Полимерлі лигандтармен Pd2+ ионының комплекс түзуі

ҚЫСҚАРТУЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР, СИМВОЛДАР ... ... ... ... ... . 4 3
РЕФЕРАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7 5
1. ӘДЕБИ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1 Бастапқы зерттеу объектілерінің қысқаша физика.химиялық сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8
1.2 Палладий (ІІ) ионының төменмолекулалы лигандтармен комплекстүзуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
12
1.3 Палладий (ІІ) ионының жоғары. және төменмолекулалы лигандалармен комплекстүзуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18
2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
2.1 Зерттеу әдістерінің сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2 Бастапқы зерттеу объектілерінің сипаттамалары ... ... ... ... ... ... 29
3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... ... ... ... ... ... ... 30
3.1 Палладий металл ионы мен полиэтилениминнен тұратын қос жүйені физика.химиялық әдістер арқылы зерттеу ... ... ... ... ... ..
30
3.2 Палладий металл ионы мен полиэтилениминнің комплекстүзу процесінің термодинамикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
Платина металдары, олардың қосылыстары және олардың негізінде алынған материалдар (құймалары, катализаторлар, ұнтақтар, оксидті жабындар) ерекше физикалық және химиялық қасиеттерге ие. Осы қасиеттерінің арқасында платина металдары өнірістің әр түрлі салаларында, химияда (анализ, катализ), биология, медицинада қолданылады және оларға деген сұраныс барлық дамыған елдерде қазір де арта түскендігін байқауға болады. Олар электроника, радио- және электротехникада, химиялық және мұнай өңдеу салаларында, атом және ғарыш техникасында, құрылғыларды жасауда орнын ауыстыруға келмейтін қосылыстарға жатады. Бұл металдар есептеуіш, өлшеуіш, бақылау құрылғыларының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Платина металдарының ерекше қасиеттерінің бірі – гидрлеу және дегидрлеу, полимерлену мен изомерлену, тотығу мен тотықсыздану процестерін катализдеу.
Қазіргі кезде полимердің металл иондарымен комплекстүзу процесін физика-химиялық тұрғыдан зерттеуге қызығушылық ортаяр емес. Практикалық маңызы бар арнайы қасиеттерге ие полимерметалды комплекстер – гомогенді және гетерогенді полимерлі катализаторлар, биомедициналық препараттар, термо- және механотұрақты полимерлі материалдар, жартылай өткізгіш мембраналар мен жартылай өткізгіштер және де аналитикалық хелаттүзгіш полимерлер алуда қолданылады. Сонымен қатар, полимерлер матрицасы металдардың (платина металдарының) нанобөлшектерін тұрақтандыру және селективтігін арттыру мақсатында да қолданылады.
Координациялық қосылыстың құрылысы, құрамы, тұрақтылық константасы және комплекстің түзілу процесіне полилиганд конформациясы мен микроқұрылысының, металл ионы табиғаты мен рН ортаның, ерітіндінің иондық күші мен еріткіш табиғатының, т.б. факторларының әсерін анықтаудың маңызы зор.
Осыған байланысты берілген жұмыста құрамында Pd2+ ионының полиэтилениминмен (ПЭИ) қос жүйесіндегі комплекстүзілу процесінің ерекшеліктері анықталды.
1. Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. - М.: МГУ, 1994.-624 с.
2. Реми Г. Курс неорганической химии. М.: «Мир», 1966.
3. Бокий Г. Б. Кристаллохимия. М.: изд-во МГУ, 1960.
4. Некрасов Б. В. Основы общей химии. М.: «Мир». 1970.Т. 3. С. 175.
5. Глинка Н. Л. Общая химия: 24-е изд., перераб. и доп. М.:INTERPRESS.- 2004.- 735 с..
6. Гинзбург С. И., Езерская Н. А., Прокофьева И. В., Федоренко Н. В., Шленская В. И., Бельский Н. К. Аналитическая химия платиновых металлов. М.: «Наука», 1972. – 617 с.
7. Реакции неорганических веществ: справочник / Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева; под ред. Р. А. Лидина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2007. 637, [3] с.
8. Гембицкий П.А., Жук Д.С., Каргин В.А. Полиэтиленимин. - М.: Наука, 1971. - 203 с.
9. Kobayashi S., Hiroishi K., Tokunoh M. Chelating properties of linear and branched poly(ethylenimines) // Macromolecules -1987.-Vol.20, №7.-P.1496-500.
10. Перченко В. Н., Мирскова Н. С., Наметкин Н. С. //Нефтехимия.- 1980.- Т. 20.- №4.- С. 518-523.
11. Перченко В. Н., Мирскова Н. С., Наметкин Н. С. //Докл. АН СССР.-1980.- Т. 251.- №4.-С. 1437-1439.
12. Battaglia Gianluca, Grea Francesco, Grea Pasquale, De Stefano Concetto, Sammortano Silvio. Medium effect on the acid-base properties of brahched polyethуlenimine in different solutions // J. Chem. and English Data. - 2009. -54. - №2.-С. 502-510.
13. Никифорова И., Сейлханова Г. А. Комплексообразование Cu (I) и Ag (I) с полиэтиленимином. //Тез.доклада на Республиканской науч.конф. «Химики XXI века».- 1999.- С.34-35
14. Никифорова И., Сейлханова Г. А., Оспанова А.К., Оспанов Х.К. Комплексообразование ионов металлов подгруппы меди с полиэтиленимином // Вестник КазГУ, се.хим., 2000.- №1(18).- С.112-117
15. Бутина Н.П., Пшежецкий В.С., Стом Д.И. Каталитическое окисление дигидроксибензолов в присутствии металл – полимерных комплексов // Высокомол. Соед. – 1984. – Т.Б26. - №11. – С.813 – 817.
16. Ашимхан Н. С. II топ металл иондарының полиэтиленимин және кейбір төменмолекулалы лигандалармен комплекстүзу процесінің физика - химиялық сипаттамалары: дис. канд. хим. наук: 02.00.04. – Алматы: КазНУ, 2006. – 122 с.
17. Сейлханова Г.А. Комплексообразование в системах, содержащих
ионы металлов подгруппы хрома, полиэтиленимин и унитиол: Автореф. дис.
канд. – Алматы, 1998 – 30с.
18. Сейлханова Г.А., Оспанова А.К., Амиргалиева Т. Особенности взаимодействия пеолиэтиленимина с трилоном Б // Вестник КазГУ, сер.хим., 2001. - №2(22).- С.60-62
19. Сейлханова Г.А., Юсупова А. Взаимодействие полиэтиленимина с DL-α-аланином // Вестник КазГУ, сер.хим., 2001.- №2(22).- С.39-40
20. Сейлханова Г.А., Поморцева Т.А., Оспанова А.К., Амиргалиева Т. Особенности взаимодействия полиэтиленимина с салициловой и сульфосалициловой кислотами // Известия НАН РК, Сер. химическая, 2005.-№ 2.- С.58-63.
21. Анацко О. Э. Проблемы теоритической и экспериментальной химии: Тезисы докладов 11 Всерос. студенч. науч. конф., Екатеринбург, 25-27 апр., 2001. ч. 1. Екатеринбург: Изд-во УрГУ 2001.- С. 67-68.
22. Bazzicolupi Carla, Bencini Andrea, Bianchi Antonio, Giorgi Claudia, Valtancoli Barbara. Pd (II) complexes of aliphatic polyamine ligands in aqueous solution: thermodynamic and structural features // Coord. Chem. Rev. 1999.- №1. - С. 243-270.
23. Тачаев М. В. Комплексные соединения никеля(II), палладия(II) с аминокислотами, аденином и цитозином: Автореф. канд. хим. наук. – Москва, 2008. -244 с.
24. Моисеев И. И., Варгфатик М. Н. Полиядерные комплексы палладия и катализ // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об¬ ва им. Д. И. Менделеева).-2006.-Т.L., №4.
25. Новикова Г.В., Головнев Н.Н. Cоединения металлов с серосодержащими аминокислотами // Матер. Международн. конф. молодых учёных по фунд. наукам «Ломоносов-2006», 12-15 апреля, 2006: Тезисы докладов. Т. 2. -М. 2006. -С.82.
26. Евдокимов Д.В., Бумагин Н.А. Комплексы PdCl2 с N лигандами – эффективные катализаторы реакций Сузуки и Хека в водных средах // Матер. Международн. конф. молодых учёных по фунд. наукам «Ломоносов-2006», 12-15 апреля, 2006: Тезисы докладов. Т. 2. -М. 2006. -С.164.
27. Павлова И. В., Половняк В. К. Синтез и изучение строения комплексов палладия (ІІ) с полифункциональными лигандами, содержащими тиоционатный фрагмент // Химия, 2006. -№8, -С. 181-188.
28. Баланцева Е. В., Антина Е. В., Березин М. Б. Спектральные и сольватационные своства тетра(3,5-дитретбутилфенилЁпорфина и его металлопроизводных в органических растворителях. Матер. IX Международн. конф. по химии порфинов и их аналогов. 8-12 сентября, Суздаль // Труды конференции. Иванова 2003.
29. Тастанова Л. К. Полимер модифицированные нанесенные нанокатализаторы на основе палладия для процесса гидрогенизации: Автореф. канд. хим. наук. -Алматы, 2007.
30. G. P. Royer, Wen-Shiung Chow and Kimi S. Hatton. Palladium/polyethylenimine catalysts // Journal of Molecular Catalysis.- V.31.Issue 1, July 1985.-P. 1-13.
31. Бектуров Е. А., Кудайбергенов С., Шаяхметов Ш. Физико-химия полимеров. А.: Санат, 1995.
32. Sajiki Hironao, Mari Shigeki, Ohhubo Tomoyuki, Ihama Takashi, Kumi Akira, Maegama Tomohiro, Monguchi Yasunari. Partial hydrogenation of alkynes tic is-olefins by using a novel Pd0-polyethilenimine catalуst // Chem. Eur. J. -14.- №17. -С. 5109-5111.
33. Alpatova, N.; Pisarevskaya, E. Palladium deposition features on poly- o -phenylenediamine film // Russian Journal of Electrochemistry.-Т44. -№8.-С. 962-966
34. Yu Zhengkun, Liao Shijian, Xu Yun Facile hydrodebromination of organic bromides with dihydrogen and polymer-anchored palladium catalyst under mild conditions // React. and Funct. Polym. -1996. -N 3. - Т.29. -Т.151-157
35. Solodenko Vladimir, Menmecke Klaus, Vogi Carla, Cruml Susan, Kirchning Andreas. Polyvynilpyridine, a versatike solid phase for coordinative immobilization of palladium precatalyata-applications in Suzuki Miyarta reactions // Synthesis. -2006.-№11. - С. 1875-1881.
36. Reggelin Michael, Daerr Sebastian, Klussmann Martin, Schultz Melanil, Holback Michael. Helically chiral polemers: Across of Ligands for asymmetric catalysis // Bros. Nat. Acad. Sci. USA. 2004. -101, №15.- С. 5461-5466.
37. Ергожин Е.Е., Менлигазиев Е.Ж. Полифункциональные ионообменники, А.: Наука. - 1986. - С. 224-230.
38. Ергожин Е.Е., Уткелов Б.А., Нурахметов К.Н. Устойчивость комплексов ионов некоторых металлов с дитизоном ионитом. Синтез и исследования комплексобразуещих ионитов, Сб науч тр. Алматы. - 1984. - С. 3 14
39. Бьеррум Я.С. Образования аминов металлов в водном растворе. М.: Иностр.лит, 1961. - С. 274.
40. Шлеффер Г.Л. Комплексобразования растворах. М.:1964. С. 88-104.
41. Кудряшова И. В. Практикум по физической химии. – М.: Высш. шк. – 1986. – С. 269-277.
42. Гельфман М.И., Юстратов В.П. Неорганическая химия. Комплексные соединения: Учебное пособие. – Кемерово, 2004. – 112 с.
43. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов. - М.: Химия,1971. – С.203.
44. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Химия. -1978. –С.392.
45. Дамаскин Б. Б., Петрий О. А. Электрохимия: Учеб. пособие для хим. фак. ун тов. – М.: Высш. шк., 1987. – С. 295.
46. Москва В. В. Органические растворители в химии // Соросовский образовательный журнал. -1999. -№4.-С.44-50.
47. Оспанова Ә.Қ, Сейілханова Г.А., Түсіпбаев Н.Қ. Унитиол, Cr(III), Cr(VI) иондары мен полиэтиленимин бар жүйені потенциометрлік әдіс арқылы зерттеу: Әдістемелік оқу-құралы. – Алматы, 1998. - 28 б.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ... Г. ... ... Pd2+ ... комплекс түзуі
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
«Химия» – 050606 мамандығы
Алматы 2011
Қазақстан Республикасының Білім және ... ... ... ... ... университеті
«Қорғауға жіберілді»
___________ кафедра
меңгерушісі ___________ М.Қ. Алдабергенов
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Тақырыбы: «Полимерлі лигандтармен Pd2+ ионының комплекс түзуі»
050606 – «Химия» мамандығы бойынша
Орындады Г. ... ... ... А. ... ... Г. ... ... ПО ... ... РАБОТЫ
МАЗМҰНЫ
|ҚЫСҚАРТУЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР, СИМВОЛДАР………………… 4 |3 ... 5 | ... ... 7 | ... ... |8 |
| ... |
| |........................ | ... ... ... ... физика-химиялық | |
| |сипаттамалары...............................................|8 |
| ... | ... (ІІ) ... ... ... | |
| ... |
| |................................... | ... (ІІ) ... ... және төменмолекулалы | |
| ... |18 |
| ... |
| ... | |
|2 ... |22 |
| ... |
| |.. | ... ... |22 |
| ... ... ... объектілерінің |29 |
| ... | |
|3 ... ЖӘНЕ ... ... |30 ... ... ионы мен ... тұратын қос | |
| |жүйені физика-химиялық әдістер арқылы |30 |
| ... | ... ... ионы мен ... ... | |
| ... |32 |
| ... |
| ... | ... |42 ... ... ... |43 ... ... СИМВОЛДАР
ПЭИ – полиэтиленимин;
ПМК – полимерметалды комплекс;
k – металл ... ... ПЭИ ... ... ...... ... концентрациясының ПЭИ функционалды топ
концентрациясына қатынасы;
( - келтірілген немесе түзетілген (тұтқырлыққа) электрөткізгіштік;
ТМЛ – ... ...... ... қосылыс.
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы 43 беттен тұрады, 14-сурет, ... бар, 43 ... ... (ІІ) ХЛОРИДІ, НАТРИЙ ТЕТРАХЛОР ПАЛЛАДАТ
(ІІ), ... ... ... рН-Ы, ... ... ... ... СУЛЫ ОРТА, СУЛЫ-ОРГАНИКАЛЫҚ ОРТА.
Полиэтилениминнің палладий (ІІ) ионымен түзетін полимерматалды
комплекстерінің қос ... – бұл ... ... ... ... болып
табылады.
Жұмыстың мақсаты – қос жүйедегі (ПЭИ-Pd2+) комлекстүзу ... ... ... ... құрамын, тұрақтылық
константаларын және термодинамикалық сипаттамаларын сулы және ... ... ... ... ... кондуктометриялық зерттеу әдістері
қолданылды.
Физика-химиялық зерттеу нәтижесінде, берілген қос жүйеде 2:1 құрамды
ПЭИ-Pd2+ ... ... ... ... және ... ... термодинамикалық сипаттамалары (∆rG○, ∆rH○, ∆rS○)
есептелінді. Полимер – металл ионынан тұратын комплекстің тұрақтылығына
әртүрлі ... ... рН-ы, ... күш, ... ... әсері зерттелді. Эксперименттік мәліметтер негізінде зерттелінген
қос жүйедегі әрекеттесу сызбасы ... ... ... на 38 ... ... 14 рис., 8 табл.,
43 источников литературы.
ПОЛИЭТИЛЕНИМИН, ПАЛЛАДИЯ (ІІ) ХЛОРИД, ... ... ... ... ... РН СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОПОВОДИМОСТЬ,
ТИТРОВАНИЕ, ТЕРМОДИНАМИКА, ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ВОДНАЯ ... ... ... являются полимерметаллические комплексы
полиэтилениминна с ионами палладия (ІІ) в ... ... в ... ... среде.
Цель работы - установление закономерности комплексообразования в
двойных системах содержащих ионы Pd2+-, ... ... ... ... полимерметаллических комплексов в водной ... ... а ... ... параметров процессов их
формирования.
В процессе работы использованы потенциометрический, кондуктометрические
методы исследования.
На ... ... ... ... ... ... ... (ПЭИ-Pd2+ = 2:1). Впервые рассчитаны
термодинамические характеристики (∆rG○, ∆rH○, ∆rS○) ... ... ... ... ... (рН-среды, ионная сила раствора,
температура6 природа растворителя) на ... ... На ... ... ... предложены схемы
образования полимерметаллических комплексов в двойных системах.
КІРІСПЕ
Платина металдары, олардың қосылыстары және олардың ... ... ... ... ... оксидті жабындар) ерекше
физикалық және химиялық қасиеттерге ие. Осы ... ... ... ... әр түрлі салаларында, химияда (анализ, ... ... ... және ... деген сұраныс барлық дамыған
елдерде қазір де арта ... ... ... Олар ... ... ... ... және мұнай өңдеу салаларында, атом ... ... ... ... ... ... келмейтін
қосылыстарға жатады. Бұл ... ... ... ... дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Платина металдарының ерекше ... бірі – ... ... ... мен ... тотығу мен тотықсыздану процестерін
катализдеу.
Қазіргі кезде полимердің металл ... ... ... ... ... ... ... ортаяр емес. Практикалық маңызы бар
арнайы қасиеттерге ие полимерметалды ...... ... ... ... ... препараттар, термо-
және механотұрақты полимерлі материалдар, жартылай өткізгіш мембраналар мен
жартылай өткізгіштер және де аналитикалық ... ... ... ... ... ... матрицасы металдардың (платина
металдарының) нанобөлшектерін тұрақтандыру және селективтігін ... да ... ... ... ... ... константасы және
комплекстің түзілу процесіне полилиганд конформациясы мен микроқұрылысының,
металл ионы ... мен рН ... ... иондық күші мен еріткіш
табиғатының, т.б. факторларының әсерін анықтаудың маңызы зор.
Осыған байланысты берілген ... ... Pd2+ ... (ПЭИ) қос ... ... процесінің
ерекшеліктері анықталды.
1. ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Бастапқы зерттеу объектілерінің ... ... – Д.И. ... ... ... VIІІ-топтың қосымша
топшасында орналасқан платина тобының металы. Реттік ... 46, ... 106,42 [1]. ... ... электрондық конфигурациясы
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s0.
Палладий металл ионының кейбір негізгі ... ... ... ... ... ... физикалық константалары
|Элемент |Атом дық |Эффектив-ті|Эффектив-ті|Иондану |Көрсете тін|Негізгі |
| ... ... ... ... ... |
| |см3 [2] ... Ǻ |радиусы, Ǻ |ы, В [4] |дәрежесі |дәрежесі |
| | |[2] |[3] | | | ... |8,87 |1,375 |Pd4+ = 0,64|I 8,33 |0, I, II, |II |
| | | | |II 19,42|IV | |
| | | | |III 32,92| | ... ... ... ... ... және ... жіңішке сым
түріне созу өте оңай. Платина металдарының ішінде металдық тығыздығы ең
төмен, балқу ... мәні аз, ... ... ... ... ... коллодитық палладий және ұсақдисперсті палладий
түзеді. Pd2+ катионының сулы ерітіндісі қоңыр түсті.
Асыл металл: ... ... ... ... аммиак
гидратымен әрекеттеспейді. Концентрлі күкірт және азот ... ... ... ... ... Калий
гидросульфитімен балқыту нәтижесінде тотығады. Палладийді ... ... ... (ІІ) оксидін (PdO) алуға болады. Жаңадан
тұндырылған палладий тотықтырғыштар қатысынсыз тұз қышқылында ... ... тән ... бірі – ... кейбір газдарды
абсорбциялау қабілеттілігі. Айта кететін ерекшеліктердің бірі – дисперсті
немесе ... ... ... ... абсорбциялық
қабілеттілігінің жоғары болуы. Сутегін абсорбциялау қабілеттілігі ең жоғары
болатын платина металы – палладий: ... ... ... 1 ... 990 ... ... ... қабілетті және металдағы сутегі
атомдық күйде (осы қасиетінің негізінде палладий гидрлеу процестерінде ... ... ... Палладий сутегінің белгілі бір көлемін жұтқан
соң сутегінің металдағы ерітіндісі түзілетіндіктен, ... ... ... Абсорбцияланған сутегін металды 1000C температурасына дейін
вакуумда қыздыру нәтижесінде шығаруға болады. Сутегімен ... ... жана ... ... ... ... ... өзінің тұз қышқылды
ерітінділерінен жеңіл ... ... ... ... ... Pd ... сол жағында орналасқан барлық металдар,
сонымен қатар сутегі және тағы ... ... ... ... ... ... негізгі көзі – платина мен ... ... ... ... ... ... [6]
|Реакция |Реагент ... (II) → Pd |H2, Zn, Mg және ... ... H2 дейін тұрған металдар, |
| |N2H4OH, Hg (I), Cu (I), Cr (II), Sn (II), Na2S2O4, |
| ... CO, ... және ... ... |
| |C2H5OH, HCOOH, ... және т.б. ... ... полимерлі лиганд ретінде полиэтиленимин (ПЭИ)
қолданылған. Полиэтиленимин – қарапайым гетеротізбекті полимер, полинегіз,
полиэтилендегі ... ... ... азот ... ... және бұл ... полиэтиленимин оның бірқатар қасиеттерін, ... ... ... ... ... ... ... (ПЭИ) ащы дәмді, өте
тұтқыр, әлсіз боялған шайыр түрінде болады. ПЭИ ... ... ... ... ... ... Оның сулы ерітіндісінің ортасы сілтілі,
күшті сілтілердің концентрлі ерітінділерін қосу ... ... ... ... та ... негізгі қасиеттері оның төменмолекулалы
аналогтарына қарағанда әлсіз байқалады.
ПЭИ сызықты және тармақты құрылысты ... ... ... ... ... ПЭИ ... күйінде болып, келесі
сызбанұсқа бойынша диссоциацияланады:
а) ( n +
б) ( + ... ... ... азот ... ... жағдайда,
азот атомдар жұбы ПЭИ-ге жоғары ... ... ... ... және ... ПЭИ координациялық қабілетке жоғарғы.
Қайталанатын [– NH – CH2 – CH2 –] тобы ... ... ... қабілет көрсетеді. Басқа азот құрамды ... ПЭИ ... ... ... ... ПЭИ ... ... өте жоғары (координациялық саны 4 деп ... ... іс ... ... ... табиғатына және реакцияны
жүргізу жағдайына байланысты [9].
Қағаз және картон өндірісінде қағаз массасының ... ... ... және ... процесін жылдамдататын
әртүрлі жасанды полимерлер ... ... ... мақсаттар
үшін катион активті өнімдер қолданылады, жеке алғанда, ... ... VII топ ... ... байланыс түзуге
қабілетті аминотоптардың болуы – полимерлі матрица ретінде қолдануға негіз
болды. [10, 11].
[12] жұмыста әр ... ... сулы ... ПЭИ-нің
қышқылдық-негіздік қасиеттеріне орта әсері анықталды.
ПЭИ әртүрлі металл иондарымен берік комплекстер түзу қабілетіне ... [13, 14] ... мыс ... ... ... ... ПЭИ-AgNO3 жүйесі үшін компоненттердің ... ... k = 0,15 ... ... яғни ... = 6:1 ... түзіледі, ал ПЭИ-CuCl – k = 0,5 жүйесінде, бұл ПЭИ:Cu = 2:1 құрамы
бөлшектерінің түзілуін көрсетеді. Ag+, Au3+ ... ПЭИ ... ... жүйесіндегі байланыстар сонымен салыстырғанда көбірек
байланыс санын түзетіндігі көрсетілген. Сулы ерітіндідегі ... (I) ... (III) ... ... ... ... температура мен ерітіндінің иондық ... кең ... ... ... ... және ... ... тұрақтылық
константалары табылған, комплекстүзу ... ... ... ... ... ферменттерді, әсіресе фенолтотықтырушы энзимдерді,
модельдеуге көп көңіл бөлінуде. Бұның мақсаты ... ... ... ... және ... ... реакцияларда
қолданылатын, эффективтілігі жоғары катализаторларды табу болып табылады.
[15] жұмыстың авторлары ... ... ... ... тотығуын зерттеген. ПЭИ мен (Cu (II), Co
(II), Fe (II), Mn (II)) ... ... ... ... ... ... ... елерліктей жылдамдайтындығы
дәлеледенген. Авторлар реакциялық жүйеде хинонның жинақталу ... ... ... оның әрі ... өзгеру жылдамдығы каталитикалық комплекс
құрамына кіретін металдың табиғатына тәуелді екендігін анықтаған. Ол Cu (
Co ( Fe ( Mn ... ... ... ... ... ... зерттеулері бойынша ПЭИ-Ва2+ қос
жүйесінің оптималды мольдік қатынасы k = 0,25 (k = ... ... 4:1 ... ... ... яғни ... бір ... 4 құрамды буынына келеді. ІІ топта орналасқан металдармен (Be2+,
Mg2+, Ca2+) ПЭИ полимерінің оптималдық мольдік қатынасы k = 0,5 ... Бұл ... = 2:1 ... ... ... яғни металдың
бір ионына полимердің екі буыны ... ... Ал осы ... бесінші
периодында орналасқан стронций металының ПЭИ ... ... ... ... = 6:1 (k = 0,15). Яғни ПМК ... ион ... ... екендігі анықталды. Сонымен қатар,
осы жұмыста түзілген комплектердің термодинамикалық ... ПМК ... ... күш пен ... ... ... төмен молекулалы лиганд – унитиолмен (натрийдің 2,3-
димеркаптопропансульфонаты) әсерлесу процесін зерттеу бойынша ... ... ... [17] жұмыста келтірілген. Құрамы ПЭИ:Un =
2:1 тұздық комплекс түзе ... ... ... ... келесі
түрде жүреді:
Жұмыста потенциометриялық әдіспен ПЭИ мен униотиолдың ... ... ... (() ... ол 20-22(
құрайды. (=f (рН) ... ... ПЭИ - ... ... ... ... ... – ионды тек электростатикалық
емес, гидрофобты да ... да ... ПЭИ – Un ... оның ... ... ... зерттелген.
[18] жұмыста ПЭИ-дің трилон Б-мен әсерекеттесу процесі зерттелген.
рН = 9-7 аймағында құрамы 3:1 = ПЭИ – Hedta3- ... ал рН(6 ... ... 2:1 = ... түзіледі. Трилон Б мен ... ... ... ... 35-40 ( ... DL-(-аланин-мен әсерекеттесу процесі [19] жұмыста зерттелген.
Бұл жүйеде құрамы 1:1 = ПЭИ – ... ... ... ... мен ... ... ... байланысу дәрежесі 30-
35 ( құрайды.
Жұмыстың авторлары полиэтилениминнің салицил (Sal) және сульфосалицил
(Ssal) қышқылдарымен ... ... ... ... [20]. ... 2:1 = ПЭИ : Sal және ПЭИ : Ssal = 3:1 ... ... анықталған, олардың түзілу сызбасы ұсынылған. ПЭИ :
Ssal комплексі ... және оның ИҚ ... ... ... (ІІ) ... ... лигандалармен комплекстүзуі
Платина металдарының химиясы – бұл ... ... ... элементтер сияқты платина топтарының металдары вакантты d-
орбиталдарының ... ... ... ... түзуге бейім
келеді. Көп жағдайда ... ... ... ион мен ... ...... байланыс арқылы жүзеге
асырылады. Pd2+ ионына тән координациялық сан көп жағдайда төртке тең.
Химияда зор ... ... және кең ... ... бірі – M2[PdCl4] типті комплекстер, мұндағы M = NH4+, Na+
және K+. Na2[PdCl4] ... ... суда ... ... ... ... призмалар немесе алтын-қоңыр түсті инелер ... суда ... ... ... ... ... ... бірақ қыздырған кезде ериді. Басқа платина ... ... ... ... сулы ортада жеңіл гидролизге ұшырайды.
Палладийдің комплексті қосылыстарының ерітіндісіндегі тепе-теңдік.
Палладий (ІІ) ... сулы ... рН < 1 ... ... металдың концентрациясы 10-6 – 10-4 М болғанда ... ... ... ... ... ... ... жазық комплекстер түзіледі [6]. Төмендегі кестеде ғалымдар
зерттеулерінің нәтижесінде әр түрлі ... ... ... ... мәні ... [PdCl4]2- комплексінің тұрақтылық константалары (барлық
зерттеулер T = 250C жүргізілген) [6]
|lgK1 |lgK2 |lgK3 |lgK4 |lgβ4 |μ |cH+ ... ... |
|- |- |- |- |12,3 |1,0 |0,8 ... |
|- |- |- |- |11,8 |1,0 |- |Сол ... |
|- |- |- |- ... ... // - |
| | | | |15 | |0 | ... |3,0 |2,6 |1,62 |11,9 |- |- |- // - ... ... |2,5±0,1 |2,6±0,1 |16,0± |0,440 |0,208 |Спектрофотометр|
| | | | |0,1 | | |ия |
|- |- |- |0,8 |- |1,0 |1,0 |Сол ... ... |3,54 |2,68 |1,68 |12,24 |0,8 |0,6 |- // - |
|- |- |- |1,43 |- |1,0 |- |- // - ... |3,45 ... ... |0,8 |- // - |
| | | |0,02 |16 | | | ... |3,34 |2,38 |1,38 |11,46 |1,0 |1,0 |- // - ... |- |- |- |12,2 |0,1; |0,1 ... | | | | |1,0 | ... ... |3,06± |2,14± |1,34± ... |1,0 ... |0,04 |0,05 |0,05 |6 | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
Палладий (ІІ) хлоридтерінің комплекстерінің сатылай түзілуі барысында
комплекс құрылымында ... ... цис – ... ... ... жоқ.
[6] әдебиетте берілген таралу қисықтарына ... ... ... ≥ 1,0 M ... ... ... ... ерітіндісінде
формасы [PdCl4]2- болатын комплекс болғандығы анықталған. Ал ... ... 0,1 – 0,5 M ... ... ... және
[PdCl4]2- болатын комплекстер ерітіндіде біруақытта болатындығы анықталған.
Бирюков А. А., ... В. И., ... Л. Б. және тағы ... ... осы екі ... ... бір-біріне ауысу
процесінің тепе-теңдігі зерттелген.
Олефиндер өндірісінің химиялық технологиясына жұмсалатын шығындар
процестің ... және ... ... ... ... өсуіне байланысты өзіндік құн ... ... ... Бұл ... шешу үшін құрылғыларды жаңартудан басқа, ... ... және ... ... сапасына әсер ететін,
этиленді алу мақстанда селетивті катализдік ... бар ... ... ... ... катализаторларды таңдау үшін – ауыспалы
металдар комплекстерін зерттеу қажеттілігі туындады.
Палладий комплекстері ... ... ... т. б. ... ... бола алатындығы дәлелденген. Палладийдің комплексті
қосылыстары тек қана катализдік ... ғана ... ... қатар ісікке
қарсы дәрілік зат ретінде қолданылатындықтан, оларды зерттеу – медицина,
биохимия салаларында ... ... ... Сол ... ... алынған палладий комплекстерін қарастырйық.
[21] жұмыста Pd2+-EtNH2 жүйесіндегі әрекеттесуді зерттеу ... ... ... жүргізілді. Жалпы концентрациясы
C (Pd2+) = 3.10-4M және C (EtNH2) = 3.10-3 M ... 6.10-3 М ... ... ... (фон 0,1M NaF ... және λ = 220-900 ... ... оптикалық тығыздығының мәндері анықталды. pH ... ... ... ... ... λmax = (300±3) ... байқалды және осы кезде жүйеде Pd(EtNH2)42+ формуласына жауап
беретін жоғары ... ... ... ... ... ... әр түрлі концентрацияларын және ерітіндінің әр түрлі ... ... ... молярлы жұтылу коэффициенті анықталды.
Шетелдік ғалымдардың жүргізген зерттеулері [22] ... ... ... ... 23 ... ... және ... дейін) комплекстерінің сулы ортада тұрақтылық константалары
туралы ... бар. ... ... үшін ... ... ... ... мәндері келтірілген.
Тачаев М. В. [23] жұмысында ... ... ... ... - ... – цитозин жүйесінде құрамы 1:1:1 ... әр ... ... ... ... анықталған. Лигандтардың иондану
константасы мен Pd (II) ... ... ... біле
отырып, әр түрлі лигандты комплекстердің түзілу константасы ... ... бір ... ... ... әр ... ... тұрақтылығы жоғары екендігі табылды. Барлық бір
лиганды және әр ... ... ... ... ... және α-COO-) ... келеді.
Cонымен қатар соңғы жылдары палладийдің полиядролы комплекстеріне деген
қызығушылық [24] ... ... ... ... қарапайым тұздары –
хлоридтер мен ацетаттар – полиядролы қосылыс болып ... ... тұзы ... ... ... (α-PdCl2) немесе алтыядролы ... Pd6Cl12 ... ... ... ... палладий ацетаты үшядролы
комплекс Pd2(OOCMe)6 болып келеді. Палладий төмен тотығу дәрежесінде (+1, ... және т.б.) ... ... ... ... ... ... [25] құрамында күкірті бар L-
метионин, DL-метионин және L-цистеин сияқты аминоқышқылдардың ... (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II), Pt (II), Pd (II) және Bi (III), ... Tl (I) Pb (II), Cd (II) ... ... ... ... Зерттеу нәтижесінде кристалдық күйде құрамы
төмендегідей болатын монофазалы қосылыстар ... ... ... ... Pt(DL-Met)Сl2; Ni (DL-Met)2; Cu(DL-Met)2; Zn(DL-
Met)2; Cd(DL-Met)2; Bi(Cys)3; Tl(Cys); Pb(L-Met);. Pb(Cys)2 қосылысын ... ... ғана ... алуға мүмкіндік болды.
ИК-спектроскопия мәліметтері бойынша Bi (III), Pb (II) және Tl ... ... ... ... орын ... Pd(L-Cys)Cl2
препаратында лиганд пен металл арасында байланыс S және N атомдары, яғни
сәйкес ... және ... ... ... жүзеге асырылады.
Pd (II) метионинмен комплексінде лигандтың О, N-типті координациясы
байқалған. Pt (II) және Pd (II) ... ... ... ... S
және N атомдары арқылы байланысқан. Ni (II), Cu (II), Zn (II) және Cd ... ... ... ... және амин топтарының O
және N ... ... ... ... анықталған.
Палладиймен катализденетін арилгалогенидтердің арилборқышқылымен
(Сузуки реакциясы) және олефиндермен (Хек реакциясы) реакциясы – жаңа ... түзу үшін ... ... ... ... Осы ... ... аминопиридининдермен түзетін комплекстері активтілігі жағынан
палладийдің PPh3 ... ... ... ... лигандсыз
палладийден артық екендігі көрсетілген. Броманилин реакциясының мысалында
еріткіш табиғатының, негіздің, температураның және катализатор ... ... ... ... Өнімнің максимал шығымы
этиленгликоль еріткішінде 0.2 мол% ... PdCl2 ... ... ... Этиленгликоль ортасында Сузуки реакциясы үшін жаңа палладий
катализаторын қолдану нәтижесі
Суда еритін PdCl2.2(DMAP) ... – 100оС ... сулы ... ... ... арил қышқылының арилгалогенидтермен Хек
реакциясының ... ... ... ... ортасында Хек реакциясы үшін жаңа палладий
катализаторын қолдану нәтижесі
[27] Жұмысында ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі болатындығы анықталған. Полярлы
еріткіш күкіртке қарағанда азотты күштірек ... сол ... ... ... фрагмент күкірт атомы арқылы орталық ионмен
байланысады. Яғни, комплекстүзілу ... ... орта ...... ... ... әсер ететіндігі көрсетілген.
3-сурет. Калий тетрахлорпалладатының (ІІ) (2,2-диетокси-1-фенил-1-
тиоционато-этил)фосфонисті қышқылмендың диэтилэфирімен полярсыз еріткіште
әркеттесуі
4-сурет. Калий тетрахлорпалладатының (ІІ) (2,2-диетокси-1-фенил-1-
тиоционато-этил)фосфонисті қышқылдың диэтилэфирімен ... ... ... ... ... сольваттану ерекшеліктерін
анықтау үшін бұрыннан қолданылып келе ... ... ... аналогы – тетра(3,5-дитретбутилфенил)порфин (Н2Р) модельді
жүйе ... ... ... ... мезо-тетрафенилпорфин
молекуласының фенил сақинасына лигандтар ... ... ... ... арқылы анықталатын жалпы
заңдылықтар сипаттамасына әсер етпейді, бірақ ... ... ... ... ... ... ерігіштігін
жоғарылатты. Ерігіштіктің жоғарылауы – арқылы ... ... үшін еру ... ... ... ... ... алуға негіз болды. Бұл мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... болмаған еді.
Жұмыста калориметриялық әдіс арқылы H2Р лигандының және оның ... (М = Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Pd2+, Ag2+, Cd2+) ... ... ... ... циклогексан, бензол, пиридин,
хлороформ еріткіштерінде 298.15 К кезіндегі ерігіштігі ... ... ... ... ... ... Алынған нәтижелер бойынша
орынбаспаған H2TPP және оның ... ... H2Р және ... еру ... ... артуының екі себебі
бар: сегіз третбутил орынбасарларының универсал сольваттануының үлесі мен
зерттелініп жатқан ... ... ... ... лигандының және оның ароматты ... ... ... энтальпиялық сипаттамаларын салыстыра отырып порфирин-ароматты
еріткіш арасындағы π-π-байланыстың қосатын үлесі ... ... ... ... ... ... ... еріткіштердегі қосылыстардың күйі электронды ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылық қатарын құрады: PdP ≥ CoP ≈ NiP ... > AgP > ZnP > ... ... (ІІ) ионының құрамында S-, N-, О- бар ... ... ... ... ... ... құрылымы мен құрамындағы әр түрлі
функционал топтардың болуына байланысты ... ... ... мен ... ... және ... реакцияларын жоғары
активтілікпен және селективтілікпен катализдейтін ПМК ... ... ... ал құрамындағы полимерлі лигандтар катализаторға жаңа
қасиеттер береді: иілгіштік, ЖМҚ ... ... ... және ... ... қолдануына кедергі келтіретін,
процестер жүретін аппарутраларға өзгерістер енгізуге мәжбүрлейтін ... ПМК ... ... ...... дәрежесін
төмендетеді, катализаторлар тұрақтылығы мен селективтігін жоғарылатады,
активті фаза нанобөлшектерінің қалыптасуын активтейді.
[29] ... ПВПД ... ... ... катализаторына
қарағанда активтігі 4,5 есе, ал ... 16 есе ... ... ... сүйенсек ПВПД мен PdCl2 өзара
әрекеттесіп, мырыш оксидінің ... ... соң және ... ... ... ... ... жиілігі 1672 см-1-ден (ПВПД
бос күйінде) 1660 см-1 ... мен ... және 1650 см-1 ... ... ... Бұл полимердің каталиттік жүйе компоненттерімен
әрекеттесуінің дәлелі.
ПВПД молекулалық ... ... ... ... ... ... түседі
және ол диффузиялық фактор: гидрленетін қосылыстардың үлкен ... ... ... ... және аралықтарда ірі ПМК
шумақтарының болуымен түсіндіріледі.
1% Pd-ПВПД/ZnO катализаторының ... ... ... ... сулы ... ... ... Pd-ПЭГ/ZnO катализаторының сулы ортада гидрлеу процесінің жылдамдығы
этанолдағыға қарағанда 3 есе жоғары. Катализатор құрамындағы палладийдің
массалық үлесі құрылымы ... ... ... ... процесінің
жылдамдығына әсер етпейтіндігі көрсетілген.
[11, 30, 31] жұмыстарында ПЭИ координациялық ... ... ... ... ... және ... ... активті
қосылыстарының құрылымы бес мүшелі хелатты цикл ретінде көрсетілген. Цикл
құрамындағы металл ионы ... ... бір ... екі
азот атомымен байланысқан:
Бұл катализаторлардың ... ... ... ... ... ...... зерттелді. Гидрлеу процесінің активті катализаторлары – ПЭИ мен
Pd комплекстері ... ... ... ... ... ... сутекпен өңдеген соң активті формалар ... және ... ... қажет етпейді.
ИҚ-спектроскопия нәтижелерін анализдеу арқылы 200-500 см-1 аралығындағы
жұтылу – сутекпен ... ... ... ... ... ... ... сақталатындығының дәлелі. ПМҚ каталиттік ... ... ... ... өңдеу нәтижесінде координацияланған палладий
хлоридінің гидридті формаларының ... ... ... ... ... ... гидрлеу процесінің
жылдамдығы жоғары болса, алифатты ... ... ... процесінің
жылдамдығы төмен. Бұл каталитік активті полимерлі металл ... ... ... ... ... ... деген қорытынды
жасалды.
Активтеу жолына ... ... ... натрий боргидридімен)
каталиттік активтігі бойынша ... ... ... ... (II), Co (II), Sn (II), Pd (II) және Rh (III) металдарының ПЭИ-мен
координациялық қосылыстары нитробензолдың ... ... ... ... ПЭИ мен Ni (II), Co (II), Sn (II) ... ... PH2 = 10 атм болғанда көрсете бастаса, Pd (II) ... (II) ... ... ... PH2 = 1 атм ... ПМҚ ... ... – бірнеше рет қолданған соң да
каталиттік активтігін жоғалтпауы. ... ... (II) ... 8 цикл ... және әр ... өнімнің 100% шығымдылығы ерекше
назар аудартты.
Аллил спиртін ... ... ... ... ... ... ... келесідей қатарға
орналасады:
ПВПД-Pd (0)>Р2ВП-Pd ... Pd ... Pd (ІІ) > ... ... ... – ПЭИ мен ... жүйесін тасымалдаушы
ретінде кремний диоксидін қолданды.
[32] жұмыста ... CnH2n-2 ... CnH2n ... ... ... ... ... еріткіште жүзеге асыру
үшін ПЭИ негізінде палладий катализаторын ұсынып отыр. Катализатор инертті
газ атмосферасында ПЭИ-ді ... ... және ... ... алынған.
[33] тотығу-тотықсыздану полимері – ... ... ... ... ... ... ... да, кейін
полимерлі матрицаға енетіндігі анықталды. PPD-ге PdCl2 ерітіндісімен әсер
ету ... ... ... ... матрицада жинақталуына
байланысты азот атомдарымен байланысатындығы және жуылған соң қабыршықта
(пленка) металл ... ... ... алатын палладий бар екендігі
көрсетілді.
[34] әдебиетте ... ... ... ... молекулалық
сутекпен дегидробромидтеу реакциясы NaOAc қосылысын негіз ретінде ... 60° мен ... ... ... ... PdCl[2]
қатысында жүргізілді. Катализатор ароматты және кейбір алифатты бромидтерге
қатысты жоғары активтілік және ... ... ... ... ... ... селективтілігі жүйеге
поливинилпирролидонмен байланыстырылған, PdCl[2] мен RuCl[3] негізіндегі
еритін биметалды катализатор ... ... ... ... ... ... активтігін төмендетеді.
[35] жұмысында поливинилпиридин координациялық иммобилизация ... ... фаза ... палладий предкатализаторларын Сузуки-Мияур
реакцияларында қолдануға болатындығы жөнінде ... ... ... N және P атомдары бар ахиральді мономерлер негізінде
спиральтәрізді хиральді полимерлерді (СхП) ауыспалы ... үшін (Pd, ... алу үшін ... ПММА-пен палладий комплекстік катализаторлары
активті, энантиоселекттивті ... ... жүйе ... және ... ... орынбасу
реакциясында катализатор ретінде қолданылды.
2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
2.1 Зерттеу әдістерінің сипаттамалары
Потенциометрлік әдіс - төмен- және ... ... ... ... ... ... кең қолданылатын әдістердің
бірі. Полимерметалды комплекстер анализінде потенциометрлік әдістің бірнеше
түрлері бар [37,38]. Төменде Бьеррумның түрлендірілген ... ... ол ... ... ... құрамы мен тұрақтылық
константаларын анықтау үшін жұмыста қолданылды.
Осы мақсатпен полилиганд - полиэтилениминді (ПЭИ) ... ... ... және ... қышқылмен потенциометрлік титрлеу
жүргізілді. ПЭИ потенциометрлік титрлеу қисығынан ... ... ... ... ... ... ... сулы ерітіндіде гидратты формада болады және оның ... ... ... ... диссоциацияланады:
+nOH-
+ nH+
AmH+ ... AmH+ - ... ... ... ;
Am – ... аминотоптары.
Бұдан ПЭИ-нің функционалды топтарының диссоциациялану константасын
былай жазуға болады:
(1)
Полинегіздің ... ... ... ... бұл ... ... Гендерсон-Гассельбах теңдеуін аламыз:
(2)
мұндағы, m – эмпирикалық коэффициент, ... ... ... ... және [АmH+] ... протондау дәрежесі (() арқылы
өрнектеп, ал ПЭИ-нің бастапқы концентрациясын (С0) деп ... ... ... ... ... титрлеу қисығы арқылы протондау
дәрежесін (() анықтауға болады, оның графигі ... ... ... ... ... ... нүктеде (Vэкв) протондау дәрежесі бірге тең. Әр нүктеде (
мәндерін табу үшін титрлеу қисығынан мынандай пропорция құру керек: (=1 ... ... Vэкв ... ... ал (1 - V1 ... ...
сызықты тәуелділік графигін тұрғызып, Гендерсон-Гассельбах теңдеуінен рК(
және m табуға болады (6-сурет).
6-сурет. рН ерітіндісі мен тәуелділігі
рК( ... ... ... ал tg( = m тең ... ... ... ... константасын белгілі бір ( және рН
мәнінде анықтау үшін, табылған m ... ... ... және m біле отырып, полимерметалды комплекстің тұрақтылық
константасын анықтауға болады. ПЭИ ... ... ... ... ... иондарымен де әрекеттеседі. Комплекстің Ктұр анықтайтын бұл
әдіс сутек пен ... ... ... ... ... Комплекстүзу процесіндегі аминотоптардың ... ... ... [Am]k, ... [AmH+] ... ... бос [Am] ... қосындысымен анықталады:
[Am]ж = [AmH+] +[Am] ... ... ... мөлшерін және потенциометрлік титрлеу
қисығындағы әр нүктедегі рН мәндерін біле отырып, ... ... ... = ... [[Н+] ... ( - ... дәрежесі.
Бос аминотоптың концентрациясын Гендерсон – Гассельбах теңдеуін қолдана
отырып есептеуге болады:
(8)
(9)
(10)
теңдеудің оң және сол жағын m-ге ... ... ... ... ... ... = [Am]ж - [AmH+] - ... ... ... мына ... анықталады:
(13)
мұндағы - белгілі құрамды ... ... бір ... ... ... ... Сm – ... бастапқы мольдік
концентрациясы, моль/л.
Сонымен, жүйенің түзілу функциясын = f(p[Am]) анықтағаннан ... ... ... ... ... ... мына ... - немесе - p[Am] комплекстүзілудің қисығын
тұрғызып, одан -нің ... ... ... ... ... константалары анықталады:
(14)
ал логарифмді түрде математикалық статистика әдісімен ... ... ... қосындысы ретінде анықталады (7-сурет): lg(ж =
lg(1 + lg(2 + ... ... ... ... ... константасын есептеу үшін
мынандай шарттар ... ... ... ... жүйе болуы керек, ондағы ... ... ... ... ... ... ... Берілген жұмыста ерітіндінің иондық күшін тұрақты ұстау үшін ... NaCl тұзы ... ... ... ... біркелкі орналасуы
диссоциациялану константасының бірдей болуына әкеп соғады;
3) функционалды топтардың ... ... ... және ... ену дәрежесінің барлық аралықтарында өзгермеу
керек.
Осыған орай ... ... ... ... ... ... ... жүргізу жағдайымен
анықталады: яғни зерттелген ... ... мен ... ... ... ... беретін болса, соғұрлым алынған
комплексті қосылыстардың тұрақтылық ... ... ... болады.
Барлық потенциометрлік зерттеулер термостатталған ... ... ... және шыны ... ... арқылы жасалды. рН
мәнінің дәлдігі рН-тың 0,02 бірлігін құрайды. ... ... ... ... бөлінді [41]. Шыны электродтың сутек иондарына
сезгіштігі жақсы батырылған мембранаға байланысты, сондықтан 24 сағат ... 24 ... ... суға ... ... ... ... үшін 30 минут сайын үш рет ... суда ... ... ... КСl ерітіндісінде 24 сағат, бір тәулік дистилденген суда
батырылады.
Потенциометриялық зерттеу нәтижелерінің дәлдігі ... ... ... ... анықталатын, шыны электродтың дұрыс таңдалуына
байланысты.
Ест.=Е0ст.- 2,303 в0 ... ... шыны ... стандартты потенциалы. Шыны электроды
элктродты жасауға қолданылған шыны ... ... және ... ... ... ... арқылы анықталады;
в0==8,61·10-4 Т=298 К ... ... ... шыны ... ... ... көрсетуге болады:
Ест.=Е0ст.- 0,059 ... ... ... теңдеу (рН-тың аз интервалында, 8-сурет) болып
табылады, мұндағы:
tgφ = ... Шыны ... ... рН – қа ... шыны ... ... кезде tgφ=0,059 В болуын ескеру
қажет.
Жүйенің ... кең ... ... және де ... ... ... ... түрде электрөткізгіштікке әсер
етеді (иондардың қозғалғыштығы арқылы). ... әр ... ... ... осы ... меншікті
тұтқырлыққа көбейтіп, ... ... ... тұрақты тұтқырлыққа
келтірілген:
=
(19)
мұндағы - меншікті электрөткізгіштік, см-1;
- келтірілген немесе ... ... ... ... ... жағдайда платина электродын қолдана
отырып, Р-5010 ауыспалы ток ... ... ... ... ... ... стандартты үлгілердің кедергісін өлшеу арқылы бақыланды.
Зерттеліп отырған жүйенің бір ұяшықта кедергісі мен рН-ы ... ... және ... ... ... ... рН мен ... бір қатынаста алынған бастапқы компоненттердің
сулы ерітіндісін араластыру әдісімен комплекстер алынды.
2.2 Зерттеу объектілері
Бастапқы реагенттер ретінде тармақталған құрылымды, молекулалық массасы
50000-ға тең ПЭИ 10% сулы ... ... ... ... ... маркалы NaCl, фиксаналдан дайындалған (0,1н) HCl
пайдаланылды. Сулы ... ... ... ... және 5·10-3 моль/л-ді құрайды. Сулы-органикалық ортада этанол
спирті қолданылды. Иономерді ... үшін рН мәні 1,65 және ... ... буферлі ерітінділер қолданылды.
3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1. Полиэтиленимин полимері және Рd2+ ... ... ... ... сулы және сулы органикалық ортада физика-химиялық әдістер арқылы
зерттеу
Платина металдарының полимерметалды ... отын ... ... ... ... Сонымен қатар платина тобының
металдарына ерекше ... және ... ... тұрақтылық,
жылу және электроөткізгіштік, жоғары магниттік сипаттамалар тән. Бірақ
платина металдарының көп қолданылатын ... бірі – ... ... ... ... ... ... мұнай өнімдерін қайта өңдеу
(гидрлеу, дегидрлеу және т.б.) процестері. ... ... ... тұрақтылық константалары және олардың түзілуінің қоршаған
ортаға әсері туралы ... ... – бұл ... ... ...... ионы жүйесінде комплекстүзу процесін зерттеу кезінде
информативті ... бірі – ... ... ... ... ... Pd2+ тұзымен ПЭИ-ді (СПЭИ =2,00∙10-3 негіз-моль/л)
потенциометрлік ... ... ... ... ... металл тұзымен араластыру ортаның рН-мәнінің ... яғни ... ... ... ... қосылыс –
полимерметалды комплекстің түзілуіне негізделген.
9-сурет. ПЭИ-ді Рd2+ тұзымен потенциометрлік титрлеу қисығы : ... ... ... ... ... жүйе үшін ... компонеттердің k
( ) оптималды мольдік қатынастары табылды. ПЭИ-Pd2+ жүйесінде
реагенттердің ... ... ... k = 0,5; яғни ... ... болатын бөлшектің түзілгендігін көрсетеді [11, 30, 31].
Алынған ... ... ... тағы да бір жолы –
кондуктометрлік титрлеу. 10-суретте ПЭИ-ді Рd2+ ... ... ... ... ... бұл ... жүйенің электрөткізгіштігінің
мәні бірқалыпты өсіп отырғандығы байқалды, яғни, ПЭИ-ді Рd2+ тұзымен
комплекстүзу ... ... ... ... Н+ ... деген болжамның дұрыстығы.
10-сурет. ПЭИ-ді Рd2+ тұзымен кондуктометрлік титрлеу қисығы
Полимер-металл ионынан құралған жүйеде потенциометрлік әдіспен ПЭИ ... = 2 : 1 ... ... ... ... ... (ІІ) ионының
вакантты d-орбиталдарының және ПЭИ-дегі азот ... ... ... ...... ... ... негізі.
В 1926 жылы И. И. Черняев ... әсер ету ... ... ішкі сферасындағы аниондар өздеріне қатысты транс-орындардағы
лигандтарды тұрақтандырады [42].
И. И. ... ... ... ... ... қатары:
Пейроне ережесі. Калий тетрахлороплатинатқа аммиак немесе аминдердің
әсер ету ... ... ... ие ... ... реакция екі сатыда өтеді деп болжам жасауға болады:
I.
II. Cl- анионының транс әсері жоғары болғандықтан, екінші аммиак ... Cl- ... ... ... орынға орналасады:
Осы палладий мен платина металдары қасиеттері ... өте ... осы ... ережесін ПЭИ-палладий (ІІ) жүйесіндегі әрекеттесу
сызбанұсқасын жазу үшін қолдандық. ПЭИ-Рd2+ комплекс түзілу ... ... Pd2+ ... ... полиэтилениминмен комплекстүзу процесінің
термодинамикасы
Полимерлі макроциклды реагенттер ... ... ... байланысу
және эффективтілігімен төменмолекулалы аналогтарынан асып ... ... ... практиканың әртүрлі мақсаттары (әсіресе мұнай
өнімдерін өңдеу ... ... ... ... үшін кеңінен
қолдану – олардың құрамы, құрылысы, тұрақтылық константалары және олардың
түзілуінің қоршаған ортаға әсері ... ... ... ... ... бұл жұмыста палладий металының полиэтилениминмен
комплексінің құрамы мен тұрақтылығын Бьеррумның түрлендірілген ... ... ... Ол үшін ПЭИ ...... ... және қатысуынсыз 298-313 К температура аралығында және
ерітіндінің ... ... күш 0,1-1,0 ... ... ... NaCl
индеферентті тұз ретінде алынған.
11-суретте Т=298 K, I=1,0 ... ... ... ... (температура мен иондық күштің басқа мәндеріндегі ... ... ... ... ... көрініп тұрғандай,
комплекстүзгіш – ... ионы ... ... ... ... ... қисыққа қарағанда қышқыл ... ... яғни бұл ... ... бөлінуінен координациалық қосылыс ... ... ... ... ... сулы ... тұз қышқылымен потенциометрлік
титрлеу қисығы : 1-ПЭИ (CПЭИ=2,00(10-3 негіз-моль/л); 2- k=0,5; СHCl=10-2
моль/л; Т=298К, I=1,0
4-кестеде ПЭИ-Pd2+ жүйесі үшін ... ... ... ... ... ... ... мәндерді талдау барысында,
комплекстүзгіш – ... ионы ... екі ... ... көрсетеді. Қышқыл концентрациясының артуымен полимердің
функционалды топтарының Pd 2+-дің ... ... саны ... болады. Бұл ПЭИ иминотоптарының протондалуымен түсіндіріледі.
Себебі, N - Mn+ ... N - H ... ... ... белгілі [37].
4-кесте. Т = 298К, I = 1,0 мәндерінде ПЭИ-Pd2+ жүйесі үшін ... ... ... ... орта ... |рН |(LH+(, |(L(, |(Lк(, |рL | ... | ... ... ... | | ... |4,08 ... ... |18,79(10-3 |5,41 |2,09 |
|8,97(10-4| | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| |3,80 ... ... ... |5,20 |1,95 |
| |3,65 ... |7,24(10-6 |16,17(10-3 |5,14 |1,80 |
| |3,52 ... ... ... |5,24 |1,67 |
| |3,43 ... |4,37(10-6 |13,68(10-3 |5,36 |1,53 |
| |3,38 ... ... ... |5,76 |1,35 |
| |3,30 ... |1,29(10-6 |11,00(10-3 |5,89 |1,23 |
| |3,23 ... ... ... |5,93 |1,10 |
| |3,20 ... ... ... |5,95 |0,93 |
| |3,15 ... |1,05(10-6 |7,07(10-4 |5,98 |0,79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | ... ... ... ... ... ...
координатасындағы -ның жартылай мәндерінен табылды.
12-сурет. ПЭИ-Pd2+ жүйесінің сулы ортада түзілу функциясы
13-суретте Т=298 K, I=1,0 мәнінде ... ... ... тұз ... ... ... көрсетілген (температура мен
иондық күштің басқа мәндеріндегі титрлеу қисықтары аналогиялық ...... ... сулы-органикалық ортада тұз қышқылымен
потенциометрлік титрлеу қисығы : 1-ПЭИ (CПЭИ=2,00(10-3 негіз-моль/л); 2-
k=0,25; СHCl=10-2 моль/л; ... ... ... ... ... ... үшін ... түзілу
функция () мәндері келтірілген.
5-кесте. ПЭИ-Pd2+ жүйесінің сулы-органикалық орта үшін ... ... () ... орта ... |рН |(LH+(, |(L(, |(Lк(, |рL | ... | ... ... |моль/л | | ... |4,06 ... ... ... |6,69 |2,09 ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| |3,80 ... |2,57(10 ... |6,59 |1,96 |
| |3,55 ... |2,19(10 |16,82(10-4 |6,66 |1,88 |
| |3,40 ... |1,66(10 ... |6,78 |1,78 |
| |3,30 ... |1,41(10 |15,01(10-4 |6,85 |1,67 |
| |3,20 ... |0,95(10 ... |7,02 |1,60 |
| |3,12 ... |0,68(10 |13,59(10-4 |7,17 |1,52 |
| |3,08 ... |0,52(10 ... |7,28 |1,37 |
| |3,02 ... |0,44(10 ... |7,36 |1,29 |
| |3,00 ... |0,43(10 ... |7,37 |1,11 |
| | | | | | | ... тұрақтылық константалары жүйедегі комплекстүзу қисығының
координатасындағы -ның жартылай мәндерінен табылды.
14-сурет. - ПЭИ-Pd2+ жүйесінің сулы-органикалық ортада түзілу
функциясы
Төмендегі ... су және ... ... сипаттамалары
келтірілген.
7-кесте. Су және этанолдың негізгі физико-химиялық сипаттамалары [44]
|Еріткіш |Тығызды|Диэлектрлік ... ... ... сан|
| |ғы, |өтімділігі ... D |сан [44] |[44] |
| ... | | | | ... |1,00 |78,30 |1,84 |18 |54,8 ... |0,806 |24,30 |1,64 |19,6 |37,9 ... ... (ε) – ... бір ортадағы бөлшектердің
электростатикалық әрекеттесу күшінің ... ... ... неше есе
төмен екендігін көрсететін шама. Диэлектрлік өтімділігі бойынша еріткіштер:
диэлектрлік өтімділігі ... (>50: су, ... ... ... ... ... (12-50: ... ацетон, нитрометан,
нитробензол, ацетонитрил, диметилсульфоксид) және ... (

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі47 бет
Полимерлі және төменмолекулалы лигандтармен Cr, Mo, W және Re иондарының комплекстүзу ерекшеліктері41 бет
12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі47 бет
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу60 бет
TCP/IP хаттамалар комплекстерімен жұмыс7 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Комплексті қосылыстар»8 бет
«Көпмүшеліктер мен комплекстік сандар »6 бет
Алкилароматты көмірсутектерді оксигенирлеу реакциясының полимерметалды комплекспен катализденуі33 бет
Антропогендік табиғат комплекстері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь