Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ . ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Жоба мәні және жобаларды басқару қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Жоба сапасы және оны басқару қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.3 Cапаны басқару қажеттілігі және сапа менеджменті жүйесі ... ... ... ... ... .23

2 «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДАҒЫ САПАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ДЕҢГЕЙІН ТАЛДАУ

2.1 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ.ның құрылымы және оның қызметін экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.2 Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару ... ... ... ... ... ... .51
2.3 Жолаушылар тасымалы қызметінің сапасын басқару жүйесі және мәселелелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59

3 ЖОЛАУШЫЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ САПАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОБАСЫ ЖӘНЕ ШАРАЛАРЫ

3.1 Теміржол көлігі саласындағы жобаларды басқару ерекшеліктері ... ... ...68
3.2 Жолаушыларды тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру жобасы ... ... .77
3.3 Жолаушыларды тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру шаралары ... .85

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...90

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .91
Қазақстан Республикасы президентінің «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауында мемлекет эконмикасының ұзақмерзімді даму стратегиялық бағыттарының бірі көлік деп аталған [1].
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Жолаушылар теміржол көлігі Қазақстандағы теміржол тасымалдарының 60%-дан астам көлемін жүзеге асыратын аймақтық және аймақаралық қатынастардағы маңызды көлік түрі болып табылады. Қазіргі таңда көлік қызметтері саласындағы тасымалдау процесін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда өзгерістер туындап, нәтижесінде тасымалдау процесінің ресурс үнемдегіш және ақпараттық технологияларын қолдану, мемлекет ішінде сауда қатынастарын дамыту және көлік түрлерінің арасындағы бәсекелестікті күшейту жүзеге асырылуда.
Көлікті басқару бұл тауарды басқарумен қатар қызмет көрсетуді басқаруды да қажет ететін күрделі процесс. Сондықтан теміржол жолаушылар тасымалы қызметінің сапасын арттыру үшін сапаны басқарудың тиімді жүйесін қалыптастырып, әртүрлі ғылыми бағыттардағы көзқарастарды қолдана білу керек, яғни сапаны басқаруда оны ұйымның барлық салаларымен ұштастыра отырып, кәсіпорын мақсатына жетудің тиімді жолдарын жетілдіру – алға қойылған талаптардың бірі. Сонымен қатар, қазіргі таңда жолаушылар тасымалы қызметіндегі сапаны жақсарту жолындағы мәселелер теміржол саласының дамуына кері әсерін тигізеді.
Қазақстанның теміржол көлік жүйесінің әлемдік көлік жүйесіне кірігуі, қазіргі заманға сай перспективалы ұлттық теміржол көлік инфрақұрылымын құру, транзиттік әлеуетті дамыту және оны тиімді пайдалану, көлік процестерінің ең жоғары тиімділігіне қол жеткізу сияқты мақсаттарға жету үшін алдымен мемлекетішілік теміржол кешеніндегі жолаушыларға қызмет көрсету сапасын басқарудағы мәселелерді шешу қажеттігі туындайды.
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапа мәселесін талқылай отырып, оны басқару процесін және жетілдіру шараларын қарастыру зерттеу жұмысының өзекті бағыты болып саналады.
Дипломдық жұмыс тақырыбының зерттелу дәрежесі. Көлік экономикасының теориялық және тәжірибелік мәселелеріне И.Б.Белов, В.Г. Галабурды, В.П.Носов және т.б. сияқты экономист ғалымдардың еңбектері арналған.
Қазақстанда экономика және көлік - байланыс кешенінің жалпы мәселелері Т.Б.Мамаева, Н.К.Исингарин, Е.Д. Атамкулов, К.К. Жангаскин, В.Парамзин, М.Өмірзақова, М.У. Жарилкаганов, Т.Б.Баяхметов, М. Бекмагамбетов, Б.К. Ахметованың еқбектерінде қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру. Дипломдық жұмыстың мақсатына cәйкес келесідей міндеттерді жүзеге асыру керек:
- жоба сапасын ұтымды басқару мақсатында жобаларды және жобас сапасын басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілерін зерттеу;
1. «Қазақстан – 2030» даму бағдарламасы. 1997 ж.
2. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление проектами и программами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 392 с.
3. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) 2000 Edition © 2000 Project Management Institute, Newton Square, USA.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.Мазура. 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2004.- 664 с.
5. Александрова Т.В., Голубев С.А., Колосова О.В. и др. Управление инновационными проектами: Учебное пособие в 2-х частях / Под общ. ред. проф. И.Л. Туккеля – Спб: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
6. Walker Anthony. Project management in construction: 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2002. – 289 p.
7. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 312 с.
8. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 240 с.
9. Кремнев Г.Р. «Управление производительностью и качеством». 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 376 с.
10. Шапиро В.Д. Управление проектами.- СПб.: ДваТри, 1996. - 610с.
11. Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности «Менеджмент организации». 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2008. – 414с.
12. Дж. Родни Тернер. Руководство по проектно – ориентированному управлению: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.И.Воропаева – М.: Издательский дом Гребенникова 2007.- 552 с.
13. Миронов М.Г. Управление качеством: Учебное пособие.- М.:ТК Велби Изд-во Проспект, 2006. – 288 с.
14. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 112 с.
15. Аванесов Е.К. Японская модель устойчивого роста – основа пересмотра стандарта ISO 9004// Методы менеджмента качества.- 2005.- №10.- С.9-12.
16. Альжанова Н.Ш. Методология проектирования и концепция международных стандартов серии ИСО 9000 // Вестник КазНУ.Серия экономическая. – 2006. - №5. – С. 84-89.
17. Окрепилов В.В. Управление качеством: 2-е изд. доп. и перераб. – М.:ОАО «Издательство Экономика», 1998. – 435 с.
18. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями в 2-х томах. Т2. – М.: Высшая школа, 1998.- 512 с.
19. Қазақстан Республикасы. 2001 ж. 8 желтоқсанында қабылданған Заң, №266-11 - Темір жол көлігі туралы // Егеменді Қазақстан 10 желтоқсан 2001 жыл
20. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2006 ж. 12 наурызында «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамымен бекітілген жарғысы.
21. Парамзин В. Направления исследований при создании новых локомотивов // Транспорт и коммуникации Казахстана: Магистраль. – 2008. - №7. – С.17-19.
22. Мамаева Т.Б. Управление пассажирскими перевозками: Учебное пособие.- Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2008. – 99 с.
23. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2008 жылға арналған жылдық есебі.
24. www.railways.kz
25. Баймухамбетова М.К. Пассажирские перевозки в системе желенодорожного транспорта РК и экономические аспекты их развития. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы, 2007.С.45-46; С.53-58;
26. Қазақстан Республикасындағы көлік және байланыс 2003–2007. Статистикалық жинақ. // Ред. басқарған Ж. Омаров. Астана, 2008 – 104 б.
27. Тупикова О.А. Финансовй анализ: Методические указания. – Владивосток: Изд-во: ДВГТУ, 2004. – 38 с.
28. Ахметова Б.К. Управление инвестиционной деятельностью железнодорожного транспорта Казахстана: механизм и стратегия развития. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.67-70.
29. Жарилкаганов М.У. Стратегическое управление инвестиционной деятельностью магистральной железнодорожной сети. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.65-68.
30. www.temirzhol.kz
31. Қазақстан Республикасы. 1994 жылдың 11 қаңтарында бекітілген бұйрық, «Фирмалық жолаушылар тасымалы жағдайы туралы» // ҚР Көлік және байланыс министірлігі.
32. Өмірзақова М. Жаңа жобалар жалғасын тапса // Қазақстанның көлігі мен коммуникациялары. Ғылыми - өндірістік журнал: Магистраль. – 2008. -№8. – 48-50б.
33. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. Железнодорожный транспорт Казахстана. Реструктиризация и пути интеграции в мировую экономику. Под общ. ред. проф.Б.К.Алиярова. – Алматы: Экономика, - 2003. – 742 с.
34. Материалы статотчетов АО «Пассажирские перевозки». Раздел «Инвестиции» за 2005, 2006, 2007 гг.- С.34-36;С.41-42;С.35-37;С.19-21.

35. Жылжымалы құрамды дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған бағдарламасы // Магистраль. – 2007. - №10.- 31-36 б.
36. Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации: Материалы международной науч.-прак.конф. // Под общей редакцией академика НАН РК, профессора Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 2005.- 384 с.
        
        Қазақстан  Республикасының біліім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... және ... ... және ... ... жұмысы
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару
Орындаған 4 курс ... ... ... ... ... ... қорғауға жіберілді,
э.ғ.д., ... ... ... ... ... - ... аспектілері
1.1 Жоба мәні және жобаларды басқару
қажеттілігі..........................................6
1.2 Жоба ... және оны ... ... ... ... және сапа ... «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамындағы ... ... ... ... ... ... жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның құрылымы және ... ... ... ... ... ... Жолаушылар тасымалы қызметінің ... ... ... ... ... ... ... сапаны жетілдіру жобасы және
шаралары
1. ... ... ... ... ... Жолаушыларды тасымалы қызметінің сапасын жетілдіру жобасы.........77
3. Жолаушыларды ... ... ... ... ... ... ... президентінің «Қазақстан – 2030» халыққа
жолдауында мемлекет ... ... даму ... бірі ... деп ... ... ... тақырыбының өзектілігі. Жолаушылар ... ... ... тасымалдарының 60%-дан астам көлемін жүзеге асыратын
аймақтық және аймақаралық қатынастардағы маңызды көлік түрі ... ... ... ... ... ... ... процесін ұйымдастыру
мен жүзеге асыруда өзгерістер туындап, нәтижесінде тасымалдау ... ... және ... технологияларын қолдану, мемлекет ішінде
сауда қатынастарын дамыту және көлік түрлерінің арасындағы бәсекелестікті
күшейту жүзеге ... ... бұл ... ... ... қызмет көрсетуді басқаруды
да қажет ететін күрделі процесс. Сондықтан теміржол ... ... ... ... үшін ... ... тиімді жүйесін
қалыптастырып, әртүрлі ғылыми бағыттардағы көзқарастарды қолдана ... яғни ... ... оны ... барлық салаларымен ұштастыра
отырып, ... ... ... ... ... ...... талаптардың бірі. Сонымен қатар, қазіргі таңда жолаушылар тасымалы
қызметіндегі сапаны жақсарту жолындағы мәселелер теміржол саласының дамуына
кері әсерін тигізеді.
Қазақстанның теміржол ... ... ... ... ... ... ... сай перспективалы ұлттық теміржол көлік ... ... ... ... және оны ... пайдалану, көлік
процестерінің ең жоғары тиімділігіне қол жеткізу ... ... ... ... мемлекетішілік теміржол кешеніндегі жолаушыларға қызмет
көрсету сапасын басқарудағы мәселелерді шешу қажеттігі туындайды.
Жолаушыларды ... ... сапа ... ... ... басқару процесін және жетілдіру шараларын қарастыру зерттеу ... ... ... ... жұмыс тақырыбының зерттелу дәрежесі. Көлік ... және ... ... ... В.Г. ... және т.б. ... ... ғалымдардың еңбектері арналған.
Қазақстанда экономика және көлік - байланыс кешенінің ... ... ... Е.Д. Атамкулов, К.К. Жангаскин, В.Парамзин,
М.Өмірзақова, М.У. Жарилкаганов, Т.Б.Баяхметов, М. ... ... ... қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – көлік ... ... ... ... ... ... сапасының деңгейін, оны басқару
мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет ... ... ... мақсатына cәйкес келесідей міндеттерді жүзеге асыру керек:
- жоба сапасын ұтымды басқару мақсатында жобаларды және жобас ... ... және ... ... ... кәсіпорынның құрылымын анықтап, компанияның қызмет жағдайына
экономикалық талдау ... ... ... ... ... басқару процесін сипаттау;
- жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны ... ... ... ... ... ... сипаттап, күтілетін нәтижелерді
айқындау.
Дипломдық жұмыстың зерттеу ... ... ... ... Ұлттық
компаниясы» АҚ «Жолаушылар тасымалы» АҚ – ның жолаушылар тасымалы ... ... ... ... ... ... ... және әдістемелік негізіне ... ... ... шетел және Қазақстан ғалымдарының ғылыми
еңбектері жатады. Сонымен қатар, республикалық және мемлекетаралық деңгейде
қабылданған нормативтік ... мен ... ... ... ... және ... ... дамуы процесінің ажырамас бөлігі болып
саналатын теміржол көлігіндегі сервис ... ... ... ... 2030» даму стратегиясы, 2001 жылдың 11 маусымында
қабылданған «Ұлттық көлік ... ... ... ... ... ақпараттық негізі ретінде Қазақстан Республикасының
статистика ... ... ... және ... ҰК» ... ... ... және нормативтік - құқықтық актілерін,
кәсіпорынның интернет желісіндегі ресми сайтындағы мәліметтер қарастыруға
болады.
Дипломдық ... ... ... 3 ... ... ... қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан
тұрады.
Кіріспеде дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі мен ... ... ... мен ... ... пәні мен ... ... тарауда жоба және жоба сапасын басқарудың теориялық және
әдістемелік негіздерін ... ... ... ... ... мен оның ... ... кезеңдері мен түрлері, жоба сапасын
басқару ерекшеліктері және оның функциялары анықталған.
Екінші тарау негізінде ««ҚТЖ» ҰК» АҚ және ... ... ... ... сипаттамасы және құрылымы, дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі
болып табылатын еншілес компания «Оңтүстік» ... ... ... мен ... жағдайын талдау және компаниядағы қызмет көрсетуді
басқару ... ... ... ... ... сапаны
жақсарту мәселелері анықталған.
Үшінші тарауда теміржол саласындағы ... ... ... және ... ... қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасы
ұсынылған, оны қаржыландыру ... ... ... қатар осы жобаның
нәтижелерін талдау ... ... ... ... ... жұмысты орындау барысында
алынған нәтижелер мен тұжырымдар жасалынған. Жұмысты жазу барысында отандық
және ... ... ... ... ... мен статистикалық
мәліметтер қолданылды.
1 Жобаларды басқарудың теориялық - әдістемелік аспектілері
1.1 Жоба мәні және ... ... ... ... ұйым және ... ... бір ... бағытталған қызмет
түрлерін жүзеге асырады. Бұл қызмет түрлері өнімнің сериялық өндірісі және
қайталанып отыратын ... ... жеке ... ... ... жаңа өнім ... қызмет түрін шығаруға арналған өзара
байланысты іс-шаралар жиынтығы. Жоба ... және ... ... ... ... ... ... басталу және аяқталу уақыты болады [2].
АҚШ-тың жобаларды басқару Институтының (PM BoK, PMI) стандарттарында
жобаны ерекше өнім ... ... ... түрін ұсыну үшін қолданылатын
уақытша іс-әрекет деп түсіндірген [3].
И.И. Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге келесідей анықтама береді: ... бұл ... ... алдын ала әзірленген және жоспарлы түрде
технологиялық процестердің, ... ... ... ... және осы ... ... асыру шаралары мен басқару шешімдері
[4].
Жоба басқару ... ... ... ... ерекше белгілермен
сипатталады:
• нақты соңғы мақсаттың болуы;
• шектеулі ... ... ... ... ... ... ресурстардың шектеулілігі;
• жобаны жүзеге асырушы ұйым және жоба ... ... ... ... ... және ... ... етілу белгісі, яғни
жобаны жүзеге асыру барысында уақытша арнайы ұйымдастырушылық
құрылымның болуы;
... ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып, жоба түсінігінің жалпы
анықтамасын алуға болады.
Жоба – бұл өнім ... ... ... ... ... да ... қол ... мақсатында жүзеге асырылатын идея және әрекет. Сонымен
қатар, жоба уақыт бойынша шектелген нақты мақсатқа бағытталған жеке ... және бұл ... жету ... ... тәуекелдікке, ұйымдық
құрылымға және ресурстар мен қаражаттарды ... ... ... сай ... ... болып саналады.
Жобалар масштабы, ұзақтығы, құрылымы, қатысушылар құрамы, күрделілік
дәрежесі, нәтиже әсері ... ... ... ... ... сыныпталуы мүмкін [5].
1 сурет. Жоба классификациясы
Жоба түрлерінің ерекшеліктерін бөліп, көрсетуге болады.
• Инвестициялық жобалар ерекшеліктері:
­ жобаның мақсаты, шығындары, ... ... және ... және ... ... ... құны және ... қажетті ресурстар жұмыстардың
орындалу деңгейіне және жоба прогресіне тәуелді;
­ қажетті жабдықтар мен мамандар жобаның аяқталуымен және ... ... болу ... және ... ... керек.
• Ғылыми – зерттеушілік және инновациялық жобалар – жаңа өнім
шығару немесе қызмет түрін ұсыну және ... ... ... ... ... ерекшеліктермен сипатталады:
­ жобаның негізгі мақсаты анықталған, бірақ жеке
нәтижелерге қол жеткізу ... ... ... ... ... ... аяқталу мерзімі және ұзақтылығы алдын ала
анықталған және ... осы ... ... ... ... ... ... саналады, сонымен
қатар, аралық нәтижелерге байланысты жоспарға
түзетулер енгізілуі керек;
­ негізгі ... ... ... мен ... ... ... байланысты.
Осы жағдайда жобаның шығындарын және оның дайын болу
мерзімін қажетті қуаттылық анықтайды.
• Ұйымдастырушылық жобаларға ... ... ... ... жүзеге асыру, жаңа ұйым құру немесе жоба ретінде
форумдар өткізу жобалары ... және ... ... жоба ... алдын ала анықталған, бірақ
жүйені ұйымдық жақсартумен байланысты
болғандықтан бұл жоба ... ... ... ... ... қиын ... ... жүзеге асырылу уақыты және
ұзақтығы алдын ала бекітіледі;
­ жоба шығындары тағайындалады және жоба
прогресі ... ... ... ... ... ... ... жобаларға кәсіпорынды жекешелендіру, аудиторлық
жүйе құру, салық төлеудің жаңа ... ... және ... және ... ... бар:
­ жүйенің қызмет етуінің
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... болады; жобаның негізгі
мақсаты алдын ... ... ... жоба ... да ... жоба ... да ... үнемділікке бақылана
отырып, қажетті көлемде
жеткізіліп отырады.
• Әлеуметтік жобаларға әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... нашар тұрғындарды әлеуметтік
қорғау сияқты жоба түрлері жатады және ... ... ... және ... ... бар.
­ жоба мақсаты ескеріледі және аралық нәтижелерге қол жеткізу
бойынша ... ... ... және сапалық бағалау
күрделі болады;
­ жоба ... мен ... ... ... ... немесе
олар алдын ала ескеріледі де, соңында нақтылануға жіберіледі;
­ жобаға жұмсалатын шығындар бюджет ассигнованиясына тәуелді;
­ қажеттілік туындаған жағдайда ресурстар бөлінеді ... ... ... ... жоба ... жетуге бағытталған
әрекеттер мен шаралар жиынтығы. Нәтиже – бұл жобада көрсетілген талаптарға
сәйкес шығарылған өнім немесе ... ... ... ... ... ... ... берілген.
Энтони Уокер жобаларды басқару түсінігін жоба пайдалылығын, сапасын,
жүзеге асыру мерзімі мен ... ... ала ... жобаны жоспарлау,
координациялау және бақылау, ресурстар арасында өзара байланыс орнату, жоба
қатысушыларын және олардың жалпы ... ... ... ... бақылау
және үйлестіру, сонымен қатар, тапсырыс берушінің қажеттілігін ... ... үшін ... ... және ... ... ... Шапиро, И.И. Мазур «Жобаларды басқару – бұл жобадағы жұмыс ... ... ... мерзімі, сапасы және жоба қатысушыларын қанағаттандыру
үшін нақты ... жету ... ... заманауи техникасын және
технологиясын, әдістерін қолдану арқылы жоба мақсатына тиімді қол жеткізуге
бағытталған жобаны ... ... ... ... ... және материалды-
техникалық ресурстарды жоспарлау, ұйымдастыру, координациялау және басқару
әдістемесі» деген анықтама берген [4].
Жобаларды басқару – бұл жоба ... ... ... ... ... ... ... және жоба қатысушыларының ойын ... ... ... қызметте білім мен біліктіліктің, әдістердің, құралдар
мен технологиялардың қолданылу процесі [7].
Жұмыс бағдарламасына жалпы өзгеріс енізбей жиі модификация ... ... ... ... икемді болу керек.
2 сурет. Жобаның жүйелік жоспары
Жүйелік жоспарда жоба қаржылық жағдай мен техникалық талаптарды ... және ... ... ... ... ... қол жеткізетін объект
ретінде сипатталады. Жұмыстардың орындалуы материалдар (М), ... ... ... (Н) сияқты қажетті ресурстардың ... ... ... ... М, Е, Н ... ... ... реттілігін үйлестіруді және әсер ететін ішкі (V) және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... процесін
басқару (U) арқылы қол жеткізуге болады[5].
Жобаларды ... ... үшін ... ... ... ... жағдайлар құрылуы қажет және бұл жиынтық ұйымның ... ... ... ... ... жүйесі негізгі үш блоктан
тұрады: басқару субъектісі, басқару объектісі және басқару ... ... ... ... ... ... басқару
шешімдерін шығаруда және қабылдауда өзара жұмыс атқаратын ... ... ... ... ... өкілі болып саналатын барлық қажетті ұйымдар және
бөлімшелер кіретін жобаның тапсырыс берушісінің ... ... ... функционалды тапсырыс беруші, басты ... ... ... ... ... ... ... және бөлімшелер
кіретін жобаның орындаушыларының басқару аппараты, мысалы: басты
мердігер, басты жүйелі ... ... ... жеткізуші.
• жоба командасы – жобаны орындауға ... ... ... ... ... және техникалық персонал
кіретін жобаларды жүзеге асыру ... ... ... құрылымдар.
Жобаларды басқару жүйесіндегі басқарудың негізгі объектісі жоба болып
табылады. Басқару объектісі ретінде ... ... жоба ... – бір ... орталыққа тәуелді жобалардың
жиынтығы;
• бағдарлама – бірдей мақсатпен және оларға қол ... ... ... іс – ... және ... байланысты жобалар тобы.
Бір бағдарлама шеңберіндегі жобаларды басқару үйлестіруді қажет
етеді;
• жоба – ... ... ... және ... ... ... қойылған талаптармен жоба мақсатына қол жеткізуге
бағытталған өзара байланысты іс-шаралар жиынтығы.
Қызметі барысында жоба туындайтын ұйымды басқару ... ... ... ... ... — бұл жобаның іске асырылуының ... ... ... ... ... және ... ... нақтылайды, келесі
деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... стратегияларды қамтамасыз етеді.
Жоба стратегиясы – жоба нәтижесінің белгіленген мақсатына және
миссиясына қол ... ... ... бағыттарын анықтаудағы
орталық түйін[4].
Кез келген жоба оны жүзеге асыруға қажет жұмыс күрделілігіне ... ... ... ... ... жағдайлардан өтеді. Идея пайда
болғаннан жобаның толықтай аяқталуына дейінгі ... даму ... ... өмірлік циклін көрсетеді және оны фазаларға бөлу керек.
3 сурет. Жобаларды басқару моделі
Жоба фазалары жобаның ... ... ... элементі болып
табылады. Әрбір фазаның аяқталуы жобаның бір немесе бірнеше нәтижесіне қол
жеткізу ... ... ... ... төрт ... ... бастапқы фаза (концепция);
• жобаны әзірлеу фазасы;
• жүзеге асыру фазасы;
• аяқтау фазасы.
Бастапқы фазадағы ... ... ... ... ... яғни жобаға қажеттіліктерді және жоба ... ... ... мәліметтерді жинау және ұйым жағдайына талдау жасау болып
табылады.
Жобаны ... ... ... ... ... ... ... Бұл фаза жұмыстарына жоба командасының және ... ... ... ... пәндік облысын және басқа да
элементтерін жоспарлау, жобаның негізгі жоспарын ... ... ... ... жүзеге асыру фазасының мазмұны жобаның мақсатына жету үшін
қажетті келісімшарттар ... ... ... жоспарлау,
жұмыстардың орындалуын бақылау үшін ақпараттық жүйе орнату, жұмыстарды
материалды – ... ... ... ... және ... ... прогресс мониторингі, жоба жағдайын болжау, ... ... ... және ... ... ... ... негізгі жұмыстарды атқарудан тұрады.
Жобаны аяқтау фазасында жоба қатысушылары жобаның соңғы ... ... ... ... объектіні тапсырыс берушіге
өткізу және пайдалануға ... жоба ... ... және ... ... ... ... атқарады [2].
Жобаларды басқару процестері жобаның өмірлік циклының ... ... ... және ... ... және ... фазалары
бойынша классификацияланады.
Қолданылу аймағы бойынша басқару процестеріне жобаның мазмұны, уақыты
және ... ... ... ... және ауытқулары бойынша басқару
жатады.
Жобаларды басқару процестері басқару функцияларының ... ... мен ... арасындағы тікелей және кері байланыс ... ... ... ... ... Жобаларды басқарудың негізгі
процестері:
• Инициация – жобаның немесе оның ... ... ... басталуын мақұлдау, яғни жаңа жобаға инвестиция
жұмылдыру процесі және ... ... ... ... атқару.
• Жоспарлау – жобаның сәтті орындалуы үшін әрекеттер көлемін және
бағытын анықтау. Негізгі жұмыстарды анықтау мен ... ... ішкі және ... ... ...... ... Егер жоспарлау барлық жоба жұмылдырылған қатысушыларының
тікелей ... ... ... жоспарлау сәтті болып
шығады. Жобаны тиімді басқару үшін жобаның өмірлік ... ... ... ... жоспары жасалады.
• Жоба жұмыстарын орындау – жобаны жүзеге асыру жоспарына сәйкес
жоспарлы орындалатын жұмыстар, яғни жоба ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру. Жоба
бойынша жұмыстар орындаушылар және орындаушылар тобы арасында
бөлінуі қажет.
• Бақылау – жобаны жүзеге асыру барысында ... есеп ... ... ... ... ... ... ауытқуларын анықтау
жүйелерін құру және уақытылы түзету шараларын жүргізу үшін жоба
жұмытарының шығын сметасын және графигін жасау. ... ... ... ... ... ... шараларды қабылдауы
үшін ақпараттар үздіксіз есепке алып отыру ... ... ... қиын ... ... саналады.
• Жобаны аяқтау – бұл жоба нәтижесін ... ... ... сәтті жеткізу үшін жағдай жасау. Жобаны ... ... ... ... ... ... ... органдарымен және басқа да қызығушылығы
бар тұлғалармен келісім жүргізіледі, сонымен қатар, байқалған
кемшіліктерді жояды және ... ... ... ... ... міндеттеме. Генконтрактілі кәсіпорынның жоба нәтижесіне
жауапкершілігі оны тапсырыс берушіге ... ... ... мердігер кәсіпорындар орындалған жұмыстардың
сапасына кепілдк береді, сонымен қатар, жоба нәтижесінің (тауар,
өнім, бұйым және т.б.) ... ... ... ... себебінен ақау пайда болса, осы дефектіні жоюға жауапты
болады [5].
Инвестициялық жоба тиiмдiлiгi – бұл жобаға оның қатысушылардың ... ... ... көрсететiн категориясы. Сондықтан, жалпы
жобаның және ... әр ... ... ... ... ... ... ықтимал қатысушылар және қаржының көздерiн анықтау үшiн
бағаланады. Бұл ... ... - ... және коммерциялық
тиiмдiлiгiнен тұрады [4].
Таза ағымдық құн (NPV) ... ... ... бір ... ... нәтижелер мен шығындардың айырмасын ... ... ... және экономикалық өзгерістердің әсерінен ... ... алу ... де ... ... ... ... уақыт айырмасын есепке алады. Таза келтірілген құнды анықтау
формуласы:
(1)
Мұндағы, PVR - ... ... - ... шығындар
Егер таза ағымдық құн оң мәнге ие болса, онда жоба ... ... ... сурет. Жобаларды басқару функцияларының құрылымы
Инвестициялық өтелу мерзімі (РР-Payback period) таза ағымдық құнның
(NPV) оң ... ... яғни ... ... ... ... күтетін
(мұндағы таза түсім шығындарды шегеріп тастағандағы ... ... ... ... ... кәсіпорынның қызметінен ... ... ... ... жабу ... қол
жеткізіледі. Өтелу мерзімі келесі формуламен есептеледі:
(2)
Жоба тиімділігінің критерийі жобаның өтелу мерзімін ... ... яғни ... ... ... ... ... жоба тиімді.
Жобаның табыстылық индексі (PI – Profitability Index) ... ... кең ... көрсеткіші болып табылады және әртүрлі
кезеңдерде алынған, сәйкес пайыздық ... ... ... құнын (PVR) жоба бойынша шығындардың келтірілген ... ... ... Бұл көрсеткішті жоба тиімділігін бағалау үшін
кез ... жоба ... ... алады.
PI = PVR/
PVK ... ... ... егер РІ > 1 ... онда жоба ... РІ

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 107 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасы және шаралары16 бет
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШАРАЛАР63 бет
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару»19 бет
«Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» жобасының ерекшеліктері5 бет
«Қазақстан Халқы Ассамблеясы» туралы Заң жобасын талқылау9 бет
Ірі қара малдың еті мемлекеттік жаңа стандарт жобасын халықаралық стандарт талаптарымен сәйкестендіру37 бет
Алматы облысы, Қарасай ауданына жеміс бақтарын отырғызу жобасын құру25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь