен болды.
Қазіргі кезеңде Жапония АҚШ-тан кейінгі ҒТП дамыған елдердің бірі.
Австралияның ғылыми-техникалық дамуы.
Австрия табиғи ресурстаға бай мемлекеттердің бірі. Экспорттың ... ... ... Оның ... – ауыл шаруашлығының шикізаты, 2-ші
жартысы - өнеркәсіп саласының өнімдері. Өнеркәсіптік сала ... ... ... ... кеткен шығындар ЖҰӨ-нің 16% құрады,
1998 жылы бұл 6,7 млрд. АҚШ долларына өсті.
Австралияның ғылыми-зерттеулерге ... ... ... ... ... ... ... төмен. Австралияның басқа дамыған
елдермен салыстырғанда ЖҰӨ-нің өсу қарқыны төмен ... ... ... кезеңге экономикалық өсуді қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық
прогреске көп көңіл бөле ... ... ... Республикасында инновациялық қызметтің дамуы
2.1 Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуының ... ... ... жылдары, экономикалық қатынастар мен
нарықтық механизмге өтуіне байланысты түбегейлі өзгерістер болды.
Әлемдік ... пен ... ... ... ... экономиканы қалыптастыру, экономиканың нарықтық қатынастарға өтуіне
орай пайда болған экономикалық тоқырауды ... ... ... ... ... үрдіс әлемдік экономикада қазіргі кезеңде
экономикалық және ... ... ... отыр, жаңа
технологиялар мен ... ... ... әлемдік нарықтың түрлі
субъектілері арасында бәсекелестік күрестің күшейгенін айтады. ... ... ... бәсекеде дамыған өндірістік және еңбек
факторлары, тиімді шикізат және сату ... бар ... ... ... ... жетіп отырады. Қалыптасқан жағдайларда еліміз үшін
басты басымдылық ұлттық экономикамыздың тұрақты дамуына ықпал ету, ... ... ... ... ... алу және ... өмір сүру
деңгейін көтеру үшін жағдай жасау. Сондықтанда алдымызға қойған ... бір ... ... ... ... инновациялық үрдісті
қарқындату болып есептеледі.
Инновациялық үрдіс – шығармашылықтың бірнеше ... ... ... отыратын әрекет, ол өзіне бір мақсатты бағытта жинақталған
жаңа енгізулер мен ерекше басқару және ... ... ... ... негізгі факторлары деп алдымен мыналарды қарастыру
керек: ... ... оның ... ... ... ... және басқару; бәсекелестік; қоршаған ортаның
жағдайы. Объективті факторлардың бұл ... ... ... ... да әсер ... ... ... тәуекел және т.б.
Осыған орай өндірістік және ... ... ... ... айырма жасайды. Дамыған елдерде ғылымды көп қажет
ететін өндірістердің жұмыс істеуін технологиялық инновацияны пайдаланумен
байланыстырады. ... ... даму ... ... іргелі
және қолданбалы ғылымның дамуымен байланысты. Қызметтің барлық салаларында
жаңалықтар енгізу ... өсіп ... ... ... ... ... даму тетігі (ричагы). Соған қарамастан, бүгінгі таңда
инновацияны ... ... ... мәселелердің бірі.
Инновацияға, зерттемелер мен әзірлеулерге деген қызығушылық ... ... ... ... отыр ... болжам бар.
Зерттеушілердің қай уақытта да негізгі ынталары ... ... ... ... ... болған. ҒТП мәселелері 50-
60 жылдары экономикалық өсуге ықпалын тигізетін немесе кері ... ... ... ... ал 70- ... бұл мәселе ... ... ... Ақыр ... 90 жылдары инновациялық қызмет
нарықтың стратегиялық факторы болады деді, ... ... ... ... тұру ... оны ... алуға бағытталған фирманың жалпы
стратегиялық жағдайы.
Қазақстанның қазіргі экономикалық дамуы ЖІӨ ... ... даму ... ... ... ... 2006 ... бойынша аймақтық жалпы өнім ... (АЖӨ) тек ... ... 258,4 млрд ... ... ... ... салыстырғанда 28,7 %
өсті. АЖӨ көлемі жанбасына шаққанда 28,3 %-ды ... 427 мың ... Бұл ... ... дамуын ғана көрсетіп қоймай, еліміздің
әлеуетінің мықты екендігінде көрсетеді (кесте 1) [24.13б].
Кесте 1 - ЖІӨ-нің көрсеткіштері 2000-2005жж
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... ... млрд. теңге|2599,9 |3250,6 |3776,3 |4612 |5542,5 |7453 |
|Іргелі зылыми зерттеу | | | | | | ... ... |1,5 |2,3 |2,7 |0,4 |1,9 |5,4 ... бюджет шығыны, | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... іргелі | | | | | | ... ... |0,11 |0,06 |0.07 |0,07 |0,06 |0,06 ... шығын салмағы % | | | | | | ... | | | | | | ... ... |4,9 |6,1 |9,2 |13,8 |14,4 |180 ... ... ... | | | | | | ... қарағанда орындалған | | | | | | ... |0,24 |0,23 |0,28 |0,37 |0,31 |0,33 ... ... ... | | | | | | |
|% ... | | | | | | ... Республикасының 2003-2015 жылдардағы индустриялды-
инновациялық даму стратегиясы" туралы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге ... ... ... ұзақ ... ... ... – қызмет
көрсету экономикасына өтуге ... ... ... ... ... елдің тұрақты дамуына қол жеткізуге болатындығын
көрсетеді. Мемлекеттің индустриялды-инновациялық саясатының басты мақсаты
өңдеуші ... ... мен ... және ... ... экспорт-бағытты тауар өндіру. Сондай-ақ стратегия елдің
инновациялық және ғылыми қызметін ынталандыруға ... ... ... және ... ... жүргізуді көздеп отыр. Алдыға
қойған мақсатқа жету үшін ... ... ... фискалдықты
жетілдіру, білімдік, антимонополиялық және ... ... ... ... саясаты шеңберінде экономиканың барлық саласы
бойынша әлемдік стандартқа өту керек.
Диаграммада біздің ... ... ... даму жолы ... жағдай 1500 доллар болғанда 2010 жылы ІЖӨ жан басына шаққанда 300
АҚШ долларын құрау мүмкін [4.26.б].
Индустриалды даму ... жан ... ... ... ... ... сату көлемін арттыру есебінен экстенсивті даму,
сонымен бірге қол жеткізген ғылыми-техникалық прогрестерді пайдалану;
2 - табиғи ресурстарды кешенді ... ... ... ... ... сыйымдылығын төмендету және табиғат пайдалануды экологиялау
есебінен;
3 – инновациялық (ғылымды көп ... ... ... құру ... ... дамуы
Қазіргі уақытта осыдан 10 жыл бұрынғы сияқты, тек ішінара интенсивті
даму элементтерінің байқалғаны болмаса, негізінен ... даму ... Оның ... ... мынаны қарастырайық, совет үкіметі кезінде
Қазақстанда жан ... ... ... 111 тонна қатты минералды шикізат
өндірілсе, ал қазір не бары 50-ақ ... Оның да 95% ... ... Бұл жер ... ең ... ... Салыстырып көрелік: ФРГ-де
жылына жанбасына шаққанда 8 тонна ... ... ... ... ... негізгі металдар өндірісі өсіп келеді, Қазақстан жылына
машинажасау кешендері, құрылыс индустриясы, ауыл ... ... ... да ... үшін ... 400 мың тонна, құны 170 млн.
АҚШ доллор болатын, болат сұрыпты прокаттарды шығарып отырады.
Қазақстан 2005 жылы 2200 ... қара ... ... ... ол 95,5 млн. АҚШ долларын ... Ал 2006 ... ... 11,8 млн ... тұратын 18 тың тонна алюминий сынығын
экспорттады. Соған қарамастан осы ... ... ... ... 20 ... ... ... 6,6 мың тонна алюминилі балқыманы сатып алды.
Жоғарыда келтіріліген мысалдардан республиканың экономикасында әлі де
болса шикізат бағыттарының ... ... ал ... ... ... ... тұр. ... өндіріліген минералды шикізаттың 80 %
астамынын өндіретін ... ... ... ... циклы жоқ.
Сонымен мұнайхимиясы мен соның жетегінде жүрген химия өндірісінің үлесі
20%-данда ... ал ол ... ... ... 50-60% асып ... ... ... барлық салаларында да байқалады.
Әлемдік экономиканы ауқымдандыру кезеңінде Қазақстанның ... ... ... ... тоқырауға түсу тәуекелі байқалады. Осыған
қарамастан минералды-шикізат ресурстарынының сату ... ... ... жетістіктерді пайдалану экономикалық дағдарысты тездете
түседі.
Сонымен бірге бірқатар жаңсақ ... бар, араб ... ... ... өндіру және сату есебінен экономиканы ... ... ... ... ... ... да ұсыныстар бар, ... ... ... 76 млн ... 105-110 млн дейін ... ... ... жағдайда бұл, әбден, мүмкін. Қазірдің
өзінде энергиятасымалдағыштардың өзін мұнайды ... ... ... бар. ... ... дәп осылай, металға деген сұраныс,
оның сапасын арттыру және оларды ... ... ... ... мүмкін.
Алайда Қазақстан экономикасының интенсивті даму мүмкіндігі бар. ... ... ... ... ... және ... пайдалануды
экологиялау үшін ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалану деген сөз. Басқа
сөзбен айтқанда шикізатты тереңдікте өңдеу және ... ... ... қалдықтардың көлемін азайтуға және өнімнің тауарлығын
арттыруға алып ... бұл ... даму ... сөз. ... жол мысалы,
Австралия мен Канада үшін тән.
Дамыған экономикада, барлық ... үшін ... ... болып технологиялық өнертапқыштық есептеледі. Қызметтегі және
өнімдегі техникалық компоненттер мен өнертапқыштықтың ... ... ... ... ... де ... ... өмір сүру деңгейі де жоғары, ... ... ... бар ... да ... деңгейі жоғарылайды. Негізгі
дамыған елдер ІЖӨ өсімінің ... ... ... ... ... аяғында жаңа технологиялар есебінен қамтамасыз етілді. ... ғана бай және ... ... бөле алады. Биржалық тауарлар және
қызметтер мен ... ... ... ... ... ... ... қомақты қайтарым береді. Қазақстанның әлемнің көптеген
елдерінен асып ... ... ... ерекшелігімен ғылыми
инфроқұрылымы бар.
БҰҰ атап көрсеткендей - "Дамыған елдер жылына өз елінің миллион ... ... 50 ... ... ... заманында Қазақстан миллион
халыққа жылына 100- дейін өнертапқыштықты патенттеген, бірақ оның ... ... ... ... ... ... технологиялық жарылыс
тудыратын ғажайып технологиялар бар.
Өздеріңіз көріп отырғандай Қазақстан интенсивті даму ... ... ... ... ете ... ... көп ... (инновациялық) өндірістер есебінен экономиканы инновациялық жолмен
дамытуға түсу керек. ... бұл үшін ... ... ... ... ... ... коммерциялау үшін жағдай жасау
керек. Мысалы:
1. Отандық жаңа технологияларды игерген кәсіпорындар үшін ... ... ... да ... ... енгізу, мысалы өзін-өзі
ақтағанша қосылған құнға салық ... ... ... ... ... Бұл жеке және ... бірге шетелдік қаржыларды
тартып, өндірісті тез арада ... ... ... ... ... ... басым бағытына сүйене отырып
ғылымды көп ... ... ... ... ... ... ... елдерде, сондай-ақ АҚШ қолданылады.
2. Заңдық актілер қабылдау.
Әлемдік экономиканың шапшаң өсуі ... ... даму ... ... ... үлкен, кіші мемлекеттердің барлығы дерлік, негізінен
инновацияның ... ... және ... ... жүйесінде, жылдам
дамыған жаңа технологиларда жұмыс ... ... ... ... барлық жоғары технологиялар дамыған елдердің монополиялық
үстемдігінде қалып отыр, ал ... ... тек ... ... ... ғана
қалып отыр. "Жетілік" елдері жоғары технология өндірісінің 90% және ... 83% ие. ... ... ... көп ... ... ... барлық
дамыған елдердің негізгі бюджетті толықтыру көздері мен ... ... ... Жобалық жұмыстар мен ғылымға деген шығын ІЖӨ
салыстырғанда АҚШ, ... ... ... ... жылда шамамен 3%
құрады, ал Ұлыбританияда 2% асып кетті.
Сонымен, ХХ ғ. аяғында ... пен ... ... үлкен
технологиялық алшақтық байқалады, бұл бүкіл әлем ... үш ... ... ... әзірлеуші жаңалықшыл (новаторлар) – елдер; 2) ... ... ... ... 3) ... ... мен ... тыс қалған елдер.
Әлемдік шаруашылық байланыс жүйесінде дамыған ... ... ... ... үкіметі кеңістігіндегі елдер орташа дамыған
және төмен ... ... ... ... ... ... таңда
отын-энергетика ресуртары жетіп артылатын, ... ... ... ... дамыған, технологиясы қалып қойған кәсіпорны
бар, оның өңдеу деңгейі ... ... ... ... тек ... ... алатын ел деп саналады. Металл өндірісі мен мұнай
өндіруден басқа салаларда жабдықтардың ... ... ... соңғы 3 жылда
олар 45%-дан 62% - өсіп отыр. ... ... ... ... ... және ... үлес ... 12%-ға жетіп отыр.
Металлургия, машинажасау, энергетика, ауыл шаруашылығы сияқты ... ... ... ... өз ... өтеп ... ... қажет етіп отыр. Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеқабілетті өнім
шығару үшін, ... ... ... ... отандық өндірісті
дамыту қажет.
Инновациялық қызметтің тиімділік мәселелері, ... да ... ... ... ... ... ұлттық, экономикалық
ерекшеліктерін ескеретін және біздің мемлекетіміздің ... ... ... ... әзірлеуді қажет етеді. Соңғы кезде елімізде
ғылыми-техникалық және өндірістік ... ... ... ... Сонымен, 2000 жылы "Қазақстан Республикасының ғылыми және
ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 ... ... ... тиіс ... даму ... ... (2003
жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі нарықта ... ... құны бар ... өндіріс орнын салу. Бұл қойылған
мақсат ғылымды көп қажет ... ... ... ... қаржылық және нақтылы секторлар арасында "ғылым-өндіріс-
нарық" циклы бойынша тиімді ... ... ... ... ... және ... шикізат бағытынан өңдеуші бағытына
өтудің негізгі факторлары болып есептеледі. Берілген бағдарлама ... даму ... ... ... қор, ... ... даму банкі.
Инновациялық субъектілер қызметін жүйге келтіріп отыратын ... ... ... ... ... қоры
құрылтайшылық ететін, заңды мемлекеттік басқару ... ... ... ... және даму ... агенттік;
• Ғылыми министрлігі – Ғылым академиясы;
• Инвестиция жөніндегі Мемлекеттік Комитет;
• Қаржы министрлігі;
Қазақстанның ... ... қоры ... құруға
бағытталған, қаржылық ағындар мен материалдардың қозғалысы мен ... ... ... ... қалыптастыру қызметін атқарады
[11.15б].
Көптеген жылдар ... ... ... қатынасты қалыптастыру
жағдайында республиканың экономикалық дамуында ғылыми-техникалық факторлар
жетекші көрсеткіш ... ... ... ... ... ... Құрылыс,
байланыс, транспорт, ауыл шаруашылығы және өндірістік сфералар сияқты тек
коммерцияның жалпы ... ғана ... ... уақытта Қазақстанның
ғылыми даму қызметінде қолданбалы және ... ... ... ... келе ... сипатталатын, жеке
секторларда ғылымды интеграциялауды ынталандыру есебімен жаңа ендірулерді
шапшаң игеру, экономикалық және әлеуметтік тығыз мақсаттарды ... ... ... ... сияқты жаңа этаптар байқалуда.
Елімізде 2006 жылы ғылыми зерттемелер мен әзірлемелерді 299 ғылыми
ұйымдар ... ... ... ... көлемі 18,5 млрд.
теңгені құрайды. Соңғы жылдары іргелі ғылыми ... ... ... ... ... ... ... туралы" ҚР Заңы басылып ... ... ... ... тек ... даму ... қамтамасыз
етуғана емес, енгізілген жаңа шектеулер…., шикізаттық емес салалар, кіші
және орта ... ... осы даму ... дұрыс тарату…., оның өсу
сапасын арттыруда жататындығына да" назар ... Одан ... ол ... ... басқару сферасымен өндірістің түрлі ... ... ... ендіру, ғылымды көп қажет ететін өндірістерді
дамыту республика стратегиясының ... ... Осы ... ... ... ... ... ерекше атап өтті: “ ... ... ... ауытқуына біз тәуелді болмауымыз тиіс және бола
алмаймыз”.
Экономиканы түбегейлі инновациялық қайта құру ... ... ... ... және ... ... ... етеді, бүтіндей
ғылыми-техникалық жүйе құру мен қатынастарын қайта ... ... және ... ... ... ... ... мен жүйелерде жұмыс істеп отырған
инновациялық ... сай ... ... мен ... өзара
қатынастары, өндіріс, қалыптасқан құрылымдарды максималды пайдалану мен
өзара ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Индустриялды-инновациялық дамудың басым бағыттарының бірі Қазақстанда
әлемде тұрақты сұранысқа ие болып отырған, қуатты жоғары сапалы болат ... ... ... ... әлемде болат құбырларын, теміржол
рельстерін, вагондарымен басқада металды көп қажет ететін өнімдерді шығару
жөнінен ... ... ... алу ... ... және ... ғалымдардың пікірі бойынша республикада титан мен темірдің
ванадий, морганец, молибден, хром, алюмини және тағы ... ... ... ... ... ... экономикасына тиімді инновациялық үрдістерді ендіру, жаңа
басқару сферасының ... ... ... сәйкес қайта
құрылымынсыз мүмкін емес. Бұл ... ... ... ... және ... ойнайды. Президенттің жолдауында республиканың барлық ғылыми
қызметін моделдеу ... ... ... тұр. Білім сферасын
жетілдіру саласында белсенді жұмыс атқары жатқан Әл-Фараби атындағы ... ... ... жөнінен еліміздегі білім жүйесінде
көшбасы болып отыр. "Темпус-Тасис" Евроодақ бағдарламасы ... ... ... ... мен ... ... орталықтарында
компьютер-орталықтардың бір топ мамандарына оқуға мүмкіндік ... ... оқу ... ... ... ... жұмыс
жүргізілуде, қазақстан-индия ақпараттық технологиялық орталығы құрылған.
Қазақстан Республикасының ҰАИ ... ... ... дамыту
және құру, ашық жүйелер концепциясы негізінде әлемдік қоғамдастық ... ... ... инфроқұрылымдар (Global Information
Infrastsucture) үрдісінің бір ... ... ... ... ҰАИ негізінен жеке құрылымдар пайда табу мақсатында түрлі
ақпараттық ... мен ... ... ... және ... ... құрылымдар қалыптасатын сияқты нарықтық ... ... ... ... ... жете ... Қазақстанның барлық
мүмкіндіктері бар. ... ... бай, ... ... дамыған, жоғары маманды кадрлары бар, қаржылық ресурстармен
жасалынған қолайлы ... ... ... әзірлемесін және
инновациясын жасауға назар аудартып отыр.
Инновациялық үрдіс тек өндірістің дамуына ғана ықпал етіп ... ... ... ... барлық жағына да әсер ... ... ... материалдық және материалдық емес ... ... ... ... өмір сүру қызметінде жаңа сфералар пайда
болады. Мысалы, бір жоғарытехнологиялық бір жұмысшы орны ... ... ... ... орнын пайда етеді.
Бұл мысалдан мынаны айқын көруге болады, егер инновациялық даму ... ... ... ... ... мен ... технологияларды
кең тарататын болса Қазақстан қандай экономикалық жетістікке жеткен болар
еді.
2.2 ... ... ... ... мен ... даму қызметінің маңызды факторларының бірі инновациялық
инфроқұрылымды қалыптастыру. Инфроқұрылымының негізгі элементтері ... ... ... ... инфроқұрылымның негігі
элементтері жалпы экономикалық инфроқұрылым элементінің негізгі сипаты
сияқты (көлік, байланыс, ақпарат, телекомуникация) және ... тән ... ... ... ... және ... фирмалар,
инкубаторлар), бұларсыз инновациялық қызмет нарық жағдайында өмір сүре
алмайды.
Инфроқұрылым – ... ... ... Инфроқұрылым саласының
ерекшелігі сол ол материалдық өнім ... тек ... ... нарықтық жүйеге өту үстемдігі тұралап қалған өндірушілер
санының көп ... ... ... инфроқұрылым элементінің
негізгі мақсаты ... ... ... ... ... құру және ұстап тұру. Сонымен инфроқұрылымның негізг ұмысы
(функциясы) – шаруашылық ... ішкі ... ... ... де, ұлттық экономиканы түгелдей алғанда да.
Ғылыми-техникалық сфера мен инновациялық қызметте мемлекет саясатының
басты бағыттарының бірі:
- аймақтық, салааралық, ... ... ... инновациялық
субъектілерден тұратын инновациялық инфроқұрылымды қалыптастыру.
Инновациялық қызмет инфроқұрылымы немесе инновациялық инфроқұрылым ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші
субъектілерінде (соның ішінде арнайымамандандырылған инновациялық ... ... ... ... ... ... ... ететін,
ұлттық экономиканың біртұтастығы сияқты экономикалық ... ... ... ... ... ... жағдайындағы оның
экономикалық субъектісі.
Инновациялық инфроқұрылымға кіретін барлық ұйымдар ... ... ... ... бір технологиялық және
экономикалық ... ... ... ... ... ... шетелдік
кәсіпорындар мен филиалдардың болу ... ... ... ... ... ... жасайды. Соңғы кезде Қазақстанда инновация саласы
ұйымдастырудың жаңа ... мен ... ... қалыптасып
келеді, оның міндеті – инновациялық қызметтің ұдайы өсу шараларын жүзеге
асыру.
Ғылыми-техникалық ... ... ... ... кеңеюі,
өспелілігіне байланысты оларды былайша тізіп көрсетуге болады:
инкубаторлар, ... ... ... ... мен ...... қызметтің көптеген түрлерін ұсынушы кешен, ол
бір немесе бірнеше ғимараттарды алып ... ал ... ... осы ... ішінен белгілі бір территорияларды жалға алып қызметін
бастайды, ... ... 2-3 жыл, осы ... ... ... ... ... үшін бұл кешеннен шығып ... ... жаңа ... фирмаларға бухгалтерлік, маркетингтік (бизнес-жоспар жасау,
өнімге жарнама, маркетингтік ... ... ... ... да ... ... ұсыну сияқты көмектер көрсетіледі. Бұл ... ... ... ...... ... фирмаларды
ғылыми идеядан практикаға жеткізу, ... ... ... бере ... ... жеткізу. Ол кәсіпорындар инкубаторлардан шыққан ... ... ... да ... орталарда қызмет етуге
қабілетті болады.
Технопарк – ... ... ... ... ... ... ... қызмет етуіне тиімді, ... ... Олар ... оқу ... ... ... ... қалыптасады. Оның құрамына: зерттеу орталықтары, ... ... ... т.б. ... ... ... ... кәсіпорындарға қажетті бухгалтерлік, аудитторлық,
консалдингтік, маркетингтік ... ... ... – жеке ... ... ... ... Негізгі құрылымы – технопарктер, инкубаторлар, ғылыми орталықтар
мен университеттер.
Ғылым мен ... ... ірі оқу ... ірі ... ... территориясы шектелмеген ғылыми өнім өндіруге
маманданған ... мен ... мен ... ... ... ... ететін "қаржы оазисіне" айналды. Мұнда ... ... ... ... ... ... ... капиталдары шоғырланады, оның үстіне мемлекеттік жеңілдетілген
салықтар, несиелер қосылды.
Бұл ұйымдардың тағы бір артықшылығы ғылыми-техникалық кадрлардың ... ... ... ... университеттер, консалдинг
фирмалары. Осының арқасында компаниялар инновациялық үрдістер үшін ... ... ... ... құруға мүмкіндік алады.
Сондай-ақ ең негізгі артықшылығы инновациялық үрдіс нәтижесінің тез
арада ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптер орналасқан жерлерде қызмет етеді, ... ... ... ... ... ... Цуруб
электроника және робототехника бағытында қызмет атқарады.
Кіші бизнесті қолдаудың аса маңызды құралдарының бірі мемлекет ... ... ... ... ... 44 бизнес-инкубатор, 36 ... ... ... ... ... ... ... ең көп құрылған жерлері Ақтөбе, Қызылорда және ... ... ... облысындағы 8 аудандық инкубатордың 7 жұмыс
істейді, 1 ... жаңа ғана ... ... ... ... бизнес-инкубатор жұмыс істейді, ол кіші
бизнес субъектілеріне өндірісті ұйымдастыру үшін жабдықтар мен ғимараттарды
жеңілдік жағдайларында жалға ... ... ... қатар бизнес-
икубатор сату нарығы, тауар, шикізат және материалдар жөнінде ақпараттар
беріп тұрады, ... ... ... ... ... ... ... және маркетингтік қызметтерді
ұйымдастырады.
Бұл ... ... ...... ... арналған
жерлердің бірден қысқарып кетуінен туындағын, ... ... ... ... ... ... Жаңаөзен қаласының әкімшілігнде "Жаңаөзен бизнес-
инкубатор" МҚК жұмыс істейді. "Жаңаөзен бизнес-инкубатор" МҚК ... ... кв.м. ... ... 42 ... кәсіпкерлік қызмет
істейді, онда 118 адам қызмет атқарады. Бизнес-инкубатордың клиенттерінің
негізгі ... түрі ... ... ағаш шеберханаларының, тігіншілік
жұмыстар, шаштараздық, қонақ үйлік қызмет көрсету, жарнамалық агенттіктер,
көліктерді ... және ... ... ... қоғамдық тамақтану
орындары және басқада қызмет түрлері. ... ... ... мақсатында
Маңғыстау облыстық Әкімшілігі 2003 ... 29.01. ... ... ... және "Түпқараған ауданы әкімшілігінің
бизнес-инкубатор" МКҚК құру туралы" № 10 ... ... ... ... мен кәсіпкерлерді дайындау орталықтары торлары
туралы ақпарат
|№ |Облыс ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... саны | |
|1 ... ... |3 |8 |
|2 ... ... |6 |1 |
|3 ... ... |9 |3 |
|4 ... ... |1 |1 |
|5 ... ... |1 |1 |
|6 ... ... |2 |2 |
|7 ... ... |1 |- |
|8 ... ... |2 |2 |
|9 ... ... |2 |1 ... ... ... |1 |8 ... ... облысы |1 |1 ... ... ... |2 |4 ... ... ... ... |2 |1 ... ... ... |1 |8 ... |Астана қаласы |1 |1 ... ... ... |1 |1 |
| ... |36 |44 ... ... ... бойынша кіші кәсіпкерлік ... ... ... ... ... істейді, оның 8 бизнес-инкубатор,
6-уы ауылдық несие серіктестігі, 10 банк, 6 ... ... ... 24 ұсақ ... ... Ал, 2004 жылдан бастап облыс аймақтарында
инфроқұрылымды дамыту ... ... ... 14 ... шаруа
серіктестіктері құрылды, оның 8-зі 2004 жылы-ақ лицензия алды. Екі шағын
несие ұйымдары ... 2 ... ... ... ... ... ЖШС және Ордабасы ауданында "BESICOM" ЖШС.
Қарағанды облысы ... ... ... ... орталық жұмыс
істейді: Теміртау қаласында "Бизнес-инкубатор" МҚК, Қарағанды ... ... ... ЖАҚ, Кәсіпкерлік және менеджмен мәдениеті
институты. 2004 жылы бағдарламаны ... ... үшін ... деңгейде
кіші кәсіпкерлікті қолдауға облыс бюджетінен 8 млн. ... ... ... шеңберінде мына іс-шаралар жүзеге асырылуы тиіс:
- жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін "Өз ісіңді ашу және ... ... ... қысқа мерзімді курстар ұйымдастыру (1
млн. теңге;
- облыстың қалалары мен ... кіші ... ... құру (3,5 млн. ... ... ұйымдастыру тәртібі, қолдау және мониторинг бизнес-
бірлігі (2,5 млн. теңге);
- маркетингтік зерттеулер мен ... ... ... СМП
техникалық көмек көрсету (1 млн. теңге).
1999 жылы 31 мамырда Алматы қаласының Әкімінің ... ... ... ... ... мекеме құрылды. Сонымен бірге
Алматы қаласының Коммуналды жекеменшік басқармасы жөніндегі департаменттің
шешімімен жедел басқару құқығында АҚБИ балансына мүліктік ... ... ОМОН және ҚР ІШМ ІӘ ... ... ... казармалары),
осы база негізінде Алматы қаласы Кіші бизнес өндірістік зонасы құрылды
(КБӨЗ).
Павлодар ... 4 ... ... ... оның ... кіші ... үшін ... жағдайда өндірістік
ғимараттар ... жаңа ... ... бизнес негізін үйрету,
бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін ғылыми ... мен ... ... және ... ... көрсетуді үйрету, кәсіпкерлерге
консалдингтік қызмет көрсету. Орта және кіші ... ... мен ... ... 2004 жылы ... ауыл ... ҒЗИ –да
облыстың ауылдық кәсіпкерлері үшін ақпараттық-аналитикалық бюро ... ... ... ... ... және ... ... бағдарламасына жасалған
талдау (1992-1994 жж, 1994-1996 жж, 1999-2000 жж, ... ... ... ... ... және қалыптастыруға оның
айтарлықтай жақсы ықпал еткенін көрсетті. Нарықтық бәсекеқабілетті тауарлар
мен ... ... кіші ... ... мен ... ... шаралар анықталды. Кіші кәсіпкерлікті дамыту және қолдау
мемлекеттік бағдарламасы бойынша ... ... ... кіші ... ... 550 ... дейін көбейді: соның ішінде
2004 жылы 510 мыңға, 2005 жылы – 530 ... 2006 жылы – 550 ... ... ... ... ... саны 1,6 млн. адам, соның ішінде 2004
жылы – 1,4 млн. адам, 2005 жылы – 1,5 млн. ... 2006 жылы – 1,6 ... ... ЖІӨ құрылымында кіші кәсіпкерлік ... ... ... 2004 жылы - ... 2005 жылы - ... 2006 жылы - 27% жетті.
Нарықтық реформа жылдарында кәсіпкерлік секторы қоғамда елеулі орынға
ие болды. Негізгі стратегиялық мақсатқа қол ... ... ... ... шын ... мүмкін болды және конституциялық
құқықтың ажырамас бөлігіне ... сол үшін ... ... ... он ... бизнес-инкубаторын қалыптастыру мен жұмыс
істеу ... ... ... ... ... ... ... арзан жалдық төлем, минималды қызмет жиынтығымен бос тұрған ... ... кіші ... ... орай ірі ... негізінде
инкубатор, қосымша синергетикалық тиімділік алынады;
● ірі ғылыми, білімдік немесе ірі кешендерде ғылыми ... ... ... ... ... ортаны қалыптастырады, және де
синегрикалық ... қоса ... және ... ... ... ... инкубаторлар мен кәсіпорындардың
үздіксіз дамуына әсері үлкен.
Батыс Европа елдерінде ғылыми парктерді қалыптастырудың бірнеше жолы
бар. ... ... ... ... ... оған ... қаржыны өзі
төлеуге міндеттенсе. Ал екіншісінде ғылыми парктерді құру жергілікті
өкіметтің немесе ірі ... ... ... бұл үрдіске қатысуға
экономиканың жеке секторы тартылады.
Францияның алғашқы үш ғылыми паркін ... ... ... ... Соның ішіндегі ең ірісі әрі ескісі "Антипоис ... ... 1969 жылы ... ... бойынша құрылды. Алғашқы
технополюс 47 га жерді алып жатты, оның территориясында не бары 50 ... ... ... ... ол 2400 га ... алып жатыр, онда орналасқан
мекемелер мен оқу ... мен ... ... саны 4 ... ... ... Европадағы сияқты Францияда да 80 жылдардың басында ... ... ... ... ... 1985 ... ... оның
саны 13, ал 1989 жылдары ... ... ... ... 40-қа ... Марссел, Борда, Страсбург, Париж сияқты ... ірі ... ... ... ... дами ... Оның
ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу бағыттары қандайда бір үлкен ... ... ... ... ... қатар "Каэн" сияқты шағын
технополюстерде жұмыс атқпарды, оның алыпжатқан көлемі 7,5 га. ... ... ... ... салыстырғанда) Францияда
ғылыми парктер үлкен көлемді алады. ... ... ... ... ған ... ... ... "Метс-2000" ұлттық
ақпараттар орталығы болып есептеледі, ал Лилледегі технополюс ... ... ... ... ... ... ... технопарк құру ерекшеліктері тәжірибесін ... ... ... айырма жасайтын екі технополюс ... де ... ... ... ... ... ... et de recherchů scientifique et technique). Оның қалыптасуына
Греноблде Франциядағы ең ірі ... мен ... ... ... ... "Хьюлетт-паккард" және т.б. сияқты бірқатар
ірі ұлтаралық корпорациялардың зауыттарының ... ... ... Осы жерде
ғылыми паркты орналастыру мақсатында, оның ... мен ... ... беретін арнай мамандандырылған ассоциация (1971 ж.)
және оның орындаушы органы ПРОЗИРСТ ... ... ... ... ... дербес фирма құрылды. Ал, 1986 жылы "ЗИРСТ" жалпы саны ... ... ... 121 ... тұрды.
Ұлыбританияда соңғы жылдарда ғылыми парктер құру ... бірі ... ... ... ... әрине үкіметтің
саясаты ықпалын тигізіп отыр, жанама ... мен ... ... азату, бұл университеттерді барлық ... ... ... тиермелейді.
Ұлыбританиядағы ең ірі және аса танымал ғылыми парк 70-жылдардың
басында пайда болды, ол ... ... ... 50 га жерді алып
жатыр. Бүгінгі таңда оның территориясында 70 компания ... онда ... адам ... ... Бұлардың ішінде Кэмбридж университетінің
ғалымдарымен байланыста болатын арнаулы өкілеттіктері бар, ИБМ ... ... да бар. ... ... көп ... ... фирмалар құрылды.
Кейінен құрылған фирмалар ... ... ету ... ... орталығы "инкубатор" ролін атқарады, жаңа құрылған фирмаларға
үлкен емес ғимараттарды жалға, қаржылары ... ... ... техникалық қызметтік көмектер береді.
Кэмбридж ғылыми паркі "Кэмбридж феномені" деп аталатын үлкен құрылымның
бір бөлігі. Бұл дегеніміз ... ... ... ... көп
қажет тетін фирмалардың қарқынды дамуы, сонымен қатар оның ғылыми ... ... 1984 ... аяғында бұндай фирмалардың саны 400
жетті. Жылына 30-40 ... ... ... ... ... ... ұсақ
фирмалар еді. 1984 жылы пайда болған фирмалардың төрттен ... саны 30 ... ... ... олар ... ... ескі фирмаларды қалдырып шыққан ... ... ... ... ... өзі ... ұсақ фирмалар еді. ... ... ... техникаларын шығару және әзірлеумен,
бағдарламаларды қамтамасыз етумен, ғылыми және ... ... ... ... ... көңіл көбіне өмір туралы ғылым ... ... ... ауып жүр.
Ресейде технопарктер 1992 жылы пайда болды, бұл ... ... ... алғашқы элементтері болатын. Бүгінгі таңда,
басым көпшіліктері жоғары оқу орындарында орналасқан, 78 ... Шын ... ... ... технопарктердің саны анағұрлым аз:
2005 жылы 46 технопарк аккредитациядан өтті, эксперттердің ойынша оның тек
оншақтысы ғана ... сай, ... ... жауап бере алады
деп танылды. Технопарктерге баға берулер мына ... ... ... пен ... арасындағы байланыс дәрежесі,
студенттерді тарту деңгейі, ... жіне ... ... технологиялардың саны, аймақтардың қызығушылық дәрежесі,
технопарктерде өндірістер мен ... ... ... және т.б.
Технопарк қызметтерінің көрсеткіштерінің төмен болуы құру кезінде нарықтық
жағдайларды ескермей ... ... ... ... бірмақсатта ғана құрылған - жаңа құрылымдаға ... ... ... ... ... Осы ... ... мемлекет
тарапынан қойылған критерилер бойынша бірде-бір рет алғашқы сұрыптау
жұмыстары жүргізілген ... ... ... өзін-өзі ақтауынада есеп
жүргізілген емес. Сонымен бүгінгі таңда технапарктар кіші кәсіпкерлікті,
міндетті түрде ғылымды көп ... ғана ... ... ... ... ... ретке келтірді. Сондықтан бастапқыда қойылған мақсат
– жоғары технолдогиялық бизнесті қолдау – шінара болмаса орындалмай ... ... ... ... ... ... шешімі бойынша
құрылды. Оларды орналастыруға Токиодан 70 км ... ... ... ... қаласы алынды. Сонымен бірге, оның тағыда
бір мақсаты – Токионы бірқатар ... ... мен ... ҒЗИ-
ынан "жеңілдету" еді. 1992 жылы Цукубоға 33 ұлттық және 150 ... ... ... төрт ... ... ... 12 ... зерттеушілер шоғырландырылды. Ғылыми қала, Цукубо қаласы ... ... ... ірі қалыптасу орталығы болды. Оның ғылыми
бөлімшелері мен ... ... ... ұлттық бюджетік зерттеулері
игерілуде.
1983 жылы технополистер туралы заң қабылданды, бұл елде ... ... ... 1984 жылы ... ... ... "аккумилирлеу" орналастыратын аудандар ретінде 14 аймақ
таңдалып ... ал 1988 ... ... ... саны ... өсті.
Оларды таңдау кезінде мынандай критерилер қаралды: 200 мыңнан кем ... бар ... ... ... ... ірі теміржол торабы немесе
аэропорты бар, ... ... ... үшін ... алаңдары бар
дамыған өндірістік базалар алынды [6.15б].
Ал Қазақстанда болса олар тек 90 ... ... ғана ... ... ... бізде бірнеше технопарк қызмет істейді, олар: әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ тұсындағы ... ... ... ... және Алматыдағы "Ұлттық ғылыми-технологиялық парк", сондай-ақ
өткен ... ... ... алғашқы бизнес инкубаторлары қалыптасытырылған.
Қазақстандағы бизнес-инкубатордың азғана тәжірибесі оны ... мен ... ... ... ... ... ... қолдауымен және ішкі
донорлары жеткіліксіз ұйымдармен ... ... ... ... құрылымын көрсетеді, бизнес-инкубатордың негізгі
клиенттері сату ... мен ... ... ... ... мен ... ... жеткілікті емес. Бизнес-
инкубатордың ұсынатын қызметтері жеңілдік бағамен алаңдар берумен ... ... ... ... дамуына байланысты
бизнес-инкубаторларының өмірқызметі жеткіліксіз. Бизнес-инкубаторлар
жөнінде жарнамалар мен ... ... ... және ... ... ... үшін бизнес-инкубатор қол жетпес арман.
Әсіресе соңғы кездерде ... ... ... ... ... жиі айтылып жүр. Мысалға, "Қазақстан Республикасының қаржы
және экономика мәселелерінің өзектілігі" атты ... ... ... ... 25-26 ... 2003 жыл) экономикалық одақ
мүше-елдерінің ... ... ... мемлекет іші
құрылымдарына, халықаралық қаржылық ұйымдар мен гуманитарлық ынтымақтастық
институттарына ұсыныс жолдауларын ... ... ... ... ... ... ... көп қажет ететін технологияларды тираждайтын және дамушы елдерге
оларды тасымалдайтын ... ... ... ... өкіметтік
органдардың және саясаткерлердің қатысуларына мүмкіндік беру. Қазақстанда
Технопарктердің қалыптасуына ықпал ету – ... ... ... ... ... ... инновациялық алаңын
жасау: биотехнология мен ген инженерингі, бейбіт ядролық ... ... ... жаңа ... ... бойынша өндіріс қалдықтарын
өңдеу және т.б.
Ғылыми әзірлемелердің ... баяу ... ... ... ... үлкен қадам өз құрамына академиялық және
өндірістік институттарды, кейбір ... ... ... ... одан әрі ... ... ... және сауда
министрлігіне берілетін болып ғылыми орталықтар құрылды.
Солардың ... ... ... ... минералды
шикізатты кешенді ұқсату ұлттық орталығы құрылды. Оның құрамына кіретін
ШҒЗИ ... ... ірі ... ... ол ... ... ... байыту және қорғасын, мырыш ала отырып және
олардың ілеспе металдарының концентрацияларын өңдеу әзәрлемелерін ... ... ... зерттемелер мен әзірлемелерді саласындағы
көшбасы, мұнда бірнеше алдыңғы ... ... мен ... ... қорғалған.
1991 жылдың өзінде-ақ ғылыми-зерттеу инстиуттарының зертханалары
базасында кіші кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... МНТЦ-де
"Экзо", "СВС -технология" және т.б. құрыла бастады. "Өсу ... ... де ... түрлері бар. Олар зерттеу және өндірістік
сфералары, көлемі, кооперациялық қызметі бойынша ... ... ... ... парктері. Бұл негізінен университеттер мен ірі ... ... ... өндірістік компаниялардың зерттеу
бөлімшелерінің агломерациясы. Олар ғылымның жаңа ... ... мен ... ... ... ... пен оқу орны
арасындағы байланстырушы ... ... ... ... ... ... бәрінен бұрын техникалық жаңалықтар әзірлемелерін жасаумен
шектеледі. Инновациялық үрдістердің келесі сатысы көп ... ... тыс ... ... ... Бір жер ... бір ... ішінде
орналасуы және кейбір қызмет ... ... ... ... ... ... баспалық, көбейту- көшіру жұсымтары,
ұйымдастыру кезеңінде қызмет көрсету сияқты жұмыстарды ... ... ... ... екі ... ортасындағы өтпелі кезеңді
орындайтын, негізінен өндірістік парктердің түрлері болып есептеледі. Бірақ
соған қарамастан өндірістік парктер ... ... ... ... ашық ... грюндер орталықтары тек өңдеуші өндірістік кәсіпорындаға
бастама беру үшін арналған. ... ... ... аясы үлкен,
айтакететін болсақ - түрлі мәселелер жөнінде кеңестер беру ... ... ... ... ... ... басқа бір
түрі болып саналады. Жоғарытехнологиялар саласында ендіру қызметтеріне
мамандандырылған фирмалар жиынтығынан ... ... ... ... жаппай пайдалануға қосымша ... ... ... капиталы
компаниялары жұмыс істейді. Инновациялық орталықтар қызметінің ең басты
тиімділік көрсеткіші, ғылыми парктерде - бұл ... ... ... ... ... алғашқы жылдары-ақ қызметін тоқтату. Парк ... ... ... ... тоқтатады (мысалы Ұлыбританияда
3% жуық), барлық ... үшін тән ... ... ... ... ... ... "құлау". Бұндай бастамалардың 90%-дан астамы АҚШ-та пайда
болған уақтысынан бастап 5 ... ... ... деп ... ... ... кезінде дұрыс құбылыс деп ... ... ... даму ... ... ... бір парк ... құруда
бастаушы не қатысушы болмағанына қарамастан, бірден-бір ықпал етуші ... ... ... ... ... паркте сезіліп тұрады, оларға
мыналарды жатқызуға болады жаңа ... ... ... пен ... ... ... копперациялық байланыс
бағдарламасы және т.б. парктерге ... ... ... ... оларды
клиенттеріне жеке негізде кіші ғылымды көп қажет ... ... ... мен ... ... ... да бірнеше технопарктер қызмет істейді Олардың саны
10. Үш технопарк жоғары оқу орындарының, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Сәтпаев
атындағы ... және ... ... ... ... ... ... өз қызметін өндірістік кәсіпорындар және ғылыми ... ... ... Негізінен барлық технопарктер ірі қалаларда
немесе жоғары ... ... бар ... ... ... технопарктерді екі топқа бөлуге болады:
❖ қазақстан экономикасының бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ететін, жаңа
салаларды ... ... ... парктер;
❖ аймақтың инновациялық ... ... ... ... ... Қазақстанда Алматыдан 25 киломер қашықтықта
орналасқан Alatau IT city ... ... ... ... ... Оралда,Қарағанды және Алматыда үш ... ... ... IT city ... ... ... ҚР ... Қазақстанның индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру
барысында 2006 жылдың 15 қыркүйегінде Елбасының қаысуымен ашылды.Қазіргі
уақытта Alatau IT city ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын 19
компания жұмыс істейді.Олардың ... ... ... LCD ... зауыт салып жатқан «Глотур DS мультимедиа» ЖШС, бизнеске ... ... ... «ISOFT» ЖШС, инженерлік
объектілердің компьютерлік модельдеуін,олардың диннамикасын және ... ... ... ... асыратын бағдарламалық кешенді құрып
жатқан «S2 Research & Engineering» ЖШС айтып кетуге болады.
Alatau IT city ... ... Cisco, Siemens, Alcatel, ... сияқты ірі компаниялар болып табылады.14 ақпанда ашылған
Microsoft ... Centre ... ... Орта Азиядағы осы
корпорацияның жалғыз білім беру орталығы. Innovation Centre басты ... ... ... ... ... ... табылады.
2.3 Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметті ... ... ... ... оның ... ... ғылым және
инновация жетістіктерінде. Бұл ... ... ... ... ... айтылған болатын. Өмір өзі көрсеткендей, шикізат ... ... ... ... Тек ... ... ең ... жетістіктеріне сай техника мен технологиялар ғана экономиканы
көркейтіп, халық өмірін жақсартуға қабілетті ... ... ... даму ... ... Даму ... ... Инновациялық Қор
2.Қазақстанның Инвестициялық Қоры
3.Қазақстанның Даму Банкі
4.Маркетингтік зерттеу және талдау орталығы
5.Экпорттық операцияларды сақтандыру бойынша мемлекеттік ... даму ... жеке ... ... ... және ... қызметтің негізін құруға септігін тигізулері
керек.Даму институттары анықталған схемада келісе отырып ... ... бір ... ... ... керек.
1. Инновациялық идеяның
қалыптасуы кезеңі
2.Рынокты талдау,
маркетингтік зерттеулер кезеңі
3.Инновациялық процестің
бастапқы кезеңдерін қаржыландыру
кезеңі
4.Егерде 3-кезеңде жоба табысты болып,
жобаны қаржыландыру 5 млн доллардан
артық ... ... Даму ... ... ... ... инвестицияларды
алу
керек болса, онда Инвестициялық Қорға.
5.Шикізаттық емес тауарлар,қызмет
көрсетулер экспортын қолдау кезеңі
7- ... Даму ... ... ... ... Инновациялық Қор» - жарғылық капиталы мемлекеттің 100%
қатысуымен 2003 ... 30 ... ... ... Қор» АҚ ... Үкіметтің шешімімен құрылған.Қор қызметінің мақсаты- мемлекеттегі
инновациялық белсенділікті көтеру үшін жағымды климатты құру,сонымен бірге
ғылыми ... және ... ... ... ... ... жаңа инновациялық жобалар мен жаңа технологияларды ынталандыру
болып табылады.
Қор ... ... ... ... ... аймақтық венчурлық қорларды құру үшін
инвестиция тарту;
- венчурлық қорлар үшін шетел инвестициясын тарту;
- компаниядағы ... ... ... ... ... инновация қызқмет ... ... ... ... ... және ... орталығы»- нарықта 2003 жылдың
тамызынан бері кеңес беру қызметі ... ... ... береді.Орталық салаға
кешенді талдау мен саланың бәсекелістік ортасына және болашақтағы дамуына
болжау жасайды.Бағаны ... ... пен ... ... ... ... ... ҚР- ның индустриялды- инновациялық
стратегиясын іске асыру ... ... ... және ... ... ... ... диверсификасиялану
процессін маркеттингтік- ақпараттық алдауды қамтамасыз етуден тұрады.
3.«Қазақстанның Даму ... ҚР ... ... ... ... 25 сәуірінде құрылған.Жарғылық капиталы мемлекеттің 100% қатысуымен
құрылған.Акционерлері ҚР Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдар.
Даму Банкінің ... ... ... инвестициялық қызметтің
тиімділігін көтеру және жетілдіру,мемлекет экономикасы үшін сыртқы және
ішкі инвестицияларды ... ... ... көрсету және өңдеуші өнеркәсіптер
мен өндірістік инфрақұрылымды дамыту.
Даму Банкінің тапсырмалары:
1) орта ... және ұзақ ... ... ... ҚР ... ... ... ынталандыру мақсатында ҚР
экспорттық операциялар резиденттерін несиелендіру
4.« ... және ... ... ... ... – ҚР- ң ... ... сервистік қолдау көрсету.
Мақсаты- ҚР инновациялық қызметтің тиімділігін және ... ... ... ... ... ... көрсету бағыттары:
1.іздеу, іріктеу, қаржылық қамтамысыз ету, жобаларды ... ... ... ... ... инфрақұрылым субьектілерін және басқа да техникалық ... мен ... ... ... ... ... ... ету;
5.«Қазақстанның Инвестициялық Қоры» ҚР – ң мемлекеттік ... бірі ... ... ... 2003 ... 11 ... капиталына мемлекеттің 100% - қатысуы бар АҚ жарғылық
капиталының ... 37,8 млрд ... ... 300 млн – нан ... АҚШ
доллары, оны кезеңдеп арттыру жоспарланған.
Қордың мақсаты – экономикалық шикізаттық емес ... ... ... ... құру ... жеке сектордың бағыттамаларына
жаңадан құрылған немесе бұрыннан жұмыс ... ... ... ... ... ... қаржылық көмек көрсету.
Мақсаттары: Қосымша ,аралас өндірістерді қамтып отандық және шетелдік
кооперацияны қамтамасыз ететін, ҚР- нан тыс ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық
болжамділіктерінің шетелдерде көтерілуіне ықпал ету.
6.«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» Акционерлік қоғамы
Қор қызметінің негізгі ... ... жаңа ... және ... ... ... ететін шағын кәсіпкерлікті дамыту және
қолдаудың мемлекеттік және ... ... ... ... жүзеге асыру аясында өзіндік қаржы қаражатының және Қазақстан
Республикасының шағын кәсіпкерлікті ... ... ... тиімді қолдану, сонымен қатар шаруашылық ... ... ... оны ... ... ... қолдану табылады.
Қордың негізгі функциялары:
- шағын кәсіпкерлікті қаржылық ... ... ... және ... асырылуына қатысу:
- шағын кәсіпкерлік субъектілерін мақсатты несиелеу;
- шағын кәсіпкерлік сферасында жаңа ... ... ... қолдау
көрсету;
- екінші деңгейлі банктерден ... алу үшін ... ... ... ... ... ... инкубаторларының және бизнес-орталықтарының, сонымен
қатар шағын кәсіпкерлік сферасында оқу-әдістемелік, лизингтік және
басқа да ... ... ... ... көрсету;
- Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген ... ... ... және инвестицияларды сақтандыру ... ... ... АҚ 2003 ... ... Қазақстан
Республикасы Индустрия және ... ... ... ... ... 12 ... ... қаулысына сәйкес, жарғылық
капиталында 100% мемлекеттік қатысу бар акционерлік қоғам ретінде құрылған.
Корпорация жаңа Даму Институтарының бірі ... ... ... емес экономикасы секторында экспортты бағытталған өндірісті
дамыту және ... ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған индустриалды-
инновациялық даму ... ... ... қолдау мақсатында құрылған.
Қазақстанның шикізаттық емес экспортын ... ... және ... тікелей инвестицияларды, оларды саяси және коммерциялық
тәуекелден ... ... ... ... ... ... жылы ... индустриалды-инновациялық даму стратегиясы
аясында Ұлттық Даму Институттарының қызметін ... ... ... ... ... ... даму
Қоры АҚ құрылды. Қазына құрамына бес Даму Институты және екі ... ... ... ... орталығы» ЖШС және
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры»АҚ. «Қазына» акционерлік қоғам қызметі
транспоренттілік және кешендік ... ... ... ... ... ... ... ресурстарын тиімді қолданылуын бақылауға ... ... ... ... ... құруды көздейді.
Кешендік қағидасының мағынасы-Компаниялардың мамандану бағыттарының
және қолдау көздерінің түрлі болған жағдайда ... бір ... ... түрлерінде экономиканың жеке және мемлекеттік секторларында
инициативаларды қолдаудың тиімді жүргізілуі болып табылады.
«Қазына» акционерлік қоғамының ... ... ... даму ... ... Арнайы Кеңестің
нұсқаулары негізінде стратегиялық мақсат және міндет Компаниялары
арқылы жетістіктерді қамтамасыз ету;
... ... ... ... Республикасы
Үкіметіне қолдау көрсету көрсету және ... ... ... ... ... ... ... корпоративті басқарудың үздік әлемдік ... ... ... экономикалық тиімділігін арттыру;
❖ Қазақстан Республикасының қор рыногының дамуына қолдау көрсету;
2007 жылғы Елбасының ... ... ... «Қазына» қорын дамытуға
арналған жеті міндетті алға қойды, яғни ... қоры ... ... мен ... ... ... арттыру мен экспортына
қолдау жасау үшін қолданбалы зерттеулерлі қаржыландырудан ... ... ... және ішкі рыноктарға орнықтыруға дейінгі
осы заманғы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс.Қор ... ... ... ... ... операторы болуы керек»,-деп басты
назарға алды. «Қазына» ... ... ... даму ... ... көрсетілген.
Ғылыми-техникалық әлеует кез-келген мемлекеттің ұлттық байлығының
негізгі саласы. Барлық дамыған елдер тәжірибесі көрсеткендей, ... ... ... жолы негізгі жолы – ғылыми-техникалық және
инновациялық салада көшбасы болу. Инновациялар мен ... ... ... ... ... ... ... түрде
дамуына жағдай жасап, ұлттық ... ... мен ... ... ... бүкіл дүние жүзіндегі кәсіпкерлер
инновацияларды тиімді басқару мен ұйымдастыруға ерекше көңіл бөледі. ... өз ... ... және ... даму ... ... ... сасяат жүргізіп отырады. ... ... ... және ... ...... жетістіктерді адам
игілігі үшін пайдаланып, ... өмір сүру ... ... ... бағытталған. Ал бұл бүкіл адамзат тіршілігі мен шаруашылығының
негізгі басты мақсаты. ... ... ... ... мен инновациялық саласы дағдарыстық жағдайда. Бірақ ... ... ... ... шет ел ... ... ... табысты түрде игеріп, оларды жоғарғы
қарқынмен қызметтеріне енгізіп келеді. ... бұл ... ... ... көтерілуге мүмкіндік береді, бірақ сол ғылыми-
техникалық жетістіктердің көбісі тек біз үшін ғана ... ... үшін олар ... күн жаңалықтары. ... ... мен ... ... қатар өз ұлттық ғылыми-техникалық
әлеуетіміздің дамуына ... ... ... ғалымдардың ғылыми
жетістіктерін өндіріске енгізіп, оларды бағалай білуіміз керек ... ... ... үрдістердің коррдинаторы,
ынталандырушы ролін ... ... , ... ... ... мынандай:
ғылыми-техникалық және инновациялық саланы заңды ... ... ... пен ... ... ... ... инновацияларды
өнеркәсіпке енгізуді жылдамдату;
ғылыми-технологиялық даму бағытын ... ... ... ... ... ... зерттеулерге, инновациялық үрдістерге мемлекет
тарапынан қаржыландыру жолдары мен ... ... ... ... ... ... білім беру, мамандандыру мәселелерін шешу, жоғары оқу
орындарын, ғылыми институттарды, ... ... ... ... диффузиясы мен технологиялар
трансфертін күшейту, ... өнім ... ... ... ... ғылыми зерттеулер мен инновациялық үрдістерді мемлекеттік
қолданудың негізгі кең тараған үш түрлі әдісі бар;
ғылыми зерттеулердерге мемлекеттің ... ... ... ... ірі ... қалыптастыру, нәтижелерін
ақысыз түрде көпшілікке ұсыну. ... бұл ... ... ... сақтау, ауыл шаруашылығы мәселелерін шешумен
айналысады;
қайтарымсыз негізде субсидиялар бөлу. Мемлекеттік емес ... ... ... зерттеу жұмыстарына қайтарымсыз негізде мемлекеттік
бюджеттен қаржы бөлінеді. Негізгі қолданылатын шарт – зерттеулер үрдісінің
барысы ... ... есеп ... ... ... ашық ... ... зерттеулер мен тәжірибелерге инвестиция бөлінген жеке
бизнеске салық жеңілдіктерін ұсыну.
Алғашқы екі қаржыландыру әдістері – ғылыми зерттеулер мен тәжірибелер
үрдісіне ... ... ... және ... ... субсидиялар
ұсыну, мемлекеттік бюджет қаржыландыруына тікелей негізделген. Мемлекеттік
бюджет қаражатын пайдалану – ... ... іске ... ... ... ... арқылы университеттердегі білім беру,
мемлекеттік лабораториялардағы ... ... ... ... және контракт бойынша мемлекеттік емес сектордағы ... ... ... ... мемлекеттік тапсырма негізінде іске
асырылады. Бұл үрдіс заң ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Ғылыми
техникалық жұмыстарға мемлекеттік тапсырмаларды ... ...... мен ... ... екі түрі бар (tax credit) – ... және ... қағида – шығарылған шығынға бара-бар жеңілдіктер беріледі. Олар
заң ... ... ... ... ... ... салық салынған
пайдасынан, ғылыми зерттеулер мен тәжірибелерге ... ір ... 25 ... ... қалуға құқығы бар.
Өспелі жеңілдік – компанияның ғылыми ... ... ... ... ... немесе белгілі бір ... ... ... ... Заңды тағайындалған 25%-қ
жеңілдік негізінде, компания белгіленген жылдағы өскен шығыны арқасында, әр
өсінді 100 ... ... 25 ... ... ... Францияда ең
жоғарғы өспелі салық 50%- деңгейінде, ал Канада, АҚШ, Жапонияда ол 20%
құрайды.
Әр ... ... ... ұлттық ерекшеліктерін ескере
отырып осы қаржыландыру түрлерін, олардың жиынтығын пайдаланады.
Егер біздің ел ғылыми-техникалық ... үшін ... ... ... ... пікірімше, зерттеулерге мемлекеттің тікелей қатысуы және
салық жеңілдіктерін ұсыну түрлерін өзара байланыстырып пайдалану тиіс. ... ... елде ... мемлекеттік бюджет, ғылыми ... ... ... ... қаржыландыру көзі;
Мемлекеттік тапсырмалар отандық ғылыми-техникалық сала үшін өте маңызды
ынталандыру құралы;
Инновациялық салада мемлекеттік ұйымдар көп те, ... ... аз, ... мемлекеттік ұйымдарға грант, ассигнованиялар
беріп, ал ... емес ... ... ... ... қажет;
Салық жеңілдіктері мен мемлекеттік гранттар ... ... ... қолдау мүмкіндіктері туады;
Мемлекет қаржыландырған мемлекеттік ұйымдар инновациялық жобалардың
нәтижелері баршаға жарияланады, инновация дифузиясын жоғарылатады.
Инновациялық прогрестің ... ... ... ... ақиқат. Осы тұрғыдан алғанда, инновациялық прогресті жаңа жағдайда
мемлекеттік реттеу былай түсіндіріледі:
- ірі инновациялық жобаларды іске асыруда белгілі бір ... ... ... алмаса, оған мемлекет тарапынан құрылған
орталықтың ... ... ... Бұл өз кезегінде ғылыми ізденістің
тәуекелшілік ... ... ... ... ... ... керек ететін және технологиялық
жүйелердің ... ... ... ... білдіретін,
өнеркәсіптің тиімділігін арттыратын және ... ... ... мен техниканың жетістігін жариялайтын жеке басылымдар
шығарылуы ... Ірі ... ... және ... ... ... сақтау,
мәдениет, білім беру, қоршаған ортаны қорғау, инфроқұрылым салаларын
қолдану, сонымен қатар мемлекеттік ... ... ... қарасытру.
Инновациялық саясаттың басты ерекшелігі – оның ... ... ... ... ғылым мен техника нарық жағдайында басқа
салалар сияқты өз алдына ... дами ... ... ... болып келеді.
Алайда ғылым жеке меншік өндіріске жұмыс істеген жағдайда, оның ... пен ... ... ... даму мүмкіндігі жоғары екендігі сөзсіз.
Мұны қазіргі күні АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты елдердің тәжірибелері
толықтай дәлелдеп ... ... ... ... ... әрі ... дамытуға жол көрсетеді.[16.23б]
Елбасымыздың биылғы жылғы халыққа арналған жолдауындағы «Жоғары
технологияларды енгізуге және ... ... ... ... ... ... » атты ... бағытында:
«Өзіміздің бәсекелестік артықшылықтарымызды есепке ала ... ... ... әрі ... ... ... ... әкеліп, оларды жетілдіруді жүзеге ... ... ... өндіріске енгізумен шұғылданатын кострукторлық бюролар
мен жобалау ұйымдарының желілерін құруға жәрдемдесу керек,Сонымен ... ... ... әзірлемелерінің “сыртқа” кетуіне жол бермеу
керек.Қазақстан бизнесінің инновациялық белсенділігін көтермелеу керек» ... осы ... ... көп көңіл бөлу керек ... оның ... үшін жаңа ... жарыққа шығарып, шет елдерде
өзіміздің тауарларға деген сұранысты нығайтуымыз керек [18.9].
Инновациялық ... ... ... ... өндіріс өнімінің көлемін
ұлғайту тұрғысында сападан алшақтамау бірінші ... ... ... Тек ... ... ғана ... ... "өндірістен -
өндіріске" қағидасын ұстаған абзал дейді зерттеушілер. ... мәні – ... ... одан ... өнім ... ұмтылу. "Өндірістен - өндіріске"
қағидасы бүгінгі күні Қазақстан үшін ең ... ... бірі ... Бұл ... ... шығынды жағы өте жоғары әрі сапасыз артық өнім
шығарудан сақтандырады. Осындай адамзат үшін өте тиімді және оңтайлы ... ... ... ... бағыттары төмендегідей болып келеді:
- жоғары бәсекелестікке ұмтылған, шығыны аз, керісінше, пайдаланатын
ресурстарды ... ... жаңа ... ... Ресурстарды
үнемдеу арқылы өндіріс өзінің өсімін көбейтеді. ... ... және ... байлықтары баршылық. Ресурстарды үнемдеудің нәтижесі
ретінде халық шаруашылығының құрылымдарындағы ішкі ... ... үлес ... кеміп, керісінше, оларды өңдейтін өндіріс
орындарының ... ... ... елдердің техникалық артта қалуын тоқтатып, жаңа технологияларға ... ... ... сапасының әлсіздігінен инженерлік басқару
технологияларының ... ... ... ... дамуды біршама тежейді.
Енді осы ... ... ... Бәсекелестікке ұмтылған әрбір мемлекет
саясаты технологияларды игеруді басты міндет деп ... өнім ... ... ... алға ... ... негізде қамтамасыз ету;
- мемлекеттің қатысуымен маманданған венчурлік қорлар құру және
венчурлік ... ... және ... ... ... ... қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау нысандары мен
әдістерін әзірлеу;
- ... ... ... ... ... және ... маманданған субъектілерін құруға енетін ... ... сала үшін ... ... және ... ... өнеркәсіптің базалық салаларында жаңа ... ... ... ... ... қалыптастыруда қоғамның
әлеуметтік-экономикалық мақсаттары есепке алынады. Мұнда қысқа, ұзақ, орта
мерзімдік ішкі заңдылықтарға негізделген ... мен ... ... халық
шаруашылығы мен есеп жүргізудің бірлігін анықтайды. Инновациялық ... ... ... ... ... ... ... тырысады. Жалпы мемлекетте жүргізілетін ғылыми-техникалық саясатты
қалыптастырудың негізгі ... ... орта және ... бизнес субъектілерін инновациялық қызметке ... ... ... ... мемлекет тарапынан қамтамасыз
етілуін талап ету;
- инновациялық ... ... ... ... ... ... ... интеллектуалдық әлеуеттілікті қорғау;
- инновациялық саясаттың экономикалық-әлеуметтік ... ... ... ... қамтамасыз ететін ғылыми-
техникалық дамудың жаңа бағыттарын таңдап алу;
- ... мен ... ... ... іске ... үшін ресурстарды бір
жерге топтастыру;
- ғылым - өндіріс – тұтынушы жүйесіндегі халықаралық еңбек бөлінісінің
объективті ... ... ... ... ғылыми-техникалық
ынтымақтастықтар мен топтарға мүше болу;
- осы ... ... ... ... үшін қажетті орталықтың
болуы.
Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат ... ... ... ... ... Оның ... мазмұндарының бірі –
мемлекеттің ғылыми-техникалық және инновациялық ... ... ... ... ... ... оны іске ... тиімді механизімдері мен
жолдарын тағайындау.
Сонымен нарықты экономикаға көшу барысындағы, Қазақстан Республикасының
ғылыми-техникалық және инновациялық саясатының басты стратегиялық ... ... ... сала нәтижелері мен қызметін ... ... яғни ... сақтау, білім беру, қоршаған орта мен
экологияны қорғау, тұтыну өнімдерін ... ... ... салаларын
дамыту мақсатына инновациялық бағыттау;
экономикалық жаңалықтарды ... ... ... құрылымдық артта қалу құбылыстарын жою. ... мен ... ... ... күшейту жолындағы кедергінің бірі -
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... болмауы;
өз мемлекеттік ғылыми-техникалық әлеутетті сақтау, дамыту. ... ... ... лицензиялар мен потенттер, ноу-хау сатып
алуға көшу. Бұл Қазақстанды шет ел ... ... ... ... ... жиналған территроияға айналдыру қауіпінен сақтайды;
мемлекеттік өнеркәсіп, экономика бәсекеқабілеттілігін арттыру.
Инновациялық қолдаудың негізгі әдістерінің бірі ... ... ... ... ... зерттеулерді, жабдықтар мен машина
жасау, жоғары технологиялық товар ... және ... ... бюджеттен қаржыландыру. Біздің бағалауымыз ... ... ... ... ... ... ... салынған
қаржыдан бірнеше есе артық қаржылық дайындығы жоғары коммерциялық банктер
мен шаруашылық жүргізуші ... да ... ... ... ... ... ҚР ... ҰО РМК-НЫҢ НЕГІЗІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
3.1 ҚР МШКҰЖ ҰО РМК-ның сипаттамасы мен инновациялық жобаларды ... ... ... ... ... ... ... орталығы» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны (әрі қарай
«ҚР МШКҰЖ ҰО» РМК) 1993 жылдың ... ... ... ... және ... ... ... құрылған.
1999 жылдың қазанынан Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және
сауда министрлігінің құрамына кіреді.
Орталық 8.01.1999 жылғы №15 ... ... ... «Қазақстан
Республикасы кен-металлургия кешенінің тұрақгы қызметі мен стратегиялық
басымдықтарының дамуын ... ... ету» ... ... ... ... ... мен
көрсеткіштері шеңберіндегі республикадағы іргелі, қолданбалы және енгізу
жұмыстарын өткізу мен ... ... ... болып есептеледі. «ҚР МШКҰЖ
ҰО» РМК-ың негізгі қызметіне мыналар жатады:
- пайдалы қазбаларды байыту және ... ... ... және ... зерттеулер жүргізу;
- тау-кен, металлургия және химия кәсіпорны үшін ... көп ... жаңа ... ... және ... ... ... өнеркөсіп кешендерін қайта жабдықтау үшін қаржыландыру және
аутоматтандыру жүйесін, технологиялық ... ... және ... ... орындау;
- импорталмастырушы өндірістер аймағындағы шағын және орта
кәсіпкерлікті ... және ... ... ... ... ... технологиялық және
экологиялық аудиттеу, инжиниринг ... ... ... ... ... ... ... істері, пайдалы қазбаларды байыту және металлургия,
қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... мамандарды даярлау және жетілдіруді ұйымдастыру;
- халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастық;
- ... ... және ... ... ... жаңа ... мен ... игеру, «кілтпен» тапсыру.
Орталық қызметінің маңызды бағыттарының бірі - ғылымды көп ... ... ... дәстүрлі емес шикізат көздерін және өз
зерттеулерін ... ... жаңа ... ... ... ... ... қоры бар және оны үнемі ... ... ҰО» ... ... ... ... енетін, келесі
мемлекеттік кәсіпорындар кіреді.
Д.А Қонаев атындағы тау-кен істері институты (Алматы ... ... ... ... ... зерттеу тау-кен металлургия түсті металдар институты
«Түстімет ШҒЗИ! (Өскемен қаласы);
«Қазмеханобр» мемлекеттік өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... секторы (Алматы
қаласы);
«Қазқараметалавтоматика» ААҚ (Қарағанды қаласы).
«ҚР МШКҰЖ ҰО» РМК-да бір қатар ғылыми-зерттеу лабораториялары ... ... ҰО" ... ... құрылымы ғылым мен өндірістің
интеграциялық ... ... ... мүмкіндік береді:: ғылыми
лабораториялар, сынақ полигондары, тәжірибелі - өнеркәсіптік қондырғылар,
өз өндірістері және ... ... ... ... ... жетекші, өз елімізде де, шет елдерде де айтарлықтай танымал.
Орталық кәсіпорындары пайдалы қазбаларды өндіруден бастап ... ... ... жұмыс жүргізе отырып: өзара ұйымдастырылған ғылыми-зерттеу
сатысында, тәжірибелі-өнеркәсіп пен ендіруші жұмыстары және бүкіл өнеркәсіп
циклын қамтиды.
«ҚР МШКҰ ҰО» ... ... жаңа ... және ... ... ... ... комбинаты, Қазақмыс,
Феррохром, Испат-Кармет, ... және тағы ... да ірі ... ... және тиімді пайдалануда. Бүгінгі күні Орталық 100 ... ... ... ... даяр: технология, кұрал-жабдық,
стандарттар және басқа өнімдер.
Өз ... ... «ҚР ... ҰО» ... бір ... ... ... номенклатурада ғылымды көп қажет ететін импорталмастырушы және
экспортбағдарлаушы өнімдер шығаруда.
Орталықта 1 академик, 6 ... ... ... ... 40 ... докторы және 160 ғылым кандидаты, барлығы - 1200 ... ... ... ... арттыру мақсатында тау-кен істері,
байыту және металлургия мамандықтары бойынша аспирантура және ... және ... ... ... жөнінде мамандандырылған
кеңестер жұмыс істейді.
Орталық ... ... ... ... журналын басып
шығарады.
Орталық құрылымында белгілі ... мен ... ... ... оның ... ... байланысы ғылымды көп қажет ететін
және импорталмастырушы өндіріс ... жаңа ... ... ... тауар өнімдерін шығаруды қамтамасыз етуге, еліміздің ... ... ... ... ... ... ... қатысуға мүмкіндік береді.
Орталық кәсіпорындарында зерттелген өнімдер Қазақстанның өндірістік
кешендерінде кеңінен, ... ... және алыс шет ... де ... ... ... басқару деңгейі
Бұл зерттеулер Соколов Сарыбай, Лисаков кен байыту комбинаттарында,
Қазақмыс, Феррохром т.б. да ірі ... ... ... ... ... Орталық 100 астам өз зерттеулерін өндіріске
беруге даяр: технология, ... және ... да ... ... ... ... Орталықта шығарылатын ауыз су және тұрмыстық сулар
тазартатын фильтрлерді жасау жобасын көрсетуді ... ... ... жоба ... ... кеңістікті геогулярлы құрылымының
полимерлі және ионалмасу бұйымдарын өндіруін, сонымен қатар КГҚ ... сулы және ... ... ... ... ... асыру үшін,
қондырғылар мен құрылғыларды өндіруді ұйымдастыруды ... КГҚ ... 100 000 ... ... катридждерді КГҚ
полимерлерден жылына 6- ... ... ... ... Осы ... ... 600 00 АҚШ доллары капитал салымы ретінде бағаланады.
Жобаның екінші бөлімі құрылғылар мен ... және ... ... сулы және ... ерітінділерді, ауыз суын қосқанда ... ... ... ... (матор майлары, тамақ өнімдерінің жекелей
түрлері, еріткіштер) тазарту өндірісін құруды қарасытрады. Бұл ... ... 600 000 АҚШ ... ... Инвестициялық жеңлдіктер
болмаған жағдайда бұл жобаның жүзеге асырылуы 3,5 жыл, ... ... ... 2,5 ... ... Бұл ... ... асыру барысында КГҚ
полимерлер мен ионалмасу филтирлерін, су және ... ... ... мен ... өндіру кезінде технологияны жасаушы авторлық
коллективті ... ... ... ... ... ... ету мақсатында өндірісті жасау үшін өнеркәсіптік
сынақтан өткізу.
Кәсіпорында шығарылатын бұйымдардың келесі ... ... ... ... ... ... корпустар, фильтер
ұстағыштар) – ... ... ... металдан (болат,
алюминий, қола т.б.) барлығы 12-15 ... ... ... ... КГҚ ... 300 л/ ... 100
м3/ сағ. өнімділікке шығару қарастырылады (қондырғылар ФП –1, ФП –6, ... ФП –48, УФА УСА, ... 25-27 ... Диализді, электродиализді, керіосмастикалық қондырғыларды, сонымен
қатар ҚР-да және шетелдердегі сериялық шығарылым. Өндірістік ... ... өнім ... және ионалмасу КГҚ- партридидер және
КГҚ мембран ретінде шығарылады.
Өнімнің қысқаша сипаттамасы.
Соңғы кездерде ... ... ... ... ... Олар макро және микро фильтерлер, кері остмастикалық және
ультра фильтерлік мембраналар, ядерлік фильтрлер, ... және ... ... және ... ... ... ... мен
ерітінділерді (сарқынды су және ағызынды су, гидрометаллургия) тазартады,
құрамы ... ... ... ... ... және ... өндіру, биологиялық препараттарды, тамақ өнімдерін) ажыратады,
ерітінділердің ... ... ... ... және концентрацияланады.
Жоғары кеуекті полимерлі құрылымдарды жасаудың ... ... 0,002 ... ... дейін ауқымды кеуекті алған Қазақстанның ҒЗИ-ның біреуінде жасалған.
Осы әдістерді қолдану арқылы жаңа полимерлі және ... ... ... ... ... ... ... (КГҚ).
КГҚ полимерлі бұйымдары қазіргі кездегі техникада су және ... ... үшін ... ... ... мен КГҚ мониттердің негізгі қағидаларының ... ... ... ... ... ... ... алу тәсілі, олардың негізінде түрлі геометриялық
пішінде бұйымдар жасау әдісі, КГҚ ... мен КГҚ ... ... ... су және сусыз жүйелерді тазартатын,
сонымен ... ... ... және ... ... үрдістері, суспензиялар мен эмульсиялар ғылыми мақалаларда,
патенттерде, ... ... және ... ... қатар қазірде
Ресейде, Украйна, Германия ұйымдарында қолданылады.
КГҚ полимерлерді синтездеу әдісі мен су және ... ... ... ... ... ... АҚШ, Англия, Франция, Канада,
Австралия, Финляндия, Полшада патенттелген. КГҚ ... ... ... түрлі ұйымдар мен фирмалардың өндіріс
аумағында жасалған. Мысалы, Қытайда – фирма ... ФЭЛс –8, ... ... - ... ... ФЭЛс –10, ... - ... - Биньянтерман"
компаниясы ФЭЛ с –11, ФЭЛс –15.
КГҚ полимерлерінің қолданылу аясы.
КГҚ полимерлерін тиімді қолдану технологиялық ... ... ... ... макро, -ультра және гипер сүзу, ... ... ... қолдану қазіргі кезде ... рол ... ... ... ... ... ... сөз.
Фильтер элементтері ауыз су мен тамақ ... ... ... ... ... қауіпсіз және зиянсыз деп сертификацияланған.
Ауыз суын тазарту
Полимиерлі және ионалмасу КГҚ ... ... ... ластардан, коллоидты заттардан, темір, түсті металл ... ... ... қоса ... ... және ... активті хлорды т.б. тиімді тазартуға көмектеседі. Осы
мақсатта тұрмыстық және өндірістік ... ... ... ... жоғары сапалы тазарту;
- сүзудің жоғары жылдамдығы (3000 сағат салыстырмалы көлемде);
- су жүйесін тазарту кезінде кез-келген мәселені шешу ... ... ... кешенді құру, электроалмасу, амофилді,
химиялық инертті, гидрофопты, гидрофильді, электростатикалық т.б. ... ... ... ... ... ... жоғары тұтынушылық;
Маркетинг
Қазіргі кезде Қазақстан нарығында тұрмыстық тазарту ... ... алыс ... 4-5 ... ... Олар негізінен "Гейзер",
"Аквафор", "Барьер", "Арго", "Britta" ... ... ... ... ... ... өнімдерінің параметрлері
(өнімділігі, тазарту сапасы, ... ... ... талдау жасауға
болады. Оларды компанияның ресми сайттарында ... WWW qeizer. cm, ... ru. ... ... ... ... ... параметрлері
(сапа, құн, өнімділік) біздің отандық фирмалардың тұрмыстық фильтерлерінен
әлде қайда төмен. Олардың өнімділігі 30 ... ... және ... ... әр 2-3 ай. ... орта бағасы 50 АҚШ долларынан
бастап (Ресейлік) 200-250 АҚШ ... ... ... ... т.б.) ... Ал, біз ... ... өнімділігі 300 л/сағ,
пайдалану уақыты 2 жылға ... ... 30-100 АҚШ ... ... ... және топтама жеткізілуіне байланысты 30-дан
100 АҚШ долларына дейін.
"Гейзер" фильтерлері
Жұмсақ ... ... ... ... ... материалынан
фильтер патронынан жинақталады. Ол кальцимен молыққан, сондықтан тұздық
қаттылығы суда аз ... ... ... ... ... β (ca), ... қосылатын организмге қажетті кальций, магний, фтор және йод сияқты
элементтермен жинақталған (I және "F") маркерленеді.
Өте қатты ... ... ... су "өте ... ... ... жай фильтерпатроны ФПП - өте
тез ... ... ... ... мұндай фильтерлер ... суды ... ... ... С(B) және "қаққақарсы"
мөлшерлегіштермен жинақталады.
Гейзер тұрмыстық фльтрлер туралы тұтас кешенді қасиеттерге ие.
● судағы ... ауыр ... ... ... ... және ... қоспаларды тиімді жоюға арналған;
● бактериалық әсері – Гейзер фльтрі ... ... ... судағы
вирустарды, вирус гепотиттерін қосқанда, полимерге қосымша күмісті ... ... ... зиянды заттарды таза суға ... ... ... ... ісері - "Гейзер" ... ... ... ... магний) сақтайды, адам бүйрегіндегі тастың
пайда болу тәуекелі төмендейді және ыдыста ... ... ... жояды.
"АКВАФОР" сүзгіш
Шүмекке саптама
Суға арналған сүзгіш Аквафор В 300 - Аквафорлар ... ең ... ... ... ең арзаны.
Шүмекке орнатылған бұл үлкен емес саптама сүзгілеу кезінде ... ... ... ... әрі ... қарапайым.
Су құбырларындағы суды тазалау тиімділігі.
Өзінің кіп-ішкентай ... ... ... ... сияқты
АКВАФОР В 300 су сүзгіші суды хлордан, органикалық қосылыстардан, ауыр
металдан, мұнай ... және ... да ... ... ... В 300 су ... бактерицидттік нұсқасы ... ... ... ... яғни су ... ... ... су апатты ... ... 4 - ... тек ... ... ... ... |Ортасы |аяқталуы |
| |50 ... 000 |4 000 ... | ... | ... хлор |100% |100% |95% ... |98% |92% |90% ... |99% |97% |91% ... |95% |95% |90% ... ... |98% |95% |92% ... |98% |96% |95% ... су ... қатаң түрде Ресей және халықаралық стандарттарға
сай сынақтан өтуде және өзінің 120% ресурсын ... да суды ... ... ... бұл ... емес саптама сүзу жұмысы кезінде ғана
қосылады. Сүзгіш ықшамды әрі қолданылу өте қарапайым.
АКВАФОР Әмбебап су ...... мен ... ... ... сіз барлық жерде таза ауыз суын ала ... ... ... ... ... кіретін ауыстырғыш көмегімен саяхат жағдайында
кез келген кәдімгі пластикалық ... ... ... ... қала ... суқұбырлары шүмегіне орналастыруға болады.
АКВАФОРТ Топаз су ... – бұл ... - ... ... бар ... бар ... ... Сүзгі ылғи шүмекте тұрады.
Тазартылған су алу үшін суды тек ... ... ... ... суды ... ... ... қазіргі заманғы "карбон-блок" технологиясы бойынша
жасалған, бұл сүзгішке тек ... ғана емес ... ... ... ... да ... қалады.
Кесте 5 -Суқұбырын тазарту тиімділігі
|Өндіру ресурса ... ... ... |
| |50 ... |2 000 ... 000 ... ... хлор |100% |100% |95% ... |98% |92% |90% ... |99% |97% |91% ... |95% |95% |90% ... ... |98% |95% |92% ... ... ... ... бірегей талшықтарын пайдалану арқасында
Аквален маркалары ең жақсы ... ... ... ... ... ... Модерн су сүзгіші барлық пайдалану мерзімінде
зиянды қоспаларды тұтып қалады.
Кесте 6 ... ... ... ... ... ... ... |
| |50 ... |2 000 ... |4 000 ... |
|жалғасы ... хлор |100% |100% |95% ... |98% |92% |90% ... |99% |97% |91% ... |95% |95% |90% ... ... |98% |95% |92% ... ... ... ... емес: үйде, мекемеде, саяжайда пайдалануға
қолайлы. ... ... – су ... ... сырт ... бар, ... түрлі, түрлі-түсті болады. Сүзгіш бактерицидті қоспалардан тұрады,
бұл суды қала ... ... ... ... ... ... құрамында патенттелген Акваленнің жаңа бірегей
талшықтарынан тұратын әмбебап ... В 100-5 ... ... су ... ... сапалы жұмысы тиімді және мұқият таңдап
алынған түйіршікті және талшықты сорбенттерге ... ... ... байыр және Аквален талшықтары) байланысты.
"Барьер" сүзгіші
Стол үстіне қойылатын "Барьер - Оптима" суқұбыры ... ... Суды ... хлордан, органикалық және ... ... ... пестициттерден, улы металдардан,
өзге де ... ... ... ... ... ... ... бір қимылы" арқылы бейімдегіштің (алаптер) көмегімен
оп-оңай ... ... ... ... тұрақты қосылып тұратын
бейімделгіш жасауға болады).
● Ол ... ... ... ... дәл анықтайтын және оны
алмастыру қажеттілігін уақтылы хабарлап отыратын ... ... ... ... ... ... Оның ... болаттан жасалған әдемі иілген тұмсығы екі
жағдайда бұрыла алады.
| |
| ... - ... ... ... ... ... | |
| | |
| | |
| | ... ... ... тех ... | ... ... ... шланг. | ... ... ... | ... ... ... жасалған әдемі | ... ... екі ... ... ... | ... ... Гранд
| | |
| | |
| ... ... ... |
| | |
| |1,2 литр ... су |
| ... көлемі 1,0 литр. |
| ... ... 2,0 ... ... ... су
құбырындағы суды тазартудағы тиімді
құрал болып есептеледі:
... ... ... етпейді
және барлық уақытта қолданылуға
дайын; ықшамды, аз орын ... ... ... ... ... да ... ... әмбебап – алмастыру кассетасының
түріне байланысты ... ... ... - 4" ... суға ... ... - ... бірмезгілде суды
ыторлай ... ... ... - ... бір литр тазартылған судың тазалығына кепілдік бере отырып үлес
құнының төмен ... ... ... жеңіл және қызметі қарапайым.
Жұмыс істеу қағидалары:
● Сүзгіш қүйғышын кәдімгі шүмектен аққан сумен толтыру керек.
● Су өздігінен ауыстырмалы сүзгіш ... ... ... де зиянды
қоспалардан тазартылады.
● Алмастыру ... ... ... ... ... ... оны алмастыру керектігін көрсетеді.
● Жоғары сапалы какостың белсенді көмірі мен шайырдың ион алмасу
тиімді ... ... ... оңтайландыру алмастыру кассетасының
жұмыс мерзімін ұзартады және судың кіршіксіз ... ... ... ... ... өздіксіз сүзгіш арқылы ағып өту жылдамдығын қамтамасыз
етіп ... ... ... ... ... сапасын қамтамасыз
етеді.
| | |
| | |
| ...... ... ... ... ... ... болып келуіне байланысты мұздатқыштың есігіне
сиып ... 1,2 литр ... ... ... көлемі 1,0 литр.
● Жалпы көлемі 2,5 литр
Түсі әр түрлі – ақ, көк, зүбәржат (көк жасыл).
Сүзгі – ... ... 1,2 литр ... ... ... ... 1,0 ... Жалпы көлемі 2,0 литр
● Микроүрдісті айқындағыш ресурстар
● Екі құмыраға арналған майысқақ сақина
● Құйғышымен қоса әр ... ... ... - ақ, ... ... қызғылт-
сары.
Жұмыс істеу қағидалары:
1. Сүзгіш қүйғышын кәдімгі шүмектен аққан салқын сумен толтыру керек.
2. Су өздігінен ауыстырмалы сүзгіш ... ... ... де зиянды
қоспалардан тазартылады.
3. Алмастыру кассетасындағы көрсетілген уақыт ... ... ... оны ... ... көрсетеді.
4. Жоғары сапалы какостың белсенді көмірі мен шайырдың ион ... ... ... ... оңтайландыру алмастыру кассетасының
жұмыс мерзімін ... және ... ... ... сапасына кепілдік
береді.
Дроссель судың өздіксіз сүзгіш арқылы ағып өту жылдамдығын қамтамасыз
етіп отырады. Осының ... ... ... ... ... ... сүзгіштер негізінен үш түрге бөлінеді.
1. Саптама-Сүзгіштер;
2. Стол үсті сүзгіші;
3. Стационарлы сүзгіш.
Саптама-Сүзгіштер
Бұл топтағы сүзгіштер тек суды сүзу ... ғана ... ... су ... қосу үшін арнайы дивертор қолданған ... ... ... ... ... кеңістік-глобуляр құрылымды жаңа
жоғары кеуекті полимер ... ... ... ... ... суда ... ... заттарға орай сорбциондық қасиеті бар.
Тұрмыстық сүзгіштер ыстық және суық ... ... және ... ... әбден тазарту үшін қолданылады (соның ішінде ауыр
металдар және еріген ... ... ... ... ... ... басқа метериалдан жасалады, және де сәйкес қимасына орай суқұбыры
шүмегіне орналастырылады. Сүзгіш ... ... ... ... ... ... ... үрдісін жүргізуге
мүмкіндік береді. Барлық ... ... ... соң катридж
алмастырылады.
Сүзгіштің атауы ... ... ... ... ... қолданылатын негізгі катридждер типі ... ... ...... ... ... Жұмыс ресурсы –
Алматы қаласының суы ... | |
| | |
| ... ... Ф-8, Ф-10, Ф-80 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( 120 |
| ... ... л 2000 - 3000 |
| | |
| | |
| ... ... Ф-1080, Ф-10, Ф-80 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( 200 |
| |Б) ... ( 100 |
| ... ... л ... |
| | |
| | ... | ... | ... | |
| | |
| | |
| ... ... Ф-10, Ф-15, Ф-80, |
| ... Ф-1080, Ф-1580 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( 300 |
| |Б) ... ( 150 |
| ... ... л 5000 |
| | |
| ... | |
| | |
| ... ... Ф-10, Ф-15, Ф-80, |
| ... Ф-1080, Ф-1580 |
| ... л/ч: |
| |А) ... ( |
| |300 |
| |Б) ... ( 150 |
| ... ... л 5000 |
| | |
| ... | |
| | |
| ... ... Ф-80, Ф-1080, |
| ... л/ч: |
| |А) ... ( 400 |
| |Б) ... ( 200 |
| ... ресурсы, л 10 |
| |000 ... (10х80) | ... ... ультрасүзгі | |
| ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... л/с: |
| |А) ... ( |
| |200 |
| |Б) ... ( 100 |
| ... ресурсы, л ... | ... ... ету ... ... ... өз ... картрижді
қайта құрылымдауға және іске қосу ережелерін дұрыс сақтауға байланысты.
Стол үстіне қойылатын ... | |
| | |
| ... ... Ф-8, Ф-80, |
| |Ф-15, Ф-1580 |
| ... л/с: |
| |А) ... |
| |( 350 |
| |Б) ... ( 200 |
| ... ... л 10 ... ... | |
| | |
| | |
| ... түрлері: Ф-8, Ф-80, |
| |Ф-10, Ф-15, Ф-1015, Ф-1580 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( ... |Б) ... ( 350 |
| ... ресурсы, л (Алматы қаласы үшін) |
| |25 000 ... | |
| | |
| | |
| ... ... Ф-8, Ф-80, Ф-10, |
| |Ф-15, Ф-1015, Ф-1580 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( |
| |500 |
| |Б) ... ( 350 |
| ... ... л |
| ... ... ... 25 000|
Моделдер жуғышқа қондырылады.
Көлемі 284 см3 немесе 570 см3 ... ПГС – ... ... элементтерімен жасақталған.
Сүзгіш шүмекке тек суды сузу кезінде ғана ... ... ... ... ол үшін суды ... ... ... арнаулы дивертор
қолданылады.
Отандық стандартты араластырғыштарға (төгілу диаметрі 14-16 мм) қосу
үшін шүмектегі тез шешілетін саптама ... ... ... ... диаметрі 20-20 мм болатын араластырғыштарға ... ... ... ... ... орнату үшін арнаулы өтпелік ... ... ... ... ... ... бір, екі, және ... болып жасалады. Бұл стол үстіндегі сүзгіштермен салыстырғанда,
сүзгіштің жұмыс ... мен суды ... ... арттыруға мүмкіндік
береді.
Ауыстыруға арналған картридж ретінде ... су ... ... ... ... ФЭЛ-10, ФЭЛ-80) негізіндегі сүзгіш элементтер
пайдаланылады.
Сүзгіштер иілгіш металдандырылған жиектемемен жинақталған.
Сүзгіштен суды ... ... ... ... ... болады.
|Кайнар-570Е | |
| ... ... Ф-8, Ф-80, Ф-10, Ф-15, |
| ... Ф-1580 |
| ... л/с: |
| |А) ... ( |
| |550 |
| |Б) ... ( 400 |
| ... ... л |
| ... ... ... 25 |
| |000 |
| | ... суларға арналған сүзгіштер
Ауыстыруға арналған картридж ... ФЭЛ-8 ... ... ұсақ ... ... ... ... еріген
қоспаларды ғана емес, 1 мкм-ге дейінгі ұсақ ... сүзе ... ... бұл ... моделі жұмсақ сулар үшін кешенді тазарту жүргізеді,
суды механикалық қосылыстардан және темір мен ауыр ... ... ... және де хлорды, жағымсыз дәмдер мен истерді жойып
отырады.
Кермік суларға арналған сүзгіштер
Ауыстыруға арналған картридж ... ... ... ... ұсақ ... және ... ... картридж еріген қоспаларды ғана емес, сонымен қатар суды
механикалық қосылыстардан және ... мен ... ... ауыр ... ... ... және де хлорды, жағымсыз дәмдер мен истерді
жойып отырады.
Су құрамының әртүрлі болуы, ... таза және ... су алу ... әртүрлі тәсілдерін талап етеді.
Кесте 7 – Тауарлы ... ... ... ... ... |
| ... ... |t ... ... |
| |, л ... ... ... құятын | |
| | | |мы |ан су, ... |
| | | |атм. ... ... | |
| | | | ...... | |
| | | | | ... | |
| | | | | |л | ... | | | | | | ... 300 |1000 |0,3 ... |- | | |1 050 ... |750 |0,3 ... | | | |2 300 ... |4 000 |1,2 ... | | | |7 000 ... |300 |Шүмек керек| | | |2 800 |
| | ... | | | | ... |4 000 |1,5 ... | | | |10 000 ... |6 000 |2 ... | | | |17 000 ... |7 000 |2,5 ... | | | |23 000 ... |12 000|2,5 ... | | | |29 000 ... | | | | | | ... евро |3 000 |до 1,5 |0,5 |40 | |3 500 |
| | ... | | | | ... евро |3 000 |до 1,5 |0,5 |40 | |4 000 |
| | ... | | | | ... (I) евро |3 000 |до 1,5 |0,5 |40 | |4 700 |
| | ... | | | | ... евро |3 000 |до 1,5 |0,5 |40 | |3 700 |
| | ... | | | | ... |3 000 |до 3 ... |0,5 |40 | |7 000 ... (БС) |3 000 |до 3 ... |0,5 |40 | |10 000 ... |300-50|до 0,5/мин |0,5 |40 | | |
| |0 | | | | | ... ... ... |0,5 |40 | | |
| |0 | | | | | ... ... |0,5 |40 | | ... тазартқанға|0 | | | | | ... суық | | | | | | ... | | | | | | ... |500 |24 л/ч | |40 |1,3/2 |1 500 ... | | | | | | ... |250 |24 л/ч | |40 |1,3/2 | ... Б» | | | | | | ... |400 |24 л/ч | |40 |1,3/2 |1 500 ... Ж» | | | | | | ... | | | | | | ... |2 ... | | | |2 500 ... |350 |25 л/сағ | | ... |2 500 ... | | | | | | ... ... |15 л/с | | |1,0/2,0 |2 000 ... |350 |15 л/с | | |1,0/2,0 |2 300 ... | | | | | ... |350 |20 л/с | | |1,1/2,5 |2 800 ... | | | | | ... | | | | | | ... Brita |150 |0,3 ... | | |1,9/3,0 |2 500 ... | | | | | | ... Brita |150 |0,3 ... | | |1,3/2,0 |2 500 ... Saver | | | | | | ... Brita |150 |0,3 ... | | |2,0/3,3 |4 500 ... | | | | | | ... ... Brita |150 |0,3 ... | | |1,3/2,6 |4 500 ... | | | | | | ... Brita |150 |0,3 ... | | |1,9/3,0 |3 500 ... | | | | | | |
| ... ... ... ... ... |2 000- |120 л/с | | | | |
| |3 000 | | | | | ... |4 000- |200 л/с | | | | |
| |6 000 | | | | | ... ... |200 л/с | | | | ... |6 000 | | | | | ... |5 000 |300 л/с | | | | ... |10 000 |400 л/с | | | | ... 44 |4 000 |200 л/с | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... 284 |10 000-|350 л/с | | | | |
| |12 000 | | | | | ... 570 Ч|25 000 |500 л/с | | | | ... 570 Н|25 000 |500 л/с | | | | ... 570 Е|25 000 |550 л/с | | | | ... тез ... іске асыру жоспары және өндіріс ... ... ... ... шешімі
Жоба шеңберінде ПГС-сүзгіштің 6 түрін (ФЭЛ-8, ФЭЛ-10, ... ... ... алу ... жүзеге асыру ұсынылып отыр, сандармен
белсенді заттар және 4 – түрлі мөлшерлер (25 мл, 60 мл, 100 мл, 150 ... ... ... ... мен тип мөлшерлерінің технологиялық
тізбектері өндірістік-тәжірибе көлемінде сынақтан ... ... ... ... ... ... және ... сипаттамасының құпиясы бар. Осыған орай ... ... ... ... ... керек, технологиялық маңызды кезең
бойынша ақпараттардың шығуын болдырмау.
СПГ тұрмыстық сүзгіш өндірісінің технологиялық шешімдері.
Пластмасса ... ... ... ... ... (ПГС-бұйымдары үшін пластмассалық қабынан ... ... ... үшін ... ... ... бөлшектері
жасалынады. Бөлшектер механикалық өңдеуден ... және ... ... ... ... ... телімге келіп түседі, ол
жерде олар тағыда сынақтан өтеді, стерилденеді және ... ... ... ... ... шешімдері.
ПГС өндірістік сүзгішінің негізгі детальдары мен ... ... және ... ... ... (3 ... ... дюралюмин) жасалады. Жинақтау жинақтау-сынақ телімінде
жүргізіледі, сондай-ақ сол ... ... ... ... ... ... жабдықталады, сынақ
жүргізіледі, тапсырушыға жіберілгенге дейінгі сақтау және ... ... ... Инновациялық жобаны іске асыру,инновациялық қызметті басқару
деңгейін көтеру үшін ұсыныстар
Жобаны іске ... ... іске ... ... жеті ай ... ... сынақ жүргізуді
қарастырудан басталады, өнімділік қызметі бар ... ... ... ... басталады. Жарты жыл ішінде жебеленген жоба қуатын
алғаннан кейін, бірінші этаптың жобалық қуатына толық жеткенен кейін ғана,
екінші этап, ... ... мен ... ... өндірісін салу графигі келесі
жұмыс түрлерімен байланысты болады:
- өндіріс ... ... мен ... ... жабдықтар мен жалға алынған алаңдарды қабылдау және
тексеру;
- материалдар мен реагенттер және шикізатты алу;
- ... ... емес ... ... және стандартты
қондырғыларды сатып алу;
- қондырғыдарды құрастыру және байластыру;
- қондырғыны сынақтан өткізу;
- ... ... ... ... ... ... ... аттестациялау;
- сынақ партиясын шығару;
- өндірісті іске қосу.
Өндіріс үшін ... ... ... ... ... ... (2 кесте).
Кесте -8 ПГС-картридждері, сүзгішұстағыштар және қондырғылар өндіріс
телімдерінің тізбесі
|№ ... ... ... ... ... ... | | ... м2 |
|1 ... және | ... және |600 |
| ... ... ... | |
| ... синтез | | |
| ... | | |
|2 ... ... ... мен реагенттерді, |110 |
| | ... мен ... ... | |
|3 ... ... ... ... және |70 |
| |телімі ... ... ... | |
| | ... | ... |
|4 ... цехы |Тұрмыстық сүзгілер мен |110 |
| | ... ... | |
|5 ... ... ... ... дайындау |30 |
|6 ... ... ... ... ... |30 |
|. | ... картридждерді бабына | |
| | ... | |
|7 ... ... ... ... |25 |
| | ... ... бақылау | |
| | ... алаң ... |975 ... мен ... ... ... 3 және 4 кестеде ... ... ... ... негізгі технологиялық жабдықтар тізбесі.
Кесте -9. ПГС-полимерлер мен ПГС-иониттерден жасалатын ... ... ... ... жабдықтардың тізбесі
|№ |Жабдықтардың атауы ... ... ... ... ... | ... |құны, АҚШ |құны, АҚШ |
| | | | |$ |$ |
|1 ... ... ... |2 |1000 |2000 |
| ... ... |алу | | | |
| ... және | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... 40 л. | | | | |
| |4 ... мөлшерлі таңдап |ПГС бұйымының |200 |150 |30000 |
| ... ... ойық ... | | | |
| ... пішін құйғыш | | | | |
|3 ... ... ... |2 |3000 |6000 |
| ... ... м, ... ... | | | |
| ... 5 кВт | | | | |
|4 ... және ... |2 |500 |1000 |
| ... (1 мг ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
|5 ... ... РФ ... |2 |3000 |6000 |
| ... ... 2 ... ... | | | |
| |кВт ... | | | |
| | ... | | | |
|6 ... 1-2 ... ... |3000 |3000 |
| ... көлемі мен |і сынау | | | |
| ... ... | | | | |
| ... СКТБ | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
|7 ... ... |4000 |4000 |
| ... ... ... |і қаптау | | | |
| ... ... | | | | |
| ... 10дана/мин, | | | | |
| ... 1 кВт | | | | |
|8 ... |3000 |3000 |
| |, ... 500 л ... |і | | | |
| ... 2 кВт ... | | | |
|9 ... ... | |1 |5000 |5000 |
| ... ... 500 Вт ... | | |
| | |н ... | | | |
| | ... суды | | | |
| | ... | | | ... |Барлығы: |  | 212 | 21650 |60000 ... 10 ... ... мен ... ... ... технологиялық жабдықтардың тізбесі
|№ |Жабдықтардың атауы ... ... ... ... ... | ... ... АҚШ ... АҚШ |
| | | | |$ |$ |
|1 ... ... |Термопласткадан |1 |30000 |30000 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... 20 атм., | | | | |
| ... 6-10 бұйым/сағ | | | | |
|2 ... ... ... |2 |5000 |10000 |
| ... ... 10 атм., ... ... | | | |
| ... 10 ... | | | | |
|3 ... ... РФ ... |1 |3500 |3500 |
| ... ... 20 |бөлшектерін | | | |
| |кВт ... | | | |
|4 ... ... ... |1 |3000 |3000 |
| ... 10 ... ... | | | |
| ... 1 кВт ... | | | ... |
|5 ... ... ... |2 |250 |500 |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... | | | | ... ... |  |7  |41750  |47000 ... қызметкерлері жобаны іске асырған мезгілден бастап ПГС-
картридждерін, сүзгіштер мен ... ... ... ... ... зертханалардағы бар қондырғылар негізінде бірінші күннен-ақ
басталады.
Кесте- 11. Жалақы ... ... ... |Лауазымдары ... ... $ АҚШ ... $ АҚШ ... ... | | |
|1 |Бас ... |1 |2000 |2000 |
|2 ... директор |1 |1500 |1500 |
|3 ... ... |1 |1500 |1500 |
|4 |Бас ... |1 |700 |700 |
|5 |Бас ... |1 |700 |700 |
|6 ... |1 |400 |400 |
|7 |Бас ... |1 |700 |700 |
|8 |Бас ... |1 |700 |700 |
|9 |Аға ... ... |2 |400 |800 ... ... бастығы |1 |500 |500 ... ... ... ... |1 |600 |600 ... |Химик-аналитик |2 |300 |600 ... ... |1 |300 |300 ... |Бас ... |1 |700 |700 ... |Аға ... |1 |450 |450 ... |Маркетинг бөлімінің бастығы |1 |500 |500 ... ... ... менеджер |1 |400 |400 ... ... |2 |350 |700 ... ... |2 |200 |400 ... ... |2 |350 |700 ... ... |2 |350 |700 ... ... |4 |300 |1200 ... ... |1 |300 |300 ... ... |1 |200 |200 ... ... ... |1 |150 |150 ... |БАРЛЫҒЫ: |34 | |17400 ... ... ... және ... ... ету ... ... базасында ПГС-сүзгішін және тазарту қондырғыларын
салуға кедергі жасайтын негізгі факторлар:
- үлкен ... ... ... ... ... ... дәл ... және , ПГС-полимерлерінің жаңа түрін
өндіру ... ... және ... ... бар ... ... ... жағдайында жекелеген сатыларды жүргізу;
- өндірістердің аз өндіруіне байланысты (Ресей, Қытай, Франция,
Голландия) ... ... ... ... деген тапшылық.
1983-93 жылдар аралығында түрлі салалардың ондаған кәсіпорындарына
жартылай ... және ... ... 100 000 ... ... мен көптеген зертханалық жұмыстарды игерді , және де ... ҒЗЖ ... ... ҒЗИ ... ұзақ ... ... қалыптасқан
практикалық тәжірибесі мен білімі жеткілікті.
Өнімді сатуға байланысты тәуекел
Нарықтағы өз ... табу ... ... сұранысты тоқтатуды
болдырмайды, 5-7 жылдар шамасында ... бұл ... ... ... деп ... ... ... негізінен жоғарғы сапалық пен
сауатты жасалған жарнама ... ... ... ... ... көрсету нарығының ауқымы үлкен. Соған қарамастан жоспарланып отырған
өндірістің алғашқы кезінен –ақ екі факторда (сапа мен ... ... ... -12 ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| | ... | ... ... ... ... ... ... қаржылар ... |12 ... |64000 |43000 |35000 ... ... ... |2 |15  |30 |30 |15  |15  |  | 30 ... | | | | | | | | ... | 2|5 |10 |20 |10  |5  |15  | 15 ... ... | | | | | | | | ... |1 |3 |3 |3 | 6 |3  |3  | 3 ... және қосу| | | | | | | | ... және |1 |3 |3 |3 | 3 |3  |3  | 3 ... | | | | | | | | ... және ... |3 |3 |3 | 3 |3  |3  | 3 ... | | | | | | | | ... ... |3 |2 |6 |3 | 4 |2  |2  | 2 ... ... | | | | | | | | ... |2 |1 |2 |2 |2 |1 |2 |2 ... |12 |39 |57 |64  |43 |35 |28  | 57 ... |212  ... |33000  ... ... ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... |2 |1 |2 |1 |1 |2  | 2 | 2 ... | | | | | | | | ... ... |200 |0,15 |30 |6 |6 |6 |66 |6 ... |3  |6 |6 |6  | 6 | 6 | 6 ... | | | | | | | | ... ... |0,5  |1 |1 | 1 |1  | 1 | 1 ... ... |1 |4  |6 |3  |3 |7  | 7 | 7 ... ... |1 |3 |3 | 3 |3,5 |3,5 | 3 | 6 ... |1 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 ... | | | | | | | | ... |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... |1 |5 |5 | 5 |5 | 5 | 5 | 5 ... | | | | | | | | ... |212 |22,65 |60 |32  ... | 37 | 40 ... |7 |4000  |47000  |41000  |  |  |  |  ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... |1 | 30 |30 |30 |30  |  |  |  ... |2 |5  |10 |5 |5  |  |  |  ... | | | | | | | | ... ... |1 |3,5 |3,5 |3,5 |3,5  |  |  |  ... |2 ... |0,5 |0,5 |  |  |  |  ... | | | | | | | | ... ... |2 |1 |2 |2 |  |  |  |  ... |7 |40 |47 |41  |  |  |  |  ... |31 |49 |120  |120  |  |  |  |  ... | | | | | | | | ... стол |1 |1  |1 |1 |  |  |  |  ... ... | | | | | | | | ... ... | | | | | | | | ... |5 |1 |5 |5 | |  |  |  ... |1 |15  |15 |15 |  |  |  |  ... |1 |2  |2 |2 |  |  |  |  ... |1 |1  |1 |1 |  |  |  |  ... |2 |1 |2 |2 | |  |  |  ... | | | | | | | | ... |1 |2 |2 |2 |  |  |  |  ... |4 |1 |4 |4 | |  |  |  |
| ... |1 |2 |2 |2 |  |  |  |  ... | | | | | | | | ... |4 |10 |40 |40 |  |  |  |  ... ... | | | | | | | ... ... |5 |25 |25 |  |  |  |  ... ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... ... |3 |5 |15 |15 | | | | ... | | | | | | | | ... ... |3 |6 |6 |  |  |  |  ... |31  |49 |120 |120 |  |  |  |  ... ... |16000 |4500  |12000 |9400 |  |  |  |  ... |6 |1 |6 |4 |2 |  |  |  ... |1 |0,5  |0,5 |0,5 |  |  |  |  ... ету | | | | | | | | ... және т.б.) | | | | | | | | ... |1 |0,2  |0,2 |0,2 |  |  |  |  ... |2 |0,3 |0,6 |0,3 |0,3 |  |  |  ... жиһаз |3  |1  |3 |3 |  |  |  |  ... |1 |0,4  |0,4 |0,4 |  |  |  |  ... ... |1 |1  |1 |1 |  |  |  |  ... |1  |0,3  |0,3 |0,3 |  |  |  |  ... |16 |4,5  |12 |9,7  |  |  |  |  ... ... | 1 | 5 |5  | 5 |5  |  |  |  ... | | | | | | | | ... ... | 1 |5  |5 |5 |5  |  |  |  ... |1  |5  |5 | 5 |5  |  |  |  ... ... |1 |2000 |2000  |2000  |  |  |  |  ... | | | | | | | | ... | 1 |2  |2 |2 |  |  |  |  ... ... | | | | | | | | |
|. | | | | | | | | ... |1 |2  |2 |2  |  |  |  |  ... |1 |10000 |10000 |10000 |  |  |  |  ... |1 |10 |10 |10 |  |  |  |  ... |1 |10  |10 |10  |  |  |  |  ... ... |183  ... |251,2 |53,8 |6 |6 |6 ... | |  | | | | | | ... ... ...... ... |  |  |  |
| | |0  | | | | | | ... |34  ... |20,706 ... ... | |0  | | | | | | ... ... ... |28,937 ... ... | |9  | | | | | | ... шығындар|5 |9 |45 |3,75 |3,75 |3,75 |7,5 |26,25 ... ... |  |  ... | | | | | | | | ... |  |  ... ... | | | | | | | | ... ... және ... ... ... шығындар
|Шығындар статьясы ... $АҚШ (ай) ... $АҚШ ... ... беру (975 м2) |7800 |93600 ... ... ... және |7000 |84000 ... ... шығындар | | ... ... ... |52920 ... ... ... |2713 ... салық | 75 |900 ... ... ... |1841,7 |22100 ... ... ... |416,7 |5000 ... қызметі |50 |600 ... ... |40 |480 ... | | ... ... |1000 |12000 ... ... |2500 |30000 ... ... |50 |600 ... ... |3250 |39000 ... ортаны қорғау төлемдері | 278 |3336 ... ... |347249 ... ... ... ... ... өзіндік құнының құрылымы мен өндірістік көлеміне керекті
салынған қаржы негізінде аналитикалық ... ... ... ... құн ... (отын-энергетика ресурстары (ОЭР)
және реагенттер, матриалдар мен шикізат құндары) ҒЗЖ жүргізу қорытындылары
бойынша алынған ... және ... ... нормаларына және
жергілікті тарифтер мен әлемдік бағаға байланысты (8 кестені қара).
Кесте-14.Көлемі 150 мл ... ... ... ... ... бағасы және ОЭР мен реагенттер, материалдар мен
шикізаттың меншікті шығыны
|№ р/с|ОЭР мен реагенттер, материалдар, ... ... ... $/кг |
| |шикізаттар атаулары | | ... ... |
|( 80% ... ... 1 кг өнім) |
|1 ... А |0,13 кг |8,0 |
|2 ... Б |0,09 кг |5,0 |
|3 ... қышқылы (тұз) |0,02 кг |1,0 |
|4 ... соды |0,04 кг |1,0 |
|5 ... соды |0,02 кг |1,0 |
|6 ... |0,07 кг |1,2 |
|7 ... |0,04 м2 |5,0/м2 |
|8 ... |0,09 ... ... ... ... ... ... 1 ... ПГС-сүзгіш көлемі 830 мл) |
|1 ... ... |0,18 кг |1,2 |
|2 ... ... (3 ст) |0,36 кг |3,5 |
|3 ... ... ... (шикі резина)|0,07 кг |10,0 |
|4 ... |0,13 ... ... ... және ... жылдарда бағдарламаны орындау үшін қажетті меншікті
норма шығынына, керекті материалдар мен шикізаттар санына сүйене ... ... ... алу ... ... 15. ... 150 мл ... регенерациялаушы сүзгіштің, шартты
бірліктегі есебінің бағасы және реагенттер, материалдар мен ... мен ... ... $ ... $/кг (∆ 20%) ... шикізат|нормасы | | ... | | | ... |  |  | 1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5жыл ... |  |  |  |  |  |  |  ... А |0,13 |8,0 |1,01 |1,21 |1,45 |1,74 |2,09 ... Б |0,09 |5,0 |0,45 |0,54 |0,65 |0,78 |0,93 ... ... |0,02 |1,0 |0,02 |0,02 |0,03 |0,03 |0,04 ... | | | | | | | ... соды |0,04 |1,0 |0,04 |0,04 |0,05 |0,06 |0,07 ... соды |0,02 |1,0 |0,02 |0,02 |0,03 |0,03 |0,04 ... |0,07 |1,2 |0,09 |0,1 |0,12 |0,15 |0,18 ... мата |0,04 |5,0 |0,18 |0,22 |0,26 |0,31 |0,37 ... |0,09 |0,035 |0,003 |0,004 |0,004 |0,01 |0,01 |
| ... ... | | | | | ... |  |  |  |  |  |  |  ... |0,18 |1,2 |0,22 |0,26 |0,31 |0,37 |0,45 ... | | | | | | | ... ... |0,36 |3,5 |1,26 |1,51 |1,81 |2,18 |2,61 ... ст) | | | | | | | ... жалпақ |0,07 |10,0 |0,7 |0,84 |1,01 |1,21 |1,45 ... ... ... | | | | | | ... |0,13 |0,035 |0,004 |0,005 |0,006 |0,01 |0,01 |
| ... |кВт/сағ | | | | | ... | | |3,98 |4,78 |5,73 |6,88 |8,25 ... ... ... істеуі үшін, ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеген жылында шикізат пен реагенттер сатып ... ... ... 398 ... долларын құрайды.
Берілген қуаты 100 кВт болғанда қондырғыны барлық қуатына қосқандағы
технологиялық электрэнергиясының ... құны ... 5 ... ... 26 300 АҚШ ... ... шығындары бойынша 10% деп алғандағы жылу ... ... ... ... құрайды.
ПГС-катридждері мен тұрмыстық сүзгіштер негізінде өндірістің ақшалай
қаражаттық қозғалысы мен ... және ... ... ... 16, 17 ... ... ... алғашқы жылындағы табыс пен шығын есебі
бойынша жалпы түсім 500 000 АҚШ $ ... ... ... дейінгі түсім –
152 750 АҚШ $ құрайды; ... ... ... таза ... 106 925 ... ... ... ... ... |
| ... $ АҚШ |
| |
| ... $ США |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 ... ... |Барлығы
3жыл |Барлығы
4жыл |Барлығы
5
жыл | |Кезеңнің басталу кезіндегі ақша ағыны |- |320 148 |244 378 |233 231
|228 419 |228 429 |233 383 |237 320 |240 580 |243 684 |247 622 |250 ... 985 |2 962060 |2 953293 |2 952188 |2 960278 | ... | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ... ... ... |17 250 |17 250 |120 750 ... |189 750 |189 750 |172 500 |172 500 |172 500 |172 500 |172 500 |172 500
|1 725000 |2 070000 |2 484000 |2 980800 |3 576960 | ... ... есеп ... |- 11 500 |- 11 500 |- 80 500 |- 103 ... 126 500 |- 126 500 |- 115 000 |- 115 000 |- 115 000 |- 115 000 |- ... |- 115 000 ... ... |-1656000 |-1987200 |-2384640 | |Фонды,
зейнетақы, жалақы және т.б. жөніндегі шығын |- 17 400 |- 17 400 |- ... |- 17 400 |- 17 400 |- 17 400 |- 17 400 |- 17 400 |- 17 ... 17 400 |- 17 400 |- 17 400 |- 208 800 |- 211 200 |- 211 200 |- ... |- 211 200 | ... және ... ... |- 8 287 |- 8 287 |-
8 287 |- 8 287 |- 8 287 |- 8 287 |- 8 287 |- 8 287 |-
8 287 |- 8 287 |- 8 287 |- 8 287 |- 99 450 |- 158 700 ... 680 |- 321 456 |- 427 987 | |Сату ... ... |- 3 250 |- ... |- 3 250 |- 3 250 |- 3 250 |- 3 250 |- 3 250 |-
3 250 |- 3 250 |- 3 250 |- 3 250 |- 3 250 |- 39 000 ... 800 |- 56 160 |- 67 392 |- 80 870 | ... төлемі |2 375 |1 697 |-
16 459 |- 21 625 |- 28 303 |- 29 359 |- 24 625 |- 25 303 ... 459 |- 24 625 |- 25 303 |- 25 459 |- 242 445 |- 282 067 |- 329 ... 385 463 |- 453 140 | ... ... ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ... аванс (берілген) | | | | | | | | | | | | | | | | | ... ... ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... ... |- 20 812 |- 21 490 |- 5 146 |1 188 |6 010 |4 ... 938 |3 260 |3 104 |3 938 |3 260 |3 104 |- 14 695 |- 8 767 |1 ... 090 |19 123 | ... ... | | | | | | | | | | | | | | | | | ... қаржыны алу жөніндегі шығын |- 259 040 |- 54 280 |- 6 000 |-
6 000 |- 6000 |- |- |- |- |- |- |- |- 331 320 |- |- |- |- ... ... сату | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ... ақша ... |- 259 040 ... 280 |- 6 000 |- 6 000 |- 6 000 |- |- |- |- |- |- |- |- ... |- |- |- |- | |Қаржылық қызмет: | | | | | | | | | | | | | | | | | ... ... ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... сомасын жабу) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... ... де ... ... |600 000 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- ... |- |- |- |- | ... ақша ... |600 000 |- |- |- |- |- |- |- |- ... |- |600 000 |- |- |- |- | ... ... |320 148 |- 75 770 ... 146 |- 4 812 |10 |4 954 |3 938 |3 260 |3 104 |3 938 |3 260 |3 ... 985 |- 8 767 |1 105 |8 090 |19 123 | ... ақша ... 148 |244 378 |233 231 |228 419 |228 429 |233 383 |237 320 |240 ... 684 |247 622 |250 881 |253 985 |2 962060 |2 953293 |2 952188 |2 ... 979401 | ... ... ... |320 148 |244 378 |233 231 ... |228 429 |233 383 |237 320 |240 580 |243 684 |247 622 |250 881 |253 ... 962060 |2 953293 |2 952188 |2 960278 |2 979401 | |
Осы бизнес-жоспардың экономикалық есебін пайдаланудың мақсаттылығы:
1. Жүйелі ... ... ... үшін, тұрғындар мен
кәсіпорындардан сүзгіш дайындауға тапсырыстар алу, ... ... ... ... ... ... ... арнаулы маркетингтік-
дүкен орталықтар салу.
2. Өнімді үгіттеу-жарнамалық жүйеде халықтың денсаулығын сақтау,
шығарылатын ... ... ... ... ... ... ... керек, әрине көгілдір экран арқылы
беріліп тұрса тамаша болар еді. Бұны ... ... ... ... және ... құралдарына адам енгізу арқылы шешуге
болады.
3. ... ... ... үшін Қазақстанда және әлемдік
нарықта оны ... ... ... ... әріптестер болуы керек.
Қорытынды
Бітіру жұмысын қорытындылай келе инновациялық қызметтің ... үшін өте ... ... ... өткен жөн. Себебі, ... ... көп ... ... ... ... ... бәсекеқабілетті
өнімдерді алуға бағытталған жаңа ақпараттық технологияларды әзірлеу мен
игеру республикалық өнеркісіп пен ғылыми-техника мен ... ... ... ... ... ... үрдістерді
жандандыруға, жаңа технологиялық құралдарды ... ... ... ... ... ... ынталандыруға, озық
шетел технологияларының нақты тарифтері мен халықаралық стандартты енгізуді
қамтамасыз етуге бағыталуы керек.
Қазақстан Үкіметі ... ... 2015 ... ... ... Бұл бағдарламаның басты мақсаты – бәсеке
қабілетті ортада қоғамдық институттар жүйесін құру. ... ... ... ... ... де ... құру үшін ... база бола
алатын орталықтар бар. Атап айтсақ, олар биотехникалық орталық бола алатын
Степногорск, Курчатов қалалары, ... ... ... бола ... ... елді ... ... ерекше бір еске алатын мәселе, инновациялық ... ... ... ... ... ... ... қажет. Бірінші кезекте
әсіресе, эксперименттік зерттеудің санын ... және ... ... ... ... ... ... өз қамқорлығына алуы тиіс.
Қазақстандағы инновациялық бизнесті дамытудың басты мақсаты халықтың
әлеуметтік жағдайын көтеріп, ... ... ... ... ... табылады. Бұл қызметті жүзеге асыруға "жаңа индустриалды
мемлекеттің " тәжірибесіне ... ... ... ... ... ... ... үшін инновациялық қызметті тиімді түрде жүзеге
асыру. Корея, АҚШ, Жапония сияқты мемлекеттердің ... ... ... ... ... Республикасының 2003-2015 жылдардағы ... даму ... ... мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру
шикізат бағытынан кетіп, ұзақ мерзімге жоспарланған ...... ... ... ... ... ... салаларды
диверсификациялау жолымен елдің тұрақты дамуына қол жеткізуге ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары мен қызметі және қызмет көрсетуі,
бәсекеқабілетті, экспорт-бағытты тауар ... ... ... ... және ... ... ынталандыруға бағытталған мемлекеттік
белсенді ғылыми және инновациялық саясат жүргізуді ... ... ... ... жету үшін ... ... ... фискалдықты
жетілдіру, білімдік, антимонополиялық және инфроқұрылымдық ... ... ... ... ... ... ... саласы бойынша
әлемдік стандартқа өту керек. Экономиканы түбегейлі инновациялық ... ... ... ... ... ... және ... қатысуларын
талап етеді, бүтіндей ғылыми-техникалық жүйе құру мен қатынастарын қайта
қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық кадрлармен және ... ... ... өндірістер мен жүйелерде жұмыс істеп отырған
инновациялық ... сай ... ... мен ... ... ... ... құрылымдарды максималды пайдалану мен
өзара ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Сонымен қорыта келгенде, инновациялық бизнестің қоғамдағы, экономикадағы
орны өте зор. Осы арқылы ... ... ... ... ... ... ... тізімі
1 Й.Шумпетер Теория экономического развития. -Москва: Прогресс, 1982 г.
стр. 453
2 Нарибаев К. Джумабаев С.К., ... А ... ... ... ... как ... в лидеры. Практика и принципы,- Москва:
1992 г. 300 стр.
4 Длинные волны: научно-технический прогрес и ... К.Ю., ... Г.И., ... Г.Н. и др.,- ... ... ... 1991 г.
5 Санто Борис Инновация как средство экономического развития. Перевод
с ... с ... и ... авт. общ. ред. и ... ст.
В.В. Сазанова- М: Прогресс 1990 г.
6 Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М. Наука инновации в ... ... опыт и ... Министерство образования и науки РК. 2005-г 256
стр.
7 Кубаев К.Е. Теория и ... ... ... ... 2005 г. 486 ... ... Проблемы формирования и функционирования инфроструктуры
инновационной деятельности в РК // ҚазҰҰ хабаршы, № 2 (48) 2005 ... ... ... ... ... ... проблемы и их решение // Саясат журн. № 6. 2003 ж.
10 ... жж. ... ... ... ... h t t p: / w w w nif kz. ... қор.
12 Кубаев К.Е. Государственное регулирование инновационным развитиям
международной научно-практической конференции.-Алматы: Қазақ ... ... ... К.Е. ... ... ... и управление
венчурным бизнесом. // Материалы ... ... ... ... РК: ... и ... ... Минстерство индустрии и торговли РК, -2004 ж.
14 Орынбаев Е.Т. Развитие ... ... за ... для ... ... ... и ... планирования
РК.2004 ж
15 Купешова С.Т. Шағын инновациялық кәсіпкерлікті ... ... ... № 2 2001 ... ... С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны // ... № 2, 2001 ... ... ... ... в Казахстане // ҚазҰҰ
хабаршы № 1 (47) 2005 ... «2007 ... ... ... ... ... 2007 ж.
19 Овчинников В.А. формирование экономической зоны большого Китая //
Деловой мир 1996г.
20 Е. ... ... ... ... ... в экономике
Казахстана // Саясат №3 2004 ... М.Ж. ... ... ... реттеу // ҚазҰҰ хабаршы № 2
2003 ж.
22 Иманбаева Б. Қоғамдағы инновациялық ... // ... № 3, 2005 ... ... Н.С. ... ... ... // Инновации №3, 2005г.
24 Статический ежегодник,- Алматы:2006г.
25 Т.Исахметов Механизмы совершенствования инновационной политики ... ... // ... ... М.С. ... К вопросу о модернизации и реализации инновационных
возможностей Казахстана // ҚазҰУ хабаршы № 6, 2006 ... ... ... Қор ... ... ЖШС Қарағанды қ.
«Алматы аймақтық технопаркі» ЖШС Алматы қ,
Базалық
Қолданылу сипаты бойынша
Радикалды деңгейі бойынша
Стимулы
бойынша
Өнімді
Ғылым мен техника
Жақсартатын
Технологиялық
Өндірістің
қажеттілігі
Инновация-имитация
Өсіру инновациясы
Қоғамдық
Жеке
Аралас
Ғылыми-техникалық әсер
Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... болу көзіне байланысты
Инновация түрлері
пайда
«Алгоритм»ЖШС технопаркі Орал қ.
«КазСат» АҚ
«Alatau IT city Management» ... және ... ... ... АҚ
ҚазИнвест АҚ
Шағын кәсіпкерлікті дамыту Қоры
Сақтандыру корпорациясы АҚ
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Маркетингтік зерттеу және талдау орталығы АҚ
Инвестициялық Қор АҚ
АҚ ... ... Даму ... операцияларды сақтандыру бойынша мемлекеттік сақтандыру
компаниясы
Қазақстанның Инвестициялық Қоры
Қазақстан Даму Банкі
Ұлттық Инновациялық Қоры
Маркетингтік зерттеу және ... ... ... ... ... ... ... нәтижелері,
Ғылым Қорынан
Инвесторлар
Шағын инновациялық бизнесті қаржыландыру
Шетел инвесторлары
Зейнетақы және басқа да қорлар
Мемлекет
Бағалы ... ... ... ... ... ... ... нарығы
Біріншілік акцияларды ұсыну нарықтары арқылы
Венчурлық қорлар
Біріншілік акцияларды ұсыну нарықтары арқылы
Венчурлық қаржыландыру
Сақтандыру компаниялары
Кәсіпорындар
Банктер
"Бизнес - періштелер"

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инновациялық менеджмент негізінде басқару процестерін жетілдіру111 бет
Инновациялық менеджмент негізінде компанияны басқаруды жетілдіру85 бет
Менеджмент туралы ақпарат165 бет
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша43 бет
Сапа менеджмент жүйесін – білім беру жүйесіне қолдану7 бет
Қазақстан кәсіпорындарындағы инновациялық даму стратегиясы және «Атырау - нан» ЖШС-нің инновациялық-инвестициялық жоба капитал салымдары мен экономикалық тиімділігін анықтау64 бет
Менеджмент теориясы6 бет
Шетелде және Қазақстан Республикасында инновация маркетингінің қалыптасуы мен дамуы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь