Шымкент қ. «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп, автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендті жобалауғ

АННОТАЦИЯ
КІРІСПЕ
1. ТЕХНИКАЛЫҚ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
1.1 ТҚК станциясының жалпы сипаттамасы
1.2 ТҚК станциясының жұмысының негізгі көрсеткіштері
1.3. Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Бастапқы мәліметтерді таңдау
2.2 ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу
2.3 Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау
2.4 Өндірістік жұмысшылар санын есептеу
2.5 Бекеттер және автомобиль.орындар санын есептеу
2.6 Ғимараттар ауданын есептеу
3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ
3.1. Диагностикалау учаскесінің жұмысын ұйымдастыру
3.2. Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА
4.1. Диагностикалау учаскесінің техникалық көрсеткіштері
4.2. Технологиялық жабдықты таңдау
4.3. Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары
4.4. Технологиялық картаны құрастыру
5. КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
9. БИЗНЕС.ЖОБАЛАУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы 87 беттен, ___кестеден,___ формуладан, 15 әдебиет көзінен, ал графикалық бөлігі 9 сызба беттерінен тұрады.
Берілген дипломдық жоба Шымкент қ. «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп, автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендті жобалауға арналған.
Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, мазмұнынан, кіріспеден, негізгі бөлімдерден: техника-экономикалық негіздеме, техноло-гиялық бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан, конструкторлық бөлімнен, тіршілік қауіпсіздігінен, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық бөлімнен, сондай-ақ қорытындыдан, бизнес-жоспардан пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Дипломдық жобаның графикалық бөлігі А1 форматының 9 бетінде орындалған, оның құрылымына кіреді: техника-экономикалық негіздеме, АТК өндірістік ғимарат, диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары, автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта, диагностиканың ұйымдастырылу сұлбасы, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің сызбасы, стенд бөлшектерінің сызбасы, жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері.
Диплом алдындағы практика барысында «Лада-Сервис» ЖШС техникалық қызметінің жұмысын зерттеу нәтижелері осы жобаны орындауға негіз болып табылды.
Жобада технологиялық есептеу нәтижесінде диагностикалау учаскесінің реконструкциясы жасалып, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы дайындалды және осы стендте автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта құрастырылды, сонымен қатар жобаланатын АТК диагностикалау учаскесінің ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілду бойынша іс-шаралар ұсынылды, іс-шаралардың тиімділігі экономикалық есептеулермен дәлелденді.
1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1985-232с.
2. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию.- М.: Транспорт, 1985-224с.
3. Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией д.т.н., профессора Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: Транспорт, 1991-416с.
4. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт,1986-237с.
5. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.
6. Проект рекомендаций по организации труда на рабочих местах ремонтных рабочих автотранспортных предприятий. Министерство автомобильного транспорта Казахской ССР. - Алма-Ата, 1987-147с.
7. Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.
8. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1980.
9. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987-415с.
10. Салов А.Н. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1985.
11. Ю.М.Кузнецов. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1990-288с.
12. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1986-176с.
13. Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. Пособие по курсовому проектированию. -М.: Транспорт,1987-192с.
14. Туленов А.Т. Методические указания к дипломному проектированию по технической эксплуатации автомобилей. - Шымкент: Южно-Казахстанский технический Университет,1996-45с.
15. Фастовцев Г.В. Организация технического обслуживания легковых автомобилей. -М.: Транспорт,1985.
        
        АННОТАЦИЯ
Дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы 87 ... ... 15 ... ... ал графикалық бөлігі 9 сызба беттерінен
тұрады.
Берілген дипломдық жоба Шымкент қ. ... ... ... ... ... ... ... автомобильдерге
диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен ... ... ... ... ... ... ... реттеуге арналған стендті жобалауға арналған.
Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, ... ... ... ... негіздеме, техноло-
гиялық бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан, ... ... ... ... ... қорғау және
экономикалық ... ... ... ... әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Дипломдық жобаның графикалық бөлігі А1 ... 9 ... ... ... кіреді: техника-экономикалық негіздеме, АТК өндірістік
ғимарат, ... ... ... ... ... ... ... бұрыштарын бақылауға
арналған технологиялық карта, диагностиканың ұйымдастырылу сұлбасы, ... ... ... орнатылу бұрыштарын бақылауға және
реттеуге арналған стендтің сызбасы, стенд бөлшектерінің сызбасы, ... ... ... ... ... ... ЖШС ... жұмысын зерттеу нәтижелері осы жобаны орындауға негіз болып
табылды.
Жобада технологиялық есептеу нәтижесінде диагностикалау ... ... ... ... ... доңғалақтарының
орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы
дайындалды және осы ... ... ... ... ... ... арналған технологиялық карта құрастырылды, сонымен
қатар жобаланатын АТК ... ... ... ... ... ... ... ұсынылды, іс-шаралардың тиімділігі
экономикалық есептеулермен дәлелденді.
КІРІСПЕ
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû åëiìiçäiº òðàíñïîðò êåøåíiíäå ìàºûçäû îðûí
àëàäû. Æîë ñàéûí ... ... ... òðàíñïîðòûìåí îðòà
åñåïïåí æ¾êòåðäiº 80 % æîëàóøûëàðäûº 75 % òàñûìàëäàíàäû.
Àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû¶ ...... ... ... ... ... Îíûº ... æ´íå æåòiëäiðiëói áiðñûïûðà
ñåáåïòåðäiº, ñîëàðäûº iøiíäå àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº ¼çiíiº ¶àð¶ûíäû äàìóû
æ´íå îíûº ... ... ... ... ... ... ... ¶ûçìåò ê¼ðñåòó (Ò¬Ê), ... æ´íå ... ... ... ... æ´íå áàñ¶à ðåñóðñòàðäû ¾íåìäåó
¶àæåòòiëiãi, òàñûìàëäàó ïðîöåñií ñåíiìäi æ½ìûñ iñòåéòií ... ... åòó, ... ... æ´íå ... îðòàíû ¶îðµàó
¶àæåòòiëiãi, ì´æá¾ðëåóiìåí æ¾ðåäi.
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº æûëæûìàëû ¶½ðàìûí ... ... ...... æ½ìûñ¶à ¶àáiëåòòiëiãií ¶àìòàìàñûç åòó,
îíû æàñàó êåçiíäå îµàí ñàëûíµàí ïîòåíöèàëäû¶ ¶àñèåòòåðäi æ¾çåãå ... Ò¬Ê ìåí ... ... ... ... Ò¬Ê ìåí æ¼íäåóãå
êåòåòií øûµûíäàðäû àçàéòó, òàñûìàëäàó ¼íiìäiëiãiíiº æîµàðûëàóûí æ´íå ... ... ... ... ... ... ... ¶àëóëàðäû êåìiòó
æ´íå àâòîìîáèëüäåðäiº ýêîëîãèÿëûµûí ¶àìòàìàñûç åòó.
Àòàëµàí ìiíäåòòåðäi øåøó ¾øií àâòîìîáèëüäiº òåõíèêàëû¶ ... ... ... ... ... ´ñåðiíåí ¼çãåðó
çàºäûëû¶òàðûí áiëó êåðåê. Îñû çàºäûëû¶òàð àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû¶ ... ... ... ... ... ìåí íîðìàòèâòåðií äàéûíäàó æ´íå
½òûìäû ¶îëäàíó ¾øií êåðåê. Á½ë ... ... ... ... ... ... äèàãíîñòèêàíû æ´íå áàñ¶à äà
ï´íäåðäi ïàéäàëàíóµà æ´íå ... ... ... ... ... НЕГІЗДЕМЕ
1. ТҚК станциясының жалпы сипаттамасы
«ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету станциясы жеке ... ... ... Daewoo Nexia, Daewoo Damas, ... Daewoo Tico ... жеңіл автокөліктерге техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... Шымкент
қаласындағы Темірлан тас жолы бойында орналасқан.
ТҚК станциясы қазірігі уақытта қызметтің келесі түрлерін клиенттеріне
кеңінен ұсынады:
- барлық ... ... ТҚК мен ... автомобильдерді ұсыну, қосалқы бөлшектерді әкелу т.б .
- қосалқы бөлшектерді дайындау, және өзінің өнімдерін ұсыну;
- автомобильдерге техникалық экспертиза өткізу және ... ... ... ... ... қызметтер;
- кепілді қызмет көрсету және автомобильдерді жөндеу т.б .
Арнайы автоорталық техникалық ... ... мен ... Daewoo ... ... ... ... көрсетеді.
Орындайтын функциясына кіреді:
- техникалық қызмет көрсету, жуу, майлау;
- агрегаттарды, түйіндерді, жүйелерді автомобильді түгендей жөндеу;
- шанақтың қорғау ... ... және ... келтіру;
- кепілдемелік қызмет көрсету;
- автомобильдерді сату, сату алдындағы дайындау;
- қосалқы бөлшектерді сату;
- клиенттің қатысуымен жедел жөндеу;
- қосалқы коррозияға ... ... ... жөндеусіз автомобильдерді жуу;
Өндірістік ғимарат калонналар сеткасы бар ... ... ... ... ... 6,5м.
Шымкент метеростанциясы берілгені бойынша және СНиП 2.01.01-82 бойынша
құрылыс ауданы ІV-Г климаттық ауданға жатады. Климат сыртқы ... ... және ... ... тез құбылмалы континентальды климатқа
жатады. Ең суық периодтық орташа температурасы - 60 С, ... +440 ... ... ... электр энергиясымен жалпы қалалық тораптан
қамтамасыз етіледі. Телефон және ... да ... ... ... ТҚК станциясының жұмысының негізгі көрсеткіштері
1.1-суретте Шымкент қаласы бойынша 2005-2007 ... ... ... жеңіл
автомобильдердің саны келтірілген.
1.1-сурет. Шымкент қаласы бойынша ... үш ... ... ... саны
1.2-сурет. Кәсіпорындағы техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу
шығындары, тенге/1000 км
УМ,%
1.3-сурет. ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстарды ... ... ... бен шет ... бір ... кететін
шығындарды үлестіру графигін келтірдік.
1.4-сурет. Еліміз бен шет елдердегі бір автомобильге ... ... ... ТҚК және ... ... құрылымы
автомобильдерді сату алдында дайындаудан, пайдаланудың кепіл берілген
кезеңінен және кепіл мерзімінен кейінгі пайдаланудан тұрады.
Автомобильдерді сату алдында дайындау, ... ... ... ... ... ... ... өнім сапасына
жауапкершілігінен туады. Сондықтан, автомобильдің құнына автомобильдерді
сату алдында дайындау, пайдаланудың кепіл берілген кезеңінде жөндеу
шығындары қосылады.
Автомобильдерді сатуға дайындау. Сату ... ... ... ... тағайындаған талаптарға сәйкес келуі тиіс. Сату алдында
автомобильге қызмет көрсету әзірлеген завод белгілеген кепілдемені
қамтамасыз ... ... ... ... ... және оның ... белгі сервис кітапшасына қойылады.
Жеңіл автокөліктерді сатуға дайындау кезінде келесі үш кешендік жұмыстар
орындалады:
1) міндетті;
2) қажеттілік бойынша ақауларды түзету;
3) сатып алушының тілегі ... және ... ... ... ... ... ... кезінде орындалады:
1) кузовтың консервациялық қабатын алу және ... ... ... ... және ... ... құжатпен
сәйкестігін тексеру;
3) техникалық құжаттардың, қосалқы бұйымдар мен ... ... ... ... ... ... тораптар мен жүйелерді
тексеру және реттеу;
5) механикалық зақымдардың бар-жоқтығын анықтау.
Қажеттілік бойынша орындалатын жұмыстар кешенінде міндетті
жұмыстар кешенінде анықталған және реттеумен ... ... ... ... автомобильдің төбесіне багажник,
сигнализация және т.с.с. орнатылуы мүмкін.
Автомобильдерге кепілді қызмет көрсету. Кепілді мерзім ішіндегі ... ... ... ... ... ... Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
Диагностикалау учаскесі тапсырмаға ... ... ... ... ... ... көрсету мен жөндеу тиімділігін
арттыру үшін оларға ... ... ... және ... ... ... ... жеке ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап
етілетін ақпараттарды алу үшін ... мен ... ... көп еңбек шығындарынсыз орындалуы қажет. Техникалық қызмет көрсету
кезінде жасырын және ... ... келе ... тоқтап қалулар туралы
ақпараттар алу алдын-ала ... кеш ... ... үшін маңызы зор.
Автомобильдерді диагностикалау ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір ... ... ... ... диагностикалау әрбір жеке
алынған автомобильдің техникалық жағдайы ... ... ... ... ... ... мен ... процесін қаматамасыз
етеді.
Автмобильдердің техникалық жағдайын жолда бақылау орнатылған
диагностикалау приборларымен ... ... ... ... ... ... арқылы қамтамасыз етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен
автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... ... етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында
агрегаттар мен механизмдерге ... ... Д-2 ... ... ... ... ... кешенін қолданады. Бұл
жағдайда реттеу және жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және ... ... ету ... автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес
үшін, оны ТҚК мен жөндеу операцияларымен бірге орындайды.
ТҚК кезіндегі ... ... ... оның ... мен ... ... ... жағдайын анықтауға арналады.
ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін ... ... ... ... ... жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін
агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, ... ... ... ... ... ... техникалық дағдайын,
қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті ... Бұл ... тек ... ... ... ... немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу
жұмыстарын орындаумен ... ... ... ... ... ... ... шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1
1-ТҚК ... ... ... ... ... ... үшін және оның ... ... ... ... ... ... үшін ... Д-2 негізінен 2-ТҚК
алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК ... бос тұру ... үшін ... 2-ТҚК ... Д-2 ... бір мезгілде технологиялық
қажет реттеу жұмыстары да орындалады.
«Сервис-Лада» диагностикалау ... ... ... 1-ші
қабатында орналасқан және __ м2 аудан алады. Диагностикалау учаскесінде 2
оператор-диагност жұмыс ... ... ... жұмыс аптасы бойынша
ұзақтығы 8 сағат бір ... ... ... ... ... ... – 2000-ге дейін, түскі үзіліс сағ.1500-1600. Учаскенің
технологиялық ... ... онда ... жұмыс түрлеріне сәйкес
келеді.
Диплом алдындағы практика ... ... ... ... ... оның ... мен ... келесі
кемшіліктер анықталды:
- учаскедегі диагностикалық жабдықтардың басым бөлігі, соның ... ... ... ... бұрыштарын
тексеруге және реттеуге арналған стенд өз ресурстарын өтеп, дәлдігі
төмен ... ... бұл өз ... ... ... учаске технологиялық карталармен қамтамасыз етілмеген, ... ... ... ... ... ТҚК-1 мен ТҚК-2 алдындағы диагностикалау жұмыстары толық көлемде
емес және мерзімділігінен едәуір ауытқып, көбінесе тапсырыс бойынша
орындалады.
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. ... ... ... ... ... ... ... келесі мәліметтерді қабылдаймыз/1/:
- бір жылдағы қызмет көрсетілетін автомобильдер саны авт;
- станция типі - ... ... ... ... станция;
- қызмет көрсетілетін автомобильдердің орташа жылдық жүретін жолы LГ =
14000 км;
- ... бір ... ... ... станциясына кіру саны NГ
= 3;
- қызмет көрсету станциясының жұмыс режимі Джұм.ж = 357 күн бір жылда
және жұмыс күнінің ұзақтылығы С = 1 ... ... Тсм=7 ... ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу
Қызмет көрсету станциясының жылдық жұмыс көлеміне техникалық қызмет
көрсету (ТҚК), ағымдағы жөндеу (АЖ) және ... ... ... ... ... мен ... жөндеу бойынша жұмыстардың
жылдық көлемі келесі теңдеумен анықталады/1/:
(2.1)
мұндағы NCTO – ... ... бір ... ... ... саны;
LГ – автомобильдің жылдық орташа жүрісі, км;
t – ТҚК мен АЖ ... ... ... еңбек көлемі, ад-
сағ/1000км.
ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес ТҚК станцияларындағы орындалатын ТҚК мен ... ... ... көлемі автомобильдер класы мен станциядағы
жұмысшы бекеттер санына байланысты бекітілген [1,7.1 ... ... ... қызмет көрсетуге арналған әмбебап ТҚК
станциялары жобалау кезінде қосынды ... ... ... анықталады/1/:
(2.2)
мұндағы, NCTO.1, NCTO.2, … , NCTO.i – жобаланатын ТҚК ... ... ... ... ... Lг.2,, …, Lг.і - сәйкес автомобильдердің жылдық орташа жүрісі,
км;
t1, t2, … , ti - ТҚК мен АЖ ... ... ... еңбек
көлемі, ад-сағ/1000км.
(2.3)
мұндағы di – жобаланатын ТҚК станциясында қызмет ... ... ... ... кіші ...
Кіші ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарының жылдық көлемі автомобильдің станцияға кіруі
саны мен орташа еңбек көлемінен анықталады/1/:
(2.4)
мұндағы z - ... ... ... ... ... - ... жұмыстарының орташа еңбек көлемі,
ад-сағ.
Станцияда жуу-тазалау жұмыстары тек ТҚК мен АЖ ... ... ... кіру ... 800-1000 ... бір рет ... ... есептен аламыз:
рет
Механикаландырылған жуу-тазалау кезінде бір ... ... ... тең. ... ... еңбек көлемін анықтау үшін есептелген ТҚК мен АЖ жалпы
жылдық еңбек көлемін жұмыс түрлері мен орындалу орындары бойынша ... ... ... ... ... ... үлестіру
|Жұмыс түрлері ... % ... ... |
| | ... |
|1 |2 |3 |
| | | ... |4 |2380 ... ... ТҚК |15 |8925 ... |3 |1785 ... ... ... бойынша реттеу |4 |2380 ... | | ... ... реттеу жұмыстары |3 |1785 ... және ... ... |5 |2975 ... ... және ... ... | | ... ... ... |2 |1190 ... мен агрегаттарды АЖ |15 |8925 ... ... ... ... мыспен |25 |14875 ... | | ... ... |20 |11900 ... ... және ... жұмыстар |4 |2380 |
| | | ... |100 |59500 ... ... орны ... ... көлемін үлестіру
|Жұмыстар ... ... |
| ... ... |
| |% ... |% |ад-сағ |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | ... |100 |2380 |- |- ... ... ТҚК |100 |8925 |- |- ... |100 |1785 |- |- ... ... ... ... |100 |2380 |- |- ... ... | | | | ... ... ... жұмыстары |100 |1785 |- |- ... және ... ... |2231 |25 |744 ... ... және қызмет көрсету | | | | ... ... ... | | | | ... мен ... АЖ |30 |357 |70 |833 ... ... ... пісіру, |45 |4016 |55 |4909 ... ... |75 |11156 |25 |3719 ... ... | | | | ... ... және ... жұмыстар |100 |11900 |- |- |
| |50 |1190 |50 |1190 ... |- |48105 |- |11395 |
3. ... ... ... бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау
Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемі көмекші жұмыстардың
жылдық көлемінен пайыздық ... ... Твсп – ... ... еңбек көлемі, ад-сағ;
Ксам - өзіндік қызмет көрсетудің үлесі, %.
ТҚК ... ... ... ... ТҚК мен АЖ бойынша жалпы
жылдық еңбек көлемінен 15-20 пайыз ... Квсп – ... ... үлесі, %.
Сонда:
Көмекші жұмыстарды түрлері бойынша үлестіруді 2.3-кесте түрінде
орындаймыз.
2.3-кесте
Көмекші жұмыстардың үлестірілуі
|Жұмыстар ... ... |
| |% ... ... ... ... бойынша жұмыстар |40 |3570 ... ... |10 |892,5 ... ... |20 |1785 ... ... ... ... және беру |10 |892,5 ... мен алаңды тазалау |20 |1785 ... |100 |8925 |
4. ... ... ... есептеу
Өндірістік жұмысшылар саны станция өзіндік қызмет көрсететін
болғандықтан ... ... ғана ... ... жұмысшының жылдық уақыт қоры келесі теңдеумен
анықталады/1/:
(2.7)
мұндағы ДКГ – бір жылдағы күнтізбектік ... ... – бір ... ... ... саны;
ДП – бір жылдағы мерекелік күндер саны;
7 – смена ұзақтылығы, сағат;
ДП.П – бір ... ... және ... ... ... - ... ... алдындағы жұмыс күнінің
қысқаруы.
Сонда:
ФТ = (365 – 52 - 8)*7 – 60*1 = 2075 ... ... ... ... ... ДОТ – жұмысшының мерзімді демалысы ... ...... ... ... ... шықпау күндері
саны.
ДУ.П. = 0,02ФТ = 0,02 * 2075 = 41,5 сағат
Сонда:
ФШ = 2075 – 19*7 - 41,5 = 1900 ... ... ... ... ТГ - ТҚК мен АЖ ... ... еңбек көлемі, ад-сағ.
Жұмысшылардың штаттық саны/2/:
(2.10)
Сонда:
Көмекші жұмысшылардың саны ... ... ... 15-20 ... = ... = 0,15*29 = 4 адам
Инженерлік-техникалық қызметкерлер саны саны ... ... 20-25 ... ... = ... = 0,2*29 = 6 ... Бекеттер және автомобиль-орындар санын есептеу
Есептеулер арқылы жұмыс бекеттерінің санын, көмекші бекеттер саны ... мен ... ... саны ... мен АЖ берілген түрлері үшін жұмыс бекеттерінің саны ... ... ТП – ... ... ... ... ... автомобильдердің ТҚК станциясына келуінің
бірқалыпсыздығы коэффициенті;
ФП – бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры, ...... бір ... ... ... орташа жұмысшылар саны.
Бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры/1/:
(2.12)
мұндағы ...... ... ... бір ... ... саны;
Тсм – смена ұзақтылығы, сағат;
С – смена саны;
=0,9 – бекеттің ... ... ... мен АЖ бір ... ... ... саны 1,5-2,5, ал кузов
және бояу жұмыстары бекетінде 1-1,5 адам деп ... = ... = 3373,65 ... мен АЖ бекеттерінің санын есептеуді 2.4-кестеде орындаймыз.
2.4-кесте
ТҚК мен АЖ бекеттерін есептеу
|Бекеттік жұмыстар ... ... |
| ... ... ... |
|1 |2 |3 ... |2380 |1 ... ... ТҚК |8925 |3 ... |1785 |0,5 ... ... орнату бойынша реттеу|2380 |1 ... | | ... ... ... ... |1785 |0,5 ... және ... ... |2231 |1 ... ... және ... көрсету | | ... ... ... | | |
| |357 |0,1 |
|1 |2 |3 ... мен ... АЖ |4016 |1 ... ... ... ... |11156 |3 ... ... | | ... ... |11900 |4 ... қаптау және арматуралық жұмыстар |1190 |0,3 ... |48105 |15 ... ... ... кездегі жұмыс бекеттерінің
саны/1/:
(2.13)
мұндағы - ... ... ... ... кіру ... ... жуу-тазалау учаскесіне келуінің
бірқалыпсыздық коэффициенті, (1,2 – ... ... ... ... ... жуу ... ... 0,9 - ... ... ... ... ТҚК ... кіру саны/1/:
(2.14)
мұндағы NCTOi – жобаланатын ТҚК ... ... ... ... ... - бір ... жыл ішінде ТҚК станциясына
кіруінің саны.
Сонда:
Жуу-тазалау бекеттерінің саны:
Өзіндік ... ... ... dсам - өзіндік қызмет көрсетуге автомобильдердің кіруінің
үлесі, % (dсам =40).
Сонда:
Көмекші бекеттердің ... ... ... ... ... саны ... теңдеумен анықталады/1/:
(2.15)
мұндағы - автомобильдердің түсуінің ...... ... ... ... ... ... = 2 – 3 – қабылдау бекетінің өткізу
қабілеті, авт-сағ.
Автомобильдерді босату ... ... ... ... босатылатын
автомобильдер саны күнделікті кіргізілетін автомобильдер санына тең ... ... ... мен жөндеуден кейінгі бақылау бекеттерінің саны станция
қуатына байланысты алынып, бақылау ұзақтылығына байланысты анықталады:
Жуу-тазалау жұмыстары учаскесінде ... ... ... ... ... ... қабілетіне байланысты анықталады:
Бояудан кейінгі кептіру бекетінің саны өндірістік бағдарламаға ... ... ... ... ... ... ... кептіру камерасы бар жеке бояу камерасының өткізу қабілеті сменада
12 автомобильді ... ... ... жалпы саны ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес бір бекетке 0,25
– 0,5 құрайды:
ХВСП = (0,25 – 0,5 )XТҚК,,АЖ = 0,3*14 = 1 ... ... ... ... ... ... бір ... бекетінің 0,3 – 0,5 үлесін құрайды:
Хож = (0,3 – 0,5) ... = 0,3*14=4 ... ... ... ... ... саны/1/:
(2.16)
мұндағы ТВ - тәулік ішіндегі ... ... ... ... сағат;
Тпр – станцияда қызмет көрсетілгеннен кейін иесіне
берілгенше ... тұру ... ... 4 ... сақтауға, қызмет көрсетуді күтуге және дайындарын
беруге арналған автомобиль-орындардың саны бір ... ... 4-5 ... ... ... = 8 ... және қызметкерлердің автомобильдеріне арналған ашық
тұрақтар 10 жұмыс бекетіне 7 – 10 ... ... ... шарттан
анықталады:
Хст =
6. Ғимараттар ауданын есептеу
ТҚК мен АЖ аймағының және ... ... ... ... ... орны мен ... орналасу орнына
байланысты анықталады.
ТҚК мен АЖ аймақтарының ауданы/1/:
(2.17)
мұндағы fa - ... ... ... ... – ТҚК мен АЖ ... ... ... = 6 – 7 - бекеттердің орналасу тығыздығы
коэффициенті.
fa = 4,2 * 1,6 = 6,72 ... = ... = 612 ... ... және күту ... ... ауданы/1/:
(2.18)
мұндағы Хвсп(ож) = 6,72 * 8 * 6,5 = 349 м2
3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ
3.1. Диагностикалау учаскесінің ... ... ... ... ... техникалық қызмет
көрсету мен жөндеу тиімділігін ... үшін ... ... ... және ... кейін техникалық жағдайлары ... ... алу ... Бұл ... ... ... ақпараттарды алу үшін
агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей және көп ... ... ... ... қызмет көрсету кезінде жабық және жаңадан
басталып келе жатқан тоқтап қалулар ... ... алу ... немесе
кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.
Автомобильдерді диагностикалау ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі
болып табылады. Автотранспорт ... ... ... ... ... ... жағдайы туралы бірыңғай, ... ... ... көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз
етеді. Осыған сәйкес ... ... ... ТҚК мен ... ... ... орындалады. Автмобильдердің техникалық
жағдайын жолда ... ... ... ... ... қызмет көрсету кезінде бақылаулар тексеруі арқылы ... 1-ТҚК ... ... автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін
қаматамасыз ететін механизмдеріне Д-1 ... ... ... ... 2-ТҚК және АЖ ... ... мен ... диагностикалау Д-2 орындалса, аынықталған ақауларды
жойғаннан кейін диагностикалау кешенін ... Бұл ... ... ... жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды тексеруді қамтамасыз ету
үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайы мен ТҚК мен АЖ технологиялық процесстерін басқару үшін
қажетті жеке ... алу мен ... ... жүйесі болып
табылады.
Автмобильге ТҚК қажеттілігі кезінде диагностикалау ... ... ... жағдай туралы бастапқы ақпараттармен ТҚК бригадасы
слесарларын қаматамасыз етеді. Сонымен бірге бұл ... бір ... ... ... басқару орталығына ТҚК мен ... ... ... ... ... ... ... орындалған жұмысты
бақылау және тіркеу үшін беріледі ... ... ТҚК мен АЖ ... үшін ... ... ... ... диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары
мен мен тораптарының бөлшектемей ... ... ... ... ... диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы жұмыс ... ... ... жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін ... ... мен ... ... ... механизмін, басқару
доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық ... ... ... деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға
арналған. Бұл кезде тек автомобильді ... ... ... ... негізгі ақауларды анықтау және реттеу
жұмыстарын орындаумен шетелуі ... ... ... ... ... ... шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1 1-
ТҚК алдында ... ... ... ... бойынша
диагностикалау үшін және оның негізгі ... ... ... ... ... үшін ... Д-2 негізінен 2-ТҚК
алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК ... бос тұру ... үшін ... 2-ТҚК ... Д-2 ... бір ... технологиялық
қажет реттеу жұмыстары да орындалады.
3.1-кесте ... ... және ... ... құралдары
|Автомобильдің |Диагностикалық |Диагностикалау құралдары ... ... | ... | | |
| | ... ... ... экономика-лық |Nk, Pk, va, Ff, |Тарту сапасы ... ... |sB, sp, tp, jp, ... ... ... ... |CO, A, Q ... стенді |-//- |
| |PT, sT, j3, t3, ... ... |-//- |
| |Pб ... | ... Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару
Жылжымалы құрамның жұмысқа қабілеттілік деңгейін және АТК ... ... ... ... ... ... ТҚК мен ... сапасын жоғарылату болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында орындалған жұмыс және еңбекақы арасындағы
тәуелділік көп жағдайда АТК-да ... ... ... ТҚК ... ... ... ... байланысты болады.
Жобамен АТК-да автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын қолма-қол болжау
жүйесін қолдану ұсынады. Бұл жүйе ... ... ... ... ... шапшаңдылық принципі бойынша бағаланады. Жұмысты
орындағаннан соң жеткілікті қысқа ... ... ... ... ... ... ... болжанады.
Персонал жұмысының сапасы комплекстік бригада немесе жұмысшылар тобы
қызмет ... ... ... ... ... бригадалық әдіспен ұйымдастырылған кезде сапаны басқару жүйесі
персонал жұмысының сапасын екі рет ескеруге мүмкіндік ... ... ... еңбекақы қорын қалыптастыру кезінде,
екінші рет-бригада қорын орындаушыларға үлестіру кезінде. ... ... ... ... ... ... бригадаға бекітілген агрегаттар
мен жүйелердің ... ... ... ішінде тоқтаусыз жұмыс істеу
көрсеткіштері алынады. Осы кезде ТҚК мен ... ... ... ... ... ... істеу ықтималдығы көрсеткіштері
қолданылады.
Жалақыны ... ... ету үшін ... ... сапасын бағалауды ақпарат жүйесімен қамтамасыз ету үшін жалпы
қабылданған АТК құжаттары ... алу ... ... ... ... ... карточка, қосалқы бөлшектер мен материалдарға талап
қағазы).
Бригада персоналының еңбек сапасын шапшаң ... ... ... ... мен тораптарының жөндеу сапасын
бағалау кезіндегі негізгі қиындық жұмыстағы анық брактан ... ... ұзақ ... ... ... Егер ... ... агрегат ресурсының соңына дейін ... ... ... өз еңбегінің нәтижесіне деген қызығушылығы жоғалады.
Сондықтан, жөндеу сапасын ... ... ... аралық төлем
жүргізіп отыру керек. Сапаны шапшаң бағалау мәнісі тоқтаусыз жұмыс істеу
ықтималдығын және ... ... ... ... жөндеуден
кейінгі бағалау мерзімі ішінде бірінші істен шығулары саны ... ... ... ... ... анықтау.
Автомобильдердің агрегаттары мен тораптарының жөндеу ... ... ... және ... ... ... ... ( - бет).
Бағалау мерзімін оптимизациялаудың математикалық моделі келесі түрге
келеді:
∆общ= [β(1-Pи)+Ри ... ... ... l ... ... және жөндеуші жұмысшылармен бағалау
мерзімі ішінде ақпаратты жадыда ... ... ... ... l ... ... ... болжаудың сенімді ықтималдығы.
Pи- орындалған жөндеулер жөнінде ақпараттарды сақтау ... ... ... ... ... (lоц) ... ... ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА
Егер технологиялық есептеу іріленген көрсеткіштер бойынша жүргізілсе,
техникалық жобада жобаланатын нысанның көрсеткіштері ... ... Атап ... ... мен ... ... ... қажет технологиялық құрал-жабдық таңдалады, олардың
ұтымды орналасуы көрсетілген ... ... ... ... ... біреуіне технологиялық карта құрастырылады
4.1. Диагностикалау учаскесінің техникалық көрсеткіштері
Жобаның ... ... ... ... есептеу
нәтижелерін 4.1- кестеге келтіреміз.
Кесте 4.1
|№ |Көрсеткіштер ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... |ТD |2380 ... ... ... ... саны, ад. |PT |2 |
| ... ... ... ад. | | ... ... саны |РШ |2 ... ... ... ... күту |XD |1 ... |бекеттерінің саны |nD |1 |
| ... ... м2 | | ... ... саны |FD |108 ... |Учаскенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны |c |1 ... ... ... сағ |Dр.з |357 |
| | | | |
|9 | |Тсм. |7 ... ... ... ... жабдығы бойынша табельдер мен каталогтарды / / ... ... үшін ... ... таңдап аламыз.
Учаскедегі жабдықтар мерзіммен қолданылатындықтан, яғни толық ... ... ... саны сол ... арналған жабдықтар табелі
бойынша тағайындалады. Учаске үшін таңдалған жабдықтарды ... ... ... арналған технологиялық құрал-жабдықтар
|№ |Жабдықтың атауы |Марка, ... ... ... ... | ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... ... ... |АСО |Жүк көтерімділігі 1,5 |1 |
| | | | |т, | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... мм | |
|2 ... ... ... |1 |
| | | |ия ... ... | |
| | | | ...... | |
| | | | |550 мм | |
|3 ... ... және |К-303 ... | |1 |
| ... орналасу | | |Жылжымалы,габаритті | |
| ... ... | | ... – | |
| ... аспап | | ... мм | |
| | | | | |1 |
|4 ... |– |- | | |
| ... | | ... ... – | |
| |алдыңғы | | ... мм | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... және | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... |К-125 ... Nэ= 1,5 кВт |1 |
| ... | |ия | | |
| ... ... | | | | |
|6 | |К-436 ... ... |1 |
| ... ... | |ия ... – 500х100 мм| |
| |тексеруге ... | | | | |
|7 ... |179 ... |Тасымалды,өлшеу шкаласы|1 |
| | | | |10 кгс ... | |
| ... | | ... ... –| |
| | | | ... мм | |
| | | | | | |
|8 | |К-402 ... ... әмбебап, |1 |
| | | | ... |
| ... ... | | | | |
| ... арналған | | | | |
|9 ... |2443 ... ... 28 зат бар |1 |
| | | | | | |
| | | | | | ... ... ... ... |- | |
| ... | | | | ... ... ... ... |1 |
| | | |ия | | |
| ... | | | | |
| | | | | | |
| ... | | | | ... Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары
Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары СНиП 11-93-74 және
ОНТП - АТП - СТО – 80 ... ... ... Д-1 мен Д-2 ... бір әмбебап учаскеде ұйымдастыру
қарастырылып отыр, бұл еңбек және ... ... ... ... ... Диагностикалау учаскесі алдында бір күту
бекеті қарастырылған.
Технологиялық ... ... ... ... ... жобаның графикалық бөлімінің 4-ші ... ... ... құрастыру
Диагностикалау учаскесіндегі жұмыстардың өнімділігін және сапасын
арттыру үшін ... ... ... ... ... Автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу
бұрыштарын стендте бақылау
Автомобиль маркасы: Лада ... ... 21,7 ... ... 5-ші ... | ... ... ... ... ... ... ... |құрал-сайм|мен нұсқаулар |
| | ... |ан | |
|1 ... ... |1,0 ... ... ... ... орнына | |дың |қосылыстардағы |
| ... ол үшін ... | ... ... |
| ... ... арқылы барабан| |бұ-рыштары|доңғалақ күпшектері|
| |осьтерін бағыттауыштарға | |н ... |
| ... ет. | ... ... | | |ж/е |ғы ауа ... ж/е |
| | | ... ... |
| | | ... ... | | ...... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
|2 |Автомобильді алдыңғы |1,5 | |- |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|3 |Оң ... ... ... | |- |
| ... ... іске қос | | | |
|4 ... және ... оң |2,0 | ... ... |
| ... ... ... | | ... |
| ... үшін ... бұрау | | ... |
| ... ... ... | | ... ... оның|
| |бірқалыпты айналдырып оның | | |осі ... |
| ... ... ... | | ... ... |
| | | | ... |
|5 ... ... |1,0 | ... бұрыштары |
| |лим-ба көрсеткішін жазып ал | | ... ... |
| | | | ... 0010(– |
| | | | |0025( |
| | | | ... 0003(– |
| | | | |0030( |
|6 ... сол ... |3,1 | | |
| ... ... жоғарыда | | | |
| ... ... ... | | | |
|7 ... ... ... |12,0 ... | |
| |ж/е | ... | |
| ... ... ... | ... | |
|8 ... ... ... |1,0 | |- |
5. ... БӨЛІМ
5.1. Жобаланатын стенд қызметі
Автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының ұтымды орнатылу
бұрыштарын бақылап, ұстап тұру оның ... ... ... ... және ... аспа ... ... пайдалану қауіпсіздігін және жанармай шығынын ... ... ... ... ... ... түйісу және
қиралаңдау, шүберіннің көлденең және бойлық бұрыштары шамаларының өзгеруі
анықталады.
Жеңіл автомобильдердің осы параметрлері бастапқы мәндерге ... ... ... ... ... ... қалпына келтіріледі.
Жеңіл автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының орнатылу
бұрыштарын диагностикалаудан ... ... ... ... ... ... ... күпшегі подшипниктерінің люфтісін,
шиналардағы ауаның ... және ... ... және ... ... ... ... қосылыстарының
техникалық күйін тексереді.
Анықталған ақауларды түзеткеннен кейін алдыңғы ... ... ... ... және ... ... жоғарыда аталған жұмыстарды орындау үшін қызмет етеді.
5.2. Стендтің құрылысы және ... ... ... ... ... көрсетілетін автомобильдің кіруіне ... 2 және ... 3 бар ... 1 тұрады. Станинаға реттеуге
арналған сол және оң ... ... ... ... ... 4, ... барабаннан 5, барабанды айналдыру жетегінен - ... 6, ... ... 7, тісті берілістен 8, барабанды тік
ось айналасында бұруға арналған механизмнен 9 тұрады. Аталған механизм ... ... ... және ... берілістерден тұрады. Бұрауды тұтқа 10
арқылы жүзеге асырады. Лимбалар 11 және 12 ... ... ... ... бұрышының мәнін көрсетеді. Лимба 12 червяк осінде
бекітілген және лимба 11 айналымдарын ... үшін ... ... ... ... қуыс ... ... келеді және онда шеңбер бойымен
бірдей қашықтықта орналасқан төрт ішкі ... ... ... ... барабан білікке 14 бекітілген сегіз ... ... ... ... 13 барабанға айналымды біліктен береді және оған
автомобильдің рульдік ... ... ... ... ... береді.
Төменгі жақтағы табан 4 червякты ... 15 ... ... ... ол бұру ... 9 ... ... аяқтап, екі
конустық роликті подшипникке 16 келіп тіреледі.
Стенд келесі түрде жұмыс істейді. Жұмысты бастаудан алдын ... ... ... ортадағы орнына келтіреді. Роликті подшипниктерге 16 тірелетін
табан 4 тұтқаны 10 ... ... ... орнына қояды.Осы кезде
барабандардың 5 осьтері бағыттауыштарға 2 перпендикуляр ... ... 2 ... ... алдыңғы доңғалақтарымен тіреуіштерге 3
тірелгенге дейін станинаға 1 орнатады, осы кезде басқарылатын ... ... ... ... ... 6 ... іске ... белдікті беріліс 7, тісті беріліс 8 және роликтері 13 бар білік
арқылы тиісті жүгіртпе ... ... ... 10 ... ... ... ... айналып тұрған табанды 4 айналдырады да оның осьтік жылжуын
қадағалайды. Барабан осі басқарылатын доңғалақ осіне параллель болған ... 4 ... ... ... ... ... 11 мен 12 ... жазып алады. Осы ... ... ... ... ... ... ... қажет жағдайда реттеу жұмыстарын және соңғы
тексеруді орындайды.
5.3.Стенд элементтерін беріктікке есептеу
Стендке әсер ететін күштер:
( ... ... ... ... ... ... ... тік
реакция күші/7/:
Rz = 0,5( ...... ... ... қабылдайтын салмағы
=745 кг;
g – еркін түсу үдеуі;
Rz = 0,5(745(9,81 = 3654 Н.
Басқарылатын доңғалақтың тірек ... ... ... ... тұрақты әсер етеді/8/:
Ry = f ( Rz, ... f – ... ... f = 0,05;
Rу = 0,05 ( 3654 = 183 Н.
Жүгіртпе барабанға түсетін келтірілген орта ... ... ... 20 ... ... қозғалады деп есептейді.
= 3,6 (к ... rк – ... ... ... rк = 0,313 м ...... ... жылдамдығы;
(к = ;
(к = рад/с.
Барабанның айналу ... = (( + f ) Rz rк, ... ( – шина мен жол беті ... ... ... ( = ... = (0,7 + 0,05) 3654 ( 0,313 = 857, 78 Н(м.
Барабанды айналдыру ... ... ... ... кезінде алынатын бойлық күш мәні, жанасатын алаңшаның
қисықтығынан, жазық беттерде сынау ... ... ... кем ... Осы ... ... үшін ... радиусын rб доңғалақ радиусына
rк тең етіп қабылдайды..
rк = rб = 0,313 м.
Онда барабанды айналдырудың ... ... = (к = 17,75 ... ... ... = (б ... = = 169,5 айн/мин.
Барабанды айналдыру редукторын есептеуді ... ... ... ... үшін ... ... беттерінің қаттылығы НВ 265 және
беріктік шегі ((в)ш = 900 МПа ... ... ... ... доңғалақ үшін-
болат: НВ 215, ((в)к = 750 МПа.
2) Режим коэффициентін kрп = 1 деп қабылдаймыз да ... ... ... ... = (0,0026 ( НВ)2 ( kрп ; ... = (0,0026 ( НВ)2 = 3,12 ... Доңғалақ енін ескеретін коэффициентті (А = 0,4 етіп қабылдаймыз.
4) Рұқсат ... ... арту ... kпн = 2,5 етіп
қабылдап, шестернядағы есептік моментті анықтаймыз/8/:
Мр.ш. = , ... = ... ... ... ... ... ... осьаралық қашықтықты
анықтаймыз/7/:
А = , ...... ... ... ... = ... = мм.
6) Доңғалақ ені:
В = (А ( ... = 0,4 ( 160,18 = 64,07; В = 65 мм деп ... ... ... ... ... шеңберлер диаметрлері/9/:
dд.ш. = ... = ... = 2А – dд.ш.; ... = 2 (160 – 99,69 = 220,31 ... ... шеңберлерінің диаметрлері:
Dеш = dд.ш. + 2,3 mn, ... mn – ... ... (5.12)
мұнда ( – ... ... ... ( = ...... тістерінің қосынды саны, Zc = 76;
.
Dеш = 99,69 + 2,3 ( 4,07 = 109,04 ... = dд.к. = 220,31 ... ... ... ... ш = dд.ш. – 0,7mn; ... ш = 99,69 – 0,7( 4,07 = 96,84 мм.
Di к = dд.к. – 2,6 mn; ... к = 220,31 – 2,6( 4,07 = 209,73 ... ... ... ... = ; ... = кН.
– осьтік,
Q = P ( tg(; ... = 17,21 ( tg150 = 4,61 ... ... сынуға тексеру/8/:
; ... – тіс ... ... = 7,6 ... ... қоры ... ... орындалады.
11) Шкивтің есептік диаметрін стандарт ... ... ... 80 мм және = 355 ... ... dp de
Шкивтің сыртқы диаметрі/8/:
de = dp + 2b*, ... = 80 + 2 ( 2,5 = 85 мм; de2 = 355 + 2 ( 2,5 = 360 ... ... = (n–1) e + ... = (2 –1) ( 12 + 2( 8 = 28 ... берілістің беріліс саны/7/:
Uш = , ... = 355 /80 = ... ... ... білігінің айналу жиілігі,
(дв = n( ( Uзп ( ...... ... ... ... Uш= ... = 169,5 ( 2,21 ( 4,44 = 1662 айн/мин.
(дв = 1500 ... етіп ... ... = , ... (пр – ... ПӘК-і.
(пр = (р ( (з ( (оп ; ... (р – ... ... ... (р = ...... ... ПӘК-і, (з = 0,97;
(оп –тіректер ПӘК-і, (оп = 0,98;
(пр = 0,95 ( 0,97 ( 0,98 = ... = ... ...... ... ... табанын есептеу
Сол және оң подшипниктерге әсер ететін күштер/8/:
Rz л. = Rz п. = Rz ... л. = 3654/2 = 1827 ... әсер ... ... ... радиал күш:
РЕ = (VX Rz л. + Y Ry ) K( Kт ; ... V ... ... айналуы кезіндегі айналу коэффициенті, V=1;
Х –радиал күш коэффициенті, ... ... үшін Х = ...... күш ... Y = ...... коэффициенті, Кб = 1,7;
Кт – температуралық коэффициент, Кт ... = (0,4 ( 1827 + 1,83( 183) ( 1,7( 1 = 1811,67 ... жүк ... = РЕ , ...... ұзақ ... = 1811,67 Н.
Конустық бір қатарлы роликті подшипниктерді таңдаймыз:
белгіленуі 7315.
d = 75 мм – ішкі диаметр;
D = 160 мм – ... ... = 40,5 мм – ... диаметрін анықтаймыз/7/:
dв ; ... ... ... ... = (20(40) ... мм.
МЕСТ-қа сәйкес дөңгелектеп қабылдаймыз:
dв = 100 мм.
Б
h

Б
Максимал кернеулер/7/:
; ; ...... ... ... ... ... b – ... ені, b = 25 мм;
t – шпонка тұратын ойықтың тереңдігі, t = 9 ... ... ... сипаттамалары:
(в = 800 МПа; (т =440 Мпа; (–1 = 345 МПа; (–1 = 200 МПа.
мм3;
мм3;
МПа;
МПа.
Б–Б қимасындағы иілу ... ... ... dр = 35 ... ... ... көтергіш табаны тігінен түсірілген Rz күшті қабылдайды.
Сондықтан подшипниктерге Rz =0,5( g тең ... күш әсер ... ... ... үшін ... подшипниктерді таңдаймыз.
( 0,5
d
h
H
D
II
d1>d+0,2
I
M 2:1
I
(40
Келтірілген шартты жүктеме/8/:
Q = 0, 5( g ( K( Kт ... Кб – ... әсер ... күш ... ... күш
динамикалығы коэффициенті, Кб = 1,3;
Кт – подшипник температурасының оның ұзақ мерзімдігіне әсерін
ескеретін коэффициент, Кт = 1.
Q = 0,5 ( 745 ( 9,81( 1,3 ( 1 = 4750,2 ... күш және ... ... ((40) ... ... 8308 ...... d x D x H= 40 x78 x 26 мм, мүмкін статикалық күші
Qст = 51300 Н. ... ... ... (II) ... бойынша каталогтан №
212 подшипник таңдаймыз – шарикті ... ... бір ... d x D x В= 60 x110 x 22, жүк ... Сг = 41100 ... бұру ... ... ... ... ... бағытта (ш = 350 бұрышпен, ал
көлденең бағытта (ш = 60 ... ... және тік ...
бұрыш құрайды, оның шамасы (ш және (ш бұрыштарымен ... ... ... (ш = ; ... = ... = .
Шүберін осінің жол жазықтығына проекциясы Оу осімен (ш бұрыш құрайды,
оның шамасы ... ... ... ... ... ( =0 кезінде реакция моменті Ry мынаған тең:
; ... ... ... ... Му моменті жүгіртпе барабанды қозғалтады,
осы кезде көтергіш табан ( ... ... 1 ... ... ... ... 10 –қа ... кезде (біліктің 1 10-қа бұрылуы),
білік 2 де 10 -қа ... ... ал ... 3 3600 -қа . ... ... саны Uч = 1, ... механизмінің беріліс саны Uмп =
360 (екі сатылы редуктор)
Uмп = UI ( UII; ... UI – 1-ші ... ... ... UI ... – 2-ші ... беріліс саны, UII =18.
6. ТIÐØIËIÊ ²ÀÓIÏÑIÇÄIÃI
Å»áåêòi ºîð¹àó áîéûíøà º½ºûºòûº ì¸ñåëåëåð ... ... ... ... ... ... ... ºîð¹àó áîéûíøà çà»ûìåí ðåòòåëåäi. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû»
ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà å»áåêòi ... ... ... ... ... ... ... 2004 æûëû 12 наурызда
(Å»áåêòi ºîð¹àó( òóðàëû ... ... Çà»û ... ... ... ... ºîëàéëû æà¹äàéëàðûí ºàìòàìàñûç ... ... ... ... ... ... º½ºûºòûº, ½éûìäàñòûðó-
òåõíèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº øàðàëàðäû äàéûíäàó æ¸íå æ¾çåãå
àñûðó åñåáiíåí àäàìíû» ¼ìiði ìåí ... ... ... ... ... äàìó ... ... òåõíèêàëûº
ºûçìåò ê¼ðñåòói ìåí æ¼íäåóiíäå ºîëäàíûëàòûí ê¾ðäåëi òåõíîëîãèÿëûº æàáäûºòàð
òåõíèêà ºàóiïñiçäiãiíå ºîéûëàòûí òàëàïòàð-äû ... ... ... ... ... ... ... òåõíèêà
ìåí òåõíîëîãèÿëûº ïðîöåñòåðäi æàñàó, ¼íäiðiñòi êîìïëåêñòiê ... ... ... ïåðñîíàëäû å»áåêòi ºîð¹àó àÿñûíäà äàéûíäàó
æ¸íå îñû íåãiçäå áàðëûº ê¸ñiï-îðûíäàðäà ¼íäiðiñòiê æàðàºàò àëóäû, ... æ¸íå àóûð ºîë ... ... ... ... ... ... Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ºàóiïòiëiãií æ¸íå çèÿíäûëû¹ûí òàëäàó
Автомобильдердің ағымдағы жөндеуінің технологиялық процестерінде келесі
қауіпті және зиянды ... ... ... ... ... жұмыс істетілген газдарымен ластануы, өндірістік жабдықтың
ашық тұрған қозғалмалы элементтерінен; электрлік ... ... ... ... ... ұру ... ... жарықтың жеткіліксіздігі;
жұмыс орнының жеткіліксіз жарықтануы; дайындама беттерінің кедір-бұдырлығы
және үшкірлігі; жұмыс ... ... ... ... және т.с.с.
Ағымдағы жөндеу учаскесінің технологиялық процестерінде қолданылатын
улы заттардың талдауын 6.1-кестеге жазамыз (СН 245-71 және СН 309-7).
Кесте ... ... ... ... ... ... ... |Улылығы |ПДК, |Қауіптілік |Зиянды әсерлерін төмендету |
| | ... ... ... іс-шаралар |
|Абразив шаң |Улы емес |10 |4 ... ... ... |Улы |300 |4 ... өнімдерінің |
|өнім-дері | | | ... ... ... және | | | ... жеке қорғаныс ... | | | ... ... ... |Улы |20 |4 ... ... |
|NxOy |Улы |5 |3 ... ... ... |Улы |300 |4 ... ... ... |Улы |0,005 |1 ... ... ... | | | | ... ʼëåìäiê-æîñïàðëûº øåøiì
Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ºàóiïòiëiãi æ¸íå çèÿíäûëû¹û ... ... ... ... ... á¼ëìå îðòàñûíû»
ñèïàòòàìàñû, ¼íäiðiñòiê ïðîöåñòi» òîáû àíûºòàëàäû. ̸ëiìåòòåðäi 6.2-êåñòåãå
æàçàìûç.
Ағымдағы жөндеу ... ... 6 ì áið ... ¼íäiðiñòiê ¹èìàðàòòà
îðíàëàñºàí æ¸íå агрегаттарды , ... ... ... ... ... íîðìàëûº àðà ºàøûºòûºòàð åñêåðiëiï
îðíàëàñòûðûëàäû (ÎÍÒÏ-ÀÒÏ-ÑÒÎ-80 áîéûíøà).
Êåñòå 6.2
|Íûñàííû» àòàëóû |´ðò ... ... | ... ... |ÏÓÝ |ÏÓÝ |ëûº |
| ... ... ... |i ... |æàðû-ëûñºà|à |àìà |
| ... |, ... ... |øà | ... |
| ... ... |íû» |¼íäiðiñ|
| ... | ... |
| |» | | ... ... ... | | ... |
| ... | | | |
| |i | | | | ... ... ... |1 |7500 |7500 |750 |375 ... Көтергіш |1 |150000 |150000 |15000 |7500 ... ... |1 |70000 |70000 |7000 |3500 ... ... ... |1 | | | | ... орнатуға арналған | |54000 |54000 |5400 |2700 ... ... | | | | | ... ... ... ... |3000 |3000 |300 |150 ... Слесарлық қысқыш |1 |3000 |3000 |300 |150 ... ... кілт |1 |1000 |1000 |100 |50 ... ... ... |1 |2000 |2000 |200 |100 ... ... ... | | | | | ... ... ... |1 |3000 |3000 |300 |150 ... | | | | | ... ... ... |7800 |7800 |780 |390 ... арба | | | | | ... | |301300 |301300 |30130 |15065 |
К = 301300 + 30130 + 15065 = 346495 ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың еңбек ақысы
Негізгі еңбек ақы қоры [2]:
З0 = Сч ( Рт ( Фт ( Кпд, ... Сч – ... ... ... , тенге;
Фт – жұмыс уақытының жылдық қоры, сағ;
Рт – ... ... ... = 1,1 – ... мен ... ақыны ескеретін
коэффициент.
З0 = 90 ( 2 ( 2070 ( 1,1 = 409860 ... ... ақы ... ... ... анықтайды [2]:
Здп = З0 ( Пдп /100, ... Пдп – ... ... пайызы (АТК мәліметтері бойынша 7%).
Здп = 409860 ( 7 /100 = 28690,2 тенге.
Әлеуметтік салық бойынша еңбекақыға қосымша сома:
НЗ = ... ( 0,26 , ... ...... ... ... ... = З0 + Здп. ... = 409860 + 28690,2 = 438550,2 ... = 438550,2 ( 0,26 = 114023 ... ... ... ... ... = , ... = = 23024 ... ... мен қосалқы бөлшектер
Материалдар мен қосалқы бөлшектердің құнын 1000 км жүріске келетін
шығындар нормасы негізінде ... ... (з.ч.) = , ...... ... ... (қосалқы бөлшекке) кететін
шығындар нормасы, тенге /1000 км ;
К1 – ... ... ... ... = 7,6 (1,2 = 9,12 ... /1000 км;
Материалдар мен қосалқы бөлшектердің құнын мына ... ... ...... ... ... ... = = 103026,8 тенге;
8.2.3. Қосымша шығындар
Қосымша материалдардың құнын негізгі материалдардың құнынан 3-5% етіп
қабылдайды:
Свсп.м. = (0,03 ( 0,05) ( См; ... = 0,03 ( 103026,8 = 3090,8 ... ... ... ... ... = QЭ ( ЦЭ, ... QЭ – ... ... ... ... ... – 1 кВт( сағ электр энергиясының құны, тенге.
Күштік электр энергиясына жылдық ... = , ...... ... қуат, кВт;
Фоб –жабдықтың жылдық уақыт қоры, сағ;
КЗ – ... ... ... ... ... коэффициенті (0,15(0,25);
Кпс – тораптағы шығындарды ескеретін ... ... ... ... шығындарды ескеретін
коэффициент (0,85(0,9).
QЭ = = 1395 кВт,
СЭ = 1395 ( 6,5 = 9067,5 ... ... ... = R ( Fп (Фосв ( ЦЭ /1000, ... R = 15-20 Вт/м2 – ... 1 м2 еден ... ... ... ... нормалық шығыны;
Fп – өндірістік бөлімше еденінің ауданы, м2;
Фосв = 800 сағ- ... ... жыл ... жұмыс
ұзақтығы;
Сосв = 18 ( 108 ( 800 ( 6,5 /1000 = 10108,8 тенге.
Тұрмыстық қажеттілікке ... су ... = (40( Рт + 1,5 ( Fп) ( Dр.г. ( Цв ... Рт – ... саны,ад.;
Dр.г. – бөлімшенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны;
40 – 1 жұмысшыға жұмсалатын су шығынының нормасы;
1,5 – ... ... 1м2 ... ... су шығынының
нормасы;
Цв- 1м3 судың құны.
Св.б. = (40( 2 + 1,5 ( 108) ( 253 ( 44,5 /1000 = 2724,6 ... ... ... ... ... пом. = Сосв + Св.б. = 10108,8 + 2724,6 = 12833,4 ... ... жөндеуіне кететін шығындар:
Ср.об. = 0,05 ( Соб, ... Соб – ... ... ... ... ... = 0,05 ( 301300 = 15065 ... амортизациясы:
Аоб = 0,12 ( Соб, ... = 0,12 ( 301300 = 36156 ... ... материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін шығындар:
Зин = (0,08 ( 0,10) ( Соб, ... = 0,09 ( 301300 = 27117 ... ... ... ... ... = 0,03 ... + НЗ), ... = 0,03 ... +114023) = 16577,2 ... да ... = 0,05( (3090,8 + 9067,5 + 12833,4 + 15065 + 36156 + 27117 ... 5995,3 ... 8.2
Қосымша шығындар сметасы
|№ |Шығындар статьясы ... |
| | ... ... |Қосымша материалдар |3090,8 ... |Күш ... ... энергиясы |9067,5 ... ... ... күтуге жұмсалатын шығындар |12833,4 ... ... ... ... ... ... |15065 ... |Жабдықтың амортизациясы |36156 ... ... ... ... ... ... ... | |
| |шығындар |27117 ... ... ... ... ... ... |16577,2 ... ... да ... |5995,3 |
| ... ... ... Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы
Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын есептеу нәтижелерін 8.3-кестеге
жазамыз.
Кесте 8.3
| ... | ... ... ... ... ... ... |тенге ... ... | ... | ... % |
| | | | 1000 км | 1 ... | |
| | | ... | | ... ... ... |34,5 |94,1 |58,5 |
| ... | | | | ... ... |114023 |9 |24,5 |15,2 |
| ... ... | | | ... ... ... |5,2 |14,2 |8,9 ... ... ... |10,3 |28 |17,4 |
| ... ... | | | | |
| ... |781502,2 |60 |160,8 |100 ... ... ... ... ... есептеу
Еңбек өнімділігінің жоғарылауы, %:
Пт = 100 , ... t1, t2 – бір ... ... ... ... ... жоба ... мәліметтері бойынша, ад-сағ;
Пт = 100 = 10,7%.
Өнімнің өзіндік құнының төмендеуі:
Пс = 100 (С1 /С2 –1), ... С1 – АТК ... ... ... өзіндік құны, тенге;
С2 – жоба бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;
Пс = 100 ( (636,6 /538,1 –1) = ... ... ... ... жылдық үнем:
Э = (С1 – С2) ((ND2, ... ((ND2 – D-2 ... ... ... = (636,6 – 538,1) ( 1238 = 121943 ... ... тиімділік:
Эпр = Э – К ( Ен, ... К – ... ... ... ... ... ... = 0,15 – күрделі салымдар тиімділігінің нормалық
коэффициенті;
Эпр = 121943 – 346495 ( 0,15 = 69968,8 ... ... ... ... = , ... = ... ... тиімділігінің есептік коэффициенті:
, ... ... ... тиімді. Есептеу нәтижелерін 8.4-кестеге
келтіреміз.
Кесте 8.4
ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
|№ |Көрсеткіштер |Өлш. ... |АТК ... |
| | ... ... ... ... | | | |б-ша |(–) ... |2 |3 |4 |5 |6 ... |Бір ... ... еңбек |ад-сағ |1,57 |1,69 |-0,12 |
| ... | | | | ... ... ... саны |ад. |2 |2 |– ... ... айлық орташа еңбек|тенге |23024 |20419 |+2605 |
| ... | | | | ... ... өнімділігінің жоғарылауы |% |10,7 |– |+10,7 ... |1 ... ... ... ... |538,1 |636,6 |-98,5 ... ... өзіндік құнының |% |18,3 |– |–18,3 |
| ... | | | | ... ... салымдар ... |346495 |– |– ... ... ... құнының |тенге |121943 |– |– |
| ... ... үнем | | | | ... |Күрделі салымдардың өтелу |жыл |2,8 |– |– |
| ... | | | | ... ... ... ... |69968,8 |– |– ... |Тиімділіктің есептік |- |0,36 |- |- |
| ... | | | | |
9. ... ... ... ... ... аты: ... ЖШС
Мекен-жайы: Шымкент қ., Темірлан тас жолында орналасқан
Кіммен жасалған: Эшметов К.
Бизнес сферасы: ... ... ... және ... ... түрлері: Автомобильдердің агрегаттарын
жөндеу
Басталу мерзімі: 01.09.2008 ж.
Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 1 жыл.
2.РЕЗЮМЕ
Жобаның атауы: Агрегаттарды алмастыру бекетінің ... ... ... ... ... ... ... технологияны қолдана отырып жетілдіру
Қажетті инвестиция көлемі: 469250 ... іске ... үшін ... ... ... ... отыр, оның негізгі ... ... ... жүзеге асыру үшін 469250 тенге қаржы қажет. Бұл қаржы
компания құрылтайшысының «ШерифАвтоДэйву» ЖШС устав қорына салымы ретінде
алу жоспарланып ... ... ... ... ... ... алу 415000 ... ... 33500 ... ... 20750 ... тиімділігі:
- қаржының өтелу мерзімі -2,8 жыл;
- жұмыстардың өзіндік ... ... ... үнем -290184 ... ... ... ... 219796,5 тенге.
3.КӘСІПОРЫННЫҢ сипаттамасы
«ШерифАвтоДэйву» ЖШС компаниясы 1996 жылы Өзбекстан Республикасында
құрылған «UzDaewoo» автозаводының ... ... ... ... автоорталығы автомагазиннен, ТҚК станциясынан және
қосалқы бөлшектер дүкенінен тұрады. Автомагазин Daewoo Nexia, DAEWOO ... Matiz, Daewoo Tico, ... ... FORD ... автокөліктерін сатумен
және оларға сервистік қызмет көрсетумен айналысып келеді.
«ШерифАвтоДэйву» ... ... ... ... ... ТҚК және АЖ ... ... онда кепілді қызмет ... ... және ... жөндеу орындалады.
Кәсіпорынның 2007 жылдағы негізгі қаржылық көрсеткіштерін кесте түрінде
көрсетеміз.
Кесте 9.1.
|№ |Көрсеткіштер ... ... | | ... ... ... ... саны |1200 ... ... бір ... ... көрсету | |
| ... кіру саны |3 ... ... ... түскен кіріс, тенге |4488951 ... ... ... ... таза пайда, тенге |897970 |
|5. |1000 км ... ... ... ... құны |1098,7 |
4. ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Жобаланатын ... ... DAEWOO ... ... автокөліктерге
агрегаттарын жөндеу бойынша қызмет көрсетеді, бөлімше жұмысының өнімі
жөнделген агрегаттар болып табылады.
Өндірістік бөлімшенің ... ... ... ад-сағ құрайды.
Жұмыстар сапалы және толық көлемде ... үшін АЖ ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында жобамен
372000 теңге қаржы ... ... ... ... біліктілігін
жоғарылату қарастырылған. АЖ аймағына 4 автослесарьды жұмысқа алу көзделіп
отыр.
Өнімнің өзіндік құны 1000 км жүріске шаққанда 999,8 ... 1 ... ... 568 ... құрайды.
5. Маркетинг жоспары
Нарықты талдау. Қазақстан Республикасында автомобильден-дірудің
қарқынды дамуы көлік иелерінің техникалық қызмет ... және ... ... ... ... ... ... байланысты. Ұзақ мерзімді жұмыс істеуге есептелген машинаны пайдалану
шығындары оны жасауға кеткен шығыннан да асып ... ... ... мен ... ... ... шығындар жылжымалы құрамның
техникалық мүмкіндігін толық ... ... үшін оның ... ... ... ... сенімді болып шығарылғанымен, ерте
ме, кеш пе ... ... ... ... ... ... ... бойынша
кәсіпкерлік қызмет (автосервис, қосалқы бөлшектер дүкені, ... ... ие ... оның ... үлкен табыс әкелуде.
Клиенттер. «ШерифАвтоДэйву» техникалық қызмет көрсету ... ... ... қаласындағы және Оңтүстік Қазақстан ... Nexia, DAEWOO Damas, Daewoo Matiz, Daewoo Tico ... ... ... ... ... ... автокөліктерін осы
автоорталықтан сатып ... ... ... ... ... ... көлемде кепілді ТҚК және қажеттілікпен ағымдағы жөндеу
орындалады.
Бәсекелестер.Қазіргі ... ... ... Шымкент
қаласы және Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Daewoo жеңіл машиналарына ТҚК
және АЖ қызметін көрсету ... ... бір ... ... ... Бірақ, бұл кәсіпорынға машиналарды өз гараждарында және ... ... ... ... ... ... ... туғызуы мүмкін.
Олардың арнаулы технологиялық жабдығы жоқ, олай болса олардың жөндеу сапасы
біздің кәсіпорыннан ... ... ... ... ... пунктілерінің қызметі 20-30% төмен болғанымен
олар бізге бәсекелес бола ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы ресми дилері болып
табылады, сондықтан мұнда сатып алынған автокөліктерге тағайындалған 40000
км кепілді ... ... ... егер де осы ... ... ... ... сайын осында ТҚК-дан өтсе және жөндеу жұмыстары да осында
орындалса, екіншіден біздің ... ... ... ... ... және ... ... сапасы жоғары және
мұндағы автодүкендегі ... ... ... ... ... басқа дүкендермен салыстырғанда арзандау болады.
6. Өндірістік жоспар
Жобада ғимаратты стаып алу немесе қайта салу ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
1-кестеде сатып алынатын жаңа құрал-жабдықтардың құны, тасымалдау және
орнату бағасы келтірілген.
1-кесте
|Жабдықтың атауы ... ... ... |Сдм, |Стр, |
| | ... ... ... ... |
| | | ... | | ... Жылжымалы домкрат |1 |7500 |7500 |750 |375 ... ... |1 |150000 |150000 |15000 |7500 ... ... |1 |70000 |70000 |7000 |3500 ... ... ... |1 | | | | ... ... ... | |54000 |54000 |5400 |2700 ... ... | | | | | ... ... ... ... |3000 |3000 |300 |150 ... ... ... |1 |3000 |3000 |300 |150 ... ... кілт |1 |1000 |1000 |100 |50 ... ... ... |1 |2000 |2000 |200 |100 ... ... ... | | | | | ... ... ... |1 |3000 |3000 |300 |150 ... | | | | | ... ... ... |7800 |7800 |780 |390 ... арба | | | | | ... | |301300 |301300 |30130 |15065 ... қосмша шығындар сметасы, ал 3-кестеде ... ... ... ... калькуляциясы есептеліп, келтірілді.
2 – кесте
Қосымша шығындар сметасы
|№ |Шығындар статьясы ... |
| | ... ... ... ... |3090,8 ... |Күш ... ... ... |9067,5 ... |Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын шығындар |12833,4 ... ... ... ... ... ... |15065 |
|5. ... ... |36156 ... ... ... материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін | |
| ... |27117 ... ... ... ... ... ... |16577,2 ... ... да ... |5995,3 |
| ... ... ... ... ... ... ... ... калькуляциясы және
шығындар сметасы
| |Шығындар | ... ... ... ... ... ... ... |статьяның |
|р/б | ... | ... % |
| | | | 1000 | 1 | |
| | | |км ... | |
| | | ... | ... ... еңбек-ақысы |438550,2 |34,5 |94,1 |1. |
| ... ... | | | | ... ... сома |114023 |9 |24,5 |2. |
| ... | | | | ... |Қосымша шығындар ... |5,2 |14,2 |3. ... | ... |10,3 |28 |4. |
| ... ... |140,9 |180,3 |100 |
7. ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОСПАРЫ
Ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... Басқаруды ұйымдастыруға қалыптастыру құрылымы, оны
қамтамасыз ету кіреді. Жобаны жүзеге ... ... ... ... басқару орталығы, өндірістік бөлімшелер мен аймақтар
қатысады.
Бөлімшелер мен ағымдағы жөндеу және ТҚК аймақтары ... ... ... ... саны басқа осындай кәсіпорындардағы қызметкерлер
санына байланысты анықталады. Еңбек ақы төлеу жүйесі сыйақы қорын ... ... ... ақы ... ... ... көшу
қарастырылған, яғни жұмысшының еңбек ақысы орындалған жұмыс ... ... ... ... ... үш айда сыйақы қарастырылмайды.
Басшылар мен қызметкерлердің еңбек ақысы қызметтік төлем ақы мен ... ... және ... ... ... ... ... мамандар саясатының негізгі бағытымен анықталады:
1. Жоғары класты мамандарды қабылдау
2. Сынау мерзімі негізінде жұмысшыларды ... ... ... ... мен ... ... ... кіреді.
Кәсіпорынның өзінің жылжымалы құрамына сәйкес ағымдағы жөндеу ... ... ... ... ... ... таныс.
Қосымша құрал-жабдықтарды тікелей завод-дайындаушылардан алдырған дұрыс ... ... әрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |- |346495 ... ... ... ... үнемделу|- |121943 ... ... ... ... |- |2,8 ... ... тиімділік |- |69968,8 ... ... |- |0,36 ... ... ... ... ... – бұл алынған жабдықтарды
пайдалана отырып, жылжымалы құрамға ... ... ... мен ... сапасын арттыру, еңбек өнімділігін жоғарылату, жұмысшылардың еңбек
ету жағдайларын жақсарту болып табылады.
Біздің ... ... ... – қала ішіндегі және қаларалық
жолаушы тасмалдау ... ... ... орынға шығу үшін жұмысқа
білікті мамандар ... ... мен ... ... ... ... ... жаңарта отырып, қызмет көрсету мәдениеті мен
жолаушылар үшін ыңғайлы жағдайлар жасауға шара ... ... ... ... ... ... етуге мүмкіндік беретін
альтернативті бағыттар:
1 Жылжымалы құрамды және пайдаланылмайтын ғимараттарды ... ... ... ... жаңа өнім ... ... ... Қолданылмайтын ғимараттарда жылжымалы құрамға ТҚК мен жөндеу үшін
жұмыс орындарын ашу.
9. Жұмыстардың орындалу тізбесі
Жоспарлау мен құрастырудың соңы осы ... ... ... ... ... бастап сатып алынған құрал-жабдықтар тиісті жұмыс
орындарына орнатылып, жұмысқа кіріседі. ... ... ... ... ... ... шығып, өндірісті жоспарлау мен жобалаудың жаңа
элементтерін ... ... ... бизнес-жоба бұл кәсіпорын
автобустарға ТҚК мен жөндеу бойынша нақты түрде қызмет ... ... ... ... ... ... мәні – бұл ... алдына қойған мақсаттарының
қауіптілігін ... және ... ... ... ... (толық немесе
жартылай) көрсету. Бағалау жоба кезеңдері бойынша жүргізіледі: дайындық,
өңдеу, қорытынды. Тәуекелге бару дәрежесі бағаланғаннан ... оны ... ... ... ... ... тәекелдер қарапайым
және құрамалы болып ... ... ... қарапайым тәуекелдің
композициясы болып табылады.
Сатып алушылардың төлеуге ... ... – бұл өнім ... алушылар орналасқан аймаққа, өнімнің бағасына, жобаның ... ... және ... ... болады. Мұндай тәуекел кез-
келген жаңа жобаны енгізген кезде болады, бұл ... ... кету ... оны тез ... ... ... ... Егер баға мен сатып
алушылардың төлеуге қабілеттілігінің арасындағы теңдікті тапқан жағдайда,
тәуекелден құтылуға ... ... ... – егер ... ірі және ұсақ ... ... бағалай білсе, бұл нарықтың болу ... да ... ... ... ... қоюға болмайды. Біз көп бәсекелестер
арасында стандарттық параметрлер кезінде сапасы ... ... ... немесе тұтынушыларды нақты қызықтыратын стандарт ... ... ... бөлініп тұруға үйренуіміз керек.
Кездейсоқ жағдайлармен байланысты алдын-ала көрінбейтін мүмкін
шығындарды ... үшін ... ... сақтандыруымыз қажет. Бұл белгілі
бір шығындармен байланысты болады, алайда жаман ... ... ... көрсеткіштерінің өзгеруі де жобаның жүзеге асырылуына ... ... ... ЖШС «Лада-Сервис» техникалық қызмет
көрсету станциясының тасымалдау және өндірістік ... ... ... ... ... Технологиялық бөлімде ТҚК және АЖ бойынша
өндірістік ... ... ... ... өндірістік учаскелердің
құрамы және аудандары, ... ... саны ... ... ... ... АТК ... учаскесінің
ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіру бойынша іс-шаралар ұсынылды және
диагностикалау учаскесінің ... ... ... ... жұмыстардың сапасын және өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін
техникалық деңгейі жоғары технологиялық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілді.
Конструкторлық бөлімде ... ... ... ... бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған
стендтің жобасы ұсынылды. Стендтің өндіріске ендірілуі бақылау және ... ... ... ... ... тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
мәселелері де қарастырылған. Қалыпты ... ... ... ету ... ортаны ластауды төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылды.
Экономикалық бөлімде жобада ұсынылған ұйымдастыру-техникалық іс-
шаралардың экономикалық тиімділігі тиісті есептеулермен ... ... ... ... Г.М. ... ... ... и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, ... ... Б.Н., ... И.О., ... Ю.Ф. ... обслуживание и
ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию.-
М.: ... ... ... ... ... Под редакцией д.т.н., профессора
Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: Транспорт, 1991-416с.
4. Клейнер Б.С., ... В.В. ... ... и ... - М.: ... ... о ... обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.
6. ... ... по ... ... на рабочих местах ремонтных
рабочих автотранспортных предприятий. ... ... ... ССР. - ... ... Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.
8. Анурьев В.Н. Справочник ... ... - ... 1980.
9. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987-415с.
10. Салов А.Н. Охрана ... на ... ... М.: ... ... ... ... на автотранспортных предприятиях М.:
Транспорт, 1990-288с.
12. ... И.Я., ... В.И. ... и ... ... ... - М.:
Транспорт, 1986-176с.
13. Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. ... ... ... ... транспорта. Пособие по курсовому
проектированию. -М.: Транспорт,1987-192с.
14. Туленов А.Т. ... ... к ... ... по
технической эксплуатации автомобилей. - ... ... ... ... Г.В. ... ... обслуживания легковых
автомобилей. -М.: Транспорт,1985.
-----------------------
SКҚК
STҚК–1
STҚК–2
SАЖ
S TҚК–АЖ, тенге/1000 км
КҚК
ТҚК-2
АЖ
ТҚК-1
Өндірісті дайындау кешені
Өндірісті басқару және ... ... ... ... ... ... бақылау-тексе-ру пункті, Д-1, Д-2,
кешенді диагностика
ТҚК бригада-лары
Автомобиль
b* = 2,5 ... = 12 ... = 8 ... = 2 – ойықтар саны

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автомобиль және оны пайдалану, жөндеу40 бет
Халықтың өмір сүру деңгейін көтерудің әлеуметтік-экономикалық аспектілері27 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Жоңышқаның құнды белгілері мен қасиеттері және селекция әдістері мен нәтижелері68 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
Access бағдарламасында мектептің оқу үрдісін автоматтандыру арқылы жұмыс жүйесін жеңілдету17 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
IP желілерде нақты уақыт режимінде ICQ хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттық сервистерін іске асыру38 бет
Norton Commander сервистік қаптама бағдарламасының функциялары мен қызметі7 бет
«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы құрамына ТҚК мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару37 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь