Кернеуі 220/35/10 кв-ты қосалқы станциясын жобалау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Дипломдық жобаның берілгендері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Элементтер параметрлерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1 Элементтер параметрлерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3 Қажетті нүктелердегі қысқа тұйықталу тоқтарын анықтау ... ... ... ... ... ..
1.4 Жабдықтар мен коммутациялық аппараттарды таңдау ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1 Шиналарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.2 Желі сымдарын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.3 Ажыратқышты таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.4 Айырғыштар таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.5 Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.6 Тоқ трансформаторларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.7 Кернеу трансформаторларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Негізгі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Трансформатордың дифференциалды қорғанысы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2.1 Қысқа тұйықталу тоқтарын табамыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2.2 Тоқтарын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 40 МВА 220/35/10 кВ трансформаторының асқын жүктемеден қорғанысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Максималды тоқ қорғанысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Газдық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.1 Газдық қорғаныс қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.2 Газдық қорғаныстың жұмыс істеу принципі және оның тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3 Трансформатордың май жүйесінің құрылғысы ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.4 Газдық қорғаныстың принципиалды сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1 Еңбек шартын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Оператордың жұмыс орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3.1 Автоматты өрт сөндіру жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Есептік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4.1 220/35/10 кВ қосалқы стансаның жермен қосудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4.2 35/10 кВ ТҚ үшін шығарылған жермен қосқыш құрылғысын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Есепке алынатын алғашқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Еңбек көлемін (сыйымдылығын)анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Жұмыс уақытының қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Еңбекшілердің саны мен құрамын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.5 Жылдық қосынды еңбекақы қоры мен эксплуатациялық шығындарды есептеу (ТЕАҚ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.6 Күрделі және ағымдық жөндеу жұмыстардың өзіндік құнын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.7 Деффектілік ведомостьты құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.8 Қосалқы стансиядағы күрделі жөндеуді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.9 Эксплуатацияға кететін жалпы адам саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Бұл дипломдық жобада кернеуі 220/35/10 кВ-ты қосалқы станциясын жобалау қарастырылған. 220 кВ-ты қосалқы станция екі энерго жүйесімен тұтынады. Жобаланып отырған қосалқы станцияның төменгі кернеуінен жергілікті тұтынушыларды электрмен жабдықтау үшін тарату пункттері қоректендіреді. Жобалау барысында бастапқы берілген жүктеме графигінің негізінде қазіргі заман талаптарына сай негізгі электр жабдықтары таңдалынып, соларға тиісті релелік қорғаныс есебі мен уақыт ұстанымдары есептелді. Сонымен қатар, негізгі бөлімде бүлінген орынды анықтау тәсілдері қарастырылған.
Дипломдық жобаның адам өмірінің қауіпсіздігі бөлімінде элетктр қондырғыларына қызмет көрсетудегі электр және өрт қауіпсіздігі және экономика бөлімінде қосалқы станцияның жөндеу жұмыстарының шығындары қарастырылған, технико-экономикалық негіздемесі келтірілген.
Тартпа күш қосалқы станцияларының электрлік бөлігі техникалық бөлігімен тығыз функционалды байланыста, құрлысты бөлігімен конструктивті байланыста және барлық объектінің технико-экономикалық сипаттамаларының кейбір дәрежелерін анықтайды.
Жобаның негізгі шешімдерін агрегаттың құрамы бойынша, құрлыстың ауданы, энерго жүйеге шығарылатын қуаттың сұлбасы, жүйеге тартпа күш қосалқы станциясының сұлбасы, қоршаған орта қорғау есептеулері жобаның оптимизациялау және іске асыруының алгоритмі болып табылады.
Тартпа күш қосалқы станциясының негізгі энергетикалық жабдықтарын біртипті қылып таңдау керек. Бұл жобада ол ажыратқыштарға қатысты.
Технологиялық және электрлік бөлік тартпа күш қосалқы станцияның энерго жүйедегі оның рөлін анықтайды.
Электрлік жалғаудың бастапқы сұлбасы тартпа күш қосалқы станциясының электрлік бөлігінің негізгі қасиеттерін анықтайды. Бастапқы сұлбаға тәуелділер:
қуаттың тасымалдануының сенімділігі;
капиталды салым;
эксплуатациялық шығындар;
электрқондырғыларын жөндеу мүмкіндігі;
жұмысшылардың қауіпсіздігі және техникалық қызмет етуінің ыңғайлылығы;
тартпа күш қосалқы станциясының ары қарай өсу мүмкіндігі және жабдықтардың рационалды орналасуы;
апаттан кейін қайта қалпына келу кезінде коммутацияның икемділігі.
Тартпа күш қосалқы станциясының бастапқы сұлбасын жобалау келесі процедураларды істеген кезде іске асрылады:
принципиалды сұлбаны таңдау;
барлық кернеудегі РУ электрлік жалғаулардың сұлбаларын таңдау
электржабдықтарын таңдау;
өздік қажеттілігіне жұмсалатын резервті көректенудің сұлбасын таңдау.
Ұсынылып отырған дипломдық жоба төрт бөлімнен тұрады.
1 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть ЭС и ПС: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Уч.пос. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608с.
2 Шабад М.А. Расчеты РЗ и А распределительных сетей: Монография.- СПб.: ПЭИПК,2003г.- 350с.
3 Чернобробов Н.В., Семенов В.А. РЗ энергетических систем: Уч.пос. для техникумов.В. М.: Энергоатомиздат, 1998.
4 Руководящие указания по РЗ.Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ. Расчеты. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 96с.
5 Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем: - М.: Энергия, 1992, - 560 с.
6. Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем./ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М. :Изд. МЭИ, 2002.- 295 с.
7. Справочник по проектированию эл.снабж. / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576с.
8. Л.Д. Рожкова., В.С. Козулин. Электрооборудование станций и подстаний: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648с.
9. Б.А. Князевский., Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1979. – 431с.
10. Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. Л.: «Энергия», 1975. ¬- 416с.
11. Фигурнов Е.П., Релейная защита. Учебник для вузов железно-дорожного транспорта. – М.: Желдориздат, 2002. – 720с.
12. Руководящие указания по РЗ. Вып. 12. Токовая защ. нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110 – 500 кВ. Расчеты. – М.: Энергия, 1980. – 88 с.
13. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1986.
14. Быков В.А., Зимаков В.А., Овласюк В.Я., Хальков В.С.,Шилов Л.Н. Электронные устройства релейной защиты и автоматика в системах тягового энергоснабжения. М.: «Транспорт», 1974. – 304с.
15. Справочник по электроснабжению железных дорог. / Под ред. К.Г. Марквардта и др. – М.: Транспорт, 1981. – 392с.
16. Башкиров М.В., Бугубаев С.А. Спец. главы РЗ и автоматики систем электроснабжения. Метод. ук. – Алматы, АИЭС, 1999. -18с.
17. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 24 с.
18. Тонконогий А.В., Дюсебаев М.К., Панченко С.В. Энергетика и экология. Алма-Ата: Мектеп, 1985. – 128 с.
19. Дюсебаев М.К., Борисов В.Н. Охрана окружающей среды. Учебное пособие. – Алма-Ата: АЭИ, 1992. – 55 с.
20. Дюсебаев М.К., Борисов В.Н., Хожин Г.Х. Энергетиканың қоршаған ортаға әсері. Әдейі пәннен оқулық құрал. – Алматы. Қазақ ССР Халыққа білім беру министрлігі. – 1990. – 74 б.
21. Степанчук К.Ф. От 1000 до 1500000 вольт. – М.: Высшая школа, 1985. - 360 с.
22. Дүйсебаев М.К., Хакімжанов Т.Е. Адам өмірінің қауіпсіздігінің негізі. Дәрістер конспектісі институттың барлық мамандарының студенттеріне арналған. Алматы: АЭжБИ, 2002 жыл – 57 бет.
23. Санатова Т.С. Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. Методические указания к выполнению лаб. работы, А.: АЭИ,1988. – 18 с.
24. Санатова Т.С., Кощулько Л.П. Защита персонала от поражения электрическим током. Методические указания к дипломному проекту. Алматы: 1996, часть 1. 26 с.
25 Влоков А.Ж., Левин Г.О., Справочник по пожаробезопасности. /3-е изд., перераб. И доп./-М.:Пожароиздат, 1981.-638с
26. Райзберг Б.А. Рыночная экономика. – М.: Деловая жизнь, 1995.
27. Экономика предприятия. Под ред. проф. Д.И. Волкова. - М.: Инфра – М:, 1998.
28. Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике». // Казахстанская правда, 24 августа 1999.
29. Постановление Правительства Республики Казахстан № 1126 от 15 октября 2002 года «Об утверждении Программы совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы».
30. Даукеев Г.Ж., Жакупов А.А., Токтибахиев К.К., Тузелбаев Б.И. Методология формирования тарифов в секторе электроэнергетики Казахстана: состояние, проблемы, перспективы. - Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 2000.– №2. – С.17-25.
31. Түзелбаев Б.И. Сала экономикасы. Әдістемелік нұсқаулар. Алматы: АЭжБИ, 2005ж. – 18 б.
32. ФГУП «Комбинат «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» каталогы
33 РК Таврида Электрик компаниясының каталогы.
34 Сулимова М.И. Газовая защита с реле РГЧЗ-66./-М.:Энергия, 1976.-56 с.
        
        Аңдатпа
Бұл дипломдық жоба 110/35/10кВ кернеулі қосалқы станциясын жобалауға
арналған. Қосалқы станцияның ... ... үшін ... ... ... ... ... Жобаның арнаулы бөлімінде жүйеде электр
энергиясының сапасын анализдеу қарастырылған. Өміртіршілік қауіпсіздігі
бөлімінде еңбек шарттары ... ... ... және ... ... ... және ... қосудың есебі көрсетілген. Дипломдық
жобаның экономикалық бөлімінде қосалқы ... ... ... ... ... техника-экономикалық негіздемесі
жобалаудың тиімділігін көрсетеді.
Аннотация
Дипломный проект выполнен на ... кВ п/ст. В ... ... ... ... ... силового оборудования и выбор
коммутационной аппаратуры. Произведен ... ... ... ... и ... ... 220 кВ. В специальной части рассмотрен расчет
автоматической ... ... ... ... ... В ... жизнедеятельности произведен расчеты заземления, выбор,
обоснования и расчет электробезопасности электрооборудования п/ст, а так ... ... ... ... В ... части дипломного проекта
произведен расчет ... ... ... ... Технико-экономическое
обоснование проекта подтверждает экономичность проектирования.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
..............................................
1БӨЛІМ......................................................................
.............................................
1.1 Дипломдық жобаның
берілгендері..............................................................
...
1.2 Элементтер параметрлерін есептеу………………………………………..
1.2.1 Элементтер ... ... ... ... тұйықталу тоқтарын
анықтау......................
1.4 Жабдықтар мен коммутациялық аппараттарды
таңдау............................
1.4.1 Шиналарды ... Желі ... ... ... ... кернеуді шектеушілерді
таңдау..............................................
1.4.6 Тоқ трансформаторларын
таңдау........................................................
1.4.7 Кернеу трансформаторларын
таңдау..................................................
2
БӨЛІМ.......................................................................
..........................................
2.1 Негізгі
жағдайы...................................................................
..........................
2.2 ... ... ... ... ... ... есептеу………………………………...…………………...
2.3 40 МВА 220/35/10 кВ трансформаторының асқын жүктемеден
қорғанысы.................................................................
...........................................
2.4 Максималды тоқ
қорғанысы.................................................................
.......
2.5 Газдық қорғаныс……………………………………..………………….…
2.5.1 Газдық ... ... ... ... ... ... және ... Трансформатордың май жүйесінің
құрылғысы.................................
2.5.4 Газдық қорғаныстың принципиалды
сұлбасы...................................
3
БӨЛІМ.......................................................................
..........................................
3.1 Еңбек шартын
талдау......................................................................
.............
3.2 Оператордың жұмыс
орны........................................................................
...
3.3 Өрт
қауіпсіздігі................................................................
..............................
3.3.1 Автоматты өрт ... ... ... ... кВ ... ... жермен қосудың
есебі.....................................................................
.................................................
3.4.2 35/10 кВ ТҚ үшін шығарылған жермен қосқыш құрылғысын
есептеу...................................................................
.............................................
4
БӨЛІМ.......................................................................
........................................
4.1 Есепке алынатын алғашқы
мәліметтер.....................................................
4.2 Еңбек көлемін
(сыйымдылығын)анықтау................................................
4.3 Жұмыс ... ... ... саны мен құрамын
есептеу..............................................
4.5 Жылдық қосынды еңбекақы қоры мен эксплуатациялық шығындарды есептеу
(ТЕАҚ)......................................................................
..............................
4.6 Күрделі және ағымдық жөндеу жұмыстардың ... ... ... ... ... ... ... жөндеуді
есептеу........................................
4.9 Эксплуатацияға кететін жалпы адам
саны...............................................
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
..................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ.........................................................
КІРІСПЕ
Бұл дипломдық жобада кернеуі 220/35/10 кВ-ты қосалқы станциясын
жобалау ... 220 ... ... ... екі энерго жүйесімен
тұтынады. Жобаланып отырған ... ... ... кернеуінен
жергілікті тұтынушыларды электрмен жабдықтау үшін ... ... ... барысында бастапқы берілген жүктеме графигінің
негізінде қазіргі заман талаптарына сай ... ... ... соларға тиісті релелік қорғаныс есебі мен уақыт ... ... ... ... ... ... орынды анықтау тәсілдері
қарастырылған.
Дипломдық жобаның адам өмірінің қауіпсіздігі бөлімінде ... ... ... электр және өрт қауіпсіздігі және
экономика ... ... ... ... ... шығындары
қарастырылған, технико-экономикалық негіздемесі келтірілген.
Тартпа күш қосалқы станцияларының электрлік ... ... ... ... ... ... бөлігімен конструктивті
байланыста және ... ... ... ... ... анықтайды.
Жобаның негізгі шешімдерін агрегаттың құрамы бойынша, құрлыстың
ауданы, энерго жүйеге ... ... ... жүйеге тартпа күш
қосалқы станциясының сұлбасы, ... орта ... ... ... және іске ... алгоритмі болып табылады.
Тартпа күш қосалқы станциясының негізгі ... ... ... ... керек. Бұл жобада ол ажыратқыштарға қатысты.
Технологиялық және электрлік бөлік ... күш ... ... ... оның ... ... жалғаудың бастапқы сұлбасы тартпа күш қосалқы станциясының
электрлік ... ... ... анықтайды. Бастапқы ... ... ... ... шығындар;
электрқондырғыларын жөндеу мүмкіндігі;
жұмысшылардың қауіпсіздігі және техникалық қызмет етуінің ыңғайлылығы;
тартпа күш қосалқы станциясының ары ... өсу ... және ... орналасуы;
апаттан кейін қайта қалпына келу кезінде коммутацияның икемділігі.
Тартпа күш қосалқы станциясының бастапқы сұлбасын жобалау ... ... ... іске ... ... таңдау;
барлық кернеудегі РУ электрлік жалғаулардың сұлбаларын таңдау
электржабдықтарын таңдау;
өздік қажеттілігіне жұмсалатын резервті көректенудің сұлбасын таңдау.
Ұсынылып отырған ... жоба төрт ... ... ... кВ ... станциясының электрлік бөлігін жасау
1.1 Дипломдық жобаның берілгендері:
Үш трансформаторы бар 220/35/10 ... ... ... ... ... 220кВ: ... орамды трансформатор 220кВ:
Sном=40000кВА; Uвс=11%; Uвн=22%; Uсн=9,5% Iхх=0,55%;
|Желі |1 |2 |3 ... |220 |220 |220 ... | | | ... км |46,7811 |18,745 |68,549 ... ... ) ... ) ... макс, МВА|3,2×103 ... ... мин, МВА ... ... ... ом |0,85×Х1с ... ... ... кВ ... стансасының принципиалды сұлбасы.
1.1.1 Жалпы жағдайы
Қосалқы станцияның электрлік бөлігі техникалық бөлікпен функционалды
байланысы, ал құрылыс бөлікпен конструктивті байланысы бар және ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Қондырғы құрамы, құрылыс алаңы, энерго жүйеге қуатты беру сұлбасы,
қосалқы станциясының ... ... ... ... ... ... ... шешімдерін таңдау толығымен ... ... ... ... ... ... бір ... етіп
таңдауға ұмтылу керек. Бұл ... ... ... ... қатар, перспективті, толығымен меңгерілген қондырғылар
түрін таңдаған жөн.
Қосалқы станцияның электрлік және технологиялық ... ... ... ... ... стансаның жоғары кернеу жағы ажыратқышты көпір сұлбасы
1.2 ... ... ... ... ... ... ... шиналарды, кабелдерді, тоқ шектеуіштерін
таңдаған кезе қысқа тұйықталу нүктелерінің тоғын табуымыз қажет.
Берілген энергожүйе бойынша әр ... ... ... ... ... анықтаймыз. Есептеу Uосн=220 кВ-қа келтірілген,
атаулы бірлікте есептеледі.
Жүйе қуаттары АЭС Экибастуз Sкзмах=3200 МВА: ... ... ... максималды режимдегі жүйенің кедергісін
анықтаймыз.
Ом
(1.2)-формуласы бойынша минималды режимдегі жүйенің кедергісін анықтаймыз
Ом
кВ
Жүйе қуаттары ЭС АО ЕЭК Sкз2мах==1800 МВА: Sкз2мin==1400 МВА:
Ом
Ом
кВ
Желілер 220 кВ:
(1.3)-формуласы ... ... ... ... орамды трансформатор 220 кВ:
Ом
Ом
Ом
Ом ... ... ... ҚТ ... ... ... станциясының ҚТ тоғы коммутациялық аппараттарды
,кабельдерді ,шиналарды және т.б ... үшін ... ҚТ ... ... орынбасу сүлбесін саламыз
ҚТ тоқтарын есептеу үшін орынбасу сұлбасын құрастырамыз және
"ELECTRONICS ... ... ... ... ... ... режимде қысқа тұйықталу тоқтары
1-4-сурет Минималды режимде қысқа тұйықталу тоқтары
1-5-сурет Максималды режимдегі трансформатордың қысқа тұйықталу ... ... ... трансформатордың қысқа тұйықталу тоқтары
2-кестеде ҚТ нүктелеріндегі токтардың мәні
|ҚТ нүктесі ... ... ... I∑, |
| |кА ... |10,29 ... |9,197 ... |4,471 ... |4,131 ... көріп отырғандай максимум режимде қысқа тұйықталу тоқтарының
мәні үлкен болғандықтан, ары ... ... осы ҚТ ... ... Жабдықтар мен коммутациялық аппараттарды таңдау
1.4.1 Шиналарды таңдау
220 кВ құрама шиналарын таңдау
(1-5)
.
АС-95/16, q=95 мм2, d=13,5 мм, ... ... ... ... ... шиналар ашық ауада жалаңаш
сыммен орындалған.
Тәждік шарттарға тексеру. Бастапқы критикалық кернеулік, кВ/см,
(1-6)
мұнда m=0,82 – cым ... ... ... ... коэффициент; ro
cым радиусы.
Сымның айналасындағы кернеулік
(1-7)
мұнда Dср=1,26D – фаза сымдарының ... ... ... ... ... АС-95/16 сымы тәж шарттары бойынша өтеді.
1.4.2 Желі сымдарын таңдау
Желілер 220 кВ:
Желі 1 бойынша өтетін толық қуат мәні:
Желімен ағатын ток
желімен ағатын ... ... ... ... ток
(1.8)
Токтың экономикалық тығыздығы бойынша сымның қимасын анықтаймыз:
(1.9)
мұндағы j=1,1 А/мм2 токтың экономикалық тығыздығы Тм=3000-5000с кезіндегі,
[1]
3хАС –120 Iдоп=390А сымын таңдаймыз,
Таңдалған ... ... ... ток ... ... ток бойынша :Iдоп=390А>Iр=100,4А
Апаттық режимдегі ток
Iдоп ав=1,3xIдоп=1,3x390=507A>Iав=200,8A
Желідегі электрэнергияның шығыны:
(1.10)
мұндағы R=r0×L =0,195×46,7811=9,12 Ом,
(1.11)
мұндағы r0=0.195Ом/км, –ұзындығы l=46,7811км, қимасы 120 мм2 ... ... ... ... 2 ... ... ... қуат мәні:
Желімен ағатын ток
Апаттық режимдегі ток
Токтың экономикалық тығыздығы бойынша ... ... ... j=1,1 А/мм2 ... ... ... ... кезіндегі,
3хАС –120 Iдоп=390А сымын таңдаймыз,
Таңдалған сымды рұқсат етілген ток бойынша тексерейік
Есептелген тогы бойынша :Iдоп=390А>Iр=100,4А
Апаттық режимдегі тоғы
Iдоп ав=1,3xIдоп=1,3x390=507A>Iав=200,8A
Желідегі электрэнергияның ... R=r0×L ... ... r0=0.195Ом/км, [1] –ұзындығы l=11км, қимасы 120 мм2 алюминий-
болатты ... ... ... 3 бойынша өтетін толық қуат мәні:
Желімен ағатын тоғы
Апаттық режимдегі тоғы
Токтың экономикалық тығыздығы бойынша сымның қимасын анықтаймыз:
мұндағы j=1,1 А/мм2 токтың ... ... ... ... –120 Iдоп=390А сымын таңдаймыз,
Таңдалған сымды рұқсат етілген ток бойынша тексерейік
Есептелген тогы бойынша :Iдоп=390А>Iр=100,4А
Апаттық режимдегі тоғы
Iдоп ав=1,3xIдоп=1,3x390=507A>Iав=200,8A
Желідегі ... ... ... R=r0×L ... 13,36 ... r0=0.195Ом/км, –ұзындығы l=5км, қимасы 120 мм2 алюминий-болатты
сымның меншікті кедергісі
1.4.3 Ажыратқыштарды таңдау
МЭМСТ 687-78 –қа сәйкес ажыратқыштар мына ... ... ... Uном - ... ... кернеуі.; Uсети.ном – желінің номинал
кернеуі; IНОМ - ажыратқыштың номинал тоғы; Iпрод.расч – номинал режимдегі
есептік тоқ; kn - ... ... ... ... ... ... – ағымдық режимдегі есептелетін тоқ..
Осыдан кейін ажыратқыштың өшіру қабілеті мына шарт бойынша тексеріледі.
(1.13)
мұндағы IВКЛ – ажыратқыштың номинал қосылу тоғының периодты ... ... ... ... ... ... ҚТ ең үлкен ... ... ... ... деп ... ... iBKJI -номинал
қосылу тоғыың ең шыңы.
Содан соң өшірілудің симметриялық тоғы тексеріледі:
мұндағы Iоткл.ном -ажыратқыштың ... ... ... IПТ – ҚТ тоғының
периодты құраушысы, (ҚТ-ң бастапқы кезінде. ... ... ... ... ... ... ... болу ажыратылуы келесі қатынаспен
анықталады:
(1.14)
мұндағы iaH0M – ажыратылудың апериодты құраушы тоғының номинал мәні;
βнорм – ажыратылу ... ... ... ... ... iaτ - ҚТ тоғының апериодты құраушысы, (ҚТ-ң ... ... ... ... ... ... Iоткл.ном > Iп.τ, a ia.HOM < iaτ, ... онда ... ... ... ... ... ... τ немесе t откл өзіндік өшірілу уақытының
қосындысынан құралады: ... ... ... ... ... ... ... 0,01-ге тең болатын мүмкін минимал әсер ету уақыты:
Ажыратқыштың электродинамикалық тұрақтылығы ҚТ-ң шектік өтпе тоғымен
тексеріледі:
мұндағы Iпр.скв- ... өтпе ... ... ... ... мәні ... - ... өтпе тоғының ең шыңы,
Термиялық тұрақтылыққа тексеру келесі ... ... ... < tтер (көп ... ... ), онда ... ... I тер – ажыратқыштың термиялық тұрақтылығының номинал тоғы; t
тер - термиялық тұрақтылығының нормаланған тоғының шектеулі рұқсат ... В к – ... шегі ... ... ... ... 0... ... қайта қалпына келу параметрлері бойынша ... ... ... ... ... ... қалпына келу кернеуі сынақ шарттарына сәйкес келеді.
Қайта қалпына келу ... ... ... ... ... ... ол тек ... ажыратқыштар үшін іске асырылады.
Жоғарғы кернеулі ажыратқыштарды таңдау
220 кВ әуелік желідегі ажыратқыштар ағымды есептік тоқ: ... ... ... мәні бойынша 220 кВ ажыратқыштарды
таңдаймыз. Трансформатордың екіншілік орамдарында қуат тең екіге ... ... ... ... ... ... тоғы
Апаттық режимдегі тоғы
Осы мәндерге қарап ВЭК-220-40/2000У1 типті элегазды ажратқыштарын
таңдаймыз,
Ажыратқыштың ... кВ, ... ... =40 ... кА; ... кА; tтер = 2 ... =0,05 с.βнорм=23%
Cөндірудің есептік уақыты
ҚТ-ң соқтық тоғы:
(1.16)
мұндағы kуд=1,67- соқтық коэффициенті.
Iкз=10,29кА - ЖК ... ... ... процессінің басталу кезінде бірінші периодтағы Қт ... ең ... ... ажыратқышты сөндіру қабілетіне тексереміз:
(1.17)
τ кезіндегі ҚТ тоғының апериодты құраушысы:
(1.18)
τ:=0.06 с;Iп.о.вн =10,29кА; Та:=0.06с.
(1.19)
βнорм:=23%
(2.20)
Сөндірудің толық тоғы:
I п.τ.нн := I ... =40 кА> I ... = 10,29 ... ... электродинамикалық тұрақтылққа тексереміз:
Iдин=40 кА > i уд. = 24кА.
t0ТКЛ =0,06с < trep=2 с ... ... ... ... ... ... := 0.06 с; t0ТКЛ := 0.06 c;Iп.о.вн =10,29кА; I тер := 40 ... ... ... ... ... ажратқыштың параметрлері
|Ажыратқыштың параметрлері ... ... ... кВ |220 |U ... кВ |220 ... A |2000 ... A |100,4 |
|i дин, кА |102 |i уд, кА |24 |
|I дин , кА |40 |I n,0, кА |10,29 |
|I отк , кА |40 |I n,τ, кА |10,29 ... кА2 |96 |Вк, кА2* с |12 ... | | | ... ... секциялық ажыратқыштың параметрлері
|Ажыратқыштың параметрлері ... ... ... кВ |220 |U ... кВ |220 ... A |2000 ... A |100,4 |
|i дин , кА |102 |i уд, кА |24 |
|I дин , кА |40 |I n,0, кА |10,29 |
|I отк , кА |40 |I n,τ, кА |10,29 ... кА2 |96 |Вк, кА2* с |12 ... | | | ... кернеулі ажыратқыштарды таңдау.
35 кВ әуелік желідегі ажыратқыштар ағымды ... ... ... ... ... ... ... қарап С-35-630-10У1 типті ажратқыштарын таңдаймыз,
Ажыратқыштың параметрлері:
Uнom=35 кВ, IН0М=630 А;
IОТКЛ.Н0М =10 кА;
Iдин=25 кА;
Iтер=10 кА; tтер = 3сек;
tс.в.откл =0,05 с.βнорм=25%
Cөндірудің есептік ... ... ... ... ... ... - ЖК ... үшфазалы тоқ.
Қт процессінің басталу кезінде бірінші периодтағы Қт тоғының ең үлкен
әсерлік мәні
Таңдалған ажыратқышты ... ... ... кезіндегі ҚТ тоғының апериодты құраушысы:
τ:=0.09 с;Iп.о.вн =6,1кА; Та:=0.06с.
βнорм:=25%
Сөндірудің толық тоғы:
I п.τ.нн := I п.о.вн
IОТКЛ.Н0М =10 кА> I ... = 6,1 ... ... электродинамикалық тұрақтылққа тексереміз:
Iдин=25кА > i уд. = 14,4 кА.
t0ТКЛ =0,09с < trep=3с болғандықтан, термиялық ... ... ... ... := 0.06 с; t0ТКЛ := 0.09 ... ... I тер := 10 кА
(1.22)
>
5-кесте С-35-630-10У1 ажратқыштың параметрлері
|Ажыратқыштың параметрлері ... ... ... кВ |35 |U ... кВ |35 ... A |630 ... A |599,8 |
|i дин , кА |10 |i уд, кА |14,4 |
|I дин , кА |25 |I n,0, кА |6,1 |
|I отк , кА |10 |I n,τ, кА |6,1 ... кА2 |9 |Вк, кА2* с |5,47 ... | | | ... ... ... параметрлері
|Ажыратқыштың параметрлері |Есептелген мәндері ... кВ |35 |U ... кВ |35 ... A |630 ... A |599,8 |
|i дин , кА |10 |i уд, кА |14,4 |
|I дин , кА |25 |I n,0, кА |6,1 |
|I отк , кА |10 |I n,τ, кА |6,1 ... кА2 |9 |Вк, кА2* с |5,47 ... | | | ... барлық шарттарды қанағаттандырады.
Төменгі кернеуге ажыратқыштарды таңдау
КРУ-10 кВ-қа КРУ-С-10-8.4ТЭ ... ... Оған ... ... ... вакуумды ажыратқышын орнатамыз. Номиналды
сөндіру тоғы 20кА. Номиналды жұмыс ... 630А. 1000А. ... ... ... ... |
|Uном, кВ |10 |U ... кВ |10 ... A ... ... A |2,099 |
|i дин , кА |80 |i уд, кА |24 |
|I дин , кА |20 |I n,0, кА |9,197 |
|I отк , кА |20 |I n,τ, кА |10,29 ... * Iтер, кА2 *с|3969 |В, кА2 • с |12 ... ... ... мына шарттар бойынша таңдалады:
Жоғарғы кернеулі айырғышты таңдау.
Әрбір кернеу сатысына сәйкес айырғыштарды ... ... ... кернеуге РНД-2-220/1000 УХЛ1 типті;
РНД-1-220/1000 УХЛ1 типті;
Есептелген шарттарға ... ... ... таңдалған айырғыштарды
кестеде келтірілген
8-кесте 220кВ жоғарғы кернеуге РНД-2-220/1000 УХЛ1 типті
|Айырғыштың параметрлері ... ... ... кВ |220 |U ... кВ |220 ... A |1000 ... A |100,4 |
|i дин , кА |40 |i уд, кА | 24 ... * tтер, кА2 *с|1600 |В, кА2 • с |12 ... 220кВ ... ... ... УХЛ1 ... ... |Есептелген мәндері ... кВ |220 |U ... кВ |220 ... A |1000 ... кA |100,4 |
|i дин , кА |63 |i уд, кА |24 ... * tтер, кА2 ... |В, кА2 • с |12 ... кернеулі айырғышты таңдау.
Әрбір кернеу сатысына сәйкес айырғыштарды таңдаймыз. :
220кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-2-35/1000 У1 типті;
РНДЗ-1-35/1000 У1 типті;
Есептелген шарттарға байланысты әрбір ... ... ... келтірілген
10-кесте 35кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-2-35/1000 У1 типті
|Айырғыштың ... ... ... ... кВ |35 |U ... кВ |35 ... A |1000 ... A |599,8 |
|i дин , кА |25 |i уд, кА | 14,4 ... * tтер, кА2 *с|2500 |В, кА2 • с |5,47 ... кернеулі айырғышты таңдау.
|Айырғыштытың параметрлері |Есептелген ... ... кВ |10 |U ... кВ |10 ... A |1000 ... A |2,099 |
|i дин , кА |85 |i уд, кА |24 ... * tтер, кА2 |1128 |В, кА2 • с |12 ... | | | ... 10кВ төменгі кернеуге РЛНД-1-10/1000-II-УХЛ1 типті.
Айырғыштар барлық шарттарды қанағаттандырады.
1.4.5 Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау.
Қосалқы ... ... ... және ішкі ... ... ... ОПН ... кернеу бойынша
ЖК (220 кВ) жағы: ОПН-220 ХЛ1,
ОК(35 кВ) жағы: ... ... (10 кВ) ... Тоқ ... таңдаймыз
Келесі шарттар бойынша тоқ трансформаторларын таңдаймыз.
немесе
немесе
мұндағы кдин и ктер – ... және ... ... сәйкес
еселігі тоғы; Z2hOm – ... ... ... ... ... ... классына сәйкес жұмыспен қамтамасыз етеді, Ом; Z2pacч
—екіншілік тізбектің есептік кедергісі, Ом.
ТТ. дәлдік ... ... ... ... Егер ... ... ... счетчиктер орнатылса, онда оның дәлдік классы 0,5-
тен кем ... ... Ал тек ... ... құрал қосылатын болса, онда
дәлдік классы 1 болса жетклікті.
Өлшеуіш тоқ трансформаторларының параметрлерін және ... ... ... ... тоқ трансформаторларын таңдаймыз
220 кВ кернеуіне ТФЗМ-220Б-1- 400/5 типті өлшеуіш тоқ трансформаторын
таңдаймыз.
12-кесте Жоғары кернеудегі өлшеуіш трансформаторлар
|Трансформатордың параметрлері ... ... ... кВ |220 ... кВ |220 ... A |400 ... A |100.4 ... кА |48 ... кА |14 ... * tтер, кА2 |675 |Вк, кА2 * с |12 ... | | | ... ... ... тоқ ... жоғарыда
көрсетілген шарттар бойынша таңдалынады. 35кВ кернеуіне ТВ-220/600/5А типті
ажыратқышқа қосылған өлшеуіш тоқ трансформаторын таңдаймыз.
13-кесте Жоғары кернеудегі өлшеуіш ... ... ... ... ... кВ |220 ... кВ |35 ... A |600 ... A |599,8 ... кА |10 ... кА |8,4 ... * tтер, кА2 |9 |Вк, кА2 * с |5,47 ... | | | ... ... ... тоқ трансформаторлары жоғарыда
көрсетілген шарттар бойынша таңдалынады.
Орта кернеу тоқ ... ... ... ... ... ажыратқышқа қосылған өлшеуіш тоқ
трансформаторын таңдаймыз.
14-кесте Орта ... ... ... параметрлері |Есептелген мәндер ... кВ |35 ... кВ |35 ... A |600 ... A |599,8 ... кА |10 ... кА |8,4 ... * tтер, кА2 |9 |Вк, кА2 * с |5,47 ... | | | ... ... орнатылған тоқ трансформаторлары жоғарыда
көрсетілген шарттар бойынша таңдалынады.
Төменгі ... тоқ ... ... 10 кВ тарату құрылғысынан
кететін, кабельдік желіге орнатылатын ТТ:
ТЛК-10-4 У3 ... ТТ-ы ... ... ... ... тексеру мақсатында өлшегіш құралдардың
жүктемесіне есеп ... (ТТ мен ... ... ... ... түрі |Тоқ ... ... |
| | ... В*А, фаза ... |
| | |А |В |С ... ... |Э335 |0,5 |0,5 |0,5 ... ... ... |2,5 |- |2,5 ... |3,0 |0,5 |3,0 ... - көбірек жүктелген фазасы –А. Және С Осы фазаларға осылған құралдың
жалпы кедергісі:
0,5 класс дәлдігінде номиналды екіншілік ... 0,4 Ом ... ... 0,05 Ом деп ... онда ... ... өзекшесі бар біріктірілетін сымның ұзындығын LTp=35 метр ... екі ... ТТ ... ... ... ... ... қима бойынша 6 мм2 қималы АКРВГ маркалы бақылау кабелін таңдаймыз
16-кесте Таңдалынған ТТ ... ... ... ... |Есептелген ... ... кВ |10 ... кВ|10 ... A |1000 ... A |2,099 ... кА |48 ... кА | 14 ... * tтер, кА2 |675 |Вк, кА2 • с |12 ... | | | ... ... ... таңдау
Өлшеуіш кернеу трансформаторлары келесі шарттар бойынша таңдалынады:
Uном≥Uуст.ном;
S2ном≥S2рас;
[2, таблица 5.13, бет 327] бойынша 220 кВ үшін НКФ-220-58У1 типті,
17-кесте
|Құрал ... ... ... ... ... |
| ... | ... |c] |ic] |саны |қуат |
| | | ... ВА ... ... кернеу трансформаторын таңдаймыз. 0,5 класс дәлдігінде
номиналды ... ... 400 В-А ... ол ... жүктемеден
жоғары.
18-кесте
|Трансформатордың |Есептелген мәндері |
|параметрлері | ... |Uн=220 ... ... ... 35 кВ үшін ... ... ... таңдаймыз.
|Трансформатордың |Есептелген мәндері |
|параметрлері | ... |Uн=35 ... ... ... 10 кВ үшін НАМИ-10-95УХЛ-2 типті трансформаторын таңдаймыз.
|Трансформатордың ... ... ... | ... ... ... ... |
Таңдалынған ТН барлық шартты қанағаттандырады.
|Санауыш ... |
| |C8-T | ... ВА ... типті кернеу трансформаторын таңдаймыз. 0,5 класс дәлдігінде
номиналды екіншілік ... 400 В-А ... ол ... ... |Есептелген мәндері |
|параметрлері | ... |Uн=220 ... ... ... 35 кВ үшін ... ... трансформаторын таңдаймыз.
|Трансформатордың |Есептелген мәндері |
|параметрлері | ... |Uн=35 ... ... ... 10 кВ үшін ... типті трансформаторын таңдаймыз.
|Трансформатордың |Есептелген мәндері |
|параметрлері | ... ... ... ... ... ТН ... шартты қанағаттандырады.
2 БӨЛІМ.
Қосалқы станциядағы трансформатордың релелік қорғанысы
2.1 Негізгі жағдайы
ПУЭ талаптары бойынша барлық ... ... ... ... ... Олар ... ... көмегімен бүлінген элементті қалғанынан, яғни бүлінбеген
энергожүйе ... ... ... ... Егер ... ... жерге тұйықталу) бүліну электр жүйелердің
жұмысын бұзбаса, онда ... ... тек ... ... ... ... ... қауіпті, яғни қалыпты емес жұмыс істеу
режиміне оның релелік ... ... ... істе ... элементтің
бүлінуге алып келмейтіндей сөндіруге әрекет жасау.
ПУЭ-ға сәйкес жоғарғы кернеуі 220 кВ ... ... ... бүлінулер мен қалыпты емес жұмыс істеуінен қарастырылуы
тиіс:
• орамы мен шықпаларындағы ... ... ... ... тұйықталған жүйелерге қосылған орамы мен шықпаларындағы
бірфазды жерге тұйықталу;
• орам арасындағы тұйықталу;
... ҚТ ... ... ... жүктемеден туындаған орамдағы тоқтар;
• май деңгейінің төмендеуі;
• магнит өткізгіштіктің «өртенуі».
Жоғарыдағыны ескере отырып және соған сәйкес ... ... ... ... қорғаныстар қарастырылады.
Негізгі қорғаныс ретінде:
• трансформатордың дифференциалдық қорғанысы – трансформатордың орамы
мен шықпаларындағы барлық ... ҚТ ... ... қорғаныс – трансформатордың бағының ішіндегі ҚТ қорғау, яғни
газдың бөліну нәтижесінде;
Қосымша қорғаныс ретінде:
• трансформатордың жоғарғы және ... ... ... ... бірфазды максималды тоқ қорғанысы;
• жоғарғы және орта кернеудегі жерге ҚТ ... екі ... нөль ... ... ... ҚТ ... ... кері ретті тоқ қорғанысы және үшфазды
ҚТ қорғайтын кернеу түсумен максималды тоқ қорғанысы;
• көпфазды тұйықталудан қорғайтын екі ... ... ... ... мен жүйелік қосалқы станциялардың ... ... ... ... ... ... желідегі қ.т. тоғын
уақыт ұстанымынсыз (t=0) өшіру қажет. Бұл шартты тоқ ... ... ... ... ... ол тек қана қорғалатын желінің бір бөлігін ғана
қорғайды. Сонымен қатар тоқ үзінділері қысқа ... ... ... ... ... және соңындағы тоқ шамасының айырмасы аз. Бұл
жағдайларда қысқа қашықтықты ... ... ... ... ... ... ... дифференциалды қорғаныстар жатады. Олар
қорғалатын аумақтын ... ... ... қ.т. тоғын лезде
өшіреді және сырқы тұйықталуларға селективті әрекет етеді.
Бойлық дифференциалдық қорғаныстың істеу ... ... ... ... тоқтың және фазаның мәнін салыстыруға негізделген.
2-1 сурет - Желі соңындағы тоқтар
а-сыртқы тұйықталу кезінде; б- желідегі қ.т. кезінде.
Суретте көріп отырғанымыздай ... қ.т. ... және ... ... және мәні ... тең. Ал ... ... қ.т.
кезінде олар әр бағытта бағытталған және бір-біріне тең емес. Осы ... ... қ.т. ... ... одан тыс ... ... анықтаймыз.
Мұндай салыстыру тоқ және фаза бойынша ... ... ... ток ... ... ... істеу принципі оңай және сенімді. Қорғаныс тербелумен
асқын жүктемеге әрекет етпейді.
2.2 Трансформатордың дифференциалды қорғанысы
Үш орамды тарамдалған ... ... ... үш ... етіп ... ... ... екі фазалы ҚТ-у
кезіндекорек көзі аз және жоқ ... ... ... ... ... ... ... сыртқы ҚТ-ың
максималды тоқтары ... ... ... және қорғаныс аумағындағы
ҚТ және минималды ҚТ тоқтары ... ПУЭ ... ... ... ... етуі ... ... үшін бұл қорғаныстар магнитталу токтарының
артуы кезінде трансформаторының ... ... ... керек.
Жоғары қуатты трансформаторлар үшін жартылай өткізгішті сезімталды ДЗТ-
типті дифференциалды қорғанысты пайдаланған дұрыс.
РНТ және ДЗТ типті релелі дифференциалды ... ... үшін ... ... ... ... ... төмендету үшін, НТТ орамдарын есептеу орташа емес,оптималды кернеу
бойынша жүргізіледі.
Sном=40МВА; Uвн=230кВ; uкmax=22%;
Uсн=38,5кВ; uкmax=11%;
Uнн=11кВ;uкmax=9,5%;
Iхх=0,55%; 2-2-сурет. Орын басу ... ... ... ... ... ... ... келетің бірінші
реттік тоқтарын есептейміз, олар оның номиналды шартарына сәйкес.
Дифференциалды қорғанысытың үш релелі сұлбасын қабылдаймын. ... ... ... ... ... үшін ... жағын үшбұрышқа қосамыз,
ал 10 кВ жағын-толық жұлдызшаға қосамыз, сонда:
(2.4)
(2.5)
(2.6)
Қорғаныстың ... ... ... ... ... үшін пт-дан жоғары етіп таңдаймыз,осылайша ҚТ тоқтарының
қатынасын ... және ... ... етілетін асқын
жүктемесінін шектемейміз. ГОСТ 7746-68 бойынша ТТ-ы номиналдыдан жоғары
үлкен ... ... ... ... ... =2000/5; ... номиналды тоқтарды есептейміз:
(2.7)
(2.8)
(2.9)
Қалыпты режимде дифференциалды қорғанысытың балансталмаған тоқтарын
анықтау үшін , сыртқы ҚТ кезіндегі трансформатор арқылы ... ... ... ... Бұл тоқ, ... ... ... және
трансформатоларының минималды кедергісі Хт.мин кезіндегі тоқ. Қорғаныстың
сезімталдық коэффийиентін анықталған кезде 10 кВ Iт.мин жағындағы ... ... ... ... Бұл тоқ, ... ... режимі және
трансформатордың максималды кедергісі Хтмакс кезіндегі тоқ.
Трансформатордың көрсетілген кедергілері 220кВ кернеуіне келтірілген.
Мұндағы ... ... ... кездегі кернеудің номиналдыдан
максималды ауытқуы.
ҚТ тоқтарын есептеу үшін ... ... ... және
"ELECTRONICS WORKBENCH" бағдарламасының көмегімен тоқтарды анықтаймыз.
2.3 сурет Максималды режимде ҚТ-10 кВ
2.4 сурет ... ... ҚТ-35 ... сурет Минималды режимде ҚТ-10 кВ
2.6 сурет Минималды режимде ҚТ-35 кВ
ҚТ тоқтары:220кВ-жағында
Алдымен ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін тексереміз. Егер де оның сезімталдық коэффициенті
екіден төмен болса, онда тежелуі бар ДЗТ сериялы релесі бар ... ... ... ... іске ... тоғы екі ... ... Жүктелінген трансформаторды қосқан кездегі магниттелу тоғының
артуының шартынан ... ... ... ... ... номиналды
қуатына сәйкес келетін, ең жоғары тоқ; РНТ-560 сериялы реле үшін ... ... және ДЗТ ... реле үшін ... ... әсері ескеріліп сыртқы ҚТ-ң өтпелі режимдеріндегі
есептік максималды ... ... ... шарттары бойынша
Балансталмаған тоқ ТТ-ң толық қателігімен кернеуді реттеу
қателігімен және ... ... тура ... ... I'нб ... ... = ε ... ... ... ... кеткен қателіктен ∆Uрег =0,16
I''нб.к-1=∆Uрег*Iк.тк-1=0,16*6590=1054,4А
I''нб.к-2=∆Uрег*Iк.тк-2=0,16*8347=1335,5А
Iнб.к-1=659+1054,4=1713,4А
Iнб.к-2=834,7+1335,5=2170,2А ... шарт ... ... ... үшін кн=1,3 және ДЗТ үшін 1,5; ... ... толық қателігі;-кернеуді ретттеумен шартталынған салыстырмалы
қателік;-қорғаныстың иықтарындағы тоқтардың ... ... ... ... ... ... ... санының орнына қабылдаған.
Алдымен РНТ-565 тежеусіз релесін пайдалану мүмкіндігін тексереміз.
(2.15)
Сезімік коэффициенті мынаған тең болады:
(2.16)
(2.17)
(2.18)

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы44 бет
Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері47 бет
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
"Тарихи қосалқы пәндер" дәрістер112 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь