Қазақстан туризмінің дамуындағы «Эйр Астана» компаниясының ролі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДА ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУЛАРЫ.НЫҢ РОЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Әуе тасымалдауларының дүние жүзіндегі жағдайы, даму тенденция. лары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2 Құқық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3 Қазақстан Республикасының әуе нарығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

2 ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ «ЭЙР АСТАНА» КОМПАНИЯСЫНЫҢ РОЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.1 «Эйр Астана» компаниясының дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.2 «Эйр Астана» компаниясының басқару құрылымы ... ... ... ... ... ... ...20
2.3«Эйр Астана» компаниясының негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ...28
2.3.1 Қазақстан бойынша маршруттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2.3.2 Халықаралық маршруттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ . «ЭЙР АСТАНА» КОМПАНИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3.1 «Эйр Астана» әуекомпанисының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ..40
3.2 «Эйр Астана» компаниясының брондау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
3.3 «Эйр Астана» компаниясының мәселелері мен болашағы ... ... ... ... 57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
Жер бетімен және сумен тасымалдау түрлерінің қаншалықты жедел болғанымен, жер өте үлкен, сондықтан алыс мемлекеттер мен континенттер саяхаттау үшін айлар мен жылдар кеткен.
Адамдардың әуе көлігін ойлап табуы, бұл көлік түрінің дамуы мен оның саяхаттау мақсатын да пайдаланылуы туризмнің қалпын, стилі мен тәсілдерін өте қатты өзгертіп, туризмнің көпшілік түрінің дамуына, саяхаттар географисының және туристік ағымдардың, құрылымының өзгеруіне әкеп соқты.
Мысалы, Мәскеуден Владивостокқа темір жол арқылы саяхаттау ең аз дегенде 7 күн алады, демек жалпы 14 күн (барып-қайту үшін). Ал бұл саяхатшының тасымалдауға бөлетін уақытының нормасынан шығады. Ұшақ болса, Мәскеуден Владивостокқа 8 сағат ішінде жетуге мүмкіндік туғызады. Туризм мақсатымен трансконтиненталдық тасымалдауда әуе көлігінің бәсекелесі жоқ.
Көпшілік туризмі әр жұмыс істейтін адамның бос уақытына негізделген. Еңбек қарым-қатынастарын реттейтін Норма бойынша, жұмысшыларға берілетін демалыс 2-4 аптаға созылады. Сондықтан, адамдар тек 5-12 күнге басқа жерлерге, мемлекеттерге қысқа мерзімді саяхаттарға барады және бұл мерзімде тасымалдауға саяхатшы ең көп дегенде 2 күн бөліп, қалғанын дамалысқа қалдырады. Осындай туризм түрі тек әуе көлігінің пайда болуынан кейін ғана мүмкін болды. Бұл көлік түрі саяхатқа шыққан ірі туристік ағымдарды комфортты және берік тасымалдауға мүмкіндік туғызды. Дәл осы жағымен әуә көлігі ерекшеленеді және туризм дамуында маңызды орын алады.
Осы жұмыста жалпы тасымалдау түрлеріне мағлұмат беріп, әуе көлігінің туризм үшін қаншалықты маңызды екендігін жеткізіп, оны толық сипаттау, оның ішінде әуе тасмалдарының дүние жүзіндегі жағдайы, реттелу, ұйымдастырылу сұрақтарын қарастыру, сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы көлік нарығын зерттеп, ондағы әуе көлігінің жағдайын сипаттап, бағалау мақсатқа алынған. Ол үшін мемлекетіміздің әуе нарығындағы «Эйр Астана» әуе компаниясы мысалға алынады. Өйткені, бүгінгі күні 2001 жылы құрылған «Эйр Астана», Қазақстандағы ұлттық әуе тасымалдау нарығында басты орын ала отырып, мемлекеттің ең ірі әуе компаниясы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
 Қазақстан республикасының әуе нарығын талдау;
 «Эйр Астана» компаниясының дамуын зерттеу;
 «Эйр Астана» компаниясының басқару құрылымын анықтау;
 «Эйр Астана» компаниясының халықаралық және ішкі маршруттарын көрсету.
1 Гуляев В.Г. Туристские перевозки.-М.: Финансы и статистика, 1998.- 368с.
2 Кулешов А.А. Роль международных организаций в деятельности авиапере-возчиков//Бюллетень транспортной информации.-1997.-№2.- 98с.
3 Уилсон Д.Ж. Boeng, Current Market Outlook. -USA, 2001.-С.5
4 Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: ПЕРЕВОЗКИ.-С.-Пб.: Издательский дом Герда, 2001.- 389с.
5 Развития туризма в крупнейших странах//Туризм. Практика, прблемы, перс-пективы.-1997.-№2.-С.10-13
6 Тынчеров З.В., Ягофаров Г.Ф. Основы планирования и организаций туристского бизнеса. Учебное пособие.-Алматы, 2003.-118с.
7 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности.-М.: Нолидж, 1996.- С.91-105
8 Общие условия перевозки пассажиров и багажа (обобщенное изложения по нормативным материалам зарубежных авиакомпаний). Выпуск 8.-С.-Пб.: Туристские фирмы, 1995.- С.45-49
9 Воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты.-М.: Транспорт-ные перевозки, 1996.- 206с.
10 Перевозки (глоссарий терминов международного туризма, часть 4).//Под. Ред. М.Б. Биржакова и В.А. Индусова. Выпуск 10.-С.-Пб.: Туристские фирмы, 1996.- С.15-16
11 Азар В.И. Транспорт и туризм.-М.: Транспорт, 1973.- С.21-23
12 Шамакина К.Е. Организация групповых путешествий на самалетах и железнодорожных поездах.-М.: ЦРИБ «Турист», 1984.- 63с.
13 Петров С.В., Шапакина К.Е. Планирование и организация транспортных путешествий.-М.: ЦРИБ «Турист», 1986.-111с.
14 Мамедов Л.А. Технологические системы обеспечения туристских услуг.- М.: ЦРИБ ТУРИСТ, 1988.- 181с.
15 Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Материалы Международной организации авиационного транспорта (IATA).-1994.
16 Енев Н. Экономика и организация туристского бюро и туристского транс-порта.-Варна, 1970.- С.25
17 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг.-М.: РМАТ,1997.-С.23-29
18 Осипова О.Я. Траннспортное обслуживание туристов: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.-М.:Издательский центр «Академия», 2006.-384с.
19 Ступакова И. Надежда ветеранов//Начнем с понедельника.№21 (581).3-9 июня, 2005.- С.6
20 Фетисов А. Западный менеджмент и восточные традиции// World discovery №1 (8), 2005.- С.4-8
21 Гуляев В.Г. Практика туристского бизнеса.-М.:РУЦ,1996.-С.13-15
22 Индустрия туризма// Экономика и жизнь.-1995.-№31.-C.5-7
23 Гуреев С.А., Копылов М.Н. Транспортное право.-М.: РМАТ, 1997.-С.32-34
24 Федеральная программа развития туризма в России.-М.: Бюро информации по туризму «ОН-ЛАЙН». 1996.-С.6-7
25 Бирбом М. Молодежные скидки//Иностранец.-1996.-№41.-C.3-4
26 Азар В.И. структурная перестройка туристского рынка в Росии и Туризм. Практика, проблемы, перспективы .-М.: Невский фонд, 1997.-267с.
27 Азар В.И., Биржаков И.Б. и др. Предложение к концепции развития туризма в Росии. В справ. «Туристские фирмы», В.22.-С-Пб.: Невский фонд, 2000.-С.33-36
28 Бордин К.Б. Азбука туризма – М.: 1973.-С.14-16
29 Глоссарий терминов международного туризма. ПЕРЕВОЗКИ. В справ. «Туристские фирмы», В.10.-С-ПБ.: ОЛБИС, 1996.-С.35-142
30 Индустрия туризма и практика деятельности туристических агентов. Часть International management Institute.-NY,USA,1996.-С.32
31 Положение о руководителе туристской группы на транспортном маршруте. – В кн. Сборник официальных, материалов по туристско-экскурсионной работе профсоюз – М.: 1978.-С.203-204
32 Словарь международного воздушного права – М.: Международные отноше-ния, 1988.-192c.
33 Типовые правила транспортного и туристско-экскурсионного обслуживания туристов и экскурсантов. В кн. Сборник оф. Материалов по туристко-экскурсионной работе профсоюзов – М., 1978.-С.194-199
34 Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 2001.-С.25
35 Менеджмент туризма: Экономика туризма.– М.: Финансы и статистика, 2001. -313с.
36 Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект – Пресс, 2001.
37 Папарин Г.А Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998.-С.13-15
38 Энциклопедия туриста. – М., 1993.-С.55-62
39 Эйр Астана компаниясы www.air-astana.kz
40 Қазақстан Республикасының әуе нарығы www.inform.kz
41 Эйр Астана компаниясының серіктестері www.kazinform.org
42 Қазақстандағы әуе компаниялары www.nkkazinform.kz
43 Эйр Астана компаниясының брондау жүйесі www.air-astana.org
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ ... ӘУЕ ... Әуе ... ... ... жағдайы, даму тенденция-
лары………………………………………………………....................................4
1.2 ... ... ... ... ... ... ДАМУЫНДАҒЫ «ЭЙР ... ... «Эйр ... ... «Эйр ... ... ... ... ... ... ... бойынша
маршруттар.....................................................28
2.3.2 ... ... ӘУЕ ... ... ... – «ЭЙР ... КОМПАНИЯСЫНЫҢ
МЫСАЛЫНДА.........................................40
3.1 «Эйр ... ... ... «Эйр ... ... ... «Эйр Астана» компаниясының мәселелері мен болашағы................57
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.....................................63
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... және ... ... ... ... ... жер өте үлкен, сондықтан алыс мемлекеттер мен континенттер
саяхаттау үшін айлар мен жылдар кеткен.
Адамдардың әуе ... ... ... бұл ... ... ... мен оның
саяхаттау мақсатын да пайдаланылуы туризмнің қалпын, стилі мен тәсілдерін
өте ... ... ... ... түрінің дамуына, саяхаттар
географисының және туристік ағымдардың, құрылымының өзгеруіне әкеп ... ... ... ... жол ... ... ең аз ... күн алады, демек жалпы 14 күн (барып-қайту үшін). Ал бұл ... ... ... ... ... Ұшақ ... ... 8 сағат ішінде жетуге мүмкіндік туғызады. Туризм мақсатымен
трансконтиненталдық тасымалдауда әуе көлігінің бәсекелесі жоқ.
Көпшілік туризмі әр жұмыс істейтін ... бос ... ... ... ... ... ... жұмысшыларға берілетін
демалыс 2-4 аптаға созылады. Сондықтан, адамдар тек 5-12 ... ... ... ... мерзімді саяхаттарға барады және бұл мерзімде
тасымалдауға саяхатшы ең көп дегенде 2 күн ... ... ... Осындай туризм түрі тек әуе көлігінің пайда болуынан кейін ғана
мүмкін ... Бұл ... түрі ... ... ірі ... ... және ... тасымалдауға мүмкіндік туғызды. Дәл осы жағымен ... ... және ... ... ... орын алады.
Осы жұмыста жалпы тасымалдау түрлеріне мағлұмат беріп, әуе ... үшін ... ... ... ... оны толық сипаттау, оның
ішінде әуе тасмалдарының дүние жүзіндегі жағдайы, реттелу, ұйымдастырылу
сұрақтарын ... ... ... ... ... көлік
нарығын зерттеп, ондағы әуе көлігінің жағдайын сипаттап, ... ... Ол үшін ... әуе ... «Эйр Астана» әуе
компаниясы ... ... ... ... күні 2001 жылы ... ... ... ұлттық әуе тасымалдау нарығында басты орын ... ... ең ірі әуе ... ... ... жұмыстың міндеттері:
– Қазақстан республикасының әуе нарығын талдау;
– «Эйр Астана» компаниясының дамуын зерттеу;
– «Эйр ... ... ... ... ... «Эйр ... компаниясының халықаралық және ішкі маршруттарын
көрсету.
1 ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДА ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУЛАРЫНЫҢ РОЛІ
1.1 Әуе тасымалдауларының ... ... ... даму ... ... ... мемлекеттен мемлекетке қозғалуы туралы
айтады. Оның дамуын зерттеу алдында ... ... ... өте ... Туризмдегі сұраныс көлік индустриясының тез дамуын
ынталандырады. Мұндағы ... ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық жетістіктер ойнады. Жартысынан аз халықаралық
саяхаттар жер жолдары арқылы жүзеге асады. Әуе көлігінің ролі ... ... ... ... ... Европа ішінде ерекше таралған. Өйткені
мемлекеттер арасындағы арақашықтық және ... ... ... ... осы ... ... олжалы етеді. Сонымен қатар, иммиграциялық
және кеден процедуралары Европалық одақ мемлекеттері арасында соңғы ... ... және ... ... әуе ... ... ... және оның өсу темптері өте жоғары – әлемдік жіө (ВНП) өсу темпінен ... ... 70 ж. жыл ... ол 60 %, 90ж. 5% ... ... ... темптері
тек индустриялды және жаңа индустриялды мемлекеттерге тән. ... ... өсу ... басым – жылына 7,5% [1].
Әуе көлігі индустриясы экономикалық және саяси өзгерістерге өте сезім-
тал. Мысалы, Парсы шығанағындағы соғыс және ... ... (90 ... әуе тасымалдауларының қысқаруына себеп ... ... ... ... (ICAO) статистикасы бойынша, осы ... ... әуе ... 3,5% ... тасымалдауларына сұраныс реактивті двигательдердің пайда болуынан
кейін жоғары өсті. 1950 ж. бастап ... ... ... 60 ... өсті және бұл ... ... түрлерімен салыстырғанда ең
жоғары өсу болды. Сұраныстың өсуіне, одан басқа, халықаралық ... ... ... ... әуе ... ... Солтүстік Америка, Европа,
Жапония және ... жаңа ... ... ... ... ... ... 75% құрайды. Олардың 70% ... 10% ... ... ... ... ең ірі жоспарланған әуе тасымалдауларының ішкі нарығына ие. ... ішкі ... 56% ... ... Одақ ... ішкі тасымалдаудың 22% келеді. Солтүстік Атлантика әлемнің ең
көп баратын маршруты ... ... да, оған ... ... ... ... ... Market Outlook» басылымына сәйкес әлемдік
әуе тасымалдаулары 2000 жылға дейін жыл ... 5,9% өсе ... ал ... ... – 4,9%. ... жж. ... әуе тасымалдауларының 5,9% орташа
жылдың өсуі нәтижесінде, жыл ... ... 51 ... ПМП ... – миля
пайдасы) өсті. Компания болжамы 2000-2015 жж. жылына пайдаға 119 млрд. ПМП
қосылып отырады. Ал ... ... ... жж. 3 ... ... ... ... туризм және халықаралық сауда тез ... ... ... ... ... ... Ең ... европалық
маршруттар Лондонда басталып, оған Лондон – Париж, Лондон – Нью-Йорк және
Лондон – ... ... ... ... 40%-і Азия – ... ... аймақ
ішіндегі маршруттарға, транстынық-мұхиттық маршруттарға және Азия – ... ... ... ... көрініп тұр [2].
1 кесте
1994-2015 жж. әуе саяхаттарының ең ірі нарықтары [2]
|Туристік бағыттар ... ... ... ... |
| |ПМП ... |1,9 ... ... |2,1 ... ... |2,5 ... Америка-Латын Америка |3,8 ... |8,8 ... ... ... |9,8 ... ... ұшу |11,2 ... ... |13,3 ... ... |22,7 ... ... ... |23,5 ... ... ... өте ... Ол әуекемелерін, жердегі және
ауадағы қамтамасыздандыру жүйелерін, күрделі және ... ... ... ... әуе ... ... ... автоматизацияланған броньдау жүйелерін, т.б. болдырып, бағыпқағу
және қызмет көрсету үшін салмақты ... және ... ... ... Бұл ... тек ірі ... мен консорциум-дар айналыса
алады. Өте жиі негізгі тасымалдаушы – ұлттық компания немесе ... ... ... иеленетін компания-лар болып табылады. Мемлекет
бойынша және ... ... ... ірі ... ... ... деп ... Бір мемлекеттің белгілі бір ... ... ... ұсақ мемлекеттерді біріктіретін аймақ ішінде қызмет ететін
әуекомпания regional airline деп ... ... бір ғана ... ... әуе ... ... ... кезінде «Аэрофлот» мыңдаған ұсақ ... ... ... ... ... бере алмады.
Халықаралық әуетасымалдау нарығында әртүрлі ұлттық компаниялардың
қуаттары мен ... ... ... ірі авияциялық консор-
циюмдар бар. Барлық ... ... ... үшін ... күрес
жүргізеді, түрлі қызықтыратын қызмет ... ... ... көңіл ұшу қауіпсіздігі мен жайлылығына бөлінеді.
Жоспарланған әуе тасымалдаулары жалпы ... ... 17% ... ... әуе ... ... ... компания-лар
мен әрдайымғы тасымалдаушылардың үлесі ... ... ... тек 50 ... ... ... мен Европада пайда болды. Сол
кезде солтүстік суық климаттық ... ... ... ... ... ... ... оңтүстіктегі туристік орталықтарға баратын.
Чартерлік әуетасымалдаулары, жеке алғанда, әуе көлігінің ... ... ... ... 90 ж. ... ... ... жоспарланбаған тасымалдауларының үлесі 5% ... ... ... ... 43% құрады.
Әуекомпаниялардың топтастырылуы белгіленген критерийге ... ... ол әр ... болуы мүмкін. Бірақ әуекомпаниялардың негізгі
топтастырылуы жолаушы километр пайдасында (ПКП) ... Ол ... бір ... ... ... ... тең. ... байланысты топтастыруға сүйенгенде ... ... ... ... Эйрлайнс», «Дельта Эйрлайнс», «Норд вест
Эйрлайнс» компаниялары ... және ішкі ... ... бойынша
дүниежүзінде бірінші орында.
Бірақ жекелеп талдағанда, кейбір европалық және жапон ... ... ... ... ... ... «Бритиш
Эйруэйс» тасымалдаудың үлкен үлесін қамтамасыз етеді. Одан кейінгі орында
«Юнайтед Эйрлайнс», «Джепен Эйрлайнс» және «Люфтганз» тұр. Бұл ... ... және ... ... ... ... және ... әуекомпаниялардың халықаралық байланыстарының көбеюіне байлаынсты
дамиды.
Солтүстік Америка бірінші 10 компаниялардың 5-іне ие бола ... ... ... орын ... 1993 ж. 4 ... компания ең
табысты бірінші 20 әуекомпаниялардың ішінде болды. Бірақ ең табысты азиялық-
тынықмұхиттық компанялар болып табылады.
Ал европалық компанияларға келетін ... 1991ж. 10 ... ... 1993 ж. 20 ... ... кірмеді, ал 9-шы орында болған «KLM»
16-шы орынға түсті. «Бритиш Эйруейс» бірінші ондыққа кіре ... ... 623,8 млн. ... (1991 ж.) 430 млн. долл. дейін (1993 ж.) түсті.
«Пан Американ» және «Истерн» әуекомпанияларының ... ... ... ... және ... ... 3 ірі ... мөлшерінің өсуіне алып келді.
Европалық әуекомпаниялар ішкі өсу («Люфтганза», KLM) немесе компа-
ниялардың қосылуына ... ... ... «Бритиш Эйруейс» және
«Бритиш Каледониан», «Эйр Франс», ЮТА және «Эйр Интер». Бірақ ... ... саны ... сондықтан компаниялар альянстарға
бірігіп немесе ... ... ... бақылаушы пакетін
сатып алады. «Бритиш Эйруэйс» француз және солтүстік ... ... ... еніп ... әуекомпанияларының айналым бойынша топтастырылуы ПКП
көрсеткіші бойынша ... ... ... ... 1993 ... ... ПКП бар «Бритиш Эйрвуэйс» басты европалық ... ... ... ... 67 ... ПКП және «Эйр ... – 55,4 ... ПКП болды.
Бірақ, айналымы бойынша, «Бритиш Эйруэйс» компаниясы 9,5 млрд. ... ... ... мемлекеттер ішінде үшінші орында болды, оны «Люфтганза»
(10,7 млдр. доллар) және «Эйр ... (9,7 ... ... ... ... ... Эйруэйс» европалық әуе көлік ... ... ... Мұндай жағдай компаниялар арасындағы ... ... ... ... «Бритиш Эйруэйс» тек әуе көлігіне негізделген, ал
«Люфтганза» және «Эйр Франс Групп» жолаушылар мен ... ... ... ... ... ... пайдаланады. Мысалы, соңғы жылдары
«Люфтганза» темір жол көлігіне активті ... еніп ... ...... ... әуекомпанияларына өсудің жоғары темптері мен
әлемдегі ең жақсы қаржы ... тән. ... ... ... ең ірі табысты компания. 1993 ж. компанияның жалпы табысы
510,5 млн. ... ... ... (Гонконг), «Чайна Эйрлайнс» (Тайвань) компаниялары
Оңтүстік-Шығыс Азияның жаңа ... ... ... – Тынықмұхиттық компаниялардың ... ... ... ... ... ... ондағы жарықтағы сатып алу
мүмкіншілігі жоғары. Бірақ та болжамдардың көрсетуі бойынша, келесі ... ... ... ... ... ара-сында жіктеледі.
Латын Американың негізгі әуекомпаниялары халқы көп ірі мемлекеттерде –
Бразилия, Аргетина, Мексикада ... ... ... ... ... мен ... жоғары өсті. Әуе компаниялар альянсқа келесі себептерге байланысты
бірігуі қажет:
1. бүкіл әлемдегі кең ... ... ... ... ... ... терминалдағы кеңістік және бос терезе алудағы бәсекелестік;
4. жаңа дистрибьютерлік каналдарға кіру мүмкіншілігі.
1992 ж. «Эйр Франс» ... ... ... ... Шығыс және
Батыс Европа арасында интеграциялық байланысты нығайту үшін ... ... және ... ... (ЧСА) ... бір ... сатып алды. Бірақ 1994 жылдың наурыз айында Чехия
үкіметінің талабы бойынша акцияларды қайтадан ЧСА-ға сатты.
«Иберия» кейбір оңтүстік ... ... ... ... ... мақсаты – Европа мен Латын Америка арасындағы мар-шруттарда
жетекші орын ... ... ... ... ... ... «ЮСАЭР»-дың 44% акциясын
сатып алды. «ЮСАЭР» АҚШ-тың ірі компаниялары ішінде 6-орын алып, ... ішкі ... 40% ... 1992 ж. басында ол 55
млн.жолаушыны тасымалдап, 441 ... және 45281 ... ... флоты
болды. «Бритиш Эйруэйс» 23 млн. жолаушыны тасымал-дап, 230 ұшағы бар флот
және 48000 ... ... ... ... компаниясының қаржы жағдайы «Бритиш ... ... ... ... жоқ. ... 1992 ж. оның ... 2 млрд. доллардан
көп болды. Ал «Бритиш Эйруэйс» приватизациядан кейін 430 млн. доллар жуық
пайда тапты. 1992 ж. ол «Дан Эйр» ... ... БА» ... ... «Эйр ... 31%, ... 49,9% сатып алды. Одан басқа ... ұшақ ... ... ... Гатвик аэропортында үлкен және әрдайымғы
терезеге ие болды [5].
Дүниежүзіндегі әуе индустриясындағы ең ірі ... 1993 ж. ... ... болған «Люфтганза» және «Юнайтед Эйрлайнс» ... ... ... тағы ... әртүрлі альянстарға кіреді. Мысалы, «Адрия
Эйруэйс», «Вариг», «Люксаэр», «Аустриан ... «Фин ... ... ... ... және ... Эйрлайнс» пен альянс
фрахта. «Юнайтед»-тің жақтастары «Таи Эйруэйс», «Иберия», «Эйр ... ... «АЛМ ... «Алока», «Бритиш Мидленд», «Чайна
Саутерн Инт.», «Сипрас Эйруэйс».
Әуекомпаниялар ... ... құру ... ... ... ... қамтуы мүмкін.
1. Коммерциялық қызметтердің бірігуі, мысалы, «Свиссайр», САС ... ... ... ... ... ... келісімін
құрайды. Онда бұл компаниялардың айналымдары бірігіп, ... ... ... көрсету жүзеге асады. Бұл альянс мүшелері Батыс
және Шығыс Европа арасындағы барлық жолаушылық ... ... ... Тура ... ... «KLM» және ... арасында
жасалған.
2. Бірге басқару мен қаржыландыру туралы келісім. Бұған ... ... ... ... ... бірге пайдалану, сақтандыру келісім
шарт-тарын жасау, аэропортта ... ... ... ... ... ... атындағы аэропортында жаңа ... ... ... ... ... және «Эйр ... ... Холдингті топтарды құру туралы келісім. Холдингті топтарға кіретін ком-
паниялар стратегиялық жоспарлау, маркетинг, сату және ... ... ... бизнес, әсіресе халықаралық туристік бизнеске тәуелді болмау
үшін, әуетасымалдаушылар диверсификация саясатын ... Оның ... ... ... секторда тік интеграция саясаты жүргізіледі.
Кейбір компаниялардың жеке туроператорлары, саяхат агенттіктері, қонақ үй
желілері ... «Эйр ... ... ТФИ ... «ТАП Эйр Португал»
компаниясы «Каравелла Тур», «Кантас» – «Джэтабоут», САС – ... ие және т.б. Одан ... «Эйр ... ... ... үй
желісіне ие. Оған компанияның негізгі транзиттік пунктерінде орналасқан 50-
ден астам қонақ үйлер ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Осылай, «Алиталия», «Бритиш Эйруэйс», KLM, «Свиссаэр»
компаниялары істейді. Осыған қоса, олар ... ... ... ... жеке ... ... құрмайды.
Диверсификациялық саясат туристік сектормен шектелмейді. Мысалы, «Эйр
Франс» жер көлігінің индустриясын және ... ... ... ... ... әуетасымалдау индустриясының өкілдері мен кредиттік
карточкалар индустрисының өкілдерімен альянсқа бірігудің мәні өсе ... ... ... және ... ... ... альянс. «Канадиан
Эйрлайнс» пен «Диннерс Клуб» компаниялары бірігіп, шығын-дарды есептеу
жүйесін құрды. Ол арқылы ... ... ... ... ... есеп
ала алады.
1.2 Құқық аспектілері
Жолаушыларды әуетасымалдау халықаралық ... ... ... ... ережелерін унификациялау үшін келісім» ... ... ... Бұл ... шарттары жолаушы-лар мен
жүкті әуетасымалдаудың бәріне қолданылады. Сонымен қатар, мұндай Ережелер
ұлттық заңдармен, үкімет ... ... ... де ... чартерлік режимде жүзеге асырылса, онда ол Конвен-ция
мен ұлттық заңға қарссы келмейтін чартерлік келісіммен реттеледі.
Осы құжаттар ... ... ... ... ... – бұл ұшып ... ұшып келу және ... отыру пунк-
тері бір мемлекет территориясында болатын әуетасымалдаулары.
Халықаралық әуетасымалдау – бұл ұшып кету және ұшып келу ... ... ... әлде бір ... территориясында (егер отыру
пунктері басқа мемлекетте болатын болса) орналасқан әуетасымалдаулары.
Жолаушылардың ... оның ұшу ... ... ... ... тасымалдаушының уәкілетті адамдардаың бақылауымен
аэродромнан шыққан кезіне дейінгі кезең ... ... ... зор ... ұйымдар – ICAO және IATA.
Олар халықаралық азаматтық авияцияның дамуының стратегиялық бағы-ты бойынша
рекомендация мен методикалық ... ... мен ... ... Civil Aviation ... – 1994 ж. 7 ... Чикаго қаласында 52 мемлекеттің халықаралық азаматтық авияция бойынша
Конвенцияға қол ... ... 1947 ж. ... ICAO ... Ұлттар
Ұйымының экономикалық және әлеуметтік сұрақттар бойынша Комитеті (ECOSOC)
ішінде ... ... ... халықаралық ұйымы (The International Air Transport Association)
1945 ж. сәуір ... ... ... ... ... Оның ...
әуекөлігін пайдаланушылар үшін әуекомпаниялардың бірігіп, ұшу ... ... және ... ... ... ... жасау. Бүгінгі күнге IATA ұйымында дүние жүзінің 130 астам мемлекеті-
нен 230 мүше бар [15].
Соңғы мәліметтерге ... ... ... жыл ... 1 ... АҚШ
долл. пайдал өнім (прибавочный продукт) келтіріп, 22 млн. ... ... ... Одақ ішінде тасымалдауларды жаңарту, жақсарту сұрақтарымен
көлік министрлерінің ... мен ... ... ... ... Европалық Одақ жұмыс этаптарының бірі – оған ... әуе ... ... болды.
Ұшуларды либерализациялау уекомпаниялар ... ... Бұл ... ... ... Франция, Германия,
Швецияда), жиі ұшатын жолаушыларға жаңа бағдарламалардың пайда болуына ұшу
барысындағы қызмет көрсету сапасының жоғарлауына және т.б. ... ... ... бойынша, әр жыл сайын европалық ... ... ... ұшып ... 250 ... ... ... – маңызды кездесулерден қалып қояды, басқа көлікке ауысады,
соған қоса, әуежайларда отырып, ... ... Одан ... ... ... ... да жиі кездеседі. Сөйтіп, олар ... ... ... киімсіз қалады. Осындай қателіктерді ... ... ... 1929 ... ... ... ... нақты жаза түрі белгіленбеген. Сондықтан ... ... ... ... ... айып салу жүйесін
еңгізді:
– егер борт күнтізбеден 2,5 әлде одан да көп ... ... ... ... 250-600 ... ... айып төленеді (1500 қашықтыққа
ұшса). Бұл маршруттың қашықтығына байланысты;
– егер артық билет сатылып, жолаушыға орын табылмай қалса, оған ... ... айып ... ... жүк ... 1000 және одан да ... евроға
жетуі мүмкін;
– егер жолаушыларды күту залында 2 сағаттан артық ... ... ... ... ... мен тамақтануды ұсынуы,
ал егер де керек болса, қонақ үйге орналастыруы міндетті;
– егер кешігу 5 сағаттан артып кетсе, ... ... ... ... ... жеріне жеткізуге міндетті.
Ресей мен Қазақстанның ешбір әуе ... ... ... ... ... ... ... кешігіп ұшып келген рейске айып
салынады.
Қазақстан әуекомпаниялары рейстердің ұзақ кешігулері кезінде жолаушы-лар
мүдделерін ... ... ету ... ... заң ... қарастырылған жетіспейтін шаралар кешенін қолданады. Бұл туралы
23 наурыз күні болған республиканың Парламент ... ... ... ... ... және Коммуникация министірі
хабарлады. Оның айтуы ... бұл ... ... ... және туристік тасымалдауларды орындайтын әуекомпания-ларға
бірдей қатысты.
Әуе саяхаттарын ... мен ... ... ... ... жөн:
– әуе ұшуларының нормативті-құқықтық базасын;
– классқа байланысты әуекомпаниялардың ... ... ... ... ... ... жүйесін;
– жүкті дайындау және тасымалдау ережелерін;
– чартерлік тасымалдауларды ұйымдастырудың ерекшеліктерін;
– аэропорттарда қызмет көрсету жүйесін;
– туристік ... ... ... ... әуе ... туристік топтың бастығының жұмысын ұйымдасты-ру,
оның ... мен ... ... ... ... ету ... ... сақтандыру ережелерін.
«Қазақстан Республикасының көлік туралы заңы» көлік кәсіпорындарының
клиент алдыңдағы жауапкершілік ... ... ... ... жол ... жеңілдіктер белгіледі, бірақ бұдан басқа да
жеңілдіктер бар. Мысалы, ... аз ... ... қорғау мақсатында кейбір әуекомпаниялар Ұлы Отан Соғысына
қатысқандар және ... ... ... ... инвалидтерге және
олардың қасындағы адамдарға, кейбір студенттерге, курсанттар мен азаматтық
авияция оқу орнының күндізгі бөліміндегі ... ... ... ... ... ... мен ... маусымдық тарифтер
енгізді.
Туристік кәсіпорындар мен әуекомпаниялар келіссөзге отырған кезде,турист-
тер тобын тасымалдауда басқа да ... ... ... ... ... бір санын алғанда, топ басшысын төлемақысыз тасымалдау,
туристерге лайықты жүк көлемін ақысыз тасымалдау, т.б..
Әуекомпанияларда ... ... ... бар. ... ... ... өз реквезитін жазып, қол қойылған жерге мөр
басып қана қояды. Бұл кіші топтарды тасымалдаған кезде ғана, ал егер ... ... рейс ... ... онда ... ... туристік
кәсіпорынмен жеке жүргізіледі.
Ағылшын тілінен аударғанда, «Чартер» – кеме иесі мен жалға алушы ... ... ... бір ... ... ... кемені, әлде оның бір
бөлігін жалға алу туралы келісім, дегенді білдіреді. ... ... ... жасалады, бірақ кейде жолдамалар немесе орындардың
бір бөлігі басқа туристік ... ... ... ... ... ... жеке бір басшысы болатын бірнеше топ ұшуы мүмкін.
Чартерлік авияциялық маршрутты ұйымдастыру – негізделген есептеуді қажет
ететін (әсіресе, алыс ... ... ... ... қиын ... әуекомпания рейстің нөмерін мемлекеттермен келісіп, «әуе коридорын»
дайындап алу керек; ұшақ ... ... ... ... оған ... ... сонымен бірге т.б. нюанстарды (жүкті арту, алдын ала
төлеу, т.б.) ... алуы ... ... ... ... ... ролінде әрбір ұйым болу
мүмкін: ірі іскерлік құрылым, туристік фирма, өнеркәсіп ... ... ... ... т.б. Осы ... ... ... мақсаттармен
жалға алады:
– өздерінің қызметкерлерін іскерлік немесе ... ... ... туристерді демалу орнына жеткізу үшін;
– жанкүйерлерді – спорттық шаралар өткізілетін орындарға;
– діни адамдарды – табыну орталықтарына;
– конгрессмендерді – ... ... т.б. ... ... ... әлемдік тәжірибеде чартерлердің коммерциялық түрлерінің
бірқатарын ажыратады.
Жабық чартер. Оның ерекшелігі: ... ... ... ... ... төлейді. Ереже бойынша, осындай тасымалдаудың маршруттары
тұрақты әуе ... ... ... ... ... ... ... аз ғана пайызды алады.
Мақсатты чартер. Ол бір мақсатпен жиналған ... ... т.б.) ... ... ... ... ... беруші, мүшелеріне тасымалдауды жартылай төлейтін ұйымдар ... ... ... ... ол ... туристік фирма төлеген
және ұйымдастырған, туристерді тасымалдау. Осындай жағдайда туристерге ұшу
арзан болып келеді, себебі әуе чартер ... әуе ... ... ең ... ... ... 30-50%-ға төмен. Инклюзив-тур чартер
және мақсатты чартер чартерлік нарықтағы әуе ... ең ... ... Бұл тек тапсырыс берушінің тұрақты рейс ұшағында тек қана
коммерциялық бөлігін сатып алу (20-30 ... ... ... ... төлем барлық орындар блогына жасалады. Оған сатып ... ... ... ... емес ... ... ... турфирмаларда ұшақты жалға алу үшін туристердің қажетті саны
болмаған жағдайда жасалады. Блок-чартер әуе ... ... ... ... ... ... әуе ... төмен бағамен сату жасалады.
Мақсатты емес чартер. Әуе ... тобы ... ... ... ... түрі. Осындай тасымалдау түрінің ұйымдас-
тырушысы көлік компаиясы болуы мүмкін.
Сплит ... ... ... ең қиын ... ... ... әртүрлі учаскілерінде тұрақты немесе тұрақты емес ... ... ... жасақталған топ ішіне әртүрлі бару пунктіне баратын
жолаушылар кіруі мүмкін.
Ұшақты ... ... ... ... ... ... ... бір реттік чартер, тайм-чартер және чартерлік тізбек.
Бір реттік чартер. Ұшақ туристерді бару ... ... ... қайта
оралады. Егер рейс «баруға және қайта келуге» ... онда ... ... ұшақ туристерді қайтару үшін келу керек. Осындай тасымалдау
кезінде әуе кемені ... ... ... ... ... ... және берілген күндерде әуе компания чартерлік ... ... ... ... беру ... ... ... тасымалдаушы осы ұшақты өзінің
жоспарымен ... ... Бір ... ... сирек қолданы-лады,
себебі олар отынға көп шығынды қажет етеді.
Тайм-чартер. Әуе ... ... ... ... ... алу. ... жолаушыларды жеткізген ұшақ қайта оралмайды, ол келген әуежайда
туристердің қайта ұшуын ... ... ... ... қалған бір
реттік чартер» деп атайды. Тайм-чартер тапсырыс ... ... ... көп емес ... ғана ыңғайлы. Осы жағдайда тапсырыс ... ... ... ... ... ұшақтың тұруына байланысты қосымша
шығындарды, ... ... мен тұру ... ал кей уақыта кемені
тұрақты рейстерден алғаны үшін тасымалдаушының шығындарын өтейді.
Чартерлік тізбек. Ол ... және ... ... ... бойынша чартерлік
тасымалдауды тұрақты кезеңділікпен жасайтын чартер түрі. Ол бір ... алып ... да, ... топты алып кетеді. Олар тұрақты
тасымалдауларға өте ұқсас болып келеді. ... ... ... 4-5 ... мерзімінде,аптады бір-екі реттік рейстер ұйымдастырылады. Чартерлік
рейс басталатын ... ... ... ... үшін ... ... ... Туристік фирма әуе кемелерін тасымалдау баста-
латын пунктке жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... жасаған кезде, «екі жақтын
міндеттері» мен «екі жақтын жаупакершілігі» туралы баптарға аса ... ... ... ... ... ... үшін оптималды маршрут пен әуе кеме түрін таңдауды,
рейстің төлемін, ... ... ... рейс ... әуе кеменің
борттық нөмерін айтуы керек;
2. рейсті маршрут пен жоспарға сай орындау;
3. ... ... ... ... туристік фирмаға айту.
Туристік фирманың міндеттері:
1. жолаушылардың толық ... ... ... туристерді үш сағат бұрын әуежайға әкелу
1.3 Қазақстан республикасының әуе нарығы
ҚР-ның 2030 ... ... ... ... ең ... ... кіру ... дамуын болжамдайды.
Республиканың территориялық ерекшелігіне байланысты Қазақстан көлігі
маңызды роль атқарады:
– халық тығыздығының салыстырмалы төмен ... ... кең ... ... ... емес ... ірі ... нарықтарынан алыстығы (Германия немесе Шығыс Қытайдан ... км ... ... ... ... қызметтердің негізгілерінің бірі және
инфроқұрылымының құрамдас бөлігі болып табылады.
Статистикалық мәліметтерге ... жер ... ... ұзындығы
– l05 мың км. Оның 87,4 мың км – автомобильді жолдар, 11мыңнан астам км –
темір жолдары, 4,1 мың км – ... 40 ... ... км – әуе жолдары.
ҚР-нан шығу туризммен айналасу барысында туристтердің ең көп ... түрі – әуе. Оған ... ... ... ... – алыс қашықтыққа баратын кезде қолданатын көліктің ең ... ... ... Бұл ... 2,717 мың км ... Қазақстан
территориясы үшін маңызды.
– қызмет көрсетудің жоғарғы сапасы шетелге түрлі ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Өйткені олардың көбісі халықаралық компьютерлік жүйе ... ... және ... ... ... табылады.
Қазіргі кезде ҚР территориясында ондаған әуекомпаниялардың әуе көліктері
алыс және жақын шетелден, республикадан ... ... ... ... 56 әуе ... бар. Оның ... 26-сы ... Өзбекстанмен, 8-і Қырғызстанмен, 2-уі Қытаймен, 2-сі ... ... әуе ... ... ... ... ... өйткені
Республика Еуропа, Оңтүстік Шығыс және ... Азия ... ... ... ... ... ... тасымалдауларда темір жол көлігінің маңызы аса зор
емес. Өйткені, алыс шетелге Қазақстаннан тек 2 ... ... ... ... ... және т.б. мемлекеттерге баратын поездер әйгілі ... ... ... ... ... ... қасиетті салымдар
көлемі бойынша темір жол көлігінің үлесіне 40% түседі. Бұл ... мен ... 2 ... әуе және су ... 3 ... артық.
Бұл Қазақстанда болып жатқан ... ... ... ... ... ... ... темір жол көлігінде ... ... адам ... ... ... ... ... темір жолдардың
жұмыс істеу қабілеттілігін көтеріп, пассажирлерге сапалы қызмет көрсетуді
қамтамассыз етуді, республиканың өндіруші күштерін ... үшін ... ... мақсатқа қойды. Қазіргі кезде туристерді темір жол ... ... ... алыс халықаралық қатынастардағы
поездерде, жергілікті (1 жол ішінде), қала сыртында ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар үлкен табыстарға жету және мәселелерді ... ... ... ... ... болған туристік поездерді
ұмытты. «Орта Азия республикалары ... ... ... ... «Батыр – қалалар бойынша», Кавказдың Қара теңіз
жағалауына және т.б. ... ... ... ... ... бір
уақытта бірнеше қызмет көрсетуге болады: түнеу (купе вагондарында),
тамақтану (вагон ... ... ... көрсету (тоқтайтын
қалаларда келісім бойынша), демалыс шаралары (поездерде, тоқтайтын жерде).
Батыс Европалық ... ... ... ... ... ... жол құрамдарымен 38% тасымалданады. Бірақ олардың көлігі
біздің көліктен жылдам темір жолдармен және ... ... ... ... ... үшін жайлылықпен, жеңілдік тарифтерімен, т.б.
ерекшеленеді.
Мұндай саяхаттарды ұйымдастыру кезінде турфирмалар келесіні ... ... ... ... жол ... ... ... құқық негіздерін;
– өз және басқа ... ... ... ... ... технологиясын;
– туристерді және жүкті тасымалдау ережелерін;
– тасымалдаушының жауапкершілігі мен міндеттерін;
– мамандандырылған туристік поездердегі қызмет көрсету спецификасын.
Туристік ... жол ... ... ... ... жүзеге асыруға болады: Алматы – Урумчи, Астана – Берлин,
жүзу жолмен, әлде маршрутта басқа ... ... ... арқылы.(Бұл
кейбір турфирмалармен жоспарланады).
Соңғы жылдары туристерді тасымалдауда ... ... ... ... ... ... ... қалаларына, одан ары
Европа, көршілес жатқан мемлекеттерге шығады.
Батыс және ... ... ... ... ... ... ... үшін Стамбул және Карачиге бағыттар қызықты
көрінеді.
Шоп-туристер бұрынан бәрі БАЭ, ... ... ... ... ... ... қызметтерін пайдаланады, өйткені, жүктерді
автомагистраль арқылы тасымалдау ... гөрі ... ... табылады.
Республиканың халықаралық автомобильді тасымалдауларда қарым-
қатынастарды реттейтін 7 негізгі ... ... мен ... ... ... ... ең аз үлесін – су көлігі
құрайды. Ақтау және Баутина теңіз порттарының ... ... ... теңіз сауда порты» - республикалық ... ... ... Ол ... Иран және ... ... Ал өзендер
мен Ресейдің бірнеше каналдары арқылы Қара және ... ... ... ... Порт ... ... ... қызмет
көрсетеді, сондықтан туристерге қызмет көрсету туралы айтқан әлі ерте.
Бірақ профсоюзді ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, қазақстандықтар басқа мемлекеттердің
оператор-ларымен ұсынылатын теңіз круиздеріне қатысады.
Круизді турлардың ең ірі нарықтары – АҚШ, ... ... ... ... ...... ең ... түрі, өйткені, ондай
маршруттарда теплоходтармейрам және ойын-сауық атмосферасымен ... ... ... ... ... ... бағасына
қарамастан, олар Қазақстаннан алады.
Қазақстанда ұзындығы 10 км басталатын 10 000 өзен бар, ... ... ... 200 000 км асып кетеді. 7 өзеннің ұзындығы 1000 км асады,
бірақ олардың барлығы толығымен біздің мемлекетіміздің ... жоқ ... ... ... Бұл Орал, Тобыл, Есіл, Ертіс,
Іле, Шу, Сырдария. ... 500-1000 км ... ... 9 өзен бар: ... Кіші ... Іле, ... Ембі, Илек, Торғай, Сарысу, Нұра; 40-қа жуық
өзеннің ұзындығы 200-500 км [6].
Қазіргі кезде кейбір турфирмалар, ... мен ... ... ... кіші өзендерде рафтингті ұсынады. Бұл ішкі туризмнің дамуы мен ... ... ... ... орнитология, экологияны жақсы көретін шетел
туристерін қызықтыруына үлесін қосады.
Қазақстандағы көлік және коммуникация министірі ... ... ... ... ... ... ... атап, жаңа
жылдағы ірі көлік проектілері туралы айтып кетті. Республикамыздың көлік
сферасындағы аса маңызды ... ... айта ... ведомство бастығы
ұзындығы 402 км Хромтау – Алтынсарин теміржолының ірі проекттің ... ... ... ... Бұл ... ... және одан ары ... территориялары арқылы жаңа халықаралық порттарға ең қысқа жол.
2005 жылға жоспарланған масштабты теміржол проектілерінен ... ... ... (ТТЖ) іске ... ... ... ... Қытайды Еуропамен байланыстырып, ... ... ... ... Магистраль Достық шекарасынан басталып, Қазақстаннан
Мойынты – Қызылжар – Жезқазған – Сексеуіл – Бейнеу ... ... ... ... одан әрі Иран мен ... ... ... Қазақстандағы кескіннің ұзындығы 3070 км болады. Проектің іске
асырылуы 15 жылға ... ал оның құны 4 ... АҚШ ... ... Қазақстанның өзі алады.
Азия және Европа арасындағы түзу темір жол коридоры ретінде ТТЖ-ның
салынуында Қазақстаннан ... ... да ... Одан ... ... ... транзиттік тасымалдау сферасының ...... ірі ... ... негізделетіні туралы
айтты. Халықаралық валюталық қордың мәліметтері ... ... ... ... ... ... тауар айналым 600 млрд. долларды
құрайды. 2010 жылға бұл сан 1,5 есеге көбеді.
Астана халықаралық әуежайының қазіргі ... сай ... ... ... ... бойынша Орталық Азиядағы ең ірі проекттердің ... ... Бұл ... ... ... «Марубений» үш
компаниялардың консорциумымен жүзеге асырылды. 170 млн. доллар көлеміндегі
қаржыландыруды Халықаралық Ынтымақтастықтың ... ... ... ... ... ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ «ЭЙР АСТАНА»
КОМПАНИЯСЫНЫҢ РОЛІ
2.1 «Эйр Астана» компаниясының дамуы
«Эйр Астана» әуекомпаниясы 2001 жылы тіркеліп, ең ... рейс ... 15 ... ... ... бойынша «Боинг-737» әуе кемесінде
орындалды. Рейстің ашылу салтанатына Қазақстан ... ... ... және Сэр ... Эванс қатысты. Әуекомпанияның
акционерлері – Қазақстан Республикасының Үкіметі және ... «BAE ... ... 51 ... ... («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқаттылық қоры» АҚ), ал 49 пайызын «BAE Systems» (Ұлыбритания) компаниясы
иеленген ... ... ... ... ... даму тарихында тұрақты болды.
Әуекомпанияның жаңа ұрпақтық ұшақтарды пайдалану арқылы ішкі ... ... ... пен сервистің өте жоғары
стандарттарына сәйкес орындау миссиясы да тұрақты болды. Бұл ... өте ... ... бірі саналатын Қазақстанның мұқтаждықтарын
қанағатандырады. «Эйр Астана» – Қазақстандағы ЕАҚА ... ... ... ... ... 145 ... талаптарына
сәйкес техникалық қызмет көрсететін жалғыз әуекомпания.
2008 жылы «Эйр Астана» Әуекомпаниясы IATA-ның (Әуе ... ... ... ... ... ... ... өткен, әуекомпаниялар регистрінде ресми ... «Эйр ... ... ... IOSA сертификатын алған ТМД-дағы
алты әуе компаниялардың бірі болды.
Бүгінгі таңда «Эйр Астана» әуепаркі батыста жасалған 21 ... ... ... орташа пайдаланым мерзімі 5 жылды құрайды. Әуежеліс 50-ден
астам ішкі және халықаралық бағыттарды қамтиды. ... ... ... ... 2,3 ... ... тасымалдады. 2000-нан астам жұмыс ... ... ... ... ... ... күші ... қызметкерлерден, сондай-ақ тәжірбиелі шетелдік мамандардан
құралған. 2005 ... ... ... авиация саласында 25 жылдан
астам басқару тәжірибесі бар Питер Фостер басқарып келеді. ... ... ... есеп ... ... ... және «Боинг-787» ұшақтарын сатып алуға
тапсырыс берді. Бұл оның әуекемелерді 2014 жылға қарай 34 ... ал ... 63 ... ... арттыру мақсатына сай келеді. Жаңа заманғы
әуепаркінің болуына, ішкі және халықаралық ұшулардың ... ... ... ... ... бағытталған серпінді техникалық-сервистік
инновацияларды енгізіп отыруына қарай «Эйр Астана» ТМД ... ... ... ... ... ... ... әуекомпаниясының нарықта дамуы мен тұрақты ... ... ... ... ... ... ... тікелей әсерін
тигізеді.
Авиация бизнесі пайда деңгейі салыстырмалы ... бола ... ... ... ... ... Бұл – ... технологиялы жəне қатаң
реттелетін сала, оның басым мақсаты ұшу қауіпсіздігін ... əрі ... ... ету ... табылады. Бұған қоса, авиакомпаниялардың
шығындарының дерлік елу пайызы авиаотынды, басқа мемлекеттердің аумақтары
үстінен ұшып өтуді, ... ... жəне т.б. қоса ... ... ... ... алмайтын тауарлар мен қызмет
көрсетулерден ... Бұл «Эйр ... ... да ... ... ... бақылау жасау кəсіпорынның тиімді қызметі
үшін ерекше маңызға ие. Сонымен бірге, ... ... ... ... ... мен ... ... арналған орындар «тез
бүлінетін өнімге» жатады. Ұшақ ... ... соң бос ... ... ... ... ... табысты болуы үшін, бір
жағынан, шығындарды іштей қатаң бақылау мен, ... ... ... ... өзгерістеріне шапшаң жауап қайтару мен ... ету ... ... қол ... ... «Эйр ... ... ішкі
бақылау философиясы осымен анықталады.
Ішкі бақылау ... ... ... мен авиакомпания
қызметкерлері Басшылар кеңесімен, атқарушы органмен бірлесіп ішкі бақылау
жүйесі арқылы жүзеге асырады. Ішкі ... ... ету үшін ... ... ... ... сонымен бірге авиакомпанияның
атқарушы органы мен ... ... ішкі ... ... игерілуін жəне мониторингін қамтамасыз етеді.
Ішкі бақылау жүйесі мынадай бағыттағы үрдістер мен рəсімдерді қамтиды:
• кəсіпорынның тиімді жəне ... ... ... ... ... ... жоғалтудан немесе алаяқтықтан қорғау;
• қаржылық жəне басқарушылық есептің сенімділігі мен дұрыстығын қамта-масыз
ету;
• Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ішкі ... ... ... бақылау жүйесі мынадай өзара байланысты құрамдас бөліктерден
тұрады:
• Бақылау ортасы
• Тəуекелдіктерді бағалау
• Ішкі бақылау ... мен ... Ішкі ... пен ... ... ету ... Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау
Қызметтің алғашқы бес жылында - 2002 жылдың мамыр айынан ... ... ... ... ... өз ... ... кезеңінде
болды. Бұл уақытты кəсіпорын жоғары қарқынды өсуі ... ішкі ... ... келе жатқан, кірістер мен шығыстардың шапшаң өсу кезең
ретінде сипатауға болады. 2007 ... ... ... ... ... уақытқа
шейін авиакомпания қызметінің анағұрлым тұрақты жəне ... ... ... ... нақты шығындардың бюджетке сəйкестігін қадағалауды
жетілдіру, сондай-ақ авиакомпанияның міндеттемелері мен шығыстарын ішкі
бақылау үрдістерін ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді бөлу, тиісті
құжаттау, есептілік жəне ақпаратты жөнелту тəртібі сияқты ... ... ... мен ... ... өкілеттіліктердің
жекелеген лауазымды тұлғада немесе департаменте шоғырлану ... ... мен ... ... ... əрі ... ... (міндеттерді бөлу қағидасы).
Бақылау механизмдері төлемді негіздеу нысаны (PJF) жəне келісім-шартты
негіздеу нысаны (CJF) сияқты құжаттармен ... ... олар ... мен ... ... ... ... шектер шеңберінде,
авиакомпания Президентін қоса, бірақ онымен шектелмейтін ... ... ... ... ... ... ... басқару-
шылық қадағалау тобының (Management Review Group) ... ... ... оның ... ... ... төрағалық етуімен
жоғары буын менеджерлерінің барлығы кіреді. Басқарушылық қадағалау тобының
мəжілістері бюджеттен асу ... орын ... ... ... ... баптарын егжей-тегжейлі қарастыру мақсатында ай сайын өткізіледі.
Ішкі бақылау жүйесін бағалауды тұрақты түрде ішкі аудит қызметі ... ол ... ... жанындағы, білікті тəуелсіз директор басқаратын
Аудит жөніндегі комитетке тікелей есеп береді.
2.2 «Эйр Астана» компаниясының басқару құрылымы
«Эйр Астана» АҚ Директорлар ... ... ... Н.Т. - ... ... АҚ ... ... Әл-
ауқат Қоры» - Қоғам Директорлар Кеңесінің Төрағасы;
2. Бектұров Азат Ғаббасұлы - ... ... ... ... ... - ... Директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Найджел Брэдли – ... және ... алу ... директор,
«Бағдарламалар және халықаралық клиенттерді қолдау» ... ... - ... ... ... ... Г-н ... Брент, – Қауым қазынашысы, «БАЕ СИСТЕМС» - ... ... ... ... Д.В. – ... ... ... Лорд Томас Александр Хескет – Қоғамның тәуелсіз директоры.
«Эйр ... ... ... ... – "Эйр ... ... Питер Фостер
мырза авиация саласындағы маңсабын Кэмбридж Университетін 1982 ... ... Cathay Pacific Airways Ltd ... ... ... John Swire and Sons (HK) Ltd ... машықтанушы-
менеджер қызметінен бастады. 1982-1999 ... Cathay Pacific ... ... ... ... және Еуропада менеджер, содан
кейін бас менеджер қызметінде ... ... ... (INSEAD) ... ... ... Фостер мырза Cathay Pacific Airways әуекомпаниясында жұмысын 1999-
жылы аяқтап, Philippine Airlines әуекомпаниясының оңалту тобын ... келе ... ... ... Royal Brunei ... бас ... ... лауазымында жұмыс атқарып, 2005-жылы
"Эйр Астана" әуекомпаниясының Президенті лауазымына тағайындалды.
Алма Алигужинова – Стратегиялық және коммерциялық ... ... ... Алма ... ... әуекомпаниясында 2001-жылдан
бастап, құрылу ... ... ... ... ... орыдалмастан
бұрын, жұмыс істеп келе жатқан, алғашқы қызметкерлердің бірі.
Алма еңбек жолын компанияда корпоративті қатынастарды дамыту мәселесімен
айналысатын менеджер қызметінен бастады. Лауазымдық ... ... ... ... ... дамыту мәселесімен айналысатын директор
қызметіне тағайындалды. ... ... Алма ... аға ... ... ... ... бағдарламасы бойынша АҚШ-тың Шығыс Каролина Университетін
бітіріп, МВА – Іскерлік ұйымдастыру магистірі дәрежесін алған.
Ербол Оспанов – Үкімет, заң ... ... және ... ... ...... саласында 30 жылдан астам тәжірибесі бар
маман. Ол ... ... ... ... ... ... ... ол екінші пилот қызметін атқарған, содан ... ... ... ... ... ... ұшақтарда жаттықтырушы
ұшқыш болып жұмыс істеген.
"Эйр Астана" әуекомпаниясындағы Вице-президент қызметімен қатар, ... жыл бойы ... ... ... ... ... ... Уэнрайт – Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету және жолаушыларға
қызмет көрсету жөніндегі аға вице-президенті. Джон ... ... ... ... ... ... тәжіибесіне ие. Ол негізгі де,
линиялық та, техникалық ... ... ... ... жоғарғы
білім алған және Бедфорд қаласында Британдық әуе көліктерінің ... ... ... ... ... 20 жылға жұық уақыт жұмыс
істегеннен кейін, ол Оңтүстік-Шығыс Азияға ... ... әуе ... пен ... ... істеді. Ал Брунейден Австралияға көшкен кезде,
техникалық қызмет көрсету департаментінің бастығы ... ... Джон «Эйр ... ... жұмысын 2006-жылы техникалық
қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... мен техникалық қызмет көрсету вице-президенті
лауазымына дейін өсті. Ол ... ... ... ... ... ... және техникалық қызмет ... С ... ... ... үш ... ... Бейсенбаев – Қаржы вице-президенті. Асхат өз ... ... ... ... вице-президенті болып бастады. "Эйр Астана"
әуекомпаниясына келместен бұрын, ол банк саласынадағы тәжірибенің ... ... ... орынбасары деңгейіне дейін көтерілді. ... ол ... ... ... ... нарығы және инвестициялау
жобаларына қатысып, тәжірибе жинаған. Асхат Атлантадағы Эмори Университінің
Гойзуэта ... ... ... қаржы және стратегия саласы ...... ... ... ... ... сонымен қатар ол
Қазақ Мемлекеттік Басқару Академиясын үздік дипломға бітірген. Студенттік
алмасу ... ... ... ... Oтто ... ... ... мамандығы бойынша магистратурада оқыған.
Галина Умарова – Жабдықтау вице-президенті. ... әуе ... мол ... бар. "Эйр Астана" әуекомпаниясына дейін “Астана
халықаралық әуежайы” АҚ-ның қаржы директоры болып қызмет атқарды. ... ... ... ... Университетін тамамдаған, сондай-ақ
Қазақстан Мэнеджемент ... және ... ... ... ... магистрі дәрежесіне ие.
Том Николс – Ұшу қызметі вице-президенті. Том «Эйр Астана»-ға 2005-жылы
келді, ол Боинг 757/767 капитан ... ... ... 737NG ... ұшқыштарды дайындаудың капитаны ретінде ұшқан. Осы ... ... ... ... ұшуларды ұйымдастыру саласында жұмыс істеді. 2006-жылы
одан жаңа лауазым – ұшулар ұйымдастыру меңгерушісінің лауазымын қабылдауды
өтінді. Ол осы ... ... ... ... ... ... ... атқарды.
Том 1975-жылы АҚШ-тағы Coast Guard Академиясын тамамдады. Ол Coast Guard-
та, әуекеменің бортында операциялар орындау ... ... ... қызмет етті, сондай-ақ Аляскада ұшқыш ретінде 10 жыл бойы қызметін
атқарды. Әскери қызметін атқарып болған соң ол ... және ... ... ... ... ... ретінде жұмыс
істеді. 1985-жылы Том Delta әуекомпаниясында, ... ... ... ... ... ... 19-жылдық маңсабын бастады. Ол Delta
әуекомпаниясынан 2004-жылы Боинг 757/767 капитаны ретінде қызметтен кетті.
Герхард Коэтзи – ... ... және ... ... ... ... Герхард өз еңбек ... әуе ... ... ... ... Калифорния Университетінің қауіпсіздікті басқару
бойынша біліктілігі бар, ерекше оқиғаларды зерттеуші маманы. Ол коммерция
саласындағы ... ... ие, ... ... ... ... ... үздік аяқтаған. Соңғы 15 жыл ішінде, ұшулардың
қауіпсіздігін сақтау саласында, соның ішінде Оңтүстік ... Әуе ... ұшу ... сақтау штаб офицері болып және BAE ... ... ... ... ұшу ... ... ... атқарған.
Ибрагим Джанлиель-Маркетинг және сатулар жөніндегі вице-президенті.
Ибрагим «Эйр ... ... ... ... ... ... бұл
күнге дейін, ол 9 жыл туризм саласында Түркияның басты тур ... ... ... Әуе ... ... бірінші қадамы KLM
әуекомпаниясының Алматы ... ... ... Менеджер
лауазымында Орта Азия мен Қазақстандағы коммерция саласы үшін жауапты
болды.
Ибрагим Ыстамбұлдағы ... ... ... ... ие ... және Marmara ... оқу орнынан экономикалық білім
алды. Сонымен қатар Ибрагим Қазақстан Еуропалық Іскерлік Ассоциациясының
директорлар кеңесінің мүшесі болып ... ... - ... және шетелдегі сатулар жөніндегі
директоры. Ричард “Эйр Астана” әуекомпаниясында 2006 ... ... ... ... ... ЕО және АҚШ және ... ... ... ... ... Ол негізінен сол аймақтағы сауда желісіне
жауапты ретінде жұмыс атқарды. Эйр Астана әуекомпаниясына дейін 2005 ... ... Royal Brunei Airlines ... ... және ... ... ... болды. Содан кейін Ричард 5 жылға жуық уақыт
Лондондағы Сингапур әуежолдарында ... ... ... ... ... авиация саласындағы маңсабын 1993 жылы MA-Саяхат және Туризм саласы
бойынша Ланкастер университетін және ... ... ... ... кейін бастады. Оның туризм ... ... ... және ... ... ... маманданған тур
операторы менеджері, содан кейін Ричард Wexas ... ... the World’ ... ... деңгейіне дейін көтерілді. ... 3 ... бар. 2009 ... ... ... Эйр ... ... бойынша сатулар жөніндегі директоры болып
тағайындалды.
Aйман Тилеубаева - коммерциялық тиеу ... ... ... ... ... әуекомпаниясында өзінің еңбек жолын 2003 жылдың қараша
айынан бастап коммерциялық жоспарлау менеджері қызметінен бастады. Ол ... мен ... ... ... ... ... атқарды. Эйр Астана
әуекомпаниясына дейін Айман “Эйр Казахстанда” 5 жылға жуық ... ... ... ... ... ... ... математика саласынан
философия докторы дәрежесін алды. 2009 жылдың ақпан айынан бастап Эйр
Астана ... ... ... ... жөніндегі директоры қызметіне
тағайындалды.
Фред Горман – Борттық қызмет директоры. Фред бортсеріктерінің қызметіне,
ұшу кезіндегі ойын-сауық ... және ... ... ... ... Ол Ұлыбританияда, Мидландта және Нью-Йорктағы ... ... ... ... ... 1965-жылы келді: сол кезде “Caledonian ... ... ... ... қызметке орналасқан болатын. Содан кейін
ол негізінен Гонгконг, Папуа Жаңа Гвинея, Парсы шығанағы ... ... ... ... және ... Республикасы сияқты шет елдерде
жұмыс істеді.
Оның бортсерік қызметінде де, ... ... ... ... ... бар. Жұмыс реті бойынша ол бортсеріктер ... ... ... әуекомпанияларға борттық тағамды жеткізуге жауапты болатын.
Oливер Мэтвич – Жолаушыларға жерде қызмет көрсету бөлімінің бастығы.
Оливер жолаушыларға ... ... ... ... менеджері ретінде "Эйр
Астана" әуекомпаниясының қазақстандық және халықаралық ... ... ... ... ... Алманияда бастап, 17 жыл бойы авиация саласында жұмыс
атқаруда. Ол дүние жүзіне әйгілі, көш басшы компанияларының ... ... ... ... ... ... ... "Эйр Астана" "әуекомпаниясында еңбек етпестен бұрын, Оливер
Еуропа елдерінің көптеген ... және ... ... ретінде жұмыс істеген.
Белла Тормышева – Бұқарамен байланыс департаментінің директоры.
Бұқарамен байланыс және мәдени-ақпараттық қызмет салаларында 10 жылдан
астам ... ... «Эйр ... әуекомпаниясына келместен бұрын
Еуропалық Комиссияның ... ... және ... ... істеді. Халықаралық қатынастар магистрі, қазіргі уақытта ... ... ... ... ... бірге Белла шет елдерде
түрлі тренингтерден өткен.
Айдар Қашқарбаев – Заң департаментінің директоры. Заң саласындағы еңбек
тәжірибесі 10 ... ... Осы ... ол 1993 ж. ... ... ... Министрлігінде бастады. «Эйр Астана» АҚ
компаниясына келгенге дейін Denton Wilde Sapte заң компаниясында және ... ... ... ... ... ... орналасқан
Қарашығанақтағы «Karachaganak Petroleum Operating B.V.» ... ... ... ... ... ... ... атындағы Қазақ Мемлекеттік ... ... ... ... ... бағдарламасы бойынша Оңтүстік
Иллинойс Университетінде (АҚШ) тәлім алған.
Евгения Ни – Қызметкерлерді басқару департаментінің директоры. Евгения ... ... ... ... және ... ... тілдері
мен заң саласы бойынша диплом иегері. Ол «Эйр Астана» әуекомпаниясындағы
жұмысын 2002-жылдың қараша айында, Президенттің Атқарушы ... ... ... «Эйр ... ... ... ... Интер-Континенталь
қонақ үйінде 4 жыл бойы жұмыс атқарған.
Джерри Митчелл – Ақпарат ... және ... ... ... ... ... ... технологиялары директоры
қызметін атқарады. Джерридің ақпарат технологиялары саласындағы ... ... ... ол ... ... салық, тау-кен және ақпарат орталықтары
сияқты салаларда қызмет атқарған. "Эйр Астана" әуекомпаниясына дейін Royal
Brunei Airlines ... ... ... ... ... Австралияда, Фиджи, Индонезия және ... ... ... ... ... ... ... компанияларда жоғарғы
лауазымдарда қызмет атқарған.
Ол ... ... ... ... ... бакалавр
(Информатика) дәрежесімен қоса, ақпарат технологияларды басқару бағытында
Австралия университеттерінен ... ... ... – Ішкі ... ... ... қаржы саласында 23
жылдан астам жұмыс істеген маман, "Эйр ... ... ... ... және халықаралық компанияларда бас есепші, қаржы
директоры және ... ... ... ... ... Ол ... ... және Аудиторлар Палата-сының мүшесі.
Акциялық үлестің 51 пайызын үкімет («Самұрық-Қазына» ... ... ... АҚ), ал 49 ... «BAE ... ... компаниясы
иеленген. №1 суретте «Эйр Астана» ... ... ... ... [39].
1 сурет. «Эйр Астана» компаниясының ұжымдық басқару құрылымы [39]
Бүгінгі күні АҚ «Эйр ... ... ... 1567 ... Осының ішінде 1542-сі Қазақстан Республикасының азаматтары және 25-
сі шетел азаматтары, сонымен ... АҚ «Эйр ... ... ... жұмыс істеушілер. Компанияның бас менеджменті 14 адамнан
құрылған, оның 7 – ҚР ... және 7 – ... ... ... шетел
менеджерлары авияция сферасындағы жоғары квалификацияланған мамандар болып
табылады. Осы себептен шетел ... ... ... ... және әйгілі әлемдегі әуекомпаниялардың сервисімен тепе-тең қызмет
көрсетуді ... ... ... №2 ... «Эйр ... ... жылдардағы қызметкерлер санының динамикасын көреміз [43].
2 сурет. «Эйр Астана» компаниясы қызметкерлер санының динамикасы [43]
2.3«Эйр Астана» компаниясының негізгі бағыттары
2.3.1 ... ... ... ... ... былтыр алғаш мәрте пилоттық жоба жасалынды.
Шалғай ... ... ... ... ... ... бес ауданға, әуе
маршруты ашылып, АН-2 мен АН-24 әуе ... ұша ... ... ... ... ... машинамен бес сағат жүріп, шаршап-шалдығып
жететін. Ал қазір бір сағат 15 ... зыр етіп ұшып ... Жол ... ... ... әуе ... ... бюджеттік бағдарламасының қаражаты
есебінен (2008 жылы 667 млн.теңге) 9 әуе бағыты бойынша ... ... ... ... ... ... ... қалаларымен
және екі облысаралық Қарағанды-Өскемен және Қарағанды-Қызылорда ... әуе ... ... ... 6-8 ... ... ... болады. 2007 жылдың маусым айынан бастап бірінші рет
Шығыс Қазақстан облысында облыс ... ... ... әуе рейсі
ашылады.
Мұхит ҚУБАЕВ, ... ... ... ... ... әуе ... дамытуда Үкіметтің субсидиялық қаржы
бөліп отырғанын айта ... ... Бір ғана ... әуе ... алдағы бес жылда аша алмас еді. Ал Үкіметтен бөлінген
қаржының арқасында мұндай жағдайлар мүмкін болып, әуе ... ... ... ... ... бір мәрте болатын рейсте, 10-15 адамнан
ғана ұшса, кейін әуе көлігінің қызметіне иек ... ... өсе ... саны артқан кезде ұшақ аптасына екі рет ұша ... ... оны ... ... жағдайға жеткіземіз. Ұшаққа мінушілер көбейіп,
қатынас жиілеген сайын Үкіметтің әуекомпаниясына ... ... ... азая береді.Қазірдің өзінде: Астана – Қызылорда, Астана ... ...... ...... сияқты бес маршрутты түгелімен
коммерциялық негізге көшірдік. Ізінше, Қарағанды – Өскемен, Қарағанды ... ... ... Биыл да ... ... жүгіне отырып,
осылайша біраз бағыттарды ашып ... ... ... қатынайтын
әуе кемелерін де рет-ретімен ірілендіріп, жаңартып ... ... ... ... тұратын Фокер ұшағының орнын қазір "Эйрбас-320"
басты. Бұрындары Ақтөбеге үш сағатта барып жүрген болсаңыз, қазір бір жарым
сағаттан кейін ... ... ... ... ... Астанадан Өскеменге
күнде "Фокер" ұшып жатыр. Жуырда "Эйр Астанаға" "Эйрбас-319" келеді. ... ... ... ... бел буып ... ... ... екі рет
баратын "Скат" ЯК-42 пен бір рет ұшатын "Фокер-50"-дің ... ... ... ... [41]. 3 суреттен компанияның ішкі әуе
маршрутарын көреміз [39].
3.2.2 Халықаралық ... ... ... магистральді маршруттар бойынша әуе тасымалдау-ларын
орындайды:
– Алматыдан: Астана, ... ... ... ... Пекин, Анталия, Дубай,
Стамбул, Лондон, Мәскеу, Сеул, Дели, Амстердам, ... ... ... Бангкок, Бежин, 2008 ж. Алматы-Бішкек және 2009 ж.
наурыздың 29-нан бастап Алматы-Баку ... ... ... ... ... ... Мәскеуге және жаңадан
ашылған Астана-Үрімші рейсі;
– Атыраудан: Амстердам және Франкфуртқа;
– Қарағанды мен Қостанайдан: Ганновер және ... ... ... маусымдық маршруттар:
– Алматыдан: Анталья, Бодрум, Даламан және Измирге (Туркия);
– Ақтөбе және Қарағандыдан: Кельн, Штутгартқа (Германия);
... және ... ... және ... (Германия);
– Павлодар және Өскеменнен: Ганновер (Германия).
Қысқы маусымдық рейстер Алматы және Бангкок (Тайланд) аралығында жүреді.
Ганновер және ... ... ... ... ... ... 20%-жеке мақсаттармен ұшады.
Амстердамға ұшатын жолаушылардың 80%-іскерлік, 10%-шаруашылық, көкме
жерлермен танысу, қалған 10%- жеке мақсаттармен ұшады.
Лондонға ... ... ... ... ... ... ұшады.
Дубай қаласына ұшатын жолаушылардың 75%-демалу, 10%-шоппинг, 10%-
танымдық, діни, қалған ... ... ... ... ... ... 45%-шоппинг, 25%-танымдық, 30%-жеке
мақсаттарымен ұшады.
Әрине, туристердің саны маусымдық маршруттарда көп болады. «Эйр Астана»
әуе компаниясы қызметімен пайдаланатын ... 85%-ы ... ... ... алады, ал 15%-ы туристік ... ... жылы ... 3 қаласы арасында ұша бастаған «Эйр Астана»,
бүгінгі күні 31 халықаралық және 25 ішкі ... ... ... әр күн
сайын 2500 жолаушыны тасымалдайды.Үш ... аз ... ішкі ... маршруттардың интенсивті картасын құрып, әуе компания ұшу
географиясын Европа, ... ... және ... Шығысты қосу арқылы дамытуда.
Компанияның әуе тасымалдаулары бойынша магистральді маршруттарын 4 суреттен
көруге болады [39].
«Эйр ... ... ... ... ішкі және ... ... ... әуе тасымалдауымен қамтамассыз ететін,
Орталық Азия және ТМД ... ең ... әуе ... ... картасын кеңейту – әуекомпания дамуының он жылдық стратегиясының
бір мәселесі. Осыған байланысты «Эйр Астана» компания-сы жаңа бағыттар мен
ұшу ... ... ... ... ... ... ... мен Алматыдан ішкі
бағыттағы және Бангкок, Франкфурт, ... мен ... ... ... ... 2008 жылы Бішкек пен Үрімшіге жаңа бағыттар
ашылды.
«Эйр Астана» ... ... ... бас ... ... тікелей рейсті ұсынады. Жаңа рейс ... ... 29-шы ... ... 2 рет, ... мен жексенбі күндері орында-лады.
2009 жылғы 8 сәуірде ... ... ... және коммуникация
министрі Әбілғазы Құсайынов Қазақстан Республикасының Жапониядағы Төтенше
және Өкілетті ... ... ... ... ... ... бөлімше басшылары мен «Эйр Астана» ... ... ... ... ... мен ... арасында келісім жасау
және әуе жолы қатынасының ашылу мәселесі болды.
Әбілғазы ... бұл ... ... ... ... қажеттігіне келісті.
Ведомство басшысы келісім жобасының Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарымен бұдан бұрын ... ... ... және 2008 жылы
авиациялық билік өкілдері арасында өткізілген кездесуде жапондықтар тарапы
қол қоюды жоспарламаған ... ... орай ... ... айтуы
бойынша, осы жылдың сәуір айында өткізілген келіссөз ... ... ... министрі Қазақстан мен Жапония арасындағы әуе жол ... ... ... ... білдірді.Кездесуге қатысушылар бұл
келісім жобасын жапон өкілдерінің қайта қарауына жіберу жөнінде келісті.
Әуе ... ... мен ... ... ... ... ... компаниясының жоспары бойынша әуе қатынасын 2011 жылы ашу
көзделуде.
Жалпы ... әр ... ... ... мақсаттармен ұша-ды.
Мысалы, демалу, ойын-сауық, жағажайлық шомылу, экзотикалық, тану мақсатымен
туристер ... ... ... қалаларына бағытталады. Шаруашылық-көркем
жерлермен танысу, қоғамдық, этникалық, іскерлік мақсатымен Германияның
Гонновер, Франкфурт ... ... ... ... ... ... ... жерлермен танысу мақсатында
Лондон, ... ... ... ... ... ... ... Пекин,Стамбул, Дубай қалаларына ұшады.
Діни мақсатпен Дубай, Стамбул қалаларына ұшады. 2005 жылы қаңтар ... «Эйр ... әуе ... ... ... ... ... 400
қазақстандық азаматтарды тасымалдады. Қазақстан ... ... ... ... бұл жылы ... ... астам мұсылманы
Меккеге қажылық жасады. 2005 жылдың басында «Эйр ... әуе ...... тура ... орындау туристік агентшілік өтінішін берді.
Өтінішті өте кеш бергендіктен, бұл ... ... ... ... кетеді, ал «Эйр Астана» қызметкерлері екі апта ішінде қажетті жұмысты
жасап үлгерді. ... 5 ... ... ... ... Сауд ... ауысып оты-русыз бірінші рет жетті.
Алматы әуежайында ... ... бар «Эйр ... ... ... соң, ... Қазақстан Мұсылмандарының Рухани Басқармасының
қажылық ... ... ... ... қарсы алды. «Мен қаннағаттану
сезімін толық сезінемін, өйткені, қажылық уақытындағы Меккеге ... ... ... ... ... саны өсіп ... ... жастағы адамдар болып келетін қажылар үшін, саяхат ке-зіндегі ... ... Биыл ... ... және «Эйр ... әуе ... ... жасағанына өте қуаныштымын. Муфтият бұл ұйымдармен әрдайым
ынтымақтастықта болғанына үміттене-мін»,- деді ... ... ... ... қызмет көрсететін
әуежайлар.«Эйр Астана» жүйелі ... ... ... ... ... ... көрсету және аэропорт жұмысын жалпы ... ... ... ... 66 әуе ... ... жүзеге асырады, 41 әуе
компаниясы жолаушылар және жүк тасымалын жүзеге асырады, оның ... ... ... жасайды. 25 әуе компаниясы авиациялық жұмыстарды жүргізеді
(авиациялық-химиялық, орман күзету, мұнай- және газ ... ... ... және ... да ... ... ... қызмет атқарады, оның ішінде 15 ... ... 9 ... ИКАО ... ие. Қазақстан Республикасының азаматтық
әуе кемелерінің мемлекеттік тізілімінде 729 әуе ... ... тұр, ... 620 ұшақ және 109 ... әуе ... ... ... АҚ, «Скат» АҚ)
15 шетел мемлекеттеріне ұшуларды ... ... ... жолаушы
ұшуларын 19 шетел мемлекетінен 28 шетелдік әуе ... ... ... әуе ... саласында 40 бағыт бойынша тұрақты ұшулар жүзеге
асырылады.
2007 жылы ... ... 5,4 млн. ... ... көрсетті,
өсімі – 34 % (2006 жылы – 4,0 млн., 2005 жылы – 3,3 ... ...... және ... (2,7 млн. (2006 ... 2,0 млн.) және ... (0,86) ... 2007 жылы жолаушы ағымының көлемі тиісінше 33 % және
36 % ... ... ... «Эйр ... ... арнайы уни-
формадағы персоналы бар. Ол «Эйр ... ... ... ұшып ... келу ... ... көмек көрсетіп, консульта-
циялық қызмет көрсетеді.
Әуежайлардың көбісінің бақылау пункті (халықаралық және ішкі рейс-тер
үшін) бір.
Көптеген әуежайларда ... ... VIP- ... мен VIP ... Осы қызметтерге төлеу әуежайлардың VIP – бюросында ... ... ... таңдау толығымен жолаушылардың өздері-не
байланысты.
№2 кестеден ... ... ... ... ... [39].
.
2 кесте
Ерекшеленетін әуежайлар [39]
|Алматы а/п |Халықаралық және ішкі рейстер үшін бөлек |3 аэровокзал |
| ... | ... а/п ... және ішкі рейстер үшін бөлек |1 аэровокзал |
| ... | ... ... және ішкі ... ... |1 ... |
| ... бөлек аэровокзалдар | ... ... және ішкі ... үшін ... | |
| ... | ... ... және ішкі ... үшін ... |1 ... |
| ... | ... ... және ішкі ... ... | |
| ... ... ... | ... ... 19 ... ... бар. ... ... Балқаш пен Екібастұз
қаласында да шағын әуежай орналасқан. Соларды қосқанда барлығы 21 ... ... 9-ы ... ... сай. Бұл ... ... 2003 жылдан бастап, бес жыл бойына істеген еңбек. Жалпы, "Қайта
жаңарту" бағдарламасы ... ... келе ... ... жолдарының басым
көбін қайыра жөндеп, жаңартуда. Әуе ... ... және ... ... әуежайлар толығымен жаңартылуда. Олардың баршасына заманға сай ... ... ... ... Атырау, Алматы, Қарағанды мен Жезқазған,
Өскемен және Ақтөбе, Шымкентте ... ... ... аяқталды. Ал
Қызылорда мен Ақтауда биыл басталады. Бір ... ... ... бәрі ... кез ... ... қабылдауға дайын болады.
Алматы қаласының Халықаралық әуежайы ерекше болып келеді. ... ішкі және ... ... ... ... ... залына кіру бірдей төлемақысыз жүзеге асырылады,
ішкі әуе рейстерімен саяхаттайтын ... ... ... зал ... ... ... орналасқан, ал халықаралық бизнес-
класс холлы жіберу залында ... ... тыс ... ... ... ... кейінгі қызмет көрсету «Эйр Астана» компаниясы үшін ... ... ... мамандарымен іске асырылады.
Халықаралық әуежайларда да «Эйр Астана» ... ... ... ... үшін ... зал ... №3 ... халықаралық шетел
әуежайлары туралы пайдалы ақпарат берілген [39].
3 кесте
Қызмет ... ... ... ... ... орны ... |Бизнес-класс холлы|
| | ... ... | |
| | ... | ... |3 зал |Menzies Aviation ... ... ... |2 терминал |Thai Airport |Louise ... |
| | |Ground Services ... ... |Бас ... |Beijing Aviation |BGS ... ... |
| | |Ground Services | ... |Indira Gandhi | | |
| ... | | |
| |Airport | | |
| |2 ... | | ... |1 терминал |DNATA ... ... ... |2 ... |Swissport |«Sky club» ... |
| |Hall D | | ... |Бас ... |Swissport |Hanover Lounge ... | |Fly Service ... ... ... ... |Aviance ... ... |
| |2 ... | | |
| |1 ... | | ... ... ... ... ... |
| |1 ... ... | |
| | ... | ... |Бас ... |Korean Air |Korean Air |
| | | ... ... АҚ «Эйр ... ... ... мұздатуға қарсы ұшақтарға
қызмет көрсетуді жақсартуға бағытталған ірі инвистициялық жобаны іске асыра
бастады. Жобаның ... құны ... 2 ... ... ... Бұл ... тек
арнайы техниканы алуға ғана емес, сонымен қатар арнайы техниканы жеткізуге
және оған көрсетілген қызметке кеткен шығындарды ... ... Жоба ... ... жобаны іске асыру себебі, қыстағы қиын метеожағдайларда ұшақтар-дың
қауіпсіздігін өсіру үшін ... ... ... ... және ... жаңа ... ... табылады.
Әуетасымалдаушының осы жобадағы бірінші қадамы болып, аэродром-дардағы
жұмыс орындарын мұздатуға қарсы өңдеуге арналған 6 ... ... ... ... ... 2 ... ... қаласының аэропор-тына және
1бірліктен Өскемен, Павлодар, Қостанай, Шымкент аэропорт-тарына берілді.
Машиналарды жекізу екі апта ... ... ... ... ... «KLM Equipment Services» компаниясымен іске асы-рылады.
Әуежайлардағы жүктерге қойылатын талаптар мен ақпараттар. Жолжүктің
тегін тасымалдау ... ... ... сапардың класына, жүк
санының өлшеміне, салмағына және орын ... ... ... тыс ... үшін ... ... ... Әуебилеті бар, ұшақ ішінде
бөлек орын берілмейтін сәбилерден өзге, кез-келген эконом класс ... кг., ал ... ... ... 30 ... ... қол жүгі және ... ақысыз тасымалдай алады [8].
Көлемді және ауыр жолжүгі (3 өлшем ... ... ... 158 см астам),
сондай-ақ ауырсалмақты (1 орын 30 кг астам) жолжүк тасымалдау-шымен алдын-
ала келісім жасалынып, ... ... ... ... ... кейін
ғана алынады және жолжүк тасымалдауының қалыпты мөлшеріне жатпайды. №4
кестеден ұшақ ... ... ... ... [43].
4 кесте
«Эйр Астана» компаниясының ұшақ бортында рұқсат ... жүк ... ... |Пакеттеу |Базаның ... ... ... ... |
| ... ... ... |стандарт |(ішкі, |құралының |
| | ... ... ... |м3) ... |
| | | |(кг) |(кг) | | ... 321 |60.4" x |60.4 x ... |35 |2.30 |PKC |
| |61.5" |1534 x 1562 | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |LD-2 |60.4 x 47/ |1225 |66 |3.5 |DPE |
| ... |1534 x 1194 | | | | ... |96" x 125"|96 x 125/ |6804 |110 |11.5 |PMC |
| ... |2240 x 3175 | | | | |
| ... | | | | | ... |LD-8 ... |2449 |127 |6.5 |DQF |
| ... |2440x1530 | | | | ... тыс ... үшін ... ... тегін жолжүктің
салмағынан асатын мөлшерден тыс ... ... ... ... келетін
мөлшерлеме бойынша төлем алынады.  
Қол жүгінің мөлшері қауіпсіздік мақсатында шектеледі, және Эйр ... ... ... ... үшін ... мөлшерлер 55 см. х 40 см.
х 20 см. және 8 кг. артық болмауы тиіс, сондай-ақ ... ... ... см. х 35 см. х 20 см. ... ... 18 кг. аспайтын екінші
қолжүкті тасымалдай алады.
Сонымен қатар жеке ... ... ... алып ... ... Бір әйел ... ... портфель;
• Ұшу уақытында оқуға арналған шағын материалдар;
• Ұшу ... ... ... балалар тағамы және көшпелі ... Бір ... ... таяқ;
• Бір пальто немесе жамылғы;
• Мүгедектің толықтай жиналмалы ... ... ... ... оның ... жүре ... ... Портативті компьютер, фото және бейне камера;
• Шоқ гүл
Сәбилерді алып жүруге арналған керует немесе толықтай жиналмалы бесік-
арба, ... ... ... ... ... дөңгелекті орындығы
(жолаушы оның көмегінсіз жүре алмайтын жағдайда) тегін тасымалданады, бірақ
жолжүк бөлімінде ... ... ... ... ... модельдік қару күзеттік бақылау
пунктінде алынып қойылады және оларды салон ... алып ... ... ... мұндай заттар иемденушіге қайтарылмайды. Салонда
жолжүкпен ... ... ... ... алып жүруге болмайды.
Эйр Астана ... ... ... үй ... алдын ала келісім жасағаннан кейін, арнайы ... ... ұшақ ... тасымалдауға рұқсат етіледі. Жануарлар арнайы
контейнерлерде тасымалдануы ... ... тек бір ... ... ... ... қоса салмағы 8 кг., ал көлемі 30x47x27 см
аспауы тиіс. Сонымен қатар, ... ... ала ... ... ... ... ... жануарды контейнерде тіркелген жолжүк ретінде
немесе ... жүк ... ... ... ... ... барлық рәсімдеулерден өту үшін, әуежайға алдын ала ... Әуе ... ұшу ... көрсетілген уақыт, ұшақтың ұшып шығу
уақыты болып табылады. Сапар бюросының агенті ұсынған тіркелу уақыты, бүкіл
рәсімдеу ... ... ... ... қоса ... жолаушының ұшуына
рұқсат етілген ең соңғы уақыты болып табылады. Бекітілген уақыттан ... ... ... ... және ... ... орын ... кезде
әуежелісі жауапкершіліктен босатылады. Барлық ... ... ... уақытынан 40 минут бұрын тоқтатылады.
Алкогольды ішімдіктер. Әуе салонында ұсынылған алкогольды ішімдік-терден
басқа, жолаушыларға дүкеннен сатып алынған ... ... ... ... ... ... ... жо-лаушыларға
арналған ескертпелер.Сапарға шыққан елден өзге елдегі межелі жерді немесе
аялдаманы қамтитын жолаушыларға, сол ... ... ... ... ... ... ... атпен белгілі келісімнің ережелері бүкіл
сапар барысында қолданылады. Америка Құрама Штаттарынан, оған немесе сол ел
ішінде келісілген ... ... ... ... мұндай жолаушылар үшін
Конвенция мен қолданыстағы тарифтері бар тасымал жөніндегі шарт ... ... ... өлімі немесе оған жарақат келтірілгені
үшін жауапкершіліктің шектелуі көп жағдайда дәлелденген залалмен қамтамасыз
етіледі, бірақ жолаушы үшін 75000 АҚШ ... ... және ... ... ... тасымалдаушы тарапының салақтығына тәуелді
болмауы қажет.
Мұндай арнайы шарттардың тасымалдаушылардың қызметтерін пайдаланатын
немесе Америка ... ... одан ... сол елде ... ... ... ... үшін, оның өлімі немесе ... ... ... тасымалдаушының жауапкершілігі шамамен 10 000 АҚШ
долларымен немесе 20 000 АҚШ ... ... ... ... жүк тасымалдау қызметі. Өзінің желісі мен
күнтізбелерінің ... «Эйр ... ... ... және ... ... ... ұсына алады және өзінің әріптестері ... ... кез ... жеріне жеткізеді. «Эйр Астана»-ның қызметі жылдамдықпен,
қауіпсіздікпен және көлік шығындарыңызды үнемдеуімен ерекшеленеді. «Эйр
Астана»-ның жүк ... ... – бұл өте ... ... қызметтердің
толық спектрі.
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ – «ЭЙР АСТАНА»
КОМПАНИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА
3.1 «Эйр Астана» ... ... ... күні ... әуе ... көлік саяхаттарының көпшілік
түрі болып отыр. Мемлекет ... ... ... ... ... кеңейтуге үлкен мүмкіндіктер пайда болды. 15 жыл бұрын-ақ,
Үндістан немесе Қытайға барғысы келген ... ... ... ... соң ... мемлекетке бара алатын. Бұл әрине, уақыт, шығын және
мораль ... ... ... ... ... ... күрт өзгерді.
ҚР әуе кәсіпорындары Астана, Алматы және т.б.қалалардан ... ... ... ... БАЭ, ... Үндістан, Тайланд, Корея, Сингапур,
Жапония, Қытай, Германия, Польша, Франция, Греция және басқа да ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастырылады.
Әуе компаниялар – бұл аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейлерде
жердегі қызметтер арқылы ... ... ... ... сауда
кәсіпорындары.әрбір мемлекет жолаушылар мен жүкті ... ... ... ... мен ... ... бірақ оның бәрі бұл қозғалыстарды
реттейтін халықаралық ... ... Бұл 1929 ж. ... ... 1944 ... келіссөзі, әуе көлігінің халықаралық ... ... ... авияцияның халықаралық ұйымы (OASI). Халықаралық ұйымдар
сәйкес тарифтерді үйлестіреді, әуә-компаниялар арасында келісім ... ... ... ... жаңғыртып отырады, әуекопманиялар мен
саяхат агенттіктері арасында ... ... ... ... және әуекоридор-ларын пайдалану бойынша екі көпжақты
келіссөздер дайындайды, ... ... ... ... ... ... ... жою мақсатында делдал
қызметін атқарады, және көптеген басқа да жолаушыларды әуетасымалдаумен
байланысты ... ... ... жүзінің 188 мемлекеттерінің ішінде халықаралық әуекө-
лігі ұйымының мүшесі ... ... 2002 ж. ... бойынша ҚР-да 47
әуекомпания бар (27 әуехимжұмыстар ... 20 ... және ... үшін). Ұшақ саны – 540, тікұшақ – 88, 22 аэропорт. Туристерді
тасымалдауды ... және ... ... ... әлде әуекомпания мен туристік кәсіпорынның бірлесіп, ... ... ... алу ... ... ... рейс-тері арқылы
орындауға болады.
Әуекәсіпорындар көптүрлі қызметтер ұсынады: жолаушыларды тасымал-дау,
жүкті, поштаны, тасымалдау және ... ... ... ... ... саяхаттарды ұйымдастыру, өндірістік-комерциялық операция-лар,
сыртқы экономикалық опреациялар, бағалы ... ... ... ... мен ... т.б.
Кейбір әуекомпаниялар жолаушыларға ыңғайлы болу үшін рокардты бағыттар
тактикасын пайдаланады, демек, переферия арқылы ұшулар (мысалы, ... ......... әуе ... ... мен туристерді тасымалдайтын СКАТ,
Тұлпар, Саяхат, «Атырау әуе жолдары» компаниялары арасында «Эйр Астана» ең
ірі әуекомпания болып табылады. Оның ... ... ... ... ... халықаралық туризм дамуында маңызды роль атқаратын болғандықтан, «Эйр
Астана» әуекомпаниясының қызметін төменде қарастырамыз.
Компания профилі. ЖАҚ «Эйр ... ... ... ... 2001 ... қыркүйек айында тіркелген. Әуекомпания орталық
офисінің мекен-жайы: Қазақстан ... ... ... 473000, ... ... Самал шағын ауданы, «Астана-Тауэр» Бизнес – орталығы, ... ... ... ... ... ... ... 51%-ы
ҚР Үкіметіне, 49%-ы BAE Systems Ltd қарайды).
«Эйр Астана» халықаралық және ішкі бағытта ... ... ... ... ... ... «Эйр ... батыс үлгі-сінің
әуекомпаниясы және IATA – әуе ... ... ... ... ... ... келеді. Әуекомпания өз қызметін коммерциялық негізде
қазіргі нарық жағдайына сәйкес жүзеге асырып, кеңейтеді.
Қызмет көрсетудің ... ... ... Глобальді Дистри-
бьюторлық Жүйе және ... ... сату ... ... ... ... ... қамтамассыз етіледі.
2002 жылдың мамыр айында әуекомпания ILFC (АҚШ) ... 5 ... 3 ... ... ... ... алу ... 2 737-700 Боинг-тері
жаңа, ал Боинг 737-800 тек бір жыл ... ... ... ... ... ... ... – 20 орын, эконом-класста
94/136 орын, соған қоса ұшу ... ... ... ... ... ... ... жылдың жазында әуекомпания 5 Фоккер – 50 ұшағын сатып алды. Ал 2003
жылдың қыс мезгілінде «Эйр ... өз ... 3 ... ... ... Олардың жабдықталуы: бизнес-класс – 20 орын,
эконом-класс – 150 орын; сонымен ... ұшу ... ... және ... ... мүмкіндік беретін жүйе орнатылған.
Фоккер- 50 әуекемелерін алғаннан кейін аймақ орталыктарын біріктіретін
және магистральді маршруттар үшін қосымша әуе жолы ... ... ішкі ... ... ... ... JАА (ұшу ... пайдалануын бақылау
бойынша біріккен мүшесі) бойынша келісімге қол қоймаса да, ... және ... ... ... JАR ... талаптарына
сәйкес келеді. Инженерлік техникалық және ... ... ... ... оқу ... «British Airways» компаниясының оқу
орталығында (Лондон), ... ... және ... ... ... ... Стамбулдағы «Боинг» компаниясының бекітілген оқу
орталығында және Лондондағы «Вritish ... ... JАR - ... алды (2003 ... Авиа Қазақстандағы сату бойынша бас агент болып табылады. Ол «Эйр-
Астана әуе ... ... ... билеттерді сату және
броньдаумен ... ... ... әуетасымалдауларын үйымдастыру облы-сындағы
тәжірибелі профессионалдар болып табылады.
Екі жақты қарым қатынастар:
Lufthansa
Turkish Airlaines
Emirates
China Eastem ... ... Linee Aeree ... ... ... Jordanian
Saudi Arabian Airlaines
Aerosvit Airlines
Thai Airways International Public Company Limited
Qatar Airways (W.L.L.)
Syrian Arab Airlines
East African Safari Air Limited
British Midland Airways Limited dba ... Atlantic Airways ... Airlines ... Havo Yollary – Uzbekistan Airways
Asiana Airlines Inc
Iran Air, The Airline of Islamic Republic of ... ... Air ... N.V. dba SN Brussels ... (Hong Kong Dragon Airlines ... Airlines a.s., ... Airlines Co. Ltd.
Malasian Airline System Berhad
Aeroflot Russian Airlines
Japan Airlines Company Ltd.
Air Canada
Hapag LIoyd Fluggesellschaft
Siberia Airlines
Жаңа серіктестер:
Qantas Airways Limited
Air Malta p.l.c.
Etihad ... ... ... 2002 ж. 15 ... компанияның құрылуынан
8 ай өткен соң, ... 737 ең ... ... ... ... ... және ... астаналарын, Алматы және Астана
қалаларын қосты.
2002 жылдың тамыз айында «Эйр Астана» ......... ... ... ж. 16 қыркүйек айында «Эйр Астана» әуекомпаниясы ......... ... ... ашты. Оның алдында «Эйр Астана» ... ... ... қазақстандық әуетасымалдаушысы атанды.
Мәскеуге Алматы және Астанадан ... ... жаңа ... ... ... ... мүмкіндік берілді. Бұл Орталық Азия аймағындағы осы
класстағы жалғыз ... ... ... ж. 25 ... «Эйр Астана» IATA-ға мүше болып кірді.
2003 ж. 11 қазанда Астана қаласының халықаралық әуежайында ... алу ... ... ... Бұл күні 757-200 ... «Эйр ... ... ж. 26 қазаннан бастап «Эйр Астана» Стамбул, Бангког, Ганновер,
Атырау, Уральск қалаларына жүйелі ... ... ... «2003 ... ең ... ... конкурсында жеңімпаз
болды.
2003 ж.13 желтоқсанда «Эйр ... ... ... ... ... ...... Уральск – Амстердам, Астана – Амстердам жүйелі
рейстерін ашты.
2004 ж. 24 ... «Эйр ... ... ... – 50» ... қо-
сылды. «Фоккер – 50» әуекемесін қарсы алу ... ... ... ... ... ... ж. 4 ... «Эйр Астана» әуепаркі тағы бір ... ... Сол ... «Эйр ... әуепаркі 3 Боинг 737-700/800 және ... – 50 ... ж. 17 ... күні ... ... үшін елестейтін ұшу ұйымдастырыл-ды.
Алматф қаласының №1 және №2 балалар үйінің ... ... ... ... ... ... ретінде экскурсия ұйымдастырылды.
2004 ж. 19 қараша айында Алматы – Астана арасындағы әр бағытта 7 ... ... ... ... 10850 тг ... ... бойынша орын сату квотасы көбейтілді.
2005 ж. қаңтар айының ... «Эйр ... 400 ... ... ... тасымалдады.
2005 ж. 1-31 мамыры арасында Ұлы отан соғысының ардагерлеріне Қазақстан
бойынша, сонымен ... ... және ... ... ... ... ... ж. 19 мамырда Азаматтық авияцияның 36 ардагерлері үшін ... ... ... үш ... ... «Эйр ... экскурсия өткізді.
Экскурсия кезінде ардагерлер Боинг 737-700 NG әуе кемесіне ... ... ... ... ... тыңдады. «Эйр Астана» арқасында
көптеген ардагерлер Астана, Алматы және ... ... ... ... алды. 3000-дай ардагерлер және оларды
сапарлайтын ... ... ... ... ... және ... ұшты. Негізгі бағыттар Алматы – ... және ...... ... ... жылы рекордтық өсімге қол жеткізді. Жолаушы тасмалдау 46% өсіп,
2,13 миллион жолаушы «Эйр Астана» қызметін ... ... ... ... ... екі ... 767-300, екі ... А320 және екі Эйрбас 321
ұшақтары сатып алынып, Эйр Астананың әуе кемелер ... 18-ге ... ... ... құны 1,7 ... ... құрайтын, алты Боинг 787-8,
тоғыз Эйрбас А320 ұшақтары сатылып алынбақшы. ... ... ... А ... жылы ... ... 2016 жылы алты  Боинг 787-8 Қазақстан
аспанында самғамақ. Ал 2022 жылы 63 ұшақ  болады.
       ... 2007 жылы жиі ... ... ... «Nomad Club»
бағдарламасы, билеттерді электронды брондау, электронды ... ... ... «2007 жыл ... ... мен жолаушылар санының артуы,
авиапарктің үлкеюі жағынан табыс пен ... толы ... ... «Эйр
Астана» АҚ президенті Питер Фостер.
2007 жылдың 23 шілдесінде Эйр Астана ARC қатысушы-операторы ... Осы ... ... ... ... мен туристік
мекемелер, оператор өзге шартты белгілемеген жағдайда, автоматты түрде КС
агенттеріне айналады. Қазіргі ... ... ARC ... American Express,
Visa, Mastercard-пен төлемдерді ... Эйр ... ... ... ... әріптестік келісім-шарттары бар, осындай
әріптестер АҚШ-тан Еуропаға, Таяу Шығыс және Азияға ұшатын ... ... ... 20-23 ... «Нұртау» гольф-клубында өтетін “Kazakhstan
Open” Халықаралық гольф турнирінің ресми әуе ... және ... ... осы ... ... Амстердам-Алматы-Амстердам чартерлі
рейсінорындайды. Жалпы жүлделік қоры €330,000 болатын турнирге 132 ойыншы
қатысады.
2008 жылы «Эйр Астана» АҚ қызметінің ... ... әуе ... ... ... ... авиация
көшбасшысы ретінде 2008 жылы қарқынды дамыды. Жолаушы айналымы 2007 ... 16% ... 7,5 ... ... ... ... Тасымалданған
жолаушылар саны 8% өсті және 2,3 млн. адам ... ... ... 64% ... коэффициентімен 28000 дерілік жоспарланған ... ... ... ... ... 6% ... және 86 ... Астана» әуе компаниясының 2008 жылы тағы бір ... IOSA, ... ... ... операция қауіпсіздігі жөнінде аудитті
сәтті өтуі (ИАТА),  Алматы қ. әуежайында әуе кемелеріне қызмет көрсетудің
өз ангары және ab-initio ... ... ... бағдарламасының іске
қосылуы болды. Әуе компания жаңалығы ... мен ... ... өз кеңселерінің және Қазақстанда брондау және ақпарат орталығының
(Call Center) тұсаукесері болды. Бұл E-BSP ... ... ... мен ... жүйесін енгізудің арқасында мүмкін болды.
Көрсетілген қызметтер:
Комфорт:
– Профессионалды ... ... ... ... ... жаңа және ... ... тағамдар:
– Ыстық түскі және кешкі тағамдар (еттен, тауық етінен, балықтан жасал-
ған тағамдар, салаттар мен десерттер);
– Таңғы тамақ пен ... ас ... ... басарлар, көкөніс, жеміс-жидек,
салаттар, тәтті тағамдар);
– Жеңіл тіске басарлар (бутерброд, салат, шоколад, ... ... ... ... ... ... жергілікті асхана қызметшілері мен қоғамдық тағам
дайындаушы Қазақстандық және ... ... ... ... ... ... ескере отырып, тағам дайындауға ерекше көңіл
бөледі және тың азық-түліктерді пайдалана отырып, сапалы тағам жасау үшін
тағам ... ... мен ... ... үнемі ұлғайту
үстінде. Диеталық, діни және этика талаптарына сай ... ... ... де бар. Бұл тағамдарға ұшу алдында тапсырыс беру керек.
Әуе ... "Эйр ... ... ... ... заманғы Боинг 767-300ER, Боинг 757-200, Эйрбас
А320, Эйрбас А321 және Фоккер-50 әуекемелері кіреді. Ұлттық ... 2008 жылы 3 ... ... алғаннан кейін 21 заманауи әуе
кемеге ... ... ... ... 2014 ... дейін 34 ұшаққа, және 2022
жылға дейін  63 ... ... ... әуе компания 6 қосымша Эйрбас
A320 ұшақтарға тапсырыс берді. Қазіргі сәтте «Эйр Астана» әуе кемелер ... ... 4 ... 757, 2 ... A321, 7 Эйрбас A320, 1 A319 және ... ... 737-де ... ... бір өту жолы бар,
жолаушылар әуекемелер нарығындағы ең жаңа және ... ... ... ... CFM 56 өте ... двигательдермен жабдықталған 737-
Боингтері олардың алдындағы 737 ... мен ... да ... ... ... жоғары, тезірек және алысырақ ұшады..
Боинг 767-300ER – кеңфезюляжды, ұзақ қашықтыққа ұшатын ... ... ... ... 27 ... ... екі GE ... бар. Әуекеме 10 550 км астам қашықтыққа сағатына ... ... 900 км ... ұша ... Әуекеме салоны ұшу кезіндегі ... ... ... ... және видеожүйелері – LCD экрандар)
жабдықталған 30 ... ... бар, ал ... 190 орын
бар.Боинг 767-300ER алыс қашықтықтағы халықаралық бағыттарға ...... ... ... ең ұзақ ... ... Ол отынның максималды тиімді пайдалануын, шудың төмен деңгейін,
жолаушылар үшін жоғары комфортты, ең жақсы эксплуатациялық ... ... Ұшақ ... RB 211 ... және берік реактивті екі
двигательмен жабдықталған. Ұшу барысында видиофильмдер көруге және ... ... ... ... ... аудио-видео жүйелері
орнатылған. Жолаушылар соңғы фильмдерді сонымен қатар, комедиялар мен
документалды ... ... және ... көре ... одан ... сегіз
аудио каналдар бар. Аудио және видио бағдарламалар әрдайым жаңартылып
отырады.
757-200 – ... алыс және ... ... ... ... ішкі магистральді маршруттарда ұшады.
"Эйр Астана"– Қазақстандағы алғаш рет Эйрбас A319/А320/А321 ұшақтарын
қолданған әуекомпания және ... ... ... ... ұшақ түрі жоқ.  А320 ... ... жағу ... шығарынды бөлу деңгейі және шу жолағы қоршаған орта үшін тиімді.
А320 соңғы шығарылған ... ... мен ... ... ... ... А320 ... дүние жүзіндегі ең тез сатылатын
ұшақ болып саналады.
А319, А 320 және үлкенірек түрі А321 ... ... ... ... ... халықаралық рейстерінің жиілігін арттыруға
және реактивті ... ... ішкі ... ... ... ... ... болып табылады. Комфортабельді жо-
лаушылар салонымен жабдықталған. Ұшақ Қазақстан ... ... және ... ... аймақ орталықтарын байланыстыра-тын
жергілікті маршруттарда ... ... және ... қаласының Халықаралық
әуежайын аймақтармен қосу үшін қосымша түйісулерді қамта-масыз етеді.
№5 кестеден ұшақтардың ұшу жылдамдығы, қашықтық, ... ... ... және т.б. ... техникалық көрсеткіштерін көре аламыз [43].
5 кесте
Ұшақтардың техникалық көрсеткіштері [43]
| ... ... ... ... |Эйрбас |Фоккер |
| ... |А320 |А321 |А319 |50 ... |900 |870 |850 |800 |850 |450 ... | | | | | | ... |10,550 |7,250 |5,600 |5,400 |3,350 |2,800 ... ... |15,000 |23,500 |21,800 |22,000 |13,200 |5,100 ... көтеру |181,000 |115,665 |77,000 |89,000 |64,000 |20,820 ... | | | | | | ... ... метр |12,300 |12,500 |12,100 |12,100 |12,100 |7,620 ... ... |2 |2 |2 |2 |2 |2 ... | | | | | | ... |9 |6 |6 |6 |6 |2 ... ... |30 |20 |16 |0/27 |12 |- ... | | | | | | ... |55 |50 |38 |38 |38 |- ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |190 |150 |132 |195/148 |114 |50 ... | | | | | | ... |32 |31-32 |30-34 |30-34 |30-31 |30 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... «Эйр ... ... брондау жүйесі
Әр бір әуе саяхаттарының басты ерекшелігі әуе билеттерін брондау болып
табылады. Әуе ... ... ... әуе ... және ... ... құқығы бар туристік фирмаларда
жасыланады. Билеті брондау үшін клиент ... ... ... ... ... ... байланысуына болады.
Тез және сапалы брондау үшін пассажир мен ... ... ... ... ... ... қажет. Билетке тапсырыс берген кезде
пассажир брондау агентіне нақты тасымалдау ... ұшу ... ... ... орын ... ... ... тасымалдаудағы ерекше
шарттар туралы ақпарат беруі қажет.
Пассажирлерден түскен барлық ақпарат автоматтандырылған брондау жүйесіне
тіркеледі(АБЖ). АБЖ – бұл ... әуе ... ... ... ... ... жеңілдіктер, ұшақтардағы бос орындар туралы
ақпарат бар компьютерлік жүйе.
«Apollo» атты бірінші АБЖ 1976ж «United ... ... ... ... еңгізілген. Сонын артынан «American Airlines»
өзінің АБЖ жасап «Sabre» атаған. Бұл жүйелер өте тез ... ... ... әуе ... ... қызмет көрсете бастады. 1980ж бұл жүйелер
әуе билеттерін броньдауда халықаралық нарықты жаулай бастады. ... ... ... да ... ... ... ... жасауға мүмкіндік
берді.
«Sabre» жүйесінің әуе ... үшін ... ... ... құрылған.Бұл арқылы клиенттер күннен ... ... ... ... ең ... ... алуға мүмкіндігі болады. ... әуе ... ұшу ... ... ... қалған орындарды
толтыру мақсатында бағаны төмендетеді.
Американдық броньдау жүйесінен басқа осыған ұқсас басқа да аймақтарда –
Еуропа, ... ... және ... ... ... бар. 1987ж. Европада
екі ірі компьютерлік брондау ... ... ... – «Amadeus» және
«Galileo». «Amadeus» жүйесіне келесі компаниялардың АБЖ-лары ... ... «Air Inter», ... «Lufthansa», «Finnair», «Irslander» және
т.б. «Galileo» жүйесі ... ... ... ... Airways»,
«Sabena», «KLM», «Swissair» және т.б.
Азиялық аймақта ең ірі ... ... ... ... ... бұған «Cathay Pacific Airways», «Chine Airlines», ... ... ... «Royal ... және ... ... ... Азиядағы ең ірі әуетасымалдаушы «Эйр Астана» компаниясы, туризм
және саяхаттау индустриясындағы алдыңғы технологиялардың ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсетуге толығымен көшті. «Эйр Астана» Amadeus билеттерді ауыстыру жүйесін
тек толығымен оның жұмысын зерттеп, бағалағанан кейін ғана ... ... «Эйр ... әуекомпаниясының клиент-тері өздерінің уақыттарын
үнемдей алады, ал билеттерді сатушы агенттер қателіктер жібермейді. Amadeus
толығымен қиын билеттерді ауыстыру ... ... 80% ... ... ... ішкі және ... рейстердегі әртүрлі
билеттерді шығаруда қолданылады. Бұл жүйе сұраныстағы баға ... ... ... ... сату агенттеріне жаңа билеттер
шығаруға және алаяқтықтан сақтануға ... ... ... ... ... ... ақпаратты өңдеу, жинақтау мен айып пұл төлеу,
осылар ... ... ... алдын ала болжамын жасауға
мүмкіндік береді. Жалпы жүйе, ... ... ... 14 ... 4 ... ... жеңілдетіп, жаңа билеттерді шығаруға кететін
уақытты 30-дан 5 ... ... ... ... ... осы жүйенің
ерекшелігі әр билеттен шамамен 160 АҚШ долларын (130 ЕВРО) ... ... ... ... ... ... ... басқа бір ерекшелігі – кез-келген валютамен және ... ... ... сату ... ... істеу мүмкіндігі [39].
«Airline Business Group, Amadeus» компаниясының вице-президенті Фредерик
Спагнудың айтуы бойынша: «Amadeus билеттерді ауыстыру ... ... ... жаңа ... ... ете отырып, авиакомпанияның
клиенттерге ... ... ... ... Біз «Эйр Астана»
әуекомпанисымен ... ... ... ... ... ... қол
жеткізгенімізге өте қуаныштымыз. Біздің 2008 жылға ... ... ... ... ... ... пен ... бағаны
көрсетеді».
2008-2009 жылдар аралығында «Эйр Астана» ... ... тағы ... функцияларды еңгізуді жоспарлап отыр. Мысалы, ATC Schedule Driven
опциясын, осы арқылы «Эйр ... ... ... ресми сайтында
өз беттерінше билеттерді ... ... ... ... ... ... электронды билет-тер
жүйесі және 2007 жылы жиі ұшатын жолаушыларға ... «Nomad ... ... билеттер (E-Tickets). «Эйр Астана» мүшесі болып табылатын,
Халықаралық әуе көлік ассоциациясы (IATA) 2004-жылы амбициялық мақсат ... ... ... ... ... ... ... билеттерін
электронды билеттерге (E-Tickets) ауыстыру.
E-Tickets-тің артықшылығы зор, ... есеп ... ... ... ... шығаруына және оның технологиялық барысына 10 АҚШ ... ал ... ... ... тек 1 АҚШ ... ғана тұрады.
Электронды билеттерді қолдану жылына бүкіл әлем ... ... 3 ... ... үнемдетеді. Осыған қосымша, E-Ticket-ті қолдану бағытқа
өзгеріс ... ... және ... ... үшін өте ... ... ... енгізу үшін көптеген әуекомпаниялар-ына
мықты компьютерлік бағдарламалар енгізу керек, ... ... ... ... ... және ... ... үшін қолайлы
болып табылатын Global Distribution Systems (GDS) ... ... ... осы ... құны ... ... ... және ол жүздеген
адамдардың еңбегін талап етеді.
«Мен «Эйр Астана»-ның осы жобаны іске асырудағы алдыға ... ... ... «Эйр ... ... ... Amadeus жүйлеріне
өзгертуге толық шешкеннен кейін, бұдан бұрын ... ... ... ... сенімді айналасып жатқан, әуекомпанияның бірнеше департаментінен
құрылған ... ... осы ... қол ... тапсырмасын алдына қойды,
сөйтіп әуекомпания өзінің алғашқы E-Ticket-ін 2006-жылдың қараша ... – деді ... ... МТ ... ... күнге дейін, «Эйр Астана» бүкіл әлем ... ... 9 ірі GDS ... енгізді, ол төменде берілген негізгі E-Ticket
Inter-line келісім-шарттарына қол қойып, оларды іске асырды:
Интерлайн серіктестері. Эйр ... ... ... ... бірігіп қолдану серіктестік келісімшартын жасаған.
Әуежолды бірігіп қолдану серіктестік келісімшарты екі әуежол мекемесіне
де серіктес әуежол мекемесінің рейсін бір ... ... ... ... ... ... жолаушылардың жолжүгін бүкіл сапар барысында бір
рет тіркеуден өткізуге рұқсат береді. №6 кестеде бүкіл ... ... және ... ... бір рет ғана ... ... ... әуежол серіктестері (*) белгісімен көрсетілген [41].
6 кесте
«Эйр Астана» компаниясының интерлай серіктестері [41]
|Интерлайн серіктестер ... Airways Aeroflot |EL AL Israel Airlines |Royal Brunei Sdn.Bhd. ... |Ltd |Royal ... (*) ... Russian Airlines|Emirates (*) |Saudi Arabian Airlines|
|Aerosvit Airlines (*) ... Air | ... Canada |Etihad Airways ... Airways Int. ... China |EVA Airways |Siberia Airlines ... Baltic |Garuda Indonesia ... Airline ... Malta (*) |Hahn Air |SN Brussels Airlines ... Moldova State Air Co.|Hapag Lloyd ... Airlines ... Zimbabwe |Hainan Airlines |Syrian Arab Airlines ... (*) |Hong Kong Airlines |Tarom Romanian ... Nippon Airways |Hong Kong Express ... ... Airlines |Indian Airlines Ltd. |Thai Airways ... ... (*)|Iran Air ... Airlines ... Airlines |Japan Airlines (*) |Turkish Airlines ... Air |Jat Airways ... ... Airways (*) |Jet Airways (India) |Mediterranean ... Air ... Airlines ... Airlines ... Panorama |Kenya Airways Int. ... Airways ... Airways ... (*) |Vietnam Airlines ... Midland |Korean Airlines | ... Airlines |LOT - Polish Airlines | ... Pacific Airways |(*) | ... ... Airlines | ... Airlines Ltd. ... (*) | ... Eastern ... Airlines | ... Southern Airlines ... Airline | ... Airlines |Malev ... ... ... |Middle East Airlines | ... Airlines ... Airlines | ... Airways |Olympic Airlines (*) | ... серіктестері. Код-шеринг – екі әуежол мекемесінің арасын-
дағы ... ... ... ... Бұл ... бойынша рейс бір
әуежол мекемесі арқылы атқарылып, бір немесе бірнеше әуежол мекемесі арқылы
сатылады. «Код» термині рейс ... ... ... ... ол 2 ... ХӘКА әуежолды анықтаушы кодты және рейс ... Эйр ... ХӘКА коды – ... ... ... мекемелері бір рейс нөмірін келесі
себептерге байланысты ... ... ... ... – бұл жолаушыға анық бағыт ақпаратын береді, жолау-
шыға А ... В ... бір ... коды арқылы және В
нүктесінен С нүктесіне ... ... коды ... ... орнына А
нүктесінен С нүктесіне В нүктесі арқылы, бір тасымалдаушы коды ... ... және ... мүмкіндік туғызады.
2. Екі жол мекемесі де өз рейс кестелерін және жолжүк ... ... ... ... арасындағы ауысу уақытын азайта алады.
3. Екі әуежол мекемесінің бір бағытта ұшатын рейстері. Бұл бір әуежол
мекемесіне ... ... ... ... ... арттыруға мүмкіндік
туғызады.
4. Қызмет көрсетілмейтін нарық аумағында қызмет өрісін ұсыну. Бұл ... рейс ... ... ... ... ... ... ие болу мақсатын
көздейтін белгілі бір бағытта ұшағы жоқ ... ... ... бойынша рейсті атқаратын (ұшақпен, экипажбен ... ... ... ... ... ... ... мекемесі атқарушы
тасымалдаушы деп аталады. Аталған рейске ... ... ... рейсті
атқармайтын бір немесе бірнеше әуежол мекемелері сату тасымалдаушысы деп
аталады.
Эйр Астана келесі ... ... код ... ... ... Air ... қатар ол есептік инфрақұрылымын жаңартты және ... ... және ішкі ... ... ... ... алу
процедураларын енгізді, осылайша 1-маусымнан бастап, «Эйр Астана»-да 100%-
ға қағаз билеттері ... ... ... ... ... ... «Эйр ... Қазақстан ішіндегі әуекомпаниялар мен
туристік агенттіктер үшін e-BSP-жүйесін (халықаралық есептердің электрондық
жоспары) орнатуда Халықаралық әуе ... ... ... ... ... ... рөль атқарды. Осы барысты іске асыруда Қазақстан
әлемде екінші орында тұр.
Жоба «Эйр ... ... ... ... ... ... ... болды. Бұл жобаға «Эйр Астана»-ның брондау департаменті,
инвентаризация ... сату және ... ... ... ... департаменті, сондай-ақ қаржы меңгеру департаменті
қатысты. Бұл топтырдың ... ... ... ... ... және
жеңе алмайтын сияқты болып көрінетін қиындықтарды қалай жеңуді көрсететін
ғажап үлгі болды, ... де, ... ... салған күштері көрінді.
Енді біз E-Tickets 100%-ға қолданамыз, деп қоса кеткім ... «Эйр ... ... ... ... жасау, жолаушы өзі тіркеу жасай
алатын орындар және ... ... ... ... іске ... ... ... сияқты басқа да жаңа ойлармен таныстыра ...... Club» ... «Nomad Club» Эйр ... ... ынталан-дыру бағдарламасы. «Nomad Club» мүшелері Эйр ... ... ... бағыттарында және серіктес компаниялардың
қызметі мен тауарларын пайдалану арқылы ұпай ... ... ... ... ... және тағы ... марапаттарға алмастырылады. «Nomad Club»
бағдарламасына қатысу осы ... мен ... ... және ... қағазды жібергеннен кейін немесе он лайн тәртібінде «Жіберу»
белгісін ... ... осы ... мен ... толық келісетіндігін
білдіреді.
1. Мүшелік
а. «Nomad Club» бағдарламасына мүшелік екі жастан асқан тұлғалар үшін
ашық. Егер ... ... ... ... ... (16 ... ... болса, ата-анасының немесе қамқоршысының қолы қойылуы тиіс.
Мүшелік жанұяларға, топтарға, компанияларға, трест – ... ... ... ... мен агенттіктеріне және
тағы басқа ұқсас ұйымдарға берілмейді.
ә. Жергілікті заңдар мен тыйымдарға сай «Nomad Club» ... ... ... ... кез – ... мемлекет азаматына рұқсат етіледі.
Өтініш қағаз толық ... ... Эйр ... өтініш қағазды
қабылдамауға немесе өтінішкерден қосымша ақпаратты талап етуге құқылы. «Эйр
Астана» ... өз ... ... ... ... ... бар.
Эйр Астана жоғалған өтініш қағазы үшін жауап бермейді.
б. Мүшелікке ... Эйр ... ... жеке ... сақтау және
өңдеу, сондай-ақ түрлі зерттеулер, маркетинг, тұтынушыға ... ... ... ... үшін ... ... Заңдар негізінде талап етілген
жағдайда ғана, бұл ақпарат, үкімет органдарына берілуі мүмкін.
в. Мүшелер өз ақпаратын өзгерту үшін жазбаша ... ... ... немесе
он-лайн тәртібінде кез – келген уақытта өзі өзгертуі мүмкін. Мүшелер «Nomad
Club» -қа дұрыс телефон ... ...... ... ... ... ... және мұндай ақпаратқа өздері жауапты. Егер мүшенің
мекен-жайы қате болған жағдайда және ... ... ... ... басқа
қажетті ақпарат материалдары жеткізілмей қалған жағдайда, Эйр ... ... ... мүше тек бір ... нөмірге ие бола алады. Бірнеше адамдардың
бір мүшелік нөмірге немесе бір адамның ... ... ... ие ... ... Егер бір мүше ... мүшелік нөмірге ие болған жағдайда, Эйр
Астана екі нөмірдің біреуін жабуға/жоюға құқығы бар.
ғ. Эйр Астана мүшелікті ... және мүше ... ... ... ... ... ... мен Ережелерге бағынбайтын болса, мүшелік
картаны немесе марапаттарды дұрыс ... ... ... жиналған
ұпайларды жоюға құқығы бар. Мүше барлық жасаған зақымдарға, дау және ... орын ... ... ... ... өз ... ... түрде өтініш жазу арқылы кез – келген
уақытта тоқтатулары мүмкін. Мүшелікті тоқтатса, барлық жиналған ... «Nomad Club» мүше қаза ... ... ... ... ... тоқтатады және жиналған ұпайларды жояды. Ерекше жағдайда, «Nomad
Club» жаратылмаған ұпайларды жақын туысының шотына аударуы мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... етіледі.
2. Мүшелік карта
1.Тұрақты мүшелік карта мүшеге, мүше есеп – шотында бірінші ... ... ... тіркелгеннен соң, 2-4 апта ішінде пошта арқылы
жіберіледі. Бұл картаны картада жазылған ... ғана ... ... ... ... ... дебет немесе АТМ картасы болып ... ... Эйр ... ... ... ... және ... етілген жағдайда Эйр
Астанаға қайтарылуы тиіс. Эйр Астана кез-келген уақытта ... ... ... ... ... алу үшін мүше ... ... талап етуге құқылы.
2. Тұрақты карта жіберілмес бұрын, ... ... ... ... Ол ... ... қиып алынады немесе он – лайн тәртібінде
тіркелген ... Эйр ... веб – ... ... арқылы басып
шығарылады.
3. «Nomad Club» Күміс және Алтын дәрежелі мүшелік ... ... ... және осы ... ... Элит ... ... қосымша
түрлі артықшылықтарға ие екендігін білдіреді.
Егер бағдарлама мүшесі Эйр Астана рейстері ... өте көп ... ... ... ... ... және Алтын дәреже тағайындап,
оған қосымша артықшылықтар ұсынады.
1. Күміс және Алтын ... жету ... мүше бір ... ... ұшу ... ... ... – «Nomad Club» 25 000 Ұшу ұпайы немесе 30 ұшу сегменті
Алтын – «Nomad Club» 50 000 Ұшу ұпайы немесе 60 ұшу ... ... элит ... өту үшін тек ұшу ұпайлары мен қызмет
көрсету классы бонусы ғана әсер етеді. Қалған ... ... ... ... ... ... және т.б. оған әсер ... Элит дәрежесіне жеткеннен кейін бағдарлама мүшесі түрлі артық-
шылықтарға ие бола алады. Олар квалификациялық ... ... ... ... қосымша 14 (он төрт) ай жарамды. Мысалы, егер мүше 2008 жылғы 01 ... 25 000 ұпай ... оған «Nomad Club» ... ... ... ... 2010 ... 28 ақпанына дейін жарамды.
г. Егер мүшелік карта жоғалған немесе ұрланған жағдайда мүшелер бұл
жөнінде міндетті ... «Nomad Club» ... ... ... тиіс. Карта
бірінші рет ауыстырылса тегін жасалады. Алайда екінші немесе келесі ... Эйр ... ... ... ... Ұпай ... Club» ұпайларын жинау өлшемі ұпай болып саналады. Ұшу ұпайлары
Эйр Астана әуекомпаниясы арқылы ұшу үшін беріледі. Бонус ... ... мен ... Эйр ... ... шаралары үшін беріледі.
1. Қазақстан ішіндегі бағыттар бойынша тұрақты ұшу ұпайлары беріледі.
Олар бір бағыттағы ... ... және ұшу ... мен сатып алынған
және әуебилетінде көрсетілген билет классына сай есептеледі:
Зона 1: Алматы, ... ... ... Қызылорда, Өскемен,
Павлодар, Петропавл, Семей, Шымкент, Тараз, Жезқазған
Зона 2: Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Орал
2. Халықаралық ... ... ... бағыттарды қамтыса, бірақ рейс нөмірі өзгермесе,
ұшу ұпайлары ұшып шығу нүктесінен соңғы бару ... ... ... ... алынған және әуебилетінде көрсетілген класспенесептелінеді.
Ұшып шығу нүктесі мен соңғы бару нүктесі арасындағы қашықтық бір қаладан
екінші қалаға ... миля ... ... өлшенгендегі қашықтық болып
табылады (Ticketed Point ... Бұл ... ... Әуе ... (IATA) ... және ... ... отырады. Кейде
есеп-шотқа есептелген ұпайлар басып шығарылған «Nomad Club» материалдарында
көрсетілген ... ... ... келмейді. Бұл Халықаралық Әуе Көлік
Ассоциациясының (IATA) сол кезге миля өлшеу бірлігімен өлшенетін ... ... ... ... ... ұшулар үшін ұпайлар берілмейді. Егер ұшуды ... ... ... ... ... Эйр Астана рейсі және сатып
алынған және әуебилетінде көрсетілген класс бойынша ... ... «Nomad Club» ... тек ... ... класстар бойынша
ғана жинай алады. Марапат, тегін, жүлде, ... ... ... үшін ... тағайындаған жеңілдік, әуекомпания қызметкеріне
тағайындалған жеңілдік, туристік ... ... ... G классында брондалған топ әуебилеттері және тағы басқа соған
ұқсас арнайы әуебилеттер үшін ... ... Мына ... ... есептелмейді: I,R,U,X,N,E,P,G,M,W.
5.Ұпайлар, әуебилетін кім сатып алғанына қарамастан, әуебилетінде
көрсетілген тұлғаға ғана тағайындалады. ... ... ... ... ... үшін ұпайлар тағайындалмайды.
6. Бизнес классында (J,C,D,Z) ұшқаны үшін қосымша 50%, ... ... (Y) ... үшін ... 25% ... ... классы бонусы
ретінде ұпайлар тағайындалады. Бұл ... ... ... ... ұпайлары
мүшенің элит мүшесі ретінде өсуі үшін беріледі.
7. Егер ұшу бірнеше ынталандыру бағдарламаларын қамтыса, ұпайлар ... тек бір ... үшін ... ... ... ... үшін таңдалған бағдарлама өзгертіле алмайды.
8. Бағдарламаға тіркелу ... ... ... үшін ұпайлар таға-
йындалмайды.
9. Эйр Астана бағдарламаның ұпай жинау ережелері мен шарттарын, онымен
қоса ұпай ... ... және ... ... ... классын өзгертуге
құқылы. Эйр Астана есеп-шотқа қате ... ... ... құқылы.
4. Марапат ұшулар
1. Марапатқа қажет ұпай санын ... мүше Nomad Club ... ие ... Марапат тегін әуе билеті немесе ... ... ... ... ... ... алмастыру түрінде беріледі.
2. Барлық марапаттар тек Эйр Астана жүйелі ... ... ... ... бойынша орындалатын рейстер бойынша марапат алу мүмкін
емес.
3. Марапатқа қажет ұпай саны ... ... ... ... ... ... (2 ... асқан) тағайындалса, қажет етілген ұпай ... ... сай ... ... Егер бала 2 жастан кем болса, онда
марапатқа ие болған ... ... ... ... ... ... ... бар бір жолаушымен екі жасқа толмаған бір ғана бала ... ... ... ... ... ұпай саны ... жолына көрсетілген. Егер
марапат бір жақ жолға ғана ... ... онда осы ... бойынша ұпайлардың
тең жартысы қажет етіледі.
5. Қызмет көрсету классы марапаты тек бір бағыт бойынша ұшуға беріледі.
Мұндай марапат рұқсат ... ... ... ... ғана ... Қызмет көрсету классы марапаты Y, B, H, K, L, T, Q брондау класстары
бойынша ... ... ... ... класстар бойынша мұндай марапатқа
тапсырыс беру мүмкін емес. Мұндай марапатқа ... беру үшін ... ... ... ... қойылуы қажет.
7. Кез-келген марапат үшін тапсырыс ұшуға дейін кемінде 5 күн ... ... ... ... ... үшін Эйр ... ... және шетел сату
офистеріне хабарласу қажет. Эйр Астана офистерінің тізімі Эйр Астана ... ... Ұшу ... ... ... ... мүше бұл ... хабарланады. Марапат
ұшу билетін Эйр Астана сату офистерінен алуға болады. Мүмкіндігінше,
электрондық ... ... ... ... ... ... ... төлқұжаты талап етіледі.
10. Ұшу марапаты әуебилеті жазылып берілген кезде, барлық қосымша
алымдар мен ... мүше өзі ... ... Мүше ұшу ... ... ұпай ... жеткілікті екендігіне көз
жеткізуі қажет. Егер ұпай саны жеткіліксіз болса, марапатқа ... ... ... Ұшу марапаты тек расталған болуы қажет. Ұшу ... ... ұшып ... күту тізімі немесе расталмаған әуебеилеті мәртебесі бойынша ... Егер мүше ұшу ... ... рейске келмей қалса, ол белгілі бір
сома төлеп, ұшуын өзгерте алады.
14. Туристік агенттік ұшу марапатын брондай алмайды және оны ... ... Эйр ... өз ... ұшу ... қажет ұпай санын өзгерте
алады, белгілі бар марапатты ... ... ... ... бір ... шектеулер қоюға құқылы.
5. Басқа ережелер
1. Эйр Астана «Nomad Club» бағдарламасын өзгертуге немесе оның әрекетін
алдын-ала ескертусіз тоқтатуға құқылы.
2. «Nomad Club» ... ... ... ... Эйр
Астана веб-сайтында пайда болған ... ... ... ... ... ... ... ары қарай қатысуы, ... ... ... деп есептелінеді.
3. Эйр Астана «Nomad Club» бағдарламасының тоқтауы ... ... ... жағдайында бағдарлама мүшелеріне хабарлауға тырысады.
Алайда, Эйр Астана бағдарламада болған өзгерістерге байланысты орын алған
зиян мен жоғалтулар үшін ... ... ... ... мен ... ... немесе кездейсоқ
орындамау, Эйр Астана шешімімен мүшенің бағдарламадан шығуына және оның
барлық ... ұшу ... ... ... «Nomad Club» материалдары ағылшын тілінен басқа тілдерде де беріледі.
Сәйкессіздік жағдайында басымдылық ағылшын тіліндегі нұсқасына беріледі.
6. Бағдарламаның шарттары мен ... ... ... ... анықталады және іске асады [39].
3.3 «Эйр Астана» компаниясының мәселелері мен болашағы
«Эйр Астана» әуе ... ... ... ... авиация
көшбасшысы ретінде 2008 жылы қарқынды дамыды. Жолаушы айналымы 2007 ... 16% ... 7,5 ... ... ... ... ... саны 8% өсті және 2,3 млн. адам ... ... ... 64% ... коэффициентімен 28000 дерілік жоспарланған жолаушы
рейстері орындалды. Рейстерді уақытында орындауы 6% жақсарды және ... ... ... авиапаркі 2008 жылы 3 ... ... ... 21 ... әуе кемеге дейін кеңейді.  Олардың санын 2014
жылға дейін 34 ... және 2022 ... ... 63 ұшаққа көбейтуін
жоспарлап, әуе компания 6 қосымша Эйрбас A320 ... ... ... ... «Эйр ... әуе ... ... 2 Боинг-767, 4 Боинг 757, 2
Эйрбас A321,7 Эйрбас A320, 1 A319 және 5 Фоккер-50 ... ... ... әуе компаниясының 2008 жылы тағы бір жетістігі IOSA, әуе
көлігінің Халықаралық қауымдастығының операция ... ... ... өтуі ... ... қ. ... әуе ... қызмет көрсетудің өз
аңғары және ab-initio пилоттарды алғашқы дайындау бағдарлама-сының іске
қосылуы болды. Әуе компания ... ... мен ... ... өз кеңселерінің және Қазақстанда брондау және ақпарат ... Center) ... ... Бұл E-BSP ... ... билеттерді
сату мен брондау жүйесін енгізудің арқасында мүмкін болды.
Нұржан Байдәулетов, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның басқарушы директоры, «Эйр
Астана» АҚ ... ... ... ... ... Part-
145 сертификатын ұстайтын Қазақстандағы бірден- бір компания. ... әуе ... ... қызмет көрсету EASA еуропалық
стандарттарымен жүзеге асырылатынын ... ... үшін ... ұшу ... ... ... де енгізілді. «Эйр Астананы»
Ұлыбританияның Авиация билігі секілді беделді ... ... ... тексеріп отырады. Сондай-ақ «Эйр Астана» 2008 жылы ІOSA аудитін өткен
және сертификатын алған орталық-азиялық ... ... ... ІOSA
халықаралық аудитінен өту компанияның жолаушы және жүк ... мен ... өте ... ... ... Фостер, «Эйр Астана» АҚ Президенті: «Әлемдік авиакөлік» саласы
2008 жылы көптеген қиындықтарға тап болғанына қарамастан, «Эйр ... ... зор ... жете білді: жолаушы ... ... ... және ... ... ... «Эйр ... баяғыдай тұрақты,
табысты және өркендеудің ұзақ мерзімді мақсаттарына жетуге бағытталған әуе
компаниясы болып қала береді».
Air Astana әуе ... ... ... ... ... және ... еуропалық EASA/Part 145 стандарттары бойынша техникалық қызмет
көрсету сертификатын алған Қазақстандағы  бірегей компания ... ... ... 2008 ... ... ... ... әуе компанияла-
рымен шамамен 6,2 млн. жолаушы тасымалданды (2006 жылы –1,6 млн.,2007 жылы
– 1,9 млн., 2008 жылы – 2,7 ... Әуе ... 2009 ... болжамдалған
көлемі 2,8 – 2,9 млн. жолаушыны құрайды. 2006 - 2007 жылдағы көлемнің өсімі
орташа 35 % ... Бұл ... 5 ... ... ... ... сурет. Қазақстан әуе компанияларымен тасымалданған жолаушылар саны
[41]
Тұтастай алғанда Қазақстанның авиакөлік жүйесін тиімді дамыту ірі ұлттық
авиакомпаниясыз, яғни ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарына сәйкес 2015 жылға дейін жолаушы тасымалы
көлемінің өсуі жылына орта есеппен 18% ... деп ... Одан ... ... ... ... 2015 жылы айтарлықтай ... ... ... ... ... 2005 ... 1,24 млн. жолаушыдан
2015 жылға қарай 6,6 млн. ... ... ... 2008 ... дейін
қазақстандық жетекші авиатасымалдаушы “әуенің алтыншы еркіндігі” атты
авиакомпанияның деңгейіне дейін көтерілуі тиіс, яғни ... ... ... ... өзара жалғасқан желісін құру жолымен
Азиядан ... және кері ... ... ... ... отырып жолаушыларды тасымалдауға қол жеткізілуге тиіс. Сөйтіп,
авиакомпания тек Қазақстан авиациялық нарығы мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... нарыққа да шыға алады [«Егемен
Қазақстан» Республикалық газеті, 23 мамыр 2009 жыл].
Әуе кемелерінің ... ... 2007 жылы «Эйр ... ... ... лизингке 6 әуе кемесін сатып алды ... ... ... - Boeing 767/300, 2 - бірлік Airbus 320, 2 - ... Airbus ... ... әуе ... 18 ... жетті. Республика әуе компаниялары
өз меншіктеріне халыққа қызмет көрсетуге және теңіз ... ... ұшу үшін 8 жаңа ... ... сатып алды.
Қазақстанның 40 БАҚ-ы бүгін «Эйр ... ... жаңа ... ... А320 ... ... Алматыдан Астанаға және
кері қарайғы ... ... ... Әуе кемесі IAEV2500/A5
қозғалтқыштарымен жарақтандырылған және ұшу ... ... бес ... ... ... арналған. Ұшақтың кескін үйлесімі ... ... ... ... және - 132 эконом класты жұмсақ ... ... жылы ... ... толықтыратын бес әуе кемесінің
алғашқысы.
2008 жылы «Эйр Астана» операциялық ... 3 әуе ... ... алды ... - ... 2 ... - Airbus -320), «SCAT» әуе ... ... ... ... 2 әуе кемесі сатып ... ... ... ... әуе ... қазіргі заманғы паркі 23 бірлікті
құрады.
2009 жылы ескіргендерін алмастыру үшін ... ... ... – Як-40 әуе ... ... алу жоспарлануда.
Әуе қозғалысына қызмет көрсетуді ұйымдастырумен «Қазаэронавигация»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны айналысады. Қазақстан Республика-сының
аэронавигациялық ... ... ... ... ... ... 2007 ... инвестицияның жалпы көлемі 6 млрд. теңгені құрады,
2006 – 2008 жылдар кезеңінде барлығы 15 млрд. теңге ... ... ... ... 70 халықаралық әуе дәліздері өтеді. Халық-
аралық транзиттік әуе қатынасының желісі 1995 жылдан 2008 жыл ... ... ... 65 мың ... дейін артты. Алматы, Астана, Қарағанды және Атырау
әуежайларында «EL AL» ... «KLM» ... ... (АҚШ) ... Боинг-747 әуе жүк кемелері тұрақты түрде жанармай құюды жүзеге
асырады.
«Эйр Астана» Қазақстанның ұлттық әуе ... ... ... даму ... мемлекет басшысының жолдауымен сәйкес
қосымшалар ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін жетілдіруіне жаңа мүмкіндіктер ашады.
Әуе компанияның әрбір құрылымдық бөлімшесінде ... ... ... үшін ... ... ... этап бойынша жүзеге
асырылу жоспарлары құрылып жатыр. Одан басқа «Эйр Астана» даму ... ... ... ... қойған міндеттерді орындау үшін қажетті
басқару және ... ... ... ету үшін ... ... ... әуе кемелері паркін жоспарлау, инфро-
құрылым, ұшу ... және адам ... ... жатады. Әуе
компания жоспарларында көрсетілетін қызметтер сапасын жоғарлату ... ... ... ... ... өсуі, ЖІӨ-ның (ВВП) өсуі адамдардың өмір
сүру деңгейінің ... ... ... ... ... ... жоғарлату
әуе компания назарының орталығында әрдайым болады.
2006-2015 жылдардағы стратегиялық даму жоспарының аясында «Эйр Астана»
әуекомпаниясы ... ... ... кірісті.
Әуекомпанияның Президенті Питер Фостер:«Қазіргі сәтте «Эйр Астана» әуе
кемелерін ... ... ... пайдаланады, және А320-ны да
әуекомпаниясы операциялық лизингке ... ... ... ... ... ... ... жиілігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бар ... Ең оңтайлы және үздік ұсыныс Эрбас А320 ... ... ... ... – бұл әуе ... ... буын үлгілері, оларды
әлемнің негізгі әуе ... ... да – British airways, Air ... Cathay Pacific, Qantas, ... KLM, Virgin Atlantic ... ... да әуе желілері, сондай-ақ жеке тұлғалар мен мемлекеттердің
басшылары пайдаланады. А320-ны сатып алу біздің 10 ... ... ... бір ... ... ... іске асыру Эйр Астанаға орындалатын ішкі рейстердің жиілігін
арттыруға, сонымен ... ... ... ... ... қызмет көрсетіп
келген бірқатар ішкі бағыттарда реактивті әуе кемелерін ... ... ... ақпанның соңынан ... «Эйр ... Fokker ... ... қазіргі заманғы реактивті әуе кемесі
Boeing 737-700-бен Астана – Атырау – Ақтау ... ... күн ... ... ... ... Қазақстанның басқа қалаларына ұшатын 9
негізгі ұшу бағыттарында тасымалдау сыйымдылығын ... 20 ... ... ... ... ... отыр. Ішкі бағыттардағы Астанадан
және Атыраудан тасымалдау сыйымдылығы (орындықтары) 18 пайыздан 67 ... ... ... ... сыйымдылығы негізгі халықаралық
бағыттарда да артатын болады. Мысалға, Алматы – ... ... ... 88 ... ... бағытында 63 пайызға, Алматы-Франкфурт
бағытында 50 пайызға дейін артады. Сонымен бірге, бірнеше жаңа халықаралық
бағыттар ашылатын ... ... ... және Франкфуртқа, Ақтаудан
Мәскеуге, АстанаданСтамбулға.
Ал 2007 ж. мен 2011 жылдардың аралығында Эйр Астана алты жаңа ... ... ... ... жоспарлап отыр. Осылайша, 2014 ж., ұшақтардың
осынша ... ... ... ... ... иеленумен бірге, әуе
компаниясының паркін қазіргі заманғы батыстық техниканың 34 бірлігін, оның
ішінде Еуропа мен Азияның ... ... ... ... пайдаланылатын
жаңа кең фюзеляжды алыс-магистралды ВС құрайтын болады. Осы кезеңге қарай
техниканың 50 пайызы «Эйр ... ... ... ... ... сәтте
Эйр Астананың әуепаркы қазіргі заманғы 12 әуе ... 3 Boeing ... 3 Boeing 757-200, 5 ... және 1 Airbus A320-дан тұрады.
Жолаушылар ағынының сыйымдылығын арттыру және әуе кемелерінің ... ... бір ... ... борттық қызмет көрсетудің деңгейін
көтеру мен бизнес және эконом ... ... жаңа ... ... ... ... жүргізуде, олар тіпті еуропалық стандарттардан
да артық болады. Мысалы, борттық тамақтандыру мен ... ... ... ал пластикалық ыдыс – фарфорлы және шынылы ыдысқа ... ... ... ... ... ... орнатылады және
Эйр Астананың жиі ұшатын жолаушылары үшін арнайы бағдарлама ... ... және ... ішкі ... ... өзінде
эконом-класта ыстық тамақ беріледі. Қазіргі уақытта ... мен ... ... агенттерді оқытудың жаңа бағдарламасы ендірілуде. Істің
бүгінгі жайына ... ... ... ... ... ... бойынша, Эйр
Астана АҚ-ның операциялық көрсеткіштері мен ... ... ... негізгі әлемдік әуе тасымалдаушылардың деңгейімен салыстыруға
келеді. Белгілі басылым Airline Business Magazine-нің 2005 ... ... ... «Эйр Астана» 2004 жылдың қорытындысы бойынша
жолаушылар ағынының арту қарқыны мен ... ... ... ... ... 200 ... ... 4-ші орынды иеленді.
«2005 жылы жөнелтудің сенімділігі жөнінен біздің ... ... ... ... 83 ... ...... Фостер мырза, -
Эйр Астана әуе компаниясының қызметі, 2002 жылғы ... ... бері ... ... ... сәйкес келіп отырды.
Біз, Cathay Pacific, ... ... Virgin Atlantic және ... ... ... ... құруға ұмтыла отырып, үнемі қызмет
көрсетудің деңгейін жақсартуға жұмыс ... ... ... алу ... қағидасын түбірімен өзгертпесе де, үдерістің бір бөлігі ... A 320 ... өзі – ... ... ... ... ... бұл Қазақстандағы барлық азаматтық ... ... ... ... ... ... болады» А320 отбасының
лайнерлері әуекомпаниялары мен жолаушылардың назарында жоғары беделге ... Жер ... алты ... да ... ... ... ... экологиялы: отынды барынша аз жұмсайды және ауаға ... ... ... өте төмен, сондай-ақ өз класындағы ең төменгі ... ... ... ... IATA ... әуе ... қауымдасты-
ғының толық құқықты мүшесі және EASA/JAR-145 еуропалық стандарттары бойынша
әуе кемелеріне ... ... ... орындауға сертификат алған
Қазақстандағы жалғыз әуе компаниясы болып ... ... ... ...... индустриясын құрастырушы
бөліктерінің бірі. 1991 жылға дейін бұрынғы КСРО-да ... ... ... жол және әуе ... ... ішкі және халықаралық
туризмнің қажеттіліктерін қанағаттандыратын туризмнің бірыңғай көлік жүйесі
болған. ... ... ... құрылымында 40% көлік қызмет көрсетуі
алатын.
Қазіргі кезде туризмде ... ... ... ... ... жоқ. Ал ... қажеттілік көліктің әрбір түрінің сұранысымен
реттеледі.
Кез келген адамға күнде немесе жиі болатын әрбір қозғалыстан ... ... күш ... ... ... ... ... өте маңызды.
Тасымалдау түрін таңдаудағы ең басты ескеретін жағдайлар:
– саяхаттың негізгі және қосымша мақсаттары;
... ... ... мен ... ... ... ... кеткендей, ешбір көлік түрі ... сай ... ... ... ... «қайда? қашан? не үшін?
қандай бағаға?» деген сұрақтарға жауап шешуші роль атқарады.
Қорытындылай ... ... ... әуе ... ... өте
зор. Өйткені, әуе көлігі арқылы біз алыс ара ... ... ... және ... ... мүмкіндігіне ие болдық. ... ... ... әуе ... ... ... туризмге қатты әсерін
тигізді. Бұл көлік түрі туристтередің барлық сұраныстары мен ... ... ... ... қойылған жалпы тасымалдау түрлеріне сипаттау, әуе
көлігінің туризм үшін маңыздылығын анықтау, дүние ... ... ... ... ... толық қамтылып, сипатталды. Тасымалдау түрлеріне
сипаттауға келетін болсақ, мұнда тек әуе көлігіне ғана емес ... ... су және ... ... ... ... ... Көлік түрлері әр түрлі
(қауіпсіздігі, ақысы, жылдамдығы, сыйымдылығы және т.б. жағынан) болғанымен
олардың ... ...... ... тасымалдау болып ... ... ... тамақтану және арнайы құрылған бағдарламалар
туралы мағлұматтар беріліп,оларға қысқаша ... ... ... ... әлемдегі әуе компанияларды салыстыра отырып, олар туралы
мәліметтер берілген.
«Эйр ... ... ... ... ... көрсетіліп,
осы компанияға толығымен сипаттама бердім. Компанияның тарихы, құрылуы,
басқару құрылымы, әуе ... және ... ... ... ... ... ... түрлерін толығымен сипаттап, Қазақстан
республикасының әуе ... ... ... көруге болады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Гуляев В.Г. Туристские перевозки.-М.: Финансы и статистика, 1998.- 368с.
2. Кулешов А.А. Роль ... ... в ... авиапере-
возчиков//Бюллетень транспортной информации.-1997.-№2.- 98с.
3. Уилсон Д.Ж. Boeng, Current Market Outlook. -USA, 2001.-С.5
4. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. ... ... ... дом ... 2001.- ... ... ... в крупнейших странах//Туризм. Практика, прблемы, перс-
пективы.-1997.-№2.-С.10-13
6. ... З.В., ... Г.Ф. ... ... и ... бизнеса. Учебное пособие.-Алматы, 2003.-118с.
7. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности.-М.: Нолидж, 1996.- С.91-
105
8. Общие условия перевозки ... и ... ... изложения по
нормативным материалам зарубежных авиакомпаний). Выпуск 8.-С.-Пб.:
Туристские ... 1995.- ... ... ... пассажиров, багажа, грузов и почты.-М.: Транспорт-
ные перевозки, 1996.- 206с.
10. Перевозки (глоссарий ... ... ... часть 4).//Под.
Ред. М.Б. Биржакова и В.А. Индусова. Выпуск 10.-С.-Пб.: Туристские фирмы,
1996.- С.15-16
11. Азар В.И. Транспорт и туризм.-М.: ... 1973.- ... ... К.Е. Организация групповых путешествий на самалетах ... ... ЦРИБ ... 1984.- ... ... С.В., ... К.Е. Планирование и организация транспортных
путешествий.-М.: ЦРИБ «Турист», 1986.-111с.
14. Мамедов Л.А. Технологические ... ... ... ... ЦРИБ ... 1988.- 181с.
15. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Материалы
Международной организации ... ... ... Енев Н. ... и ... туристского бюро и туристского транс-
порта.-Варна, 1970.- С.25
17. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг.-М.: РМАТ,1997.-С.23-29
18. Осипова О.Я. Траннспортное обслуживание туристов: ... ... ... ... ... заведений.-М.:Издательский центр «Академия», 2006.-
384с.
19. Ступакова И. Надежда ветеранов//Начнем с ... ... 2005.- ... ... А. ... ... и восточные традиции// World discovery
№1 (8), 2005.- ... ... В.Г. ... туристского бизнеса.-М.:РУЦ,1996.-С.13-15
22. Индустрия туризма// Экономика и жизнь.-1995.-№31.-C.5-7
23. Гуреев С.А., Копылов М.Н. Транспортное право.-М.: РМАТ, 1997.-С.32-34
24. Федеральная программа развития туризма в ... Бюро ... ... ... ... Бирбом М. Молодежные скидки//Иностранец.-1996.-№41.-C.3-4
26. Азар В.И. структурная перестройка туристского рынка в Росии и Туризм.
Практика, ... ... .-М.: ... фонд, 1997.-267с.
27. Азар В.И., Биржаков И.Б. и др. Предложение к концепции развития ... ... В ... ... ... В.22.-С-Пб.: Невский фонд, 2000.-
С.33-36
28. Бордин К.Б. Азбука туризма – М.: 1973.-С.14-16
29. ... ... ... туризма. ПЕРЕВОЗКИ. В ... ... ... ... ... Индустрия туризма и практика деятельности туристических агентов. Часть
International management Institute.-NY,USA,1996.-С.32
31. ... о ... ... ... на ... ...
В кн. Сборник официальных, материалов по ... ... – М.: ... Словарь международного воздушного права – М.: Международные отноше-ния,
1988.-192c.
33. Типовые правила транспортного и ... ... и ... В кн. ... оф. ... по ... работе профсоюзов – М., 1978.-С.194-199
34. Менеджмент туризма: Туризм и ... ... – М.: ... ... 2001.-С.25
35. Менеджмент туризма: Экономика туризма.– М.: Финансы и ... ... ... А.Ю. ... туризм. – М.: Аспект – Пресс, 2001.
37. Папарин Г.А Экономика туризма. – М.: Финансы и ... ... ... ... – М., ... Эйр Астана компаниясы www.air-astana.kz
40. Қазақстан Республикасының әуе нарығы www.inform.kz
41. Эйр Астана ... ... ... ... әуе компаниялары www.nkkazinform.kz
43. Эйр Астана компаниясының брондау жүйесі ... ... ... ... ... ... және ұжымдық байлан.
Қызметкерлерді басқару
ИТ
Сату және маркетинг
Инженетлі-техн. қамтамасыз ету
Сапа кепілі
Оперативті басшылық
Борттағы қызмет көрсету
ҚАРЖЫЛАР
ҰШУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ҰЖЫМДЫҚ ХАТШЫ
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ
ПРЕЗИДЕНТ
SAMRUK
51%
BAE SYSTEMS
49%
Акционерлердің жалпы ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Эйр Астана» АҚ-ның Іскерлік этика кодексі14 бет
«Эйр Астана» әуекомпаниясында сауалнама және тест жүргізу арқылы персоналдың мінез-құлқын бағалау7 бет
Кәсіпорында персоналдың мінез-құлқын басқаруға талдау («эйр астана» ақ мысалында)33 бет
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жайлы мәлімет72 бет
Әуе көлігінің халықаралық туризмдегі мәні50 бет
Әуетасымалдаудың тарихы және оның қазіргі туризмдегі ролі79 бет
Іс-шаралар туризмінің қазіргі жағдайын талдау, жоспарлау және ұйымдастыру ерекшеліктері. Қазақстанда дамуы57 бет
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
1. ЖШС «lifecare ethicals» компаниясының жалпы сипаттамасы14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь